TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2002-2003 TEXTER ANTAGNA. under sammanträdet. torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 323.682"

Transkript

1 TEXTER ANTAGNA under sammanträdet torsdagen den 24 oktober 2002 P5_TA-PROV(2002)10-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag till allmän budget 2003: avsnitt III (A5-0350/ Föredragande: Göran Färm) Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003 (C5-0300/ /2004(BUD)) och om ändringsskrivelse 1/2001 (12640/ C5-0480/2002) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret P5_TA-PROV(2002)0510 Förslag till allmän budget 2003: övriga avsnitt (A5-0351/ Föredragande: Per Stenmarck) Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003: Avsnitt I - Europaparlamentet, Avsnitt II - Rådet, Avsnitt IV - Domstolen, Avsnitt V - Revisionsrätten, Avsnitt VI - Ekonomiska och sociala kommittén, Avsnitt VII - Regionkommittén, Avsnitt VIII (A) - Europeiska ombudsmannen, Avsnitt VIII (B) - Europeiska datatillsynsmannen (C5-0300/ /2005(BUD))...10 P5_TA-PROV(2002)0511 Järnvägstransportstatistik ***II (A5-0337/ Föredragande: Felipe Camisón Asensio) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om järnvägstransportstatistik (8652/2/ C5-0311/ /0048(COD))...19 P5_TA-PROV(2002)0512 Fiscalis-programmet ***II (A5-0320/ Föredragande: José Manuel García-Margallo y Marfil) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om antagande av ett gemenskapsprogram för att förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden (Fiscalis 2007-programmet) (10612/2/ C5-0383/ /0015(COD))...20 P5_TA-PROV(2002)0513 Insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) ***II (A5-0343/ Föredragande: Robert Goebbels) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (9359/6/ C5-0384/ /0118(COD))...21 PE \ I

4 P5_TA-PROV(2002)0514 Flygpassagerare ***I (A5-0298/ Föredragande: Giorgio Lisi) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av gemensamma regler om kompensation och assistans till flygpassagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar (KOM(2001) C5-0700/ /0305(COD)) P5_TA-PROV(2002)0515 Transeuropeiska nät inom energisektorn ***I (A5-0324/ Föredragande: Ward Beysen) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 1254/96/EG om en serie riktlinjer för transeuropeiska nät inom energisektorn (KOM(2001) C5-0111/ /0311(COD)) P5_TA-PROV(2002)0516 Export och import av farliga kemikalier * (***I) (A5-0291/ Föredragande: Hans Blokland) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om export och import av farliga kemikalier (KOM(2001) C5-0320/ /0026(CNS)) P5_TA-PROV(2002)0517 Internationell handel med farliga kemikalier och bekämpningsmedel* (A5-0290/ Föredragande: Hans Blokland) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om godkännande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (KOM(2001) 802 C5-0092/ /0030(CNS)) P5_TA-PROV(2002)0518 Utvärdering av och framtidsperspektiv för EU:s terrorismstrategi ett år efter den 11 september 2001 (B5-0530/ Föredragande: utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik och Jorge Salvador Hernández Mollar) Europaparlamentets resolution om "EU:s terrorismstrategi ett år efter den 11 september utvärdering och framtidsperspektiv" P5_TA-PROV(2002)0519 Jordbrukspolitik för utvecklingsländernas oberoende (A5-0316/ Föredragande: Bashir Khanbhai) Europaparlamentets resolution om hållbar jordbrukspolitik, reform av jordbruket och landsbygdens utveckling för att öka utvecklingsländernas oberoende (2001/2274(INI)) P5_TA-PROV(2002)0520 Internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) (B5-0527/ Föredragande: Mauro Nobilia) Europaparlamentets resolution om det 12:e mötet i konferensen för de parter som undertecknat konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (CITES) II /PE

5 P5_TA-PROV(2002)0521 Internationella brottmålsdomstolen (ICC) (B5-0546, 0549, 0553, 0557, 0561/ ) Europaparlamentets resolution om rådets (allmänna frågor) ståndpunkt angående Internationella brottmålsdomstolen...84 P5_TA-PROV(2002)0522 Dialog med Iran: "mänskliga rättigheter" (B5-0548, 0551, 0552, 0554, 0556, 0559/ ) Europaparlamentets resolution om dialogen med Iran rörande mänskliga rättigheter...86 P5_TA-PROV(2002)0523 Läget i Nepal (B5-0547/2002, B5-0550/2002, B5-0555/2002, B5-0558/2002, B5-0560/ Föredragande: Thomas Mann) Europaparlamentets resolution om läget i Nepal...89 P5_TA-PROV(2002)0524 Konferensen om klimatförändring i New Delhi (COP-8) (B5-0531/ Föredragande: Caroline F. Jackson) Europaparlamentets resolution om EU:s strategi inför konferensen om klimatförändring i New Delhi (COP-8)...91 PE \ III

6

7 P5_TA-PROV(2002)0509 Förslag till allmän budget 2003: avsnitt III Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003 (C5-0300/ /2004(BUD)) och om ändringsskrivelse 1/2001 (12640/ C5-0480/2002) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003 Europaparlamentet utfärdar denna resolution - med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget, - med beaktande av rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel 1, - med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet 2, - med beaktande av den nya budgetförordningen som skall träda i kraft den 1 januari , - med beaktande av det preliminära förslaget till allmän budget för budgetåret 2003 (KOM(2002) 300), - med beaktande av förslaget till allmän budget för budgetåret 2003 (C5-0300/2002), - med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 2 juli 2002 om budgeten för 2003 med anledning av medlingsförfarandet före rådets första behandling 4, - med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 2 juli 2002 om 2002 års budget: genomförandeprofil, anslagsöverföringar och tilläggs- och ändringsbudgetar 5, - med beaktande av den maximala ökningssatsen för icke-obligatoriska utgifter för 2003 på 3,8 procent (C5-0207/2002), - med beaktande av ändringsskrivelse nr 1/2003 (12640/ C5-0480/2002) till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003, - med beaktande av artikel 92 och bilaga IV i parlamentets arbetsordning, - med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från övriga berörda utskott (A5-0350/2002), och av följande skäl: EGT L 253, , s. 42. EGT C 172, , s. 1. EGT L 248, P5_TA(2002)0348. P5_TA(2002)0349. PE \ 1

8 A. Rådets budgetförslag utgör i betalningsbemyndiganden 1,01 procent av gemenskapens BNI jämfört med de 1,08 procent av gemenskapens BNI som medges i budgetplanen och jämfört med de 1,03 procent av gemenskapens BNI som föreslogs i kommissionens preliminära förslag till budget. B. I budgetförslaget uppgår betalningsbemyndigandena till miljoner euro vilket utgör en minskning med miljoner euro (-1,2 procent) jämfört med det preliminära budgetförslaget (PBF), en ökning med 1,4 procent jämfört med budgeten för 2002, en ökning av obligatoriska utgifter jämfört med budgeten för 2001 på 1,84 procent och av icke-obligatoriska utgifter med 2,1 procent. C. Kommissionen har lagt fram ett förslag om användning av flexibilitetsmekanismen i enlighet med punkt 24 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 till ett totalt belopp av 125 miljoner euro av vilka 66 miljoner euro är avsedda att täcka underskottet i utgiftskategori 5 i PBF, 32 miljoner euro går till reformeringen av den gemensamma fiskeripolitiken och 27 miljoner euro är avsedda att finansiera den andra delen av omstruktureringen av gemenskapsflottan. D. Efter översvämningarna under sommaren 2002 har kommissionen också lagt fram ett förslag om en ny interinstitutionell överenskommelse för att inrätta en mekanism i avsikt att finansiera återuppbyggnaden efter de skador som förorsakats av naturkatastrofer i medlemsstaterna och i de kandidatländer där förhandlingar har kommit i gång. Resultat från medlingen 1. Europaparlamentet välkomnar att rådet och parlamentet, för första gången före rådets första behandling, nådde en överenskommelse vars främsta resultat var att bibehålla utgiftskategori 5 (administration) under det tak som fastställts i budgetplanen utan att därför äventyra förberedelserna inför utvidgningen. Därmed tillbakavisades kommissionens begäran att använda flexibilitetsmekanismen. 2. Europaparlamentet påminner om att de andra villkor man ställt, jämsides med nödvändig restriktivitet för administrativa utgifter, accepterades till fullo. Detta gällde i synnerhet beslutet att finansiera utvidgningens behov genom tidigareläggning av utgifter (front-loading), att utvidga systemet för förtida pension till Europaparlamentet, inklusive de politiska gruppernas personal, att utvidga användningsområdet för katastrofreserven till att även omfatta civil krishantering samt att inleda en process för att finna en lämplig form för Europaparlamentets medverkan i framtidens GUSP. Genomförande och budgetmetoder 3. Europaparlamentet välkomnar resultatet av initiativ som tagits inom parlamentet, i synnerhet den nya typ av budgetdebatt som gör det möjligt för parlamentet att tidigare uttrycka sina åsikter i budgetfrågor och som skapar en ny institutionell dynamik vad gäller de nya bestämmelserna rörande lagstiftningsprogrammet och lägesrapporten angående dess uppföljning. Vidare betonar parlamentet de positiva resultaten av de nya genomförandemetoderna som involverar de specialiserade utskotten i en bättre övervakning av budgeten kvantitativt och kvalitativt sett. Parlamentet betonar också vikten av det förberedande arbetet för verksamhetsbaserad budgetering (Activity Based Budgeting). 2 /PE

9 Betalningar och eftersläpning 4. Europaparlamentet betonar att nedskärningen med miljoner euro jämfört med PBF som rådet genomfört i budgetförslaget inte ligger i linje med målet att förbättra genomförandet av gemenskapens verksamhet, vilket uttrycks av budgetmyndighetens båda grenar i deras respektive riktlinjer. Parlamentet noterar att den ökning man föreslagit är måttlig och till fullo respekterar budgetplanens tak. 5. Europaparlamentet vill ta sitt ansvar för att de europeiska skattebetalarnas pengar används på bästa möjliga sätt. Parlamentet pekar i detta hänseende på de avsevärda outnyttjade belopp som återförts till medlemsstaterna under de senaste åren. Parlamentet är också villigt att garantera en sund förvaltning av EU:s budget genom att förse kommissionen med nödvändiga medel. 6. Europaparlamentet påminner om parlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalandet av den 14 december 2000 om att minska de utestående åtagandena till en normal nivå senast i december 2003, vilket är ett viktigt mål för kommissionens reformering. Parlamentet noterar att kommissionen under budgetförfarandet för 2002 åtog sig att lägga fram genomförandeprofiler och en handlingsplan för att få slut på onormala utestående åtaganden. Parlamentet beklagar att trots de framsteg som gjorts av kommissionen, vilket gjort det möjligt att vända den negativa trenden för de utestående åtagandena, särskilt i de externa programmen, uppgick icke desto mindre de utestående åtagandena till 107 miljarder i september Parlamentet ökar betalningsbemyndigandena för de budgetposter där eftersläpningen minskat under det senaste året i avsikt att förse kommissionen med de nödvändiga medlen för att den positiva trenden skall fortsätta. 7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att före parlamentets andra behandling lägga fram en rapport med en förklaring om hur kommissionen tänker uppfylla sitt eget mål att minska de utestående åtagandena till en normal nivå senast i december 2003, en plan, utformad efter genomförandeplanen, för att göra sig kvitt de utestående åtagandena, ett åtagande om att lägga fram en genomförandeplan på en lägre kontoplansnivå senast i samband med det preliminära budgetförslaget, och att regelbundet informera om avvikelser från den ursprungliga profilen och motivera dessa avvikelser samt förslå förbättringar, en plan för att komma till rätta med eftersläpningen enligt en tvingande tidtabell som skall godkännas av budgetmyndigheten. B A-budgetposter 8. Europaparlamentet är villigt att fortsätta att se över fördelningen av behoven mellan operativa och administrativa utgifter på grund av att det råder en överskattning av behoven för de senare. Parlamentet beslutar att skära ned anslagen till B A-budgetposter där genomförandet den 15 juli är lägre än 10 procent och att öka motsvarande driftutgiftspost med samma belopp samt att skapa en övergripande reserv för anslagen till PE \ 3

10 de B A-budgetposter där genomförandet i juli är mellan 10 och 35 procent. Utgiftskategori 1: Jordbruk 9. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för den gemensamma jordbrukspolitikens övergripande utveckling och kräver en skälig, rättvis och hållbar jordbrukspolitik både för medlemsstaterna och kandidatländerna och upprepar i detta sammanhang sin begäran att jordbruksfinansieringens tyngdpunkt flyttas genom att landsbygdsutvecklingen, exempelvis stöd till unga jordbrukare, gradvis förstärks. 10. Europaparlamentet fattar beslutet att använda en del av den marginal som lämnats av kommissionen under kategori 1a i PBF och som utökats av rådet i budgetförslaget (BF) under kategori 1a, för att finansiera Europaparlamentets prioriteringar, i synnerhet åtgärder inom veterinärområdet, för djurens välbefinnande, för folkhälsan samt för genetiska resurser. Parlamentet uppmanar kommissionen att införliva dem i ändringsskrivelsen. Parlamentet betonar vikten av en omställning från tobaksodling till andra grödor och verksamheter och välkomnar den föreslagna extra finansieringen för studier om möjligheterna till omställning. 11. Europaparlamentet är kritiskt till det nuvarande systemet med exportbidrag till transport av levande djur, och för att öka insynen föreslås att kontoplanen ändras för budgetposterna om exportstöd, B1-210 (nötkött), B (griskött) och B (fjäderfäkött), genom att det införs nya budgetposter som täcker transport av levande djur. Parlamentet föreslår att man minskar exportbidrag till nötkött i syfte att minska transporterna med levande djur. Utgiftskategori 2: Strukturfonder 12. Europaparlamentet anser att nedskärningen med 525 miljoner euro i betalningsbemyndiganden som rådet gjorde i sitt budgetförslag är oacceptabel, då medlemsstaterna bör uppmuntras att använda strukturfonderna till deras fulla potential. Parlamentet uppmanar enträget de medlemsstater som har allvarliga betalningseftersläpningar från tidigare programperioder att betala ut dessa medel och att undvika ytterligare förseningar. Parlamentet betonar att förfarandena behöver förenklas. 13. Europaparlamentet påminner om det gemensamma uttalandet från parlamentet och rådet om att finansiera det resterande beloppet på 27 miljoner euro till omstruktureringsprogrammet för den gemenskapsflotta som fiskade på marockanskt vatten, i enlighet med bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet. 14. Europaparlamentet noterar ändringsskrivelse nr 1/2003 till PBF som kommissionen lagt fram. Parlamentet anser dock att det är att gå händelserna i förväg att föra in nya anslag i budgeten, eftersom parlamentet och rådet ännu inte har beslutat om reformeringen av den gemensamma fiskeripolitiken och ingen överenskommelse nåtts om reformens nödvändiga finansiering. Utgiftskategori 3: Inre politik 15. Europaparlamentet välkomnar att omröstningen om budgetändringsförslagen återspeglar riktlinjerna när det gäller att öka bidraget från EU:s budget till migrations- och asylpolitiken i linje med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Sevilla. Detta sker 4 /PE

11 genom extra anslag till exempelvis Europeiska flyktingfonden, genom att åtgärder för att förbättra migrationspolitiken vidtas, bland annat genom bättre samarbete med tredje land, samt genom att program för att underlätta integration och bekämpa social utslagning förstärks. 16. Europaparlamentet betonar behovet av att underlätta förberedelserna för utvidgningen genom ökade anslag för pilotprojekt och förberedande åtgärder i avsikt att utveckla gemenskapsprogram som är anpassade till en utvidgad unions nya geografiska och ekonomiska dimension. Parlamentet inrättar ett nytt pilotprojekt som syftar till att utveckla nätverk mellan små och medelstora företag i den nuvarande och den utvidgade unionen, och i de områden som täcks av programmen Tacis, Meda och Cards. 17. Europaparlamentet understryker behovet av att öka möjligheterna för små och medelstora företag, i synnerhet hantverks- och mikroföretag, i det ekonomiska och geopolitiska sammanhang den kommande utvidgningen medför samt av att stödja åtgärder inom området för yrkesutbildning, liksom att utveckla hållbara program för att förbättra nivån på hälsa och säkerhet och företagens sociala ansvar. 18. Europaparlamentet noterar kommissionens ansträngningar att förbättra uppföljningen av pilotprojekt och förberedande åtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen att påskynda inledandet av projekten, att upprätta en särskild genomförandeplan för pilotprojekt och förberedande åtgärder och att kvartalsvis förse budgetmyndigheten med kvantitativ och kvalitativ information angående genomförandet. 19. Europaparlamentet betonar behovet av att fortsätta att ge budgetstöd genom pilotprojekt och förberedande åtgärder för initiativ som inte täcks av de större fleråriga programmen, inom utbildning, ungdomspolitik, inklusive e-learning i linje med slutsatserna från Europeiska rådets möte i Lissabon, och minoritetsspråk. I detta sammanhang inrättar parlamentet ett nytt pilotprojekt för försöksåtgärder för att främja teknisk utveckling och stödja samarbete med universitet på regional nivå genom upprättandet av kunskapsregioner. 20. Europaparlamentet välkomnar beslutet att inrätta en pilotåtgärd vid namn ENEA för att främja deltagande och fri rörlighet för äldre personer på europeisk nivå inom det sociala, kulturella och konstnärliga området samt inom utbildning och idrott. Parlamentet är positivt till ytterligare utveckling och genomförande av EU:s sociala politik genom nya former för civil dialog. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om stöd till de organisationer som deltar i arbetet för att utveckla en civil dialog. PE \ 5

12 21. Europaparlamentet understryker sina ansträngningar de senaste åren att inrätta en informationspolitik för unionen som står till medborgarnas tjänst och som ger bättre valuta för pengarna och nya synergieffekter. Parlamentet kräver därför i detta sammanhang att en plan för effektivare användning av administration och personal, i synnerhet på decentraliserad nivå, presenterats av den interinstitutionella arbetsgruppen för informationsfrågor senast den 30 april Parlamentet anser vidare att de neddragningar som gjorts för Prince-programmet, efter införandet av euron, inte motsvarar programmets ursprungliga mål som var att informera de europeiska medborgarna om unionens prioriteringar. Därför återinförs delar av anslagen med betoning på de nya prioriteringarna, exempelvis utvidgningen och unionens framtid. Parlamentet påminner kommissionen om att den inte skall underminera de principer som ligger till grund för Prince-programmet, vilka man kom överens om i budgeten för Parlamentet välkomnar att det införs anslag i budgeten för att underlätta allmänhetens tillgång till handlingar och dokument. 22. Europaparlamentet ställer sig bakom rådet i dess beslut om att begränsa ökningen av bidrag till gemenskapens decentraliserade myndigheter. Parlamentet har beslutat att avsätta 50 procent av anslagen i reserven till de myndigheter där man inte ännu inte har löst frågan om var de skall ligga och hur verksamheten skall kunna skötas på ett effektivt sätt. Parlamentet välkomnar att insyn i dessa prioriteras i den nya budgetförordningen som skall träda i kraft den 1 januari 2003, samtidigt som det understryker rådets och kommissionens inkonsekvens när det begär att myndigheterna skall genomföra nya uppgifter utan att ytterligare anslag tillförs. Parlamentet är villigt att inom varje enskild myndighets budget tydligare ange kostnaderna för förberedelserna för utvidgningen med tanke på utarbetandet av den nya budgetplanen för en utvidgad union. 23. Europaparlamentet välkomnar budgetbeslutet att inleda ett nytt pilotprojekt som svarar mot nödvändigheten att i medlemsstaterna investera i en mekanism för en ren utveckling, enligt Kyotoprotokollet. Parlamentet anser att samma förhållningsregler kan tillämpas i utvecklingsländer inom ramen för åtgärden Miljö i utvecklingsländerna B Utgiftskategori 4: Externa åtgärder 24. Europaparlamentet understryker att det är omöjligt att finansiera alla behov inom ramen för externa åtgärder på grund av begränsningarna för kategori 4, vilket undergräver EU:s trovärdighet i världen. Parlamentet beklagar särskilt de nedskärningar som gjorts jämfört med budgeten för 2002 inom ett antal viktiga program och budgetartiklar, bland andra Meda-programmet där åtagandena kommer att minska med 25 procent jämfört med budgetåret Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att beakta detta när de föreslår nya åtgärder och att samarbeta för att på kort och medellång sikt lösa det strukturella problem som taket för kategori 4 utgör. 25. Europaparlamentet anser att det bör ske en översyn av budgetplanen och att stödet inför anslutningen för Cypern och Malta skall överföras från utgiftskategori 4 till utgiftskategori 7 för att skapa större insyn i budgeten. 26. Europaparlamentet bekräftar sin önskan att stödja återuppbyggnaden av Afghanistan men påminner om att detta gäller under förutsättning att man totalt sett bibehåller utgiftsnivån för övriga EU-prioriteringar, vilka fastställts av Europaparlamentet. Parlamentet har därför minskat stödet till Afghanistan med 63 miljoner euro jämfört med budgetförslaget. 6 /PE

13 Parlamentet är berett att finansiera de återstående behoven för Afghanistan inom ramen för det interinstitutionella avtalet av den 6 maj Parlamentet ber därför rådet att inleda förhandlingar med Europaparlamentet i syfte att få fram nödvändiga finansiella resurser. 27. Europaparlamentet anser att den globala hiv/aids-krisen är en central hälso-, utvecklingsoch säkerhetsfråga som berör alla länder, och upprepar sin beslutsamhet att finna en tillfredsställande lösning på finansieringen av ett lämpligt bidrag från EU till den globala hälsofonden. 28. Europaparlamentet bekräftar än en gång att det ämnar införa en budgetpost för återställandet och återuppbyggnaden av områden som lyder under den palestinska myndighetens förvaltning till följd av slutsatserna i sin resolution av den 12 mars 2002 om riktlinjerna för budgetförfarandet för avsnitt III - kommissionen Europaparlamentet betonar det brådskande behovet av att öka EU:s direkta interventioner i fråga om grundläggande hälsovård och grundläggande utbildning i utvecklingsländerna, mot bakgrund av överenskommelsen om att den sociala sektorn skall garanteras ett anslag på minst 35 procent. Parlamentet beklagar djupt att det enligt befintliga nationella strategiplaner har avsatts 31 procent till transportsektorn jämfört med endast 10 procent till hälso- och utbildningssektorerna. Parlamentet upprepar att en förutsättning för ytterligare förenklingar av budgeten är att överenskomna mål och indikatorer för att mäta resultaten måste vara helt genomförda samt användas på ett effektivt sätt. 30. Europaparlamentet har beslutat att öka budgetposterna för icke-statliga organisationer och människorättsorganisationer i syfte att återställa nivån i budgeten för Parlamentet är bekymrat över förseningarna i genomförandet av EIDHR:s (europeiskt initiativ för demokrati och mänskliga rättigheter) mikroprojekt under 2001 och Parlamentet påminner om att Europaparlamentet vid flera tillfällen har begärt en förenkling av reglerna för småskaliga projekt och att det betonat vikten av en decentraliseringsprocess i detta hänseende. Parlamentet ber därför kommissionen om ett klarläggande om den interna revision som för närvarande genomförs inom Europe-aid för att bedöma kapaciteten vid EU-kommissionens delegationer att genomföra mikroprojekt. 31. Europaparlamentet påminner om att det inte nåddes någon överenskommelse om GUSPmedlen vid medlingen den 19 juli 2002, och för därför in 30 miljoner euro i kapitel B8, vilket motsvarar budgeten för 2002, enligt punkt 39 i det interinstitutionella avtalet. Parlamentet välkomnar EUPM (Europeiska unionens polisuppdrag) i Bosnien och Hercegovina som ett bidrag till stabilitet och säkerhet. Parlamentet ställer sig positivt till att finna lämplig finansiering samtidigt med ett adekvat deltagande av parlamentet och kommissionen i sådana åtgärder inom GUSP som man kom överens om vid medlingen i juli Parlamentet anser att för detta ändamål bör en interinstitutionell överenskommelse mellan rådet, parlamentet och kommissionen ingås senast i samband med andrabehandlingen av 2003 års budget. Dessutom uppmanar parlamentet rådet att lägga fram en arbetsplan där de operativa utgifterna för GUSP och ESFP i detalj redovisas. 1 P5_TA(2002)0096. PE \ 7

14 Utgiftskategori 5: Administrativa utgifter 32. Europaparlamentet välkomnar överenskommelsen med rådet som nåddes i juli 2002 angående de gemensamma ansträngningarna att hålla unionens administrativa utgifter i strama tyglar genom att bibehålla dem under taket för kategori 5 och att finansiera behoven genom att tidigarelägga utgifter till budgeten för 2002 (front-loading). Parlamentet påpekar att denna operation innebär starten för ett konkret flerårigt angreppssätt som omfattar två budgetår. 33. Europaparlamentet bekräftar att det kommer att prioritera förberedelserna för utvidgningen, särskilt genom att bevilja de nödvändiga anslagen för personal och för publiceringen av gemenskapslagstiftningen. Parlamentet anser att resultatet av besparingarna och de tidigarelagda betalningarna bör bidra till detta mål genom en överföring till budgetens A-del. 34. Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt åtagande om lika möjligheter för personer med funktionshinder och för in en hänvisning till detta i anmärkningarna till kapitel A-30 (gemenskapsbidrag). Parlamentet uppmanar kommissionen att i tid inför den andra behandlingen av förslaget till budget för 2003 lägga fram en genomförbarhetsstudie av de finansiella konsekvenserna av att inrätta ett dag- och natthem för funktionshindrade barn till EU-tjänstemän. 35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till förordning för inrättande av en pensionsfond för tjänstemän vid Europeiska unionens institutioner och organ. Parlamentet inrättar den nödvändiga budgetstrukturen i avsikt att ge en positiv signal i väntan på att beslutet fattas. 36. Europaparlamentet stöder beslutet att inte tillämpa viktningskoeffecienten på kommissionsledamöternas löner från juli 2002 och förväntar sig att detta beslut skall gälla under överskådlig framtid. Parlamentet ser fram emot kommissionens beslut med detaljer om hur betalningar som gjorts sedan 1998 skall betalas tillbaka. Reformeringen av kommissionen 37. Europaparlamentet påminner kommissionen om att dess viktigaste uppgift just nu är att reformera sin administration och förvaltning, vilket är något parlamentet stöder helhjärtat. Parlamentet anser att det är en nödvändig förutsättning för att utvidgningen skall lyckas och att EU skall uppskattas bättre av medborgarna att man lyckas ro reformen i hamn och genomföra den på ett bra sätt. Parlamentet konstaterar att allmänheten inte har en klar bild av vad reformen handlar om och vilka ansträngningar som görs för att göra ett bättre och effektivare arbete för medborgarna. Parlamentet uppmanar kommissionen att före den 15 november 2002 lägga fram en detaljerad rapport om slutsatserna i den oberoende expertgruppens andra rapport om reformen av kommissionen och parlamentets synpunkter om den rapporten i resolutionen av den 19 januari , en tabell som visar resultaten av de reformer som har genomförts, de reformer som är på väg och de åtgärder som fortfarande återstår att vidta enligt en detaljerad 1 EGT C 304, , s /PE

15 tidsplan för genomförandet. 38. Europaparlamentet upprepar sin vilja att garantera framgång för kommissionens reformering genom en nära uppföljning av användningen av de anslag som gjorts tillgängliga i budgeten, i synnerhet när det gäller extra personal. Parlamentet är fast beslutet att fortsätta sina ansträngningar att förbättra budgetgenomförandet vilket syftar till att minska de utestående åtagandena enligt en strikt genomförandeplan. 39. Europaparlamentet välkomnar att omröstningen om budgetändringsförslagen återspeglar riktlinjerna med tanke på den studie som skall beställas för att fastställa potentiella prioriteringar för EU-politiken inom området för utrikesfrågor under perioden Parlamentet uppmanar kommissionen att tillse att denna studie överlämnas till parlamentet före den 30 september Utgiftskategori 7: Stöd inför anslutningen 40. Europaparlamentet återställer de av rådet minskade betalningarna till Phare, Sapard och Ispa, i enlighet med sin allmänna strategi för betalningar samt på grund av den väsentliga förbättringen av genomförandet och viljan att uppmuntra förberedelserna för utvidgningen. o o o 41. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, tillsammans med budgetändringsförslagen, till rådet, kommissionen och övriga institutioner och berörda organ. PE \ 9

16 P5_TA-PROV(2002)0510 Förslag till allmän budget 2003: övriga avsnitt Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2003: Avsnitt I - Europaparlamentet, Avsnitt II - Rådet, Avsnitt IV - Domstolen, Avsnitt V - Revisionsrätten, Avsnitt VI - Ekonomiska och sociala kommittén, Avsnitt VII - Regionkommittén, Avsnitt VIII (A) - Europeiska ombudsmannen, Avsnitt VIII (B) - Europeiska datatillsynsmannen (C5-0300/ /2005(BUD)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artikel 272 i EG fördraget, med beaktande av rådets beslut 94/728/EG, Euratom av den 31 oktober 1994 om systemet för gemenskapernas egna medel 1, med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet 2, med beaktande av den nya budgetförordningen som skall träda i kraft den 1 januari , med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2002 om riktlinjerna för budgetförfarandet för , med beaktande av sin resolution av den 14 maj 2002 om parlamentets beräknade inkomster och utgifter för budgetåret , med beaktande av det preliminära förslaget till allmän budget för budgetåret 2003 (KOM(2002) 300), med beaktande av förslaget till allmän budget för budgetåret 2003 (C5-0300/2002), med beaktande av artikel 92 och bilaga IV i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi och utskottet för framställningar (A5-0351/2002), och av följande skäl: A. Taket för utgiftskategori 5 ( Administrativa utgifter ) för budgetåret 2003 är satt till euro i gällande budgetplan EGT L 293, , s. 9. EGT C 172, , s. 1. EGT L 248, P5_TA(2002)0097. P5_TA(2002) /PE

17 B. Taket för utgiftskategori 5 överskreds med totalt 55 miljoner euro i de utgiftsberäkningar för 2003 som överlämnats av institutionerna. C. Rådet har antagit ett förslag till budget där det totala beloppet för övriga avsnitt uppgår till euro, vilket motsvarar en ökning med 3,6 procent jämfört med budgetanslagen för I förhållande till det preliminära förslaget till budget innebär rådets budgetförslag för kategori 5 en minskning med 71 miljoner euro vilket lämnar en marginal på 16,4 miljoner under taket. Allmän bakgrund 1. Europaparlamentet betonar att trycket under taket för kategori 5 kommer, på grund av de begränsningar som den nuvarande budgetplanen innebär, att vara som intensivast under Parlamentet välkomnar därför att parlamentet och rådet kommit överens om ett gemensamt synsätt när det gäller de allmänna aspekterna på kategori 5 och att ett gemensamt uttalande antogs vid medlingssammanträdet den 19 juli I detta lovar båda sidor att respektera det befintliga taket för kategori 5, att inte använda flexibilitetsmekanismen för denna kategori, att bemöda sig att finansiera publiceringen av gemenskapens regelverk och andra trängande behov inom kommissionen genom en tidigareläggning av utgifter (frontloading) och att till kommissionen överföra 29 miljoner euro som förts till särskilda reserver för gemenskapens regelverk. 2. Europaparlamentet upprepar att tillförseln av nödvändiga medel till institutionerna i avsikt att förbereda den kommande utvidgningen förblir parlamentets huvudprioritering för 2003 års budget. På grund av de nämnda begränsningarna är parlamentet övertygat om att en tidigareläggning av utgifter till 2002 års budget, i syfte att skapa extra manöverutrymme under 2003, fortfarande är det bästa alternativet för att göra anslag tillgängliga för budgetprioriteringarna under Parlamentet betonar det faktum att rådet lovat att underlätta det nödvändiga förfarandet för tidigareläggningen av utgifter (frontloading), inbegripet uppsamlingsöverföringar och en tilläggs- och ändringsbudget som berör flera avsnitt, vilket parlamentet föreslagit. Parlamentet betonar vidare att alla institutioner, inklusive parlamentet självt och rådet, uppmanas att bidra till en lösning av den svåra situationen i kategori 5, och visa solidaritet med kommissionen som hårdast drabbats av de begränsningar som budgetplanen inneburit. 3. Europaparlamentet konstaterar att rådet fortsätter att genomföra generella nedskärningar i utgiftskategori 5 och att inga alternativ har undersökts av denna gren av budgetmyndigheten för att lösa specifika problem inom varje enskild institution. Parlamentet påpekar att rådets nedskärningar inom varje avsnitt, om de genomförs oförändrade, skulle hämma inte bara den berörda institutionens normala verksamhet utan också dess kapacitet att förbereda utvidgningen. Parlamentet har därför beslutat att tillämpa en strategi för övriga avsnitt enligt vilken anslag återinförs för att täcka de mest pressande behoven inom varje avsnitt och uppväga dem med andra budgetåtgärder, så att inverkan på den återstående marginalen under taket begränsas till ett minimum. 4. Europaparlamentet noterar den andra rapporten från institutionernas generalsekreterare om trenderna i kategori 5 och om de möjliga besparingarna genom interinstitutionellt samarbete. En av slutsatserna i rapporten är att institutionerna, mot bakgrund av befintliga parametrar, kommer att kunna finansiera utgifterna för utvidgningen under taket för kategori 5 ( Administrativa utgifter ) i budgetplanen och under taket för kategori 8 PE \ 11

18 ( Utvidgningen ) i de bifogade ekonomiska ramarna för EU med 21 medlemsstater, under perioden Parlamentet stöder i princip rådets beslut att låta de potentiella besparingarna genom interinstitutionellt samarbete återspeglas i budgetförslaget för Parlamentet påpekar dock att det krävs en mer ingående utredning om den möjliga omfattningen av interinstitutionellt samarbete. Parlamentet anser att rapporterna om den troliga utvecklingen för kategori 5 är användbara verktyg för budgetmyndigheten, som ger ett flerårigt perspektiv på årliga budgetbeslut. Parlamentet begär därför att samtliga institutioners generalsekreterare skall överlämna en sådan rapport i maj varje år. 5. Europaparlamentet välkomnar att Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal inrättats, eftersom det är en adekvat interinstitutionell åtgärd till hjälp för institutionerna, så att de mer effektivt kan förbereda utvidgningen, och tillstyrker därför överföringen av tjänster från de deltagande institutionerna. Parlamentet noterar att byrån på institutionernas vägnar kommer att ansvara för utarbetande och genomförande av öppna uttagningsprov och för att upprätta listor med godkända sökande som kan anställas. Parlamentet understryker att varje enskild institution fortfarande har rätt att rekrytera personal efter sina egna behov och med den profil som krävs för arbetsuppgifterna. 6. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska konventet inte kommer att ha avslutat sitt arbete före utgången av 2002 och tillstyrker därför, också i syfte att garantera en rättvis jämvikt mellan institutionerna, att följande belopp införs i de respektive avsnitten för att täcka konventets verksamhet fram till juli 2003: euro i reserven i parlamentets avsnitt, euro i rådets avsnitt och euro i kommissionens avsnitt. 7. Europaparlamentet betonar behovet av att det snarast inrättas en pensionsfond för tjänstemän vid Europeiska unionens institutioner och organ. Avsnitt I Europaparlamentet 8. Europaparlamentet välkomnar presidiets beslut att göra ett belopp på 42,69 miljoner euro tillgängligt i sin budget för 2002 för tidigareläggningen av utgifter (frontloading) för att avhjälpa den prekära situationen i utgiftskategori 5. Parlamentet anser att denna åtgärd skall ses som en politisk gest riktad till kommissionen och de övriga institutionerna mot bakgrund av den exceptionella situationen för de administrativa utgifterna. Parlamentet påminner emellertid om att dessa anslag var öronmärkta för parlamentets fastighetspolitik och noterar att de planerade åtgärderna nu skjutits upp från 2002 till Parlamentet har därför beslutat att föra in ett extra belopp på 35 miljoner euro under artikel 209 (Preliminärt anslag för institutionens investeringar i fast egendom) i sin budget för Europaparlamentet betonar att förberedelsen av parlamentet för en utvidgad Europeisk union och mottagandet av parlamentets nya ledamöter 2004 är en huvudprioritering i institutionens budget för Parlamentet noterar att presidiet har uppdaterat och reviderat treårsplanen för förberedelserna för utvidgningen, efter en uppmaning från budgetmyndigheten, och påpekar att denna plan förblir vägledande för kommande budgetförfaranden samtidigt som principen om budgetens ettårighet respekteras. 10. Europaparlamentet är fortfarande övertygat om att förhandlingarna med tio kandidatländer kommer att kunna slutföras i slutet av 2002, såsom förutsågs i kommissionens planering, och att de nya medlemsstaterna kan anslutas till unionen den 12 /PE

19 1 januari Parlamentet påpekar därför att parlamentets budget måste tillföras medel för detta scenario och tillstyrker att anslag för detta ändamål förs till kapitel 10 3 ( Reserv för utvidgningen ) i väntan på de politiska och administrativa beslut som skall fattas. 11. Europaparlamentet ställer sig fortfarande bakom principen om kontrollerad fullständig flerspråkighet efter utvidgningen och att språkens likvärdighet bibehålls. Parlamentet noterar att det i treårsplanen inte längre föreslås en övergång till bi-aktiv tolkning till 2009, utan att ett blandat system förespråkas, enligt vilket det nuvarande systemet för tolkning skulle kombineras med bi-aktiv tolkning. Parlamentet kan ge sitt stöd till användningen av ett blandat system eftersom det garanterar bästa möjliga användning av befintliga resurser, men förväntar sig att de föreslagna reformerna håller sig inom acceptabla gränser ur budgetsynpunkt. Parlamentet stöder också förslaget från styrkommittén för utvidgningen om att sträva mot att 50 procent av parlamentets översättning genomförs externt. 12. Europaparlamentet för in 8 miljoner euro under artikel 250 ( Sammanträden och sammankallningar i allmänhet ) för att ta emot upp till 147 observatörer från kandidatländerna från det datum då respektive lands anslutningsfördrag har undertecknats. Parlamentet noterar att observatörerna, i enlighet med de beslutade arrangemangen, kommer att ha rätt att bevista plenarsammanträden, bevista och yttra sig vid utskottens och delegationernas sammanträden, delta i politiska gruppers verksamhet, få tillgång till tjänsterum och erhålla grundläggande schablonmässiga dagtraktamenten och ersättning för faktiska resekostnader. Parlamentet noterar vidare att språkstöd kan erbjudas om översättare och tolkar kommer att ha rekryterats. 13. Europaparlamentet välkomnar att beslut fattats om ett särskilt system för förtida pension för 125 tjänstemän vid Europaparlamentet, inbegripet personal vid de politiska grupperna, såsom en budgetneutral åtgärd för att förbättra produktiviteten. Parlamentet har dock beslutat att föra in ett symboliskt anslag under punkt 1218 ( Särskilt pensionssystem för fast och tillfälligt anställd personal vid Europaparlamentet ) i väntan på ytterligare interna administrativa beslut. Parlamentet anser att särskilda arrangemang för förtida pension inför utvidgningen kommer att behöva inrättas, vilket skett vid tidigare utvidgningar. 14. Europaparlamentet har beslutat att överföra 1 miljon euro från kapitel 103 ( Reserv för utvidgningen ) till punkt 2000 ( Hyra och årlig leasingavgift ) för hyra av byggnaden Montoyer 70 vilket tillför extra kontorsutrymme under en övergångsperiod tills D4- och D5-byggnaderna är inflyttningsklara, samt att överföra 2,8 miljoner euro till samma punkt för hyra av IPE III-byggnaden i Strasbourg. Parlamentet har vidare beslutat om att överföra 5,6 miljoner euro till artikel 206 ( Fastighetsförvärv ) för finansieringen av Atrium II-byggnaden i Bryssel. Parlamentet noterar att presidiet har fattat principbeslut om att bygga två nya konferensrum bredvid LOW-byggnaden i Strasbourg och att ett planeringsuppdrag godkänts men uppmanar presidiet att rådgöra med budgetutskottet innan några juridiskt bindande beslut fattas. Parlamentet noterar emellertid att inga följder för budgeten för 2003 förväntas när det gäller tillbyggnaderna i Strasbourg. 15. Europaparlamentet håller med om att rekrytering av personal för att förbereda utvidgningen, vid sidan av de tjänster som gjorts tillgängliga i parlamentets budgetberäkning, skall ske på grundval av kontrakt för extraanställd personal, såsom är fallet vid kommissionen. Parlamentet betonar att detta är en övergångsåtgärd i väntan på ratificeringen av anslutningsfördragen. Parlamentet har dock beslutat att lämna anslag för PE \ 13

20 möjlig rekrytering av personal för upp till 410 tjänster (365 till generalsekretariatet och 45 till sekretariaten för de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna) i kapitel 103 ( Reserv för utvidgningen ). 16. Europaparlamentet påminner om att det i budgetberäkningen för utvidgningen inrättades 114 tjänster för generalsekretariatet och 65 tjänster för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas sekretariat. Europaparlamentet har också beslutat att anslå medel för följande åtgärder i tjänsteförteckningen: - 1 A2, 1 A7, och 1 C5 (plus 1 C5 genom omflyttning) för en ny budgetstruktur i GD A7 och 2 C5 för rättstjänsten. - 1 tillfällig A7-tjänst i GD 5 med uppgifter inom jämställdhetspolitiken. - Frigörande av 12 tjänster i Direktoratet för informationsteknik (2 A7, 9 B3 och 1 C5) från reserven. - 4 C5-tjänster utgår ur parlamentets tjänsteförteckning och överförs till Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal. - Omvandling av följande tjänster: 1 A3 till A2 (rättstjänsten), 1 tillfällig B3-tjänst till tillfällig A7-tjänst (presstjänsten), 10 B5 till B3 (Direktoratet för informationsteknik), 2 tillfälliga B5-tjänster till tillfälliga A7-tjänster (grupplösa ledamöter), 7 fasta D1-tjänster till tillfälliga tjänster (chaufförstjänsten) och 14 C1 till B3 (assistans till de vice talmännen). Parlamentet anmodar sin generalsekreterare att lägga fram exakta befattningsbeskrivningar för de tjänster där assistans redan godkänts, tillsammans med en rapport om alternativen för stöd till utskottsordförande där de olika alternativens budgetkonsekvenser ingår, i samband med att det preliminära förslaget till 2004 års budgetberäkning för parlamentet överlämnas. - 5 personliga uppgraderingar (ad personam) (2 A3 till A2, 2 C1 till B3 och 1 D1 till C3). Parlamentet förväntar sig att dess presidium kommer att bevilja de personliga uppgraderingarna i enlighet med fastställda förfaranden. 17. Europaparlamentet har beslutat att minska anslagen till kapitel 11 ( Personal i aktiv tjänst ) med 9,3 miljoner euro för att återspegla de nya parametrar för lönejustering som kommissionen överlämnat och det faktum att justeringsmetoden utgått som ett resultat av omarbetningen av tjänsteföreskrifterna. 18. Europaparlamentet noterar generalsekreterarens förslag om att förbättra assistansen till ledamöterna i lagstiftnings- och budgetarbetet som är parlamentets huvudverksamheter. Parlamentet instämmer i att personalen inom administrationen bättre måste integreras för att förbättra servicen till ledamöterna och stöder tanken på ökade synergieffekter mellan GD 2 och GD 4 i synnerhet. Vidare anser parlamentet att de problem som existerar på grund av den geografiska uppsplittringen förblir olösta. Parlamentet insisterar dock på att reformeringen inte får leda till nya former av kategorisering eller ökad byråkrati. Parlamentet har beslutat att ändra anmärkningarna till artikel 260 ( Konsultationer, 14 /PE

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 15 november 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. tisdagen den 15 november 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet tisdagen den 15 november 2011 P7_TA-PROV(2011)11-15 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 475.335 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET

FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET FÖRDRAG OM STABILITET, SAMORDNING OCH STYRNING INOM EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN MELLAN KONUNGARIKET BELGIEN, REPUBLIKEN BULGARIEN, KONUNGARIKET DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND, REPUBLIKEN ESTLAND,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013).

EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) För delegationerna bifogas slutsatserna från Europeiska rådet (24 25 oktober 2013). EUROPEISKA RÅDET Bryssel den 25 oktober 2013 (OR. en) EUCO 169/13 CO EUR 13 CO'CL 7 FÖLJE'OT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna EUROPEISKA RÅDET 24 25 OKTOBER 2013 SLUTSATSER

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

SV 2014. Särskild rapport EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN SV 2014 nr 16 Särskild rapport Ändamålsenligheten i att kombinera bidrag från regionala investeringsinstrument med lån från finansinstitut för att stödja EU:s externa politik EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 9 juni 2004 Nr 67 68 INNEHÅLL Nr Sidan 67 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör

Läs mer

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45

BESLUT. 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 29.12.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 359/45 BESLUT KOMMISSIONENS BESLUT av den 18 december 2012 om antagande av regler för konsekvent kontroll av deltagarna i indirekta åtgärder med avseende

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

EPSU:s diskussionsdokument

EPSU:s diskussionsdokument Finans- och ekonomisk kris Konsekvenser för offentliga sektorn och hela ekonomin, EPSU:s svar Introduktion Den aktuella realekonomiska krisen påverkar förvärvsarbetande kvinnor och män och deras samhällen.

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: VIDAL-QUADRAS ROCA Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2-003 Nominering av ordförande i Europeiska centralbanken 2-004

Läs mer