Din guide till goda affärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din guide till goda affärer"

Transkript

1 Din guide till goda affärer SKL Kommentus Inköpscentral

2 SKL Kommentus Inköpscentral Vårt erbjudande väl utnyttjade skattekronor I din hand håller du vår uppdaterade Avtalskatalog för , framtagen i samarbete med våra leverantörer. Vi hoppas att den ska hjälpa dig att lättare hitta bland alla våra avtal och även kunna läsa dig till hur du kommer igång med att avropa på avtal där din enhet är anmäld. I katalogen hittar du information om vårt arbetssätt och du blir presenterad för några nyckelpersoner hos både oss, AffärsConcept och inom affärsområdet Mediatjänster. Du får också en överblick över hur vi jobbar och vem du kan vända dig till med frågor. I kommuner, landsting och regioner med bolag arbetas det hårt med att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna som tar hänsyn till alla medborgares bästa. Det är ett krävande arbete där många faktorer ska vägas in. Dessutom finns ett omfattande regelverk att förhålla sig till, regelverk som det också gäller att hålla sig uppdaterad kring. Att göra hållbara affärer är därför en av flera stora utmaningar och det är här som vi kommer in i bilden. Vi som inköpscentral arbetar i huvudsak med samordnade upphandlingar för kommuner, landsting och regioner med bolag. Med samordnade upphandlingar inom offentligsektor kan vi skapa mer välfärd för samma skattepengar. Att anlita oss är en investering som lönar sig i längden! Conny Callin Marknadschef SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral AB Post: Stockholm Besök: Hornsgatan 15 Telefon: Fax Org nr:

3 s 3 3 Våra huvuduppgifter utföra samordnade inköp där det finns affärsnytta för kommuner, landsting, regioner och deras bolag minska kostnaderna för de varor och tjänster som köps in minska de administrativa kostnaderna för upphandling utföra behovsanalyser i samverkan med kommuner, landsting och regioner genom att bilda avtalsgrupper utföra marknadsanalyser för att åstadkomma en effektiv affärsstrategi och därmed ett hållbart och attraktivt affärsresultat Specialistleverantören - leverantören för kommun och landsting och människorna som arbetar där. Sedan 2012 levererar vi datortillbehör, ergonomi och tonerkassetter till flertalet kommuner och landsting. Läs mer på eller ring så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa just er!

4 SKL Kommentus Inköpscentral

5 5 Vårt arbetssätt som inköpscentral Vi vill ha nöjda kunder! På SKI:s ramavtal avropas varor och tjänster för ca 4 miljarder kronor varje år. Det är stor bredd på de avtal vi tillhandahåller, alltifrån fordon, drivmedel, kontorsmaterial, IT-produkter och banktjänster till placeringar inom socialtjänsten. Gemensamt för alla dessa områden är att de har hög användning bland kommuner, landsting, regioner och deras bolag. Vägledning för bästa upphandlingsplan Vi får löpande förslag på varu- och tjänsteområden från olika håll, som sedan sammanställs en gång per år för att bedöma vilken affärsnytta vi kan tillföra inom respektive område. Genom olika kontakter hos myndigheter och verksamhetsavdelningar tar vi in synpunkter som vägleder oss i valet av de områden som ska ingå i vår kommande upphandlingsplan. Att ta in marknadens förutsättningar Med utgångspunkt i den vägledning vi får undersöker vi om man genom nationell samordning kan skapa tillräcklig konkurrens inom aktuellt ramavtalsområde. Vi ser också över hur leverantörsmarknaden ser ut och om regional eller lokal hänsyn bör tas för att skapa bästa möjliga affär även lokalt. Det är centralt för oss att våra ramavtal leder till goda affärer för våra kunder samt att de kommer till enkel användning i verksamheterna. Förfrågningsunderlag Med hjälp av de uppgifter vi fått via vägledning, avtalsgrupp och utifrån den målsättning vi har att tillmötesgå behov hos både kunder och leverantörer, skapas förfrågningsunderlaget (FFU). Det är detta dokument som beskriver kraven som ställs både på de varor/tjänster som upphandlas och på leverantörerna. FFU ska också beskriva hur man lämnar anbud och hur urvalet går till.

6 SKL Kommentus Inköpscentral Två typer av avtal Vi tecknar två typer av ramavtal. Det ena är ramavtal i eget namn, vilket innebär att vi ingår avtal med de leverantörer som vunnit i konkurrensutsättningen. Det andra är ombudsavtal, i dessa fall har vi fått i uppdrag att genomföra upphandlingen för kundens räkning. I båda fallen upprättas en avropsordning som är antingen rangordnad eller sker via förnyad konkurrensutsättning. Rangordnad avropsordning innebär att den leverantör som hamnat på första plats ska kontaktas först och i de fall denne inte kan leverera går frågan vidare till nummer två och så vidare. Vid förnyad konkurrensutsättning preciserar myndigheten/enheten sina behov och väljer sedan den leverantör som bäst kan tillgodose behoven utifrån specificerade kriterier.

7 7 Kontraktsmötet samarbetet fullföljs När vi meddelat vilka leverantörer som vunnit upphandlingen förbereder vi för tecknande av ramavtal. Leverantörerna kallas till möte där vi utbyter erfarenheter om genomförandet av upphandlingen. Vi går igenom och tecknar ramavtalet och diskuterar hur det ska presenteras för våra kunder. Ökat kundvärde med avtalsuppföljning Största utmaningen med ett nytt ramavtal är att se till att det genererar resultat för dig som beställare. Det kan vara i form av direkta kostnadsbesparingar eller högre kvalitet i leveransen eller genom att inköpsläckor undviks. För att vi tillsammans ska uppnå de mål som ligger bakom genomförandet av upphandlingen görs återkommande uppföljningar av de villkor och avropsstöd som tagits fram i samarbete med beställare och leverantörer. Sex månader efter avtalsstart träffar vi berörda leverantörer och går igenom hur avtalet fungerat så långt. Vi ser också över avropsstödet och gör förtydliganden vid behov. Detta möte följs sedan upp av årliga möten med leverantörerna, där vi går igenom avropsstöd, volymer, kvalitetskrav, villkor och reklamationer. Synpunkter som inkommit från beställare tas upp och dokumenteras som referensmaterial inför kommande upphandling. Stöd i vardagen Telefonkonferenser där vi tillsammans med våra leverantörer presenterar ramavtal för både upphandlingsansvariga och beställare. Beställardagar med genomgång av ramavtal och presentation av upphandlade varor och tjänster tillsammans med våra leverantörer. Avropsstöd i form av olika avropsmallar och en utförlig ppt-presentation för genomgång med beställare. Möten för avtalsuppföljning där vi granskar hur varu- och tjänsteförsörjningen fungerar i vardagen. Kontinuerliga kontroller Vi genomför slumpvisa kontroller i samarbete med Skatteverket, Kronofogden och i vissa fall en extern revisor. Kontrollerna görs bl. a. för att säkerställa att våra leverantörer sköter redovisningen av skatter och avgifter enligt gällande lagar och regler.

8 SKL Kommentus Koncernen SKL Kommentus ett upphandlingsserviceföretag åt främst kommuner, landsting, regioner och deras bolag SKL Kommentus AB bildades redan 1927 och är en koncern med två dotterbolag; SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) och AffärsConcept. SKL Kommentus AB ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (98 procent) samt av 256 av landets kommuner. Dotterbolagen ägs till 100 procent av moderbolaget SKL Kommentus AB. SKL Kommentus är verksamt inom olika affärsområden: Inköpscentral (ramavtal för två eller flera myndigheter/enheter) AffärsConcept (upphandlingskonsulter) Media (mediatjänster) SKI är Sveriges största inköpscentral som genomför samordnade upphandlingar. AffärsConcepts affärsidé är att hjälpa köpare inom offentlig sektor att genomföra lyckade affärer. Verksamheten består i huvudsak av tre inriktningar: upphandling utbildning utredning Med SKL Kommentus Mediatjänster förenklar vi vardagen för dig som arbetar i offentlig sektor. Vi gör det genom att ta fram och tillhandahålla böcker, blanketter och olika IT-stöd och tjänster inom HR-området. tel: mail:

9 9 SKL Kommentus Inköpscentral SKI bildades den 1 januari Genom en ändring i lagen om offentlig upphandling (LOU) blev det den 15 juli 2010 möjligt att bilda så kallade inköpscentraler. En inköpscentral ska vara en upphandlande myndighet i enligt med LOU:s regler och får inte drivas med vinstsyfte. Upphandlande myndigheter kan använda inköpscentralen utan föregående konsultupphandling. Vi har idag cirka 30 anställda och verksamhet i Malmö och Stockholm. Vi genomför ett 20-tal upphandlingar med ett samlat nytt kontraktsvärde på ca 500 miljoner kronor per år. På våra ramavtal avropas årligen varor och tjänster för mer är 4 miljarder kronor.

10 SKL Kommentus Mediatjänster Tryckta blanketter Vi är ett av Sveriges ledande blankettförlag. Hos oss hittar du ett stort utbud av tryckta blanketter. Du kan bland annat beställa receptblanketter och skolhälsovårdsjournaler. Behöver du specialanpassade blanketter eller recept med förtryckta förskrivarkoder hjälper vi till att ta fram det. Böcker Vi ger ut böcker som är till nytta för dig som arbetar främst inom kommun, landsting och regioner. Du hittar bland annat böcker om arbetsrätt, arbetsmiljö och kommunallagen hos oss. HR & kompetensförsörjning offentlig sektor Strategisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling utgör en betydande del av vår kärnverksamhet i form av IT-stöd och tjänster som avser HR-området. AffärsConcept Utbildning i offentlig upphandling Vi håller grund- och fördjupningsutbildningar samt längre utbildningsprogram inom offentlig upphandling. Våra utbildningar håller alltid hög kvalitet liksom våra lärare som alla har mångårig praktisk och teoretisk kompetens. Du hittar, oavsett tidigare erfarenhet i upphandling, en kurs som passar din nivå.

11 11 Våra ramavtal ger goda affärer Ramavtalen är resultatet av den vägledning vi fått av er som arbetar inom kommun, landsting och regioner med tillhörande bolag. Med utgångspunkt i era behov har vi värderat önskvärda områden och valt ut de som vi ser kan leverera mesta möjliga affärsnytta. Vårt fokus ligger alltid på att göra upphandlingar som lämpar sig extra väl att genomföras nationellt, har hög standardiseringsgrad, stora volymer eller är inom ett så pass nischat område att den enskilda myndigheten inte har den typen av resurser tillgängliga i den egna verksamheten. Ju högre nyttjandegrad och avtalstrohet som finns på våra ramavtal, desto mer får vi ut av varje skattekrona. Det är vår erfarenhet! Få betalt i tid! Ta del av skl kommentus inköpscentrals ramavtal för inkassotjänster och få betalt i tid! visma.se/inkasso

12 SKL Kommentus Inköpscentral Våra ramavtal per affärsområde Här beskriver vi kort de ramavtal som finns klara för avrop i augusti Ytterligare information om de olika ramavtalen finner du på vår hemsida. Där finns också för varje ramavtal en sammanställning över de som är avropsberättigade på respektive ramavtal. För att påbörja avrop på våra ramavtal behöver du kontakta din upphandlingsavdelning. Upphandlingsansvarige kan hjälpa dig vidare med information om möjligheten att avropa på ramavtalet. Beslut om att börja avropa på våra ramavtal tas av den upphandlingsansvarige. ENERGI BRÄNSLEPELLETS Bulkleverans av pellets till avropande myndigheters anläggningar. ELDNINGSPRODUKTER OCH DRIVMEDEL I BULK 2012 OCH Petroleumbaserade drivmedel och eldningsprodukter i bulk. ELENERGI 2013, OCH 2014 Leverans av prissäkrad elenergi. STATIONSTANKNING 2014 Ramavtalet omfattar bensin, diesel och etanol E85 samt fordonsgas uppdelat i två avropsområden. FASTIGHET OCH TEKNIK BEVAKNING OCH LARMTJÄNSTER 2012 Tjänster indelade i fem olika områden; stationär väktare, ronderande väktare (och parkeringsvakter), larmutryckning, ordningsvakter samt larmcentral. ENERGIKONSULTER 2013 Här finns möjlighet att enkelt avropa såväl standardtjänster som skräddarsydda konsulttjänster som möter skärpta lagkrav och krav för bidrag inom energieffektiviseringsområdet. ENTRÉMATTOR 2014 Omfattar köp av skrapmattor, köp eller förhyrning av entrémattor och logomattor samt tvätt och utbytesservice. JÄRNHANDELSVAROR 2012, Ett stort antal olika redskap, exempelvis handverktyg, elverktyg, beslag, infästningsartiklar, förnödenheter, verkstadsutrustning, mindre trädgårdsmaskiner och tekniska skydd. LEKPLATSUTRUSTNING 2013 Rutschbanor, gungor, sandlådesarger, klätterställningar, papperskorgar, parksoffor m.m. LJUSKÄLLOR 2012 Lysrörslampor, LED-lampor, urladdningslampor, halogenlampor, glödlampor, säkringar m.m. för inomhusbruk. PARKMASKINER OCH GRÄSKLIPPARE Parkmaskiner, åkgräsklippare samt tillbehör och redskap för användning inom olika verksamheter såsom skötsel och underhåll av parker, gator och torg, idrottsplatser och fastighetsförvaltning. PARK- OCH LEKMATERIAL 2012 BARNVAGNAR Barnvagnar innefattande enkelsulkys, dubbelsulkys, enkelvagnar, dubbelvagnar, barnvagnstillbehör, åkpåsar samt ståbrädor. PARK- OCH LEKMATERIAL 2012 CYKLAR Trehjulingar, cyklar, skrindor, sparkcyklar, gåcyklar, trampbilar och skottkärror. STORKÖKSUTRUSTNING 2012 OCH Diskmaskiner, kylar, ugnar, värme samt övrigt som inredning, ergonomi och beredningsmaskiner. STÄDREDSKAP OCH RENGÖRINGSMEDEL 2012, Produktområdet Städredskap omfattar artiklar som borstar, sopskyfflar, fönsterputsredskap, skrapor, dukar, svampar, skurnylon, moppar, moppsystem och hinkar med mera. I Rengöringsmedel ingår exempelvis olika medel för disk, tork, tvätt och blötläggning, rengöringsmedel för ugn, mattor och möbler, medel för fläckborttagning, all- och grovrengöring. VA-MATERIAL 2012 OCH Komplett sortiment av VA-material för reparations- och underhållsarbeten samt installations- och anläggningsarbeten inom VA-verksamhet. VITVAROR 2012 Hushållsmaskiner (små-el) för köp i webbutik eller lokal butik samt leverans och installation av fastighetstvättmaskiner, torktumlare, torkskåp med tillhörande tvättstugeutrustning.

13 VITVAROR Leverans och installation av bland annat kyl, frys, spisar, hällar, diskmaskiner, tvättmaskiner och fläktar. VÄGMÄRKEN 2012 OCH Vägskyltar av mycket god kvalitet som kan levereras med erforderligt uppsättningsmaterial. VÄGSALT 2011 Vintervägsalt i form av natriumklorid och sommarvägsalt i form av kalciumklorid och magnesiumklorid. Saltprodukterna avhandlas i bulk (på lastbil ca ton per leverans), i storsäck och i småsäck inklusive frakt till anvisad plats. FORDON FORDON 2012 OCH Köp av fordon är indelat i två avtalsområden; personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton med alla drivmedelsalternativ (enbart i ramavtalet ). Säkra och miljövänliga fordon till priser som är betydligt lägre än vad marknaden normalt erbjuder. VAGNPARKSFINANSIERING 2012 OCH Vagnparksfinansiering via finansiell leasing av fordon upp till 3,5 ton. Kringtjänster för fordonsförsäljning och vagnparksadministration ingår i 2012 men inte i den senare VÅRD OCH OMSORG HVB BARN OCH UNGA 2013 (OMBUD) Ombudsavtal som omfattar placeringar på tillståndspliktiga HVB för barn och unga i åldern 0 24 år och familjer. Ramavtalet har tecknats för 61 kommuner. LÄKEMEDEL ETT GAUCHER 2012 Omfattar läkemedel mot Gauchers sjukdom och Niemann Pick Typ C. TRYGGHETSLARM OCH LARMMOTTAGNING 2012 Digitala trygghetslarm, larmmottagning, kommunikationen emellan dessa, tillbehörslarm, installation, service, support och utbildning. VACCIN ENLIGT DET NATIONELLA BARNVACCI- NATIONSPROGRAMMET 2013 A OCH B Innehåller de fyra vaccinområden som omfattas av det nationella barnvaccinationsprogrammet: - Konjugerat pneumokockvaccin - Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund - Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b (Hib) och hepatit B - Vaccin mot hepatit B för både barn och vuxna FÖRPACKNINGSPROJEKTET 2013 Antibiotika och saltlösningar i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. IT OCH KOMMUNIKATION ARBETSPLATSER, KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 Produkter i fem delområden; stationära arbetsplatser, bärbara arbetsplatser, bildskärmar, surfplattor och lättare bärbara datorer med olika produktrelaterade tjänster. IT-KONSULTTJÄNSTER 2012 Sex olika kompetensområden i länsvisa avropsområden; Användbarhet, Information och webb, Arkitekter, Informationssäkerhet, Ledning och styrning, Systemutveckling/- förvaltning & infrastruktur samt Verksamhetsutveckling och strategi. 13 AVTALEN FORTSÄTTER PÅ SID 20. Vi har maskiner för underhåll av alla dina ytor! Välkända varumärken du hittar hos oss: Hako Ground & Garden AB -

14 Vi håller vad vi lovar. I över 30 år har Lantmännen Agroenergi levererat fasta biobränslen till sina kunder. Vi är stolta över vår leveranssäkerhet som gör att kunden alltid kan vara trygg i sitt avtal med oss, oavsett väder och vind. Från våra fabriker runt om i Sverige kan vi erbjuda kostnadseffektiva leveranser. Med hjälp av våra nivåvakter har vi möjlighet att bevaka kundens lagernivå på distans. Kunden slipper lägga tid på att beställa och frigör tid för annat. Vi lyssnar på våra kunder och ger dem vad de behöver! Ring så berättar vi mer! Lantmännen_Annons_186x275_2.indd

15 Upphandling för trygga larmlösningar SKL Kommentus Inköpscentral

16 Digitala trygghetslarm säkra hela larmkedjan Under 2012 genomförde SKI en nationellt samordnad upphandling av digitala trygghetslarm och digital larmmottagning. För att säkra en helt digital larmkedja kan avrop ske av hela larmkedjan. Alternativt kan delar av larmkedjan avropas för att täcka separat behov. Tunstall Trygga lösningar som ger livskvalitet hela livet. Din helhetspartner för bättre vård och omsorg Tunstall är ett världsledande företag inom trygghetsteknik och systemlösningar som underlättar och förbättrar vård och omsorg av äldre, funktionshindrade och kroniskt sjuka. Tunstall är utvald helhetsleverantör i SKL Kommentus upphandling gällande framtidens trygghetstelefoner och larmmottagning Kontakt Hållbara affärer för offentlig sektor

17 SKL Kommentus Inköpscentral 92 kommuner redan igång Det är i dagsläget 92 kommuner av de 253 avropsberättigade som har påbörjat sitt arbete med avrop av digital larmkedja. Det är enkelt att avropa ett leveransavtal där ni själva anger hur många larm som önskas från start samt i vilken takt ni avser att genomföra teknikskiftet. Ramavtalet har nu varit aktivt i cirka ett år, varför vi under våren 2014 genomfört en verifiering av några av de kommuner som hunnit få avropade larm och larmmottagning installerade och testade. En fullständig rapport finns att ladda ner från SKI:s hemsida. Kontaktuppgifter Ökad säkerhet med digital larmkedja Nu digitaliseras telenäten och det sker i snabb takt. CareTech erbjuder en komplett helhetslösning en digital trygghetstjänst från trygghetslarm till larmmottagning. Det är en trygg och säker lösning för framtidens omsorg och det självklara alternativet för både användare och vårdgivare. CareTech AB är med i den nationella upphandlingen av trygghetstjänster som genomförts av Sveriges Kommuner och Landstings Inköpscentral, SKI. Hållbara affärer för offentlig sektor

18 Mer information på telefon Vid frågor gällande ramavtalet eller avropsstöd är du välkommen att kontakta mig, Ida Engberg, på telefon eller Vi har också återkommande telefonkonferenser för att informera om våra avtal. Titta på vår hemsida så ser du datum för kommande tillfällen.

19 Din maskinleverantör året runt! Telefon: Se våra återförsäljare på svenningsens.se Liten. Men med kraft att förändra världen. Med nya e-up! har vi på många sätt omdefinierat bilen som transportmedel. 100 % elektrisk, tyst, helt utan utsläpp och tillgänglig för alla. e-up! är lätt och supereffektiv med en räckvidd på upp till hela 160 km, ett batteri som kan snabbladdas på bara 30 minuter och en elmotor som ger otrolig dragkraft direkt. Och trots att e-up! är byggd med framtidens teknik är den så pålitlig och noggrant testad att vi lämnar hela 8 års garanti på batteriet. e-up! tar dessutom ansvar hela vägen, eftersom vi i samarbete med vindkraftsbolaget O2 erbjuder möjligheten att ladda din bil med ren el från vindkraft. e-up! är helt enkelt nästa kapitel i vår satsning på mer körglädje och mindre miljöpåverkan. e-up! pris från kr eller kr inklusive supermiljöbilspremie. Förmånsvärde netto 708 kr/mån.* 160 km räckvidd enligt NEDC. Elförbrukning blandad körning 11,7 kwh/100 km. CO 2-utsläpp blandad körning 0 g/km. Nya e-up! kan laddas till 80 % på 30 minuter med snabbladdningssystemet CCS. Laddningstid växelström 230V/16A, 6 timmar. Energiklass A+.*Förmånsvärde netto/mån vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad. e-up! finns hos ett begränsat antal återförsäljare. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning.

20 SKL Kommentus Inköpscentral PROGRAMVAROR 2013 Generella programvaror och tillhörande produktrelaterade tjänster. T.ex. kontorsstöd, informationsförsörjning, operativsystem, säkerhetsprogramvara, driftsstödsprogramvara, tillgångshantering (Asset Management), mellanprogramvara (Middleware) och databas. UPPHANDLING E-ARKIV 2013 Ramavtalet har tagits fram i nära samverkan med sakkunniga kravställare vid SKL och Riksarkivet. Omfattar e-arkiv som tjänst eller produkt samt de konsulttjänster som fordras för införande av e-arkiv. Olika avropsstöd för ett effektivt projektarbete finns kopplat till ramavtalet. LEDNING OCH ADMINISTRATION ANNONSFÖRMEDLINGSTJÄNSTER 2011 Förmedling av annonser till media för jobbrekrytering, samhällsinformation och kampanjer. Ramavtalet omfattar också strategisk medierådgivning, annonsering och andra medieaktiviteter på lokal, regional och nationell nivå. BEMANNINGSTJÄNSTER 2012 Olika yrkeskategorier inom administration, ekonomi, personal och fastighet. DATORMATERIAL INKL. TONERKASSETTER 2012 OCH Datormaterial inkl. tonerkassetter, t.ex. bläckpatroner, USB-minnen, CD-skivor, ergonomiska tillbehör m.m. KONTORSMATERIAL 2012 OCH De vanligaste kontorsartiklarna samt kopieringspapper i mindre förpackningar. KOPIERINGSPAPPER PALLEVERANSER 2012 OCH Kopieringspapper i palleveranser av vitt och färgat papper. LOKAL DISTRIBUTION 2011 Lokal utdelning av A- och B-post. Endast de som är avropsberättigade på ombudsavtalet Postförmedlingstjänster kan tillämpa ramavtalet. LUNCHKUPONGER OCH LUNCHKORT 2012 Avtalet ger möjlighet att beställa lunchkuponger (ej lunchkort) som Betalningsmedel för anställdas köp av lunchmåltider. RESEBYRÅTJÄNSTER 2011 OCH Heltäckande resebyråservice för tjänsteresor inom Sverige och utomlands. Ramavtalet omfattar även system för självbokning, klimatkompensering, miljöstatistik och resestatistik. TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER 2011 OCH 2012 Förmedling av prenumererbara svenska och internationella tidningar och tidskrifter i tryckt eller elektronisk form. UPPFÖLJANDEKONTROLL AV ETISKA OCH SOCIALA KRAV 2011 Internationella inspektioner av anläggningar där leverantörer eller underleverantörer bedriver tillverkning, t.ex. fabriker, jordbruk och stenbrott. Ramavtalen omfattar även revisioner vid leverantörers huvudkontor. UTSKRIFTSTJÄNSTER 2011 Olika utskrifter i pappersform, i svartvitt och flerfärgat, kuvertering och sortering samt utskick av e-fakturor och autogiro. Området omfattar även option för distribution (porto). YRKESKLÄDER OCH SKOR Varselkläder, arbetskläder, skor och handskar för yrkesgrupper inom bygg och anläggning, vård och omsorg, kök och restaurang samt profilkläder. Cityhotell i hjärtat av Stockholm Nybrogatan 53, Stockholm mornington.se/stockholm Mitt i City Familjeägt 4-stjärnigt 221 rum, 7 våningar Rökfritt Bibliotek Restaurang & Bar Stor frukostbuffé Health club Garage Innergård Konferens Fri Wifi Renoverat 2010 Ingår i Safehotels Miljöcertifierat

21 21 BANK OCH FÖRSÄKRING BANKTJÄNSTER 2012, Omfattar i huvudsak koncernkonto med kredit, betalningsförmedlingstjänster, kortinlösentjänster, E-faktura privat, löneförmedlingstjänster, betalkort och resekonto, övrigabanktjänster samt service och support. FÖRSÄKRING AV TJÄNSTEPENSION Ramavtalet omfattar försäkring av tjänstepensioner enligt AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL och äldre bestämmelser. Pensionsförsäkring med löpande premieinbetalning för Förmånsbestämd Ålders Pension (FÅP) i KAP-KL, premiebefrielse samt efterlevandepension. Här finns även möjlighet till partiell inlösen av intjänad pensionsrätt (IPR) samt pensionsadministration för försäkrade pensionsförmåner. INKASSOTJÄNSTER 2011 Inkassokrav och utlandsinkasso med en rad tjänster som är relaterade till inkassoverksamhet som betalningsanmaning, kreditbedömning av gäldenären (solvenskontroll) och ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. PENSIONSADMINISTRATION Omfattar tre delar; Pensionsadministration av AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL och äldre bestämmelser, OPF-KL, PBF och överenskommelser inkluderande pensionsreglementen för förtroendevalda. Förmedlingstjänst för Avgiftsbestämd ålderspension, ibland kallat Valcentral samt möjlighet till utökat handläggarstöd. UTBILDNING OCH LÄRANDE ELEVDATORER OCH SURFPLATTOR 2012 Ramavtalet ger tillgång till bärbara datorer och surfplattor med tillkommande behov av pedagogiskt lärande. LEKMATERIAL 2013 Lekmaterial för skola och fritid. Leksaker, hobbymaterial och idrottsleksaker. LITTERATUR 2013 Biblioteksutrustade pappersböcker och ljudböcker samt pappersböcker utan biblioteksutrustning. LÄROMEDEL 2011 Tryckta och inlästa läromedel på svenska och andra språk. Båda med tillhörande komponenter (CD, DVD eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt fortbildningsmaterial för lärare. SKOLMATERIAL 2012 OCH Traditionellt material för skolarbete, t.ex. skriv- och räknehäften, glos häften, pennor, lim, saxar mm. Beställningar görs enkelt via leverantörens webshop. REGIONALA RAMAVTAL SKÅNE BELÄGGNINGSARBETEN SKÅNE 2013 Utförandeentreprenader för tjänster inom området beläggningsarbeten. Almedahls Alingsås AB designar, tillverkar och levererar arbetskläder inom Vård-, Omsorg-, Kök- och Restaurangsektorn. Almedahls levererar i enlighet med SKL Kommentus ramavtal: Yrkeskläder och skor Vi erbjuder ett brett sortiment av egentillverkade kläder och med en välanpassad organisation hanterar idag Almedahls en stor del av Sveriges kommuner och fyller just deras behov av kvalitativa arbetskläder. Välkomna att teckna avtal med oss! För mer information, ring eller maila oss idag Gå in och se vårt utbud av arbetskläder på

22 SKL Kommentus Inköpscentral BEMANNINGSTJÄNSTER SJUKSKÖTERSKOR SKÅNE 2012 Avtalet omfattar undersköterskor, sjuksköterskor och distriktssköterskor för bemanning under kortare eller längre tid. JURIDISKA TJÄNSTER SKÅNE 2012 Rådgivning och granskning inom offentlig upphandling, fastighetsrätt, affärsjuridik, arbetsrätt, miljörätt, skatterätt, entreprenadrätt, allmän förvaltningsrätt, IT-rätt samt immaterialrätt. VITVAROR SKÅNE 2012 Här finns ett urval av energieffektiva produkter, främst kyl, frys och tvättmaskiner samt tillhörande tjänster. REGIONALA RAMAVTAL UPPHANDLADE PÅ UPPDRAG AV KOMMUNER I SKÅNE OCH VISSA KOMMUNER I HALLAND, BLEKINGE OCH KRONOBERG ENSKILDA PLATSER FÖR PERSONKRETS LSS SKÅNE 2012 ENSKILDA PLATSER FÖR OMSORG OCH BEHAND- LING FÖR PSYKISKT FUNKTIONSNEDSATTA SKÅNE 2012 ENSKILDA OMSORGSPLATSER SKÅNE 2012 HANDLEDNING SKÅNE 2012 HVB BARN OCH UNGA SKÅNE 2012 HVB VUXNA MISSBRUK SKÅNE 2012 KONSULENTSTÖDD FAMILJEHEMSVÅRD SKÅNE 2012 ÖPPENVÅRDSVERKSAMHET SKÅNE 2012 REGIONALA RAMAVTAL STOCKHOLMS INKÖPSCENTRAL (STIC) (TID FÖR AV- TALSSTART) FLYTT OCH TRANSPORT STIC 2014 (JAN-15) Tjänster i samband med flytt och transport av t.ex. möbler, bohag, kontor, lager samt magasinering. FÖRETAGSHÄLSOVÅRD STIC 2014 (JAN-15) Företagshälsovård, personstöd och krisstöd. KORTTIDSBOENDE STIC 2014 (AUG-14) Tillfälligt boende med personlig omvårdnad, aktivering och stimulans. Hälso- och sjukvårdsinsatser t.o.m. sjuksköterskenivå ingår. PERSONTRANSPORT STIC 2014 Turbundna resor för barn och vuxna. PLANERADE REGIONALA RAMAVTAL UNDER 2015 (STIC 2015) DRIFTSENTREPRENAD ASFALTSBELÄGGNING (STIC-15) DRIFT OCH UNDERHÅLL OFFENTLIG BELYSNING (STIC-15) DRIFT OCH UNDERHÅLL TRAFIKSIGNALER (STIC-15) LEDNINGSRELINING/FÖRNYELSE (STIC-15) LÖPANDE UNDERHÅLL AV VÄGBELÄGGNING (STIC-15) TEKNISKA KONSULTER (STIC-15)

23 23 PÅGÅENDE OCH PLANERADE UPPHANDLINGAR Här hittar du upphandlingar som är i arbetsprocessen för annonsering, annonserade eller där anbudsgivning eller utvärdering pågår alternativt är överprövade. På vår hemsida finner du ytterligare information om dessa ramavtalsområden och när de är klara för avrop. (Inom parentes tid för avtalsstart. ÖP betyder att upphandlingen ligger i överprövning och beräknas bli fördröjd för avtalslanseringen i minst 3 månader.) ANNONSFÖRMEDLINGSTJÄNSTER 2014 (AUG-2015) Kommer att omfatta förmedling av annonser till media för jobbrekrytering, samhällsinformation och kampanjer samt strategisk medierådgivning. AVFALLSKÄRL 2014 (JUN-2015) Avfallskärl, källsorteringsmöbler, sorteringsvagnar, sandbehållare, kärl för farligt avfall, containernät. DATAKOMMUNIKATION 2014 (JAN-2015) Upphandlingen Datakommunikation ingår som en del av CeHis projekt Infrastruktur 2.0 och avser datakommunikationsnät som ersättning för Sjunet (kommunikationsnät framtaget och anpassat för vård och omsorg). DRYCKESAUTOMATER 2013 (SEP-2014) Automater för varma och kalla drycker med tillhörande råvaror och serviceavtal. FORDON 2014 (FEB-2015) Personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton med avrop genom förnyad konkurrensutsättning. FORDON BESTÄLL DIREKT 2014 (NOV-2015) Personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton, avrop genom fastställd rangordning. FÖRBRUKNINGSARTIKLAR 2014 (OKT-2015) Förbrukningsmaterial till vård och omsorg för kontinuerliga behov vid allvarliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar. FÖRHYRNING AV LOKALER 2014 (JUN-2015) Hyra av temporära lokaler för främst förskola, skola, sjukvård, kontor och bostäder. HPV-VACCIN 2013 (OKT-2015) Upphandlingen motsvarar de krav som omfattas av Socialstyrelsens förordning för HPV-vaccination av flickor födda 1999 och senare. HJÄLPMEDEL FÖR KOGNITIVT STÖD & KOMMU- NIKATION 2013 (SEP-2015) Kognitions- och kommunikationshjälpmedel med möjlighet att ta tillvara pågående produktutveckling. HYGIEN- PAPPER OCH PLASTMATERIAL 2013 Förbrukningsarticklar för offentliga miljöer. (JAN-2015) INKASSOTJÄNSTER 2014 (OKT-2015) Inkassokrav, utlandsinkasso och till inkassoverksamhet relaterade tjänster. KONTORSMATERIAL DATORMATERIAL INKL. TONER 2014 (DEC-2015) Kontorsmaterial, skolmaterial, datormaterial, inkl. tonerkassetter, bläckpatroner, USB-minnen, CD-skivor med mera. KONTORSMATERIAL KOPIERINGSPAPPER PÅ PALL 2014 (DEC-2015) Kopieringspapper palleveranser, vitt och färgat papper. LJUSKÄLLOR (JUN-2015) Lysrörslampor, lysrör (inkl. tändare och driftdon), LED-lampor, urladdningslampor, halogenlampor, lampor och säkringar för inomhusbruk.

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

HBV NYTT. Satsar på blandare. Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat medlemsinflytande genom referensgrupperna.

HBV NYTT. Satsar på blandare. Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat medlemsinflytande genom referensgrupperna. magasinet HBV NYTT november 2011 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Globala inköp Satsar på blandare Ramavtalen öppna för ägarkommunerna HBV-test av spishällar Ökat

Läs mer

Fyra nya ramavtal klara

Fyra nya ramavtal klara Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr 5 2007 Avtalsnytt nr 5 2007 Lyckad upphandling minskar statens kostnader Sid 6 Fyra nya ramavtal klara Tjänstefordon och förmånsbilar Fordonsförhyrning Flygresor

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm?

Mars 2009. Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Mars 2009 Starta företag inom vård och omsorg i Stockholm? Sverige behöver fler entreprenörer inom välfärdssektorn - vi behöver dig! Stockholms stad, Stockholms NyföretagarCentrum och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Ramla inte mellan stolarna.

Ramla inte mellan stolarna. Ramla inte mellan stolarna. integration www.pulsen.se » programvaror och tjänster systemintegratörer «atea sverige ab AVTALSNYTT / verva Mikael Larsson Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1

VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA. Trygghetslarm. KOMMUNAL ehälsa. Trygghetslarm vägledning och checklista 1 VÄGLEDNING OCH CHECKLISTA Trygghetslarm KOMMUNAL ehälsa Trygghetslarm vägledning och checklista 1 Trygghetslarm vägledning och checklista 2 Innehåll På väg till framtidens välfärdskommun... 4 Vägledng/checklista

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA Årgång 23 Nr 2 Januari 2007 Pris 39 Kronor PORTRÄTTET: MONA SAHLIN Där står hon mitt på scen, Mona Sahlin, socialdemokraternas nya drottning. Hallen är fullsatt av anhängare som lyssnar, frågar och får

Läs mer

Fokusera på affärerna. www.ekan.com Experter på styrning i offentlig sektor. Från: Vad kostar det? Till: Vad får vi för pengarna?

Fokusera på affärerna. www.ekan.com Experter på styrning i offentlig sektor. Från: Vad kostar det? Till: Vad får vi för pengarna? IT ningar i Sverige. Vårt fokus ligger på att leverera effektiva lösningar till organisationer inom offentlig sektor där vår portfölj skapar mervärde för kunden och dess intressenter. Bland våra i dag

Läs mer

Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17

Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17 MEDLEMSFÖRMÅNER Vinn en VW up på ditt medlemsnummer! Faktaruta på sidan 17 I 11 månader fr.om augusti 2012 lottas en vinst värd 5000:- ut varje månad. Månad 12 bilen ovan (juli 2013). Vinsterna är sponsrade

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

samköpt Nummer 1 * 2012 Nya avtal upphandlade inom kaffe och multifunktionsmaskiner Sånga Säby bygger nytt och renoverar

samköpt Nummer 1 * 2012 Nya avtal upphandlade inom kaffe och multifunktionsmaskiner Sånga Säby bygger nytt och renoverar samköpt Nummer 1 * 2012 Nya avtal upphandlade inom kaffe och multifunktionsmaskiner Sånga Säby bygger nytt och renoverar Samtliga hotellavtal klara för 2012 LRF Samköp förstärker och fortsätter att utveckla

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LEASING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.4 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEASING 4TIPS FRIHET & FLEXIBILITET FOTO: YNNOR UTAN ATT BINDA KAPITAL

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Making IT work for value. Årsredovisning 2010

Making IT work for value. Årsredovisning 2010 Making IT work for value Årsredovisning 2010 VÄLKOMMEN TILL AVENSIA INNOVATION Avensia - en innovativ IT-koncern med kundanpassade systemlösningar och produkter i teknikens framkant. INNEHÅLL VD har ordet

Läs mer

Våra Nya Företagsbilar

Våra Nya Företagsbilar Annons Hela denna tematidning är en annons från European Media Partner Annons Våra Nya Företagsbilar Nr 1 Mars 2013 Miljötänk med kostnadsoptimering Bertil Moldén PLUG-IN-HYBRIDER Framtidens miljöbilar

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer