FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015"

Transkript

1 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex FARs Samlingsvolym redovisning, SRF Redovisning 2015, Reko-Svensk standard för redovisningstjänster utgåva 2015 och övrig lämplig, valfri, litteratur. Egna anteckningar, broschyrer i digitalt format eller i pappersformat etc. Externa kontakter är inte tillåtna, det vill säga uppkoppling mot internet, användning av mobiltelefoner eller samtal med kollega. OBS! Lyssna på musik via mobiltelefon är inte tillåtet, endast via Ipod eller dator. Svar avlämnas på fil (datorbaserat), denna sparas ner på USB och lämnas in. Svaren skall lämnas i en enda fil skriven i Word, Excel eller Pdf. OBS! Se till att sidbrytningen blir korrekt vid utskrift. Svaren ska lämnas numrerade i den ordning som testet anger. Filen skall döpas till Förnamn_Efternamn_personnummer. ENDAST FÖDELSENUMMER (ÅÅMMDD) ska finnas på SAMTLIGA SVARSSIDOR; använd dig av sidhuvudet Svar kan även lämnas på papper, men du väljer antingen eller, det vill säga, antingen lämnas samtliga svar på fil(datorbaserat) eller annars lämnas samtliga svar på papper. Ange födelsenummer på varje papper (ÅÅMMDD) Om du väljer att inte besvara en fråga anger du det med en upplysning om att frågan inte besvarats. Poäng: Maximalt 100 poäng för godkänt resultat krävs 75 poäng Läs frågorna noggrant och hänvisa, där det efterfrågas i frågeställningen, till lag/norm eller Reko. Tänk på att vara tydlig i ditt svar, förklara hur du har tänkt. Formulera svaren som korta, precisa uttryck eller i punktform. Svar som endast är exakta avskrifter av lagtext, norm eller Reko bedöms inte. Vi vill se dina slutsatser. Du får inte ta med dig frågorna/bilagorna härifrån, examen ska lämnas in i sin helhet när du är klar. Lycka till!

2 Uppgift 1 Allmänna konsultfrågor 30 poäng Du är auktoriserad redovisningskonsult och nedan följer några frågeställningar som du kan komma i kontakt med i ditt dagliga arbete på en redovisningsbyrå. Fråga 2 Allmänna konsultfrågor (5 p) Du har blivit kontaktad av Sten som bedriver en åkeriverksamhet. Sten har varit kund hos en annan redovisningsbyrå men vill nu byta till dig under löpande år. Du överväger att anta uppdraget. Vad behöver du göra i denna situation? Hänvisa till Reko i ditt svar. Exempelsvar Jag prövar uppdraget genom att följa upp bolaget och dess företrädare. Jag kontrollerar samtidigt att vår redovisningsbyrå har den kompetens och tid som krävs för att kunna utföra uppdraget, enligt Reko 310. För att kunna göra detta måste jag ha förståelse för uppdragsgivarens verksamhet. Jag utför de kontroller som krävs enligt reglerna om penningtvätt och finansiering av terrorism. Om beslut tas om att anta uppdraget upprättas ett skriftligt uppdragsavtal som undertecknas av båda parter. Fråga 3 Allmänna konsultfrågor (5 p) Din kund Butiken AB ägs av Mia och hon säljer inredningsartiklar. Hon har ett certifierat kassaregister som endast registrerar inbetalningar. Vid försäljning sker betalning både med kort och kontant. a) Mia frågar dig vad bokföringslagen anger för krav på den löpande bokföringen av kontanta in- och utbetalningar till och från kassan. Hänvisa till lagparagraf. (2 p) b) BFNAR 2013:2 Bokföring är en särskild normering kopplad till bokföringslagen. Enligt denna går det under vissa förutsättningar att senarelägga bokföringen för presentation i registreringsordning avseende kontanta in- respektive utbetalningar. Är det möjligt för Mia att senarelägga bokföringen av kontanta inbetalningar till och/eller kontanta utbetalningar från kassan? Hänvisa till aktuell punkt i normeringen. (3 p) Exempelsvar a) Du förklarar för Mia att kontakta in- och utbetalningar ska enligt BFL kap 5 2 bokföras senast påföljande arbetsdag. b) BFNAR 2013:2 Bokföring punkt 3.10 Bokföringen av kontanta in- och utbetalningar så att de kan presenteras i registreringsordning får senareläggas till 50 dagar efter utgången av den månad då affärshändelserna inträffade om in- och utbetalningarna har registrerats i ett certifierat kassaregister.

3 I förutsättningarna står det att Mia har ett certifierat kassaregister som endast registrerar inbetalningar. Förekommer kontanta utbetalningar hos Butiken AB som inte registreras i kassaregistret måste dessa bokföra senast påföljande arbetsdag. Det kan då göras i en kassajournal. Fråga 4 Allmänna konsultfrågor (5 p) Du upprättar en årsredovisning för din kund Klurig AB och funderar på vilka uppgifter som du behöver lämna gällande hur kunden hanterar sin intäktsredovisning. Kunden fakturerar sina konsulttjänster en gång i månaden och de konsultationer som gjorts i till exempel november faktureras först i början av december. Alla jobb sker på löpande räkning och man vill hela tiden visa i balansräkningen hur mycket som är upparbetat. Årsredovisningen upprättas per sista december enligt K2. a) Vad anger normgivningen att man ska upplysa om avseende tjänsteuppdraget i årsredovisningens redovisningsprinciper? (2 p) b) Ange var i årsredovisningens balans- och resultaträkning som arbete utfört i december, fakturerat i januari ska redovisas. Hänvisa till normgivningen i ditt svar. (3 p) Exempelsvar a)ett företag som utför tjänste- eller entreprenaduppdrag på löpande räkning eller till fastpris ska lämna upplysning om företaget tillämpar huvudregeln eller alternativregeln på respektive slag av uppdrag. Förslag på skrivning i Klurig AB:s årsredovisning (tilläggsupplysning om redovisningsprinciper) Tjänste- och entreprenaduppdrag Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln. b) Rubricering i årsredovisningen. BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag p Balansräkning Rubrik: Kortfristiga fordringar Post: Upparbetad men ej fakturerad intäkt Resultaträkning Rubrik: Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Post: Nettoomsättning

4 Uppgift 2 Case: CBB Productions AB 32 poäng Du som auktoriserad redovisningskonsult har blivit kontaktad av ett företag, CBB Productions AB, som vill ha din rådgivningshjälp i diverse redovisningsfrågor. Den som kontaktat dig är vd:n Sonja som är huvudägare till bolaget som utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom vattendistribution. Under det senaste året har försäljningen tagit rejäl fart både i Tyskland och i Spanien. Sonja äger 60 % av aktierna medan hennes bror Tord äger 40 %. I övrigt arbetar idag sju personer i företaget förutom Sonja men man räknar med att anställa en till under kommande räkenskapsår. Bolagets årsredovisning för 2014 ska upprättas enligt BFNAR 2008:1, d v s reglerna för mindre aktiebolag (K2). Allt är avstämt men Sonja lämnar lite information till dig som hon undrar om hon har hanterat rätt. Sonjas hantering av vissa frågor: Varulagret är inventerat och bokat till anskaffningsvärdet * 0,97 enligt bifogad lagervärderingsberäkning. Sonja vill alltid tillämpa schabloninkurans på varulagret om det är möjligt. Finansiella anläggningstillgångar består av en aktiefond som har ett anskaffningsvärde på tkr och ett marknadsvärde på tkr. Sonja vill göra en schablonmässig avsättning till garantireserv enligt gällande regelverk. Som marknadsföringskostnad finns en utgift för hyra av mässplats i maj Sonja anser att kostnaden på 300 tkr ska tas direkt 2014 eftersom man inte vet vilket effekt mässaktiviteten kommer att få för företaget. Information till skatteberäkningen: Det finns ej avdragsgilla kostnader bokförda på totalt 20 tkr. Ej skattepliktiga intäkter saknas. Bolaget vill inte göra några avsättningar till periodiseringsfond. Inga periodiseringsfonder som finns i IB behöver återföras och bolaget vill att de som finns ska vara oförändrade. Årets schablonränta för periodiseringsfonder uppgår till 1,5 %.

5 Din uppgift utifrån erhållen information (belopp anges i tkr): a) Beräkna resultat före skatt för år Utgå ifrån resultatet i resultaträkningen och förklara dina justeringar och hänvisa till eventuell lag eller norm för varje justering du gör. Ta hänsyn till informationen du fått av Sonja angående hennes hantering av vissa poster. (14 p) b) Beräkna årets skattekostnad för bolaget. Visa hur du kommit fram till underlag för skatt. (5 p) c) Sonja vill att du gör flerårsöversikten som ska finnas i förvaltningsberättelsen för Hänvisa till K2. Är det något särskilt de behöver upplysa om? För att förenkla uppgiften behöver du bara redovisa värden för 2013 och 2014 trots att K2 säger fyra år. (5 p) d) Kommentera utvecklingen av resultat, ställning och likviditet för CBB Productions AB. Ange fyra kommentarer. (8 p)

6 Resultaträkning Nettoomsättning Varuinköp Lagerförändring Täckningsbidrag Täckningsgrad 65,7% 59,1% 52,8% 51,4% 47,6% Fastighetskostnader Korttidsinventarier och underhåll Transport/frakt/resor Reklam / MF Telefoni och porto Verkliga garantikostnader Avsättning för garantikostnader Förvaltningskostnader Resultatnivå Löner kollektivanställda Löner tjänstemän Löner företagsledare Resultatbonus Övriga personalkostnader inkl AGA Resultatnivå Avskrivningar Byggnad Avskrivningar maskiner/inv Finansiella poster Resultat långfr placeringar Räntekostnader Resultat före dispositioner & skatt P-fond Skatt Årets resultat

7 Balansräkning Byggnader och mark Maskiner och inventarier Lånfristig placering Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Interimsfordringar Kortfristiga placeringar Kassa & bank SUMMA TILLGÅNGAR Aktiekapital Balanserade resultat Årets resultat Periodiseringsfonder Avsättning för garantier Långfr skuld till bank Leverantörsskulder Lån från ägarna Övriga skulder Interimsskulder SUMMA EGET KAP & SKULDER

8 Lagervärdering Art 1 Art 2 Art 3 Art 4 Direkt material Direkt lön Arbetsgivaravgift SA Direkta kostnader Rörliga indirekta kostnader (18 %) Fasta indirekta kostnader (20 %) SA anskaffningskostnad Antal SA Anskaffningsvärde SA Nettoförsäljningsvärde TOTALT LAGERVÄRDE X 97%

9 Exempelsvar a): I denna fråga behöver först nedanstående justeringar utföras. Varulager: Varulagret ska enligt ÅRL 4 kap 9 värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Företag som tillämpar detta allmänna råd får enligt BFNAR 2008:1 punkt 12:10 inte räkna in indirekta tillverkningskostnader i värdet av de egentillverkade varorna. En justering av lagervärdet behöver därför göras där medtagna indirekta kostnader (fasta och rörliga) tas bort från det beräknade anskaffningsvärdet. Lagervärdering Art 1 Art 2 Art 3 Art 4 Direkt material Direkt lön Arbetsgivaravgift SA Direkta kostnader Antal SA Anskaffningsvärde SA Nettoförsäljningsvärde TOTALT LAGERVÄRDE X 97% Detta ger ett minskat lagervärde om 184 tkr och även ett lägre resultat med 184 tkr. Finansiella anläggningstillgångar: Ett företag som tillämpar detta allmänna råd får inte värdera finansiella tillgångar till verkligt värde BFNAR 2008:1 punkt Sonja har värderat aktiefonden till marknadsvärde som uppgår till tkr men det är endast möjligt att ta upp den till anskaffningsvärdet som är tkr. Vilket ger en justering på aktiefonden om minus 150 tkr vilket får till följd att även resultatet minskar med 150 tkr. Avsättning garantireserv: Enligt BFNAR 2008:1 punkt 16.7 ska en avsättning för garantiåtaganden beräknas med ledning av tidigare års faktiska utgifter. Av resultaträkningen framgår att de verkliga garantikostnaderna uppgick till 237 tkr och det finns ingen avsättning för garantikostnaderna i balansräkningen. Årets avsättning kan uppgå till 237 tkr vilket får till följd att årets resultat reduceras med 237 tkr. Marknadsföringskostnad: Enligt BFNAR 2008:1 punkt 7.10 ska utgifter redovisas som kostnad när det hyrda disponeras. I detta fall i maj 2015 då mässan inträffar. Med ledning av detta ska hela den bokförda kostnaden om 300 tkr periodiseras vilket får till följd att resultatet ökar med 300 tkr.

10 Resultat före skatt: Sammanställningen nedan visar att efter dessa fyra justeringar uppgår resultatet till 889 tkr. Resultat före justeringar Justering av varulager -184 Bortbokning av verkligt värde fin tillg -150 Avsättning garantireserv -237 Periodisering Mässa 300 Resultat efter justeringar 889 Exempelsvar b): Skatteberäkning: Skatteberäkning Årets resultat före skatt 889 Ej avdragsgilla kostnader 20 Schablonintäkt p-fond 1 (67 tkr * 1,5%) Skattemässigt resultat 910 Skatt på årets resultat (22%) 200 (910 tkr *22%) Exempelsvar c) Flerårsöversikt enligt ÅRL 6 kap. 1. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande bild över företagets utveckling. Flerårsöversikt Nettoomsättning TKr Resultat efter finansiella poster Tkr Soliditet % 10,7 5,3 Soliditetsberäkning: (Eget kapital + (obeskattade reserver*0,78))/balansomslutningen * : (67*0,78)/ * 100 = 10,7 2013: (67*0,78)/ * 100 = 5,3 Enligt BFNAR 2008:1 punkt 5.6 ska bolaget lämna information till flerårsjämförelsen om nettoomsättningen har varierat mer än 30 % mellan åren. Då det mellan 2013 och 2014 finns en variation som överstiger 30 % bör upplysning om detta lämnas.

11 Exempelsvar d) Den ekonomiska utvecklingen för CBB Productions AB utmärks av nedanstående förhållanden, där varje kommentar ger max 2 p. Högst 4 kommentarer kan ge poäng, vilket ger totalt 8 p för denna fråga. Även andra väsentliga observationer och kommentarer kan medföra poäng. Kraftigt ökande omsättning Den ökade nettoomsättningen tyder på att verksamheten växer stadigt. Detta är positivt om bolaget har möjlighet till att utnyttja volymökningen till att öka resultatet. Denna ökning i kombination med att man vill anställa fler personer kan innebära att det finns ett finansieringsbehov utöver leverantörsskulder. Bolaget behöver se över hanteringen av detta. Minskad bruttovinst Bruttovinsten har stadigt minskat de senaste åren. Om volymen minskar igen kan det få stora effekter på resultatet. Orsaken till den minskade bruttovinsten kan vara mindre lönsamma artiklar, sänkta försäljningspriser/utförsäljning alternativt höga eller ökande inköpspriser. Bolaget bör analysera detta. Likviditet Bolagets likvida medel är låga vilket innebär att det inte finns något utrymme för oförutsedda händelser. Bolaget bör upprätta en likviditetsbudget för att få kontroll över kritiska tidpunkter. Personalkostnader Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen har minskat. Bolaget står inför att anställa ytterligare en person. Är tanken att denna person ska in i produktionen vilket förhoppningsvis leder till ytterligare omsättningsökning? Ökande kundfordringar Kundfordringarnas relation till omsättningen är normalt relativt fast, eftersom ökad försäljning leder till motsvarande mera kundfordringar. Här ökar dock andelen kundfordringar av omsättningen något under 2013 och 2014 jämfört med tidigare år. Detta indikerar sämre rutiner för fakturering eller sämre betalningsvilja från kunderna. Följden kan bli ökat kapitalbehov, med ökande räntekostnader och eventuella kreditrisker som följd. Garantikostnader Garantikostnaderna har ökat det senaste året. En analys bör ske för att fastställa vad detta kan bero på samt om de kan utföra åtgärder som framgent minimerar antalet ärenden.

12 Uppgift 3 Moms 15 poäng Fråga 2 Moms på bilar (6 p) a) Verkstadsföretaget Plåt AB planerar att erbjuda sina anställda så kallade personalbilar i utbyte mot sänkt bruttolön. De aktuella bilarna ska leasas. Erbjudandet riktas till alla anställda oavsett om de jobbar på kontoret eller i verkstaden. Är det något särskilt du bör tänka på när det gäller momsen på leasingavgiften? (2 p) b) Plåt AB har för avsikt att fortsättningsvis leasa alla sina bilar. Tidigare har man bland annat köpt en personbil som använts av företagets VD. Han har nu köpt den bilen privat av bolaget för marknadsvärdet. Ska Plåt AB redovisa moms för denna försäljning av personbil till företagets VD. Motivera ditt svar. (2 p) c) Företagets säljare har ett bensinkort som han får använda oavsett om han är på tjänsteresa eller om han använder bilen privat. För de privata resorna redovisas drivmedelsförmån. Hur ska Plåt AB hantera momsen för den bensin som avser säljarens privata resor? (2 p) Exempelsvar a) Företagets får normalt dra av hälften av den ingående momsen när det hyr (leasar) en personbil. Men det krävs att bilen används i mer än ringa omfattning (ca 100 mil/år) i momspliktig verksamhet. Då erbjudandet riktas till hela personalen kan det vara så att företaget saknar avdragsrätt för momsen avseende några av bilarna. Det påverkar beräkningen av bruttolöneavdraget. b) Då Plåt AB inte haft avdragsrätt för ingående moms vid inköpet av personbilen ska bolaget inte ta ut någon utgående moms vid försäljningen. Köpekontraktet får inte innehålla något momsbelopp. Någon moms ska inte redovisas. c) Plåt AB har avdragsrätt för momsen på all bensin avseende säljarens bil. Drivmedelsförmånen medför inte någon uttagsbeskattning. Det finns en generell avdragsrätt för driftkostnader avseende personbilar.

13 Uppgift 4 ABL 10 poäng Fråga 1 Förbrukat eget kapital (6 p) Du är redovisningskonsult till Byggföretaget AB som har räknat fel på ett stort fastprisprojekt och reserverar för förlusten. Detta gör att det egna kapitalet understiger häften av det registrerade aktiekapitalet vid det senaste rapporttillfället. Utgå ifrån att det egna kapitalet understiger hälften av det egna kapitalet vid alla kontroller och att bolaget inte har någon revisor. Förklara för Byggföretaget hur processen enligt ABL ser ut från första åtgärd till eventuell likvidation. Hänvisa till lagrum. Vad händer om de inte vidtar de åtgärder som ABL kräver. Exempelsvar Reglerna kring tvångslikvidation och kontrollbalansräkning återfinns i ABL 25 kap. Så snart det finns skäl att anta att det egna kapitalet i bolaget understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning. Upprättandet ska påbörjas omedelbart och fortgå utan dröjsmål. Kontrollbalansräkningen ska framställas med de justeringar och värderingar som är möjliga enligt ABL 25 kap 14. Om den upprättade kontrollbalansräkningen visar att bolaget egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen snarast möjligt kalla till en första kontrollstämma. Här kan bolaget välja att driva vidare eller träda i likvidation. Efter första kontrollstämman ska styrelsen på nytt, inom åtta månader från första kontrollstämman, upprätta en ny kontrollbalansräkning samt kalla till och hålla en andra kontrollstämma där frågan om likvidation återigen ska tas upp. Är aktiekapitalet inte helt täckt ska bolagsstämman besluta om att bolaget ska likvideras. Drivs bolaget vidare trots att bolaget hade kapitalbrist vid den andra kontrollstämman blir bolagets styrelseledamöter personligt och solidariskt betalningsansvariga för de skulder och förpliktelser som uppkommer från och med den dag då fristen på åtta månader löpt ut. Det vill säga den dag då bolaget borde ha likviderats.

14 Uppgift 5 Skatt 13 poäng Fråga 1 Bilförmån (4 p) Du har fått en ny kund inom IT-branschen vars anställda har bilförmån. Att räkna ut grundförmånen för en ny bil är inga problem. Men för vissa bilar ska förmånen beräknas enligt särskilda regler och ibland ska värdet justeras eller sättas ned på grund av hur bilen används. Ange om beräkning av förmånsvärdet kan avvika på något sätt för nedanstående anställda och beskriv i så fall på vilket sätt beräkningen av värdet påverkas. Du behöver inte räkna ut förmånsvärdet i ditt svar. a) Ture, företagets VD, är 27 år och singel. Han använder en Audi A4 från 2014 med ett nybilspris på kr inklusive extrautrustning som förmånsbil. Han har råkan köra lite fort med bilen och fått körkortet indraget under fyra hela kalendermånader. (2 p) b) Sven är företagets säljare. Han använder en Volvo S60 från 2014 med ett nybilspris på kr inklusive extrautrustning som förmånsbil. Han kör cirka mil per år med bilen i tjänsten. (2 p) Exempelsvar a)eftersom Ture fått indraget körkort föreligger ett absolut hinder att nyttja bilen under en betydande och sammanhängande tid. Reduktion sker med 1/9 per hel kalendermånad som hindret har bestått utöver tre månader. b) När körsträckan uppgår till minst mil i tjänsten under ett kalenderår sätts förmånsvärdet ned till 75 procent av det värde som annars skulle gälla.

15 Fråga 2 Fåmansföretag (6 p) Många skatteregler hänvisar till begreppet fåmansföretag. a) Hur lyder, enligt huvudregeln, definitionen av fåmansföretag? Ange den fullständiga definitionen eller ange de lagrum där respektive definition återfinns. (2 p) b) Vilka personer räknas som närstående? Ange den fullständiga definitionen eller ange de lagrum där respektive definition återfinns. (2 p) c) Hur räknar man antal delägare när några är närstående till varandra. (2 p) Exempelsvar a) 56 kap. 2 p.1 IL, eller Med fåmansföretag avses aktiebolag och ekonomiska föreningar där fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget. b) 2 kap 22 IL, eller Med närstående avses -make, -förälder, - mor- och farförälder, - avkomling och avkomlings make, - syskon, syskons make och avkomling, och - dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i. Styvbarn och fosterbarn räknas som avkomling. c) 56 kap. 5 IL, eller En person och hans närstående (närståendekrets) anses som en delägare.

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00

FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 FAR Akademis Kunskapstest 4 december 2012 kl. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten.

Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation är inte tillåten. 1 FAR AKADEMIS KUNSKAPSTEST 4 DECEMBER 2014 KL. 10.00 17.00 Hjälpmedel: Svarssätt: Samlingsvolym, miniräknare, dator och böcker om så önskas. Telefon, internetuppkoppling eller annan extern kommunikation

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag Innehållsförteckning Förord 4 1. Inledning 5 1.1 Vilken kompletterande normgivning ska tillämpas? 6 1.2 BFN:s K-projekt 6 1.3 Tidsplan för införande av K-regler

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik

Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik Att förstå externredovisning faktabok Begrepp, samband, logik och teknik Gunnar Eriksson SLUTKOMMENTARER (2011) under medverkan av Peter Johansson Slutkommentarer Slutkommentarer 1 Det verkar som om begreppen

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet?

Fråga 1 Kan jag lämna en bokslutsrapport om kunden inte har undertecknat uppdragsavtalet? Svensk standard för redovisningstjänster, Reko FAQ Vanliga frågor om förutsättningar för bokslutsrapport Här är ett urval av de vanligaste frågorna (FAQ, Frequently Asked Questions) som FAR och SRF har

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer