Kartläggning av C-verksamheternas användning av kemikalier innehållande utfasningsämnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning av C-verksamheternas användning av kemikalier innehållande utfasningsämnen"

Transkript

1 Kartläggning av C-verksamheternas användning av kemikalier innehållande utfasningsämnen Gryaab rapport 2014: 6 Carina Blid Sida 1 av 9

2 Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten från ägarkommunerna. Bolaget ägs av Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille kommuner. Bolaget ska begränsa föroreningarna från avloppsvatten till recipient, samt i möjligaste mån även tillvarata avloppsvattnets innehåll. Sedan Gryaabs tillkomst 1970, har miljövårdssatsningar på över 2 miljarder kronor gjorts i tunnlar och reningsverk. Detta har resulterat i att regionens vattendrag har befriats från utsläpp och att vattenmiljön i skärgården har förbättrats. 2012:2 Tillförsel av läkemedelsrester från sjukhus 2012:3 Miljörapport Ryaverket :4 Miljörapport Syrhåla :5 Kvicksilver till Ryaverket 2012:6 Driftkostnader slamhantering 2012:7 Driftkapacitet slamhantering 2012:8 Viskositetsanalys och karaktärisering av slam 2012:9 Reningskapacitet på Gryaab :10 Provtagning av vatten ur kabelbrunn för teleutrustning 2012:11 Avgiftsfördelning mellan ägarkommuner och Gryaab AB 2012:12 Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet 2012:13 Fullskaletest av maximal denitrifikationskapacitet i Efterdenitrifikationen 2012:14 Karakterisering av inkommande vatten 2012:15 Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 2012:16 Anläggningsdata Omvärldsbevakning om fosfor, avloppsslam till jordbruk och REVAQ 2012:18 Tillrinningen till Ryaverket - Hur blir det 2030? 2013:1 Vad är reningskapaciteten på Ryaverket- och hur kan den öka? 2013:2 Zink till Ryaverket 2013:3 Miljörapport Ryaverket :4 Miljörapport Syrhåla :5 Kadmium till Ryaverket 2013:6 Provtagningskampanj vid Sockerbruket, Klippan 2013:7 Spårning efter nickel och krom :8 Nickel i järnsulfat - hur mycket hamnar i slammet? 2013:9 Referensprovtagning delrapport för organiska ämnen 2013:10 ISO Identifiering av miljöaspekter på Gryaab 2013:11 Referensprovtagning i Gryaabs tunnlar delrapport metaller 2014:1 Miljörapport Ryaverket :2 Miljörapport Syrhåla :3 Optimerad BOD-avskiljning 2014:4 Silver till Ryaverket källor till silver i inkommande avloppsvatten Sida 2 av 9

3 Innehåll Bakgrund och syfte... 4 Revaq bakgrund... 4 Revaq, reviderade bestämmelser - ett problem... 4 Genomförande av kartläggning... 5 Planering för kartläggning, nytt industriregister, webbenkät... 5 Planering... 5 Nytt industriregister... 5 Webenkät... 5 Vilka C-verksamheter är anslutna?... 5 Webenkät, registrering av uppgifter, april Resultat - arbetets genomförande Insamling av uppgifter... 6 Administrativa arbetet april-augusti Administrativa arbetet augusti-oktober Resultat - utfasningsämnen... 7 Kommande utfasningsarbete hösten Slutsats analys... 8 Inför kommande kartläggningar, förslag och åtgärder... 8 Alternativ registrering förutom via webenkät... 8 Webenkät... 8 Kemikaliedatabaser, uppdateringar... 9 Kommande kartläggning, U-verksamheter... 9 Bilagor... 9 Sida 3 av 9

4 Bakgrund och syfte Gryaab är certifierat enligt kvalitetssystemet Revaq, se nedan rubrik bakgrund. Revaq ställer krav på avloppsreningsverken att de måste arbeta med att minska föroreningarna i slammet och i inkommande avloppsvatten. De farliga ämnen som särskilt pekas ut är de så kallade utfasningsämnena, se Kemikalieinspektionens PRIO-databas. Revaq kräver att utfasningsämnena måste tas bort eller förhindras att nå avloppet. Gryaab har tidigare kartlagt ca 60 stycken A- och B-verksamheter (de större industrierna och verksamheternas) användning av kemikalier som leds till Gryaab. I december 2012 var utfasningsämnena borttagna eller förhindrade att nå spillvattennätet. Nästa fas, enligt Revaq, omfattar de mindre verksamheterna, så kallade C-verksamheter enligt miljöbalken. Även här handlar det om att kartlägga användningen av de kemiska produkter och innehållet av utfasningsämnen. Efter kartläggningen ska handlingsplaner tas fram för när utfasningsämnet ska fasas ut eller förhindras nås avloppet. I förberedelserna samt under kartläggningsarbetet har IT-avdelningen bidragit med sitt kunnande, arbetsinsatser och stora stöd. Revaq bakgrund Svenskt Vatten har i samråd med olika aktörer arbetat fram ett certifieringssystem för slam från avloppsreningsverken, Revaq. Certifierat slam ska produceras så att kvaliteten uppfyller fastställda krav avseende både produktion och innehållet. Syftet med certifiering är att kvalitetssäkra reningsverkens arbete med uppströmsarbete och återföring av näringsämnen i slammet till jordbruk. Uppströmsarbete ska leda till minskning av flödet av farliga ämnen till reningsverk. Ständiga förbättringar av slamkvaliteten genom ett aktivt uppströmsarbete och krav på spårbarhet är centralt. Revaq, reviderade bestämmelser - ett problem Årligen revideras bestämmelser i Revaq, vilket har försvårat för planeringen av kartläggningsarbetet. Ändringar har det också varit för det som gäller för C-verksamheter. År 2010 gällde att övriga verksamheter skulle kartläggas. Gryaab påbörjade en förstudie av några utvalda verksamheter, Gryaab Rapport 2010:9. År 2011 gällde att alla C-verksamheter med processvatten skulle kartläggas. År 2012 gällde fortfarande alla C-verksamheter och Gryaabs planering utgick från detta, se nedan under genomförande av kartläggning. År 2013 gällde prioriterade C-verksamheter och att det var upp till respektive verk att bedöma vilka verksamheter som skulle prioritera. Revaq sa vidare att, Dock bör normalt åtminstone fordonstvättar, laboratorer, verkstäder, ytbehandlande verksamheter samt tvätterier med vattentvätt ingå. Då planeringen år 2012 av kartläggningen hade kommit långt så beslöts att fortsätta med alla C- verksamheter. Sida 4 av 9

5 Genomförande av kartläggning Planering för kartläggning, nytt industriregister, webbenkät Planering År 2011 påbörjades planeringen av arbetet med kartläggning av C-verksamheternas användning av kemikalier till spillvattennätet. I kartläggningen av A- och B-verksamheternas kemikalieanvändning räckte det med Excel för att hantera all data, verksamheterna var bara 60 stycken. Antalet C- verksamheter utgör totalt ca 800 stycken (ca 600 stycken i Göteborgs kommun och resterande i övriga ägarkommuner), vilket är ett stort antal. Datatekniskt stöd krävdes för en så stor kartläggningsuppgift. Nytt industriregister Hösten 2011 bestämdes att ett nytt industriregister, Nya Grind, skulle tas fram för att underlätta och möjliggöra kartläggningen. Precis som det befintliga industriregistret, Grind, skulle uppgifter om industrierna och deras reningsanläggningar finnas men nu skulle dessutom uppgifter om använda kemikalier och kartfunktion (ledningsnät) ingå. I industriregistret skulle uppgift finnas om ämnena, om de var Prio-ämnen (utfasnings- respektive riskminskningsämnen), om de var s.k. vattendirektivsämnen och även vilken klassificering som ämnena har (enligt EU s klassificeringsregler, CLP). Beräknade årliga mängder av Prio-ämnena skulle anges i industriregistret utifrån använda mängden av de kemiska produkterna, halten av respektive ämne i den kemiska produkten och andelen av produkten till avloppsnätet. Inventering av vilka externa industriregister som fanns på marknaden gjordes samt testundersökningar. År 2012 beslutades vilket externt industriregister som skulle beställas och noggranna kravspecifikationer togs fram. I slutet av december 2013 togs det nya industriregistret i bruk. Tanken var att uppgifter från kartläggning av kemikalier (webenkäten) skulle överföras till det nya registret. Webenkät För att minska manuellt inmatningsarbete bestämdes att verksamheter själva skulle lägga in uppgifter. En webenkät (bilaga 1) togs fram och som innebar att verksamheterna skulle registrera sina kemikalier på en extern hemsida. IT-enheten på Gryaab programmerade enkäten. En utgångspunkt med webenkäten var att den skulle vara lätt att använda sig av. Industrierna skulle endast behöva ett säkerhetsdatablad för varje kemisk produkt och förbrukningsuppgifter. De behövde inte själva ta reda på om ämnena i respektive kemisk produkt var Prio-ämnen (som t.ex. utfasningsämnen). Istället skulle det finnas en automatik med kontroll mot Kemikalieinspektionens Prio-databas. Detta genomfördes genom den kopia av databasen som fanns på Gryaab. Den nya webbenkäten blev klar i hösten Uppgifterna från webbenkäten skulle in i det nya industriregistret. Sida 5 av 9

6 Vilka C-verksamheter är anslutna? År 2012 påbörjades arbetet med att få fram alla C-verksamheterna för att sedan registrera de som inte redan fanns registrerade i Grind. Från de sju ägarkommunerna (miljökontoren) erhölls listor över C- verksamheterna och med uppgifter om dessa (bransch, adresser etc.). Av ca 800 C-verksamheter i sju kommuner kunde följande verksamheter undantas från kommande kartläggning: De som inte hade anslutning till spillvattennätet De som inte hade vattenutsläpp alls De som bara hade utsläpp av sanitärt vatten. Efter den första gallringen återstod ca 470 verksamheter. Varje verksamhet kontrollerades sommaren 2012 med kontaktuppgifter m.m. Vissa verksamheter fanns inte i industriregistret och fick registreras. En extra resurs anställdes sedan på 10 månader för att genomföra kartläggningen. Tyvärr blev personen sjukskriven och de sista fyra månaderna blev ej utförda. Detta är en delorsak till att kartläggning av alla verksamheter inte kunde genomföras i sin helhet, se nedan under rubriken, Resultat - arbetets genomförande. Utskick inför kartläggningen, januari-mars 2013 Två brevtyper förbereddes. Brev 1 (bilaga 2) skulle skickas till alla. I brevhuvudet skulle för respektive företag användarnamn och lösenord anges samt adressen till webenkäten. Användarnamnet var Grindnumret och lösenord skapades från en s.k. lösenordsgenerator. Brev nummer 2 (bilaga 3) skulle skickas ut till de företag som inte hade möjlighet att registrera på webenkäten. Med brev 2 bifogades blankett för kemikalieredovisning och lathund (förklaring för blanketten), se bilaga 4 och 5. Brev 1 skickades ut under april månad Webenkät, registrering av uppgifter, april 2013 Från det att verksamheterna fick brevet så fick de en månad på sig att registrera på hemsidan för webenkäten, därefter stängdes denna. Resultat - arbetets genomförande Insamling av uppgifter Administrativa arbetet april-augusti 2013 Några siffror kan nämnas för själva arbetet med att få in uppgifter. 16 % (76 av 470 stycken) hade fel adress trots att listor erhållits från kommunerna. Nytt utskick med rätt adress krävdes. 34 % (160 av 470 stycken) har fått brev på nytt då ingen registrering har skett i webbenkäten 36 % (170 av 470 stycken) har fått påminnelser via e-post. Då det nya industriregistret (Grind) inte var klart år sommaren 2013 så fick uppgifterna från webbenkäten provisoriskt läggas in i en tillfällig databas, för hantering och för att kunna göra sammanställningar. Nya Grind var klart vid årsskiftet 2013/2014 och då kunde uppgifterna från den tillfälliga databasen överföras till nya Grind. Sida 6 av 9

7 Administrativa arbetet augusti-oktober % (260 av 470 stycken) som fått brev, gjorde registrering i webenkäten. 26 % (120 av 470 stycken) har valt att inte registrera i webenkäten, varför är okänt. Under denna period så gallrades ytterligare verksamheter bort av de 470 stycken, då de vid närmare granskning visade sig inte ha processvattenutsläpp som t.ex. automatstationer, komposteringsanläggningar, återvinningsstationer. Kvarvarande 390 verksamheter var de som arbetet inriktades med att få in uppgifter från. Det noterades även att alla som fyllde i webenkäten inte fyllde i helt korrekt, vilket krävde ett visst efterarbete. Att få in uppgifter från de verksamheter som inte svarade, ca 120 stycken, hade krävt ganska stora resurser och Gryaab hade med största sannolikhet fått mata in uppgifter själv. Med tanke på resultatet, se nedan under rubrik, Slutsats analys, så bedömdes det under hösten 2013 inte motiverat att försöka få in uppgifter från resterande företag. Resultat - utfasningsämnen Ca 260 verksamheter har rapporterat in uppgifter i webenkäten (ca 55 %) Ca 800 kemiska produkter har granskats. Ca kemiska ämnen har kontrollerats om de är Prio-ämnen och om utfasningseller prioriterade riskminskningsämnen. Från kartläggningen finns en lista på verksamheter som har utfasningsämnen. Listan visar fem företag och ett sjukhus som har utfasningsämnen, se bilaga 6. Vid närmare undersökning visade det sig att två företag har rapporterat produkter som inte går till avlopp. Två andra företag använder en nafta med ett CAS-nr där inte alla naftor är utfasningsämnen. Vid kontroll visade det sig att de aktuella naftorna inte var utfasningsämnen (leverantören av produkter intygade). Det slutliga resultat blir att ett verkstadsföretag använder 3 kg natriumborat och ett sjukhus har tre utfasningsämnen till avlopp där totala mängden är mindre än 110 gram (varav ett ämne står för merparten, 105 gram, övriga är 15 gram respektive 4 gram). Enligt Revaq-bestämmelserna, vilket har gällt sedan år till och med , ska C- verksamheternas kemikalieanvändning kartläggas inom fem år efter det att certifikatet har erhållits, vilket betyder senast år 2014 för Gryaabs del. Detta har nu uppnåtts. Kommande utfasningsarbete hösten 2014 Verksamheterna kommer augusti-september 2014 att kontaktas om detta, i syfte att ämnena ska tas bort eller hindras nå avloppsnätet. Sida 7 av 9

8 Slutsats analys Utfasningsämnen är ämnen som det är stort fokus på i samhället och varit så länge. På talet kom 13-listan, som blev 40-listan och som sedan blev OBS-listan med de oönskade ämnena. På talet kom Priodatabasen med utfasningsämnen. Utfasningsämnenas motsvarighet i EU s kemikalielagstiftning är SVHC (Substances of Very High Concern), ämnen som kommer att bli tillståndspliktiga och kommer kosta ca en halv miljon i ansökningsavgift för att få använda. Det är därför viktigt för kemikalietillverkare och leverantörer att inte ha utfasningsämnen i sina produkter. I detta kartläggningsarbete har mycket resurser använts som en extraanställd kemist ca 5-6 månader, IT-administrativt stöd, personalresurser från både uppströmsenheten och IT-avdelning. Resultat från kartläggningsarbetet (C-verksamheter) är ca 100 gram kemikalier från ett sjukhus och 3 kg av ett CMR-ämne (cancer, mutagenicetet, reproduktionstoxiskt) från kartläggning av drygt 260 verksamheter. CMR-ämnet är alltså inte utfasningsämnen för att det är miljöfarligt eller skadligt för reningsverket. Ställer man använda resurser mot resultatet så är frågan om kartläggningsarbetet är resurseffektivt? I uppströmsarbetet sker granskning och kontroll av verksamheternas avloppsvatten som leds till spillvattennätet men även av säkerhetsdatabladen för använda produkter. Kontroll av avloppsvatten kan innebära t.ex. analyser av kemiska och fysikaliska parametrar, ekotoxikologiska undersökningar för att se om vattnet har olämpliga egenskaper. Avloppsreningsverket kan säga nej till att ta emot olämpliga vatten eller kräva rening av vattnet innan det får ledas till det allmänna spillvattennätet. Granskning av säkerhetsdatablad ger information om det finns toxiska, svårnedbrytbara eller bioackumulerbara ämnen. Det finns ämnen som är skadliga för avloppsreningsverket men som ändå inte är utfasningsämnen. För att sammanfatta, det ordinarie uppströmsarbetet förbättrar slamkvalitet och minska föroreningarna i inkommande avloppsvatten betydligt effektivare än en sådan här kartläggning som syftar till att leta efter utfasningsämnen. Revaq kräver dock kartläggningar vilket Gryaab följer. I den senaste revideringen, som gäller från och med , har dock en förbättring skett i regelverket som innebär att uppströmsarbete ska bedrivas. Dock måste kartläggningar fortsätta, men vart femte år, vilket är en mer rimlig period än tidigare förslag om varje eller vartannat år. För C- och U-verksamheter kan avloppsreningsverken själva välja ut vilka företag som ska omfattas av kartläggning, vilket ger en mer rimlig arbetsinsats. Inför kommande kartläggningar, förslag och åtgärder Alternativ registrering förutom via webenkät Det finns verksamheter som har ett mycket stort antal produkter, trots att de tillhör C-verksamheterna, de mindre. Exempel på detta är Mölndals sjukhus med ca 130 stycken kemiska produkter innehållande mellan 1-5 ämnen. Som alternativ till att registrera i webenkät är att verksamheter får lämna uppgifterna elektroniskt i excelformat som sedan förs in i Grind. Webenkät Då C-verksamheter är mindre företag var det inte förvånande att en del verksamheter avstod från att registrera sina produkter i webenkäten. Skälen skulle kunna vara tidsbrist, dålig datorkunskap, ointresse m.m. Det visade sig också att en del verksamhet registrerade fel i webenkäten. Sida 8 av 9

9 För att minska antalet felregistreringar och för att underlätta registreringen så har följande förslag tagits fram för kommande webenkät vid nästa kartläggning. Uppmärksamma på att alla fält inte är ifyllda Bör kunna spara efter varje ämne som registreras, istället för som nu hoppa upp ett steg. Vid registrering av nytt ämne är det bra om tabben ställer sig direkt i den första rutan (pekar man inte på rutan så skrivs inget). Förhindra att CAS/EG-nummer hamnar i fel fält. I enkäten finns endast valet ej sanitärt och processvatten. Bör också finnas ej ansluten. Vid markering av 0 i fältet mängd eller % till vatten blir det felaktig registrering. När administratören (Gryaab) låser enkäten visas att enkäten är inskickad men utan datum. Det bör registreras att enkäten är låst och vilket datum. En del har missat att trycka på skicka in -knappen, men har fyllt i viss information. Kemikaliedatabaser, uppdateringar I nya Grind finns kopierat tre kemikaliedatabaser. För varje kemiskt ämne som registreras i Grind ska det finnas uppgift om ämnet klassificering etc. Den första databasen är Priodatabasen, där uppgifter finns om s.k. Prio-ämnen och i så fall om ämnet är utfasningsämne eller prioriterat riskminskningsämne. Den andra databasen ger information om klassificeringen av ämnet enligt EU s regler, CLP, som omfattar klassificerings-, märknings- och förpackningsregler. Den tredje databasen är ämnen som är angivna i vattendirektiven. Det kommer att behöva tas nya kopior där en årlig revidering skulle vara rimlig. Kommande kartläggning, U-verksamheter Nästa kartläggning efter C-verksamheter är U-verksamheter, oftast mindre verksamheter. U- verksamheter, enligt miljöbalken, behöver varken anmälas eller söka tillstånd. Enligt Revaq-regler som ska gälla från och med 1 januari 2015 gäller att prioriterade U-verksamheter ska kartlägga och att det är upp till respektive verk att bedöma vilka verksamheter som skulle prioriteras. Dock bör normalt åtminstone fordonstvättar, laboratorer, verkstäder, ytbehandlande verksamheter, sjukhus samt tvätterier med vattentvätt ingå. Frågan som uppkom var om alla fordonstvättar etc. måste kartläggas.. På fråga (e-post) 31 januari 2014 till Revaq-sekretariatet (Anna Berggren), om tolkningen av prioriterade så angavs att varje verk får själva välja vilka företag och branscher även inom de utpekade branscherna. Detta är viktigt att känna till inför kommande U-kartläggning. Bilagor 1. Webenkät 2. Brev 1 3. Brev 2 4. Blankett 5. Lathund för blankett 6. Sammanställning, kemiska ämnen, kartlagda utfasningsämnen Sida 9 av 9

10

11

12

13

14

15

16

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet 1(18) Till mig behövdes inget kadmium Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet Gryaab Rapport 2012:12 Lars Nordén, Fredrik Davidsson 2(18) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

1(8) Zink till Ryaverket. Källor till zink i inkommande avloppsvatten. Gryaab Rapport 2013-2. Lars Nordén

1(8) Zink till Ryaverket. Källor till zink i inkommande avloppsvatten. Gryaab Rapport 2013-2. Lars Nordén 1(8) Zink till Ryaverket Källor till zink i inkommande avloppsvatten. Gryaab Rapport 2013-2 Lars Nordén 2(8) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som

Läs mer

Förstudie Kvicksilver

Förstudie Kvicksilver Förstudie Kvicksilver Behov av sanering av avloppsledningar från tandläkarkliniker Gryaabrapport 2016:3 Carina Blid 2016-06-13 1(11) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REQ Organiska ämnen i -systemen, SWECO 20110916 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - 2 1 3 Varför REQ?

Läs mer

Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq

Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq Lakvatten så klarar vi utmaningarna i Revaq Revaq-certifiering och lakvattenfrågor hur ser Revaqs regelverk ut? 7 september 2017 Anders Finnson, Svenskt Vatten Svenskt Vattens vision: Sverige ska ha Friskt

Läs mer

Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp

Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp Miljögifter från ditt hushåll till ditt vatten vi behöver din hjälp Samrådsmöte för Dalälven 19 februari 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten och rena sjöar

Läs mer

Referensprovtagning i Gryaabs tunnlar 2012 - delrapport metaller

Referensprovtagning i Gryaabs tunnlar 2012 - delrapport metaller Referensprovtagning i Gryaabs tunnlar 2012 - delrapport metaller Gryaab Rapport 2013:11 Fredrik Davidsson Ann Mattsson Sida 1 av 36 Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde Analysavdelningen Galina Gorodetskaja galina.gorodetskaja@kappala.se Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde - En inventering - Handledare: Christina Vendel 2006-02-20 1

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Certifiering av avloppsslam

Certifiering av avloppsslam Vad handlar certifieringssystemet om: Certifiering av avloppsslam Henrik Tideström Vad -verken kan göra g för f r att uppnå Riksdagens miljömål samtidigt som -lösningarna ska vara ekonomiskt hållbara h

Läs mer

Tillförsel av läkemedelsrester från sjukhus

Tillförsel av läkemedelsrester från sjukhus Tillförsel av läkemedelsrester från sjukhus Gryaab rapport 2012:2 Nicklas Paxéus Sida 2 Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar

Läs mer

Hur arbetar Karlstads kommun med att minska föroreningar och bräddningar till Vänern?

Hur arbetar Karlstads kommun med att minska föroreningar och bräddningar till Vänern? Hur arbetar Karlstads kommun med att minska föroreningar och bräddningar till Vänern? Vatten och avlopp i siffror 150 mil ledningar (62 mil vatten-, 41 mil spillvatten- och 43 mil dagvattenledningar, plus

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2009-0141 Januari 2010 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2009 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2008-0268 December 2008 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2008 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden?

Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden? Spåra källor till dagvattenföroreningar och samtidigt uppskatta tillskottsvattentillflöden? Jonathan Mattsson 1, Ann Mattsson 2, Fredrik Davidsson 2 1 Stadens Vatten LTU 2 GRYAAB Avloppsvatten som informationskälla

Läs mer

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23-25 414 59 Göteborg 031-61 26 10 www.miljo.goteborg.se Förord Denna vägledning vänder

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Hur ska vi minska riskerna med farliga ämnen? Sveriges strategi för arbetet från miljömålsberedningen

Hur ska vi minska riskerna med farliga ämnen? Sveriges strategi för arbetet från miljömålsberedningen Hur ska vi minska riskerna med farliga ämnen? Sveriges strategi för arbetet från miljömålsberedningen Läkemedelsrester hur minskar vi riskerna? FAH Växjö 10 okt 2012 Anders Finnson Svenskt Vatten - Friskt

Läs mer

Information för frisörer

Information för frisörer Även fåfängan har sitt pris för miljön Information för frisörer Sonja Jones Miljösamordnare VA-enheten sonja.jones@horby.se 0415-37 83 11 Reningsverken Eslöv Ellinge RV (ingår i VA-syd) Hörby Lyby RV Höör

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan 1() KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, -11- Mona Stensmar Petersen, 4-4 28 mona.petersen@karlstad.se Natur och miljö Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Vi är långt ifrån måluppfyllelse

Läs mer

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning

www.svanen.se Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Miljömärkning Sverige AB - En ledande miljömärkning Agenda 1. Övergripande om Svanen 2. Vad är en Svanenmärkt tvätt? Och varför? Nordens officiella miljömärke Marknadskännedom Känner du igen denna symbol?

Läs mer

Silveravgång vid rengöring och kemisk polering av silvergods

Silveravgång vid rengöring och kemisk polering av silvergods Silveravgång vid rengöring och kemisk polering av silvergods Lars Nordén, Susanne Tumlin, Ann Mattsson Gryaab Rapport 2011:10 rev 2011-12-15 2 Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

INSTRUKTION - KEMIKALIEFÖRTECKNING

INSTRUKTION - KEMIKALIEFÖRTECKNING 2010-10-21 Reviderad: 2015-02-18 1 (10) INSTRUKTION - KEMIKALIEFÖRTECKNING Detta dokument ger vägledning till att fylla i kemikalieförteckningen på ämnesnivå samt klarlägger varför fler uppgifter än de

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 BAKGRUND 6 REVAQ-CERTIFIERADE VERK 8 UPPSTRÖMSARBETE 8 KADMIUM 10 SPÅRELEMENT 17 INFORMATIONSINSATSER 22 BILAGA 25

INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 BAKGRUND 6 REVAQ-CERTIFIERADE VERK 8 UPPSTRÖMSARBETE 8 KADMIUM 10 SPÅRELEMENT 17 INFORMATIONSINSATSER 22 BILAGA 25 1 2014 ARSRAPPORT 1 Innehåll INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 BAKGRUND 6 REVAQ-CERTIFIERADE VERK 8 UPPSTRÖMSARBETE 8 KADMIUM 10 SPÅRELEMENT 17 INFORMATIONSINSATSER 22 BILAGA 25 FORSKNINGEN 27 *) VETENSKAPLIGA

Läs mer

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. Det omfattar såväl manuella GDS-hallar

Läs mer

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Riktlinjer för FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR RIKTLINJER FÖR FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Inledning Vatten från tvätt av fordon innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen (t.ex. olja)

Läs mer

Uppdatering av Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp Naturvårdsverkets svar på RU. Bakgrund. Hållbart nyttjande av fosfor

Uppdatering av Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp Naturvårdsverkets svar på RU. Bakgrund. Hållbart nyttjande av fosfor Uppdatering av Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp Naturvårdsverkets svar på RU. Linda Gårdstam Miljörättsavdelningen Enheten för Miljöfarlig verksamhet Bakgrund senast år 2015 ska minst 60

Läs mer

Metodik för att identifiera behandlingsbehov av industriellt avloppsvatten före vidare rening i kommunalt avloppsreningsverk.

Metodik för att identifiera behandlingsbehov av industriellt avloppsvatten före vidare rening i kommunalt avloppsreningsverk. Metodik för att identifiera behandlingsbehov av industriellt avloppsvatten före vidare rening i kommunalt avloppsreningsverk Eva Tennander ÅF Orientering På industriområdet Boländerna i Uppsala har två

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

10 Vatten och avlopp (VA)

10 Vatten och avlopp (VA) 10 Vatten och avlopp (VA) De miljömål som är viktigast för sektorns verksamhet är Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. Tillgång

Läs mer

Lennart Mårtensson Docent miljöteknik

Lennart Mårtensson Docent miljöteknik Slam och föroreningar läget idag Lennart Mårtensson Docent miljöteknik Laqua Research Group Forskar om miljökonsekvenser orsakat av avfallshantering och andra aktiviteter. Är ett samarbete mellan Högskolan

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand Vad jag behöver känna till för att använda PRIO Erik Gravenfors PRIO-utbildning 2008-04-09 Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand 1 Miljöbalken kapitel

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA 1 Omslagsfoto: Bertil Hagberg, Sesamphoto 2 Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA, allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och

Läs mer

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner

Östgöta slamslamträff Provtagning av hushållsspillvatten i Östgöta kommuner Östgöta slamslamträff 2017-03-07 Provtagning av sspillvatten i Östgöta kommuner Syftet med provtagningen Ta reda på vad ett vanligt spillvatten innehåller Hur mycket en bidrar med när det gäller fosfor,

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

2013 23 Avgasning av slam för ökad reningskapacitet och förbättrade slamegenskaper (projekt 12 114)

2013 23 Avgasning av slam för ökad reningskapacitet och förbättrade slamegenskaper (projekt 12 114) 2013 23 Avgasning av slam för ökad reningskapacitet och förbättrade slamegenskaper (projekt 12 114) Kvävgas bildas vid denitrifikation och stängs in i slamflockar som sjunker sämre Avgasning av aktivt

Läs mer

Projekt Rent ut: Förstudie - Identifikation av miljöfarliga ämnen i hårvårdsprodukter

Projekt Rent ut: Förstudie - Identifikation av miljöfarliga ämnen i hårvårdsprodukter Projekt Rent ut: Förstudie - Identifikation av miljöfarliga ämnen i hårvårdsprodukter Foto: Sara Abrahamsson Gryaab rapport 2014:5 Sara Abrahamsson 2014-08-02 Sida 1 av 66 Gryaab AB medverkar till en hållbar

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp

Riktlinjer för utsläpp Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Råd och regler för anslutning till avloppsanläggningarna i Halmstads och Laholms kommuner Fastställd av nämnden för Laholmsbuktens VA

Läs mer

Skydda Er mark mot slamspridning!

Skydda Er mark mot slamspridning! 2011-03-30 Upprop till ägare av svensk åkermark Skydda Er mark mot slamspridning! Inom 40 år måste vi fördubbla livsmedelsproduktionen i världen för att klara behovet av mat till den växande befolkningen.

Läs mer

Slamfrågan. Möte 7 okt 2009 SpmO. Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Slamfrågan. Möte 7 okt 2009 SpmO. Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Slamfrågan Möte 7 okt 2009 SpmO Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF sunita.hallgren@lrf.se 08-7875156 Punkter Miljömål Ny lagstiftning på gång viktig milstolpe Slamfrågan komplex LRF & avloppsfraktioner

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Kemikalier och miljö. Line Nilsson Miljöskyddsinspektör

Kemikalier och miljö. Line Nilsson Miljöskyddsinspektör Kemikalier och miljö Line Nilsson Miljöskyddsinspektör Vad är en kemisk produkt? Ett kemiskt ämne eller En blandning av flera kemiska ämnen Kan vara märkt med farosymbol och/eller riskfraser, men inte

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Inledning 3. 1. Sammanfattning 4. 2. Bakgrund 6. 3. Kadmium 7. 4. Ackumulation av spårelement 15. 5. Oönskade organiska ämnen 17

Inledning 3. 1. Sammanfattning 4. 2. Bakgrund 6. 3. Kadmium 7. 4. Ackumulation av spårelement 15. 5. Oönskade organiska ämnen 17 2011 ÅRSRAPPORT INNEHÅLL Inledning 3 1. Sammanfattning 4 2. Bakgrund 6 3. Kadmium 7 4. Ackumulation av spårelement 15 5. Oönskade organiska ämnen 17 2 Inledning Denna årsrapport är en del i vårt arbete

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 området mellan Stigåsa och Rörvik Foto: Illustration från avloppsguiden.se Licens: Copyright 2016-08-19 Sammanfattning Under juni månad

Läs mer

Riktlinjer. Vid utsläpp av avloppsvatten för industrier och andra verksamheter

Riktlinjer. Vid utsläpp av avloppsvatten för industrier och andra verksamheter Riktlinjer Vid utsläpp av avloppsvatten för industrier och andra verksamheter 02 Förord Den här broschyren innehåller riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Organisationen

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Koppartak värdefullt kulturarv utan miljöbelastning med filter på avrinningen

Koppartak värdefullt kulturarv utan miljöbelastning med filter på avrinningen Koppartak värdefullt kulturarv utan miljöbelastning med filter på avrinningen Runt om i Sverige och Europa sätter skimrande, gröna koppartak sin prägel på stadssiluetten. Koppartaken ses av många som ett

Läs mer

10 Vatten och avlopp (VA)

10 Vatten och avlopp (VA) 10 Vatten och avlopp (VA) De miljömål som är viktigast för sektorns verksamhet är Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. Tillgång

Läs mer

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan

Läs mer

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete Innehåll Revaq... 1 Generella krav för alla verksamheter... 1 Kemikalier... 2 Verksamheter med krav på oljeavskiljare... 2 Olika typer av verksamheter... 3 Betongindustri... 3 Bilvårdsanläggningar... 3

Läs mer

REVAQ-certifiering av reningsverken

REVAQ-certifiering av reningsverken REVAQ-certifiering av reningsverken Uppströmsarbete och återföring av näringsämnen till jordbruksmark Biogasseminarium med workshop 6 sep 2012 Anders Finnson Svenskt Vatten - Friskt vatten, rena sjöar

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

RAPPORT. Halter av metaller och organiska föreningar i avloppsslam från reningsverk i Södermanlands län Nr 2010:8 ISSN

RAPPORT. Halter av metaller och organiska föreningar i avloppsslam från reningsverk i Södermanlands län Nr 2010:8 ISSN RAPPORT ISSN 1400-0792 Nr 2010:8 Halter av metaller och organiska föreningar i avloppsslam från reningsverk i Södermanlands län 1990-2009 Kontaktperson: Sofi Nordfeldt, Länsstyrelsen i Södermanlands län

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Varje företag som släpper ut avlopps vatten ansvarar för att det inte innehåller något som kan skada avloppssystemet eller vatten miljön där det renade

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist

Hur jobbar vi inom miljöskydd. Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Hur jobbar vi inom miljöskydd Carina Lif och Elisabeth Lindqvist Miljöskyddets verktyg Prövning 9, 11 och 14 kap MB Tillsyn Projekt Remisser Miljövervakning Miljömål Giftfri miljö Miljöfarlig verksamhet

Läs mer

DOM 2016-03-18 Stockholm

DOM 2016-03-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2016-03-18 Stockholm Mål nr M 133-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-09 i mål nr M 1322-14, se bilaga

Läs mer

1986L0278 SV

1986L0278 SV 1986L0278 SV 20.04.2009 004.001 8 BILAGA 1 A GRÄNSVÄRDEN FÖR HALTER AV TUNGMETALLER I MARKEN (mg/kg torr vikt i ett representativt prov, enligt definitionen i bilaga 2 C, från mark med ett ph mellan 6

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

DECEMBER 2017 RIKTLINJER. för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

DECEMBER 2017 RIKTLINJER. för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter DECEMBER 2017 RIKTLINJER för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 1 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Olika typer av avloppsvatten... 6 Allmänt om rening av avloppsvatten...

Läs mer

Vägledning för intern kemikaliekontroll

Vägledning för intern kemikaliekontroll Vägledning för intern kemikaliekontroll Inledning Denna vägledning vänder sig till dig som har ansvar för inköp och hantering av kemiska produkter inom verksamheten. Att välja rätt metod och kemikalie

Läs mer

Regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor uppdatering

Regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor uppdatering Regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor uppdatering Regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor - uppdatering 2014: 31 mars, 160 remissvar 2014: vår+sommar, Mdep gör sammanställning av remissvar

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK KVARNHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK För medlemmarna i Kvarnhagens samfällighetsförening om vad vi får och inte får spola ner i våra avlopp. VAD FÅR VI SPOLA NER I VÅRT AVLOPP - vad

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2013 - Revaq

ÅRSRAPPORT 2013 - Revaq 2013 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2013 - Revaq Innehåll Inledning 4 Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Revaq-certifierade verk 9 Kadmium 10 Spårelement 20 Organiska ämnen 23 Informationsinsatser 27 Bilagor 33 Cd/P-kvot

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 1(9) Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslöv kommuns allmänna avloppsanläggningar Gäller från 2009-04-01 2(9) Krav

Läs mer

Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag. Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten

Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag. Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Regeringsuppdrag fosfor Effekterna av Naturvårdsverkets förslag Lund 20 december 2013 Anders Finnson Svenskt Vatten Förslag till etappmål för hållbar återföring av fosfor och andra växtnäringsämnen Kretsloppen

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar Rent vatten. Ett jobb för livet.

riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar Rent vatten. Ett jobb för livet. riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar inom NSVA N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L O P P Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Rent vatten är en självklarhet i vårt samhälle - och

Läs mer

Möjligheter och risker vid samrötning

Möjligheter och risker vid samrötning RÖTREST användningsområden och certifiering Användningsområden Lagstiftning, certifiering etc. Möjligheter och risker vid samrötning Gunilla Henriksson 2011-01-27 SP I SIFFROR 2010 SP-koncernen ägs till

Läs mer

VÄGLEDNING SoFi Source Finder

VÄGLEDNING SoFi Source Finder CIT Urban Water Management AB VÄGLEDNING SoFi Source Finder Ett verktyg för uppströmsarbete Hushåll Fordonstvätt Bilverkstad Tandvård Ytbehandlare Tvätteri Konstverks. Förbränning Verksamhetsutövare Biogas

Läs mer

Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län. Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län. Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 1 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan samtliga

Läs mer

ISO 14001 - Identifiering av miljöaspekter på Gryaab

ISO 14001 - Identifiering av miljöaspekter på Gryaab ISO 14001 Identifiering av miljöaspekter på Gryaab Den röda tråden i ett Miljöledningssystem Gryaabrapport 2013:10 Susanne Tumlin Jan Mattsson Irina Camp Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Vattenstämman 14 maj Kretsloppssamhälle eller förbränningssamhälle eller både och?

Vattenstämman 14 maj Kretsloppssamhälle eller förbränningssamhälle eller både och? Vattenstämman 14 maj 10.30-12.00 Kretsloppssamhälle eller förbränningssamhälle eller både och? Linda Gårdstam, Naturvårdsverket, Naturvårdsverkets Regeringsuppdrag fosfor, (20 minuter) Anders Finnson,

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kävlinge kommuns allmänna avloppsanläggning enligt punkt 16 ABVA Gäller från och

Läs mer

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser Inga utsläpp Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser 1 Verksamheten vid bilvårdsanläggningar ger upphov till förorenat spillvatten. Vanliga föroreningar är olja och metaller från bilarna samt

Läs mer

Certifieringssystem för återföring av växtnäring med avloppsfraktioner

Certifieringssystem för återföring av växtnäring med avloppsfraktioner Svenskt Vatten Anders Finnson Box 47607 117 94 Stockholm Certifieringssystem för återföring av växtnäring med avloppsfraktioner Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet och lämna synpunkter

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Skickas till: Lidingö stad Miljö- och stadsbyggnadskontoret 181 82 Lidingö Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan enligt 10 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) Anmälan ska skickas in senast 6

Läs mer

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande

Bilaga 1. Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande 1(8) Bilaga 1 Förslag till förordning Utfärdat den xx Regeringen föreskriver 1 följande Syfte 1 Syftet med denna förordning är att reglera användningen av avloppsfraktioner på ett sådant sätt att skadliga

Läs mer

Så här går en REVAQ-besiktning till och vad händer sen? Gunilla Henriksson, SP

Så här går en REVAQ-besiktning till och vad händer sen? Gunilla Henriksson, SP Så här går en REVAQ-besiktning till och vad händer sen? Gunilla Henriksson, SP 2009-06-10 Besiktning & Certifiering, så här går det till Ansökan skickas till SP SP tar kontakt med reningsverket samt orderbekräftar

Läs mer

Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav -

Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - Slamanvändning i framtiden Flygaskstabiliserat avloppsslam (FSA) som tätskikt på deponier Praktisk tillämpning - 27 april 2011 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (16) IJ. 32.3 TILLÄGGSBESTÄMMELSER TILL ABVA SPILLVATTEN FRÅN INDUSTRIER OCH ANDRA YRKESMÄSSIGA VERKSAMHETER Inledning Alla svenska kommuner har de senaste 50 åren renat avloppsvatten

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer