ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för försäljning av stadsgas och leverans i ledning till konsument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för försäljning av stadsgas och leverans i ledning till konsument"

Transkript

1 Bilaga 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för försäljning av stadsgas och leverans i ledning till konsument ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Energigas Sverige efter överenskommelse med Konsumentverket Tillämpningsområde 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser försäljning av stadsgas till konsument nedan kallad kund. För försäljning av stadsgas till den som bedriver näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet tillämpas andra villkor. Avtal 2.1 I dessa allmänna avtalsvillkor avses med; anslutningspunkt: den punkt där kundens anläggning ansluts till leverantörens stadstadsgasledning och till vilken punkt överföring av stadsgas sker. För flerfamiljshus avser anslutningspunkten den punkt där fastigheten ansluts till leverantörens stadsgasledningsnät insamling av mätvärden: uppgift om förbrukad mängd stadsgas genom inrapportering utförd av kunden eller avläsning utförd av leverantören. kund: konsument, d.v.s. fysisk person, till vilken stadsgas överförs huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. leverantör: den som säljer och överför stadsgas till kunden. Leverantören är innehavare av stadsgasledning till vilken kunden ansluts. stadsgas: ett rörledningsdistribuerat gasformigt bränsle som i dag består av en blandning av metan och luft, gasfamilj 1 A och 1E. särskild anläggning: anläggning vars huvudsakliga ändamål inte är uppvärmning av bostadsyta. uttagspunkt: den punkt där en kund enligt avtal med leverantören tar ut stadsgas för förbrukning. 2.2 Om leverantören eller kunden så önskar ska skriftligt avtal träffas mellan parterna. Ett avtal mellan en kund och en leverantör ska innehålla uppgifter om 1. leverantörens namn, adress, telefonnummer och webbplats, 2. leverantörens åtagande gentemot kunden, 3. när avtalet träffas och vid vilken tidpunkt leverans påbörjas, 4. var kunden kan finna information om leverantörens priser och övriga villkor, 5. villkoren för fakturering och betalning, 6. avtalets löptid, 7. vad som gäller avseende förlängning av ett avtal som löper under viss tid, 8. villkoren för uppsägning av avtalet, 9. hur ersättningen beräknas vid uppsägning i förtid av ett avtal som löper under en viss tid, 10. villkoren för ersättning om leverantören inte uppfyller sitt åtagande enligt avtalet, och 11. hur leverantören på sin webbplats samt på begäran på annat sätt tillhandahåller ytterligare kundrelaterad information. Dessa uppgifter jämte information om avtalsvillkoren ska lämnas till kunden skriftligt innan avtalet ingås. 2.3 Vid ingående av stadsgasavtal på distans eller via hemförsäljning gäller distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). Detta gäller även vid försäljning utanför leverantörens fasta affärslokaler. Kunden ska tillsändas den information som framgår av ovan nämnda lag. Kunden har rätt att frånträda sådana avtal (ångerrätt) genom att till leverantören lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då informationen enligt första stycket kommit kunden tillhanda. Vid frånträdande av avtalet enligt reglerna om ångerrätt tillämpas vidare åtgärder enligt punkt 10.2 för avtalets upphörande. 2.4 Leverantören är enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) ansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

2 Bilaga 1 Personuppgifter som lämnas till leverantören kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt författning. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgift kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl leverantören som koncernföretag samt dessa företags samarbetspartners. Leverantören är skyldig att på begäran av kunden, låta bli att använda dennes personuppgifter för marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till och inhämtas från företag i koncernen samt samarbetspartners. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från offentliga eller privata register. Kunden har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år från leverantören få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Leverantören är skyldig att på begäran av kunden rätta felaktiga uppgifter om kunden. Begäran om sådan information eller rättelse ska vara egenhändigt undertecknad och sändas till leverantören. 2.5 Den part som har fordran mot den andra parten har rätt till ränta enligt räntelagen (SFS 1975:635). Leverans av stadsgas Leveransåtagande 3.1 För stadsgasleveransen gäller nedanstående villkor. Vidare tillämpas vid varje tidpunkt gällande avgiftsbestämmelser. 3.2 Kunden får inte distribuera stadsgas från sin anläggning utan leverantörens skriftliga medgivande. 3.3 Leverantören bestämmer tryck, andra dimensioneringsdata och tekniskt utförande. Om ändringar av dessa medför kostnader för kunden vid utbyte av delar av kundens anläggning m.m. ska kostnaderna ersättas av leverantören. Hänsyn ska därvid tas till uppkommen värdeförändring av kundens anläggning. Vid förändring av kundens anläggning som är påkallad av ändrade myndighetsbestämmelser ska vad som ovan stadgas om leverantörens ersättningsskyldighet inte gälla. 3.4 Leverantören har rätt att leverera en utbytesstadsgas med likvärdiga förbränningstekniska egenskaper som stadsgasen. Vad som i dessa avtalsvillkor nämns om stadsgas gäller även för utbytesgasen. Avbrott eller begränsning 3.5 Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, extrema väderförhållanden, myndighetsbeslut, störningar i det allmänna transportväsendet, eller annan händelse av exceptionell karaktär som väsentligen inverkar på avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part rimligen inte kunnat undanröja. 3.6 Leverantören har rätt att avbryta leveransen vid fara för personskada eller väsentlig egendomsskada. Samma rätt gäller, i den mån det erfordras, vid arbeten som är nödvändiga för att fullgöra leverans till kunden eller annan. 3.7 Kan leverantören förutse annat än kortvariga avbrott i överföringen ska kunden i god tid underrättas om detta genom personligt meddelande eller, där så är lämpligt, genom anslag och på leverantörens webbplats. 3.8 Kan stadsgas levereras endast i begränsad omfattning har leverantören rätt att på objektiva grunder fördela tillgänglig stadsgas mellan sina kunder. Ersättning för skada 3.9 Kunden har rätt till ersättning av leverantören för skada till följd av annan inskränkning eller störning än vad som avses i punkterna Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet. Leverantörens skadestånd enligt första stycket omfattar skada som uppkommer på egendom som tillhör kunden eller någon medlem i dennes hushåll och som är avsedd huvudsakligen för enskilt ändamål. Skadestånd utgår inte för förlust i näringsverksamhet. Kunden har inte rätt till ersättning enligt ovan om leverantören visar att skadan beror på hinder utanför leverantörens kontroll, som leverantören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder leverantören inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit Kunden ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar kunden det får denne själv bära motsvarande del av skadan.

3 Bilaga 1 Stadsgas 20131( Anläggningar 4.1 Parterna får inte använda sina anläggningar så att skada kan uppkomma på motpartens anläggningar, eller så att störningar kan uppstå i distributionsnätet eller för andra kunder. 4.2 Parterna ska utan dröjsmål till varandra anmäla driftstörningar, läckage och andra liknande omständigheter som kan beröra motpartens anläggningar. 4.3 Om det från kundens sida finns skälig anledning att anta att överföringen av eller kvaliteten på stadsgas är bristfällig, ska leverantören ombesörja att en för kunden kostnadsfri utredning utförs. Om parterna konstaterar kvalitetsbrist ska leverantören medverka till att bristen avhjälps. Leverantörens anläggningar 4.4 Leverantören drar mot en engångsavgift nödvändiga ledningar till en av leverantören vald anslutningspunkt. Leverantören äger ledningarna fram till anslutningspunkten och bestämmer deras läge efter samråd med kunden. Önskar kunden annan anslutningspunkt, annat läge eller ökad kapacitet ombesörjer leverantören sådan åtgärd mot särskild ersättning för de merkostnader som därmed uppkommer. 4.5 Leverantören har rätt att inom anslutningsfastigheten installera och bibehålla dels för leveransen nödvändiga apparater, dels mätare jämte andra för kontroll av förbrukningen nödvändiga apparater, gemensamt kallade mätanordningen. Plats för mätanordningen väljs av leverantören efter samråd med kunden och ska upplåtas utan kostnad för leverantören. Mätanordningen och övriga för leveransen nödvändiga apparater, som bekostas av leverantören, förblir leverantörens egendom och får hanteras endast av leverantören eller av någon som denne anlitat. För mätanordningen nödvändig el samt el-och rörinstallation bekostas av kunden. Leverantören är skyldig att underhålla sina anläggningar så att risk för skada ej uppkommer. 4.6 Kunden ska se till att för denne tillgänglig mätanordning enligt punkt 4.4 är lätt åtkomlig för leverantören. Leverantörens plomberingar eller andra spärrdon får inte brytas. Kundens anläggning 4.7 Alla förekommande arbeten på kundens anläggning ska utföras enligt leverantörens anvisningar och övriga vid varje tidpunkt gällande bestämmelser. Vid utförandet av arbetet, villcet bland annat omfattar anslutning av apparater och bruksföremål, inkoppling samt avlägsnande/försegling ska auktoriserat gasinstallationsföretag anlitas. 4.8 Anslutning av kundens anläggning till leverantörens ledningsnät får inte utföras utan leverantörens skriftliga tillstånd. Detta gäller även vid ändring, utbyte eller utökning av kundens anläggning. 4.9 Kundens anläggning får inte heller tas i bruk förrän leverantören givit sitt skriftliga tillstånd Leverantören har rätt att kräva att kunden på egen bekostnad ändrar sin anläggning, t.ex. vid renovering så att betryggande driftförhållanden uppnås och så att gällande bestämmelser uppfylls Om leverantören vid inkoppling eller vid besiktning upptäcker felaktigheter i kundens anläggning, ska leverantören underrätta kunden om detta. Kunden ska skyndsamt, dock senast inom den skäliga tid leverantören anger, åtgärda felet samt meddela leverantören att så skett Kunden är skyldig att på leverantörens begäran lämna uppgift om antalet anslutna apparater och bruksföremål samt om dessas beskaffenhet och effektbehov Leverantören eller någon denne har anlitat ska efter samråd med kunden lämnas tillträde till för denne tillgänglig anläggning och mätanordning. Mätning, inläsning och rapportering av mätvärden samt fakturering Mätning 5.1 Kundens förbrukning registreras av leverantörens mätare enligt gällande mätföreskrifter. Om leveransen avser särskild anläggning får förbrukningen faktureras med en fast förbrukningsavgift, vilket medför att mätanordningen i sådant fall inte behövs. 5.2 Omfattar mätanordningen flödesmätare med volymomvandlare eller fjärravläsare, och registrering av mätvärden inte överensstämmer med insamlade mätvärden ska fakturering baseras på registrerad stadsgasvolym i normalkubikmeter (Nm3) i flödesmätaren.

4 Bilaga Har kunden anledning att förmoda att fel föreligger i mätanordningen ska denne utan oskäligt dröjsmål anmäla detta till leverantören. Kunden har då rätt att påkalla provning av mätanordningen. Provningen utförs av leverantören, eller någon leverantören anlitar. Kunden har dock rätt att begära att provningen kontrolleras eller utförs av opartisk sakkunnig. 5.4 Vid provning ska mätarens registrering anses godtagbar om avvikelsen från rätt värde inte är större än +- 5% vid belastningsförhållanden lika dem som varit rådande under den tid fel antas ha förelegat. Är avvikelsen större, ska mätvärdena rättas och stadsgasuttaget anses motsvara de rättade värdena. 5.5 Sker provning på kundens begäran och det då konstateras att mätarens registrering är godtagbar enligt punkten 5.4 ska kunden, ersätta leverantören med högst de självkostnader som uppkommit för provningen. I annat fall bekostas provningen av leverantören. Leverantören ska i förväg informera kunden som begär provning om beräknad kostnad för provningen. Särskilt avtal om mätarprovning kan upprättas på begäran av endera part. Insamling och rapportering av mätvärden samt fakturering 5.6 Insamling och rapportering av mätvärden samt fakturering grundad på insamlade mätarvärden sker normalt minst en gång om året och då avtalet upphör. Insamling och rapportering av mätvärden sker på tid och sätt som bestäms av leverantören. Kunden ska ha möjlighet att via telefon eller mail rapportera mätvärden till leverantören. 5.7 Fakturering av förbrukningsavgifter får ej omfatta tid efter räkningens förfallodag. Faktureringen får ske preliminärt och får baseras på beräknad förbrukning. Den beräknade förbrukningen ska fastställas med ledning av kundens tidigare kända förbrukning eller övriga omständigheter. Om särskild överenskommelse träffas mellan parterna får fakturering ske enligt schablon. Fakturering ska ske minst var tredje månad om inte parterna kommit överens om annat. Kunden har dock rätt att välja månadsfakturering. För särskilda anläggningar ska fakturering ske minst en gång per år. Mätvärden som kunden rapporterat enligt 5.6 ska vara faktureringsgrundande om de inte orimligt avviker från tidigare känd förbrukning. Faktureringen får, endast om kunden särskilt har valt detta, omfatta kostnader som uppstår efter fakturans förfallodag. Har preliminär fakturering pågått längre än 18 månader räknat från senaste faktura som grundats på insamlade mätvärden ska avstämningsfakturan reduceras med 15 procent av skillnaden mellan vad som slutligt respektive preliminärt fakturerats. Vidare har kunden rätt till en kostnads- och räntefri avbetalningsplan avseende avstämt belopp där antalet delbetalningar står i relation till den tid förseelsen varat. Har avtalad fakturering helt uteblivit, för viss period, och detta beror på omständigheter som ligger inom leverantörens kontroll, har leverantören inte rätt att kräva betalning för fordringar som är äldre än tolv månader räknat från den senaste uteblivna avtalade faktureringen. Om avtalad fakturering har uteblivit och detta beror på leverantören, har kunden rätt till en kostnads- och räntefri avbetalningsplan där antalet delbetalningar står i relation till antalet uteblivna fakturor. Om det finns anledning att anta att kunden i god tro betalat en faktura som med fog kan uppfattas som slutlig för viss tidsperiod är kunden inte skyldig att betala något ytterligare för denna period. Då avtalsförhållandet upphör ska kunden få en slutfaktura inom sex veckor från den dag då leverantören fått nödvändig underrättelse från ett auktoriserat gasinstallationsföretag om leveransens upphörande. Om inte synnerliga skäl föreligger ska slutfakturan grundas på insamlade mätvärden. Efter det att leverantören sänt en slutfaktura får ingen ytterligare fakturering ske. 5.8 Fungerar inte mätanordningen eller har mätanordningen registrerat annan förbrukning än den verkliga eller har fel skett vid insamling av mätvärden, uppskattar leverantören efter samråd med kunden den mängd stadsgas som har levererats. Uppskattningen ska ligga till grund för leverantörens fakturering och meddelas kunden senast i samband med faktureringen. 5.9 Beräknad förbrukning enligt 5.7 eller 5.8 ska fastställas med ledning av kundens tidigare kända förbrukning samt övriga omständigheter som kan ha påverkat förbrukningen. Har den uppskattade förbrukningen i något av dessa fall baserats på oriktiga antaganden, ska reglering av det felaktigt fakturerade beloppet ske utan dröjsmål efter det att felet konstaterats. Avser regleringen mindre belopp sett till relation till årskostnad ska den normalt ske vid påföljande faktureringstillfälle Vid ändring av energipris, får det nya priset tillämpas med utgångspunkt från en uppskattad mätarställning om inte avläsning sker inom skälig tid från ändringstidpunkten. Detta gäller inte för kunder med särskild anläggning.

5 Bilaga 1 Betalning och säkerhet 6.1 Kunden ska betala för all stadsgas som förbrukats i uttagspunkten. Betalningsskyldigheten omfattar även stadsgas som kunden inte kunnat tillgodogöra sig på grund av fel inom den egna anläggningen, eller av annan orsak som inte beror på leverantören, samt andra kostnader som kunden ska svara för enligt avtal. 6.2 Betalning ska vara leverantören tillhanda senast på den i leverantörens faktura angivna förfallodagen, vilken infaller tidigast 20 dagar efter det att leverantören avsänt fakturan. Förfallodagen bör som huvudregel infalla tidigast den 28:e dagen i månaden. 6.3 En leverantör får inte missgynna en kund endast på grund av det betalningssätt kunden valt. 6.4 Sker inte betalningen i rätt tid har leverantören rätt att av kunden, förutom fakturabeloppet, få ränta enligt bestämmelserna i räntelagen från den i fakturan angivna förfallodagen och ersättning för samtliga kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse. 6.5 Om leverantören, vid avtalets ingående, har skälig anledning att befara att kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser, har leverantören rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för leveransen. Skälig anledning kan exempelvis vara brister eller förseningar beträffande tidigare betalningsförpliktelser till leverantören eller kännedom om att kunden ådragits sig betalningsanmärkning. Om kunden under avtalstiden har försummat sina betalningsförpliktelser till leverantören har leverantören rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning för fortsatt leverans. Om leverantören enligt första eller andra stycket har rätt att begära säkerhet eller förskottsbetalning, har leverantören också rätt till månadsfakturering. Säkerhet eller förskottsbetalning får inte omfatta större belopp än vad som motsvarar fyra månaders beräknade avgifter för anslutningen och överföringen. Om kunden har ställt säkerhet enligt denna punkt ska deponerade medel placeras på räntebärande konto, skiljt från leverantörens egna tillgångar. Har kunden under en tid av sex månader från det att säkerhet ställdes, i rätt tid fullgjort sina betalningsförpliktelser, ska den ställda säkerheten återlämnas respektive förskottsbetalningen avbrytas. 6.6 Leverantörens fordran mot kunden preskriberas tre år efter tillkomsten om preskriptionsavbrott inte skett enligt reglerna i preskriptionslagen. För kundens fordran mot leverantören är preskriptionstiden tio år. Avtalsbrott 7.1. Leveransen av stadsgas får avbrytas, om kunden försummar sina skyldigheter och försummelsen utgör ett väsentligt avtalsbrott. Frånkoppling får inte i något fall ske om denna kan antas medföra risk för skada på person eller egendom. 7.2 Kunden ska ges skälig tid, minst 15 dagar räknat från anmaning, att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet innan frånkoppling sker. 7.3 Har frånkoppling skett, återupptas leveransen först när anledning till frånkoppling inte längre föreligger samt leverantörens kostnader för frånkoppling och återinkoppling ersatts av kunden. Upplåtelse av mark m.m. 8.1 För bibehållande av leverantörens distributionsanläggningar ska kunden efter samråd lämna leverantören tillträde till berörda fastigheter. Skälig hänsyn ska tas till kundens intresse. Här ingår rätt för leverantören att underhålla och reparera anläggningarna samt att fålla träd och buskar, som utgör fara eller hinder för anläggningarna. 8.2 Kunden ska erhålla ersättning för skador till följd av åtgärder enligt punkt Kunden får inte uppföra byggnad, ändra marknivån eller utföra andra åtgärder som äventyrar funktionen eller driften av leverantörens anläggningar. 8.4 Om kunden kräver flyttning eller annan ändring av de i distributionsnätet ingående anläggningarna, ska leverantören medverka till detta när icke väsentligt hinder av teknisk natur föreligger. Kunden ska betala kostnaderna föranledda av flyttningen eller ändringen.

6 Bilaga Leverantören har rätt att avlägsna anläggningen ifall denna inte är i eller planeras att sättas i drift. Kostnaden tas i sådant fall helt av leverantören. Om kunden begär att anläggningen ska avlägsnas, fördelas kostnaden för borttagning mellan leverantören och kunden efter vad som kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna. 8.6 Ska stadsgasleveransen upphöra ska uttagspunkten avlägsnas eller förseglas och uppsägning ske till leverantören enligt punkt Kunden anlitar och bekostar ett auktoriserat gasinstallationsföretag för det arbete som ska utföras. 8.7 Kunden är skyldig att på begäran av leverantören teckna servitutsavtal eller medverka till att leverantören erhåller ledningsrätt för sina anläggningar samt att verka för att leverantören till säkerhet för servitutsavtal erhåller inskrivning med bästa tillgängliga förmånsrätt i fastigheten. 8.8 Innehar kunden fastighet med annan rätt än äganderätt ska vad som ovan är föreskrivet gälla i tillämpliga delar. Kunden ska verka för att leverantören tillförsäkras samma rättigheter som om kunden varit ägare till fastigheten. Avtalsöverlåtelse 9.1 Leverantör har rätt att utan kundens samtycke överlåta sitt avtal med kunden. Kunden ska underrättas om en sådan överlåtelse på lämpligt sätt. 9.2 Har leverantören rätt att avlägsna anläggningen enligt 8.5 har leverantören även rätt att skriftligen säga upp avtalet med 6 månaders uppsägningstid. Giltighet, uppsägning, ändringar och tillägg 10.1 Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare. Leveransavtalet upphör vid flytt 15 dagar, eller enligt kundens önskemål, efter skriftlig uppsägning från kunden. Leverantören har rätt att skriftligen säga upp avtalet med 6 månaders uppsägningstid om inte annat avtalats Sker uppsägning av annat skäl än flytt ska uttagspunkten avlägsnas eller förseglas enligt punkt 8.6 och uppsägning ske till leverantören på samma sätt som i punkt En leverantör som avser att ändra villkoren för ett avtal som löper tills vidare med en kund ska underrätta kunden om ändringen. Underrättelse ska ske genom ett särskilt meddelande till kunden. Av meddelandet ska det framgå att kunden har rätt att säga upp avtalet. Om kunden då väljer att säga upp avtalet, är uppsägningstiden för kunden en månad. Sådan uppsägning ska ske senast en månad innan de nya villkoren ska börja tillämpas. De nya villkoren får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter det att meddelandet har skickats till kunden Leverantören får ändra gällande priser. I sådant fall ska leverantören underrätta kunden minst 15 dagar före ikraftträdandet antingen genom ett särskilt meddelande till kunden eller genom annonsering i dagspressen och information på leverantörens webbplats. Med dagspress avses den dagstidning som har störst spridning i den kommun dit överföring sker. Av efterföljande faktura ska framgå när prisändring skett samt dess storlek. Prisändringar till följd av ändrade särskilda skatter eller avgifter får ske och kan genomföras utan föregående underrättelse. När prisändring har skett ska kunden underrättas om detta i den nästkommande fakturan från leverantören. Det ska framgå när prisändringen trätt i kraft och hur priset ändrats. Information, vägledning och tvistlösning 11.1 Leverantören ska lämna tydlig information på sin webbplats om kundens rättigheter, hur kunden ska gå till väga för att lämna klagomål samt vart kunden kan vända sig för information eller tvistlösning. På kundens begäran ska informationen lämnas även på annat sätt. Leverantören ska på faktura eller i samband med fakturering hänvisa till att information enligt första stycket finns på leverantörens webbplats För information och vägledning kan kunden vända sig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå, kommunal konsumentvägledare eller leverantörens kundombudsman Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av dessa avtalsvillkor ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten på kundens begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan, enligt författning, behörig instans Om prövning av tvist sker i någon av de ovan nämnda instanserna får indrivning av den skuld som tvisten gäller inte ske förrän tvisten är slutligt avgjord.

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet Gas 2013 N Gäller fr o m 1 januari 2015 och tillsvidare Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet Allmänna avtalsvillkor är utarbetade

Läs mer

Gas. Allmänna avtalsvillkor Försäljning av naturgas till konsument

Gas. Allmänna avtalsvillkor Försäljning av naturgas till konsument Gas Allmänna avtalsvillkor Försäljning av naturgas till konsument Gäller från och med 2013-07-31 och tills vidare. Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Datum 2011-12-05 1(7)

Datum 2011-12-05 1(7) 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Energigas Sverige

KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN. Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Energigas Sverige Konsument verket KO KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2013-01- 0 2 Dnr Ordn.nr l //c PROTOKOLL Dnr Datum 2011/86 2012-12-19 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Energigas

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

EL 2012 K (rev) 1(5) 2015-02-27

EL 2012 K (rev) 1(5) 2015-02-27 EL 2012 K (rev) 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

1.5 Den part som har en fordran mot den andra parten har rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635).

1.5 Den part som har en fordran mot den andra parten har rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635). 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska anläggningar och överföring av el till sådana anläggningar där anläggningsinnehavaren är en konsument. För anslutning och överföring av el

Läs mer

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare.

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare. EL 2009 K Datum 2008-12-15 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas till konsument 2. Leverans av naturgas Leveransåtagande 2.1 För leverans av naturgas gäller vad som anges i naturgaslagen (2005:403), dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT EL 2012 K (rev) 2015-02-27 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

Seminarium om allmänna avtalsvillkor. Gustaf Malmberg Erikslund april 2009

Seminarium om allmänna avtalsvillkor. Gustaf Malmberg Erikslund april 2009 Seminarium om allmänna avtalsvillkor Gustaf Malmberg Erikslund april 2009 Allmänna avtalsvillkor för anslutning av naturgasanläggningar och överföring av naturgas till sådana anläggningar (konsument) Gustaf

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV NATURGASANLÄGGNINGAR OCH ÖVERFÖRING AV NATURGAS TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (KONSUMENT)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV NATURGASANLÄGGNINGAR OCH ÖVERFÖRING AV NATURGAS TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (KONSUMENT) Gasnät 2013 K Gäller fr o m 2013-04-15 och tills vidare ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV NATURGASANLÄGGNINGAR OCH ÖVERFÖRING AV NATURGAS TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (KONSUMENT) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument EL 2012 K (rev) 1(5) Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Gas. Allmänna avtalsvillkor Anslutning av naturgasanläggningar och överföring av naturgas till konsument

Gas. Allmänna avtalsvillkor Anslutning av naturgasanläggningar och överföring av naturgas till konsument Gas Allmänna avtalsvillkor Anslutning av naturgasanläggningar och överföring av naturgas till konsument Gäller från och med 2013-07-31 och tills vidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av naturgasanläggningar

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrkyla

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrkyla Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrkyla För annat än enskilt bruk 2000 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR LEVERANS AV som används för annat än enskilt bruk. 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa villkor gäller

Läs mer

EL 2004 K. 1. Inledande bestämmelser. 2. Försäljning av el

EL 2004 K. 1. Inledande bestämmelser. 2. Försäljning av el 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. Villkoren har utformats efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

1. Inledande bestämmelser. EL 2012 K (rev) Datum 2015-02-27

1. Inledande bestämmelser. EL 2012 K (rev) Datum 2015-02-27 1(8) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla.

Om mot varandra stridande villkor skulle förekomma mellan det skriftliga avtalet och NÄT 2012 H ska avtalet gälla. 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska högspänningsanläggningar och överföring av el till eller från sådana anläggningar och ska tillämpas när parterna skriftligen har överenskommit

Läs mer

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare.

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare. Datum 2008-12-15 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Dessa avtalsvillkor har utarbetats av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket. Antagna av Umeå Energi 2010-01-01.

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR KONSUMENT för leverans av fjärrvärme som används i enskilt bruk (Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket) 1. Inledande bestämmelser 1.1. a) Dessa almänna

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk 2007 11-01 Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk 1 Tillämpningsområde 1.1 a) Dessa allmänna avtalsvillkor gäller för leverans av fjärrvärme som används för enskilt

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser 1(12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser NÄT 2004 N 1 (10) Gäller hos Växjö Energi Elnät AB fr o m 2004-08-01 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet 1 (5) Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet Dessa avtalsvillkor har den 3 april 2009 fastställts av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Svensk

Läs mer

Bilaga 3 okt 2012. Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet FJÄRRVÄRME 10

Bilaga 3 okt 2012. Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet FJÄRRVÄRME 10 Bilaga 3 okt 2012 Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet FJÄRRVÄRME 10 Dessa avtalsvillkor har den tredje april 2009 fastställts av Värmemarknadskommittén, ett

Läs mer

www.aleel.se 449 14 Alafors 1

www.aleel.se 449 14 Alafors 1 Ale Els Särskilda avtalsvillkor (K) Giltiga fr.o.m. 2015-07-01 1. Allmänt Ale El Elhandel AB:s (elhandelsföretaget) Särskilda villkor för elleverans till Konsument kompletteras med branschens vid var tid

Läs mer

1.2. Om inte annat avtalats skriftligen med kunden ska dessa allmänna villkor tillämpas.

1.2. Om inte annat avtalats skriftligen med kunden ska dessa allmänna villkor tillämpas. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet Dessa avtalsvillkor har den tredje april 2009 fastställts av Värmemarknadskommittén, ett samarbetsorgan mellan Svensk Fjärrvärme

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) Datum 2008-2-5 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) 1(12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) 1(12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument)

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Gäller från och med 2012-04-01 och tills vidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller från 2009-07-01 och tills vidare. 1.3 I dessa allmänna avtalsvillkor avses med

1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller från 2009-07-01 och tills vidare. 1.3 I dessa allmänna avtalsvillkor avses med Sida 1 av 11 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument). ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR, Nät 2009 K, Nacka Energi AB.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) Datum 2011-12-05 Bilagal NÄT 2012 K ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) 1(12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) 1(13) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) 1(12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till näringsidkare. Gäller för samtliga bolag inom Göteborg Energi koncernen 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Fjärrvärme 10 Svensk Fjärrvärme AB 1(9) Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna

Läs mer

1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. 1 (10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

- elhandelsföretag (elleverantör enligt ellagen): det företag som en kund köper sin el av.

- elhandelsföretag (elleverantör enligt ellagen): det företag som en kund köper sin el av. 1 (10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

2.2 Om elnätsföretaget eller kunden så önskar ska skriftlig anmälan göras eller skriftligt avtal träffas.

2.2 Om elnätsföretaget eller kunden så önskar ska skriftlig anmälan göras eller skriftligt avtal träffas. 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor avser anslutning av elektriska anläggningar och överföring av el till sådana anläggningar, när anslutningen och överföringen avser näringsverksamhet eller annan likartad

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk

Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket och antagna av AB Fortum Värme samägt med Stockholms

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. Nät 2009 N 2008-12-15 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning)

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor För anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor För anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar Nät 2012 K (rev) Allmänna avtalsvillkor För anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument). Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument)

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) NÄT 2012K (rev) 150227 sid 1/9 Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av

Läs mer

Datum 2012-04-03. 1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

Datum 2012-04-03. 1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

Läs mer

Fjärrvärme Gas. Allmänna avtalsvillkor

Fjärrvärme Gas. Allmänna avtalsvillkor Fjärrvärme Gas Allmänna avtalsvillkor Leverans Försäljning av fjärrvärme av Till naturgas privatkunder. till till näringsidkare konsument Utgåva 4 Gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare. Allmänna

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 N Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Datum 2012-04-03. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

Datum 2012-04-03. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

Läs mer

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Gäller från 2012-06-01 Konsument 2011-12-05 2(16) 2011-12-05 3(16) Sammanfattning

Läs mer

Almänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi. Gäller från och med 1 september 2012.

Almänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi. Gäller från och med 1 september 2012. NÄT 2012 N Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet) Almänna avtalsvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) Elnät 2012 K (rev) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser 1 (12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) NÄT 2012 K (rev) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser FILIPSTAD ENERGINÄT 1 (10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

Datum 2015-02-27. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(11) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi.

Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk energi. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (näringsverksamhet eller annan

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Allmänna avtalsvillkor Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor utarbetade av svensk

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi.

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) 1(13) NÄT 2012 K (rev)) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk

Läs mer

Ale Els Särskilda avtalsvillkor (K) Giltiga fr.o.m

Ale Els Särskilda avtalsvillkor (K) Giltiga fr.o.m Ale Els Särskilda avtalsvillkor (K) Giltiga fr.o.m. 2016-02-22 1. Allmänt Ale El Elhandel AB:s (elhandelsföretaget) Särskilda villkor för elleverans till Konsument kompletteras med branschens vid var tid

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument)

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Nät2012K ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEK TRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEK TRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEK TRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR har utarbetats av Svensk Energi

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 K (rev) Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Allmänna avtalsvillkor för konsument För leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Tekniska verken 2017-06-01 Framtagna av Energiföretagen Sverige och Konsumentverket Innehållsförteckning sid

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Fjärrvärmeavgifter 2011. med Allmänna avtalsvillkor

Fjärrvärmeavgifter 2011. med Allmänna avtalsvillkor 1 (9) Fjärrvärmeavgifter 2011 med Allmänna avtalsvillkor 2 (9) Innehållsförteckning Fjärrvärmeavgifter 2011... 1 Innehållsförteckning... 2 1.1 Fjärrvärmeavgifter 2011... 3 1.2 Anslutningsalternativ för

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN PRIVAT 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer

Abonnemangsavtal. Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Postnummer Namn Abonnemangsavtal Avtal avseende medlems anslutning och access av fibernät med Södra Kinds Fiber Ekonomiska Förening. Anslutningsadress Postnummer Ort Fakturaadress om annan än anslutningsadress Postnummer

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar NÄT 2012 H Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av

Läs mer

- elhandelsföretag (elleverantör enligt ellagen (1997:857)): det företag som en kund köper sin el av.

- elhandelsföretag (elleverantör enligt ellagen (1997:857)): det företag som en kund köper sin el av. 1(11) NÄT 2012 N (rev) Supplement till NÄT 2012 N ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare.

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (högspänning)

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ).

Elkundavtal. 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). Elkundavtal 1. Bakgrund och syfte med detta elkundavtal ( Elkundavtalet ). ELIDAG`s affärsidè är att under avtalad tid företräda elkunder ( Elkunder ), konsumenter och näringsidkare, med val av Elhandelsföretag

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR GÄLLANDE FIBERNÄTET TRAMAN FÖRETAG 1 Allmänt Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningens avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor

Läs mer