TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682"

Transkript

1 TEXTER ANTAGNA under sammanträdet torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag till allmän budget 2003: avsnitt III (A5-0350/ Föredragande: Göran Färm) Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003 (C5-0300/ /2004(BUD)) och om ändringsskrivelse 1/2001 (12640/ C5-0480/2002) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret P5_TA-PROV(2002)0510 Förslag till allmän budget 2003: övriga avsnitt (A5-0351/ Föredragande: Per Stenmarck) Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003: Avsnitt I - Europaparlamentet, Avsnitt II - Rådet, Avsnitt IV - Domstolen, Avsnitt V - Revisionsrätten, Avsnitt VI - Ekonomiska och sociala kommittén, Avsnitt VII - Regionkommittén, Avsnitt VIII (A) - Europeiska ombudsmannen, Avsnitt VIII (B) - Europeiska datatillsynsmannen (C5-0300/ /2005(BUD))...10 P5_TA-PROV(2002)0511 Järnvägstransportstatistik ***II (A5-0337/ Föredragande: Felipe Camisón Asensio) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om järnvägstransportstatistik (8652/2/ C5-0311/ /0048(COD))...19 P5_TA-PROV(2002)0512 Fiscalis-programmet ***II (A5-0320/ Föredragande: José Manuel García-Margallo y Marfil) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om antagande av ett gemenskapsprogram för att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden (Fiscalis 2007-programmet) (10612/2/ C5-0383/ /0015(COD))...20 P5_TA-PROV(2002)0513 Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) ***II (A5-0343/ Föredragande: Robert Goebbels) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (9359/6/ C5-0384/ /0118(COD))...21 PE \ I

4 P5_TA-PROV(2002)0514 Flygpassagerare ***I (A5-0298/ Föredragande: Giorgio Lisi) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av gemensamma regler om kompensation och assistans till flygpassagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar (KOM(2001) C5-0700/ /0305(COD)) P5_TA-PROV(2002)0515 Transeuropeiska nät inom energisektorn ***I (A5-0324/ Föredragande: Ward Beysen) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 1254/96/EG om en serie riktlinjer för transeuropeiska nät inom energisektorn (KOM(2001) C5-0111/ /0311(COD)) P5_TA-PROV(2002)0516 Export och import av farliga kemikalier * (***I) (A5-0291/ Föredragande: Hans Blokland) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om export och import av farliga kemikalier (KOM(2001) C5-0320/ /0026(CNS)) P5_TA-PROV(2002)0517 Internationell handel med farliga kemikalier och bekämpningsmedel* (A5-0290/ Föredragande: Hans Blokland) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (KOM(2001) 802 C5-0092/ /0030(CNS)) P5_TA-PROV(2002)0518 Utvärdering av och framtidsperspektiv för EU:s terrorismstrategi ett år efter den 11 september 2001 (B5-0530/ Föredragande: utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik och Jorge Salvador Hernández Mollar) Europaparlamentets resolution om "EU:s terrorismstrategi ett år efter den 11 september utvärdering och framtidsperspektiv" P5_TA-PROV(2002)0519 Jordbrukspolitik för utvecklingsländernas oberoende (A5-0316/ Föredragande: Bashir Khanbhai) Europaparlamentets resolution om hållbar jordbrukspolitik, reform av jordbruket och landsbygdens utveckling för att öka utvecklingsländernas oberoende (2001/2274(INI)) P5_TA-PROV(2002)0520 Internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) (B5-0527/ Föredragande: Mauro Nobilia) Europaparlamentets resolution om det 12:e mötet i konferensen för de parter som undertecknat konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) II /PE

5 P5_TA-PROV(2002)0521 Internationella brottmålsdomstolen (ICC) (B5-0546, 0549, 0553, 0557, 0561/ ) Europaparlamentets resolution om rådets (allmänna frågor) ståndpunkt angående Internationella brottmålsdomstolen...84 P5_TA-PROV(2002)0522 Dialog med Iran: "mänskliga rättigheter" (B5-0548, 0551, 0552, 0554, 0556, 0559/ ) Europaparlamentets resolution om dialogen med Iran rörande mänskliga rättigheter...86 P5_TA-PROV(2002)0523 Läget i Nepal (B5-0547/2002, B5-0550/2002, B5-0555/2002, B5-0558/2002, B5-0560/ Föredragande: Thomas Mann) Europaparlamentets resolution om läget i Nepal...89 P5_TA-PROV(2002)0524 Konferensen om klimatförändring i New Delhi (COP-8) (B5-0531/ Föredragande: Caroline F. Jackson) Europaparlamentets resolution om EU:s strategi inför konferensen om klimatförändring i New Delhi (COP-8)...91 PE \ III

6

7 P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag till allmän budget 2003: avsnitt III Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003 (C5-0300/ /2004(BUD)) och om ändringsskrivelse 1/2001 (12640/ C5-0480/2002) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003 Europaparlamentet utfärdar denna resolution - med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget, - med beaktande av rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel 1, - med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet 2, - med beaktande av den nya budgetförordningen som skall träda i kraft den 1 januari , - med beaktande av det preliminära förslaget till allmän budget för budgetåret 2003 (KOM(2002) 300), - med beaktande av förslaget till allmän budget för budgetåret 2003 (C5-0300/2002), - med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 2 juli 2002 om budgeten för 2003 med anledning av medlingsförfarandet före rådets första behandling 4, - med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 2 juli 2002 om 2002 års budget: genomförandeprofil, anslagsöverföringar och tilläggs- och ändringsbudgetar 5, - med beaktande av den maximala ökningssatsen för icke-obligatoriska utgifter för 2003 på 3,8 procent (C5-0207/2002), - med beaktande av ändringsskrivelse nr 1/2003 (12640/ C5-0480/2002) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003, - med beaktande av artikel 92 och bilaga IV i parlamentets arbetsordning, - med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A5-0350/2002), och av följande skäl: EGT L 253, , s. 42. EGT C 172, , s. 1. EGT L 248, P5_TA(2002)0348. P5_TA(2002)0349. PE \ 1

8 A. Rådets budgetförslag utgör i betalningsbemyndiganden 1,01 procent av gemenskapens BNI jämfört med de 1,08 procent av gemenskapens BNI som medges i budgetplanen och jämfört med de 1,03 procent av gemenskapens BNI som föreslogs i kommissionens preliminära förslag till budget. B. I budgetförslaget uppgår betalningsbemyndigandena till miljoner euro vilket utgör en minskning med miljoner euro (-1,2 procent) jämfört med det preliminära budgetförslaget (PBF), en ökning med 1,4 procent jämfört med budgeten för 2002, en ökning av obligatoriska utgifter jämfört med budgeten för 2001 på 1,84 procent och av icke-obligatoriska utgifter med 2,1 procent. C. Kommissionen har lagt fram ett förslag om användning av flexibilitetsmekanismen i enlighet med punkt 24 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 till ett totalt belopp av 125 miljoner euro av vilka 66 miljoner euro är avsedda att täcka underskottet i utgiftskategori 5 i PBF, 32 miljoner euro går till reformeringen av den gemensamma fiskeripolitiken och 27 miljoner euro är avsedda att finansiera den andra delen av omstruktureringen av gemenskapsflottan. D. Efter översvämningarna under sommaren 2002 har kommissionen också lagt fram ett förslag om en ny interinstitutionell överenskommelse för att inrätta en mekanism i avsikt att finansiera återuppbyggnaden efter de skador som förorsakats av naturkatastrofer i medlemsstaterna och i de kandidatländer där förhandlingar har kommit i gång. Resultat från medlingen 1. Europaparlamentet välkomnar att rådet och parlamentet, för första gången före rådets första behandling, nådde en överenskommelse vars främsta resultat var att bibehålla utgiftskategori 5 (administration) under det tak som fastställts i budgetplanen utan att därför äventyra förberedelserna inför utvidgningen. Därmed tillbakavisades kommissionens begäran att använda flexibilitetsmekanismen. 2. Europaparlamentet påminner om att de andra villkor man ställt, jämsides med nödvändig restriktivitet för administrativa utgifter, accepterades till fullo. Detta gällde i synnerhet beslutet att finansiera utvidgningens behov genom tidigareläggning av utgifter (front-loading), att utvidga systemet för förtida pension till Europaparlamentet, inklusive de politiska gruppernas personal, att utvidga användningsområdet för katastrofreserven till att även omfatta civil krishantering samt att inleda en process för att finna en lämplig form för Europaparlamentets medverkan i framtidens GUSP. Genomförande och budgetmetoder 3. Europaparlamentet välkomnar resultatet av initiativ som tagits inom parlamentet, i synnerhet den nya typ av budgetdebatt som gör det möjligt för parlamentet att tidigare uttrycka sina åsikter i budgetfrågor och som skapar en ny institutionell dynamik vad gäller de nya bestämmelserna rörande lagstiftningsprogrammet och lägesrapporten angående dess uppföljning. Vidare betonar parlamentet de positiva resultaten av de nya genomförandemetoderna som involverar de specialiserade utskotten i en bättre övervakning av budgeten kvantitativt och kvalitativt sett. Parlamentet betonar också vikten av det förberedande arbetet för verksamhetsbaserad budgetering (Activity Based Budgeting). 2 /PE

9 Betalningar och eftersläpning 4. Europaparlamentet betonar att nedskärningen med miljoner euro jämfört med PBF som rådet genomfört i budgetförslaget inte ligger i linje med målet att förbättra genomförandet av gemenskapens verksamhet, vilket uttrycks av budgetmyndighetens båda grenar i deras respektive riktlinjer. Parlamentet noterar att den ökning man föreslagit är måttlig och till fullo respekterar budgetplanens tak. 5. Europaparlamentet vill ta sitt ansvar för att de europeiska skattebetalarnas pengar används på bästa möjliga sätt. Parlamentet pekar i detta hänseende på de avsevärda outnyttjade belopp som återförts till medlemsstaterna under de senaste åren. Parlamentet är också villigt att garantera en sund förvaltning av EU:s budget genom att förse kommissionen med nödvändiga medel. 6. Europaparlamentet påminner om parlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalandet av den 14 december 2000 om att minska de utestående åtagandena till en normal nivå senast i december 2003, vilket är ett viktigt mål för kommissionens reformering. Parlamentet noterar att kommissionen under budgetförfarandet för 2002 åtog sig att lägga fram genomförandeprofiler och en handlingsplan för att få slut på onormala utestående åtaganden. Parlamentet beklagar att trots de framsteg som gjorts av kommissionen, vilket gjort det möjligt att vända den negativa trenden för de utestående åtagandena, särskilt i de externa programmen, uppgick icke desto mindre de utestående åtagandena till 107 miljarder i september Parlamentet ökar betalningsbemyndigandena för de budgetposter där eftersläpningen minskat under det senaste året i avsikt att förse kommissionen med de nödvändiga medlen för att den positiva trenden skall fortsätta. 7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före parlamentets andra behandling lägga fram en rapport med en förklaring om hur kommissionen tänker uppfylla sitt eget mål att minska de utestående åtagandena till en normal nivå senast i december 2003, en plan, utformad efter genomförandeplanen, för att göra sig kvitt de utestående åtagandena, ett åtagande om att lägga fram en genomförandeplan på en lägre kontoplansnivå senast i samband med det preliminära budgetförslaget, och att regelbundet informera om avvikelser från den ursprungliga profilen och motivera dessa avvikelser samt förslå förbättringar, en plan för att komma till rätta med eftersläpningen enligt en tvingande tidtabell som skall godkännas av budgetmyndigheten. B A-budgetposter 8. Europaparlamentet är villigt att fortsätta att se över fördelningen av behoven mellan operativa och administrativa utgifter på grund av att det råder en överskattning av behoven för de senare. Parlamentet beslutar att skära ned anslagen till B A-budgetposter där genomförandet den 15 juli är lägre än 10 procent och att öka motsvarande driftutgiftspost med samma belopp samt att skapa en övergripande reserv för anslagen till PE \ 3

10 de B A-budgetposter där genomförandet i juli är mellan 10 och 35 procent. Utgiftskategori 1: Jordbruk 9. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för den gemensamma jordbrukspolitikens övergripande utveckling och kräver en skälig, rättvis och hållbar jordbrukspolitik både för medlemsstaterna och kandidatländerna och upprepar i detta sammanhang sin begäran att jordbruksfinansieringens tyngdpunkt flyttas genom att landsbygdsutvecklingen, exempelvis stöd till unga jordbrukare, gradvis förstärks. 10. Europaparlamentet fattar beslutet att använda en del av den marginal som lämnats av kommissionen under kategori 1a i PBF och som utökats av rådet i budgetförslaget (BF) under kategori 1a, för att finansiera Europaparlamentets prioriteringar, i synnerhet åtgärder inom veterinärområdet, för djurens välbefinnande, för folkhälsan samt för genetiska resurser. Parlamentet uppmanar kommissionen att införliva dem i ändringsskrivelsen. Parlamentet betonar vikten av en omställning från tobaksodling till andra grödor och verksamheter och välkomnar den föreslagna extra finansieringen för studier om möjligheterna till omställning. 11. Europaparlamentet är kritiskt till det nuvarande systemet med exportbidrag till transport av levande djur, och för att öka insynen föreslås att kontoplanen ändras för budgetposterna om exportstöd, B1-210 (nötkött), B (griskött) och B (fjäderfäkött), genom att det införs nya budgetposter som täcker transport av levande djur. Parlamentet föreslår att man minskar exportbidrag till nötkött i syfte att minska transporterna med levande djur. Utgiftskategori 2: Strukturfonder 12. Europaparlamentet anser att nedskärningen med 525 miljoner euro i betalningsbemyndiganden som rådet gjorde i sitt budgetförslag är oacceptabel, då medlemsstaterna bör uppmuntras att använda strukturfonderna till deras fulla potential. Parlamentet uppmanar enträget de medlemsstater som har allvarliga betalningseftersläpningar från tidigare programperioder att betala ut dessa medel och att undvika ytterligare förseningar. Parlamentet betonar att förfarandena behöver förenklas. 13. Europaparlamentet påminner om det gemensamma uttalandet från parlamentet och rådet om att finansiera det resterande beloppet på 27 miljoner euro till omstruktureringsprogrammet för den gemenskapsflotta som fiskade på marockanskt vatten, i enlighet med bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet. 14. Europaparlamentet noterar ändringsskrivelse nr 1/2003 till PBF som kommissionen lagt fram. Parlamentet anser dock att det är att gå händelserna i förväg att föra in nya anslag i budgeten, eftersom parlamentet och rådet ännu inte har beslutat om reformeringen av den gemensamma fiskeripolitiken och ingen överenskommelse nåtts om reformens nödvändiga finansiering. Utgiftskategori 3: Inre politik 15. Europaparlamentet välkomnar att omröstningen om budgetändringsförslagen återspeglar riktlinjerna när det gäller att öka bidraget från EU:s budget till migrations- och asylpolitiken i linje med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Sevilla. Detta sker 4 /PE

11 genom extra anslag till exempelvis Europeiska flyktingfonden, genom att åtgärder för att förbättra migrationspolitiken vidtas, bland annat genom bättre samarbete med tredje land, samt genom att program för att underlätta integration och bekämpa social utslagning förstärks. 16. Europaparlamentet betonar behovet av att underlätta förberedelserna för utvidgningen genom ökade anslag för pilotprojekt och förberedande åtgärder i avsikt att utveckla gemenskapsprogram som är anpassade till en utvidgad unions nya geografiska och ekonomiska dimension. Parlamentet inrättar ett nytt pilotprojekt som syftar till att utveckla nätverk mellan små och medelstora företag i den nuvarande och den utvidgade unionen, och i de områden som täcks av programmen Tacis, Meda och Cards. 17. Europaparlamentet understryker behovet av att öka möjligheterna för små och medelstora företag, i synnerhet hantverks- och mikroföretag, i det ekonomiska och geopolitiska sammanhang den kommande utvidgningen medför samt av att stödja åtgärder inom området för yrkesutbildning, liksom att utveckla hållbara program för att förbättra nivån på hälsa och säkerhet och företagens sociala ansvar. 18. Europaparlamentet noterar kommissionens ansträngningar att förbättra uppföljningen av pilotprojekt och förberedande åtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen att påskynda inledandet av projekten, att upprätta en särskild genomförandeplan för pilotprojekt och förberedande åtgärder och att kvartalsvis förse budgetmyndigheten med kvantitativ och kvalitativ information angående genomförandet. 19. Europaparlamentet betonar behovet av att fortsätta att ge budgetstöd genom pilotprojekt och förberedande åtgärder för initiativ som inte täcks av de större fleråriga programmen, inom utbildning, ungdomspolitik, inklusive e-learning i linje med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Lissabon, och minoritetsspråk. I detta sammanhang inrättar parlamentet ett nytt pilotprojekt för försöksåtgärder för att främja teknisk utveckling och stödja samarbete med universitet på regional nivå genom upprättandet av kunskapsregioner. 20. Europaparlamentet välkomnar beslutet att inrätta en pilotåtgärd vid namn ENEA för att främja deltagande och fri rörlighet för äldre personer på europeisk nivå inom det sociala, kulturella och konstnärliga området samt inom utbildning och idrott. Parlamentet är positivt till ytterligare utveckling och genomförande av EU:s sociala politik genom nya former för civil dialog. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om stöd till de organisationer som deltar i arbetet för att utveckla en civil dialog. PE \ 5

12 21. Europaparlamentet understryker sina ansträngningar de senaste åren att inrätta en informationspolitik för unionen som står till medborgarnas tjänst och som ger bättre valuta för pengarna och nya synergieffekter. Parlamentet kräver därför i detta sammanhang att en plan för effektivare användning av administration och personal, i synnerhet på decentraliserad nivå, presenterats av den interinstitutionella arbetsgruppen för informationsfrågor senast den 30 april Parlamentet anser vidare att de neddragningar som gjorts för Prince-programmet, efter införandet av euron, inte motsvarar programmets ursprungliga mål som var att informera de europeiska medborgarna om unionens prioriteringar. Därför återinförs delar av anslagen med betoning på de nya prioriteringarna, exempelvis utvidgningen och unionens framtid. Parlamentet påminner kommissionen om att den inte skall underminera de principer som ligger till grund för Prince-programmet, vilka man kom överens om i budgeten för Parlamentet välkomnar att det införs anslag i budgeten för att underlätta allmänhetens tillgång till handlingar och dokument. 22. Europaparlamentet ställer sig bakom rådet i dess beslut om att begränsa ökningen av bidrag till gemenskapens decentraliserade myndigheter. Parlamentet har beslutat att avsätta 50 procent av anslagen i reserven till de myndigheter där man inte ännu inte har löst frågan om var de skall ligga och hur verksamheten skall kunna skötas på ett effektivt sätt. Parlamentet välkomnar att insyn i dessa prioriteras i den nya budgetförordningen som skall träda i kraft den 1 januari 2003, samtidigt som det understryker rådets och kommissionens inkonsekvens när det begär att myndigheterna skall genomföra nya uppgifter utan att ytterligare anslag tillförs. Parlamentet är villigt att inom varje enskild myndighets budget tydligare ange kostnaderna för förberedelserna för utvidgningen med tanke på utarbetandet av den nya budgetplanen för en utvidgad union. 23. Europaparlamentet välkomnar budgetbeslutet att inleda ett nytt pilotprojekt som svarar mot nödvändigheten att i medlemsstaterna investera i en mekanism för en ren utveckling, enligt Kyotoprotokollet. Parlamentet anser att samma förhållningsregler kan tillämpas i utvecklingsländer inom ramen för åtgärden Miljö i utvecklingsländerna B Utgiftskategori 4: Externa åtgärder 24. Europaparlamentet understryker att det är omöjligt att finansiera alla behov inom ramen för externa åtgärder på grund av begränsningarna för kategori 4, vilket undergräver EU:s trovärdighet i världen. Parlamentet beklagar särskilt de nedskärningar som gjorts jämfört med budgeten för 2002 inom ett antal viktiga program och budgetartiklar, bland andra Meda-programmet där åtagandena kommer att minska med 25 procent jämfört med budgetåret Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att beakta detta när de föreslår nya åtgärder och att samarbeta för att på kort och medellång sikt lösa det strukturella problem som taket för kategori 4 utgör. 25. Europaparlamentet anser att det bör ske en översyn av budgetplanen och att stödet inför anslutningen för Cypern och Malta skall överföras från utgiftskategori 4 till utgiftskategori 7 för att skapa större insyn i budgeten. 26. Europaparlamentet bekräftar sin önskan att stödja återuppbyggnaden av Afghanistan men påminner om att detta gäller under förutsättning att man totalt sett bibehåller utgiftsnivån för övriga EU-prioriteringar, vilka fastställts av Europaparlamentet. Parlamentet har därför minskat stödet till Afghanistan med 63 miljoner euro jämfört med budgetförslaget. 6 /PE

13 Parlamentet är berett att finansiera de återstående behoven för Afghanistan inom ramen för det interinstitutionella avtalet av den 6 maj Parlamentet ber därför rådet att inleda förhandlingar med Europaparlamentet i syfte att få fram nödvändiga finansiella resurser. 27. Europaparlamentet anser att den globala hiv/aids-krisen är en central hälso-, utvecklingsoch säkerhetsfråga som berör alla länder, och upprepar sin beslutsamhet att finna en tillfredsställande lösning på finansieringen av ett lämpligt bidrag från EU till den globala hälsofonden. 28. Europaparlamentet bekräftar än en gång att det ämnar införa en budgetpost för återställandet och återuppbyggnaden av områden som lyder under den palestinska myndighetens förvaltning till följd av slutsatserna i sin resolution av den 12 mars 2002 om riktlinjerna för budgetförfarandet för avsnitt III - kommissionen Europaparlamentet betonar det brådskande behovet av att öka EU:s direkta interventioner i fråga om grundläggande hälsovård och grundläggande utbildning i utvecklingsländerna, mot bakgrund av överenskommelsen om att den sociala sektorn skall garanteras ett anslag på minst 35 procent. Parlamentet beklagar djupt att det enligt befintliga nationella strategiplaner har avsatts 31 procent till transportsektorn jämfört med endast 10 procent till hälso- och utbildningssektorerna. Parlamentet upprepar att en förutsättning för ytterligare förenklingar av budgeten är att överenskomna mål och indikatorer för att mäta resultaten måste vara helt genomförda samt användas på ett effektivt sätt. 30. Europaparlamentet har beslutat att öka budgetposterna för icke-statliga organisationer och människorättsorganisationer i syfte att återställa nivån i budgeten för Parlamentet är bekymrat över förseningarna i genomförandet av EIDHR:s (europeiskt initiativ för demokrati och mänskliga rättigheter) mikroprojekt under 2001 och Parlamentet påminner om att Europaparlamentet vid flera tillfällen har begärt en förenkling av reglerna för småskaliga projekt och att det betonat vikten av en decentraliseringsprocess i detta hänseende. Parlamentet ber därför kommissionen om ett klarläggande om den interna revision som för närvarande genomförs inom Europe-aid för att bedöma kapaciteten vid EU-kommissionens delegationer att genomföra mikroprojekt. 31. Europaparlamentet påminner om att det inte nåddes någon överenskommelse om GUSPmedlen vid medlingen den 19 juli 2002, och för därför in 30 miljoner euro i kapitel B8, vilket motsvarar budgeten för 2002, enligt punkt 39 i det interinstitutionella avtalet. Parlamentet välkomnar EUPM (Europeiska unionens polisuppdrag) i Bosnien och Hercegovina som ett bidrag till stabilitet och säkerhet. Parlamentet ställer sig positivt till att finna lämplig finansiering samtidigt med ett adekvat deltagande av parlamentet och kommissionen i sådana åtgärder inom GUSP som man kom överens om vid medlingen i juli Parlamentet anser att för detta ändamål bör en interinstitutionell överenskommelse mellan rådet, parlamentet och kommissionen ingås senast i samband med andrabehandlingen av 2003 års budget. Dessutom uppmanar parlamentet rådet att lägga fram en arbetsplan där de operativa utgifterna för GUSP och ESFP i detalj redovisas. 1 P5_TA(2002)0096. PE \ 7

14 Utgiftskategori 5: Administrativa utgifter 32. Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen med rådet som nåddes i juli 2002 angående de gemensamma ansträngningarna att hålla unionens administrativa utgifter i strama tyglar genom att bibehålla dem under taket för kategori 5 och att finansiera behoven genom att tidigarelägga utgifter till budgeten för 2002 (front-loading). Parlamentet påpekar att denna operation innebär starten för ett konkret flerårigt angreppssätt som omfattar två budgetår. 33. Europaparlamentet bekräftar att det kommer att prioritera förberedelserna för utvidgningen, särskilt genom att bevilja de nödvändiga anslagen för personal och för publiceringen av gemenskapslagstiftningen. Parlamentet anser att resultatet av besparingarna och de tidigarelagda betalningarna bör bidra till detta mål genom en överföring till budgetens A-del. 34. Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt åtagande om lika möjligheter för personer med funktionshinder och för in en hänvisning till detta i anmärkningarna till kapitel A-30 (gemenskapsbidrag). Parlamentet uppmanar kommissionen att i tid inför den andra behandlingen av förslaget till budget för 2003 lägga fram en genomförbarhetsstudie av de finansiella konsekvenserna av att inrätta ett dag- och natthem för funktionshindrade barn till EU-tjänstemän. 35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till förordning för inrättande av en pensionsfond för tjänstemän vid Europeiska unionens institutioner och organ. Parlamentet inrättar den nödvändiga budgetstrukturen i avsikt att ge en positiv signal i väntan på att beslutet fattas. 36. Europaparlamentet stöder beslutet att inte tillämpa viktningskoeffecienten på kommissionsledamöternas löner från juli 2002 och förväntar sig att detta beslut skall gälla under överskådlig framtid. Parlamentet ser fram emot kommissionens beslut med detaljer om hur betalningar som gjorts sedan 1998 skall betalas tillbaka. Reformeringen av kommissionen 37. Europaparlamentet påminner kommissionen om att dess viktigaste uppgift just nu är att reformera sin administration och förvaltning, vilket är något parlamentet stöder helhjärtat. Parlamentet anser att det är en nödvändig förutsättning för att utvidgningen skall lyckas och att EU skall uppskattas bättre av medborgarna att man lyckas ro reformen i hamn och genomföra den på ett bra sätt. Parlamentet konstaterar att allmänheten inte har en klar bild av vad reformen handlar om och vilka ansträngningar som görs för att göra ett bättre och effektivare arbete för medborgarna. Parlamentet uppmanar kommissionen att före den 15 november 2002 lägga fram en detaljerad rapport om slutsatserna i den oberoende expertgruppens andra rapport om reformen av kommissionen och parlamentets synpunkter om den rapporten i resolutionen av den 19 januari , en tabell som visar resultaten av de reformer som har genomförts, de reformer som är på väg och de åtgärder som fortfarande återstår att vidta enligt en detaljerad 1 EGT C 304, , s /PE

15 tidsplan för genomförandet. 38. Europaparlamentet upprepar sin vilja att garantera framgång för kommissionens reformering genom en nära uppföljning av användningen av de anslag som gjorts tillgängliga i budgeten, i synnerhet när det gäller extra personal. Parlamentet är fast beslutet att fortsätta sina ansträngningar att förbättra budgetgenomförandet vilket syftar till att minska de utestående åtagandena enligt en strikt genomförandeplan. 39. Europaparlamentet välkomnar att omröstningen om budgetändringsförslagen återspeglar riktlinjerna med tanke på den studie som skall beställas för att fastställa potentiella prioriteringar för EU-politiken inom området för utrikesfrågor under perioden Parlamentet uppmanar kommissionen att tillse att denna studie överlämnas till parlamentet före den 30 september Utgiftskategori 7: Stöd inför anslutningen 40. Europaparlamentet återställer de av rådet minskade betalningarna till Phare, Sapard och Ispa, i enlighet med sin allmänna strategi för betalningar samt på grund av den väsentliga förbättringen av genomförandet och viljan att uppmuntra förberedelserna för utvidgningen. o o o 41. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, tillsammans med budgetändringsförslagen, till rådet, kommissionen och övriga institutioner och berörda organ. PE \ 9

16 P5_TA-PROV(2002)0510 Förslag till allmän budget 2003: övriga avsnitt Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003: Avsnitt I - Europaparlamentet, Avsnitt II - Rådet, Avsnitt IV - Domstolen, Avsnitt V - Revisionsrätten, Avsnitt VI - Ekonomiska och sociala kommittén, Avsnitt VII - Regionkommittén, Avsnitt VIII (A) - Europeiska ombudsmannen, Avsnitt VIII (B) - Europeiska datatillsynsmannen (C5-0300/ /2005(BUD)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artikel 272 i EG fördraget, med beaktande av rådets beslut 94/728/EG, Euratom av den 31 oktober 1994 om systemet för gemenskapernas egna medel 1, med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet 2, med beaktande av den nya budgetförordningen som skall träda i kraft den 1 januari , med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2002 om riktlinjerna för budgetförfarandet för , med beaktande av sin resolution av den 14 maj 2002 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret , med beaktande av det preliminära förslaget till allmän budget för budgetåret 2003 (KOM(2002) 300), med beaktande av förslaget till allmän budget för budgetåret 2003 (C5-0300/2002), med beaktande av artikel 92 och bilaga IV i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi och utskottet för framställningar (A5-0351/2002), och av följande skäl: A. Taket för utgiftskategori 5 ( Administrativa utgifter ) för budgetåret 2003 är satt till euro i gällande budgetplan EGT L 293, , s. 9. EGT C 172, , s. 1. EGT L 248, P5_TA(2002)0097. P5_TA(2002) /PE

17 B. Taket för utgiftskategori 5 överskreds med totalt 55 miljoner euro i de utgiftsberäkningar för 2003 som överlämnats av institutionerna. C. Rådet har antagit ett förslag till budget där det totala beloppet för övriga avsnitt uppgår till euro, vilket motsvarar en ökning med 3,6 procent jämfört med budgetanslagen för I förhållande till det preliminära förslaget till budget innebär rådets budgetförslag för kategori 5 en minskning med 71 miljoner euro vilket lämnar en marginal på 16,4 miljoner under taket. Allmän bakgrund 1. Europaparlamentet betonar att trycket under taket för kategori 5 kommer, på grund av de begränsningar som den nuvarande budgetplanen innebär, att vara som intensivast under Parlamentet välkomnar därför att parlamentet och rådet kommit överens om ett gemensamt synsätt när det gäller de allmänna aspekterna på kategori 5 och att ett gemensamt uttalande antogs vid medlingssammanträdet den 19 juli I detta lovar båda sidor att respektera det befintliga taket för kategori 5, att inte använda flexibilitetsmekanismen för denna kategori, att bemöda sig att finansiera publiceringen av gemenskapens regelverk och andra trängande behov inom kommissionen genom en tidigareläggning av utgifter (frontloading) och att till kommissionen överföra 29 miljoner euro som förts till särskilda reserver för gemenskapens regelverk. 2. Europaparlamentet upprepar att tillförseln av nödvändiga medel till institutionerna i avsikt att förbereda den kommande utvidgningen förblir parlamentets huvudprioritering för 2003 års budget. På grund av de nämnda begränsningarna är parlamentet övertygat om att en tidigareläggning av utgifter till 2002 års budget, i syfte att skapa extra manöverutrymme under 2003, fortfarande är det bästa alternativet för att göra anslag tillgängliga för budgetprioriteringarna under Parlamentet betonar det faktum att rådet lovat att underlätta det nödvändiga förfarandet för tidigareläggningen av utgifter (frontloading), inbegripet uppsamlingsöverföringar och en tilläggs- och ändringsbudget som berör flera avsnitt, vilket parlamentet föreslagit. Parlamentet betonar vidare att alla institutioner, inklusive parlamentet självt och rådet, uppmanas att bidra till en lösning av den svåra situationen i kategori 5, och visa solidaritet med kommissionen som hårdast drabbats av de begränsningar som budgetplanen inneburit. 3. Europaparlamentet konstaterar att rådet fortsätter att genomföra generella nedskärningar i utgiftskategori 5 och att inga alternativ har undersökts av denna gren av budgetmyndigheten för att lösa specifika problem inom varje enskild institution. Parlamentet påpekar att rådets nedskärningar inom varje avsnitt, om de genomförs oförändrade, skulle hämma inte bara den berörda institutionens normala verksamhet utan också dess kapacitet att förbereda utvidgningen. Parlamentet har därför beslutat att tillämpa en strategi för övriga avsnitt enligt vilken anslag återinförs för att täcka de mest pressande behoven inom varje avsnitt och uppväga dem med andra budgetåtgärder, så att inverkan på den återstående marginalen under taket begränsas till ett minimum. 4. Europaparlamentet noterar den andra rapporten från institutionernas generalsekreterare om trenderna i kategori 5 och om de möjliga besparingarna genom interinstitutionellt samarbete. En av slutsatserna i rapporten är att institutionerna, mot bakgrund av befintliga parametrar, kommer att kunna finansiera utgifterna för utvidgningen under taket för kategori 5 ( Administrativa utgifter ) i budgetplanen och under taket för kategori 8 PE \ 11

18 ( Utvidgningen ) i de bifogade ekonomiska ramarna för EU med 21 medlemsstater, under perioden Parlamentet stöder i princip rådets beslut att låta de potentiella besparingarna genom interinstitutionellt samarbete återspeglas i budgetförslaget för Parlamentet påpekar dock att det krävs en mer ingående utredning om den möjliga omfattningen av interinstitutionellt samarbete. Parlamentet anser att rapporterna om den troliga utvecklingen för kategori 5 är användbara verktyg för budgetmyndigheten, som ger ett flerårigt perspektiv på årliga budgetbeslut. Parlamentet begär därför att samtliga institutioners generalsekreterare skall överlämna en sådan rapport i maj varje år. 5. Europaparlamentet välkomnar att Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal inrättats, eftersom det är en adekvat interinstitutionell åtgärd till hjälp för institutionerna, så att de mer effektivt kan förbereda utvidgningen, och tillstyrker därför överföringen av tjänster från de deltagande institutionerna. Parlamentet noterar att byrån på institutionernas vägnar kommer att ansvara för utarbetande och genomförande av öppna uttagningsprov och för att upprätta listor med godkända sökande som kan anställas. Parlamentet understryker att varje enskild institution fortfarande har rätt att rekrytera personal efter sina egna behov och med den profil som krävs för arbetsuppgifterna. 6. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska konventet inte kommer att ha avslutat sitt arbete före utgången av 2002 och tillstyrker därför, också i syfte att garantera en rättvis jämvikt mellan institutionerna, att följande belopp införs i de respektive avsnitten för att täcka konventets verksamhet fram till juli 2003: euro i reserven i parlamentets avsnitt, euro i rådets avsnitt och euro i kommissionens avsnitt. 7. Europaparlamentet betonar behovet av att det snarast inrättas en pensionsfond för tjänstemän vid Europeiska unionens institutioner och organ. Avsnitt I Europaparlamentet 8. Europaparlamentet välkomnar presidiets beslut att göra ett belopp på 42,69 miljoner euro tillgängligt i sin budget för 2002 för tidigareläggningen av utgifter (frontloading) för att avhjälpa den prekära situationen i utgiftskategori 5. Parlamentet anser att denna åtgärd skall ses som en politisk gest riktad till kommissionen och de övriga institutionerna mot bakgrund av den exceptionella situationen för de administrativa utgifterna. Parlamentet påminner emellertid om att dessa anslag var öronmärkta för parlamentets fastighetspolitik och noterar att de planerade åtgärderna nu skjutits upp från 2002 till Parlamentet har därför beslutat att föra in ett extra belopp på 35 miljoner euro under artikel 209 (Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom) i sin budget för Europaparlamentet betonar att förberedelsen av parlamentet för en utvidgad Europeisk union och mottagandet av parlamentets nya ledamöter 2004 är en huvudprioritering i institutionens budget för Parlamentet noterar att presidiet har uppdaterat och reviderat treårsplanen för förberedelserna för utvidgningen, efter en uppmaning från budgetmyndigheten, och påpekar att denna plan förblir vägledande för kommande budgetförfaranden samtidigt som principen om budgetens ettårighet respekteras. 10. Europaparlamentet är fortfarande övertygat om att förhandlingarna med tio kandidatländer kommer att kunna slutföras i slutet av 2002, såsom förutsågs i kommissionens planering, och att de nya medlemsstaterna kan anslutas till unionen den 12 /PE

19 1 januari Parlamentet påpekar därför att parlamentets budget måste tillföras medel för detta scenario och tillstyrker att anslag för detta ändamål förs till kapitel 10 3 ( Reserv för utvidgningen ) i väntan på de politiska och administrativa beslut som skall fattas. 11. Europaparlamentet ställer sig fortfarande bakom principen om kontrollerad fullständig flerspråkighet efter utvidgningen och att språkens likvärdighet bibehålls. Parlamentet noterar att det i treårsplanen inte längre föreslås en övergång till bi-aktiv tolkning till 2009, utan att ett blandat system förespråkas, enligt vilket det nuvarande systemet för tolkning skulle kombineras med bi-aktiv tolkning. Parlamentet kan ge sitt stöd till användningen av ett blandat system eftersom det garanterar bästa möjliga användning av befintliga resurser, men förväntar sig att de föreslagna reformerna håller sig inom acceptabla gränser ur budgetsynpunkt. Parlamentet stöder också förslaget från styrkommittén för utvidgningen om att sträva mot att 50 procent av parlamentets översättning genomförs externt. 12. Europaparlamentet för in 8 miljoner euro under artikel 250 ( Sammanträden och sammankallningar i allmänhet ) för att ta emot upp till 147 observatörer från kandidatländerna från det datum då respektive lands anslutningsfördrag har undertecknats. Parlamentet noterar att observatörerna, i enlighet med de beslutade arrangemangen, kommer att ha rätt att bevista plenarsammanträden, bevista och yttra sig vid utskottens och delegationernas sammanträden, delta i politiska gruppers verksamhet, få tillgång till tjänsterum och erhålla grundläggande schablonmässiga dagtraktamenten och ersättning för faktiska resekostnader. Parlamentet noterar vidare att språkstöd kan erbjudas om översättare och tolkar kommer att ha rekryterats. 13. Europaparlamentet välkomnar att beslut fattats om ett särskilt system för förtida pension för 125 tjänstemän vid Europaparlamentet, inbegripet personal vid de politiska grupperna, såsom en budgetneutral åtgärd för att förbättra produktiviteten. Parlamentet har dock beslutat att föra in ett symboliskt anslag under punkt 1218 ( Särskilt pensionssystem för fast och tillfälligt anställd personal vid Europaparlamentet ) i väntan på ytterligare interna administrativa beslut. Parlamentet anser att särskilda arrangemang för förtida pension inför utvidgningen kommer att behöva inrättas, vilket skett vid tidigare utvidgningar. 14. Europaparlamentet har beslutat att överföra 1 miljon euro från kapitel 103 ( Reserv för utvidgningen ) till punkt 2000 ( Hyra och årlig leasingavgift ) för hyra av byggnaden Montoyer 70 vilket tillför extra kontorsutrymme under en övergångsperiod tills D4- och D5-byggnaderna är inflyttningsklara, samt att överföra 2,8 miljoner euro till samma punkt för hyra av IPE III-byggnaden i Strasbourg. Parlamentet har vidare beslutat om att överföra 5,6 miljoner euro till artikel 206 ( Fastighetsförvärv ) för finansieringen av Atrium II-byggnaden i Bryssel. Parlamentet noterar att presidiet har fattat principbeslut om att bygga två nya konferensrum bredvid LOW-byggnaden i Strasbourg och att ett planeringsuppdrag godkänts men uppmanar presidiet att rådgöra med budgetutskottet innan några juridiskt bindande beslut fattas. Parlamentet noterar emellertid att inga följder för budgeten för 2003 förväntas när det gäller tillbyggnaderna i Strasbourg. 15. Europaparlamentet håller med om att rekrytering av personal för att förbereda utvidgningen, vid sidan av de tjänster som gjorts tillgängliga i parlamentets budgetberäkning, skall ske på grundval av kontrakt för extraanställd personal, såsom är fallet vid kommissionen. Parlamentet betonar att detta är en övergångsåtgärd i väntan på ratificeringen av anslutningsfördragen. Parlamentet har dock beslutat att lämna anslag för PE \ 13

20 möjlig rekrytering av personal för upp till 410 tjänster (365 till generalsekretariatet och 45 till sekretariaten för de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna) i kapitel 103 ( Reserv för utvidgningen ). 16. Europaparlamentet påminner om att det i budgetberäkningen för utvidgningen inrättades 114 tjänster för generalsekretariatet och 65 tjänster för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas sekretariat. Europaparlamentet har också beslutat att anslå medel för följande åtgärder i tjänsteförteckningen: - 1 A2, 1 A7, och 1 C5 (plus 1 C5 genom omflyttning) för en ny budgetstruktur i GD A7 och 2 C5 för rättstjänsten. - 1 tillfällig A7-tjänst i GD 5 med uppgifter inom jämställdhetspolitiken. - Frigörande av 12 tjänster i Direktoratet för informationsteknik (2 A7, 9 B3 och 1 C5) från reserven. - 4 C5-tjänster utgår ur parlamentets tjänsteförteckning och överförs till Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal. - Omvandling av följande tjänster: 1 A3 till A2 (rättstjänsten), 1 tillfällig B3-tjänst till tillfällig A7-tjänst (presstjänsten), 10 B5 till B3 (Direktoratet för informationsteknik), 2 tillfälliga B5-tjänster till tillfälliga A7-tjänster (grupplösa ledamöter), 7 fasta D1-tjänster till tillfälliga tjänster (chaufförstjänsten) och 14 C1 till B3 (assistans till de vice talmännen). Parlamentet anmodar sin generalsekreterare att lägga fram exakta befattningsbeskrivningar för de tjänster där assistans redan godkänts, tillsammans med en rapport om alternativen för stöd till utskottsordförande där de olika alternativens budgetkonsekvenser ingår, i samband med att det preliminära förslaget till 2004 års budgetberäkning för parlamentet överlämnas. - 5 personliga uppgraderingar (ad personam) (2 A3 till A2, 2 C1 till B3 och 1 D1 till C3). Parlamentet förväntar sig att dess presidium kommer att bevilja de personliga uppgraderingarna i enlighet med fastställda förfaranden. 17. Europaparlamentet har beslutat att minska anslagen till kapitel 11 ( Personal i aktiv tjänst ) med 9,3 miljoner euro för att återspegla de nya parametrar för lönejustering som kommissionen överlämnat och det faktum att justeringsmetoden utgått som ett resultat av omarbetningen av tjänsteföreskrifterna. 18. Europaparlamentet noterar generalsekreterarens förslag om att förbättra assistansen till ledamöterna i lagstiftnings- och budgetarbetet som är parlamentets huvudverksamheter. Parlamentet instämmer i att personalen inom administrationen bättre måste integreras för att förbättra servicen till ledamöterna och stöder tanken på ökade synergieffekter mellan GD 2 och GD 4 i synnerhet. Vidare anser parlamentet att de problem som existerar på grund av den geografiska uppsplittringen förblir olösta. Parlamentet insisterar dock på att reformeringen inte får leda till nya former av kategorisering eller ökad byråkrati. Parlamentet har beslutat att ändra anmärkningarna till artikel 260 ( Konsultationer, 14 /PE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 Dokument nr: 4: (sx) ******* 29.9.2005 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: GIOVANNI PITTELLA - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) VALDIS DOMBROVSKIS - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTET - 1:a BEHANDLINGEN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet ARBETSDOKUMENT. om förberedelser inför medlingen före första behandlingen. Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet ARBETSDOKUMENT. om förberedelser inför medlingen före första behandlingen. Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 19 juni 2001 ARBETSDOKUMENT om förberedelser inför medlingen före första behandlingen Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken Budgetutskottet Föredragande:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2004) 714 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.06.2004 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2004 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 09, 31 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC32/2004 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 18 juni 2010 (OR. en) 2009/0162 (COD) PE-CONS 20/10 ECOFIN 296 RELEX 442 COEST 148 NIS 59 CODEC 461 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 5 - budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2017/xxxx(RSP) 11.7.2017 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-000000 i enlighet

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

RAPPORT Ordföranden för "diskussionscirkeln" om egna medel. Slutrapport från diskussionscirkeln om egna medel

RAPPORT Ordföranden för diskussionscirkeln om egna medel. Slutrapport från diskussionscirkeln om egna medel EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 8 maj 2003 (3.5) (OR. fr) CONV 730/03 CERCLE III 7 RAPPORT från: till: Ärende: Ordföranden för "diskussionscirkeln" om egna medel Konventsledamöterna Slutrapport

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNA ENLIGT RÅDETS JUSTERINGAR EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAGET TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 3 TILL BUDGETEN FÖR 2004 FÖR AVSNITT VI: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén A5-0256/1 FÄB 3/2004 EP 1 Rådet 2 Ändring EP 2 B'2004 + 35 993 918

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 Kulturdepartementet 2016-08-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 442 Förslag till rådets beslut om inrättande

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2.9.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (06/2009) Angående: BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2010 Sammanfattande analys av det preliminära

Läs mer

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik

Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik P5_TA(2003)0471 Asyl och migration: insamling och analys av gemenskapsstatistik Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om en handlingsplan för insamling

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 12 december 2001 PE 305.728/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Marie-Thérèse Hermange (PE 305.728) RESULTATTAVLAN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/0244(CNS) 29.11.2007 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 21/2004

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005

EUROPAPARLAMENTET. Plenarhandling B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 11.1.2006 B6-0036/2006 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av fråga för muntligt besvarande B6-0345/2005 i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen från Margrete

Läs mer

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN ECA/07/31 TAL AV HUBERT WEBER, EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS ORDFÖRANDE DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET I BRYSSEL DEN 29 NOVEMBER 2007 Det talade

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2008/2026(BUD)

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2008/2026(BUD) EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 10.9.2008 2008/2026(BUD) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 11.3.2014 2014/2020(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Förslag till betänkande Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (PE1020611v01-00) Genomförandebestämmelser till systemet

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna

BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna 4/2003 Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2003 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 4 - budgetåret 2003. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivoljerådets

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 17.7.2012 2011/0177(APP) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till budgetutskottet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.10.2001 KOM(2001) 612 slutlig 2001/0251 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens bidrag till den globala fonden

Läs mer

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT

BILAGA. till. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2016 COM(2016) 28 final ANNEX 1 BILAGA till Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt Europeiska unionen ska inta i AVS EU-ambassadörskommittén SV SV BILAGA

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM95. Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) Justitiedepartementet 2016-06-07 Dokumentbeteckning KOM (2016) 271 Förslag från kommissionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdesdokument 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION. för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdesdokument 2009 3.4.2008 B6-.../2008 FÖRSLAG TILL RESOLUTION enligt artikel 81.4 b i arbetsordningen av Guido Sacconi för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2009/0136(COD) 2.3.2010 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor över

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 23.1.2015 2014/2129(DEC) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget för ITER och utveckling

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén.

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2014 (OR. en) 13845/14 ECOFIN 874 STATIS 111 UEM 348 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Coreper II och rådet Utkast till rådets slutsatser

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet. Anpassning av budgetplanen inför utvidgningen ARBETSDOKUMENT NR 4. om kommissionens förslag KOM(2003) 70

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet. Anpassning av budgetplanen inför utvidgningen ARBETSDOKUMENT NR 4. om kommissionens förslag KOM(2003) 70 EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 Anpassning av budgetplanen inför utvidgningen 24 mars 2003 ARBETSDOKUMENT NR 4 om kommissionens förslag KOM(2003) 70 Budgetutskottet Föredragande: Reimer Böge

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015

ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET 1/2015 CT/CA-002/2015/01SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2015 IV.

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.2.2013 2012/2321(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kooperativs bidrag till att övervinna krisen (2012/2321(INI)) Utskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Budgetkontrollutskottet 2005/0098(COD) 13.12.2005. från budgetkontrollutskottet. till utskottet för transport och turism EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2005/0098(COD) 13.12.2005 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till utskottet för transport och turism över förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015

ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 Styrelsen ÄNDRINGSBUDGET NR 2/2015 CT/CA-027/2015SV INNEHÅLL I. INLEDNING A. ALLMÄN INLEDNING B. INKOMSTER C. UTGIFTER II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING

Läs mer