Att mötas är ett sätt att växa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att mötas är ett sätt att växa"

Transkript

1 f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at t y c k a s H ä m ta r k r a f t o c h k a p i ta

2 M ö t e n s k a pa r a f f ä r e r I detta nummer yfter vi fram företag och individer i Science Park Jönköping som hittat samarbeten och affärer genom att träffas i Science Park eer det nätverk mijön erbjuder. Vår kreativa mijö rymmer över hundra boag och efter årsskiftet expanderar vi ytterigare genom att införiva gårdshuset i Science Parks regi. Vi har under en tid arbetat hårt med att tigodose företagens behov av utveckingskapita och annan finansiering. Det av Science Park deägda investmentboaget Jönköping Business Deveopment är ett exempe på det. Med ett par års historik kan vi konstatera att deägarna i investmentboaget föjdinvesterar och framförat engagerar sig tidsmässigt i boagen. De bidrar med erfarenhet, internationaiseringsperspektiv och förhandingsförmåga samt ser ti att boagen fokuserar. Även finansieringsportaen.se, en guide som exponerar finansieringsprodukterna i änet, har nyigen fått en uppfräschning. Kapita i a ära men det gäer att bygga sunda önsamma boag som står på egna ben. Sedan förra numret har Science Parks ordinarie VD, Therese Sjöundh nedkommit med ytterigare ett barn, Juia. Under tiden hon är förädraedig är undertecknad, affärscoach och VD i Jönköping Business Deveopment AB, tiförordnad VD i Science Park Jönköping. Efter det stundande årsskiftet sutförs sammanstäningen av statistik avseende utveckingen i boagen i parken. Det återkommer vi med i nästa nummer. Med önskan om en riktigt god ju och nytt år! Dan Friberg tf VD Science Park Jönköping

3 H e m i g h e t e n b a ko m h ö g p r e s t e r a n d e m i j ö e r? 4 At t m ö ta s ä r e t t s ä t t at t v ä x a 6 e n d e av m ö t e s p at s e n 8 h j ä p f ö r at t y c k a s 1 0 h ä n t i pa r k e n 1 2 P r e m i ä r f ö r Å r e t s I n n o vat i o n 1 3 S o m m a r e n t r e p r e n ö r e r n a 1 4 F o r s k n i n g u t v e c k a r i d é e r o c h f ö r e ta g 1 6 d r i v k r a f t G e n o m k r e at i va m ö t e n 1 8 S c i e n c e Pa r k J ö n k ö p i n g s at s a r p å s p e t s ko m p e t e n s 1 9 P r o d u k t i o n. R e d a k t i o n s g r u p p : Magnus Gramming, Fredrik Göransson, Susanna Haonen, Lisa Jonsson. S k r i b e n t e r : Carence Hansson, Linda Kastanius Jarenmark. F oto g r a f: T Avreten. Pressbider. L ayo u t: Ny rekam. t ry c k & d i s t r i b u t i o n : Tabergs Tryckeri. a n s va r i g u t g i va r e : Dan Friberg.

4 f o k u s : m ö t e n H e m i g h e t e n b a ko m h ö g p r e s t e r a n d e m i j ö e r? I en värd av högt omvandingstryck ökar betydesen av prestationer i värdskass. Det aktuaiserar några frågor: Vika faktorer stimuerar människor ti extraordinära insatser? Finns något speciet i mijön där de verkar? Vad kännetecknar i så fa dessa högpresterande mijöer? Viken ro spear den fysiska mijön i förhåande ti andra mijöfaktorer? Det är ätt att peka ut högpresterande mijöer och beskriva dess framgångar. Men att förstå dess inre processer är inte ika ätt. I vår forskning har vi vat ut mijöer som uppvisat stora prestationer. Band dessa finns IBM Zürich Research Laboratory, Bennettons Fabrica och Wat Disney & Co under 1950-taet. Sedan har vi försökt uska ut vad som kännetecknar mijöerna. 76 faktorer har identifierats. Här föjer ett par exempe: Systematisk jakt på externa impuser synes vara en av nyckarna ti framgång kreativ omvärdsanays med andra ord. IBM Zürich Research Laboratory hade en specie byggnad med syfte just att fånga in impuser från omvärden via besökare. Disney skickade ut sina tecknare ti Chitwadjungen i Nepa bara för att få se hur det egentigen går ti när en krokodis käftar sår igen. Fera av mijöerna investerar i estetik. Exempevis satsade Benetton stora resurser på att få ti en titaande arkitektur i Fabrica. Detajer är ett signum. IBM hade ett utstäningsrum där ti och med konsoerna, på vika oika apparater var pacerade, var medvetet formgivna för att utstråa framsteg och utvecking. Disneys Casting Office hade formgjutna dörrhandtag i mässing förestäande kända Disneyfigurer. Benetton skapade trapphus som mer var att betrakta som konstverk. Ti estetiken hör också omgivningen och därmed okaiseringen. IBM:s anäggning förades ti ett område som nyigen hade bivit kassat som naturpark, och som samtidigt var nära en attraktiv stadskärna. Andra exempe på mijöer som vi har studerat är CERN, Pharmacia och Business Lab i Science Park Jönköping. Vi har också studerat kostren under gansperioden, Wien under förra sekeskiftet och Nies Bohrs Köpenhamn. Som synes är det både verksamheter och patser. I boken Värdeskapande möten, där fera av faen beskrivs, konstaterade vi att möten och mötespatser går som en röd tråd hos framgångsrika mijöer. Men varför och hur? Jo: Stora prestationer bygger på många människors gemensamma ansträngningar. Nästan atid krävs kunskaper och kompetenser av oika sag, och därmed från oika kunskapskuturer. Dessa är koppade ti oika yrkes- eer sektorskuturer. Hemigheten bakom stora prestationer är därför i hög grad korsbefruktning av idéer och kunskaper från oika kuturer, och sådan korsbefruktning sker vid speciea former av möten. Att skapa mijöer med förmåga att stimuera värdeskapande möten är därmed sannoikt den viktigaste utmaningen för dem som vi spea i värdsmästarkassen. Förutom påverkbara faktorer finns faktorer som inte är ika ätt att påverka. I Wien prägades mijön av en specie tidsanda modernt vs. tradition samt ett poitiskt undertryck. Vidare gjorde bostadsbrist att en cafékutur växte. Detta bev myan ti den korsbefruktning av kunskaper och perspektiv som bev så resutatbringande. Högpresterande mijöer är extrema. När de satsar på t.ex. design eer på omvärdsbevakning så gör de det med större kraft och kvaitet än de festa andra. Vidare taar vi här inte om kreativa mijöer, utan om mijöer där kreativitet endast är en de av drivkrafterna. Dessutom är dessa mijöers må inte primärt kreativitet, utan snarare innovation. De är med andra ord mästare på inte bara på att få fram nya idéer utan ara mest att göra så att dessa idéer vinner insteg på marknader och i samhäet. För Sveriges de är det viktigt att bicka ut, att inspireras av at som händer och sker i änder som Sydkorea och Kanada. Om vårt and inte ska bi ännu mer ifrånsprunget måste vi bi bättre på att skapa högpresterande mijöer. Eer vad tror du? Per Frankeius, Docent Örebro universitet 4

5 O m g i v n i n g e n o c h d ä r m e d o k a i s e r i n g e n ä r e n v i k t i g fa k to r. I B M : s a n ä g g n i n g f ö r a d e s i e t t n at u r s k ö n t o m r å d e m e d Z ü r i c h s j ö n s o m f o n d. J ö n k ö p i n g S v e r i g e s M o n t r e u x h a r k a n s k e e n s to r ko n k u r r e n s f ö r d e s o m s k u e k u n n a n y t t j a s m e r v i d r e k ry t e r i n g a r av h ö g p r e s t e r a n d e m ä n n i s ko r o c h v e r k s a m - h e t e r? At t s k a pa m i j ö e r m e d f ö r m å g a at t s t i m u e r a v ä r d e s k a pa n d e m ö t e n ä r e n av d e v i k t i g a s t e u t m a n i n g a r n a f ö r d e m s o m v i s p e a i v ä r d s - m ä s ta r k a s s e n. B e n e t to n Fa b r i c a p r ä g a s t. e x. av o m s o r g s f u e s t e t i k o c h a r k i t e k t u r. S ys t e m at i s k s ö k n i n g e f t e r e x t e r n a i m p u s e r f r å n o m v ä r d e n ä r e t t s i g n u m f ö r h ö g p r e s - t e r a n d e m i j ö e r. W a t D i s n e y s k i c k a d e u t m e d a r b e ta r e t i n at u r e n f ö r at t v e r k i g e n s e h u r d j u r b e t e r s i g i v e r k i g h e t e n. 5

6 Att mötas är ett sätt att växa På Science Park Jönköping kan mötet mean människor och företag vara avgörande för både framtiden och framgången. Det kan handa om det ara första mötet som sedan utveckas ti något stort. Det kan handa om ett utveckat samarbete som växer. Och det kan handa om möten kring jobb och projekt som skapar förutsättningar och möjigheter. F r ö e t t i J n y t t s å d d e s i ko r r i d o r e n. För drygt fem år sedan kev Danie Bacej in på Science Park med ett anta fyttkartonger i famnen. I korridoren stötte han ihop med Krister Leimoa. Det de inte visste då var att mötet skue resutera i en gemensam företagssatsning ett par år senare. j n y t t S C I E N C E P A R K J Ö N K Ö P I N G Idag sitter Danie Bacej och Krister Leimoa vid rodret för en av de mest yckade mediesatsningar som gjorts i Jönköping. Med den okaa webbtidningen Jnytt når de äsare varje dag. Vi gick in i det här med öppna ögon och entusiasm, berättar de. Men vi var också naiva. Vi har ärt oss massor på vägen och orienterar oss fortfarande fram med yhördhet inför våra äsares och kunders önskemå. När Danie och Krister möttes första gången hade de het oika paner för framtiden. Krister var den som redan då jobbade med media. Inom sitt företag på Science Park hade han startat affärsnättidningen webfinanser.com. Danie var het inriktad på att utvecka sin webbyrå Pubicom. Redan vid första mötet föddes små tankar oss emean, minns Danie och Krister. Ett frö hade såtts och det började gro hos oss båda. Det var en oka nyhet av stora mått som skue omvanda tanke ti handing. I november 2005 rånades Riksbanken i Jönköping. Kort därefter tog Krister kontakt med Danie. Jag sa att Nu kör vi igång!, berättar Krister. Händesen gjorde det så uppenbart för oss. Den okaa webbtidningen behövdes, och vi skue göra den! Några månader senare, i början av apri, kunde Jönköpingsborna surfa in på Jnytt. Sedan dess har det gått snabbt och tidningen når dagigen nya besökare. Kanske tack vare ett kort möte i en av korridorerna på Science Park. 6

7 i n f o s p r e a d S C I E N C E P A R K J Ö N K Ö P I N G ato i c * D e v ä x a d e ta n k a r o c h s k a pa d e I n f o s p r e a d. En säjare och en expert på kodning, båda med samma synsätt och produktfiosofi. Där har ni huvudingredienserna i företaget Infospread som Stefan Johansson och Rickard Nordström startade för fem år sedan. Stefan och Rickard kände varandra ite ytigt när de båda var verksamma i inkubatorn på Science Park. De satt då mittemot varandra, i varsitt kontor, var och en med sin verksamhet. Med tiden växades ite tankar och de bådas intresse för varandra bev at starkare. Jag har atid haft visioner om hur man kan utvecka oika mobia appikationer, säger Rickard. Och när Stefan berättade om sina idéer inom samma område bev jag intresserad. Det var många pussebitar som verkade passa, infikar Stefan. Riktigt konkret bev det när Rickard kom hem från en sosemester i Kroatien med en idé om en tidtabe i mobien. Just tidtabeen i mobien kom att bi den produkt som gav Stefans och Rickards gemensamma satsning i företaget Infospread skjuts. Tidtabeen används nu av fertaet av änstrafikboagen i Sverige. Genom att vi satt i inkubatorn fick vi mycket hjäp på vägen, berättar de. Hea mijön här är för övrigt stimuerande. Under vår utvecking har vi fått inspe från oika hå och vi har kunnat boa oika idéer och tankegångar med företagsgrannar. Den mobia tidtabeen är bara en av Infospreads produkter. Inom företaget utveckas fera andra appikationer och ösningar som ännu inte har kommit ut på marknaden. Vi kan bara konstatera att vi är två individer som fungerar ihop. Två entreprenörer som tänker ika men som med oika bakgrund kompetterar varandra. e n f ö r e ta g s m i j ö s o m s k a pa r s a m a r b e t e. B A B e e k t r o n i k c i r a x S C I E N C E P A R K J Ö N K Ö P I N G De är konkurrenter, och de är koegor. På Science Park s tredje våning handar det mycket om styrkretsar, processorer och ettor och noor. Här huserar fera eektronikföretag vägg i vägg. Iband som konkurrenter, iband som koegor. Just nu är vi mitt uppe i ett projekt där fera företag inom huset är engagerade, berättar Anders Rambrant, vd hos BAB Eektronik. Det är ett bra exempe på hur samarbete skapar mervärde. I just det här projektet är BAB både everantör och köpare av tjänster. Grannföretaget Cirax hade tidigare evererat desystem ti en kund. Nu vie samma kund ha hjäp med en hehetsösning. Då var det naturigt för Cirax att vända sig ti oss. Sjäva hade de inte karat hea jobbet. När vi sedan fick vår uppgift på bordet upptäckte vi att vi saknade en de kompetens, fortsätter Anders. Då vände vi oss ti Atoic i huset inti. Så var vi tre företag runt samma projekt. För BAB Eektronik är denna form av samarbete en naturig de av tivaron. Det är ett sätt att använda både resurser och kompetens på ett effektivt sätt. Mijön här på Science Park gör det ätt att jobba ihop. Vi har aa en varierande beäggning och drar en vädig nytta av varandra. Många av de projekt som vi är inbandade i skue nog inte kunna genomföras utan ett samarbete, avsutar Anders. För vår de köper vi in nästan a hjäp inom huset. * Atoic är inte med på biden. 7

8 När det etaberade företaget vi vara en de av mötespatsen Science Park J önköping Att det sitter en stor variation av företag i Science Park Jönköping gör att många ser fördear och vi vara en de av den fantastiska mötespats som parken är. Ett exempe är Produktstä som är ett väetaberat företag från de småändska skogarna. Företaget som har sitt huvudkontor i Hierstorp förade hösten 2008 en de av sin designavdening ti Jönköping och bev därmed det 100:e företaget i parken. För närvarande sitter Oscar Hakeberg på pats, men Jönköping har numera även bivit det naturiga vaet för företaget vid möten på grund av det centraa äget i Sverige. Att vaet fö på Science Park, när företaget bestämt sig för att etabera ett kontor i Jönköping, beskriver Per som naturigt. Han nämner fördear som att det igger centrat, att man får ett trevigt bemötande, närheten ti högskoan och centrum och inte minst för de andra företagen som sitter i parken. Och bevis på att Science Park Jönköping är en mötespats där man kan knyta kontakter och hitta samarbetspartners har de fått erfara, då de redan har fått kontakt med fera företag i huset. Det gjorde vi redan första veckan, ti och med när vi inredde kontoret, berättar Per. 8

9 Produktstä har funnits sedan 1986 och har för tifäet 25 anstäda. Precis som namnet avsöjar designar de och utveckar butiksinredningar och produktstä för varumärkesexponering i butiker. Det kan vara at från broschyrstä ti stä för cykar och kryddburkar. At för att produkten ska se så attraktiv ut som möjigt. Aa produkter måste exponeras, annars säjs de inte. Syns du inte så finns du inte i butik. Är Coca Coa bättre exponerat än Pepsi i butik så säjer de mer, berättar Per Thuin som är VD på Produktstä. Företaget inriktar sig på aa typer av varumärken och har kunder som Santa Maria, Back & Decker och Isadora. De har ingen egen produktion och därför är inte beroende av att designa produkter i ett visst materia eer ett visst utseende. Det gör att de kan vara fexiba och designa och utvecka unika produkter för varje kund. Vi gör at specia. Det är speciautveckat och speciadesignat för varje kund. Idag vi man utmärka sig och sticka ut i butik för att konkurrera, då måsta man hitta nya vägar och materia, berättar Per. Det är bra att vi inte har begränsningen. För mig bir det ättare att möta kundens behov om jag kan väja det materia jag tycker passar bäst, berättar Oscar. Paceringen av designavdening i Science Park Jönköping har fait vä ut och både Per och Oscar tycker att det gjorde rätt va och känner att de sitter i en mijö som stämmer överens med företaget visioner. Jag som sitter här känner verkigen att det är framåtandra och nytänk, berättar Oscar. De har redan samarbete med fera företag i huset och de ser en stor potentia i att hitta fer samarbetspartners och kunder. Jag tror att det finns många fer företag i huset som vi kan ha nytta av. Det finns fera teknikorienterade företag och eftersom produktstäen bir mer avancerade och med ösningar vi inte har riktigt ko på, kan man hitta den informationen här i huset, avsutar Oscar. P r o d u k t s t ä S C I E N C E P A R K J Ö N K Ö P I N G 9

10 Ett företag behöver ett anta nödvändiga ingredienser för att fungera. En bärande idé och produkt är naturigtvis grunden. Människor som driver arbetet framåt ikaså. I framgångsreceptet ingår också kraft i form av kapita, kunskap och erfarenhet. Företagen Utbida.nu och Exoro System har båda hämtat in kraft utifrån med hjäp av erfarna företagare och investerare. De tar hjäp för att yckas Hämtar kraft och kapita utifrån E n g a g e m a n g e t, d e n s ta r k a s t e d r i v f j ä d e r n Just nu är mitt engagemang den starkaste drivfjädern. Uppdraget är ångsiktigt och ska ge resutat ängre fram. B-O Huting har genom Jönköping Business Deveopement satsat pengar i Exoro System AB. Nu är han en viktig kugge i det ia innovationsföretaget både som investerare och som arbetande styreseedamot. B-O Huting och Gert Johansson sitter bredvid varandra i ett konferensrum på Science Park. De sitter bidigt taat på två het oika stoar. Men de har båda intresse av att driva Exoro System framåt. För B-O Huting är Exoro ett investeringsobjekt. Men inte bara det. Han satsar också sin sjä och sitt hjärta i det företag som han har investerat pengar i. Mået är förstås att satsningen ska ge avkastning. Men vägen dit är fyd av arbete och engagemang. Gert Johansson har en het annan utgångspunkt. Han har reaiserat en produktidé i ett eget företag. För honom är företaget den stora personiga satsningen. Han har skapat något eget som han nu ser växa fram. Jönköping Business Deveopement (JBD) gick in som deägare i Exoro hösten Då stod det också kart att någon av investerarna i JBD skue ta pats i Exoros styrese. Vi bedömde ganska snabbt att B-O med sin bakgrund ämpade sig bäst för uppdraget, berättar Gert. Vår inriktning stämde het enket överens med den kunskap och erfarenhet som B-O hade. Här var vi het eniga, infikar B-O. Personigen är jag inte den sortens investerare som satsar i en mängd oika boag. Exoro är ett E x o r o s ys t e m S C I E N C E P A R K J Ö N K Ö P I N G boag som är het i samkang med det område som jag behärskar. B-O Hutings är engagemang i Exoro har också en annan vinking. I början av 80-taet var han en av grundarna ti det idag framgångsrika IT-företaget Pdb. Där har han fortfarande starka intressen. Nu ser han fera gemensamma nämnare mean sitt gama företag och Exoro. Ja, koppingen är verkigen intressant. På sikt ser jag stora möjigheter ti en nära reation mean de båda företagen. Att Gert Johansson har stor titro ti B-O Huting går inte att ta miste på. Han har gjort resan tidigare och har kompetensen. Dessutom representerar han ett kontaktnät som vi redan nu har stor nytta av och som kommer att betyda massor för oss i framtiden. Gert Johansson och B-O Huting (JBD) är ett investmentföretag ägt av Science Park Jönköping, Högskoan i Jönköping, Sjätte AP-fonden, LRF och ett anta privatinvesterare. JBD har 11 mijoner kr i initiat investerat beopp. Sedan starten 2007 har 8 investeringar utförts, varav 3 exit samt 5 aktiva portföjboag Portföjboag: Infospread AB, GearWhee AB, Exoro System AB, AB utbida.nu, Waterfuse AB 10

11 Affärsängarna Mats Wärnbring och Svante Runnquist satsar både pengar och engagemang i Utbida.nu u t b i d a. n u S C I E N C E P A R K J Ö N K Ö P I N G Mats Wärnbring, Britt-Marie Gyensvaan och Svante Runnquist F ö r s t m ä n n i s k a n, s e d a n k a p i ta e t o c h a f f ä r s i d é n Människan bakom ett företag är den ara viktigaste ingrediensen! Sedan kommer kapitaet, och ti sist affärsidén! Nej, det är inte den bärande idén som väger tyngst för att ett företag ska yckas. Tyngst väger istäet de personer som ska driva företaget framåt. Det menar affärsängen Mats Wärnbring som tisammans med Svante Runnquist har satsat pengar och engagemang i Utbida.nu. De har ägarintressen i företaget, både enskit och via Jönköping Business Deveopement. Mats Wärnbrings syn på framgångsfaktorerna i ett företag säger också en de om varför han sjäv har haft ett intresse av att gå in och dea med sig av sina egna erfarenheter. En person som satsar a sin sjä i ett företag behöver kraft och kompetens utifrån. Jag gjorde också samma sak, när jag en gång var i början av min karriär, säger han. För Britt-Marie Gyensvaan, vd och grundare av Utbida.nu, var det en sjävkarhet att ta in hjäp utifrån. Redan när hon sökte in ti Science Park hade hon som må att hitta kraftfua samarbetspartners. Jag har adrig haft en tanke på att kara mig sjäv, säger hon. Det betraktar jag som en omöjighet för den som vi yckas. Även Svante Runnquist ser den personiga erfarenheten som ett viktigt tiskott för ett ungt företag. Sjäv tror jag att jag kan bidra med en he de kunskap kring hur man bygger ett företag och skapar rätt kassaföde. Dessutom har jag ett nätverk av kontakter som jag kan dea med mig av. Vikigast för att yckas är en bra diaog mean företagaren och investeraren, fortsätter han. Det är en förutsättning för att kunna förmeda erfarenheter. Både Mats Wärnbring och Svante Runnquist yfter fram engagemanget och intresset av att vara med på tåget mer än den krassa ekonomiska vinningen. Det är det som är det som driver oss, säger de båda. Och som det ser ut nu, har vi stora förhoppningar att arbetet som vi aa ägger ner tisammans ska resutera i ett riktigt framgångsrikt företag. 11

12 Hänt i parken V I N N A R E AV G U L D E N E N / A B u t b i d a. n u i Jö n k ö p i n g Science Park Jönköping - Start, utvecking och tiväxt av framtidens företag Science Park Jönköping är en mötespats för kunskapsintensiva företag och drivna entreprenörer med förmågan att se möjigheter i nya tekniker och affärer. Science Park Jönköping erbjuder affärsidéutvecking, stöd ti kommersiaisering och uppbyggnad av företag genom tydiga utveckingsprocesser och finansieringsmöjigheter samt stöd ti fortsatt tiväxt och utvecking i en kreativ mijö. Verksamheten är beägen i hjärtat av den väkända företagarregionen, och i närheten av den entreprenöriea och expansiva Högskoan i Jönköping. Gudenen Gudenen är Science Park Jönköpings utmärkese ti årets inkubatorsföretag. Priset instiftades 1997 och deas ut årigen. Urvaskriterier för Gudenen 1. Företaget har en unik affärsidé. 2. Företaget är en bra förebid för andra företag 3. Företaget har utveckats vä det gångna året ekonomiskt/resutatmässigt 4. Företaget har goda förutsättningar att yckas framåt. w w w. u t b i d a. n u Enen är ett karaktäristiskt insag i undervegetationen i våra barr- och övskogar, men bäst trivs den i soiga öppna ägen. Ofta sätter den sin präge på hea andskapsbiden. Enbären äts av många fågar och därigenom sprids fröna. Bra Böckers Lexicon Gudenens skapare Konstnär Ninnie Forsgren är sedan våren 2003 bosatt i Ystad. Ninnie har keramisk utbidning vid Konstfackhögskoan i Stockhom samt praktik vid utändska och svenska verkstäder, band annat Rörstrand. Hon har verkat som formgivare för W.Goebe Hummewerk i fem år och arbetar i drejat och skupterat stengods i fria former, även kombinerat med temperamåat träsnideri. Tidigare vinnare 07/08 Exoro System AB 2001 Webfinanser AB 2006 Infospread Euro AB 2000 Ma5 security AB 2005 SafeToo AB 1999 E-Respect 2004 Vaue Pubic Reations Jönköping AB 1998 Idébörsen AB 2003 Osson & Linder, Ljusdesign 1997 Atid 2002 Taa PR CombiQ har tecknat ett ferårigt icensavta med Husqvarna. Den patentsökta teknik inom automatisk maskinuppföjning som avtaet avser kommer att instaeras i maskiner i Husqvarnas storsatsning Husqvarna Performance Program. Vi är mycket stota och inspirerade av att Husqvarna vi jobba med oss ångsiktigt och tisammans kommer vi fortsätta utveckingen av fer intressanta produkter. Kontraktet gör även att vi vågar satsa mer aggressivt inför framtidens, säger Torbjörn Birging, VD för CombiQ AB. U U t b i d a. n u t i d e a d e s G u d e n e n. Med en motivering som öd "Med en möjiggörande attityd har de knutit ti sig ett nätverk av krävande kunder och stabia finansiärer viket borgar för en fortsatt tiväxt av boaget" fick Utbida.nu ta emot Gudenen. Gudenen instiftades 1997 och är Science Park Jönköpings utmärkese ti årets inkubatorsföretag. CombiQ gör Husqvarnas produkter ännu inteigentare. M o d e r s k e p p e t b ä s t p å m a r k n a d s f ö r i n g. Moderskeppet utsågs av Marknadsföreningen i Jönköping ti Årets marknadsförare under Jönköpingsgaan. Priset deas ut för att beöna föredömiga marknadsinsatser och för att visa på framgångsrika exempe på marknadsföring. Moderskeppet vann även Svenska Podradiopriset 2009 i kategorin webb-tv med sin podcast "Photoshop - Svenska guider i Photoshop". Ski utsett ti Gaseföretag. Ski har utsetts ti Gase-företag av Dagens Industri. Vår vision är att vara ett nationet, snabbfotat och omtaat företag som skapar möjigheter för akademiska taanger och Gaseutnämningen är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Heena Nordström på Skis Jönköpingskontor. Vi vi växa vidare, men det är viktigt att det sker med bibehåen kvaitet och önsamhet. K i e n t c e n t r e r a d v e r k s a m h e t G ö r at t B a s i c C a r e U n i t A B E x pa n d e r a r. Basic Care Unit har sedan starten i våras dubberat vårt må för hea 2009 och hade redan under september måndad nått mået för 2010 vad gäer kunder och antaet kundtimmar. Heena Nordström 12

13 NYHET! En guide ti finansieringsmöjigheter för entreprenörer i Jönköpings än Det ska vara ätt att hitta information Om du behöver kapita för din idé, för att starta ditt företag eer för att ta nästa steg i ditt befintiga företag så hittar du samad information på Jönköpings äns finansieringsporta. Väkomna! >> Premiär för Årets Innovation Under årets uppaga av Jönköpingsgaan var det premiär för Science Park Jönköping att dea ut det nyinstiftade priset Årets Innovation. Science Park Jönköpings vision är att vara en drivkraft i förnyesen av företagsamheten i den redan framgångsrika entreprenöriea region vi har. Genom utmärkesen vi vi uppmuntra fer innovativa företag att satsa på utvecking av idéer och nya affärskoncept. Utmärkesen kommer att deas ut årigen ti det företag i parken eer i dess nätverk, som visat på störst innovativ ösning under det gångna året. K r i t e r i e r Vinnarens innovation ska bygga på en nydanande teknik, företaget ska ha en internatione tiväxtpotentia och personerna bakom visa på stor ambition och drivkraft. D e n o m i n e r a d e f ö r e ta g e n : SafeToo SafeToo evererar ösningar som höjer standarden för säkerhet inom byggsektorn. Surg.Mate Surg.Mate AB utveckar och säjer Doxpa, en kirurgisk sårhake för engångsbruk. RheoMeta RheoMeta utveckar och tiverkar utrustning för semi-soid gjutning av komponenter. S a f e To o h a r Å r e t s I n n o vat i o n Det bev SafeToo som för sin innovativa teknik och egenutveckade gränssnitt för säkrare byggarbetspatser, som under Jönköpingsgaan fick ta emot Science Park Jönköpings nyinstiftade utmärkese Årets Innovation. Vi är mycket gada över att få detta priset. Det var oväntat! A uppmärksamhet och positiva kommentarer bir en sporre i den fortsatta utveckingen av SafeToo när vi nu arbetar med att etabera oss i Norge och Storbritannien, säger Kenneth Johansson, VD SafeToo. M ot i v e r i n g t i å r s v i n n a r e y d e R : SafeToo har genom ett nära samarbete med edande byggentreprenörer och maskinuthyrare tagit fram en produkt-famij som ger säkrare byggarbetspatser, ger bättre kontro över maskiner och verktyg samt minskar stödrisken. Den tekniska innovationen i kombination med ett egenutveckat administrationsgränssnitt utmärker företaget i en traditione bransch. SafeToos nu ca 15 man starka team med vd Kenneth Johansson i spetsen utveckar och säjer produkter och tjänster i såvä Sverige som internationet. SafeToo höjer genom sina innovationer standarden för säkerhet inom byggsektorn är därför värdiga vinnare av Årets Innovation

14 Saab Training System och Combipate om: S o m m a r e n t r e p r e n ö r e r n a Sommarentreprenörerna är ett projekt drivet av Science Park Jönköping där syftet är att sammanföra dagens och morgondagens entreprenörer. Science Park Jönköping ordnar uppdrag från företag i regionen och matchar det mot studenter med via att starta eget företag. Studenterna kan då få sitt första uppdrag och är igång som företagare. Uppdragen utförs i första hand under sommarmånaderna med en omfattning om minst fyra veckor och uppåt. Science Park Jönköping matchar, genom en ansökningsprocess, passande entreprenörer med de uppdrag som finns i regionen. Sommarentreprenörerna har funnits i över 10 år och många är de uppdrag som genomförts åt en mängd företag. Exempe på uppdrag är föjande: Marknadsanayser Kundundersökningar Web/programmering Logistikhantering Grafisk formgivning Här är några röster från två av företagen som varit inbandade i årets över 20 uppdrag. Vi ni anita en Sommarentreprenör eer en student för öpande uppdrag? Kontakta Business Lab i Science Park Jönköping. Patrik Rehnqvist, Head of Marketing & Saes SAAB Training Systems S A A B T r a i n i n g S ys t e m s Saab Training Systems är ett edande företag inom internatione miitär utbidning och träning. Verksamheten består av system och tjänster som omfattar at från aserbaserade simuatorer ti instrumenterade träningsanäggningar. Tor Sjödin, VD CombiPate AB C o m b i P at e A B Speciiserade inom utvecking av eektronik och eektromekaniska produkter inom datakommunikation och system för distribution av brev och paket. Varför anitande ni Sommarentreprenör? (PR) Vi ansåg att detta kunde vara ett bra hjäpmede, att med "friska ögon" titta på ett anta intressanta marknader, samtidigt som vi kan fokusera på vårt dagiga arbete. Att använda sommarentreprenörerna ger oss också möjigheten att få ite nya intressanta uppsag och vinkingar på vår verksamhet. (TS) Jag behövde snabbt resurser för ett utveckingsprojekt. Viken typ av uppdrag fick Sommarentreprenören? (PR) Vi på SAAB Training Systems anitade Sommarentreprenörerna för att genomföra en marknadsanays av Östeuropa. Att utifrån deras perspektiv anaysera och utvärdera oika marknader. Att hitta viktiga parametrar och mäteta för vår fortsatta utvärdering av framtida marknadssatsningar. (TS) De har varit med och utveckat programvara ti en porta med TCP/IP och SSL programmering. Vad är ert intryck efter utfört uppdrag? (PR) De gjorde ett mycket seriöst och proffitionet arbete. De yckades att hitta vissa "gudkorn" som vi kan fortsätta bearbeta. Anaysen var också mycket vä genomförd och vi kommer i fortsättningen att även appicera vissa av mätetaen i rapporten på andra marknader. (TS) Perfekt att Science Park Jönköping noga yssnade på mina önskemå och yckades överträffa sig sjäv i rätt kompetens och karaktär på kiarna. Är ni intresserade av att anita en Sommarentreprenör igen? (PR) Ja (TS) Ja Vad skue ni vija säga ti andra företag som funderar på att anita en Sommarentreprenör? (PR) Det är en mycket bra möjighet att utvecka verksamheten och erhåa nytänkande och nya aspekter. (TS) Kör på. Det är ett utmärkt sätt att få in framtida medarbetare. 14

15 COMFORTPRIS FÖR SCIENCE PARK enkerum 695 dubberum 865 pris per natt exk moms 100 METER FRÅN SCIENCE PARK I ogipriset ingår ekoogisk frukostbuffé, kaffe/te dygnet runt, värdecheck á 75 SEK / dygn ink.moms att använda på restaurang Comfort You, fri träning på Nordic Cub, tigång ti reaxavdening med bastu, bubbepoo, bijardbord, trådöst Internet, kvästidning samt Choice Cub Sivernivå vid ansökande av Choice Cubkort Boka på te: eer Uppge: SCIENCE PARK vid bokning. Du har även 15% rabatt på övriga Comfort Hote i Sverige - för mer information se IT SIMPLE Comfort Hote Jönköping Kostergatan 28, Jönköping choice.se JÖNKÖPING

16 Forska & Väx knyter samman entreprenörer och forskare Forskning utveckar idéer och företag Forskning är en av grundstenarna för innovativa företag som ska utveckas. På Science Park får företagen hjäp med att matchas ihop med forskare. Forskning kräver också ekonomiska resurser. En möjighet, som många tar tivara, är pengar från Forska & Väx. Fa k ta o m F o r s k a & V ä x Genom att änka ihop innovativa idéer med forskning skapar vi en utvecking med växande företag. John Stenstrand är affärsutveckare på Science Park. En av hans uppgifter är att hjäpa företag som vi starta forskningsprojekt. Med rätt insatser i rätt riktning är tanken att det ska eda ti ökad tiväxt och bättre position på marknaden. Det sjuder av idéer band företagen på Science Park. Men för att idéerna ska kunna omvandas ti konkreta satsningar på marknaden behövs forskning. Och för att kunna finansiera forskningen krävs resurser. Många små och medestora företag har inte egna forskningsresurser, konstaterar John Stenstrand. Därför är det viktigt att hitta vägar ti finansiering. Här kommer Forska & Väx in. Det är en finansieringsform som administreras av Vinnova på uppdrag av regeringen. Företag inom aa branscher som har potentia att vidareutveckas och växa kan söka pengar. Diskussionen om hur oika projekt ska finansieras är ständigt aktue här, säger John Stenstrand. Het naturigt har vi också många forskningsbenägna företag. Science Park har en vädigt viktigt uppgift i att stötta sina företag i strävan att utveckas genom forskningsprojekt, menar han. Vi jobbar konkret och måmedvetet för att hjäpa företagen i processen att söka pengar av Forska & Väx. Det är företagen som står för ansökan, och vi är ett viktigt bopank. Jag tror att vår ro kan vara ti stor nytta för företagen på fera sätt. Vi sitter på kontakter och kan matcha ihop företag och forskare. Redan i inedningsskedet är vi ti hjäp och går igenom grundtankarna kring ett projekt. Det eder oss vidare och vi bidrar med den uppbackning och det som vi kan ge. Närheten ti Högskoan är förstås en viktig ingrediens när det handar om forskning. Här kan kontakterna som Science Park har byggt upp vara ti stor hjäp för företagen. Ju bättre vi kan änka ihop företag och forskare, ju större är chansen att yckas, påpekar John Stenstrand. Jag är övertygad om att det band forskare finns vädigt mycket kunskap som företagen annars riskerar att inte få de av. Startades år 2005 av Vinnova på uppdrag av regeringen. Ska stärka forskning och utvecking i små och medestora företag. Riktar sig ti företag som har potentia att vidareutveckas och växa. Maximat kronor kan sökas för att undersöka marknadspotentiaen och strategin för ett tänkt forsknings- och utveckingsprojekt (Erbjudande C). Maximat kronor kan sökas för att genomföra en förstudie, ett verifieringsprojekt eer ett mindre forsknings- och utveckingsprojekt (Erbjudande B). Maximat 5 mijoner kronor kan sökas för ett forsknings- och utveckingsprojekt (Erbjudande A). Ansökningstiden för erbjudande A och B går under år 2010 ut den 9 februari och den 14 september. Erbjudande C kan sökas kontinuerigt. 16

17 d ata c h a s s i & c o m b i Q S C I E N C E P A R K J Ö N K Ö P I N G I n v e n t e c h S C I E N C E P A R K J Ö N K Ö P I N G S a m a r b e t e k r i n g o i k a p r o j e k t Forskningen är nödvändig för den som vi gå vidare och visa potentiaen för en produktidé. Därför är Forska & Väx ett viktigt stöd för ett itet företag utan musker att kara satsningen på egen hand. Lars Birging är marknads- och försäjningschef på Datachassi AB. Han håer i trådarna för de forskningsprojekt som både det egna boaget och moderboaget CombiQ genomför inom ramen för Forska & Väx-pengar. Våra boag har många gemensamma nämnare och därför genomförs fera projekt i ett nära samarbete, förkarar han. Men, vi jag poängtera, det är oerhört viktigt att regera de inbandade boagens de i projekten. Inte minst med tanke på att vi har oika investerare i de oika boagen. Combi Fence är det ena av två projekt där Forska & Väx-pengar används. Det handar om ett perimeterskydd, ett osynigt eektroniskt staket som skyddar byggnader och fasta instaationer. Grund idén kommer från det eektroniska staket som Datachassi har utveckat ti transportsektorn. Vi fick först pengar ti en marknadsanays, berättar Lars Birging. Sedan fick vi nya mede ti en mer produktinriktad förstudie. Nu går vi vidare och är beredda att skapa en färdig produkt. Därför söker vi i februari pengar ti ett mer omfattande utveckingsprojekt som också är forskningsinriktat. I båda de projekt som CombiQ och Datachassi genomför är forskare på Högskoan inbandade. Enigt Lars Birging är det en naturig de i den företagsmijö som man ever i. Hea mijön här på Science Park med närheten ti Högskoan skapar otroigt bra förutsättningar för oss som företagare. Det gör att vi kan ta nya kiv framåt och utvecka våra idéer ti något konstruktivt. K va i t e t g e r u t d e n i n g Noggranna förberedeser är en av nyckarna för att få forskningspengar. Som innovatör måste man kunna förmeda känsan i de idéer man bär på. Inventech Europe AB är ett av de företag på Science Park som har hög träffsäkerhet när det gäer att få pengar ti forskning. Ansökningarna om Forska & Väx-pengar har hittis gett hundraprocentig utdening. Martin Ekind är projektedare och ansvarig för teknisk utvecking på företaget. Han menar att varje detaj är viktig när ett projekt ska beskrivas. Tänk kvaitet rakt igenom! Visa att at är ordentigt genomtänkt och förberett! Idén är sjävkart grunden. Men det är viktigt att förmeda både känsa och detajrikedom. Det gör man genom en bra och genomtänkt presentation och ett professionet materia. Inventech är ett innovationsföretag där nytänkande och forskning står i högsätet. Därför är också externa mede ti oika forskningsprojekt ivsviktiga. Just nu ägger företaget den mesta kraften på sitt senaste egna projekt. Innehået håer man än så änge hemigt. Men det är ett internprojekt där en behovsanays med Forska & Väx-pengar redan har genomförts. Tiväxtverket har gått in med ett stöd på kronor och nyigen gick också Jönköpings Tekniska Högskoa in med resurser via sitt minst-program. Nästa steg i den satsningen är en ansökan om forsknings- och utveckingspengar från Forska & Väx enigt erbjudande A, avsöjar Martin Ekind. Den ämnar vi in någon gång under

18 Drivkraft mean entreprenörer Genom kreativa möten Business Incubator är Science Park Jönköpings utveckingsprogram där företag med stark tiväxtpotentia träffas. Under processen stödjer en personig affärsutveckare entreprenören och möjiggör en snabb och säker utvecking av företaget. Som du kan äsa om i detta nummer visar vi på fera bra exempe, såvä Infospread som exoro System och utbida.nu är yckade företag som har passerat vårt program, säger Magnus Gramming, ansvarig Business Incubator. Genom att skapa en arena där entreprenörer i samma utveckingsfas möter varandra skapar vi kreativa möten mean entreprenörer och andra intressenter, fortsätter Magnus. Vårt arbete är ofta att förbereda at affärsmässigt underag och änka ihop entreprenörer med kapitaaktörer, både regionat och nationet, säger Jonas Ivarsson, affärsutveckare i Business Incubator. I B u s i n e s s I n c u b ato r e r b j u d s f ö j a n d e O m B u s i n e s s I n c u b ato r S c i e n c e Pa r k J ö n k ö p i n g Företagen kvaificerar sig in ti programmet genom bedömning av affärsidé, entreprenören och internatione tiväxtambition. Business Incubator är en de av det nationea inkubatorsprogram IBIP som finansieras av Innovations-bron. I dagsäget verkar eva företag i Business Incubator. t j ä n s t e r s o m ko m p e t t e r a r d i n d r i v k r a f t o c h a f f ä r s i d é : Affärsutvecking Som entreprenör får du en personigt utvad affärscoach som fungerar som en utveckande möjiggörare. Finansiering Inkubatorn etaberar och håer kontakter med investerare och ger inkubatorföretagen vägedning om hur man presenterar sig och förhåer sig ti dessa. Nätverk Vi strävar efter att tidigt etabera kontakter med strategiskt viktiga aktörer, t ex referenskunder och partners. Med stöd vårt breda kontaktnät initieras kontakter som kan fungera som viktiga dörröppnare. Matchning Du som entreprenör kan iband känna dig ensam. Här får du hjäp med rekrytering och att bygga dit team. Utbidning Inkubatorn samordnar utbidning inom ämnen som de ingående företagen har behov av och som stödjer och bygger den grund som varje expansivt företag behöver för att få en god utvecking både på det organisatoriska och finansiea området. Partnerföretag Ti inkubatorn finns även ett partnerföretagsnätverk av expertföretag som hjäper dig med service och tjänster under sekretess. 18 Magnus Gramming och Jonas Ivarsson

19 S ta rt, U t v e c k i n g o c h T i v ä x t av f r a m t i d e n s f ö r e ta g Science Park Jönköping är en mötespats för kunskapsintensiva företag och drivna entreprenörer med förmågan att se möjigheter i nya tekniker och affärer. Vi erbjuder affärsidéutvecking, stöd ti kommersiaisering och uppbyggnad av företag genom tydiga utveckingsprocesser och finansieringsmöjigheter. Vi erbjuder dessutom en högkassig service i form av konferensmöjigheter i Science Park KonferensCenter, tigång ti WSN Appication Lab (Jönköpings modernaste abb för trådös robust teknik), moderna kontorsokaer, gym, kontorsservice etc. Verksamheten är beäget i centraa Jönköping, i hjärtat av den värdskända företagarregionen och i direkt ansutning ti den entreprenöriea och expansiva Högskoan i Jönköping. Verksamheten är uppdeat i tre faser där våra tre affärsområden verkar i oika omfattning. Vi tror på personigt engagemang och effektivt utnyttjande av affärsutveckarnas spetskompetenser för att få Din idé ti framgång. S ta rt Business Lab fokuserar främst på affärsidéutvecking och start av nya företag och kan erbjuda kontorspatser i ett företags uppstartsskede. Idén, din vija och drivkraft är de viktigaste ingredienserna. U t v e c k i n g Business Incubator är en av andets främsta inkubatorer och möjiggör en utvecking av företag med tiväxtpotentia på kortast möjigast tid. I dagsäget ingår ett 11 företag i Business Incubator. T i v ä x t Business Growth är en mijö för fortsatt tiväxt och internationaisering i en kreativ och nätverkande mijö. Här erbjuds nätverkande aktiviteter såsom seminarier och specifika utbidningar utefter behov. Här finns ca 100 företag idag. w w w. s c i e n c e pa r k. s e Science Park Jönköping satsar på spetskompetens Science Park Jönköping erbjuder numera spetskompetens inom fertaet affärsområden genom partneravta med några av marknadens viktigaste aktörer. Under våren har ett strategiskt arbete genomförts med att identifiera kunskapspartners inom områdena teknik, ekonomi, juridik, affärsmannaskap samt persona och organisation. Det har varit viktigt att hitta regiona kompetens som vi snabbt kan kaa in för att ösa uppgifter på speciaistnivå, säger Jonas Ivarsson, affärsutveckare på Science Park Jönköping. Nu är arbetet devis sutfört och fem partnerföretag med speciaistkompetens är därmed knutna ti Science Park Jönköping. För företagen i parken betyder det att speciaistkompetens snabbt finns att tigå. För våra partners syftar samarbetet ti att stödja näringsivet samtidigt som de skapar ångsiktiga kundreationer i ett tidigt skede. En win-win-situation het enket, fortsätter Jonas. Partnerföretagen är på pats i Science Park Jönköping en dag i veckan för kostnadsfri rådgivning och erbjuder därefter starkt rabatterade priser på sina tjänster. Utöver aa erbjudanden från partnerföretagen så kan Science Park Jönköping erbjuda en paett av bra produkterbjudanden inom bank, försäkring och PR från regionaa samarbetspartners. Pa rt n e r f ö r e ta g e n s o m f i n n s at t T T i g å ä r f ö j a n d e 19

20 f ö r e ta g e n i pa r k e n : Advokatfirman Gimstedt Appied Engineering Sweden AB Atkins Sverige AB Atoic GearWhee Heena Boström Rekam & Design AB HSa data AB Imano AB BPorto betat R a m b ö R e a c to r G r a p h i c s reko service management ab R h e o M e ta A B R i m a D ata Avsändare: Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping. Attendit AB Impema S a f e ta n k Avaon Product Deveopment AB Azent Mobie AB b.r.a. INNOVATION Lars Infospread INGUS Engineering AB Innovationsbron AB, Region Väst S a f e To o A B S AT S A : : I n r e d n i n g o D e s i g n S B P R S c i e n c e Pa r k s ys t e m e t i Ny rekam. Juneind AB Integrais J ö n k ö p i n g s ä n - k a n s i BAB Eektronik AB INTEND S e pa r e t t A B Basic Care Unit AB INTERFACETEKNIK S i S P S w e d i s h I n c u b ato r s & Bergvas Eektronik i Inventech Europe AB S c i e n c e Pa r k s Jönköping AB Invicia AB s w e f o s Bitwise / BWL IT AB Jnytt.se S k i BK Vision AB Junet S o i d W i Boströms Redovisningsbyrå AB Jönköping Business S ta f f U p Caretaker Scandinavia AB Deveopment S TA N D A R D I n d u s t r i d e s i g n CombiQ KiwanoTech AB S ta r b r i g h t C o n s u t i n g A B CombiTeam AB Kyne Soutions S u r g. M at e A B Combitech anthanden.se S w e f o s A B CopyNet KB Logista AB Svensk FöretagsFörmeding Creativ Energi & Mijö AB Logistikkirurgerna AB S v e n s k a T h e r m o C e A B Datachassi Lumumma Infodesign S w e t r a G r o u p A B Diaspora Link AB M_SOLUTION T e c h n e t E u r o p e A B DIOC KontorsCenter Maxkompetens T e c h Pay Direkten Mectec Eektronik AB t e k a n o va Divid MERKITO AB T h e s n o w r o o m Dometic AB M i j ö s t r at e g e n To p f i g h t a b Eco Innovation AB M o d e r s k e p p e t U n d e r w o r d G r a p h i c Ehn & Land N at i o n a N e t f o r m s A B P r o d u c t i o n s Emerson Process N o va U t b i d a. n u Management Nova Engineering AB W e b f i n a n s e r S c a n d i n av i a A B exoro system AB O s s o n & L i n d e r V e n a c e F i n a n c i a A B Expedit Retai Soutions AB Pa r s m o G r a f i s k F o r m V e p r o x FESTO P R O D U K T S T Ä L L W i e r m a r k I n v e s t A B Fatcube AB P u b i c o m I n t e r a c t i v e V å r d p at s S v e r i g e A B FLEXTRONICS Q u i c k m at c h B e m a n n i n g A B X p e r i e n t i a Fraktjakt AB Q u m e x M at e r i a t e k n i k A B Ö h r i n g s p w c GBF Redovisning & R a i n m e d i a Ö s s u r N o r d i c A B Dekaration R A L O N

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Cybercom i ord FÖRETAGSPRESENTATION OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehå 1 Kort om 2013 2 Cybercom på 3 minuter 4 Vd har ordet 7 Här finns vi 8 Kort om marknaden 10 Strategi 12 Må och utfa 14 Erbjudande

Läs mer

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 23 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog Håbart företagande 5 Strategi 6 SJ och kunderna

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling.

PRODUKTION ELEKTROTEKNIK TRÅDLÖST. En innovationspartner med bredd. Läs mer på almi.se. Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare en utveckling. PRODUKTION Rikard Söderberg: A utvecking ska kunna göras i datorn. TRÅDLÖST Caes Beckman: Samarbetet med industrin är djupare än bara forskningen. ELEKTROTEKNIK Mats Leijon: Det är ingen trend utan snarare

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten

mycket prat mycket verkstad 18 inflyttare berättar Vi samlar kraft för att skapa kraft därför flyttar vi till norrbotten [En biaga om projektet Kraftsaming 2011-2015 En bred insaming av värdefua tankar och idéer] maj 2012 Vi samar kraft för att skapa kraft Kraftsaming är en mötespats för en bred insaming värdefua tankar

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport

Telenor Sverige 2013 Hållbarhetsrapport Teenor Sverige 2013 Håbarhetsrapport 1 Innehåsförteckning VD:s förord sid 3 Läsanvisningar sid 4 Fakta om Teenor sid 4 Teenors Håbarhetsarbete internationet sid 5 Vad är håbarhet och CSR för Teenor? sid

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt Referens 9~~ Oa Osson ~,.. Underag ti projektbesut Betecknng R 17913 Anta sidor 1(4) Rr~1i: rroj nr b Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavsut: status: Ironman

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikae Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R561 4 Anta sidr 1{3) Underag ti prjektbesut Prjektnamn: P r j ek tägare: År ch m ånad för prjektstart: 2015-01 År ch månad för prjektavsut: 2016-12

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer

NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ. MÅNGA GODA resultat 2009-2011. Projekt i Sri Lanka stärker familjer 2012 NUMMER 3 EN TIDNING FRÅN PMU MÅNGA GODA resutat 2009-2011 NYA INSATSER I TORKANS AFRKA NIMESH FÅR KOMMA HEM TILL MAMMA Barnens rätt- KAMPANJ Projekt i Sri Lanka stärker famijer TIMBuKTU SJÖNG FÖR

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla

Dr.Hauschka. Hudvård från naturen för speciella behov. Med. För en behaglig känsla Dr.Hauschka Med Hudvård från naturen för speciea behov För en behagig känsa Aa produkter är fria från syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen Med Teeth Med Skin Med Lips Dr.Hauschka Med har tagit

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

När min pappa dog försvann tryggheten Barnens rätt- Emilie utmanar sig själv i Indien. Dynamic Vocal på Barnens rätt-turné

När min pappa dog försvann tryggheten Barnens rätt- Emilie utmanar sig själv i Indien. Dynamic Vocal på Barnens rätt-turné 2012 NUMMER 4 EN TIDNING FRÅN PMU Emiie utmanar sig sjäv i Indien Dynamic Voca på Barnens rätt-turné När min pappa dog försvann tryggheten Barnens rätt- KAMPANJ Nu får Thiwankas famij hjäp ur fattigdom

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning Mijökunskap för räddningstjänsten Från förebyggande ti återstäning Boken har tagits fram av en arbetsgrupp inom Räddningsverket (RoMm). I arbetsgruppen medverkade Ceciia Afredsson, Maria Karsson, Michae

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

INCUBATOR KALMAR SCIENCE PARK MEMBER NETWORK PARTNER CREATIVE ARENA

INCUBATOR KALMAR SCIENCE PARK MEMBER NETWORK PARTNER CREATIVE ARENA KALMAR SCIENCE PARK INCUBATOR PARTNER CREATIVE ARENA AFFÄRSSKAP eller om en mötesplats där idéer får luft under vingarna Visst kan idéer komma när man minst anar? Du har säkert varit med om att en idé

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Företagskultur nyckeln till framgång. Mjärdevi Sopplunch 2011-10-27

Företagskultur nyckeln till framgång. Mjärdevi Sopplunch 2011-10-27 Företagskultur nyckeln till framgång Mjärdevi Sopplunch 2011-10-27 Anders Englund Över 25 års erfarenhet av IT & telekombranschen Programmerare Projektledare Säljare Chef och VD Styrelseuppdrag IT&Telekomföretagen

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är

AKTUELLT. Var med och påverka. kommuniceras löpande på en särskild hemsida. Ett annat argument för medlemspanelen är AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 6/7 12 2012 2011 Vi på EIO ska bi ännu bättre på att yssna

Läs mer

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18.

Gruppmöte majoriteten: kl. 18.30. Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 18.00. Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl. 18. Kaese ti sammanträde med kommunfumäktige 2013-10-28 Tid: Onsdagen den 6 november, k. 19.00 Pats: Fokets hus - Trosa Gruppmöte majoriteten: k. 18.30 Gruppmöte Sociademokraterna, Mijöpartiet och Trosa Radikaer:

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre

ournalen stadling 4Afternoon SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Om adoption, solokarriär och att bli äldre Svenska ournaen februari 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen SASCHA, 10, FLYDDE FRÅN FÖRÄLDRARNA Levde på gatan som tjuv i dag studerar hon JOEL, 8, SKÅDIS I BISTÅNDSFILM

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna.

krokens stål greppa. FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka för att kolla om ryktena var sanna. Laxtroing Området utanför Understen har under senare år evererat mängder med schysta axar Laxar som enigt utsago skue expodera så fort de känt krokens stå greppa FFA tog rygg på fiskeguiden Micke Puhakka

Läs mer

Vem bryr sig om variation?

Vem bryr sig om variation? www.purmo.se Vem bryr sig om variation? Produktkataog Purmo, Rettig Heating AB, Box 220 29, Garnisonsgatan 25 C, S-250 22 Hesingborg Te +46 (0)42-15 30 00, Fax +46 (0)42-15 20 13, www.thewarmsociety.com

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Årsredovisning för Norra Västmanlands samordningsförbund R sala rr;i KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 KF:s HA;>JDLING ;'fr 72 2013 37 (40} 167 Dnr 2013/232 Årsredovisning för Norra Västmanands samordningsförbund INLEDNING

Läs mer

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras

ournalen Miriam änglar svenska EMELIES TVÅ VÄRLDAR LAGA INDISK FESTMIDDAG Stöttar föräldralösa barn i Sydafrika Sexoffrens språkrör i Honduras Svenska ournaen oktober 2012 årgång 88 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen svenska ängar Stöttar förädraösa barn i Sydafrika EMELIES TVÅ VÄRLDAR Hemma i Örebro och Afrika LAGA INDISK FESTMIDDAG

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

KAPITEL 1 2 3 Milstolparna

KAPITEL 1 2 3 Milstolparna TEXT & FOTO PAT RIK TJÖRNMARK om nostagi och uppfinningar som bivit värdsberömda Vi hoppar in i tidsmaskinen och startar taxametern var kar 1939 En teknisk futräff minsta och ättaste taxameter Den nya

Läs mer

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET

TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET TIDSIZRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGES AV KUNGL ÖRLOGSMANN;\SÄLLSI(APET N: r 1 1987 TIDSKRIFT I Marindiesar med mercedes-kvaitet Våra ubåtar kräver en absout påitig huvuddiesel Näcken-ubåtarna

Läs mer

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTGUIDE

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTGUIDE Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRODUKTGUIDE Tidigt på morgonen, sent på kväen. Eer mitt under en hektisk arbetsdag. 2 Stadsdistribution är en konstant utmaning. Tätt trafikerade gator, smaa gränder,

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

ournalen Mat-Lina HJÄLP GRAVIDA TILL SJUKHUS SÅ SKA BARNEN DELA MED SIG TYGER BLIR FINA BRICKOR Italienska smaker på riktigt

ournalen Mat-Lina HJÄLP GRAVIDA TILL SJUKHUS SÅ SKA BARNEN DELA MED SIG TYGER BLIR FINA BRICKOR Italienska smaker på riktigt Svenska ournaen oktober 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen HJÄLP GRAVIDA TILL SJUKHUS Många har inte råd att föda säkert SÅ SKA BARNEN DELA MED SIG Jukappar skickas ti Östeuropa

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Kulturskolan. Skapande på din fritid. Dans Bild & Form

Kulturskolan. Skapande på din fritid. Dans Bild & Form Kuturskoan Stockhom Skapande på din fritid Musik Teater Dans Bid & Form Kurser 2011 För barn och unga 6-22 år skrivna i Stockhoms stad Kuturskoan Stockhom Kuturskoan bedriver en verksamhet med skapande

Läs mer

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII

insamling nu Resultat för 2010 Givarnas stöd ger närhet till naturen Givandet fortsätter att öka Starkt stöd till Haiti EN TIDNING FRÅN FRII FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 124 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18

Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18 Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18 INNEHÅLL 1. Introduktion 2. Vårt område 3. Grunden vi bygger från 4. Vad vi åstadkommit

Läs mer

Indiskt på menyn. Kanapékurs i rios slum. Här lärde jag mig vad riktig kärlek är Sophia om sin tid på barncentret i Ukraina

Indiskt på menyn. Kanapékurs i rios slum. Här lärde jag mig vad riktig kärlek är Sophia om sin tid på barncentret i Ukraina SvJ Indiskt på menyn recept av komikern david batra svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 1 februari 2015 Årgång 91 Här ärde jag mig vad riktig kärek är Sophia om sin tid

Läs mer

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar

ournalen margot JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE BARNSLAVARNA HAN BOR PÅ SJUKHUSET pröva nya smaker i sommar Och bidra ti att fattiga och vådtagna kvinnor får hjäp Svenska ournaen augusti 2013 årgång 89 Medems- och organisationstidning för Läkarmissionen JORKAS MC-CAFÉ FIXAR PENGAR TILL BEHÖVANDE MATTIAS BESÖKTE

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

SVARSANALYS. 10 p. 8 p. 34 p. 7 p. 9 p. 10 p. 5 p. 4 p. 9 p. 8 p. 6 p Sammanlagt 149 p. 6 p DET MEDICINSKA URVALSPROVET 23.5.2012

SVARSANALYS. 10 p. 8 p. 34 p. 7 p. 9 p. 10 p. 5 p. 4 p. 9 p. 8 p. 6 p Sammanlagt 149 p. 6 p DET MEDICINSKA URVALSPROVET 23.5.2012 1 DET MEDICINSA URVALSPROVET 3.5.01 SVARSANALYS Svarsanaysen offentiggörs omedebart efter det att urvasprovet avsutats. Syftet med svarsanaysen är att ge detagarna i urvasprovet en genere beskrivning av

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 3 1970 T RAPP OB och mannen under 1960-ta/et Föredrag av Överbefähavaren, hået vid Kung Örogsmannasäskapets sammanträde 1212 1970 1. nedning Min tid som OB är snart tiända.

Läs mer