Vallhovskolans kvalitetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012"

Transkript

1 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) Vallhovskolans kvalitetsredovisning Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör till nära samarbete mellan skolans verksamheter. Bra utemiljö, nära till skog och pulkabacke, skridsko- och fotbollsplan. Bristen på arbetsrum, konferensrum, grupprum, samtalsrum kräver en mycket noggrann logistik, mycket tid och kraft går åt till detta. Förråd, utan fönster, har gjorts om till arbetsrum för bl.a. spec.ped. Planlösningen innebär att åldersintegrerade klasser är nödvändigt och därmed är det ibland upp till 32 elever i ett klassrum. Avsaknad av rum försvårar även arbetet för hemspråkslärare och modersmålslärare. Skolan har ett skolbibliotek. För detta arbete finns inte någon specifik personal, utan sköts av lärare tillsammans med elever och skolans kanslist. Vi saknar en admindator i biblioteket för att återlämningen av böcker skall fungera optimalt. Slöjd och hemkunskap bedrivs på Norrsätraskolan, då skolan saknar denna typ av lokaler. Under läsåret har lärarna fått tillgång till egna datorer. Skolan har behov av ökat antal elevdatorer, med tanke på projektet Skriva sig till läsning nu pågått i två år. Även insikten och kunskapen om att använda alternativa lärverktyg har ökat behovet av datorer. Hösten 2013 sker utdelandet av en-till-en-datorer på Vallhovskolan. Skolan är mångkulturell då det finns 50 elever med annat modersmål än svenska. 13 olika språk är representerade. Antalet lärarstuderande från högskolorna i Gävle och Falun har under året varit sju. Två lärare har under läsåret deltagit i HiG:s utbildning för LLU. 2. Systematiskt kvalitetsarbete Terminen startar med att vi gemensamt går igenom kvalitetsredovisningen och arbetsplanen. Rektor ansvarig. Kunskapsförvaltningen

2 Datum Sidan 2(25) Avstämning och diskussioner angående arbetsplanen sker fortlöpande under läsåret vid planeringsdagar, arbetslagsträffar, ämnesgrupper och skolans gemensamma personalträffar. Rektor och enhetsledare ansvariga. Särskilda avstämningstider för arbetsplanen är höstlovet, vårterminens start och utvärderingsdagar under vårterminen då hela arbetslaget deltar. Detta gäller förskoleklass, fritidshem och skolan. Som underlag används enkäter, diagnostiska prov, nationella prov och övriga utvärderingar av det egna arbetet. Under året sker kontinuerliga LUS-dragningar, även utifrån genusperspektiv. Klasskonferens hålls två gånger per läsår med berörda lärare, rektor och elevhälsan. Sammanställningen av kvalitetsredovisningen görs av ledningsgruppen utifrån bl.a. kommunens elevenkät och diskussionsmaterial från avdelningarnas utvärderingar. Dessutom harledningsgruppen tillsammans med elevrådet sammanställt alla klassers utvärdering av arbetsplanen. Nytt för detta läsår är att elevenkäterna i årskurs 3 och 5 återkopplas tillsammans med eleverna i dessa årskurser. Detta görs som ett led i att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor, ledningsgrupp och klasslärarna ansvariga. Fritidshemmet och förskoleklassen verksamhet har särskilt utvärderats tillsammans av personal och rektor. Nya mål för verksamheterna har utarbetats. Rektor ansvarig. Åtgärderna i Vallhovskolans arbetsplan bryts ned till avdelningarnas planeringar, och respektive pedagogers lokala pedagogiska planeringar. Utvärderingen av detta arbetssätt har visat på ökad känsla av delaktighet bland pedagogerna. Enhetsledare och arbetslag ansvariga. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har följt vårt årshjul, vilket har fungerat bra med tydliga rutiner. Under detta läsår har skolan reviderat beredskapsplan/ Hot och våld. Brandsyn, brandövningar och skyddsronder har genomförts under året, vilket fungerat tillfredsställande. Rektor och skyddsombud ansvariga. Eleverna har varit delaktiga i det systematiska arbetsmiljöarbetet via klassråd, avdelningsråd, elevråd och genom målen i arbetsplanen gällande Normer och värden. Rektor och klasslärarna ansvariga. Kamratstödjarnas trygghetsvandring har legat som underlag till skyddsrond och utvärdering av Normer och värden. Vuxna kamratstödjare och enhetsledare ansvariga. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras i minnesanteckningar och protokoll för respektive arbetsgrupp och verksamhetsområde. Denna dokumentation ligger till grund för skolans kvalitetsredovisning. Denna presenteras sedan på vår hemsida. 2

3 Datum Sidan 3(25) 3. Normer och värden Mål 2011/12: Samtliga avdelningars resultat i elevenkäten ska vara minst 3 på frågan Jag har arbetsro i skolan. Resultat Resultatet är 2,92 för årskurs 3 och 2,86 för årskurs 5 Målet är uppfyllt i hög grad. Alla avdelningarna har arbetat med klassens mål och avdelningens mål, utifrån skolans förväntansdokument. Dessa mål har ofta haft anknytning till arbetsro. Eleverna har varit delaktiga i att sätta upp nya mål och utvärdera, bl.a. via avdelningsråden och vid storsamlingar. Detta har varit positivt för alla elevers delaktighet och ansvarstagande. Vi har fortsatt arbetet med att få tydlig struktur och genomförande av lektioner genom diskussioner i arbetslagen. Alla pedagoger har deltagit i utbildningen Ledare i klassrummet med Ewa Szamborska. Detta har lett till en ökad medvetenhet om sin roll/betydelse som ledare hos pedagogerna. Vid återkoppling med eleverna utifrån frågan Jag har arbetsro i skolan förknippade många elever arbetsro lika med tystnad. I övriga diskussioner med elever framkommer att de har möjlighet att koncentrera sig och utföra sitt skolarbete i stor utsträckning. Då vi målmedvetet arbetat med att skapa arbetsro är vår analys att elevernas svar i enkäten speglar deras syn på att arbetsro är lika med tystnad. Eleverna upplever att placering i klassrummet och möjlighet att arbeta i mindre grupper påverkar arbetsron positivt. På grund av skolans lokaler har vi ej möjlighet att dela de stora klasserna (upp till 32 elever) i mindre grupper så ofta som det vore önskvärt. Mål 2012/13 Samtliga avdelningars resultat i elevenkäten ska vara minst 3 på frågan Jag har arbetsro i skolan. Aktivitet: Diskutera begreppet arbetsro tillsammans med eleverna, för att få en samsyn om begreppet. Kontinuerliga utvärderingar om klimat och arbetsro i klassrummet. Diskussioner i lärarlaget angående utvärderingsformer. Arbeta vidare med kunskaperna från kursen Ledaren i klassrummet i arbetslagen och lärarträffar. Återkoppling med kursledaren. 3

4 Datum Sidan 4(25) Ansvar Rektor, arbetslag, klasslärare Utvärdering av likabehandlingsplanen Vi har utvärderat svaren utifrån fritidshemmets föräldraenkät och kommunens elevenkät för 3:or och 5:or. Diskussioner i EHT och på arbetslagens utvärderingar inför kvalitetsredovisningen. Utvecklingssamtal. Delaktiga har varit elever Åk 3 och 5, elevrådet, EHT, arbetslagen, föräldrarådet och föräldrar till elever på fritids. Elever via utvecklingssamtal. Ny plan upprättas. Rektor, enhetsledare och elevhälsoteam ansvariga. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan Skola åk 1-6 Elevenkät och samtal med elever i olika grupperingar visar att eleverna generellt trivs, att vuxna reagerar när någon behandlas illa och att de känner sig väl behandlade av vuxna och klasskamrater. Inga större skillnader märks i ett genusperspektiv i svaren. Alla avdelningarna har arbetat med klassens mål och avdelningens mål, utifrån skolans förväntansdokument. Dessa mål har ofta haft anknytning till arbetsro och förhållningssätt. Detta har varit positivt för alla elevers delaktighet och ansvarstagande. All personal på Vallhovskolan har under året deltagit i fortbildningen Ledaren i klassrummet. Den har varit ett stöd i vårt arbete. Eleverna har varit delaktiga i att sätta upp nya mål och utvärdera, bl.a. via avdelningsråden och vid storsamlingar. Detta har varit positivt för alla elevers delaktighet och ansvarstagande. Kurator, skolsköterska, specialpedagog och vuxna kamratstödjare har haft samtal både vid uppkomna situationer och i förebyggande syfte, med gott resultat. På rasterna har vi haft organiserade aktiviteter och förstärkt vuxennärvaro. Eleverna upplever skolgården trygg enligt elevrådet. Kamratstödjarna har organiserat trivseldagar vilket har upplevts positivt enligt klassernas utvärderingar. De har också genomfört trygghetsvandring enligt BRÅ. Den föranledde vissa åtgärder efter diskussioner med elevråd. Fritidshem Förväntansdokumentet har förankrats på fritidshemmet. Fritidshemmet betonar olika kulturers värde och ser det som en tillgång med kulturell mångfald. Arbetet med att hantera varandras olikheter har resulterat i en hög tolerans mellan barnen. Vi ser vikten av personalens förhållningssätt i det vardagliga arbetet. Kommunens föräldraenkät visar att vårdnadshavarna anser att personalen arbetar för att motverka fördomar mellan olika kulturer. All personal på Vallhovskolan har under året deltagit i fortbildningen Ledaren i klassrummet. Den har varit ett stöd i vårt arbete. Personalen på fritids bedömer att barnen trivs och är trygga i grupperna, vilket även stärks av resultatet i föräldraenkäten. 4

5 Datum Sidan 5(25) Förskoleklass All personal på Vallhovskolan har under året deltagit i fortbildningen Ledaren i klassrummet. Den har varit ett stöd i vårt arbete. Veckans mål i förskoleklasserna har fungerat bra. Dessa har varit baserade på aktuella behov i barngruppen och utifrån förväntansdokumentet. Vi har sett vikten av att hålla målen levande. Gruppkänslan har stärkts. Nästa läsår Vi kommer under nästa läsår att fortsätta förankringen av förväntansdokumentet, bland personal, elever och föräldrar. Utifrån detta dokument arbetar vi i nästa års plan med trivsel, vi-känsla, inkludering och arbetsro. Planen utvärderas enligt vårt årshjul i maj Utvärderingen görs av arbetslag, elevhälsa och tar hjälp av elevenkäter, samtal med elever och föräldraråd. 4. Kunskaper Mål 2011/12: Kursplanen ska vara tydliga för eleverna i skolans samtliga ämnen. Resultat Resultatet i elevenkäten för årskurs 3 visar 3,38 och 3,24 för årskurs 5. I skolans egna utvärderingar uttrycker eleverna att kursplanemålen är tydliga. Målet är uppfyllt i mycket hög grad Lokala pedagogiska planeringar har skrivits. Dessa planeringar har varit ett stöd bl.a. vid lektionsplanering och inför skrivande av omdömen och IUP. Utvärdering via Vallrådet visar att de föräldrar som läser och tar del av LPP ger en positiv bild av detta. Dessutom har målen kommunicerats muntligt med eleverna och åskådliggjorts på olika sätt i klassrummen. Skolans egen utvärdering visar att eleverna upplever detta som positivt. Konferenstid har avsatts för diskussion och erfarenhetsutbyte, både årskursvis och ämnesvis. Personalen deltar i kommunens nätverk. Detta för att öka samsynen på skolan och i kommunen. Tolk har funnits vid utvecklingssamtal med andraspråkselever och deras föräldrar. Modersmålslärare har stöttat till viss del vid förtydligande av målen. Lärarstuderande har under sin VFU-tid på skolan deltagit vid skrivande av lokala pedagogiska planeringar. 5

6 Datum Sidan 6(25) Måluppfyllelse åk 3 läsåret 2011/12 Ämne Antal elever som nått målen Bild Engelska Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Moderna språk Modersmål Matematik Musik Naturorienterande ämnen Biologi Fysik Kemi Samhällsorienterande ämnen Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska Svenska som andraspråk 5 83 Teknik Andel i % som nått målen Åk 6 Ämne Antal elever som nått målen Bild Engelska Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Moderna språk Modersmål Matematik Musik Andel i % som nått målen 6

7 Datum Sidan 7(25) Naturorienterande ämnen Biologi Fysik Kemi Samhällsorienterande ämnen Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska Svenska som andraspråk Teknik Mål 2012/13: Kursplanemålen ska vara tydliga för eleverna i skolans samtliga ämnen. Aktiviteter: Fokusera på de fem mest förekommande förmågorna i LGR11. Detta gör vi bl.a. genom samtal i ämnesgrupper utformning av LPP att i veckobreven beskriva förmågorna tillsammans med det centrala innehållet deltagande i kommunens nätverk åskådliggöra förmågorna tydligt för eleverna Representanter i hård- och mjukvarugruppen för utveckling av bl.a. Edwise och planeringar Ansvar Rektor, arbetslag, klasslärare Svenska/svenska som andra språk Mål 2011/12 Varje elev ska utveckla sitt läsande Resultat Förbättrat resultat för nationella proven. Målet är uppfyllt i hög grad 7

8 Datum Sidan 8(25) Vi har genomfört de uppsatta åtgärderna för att öka måluppfyllelsen. Diskussioner angående LUS har förts i skolans ämnesgrupper och arbetslag, och i kommunens nätverk. Två pedagoger har deltagit i Gibbonkursen. Alla elever har deltagit i någon form av boksamtal. Vi ser via LUS att våra elever med utländsk bakgrund behöver ytterligare stöd i sin läsutveckling. I analysen mellan klasslärare och Sva-lärare framkommer att eleverna i åk 5-6 behöver stöd med texter och begrepp i SO/NO för en djupare förståelse i dessa ämnen. Vi har under året fortsatt med projektet Skriva sig till läsning, för både årskurs 1 och 2. Efter två års arbete med detta projekt så ser vi att det gynnat barnens skrivande, och även deras läsande. Vi har givit särskilt stöd i läsning under sammanhängande perioder för ett antal elever. Detta har gett gott resultat. När vi jämför resultatet i LUS och nationella proven så ser vi att dessa inte överensstämmer med varandra. Trots tidigare insatser visar resultatet i LUS för årskurs 3 att endast 50% har nått upp till LUS 15. Däremot visar resultatet i nationella provens delprov ett högre resultat. en visar att vi kommande år behöver diskutera och få en samsyn mellan kraven i nationella proven och LUS. Betyder detta att vi är för hårda i vår LUS-bedömning? Vi kommer att arbeta vidare med barnens läsande, bl.a. genom läsveckor, intensivläsning i samarbete med specialläraren. Matematik Mål 2011/12 Eleverna ska kunna förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband med varandra med hjälp av t.ex. konkret material och bilder. Resultatet mäts genom delprov i de nationella proven. Resultat Lågt resultat på delprovet angående problemlösning i årskurs 6 Målet är uppfyllt till viss del (åk 3) Målet är uppfyllt i hög grad (åk 6) På en avdelning har åk 3, på grund av organisationen, arbetat åldersintegrerat i helklass (ca 30 elever). De har under lektionerna arbetat med olika centralt innehåll i ämnet matematik. Detta är dock inte fallet på de övriga avdelningarna, där undervisningen till största delen bedrivits enbart med åk 3. Vi har funderingar 8

9 Datum Sidan 9(25) om eleverna missgynnas av att de ställs inför flera olika val i procedurhanteringen (d.v.s. olika metoder), och hur lärarna då organiserar sin undervisning. Utifrån vår analys framkommer att vi behöver stärka färdighetsträningen i de lägre åldrarna. Våra låga resultat i matematik i de nationella proven kräver att detta är vårt prioriterade område nästa år. Övriga diagnoser visar dock ett något högre resultat än i de nationella proven. Två fritidspedagoger har deltagit kommunens matematikcirkel för förskollärare. Digitala resurser har använts för färdighetsträning och begreppsförståelse. Mål 2012/13 Eleverna ska muntligt kunna och skriftligt förklara hur de löser olika uppgifter. Mått: Resultatet mäts via egna och nationella prov och utvärderingar Aktivitet: Under läsåret 2012/13 kommer vår lokala ämnesgrupp i matematik ha högsta prioritet vid våra lärarträffar, både vad gäller tid och innehåll. Alla lärare ingår i gruppen. Det diagnostiska materialet Diamant används för att se om de fyra räknesätten är automatiserade. Åtgärder görs utifrån resultat. Det diagnostiska materialet Tal och räkning används för att visa på kunskaperna i positionssystem och taluppfattning. Åtgärder görs utifrån resultat. Elever med åtgärdsprogram i matematik erbjuds extra tid utöver ramtiden. Lärarna deltar i kommunens nätverk. Lärare deltar i utbildning av NTA-lådan Algebra och mönster. Ansvarig Rektor, arbetslag och klasslärare 5. Ansvar och inflytande Mål 2011/12 Eleverna ska uppleva att de är med och påverkar i skolan. Resultat 97 procent av eleverna i årskurs 3, och 91 procent av eleverna i årskurs 5 är medvetna om att de har haft klassråd minst en gång i veckan. 9

10 Datum Sidan 10(25) Resultatet angående frågan hur de kan påverka i skolan genomklassrådet visar på 3,03 för årskurs 3 och 3,34 i årskurs 5. Målet är helt uppfyllt av vad gäller genomförande av klassråd. Målet är uppfyllt i mycket hög grad vad gäller hur eleverna upplever att de är med och påverkar genom klassråd. Alla grupper har genomfört klassråd minst en gång i månaden. Skolans mål har varit att ha klassråd minst en gång i veckan, vilket i stor utsträckning har genomförts. I skolans egen utvärdering med eleverna visar att arbetsgången klassrådavdelningsråd-elevråd är tydlig för dem. De upplever att de kan påverka på skolan via klassråden. Återkopplingen från elevråd tillbaks till klassråd har inte varit tydlig. Detta framkom vid utvärderingsmötet som ledningsgruppen och elevrådet hade. Mötet är ett resultat av att alla klasser utvärderat delar av skolans arbetsplan. Återkopplingen elevråd-klassråd är ett förbättringsområde under nästa läsår.. Avdelningsråden har haft egen budget för inköp av material till uteaktiviteter. Övrigt arbete under läsåret med ansvar och inflytande Arbetet med veckans mål utifrån förväntansdokumentet och trygghetsvandraringarna med kamratstödjarna har utvecklats ytterligare under året. Uppföljningen av åtgärderna i trygghetsvandraringarna har förbättrats med koppling till elevrådet. Konferenstid har avsatts för de vuxna kamratstödjarna, vilket har gynnat samsyn och struktur mellan de tre avdelningen på de tre avdelningarna. Elever i alla åldersgrupper har haft möjlighet att framför sina åsikter kopplade till målen i arbetsplan. Elevrådsrepresentanterna har tagit ett stort ansvar för att framför dessa åsikter. Elevernas åsikter beaktas i upprättande av nästa års arbetsplan. Representanter från elevrådet har deltagit vid storkökets matmöte. Eleverna visade mycket god mötesteknik, och framförde sina frågor på ett bra sätt. Elever har varit delaktiga i utformandet av klassens regler/konsekvenser. Mål 2012/13 Eleverna ska uppleva att de är med och påverkar hur vi arbetar i skolan (dvs. arbetsformer). Mått Målet är uppnått när resultatet i elevenkäten är 3 i årskurs 3 och 5. 10

11 Datum Sidan 11(25) Aktivitet Tid avsätts på avdelningarnas lärarträffar för diskussion om hur vi involverar elevgruppen i arbetet med lokala pedagogiska planeringar. Tillfälle att ge respons, med fokus på elevmedverkan, på upprättade LPP:er sker också vid dessa lärarträffar Fortsatt publicering av LPP på skolans hemsida, med tanke på tillgänglighet och delaktighet för vårdnadshavare/föräldrar. Publicering av LPP i Edwise på kommunnivå. Ansvarig Avdelningarnas respektive lärararbetslag 6. Skola och hem Skolan har ett föräldraråd, Vallrådet, som träffas ca tre gånger per termin. I Vallrådet deltar förutom föräldrar, representanter från varje avdelning och rektor. Rådet fungerar som ett bollplank och diskussionsforum vid utvärdering av t.ex likabehandlingsplan och förväntansdokument. Diskussioner har förts angående informationsvägar skola-hem, t.ex. digital IUP, hemsida, veckobrev, E-tjänster. Föräldrarna är nöjda med skolans information via hemsidan. Föräldrarnas åsikter har varit viktiga för skolans arbete och analys av fritidshemmens enkät. Vallrådet har även varit involverat i skolans arbete med hållbar utveckling, t.ex. Gå och cykla till skolan. På skolan har traditionen med städ- och fixardag genomförts även i år. Elever, föräldrar och personal hjälps då åt att städa och fixa vår skolgård. Föräldramöten hålls klassvis vid varje läsårsstart. Fler tillfällen då föräldrar bjuds in är vid julfest och sommaravslutning. Föräldrarna är även engagerade i skol-dm och sexornas skolresa, där de tagit ett stort ansvar. Vid behov har skolan haft ett nära samarbete och stöd med föräldrar, t.ex. samtal med elevhälsan och närvaro på skolan. Utvecklingssamtal har erbjudits minst en gång per termin. Föräldrarna har möjlighet att ta del av elevernas omdömen och IUP via internet. Föräldrarna har tillgång till aktuell information, samt veckobrev, via skolans hemsida. Vi upplever att vi har ett gott samarbete och stöd av våra föräldrar. 7. Övergång och samverkan Vi följer kommunens plan vad gäller överlämnande från kommunens förskolor. Vad gäller överlämnande till årskurs 7 har rutinerna för vårens aktiviteter följts 11

12 Datum Sidan 12(25) (t.ex. presentation av de olika profilerna, språkval, besök på mottagande skola, särskilt överlämnande av barn med särskilda behov och överlämnande till mottagande mentor). 8. Skolan och omvärlden Skolan samarbetar med Kulturskolan, UNF, Högbo GIF (skidsektionen), SAIK/bandy ( respektmodellen /Håkan Larsson), Folktandvården, BRÅ, biblioteket, räddningstjänsten, polisen, Smedsgården, ICA, Sandvikens IF (boll- och lek, och information om hälsa), Sandviken hus, Jappz, prao för våra elever årskurs 6, praoelever från årskurs 7-9, praktikanter från gymnasiet. I sitt arbete med skoltidningen har årskurs 6 haft externa kontakter med omvärlden, t.ex. Lyon, Leksands IF, Brynäs IF, COOP Extra. Skolans ambition har varit att bidra till att vidga elevernas insikt om sina möjligheter till studie- och yrkesval utan att begränsas av kön eller social bakgrund. 9. och betyg Under läsåret 2011/12 har tid vid arbetslagsträffar, konferenser och studiedagar avsatts för arbete och implementering av LGR11. Skolans pedagoger har deltagit i kommunens nätverk där dessa frågor diskuterats. Vid två tillfällen har kommunens implementerare deltagit vid personalkonferenser. All personal har arbetat med kapitel 1 och 2 i LGR11. Skolans lärare har tagit del av Christian Lundahl föreläsning för lärande (Högskolan i Dalarna). Vi har påbörjat arbetet med elevernas själv- och kamratbedömning utifrån egna arbetsprestationer, genom t.ex. Two stars and a wish. Enhetsledarna och rektor deltog vid föreläsning, utifrån Hatties teorier, med Jan Håkansson. Två enhetsledare har deltagit vid föreläsning med Steve Wretman vid Högskolan i Dalarna, angående betyg och bedömning. Allmänna råd angående betyg och bedömning och Planering och genomförande av undervisning har inköpts till alla lärare. Feedback på lokala pedagogiska planeringar av arbetslag och rektor. Studiedag med Anne Åkerlöf angående den nya skollagen. Deltagande vid Skolverkets konferenser i Stockholm angående betyg och bedömning. 12

13 Datum Sidan 13(25) Under året har diskussioner i ledningsgrupp/arbetslag förts hur vi ska möte de nya kunskapskraven för årskurs 3 och 6. Detta har resulterat i en ny organisation till läsåret 2012/13. I den nya organisationen finns en tydlig uppdelning mellan årskurs 3 och 4. Personalen har deltagit i studiedagar angående Skola Medarbetare Mål 2011/12: Sänka ljudnivån på avdelningarna. Mäts via samtal personal / rektor. Resultat I utvärdering i arbetslag och i samtal med rektor framkommer att ljudnivån har förbättrats. Målet är helt uppfyllt. Åtgärder har genomförts, både organisatoriskt och praktiskt. Detta återspeglas i avdelningars mål, veckans mål i olika klasser, fortbildning för personal ( Ledaren i klassrummet ). Praktiska åtgärder har varit möbeltussar under bord och stolar, två ringningar på morgonen för att få en lugnare städstund på fritids innan skolan börjar. Detta var förslag från elevrådet. Ytterligare åtgärder har varit lugn musik, dämpad belysning, lässtund på morgonen. Vidare har organisationen runt vår mathantering förbättrats. I senaste arbetsmiljökartläggningen framkommer hög trivsel på arbetsplatsen. Dock framkommer att en stor del av personalen anser att de har en hög arbetsbelastning. Under året har flera stora förändringar inom skolvärlden skett, bl.a. införande av nya styrdokument med allt vad det innebär, mycket ny teknik och dataprogram att behärska, hög närvaro av barn på fritidshemmet. Detta kommer att kommuniceras under nästa läsår. 13

14 Datum Sidan 14(25) Kvalitetsredovisning Vallhovskolans Förskoleklass 11/12 Organisation Vallhovskolan har förskoleklass på alla tre avdelningar. Elevantalet har detta läsår varit 42st. Behörig personal finns på samtliga tre tjänster. Förskollärarna har deltagit i kommunens nätverk för förskoleklass. Systematiskt kvalitetsarbete Terminen startar med att vi gemensamt går igenom kvalitetsredovisningen och arbetsplanen. Avstämning och diskussioner angående arbetsplanen sker fortlöpande vid arbetslagsträffar under läsåret. Rektor/enhetsledare ansvarar. Särskilda avstämningstider för arbetsplanen är höstlovet, vårterminens start och utvärderingsdagar under vårterminen då hela arbetslaget deltar. Detta gäller förskoleklass, fritidshem och skolan. Som underlag för förskoleklassens utvärderingar används samtal med eleverna och föräldrar samt övriga utvärderingar av det egna arbetet. Klasskonferens hålls två gånger per läsår med berörda lärare, rektor och elevhälsan. Sammanställningen av kvalitetsredovisningen för åk 1-6 görs av ledningsgruppen utifrån bl.a. kommunens elevenkät och diskussionsmaterial från avdelningarnas utvärderingar. Förskoleklassens verksamhet har särskilt utvärderats tillsammans av personal och rektor. Nya mål för verksamheten har då utarbetats. Åtgärderna i Vallhovskolans arbetsplan bryts ned till respektive avdelnings planering. Utvärderingen av detta arbetssätt har visat på ökad känsla av delaktighet bland pedagogerna. Arbetsplanen är värdefull i avdelningarnas fortsatta arbetet med måluppfyllelse. 14

15 Datum Sidan 15(25) Normer och värden Mål 11/12 Inget barn ska utsättas för kränkande behandling. Uppfylld i mycket hög grad Veckans mål har fungerat bra. Dessa är baserade på aktuella behov i barngruppen och utifrån förväntansdokumentet t.ex. social kompetens och ansvarstagande. Vi har sett vikten av de vuxnas engagemang i detta arbete. Gruppkänslan har stärkts. Föräldrasamarbetet har fungerat bra vilket framkommit i samtal med föräldrarna. Vi har haft tät mailkontakt med ett antal föräldrar förutom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vi har använt materialet från SET till Min bok som vi arbetar med en gång i veckan. Boken används som arbetsmaterial vid samtal om t.ex. likheter/olikheter, lika värde, självuppfattning, ansvar och konflikthantering. Det har upplevts konkret av eleverna och de har utvecklat sin sociala kompetens. Högskolan Dalarna har under vårterminen forskat runt vårt arbete med livskunskap på en av avdelningarna. Vi kommer att få ta del av resultatet. Mål 12/13 Inget barn ska utsättas för kränkande behandling Aktiviteter Lyfta arbetet kring normer och värden på avdelningsmötena F-6. Använda material från SET, EQ-verkstan och vårt förväntansdokument veckans mål sätts utifrån dessa samtal. Nära föräldrasamarbete t.ex. genom dagliga kontakter, utvecklingssamtal. Reagera och agera tydligt vid kränkningar. Kontakt med spec.pedagog vid behov. Ansvariga Lärare i förskoleklass Kunskaper Matematik Mål 11/12 Behärska att kombinera siffror och antal 0-10 Känna igen siffrorna

16 Datum Sidan 16(25) Målet är uppfyllt i mycket hög grad. Målet är uppfyllt i mycket hög grad. Barnen förståelse för siffror och antal har ökat under året. Ett fåtal barn har fått extra stödinsatser genom enskilt konkret arbete med pedagog. Vi har arbetat tematiska med utgångspunkt från kommunens matematikkurs för förskolan. Två fritidspedagoger har deltagit i kommunens matematikkurs. Dessa har använt sina kunskaper i förskoleklassen. Barnen har jobbat i mindre grupper och större grupper. På en avdelning har matematikutvecklaren varit involverad. Förskolans (1-5) arbete med matematik har stärkt barnen. Förskollärarna har deltagit i NTA-grundkurs Arbetet med NTA-lådorna har genomförts till viss del. Mål 12/13 Behärska antalsbegrepp Känna igen siffrorna 0-9. Aktiviteter Kollegiala samtal och planering. Praktiska uppdrag t.ex. arbeta med diagram på olika sätt, former och sortering. Se siffror i spel, almanackan, pengar m.m. Delta i kommunens nätverk. Fortsätta arbetet med NTA-lådorna. Ansvariga/Lärare i förskoleklass Språket Mål 11/12 Ta instruktion i grupp mäts via barnens IUP Våga prata i grupp mäts via barnens IUP Känna igen bokstäverna Målet uppfyllt i hög grad Målet har uppfyllts i hög grad. Målet uppfyllt i mycket hög grad. Vi har övat mycket på barnens förmåga att ta instruktioner i grupp och bl.a. haft bildstöd på samlingarna. 16

17 Datum Sidan 17(25) Tonvikten har ofta legat på förmåga att koncentrera sig och lyssna. Mycket beroende på enskilda barns behov och förmågor. Att våga prata inför gruppen ingå också i det dagliga arbetet, men har inte fått så stort utrymme som önskat. Veckans bokstav, ABC på PC, pedagogiska program på datorn och vanliga spel har använts. Bornholmsmodellen och Språktåget har använts detta har upplevts som en bra modell. Elevernas språkmedvetenhet har ökat vilket visar i screening och LUS. Alla barn i gruppen har fått ökad förståelse och kunskap om bokstäver, bokstavsljud och stavning. Förskolelärarna har deltagit i kursen Ledaren i klassrummet som stärkt och synliggjort vikten av en tydlig ledare. Mål 2012/13 Ta instruktion i grupp mäts via barnens IUP Våga prata i grupp mäts via barnens IUP Känna igen bokstäverna och dess ljud Aktiviteter Tydliga instruktioner, börja enkelt och utveckla. Bildstöd. Skapa ett klimat där barnen vågar genom att uppmuntra, lyssna, ge följdfrågor och välja tema utifrån barnens intressen. Veckans bokstav, ABC på PC, pedagogiska program på datorn och vanliga spel. Att arbeta vidare med Bornholm Högläsning varje dag. Kontakt med spec.pedagog/sva-lärare. SIT Ansvariga Lärare i förskoleklass Hjälp och stöd Mål 11/12 Utveckla arbetet med invandrarbarnens språkutveckling. Målet uppfyllt i hög grad SVA-lärare har gjort ett SVAP och SIT-test på utvalda barn. Resultatet har rapporterats på klasskonferens. Förskolläraren har medvetet förtydligat vardagsspråket under tiden i förskoleklass. Under läsåret har inga behov av åtgärdsprogram funnits. Barns specifika behov har diskuterats/informerats vilket har fungerat bra. 17

18 Datum Sidan 18(25) Ansvariga Lärare i förskoleklass Ansvar och inflytande Mål 11/12 Fungerande arbetsgrupper. Mäts via utvärderingar tillsammans med barnen 2ggr/termin. Målet uppfyllt i ganska hög grad Arbetet med ansvarsgrupper har inte gjorts som det var tänkt. Endast dukvärdar som arbetat två och två veckovis. Övriga ansvarsgrupper har inte känts nödvändiga. Veckans mål har ofta haft fokus på eget och gemensamt ansvar. Veckans mål har även samarbetats med avdelningens mål bl.a. språkbruk. Mål 2012/13 Tydliggöra barnens möjligheter att göra egna val. Mäts via utvärdering med barnen, veckovis. Aktiviteter Veckans mål utifrån förväntansdokument. Samtal på samlingar och i övrig daglig verksamhet. Tydliggöra för barnen när de gör/gjort egna val. Ansvariga/Lärare i förskoleklass Skola-Hem Vi informerar föräldrar via veckobrev, hemsida, dagliga kontakter, utvecklingssamtal. Detta arbete har gynnat elever och föräldrar. Vilket visar sig i positiv respons från föräldrarna. Övergång och samverkan Vi följer kommunens överskolningsplan i samarbete med förskolan 1-5. Planen upplevs lätt att följa. Vi har fått tydlig information om barn med barn med särskilda behov vilket har varit positivt för barnen. Ett nära samarbete mellan fritidshem, förskoleklass och skola ger goda förutsättningar för varje barns mångsidiga utveckling. 18

19 Datum Sidan 19(25) Förskoleklass och omvärlden Vi besöker bl.a. biblioteket och kommunens teaterutbud. Promenader cykelutflykter för att lära känna sin närmiljö. En avdelning har haft besök av polisen under tema trafik. Förskoleklasserna har haft PRAO-elever från Söderskolan. Medarbetare Arbetet med att sänka ljudnivån har gett ett bra resultat. En klass vill dock framhålla följande: det positiva faktumet att barngruppen lekt mycket rollek tillsammans har gjort att det varit svårt att dela upp leken i de olika smårummen vilket naturligtvis påverkat ljudnivån. Mycket led utomhus har dock ofta inneburit lägre ljudnivå. 19

20 Datum Sidan 20(25) Kvalitetsredovisning Vallhovskolans fritidshem skola Organisation Vallhovskolan har fritidshem på alla tre avdelningar. Dessa tre samarbetar vid bl.a. öppning, stängning, lov och vid övergripande aktiviteter och planering. Elevantalet har ökat med ca 24 elever detta läsår, har som mest under året varit 200 inskrivna. Vi ser en fortsatt hög beläggning under nästa läsår. Vi har behörig personal på alla tjänster. Vallhovskolan har haft en representant i kommunens nätverk. Blåklint har haft en lärarkandidat från HIG på fritids Systematiskt kvalitetsarbete Terminen startar med att vi gemensamt går igenom kvalitetsredovisningen och arbetsplanen. Avstämning och diskussioner angående arbetsplanen sker fortlöpande vid arbetslagsträffar under läsåret. Rektor/enhetsledare ansvarar. Särskilda avstämningstider för arbetsplanen är höstlovet, vårterminens start och utvärderingsdagar under vårterminen då hela arbetslaget deltar. Detta gäller förskoleklass, fritidshem och skolan. Som underlag för fritidshemmet används kommunens föräldraenkät, samtal med eleverna och övriga utvärderingar av det egna arbetet. Klasskonferens hålls två gånger per läsår med berörda lärare, rektor och elevhälsan. Sammanställningen av kvalitetsredovisningen för åk 1-6 görs av ledningsgruppen utifrån bl.a. kommunens elevenkät och diskussionsmaterial från avdelningarnas utvärderingar. Fritidshemmets verksamhet har särskilt utvärderats tillsammans av personal och rektor. Nya mål för verksamheten har då utarbetats. Åtgärderna i Vallhovskolans arbetsplan bryts ned till respektive avdelnings planering. Utvärderingen av detta arbetssätt har visat på ökad känsla av delaktighet bland pedagogerna. Arbetsplanen är värdefull i avdelningarnas fortsatta arbete med måluppfyllelse. 20

Arbetsplan för Vallhovskolan läsåret 2012-2013

Arbetsplan för Vallhovskolan läsåret 2012-2013 Arbetsplan för Vallhovskolan läsåret 2012-2013 MEDBORGARE Kunskapsnämnden har utifrån läroplanerna under rubrikerna Normer och värden/kunskaper/elevers inflytande/ prioriterat följande mål: Förskolan ska

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning Förskoleklassen

Vallhovskolans kvalitetsredovisning Förskoleklassen Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) 2016-06-28 Vallhovskolans kvalitetsredovisning Förskoleklassen 2015 2016 För stöd i arbetet med kvalitetsredovisningen använd dokumentet Systematiskt kvalitetsarbete,

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Högstorps skola. Kvalitetsredovisning 2010/2011. Rektor: Björn Nilsson Tel: E-post:

Högstorps skola. Kvalitetsredovisning 2010/2011. Rektor: Björn Nilsson Tel: E-post: Högstorps skola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Rektor: Björn Nilsson Tel: 0470-796252 E-post: bjorn.nilsson@vaxjo.se 1 Sammanfattning Högstorps skola har under läsåret arbetat efter de nationella målen

Läs mer

Kvalitetsanalys 15/16. Åsalyckans fritidshem

Kvalitetsanalys 15/16. Åsalyckans fritidshem Kvalitetsanalys 15/16 Åsalyckans fritidshem Innehållsförteckning Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 Resultatet av årets verksamhet... 5 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning Fritidshemmet 2014 2015

Vallhovskolans kvalitetsredovisning Fritidshemmet 2014 2015 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2015-02-10 Vallhovskolans kvalitetsredovisning Fritidshemmet 2014 2015 1. Organisation Vallhovskolan har fritidshem på alla tre avdelningar. Dessa

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning SKOLAN

Vallhovskolans kvalitetsredovisning SKOLAN Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2014-06-16 Vallhovskolans kvalitetsredovisning SKOLAN 2013-2014 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation Rektor ansvarar för grundskola, förskoleklass

Läs mer

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) 2015-02-10 Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 För stöd i arbetet med kvalitetsredovisningen använd dokumentet Systematiskt

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Hammarby skolas arbetsplan

Hammarby skolas arbetsplan Hammarby skola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) Mariana Elfving 2015-08-27 Hammarby skolas arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

Sörgårdens arbetsplan 14-15

Sörgårdens arbetsplan 14-15 Sörgårdens arbetsplan 14-15! Svenska Vi kan använda oss utav 4 olika diagnos- undervisningsmaterial. Skolverkets Nya språket lyfter, Stärk språket stärk lärandet (Cirkelmodellen), God läsutveckling, God

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Björnås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bildningsförvaltningen Område Öst/Tingdal Björnås förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår:2016-2017 Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2016 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017

Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Arbetsplan för Latorps skola inklusive förskoleklass och fritidshem ht 2016/vt 2017 Presentation av skolan och fritidshemmets verksamhet och det systematiska kvalitetsarbetet Latorps skola ligger i ett

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013

Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(14) Margareta Skog 2013-06-24 Jäderfors skolas kvalitetsredovisning 2012-2013 Inledning Järbo/Jäderfors ro kvalitetsredovisar sin verksamhet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Korallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014-2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Stavreskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Stavreskolan F-3 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4

Läs mer

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 20160823 Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 I Sandvikens kommun är världen alltid närvarande. Här

Läs mer

Västanbyns skolas arbetsplan 2013-2014

Västanbyns skolas arbetsplan 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Maude Wiklund- Andersson 2013-06-20 Västanbyns skolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolans fritidshem. Läsåret 2015/2016

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolans fritidshem. Läsåret 2015/2016 KVALITETSRAPPORT Mariaskolans fritidshem Läsåret 2015/2016 1 1. Inledning 1.1 Organisation Mariaskolan leds av en heltidsanställd rektor. Ansvarsområdet omfattar grundskolan årskurs 1-6, förskoleklass

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola

Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola 2015-09-13 Kunskap, utveckling och lärande Ankarsrums skola Beskrivning av resultat Hur blev det? Hur ser resultaten ut på din skola, enkäter, måluppfyllelse, nationella prov övrigt? Bedömning av elevens

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullborg förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Sarianne Segersten och Titti Karlsson Förskolechef Lejla Sultanic Vår vision Arbetet

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011

Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 2011-06-28 Ängbyskolan Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ängbyskolan är omgiven av fina grönområden och har ca 350 elever samt ca 50 personal. Skolan är byggd 1983 och är mycket välbehållen men är i behov

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Åbyggeby skola och fritidshem Kerstin Norlin biträdande rektor 1. Inledning Verksamheten har bedrivits med 70 barn i åldrarna 6-10 år, fördelade i förskoleklass upp till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Öxneredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleklass- åk 6, fritids a för planen Rektor Elisabeth Sterner/ bit

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Arbetsplan. för Rörö förskola/skola/ fritidshem

Arbetsplan. för Rörö förskola/skola/ fritidshem Arbetsplan för Rörö förskola/skola/ fritidshem 2013/2014 Arbetsplan för Rörö skola, förskola och fritids 13/14 I verksamheterna arbetar vi efter de mål som finns nedtecknade i våra styrdokument Lpfö98,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskoleklass, fritidshem Läsår: 2016/2017 Verksamhetsformer

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17

Tranängskolans fritidshem. Kvalitetsanalys 16/17 Tranängskolans fritidshem Kvalitetsanalys 16/17 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar förskola, fritidshem och skola... 3 2 Resultatet av årets verksamhet... 5 2.1 Verksamhetens resultat... 5 2.1.1 Förändrat

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Barn- och Utbildning Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Strandvägsskolan Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Förskolan Tränsets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tränsets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Tränsets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola Ansvariga för planen: Malin Lilja, förskollärare och Jan-Olof Niska, förskolechef

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Lyrfågelskolan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Lyrfågelskolan F-3 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9))

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9)) 4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor 2013-2013 (Nordlyckeskolan (7-9)) Områden Verksamhetens mål/ utvecklingsfrågor Senaste kommentaren GODA UPPVÄXTVILLKOR NORMER OCH VÄRDEN - Samtliga verksamheter

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Brukets skola Betyg och bedömning, skola ÅR 1 Eleverna i år 1 har detta läsår nått ungefär samma måluppfyllelse som tidigare. ÅR 3 Vi tror att

Läs mer

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Värnamo Grundsärskola 1-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Värnamo Grundsärskola 1-9 Läsår 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Fölets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår 2015/ 16

Fölets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår 2015/ 16 Fölets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår 2015/ 16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan

Vår lokala likabehandlingsplan Vår lokala likabehandlingsplan 1 Stålhagens förskola Augusti 2014- juli 2015 lightversion Alla barn ska känna sig trygga och välkomna till vår förskola. 2 Likabehandlingsplan Stålhagens förskola läsåret

Läs mer

Förskolan Ekparkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ekparkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekparkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer