FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015"

Transkript

1 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 15 april 2015 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker t ex FARs Samlingsvolym redovisning, SRF Redovisning 2015, Reko-Svensk standard för redovisningstjänster utgåva 2015 och övrig lämplig, valfri, litteratur. Egna anteckningar, broschyrer i digitalt format eller i pappersformat etc. Externa kontakter är inte tillåtna, det vill säga uppkoppling mot internet, användning av mobiltelefoner eller samtal med kollega. OBS! Lyssna på musik via mobiltelefon är inte tillåtet, endast via Ipod eller dator. Svar avlämnas på fil (datorbaserat), denna sparas ner på USB och lämnas in. Svaren skall lämnas i en enda fil skriven i Word, Excel eller Pdf. OBS! Se till att sidbrytningen blir korrekt vid utskrift. Svaren ska lämnas numrerade i den ordning som testet anger. Filen skall döpas till Förnamn_Efternamn_personnummer. ENDAST FÖDELSENUMMER (ÅÅMMDD) ska finnas på SAMTLIGA SVARSSIDOR; använd dig av sidhuvudet Svar kan även lämnas på papper, men du väljer antingen eller, det vill säga, antingen lämnas samtliga svar på fil(datorbaserat) eller annars lämnas samtliga svar på papper. Ange födelsenummer på varje papper (ÅÅMMDD) Om du väljer att inte besvara en fråga anger du det med en upplysning om att frågan inte besvarats. Poäng: Maximalt 100 poäng för godkänt resultat krävs 75 poäng Läs frågorna noggrant och hänvisa, där det efterfrågas i frågeställningen, till lag/norm eller Reko. Tänk på att vara tydlig i ditt svar, förklara hur du har tänkt. Formulera svaren som korta, precisa uttryck eller i punktform. Svar som endast är exakta avskrifter av lagtext, norm eller Reko bedöms inte. Vi vill se dina slutsatser. Du får inte ta med dig frågorna/bilagorna härifrån, examen ska lämnas in i sin helhet när du är klar. Lycka till!

2 Uppgift 1 Allmänna konsultfrågor 30 poäng Du är auktoriserad redovisningskonsult och nedan följer några frågeställningar som du kan komma i kontakt med i ditt dagliga arbete på en redovisningsbyrå. Fråga 2 Allmänna konsultfrågor (5 p) Du har blivit kontaktad av Sten som bedriver en åkeriverksamhet. Sten har varit kund hos en annan redovisningsbyrå men vill nu byta till dig under löpande år. Du överväger att anta uppdraget. Vad behöver du göra i denna situation? Hänvisa till Reko i ditt svar. Exempelsvar Jag prövar uppdraget genom att följa upp bolaget och dess företrädare. Jag kontrollerar samtidigt att vår redovisningsbyrå har den kompetens och tid som krävs för att kunna utföra uppdraget, enligt Reko 310. För att kunna göra detta måste jag ha förståelse för uppdragsgivarens verksamhet. Jag utför de kontroller som krävs enligt reglerna om penningtvätt och finansiering av terrorism. Om beslut tas om att anta uppdraget upprättas ett skriftligt uppdragsavtal som undertecknas av båda parter. Fråga 3 Allmänna konsultfrågor (5 p) Din kund Butiken AB ägs av Mia och hon säljer inredningsartiklar. Hon har ett certifierat kassaregister som endast registrerar inbetalningar. Vid försäljning sker betalning både med kort och kontant. a) Mia frågar dig vad bokföringslagen anger för krav på den löpande bokföringen av kontanta in- och utbetalningar till och från kassan. Hänvisa till lagparagraf. (2 p) b) BFNAR 2013:2 Bokföring är en särskild normering kopplad till bokföringslagen. Enligt denna går det under vissa förutsättningar att senarelägga bokföringen för presentation i registreringsordning avseende kontanta in- respektive utbetalningar. Är det möjligt för Mia att senarelägga bokföringen av kontanta inbetalningar till och/eller kontanta utbetalningar från kassan? Hänvisa till aktuell punkt i normeringen. (3 p) Exempelsvar a) Du förklarar för Mia att kontakta in- och utbetalningar ska enligt BFL kap 5 2 bokföras senast påföljande arbetsdag. b) BFNAR 2013:2 Bokföring punkt 3.10 Bokföringen av kontanta in- och utbetalningar så att de kan presenteras i registreringsordning får senareläggas till 50 dagar efter utgången av den månad då affärshändelserna inträffade om in- och utbetalningarna har registrerats i ett certifierat kassaregister.

3 I förutsättningarna står det att Mia har ett certifierat kassaregister som endast registrerar inbetalningar. Förekommer kontanta utbetalningar hos Butiken AB som inte registreras i kassaregistret måste dessa bokföra senast påföljande arbetsdag. Det kan då göras i en kassajournal. Fråga 4 Allmänna konsultfrågor (5 p) Du upprättar en årsredovisning för din kund Klurig AB och funderar på vilka uppgifter som du behöver lämna gällande hur kunden hanterar sin intäktsredovisning. Kunden fakturerar sina konsulttjänster en gång i månaden och de konsultationer som gjorts i till exempel november faktureras först i början av december. Alla jobb sker på löpande räkning och man vill hela tiden visa i balansräkningen hur mycket som är upparbetat. Årsredovisningen upprättas per sista december enligt K2. a) Vad anger normgivningen att man ska upplysa om avseende tjänsteuppdraget i årsredovisningens redovisningsprinciper? (2 p) b) Ange var i årsredovisningens balans- och resultaträkning som arbete utfört i december, fakturerat i januari ska redovisas. Hänvisa till normgivningen i ditt svar. (3 p) Exempelsvar a)ett företag som utför tjänste- eller entreprenaduppdrag på löpande räkning eller till fastpris ska lämna upplysning om företaget tillämpar huvudregeln eller alternativregeln på respektive slag av uppdrag. Förslag på skrivning i Klurig AB:s årsredovisning (tilläggsupplysning om redovisningsprinciper) Tjänste- och entreprenaduppdrag Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln. b) Rubricering i årsredovisningen. BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag p Balansräkning Rubrik: Kortfristiga fordringar Post: Upparbetad men ej fakturerad intäkt Resultaträkning Rubrik: Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Post: Nettoomsättning

4 Uppgift 2 Case: CBB Productions AB 32 poäng Du som auktoriserad redovisningskonsult har blivit kontaktad av ett företag, CBB Productions AB, som vill ha din rådgivningshjälp i diverse redovisningsfrågor. Den som kontaktat dig är vd:n Sonja som är huvudägare till bolaget som utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom vattendistribution. Under det senaste året har försäljningen tagit rejäl fart både i Tyskland och i Spanien. Sonja äger 60 % av aktierna medan hennes bror Tord äger 40 %. I övrigt arbetar idag sju personer i företaget förutom Sonja men man räknar med att anställa en till under kommande räkenskapsår. Bolagets årsredovisning för 2014 ska upprättas enligt BFNAR 2008:1, d v s reglerna för mindre aktiebolag (K2). Allt är avstämt men Sonja lämnar lite information till dig som hon undrar om hon har hanterat rätt. Sonjas hantering av vissa frågor: Varulagret är inventerat och bokat till anskaffningsvärdet * 0,97 enligt bifogad lagervärderingsberäkning. Sonja vill alltid tillämpa schabloninkurans på varulagret om det är möjligt. Finansiella anläggningstillgångar består av en aktiefond som har ett anskaffningsvärde på tkr och ett marknadsvärde på tkr. Sonja vill göra en schablonmässig avsättning till garantireserv enligt gällande regelverk. Som marknadsföringskostnad finns en utgift för hyra av mässplats i maj Sonja anser att kostnaden på 300 tkr ska tas direkt 2014 eftersom man inte vet vilket effekt mässaktiviteten kommer att få för företaget. Information till skatteberäkningen: Det finns ej avdragsgilla kostnader bokförda på totalt 20 tkr. Ej skattepliktiga intäkter saknas. Bolaget vill inte göra några avsättningar till periodiseringsfond. Inga periodiseringsfonder som finns i IB behöver återföras och bolaget vill att de som finns ska vara oförändrade. Årets schablonränta för periodiseringsfonder uppgår till 1,5 %.

5 Din uppgift utifrån erhållen information (belopp anges i tkr): a) Beräkna resultat före skatt för år Utgå ifrån resultatet i resultaträkningen och förklara dina justeringar och hänvisa till eventuell lag eller norm för varje justering du gör. Ta hänsyn till informationen du fått av Sonja angående hennes hantering av vissa poster. (14 p) b) Beräkna årets skattekostnad för bolaget. Visa hur du kommit fram till underlag för skatt. (5 p) c) Sonja vill att du gör flerårsöversikten som ska finnas i förvaltningsberättelsen för Hänvisa till K2. Är det något särskilt de behöver upplysa om? För att förenkla uppgiften behöver du bara redovisa värden för 2013 och 2014 trots att K2 säger fyra år. (5 p) d) Kommentera utvecklingen av resultat, ställning och likviditet för CBB Productions AB. Ange fyra kommentarer. (8 p)

6 Resultaträkning Nettoomsättning Varuinköp Lagerförändring Täckningsbidrag Täckningsgrad 65,7% 59,1% 52,8% 51,4% 47,6% Fastighetskostnader Korttidsinventarier och underhåll Transport/frakt/resor Reklam / MF Telefoni och porto Verkliga garantikostnader Avsättning för garantikostnader Förvaltningskostnader Resultatnivå Löner kollektivanställda Löner tjänstemän Löner företagsledare Resultatbonus Övriga personalkostnader inkl AGA Resultatnivå Avskrivningar Byggnad Avskrivningar maskiner/inv Finansiella poster Resultat långfr placeringar Räntekostnader Resultat före dispositioner & skatt P-fond Skatt Årets resultat

7 Balansräkning Byggnader och mark Maskiner och inventarier Lånfristig placering Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Interimsfordringar Kortfristiga placeringar Kassa & bank SUMMA TILLGÅNGAR Aktiekapital Balanserade resultat Årets resultat Periodiseringsfonder Avsättning för garantier Långfr skuld till bank Leverantörsskulder Lån från ägarna Övriga skulder Interimsskulder SUMMA EGET KAP & SKULDER

8 Lagervärdering Art 1 Art 2 Art 3 Art 4 Direkt material Direkt lön Arbetsgivaravgift SA Direkta kostnader Rörliga indirekta kostnader (18 %) Fasta indirekta kostnader (20 %) SA anskaffningskostnad Antal SA Anskaffningsvärde SA Nettoförsäljningsvärde TOTALT LAGERVÄRDE X 97%

9 Exempelsvar a): I denna fråga behöver först nedanstående justeringar utföras. Varulager: Varulagret ska enligt ÅRL 4 kap 9 värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Företag som tillämpar detta allmänna råd får enligt BFNAR 2008:1 punkt 12:10 inte räkna in indirekta tillverkningskostnader i värdet av de egentillverkade varorna. En justering av lagervärdet behöver därför göras där medtagna indirekta kostnader (fasta och rörliga) tas bort från det beräknade anskaffningsvärdet. Lagervärdering Art 1 Art 2 Art 3 Art 4 Direkt material Direkt lön Arbetsgivaravgift SA Direkta kostnader Antal SA Anskaffningsvärde SA Nettoförsäljningsvärde TOTALT LAGERVÄRDE X 97% Detta ger ett minskat lagervärde om 184 tkr och även ett lägre resultat med 184 tkr. Finansiella anläggningstillgångar: Ett företag som tillämpar detta allmänna råd får inte värdera finansiella tillgångar till verkligt värde BFNAR 2008:1 punkt Sonja har värderat aktiefonden till marknadsvärde som uppgår till tkr men det är endast möjligt att ta upp den till anskaffningsvärdet som är tkr. Vilket ger en justering på aktiefonden om minus 150 tkr vilket får till följd att även resultatet minskar med 150 tkr. Avsättning garantireserv: Enligt BFNAR 2008:1 punkt 16.7 ska en avsättning för garantiåtaganden beräknas med ledning av tidigare års faktiska utgifter. Av resultaträkningen framgår att de verkliga garantikostnaderna uppgick till 237 tkr och det finns ingen avsättning för garantikostnaderna i balansräkningen. Årets avsättning kan uppgå till 237 tkr vilket får till följd att årets resultat reduceras med 237 tkr. Marknadsföringskostnad: Enligt BFNAR 2008:1 punkt 7.10 ska utgifter redovisas som kostnad när det hyrda disponeras. I detta fall i maj 2015 då mässan inträffar. Med ledning av detta ska hela den bokförda kostnaden om 300 tkr periodiseras vilket får till följd att resultatet ökar med 300 tkr.

10 Resultat före skatt: Sammanställningen nedan visar att efter dessa fyra justeringar uppgår resultatet till 889 tkr. Resultat före justeringar Justering av varulager -184 Bortbokning av verkligt värde fin tillg -150 Avsättning garantireserv -237 Periodisering Mässa 300 Resultat efter justeringar 889 Exempelsvar b): Skatteberäkning: Skatteberäkning Årets resultat före skatt 889 Ej avdragsgilla kostnader 20 Schablonintäkt p-fond 1 (67 tkr * 1,5%) Skattemässigt resultat 910 Skatt på årets resultat (22%) 200 (910 tkr *22%) Exempelsvar c) Flerårsöversikt enligt ÅRL 6 kap. 1. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande bild över företagets utveckling. Flerårsöversikt Nettoomsättning TKr Resultat efter finansiella poster Tkr Soliditet % 10,7 5,3 Soliditetsberäkning: (Eget kapital + (obeskattade reserver*0,78))/balansomslutningen * : (67*0,78)/ * 100 = 10,7 2013: (67*0,78)/ * 100 = 5,3 Enligt BFNAR 2008:1 punkt 5.6 ska bolaget lämna information till flerårsjämförelsen om nettoomsättningen har varierat mer än 30 % mellan åren. Då det mellan 2013 och 2014 finns en variation som överstiger 30 % bör upplysning om detta lämnas.

11 Exempelsvar d) Den ekonomiska utvecklingen för CBB Productions AB utmärks av nedanstående förhållanden, där varje kommentar ger max 2 p. Högst 4 kommentarer kan ge poäng, vilket ger totalt 8 p för denna fråga. Även andra väsentliga observationer och kommentarer kan medföra poäng. Kraftigt ökande omsättning Den ökade nettoomsättningen tyder på att verksamheten växer stadigt. Detta är positivt om bolaget har möjlighet till att utnyttja volymökningen till att öka resultatet. Denna ökning i kombination med att man vill anställa fler personer kan innebära att det finns ett finansieringsbehov utöver leverantörsskulder. Bolaget behöver se över hanteringen av detta. Minskad bruttovinst Bruttovinsten har stadigt minskat de senaste åren. Om volymen minskar igen kan det få stora effekter på resultatet. Orsaken till den minskade bruttovinsten kan vara mindre lönsamma artiklar, sänkta försäljningspriser/utförsäljning alternativt höga eller ökande inköpspriser. Bolaget bör analysera detta. Likviditet Bolagets likvida medel är låga vilket innebär att det inte finns något utrymme för oförutsedda händelser. Bolaget bör upprätta en likviditetsbudget för att få kontroll över kritiska tidpunkter. Personalkostnader Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen har minskat. Bolaget står inför att anställa ytterligare en person. Är tanken att denna person ska in i produktionen vilket förhoppningsvis leder till ytterligare omsättningsökning? Ökande kundfordringar Kundfordringarnas relation till omsättningen är normalt relativt fast, eftersom ökad försäljning leder till motsvarande mera kundfordringar. Här ökar dock andelen kundfordringar av omsättningen något under 2013 och 2014 jämfört med tidigare år. Detta indikerar sämre rutiner för fakturering eller sämre betalningsvilja från kunderna. Följden kan bli ökat kapitalbehov, med ökande räntekostnader och eventuella kreditrisker som följd. Garantikostnader Garantikostnaderna har ökat det senaste året. En analys bör ske för att fastställa vad detta kan bero på samt om de kan utföra åtgärder som framgent minimerar antalet ärenden.

12 Uppgift 3 Moms 15 poäng Fråga 2 Moms på bilar (6 p) a) Verkstadsföretaget Plåt AB planerar att erbjuda sina anställda så kallade personalbilar i utbyte mot sänkt bruttolön. De aktuella bilarna ska leasas. Erbjudandet riktas till alla anställda oavsett om de jobbar på kontoret eller i verkstaden. Är det något särskilt du bör tänka på när det gäller momsen på leasingavgiften? (2 p) b) Plåt AB har för avsikt att fortsättningsvis leasa alla sina bilar. Tidigare har man bland annat köpt en personbil som använts av företagets VD. Han har nu köpt den bilen privat av bolaget för marknadsvärdet. Ska Plåt AB redovisa moms för denna försäljning av personbil till företagets VD. Motivera ditt svar. (2 p) c) Företagets säljare har ett bensinkort som han får använda oavsett om han är på tjänsteresa eller om han använder bilen privat. För de privata resorna redovisas drivmedelsförmån. Hur ska Plåt AB hantera momsen för den bensin som avser säljarens privata resor? (2 p) Exempelsvar a) Företagets får normalt dra av hälften av den ingående momsen när det hyr (leasar) en personbil. Men det krävs att bilen används i mer än ringa omfattning (ca 100 mil/år) i momspliktig verksamhet. Då erbjudandet riktas till hela personalen kan det vara så att företaget saknar avdragsrätt för momsen avseende några av bilarna. Det påverkar beräkningen av bruttolöneavdraget. b) Då Plåt AB inte haft avdragsrätt för ingående moms vid inköpet av personbilen ska bolaget inte ta ut någon utgående moms vid försäljningen. Köpekontraktet får inte innehålla något momsbelopp. Någon moms ska inte redovisas. c) Plåt AB har avdragsrätt för momsen på all bensin avseende säljarens bil. Drivmedelsförmånen medför inte någon uttagsbeskattning. Det finns en generell avdragsrätt för driftkostnader avseende personbilar.

13 Uppgift 4 ABL 10 poäng Fråga 1 Förbrukat eget kapital (6 p) Du är redovisningskonsult till Byggföretaget AB som har räknat fel på ett stort fastprisprojekt och reserverar för förlusten. Detta gör att det egna kapitalet understiger häften av det registrerade aktiekapitalet vid det senaste rapporttillfället. Utgå ifrån att det egna kapitalet understiger hälften av det egna kapitalet vid alla kontroller och att bolaget inte har någon revisor. Förklara för Byggföretaget hur processen enligt ABL ser ut från första åtgärd till eventuell likvidation. Hänvisa till lagrum. Vad händer om de inte vidtar de åtgärder som ABL kräver. Exempelsvar Reglerna kring tvångslikvidation och kontrollbalansräkning återfinns i ABL 25 kap. Så snart det finns skäl att anta att det egna kapitalet i bolaget understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen genast upprätta en kontrollbalansräkning. Upprättandet ska påbörjas omedelbart och fortgå utan dröjsmål. Kontrollbalansräkningen ska framställas med de justeringar och värderingar som är möjliga enligt ABL 25 kap 14. Om den upprättade kontrollbalansräkningen visar att bolaget egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen snarast möjligt kalla till en första kontrollstämma. Här kan bolaget välja att driva vidare eller träda i likvidation. Efter första kontrollstämman ska styrelsen på nytt, inom åtta månader från första kontrollstämman, upprätta en ny kontrollbalansräkning samt kalla till och hålla en andra kontrollstämma där frågan om likvidation återigen ska tas upp. Är aktiekapitalet inte helt täckt ska bolagsstämman besluta om att bolaget ska likvideras. Drivs bolaget vidare trots att bolaget hade kapitalbrist vid den andra kontrollstämman blir bolagets styrelseledamöter personligt och solidariskt betalningsansvariga för de skulder och förpliktelser som uppkommer från och med den dag då fristen på åtta månader löpt ut. Det vill säga den dag då bolaget borde ha likviderats.

14 Uppgift 5 Skatt 13 poäng Fråga 1 Bilförmån (4 p) Du har fått en ny kund inom IT-branschen vars anställda har bilförmån. Att räkna ut grundförmånen för en ny bil är inga problem. Men för vissa bilar ska förmånen beräknas enligt särskilda regler och ibland ska värdet justeras eller sättas ned på grund av hur bilen används. Ange om beräkning av förmånsvärdet kan avvika på något sätt för nedanstående anställda och beskriv i så fall på vilket sätt beräkningen av värdet påverkas. Du behöver inte räkna ut förmånsvärdet i ditt svar. a) Ture, företagets VD, är 27 år och singel. Han använder en Audi A4 från 2014 med ett nybilspris på kr inklusive extrautrustning som förmånsbil. Han har råkan köra lite fort med bilen och fått körkortet indraget under fyra hela kalendermånader. (2 p) b) Sven är företagets säljare. Han använder en Volvo S60 från 2014 med ett nybilspris på kr inklusive extrautrustning som förmånsbil. Han kör cirka mil per år med bilen i tjänsten. (2 p) Exempelsvar a)eftersom Ture fått indraget körkort föreligger ett absolut hinder att nyttja bilen under en betydande och sammanhängande tid. Reduktion sker med 1/9 per hel kalendermånad som hindret har bestått utöver tre månader. b) När körsträckan uppgår till minst mil i tjänsten under ett kalenderår sätts förmånsvärdet ned till 75 procent av det värde som annars skulle gälla.

15 Fråga 2 Fåmansföretag (6 p) Många skatteregler hänvisar till begreppet fåmansföretag. a) Hur lyder, enligt huvudregeln, definitionen av fåmansföretag? Ange den fullständiga definitionen eller ange de lagrum där respektive definition återfinns. (2 p) b) Vilka personer räknas som närstående? Ange den fullständiga definitionen eller ange de lagrum där respektive definition återfinns. (2 p) c) Hur räknar man antal delägare när några är närstående till varandra. (2 p) Exempelsvar a) 56 kap. 2 p.1 IL, eller Med fåmansföretag avses aktiebolag och ekonomiska föreningar där fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget. b) 2 kap 22 IL, eller Med närstående avses -make, -förälder, - mor- och farförälder, - avkomling och avkomlings make, - syskon, syskons make och avkomling, och - dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i. Styvbarn och fosterbarn räknas som avkomling. c) 56 kap. 5 IL, eller En person och hans närstående (närståendekrets) anses som en delägare.

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 2 december 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande. SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014 Utvald del för offentliggörande SRFs och FARs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 30 september 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare Böcker

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Rättningsmall utvald del för offentliggörande

Rättningsmall utvald del för offentliggörande Rättningsmall utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen 24 februari 2014 Tentamensdatum 26 november 2013 Hjälpmedel: Svarssätt: Poäng: Reko-boken 2013, FARs Samlingsvolym

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för 2014. Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare.

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening

Årsredovisning. Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening Årsredovisning för Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening 769601-1571 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Örebrovind Nr 1 Kooperativ Ekon. Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och SRFs Redovisningskonsultexamen Tentamensdatum 3 juni 2014 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare

Läs mer

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och Srf konsulternas Redovisningskonsultexamen 15 november 2016

Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och Srf konsulternas Redovisningskonsultexamen 15 november 2016 Exempelsvar Utvald del för offentliggörande FARs och Srf konsulternas Redovisningskonsultexamen 15 november 2016 Hjälpmedel: Svarssätt: Vid digital inlämning; dator inte uppkopplad mot internet Miniräknare

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum LP3 15-16 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Luleå tekniska

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: TE02 Ladokkod: 11FE00 Tentamen ges för: OPUS2 startår 2016 Kod: Tentamensdatum: 2017-04-28 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen BIF med TTB

Årsredovisning. Ideella Föreningen BIF med TTB 1(8) Årsredovisning Ideella Föreningen BIF med TTB Styrelsen för Ideella Föreningen BIF med TTB får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 216-1-1 - Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer