Att mötas är ett sätt att växa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att mötas är ett sätt att växa"

Transkript

1 f o k u s : m ö t e n Vinter 2009 En tidning om människor och idéer från Science Park Jönköping. Att mötas är ett sätt att växa SafeToo Årets Innovation A f f ä r s ä n g a r D e ta r h j ä p f ö r at t y c k a s H ä m ta r k r a f t o c h k a p i ta

2 M ö t e n s k a pa r a f f ä r e r I detta nummer yfter vi fram företag och individer i Science Park Jönköping som hittat samarbeten och affärer genom att träffas i Science Park eer det nätverk mijön erbjuder. Vår kreativa mijö rymmer över hundra boag och efter årsskiftet expanderar vi ytterigare genom att införiva gårdshuset i Science Parks regi. Vi har under en tid arbetat hårt med att tigodose företagens behov av utveckingskapita och annan finansiering. Det av Science Park deägda investmentboaget Jönköping Business Deveopment är ett exempe på det. Med ett par års historik kan vi konstatera att deägarna i investmentboaget föjdinvesterar och framförat engagerar sig tidsmässigt i boagen. De bidrar med erfarenhet, internationaiseringsperspektiv och förhandingsförmåga samt ser ti att boagen fokuserar. Även finansieringsportaen.se, en guide som exponerar finansieringsprodukterna i änet, har nyigen fått en uppfräschning. Kapita i a ära men det gäer att bygga sunda önsamma boag som står på egna ben. Sedan förra numret har Science Parks ordinarie VD, Therese Sjöundh nedkommit med ytterigare ett barn, Juia. Under tiden hon är förädraedig är undertecknad, affärscoach och VD i Jönköping Business Deveopment AB, tiförordnad VD i Science Park Jönköping. Efter det stundande årsskiftet sutförs sammanstäningen av statistik avseende utveckingen i boagen i parken. Det återkommer vi med i nästa nummer. Med önskan om en riktigt god ju och nytt år! Dan Friberg tf VD Science Park Jönköping

3 H e m i g h e t e n b a ko m h ö g p r e s t e r a n d e m i j ö e r? 4 At t m ö ta s ä r e t t s ä t t at t v ä x a 6 e n d e av m ö t e s p at s e n 8 h j ä p f ö r at t y c k a s 1 0 h ä n t i pa r k e n 1 2 P r e m i ä r f ö r Å r e t s I n n o vat i o n 1 3 S o m m a r e n t r e p r e n ö r e r n a 1 4 F o r s k n i n g u t v e c k a r i d é e r o c h f ö r e ta g 1 6 d r i v k r a f t G e n o m k r e at i va m ö t e n 1 8 S c i e n c e Pa r k J ö n k ö p i n g s at s a r p å s p e t s ko m p e t e n s 1 9 P r o d u k t i o n. R e d a k t i o n s g r u p p : Magnus Gramming, Fredrik Göransson, Susanna Haonen, Lisa Jonsson. S k r i b e n t e r : Carence Hansson, Linda Kastanius Jarenmark. F oto g r a f: T Avreten. Pressbider. L ayo u t: Ny rekam. t ry c k & d i s t r i b u t i o n : Tabergs Tryckeri. a n s va r i g u t g i va r e : Dan Friberg.

4 f o k u s : m ö t e n H e m i g h e t e n b a ko m h ö g p r e s t e r a n d e m i j ö e r? I en värd av högt omvandingstryck ökar betydesen av prestationer i värdskass. Det aktuaiserar några frågor: Vika faktorer stimuerar människor ti extraordinära insatser? Finns något speciet i mijön där de verkar? Vad kännetecknar i så fa dessa högpresterande mijöer? Viken ro spear den fysiska mijön i förhåande ti andra mijöfaktorer? Det är ätt att peka ut högpresterande mijöer och beskriva dess framgångar. Men att förstå dess inre processer är inte ika ätt. I vår forskning har vi vat ut mijöer som uppvisat stora prestationer. Band dessa finns IBM Zürich Research Laboratory, Bennettons Fabrica och Wat Disney & Co under 1950-taet. Sedan har vi försökt uska ut vad som kännetecknar mijöerna. 76 faktorer har identifierats. Här föjer ett par exempe: Systematisk jakt på externa impuser synes vara en av nyckarna ti framgång kreativ omvärdsanays med andra ord. IBM Zürich Research Laboratory hade en specie byggnad med syfte just att fånga in impuser från omvärden via besökare. Disney skickade ut sina tecknare ti Chitwadjungen i Nepa bara för att få se hur det egentigen går ti när en krokodis käftar sår igen. Fera av mijöerna investerar i estetik. Exempevis satsade Benetton stora resurser på att få ti en titaande arkitektur i Fabrica. Detajer är ett signum. IBM hade ett utstäningsrum där ti och med konsoerna, på vika oika apparater var pacerade, var medvetet formgivna för att utstråa framsteg och utvecking. Disneys Casting Office hade formgjutna dörrhandtag i mässing förestäande kända Disneyfigurer. Benetton skapade trapphus som mer var att betrakta som konstverk. Ti estetiken hör också omgivningen och därmed okaiseringen. IBM:s anäggning förades ti ett område som nyigen hade bivit kassat som naturpark, och som samtidigt var nära en attraktiv stadskärna. Andra exempe på mijöer som vi har studerat är CERN, Pharmacia och Business Lab i Science Park Jönköping. Vi har också studerat kostren under gansperioden, Wien under förra sekeskiftet och Nies Bohrs Köpenhamn. Som synes är det både verksamheter och patser. I boken Värdeskapande möten, där fera av faen beskrivs, konstaterade vi att möten och mötespatser går som en röd tråd hos framgångsrika mijöer. Men varför och hur? Jo: Stora prestationer bygger på många människors gemensamma ansträngningar. Nästan atid krävs kunskaper och kompetenser av oika sag, och därmed från oika kunskapskuturer. Dessa är koppade ti oika yrkes- eer sektorskuturer. Hemigheten bakom stora prestationer är därför i hög grad korsbefruktning av idéer och kunskaper från oika kuturer, och sådan korsbefruktning sker vid speciea former av möten. Att skapa mijöer med förmåga att stimuera värdeskapande möten är därmed sannoikt den viktigaste utmaningen för dem som vi spea i värdsmästarkassen. Förutom påverkbara faktorer finns faktorer som inte är ika ätt att påverka. I Wien prägades mijön av en specie tidsanda modernt vs. tradition samt ett poitiskt undertryck. Vidare gjorde bostadsbrist att en cafékutur växte. Detta bev myan ti den korsbefruktning av kunskaper och perspektiv som bev så resutatbringande. Högpresterande mijöer är extrema. När de satsar på t.ex. design eer på omvärdsbevakning så gör de det med större kraft och kvaitet än de festa andra. Vidare taar vi här inte om kreativa mijöer, utan om mijöer där kreativitet endast är en de av drivkrafterna. Dessutom är dessa mijöers må inte primärt kreativitet, utan snarare innovation. De är med andra ord mästare på inte bara på att få fram nya idéer utan ara mest att göra så att dessa idéer vinner insteg på marknader och i samhäet. För Sveriges de är det viktigt att bicka ut, att inspireras av at som händer och sker i änder som Sydkorea och Kanada. Om vårt and inte ska bi ännu mer ifrånsprunget måste vi bi bättre på att skapa högpresterande mijöer. Eer vad tror du? Per Frankeius, Docent Örebro universitet 4

5 O m g i v n i n g e n o c h d ä r m e d o k a i s e r i n g e n ä r e n v i k t i g fa k to r. I B M : s a n ä g g n i n g f ö r a d e s i e t t n at u r s k ö n t o m r å d e m e d Z ü r i c h s j ö n s o m f o n d. J ö n k ö p i n g S v e r i g e s M o n t r e u x h a r k a n s k e e n s to r ko n k u r r e n s f ö r d e s o m s k u e k u n n a n y t t j a s m e r v i d r e k ry t e r i n g a r av h ö g p r e s t e r a n d e m ä n n i s ko r o c h v e r k s a m - h e t e r? At t s k a pa m i j ö e r m e d f ö r m å g a at t s t i m u e r a v ä r d e s k a pa n d e m ö t e n ä r e n av d e v i k t i g a s t e u t m a n i n g a r n a f ö r d e m s o m v i s p e a i v ä r d s - m ä s ta r k a s s e n. B e n e t to n Fa b r i c a p r ä g a s t. e x. av o m s o r g s f u e s t e t i k o c h a r k i t e k t u r. S ys t e m at i s k s ö k n i n g e f t e r e x t e r n a i m p u s e r f r å n o m v ä r d e n ä r e t t s i g n u m f ö r h ö g p r e s - t e r a n d e m i j ö e r. W a t D i s n e y s k i c k a d e u t m e d a r b e ta r e t i n at u r e n f ö r at t v e r k i g e n s e h u r d j u r b e t e r s i g i v e r k i g h e t e n. 5

6 Att mötas är ett sätt att växa På Science Park Jönköping kan mötet mean människor och företag vara avgörande för både framtiden och framgången. Det kan handa om det ara första mötet som sedan utveckas ti något stort. Det kan handa om ett utveckat samarbete som växer. Och det kan handa om möten kring jobb och projekt som skapar förutsättningar och möjigheter. F r ö e t t i J n y t t s å d d e s i ko r r i d o r e n. För drygt fem år sedan kev Danie Bacej in på Science Park med ett anta fyttkartonger i famnen. I korridoren stötte han ihop med Krister Leimoa. Det de inte visste då var att mötet skue resutera i en gemensam företagssatsning ett par år senare. j n y t t S C I E N C E P A R K J Ö N K Ö P I N G Idag sitter Danie Bacej och Krister Leimoa vid rodret för en av de mest yckade mediesatsningar som gjorts i Jönköping. Med den okaa webbtidningen Jnytt når de äsare varje dag. Vi gick in i det här med öppna ögon och entusiasm, berättar de. Men vi var också naiva. Vi har ärt oss massor på vägen och orienterar oss fortfarande fram med yhördhet inför våra äsares och kunders önskemå. När Danie och Krister möttes första gången hade de het oika paner för framtiden. Krister var den som redan då jobbade med media. Inom sitt företag på Science Park hade han startat affärsnättidningen webfinanser.com. Danie var het inriktad på att utvecka sin webbyrå Pubicom. Redan vid första mötet föddes små tankar oss emean, minns Danie och Krister. Ett frö hade såtts och det började gro hos oss båda. Det var en oka nyhet av stora mått som skue omvanda tanke ti handing. I november 2005 rånades Riksbanken i Jönköping. Kort därefter tog Krister kontakt med Danie. Jag sa att Nu kör vi igång!, berättar Krister. Händesen gjorde det så uppenbart för oss. Den okaa webbtidningen behövdes, och vi skue göra den! Några månader senare, i början av apri, kunde Jönköpingsborna surfa in på Jnytt. Sedan dess har det gått snabbt och tidningen når dagigen nya besökare. Kanske tack vare ett kort möte i en av korridorerna på Science Park. 6

7 i n f o s p r e a d S C I E N C E P A R K J Ö N K Ö P I N G ato i c * D e v ä x a d e ta n k a r o c h s k a pa d e I n f o s p r e a d. En säjare och en expert på kodning, båda med samma synsätt och produktfiosofi. Där har ni huvudingredienserna i företaget Infospread som Stefan Johansson och Rickard Nordström startade för fem år sedan. Stefan och Rickard kände varandra ite ytigt när de båda var verksamma i inkubatorn på Science Park. De satt då mittemot varandra, i varsitt kontor, var och en med sin verksamhet. Med tiden växades ite tankar och de bådas intresse för varandra bev at starkare. Jag har atid haft visioner om hur man kan utvecka oika mobia appikationer, säger Rickard. Och när Stefan berättade om sina idéer inom samma område bev jag intresserad. Det var många pussebitar som verkade passa, infikar Stefan. Riktigt konkret bev det när Rickard kom hem från en sosemester i Kroatien med en idé om en tidtabe i mobien. Just tidtabeen i mobien kom att bi den produkt som gav Stefans och Rickards gemensamma satsning i företaget Infospread skjuts. Tidtabeen används nu av fertaet av änstrafikboagen i Sverige. Genom att vi satt i inkubatorn fick vi mycket hjäp på vägen, berättar de. Hea mijön här är för övrigt stimuerande. Under vår utvecking har vi fått inspe från oika hå och vi har kunnat boa oika idéer och tankegångar med företagsgrannar. Den mobia tidtabeen är bara en av Infospreads produkter. Inom företaget utveckas fera andra appikationer och ösningar som ännu inte har kommit ut på marknaden. Vi kan bara konstatera att vi är två individer som fungerar ihop. Två entreprenörer som tänker ika men som med oika bakgrund kompetterar varandra. e n f ö r e ta g s m i j ö s o m s k a pa r s a m a r b e t e. B A B e e k t r o n i k c i r a x S C I E N C E P A R K J Ö N K Ö P I N G De är konkurrenter, och de är koegor. På Science Park s tredje våning handar det mycket om styrkretsar, processorer och ettor och noor. Här huserar fera eektronikföretag vägg i vägg. Iband som konkurrenter, iband som koegor. Just nu är vi mitt uppe i ett projekt där fera företag inom huset är engagerade, berättar Anders Rambrant, vd hos BAB Eektronik. Det är ett bra exempe på hur samarbete skapar mervärde. I just det här projektet är BAB både everantör och köpare av tjänster. Grannföretaget Cirax hade tidigare evererat desystem ti en kund. Nu vie samma kund ha hjäp med en hehetsösning. Då var det naturigt för Cirax att vända sig ti oss. Sjäva hade de inte karat hea jobbet. När vi sedan fick vår uppgift på bordet upptäckte vi att vi saknade en de kompetens, fortsätter Anders. Då vände vi oss ti Atoic i huset inti. Så var vi tre företag runt samma projekt. För BAB Eektronik är denna form av samarbete en naturig de av tivaron. Det är ett sätt att använda både resurser och kompetens på ett effektivt sätt. Mijön här på Science Park gör det ätt att jobba ihop. Vi har aa en varierande beäggning och drar en vädig nytta av varandra. Många av de projekt som vi är inbandade i skue nog inte kunna genomföras utan ett samarbete, avsutar Anders. För vår de köper vi in nästan a hjäp inom huset. * Atoic är inte med på biden. 7

8 När det etaberade företaget vi vara en de av mötespatsen Science Park J önköping Att det sitter en stor variation av företag i Science Park Jönköping gör att många ser fördear och vi vara en de av den fantastiska mötespats som parken är. Ett exempe är Produktstä som är ett väetaberat företag från de småändska skogarna. Företaget som har sitt huvudkontor i Hierstorp förade hösten 2008 en de av sin designavdening ti Jönköping och bev därmed det 100:e företaget i parken. För närvarande sitter Oscar Hakeberg på pats, men Jönköping har numera även bivit det naturiga vaet för företaget vid möten på grund av det centraa äget i Sverige. Att vaet fö på Science Park, när företaget bestämt sig för att etabera ett kontor i Jönköping, beskriver Per som naturigt. Han nämner fördear som att det igger centrat, att man får ett trevigt bemötande, närheten ti högskoan och centrum och inte minst för de andra företagen som sitter i parken. Och bevis på att Science Park Jönköping är en mötespats där man kan knyta kontakter och hitta samarbetspartners har de fått erfara, då de redan har fått kontakt med fera företag i huset. Det gjorde vi redan första veckan, ti och med när vi inredde kontoret, berättar Per. 8

9 Produktstä har funnits sedan 1986 och har för tifäet 25 anstäda. Precis som namnet avsöjar designar de och utveckar butiksinredningar och produktstä för varumärkesexponering i butiker. Det kan vara at från broschyrstä ti stä för cykar och kryddburkar. At för att produkten ska se så attraktiv ut som möjigt. Aa produkter måste exponeras, annars säjs de inte. Syns du inte så finns du inte i butik. Är Coca Coa bättre exponerat än Pepsi i butik så säjer de mer, berättar Per Thuin som är VD på Produktstä. Företaget inriktar sig på aa typer av varumärken och har kunder som Santa Maria, Back & Decker och Isadora. De har ingen egen produktion och därför är inte beroende av att designa produkter i ett visst materia eer ett visst utseende. Det gör att de kan vara fexiba och designa och utvecka unika produkter för varje kund. Vi gör at specia. Det är speciautveckat och speciadesignat för varje kund. Idag vi man utmärka sig och sticka ut i butik för att konkurrera, då måsta man hitta nya vägar och materia, berättar Per. Det är bra att vi inte har begränsningen. För mig bir det ättare att möta kundens behov om jag kan väja det materia jag tycker passar bäst, berättar Oscar. Paceringen av designavdening i Science Park Jönköping har fait vä ut och både Per och Oscar tycker att det gjorde rätt va och känner att de sitter i en mijö som stämmer överens med företaget visioner. Jag som sitter här känner verkigen att det är framåtandra och nytänk, berättar Oscar. De har redan samarbete med fera företag i huset och de ser en stor potentia i att hitta fer samarbetspartners och kunder. Jag tror att det finns många fer företag i huset som vi kan ha nytta av. Det finns fera teknikorienterade företag och eftersom produktstäen bir mer avancerade och med ösningar vi inte har riktigt ko på, kan man hitta den informationen här i huset, avsutar Oscar. P r o d u k t s t ä S C I E N C E P A R K J Ö N K Ö P I N G 9

10 Ett företag behöver ett anta nödvändiga ingredienser för att fungera. En bärande idé och produkt är naturigtvis grunden. Människor som driver arbetet framåt ikaså. I framgångsreceptet ingår också kraft i form av kapita, kunskap och erfarenhet. Företagen Utbida.nu och Exoro System har båda hämtat in kraft utifrån med hjäp av erfarna företagare och investerare. De tar hjäp för att yckas Hämtar kraft och kapita utifrån E n g a g e m a n g e t, d e n s ta r k a s t e d r i v f j ä d e r n Just nu är mitt engagemang den starkaste drivfjädern. Uppdraget är ångsiktigt och ska ge resutat ängre fram. B-O Huting har genom Jönköping Business Deveopement satsat pengar i Exoro System AB. Nu är han en viktig kugge i det ia innovationsföretaget både som investerare och som arbetande styreseedamot. B-O Huting och Gert Johansson sitter bredvid varandra i ett konferensrum på Science Park. De sitter bidigt taat på två het oika stoar. Men de har båda intresse av att driva Exoro System framåt. För B-O Huting är Exoro ett investeringsobjekt. Men inte bara det. Han satsar också sin sjä och sitt hjärta i det företag som han har investerat pengar i. Mået är förstås att satsningen ska ge avkastning. Men vägen dit är fyd av arbete och engagemang. Gert Johansson har en het annan utgångspunkt. Han har reaiserat en produktidé i ett eget företag. För honom är företaget den stora personiga satsningen. Han har skapat något eget som han nu ser växa fram. Jönköping Business Deveopement (JBD) gick in som deägare i Exoro hösten Då stod det också kart att någon av investerarna i JBD skue ta pats i Exoros styrese. Vi bedömde ganska snabbt att B-O med sin bakgrund ämpade sig bäst för uppdraget, berättar Gert. Vår inriktning stämde het enket överens med den kunskap och erfarenhet som B-O hade. Här var vi het eniga, infikar B-O. Personigen är jag inte den sortens investerare som satsar i en mängd oika boag. Exoro är ett E x o r o s ys t e m S C I E N C E P A R K J Ö N K Ö P I N G boag som är het i samkang med det område som jag behärskar. B-O Hutings är engagemang i Exoro har också en annan vinking. I början av 80-taet var han en av grundarna ti det idag framgångsrika IT-företaget Pdb. Där har han fortfarande starka intressen. Nu ser han fera gemensamma nämnare mean sitt gama företag och Exoro. Ja, koppingen är verkigen intressant. På sikt ser jag stora möjigheter ti en nära reation mean de båda företagen. Att Gert Johansson har stor titro ti B-O Huting går inte att ta miste på. Han har gjort resan tidigare och har kompetensen. Dessutom representerar han ett kontaktnät som vi redan nu har stor nytta av och som kommer att betyda massor för oss i framtiden. Gert Johansson och B-O Huting (JBD) är ett investmentföretag ägt av Science Park Jönköping, Högskoan i Jönköping, Sjätte AP-fonden, LRF och ett anta privatinvesterare. JBD har 11 mijoner kr i initiat investerat beopp. Sedan starten 2007 har 8 investeringar utförts, varav 3 exit samt 5 aktiva portföjboag Portföjboag: Infospread AB, GearWhee AB, Exoro System AB, AB utbida.nu, Waterfuse AB 10

11 Affärsängarna Mats Wärnbring och Svante Runnquist satsar både pengar och engagemang i Utbida.nu u t b i d a. n u S C I E N C E P A R K J Ö N K Ö P I N G Mats Wärnbring, Britt-Marie Gyensvaan och Svante Runnquist F ö r s t m ä n n i s k a n, s e d a n k a p i ta e t o c h a f f ä r s i d é n Människan bakom ett företag är den ara viktigaste ingrediensen! Sedan kommer kapitaet, och ti sist affärsidén! Nej, det är inte den bärande idén som väger tyngst för att ett företag ska yckas. Tyngst väger istäet de personer som ska driva företaget framåt. Det menar affärsängen Mats Wärnbring som tisammans med Svante Runnquist har satsat pengar och engagemang i Utbida.nu. De har ägarintressen i företaget, både enskit och via Jönköping Business Deveopement. Mats Wärnbrings syn på framgångsfaktorerna i ett företag säger också en de om varför han sjäv har haft ett intresse av att gå in och dea med sig av sina egna erfarenheter. En person som satsar a sin sjä i ett företag behöver kraft och kompetens utifrån. Jag gjorde också samma sak, när jag en gång var i början av min karriär, säger han. För Britt-Marie Gyensvaan, vd och grundare av Utbida.nu, var det en sjävkarhet att ta in hjäp utifrån. Redan när hon sökte in ti Science Park hade hon som må att hitta kraftfua samarbetspartners. Jag har adrig haft en tanke på att kara mig sjäv, säger hon. Det betraktar jag som en omöjighet för den som vi yckas. Även Svante Runnquist ser den personiga erfarenheten som ett viktigt tiskott för ett ungt företag. Sjäv tror jag att jag kan bidra med en he de kunskap kring hur man bygger ett företag och skapar rätt kassaföde. Dessutom har jag ett nätverk av kontakter som jag kan dea med mig av. Vikigast för att yckas är en bra diaog mean företagaren och investeraren, fortsätter han. Det är en förutsättning för att kunna förmeda erfarenheter. Både Mats Wärnbring och Svante Runnquist yfter fram engagemanget och intresset av att vara med på tåget mer än den krassa ekonomiska vinningen. Det är det som är det som driver oss, säger de båda. Och som det ser ut nu, har vi stora förhoppningar att arbetet som vi aa ägger ner tisammans ska resutera i ett riktigt framgångsrikt företag. 11

12 Hänt i parken V I N N A R E AV G U L D E N E N / A B u t b i d a. n u i Jö n k ö p i n g Science Park Jönköping - Start, utvecking och tiväxt av framtidens företag Science Park Jönköping är en mötespats för kunskapsintensiva företag och drivna entreprenörer med förmågan att se möjigheter i nya tekniker och affärer. Science Park Jönköping erbjuder affärsidéutvecking, stöd ti kommersiaisering och uppbyggnad av företag genom tydiga utveckingsprocesser och finansieringsmöjigheter samt stöd ti fortsatt tiväxt och utvecking i en kreativ mijö. Verksamheten är beägen i hjärtat av den väkända företagarregionen, och i närheten av den entreprenöriea och expansiva Högskoan i Jönköping. Gudenen Gudenen är Science Park Jönköpings utmärkese ti årets inkubatorsföretag. Priset instiftades 1997 och deas ut årigen. Urvaskriterier för Gudenen 1. Företaget har en unik affärsidé. 2. Företaget är en bra förebid för andra företag 3. Företaget har utveckats vä det gångna året ekonomiskt/resutatmässigt 4. Företaget har goda förutsättningar att yckas framåt. w w w. u t b i d a. n u Enen är ett karaktäristiskt insag i undervegetationen i våra barr- och övskogar, men bäst trivs den i soiga öppna ägen. Ofta sätter den sin präge på hea andskapsbiden. Enbären äts av många fågar och därigenom sprids fröna. Bra Böckers Lexicon Gudenens skapare Konstnär Ninnie Forsgren är sedan våren 2003 bosatt i Ystad. Ninnie har keramisk utbidning vid Konstfackhögskoan i Stockhom samt praktik vid utändska och svenska verkstäder, band annat Rörstrand. Hon har verkat som formgivare för W.Goebe Hummewerk i fem år och arbetar i drejat och skupterat stengods i fria former, även kombinerat med temperamåat träsnideri. Tidigare vinnare 07/08 Exoro System AB 2001 Webfinanser AB 2006 Infospread Euro AB 2000 Ma5 security AB 2005 SafeToo AB 1999 E-Respect 2004 Vaue Pubic Reations Jönköping AB 1998 Idébörsen AB 2003 Osson & Linder, Ljusdesign 1997 Atid 2002 Taa PR CombiQ har tecknat ett ferårigt icensavta med Husqvarna. Den patentsökta teknik inom automatisk maskinuppföjning som avtaet avser kommer att instaeras i maskiner i Husqvarnas storsatsning Husqvarna Performance Program. Vi är mycket stota och inspirerade av att Husqvarna vi jobba med oss ångsiktigt och tisammans kommer vi fortsätta utveckingen av fer intressanta produkter. Kontraktet gör även att vi vågar satsa mer aggressivt inför framtidens, säger Torbjörn Birging, VD för CombiQ AB. U U t b i d a. n u t i d e a d e s G u d e n e n. Med en motivering som öd "Med en möjiggörande attityd har de knutit ti sig ett nätverk av krävande kunder och stabia finansiärer viket borgar för en fortsatt tiväxt av boaget" fick Utbida.nu ta emot Gudenen. Gudenen instiftades 1997 och är Science Park Jönköpings utmärkese ti årets inkubatorsföretag. CombiQ gör Husqvarnas produkter ännu inteigentare. M o d e r s k e p p e t b ä s t p å m a r k n a d s f ö r i n g. Moderskeppet utsågs av Marknadsföreningen i Jönköping ti Årets marknadsförare under Jönköpingsgaan. Priset deas ut för att beöna föredömiga marknadsinsatser och för att visa på framgångsrika exempe på marknadsföring. Moderskeppet vann även Svenska Podradiopriset 2009 i kategorin webb-tv med sin podcast "Photoshop - Svenska guider i Photoshop". Ski utsett ti Gaseföretag. Ski har utsetts ti Gase-företag av Dagens Industri. Vår vision är att vara ett nationet, snabbfotat och omtaat företag som skapar möjigheter för akademiska taanger och Gaseutnämningen är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Heena Nordström på Skis Jönköpingskontor. Vi vi växa vidare, men det är viktigt att det sker med bibehåen kvaitet och önsamhet. K i e n t c e n t r e r a d v e r k s a m h e t G ö r at t B a s i c C a r e U n i t A B E x pa n d e r a r. Basic Care Unit har sedan starten i våras dubberat vårt må för hea 2009 och hade redan under september måndad nått mået för 2010 vad gäer kunder och antaet kundtimmar. Heena Nordström 12

13 NYHET! En guide ti finansieringsmöjigheter för entreprenörer i Jönköpings än Det ska vara ätt att hitta information Om du behöver kapita för din idé, för att starta ditt företag eer för att ta nästa steg i ditt befintiga företag så hittar du samad information på Jönköpings äns finansieringsporta. Väkomna! >> Premiär för Årets Innovation Under årets uppaga av Jönköpingsgaan var det premiär för Science Park Jönköping att dea ut det nyinstiftade priset Årets Innovation. Science Park Jönköpings vision är att vara en drivkraft i förnyesen av företagsamheten i den redan framgångsrika entreprenöriea region vi har. Genom utmärkesen vi vi uppmuntra fer innovativa företag att satsa på utvecking av idéer och nya affärskoncept. Utmärkesen kommer att deas ut årigen ti det företag i parken eer i dess nätverk, som visat på störst innovativ ösning under det gångna året. K r i t e r i e r Vinnarens innovation ska bygga på en nydanande teknik, företaget ska ha en internatione tiväxtpotentia och personerna bakom visa på stor ambition och drivkraft. D e n o m i n e r a d e f ö r e ta g e n : SafeToo SafeToo evererar ösningar som höjer standarden för säkerhet inom byggsektorn. Surg.Mate Surg.Mate AB utveckar och säjer Doxpa, en kirurgisk sårhake för engångsbruk. RheoMeta RheoMeta utveckar och tiverkar utrustning för semi-soid gjutning av komponenter. S a f e To o h a r Å r e t s I n n o vat i o n Det bev SafeToo som för sin innovativa teknik och egenutveckade gränssnitt för säkrare byggarbetspatser, som under Jönköpingsgaan fick ta emot Science Park Jönköpings nyinstiftade utmärkese Årets Innovation. Vi är mycket gada över att få detta priset. Det var oväntat! A uppmärksamhet och positiva kommentarer bir en sporre i den fortsatta utveckingen av SafeToo när vi nu arbetar med att etabera oss i Norge och Storbritannien, säger Kenneth Johansson, VD SafeToo. M ot i v e r i n g t i å r s v i n n a r e y d e R : SafeToo har genom ett nära samarbete med edande byggentreprenörer och maskinuthyrare tagit fram en produkt-famij som ger säkrare byggarbetspatser, ger bättre kontro över maskiner och verktyg samt minskar stödrisken. Den tekniska innovationen i kombination med ett egenutveckat administrationsgränssnitt utmärker företaget i en traditione bransch. SafeToos nu ca 15 man starka team med vd Kenneth Johansson i spetsen utveckar och säjer produkter och tjänster i såvä Sverige som internationet. SafeToo höjer genom sina innovationer standarden för säkerhet inom byggsektorn är därför värdiga vinnare av Årets Innovation

14 Saab Training System och Combipate om: S o m m a r e n t r e p r e n ö r e r n a Sommarentreprenörerna är ett projekt drivet av Science Park Jönköping där syftet är att sammanföra dagens och morgondagens entreprenörer. Science Park Jönköping ordnar uppdrag från företag i regionen och matchar det mot studenter med via att starta eget företag. Studenterna kan då få sitt första uppdrag och är igång som företagare. Uppdragen utförs i första hand under sommarmånaderna med en omfattning om minst fyra veckor och uppåt. Science Park Jönköping matchar, genom en ansökningsprocess, passande entreprenörer med de uppdrag som finns i regionen. Sommarentreprenörerna har funnits i över 10 år och många är de uppdrag som genomförts åt en mängd företag. Exempe på uppdrag är föjande: Marknadsanayser Kundundersökningar Web/programmering Logistikhantering Grafisk formgivning Här är några röster från två av företagen som varit inbandade i årets över 20 uppdrag. Vi ni anita en Sommarentreprenör eer en student för öpande uppdrag? Kontakta Business Lab i Science Park Jönköping. Patrik Rehnqvist, Head of Marketing & Saes SAAB Training Systems S A A B T r a i n i n g S ys t e m s Saab Training Systems är ett edande företag inom internatione miitär utbidning och träning. Verksamheten består av system och tjänster som omfattar at från aserbaserade simuatorer ti instrumenterade träningsanäggningar. Tor Sjödin, VD CombiPate AB C o m b i P at e A B Speciiserade inom utvecking av eektronik och eektromekaniska produkter inom datakommunikation och system för distribution av brev och paket. Varför anitande ni Sommarentreprenör? (PR) Vi ansåg att detta kunde vara ett bra hjäpmede, att med "friska ögon" titta på ett anta intressanta marknader, samtidigt som vi kan fokusera på vårt dagiga arbete. Att använda sommarentreprenörerna ger oss också möjigheten att få ite nya intressanta uppsag och vinkingar på vår verksamhet. (TS) Jag behövde snabbt resurser för ett utveckingsprojekt. Viken typ av uppdrag fick Sommarentreprenören? (PR) Vi på SAAB Training Systems anitade Sommarentreprenörerna för att genomföra en marknadsanays av Östeuropa. Att utifrån deras perspektiv anaysera och utvärdera oika marknader. Att hitta viktiga parametrar och mäteta för vår fortsatta utvärdering av framtida marknadssatsningar. (TS) De har varit med och utveckat programvara ti en porta med TCP/IP och SSL programmering. Vad är ert intryck efter utfört uppdrag? (PR) De gjorde ett mycket seriöst och proffitionet arbete. De yckades att hitta vissa "gudkorn" som vi kan fortsätta bearbeta. Anaysen var också mycket vä genomförd och vi kommer i fortsättningen att även appicera vissa av mätetaen i rapporten på andra marknader. (TS) Perfekt att Science Park Jönköping noga yssnade på mina önskemå och yckades överträffa sig sjäv i rätt kompetens och karaktär på kiarna. Är ni intresserade av att anita en Sommarentreprenör igen? (PR) Ja (TS) Ja Vad skue ni vija säga ti andra företag som funderar på att anita en Sommarentreprenör? (PR) Det är en mycket bra möjighet att utvecka verksamheten och erhåa nytänkande och nya aspekter. (TS) Kör på. Det är ett utmärkt sätt att få in framtida medarbetare. 14

15 COMFORTPRIS FÖR SCIENCE PARK enkerum 695 dubberum 865 pris per natt exk moms 100 METER FRÅN SCIENCE PARK I ogipriset ingår ekoogisk frukostbuffé, kaffe/te dygnet runt, värdecheck á 75 SEK / dygn ink.moms att använda på restaurang Comfort You, fri träning på Nordic Cub, tigång ti reaxavdening med bastu, bubbepoo, bijardbord, trådöst Internet, kvästidning samt Choice Cub Sivernivå vid ansökande av Choice Cubkort Boka på te: eer Uppge: SCIENCE PARK vid bokning. Du har även 15% rabatt på övriga Comfort Hote i Sverige - för mer information se IT SIMPLE Comfort Hote Jönköping Kostergatan 28, Jönköping choice.se JÖNKÖPING

16 Forska & Väx knyter samman entreprenörer och forskare Forskning utveckar idéer och företag Forskning är en av grundstenarna för innovativa företag som ska utveckas. På Science Park får företagen hjäp med att matchas ihop med forskare. Forskning kräver också ekonomiska resurser. En möjighet, som många tar tivara, är pengar från Forska & Väx. Fa k ta o m F o r s k a & V ä x Genom att änka ihop innovativa idéer med forskning skapar vi en utvecking med växande företag. John Stenstrand är affärsutveckare på Science Park. En av hans uppgifter är att hjäpa företag som vi starta forskningsprojekt. Med rätt insatser i rätt riktning är tanken att det ska eda ti ökad tiväxt och bättre position på marknaden. Det sjuder av idéer band företagen på Science Park. Men för att idéerna ska kunna omvandas ti konkreta satsningar på marknaden behövs forskning. Och för att kunna finansiera forskningen krävs resurser. Många små och medestora företag har inte egna forskningsresurser, konstaterar John Stenstrand. Därför är det viktigt att hitta vägar ti finansiering. Här kommer Forska & Väx in. Det är en finansieringsform som administreras av Vinnova på uppdrag av regeringen. Företag inom aa branscher som har potentia att vidareutveckas och växa kan söka pengar. Diskussionen om hur oika projekt ska finansieras är ständigt aktue här, säger John Stenstrand. Het naturigt har vi också många forskningsbenägna företag. Science Park har en vädigt viktigt uppgift i att stötta sina företag i strävan att utveckas genom forskningsprojekt, menar han. Vi jobbar konkret och måmedvetet för att hjäpa företagen i processen att söka pengar av Forska & Väx. Det är företagen som står för ansökan, och vi är ett viktigt bopank. Jag tror att vår ro kan vara ti stor nytta för företagen på fera sätt. Vi sitter på kontakter och kan matcha ihop företag och forskare. Redan i inedningsskedet är vi ti hjäp och går igenom grundtankarna kring ett projekt. Det eder oss vidare och vi bidrar med den uppbackning och det som vi kan ge. Närheten ti Högskoan är förstås en viktig ingrediens när det handar om forskning. Här kan kontakterna som Science Park har byggt upp vara ti stor hjäp för företagen. Ju bättre vi kan änka ihop företag och forskare, ju större är chansen att yckas, påpekar John Stenstrand. Jag är övertygad om att det band forskare finns vädigt mycket kunskap som företagen annars riskerar att inte få de av. Startades år 2005 av Vinnova på uppdrag av regeringen. Ska stärka forskning och utvecking i små och medestora företag. Riktar sig ti företag som har potentia att vidareutveckas och växa. Maximat kronor kan sökas för att undersöka marknadspotentiaen och strategin för ett tänkt forsknings- och utveckingsprojekt (Erbjudande C). Maximat kronor kan sökas för att genomföra en förstudie, ett verifieringsprojekt eer ett mindre forsknings- och utveckingsprojekt (Erbjudande B). Maximat 5 mijoner kronor kan sökas för ett forsknings- och utveckingsprojekt (Erbjudande A). Ansökningstiden för erbjudande A och B går under år 2010 ut den 9 februari och den 14 september. Erbjudande C kan sökas kontinuerigt. 16

17 d ata c h a s s i & c o m b i Q S C I E N C E P A R K J Ö N K Ö P I N G I n v e n t e c h S C I E N C E P A R K J Ö N K Ö P I N G S a m a r b e t e k r i n g o i k a p r o j e k t Forskningen är nödvändig för den som vi gå vidare och visa potentiaen för en produktidé. Därför är Forska & Väx ett viktigt stöd för ett itet företag utan musker att kara satsningen på egen hand. Lars Birging är marknads- och försäjningschef på Datachassi AB. Han håer i trådarna för de forskningsprojekt som både det egna boaget och moderboaget CombiQ genomför inom ramen för Forska & Väx-pengar. Våra boag har många gemensamma nämnare och därför genomförs fera projekt i ett nära samarbete, förkarar han. Men, vi jag poängtera, det är oerhört viktigt att regera de inbandade boagens de i projekten. Inte minst med tanke på att vi har oika investerare i de oika boagen. Combi Fence är det ena av två projekt där Forska & Väx-pengar används. Det handar om ett perimeterskydd, ett osynigt eektroniskt staket som skyddar byggnader och fasta instaationer. Grund idén kommer från det eektroniska staket som Datachassi har utveckat ti transportsektorn. Vi fick först pengar ti en marknadsanays, berättar Lars Birging. Sedan fick vi nya mede ti en mer produktinriktad förstudie. Nu går vi vidare och är beredda att skapa en färdig produkt. Därför söker vi i februari pengar ti ett mer omfattande utveckingsprojekt som också är forskningsinriktat. I båda de projekt som CombiQ och Datachassi genomför är forskare på Högskoan inbandade. Enigt Lars Birging är det en naturig de i den företagsmijö som man ever i. Hea mijön här på Science Park med närheten ti Högskoan skapar otroigt bra förutsättningar för oss som företagare. Det gör att vi kan ta nya kiv framåt och utvecka våra idéer ti något konstruktivt. K va i t e t g e r u t d e n i n g Noggranna förberedeser är en av nyckarna för att få forskningspengar. Som innovatör måste man kunna förmeda känsan i de idéer man bär på. Inventech Europe AB är ett av de företag på Science Park som har hög träffsäkerhet när det gäer att få pengar ti forskning. Ansökningarna om Forska & Väx-pengar har hittis gett hundraprocentig utdening. Martin Ekind är projektedare och ansvarig för teknisk utvecking på företaget. Han menar att varje detaj är viktig när ett projekt ska beskrivas. Tänk kvaitet rakt igenom! Visa att at är ordentigt genomtänkt och förberett! Idén är sjävkart grunden. Men det är viktigt att förmeda både känsa och detajrikedom. Det gör man genom en bra och genomtänkt presentation och ett professionet materia. Inventech är ett innovationsföretag där nytänkande och forskning står i högsätet. Därför är också externa mede ti oika forskningsprojekt ivsviktiga. Just nu ägger företaget den mesta kraften på sitt senaste egna projekt. Innehået håer man än så änge hemigt. Men det är ett internprojekt där en behovsanays med Forska & Väx-pengar redan har genomförts. Tiväxtverket har gått in med ett stöd på kronor och nyigen gick också Jönköpings Tekniska Högskoa in med resurser via sitt minst-program. Nästa steg i den satsningen är en ansökan om forsknings- och utveckingspengar från Forska & Väx enigt erbjudande A, avsöjar Martin Ekind. Den ämnar vi in någon gång under

18 Drivkraft mean entreprenörer Genom kreativa möten Business Incubator är Science Park Jönköpings utveckingsprogram där företag med stark tiväxtpotentia träffas. Under processen stödjer en personig affärsutveckare entreprenören och möjiggör en snabb och säker utvecking av företaget. Som du kan äsa om i detta nummer visar vi på fera bra exempe, såvä Infospread som exoro System och utbida.nu är yckade företag som har passerat vårt program, säger Magnus Gramming, ansvarig Business Incubator. Genom att skapa en arena där entreprenörer i samma utveckingsfas möter varandra skapar vi kreativa möten mean entreprenörer och andra intressenter, fortsätter Magnus. Vårt arbete är ofta att förbereda at affärsmässigt underag och änka ihop entreprenörer med kapitaaktörer, både regionat och nationet, säger Jonas Ivarsson, affärsutveckare i Business Incubator. I B u s i n e s s I n c u b ato r e r b j u d s f ö j a n d e O m B u s i n e s s I n c u b ato r S c i e n c e Pa r k J ö n k ö p i n g Företagen kvaificerar sig in ti programmet genom bedömning av affärsidé, entreprenören och internatione tiväxtambition. Business Incubator är en de av det nationea inkubatorsprogram IBIP som finansieras av Innovations-bron. I dagsäget verkar eva företag i Business Incubator. t j ä n s t e r s o m ko m p e t t e r a r d i n d r i v k r a f t o c h a f f ä r s i d é : Affärsutvecking Som entreprenör får du en personigt utvad affärscoach som fungerar som en utveckande möjiggörare. Finansiering Inkubatorn etaberar och håer kontakter med investerare och ger inkubatorföretagen vägedning om hur man presenterar sig och förhåer sig ti dessa. Nätverk Vi strävar efter att tidigt etabera kontakter med strategiskt viktiga aktörer, t ex referenskunder och partners. Med stöd vårt breda kontaktnät initieras kontakter som kan fungera som viktiga dörröppnare. Matchning Du som entreprenör kan iband känna dig ensam. Här får du hjäp med rekrytering och att bygga dit team. Utbidning Inkubatorn samordnar utbidning inom ämnen som de ingående företagen har behov av och som stödjer och bygger den grund som varje expansivt företag behöver för att få en god utvecking både på det organisatoriska och finansiea området. Partnerföretag Ti inkubatorn finns även ett partnerföretagsnätverk av expertföretag som hjäper dig med service och tjänster under sekretess. 18 Magnus Gramming och Jonas Ivarsson

19 S ta rt, U t v e c k i n g o c h T i v ä x t av f r a m t i d e n s f ö r e ta g Science Park Jönköping är en mötespats för kunskapsintensiva företag och drivna entreprenörer med förmågan att se möjigheter i nya tekniker och affärer. Vi erbjuder affärsidéutvecking, stöd ti kommersiaisering och uppbyggnad av företag genom tydiga utveckingsprocesser och finansieringsmöjigheter. Vi erbjuder dessutom en högkassig service i form av konferensmöjigheter i Science Park KonferensCenter, tigång ti WSN Appication Lab (Jönköpings modernaste abb för trådös robust teknik), moderna kontorsokaer, gym, kontorsservice etc. Verksamheten är beäget i centraa Jönköping, i hjärtat av den värdskända företagarregionen och i direkt ansutning ti den entreprenöriea och expansiva Högskoan i Jönköping. Verksamheten är uppdeat i tre faser där våra tre affärsområden verkar i oika omfattning. Vi tror på personigt engagemang och effektivt utnyttjande av affärsutveckarnas spetskompetenser för att få Din idé ti framgång. S ta rt Business Lab fokuserar främst på affärsidéutvecking och start av nya företag och kan erbjuda kontorspatser i ett företags uppstartsskede. Idén, din vija och drivkraft är de viktigaste ingredienserna. U t v e c k i n g Business Incubator är en av andets främsta inkubatorer och möjiggör en utvecking av företag med tiväxtpotentia på kortast möjigast tid. I dagsäget ingår ett 11 företag i Business Incubator. T i v ä x t Business Growth är en mijö för fortsatt tiväxt och internationaisering i en kreativ och nätverkande mijö. Här erbjuds nätverkande aktiviteter såsom seminarier och specifika utbidningar utefter behov. Här finns ca 100 företag idag. w w w. s c i e n c e pa r k. s e Science Park Jönköping satsar på spetskompetens Science Park Jönköping erbjuder numera spetskompetens inom fertaet affärsområden genom partneravta med några av marknadens viktigaste aktörer. Under våren har ett strategiskt arbete genomförts med att identifiera kunskapspartners inom områdena teknik, ekonomi, juridik, affärsmannaskap samt persona och organisation. Det har varit viktigt att hitta regiona kompetens som vi snabbt kan kaa in för att ösa uppgifter på speciaistnivå, säger Jonas Ivarsson, affärsutveckare på Science Park Jönköping. Nu är arbetet devis sutfört och fem partnerföretag med speciaistkompetens är därmed knutna ti Science Park Jönköping. För företagen i parken betyder det att speciaistkompetens snabbt finns att tigå. För våra partners syftar samarbetet ti att stödja näringsivet samtidigt som de skapar ångsiktiga kundreationer i ett tidigt skede. En win-win-situation het enket, fortsätter Jonas. Partnerföretagen är på pats i Science Park Jönköping en dag i veckan för kostnadsfri rådgivning och erbjuder därefter starkt rabatterade priser på sina tjänster. Utöver aa erbjudanden från partnerföretagen så kan Science Park Jönköping erbjuda en paett av bra produkterbjudanden inom bank, försäkring och PR från regionaa samarbetspartners. Pa rt n e r f ö r e ta g e n s o m f i n n s at t T T i g å ä r f ö j a n d e 19

20 f ö r e ta g e n i pa r k e n : Advokatfirman Gimstedt Appied Engineering Sweden AB Atkins Sverige AB Atoic GearWhee Heena Boström Rekam & Design AB HSa data AB Imano AB BPorto betat R a m b ö R e a c to r G r a p h i c s reko service management ab R h e o M e ta A B R i m a D ata Avsändare: Science Park Jönköping, Gjuterigatan 9, Jönköping. Attendit AB Impema S a f e ta n k Avaon Product Deveopment AB Azent Mobie AB b.r.a. INNOVATION Lars Infospread INGUS Engineering AB Innovationsbron AB, Region Väst S a f e To o A B S AT S A : : I n r e d n i n g o D e s i g n S B P R S c i e n c e Pa r k s ys t e m e t i Ny rekam. Juneind AB Integrais J ö n k ö p i n g s ä n - k a n s i BAB Eektronik AB INTEND S e pa r e t t A B Basic Care Unit AB INTERFACETEKNIK S i S P S w e d i s h I n c u b ato r s & Bergvas Eektronik i Inventech Europe AB S c i e n c e Pa r k s Jönköping AB Invicia AB s w e f o s Bitwise / BWL IT AB Jnytt.se S k i BK Vision AB Junet S o i d W i Boströms Redovisningsbyrå AB Jönköping Business S ta f f U p Caretaker Scandinavia AB Deveopment S TA N D A R D I n d u s t r i d e s i g n CombiQ KiwanoTech AB S ta r b r i g h t C o n s u t i n g A B CombiTeam AB Kyne Soutions S u r g. M at e A B Combitech anthanden.se S w e f o s A B CopyNet KB Logista AB Svensk FöretagsFörmeding Creativ Energi & Mijö AB Logistikkirurgerna AB S v e n s k a T h e r m o C e A B Datachassi Lumumma Infodesign S w e t r a G r o u p A B Diaspora Link AB M_SOLUTION T e c h n e t E u r o p e A B DIOC KontorsCenter Maxkompetens T e c h Pay Direkten Mectec Eektronik AB t e k a n o va Divid MERKITO AB T h e s n o w r o o m Dometic AB M i j ö s t r at e g e n To p f i g h t a b Eco Innovation AB M o d e r s k e p p e t U n d e r w o r d G r a p h i c Ehn & Land N at i o n a N e t f o r m s A B P r o d u c t i o n s Emerson Process N o va U t b i d a. n u Management Nova Engineering AB W e b f i n a n s e r S c a n d i n av i a A B exoro system AB O s s o n & L i n d e r V e n a c e F i n a n c i a A B Expedit Retai Soutions AB Pa r s m o G r a f i s k F o r m V e p r o x FESTO P R O D U K T S T Ä L L W i e r m a r k I n v e s t A B Fatcube AB P u b i c o m I n t e r a c t i v e V å r d p at s S v e r i g e A B FLEXTRONICS Q u i c k m at c h B e m a n n i n g A B X p e r i e n t i a Fraktjakt AB Q u m e x M at e r i a t e k n i k A B Ö h r i n g s p w c GBF Redovisning & R a i n m e d i a Ö s s u r N o r d i c A B Dekaration R A L O N

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 SJ ÅRSREDOVISNING & HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 VINJETTER HÖGT UPP I GRÅ SJ I KORTHET SJ på två minuter 1 SJ i korthet 5 Vd har ordet 7 Ordförande har ordet 8 Väsentighetsanays 9 Intressentdiaog 10 Håbart

Läs mer

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18

insamling nu en tidning FRån FRII l stark reaktion på debattprogram 5 stiftelsen nordens ark Vild idé räddar hotade djur SIDAN 18 FRII är en poitiskt och reigiöst obunden sammansutning av 95 friviigorganisationer inom humanitet, kutur och mijövård. Tisammans har vi cirka fyra mijoner sympatisörer. FRII verkar för etisk och professione

Läs mer

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning

IT, hästar grävmaskiner. Sverigemoln.se Office IT-Partner bygger Sveriges största molntjänst. Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-learning 1System Management Ett magasin från Office IT-Partner #2 2011 IT, hästar grävmaskiner & Sverigemon.se Office IT-Partner bygger Sveriges största montjänst Lärande IT-affärer Office IT-Partner Miroi I-earning

Läs mer

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm

ournalen rongedal hit gick percy barneviks miljoner Fokus: MIKROKREDITER förändrar världen reser hem Ny symbol Majas dröm Svenska NYA ournaen februari nr 1 d 2011 d Årgång 87 Läkarmissionens organisations- och medemstidning hit gick percy barneviks mijoner reser hem Fyktingarna i Sudan återvänder Ny symbo Läkarmissionens

Läs mer

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR

tillbaka igen Julens söta saker SUCCÉ FÖR SvJ svenska journaen, äkarmissionens Medems och organisationstidning nr 6 december 2014 Årgång 90 HYLLAR SIN DOKTOR Denis Mukwege har fått pris igen Först sås tänderna ut, sedan könsstympas man Lanoi fick

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Den trådlösa framtiden SCIENCE PARK JÖNKÖPING. Kunglig stämning Kronprinsessan Victoria besöker Science Park

Den trådlösa framtiden SCIENCE PARK JÖNKÖPING. Kunglig stämning Kronprinsessan Victoria besöker Science Park Juni 2004 SCIENCE PARK JÖNKÖPING Den trådlösa framtiden Henrich Franzén berättar om den trådlösa framtiden Kunglig stämning Kronprinsessan Victoria besöker Science Park Business lab Jönköping i topp när

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare.

Hela denna bilaga är en annons från Bolagsverket. Nya webbtjänster spar tid åt företagare. Elektronisk kontakt med Bolagsverket Nya webbtjänster spar tid åt företagare. sidan15 FÖRETAG & AFFÄRER EN BILAGA FRÅN BOLAGSVERKET OM HUR DET KAN BLI LÄTTARE ATT VARA FÖRETAGARE I SVERIGE Modernare aktiebolagslag

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

regions attraktionskraft. Ni har tuffa mål. Ettusen nya jobb, hundratals innovationer

regions attraktionskraft. Ni har tuffa mål. Ettusen nya jobb, hundratals innovationer Landräddningen skapar ett varmare samhälle Jag tycker att det är viktigt att vi engagerar oss och hjälper varandra. PLATSEN PÅVERKAR HÄLSAN Forskare samlas i Gävle för att knäcka koderna som visar platsens

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I

Läs mer