Vallhovskolans kvalitetsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012"

Transkript

1 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) Vallhovskolans kvalitetsredovisning Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör till nära samarbete mellan skolans verksamheter. Bra utemiljö, nära till skog och pulkabacke, skridsko- och fotbollsplan. Bristen på arbetsrum, konferensrum, grupprum, samtalsrum kräver en mycket noggrann logistik, mycket tid och kraft går åt till detta. Förråd, utan fönster, har gjorts om till arbetsrum för bl.a. spec.ped. Planlösningen innebär att åldersintegrerade klasser är nödvändigt och därmed är det ibland upp till 32 elever i ett klassrum. Avsaknad av rum försvårar även arbetet för hemspråkslärare och modersmålslärare. Skolan har ett skolbibliotek. För detta arbete finns inte någon specifik personal, utan sköts av lärare tillsammans med elever och skolans kanslist. Vi saknar en admindator i biblioteket för att återlämningen av böcker skall fungera optimalt. Slöjd och hemkunskap bedrivs på Norrsätraskolan, då skolan saknar denna typ av lokaler. Under läsåret har lärarna fått tillgång till egna datorer. Skolan har behov av ökat antal elevdatorer, med tanke på projektet Skriva sig till läsning nu pågått i två år. Även insikten och kunskapen om att använda alternativa lärverktyg har ökat behovet av datorer. Hösten 2013 sker utdelandet av en-till-en-datorer på Vallhovskolan. Skolan är mångkulturell då det finns 50 elever med annat modersmål än svenska. 13 olika språk är representerade. Antalet lärarstuderande från högskolorna i Gävle och Falun har under året varit sju. Två lärare har under läsåret deltagit i HiG:s utbildning för LLU. 2. Systematiskt kvalitetsarbete Terminen startar med att vi gemensamt går igenom kvalitetsredovisningen och arbetsplanen. Rektor ansvarig. Kunskapsförvaltningen

2 Datum Sidan 2(25) Avstämning och diskussioner angående arbetsplanen sker fortlöpande under läsåret vid planeringsdagar, arbetslagsträffar, ämnesgrupper och skolans gemensamma personalträffar. Rektor och enhetsledare ansvariga. Särskilda avstämningstider för arbetsplanen är höstlovet, vårterminens start och utvärderingsdagar under vårterminen då hela arbetslaget deltar. Detta gäller förskoleklass, fritidshem och skolan. Som underlag används enkäter, diagnostiska prov, nationella prov och övriga utvärderingar av det egna arbetet. Under året sker kontinuerliga LUS-dragningar, även utifrån genusperspektiv. Klasskonferens hålls två gånger per läsår med berörda lärare, rektor och elevhälsan. Sammanställningen av kvalitetsredovisningen görs av ledningsgruppen utifrån bl.a. kommunens elevenkät och diskussionsmaterial från avdelningarnas utvärderingar. Dessutom harledningsgruppen tillsammans med elevrådet sammanställt alla klassers utvärdering av arbetsplanen. Nytt för detta läsår är att elevenkäterna i årskurs 3 och 5 återkopplas tillsammans med eleverna i dessa årskurser. Detta görs som ett led i att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor, ledningsgrupp och klasslärarna ansvariga. Fritidshemmet och förskoleklassen verksamhet har särskilt utvärderats tillsammans av personal och rektor. Nya mål för verksamheterna har utarbetats. Rektor ansvarig. Åtgärderna i Vallhovskolans arbetsplan bryts ned till avdelningarnas planeringar, och respektive pedagogers lokala pedagogiska planeringar. Utvärderingen av detta arbetssätt har visat på ökad känsla av delaktighet bland pedagogerna. Enhetsledare och arbetslag ansvariga. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har följt vårt årshjul, vilket har fungerat bra med tydliga rutiner. Under detta läsår har skolan reviderat beredskapsplan/ Hot och våld. Brandsyn, brandövningar och skyddsronder har genomförts under året, vilket fungerat tillfredsställande. Rektor och skyddsombud ansvariga. Eleverna har varit delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet via klassråd, avdelningsråd, elevråd och genom målen i arbetsplanen gällande Normer och värden. Rektor och klasslärarna ansvariga. Kamratstödjarnas trygghetsvandring har legat som underlag till skyddsrond och utvärdering av Normer och värden. Vuxna kamratstödjare och enhetsledare ansvariga. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i minnesanteckningar och protokoll för respektive arbetsgrupp och verksamhetsområde. Denna dokumentation ligger till grund för skolans kvalitetsredovisning. Denna presenteras sedan på vår hemsida. 2

3 Datum Sidan 3(25) 3. Normer och värden Mål 2011/12: Samtliga avdelningars resultat i elevenkäten ska vara minst 3 på frågan Jag har arbetsro i skolan. Resultat Resultatet är 2,92 för årskurs 3 och 2,86 för årskurs 5 Målet är uppfyllt i hög grad. Alla avdelningarna har arbetat med klassens mål och avdelningens mål, utifrån skolans förväntansdokument. Dessa mål har ofta haft anknytning till arbetsro. Eleverna har varit delaktiga i att sätta upp nya mål och utvärdera, bl.a. via avdelningsråden och vid storsamlingar. Detta har varit positivt för alla elevers delaktighet och ansvarstagande. Vi har fortsatt arbetet med att få tydlig struktur och genomförande av lektioner genom diskussioner i arbetslagen. Alla pedagoger har deltagit i utbildningen Ledare i klassrummet med Ewa Szamborska. Detta har lett till en ökad medvetenhet om sin roll/betydelse som ledare hos pedagogerna. Vid återkoppling med eleverna utifrån frågan Jag har arbetsro i skolan förknippade många elever arbetsro lika med tystnad. I övriga diskussioner med elever framkommer att de har möjlighet att koncentrera sig och utföra sitt skolarbete i stor utsträckning. Då vi målmedvetet arbetat med att skapa arbetsro är vår analys att elevernas svar i enkäten speglar deras syn på att arbetsro är lika med tystnad. Eleverna upplever att placering i klassrummet och möjlighet att arbeta i mindre grupper påverkar arbetsron positivt. På grund av skolans lokaler har vi ej möjlighet att dela de stora klasserna (upp till 32 elever) i mindre grupper så ofta som det vore önskvärt. Mål 2012/13 Samtliga avdelningars resultat i elevenkäten ska vara minst 3 på frågan Jag har arbetsro i skolan. Aktivitet: Diskutera begreppet arbetsro tillsammans med eleverna, för att få en samsyn om begreppet. Kontinuerliga utvärderingar om klimat och arbetsro i klassrummet. Diskussioner i lärarlaget angående utvärderingsformer. Arbeta vidare med kunskaperna från kursen Ledaren i klassrummet i arbetslagen och lärarträffar. Återkoppling med kursledaren. 3

4 Datum Sidan 4(25) Ansvar Rektor, arbetslag, klasslärare Utvärdering av likabehandlingsplanen Vi har utvärderat svaren utifrån fritidshemmets föräldraenkät och kommunens elevenkät för 3:or och 5:or. Diskussioner i EHT och på arbetslagens utvärderingar inför kvalitetsredovisningen. Utvecklingssamtal. Delaktiga har varit elever Åk 3 och 5, elevrådet, EHT, arbetslagen, föräldrarådet och föräldrar till elever på fritids. Elever via utvecklingssamtal. Ny plan upprättas. Rektor, enhetsledare och elevhälsoteam ansvariga. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Skola åk 1-6 Elevenkät och samtal med elever i olika grupperingar visar att eleverna generellt trivs, att vuxna reagerar när någon behandlas illa och att de känner sig väl behandlade av vuxna och klasskamrater. Inga större skillnader märks i ett genusperspektiv i svaren. Alla avdelningarna har arbetat med klassens mål och avdelningens mål, utifrån skolans förväntansdokument. Dessa mål har ofta haft anknytning till arbetsro och förhållningssätt. Detta har varit positivt för alla elevers delaktighet och ansvarstagande. All personal på Vallhovskolan har under året deltagit i fortbildningen Ledaren i klassrummet. Den har varit ett stöd i vårt arbete. Eleverna har varit delaktiga i att sätta upp nya mål och utvärdera, bl.a. via avdelningsråden och vid storsamlingar. Detta har varit positivt för alla elevers delaktighet och ansvarstagande. Kurator, skolsköterska, specialpedagog och vuxna kamratstödjare har haft samtal både vid uppkomna situationer och i förebyggande syfte, med gott resultat. På rasterna har vi haft organiserade aktiviteter och förstärkt vuxennärvaro. Eleverna upplever skolgården trygg enligt elevrådet. Kamratstödjarna har organiserat trivseldagar vilket har upplevts positivt enligt klassernas utvärderingar. De har också genomfört trygghetsvandring enligt BRÅ. Den föranledde vissa åtgärder efter diskussioner med elevråd. Fritidshem Förväntansdokumentet har förankrats på fritidshemmet. Fritidshemmet betonar olika kulturers värde och ser det som en tillgång med kulturell mångfald. Arbetet med att hantera varandras olikheter har resulterat i en hög tolerans mellan barnen. Vi ser vikten av personalens förhållningssätt i det vardagliga arbetet. Kommunens föräldraenkät visar att vårdnadshavarna anser att personalen arbetar för att motverka fördomar mellan olika kulturer. All personal på Vallhovskolan har under året deltagit i fortbildningen Ledaren i klassrummet. Den har varit ett stöd i vårt arbete. Personalen på fritids bedömer att barnen trivs och är trygga i grupperna, vilket även stärks av resultatet i föräldraenkäten. 4

5 Datum Sidan 5(25) Förskoleklass All personal på Vallhovskolan har under året deltagit i fortbildningen Ledaren i klassrummet. Den har varit ett stöd i vårt arbete. Veckans mål i förskoleklasserna har fungerat bra. Dessa har varit baserade på aktuella behov i barngruppen och utifrån förväntansdokumentet. Vi har sett vikten av att hålla målen levande. Gruppkänslan har stärkts. Nästa läsår Vi kommer under nästa läsår att fortsätta förankringen av förväntansdokumentet, bland personal, elever och föräldrar. Utifrån detta dokument arbetar vi i nästa års plan med trivsel, vi-känsla, inkludering och arbetsro. Planen utvärderas enligt vårt årshjul i maj Utvärderingen görs av arbetslag, elevhälsa och tar hjälp av elevenkäter, samtal med elever och föräldraråd. 4. Kunskaper Mål 2011/12: Kursplanen ska vara tydliga för eleverna i skolans samtliga ämnen. Resultat Resultatet i elevenkäten för årskurs 3 visar 3,38 och 3,24 för årskurs 5. I skolans egna utvärderingar uttrycker eleverna att kursplanemålen är tydliga. Målet är uppfyllt i mycket hög grad Lokala pedagogiska planeringar har skrivits. Dessa planeringar har varit ett stöd bl.a. vid lektionsplanering och inför skrivande av omdömen och IUP. Utvärdering via Vallrådet visar att de föräldrar som läser och tar del av LPP ger en positiv bild av detta. Dessutom har målen kommunicerats muntligt med eleverna och åskådliggjorts på olika sätt i klassrummen. Skolans egen utvärdering visar att eleverna upplever detta som positivt. Konferenstid har avsatts för diskussion och erfarenhetsutbyte, både årskursvis och ämnesvis. Personalen deltar i kommunens nätverk. Detta för att öka samsynen på skolan och i kommunen. Tolk har funnits vid utvecklingssamtal med andraspråkselever och deras föräldrar. Modersmålslärare har stöttat till viss del vid förtydligande av målen. Lärarstuderande har under sin VFU-tid på skolan deltagit vid skrivande av lokala pedagogiska planeringar. 5

6 Datum Sidan 6(25) Måluppfyllelse åk 3 läsåret 2011/12 Ämne Antal elever som nått målen Bild Engelska Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Moderna språk Modersmål Matematik Musik Naturorienterande ämnen Biologi Fysik Kemi Samhällsorienterande ämnen Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska Svenska som andraspråk 5 83 Teknik Andel i % som nått målen Åk 6 Ämne Antal elever som nått målen Bild Engelska Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Moderna språk Modersmål Matematik Musik Andel i % som nått målen 6

7 Datum Sidan 7(25) Naturorienterande ämnen Biologi Fysik Kemi Samhällsorienterande ämnen Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska Svenska som andraspråk Teknik Mål 2012/13: Kursplanemålen ska vara tydliga för eleverna i skolans samtliga ämnen. Aktiviteter: Fokusera på de fem mest förekommande förmågorna i LGR11. Detta gör vi bl.a. genom samtal i ämnesgrupper utformning av LPP att i veckobreven beskriva förmågorna tillsammans med det centrala innehållet deltagande i kommunens nätverk åskådliggöra förmågorna tydligt för eleverna Representanter i hård- och mjukvarugruppen för utveckling av bl.a. Edwise och planeringar Ansvar Rektor, arbetslag, klasslärare Svenska/svenska som andra språk Mål 2011/12 Varje elev ska utveckla sitt läsande Resultat Förbättrat resultat för nationella proven. Målet är uppfyllt i hög grad 7

8 Datum Sidan 8(25) Vi har genomfört de uppsatta åtgärderna för att öka måluppfyllelsen. Diskussioner angående LUS har förts i skolans ämnesgrupper och arbetslag, och i kommunens nätverk. Två pedagoger har deltagit i Gibbonkursen. Alla elever har deltagit i någon form av boksamtal. Vi ser via LUS att våra elever med utländsk bakgrund behöver ytterligare stöd i sin läsutveckling. I analysen mellan klasslärare och Sva-lärare framkommer att eleverna i åk 5-6 behöver stöd med texter och begrepp i SO/NO för en djupare förståelse i dessa ämnen. Vi har under året fortsatt med projektet Skriva sig till läsning, för både årskurs 1 och 2. Efter två års arbete med detta projekt så ser vi att det gynnat barnens skrivande, och även deras läsande. Vi har givit särskilt stöd i läsning under sammanhängande perioder för ett antal elever. Detta har gett gott resultat. När vi jämför resultatet i LUS och nationella proven så ser vi att dessa inte överensstämmer med varandra. Trots tidigare insatser visar resultatet i LUS för årskurs 3 att endast 50% har nått upp till LUS 15. Däremot visar resultatet i nationella provens delprov ett högre resultat. en visar att vi kommande år behöver diskutera och få en samsyn mellan kraven i nationella proven och LUS. Betyder detta att vi är för hårda i vår LUS-bedömning? Vi kommer att arbeta vidare med barnens läsande, bl.a. genom läsveckor, intensivläsning i samarbete med specialläraren. Matematik Mål 2011/12 Eleverna ska kunna förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband med varandra med hjälp av t.ex. konkret material och bilder. Resultatet mäts genom delprov i de nationella proven. Resultat Lågt resultat på delprovet angående problemlösning i årskurs 6 Målet är uppfyllt till viss del (åk 3) Målet är uppfyllt i hög grad (åk 6) På en avdelning har åk 3, på grund av organisationen, arbetat åldersintegrerat i helklass (ca 30 elever). De har under lektionerna arbetat med olika centralt innehåll i ämnet matematik. Detta är dock inte fallet på de övriga avdelningarna, där undervisningen till största delen bedrivits enbart med åk 3. Vi har funderingar 8

9 Datum Sidan 9(25) om eleverna missgynnas av att de ställs inför flera olika val i procedurhanteringen (d.v.s. olika metoder), och hur lärarna då organiserar sin undervisning. Utifrån vår analys framkommer att vi behöver stärka färdighetsträningen i de lägre åldrarna. Våra låga resultat i matematik i de nationella proven kräver att detta är vårt prioriterade område nästa år. Övriga diagnoser visar dock ett något högre resultat än i de nationella proven. Två fritidspedagoger har deltagit kommunens matematikcirkel för förskollärare. Digitala resurser har använts för färdighetsträning och begreppsförståelse. Mål 2012/13 Eleverna ska muntligt kunna och skriftligt förklara hur de löser olika uppgifter. Mått: Resultatet mäts via egna och nationella prov och utvärderingar Aktivitet: Under läsåret 2012/13 kommer vår lokala ämnesgrupp i matematik ha högsta prioritet vid våra lärarträffar, både vad gäller tid och innehåll. Alla lärare ingår i gruppen. Det diagnostiska materialet Diamant används för att se om de fyra räknesätten är automatiserade. Åtgärder görs utifrån resultat. Det diagnostiska materialet Tal och räkning används för att visa på kunskaperna i positionssystem och taluppfattning. Åtgärder görs utifrån resultat. Elever med åtgärdsprogram i matematik erbjuds extra tid utöver ramtiden. Lärarna deltar i kommunens nätverk. Lärare deltar i utbildning av NTA-lådan Algebra och mönster. Ansvarig Rektor, arbetslag och klasslärare 5. Ansvar och inflytande Mål 2011/12 Eleverna ska uppleva att de är med och påverkar i skolan. Resultat 97 procent av eleverna i årskurs 3, och 91 procent av eleverna i årskurs 5 är medvetna om att de har haft klassråd minst en gång i veckan. 9

10 Datum Sidan 10(25) Resultatet angående frågan hur de kan påverka i skolan genomklassrådet visar på 3,03 för årskurs 3 och 3,34 i årskurs 5. Målet är helt uppfyllt av vad gäller genomförande av klassråd. Målet är uppfyllt i mycket hög grad vad gäller hur eleverna upplever att de är med och påverkar genom klassråd. Alla grupper har genomfört klassråd minst en gång i månaden. Skolans mål har varit att ha klassråd minst en gång i veckan, vilket i stor utsträckning har genomförts. I skolans egen utvärdering med eleverna visar att arbetsgången klassrådavdelningsråd-elevråd är tydlig för dem. De upplever att de kan påverka på skolan via klassråden. Återkopplingen från elevråd tillbaks till klassråd har inte varit tydlig. Detta framkom vid utvärderingsmötet som ledningsgruppen och elevrådet hade. Mötet är ett resultat av att alla klasser utvärderat delar av skolans arbetsplan. Återkopplingen elevråd-klassråd är ett förbättringsområde under nästa läsår.. Avdelningsråden har haft egen budget för inköp av material till uteaktiviteter. Övrigt arbete under läsåret med ansvar och inflytande Arbetet med veckans mål utifrån förväntansdokumentet och trygghetsvandraringarna med kamratstödjarna har utvecklats ytterligare under året. Uppföljningen av åtgärderna i trygghetsvandraringarna har förbättrats med koppling till elevrådet. Konferenstid har avsatts för de vuxna kamratstödjarna, vilket har gynnat samsyn och struktur mellan de tre avdelningen på de tre avdelningarna. Elever i alla åldersgrupper har haft möjlighet att framför sina åsikter kopplade till målen i arbetsplan. Elevrådsrepresentanterna har tagit ett stort ansvar för att framför dessa åsikter. Elevernas åsikter beaktas i upprättande av nästa års arbetsplan. Representanter från elevrådet har deltagit vid storkökets matmöte. Eleverna visade mycket god mötesteknik, och framförde sina frågor på ett bra sätt. Elever har varit delaktiga i utformandet av klassens regler/konsekvenser. Mål 2012/13 Eleverna ska uppleva att de är med och påverkar hur vi arbetar i skolan (dvs. arbetsformer). Mått Målet är uppnått när resultatet i elevenkäten är 3 i årskurs 3 och 5. 10

11 Datum Sidan 11(25) Aktivitet Tid avsätts på avdelningarnas lärarträffar för diskussion om hur vi involverar elevgruppen i arbetet med lokala pedagogiska planeringar. Tillfälle att ge respons, med fokus på elevmedverkan, på upprättade LPP:er sker också vid dessa lärarträffar Fortsatt publicering av LPP på skolans hemsida, med tanke på tillgänglighet och delaktighet för vårdnadshavare/föräldrar. Publicering av LPP i Edwise på kommunnivå. Ansvarig Avdelningarnas respektive lärararbetslag 6. Skola och hem Skolan har ett föräldraråd, Vallrådet, som träffas ca tre gånger per termin. I Vallrådet deltar förutom föräldrar, representanter från varje avdelning och rektor. Rådet fungerar som ett bollplank och diskussionsforum vid utvärdering av t.ex likabehandlingsplan och förväntansdokument. Diskussioner har förts angående informationsvägar skola-hem, t.ex. digital IUP, hemsida, veckobrev, E-tjänster. Föräldrarna är nöjda med skolans information via hemsidan. Föräldrarnas åsikter har varit viktiga för skolans arbete och analys av fritidshemmens enkät. Vallrådet har även varit involverat i skolans arbete med hållbar utveckling, t.ex. Gå och cykla till skolan. På skolan har traditionen med städ- och fixardag genomförts även i år. Elever, föräldrar och personal hjälps då åt att städa och fixa vår skolgård. Föräldramöten hålls klassvis vid varje läsårsstart. Fler tillfällen då föräldrar bjuds in är vid julfest och sommaravslutning. Föräldrarna är även engagerade i skol-dm och sexornas skolresa, där de tagit ett stort ansvar. Vid behov har skolan haft ett nära samarbete och stöd med föräldrar, t.ex. samtal med elevhälsan och närvaro på skolan. Utvecklingssamtal har erbjudits minst en gång per termin. Föräldrarna har möjlighet att ta del av elevernas omdömen och IUP via internet. Föräldrarna har tillgång till aktuell information, samt veckobrev, via skolans hemsida. Vi upplever att vi har ett gott samarbete och stöd av våra föräldrar. 7. Övergång och samverkan Vi följer kommunens plan vad gäller överlämnande från kommunens förskolor. Vad gäller överlämnande till årskurs 7 har rutinerna för vårens aktiviteter följts 11

12 Datum Sidan 12(25) (t.ex. presentation av de olika profilerna, språkval, besök på mottagande skola, särskilt överlämnande av barn med särskilda behov och överlämnande till mottagande mentor). 8. Skolan och omvärlden Skolan samarbetar med Kulturskolan, UNF, Högbo GIF (skidsektionen), SAIK/bandy ( respektmodellen /Håkan Larsson), Folktandvården, BRÅ, biblioteket, räddningstjänsten, polisen, Smedsgården, ICA, Sandvikens IF (boll- och lek, och information om hälsa), Sandviken hus, Jappz, prao för våra elever årskurs 6, praoelever från årskurs 7-9, praktikanter från gymnasiet. I sitt arbete med skoltidningen har årskurs 6 haft externa kontakter med omvärlden, t.ex. Lyon, Leksands IF, Brynäs IF, COOP Extra. Skolans ambition har varit att bidra till att vidga elevernas insikt om sina möjligheter till studie- och yrkesval utan att begränsas av kön eller social bakgrund. 9. och betyg Under läsåret 2011/12 har tid vid arbetslagsträffar, konferenser och studiedagar avsatts för arbete och implementering av LGR11. Skolans pedagoger har deltagit i kommunens nätverk där dessa frågor diskuterats. Vid två tillfällen har kommunens implementerare deltagit vid personalkonferenser. All personal har arbetat med kapitel 1 och 2 i LGR11. Skolans lärare har tagit del av Christian Lundahl föreläsning för lärande (Högskolan i Dalarna). Vi har påbörjat arbetet med elevernas själv- och kamratbedömning utifrån egna arbetsprestationer, genom t.ex. Two stars and a wish. Enhetsledarna och rektor deltog vid föreläsning, utifrån Hatties teorier, med Jan Håkansson. Två enhetsledare har deltagit vid föreläsning med Steve Wretman vid Högskolan i Dalarna, angående betyg och bedömning. Allmänna råd angående betyg och bedömning och Planering och genomförande av undervisning har inköpts till alla lärare. Feedback på lokala pedagogiska planeringar av arbetslag och rektor. Studiedag med Anne Åkerlöf angående den nya skollagen. Deltagande vid Skolverkets konferenser i Stockholm angående betyg och bedömning. 12

13 Datum Sidan 13(25) Under året har diskussioner i ledningsgrupp/arbetslag förts hur vi ska möte de nya kunskapskraven för årskurs 3 och 6. Detta har resulterat i en ny organisation till läsåret 2012/13. I den nya organisationen finns en tydlig uppdelning mellan årskurs 3 och 4. Personalen har deltagit i studiedagar angående Skola Medarbetare Mål 2011/12: Sänka ljudnivån på avdelningarna. Mäts via samtal personal / rektor. Resultat I utvärdering i arbetslag och i samtal med rektor framkommer att ljudnivån har förbättrats. Målet är helt uppfyllt. Åtgärder har genomförts, både organisatoriskt och praktiskt. Detta återspeglas i avdelningars mål, veckans mål i olika klasser, fortbildning för personal ( Ledaren i klassrummet ). Praktiska åtgärder har varit möbeltussar under bord och stolar, två ringningar på morgonen för att få en lugnare städstund på fritids innan skolan börjar. Detta var förslag från elevrådet. Ytterligare åtgärder har varit lugn musik, dämpad belysning, lässtund på morgonen. Vidare har organisationen runt vår mathantering förbättrats. I senaste arbetsmiljökartläggningen framkommer hög trivsel på arbetsplatsen. Dock framkommer att en stor del av personalen anser att de har en hög arbetsbelastning. Under året har flera stora förändringar inom skolvärlden skett, bl.a. införande av nya styrdokument med allt vad det innebär, mycket ny teknik och dataprogram att behärska, hög närvaro av barn på fritidshemmet. Detta kommer att kommuniceras under nästa läsår. 13

14 Datum Sidan 14(25) Kvalitetsredovisning Vallhovskolans Förskoleklass 11/12 Organisation Vallhovskolan har förskoleklass på alla tre avdelningar. Elevantalet har detta läsår varit 42st. Behörig personal finns på samtliga tre tjänster. Förskollärarna har deltagit i kommunens nätverk för förskoleklass. Systematiskt kvalitetsarbete Terminen startar med att vi gemensamt går igenom kvalitetsredovisningen och arbetsplanen. Avstämning och diskussioner angående arbetsplanen sker fortlöpande vid arbetslagsträffar under läsåret. Rektor/enhetsledare ansvarar. Särskilda avstämningstider för arbetsplanen är höstlovet, vårterminens start och utvärderingsdagar under vårterminen då hela arbetslaget deltar. Detta gäller förskoleklass, fritidshem och skolan. Som underlag för förskoleklassens utvärderingar används samtal med eleverna och föräldrar samt övriga utvärderingar av det egna arbetet. Klasskonferens hålls två gånger per läsår med berörda lärare, rektor och elevhälsan. Sammanställningen av kvalitetsredovisningen för åk 1-6 görs av ledningsgruppen utifrån bl.a. kommunens elevenkät och diskussionsmaterial från avdelningarnas utvärderingar. Förskoleklassens verksamhet har särskilt utvärderats tillsammans av personal och rektor. Nya mål för verksamheten har då utarbetats. Åtgärderna i Vallhovskolans arbetsplan bryts ned till respektive avdelnings planering. Utvärderingen av detta arbetssätt har visat på ökad känsla av delaktighet bland pedagogerna. Arbetsplanen är värdefull i avdelningarnas fortsatta arbetet med måluppfyllelse. 14

15 Datum Sidan 15(25) Normer och värden Mål 11/12 Inget barn ska utsättas för kränkande behandling. Uppfylld i mycket hög grad Veckans mål har fungerat bra. Dessa är baserade på aktuella behov i barngruppen och utifrån förväntansdokumentet t.ex. social kompetens och ansvarstagande. Vi har sett vikten av de vuxnas engagemang i detta arbete. Gruppkänslan har stärkts. Föräldrasamarbetet har fungerat bra vilket framkommit i samtal med föräldrarna. Vi har haft tät mailkontakt med ett antal föräldrar förutom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vi har använt materialet från SET till Min bok som vi arbetar med en gång i veckan. Boken används som arbetsmaterial vid samtal om t.ex. likheter/olikheter, lika värde, självuppfattning, ansvar och konflikthantering. Det har upplevts konkret av eleverna och de har utvecklat sin sociala kompetens. Högskolan Dalarna har under vårterminen forskat runt vårt arbete med livskunskap på en av avdelningarna. Vi kommer att få ta del av resultatet. Mål 12/13 Inget barn ska utsättas för kränkande behandling Aktiviteter Lyfta arbetet kring normer och värden på avdelningsmötena F-6. Använda material från SET, EQ-verkstan och vårt förväntansdokument veckans mål sätts utifrån dessa samtal. Nära föräldrasamarbete t.ex. genom dagliga kontakter, utvecklingssamtal. Reagera och agera tydligt vid kränkningar. Kontakt med spec.pedagog vid behov. Ansvariga Lärare i förskoleklass Kunskaper Matematik Mål 11/12 Behärska att kombinera siffror och antal 0-10 Känna igen siffrorna

16 Datum Sidan 16(25) Målet är uppfyllt i mycket hög grad. Målet är uppfyllt i mycket hög grad. Barnen förståelse för siffror och antal har ökat under året. Ett fåtal barn har fått extra stödinsatser genom enskilt konkret arbete med pedagog. Vi har arbetat tematiska med utgångspunkt från kommunens matematikkurs för förskolan. Två fritidspedagoger har deltagit i kommunens matematikkurs. Dessa har använt sina kunskaper i förskoleklassen. Barnen har jobbat i mindre grupper och större grupper. På en avdelning har matematikutvecklaren varit involverad. Förskolans (1-5) arbete med matematik har stärkt barnen. Förskollärarna har deltagit i NTA-grundkurs Arbetet med NTA-lådorna har genomförts till viss del. Mål 12/13 Behärska antalsbegrepp Känna igen siffrorna 0-9. Aktiviteter Kollegiala samtal och planering. Praktiska uppdrag t.ex. arbeta med diagram på olika sätt, former och sortering. Se siffror i spel, almanackan, pengar m.m. Delta i kommunens nätverk. Fortsätta arbetet med NTA-lådorna. Ansvariga/Lärare i förskoleklass Språket Mål 11/12 Ta instruktion i grupp mäts via barnens IUP Våga prata i grupp mäts via barnens IUP Känna igen bokstäverna Målet uppfyllt i hög grad Målet har uppfyllts i hög grad. Målet uppfyllt i mycket hög grad. Vi har övat mycket på barnens förmåga att ta instruktioner i grupp och bl.a. haft bildstöd på samlingarna. 16

17 Datum Sidan 17(25) Tonvikten har ofta legat på förmåga att koncentrera sig och lyssna. Mycket beroende på enskilda barns behov och förmågor. Att våga prata inför gruppen ingå också i det dagliga arbetet, men har inte fått så stort utrymme som önskat. Veckans bokstav, ABC på PC, pedagogiska program på datorn och vanliga spel har använts. Bornholmsmodellen och Språktåget har använts detta har upplevts som en bra modell. Elevernas språkmedvetenhet har ökat vilket visar i screening och LUS. Alla barn i gruppen har fått ökad förståelse och kunskap om bokstäver, bokstavsljud och stavning. Förskolelärarna har deltagit i kursen Ledaren i klassrummet som stärkt och synliggjort vikten av en tydlig ledare. Mål 2012/13 Ta instruktion i grupp mäts via barnens IUP Våga prata i grupp mäts via barnens IUP Känna igen bokstäverna och dess ljud Aktiviteter Tydliga instruktioner, börja enkelt och utveckla. Bildstöd. Skapa ett klimat där barnen vågar genom att uppmuntra, lyssna, ge följdfrågor och välja tema utifrån barnens intressen. Veckans bokstav, ABC på PC, pedagogiska program på datorn och vanliga spel. Att arbeta vidare med Bornholm Högläsning varje dag. Kontakt med spec.pedagog/sva-lärare. SIT Ansvariga Lärare i förskoleklass Hjälp och stöd Mål 11/12 Utveckla arbetet med invandrarbarnens språkutveckling. Målet uppfyllt i hög grad SVA-lärare har gjort ett SVAP och SIT-test på utvalda barn. Resultatet har rapporterats på klasskonferens. Förskolläraren har medvetet förtydligat vardagsspråket under tiden i förskoleklass. Under läsåret har inga behov av åtgärdsprogram funnits. Barns specifika behov har diskuterats/informerats vilket har fungerat bra. 17

18 Datum Sidan 18(25) Ansvariga Lärare i förskoleklass Ansvar och inflytande Mål 11/12 Fungerande arbetsgrupper. Mäts via utvärderingar tillsammans med barnen 2ggr/termin. Målet uppfyllt i ganska hög grad Arbetet med ansvarsgrupper har inte gjorts som det var tänkt. Endast dukvärdar som arbetat två och två veckovis. Övriga ansvarsgrupper har inte känts nödvändiga. Veckans mål har ofta haft fokus på eget och gemensamt ansvar. Veckans mål har även samarbetats med avdelningens mål bl.a. språkbruk. Mål 2012/13 Tydliggöra barnens möjligheter att göra egna val. Mäts via utvärdering med barnen, veckovis. Aktiviteter Veckans mål utifrån förväntansdokument. Samtal på samlingar och i övrig daglig verksamhet. Tydliggöra för barnen när de gör/gjort egna val. Ansvariga/Lärare i förskoleklass Skola-Hem Vi informerar föräldrar via veckobrev, hemsida, dagliga kontakter, utvecklingssamtal. Detta arbete har gynnat elever och föräldrar. Vilket visar sig i positiv respons från föräldrarna. Övergång och samverkan Vi följer kommunens överskolningsplan i samarbete med förskolan 1-5. Planen upplevs lätt att följa. Vi har fått tydlig information om barn med barn med särskilda behov vilket har varit positivt för barnen. Ett nära samarbete mellan fritidshem, förskoleklass och skola ger goda förutsättningar för varje barns mångsidiga utveckling. 18

19 Datum Sidan 19(25) Förskoleklass och omvärlden Vi besöker bl.a. biblioteket och kommunens teaterutbud. Promenader cykelutflykter för att lära känna sin närmiljö. En avdelning har haft besök av polisen under tema trafik. Förskoleklasserna har haft PRAO-elever från Söderskolan. Medarbetare Arbetet med att sänka ljudnivån har gett ett bra resultat. En klass vill dock framhålla följande: det positiva faktumet att barngruppen lekt mycket rollek tillsammans har gjort att det varit svårt att dela upp leken i de olika smårummen vilket naturligtvis påverkat ljudnivån. Mycket led utomhus har dock ofta inneburit lägre ljudnivå. 19

20 Datum Sidan 20(25) Kvalitetsredovisning Vallhovskolans fritidshem skola Organisation Vallhovskolan har fritidshem på alla tre avdelningar. Dessa tre samarbetar vid bl.a. öppning, stängning, lov och vid övergripande aktiviteter och planering. Elevantalet har ökat med ca 24 elever detta läsår, har som mest under året varit 200 inskrivna. Vi ser en fortsatt hög beläggning under nästa läsår. Vi har behörig personal på alla tjänster. Vallhovskolan har haft en representant i kommunens nätverk. Blåklint har haft en lärarkandidat från HIG på fritids Systematiskt kvalitetsarbete Terminen startar med att vi gemensamt går igenom kvalitetsredovisningen och arbetsplanen. Avstämning och diskussioner angående arbetsplanen sker fortlöpande vid arbetslagsträffar under läsåret. Rektor/enhetsledare ansvarar. Särskilda avstämningstider för arbetsplanen är höstlovet, vårterminens start och utvärderingsdagar under vårterminen då hela arbetslaget deltar. Detta gäller förskoleklass, fritidshem och skolan. Som underlag för fritidshemmet används kommunens föräldraenkät, samtal med eleverna och övriga utvärderingar av det egna arbetet. Klasskonferens hålls två gånger per läsår med berörda lärare, rektor och elevhälsan. Sammanställningen av kvalitetsredovisningen för åk 1-6 görs av ledningsgruppen utifrån bl.a. kommunens elevenkät och diskussionsmaterial från avdelningarnas utvärderingar. Fritidshemmets verksamhet har särskilt utvärderats tillsammans av personal och rektor. Nya mål för verksamheten har då utarbetats. Åtgärderna i Vallhovskolans arbetsplan bryts ned till respektive avdelnings planering. Utvärderingen av detta arbetssätt har visat på ökad känsla av delaktighet bland pedagogerna. Arbetsplanen är värdefull i avdelningarnas fortsatta arbete med måluppfyllelse. 20

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Strömslundskolan 7-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Strömslundskolan 7-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING BJÖRKSÄTRASKOLAN 2012/2013. Plan för det systematiska kvalitetsarbetet

KVALITETSREDOVISNING BJÖRKSÄTRASKOLAN 2012/2013. Plan för det systematiska kvalitetsarbetet KVALITETSREDOVISNING BJÖRKSÄTRASKOLAN 2012/2013 26 juni 2013 Plan för det systematiska kvalitetsarbetet ANSVAR OCH ORGANISATION (Här beskrivs ansvarsfördelning och organisation av kvalitetsarbetet över

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem a för planen, rektor Vår vision

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/2012 Grundskolan Lena

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/2012 Grundskolan Lena 1(16) Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/2012 Grundskolan Lena 2(16) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal... 2 Arbetsprocesser i grundskolan...... 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Bergets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2015-04-20 till Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Arbetsplan. Inledning

Arbetsplan. Inledning Arbetsplan Inledning Oxhagsskolan är en F 6-skola i Akalla/Kista. Skolan har cirka 315 inskrivna barn i grundskola, grundsärskola och förskoleklasser. Cirka 195 elever är inskrivna på fritidshem. Varje

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Mitt barn trivs i förskolan 2011/12 3,82 2012/13 3,89 Mitt barn är tryggt i förskolan 2011/12 3,77 2012/13 3,86

Mitt barn trivs i förskolan 2011/12 3,82 2012/13 3,89 Mitt barn är tryggt i förskolan 2011/12 3,77 2012/13 3,86 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Förskolechef Katarina Klinga 2013-05-28 Kvalitetsredovisning för Trollflöjtens förskola 2012-2013 1. Organisation Förskoleverksamheten i Gästrik

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan

Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan Arbetsplan för Grundskola Årskurs 1-5 på Körfältsskolan Läsåret -11/12 HÄNSYN ANSVAR RESPEKT - KUNSKAP FÖRUTSÄTTNINGAR Lokaler Skolan har mer än tillräckligt med lokaler, detta eftersom elevantalet krympt.

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Utvärderingsmall för kvalitetsredovisning: fritidshem Fritidshem: Alunskolans fritidshem Kvalitetsredovisning för perioden:

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bikupans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan

Läs mer