INFORMATIONSBROSCHYR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBROSCHYR"

Transkript

1 SÖDERBERG & PARTNERS TRYGGHET 80 TL Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Publicerad den 2 april INFORMATIONSBROSCHYR SÖDERBERG & PARTNERS TRYGGHET 80 TL Denna Informationsbroschyr avser Söderberg & Partners Trygghet 80 TL. I Informationsbroschyren ingår följande delar: 1. Värdepappersbolaget 2. Fonden 3. Placeringsinriktning och riskinformation 4. Allmän information 5. Fondbestämmelser 6. Faktablad VÄRDEPAPPERSBOLAGET Amrego Kapitalförvaltning AB Box Stockholm Organisationsnummer: Amrego Kapitalförvaltning AB, nedan Amrego, bildat den 7 juli 2003, är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm och registrerat aktiekapital om SEK Amrego har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och att förvalta specialfonder och står under Finansinspektionens tillsyn. Styrelsen består av Erik Rosengren (ordförande), Jan Lombach, Karl Peter Arrhenius och Joakim Strandberg. Verkställande direktör är Mikael Ljungberg med Magnus Embrink som ställföreträdare. Amrego förvaltar nedanstående fonder: Cliens Absolut Aktier Sverige Cliens Allokering Sverige Cliens Relativ Söderberg & Partners Trygghet 75 S Söderberg & Partners Trygghet 75 TL Söderberg & Partners Trygghet 80 S

2 Söderberg & Partners Trygghet 80 TL Söderberg & Partners Trygghet 85 S Söderberg & Partners Trygghet 85 TL Söderberg & Partners Trygghet 90 S Söderberg & Partners Trygghet 90 TL Trygghet 75 Trygghet 80 Trygghet 85 Trygghet 90 FONDEN Informationen i denna broschyr avser Söderberg & Partners Trygghet 80 TL, nedan Fonden. Fonden är en specialfond som står under Finansinspektionens tillsyn. Fonden startade Fondens revisor är Michael Bengtsson, auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers AB. PLACERINGSINRIKTNING OCH RISKINFORMATION Placeringsinriktning Fonden är en specialfond, vilket bland annat innebär att den får avvika från vissa av placeringsbestämmelserna i lagen om investeringsfonder. Det ger möjlighet att bedriva en bredare förvaltning än vad som hade varit möjligt med en vanlig värdepappersfond. Fondens medel får placeras i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut, vilket mer detaljerat beskrivs i fondbestämmelserna nedan. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Mer precist är fonden i huvudsak en fondandelsfond som placerar i andra fondandelar och i så kallade Exchange Traded Funds (ETF), indexfonder och hedgefonder, men också i derivatinstrument på vissa marknader. Syftet är att på ett kostnadseffektivt sätt erhålla en väl diversifierad och global exponering för att få en långsiktigt god avkastning till en begränsad risk. Placeringarna syftar till att under iakttagande av tillbörlig försiktighet åstadkomma högsta möjliga värdestegring. Målsättningen med förvaltningen är att hela tiden vara diversifierad mellan och inom tillgångsslagen samt över ett stort antal likvida marknader, för att på så vis erhålla god riskspridning. Fonden har som målsättning att inte understiga 80 % av högsta kursen på ett års sikt. Fondens riskprofil och allmän riskinformation Placeringar i fonder är förknippade med ekonomiskt risktagande. Detta kan inbegripa risker kopplade till olika tillgångsmarknader, i form av till exempel förändringar i priser, räntor och kreditvärdighet m.m. Alla dessa risker kan också uppstå parallellt med andra risker. Fonden är en specialfond vilket innebär att fondens innehav kan avvika från de som anges i lagen (2004:46) om Investeringsfonder. Dessa avvikelser består främst i: möjligheten att placera i andra tillgångar än aktier och räntebärande värdepapper, vilket görs för att öka diversifieringen i syfte att sänka risken i fonden.

3 möjligheten att placera en större andel i andra fonder, vilket görs för att på ett kostnadseffektivt sätt nå en exponering mot ett stort antal underliggande värdepapper och därmed förbättra den riskjusterade avkastningen. att fonden har rätt att använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen, vilket görs för att effektivisera förvaltningen. Med tanke på Fondens karaktär och målsättning står riskhanteringen i fokus i förvaltningen. Fondens risknivå följs bl.a. genom att den absoluta risken mäts och följs upp. Den absoluta risken mäts främst genom standardavvikelsemåttet, vilket är Fondens riskmått. Riskhanteringen sker dels redan vid portföljkonstruktionen, dels genom riskkontroll på tagna positioner. Trots detta kvarstår risker av olika karaktär, såsom framför allt: Marknadsrisk: Med marknadsrisk avses risken för att marknadsvärdet på tillgångar och skulder förändras över tiden. Risken består framförallt av fluktuationer i valutakurser, räntelägen, aktiekurser, fastighets- och råvarupriser. Motpartsrisk: Med motpartsrisk avses de risker fonden tar i att dess motparter inte kan leva upp till sina åtaganden. Exempelvis kan detta inträffa för en motpart i en derivatposition eller vid leverans vid avvecklingen av en affärstransaktion; i dessa fall är oftast motparten en börs eller ett clearinghus. Likviditetsrisk: Även om fondens tillgångar till största delen är börshandlade, så kan situationer uppstå där fonden har svårt att likvidera sina positioner på kort varsel. I första hand skulle detta kunna leda till en ogynnsam balansering av fondens tillgångar. Valutarisk: Fonden är noterad i svenska kronor, men underliggande investeringar görs i andra valutor, huvudsakligen i amerikanska dollar och i Euro. Stora fluktuationer i valutakurser kan ha negativ påverkan på fondens tillgångar. Historisk avkastning Fondens historiska avkastning framgår i förekommande fall av Fondens faktablad, som bifogas denna informationsbroschyr. Målgrupp Fonden lämpar sig främst för sparare som har en placeringshorisont på minst 5 år. Fondspararen måste kunna acceptera att vissa kurssvängningar kan förekomma, då riskprofilen ligger nära en konservativ blandfond. ALLMÄN INFORMATION En fonds rättsliga karaktär En fond bildas genom kapitaltillskott från allmänheten och ägs av dem som har tillskjutit kapital. Fonden förvaltas av ett fondbolag, som företräder fondandelsägarna i alla juridiska och ekonomiska frågor rörande fonden. Tillgångarna förvaras av ett förvaringsinstitut. Fonden är inte en juridisk person. Detta innebär bland annat att den inte kan förvärva rättigheter eller åta sig förpliktelser. Egendom som ingår i en fond kan inte utmätas. En fondandel är en rätt till så stor andel av fonden som motsvarar dess nettoförmögenhet dividerad med antalet utestående andelar. En fondandel kan inlösas, överlåtas och pantförskrivas. För Fonden finns särskilda fondbestämmelser som är godkända av Finansinspektionen. Dessa fondbestämmelser reglerar villkoren för fondspararen och är bilagda denna informationsbroschyr. Andelsägarregister Amrego för register över alla andelsägare och panthavare. Fondförsäkringsbolag och pensionssparinstitut för egna register över hur försäkringstagarnas och pensionsspararnas premier placerats i olika fonder. Köp och inlösen av fondandelar Försäljning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag genom fondbolaget eller dess ombud.

4 Begäran om försäljning av fondandel sker genom att belopp inbetalas till fondens bankgirokonto, direkt eller, efter särskild överenskommelse, via datamedia och verkställs den dag då inbetalningen kommit fonden tillhanda. Begäran om inlösen av fondandel skall ske skriftligen och skall vara egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Efter särskild överenskommelse kan begäran om inlösen ske via fax eller datamedia. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senast klockan verkställs samma dag. Begäran som kommit fondbolaget tillhanda senare än klockan hela bankdagar, eller klockan halvdagar, verkställs nästkommande bankdag. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. Avgifter för förvaltning och förvaring Av Fondens medel ska ersättning betalas till fondbolaget för täckande av dess kostnader för förvaltning, marknadsföring, administration, bokföring och revision av Fonden, tillsynskostnad som utgår till Finansinspektionen samt ersättning till förvaringsinstitutet för dess verksamhet som förvaringsinstitut och registerhållare ( Förvaltningsavgift ). Uppgift om storleken på den Förvaltningsavgift som betalats av Fonden för föregående år finns i dess årsberättelser. Högsta avgifter för Fonden Vid var tid gällande avgifter framgår av Fondens faktablad. Enligt Fondens fondbestämmelser får avgifterna för Fonden som högst uppgå till följande. Försäljningsavgift: 5 % av fondandelarnas värde. Inlösenavgift: 1 % av fondandelarnas värde vid inlösen av innehav som innehafts kortare tid än 30 dagar. 0 % vid innehav som innehafts längre tid. Eventuell inlösenavgift tillfaller Fonden. Årlig förvaltningsavgift: 2,5 % av Fondens värde. Årlig förvaltningsavgift i de underliggande fonder och fondföretag i vilka placeringar görs: ETF:er och indexfonder: Typiskt sett 0,10 0,90% med ett genomsnitt av 0,40% Hedgefonder/Specialfonder: Typiskt sett 1-2,5% i förvaltningsavgift och 0-30% av överavkastningen över fastlagd tröskelavkastning. När andelar innehas i värdepappersfonder kan i vissa fall fondbolaget få tillbaka en viss andel av förvaltningsavgiften i den underliggande fonden. Detta belopp tillfaller Fonden, efter ett mindre avdrag för administrativa kostnader på grund av investeringen. Courtage Courtage och andra kostnader (till exempel transaktions- och leveranskostnader) på grund av Fondens värdepappersaffärer ska betalas av Fonden. Courtage utgör ersättning för förmedling av värdepappersaffärer. Uppdragsavtal Amrego har slutit uppdragsavtal med Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB avseende funktionen för regelefterlevnad, med KPMG AB avseende internrevision och med Söderberg & Insurance and Investment Consulting AB avseende riskhantering. Förvaringsinstitut

5 Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), nedan Förvaringsinstitutet, såsom förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet är ett bankaktiebolag registrerat i Sverige och med huvudkontor i Stockholm som i huvudsak bedriver bank- och värdepappersrörelse. Förvaringsinstitutets uppgift är bl.a. att ta emot och förvara Fondens egendom samt att se till att försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med gällande regler. Skatteregler för andelsägarna Utdelningar från Fonden och kapitalvinster vid försäljning av andelar i Fonden beskattas som inkomst av kapital. Skattesatsen för sådana inkomster är f.n. 30 procent. Amrego är skyldigt att på utdelning till i Sverige bosatta personer och svenska dödsbon innehålla 30 procent preliminär skatt. För personer skattskyldiga i utlandet skall Amrego innehålla kupongskatt på utdelning. Kupongskattesatsen är 30 procent eller den lägre skattesats som följer av dubbelbeskattningsavtal med respektive land. Skadestånd Av 2 kap 21 lagen om investeringsfonder framgår följande. Om en fondandelsägare tillfogas skada genom att Amrego överträtt lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna, skall Amrego ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller Amrego tillfogats skada genom att Förvaringsinstitutet överträtt samma lag eller fondbestämmelserna, skall Förvaringsinstitutet ersätta skadan. Amrego och Förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott, lockout gäller även om Amrego eller Förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av Amrego och/eller Förvaringsinstitutet, om normal aktsamhet har iakttagits. Amrego och/eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Amrego eller Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Amrego eller Förvaringsinstitutet Ändringar i fondbestämmelser Värdepappersbolaget har efter godkännande från Finansinspektionen möjlighet att ändra fondbestämmelserna för fonden vilket skulle kunna påverka fondens egenskaper ifråga om t.ex. placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Sådana ändringar godkänns av Finansinspektionen endast såvida fondbestämmelserna är fortsatt skäliga för fondandelsägarna. I anslutning till ett godkännande kan Finansinspektionen besluta om att information skall lämnas till fondandelsägarna om att de ändrade fondbestämmelserna får tillämpas först efter viss tid. Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten Om fondbolaget beslutar att Fonden ska upphöra eller att Fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, ska överlåtas till annat fondbolag, kommer alla andelsägare att informeras. Om fondbolaget beslutat att förvaltningen ska upphöra ska förvaltningen av Fonden tas över av förvaringsinstitutet. Detsamma gäller om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller om fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. FONDBESTÄMMELSER F ÖR SÖDERBERG & PARTNERS TRYGGHET 80 TL 1 Fonden Fondens namn är Söderberg & Partners Trygghet 80 TL (nedan kallad Fonden ). Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder ( LIF ) och riktar sig till allmänheten. Fondens verksamhet bedrivs enligt lagen om investeringsfonder, fondbestämmelser, bolagsordningen för värdepappersbolaget samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag eller författning.

6 Fonden kan inte förvärva egna rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Egendom i fonden kan inte utmätas. Värdepappersbolaget företräder fondandelsägarna i samtliga frågor som berör fonden. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Amrego Kapitalförvaltning Aktiebolag, , (nedan kallat värdepappersbolaget ). 3 Förvaringsinstitutet Fondens tillgångar förvaras av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), , såsom förvaringsinstitut (nedan kallat förvaringsinstitutet ). Förvaringsinstitutet skall verkställa de beslut av värdepappersbolaget som avser fonden och ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt kontrollera att värdering, inlösen och försäljning av fondandelar sker i enlighet med lag, föreskrifter och fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet skall verka oberoende av värdepappersbolaget och agera uteslutande i andelsägarnas intresse. Om utländska finansiella instrument och andra utländska överlåtbara värdepapper ingår i fonden, får förvaringsinstitutet låta ett lämpligt utländskt förvaringsinstitut förvara dessa. 4 Fondens karaktär Fonden är en fondandelsfond som placerar i fonder och fondföretag med fokus på aktie- och/eller ränterelaterade placeringar (aktiefonder, räntefonder och ETF:er). Vissa fondföretag kan komma att klassificeras som fondliknande överlåtbara värdepapper då de inte i alla avseenden uppfyller lagens definition av fondandelar. Placeringarna syftar till att under iakttagande av tillbörlig försiktighet åstadkomma högsta möjliga värdestegring. Målsättningen med förvaltningen är att hela tiden vara diversifierad mellan och inom tillgångsslagen samt över ett stort antal likvida marknader, för att på så vis erhålla god riskspridning. Fonden har som målsättning att inte understiga 80 % av högsta kursen på ett års sikt. Till skillnad från en traditionell aktiefond får fonden använda derivatinstrument för att uppnå önskad exponering, detta får dock aldrig leda till att fonden tar emot eller levererar de underliggande tillgångarna. Derivatinstrument får också användas för att vid var tid valutasäkra fondens portfölj. 5 Fondens placeringsinriktning (i) Allmänt Fonden följer placeringsbestämmelserna i 5 kap LIF och 16 kap. Finansinspektionens föreskrift (FFFS 2008:11) om investeringsfonder med de avvikelser som anges nedan. Med Målfonder avses dels fonder och fondföretag enligt 5 kap. 15 första stycket LIF, dels fondliknande överlåtbara värdepapper. Med fondliknande överlåtbara värdepapper avses andelar i utländska fondföretag som enligt

7 LIF är att anse som överlåtbara värdepapper och som inte uppfyller kraven i 1 kap. 9 LIF men som däremot uppfyller övriga kriterier i 5 kap. 15 första stycket punkten 3 LIF. (ii) Undantag från LIF och FFFS 2008:11 om investeringsfonder Fonden har beviljats följande undantag från bestämmelserna i LIF och FFFS 2008:11 såvitt avser placeringsinriktningen: Med avvikelse från 5 kap st LIF, och såvitt avser Målfonder som är att betrakta som överlåtbara värdepapper, 5 kap. 6 LIF, skall fondens medel vid var tid vara placerade i minst tre Målfonder, varvid en enskild placering inte får överstiga 50 procent av fondens värde. Fonden skall vid varje tillfälle tillämpa principen om riskspridning. Investeringar i övriga typer av överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument ska inte omfattas av nämnda undantag utan skall följa reglerna i 5 kap. 6 LIF. Fonden får med avvikelse från 5 kap. 15 andra stycket LIF placera upp till 100 procent av fondförmögenheten i Målfonder som enligt sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning får placera upp till 100 procent av sina medel i andra fonder eller fondföretag ( fondandelsfonder ). Med undantag från 5 kap. 19 första stycket 4. LIF får fondens placeringar i andelar i Målfonder inte överstiga 50 procent av andelarna i Målfonden. Begränsningarna i 5 kap 6 LIF gäller inte vid handel med terminer där den underliggande tillgången utgörs av sådana finansiella instrument där en emittent saknas, exempelvis valutakurser. Således äger bestämmelserna i 5 kap 13 1 st LIF ej tillämpning på dessa instrument. Fonden kommer dock alltid att beakta principen om riskspridning. För att ständigt eftersträva en god riskspridning i förvaltningen får fonden endast placera i derivatinstrument, med en och samma underliggande tillgång enligt 7 nedan, motsvarande högst 30 procent av fondens värde. Dock skall fondens exponering genom derivatinstrument för valutasäkring i förvaltningen inte påverkas av dessa begräsningar. Med avvikelse från 5 kap 13 2 st LIF samt 16 kap 6 1 st FFFS 2008:11 får fondens totala värde av innehavda finansiella instrument, den så kallade bruttoexponeringen, maximalt uppgå till 150 procent av fondens värde. Vid beräkning av exponering skall derivatpositioner konverteras till en jämförbar position i de underliggande tillgångarna. Terminskontrakt och swappar beräknas enligt underliggande exponerat värde. Dock skall fondens exponering genom derivatinstrument för valutasäkring i förvaltningen inte tas med vid beräkning av exponeringen. Med undantag från 5 kap 14 LIF får exponering mot en och samma motpart vid transaktioner med sådana derivatinstrument som avses i 5 kap 12 2 st LIF, uppgå till 20 procent av fondens värde när motparten är ett sådant kreditinstitut som anges i 5 kap 10 LIF. I annat fall får exponeringen uppgå till maximalt 5 procent av fondens värde. Med undantag från 5 kap 23 1 st första punkten och 2 st LIF får fonden ta upp penninglån. Upptagna lån får dock högst uppgå till 50 procent av fondens värde. (iii) Tillgångsslag Fondens medel får placeras i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. (iv) Risknivå Fondens målsättning är att i alla situationer ha en välbalanserad risknivå. Såväl direkt som indirekt sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Eftersom fonden kan placera direkt eller indirekt genom andra fonder och fondföretag,

8 i ränterelaterade värdepapper, som är förknippade med lägre kurssvängningar, minskar dock risken. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas den av ändrade valutakurser (valutarisk). Möjligheten att använda derivatinstrument kan medföra att fondens risk ökar. Fondens risknivå följs bland annat genom att den absoluta risken mäts och följs upp. Den absoluta risken mäts främst genom standardavvikelsemåttet, vilket är fondens riskmått. Fondens eftersträvade risknivå är 7-12 % i genomsnitt mätt över en treårsperiod. 6 Marknader Fondens medel får placeras på en reglerad marknad eller motsvarande utom EES samt på annan marknad, inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten under förutsättning att placeringen är förenlig med fondens övergripande placeringsinriktning. 7 Särskild placeringsinriktning Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 LIF. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen. Fonden får också använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap 12 2 st LIF, så kallade OTC-derivat. Fonden får använda sig av derivatinstrument baserade på tillgångar vars underliggande komponenter består av en eller flera av följande delar: tillgångar enligt 5 kap 1 2 st LIF, räntesatser, valutakurser, eller valutor, för att vid var tid valutasäkra fondens innehav samt finansiella index. Fondens medel kommer till betydande del placeras i andelar i andra fonder och fondföretag enligt 5 kap. 15 LIF. 8 Värdering Fondens värde beräknas genom att de skulder som avser fonden dras av från fondens tillgångar. Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utestående fondandelar. Värdet av fondandel skall varje svensk bankdag fastställas av värdepappersbolaget. Värdepappersbolaget har rätt att inställa värderingen av fonden till följd av sådana inträffade förhållanden som medför att fondens tillgångar inte kan värderas på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Så kan exempelvis vara fallet om marknad vid vilken betydande del av fondens tillgångar handlas är tillfälligt stängd, se fondens informationsbroschyr där värdepappersbolagets rutiner vid stängning av fond framgår. Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Om sådana kurser saknas eller om kurserna enligt värdepappersbolagets bedömning är missvisande får värdepappersbolaget fastställa värdet på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. För överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap 5 LIF fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder efter särskild värdering. Därvid kan bland annat följande faktorer beaktas: möjligheten att omsätta instrumentet marknadspriser från icke reglerad marknad eller andra oberoende källor diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering)

9 kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering) bolagshändelser med påverkan på marknadsvärdet Vid värdering av OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller såsom Black & Scholes. 9 Försäljning och inlösen av fondandelar Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen av fondandelar varje bankdag. Begäran om försäljning eller inlösen ska ha kommit värdepappersbolaget tillhanda senast kl den bankdag försäljning eller inlösen begärs för att värdepappersbolaget ska verkställa försäljning eller inlösen samma bankdag. Som framgår av 10 nedan kan fonden, under viss eller vissa bankdagar, vara tillfälligt stängd för försäljning och inlösen. Försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid begäran om försäljning eller inlösen inte känd kurs. Uppgifter om försäljnings- och inlösenpris avseende föregående bankdag kan erhållas hos värdepappersbolaget. Värdepappersbolaget säljer och löser in fondandelar. Begäran om köp respektive inlösen får återkallas endast om värdepappersbolaget medger detta. Värdepappersbolaget ska vid återkallelse av köp respektive inlösen iaktta principen om likabehandling. Uppskov med verkställighet av inlösen Inlösen av en fondandel skall verkställas på inlösendagen om medel finns tillgängliga i fonden. Om så inte är fallet skall medel anskaffas genom försäljning av värdepappersbolagets egendom och inlösen verkställas så snart det är möjligt. Skulle en enskild begäran om inlösen vara av en sådan omfattning att en försäljning väsentligt skulle missgynna övriga andelsägare, får värdepappersbolaget, efter anmälan till Finansinspektionen, avvakta med försäljningen. Inlösen skall verkställas så snart det kan ske med beaktande av övriga andelsägares intresse. 10 Stängning av fonden till följd av särskilda förhållanden Fonden kan komma att stängas för in- och utträde om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som medför att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer andelsägarnas lika rätt. Värdepappersbolaget skall utan dröjsmål anmäla sådant beslut till Finansinspektionen. Begäran om köp eller inlösen som kommer värdepappersbolaget till handa under denna tid skall verkställas i den ordning de inkommit till den kurs som fastställs första bankdagen efter det att sådan omständighet inte längre föreligger. 11 Avgifter och ersättning Försäljningspriset för fondandel skall vara fondandelsvärdet den dag försäljningen verkställs med ett tillägg av högst fem (5) procent, som skall tillfalla fonden. Inlösenpriset för fondandel skall vara lika med fondandelsvärdet den dag inlösen sker. Om fondandel innehafts i kortare tid än trettio (30) dagar kan inlösenpriset reduceras med ett belopp motsvarande en (1) procent av fondandelsvärdet, dock lägst tjugo (20) kronor. Denna avgift skall tillfalla fonden. Av fondens medel skall ersättning betalas till värdepappersbolaget för förvaltning, revision av fonden, tillsynskostnad samt den ersättning som utgår till förvaringsinstitutet. Ersättningen utgår med ett belopp motsvarande högst 2,5

10 procent per år av fondens värde. Ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del samt erläggs den sista varje månad till värdepappersbolaget. Eftersom fonden får placera en betydande del av sina medel i fondandelar kan avgifter avseende underliggande fonder komma att belasta fonden. Av fondens informationsbroschyr, faktablad och årsberättelse framgår den högsta avgift som får tas ut för förvaltningen av de fonder eller fondföretag i vars fondandelar fondens medel placeras. Transaktionskostnader, såsom exempelvis courtage, skatter och övriga kostnader i anledning av fondens tillgångar och köp och försäljning därav skall belasta fonden. 12 Utdelning Värdepappersbolaget skall besluta om utdelning till andelsägarna. Fonden lämnar utdelning till andelsägarna i syfte att överföra beskattningen av fondens avkastning på andelsägarna, varigenom avkastningen inte blir beskattad i två led. Fondens utdelningsbara belopp beräknas enligt följande: Kvarstående utdelningsbart belopp från tidigare år; (+/-) fondens resultat enligt resultaträkning; (-) ej skattepliktiga realiserade och orealiserade vinster på aktier, aktierelaterade tillgångar, ränterelaterade fordringar och valutarelaterade derivat under räkenskapsåret; (+) ej avdragsgilla realiserade och orealiserade förluster på aktier och aktierelaterade tillgångar, ränterelaterade fordringar och valutarelaterade derivat under räkenskapsåret; (-) ej skattepliktiga intäkter; (+) ej avdragsgilla kostnader; (+) ett belopp motsvarande den schablonberäknade skattemässiga intäkten; (-) kvarstående underskott från tidigare räkenskapsår (-) utnyttjande av avräkningsbar utländsk skatt = utdelningsbart belopp. Utdelningen sker med ett belopp motsvarande högst det utdelningsbara beloppet vilket får ökas med upplupen utdelning som har inbetalats vid andelsförsäljning och minskas med upplupen utdelning som har utbetalats vid andelsinlösen. Utdelning till andelsägarna från fonden sker i maj månad året efter räkenskapsåret. Värdepappersbolaget skall göra avdrag för den skatt som enligt lag skall innehållas för andelsägare på utdelningen. För resterande belopp skall värdepappersbolaget förvärva nya fondandelar för andelsägarnas räkning. Andelsägaren skall härvid erhålla det ytterligare antal andelar som svarar mot det belopp som tillkommer denne. På andelsägares begäran skall utdelningen - efter skatteavdrag - i stället utbetalas till konto som tillhör andelsägaren. För utdelning avseende pensionssparmedel som placeras av pensionssparinstitut för pensionssparares räkning och för utdelning avseende försäkringspremier som placerats av försäkringsbolag för försäkringstagares räkning gäller särskilda regler. 13 Räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

11 Värdepappersbolaget skall för fonden lämna en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång och en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång. Årsberättelsen och halvårsredogörelsen skall hållas tillgängliga hos värdepappersbolaget och förvaringsinstitutet samt skickas till de andelsägare som begär detta. Ändring av fondbestämmelserna skall godkännas av Finansinspektionen. Sedan Finansinspektionen har godkänt ändring av fondbestämmelserna skall de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos värdepappersbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar. 15 Pantsättning Andelsägare kan pantsätta sina andelar i fonden, såvida inte andelsägaren är ett pensionssparinstitut som placerat pensionssparmedel för pensionssparares räkning eller försäkringsbolag som placerat pensionssparmedel för pensionssparares räkning. Pantsättning sker genom att pantsättaren eller panthavaren underrättar värdepappersbolaget om pantsättningen. Av underrättelsen, som skall vara skriftlig, skall följande framgå: - vem som är panthavare, - vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen, och - eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Värdepappersbolaget skall anteckna pantsättningen i andelsägarregistret samt skriftligen underrätta andelsägaren om registreringen av pantsättningen. Pantsättningen upphör när panthavaren skriftligen meddelat värdepappersbolaget härom. 16 Ansvarsbegränsning Värdepappersbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om värdepappersbolaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av värdepappersbolaget eller förvaringsinstitutet om värdepappersbolaget respektive förvaringsinstitutet varit normalt aktsamt. Värdepappersbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Värdepappersbolaget eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk reglerad marknad som är öppen för allmänheten, depåbank, registrator, clearingorganisation, eller annan som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av annan uppdragstagare som värdepappersbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot värdepappersbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande värdepapper. Föreligger hinder för värdepappersbolaget eller förvaringsinstitutet, på grund av omständigheter som anges i första stycket att helt eller delvis utföra åtgärd enligt dessa bestämmelser eller köp eller inlösenuppdrag avseende fondandelar får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. Om värdepappersbolaget eller förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet inte är skyldig att verkställa eller ta emot betalning eller leverans, skall förvaringsinstitutet eller värdepappersbolaget respektive andelsägaren inte vara skyldiga att erlägga eventuell dröjsmålsränta. För skada som tillfogas andelsägarna genom att värdepappersbolaget eller förvaringsinstitutet överträtt lagen om investeringsfonder eller dessa fondbestämmelser finns bestämmelser i 2 kap 21 LIF.

12 17 Inskränkning i försäljningsrätt m.m. Fonden är inte registrerad i enlighet med United States Securities Act 1933 eller US Investment Companies Act 1940 eller annan tillämplig amerikansk lag. På grund av detta får andelar i fonden inte erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till personer i Amerikas Förenta Stater. Andelar i fonden får inte heller erbjudas, säljas eller på annat sätt distribueras till fysiska eller juridiska personer om detta enligt värdepappersbolagets bedömning skulle innebära eller medföra risk för (i) (ii) (iii) överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning, att värdepappersbolaget måste vidta särskilda registrerings- eller andra åtgärder eller åsamkas betydande nackdelar ur skattemässigt eller ekonomiskt hänseende och detta skäligen inte kan krävas av värdepappersbolaget, eller att fonden åsamkas skada eller kostnader som inte ligger i andelsägarnas intresse. Den som vill förvärva andelar i fonden skall till värdepappersbolaget uppge nationell hemvist och på värdepappersbolagets begäran bekräfta att denne inte omfattas av ovan beskrivna inskränkningar. Andelsägare är vidare skyldig att, i förekommande fall, meddela värdepappersbolaget eventuella förändringar av nationell hemvist. Om värdepappersbolaget bedömer att det inte har rätt att erbjuda, sälja eller på annat sätt distribuera fondandelar enligt första stycket äger värdepappersbolaget rätt att dels vägra verkställighet av sådant uppdrag om köp av andelar i fonden, dels, i förekommande fall, utan förtida samtycke lösa in sådan andelsägares innehav av andelar i fonden för dennes räkning och utbetala sålunda tillkommande medel till denne.

13 Faktablad April 2012 SÖDERBERG & PARTNERS TRYGGHET 80 TL Sverigeregistrerad fondandelsfond Specialfond enligt lagen (2004:46) om Investeringsfonder Detta faktablad innehåller övergripande information om fonden. Om du vill ha ytterligare information om fonden innan du investerar i den kan du ta del av Informationsbroschyren, som bland annat innehåller fondbestämmelserna. Detaljerad information om fondens innehav finns i de senaste hel- och halvårsrapporterna. Samtliga dokument kan du få kostnadsfritt hos Amrego Kapitalförvaltning AB, Box 7785, Stockholm. MÅLSÄTTNING OCH PLAC ERINGSINRIKTNING Fonden är i huvudsak en fondandelsfond som placerar i andra fondandelar och i så kallade Exchange Traded Funds (ETF), indexfonder och hedgefonder, men också i derivatinstrument på vissa marknader. Syftet är att på ett kostnadseffektivt sätt erhålla en väl diversifierad och global exponering för att få en långsiktigt god avkastning till en begränsad risk. Fondens medel får placeras i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får använda derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen, i syfte att minska kostnader och risker i förvaltningen. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Placeringarna syftar till att under iakttagande av tillbörlig försiktighet åstadkomma högsta möjliga värdestegring. Målsättningen med förvaltningen är att hela tiden vara diversifierad mellan och inom tillgångsslagen samt över ett stort antal likvida marknader, för att på så vis erhålla god riskspridning. Fonden har som målsättning att inte understiga 80 % av högsta kursen på ett års sikt. RISK Placeringar i fonder är förknippade med ekonomiskt risktagande. Detta kan inbegripa risker kopplade till olika tillgångsmarknader, i form av till exempel förändringar i priser, räntor och kreditvärdighet m.m. Alla dessa risker kan också uppstå parallellt med andra risker. Med tanke på fondens karaktär och målsättning står dock riskhanteringen i fokus i förvaltningen vilket begränsar risktagandet. Riskhanteringen sker dels redan vid portföljkonstruktionen, dels genom riskkontroll på tagna positioner. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det satsade beloppet. För mer information om risk, se fondens Informationsbroschyr. HISTORISK AVKASTNING 50% 30% 10% 5,30% -10% -30% % Avkastningen beräknas med utdelningen återlagd. Ingen hänsyn tas till inflation. När avkastningen redovisas är alla avgifter och skatter bortdragna. Information om försäljnings- och inlösenavgifter finns under punkten Avgifter. Fondens historiska avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. VEM PASSAR FONDEN FÖ R? Fonden lämpar sig främst för sparare som har en placeringshorisont på minst 5 år. Fondspararen måste kunna acceptera att vissa kurssvängningar kan förekomma, då riskprofilen ligger nära en konservativ blandfond.

14 UTDELNING Eventuell utdelning sker i maj året efter räkenskapsåret. Utdelningen återinvesteras i nya fondandelar. På särskild begäran lämnas utdelningen kontant. AVGIFTER Avgifter som betalas direkt av fondspararen (i procent av andelsvärdet) Försäljningsavgift 0 % Inlösenavgift 0 % Avgifter som tas ur fonden (i procent av andelsvärdet) Årlig förvaltningsavgift 1,70 % * TER 2011 (Totalt erlagda avgifter) 2,27 % Omsättningshastighet % * Årlig förvaltningsavgift för fondens placeringar i andra fonder uppgår till 0-1% för ETF:er och indexfonder och till 0-2,5% för andra fonder och fondföretag samt en s.k. överavkastningsavgift om 0-30% för dessa. Vid innehav i underliggande fonder får fonden i vissa fall tillbaka en viss andel av förvaltningsavgiften. SKATTEREGLER Fondens beskattning: Fonden beskattas i Sverige för sina inkomster, men får göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning ges utdelning och skatt betalas därför normalt inte av fonden. Fondspararens skatt(fysisk person skattskyldig i Sverige): Vid utdelning dras preliminärskatt. Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs inte. Om fonden är knuten till fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. KÖPA/SÄLJA ANDELAR Fondandelar kan köpas eller säljas genom Värdepappersbolaget varje bankdag. KURSINFORMATION Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och erhålls genom Värdepappersbolaget. YTTERLIGARE INFORMAT ION Värdepappersbolag: Postadress: Telefonnr: Värdepappersbolagets säte: Förvaringsinstitut: Klagomålsansvarig: Revisor: Tillsynsmyndighet: Amrego Kapitalförvaltning AB, , ett dotterbolag i inom Söderberg & Partners gruppen Box 7785, Stockholm Stockholm Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Mikael Ljungberg, Amrego Kapitalförvaltning AB Michael Bengtsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Finansinspektionen Fondens startdatum: Värdepappersbolagets tillstånd erhölls: Bolaget erhöll tillstånd att bedriva fondverksamhet: Faktabladets publiceringsdag:

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Fondbestämmelser för JRS Growth. Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ).

Fondbestämmelser för JRS Growth. Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ). Fondbestämmelser för JRS Growth 1 Fonden Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ). Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder ( LIF ). Fondverksamheten bedrivs, utöver

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

1 - Fondbestämmelser Granit Småbolag

1 - Fondbestämmelser Granit Småbolag Fondbestämmelser Granit Småbolag 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Granit Småbolag, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

IKC Global Brand - Fondbestämmelser IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 1 (6) 2013-05-13 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SRI GLOBAL INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest SRI Global, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Antagna av styrelsen för 2009-02-13, godkända av Finansinspektionen 2009-12-10, dnr 09-2157, gäller från och med 2009-12- 10 1 Fondens rättsliga ställning Fondens

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Mobilis Fokus

INFORMATIONSBROSCHYR. Mobilis Fokus INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Fokus Informationsbroschyren är upprä ad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskri er (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Allmän

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget. Nowo Fund Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Nowo Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö.

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. FONDBESTÄMMELSER BANCO SVENSK MILJÖ 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt Fondbestämmelser för Gustavia Global Tillväxt 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Global Tillväxt, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

Företaget har andelar i SEB Internetfond eller i SEB Internetfond och SEB Teknologifond 16/03/2011

Företaget har andelar i SEB Internetfond eller i SEB Internetfond och SEB Teknologifond 16/03/2011 Företaget har andelar i SEB Internetfond eller i SEB Internetfond och SEB Teknologifond 16/03/2011 SEB Internetfond läggs samman med SEB Teknologifond Den 27 maj 2011 uppgår SEB Internetfond i SEB Teknologifond.

Läs mer

ISEC Services AB Fondbestämmelser

ISEC Services AB Fondbestämmelser Sida 1 av 7 ISEC Services AB Fondbestämmelser Zensum Trygg Sida 2 av 7 Fondbestämmelser för Zensum Trygg 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Zensum Trygg Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30

Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige 130/30 Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR PASSIV STIFTELSEFOND SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Passiv Stiftelsefond Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 2xL 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi 2xL, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013: 561) om förvaltare

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus

Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser Lannebo Sverige Plus Lannebo Sverige Plus, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer

Fondbestämmelser för AlphaCF Diversified

Fondbestämmelser för AlphaCF Diversified Fondbestämmelser för AlphaCF Diversified 1 Fonden Fondens namn är AlphaCF Diversified (nedan kallad Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fondens

Läs mer

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 1 fonden namn och rättsliga ställning Fondens namn är KPA Etisk Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Defensiv Flex 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Defensiv Flex, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi

Fondbestämmelser Coeli Multistrategi Fondbestämmelser Coeli Multistrategi 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Coeli Multistrategi, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag

Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag Fondbestämmelser för Lannebo Europa Småbolag 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Europa Småbolag, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Mobilis Aktiv

INFORMATIONSBROSCHYR. Mobilis Aktiv INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Aktiv Informationsbroschyren är upprä ad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskri er (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Allmän

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia ProxyPetroleum Energy

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia ProxyPetroleum Energy ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia ProxyPetroleum Energy Fondbestämmelser för Gustavia ProxyPetroleum Energy 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia ProxyPetroleum Energy, nedan

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer Fondbestämmelser för Lannebo Corporate Bond Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Corporate Bond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Etisk Globalfond

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Etisk Globalfond INFORMATIONSBROSCHYR SEB Etisk Globalfond Informationsbroschyren är upprä ad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskri er (FFFS 2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC FIXED INCOME FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Fixed Income Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel

Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel Fondbestämmelser IKC Sverige Flexibel Antagna av styrelsen för IKC Fonder AB 2011- xx - xx, godkända av Finansinspektionen 2011 xx - xx, gäller från och med 2011 xx - xx. 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S.

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S. 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Andelarna inom respektive andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondbestämmelser Lysa Aktier 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Lysa Aktier, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk

INFORMATIONSBROSCHYR. SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk INFORMATIONSBROSCHYR SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk Informationsbroschyren är upprä ad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskri er (FFFS 2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

1 - Fondbestämmelser Granit Kina 130/30

1 - Fondbestämmelser Granit Kina 130/30 Fondbestämmelser Granit Kina 130/30 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Granit Kina 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer Fondbestämmelser för Lannebo Corporate Bond Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Corporate Bond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

BANCO ETISK SVERIGE SPECIAL

BANCO ETISK SVERIGE SPECIAL FONDBESTÄMMELSER BANCO ETISK SVERIGE SPECIAL 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Etisk Sverige Special. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Return ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,( LVF ). Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Småbolag

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Småbolag 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Småbolag 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Småbolag. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Kazakstan och Centralasien Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

Fondbestämmelser Select Sverige

Fondbestämmelser Select Sverige Fondbestämmelser Select Sverige 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Select Sverige, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

SAMARITFONDEN FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Samaritfonden.

SAMARITFONDEN FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Samaritfonden. FONDBESTÄMMELSER SAMARITFONDEN 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Samaritfonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten ägs av andelsägarna

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Utdelningsfonden Särimner Fondbestämmelser

Utdelningsfonden Särimner Fondbestämmelser Utdelningsfonden Särimner Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Utdelningsfonden Särimner. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad ( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER CROSS CREDIT 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Cross Credit ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Energi och Råvaror

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Energi och Råvaror ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Energi och Råvaror Fondbestämmelser för Gustavia Energi och Råvaror 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Energi och Råvaror, nedan kallad Fonden.

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer