Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect"

Transkript

1 Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters view on cooperative work between the school and after school day care Petter Lundin Lärarexamen 210 hp Examinator: Handledare: Pär Widén Ange handledare Kultur, media och estetik Handledare: Anneli Einarsson

2 2

3 Sammanfattning Syftet med den här uppsatsen är att utreda hur fritidspedagoger och lärare ser på samverkan mellan sina respektive verksamheter. Fokus ligger på fritidshemmet och hur det har påverkats av det utökade samarbetet mellan de båda verksamheterna. Problemställningen är: vad anser fritidspedagoger och lärare om samverkan mellan skola och fritidshem, hur de anser att fritidshemmet influerats, samt hur de beskriver och framställer hur lokal, yrkesroll, och tid och planering påverkats av samverkan. Det teoretiska angreppssättet som använts är Nilssons (1996) teorier kring social identitet. Studien är en kvalitativ studie med intervjuer som huvudsakliga informationskälla. Informanterna består av två fritidspedagoger med lång arbetserfarenhet och två lärare, också de med lång arbetserfarenhet. Därefter har intervjuerna transkriberats och innehållet behandlats för att sedan redovisas. Resultatet av studien består helt enkelt av informanternas utsagor och åsikter kring samverkan. Både positiva och negativa aspekter kommer fram och tas upp. En kort sammanfattning av den informationen är att majoriteten av dem tycker att samverkan är en god idé i teorin men i praktiken så fungerar det inte alltid lika bra. Slutsatsen består också den, egentligen av resultatdelen i uppsatsen i och med att det är de subjektiva utsagor från mina informanter som är målet och syftet med studien så är det också dessa som är slutsatsen. Slutsatsen kan också vara att samverkan är någonting som bör vara positivt men sällan lever upp till detta, på grund av många olika faktorer. Nyckelord: fritidspedagogik, pedagogers synsätt, samverkan, skolbarnomsorg. 3

4 4

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte och frågeställningar Definition av begrepp Avgränsningar Disposition Metod Urval Insamlingsmetoder Forskningsetik Fritidshemmets uppdrag Litteraturgenomgång Yrkesidentitet Planering och tid Lokal Pedagogisk verksamhet Redovisning av resultat Intervjuer med fritidspedagoger Fritidspedagogerna och samverkan Fritidshemmets lokaler Fritid och planering Yrkesidentitet och yrkesroll Intervjuer med lärare Lärarnas syn på samverkan Fritidshemmets lokaler enligt lärarna Planering på den fria tiden Status och tvång Analys och teoritolkning Diskussion/slutsats Referenser Bilagor

6 6

7 1. Inledning Efter att jag i mer än tre år gått lärarutbildningen i Malmö, är det fortfarande en stor brist på kurser, litteratur och dylikt som riktar sig mot fritidspedagogiken. Med inriktning på grundskolans tidiga år så har det kommit före och därmed har fritidspedagogiken hamnat i skymundan och endast visat sitt ansikte under praktik. Då jag även blir behörig att arbeta på fritidshemmet, så har jag valt att rikta min undersökning mot fritidshemmet och på hur samverkan mellan fritidshem och skola uppfattas av den personal som arbetar med den. Vad menas då med samverkan? I det här fallet så ligger fokus på lärares och fritidspedagogers samspel de båda yrkeskategorierna emellan. Hur de ser på frågor rörande gemensamma lokaler, yrkesidentitet, tid och planering. Dessa frågor är baserade på mönster som uppkommit efter intervjuerna i och med behandlingen av materialet. Hur har detta samarbetet påverkat deras situationer och deras föreställningar kring just samverkan. Med utgångspunkt i Nilssons (1996) tolkning av social identitet så behandlas informationen som framkommit ur studien för att skapa en bild av hur pedagoger själva ser på begreppet och dess påverkan av deras arbetsmiljö, vare sig det är psykiskt eller fysiskt. Nilssons teorier tar sin utgångspunkt i Henri Tajfel och Ralph Turners teorier kring just social identites. Nilsson (1996). Att samverkan, i allmänhet, är någonting som gynnar skolan är det flera forskare som anser. Gummeson m.fl. (1992), Torstensson-Ed (2000). Ett större samarbete leder till större möjligheter och öppnar upp för en större och bredare bild av vad en skoldag kan innebära, det blir en heldagsverksamhet som Gummesson m.fl. (1992) skriver. De fortsätter att skriva att i en sådan verksamhet ges eleverna tillfälle att undersöka, experimentera och att själva söka sig fram till ny kunskap. Att det också skall finnas tid och rum för barnens egna lekar och också för att vara tillsammans och leka med sina kamrater. Men problemet är, att i och med det här samarbetet, så finns risken att fritidspedagogerna och deras verksamhet hamnar i skymundan och att det som kallas samarbete egentligen har resulterat i att fritidshemmet blivit drabbat snarare än gynnat av det här samarbetet. Om det har blivit påverkat är givetvis olika från arbetsplats till arbetsplats, och även graden av påverkan i de fallen där det faktiskt har blivit detta. Syftet med den här studien är att belysa pedagogers egen åsikt och deras uppfattningar 7

8 kring samverkan och hur den har påverkat fritidshemmets verksamhet och i viss mån även skolans verksamhet. 1.1 Syfte och frågeställningar Då forskningen är begränsad kring ämnet samverkan och samarbetet mellan skola och fritidshem, så är syftet med den här studien att belysa hur de pedagoger som arbetar med det ser på detta samarbete. Ett försök görs att beskrivs deras föreställningar och åsikter om förhållandet mellan skola och fritidshem. Att belysa eventuella problem som dessa personer möter i och med samverkan. Studien kommer inte att kunna täcka upp allt kring detta eller gå in på djupet utan istället visa på eventuella problem och bereda väg för framtida forskning. Hur upplever pedagoger samverkan mellan fritidshem och skola? Hur upplever de att fritidshemmet ha påverkats av samverkan? Vilka exempel finns det på hur de upplever den här påverkan? 1.2 Definition av begrepp För att underlätta för er som läsare så skall jag här tydliggöra de begrepp och den huvudsakliga teori som kommer att användas i texten. Detta för att inga missförstånd skall ske och för att det skall vara tydligt vilken verksamhet som studeras. Begrepp som skola, lärare och dylikt kommer ej beskrivas då de inte behöver tydliggöras. Fritidshem Den verksamhet där det bedrivs en pedagogisk gruppverksamhet. I den här verksamheten är barnen inskriva till och med det året de fyller tolv. Verksamheten kan vara fristående eller integrerad med skolan eller förskoleklassen. Fritidspedagog En högskoleutbildad person som arbetar inom fritidshemmets verksamhet och där är ansvarig för den pedagogiska verksamheten och barnomsorgen. Social identitet Nilssons (1996) tolkning av Tajfel & Turners (1978) teori går ut på att människan har två källor rörande vilka vi är en personlig och en social. Den sociala identiteten påverkas av de olika grupper vi ingår i - har en grupp då hög status så innebär det att vi också får en hög status. Vilket kan resultera i att vi överskattar värdet av den egna gruppen och då också nedvärderar andra grupper. (Nilsson, 1996:171). 8

9 1.3 Avgränsningar Min första idé med arbetet var att fokusera på fritidshemmets lokaler och dess möjligheter och begränsningar. Detta med fokus på hur lokalerna har påverkats av den samverkan/samarbetet som har skett genom åren med den obligatoriska skolan. Att sedan genomföra en studie med detta som fokus visade sig vara alldeles för brett och tidskrävande för den knappa tid som finns till hands. Vikten flyttades då från lokalernas betydelse till uppfattningen om samverkan och dess innebörd, konsekvenser, möjligheter och begränsningar. För att precisera och avgränsa det ytterligare så förkastades idén att ha med barnens uppfattningar och åsikter kring det här. Dels för att de flesta ej har någonting att jämföra med när det gäller den här förändringen. 1.4 Disposition Dispositionen jag har valt att använda mig av är en lineär disposition. Backman (2009:68) Med inledning, kapitel 1 där läsaren förs in i ämnet och får en övergripande syn på vad studien skall undersöka och varför, syfte och problemställning finns också i den här delen av uppsatsen. Därefter kommer kapitel 2 som behandlar metoden där de metoder som använts för att utföra studien förs fram inkluderar val av insamlingsmetod, urval och forskningsetiska överväganden och tillvägagångssätt. Efter det följer en beskrivning av fritidshemmets uppdrag baserat på de publikationer som skolverket har publicerat, kapitel 3 där läsaren sätts in i de förordningar som gäller fritidshemmet. Därefter följer en litteraturgenomgång, kapitel 4 vilken belyser tidigare gjord forskning kring ämnet, för att ge läsaren en bild av vad som har gjorts tidigare inom ämnet. Sedan själva resultatet från den utförda studien, kapitel 5 där informanternas utsagor och åsikter redovisas efter de mönster som uppkommit i och med behandlingen av materialet. Kapitlet, 6, efter består av en analys av materialet och kopplingar till den applicerade teorin detta för att knyta samman säcken. Slutligen kommer en diskussion och slutsats, 7, diskussionen behandlar de mönster som framkommit under studien och slutsatser baserat på dessa mönster görs. Studiens generaliserbarhet diskuteras, dess betydelse professionsmässigt, och dess relation till den tidigare forskningen. 9

10 2. Metod I det här kapitlet beskrivs de metoder som har använts för att utföra studien såsom val av insamlingsmetod för information, urval och forskningsetiska överväganden. Då syftet med studien är att undersöka hur samverkan mellan skola och fritidshem uppfattas av fritidspedagoger och lärare så föll det sig naturligt att använda sig av intervjuer som den primära källan för att besvara detta. Jag hade också kunnat använda mig av enkäter men då inriktningen är kvalitativ och frågorna subjektiva, från mina informanters sida, så valdes istället intervjuer. Fyra intervjuer har gjorts och i och med att de fyra har gett tillräckligt med material, en mättnad, så gjordes inte fler intervjuer. En intervju kan definieras som följande; Ett samtal som görs med ett bestämt syfte genom frågor och svar kring ett tema som registrerats i någon form där alla inblandade är införstådda med situationen. Limbach (2006) Det kvalitativa synsättet eller filosofin riktar intresset mera mot individen. Istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut så ställer man frågan hur individen tolkar och formar en (sin) verklighet. Backman (2009:54) Patel & Davidsson (2003:78) beskriver syftet med en kvalitativ intervju med; att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, till exempel informantens livslängd eller uppfattningar och åsikter kring ett fenomen. Holme & Solvang (1997) beskriver att kvalitativa metoder primärt har ett förstående syfte. Att skapa en djupare förståelse av det studieobjekt som studeras, att skapa en större helhetsbild av det sammanhang som det inryms i. De menar på att metoden kännetecknas av en närhet till den källa du hämtar materialet från. Även Repstad (1999) menar att den kvalitativa metoden går ut på att skapa en djupare förståelse för helheten och skapa sammanhang och en helhet med dess olika nyanser. 2.1 Urval Jag har vänt mig till tre skolor för att få informanter till mina intervjuer. Den första och andra ligger i en mellanstor kommun i södra Sverige och den tredje i en liten kommun i södra Sverige. Då det är lärares och fritidspedagogers åsikter och 10

11 erfarenheter jag är intresserad av så beslutade jag att intervjua två fritidspedagoger och två lärare. Repstad (1999) menar att sannolikheten att få ny och användbar information ökar när intervjupersonerna skiljer sig åt, vilket de har gjort i och med att de som intervjuats är från de olika yrkeskategorierna och från tre olika skolor från tre olika miljöer innerstad, förort och landet. 2.2 Insamlingsmetoder Som huvudsaklig insamlingsmetod för den här studien så har jag valt intervjuer. I och med att det är ett empiriskt arbete med en kvalitativ inriktning så blir intervjuerna utformade med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Detta stämmer också väl överens med mitt syfte då det är personliga åsikter och tankar som har undersökts. Stora övergripande frågor formulerades för att sedan komplettera dessa med följdfrågor baserat på informanternas svar. Trost (2010:25) menar på att kvalitativa intervjuer stärks av att du ställer enkla och raka frågor och att du på dessa frågor får innehållsrika svar. Kvale & Birnkmann (2009:18) menar att ett ömsesidigt intresse leder till en djupare och mer givande diskussion. Informanterna fick ej veta frågorna i förväg, detta baserat på att Halvorsén (1992) ser det som en fördel att den som intervjuas ej vet om vilka frågor som kommer sedan, och då inte påverkar av samtalet/intervjun genom att tänka på frågor som komma skall. De har dock fått en kort beskrivning av ämnet under telefonsamtalet eller mejlet där vi bokat intervjun. 2.3 Forskningsetik Jag har följt Calanders (1999:96) råd kring forskningsetiken; 1) Forskning skall bedrivas öppet. 2) Forskaren är skyldig att informera om avsikterna med forskningen och hur resultaten skall användas. 3) Deltagande är frivilligt. 4) Deltagarna har rätt att ej lida skada på grund av sitt deltagande. Vetenskapsrådets fyra principer kring forskningsetik har också hafts i åtanke. Dessa fyra är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 11

12 nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2002). Och dessa principer har delats med informanterna som frivilligt ställer upp i studien. Informationskravet innebär att informanten skall få information om vad studien går ut på, dess syfte och vilka villkor som gäller för deltagande. Deltagare får när som helst avbryta under samarbetet och uppgifterna kommer endast att användas till den här studien samt publiceras på Malmö Högskolas hemsida. Samtyckeskravet behandlar deltagares frivilliga medverkan i undersökningen och deltagare har också fått information att denne kan avsluta när som helst. Jag som intervjuare har ej heller någon rätt att pressa eller tvinga deltagare till att svara ifall denne inte känner att den vill delge sina tankar. Konfidentialitetskravet innebär att inga obehöriga kommer att ta del av studiens information. Det skall även ej gå att identifiera eller spåra personer som deltagit i studien. Nyttjandekravet betyder att det material som insamlats under studien endast kommer att användas till det som angivits till informanten och det som denne har gett sitt samtycke till. Informanterna har, innan intervjun, tagit del av den här informationen som står skrivet ovan genom att läsa dem och sedan ge sitt muntliga samtycke till att intervjun görs med dessa regler och överenskommelser. 12

13 3. Fritidshemmets uppdrag Kapitel tre handlar om vilket uppdrag fritidshemmet har och vad det står om detta i de publikationer som skolverket släppt. Styrdokument Styrdokumenten som gäller för fritidshemmet är i grunden skollagen samt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskolan och fritidshemmet, även kallad Lgr11. Det som kan vara värt att nämna att det i Lgr11 inte står mycket om själva fritidshemmet utan mest om skolan och de olika skolämnena. Tanken med detta är att de värdegrunder som förklaras skall vara direkt överförbara till fritidshemmet också. För att specificera det ytterligare så har skolverket utformat ett dokument som heter: Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem. Skolverket (2007). Dokumentet skall fungera som ett komplement till läroplanerna och bör alltså användas av uteslutande alla instanser som bedriver barnomsorg. De grundläggande bestämmelserna och regler för fritidshemmet finner vi dock i skollagen. Där anges fritidshemmets uppgift, dess förutsättningar och även den huvudsakliga utgångspunkten för arbetet i verksamheten, då den inte har uppdaterats så benämns fritidshemmet fortfarande som skolbarnomsorgen i denna. Det står att skolbarnomsorgen skall komplettera skolan och även ge barnen stöd i sin utveckling samt en givande och meningsfull fritid. De fortsätter och skriver att personalen skall vara utbildad för ändamålet och/eller inneha erfarenheter som gör att barnens behov kan tillgodoses. Vidare skall barngruppen ha en lämplig sammansättning och lokalerna skall vara anpassade efter ändamålet. Skolbarnomsorgen skall också försöka se till barnens behov och utgå därifrån, vare sig dessa behov är fysiska eller psykiska. Skollagen (1985) 2 a kap. 3 Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem. Är den text som släppts som ett komplement till läroplanerna för att ge en utförligare bild av fritidshemmets uppdrag och ansvar. Råden skall följas av varje fritidshem om inte giltiga skäl och argument kan visa på legitima skäl att ej göra detta. Den utgavs av skolverket I den här beskrivs fritidshemmets uppdrag. Uppgiften är att komplettera skolan genom pedagogisk verksamhet, det skall erbjuda barnen stöd i 13

14 deras utveckling och en meningsfull fritid. Det skall också erbjuda den omsorg som krävs för att föräldrarna skall kunna arbeta eller studera. Skolverket (2007:11) Då det nu ligger på kommunerna själva att utforma sin verksamhet gällande fritids så kan det skilja sig väldigt mycket åt från kommun till kommun och även från skola till skola. Om det här är någonting positivt eller inte är en fråga som ej får plats i den här undersökningen. Skolverket (2007:14) Att personalen är utbildade pedagoger är allt som oftast en självklarhet i vår skola och bör också så vara, utan den kompetensen som en lärarutbildning, eller likvärdig utbildning, ger så lämnar det ett stort hål gällande kunskap kring elevers utveckling och lärande. Det står också i de allmänna råden att personalen måste ha kunskaper att planera och genomföra en pedagogisk verksamhet. Den här verksamheten skall vara anpassad till det enskilda barnet, gruppens behov och pedagogen skall också inneha kunskaper nog att kritiskt kunna granska verksamheten. Skolverket (2007:19) I dokumentet står det också att lokalerna skall vara anpassade för att kunna erbjuda en god pedagogisk verksamhet. Detta gäller storleken på lokalerna, dess utformning och även utemiljön. De tar även upp andra miljöfaktorer som luft, ljud och ljus och även material som används. Att fritids oftast är beläget i skolans lokaler tas också upp och de pekar på forskning som visar att den integrationen inte alltid är problemfri. Att dessa ofta inte är anpassade för den sortens verksamhet och att problem och meningsskiljaktigheter lätt kan uppstå. De menar att en förutsättning för att ett sådant fungerande samarbete skall fungera är tydlighet kring när vilka lokaler och utrymmen får/ska/kan användas av de olika verksamheterna. Skolverket (2007:20) De beskriver också fritidshemmet och skolan som en kompletterande verksamhet. Då främst att fritidshemmet kompletterar skolan under den tiden som skolan ej har verksamhet. Samt att de, tidvis ger barnen olika kunskaper och erfarenheter, och erbjuder andra aktiviteter genom att fokuset på verksamheten är på annat. Skolverket (2007:22) Vidare så tar de upp fritidspedagogernas kompetens och menar att de kan vara värdefulla i elevvårdsarbetet. 14

15 Med sin mer uttalade inriktning på barns sociala utveckling, välbefinnande, omsorg och på gruppen och dess sociala liv kan personalen i fritidshemmet vara ett värdefullt komplement i till exempel elevvårdsarbetet och i arbetet med att förebygga mobbning, trakasserier eller andra problem som kan uppstå inom barngrupper.. Skolverket (2007:24) Samt att det inte bara är de barn som är inskrivna i fritidshemmen som får ta del av fritidspedagogernas metoder och kunskaper, utan alla barn som är på skolan gynnas av den. Fysisk aktivitet är såklart viktigt och tas upp i råden; det är viktigt för fritidshemmet, att kunna erbjuda barnen många tillfällen till fysiska aktiviteter i vardagen. Aktiviteter där fokus ligger på kreativitet, lek och lust, detta för att så många barn som möjligt skall vilja delta. Skolverket (2007:24) Samverkan tas också upp och beskrivs som viktigt och främjande för utvecklingen. Här skrivs också att det kan förhindra klyftor mellan de olika verksamheterna och kontinuiteten markeras här som viktig och givande för barnens utveckling och något som skapar sammanhang och kontinuitet i deras liv. Samtidigt är de noga med att de olika verksamheternas egenart inte skall försvinna och att det är i mötet mellan de olika kompetenserna som vinsterna med samverkan finns. Om detta samarbete skall bli lyckat så krävs det vissa grundförutsättningar och att dessa uppfylls. Barnen, och deras intressen och behov, skall stå i fokus. Tid skall finnas för planering, utvärdering, uppföljning och utveckling. Skolverket (2007:33) 15

16 4. Litteraturgenomgång Kapitel fyra för fram den forskning som tidigare gjorts kring ämnet alltså samarbetet mellan skola och fritidshem. Kapitlet delas in i tre delar och det första behandlar fritidspedagogens yrkesidentitet när verksamheterna integreras, det andra tar upp planering och tid för de båda verksamheterna och det tredje rummet och material och hur detta påverkas. Aspekter som fokuseras på är grundat i de mönster som hittats efter behandlingen av intervjuerna. Informationen i kapitlet är uteslutande från tidigare forskning. 4.1 Yrkesidentitet Vad händer då med fritidspedagogerna när de ställs inför att arbeta tillsammans med lärare nära inpå varandra och kanske i arbetslag? Hansen (1999) menar att lärarna upplevs ha en högre status än vad fritidspedagogerna har, detta av skolans personal, dess elever och elevers föräldrar. Anledningen, skriver de, är lärarnas teoretiska utgångspunkt jämfört med fritidspedagogernas mer praktiska. Ursberg (1996) tar också upp detta och rapporterar att många fritidspedagoger uppfattar sin yrkesroll som hotad i och med samarbetet med skolan. Detta på grund av att de har fått en dubbel yrkesroll, både som lärare och som fritidspedagoger. Ursberg (1996). Torstensson-Ed (2000) beskriver det som att de både skall leda och kontrollera samt att inskränka barns frihet i styrda aktiviteter, de får ingen egentlig bild av deras egen yrkesidentitet, den blir dubbel vilket ibland kan leda till förvirring, speciellt vid övergången mellan skola och fritidshemmets verksamhet. Torstensson-Ed (2000:80) En annan uppfattning är att fritidspedagogerna och även övrig fritidspersonal, såsom barnskötare, blir och fungerar som stödgrupper och hjälplärare åt läraren i klassrummet. Lärarna får ökade resurser och hjälp under skoltid men fritidspedagogen står ensam kvar på eftermiddagen utan den extra hjälp som de själva har varit under skoltid. Torstensson-Ed (2000:77) Många, Torstensson-Ed (2000), Ohlsson (1996), Gummesson m.fl. (1992), har påpekat fritidspedagogens dubbla yrkesroll och att han/hon istället blir en hjälplärare och uppslukad av skolan. Söderlund (1993) menar att det inte alls är så, att det istället har skett en förändring i skolan och att leken har kommit in som en mer aktiv och integrerad del av skoldagen. 16

17 Ohlsson tar upp att arbeta i arbetslag, vilket kan skapa grupperingar, en vi mot dem känsla. Något som kan leda till att medlemmar istället håller inne med information för varandra inom arbetslaget, detta för att undvika konfrontationer och konflikter. Ohlsson (1996) Fritidspedagoger och lärare har också, enligt Torstensson-Ed (2000:79) en annan syn på vad pedagogik och lärande är. Fritidspedagogerna beskriver lärarna som experter på att läsa, skriva och räkna och i sin tur ser lärarna fritidspedagoger som experter på omsorg av barnen. Lärare betraktar pedagogik som strukturerat och planerat, gällande lärande betonar de motivation och intresse. Fritidspedagogen talar om kunskap om barnen för att kunna leda ett innehåll som istället är bestämt av barnen, om pedagogik. Och lärande som att skapa en god relation och vara en god förebild. Gummesson m.fl. (1992) menar att det finns många exempel och utsagor om att det skiljer sig i uppfattningarna kring pedagogik och lärande mellan fritidspedagoger och lärare och det är också det som de ställs inför i och med samverkan och integreringen. Gummesson m.fl. (1992) Johanson (1999) har gjort en studie med åtta enheter och rapporterar att majoriteten av lärarna har ändrat sitt förhållningssätt sen integreringen av fritidshemmet. De upplever det som positivt med den kompetens som fritidspedagogerna för till bordet och känner nu att de talar med barnen och inte till dem som tidigare. Negativt från lärarnas sida tar Torstensson-Ed (2000) upp, de anser att det är mer insyn i deras arbete vilket resulterar att de ej kan arbeta efter eget huvud och till exempel ändra planeringen i sista sekund, samarbetet tar också både tid och kraft. På plussidan så finns bland annat det att det blir mer personal på samma barn samt att de utvecklar sin förmåga att, och genom att arbeta i arbetslag. Callander (1999) skriver att det saknas förutsättningar för ömsesidighet och att fritidspedagogens kompetens inte tas tillvara på ett effektivt och bra sätt. Gummesson m.fl. (1992) menar att yrkesrollerna kan berikas genom samverkan. Att man får nya perspektiv och kan gå in i nya, eller delvis nya, arbetsuppgifter. De pekar på att det hittills mest verkar vara fritidspedagogernas yrkesroll och yrkesidentitet som har breddats och berikats, de har fått uppgifter inom skolans verksamhet och en funktion att fylla där också. Det kan också innebära en reducering för deras yrkesroll, 17

18 detta på grund av att man tvingas specialisera sig på vissa ämnen, oftast då de praktiska och kreativa ämnena, till exempel bild. Det och också risken att man inte längre hinner med arbetet på fritidshemmet på samma sätt som tidigare då skolarbetet och samverkan tar upp mycket tid. För lärarna verkar det dock mest handla om en reducering av deras yrkesroll, eller åtminstone en uppfattning av en reducering. De är rädda att de inte längre får göra de roliga sakerna utan endast får ha hand om de ämnen som eleverna anser vara tråkiga eller svåra. Gummesson m.fl. (1992:230) 4.2 Planering och tid När det gäller samverkan och planering och tid så är det främst arbetslag som kommer på tal, det är det vanligaste arbetssättet att jobba med. Hansen (1999) anser inte alltid arbetslaget som ett bra arbetssätt, detta för att det ofta blir så att man i arbetssätt, planering och utförandet av den planeringen allt som ofta rättar sig efter minsta gemensamma nämnare - alltså att arbetslaget anpassar undervisning och aktiviteter efter den i arbetslaget som har minst kunskap av dem. I de flesta fall är det då barnskötare som resten av arbetslaget anpassar sig efter, vare sig det är i kunskaper eller ambition. Såklart är detta inte alltid dåligt, det finns många bra barnskötare där ute, men ibland hämmas undervisningen på grund av detta. Torstensson-Ed (2000) tar upp eventuell effekt av samverkan; det att fritidspedagogerna ej har ork att arbeta strukturerat på eftermiddagarna då de har jobbat hela dagen i skolklassen. Något hen anser kan vara både bra och dåligt då det gör det lättare att arbeta ostrukturerat med barnen - att låta dem själva bestämma vad de skall göra istället för att lägga sig i och försöka styra in dem på någon uppgift eller bestämma vad som skall lekas. Att planeringen underlättas av samverkan tar Gummesson m.fl. (1992) upp: Integrationen mellan verksamheterna medför enligt många utsagor att närheten och den vardagliga kontakten gör att man lär känna varandra, vilket gör det mindre komplicerat att planera och diskutera verksamheten. Gummesson m.fl. (1992:230) De nämner också att det tar mer tid att genomföra den här planeringen då det är fler som skall samarbeta och komma överens. Att den extra tiden det tar att planera delvis äter upp de förmodade effektivitetsvinster. Gummesson m.fl. (1992:220) 18

19 4.3 Lokal Gummeson m.fl. (1992) tar upp det faktumet att många fritidshem har fått flytta in i klassrummen och menar att det kan vara svårt att få en sådan lokal att fungera som fritidshem om det inte ges tillgång till flera andra rum som kan fylla olika funktioner. De fortsätter och skriver att en lokalmässig resursrikedom är ett måste om man skall kunna erbjuda barnen en givande heldagsvistelse. Det måste också finnas ett varierat och rikt innehåll för att uppnå detta. Dock så finns det en fara att ekonomiskt sinnade personer tolkar positiviteten kring samverkan som att fritidshemmet kan samsas med skolan i ett vanligt klassrum, skriver Gummesson m.fl. (1992:243). Björklid (2005:158) tar också upp företeelsen att fritidshem och skola använder sig av gemensamma lokaler och belyser att om det skall fungera så måste bådas verksamheters behov av att utnyttja lokalerna väga lika tungt. Fritidshemmets verksamhet skall alltså vara lika viktig och få ta lika stor plats som skolans. 4.4 Pedagogisk verksamhet Gummesson m.fl. (1992:8) menar att genom en organisationisk och pedagogisk samlad verksamhet så kan alla barn erbjudas ett varierat och givande innehåll, samt ges tillgång till en bra utvecklingsmiljö. De fortsätter och skriver att det i en integrerad verksamhet öppnas nya möjligheter, för både fritidspedagoger, lärare och barn. Barnens eget undersökande kan komma in under hela skoldagen, fritidspedagogerna gers plats för sina ambitioner och kan ge barnen ett rikare innehåll. Detta genom temaarbeten att fritidspedagogen har hand om vissa obligatoriska timmar och att arbeta med flexibla gruppkonstellationer. Barnen kan också ges möjligheten att själva välja vad de vill jobba med och med vem, antingen själva, i grupp eller i par, i och med att det är fler vuxna på plats att styra mer än en aktivitet. Gummesson m.fl. (1992:233) Genom att personer med olika kompetensområden ska samarbeta, lokaler skall utformas för att fylla olika funktioner och själva det faktum att det är en ny situation, så hoppas men också ge förutsättningar och utrymme för utveckling av en ny pedagogik. Gummesson m.fl. (1992:222) Barnens behov tas upp i Samverkan för utveckling i skola och barnomsorg Gummesson m.fl. (1992). De behöver vuxna som bryr sig, tydliga normer och gränser, stort utrymme för eget initiativ och tid och rum som är fria från de vuxnas 19

20 styrning och kontroll. De behöver också trygghet och respekt. Bekräftelse på sin egen identitet och sin egen kompetens. Äventyr och utmaningar. Stabilitet och kontinuerlighet. Förändring och omväxling. De skriver också att barnens behov väldigt sällan definieras tydligt eller preciseras, detta för att det är svårt att klargöra vad barnens behov faktiskt är och svårt att fastställa, i vissa fall, vad som är bra respektive dåligt för dem. När behöver de vad och vad ger dem detta och så vidare, alla barn är olika och därför är också behoven olika. I kapitlet har den tidigare forskningen redovisats för att ge en bild av vad som redan är gjort kring ämnet för att skapa en bild av den nuvarande situationen. 20

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

vi lär barnen att ha fritid.

vi lär barnen att ha fritid. vi lär barnen att ha fritid. En kvalitativ studie om fritidspedagogens yrkesroll, arbetsuppgifter och yrkesval Jessica Wallin Examinator: Ann S. Pihlgren Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012

Har någon sett. Matilda? någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara. Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett någon sett Matilda? Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara Rapport av Ulrika Lorentzi, Kommunal 2012 Har någon sett Matilda? Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Vad är ett bra fritidshem?

Vad är ett bra fritidshem? Vad är ett bra fritidshem? -kvalitet ur några olika perspektiv Ellinor Ljungros Kvalitetsutveckling i fritidshem, 15 hp Umeå universitet Rapport utvecklingsarbete december 2009 Handledare Birgit Andersson

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Vad kännetecknar en bra lärare?

Vad kännetecknar en bra lärare? Vad kännetecknar en bra lärare? I ett lärar- och elevperspektiv Kristoffer Holm, Robin Demèn och Mikael Hansson Examensarbete i LAU350 Handledare: Hans Ekbrand Examinator: Daniel Seldén Rapportnummer:

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Lärares kriterier vid val av skola

Lärares kriterier vid val av skola Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Lärares kriterier vid val av skola Hur ska den kommunala gymnasieskolan locka till sig lärare i framtiden? Författare:

Läs mer

Pedagogers syn på lärande

Pedagogers syn på lärande Institutionen för utbildning kultur och medier Institutionen för didaktik Examensarbete i utbildningsvetenskap Inom allmänt utbildningsområde, 15 hp Ht-2010 Rapport:2010ht4730 Pedagogers syn på lärande

Läs mer

God kvalitet i fritidshem

God kvalitet i fritidshem God kvalitet i fritidshem Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa Carin Falkner Ann Ludvigsson Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö 13 augusti 2012 Författare

Läs mer

Elever med stort rörelsebehov

Elever med stort rörelsebehov Elever med stort rörelsebehov Lärares tankar kring och förhållningssätt till dessa elever Lärarutbildningen, ht 2009 Examensarbete, 15 hp Författare: Annika Carlsson, Suzana Kopilovic Handledare: Helena

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Pedagogers tal om sin roll i leken

Pedagogers tal om sin roll i leken Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 Pedagogers tal om sin roll i leken Handledare: Charlotte Tullgren Författare: Emma Svensson Linda Holmberg Pedagogers tal om sin roll i leken Abstract Det här

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Examensarbete i lärarutbildningen - 2007 Elever i behov av särskilt stöd En undersökning av hur skolpersonal reflekterar och definierar om begreppet

Läs mer

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker På fritids tänker man inte på att man lär sig saker Lärande på fritidshem Ingrid Bardon D-uppsats Pedagogik Höstterminen 2008 Handledare Ann Ludvigsson Examinator Christina Chaib HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE

Läs mer

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare Studenter: Maria Arvidsson och Eva Österholm Examensarbete

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer