UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)"

Transkript

1 Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum Diarienr (åberopas vid korresp) A /2013 Saknr 914 Sista anbudsdag: E-post UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1.1 INLEDNING Polismyndigheten i Stockholms län ( Polisen ) är landets största polismyndighet med ca anställda. Polismyndigheten i Stockholms län är organiserad i stabsenheter, centrala avdelningar samt åtta polismästardistrikt som består av Södertälje, Södertörn, Söderort, Västerort, City, Nacka, Norrort och Roslagen. Tillsammans arbetar vi för ett tryggare Stockholms län. Norrorts polismästardistrikt är i behov av en cafeteria i befintliga lokaler på Tingsvägen 7, Sollentuna. Upphandlad leverantör ska för Norrorts polismästardistrikts räkning svara för drift av cafeteria samt leverans till konferensrum i ovan nämnda lokaler. 1.2 OMFATTING Cafeterian ska bedrivas som en intern cafeteria för anställda inom Norrorts polismästardistrikt och deras inbjudna gäster. Cafeterian kommer inte att vara tillgänglig för externa gäster. Leverantören ska för Polisens räkning svara för drift av cafeteria samt leverans av kaffe och te, kaffebröd, smörgås till konferensrum på Tingsvägen 7 i Sollentuna. Antagen anbudsgivare äger verksamhetens kostnader och intäkter och betalar hyra till Polisen för köksdel enligt till Avtalsunderlaget bilagd Planritning. Tekniska och lokalmässiga förutsättningar framgår i till Avtalsunderlaget bilagd Inventering. Potentiella lunchgäster är i huvudsak de som arbetar kontorstid i distriktet och har Sollentuna polishus som sin arbetsplats samt personal från Åklagarmyndigheten vars lokaler är belägna i samma byggnad. Sammanlagt cirka 250 personer. Sida 1 av 12

2 Rikspolisstyrelsen A /2013 Personalmatsalen har en begränsning i att det där som mest får vistas 150 personer samtidigt Utbud Leverantören tillhandahåller ett sortiment av minst följande: Två pajer (varav en vegetarisk) Två sallader (lunchsallad motsvarande en lunchrätt) Smörgås Kaffebröd Kiosksortiment (frukt, kondisbitar, godis, läsk) Kaffe och te Typen av paj, sallad, smörgås eller liknande enkla lunchrätter varieras enligt i förväg presenterad veckomatsedel för att väcka intresse för dagligt lunchintag i cafeterian. Det står leverantören fritt att utöka ovanstående utbud. Varierat utbud i såväl pris som sortiment eftersträvas Kaffe och te Kaffe och te tillhandahålls enligt följande upplägg: Gemensam fika i personalmatsalen Kaffe och te serveras tre gånger per dag: kl. 07:45-08:45, 11:00-13:00 samt 13:45-14:45 till cirka 200 personer per respektive tidsperiod. Personalen har därmed tillgång till gratis kaffe och te. Norrorts polismästardistrikt betalar leverantören tre (3) kronor per kopp som serveras. Kaffe och te till konferens Vid behov ska kaffe och te levereras till möten och konferenser i huset. Norrorts polismästardistrikt betalar leverantören tre (3) kronor per kopp. Priset om tre (3) kronor per kopp kommer vara fast under det första året av avtalsperioden. Därefter kan detta komma att justeras enligt punkten 14 Indexreglering i bilagt Avtalsunderlag. Försäljning av kaffe och te i cafeterian Det står leverantören fritt att tillhandahålla extra kaffe- och tesortiment för försäljning i cafeterian. Observera att två kaffemaskiner med fri tillgång till kaffe är placerade i anslutning till personalköket Catering Catering till mötesrum i polishuset samt extern catering får bedrivas utifrån tekniska och lokalmässiga förutsättningar, se till Avtalsunderlaget bilagd Inventering samt punkten 6.4 Extern catering i bilagt Avtalsunderlag. 1.3 ÖPPETTIDER De till cafeterian och i uppdraget ingående tjänsterna ska bedrivas helgfri måndag till fredag, året runt kl. 07:30-16:00. Sallad och paj serveras kl. 11:00-13:00. Sida 2 av 12

3 Rikspolisstyrelsen A /2013 Det står leverantören fritt att utöka ovanstående öppettider. Inskränkningar i öppettider, semesterstängning och stängning vid andra tillfällen kan endast ske efter separat skriftlig överenskommelse mellan Polisen och antagen leverantör från fall till fall. I anslutning till personalmatsal och cafeterian finns ett personalkök tillgängligt för uppvärmning av medhavd matlåda. Gästerna från cafeterian delar därmed personalmatsal med personal som äter matlåda eller annan medhavd lunch. Personalmatsalen nyttjas även övrig tid av personal som medtagit egen medhavd eller införskaffad fika. 1.4 ANBUDSGIVARENS ÅTAGANDE Anbudsgivarens åtagande omfattar bland annat att: Svara för driften av cafeterian i enlighet med förfrågningsunderlaget samt överenskomna krav och utfästelser i lämnat anbud. Anskaffa erforderliga tillstånd för restaurangverksamhetens utövande. Tillhandahålla och avlöna för cafeterians drift erforderlig och kvalificerad personal. Svara för att cafeterian leds av utbildad kvalificerad person. Svara för och betala personalens arbetskläder enligt branschens skick och sedvänja samt i övrigt fullgöra de skyldigheter som åvilar arbetsgivare. Svara för olycksfalls- och ansvarsförsäkring för egen personal. Vid särskilda tillfällen kunna erbjuda service, inklusive personal, utanför tider som regleras under punkten 1.3 Öppettider, t.ex. i form av pubkväll eller annat personalevenemang. Möjlighet att nyttja cafeterian kvällstid minst 4 gånger per år ska finnas. Svara för renhållning och städning av köks- och ekonomiutrymmen. Tillhandahålla utensilier såsom tallrikar, bestick, glas m.m. samt redskap för tillagning av mat. Observera att det i dagsläget finns vissa utensilier och redskap att tillgå. Svara för daglig disk av porslin och bestick. Aktsamt handha upplåtna lokaler, inredning, utrustning och övriga inventarier samt ersätta skador som av uppsåt, vårdslöshet eller försummelse har vållats av egen anställd personal eller inhyrts av leverantören, varmed följer skyldighet att omedelbart underrätta Polisen då skada eller brist upptäcks på densamma. Svara för att soporna kommer till kvarterets miljöstation. Sopor som är ett resultat av extern catering får ej belasta kvarterets miljöstation. Erlägga hyra enligt bilagt Hyresavtal. Bekosta låsbyte om nycklar förkommer. Själv tillhandahålla det antal kassaapparater som behövs för verksamheten samt ansvara för att de är anpassade till Skatteverkets krav på redovisning. Tillhandahålla råvaror, rengöringsmedel (disk och skur)- och förbrukningsmaterial. 1.5 POLISENS ÅTAGANDE Polisens åtagande omfattar bland annat att: Sida 3 av 12

4 Rikspolisstyrelsen A /2013 Bereda leverantörens personal tillträde till de lokaler/platser där Tjänsten ska utföras. Tillhandahålla reparationer och underhåll av lokaler, inklusive sotning och rensning av avlopp. Tillhandahålla städning av matsal och personalkök i anslutning, fönsterputsning, tvätt av möbler, mattor och gardiner samt nödvändigt underhåll av golv i matsalen. Tillhandahålla värme, kyla och ventilation för kök och servering. Driva, sköta och underhålla fastigheten. Svara för kostnad för el, vatten och sophämtning från kvarterets miljöstation. 1.6 ÅTAGANDE AVSEENDE MASKINER OCH INREDNING Kostnader för reparation, underhåll och ersättningsanskaffning av maskiner och inredning enligt listan i till Avtalsunderlaget bilagd Inventering betalas av leverantören. 1.7 BETALSYSTEM För antagen anbudsgivare gäller att kunna hantera kontanter, samt vanligt förekommande betal- och kreditkort. Anbudsgivare tillhandahåller själv kassaapparat som behövs för verksamheten och ansvarar för att de är anpassade till Skatteverkets krav på redovisning. Det är inte aktuellt för leverantören att hantera någon typ av elektroniskt stamgästkort. Vill leverantör använda sig av enklare klipp/stämpelkort eller motsvarande är detta tillåtet. 1.8 VISNING AV LOKALEN Önskar potentiella anbudsgivare göra inspektion och bedömning av lokalen, med tillhörande inredning, maskiner etc. kan visning ske under annonseringstiden. Detta anmäls till och samordnas av Aza Nackshbandi, inköpsansvarig Norrorts polismästardistrikt. Visning sker för en potentiell anbudsgivare per visningstillfälle. Observera att till Avtalsunderlaget bilagd Planritning innehåller en ritning över lokalen. E-post: Telefon: Observera att frågor angående lokalen och dess utrustning ej får ställas i samband med visning. Eventuella frågor upprättas skriftligen på svenska och skickas till ansvarig upphandlare enligt punkt 2.5 Frågor och svar. 1.9 ANBUD Anbud skall lämnas på hela åtagandet. Upphandlande myndighet har för avsikt att teckna avtal med en (1) anbudsgivare. Alternativa anbud kommer inte att prövas AVTALSTID Avtalet träder i kraft från och med dagen då det undertecknats av båda parter och gäller i två (2) år. Sida 4 av 12

5 Rikspolisstyrelsen A /2013 Polisen äger rätt men har ej skyldighet att vid två (2) tillfällen förlänga ramavtalet med upp till ett (1) år i taget upp till sammanlagt två (2) år AVTALSFORM Avtalet ger antagen anbudsgivare rätt att disponera och driva cafeteria i Polisens lokaler på Tingsvägen 7 i Sollentuna. Anbudsgivaren betalar hyra till Polisen för nyttjandet av lokalerna och utrustningen. Anbudsgivarens intäkter utgörs av försäljningen av mat och dryck. 2 ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 2.1 UPPHANDLANDE MYNDIGHET Rikspolisstyrelsen genomför rubricerad upphandling för Polismyndigheten i Stockholms läns räkning. Polismyndigheten i Stockholms län är upphandlande myndighet. 2.2 UPPHANDLINGSFÖRFARANDE Vid denna upphandling tillämpas ett förenklat förfarande i enlighet med 15 kap. 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Eventuell förhandling sker på initiativ av Rikspolisstyrelsen. 2.3 ANNONSERING Annonsering sker i TED. 2.4 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandlingens omfattning och de krav som ställs framgår av denna anbudsförfrågan jämte bilagor (Förfrågningsunderlag). Förfrågningsunderlaget är publicerat på Polisens upphandlarprofil; Anbudsgivaren bär själv ansvar för att tillägna sig fullständigt Förfrågningsunderlag. 2.5 FRÅGOR OCH SVAR Frågor upprättas skriftligen på svenska och skickas till upphandlaren på följande e- postadress: Rikspolisstyrelsen besvarar endast frågor som inkommit till upphandlaren senast Frågor och svar samt annan för upphandlingen relevant information publiceras löpande på Polisens upphandlarprofil fram till och med Endast den information som publiceras på Polisens upphandlarprofil ska anses utgöra del av Förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren bär själv ansvar för att tillägna sig frågor och svar samt annan för upphandlingen relevant information som publiceras på Polisens upphandlarprofil. 2.6 ANBUDETS FORM OCH STRUKTUR Anbud skall upprättas skriftligen och av anbudet skall all information av betydelse för utvärderingen framgå på svenska eller engelska. Detta innebär att alla handlingar Sida 5 av 12

6 Rikspolisstyrelsen A /2013 som är av betydelse för utvärderingen och som är författade på annat språk än svenska eller engelska måste åtföljas av en vidimerad översättning. Anbud struktureras på så vis att information framgår i den ordning som de efterfrågas i detta Förfrågningsunderlag med undantag för information som anbudsgivaren anser vara hemlig. Sådan information placeras sist i anbudet tillsammans med en motivering till varför informationen anses vara hemlig, jämför Använd hålat A4-papper och undvik pärmar, plastfickor, häftklamrar, gem och liknande. Anbud lämnas i en sluten neutral försändelse försedd med följande text som upplysning om att försändelsen innehåller anbud. A /2013 ANBUD Cafeteria för Norrorts polismästardistrikt 2.7 ANBUDETS GILTIGHET Anbud skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren och anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud till och med om inte annat överenskommes. Överenskommelse om förlängning av anbudets giltighetstid initieras av Rikspolisstyrelsen. 2.8 ANBUDETS AVLÄMNANDE Anbud skall ha ankommit till Rikspolisstyrelsen senast den Anbud som lämnas till Rikspolisstyrelsen personligen eller via bud avlämnas vid Polhemsgatan 30 i Stockholm, vardagar mellan kl. 06:00 och kl. 20:00, alternativt vid Norra Agnegatan 35, alla dagar i veckan dygnet runt. Anbud som skickas till Rikspolisstyrelsen med post adresseras till: Rikspolisstyrelsen Att: Registratorskontoret Box Stockholm Anbudsgivaren svarar för att anbud ankommer i rätt tid. Anbud som ankommer efter sista anbudsdag eller som lämnas via telefax eller e-post kommer inte att beaktas. 2.9 ANBUDSKOSTNADER Anbudsgivaren äger inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader i samband med anbudsgivningen KONTRAKT Civilrättsligt bindande avtal mellan upphandlande myndighet och antagen anbudsgivare i denna upphandling sluts genom ett kontrakt. Enligt definitionen i 2 kap. 10 LOU avses med kontrakt ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som a) sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer; b) avser utförande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster och c) undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk signatur. Sida 6 av 12

7 Rikspolisstyrelsen A / OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Som myndighet omfattas Rikspolisstyrelsen av offentlighetsprincipen, vilket innebär att Rikspolisstyrelsen är skyldig att lämna ut information som inte är hemlig. Rikspolisstyrelsen genomför en prövning om information är hemlig eller inte endast i samband med att en begäran om att få ta del av informationen inkommer till Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsens beslut om att hemlighålla information kan överklagas och prövas i domstol. För att underlätta Rikspolisstyrelsens prövning ombeds anbudsgivaren att i anbudet precisera vilken information som anbudsgivaren anser vara hemlig samt vilken skada anbudsgivaren skulle lida om informationen röjdes. 3 KRAV PÅ ANBUDSGIVARE De krav som ställs på anbudsgivare och underleverantörer som ska utföra den aktuella tjänsten samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan. Med underleverantör avses företag som anbudsgivare anlitar för att genomföra hela eller vissa delar av kontraktet. Avser anbudsgivaren att anlita fler än en underleverantör får bilagt Formulär för underleverantör mångfaldigas. 3.1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivare lämnar sina egna och underleverantörers företagsuppgifter förslagsvis i bilagda Formulär för anbudsgivare och Formulär för underleverantör samt fogar dem till anbudet. 3.2 UTESLUTNINGSGRUNDER Rikspolisstyrelsen kommer att utesluta anbudsgivare och underleverantörer, för vilka grund för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU föreligger. Anbudsgivare och underleverantörer skall skriftligen intyga på heder och samvete att grund för uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU inte föreligger. Behörigen undertecknade Formulär för anbudsgivare och Formulär för underleverantör godtas som skriftligt intyg. 3.3 SOCIALFÖRSÄKRINGSAVGIFTER OCH SKATTER Anbudsgivare och underleverantörer skall ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet. Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera att anbudsgivare och underleverantörer som är skattskyldiga i Sverige inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatt genom att inhämta uppgifter från Skatteverket. Anbudsgivare och underleverantörer som inte är skattskyldiga i Sverige skall styrka att de inte har restförda skulder avseende socialförsäkringsavgifter och skatter i det egna landet med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet, som innehåller de uppgifter som Rikspolisstyrelsen inhämtar från Skatteverket. För information om de uppgifter som avses hänvisas till bilagd Blankett från Sida 7 av 12

8 Rikspolisstyrelsen A /2013 Skatteverket. Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet dessa ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete. Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbud, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen av oberoende part som är insatt i anbudsgivares respektive underleverantörers verksamhet, såsom auktoriserad revisor. 3.4 REGISTRERING Anbudsgivare och underleverantörer skall vara registrerade i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register som förs i det egna landet under förutsättning att anbudsgivare och underleverantörer är skyldiga att vara registrerade i sådant register, i enlighet med lagen i det egna landet. Rikspolisstyrelsen kommer att kontrollera att svenska anbudsgivare och underleverantörer har fullgjort sina registreringsskyldigheter genom att inhämta uppgifter från Bolagsverket. Utländska anbudsgivare och underleverantörer skall styrka registrering enligt det egna landets bestämmelser om aktiebolagsregister, handelsregister eller motsvarande register med handlingar eller intyg, utfärdade av behörig nationell myndighet. Om det inte utfärdas handlingar eller intyg med efterfrågade uppgifter i det egna landet får de ersättas av en utsaga som har avgetts på heder och samvete. Dokument som inlämnas för att styrka att kravet i denna punkt är uppfyllt får inte vara äldre än tre (3) månader från den sista dagen att inkomma med anbud, vilket skall framgå av dokumenten eller styrkas skriftligen av oberoende part som är insatt i anbudsgivares respektive underleverantörers verksamhet, såsom auktoriserad revisor. 3.5 EKONOMISK STÄLLNING Anbudsgivare skall ha en sådan ekonomisk ställning att den kan upprätthålla kontraktet som den upphandlande myndigheten avser tilldela i denna upphandling under hela dess giltighetstid, inklusive eventuella förlängningar. Rikspolisstyrelsen kommer att göra en bedömning av anbudsgivarnas ekonomiska ställning med hjälp av affärs- och kreditupplysningsföretaget Upplysningscentralen AB:s (UC) riskklassificering. Anbudsgivare som är placerade i riskklass 3-5 baserat på ekonomiska värden kommer att anses ha uppfyllt kravet på ekonomisk ställning. Anbudsgivare, som av UC a) inte har placerats i någon riskklass eller b) har placerats i riskklass 1-2 eller c) har placerats i riskklass 3 och där riskklassen inte är baserad på ekonomiska värden, kan komma att anses ha uppfyllt kravet på ekonomisk ställning under förutsättning att anbudsgivare fogar sådana handlingar till anbudet som gör att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren har motsvarande ekonomiska ställning. Sådana handlingar kan exempelvis utgöras av intyg från något annat affärs- och kreditupplysningsföretag, såsom Creditsafe AB, Kreditfakta AB eller Dun & Bradstreet, som visar att anbudsgivaren är placerad i en riskklass som motsvarar riskklass 3-5 enligt UC eller moderbolagsgaranti. Sida 8 av 12

9 Rikspolisstyrelsen A / MILJÖLEDNING Anbudsgivaren skall till anbudet bifoga en beskrivning av det miljöarbete som denne tänker utföra i samband med tjänsten. Som bevis för att företaget har sett över sin verksamhet ur ett miljöperspektiv godtas även certifiering enligt ISO Kopia på certifiering kan då bifogas. 4 KRAV PÅ TJÄNSTEN De krav som ställs på föremålet för upphandlingen samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan. 4.1 ARBETSLEDARE Arbetsledaren skall ha minst två års erfarenhet från att leda en cafeteria eller restaurang av minst samma omfattning som i denna upphandling. Den/de åberopade erfarenheten/rna skall vara pågående, ha påbörjats eller avslutats efter augusti Undertecknande av Formulär för anbudsgivare godtas som accept av detta. Tilltänkt arbetsledare skall namnges. Förslagsvis i bilagt Formulär för anbudsgivare. 5 KOMMERSIELLA KRAV De kommersiella krav som ställs samt de bevis som fordras för att styrka att kraven är uppfyllda framgår nedan: 5.1 PRISER Anbudsgivaren skall ange priser i SEK, exklusive mervärdesskatt, i enlighet med bilagt Formulär för anbudsgivare. Priserna skall omfatta ersättning för samtliga kostnader och utgifter för fullgörandet av de åtaganden som anges i bilagt Avtalsunderlag. För att en rättvisande utvärdering av lämnade priser ska kunna genomföras skall de prisuppgifter som begärts lämnas utan reservationer, ändringar eller tillägg. Pris skall anges för den hyra som anbudsgivaren är beredd att betala. Anbudsgivaren kommer att betala hyra enligt till Avtalsunderlaget bilagd Planritning. Ytan uppgår till cirka 83,5 kvm. Miniminivå för denna hyra är satt till SEK per månad. Pris skall anges för paj respektive sallad. Sallad innehåller minst tre ingredienser. De angivna priserna kommer att ligga till grund för utvärderingen enligt punkten 6 Anbudsprövning. 5.2 AVTALSUNDERLAG I bilagt Avtalsunderlag, jämte bilagor, anges samtliga kommersiella villkor som ska reglera avtalsförhållandet mellan Polisen och antagen anbudsgivare. Anbudsgivaren skall acceptera samtliga kommersiella villkor utan reservationer, ändringar eller tillägg. Behörigen undertecknat Formulär för anbudsgivare godtas som accept av villkoren i bilagt Avtalsunderlag. Sida 9 av 12

10 Rikspolisstyrelsen A / SÄRSKILDA KONTRAKTSVILLKOR Avstående från besittningsskydd Anbudsgivaren skall avstå sin besittningsrätt till lokalen när avtalet löper ut samt om avtalet sägs upp av någon part på andra grunder. Undertecknande av Formulär för anbudsgivare godtas som accept av detta. Separat överenskommelse kommer att tecknas för detta med antagen anbudsgivare Mervärdesskatt Anbudsgivaren är skyldig att vara registrerad för mervärdesskatt för att bedriva verksamhet i lokalen Tillagning av mat Mat behöver ej tillagas på Tingsvägen 7 och kan således tillagas på annan plats och fraktas till cafeterian för servering Miljövillkor De rengöringsmedel som leverantören använder sig av vid städning samt diskning av utensilier och dylikt ska som minst vara märkta med Svanen eller liknande miljömärkning. Endast ekologisk mjölk ska användas. Endast krav- och rättvisemärkt kaffe och te ska serveras. Om engångsartiklar används ska endast miljömärkta pappmuggar användas. 5.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TECKNA AVTAL Säkerhetsskyddsavtal (Nivå 3) Antagen anbudsgivare kommer inte att arbeta med sekretessbelagda uppgifter; dock kan anbudsgivarens personal få del av uppgifter som är av betydelse för rikets säkerhet, eftersom arbetet utförs i av Polisen anvisade lokaler. För arbetet erfordras att anbudsgivarens personal har genomgått en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt att anbudsgivaren har tecknat ett säkerhetsskyddsavtal med Polisen. Rikspolisstyrelsen kommer att ingå avtalet med antagen anbudsgivare först då bifogat Säkerhetsskyddsavtal har ingåtts och anbudsgivarens personal blivit godkänd efter genomförd säkerhetsprövning. Anbudsgivaren skall acceptera samtliga villkor i bilagt Säkerhetsskyddsavtal utan reservationer, ändringar eller tillägg. Behörigen undertecknat Formulär för anbudsgivare godtas som accept av villkoren i bilagt Säkerhetsskyddsavtal. Avstående från besittningsskydd Av hyresnämnden godkänt avstående från besittningsskydd är en förutsättning för affärs- och hyresavtalets tecknande. Sida 10 av 12

11 Rikspolisstyrelsen A / ANBUDSPRÖVNING 6.1 GRUND FÖR TILLDELNING AV KONTRAKT Rikspolisstyrelsen kommer att utvärdera samtliga anbud som har inkommit i rätt tid i enlighet med nedan angivet förfarande och därvid tillämpa värderingsgrunden ekonomiskt mest fördelaktiga som grund för tilldelning av kontrakt. 6.2 UTESLUTNINGS- OCH KVALIFICERINGSFASEN I denna fas kontrolleras inledningsvis om de administrativa bestämmelserna är uppfyllda och om det finns grund för att utesluta anbudsgivaren. Därefter kontrolleras anbudsgivarens lämplighet utifrån kraven ställda i Förfrågningsunderlaget avseende anbudsgivarens ekonomiska ställning samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Endast anbudsgivare som bedöms uppfylla kraven kvalificerar sig till utvärderingsfasen. 6.3 UTVÄRDERINGSFASEN I denna fas kontrolleras inledningsvis att anbudsgivaren uppfyller kraven på föremålet för upphandlingen och de kommersiella kraven. Därefter sker en prövning av vilken anbudsgivare som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån kraven ställda i Förfrågningsunderlaget. Endast anbudsgivare som bedöms uppfylla kraven på föremålet för upphandlingen och de kommersiella kraven genomgår denna prövning. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet fastställs genom tillämpning av nedan angiven metod och med hänsyn tagen till följande utvärderingskriterier Utvärderingskriterier Kriterierna kommer att viktas enligt nedan: Utvärderingskriterier Viktning Månadshyra (exkl. moms) 30 % Pris för paj och sallad (exkl. moms) 70 % Vid bedömningen av kriteriet Månadshyra kommer den anbudsgivare som har lämnat högst hyra per månad att erhålla tre (3) poäng. Anbudsgivare som lämnat uppgift om lägre hyra kommer att erhålla en lägre poäng motsvarande den procentuella differensen mellan deras hyra och den högsta hyran. Exempel: Hyra som är tio (10) % lägre än den högsta hyran erhåller 3x0,9=2,7 poäng. Vid bedömningen av kriteriet Pris för paj och sallad kommer den anbudsgivare som har lämnat lägst pris för paj och sallad att erhålla tre (3) poäng. Anbudsgivare som lämnat högre pris på paj och sallad kommer att erhålla en lägre poäng motsvarande den procentuella differensen mellan deras pris och lägsta pris för paj och sallad. Exempel: Pris som är 10 % högre än lägsta pris för paj och sallad erhåller 3x0,9=2,7 poäng. Anbudsgivares poäng enligt de två kriterierna kommer att multipliceras med respektive viktning per utvärderingskriterium. Därefter adderas viktad poäng till sammanlagd poäng. Den anbudsgivare som efter utvärderingen enligt ovan erhåller högst sammanlagd poäng kommer att antas som leverantör. Sammanlagd poäng = poäng för månadshyra * 0,3 + poäng för pris för paj och sallad * 0,7 Sida 11 av 12

12 Rikspolisstyrelsen A /2013 Elis Kalered Bilagor 1. Formulär för anbudsgivare 2. Formulär för underleverantör 3. Avtalsunderlag, jämte bilagor 4. Säkerhetsskyddsavtal 5. Hyresavtal 6. Avstående från besittningsskydd 7. Blankett från Skatteverket (information för utländska anbudsgivare) Sida 12 av 12

13 Bilaga 3 1 (19) Datum Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas) Affärsenheten/Upphandlingssektionen A /2013 Elis Kalered Upphandlare BILAGA 3 AVTALSUNDERLAG (3 bilagor) 1 PARTER HANDLINGAR AVTALSTID AVTALETS OMFATTNING Cafeteria Utbud Kaffe och te Försäljning av kaffe och te i cafeterian Catering Öppettider Avtalsförutsättningar Uppföljning Lokaler Maskiner och inredning Registrering hos kommunen Momsregistrering Tillagning av mat Miljövillkor Till- och frånträde Övrigt Kontaktpersoner LEVERANTÖRENS ÅTAGANDEN Nycklar och kort Namn LEVERANTÖRENS INTÄKTER... 9 Bilaga 3 Avtalsunderlag A

14 2 Rikspolisstyrelsen A / Pris för paj och sallad Pris för kaffe och te Övrig försäljning Extern catering POLISENS ÅTAGANDEN Utrustning PARTERNAS GEMENSAMMA ÅTAGANDEN AVROPSVILLKOR LEVERANS M.M LEVERANSFÖRSENING, PÅFÖLJDER ANSVAR FÖR FEL, PÅFÖLJDER PRIS, BETALNING M.M INDEXREGLERING FAKTURERING M.M BEFRIELSEGRUNDER HÄVNING SKADESTÅND ANSVARSBEGRÄNSNING FÖRSÄKRING SÄKERHET OCH SEKRETESS SÄKERHETSSKYDD VERKSAMHET MARKNADSFÖRING PERSONAL UNDERLEVERANTÖR STATISTIK UPPSÄGNING MEDDELANDEN ÖVERELÅTELSE AV AVTALET ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG FRISTÅENDE PARTER TILLÄMPLIG LAG TVIST AVTALSBILAGOR... 19

15 3 Rikspolisstyrelsen A / PARTER Mellan Polismyndigheten i Stockholms län ( Polisen ) och företaget med organisationsnummer org. nr. och säte box/gata, postnummer postadress ( Leverantören ) har följande ramavtal, jämte bilagor, ( Avtalet ) slutits, innebärande att Leverantören förbundit sig att till de villkor som anges i Avtalet driva cafeteria på Tingsvägen 7, Sollentuna för Polisen. Polisen och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. 2 HANDLINGAR Parternas åtaganden regleras av nedan angivna handlingar: 1 Skriftliga ändringar i eller tillägg till Säkerhetsskyddsavtal; 2 Säkerhetsskyddsavtal; 3 Skriftliga ändringar i eller tillägg till Avtalet; 4 Avtalet; 5 Skriftliga ändringar eller tillägg i Hyresavtalet; 6 Hyresavtal; 7 förfrågningsunderlaget, daterat , inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar; 8 Leverantörens anbud, daterat 20åå-mm-dd [Anges vid avtalstecknandet], inklusive eventuella förtydliganden och kompletteringar. Förekommer mot varandra stridande uppgifter i handlingarna gäller de sinsemellan i ovan nämnd ordning, såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Allmänna leveransvillkor eller motsvarande standardavtal som Leverantören eventuellt tillämpar för sin verksamhet är inte bindande för Polisen, såvida inte dessa villkor ingår som bilaga till Avtalet. 3 AVTALSTID Avtalet träder i kraft från och med dagen då det undertecknats av båda parter och gäller i två (2) år. Polisen äger rätt men har ej skyldighet att vid två (2) tillfällen förlänga Avtalet med upp till ett (1) år i taget upp till sammanlagt två (2) år med i övrigt oförändrade villkor. Meddelande om förlängning ska ske skriftligen till Leverantören senast nio (9) månader innan avtalstiden löper ut. I annat fall löper Avtalet ut utan uppsägning.

16 4 Rikspolisstyrelsen A / AVTALETS OMFATTNING Avtalet omfattar drift av cafeteria samt leverans till konferensrum enligt nedan angiven specifikation ( Tjänsten ). 4.1 Cafeteria Cafeterian ska bedrivas som en intern cafeteria för anställda inom Polisen, Åklagarmyndigheten och deras inbjudna gäster. Cafeterian kommer inte att vara tillgänglig för externa gäster. Leverantören ska för Polisens räkning svara för drift av cafeteria samt leverans av kaffe och te, kaffebröd, smörgås till konferensrum på Tingsvägen 7 i Sollentuna. Leverantören äger verksamhetens kostnader och intäkter och betalar hyra till Polisen för köksdel enligt bilagd Planritning. Tekniska och lokalmässiga förutsättningar framgår i bilagd Inventering. Potentiella lunchgäster är i huvudsak de som arbetar kontorstid i distriktet och har Sollentuna polishus som sin arbetsplats samt personal från Åklagarmyndigheten vars lokaler är belägna i samma byggnad. Sammanlagt cirka 250 personer. Personalmatsalen har en begränsning i att det där som mest får vistas 150 personer samtidigt Utbud Leverantören tillhandahåller ett sortiment av minst följande: Två pajer (varav en vegetarisk) Två sallader (lunchsallad motsvarande en lunchrätt) Smörgås Kaffebröd Kiosksortiment (frukt, kondisbitar, godis, läsk) Kaffe och te Typen av paj, sallad, smörgås eller liknande enkla lunchrätter varieras enligt i förväg presenterad veckomatsedel för att väcka intresse för dagligt lunchintag i cafeterian. Det står leverantören fritt att utöka ovanstående utbud. Leverantören åtar sig att eftersträva ett varierat utbud av pris, mat och övrigt sortiment. Av matsedlar skall tydligt framgå om rätten är gluten-, laktos-, nöt- och/eller äggfri. Vidare skall personal som tillagar eller serverar rätterna kunna redogöra för rätternas innehåll. I samband med frukost eller lunch får drycker med en alkoholhalt överstigande 2,8 volymprocent ej serveras Kaffe och te Kaffe och te tillhandahålls enligt följande upplägg: Gemensam fika i personalmatsalen Kaffe och te serveras tre gånger per dag:

17 5 Rikspolisstyrelsen A /2013 kl. 07:45-08:45, 11:00-13:00 samt 13:45-14:45 till cirka 200 personer per respektive tidsperiod. Personalen har därmed tillgång till gratis kaffe och te. Polisen betalar leverantören tre (3) kronor per kopp som serveras. Kaffe och te till konferens Vid behov ska kaffe och te levereras till möten och konferenser i huset. Polisen betalar leverantören tre (3) kronor per kopp. Priset om tre (3) kronor per kopp kommer vara fast under det första året av avtalsperioden. Därefter kan detta komma att justeras enligt punkten 14 Indexreglering. Måttenheten kopp är i Avtalet definierad som två (2) deciliter Försäljning av kaffe och te i cafeterian Det står leverantören fritt att tillhandahålla extra kaffe- och tesortiment för försäljning i cafeterian. Observera att två kaffemaskiner med fri tillgång till kaffe är placerade i anslutning till personalköket Catering Catering till mötesrum i polishuset samt extern catering får bedrivas utifrån tekniska och lokalmässiga förutsättningar, se bilagd Inventering. 4.2 Öppettider De till cafeterian och i uppdraget ingående tjänsterna ska bedrivas helgfri måndag till fredag, året runt kl. 07:30-16:00. Sallad och paj serveras kl. 11:00-13:00. Det står leverantören fritt att utöka ovanstående öppettider. Inskränkningar i öppettider, semesterstängning och stängning vid andra tillfällen kan endast ske efter separat skriftlig överenskommelse mellan Parterna från fall till fall. I anslutning till personalmatsal och cafeterian finns ett personalkök tillgängligt för uppvärmning av medhavd matlåda. Gästerna från cafeterian delar därmed personalmatsal med personal som äter matlåda eller annan medhavd lunch. Personalmatsalen nyttjas även övrig tid av personal som medtagit egen medhavd eller införskaffad fika. 4.3 Avtalsförutsättningar Detta Avtal gäller under förutsättning att: 1. Giltigt Säkerhetsskyddsavtal finns mellan Parterna. 2. Leverantören godtas av Polisens hyresvärd såsom andrahandshyresgäst.

18 6 Rikspolisstyrelsen A / Hyresnämnden godkänt Parternas överenskommelse om avstående från besittningsskydd. 4. Avtal för drift av personalrestaurang samt hyreskontrakt är avhängiga varandra. Upphör Avtalet så upphör även hyreskontraktet att gälla. Upplåtelse av lokalerna sker endast på grund av att det föreligger behov av att det bedrivs cafeteriaverksamhet i dem och det är av synnerlig vikt för Polisen att Leverantören bedriver verksamhet i enlighet med Avtalet. 4.4 Uppföljning Under Avtalstiden kan Polisen komma att genomföra kontinuerliga uppföljningar för att tillse att Leverantören uppfyller sina åtaganden gentemot Polisen inklusive att Leverantören i största möjliga mån arbetar enligt den miljöplan som Leverantören ingett. Leverantören ska biträda Polisen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten samt lämna erforderliga statistikuppgifter. En gemensam utvärderingsgrupp bör inrättas, bestående av minst en representant från respektive Part. Leverantören bör noga följa utvecklingen inom verksamhetsområdet och efter Polisens godkännande genomföra förändringar i syfte att utveckla verksamheten. 4.5 Lokaler Anvisade och av berörda myndigheter godkända lokaler upplåts till Leverantören med för verksamhetens bedrivande erforderlig fast och lös egendom. Leverantörens tillgång till lokalerna regleras i särskilt hyreskontrakt med Polisen. I detta kontrakt och i en särskild handling som godkänts av hyresnämnden har Polisen och Leverantören kommit överens om att Leverantören avstår från besittningsskydd enligt 12 kap jordabalken. Hyreslagen gäller. Leverantören får inte utan särskild överenskommelse nyttja lokalerna för annan verksamhet än den avtalade. 4.6 Maskiner och inredning Kostnader för reparation, underhåll och ersättningsanskaffning av maskiner och inredning enligt listan i bilagd Inventering betalas av leverantören. 4.7 Registrering hos kommunen Leverantören ska registrera verksamheten hos kommunen och utföra de egenkontroller av verksamheten som krävs för att uppfylla kraven om god hantering av livsmedel. Leverantören står kostnaden för registreringen samt för övriga avgifter till kommunen avseende inspektioner och dylikt. 4.8 Momsregistrering Leverantören måste vara momsregistrerad för att bedriva verksamhet i lokalen.

19 7 Rikspolisstyrelsen A / Tillagning av mat Mat behöver ej tillagas på Tingsvägen 7 och kan således tillagas på annan plats och fraktas till cafeterian för servering Miljövillkor De rengöringsmedel som leverantören använder sig av vid städning samt diskning av utensilier och dylikt ska som minst vara märkta med Svanen eller liknande miljömärkning. Stickprover kommer att göras under avtalsperioden. Endast ekologisk mjölk ska användas. Endast krav- och rättvisemärkt kaffe och te ska serveras. Om engångsartiklar används ska endast miljömärkta pappmuggar användas Till- och frånträde Vid till- och frånträde samt löpande minst en gång per verksamhetsår ska parterna gemensamt genomföra en inventering av inredning och utrustning samt besiktiga lokalerna i övrigt. Iakttagelser vid besiktning dokumenteras i besiktningsprotokoll och undertecknas av bägge parter. Leverantören ska vara aktsam om lokaler och utrustning. Vid frånträde eller då avtalet upphör ska Leverantören överlämna lokalen, inredning och utrustning väl rengjord samt ersätta skador och brister som orsakats av Leverantören eller dess personal, enligt besiktningsprotokollet Övrigt Under avtalstiden kan ombyggnationer i fastigheten förekomma. Detta kan innebära att fler personer rör sig i fastigheten än normalt samt visst buller. Möjligheter till ombyggnad av kökslokalen finns. Ombyggnad skall i förväg godkännas av Polisen och finansieras av leverantören Kontaktpersoner För Polisen: [Anges vid avtalstecknandet] För Leverantören: [Anges vid avtalstecknandet] 5 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDEN Leverantören åtar sig att utföra Tjänsten professionellt och med omsorg och i enlighet med Polisens instruktioner, villkoren i Avtalet samt kraven uppställda i förfrågningsunderlaget. Leverantören förbinder sig att utföra Tjänsten professionellt, med omsorg och i enlighet med de instruktioner som kan meddelas av Polisen. Leverantören är därvid skyldig att följa gällande lagar och förordningar samt i övrigt agera i enlighet med för branschen gällande god sed och etiska normer. Leverantören är skyldig att inneha alla tillstånd som erfordras för fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet.

20 8 Rikspolisstyrelsen A /2013 Leverantören skall: Anskaffa och inneha erforderliga tillstånd för restaurangverksamhetens utövande. Tillhandahålla och avlöna för cafeterians drift erforderlig och kvalificerad personal. Svara för att cafeterian leds av utbildad kvalificerad person. Svara för och betala personalens arbetskläder enligt branschens skick och sedvänja samt i övrigt fullgöra de skyldigheter som åvilar arbetsgivare. Svara för olycksfalls- och ansvarsförsäkring för egen personal. Vid särskilda tillfällen kunna erbjuda service inklusive personal utanför tider som regleras under punkt 4.2 Öppettider, t.ex. i form av pubkväll eller annat personalevenemang. Möjlighet att nyttja cafeterian kvällstid minst 4 gånger per år ska finnas. Svara för renhållning och städning av köks- och ekonomiutrymmen. Tillhandahålla utensilier såsom tallrikar, bestick, glas m.m. samt redskap för tillagning av mat. I dagsläget finns vissa utensilier och redskap att tillgå. Svara för daglig disk av porslin och bestick. Aktsamt handha upplåtna lokaler, inredning, utrustning och övriga inventarier samt ersätta skador som av uppsåt, vårdslöshet eller försummelse har vållats av egen anställd personal eller inhyrts av Leverantören, varmed följer skyldighet att omedelbart underrätta Polisen då skada eller brist upptäcks på densamma. Svara för att soporna kommer till kvarterets miljöstation. Sopor som är ett resultat av extern catering får ej belasta kvarterets miljöstation. Erlägga hyra enligt Hyresavtalet. Bekosta låsbyte om nycklar förkommer. Själv tillhandahålla de antal kassaapparater som behövs för verksamheten samt ansvara för att de är anpassade till Skatteverkets krav på redovisning. Tillhandahålla råvaror, rengöringsmedel (disk och skur)- och förbrukningsmaterial.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

1.3 ALLMÄNT Polismyndigheten ( Polisen ) avser att upphandla en (1) polisbåt, vars längd understiger 15 meter, till Sjöpolisen i Göteborg.

1.3 ALLMÄNT Polismyndigheten ( Polisen ) avser att upphandla en (1) polisbåt, vars längd understiger 15 meter, till Sjöpolisen i Göteborg. Handläggare Datum Cassandra Utas Stokic 2015-06-05 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Diarienummer A213.913/2014 Upphandling av polisbåt understigande 15 meter 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Datum. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (11) Datum 2017-06-27 Diarienr (åberopas) 792-A229.119/2017 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Louise Evaldsson E-post louise.evaldsson@polisen.se UPPHANDLING AV MEDALJER (6

Läs mer

Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor)

Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor) 1 (9) Datum 2016-09-23 Diarienr (åberopas) 918-A120.896/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Fönsterputs av polishusen i Västra Götaland, exkl. Göteborg och Mölndal. (9 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor)

UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 UPPHANDLING AV TRYGGHETSMÄTNING FÖR POLISEN (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning Avtalets undertecknande Två (2) år efter avtalstecknande 12 + 12 månader

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning Avtalets undertecknande Två (2) år efter avtalstecknande 12 + 12 månader Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) Datum 2013-09-30 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Västra Götaland

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

MÅLMATERIAL TILL VAPENUTBILDNING (4 bilagor)

MÅLMATERIAL TILL VAPENUTBILDNING (4 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-03-13 Saknr och diarienummer 959-A390.502/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten MÅLMATERIAL TILL VAPENUTBILDNING (4 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Josefin Gundel Telefon 010-56 34856 E-post josefin.gundel@polisen.se Datum 2014-02-24 Diarienr

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Upphandling av arrestantbevakning för Polismyndigheten i Västernorrlands län (5 bilagor)

Upphandling av arrestantbevakning för Polismyndigheten i Västernorrlands län (5 bilagor) Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Kontaktperson Datum Michal Kasina 2014-09-08 E-post michal.kasina@polisen.se Saknr och diarienummer Upphandling av arrestantbevakning för Polismyndigheten i Västernorrlands

Läs mer

UPPHANDLING AV KVALIFICERADE EKONOMITJÄNSTER

UPPHANDLING AV KVALIFICERADE EKONOMITJÄNSTER Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Philip Rasch Telefon 010-564 16 51 E-post philip.rasch@polisen.se Datum 2013-11-06 Diarienr (åberopas

Läs mer

Upphandling av värdetransporter med kontanthantering

Upphandling av värdetransporter med kontanthantering 1 (11) Datum 04.00 2016-12-12 Diarienr (åberopas) 939-A242.907/2015 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Bjarne Norrgård E-post bjarne.norrgard@polisen.se Upphandling av värdetransporter

Läs mer

UPPHANDLING AV INOMBORDSBÅTMOTOR, DREV OCH TILLBEHÖR TILL POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN, SJÖPOLISEN (5 bilagor)

UPPHANDLING AV INOMBORDSBÅTMOTOR, DREV OCH TILLBEHÖR TILL POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN, SJÖPOLISEN (5 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Datum Arash Jahani 2014-02-27 E-post arash.jahani@polisen.se Saknr och Diarienummer 931-A137.934/2013 ANBUDSFÖRFRÅGAN

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Bilaga 2. Datum. Myndigheten och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. Bilaga 2 1 (9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-03-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen PVS-951-658/13 Gunnel Fransson Upphandlare Diarienr (åberopas vid korresp) AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Upphandling av tjänster avseende försäljning av överskottsmaterial inom Stockholms län för Polismyndigheten (3 bilagor)

Upphandling av tjänster avseende försäljning av överskottsmaterial inom Stockholms län för Polismyndigheten (3 bilagor) Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Datum Ingrid Hammarstrand 2015-03-26 E-post Ingrid.hammarstrand@polisen.se Saknr och diarienummer 929-A248.797/2014 Upphandling av tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Datum ANSÖKNINGSINBJUDAN. Taktiska skyddsvästar för NIK

Datum ANSÖKNINGSINBJUDAN. Taktiska skyddsvästar för NIK 1 (9) Datum 04.00 2015-12-03 Diarienummer (åberopas) A263.723/2015 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Sara-Maj Nielsen E-post sara-maj.nielsen@polisen.se ANSÖKNINGSINBJUDAN Taktiska

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och Försvarets materielverk (FMV)

Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och Försvarets materielverk (FMV) Handläggare Datum Linda Johansson 2015-01-16 E-post linda-m.johansson@polisen.se Saknr och diarienummer A120.033/2014 Upphandling av tjänstemotorcyklar till Polismyndigheten ( Polisen ), Trafikverket och

Läs mer

Upphandling av obemannade flygfarkoster, Unmanned Aircraft Systems (UAS) (5 bilagor)

Upphandling av obemannade flygfarkoster, Unmanned Aircraft Systems (UAS) (5 bilagor) 1 (9) Datum 2015-03-27 Diarienr (åberopas) A509.532/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Cassandra Utas Stokic E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Upphandling av obemannade

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Upphandling av uppställningsplats och förvaring av omhändertagna och/eller beslagtagna fordon, båtar och annat skrymmande gods.

Upphandling av uppställningsplats och förvaring av omhändertagna och/eller beslagtagna fordon, båtar och annat skrymmande gods. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Datum 2014-01-17 Diarienr (åberopas vid korresp) 912-A036.188/2013 Handläggare Sanna Svennerstad Telefon

Läs mer

UPPHANDLING AV TRANSPORT OCH OMHÄNDERTAGANDE AV DJUR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV TRANSPORT OCH OMHÄNDERTAGANDE AV DJUR (8 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-18 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 653-A115.319/2013 UPPHANDLING AV TRANSPORT OCH

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-653-4155/11 DEL 2 ANBUDSFÖRFRÅGAN Kraven på anbudsgivaren och tjänsten I denna del står vilka krav

Läs mer

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne

Upphandling av medicinska tjänster till arresterna förr Polismyndigheten i Skåne ANBUDSFÖRFRÅGAN 1(9) Datum Rikspolisstyrelsen 2013-12-11 Polisens verksamhetsstöd Diarienr (åberopas vid korresp) Affärsenheten/Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen Ansvarig

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

DRIFT AV PERSONALRESTAURANG FÖR RIKSPOLISTYRELSEN, KVARTERET KRONOBERG, STOCKHOLM SAMT POLISHÖGSKOLAN I SÖRENTORP, SOLNA (4 bilagor)

DRIFT AV PERSONALRESTAURANG FÖR RIKSPOLISTYRELSEN, KVARTERET KRONOBERG, STOCKHOLM SAMT POLISHÖGSKOLAN I SÖRENTORP, SOLNA (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Arash Jahani 2014-04-27 E-post arash.jahani@polisen.se Saknr och diarienummer 914-A198.231/2013 ANBUDSSINBJUDAN DRIFT AV PERSONALRESTAURANG

Läs mer

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND

HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 2 Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL HOVSLAGARTJÄNST TILL RYTTERIET FÖR POLISMYNDIGHETEN VÄSTRA GÖTALAND v4.5.16_1

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

PVS-648-490/13 Upphandlingssektionen

PVS-648-490/13 Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-01-22 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Blekinge län Ansvarig upphandlare Elis Kalered

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

GODS (4 bilagor) Anbudsförfrågan. Affärsenheten. Statens Polismyndigheten. Skåne. förverkande, d) omhändertagits. egendom, Saknr 928.

GODS (4 bilagor) Anbudsförfrågan. Affärsenheten. Statens Polismyndigheten. Skåne. förverkande, d) omhändertagits. egendom, Saknr 928. Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Kontaktperson Michal Kasina E-post michal.kasina@polisen.se Datum Diarienr (åberopas vid korresp) A194..707/2013 Saknr 928 Sista anbudsdag: 2014-06-09

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Datum 2015-06-05. Diarienr (åberopas)

Datum 2015-06-05. Diarienr (åberopas) Datum 2015-06-05 Diarienr (åberopas) A213.913/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Cassandra Utas Stokic E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se BILAGA 5 AVTALSUNDERLAG (2

Läs mer

Anbudförfrågan - Automattvätt för fordon till kv Kronoberg i Stockholm

Anbudförfrågan - Automattvätt för fordon till kv Kronoberg i Stockholm Anbudsförfrågan 1 (9) Datum 2016-12-22 Diarienr (åberopas) Saknr A872.589/2016 938 Polismyndigheten Ansvarig upphandlare: Niklas Johansson Tel: 010-5634747 E-post: niklas-i.johansson@polisen.se Anbudförfrågan

Läs mer

Datum Polisen och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter.

Datum Polisen och Leverantören kan i Avtalet refereras till individuellt som part och kollektivt som parter. 1 (11) Datum 04.00 [Infoga datum] Diarienr (åberopas) 942.A261.506/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se 1 PARTER Mellan

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV LANTBRUKSDJUR

SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV LANTBRUKSDJUR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 4b Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL AVSEENDE SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV LANTBRUKSDJUR FÖR POLISMYNDIGHETEN

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen FÖRETAGSUPPGIFTER Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 978 Information om anbudsgivaren Anbudsgivarens kontaktuppgifter

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer 1 (10) Datum 04.00 2015-05-04 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Upphandling av märkesauktoriserad

Läs mer

UPPHANDLING AV ARRESTANT- OCH BROTTSPLATSBEVAKNING FÖR POLISMYNDIGHETEN DALARNA (8 bilagor)

UPPHANDLING AV ARRESTANT- OCH BROTTSPLATSBEVAKNING FÖR POLISMYNDIGHETEN DALARNA (8 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Arash Jahani 2014-03-25 E-post arash.jahani@polisen.se Saknr och diarienr 253-A134.164/2013 ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV ARRESTANT-

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan:

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: 1 Avtalsparter Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: Förvaltningsrätten i Göteborg Org.nr. 202100-2742 Företagsnamn nedan kallad Leverantören Org. nr. Organisationsnummer 2 Omfattning Leverantören

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Att: Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning Avtalets undertecknande 2013-01-31 1+1 år

Att: Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning Avtalets undertecknande 2013-01-31 1+1 år Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Västra Götaland Ansvarig upphandlare Magnus Björk Telefon 08-401 93 65, 070-295 89 79 E-post

Läs mer

TRANSPORT, SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV LANTBRUKSDJUR

TRANSPORT, SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV LANTBRUKSDJUR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 4b Diarienr (åberopas vid korrespondens) RAMAVTAL AVSEENDE TRANSPORT, SKÖTSEL OCH UPPSTALLNING AV LANTBRUKSDJUR FÖR POLISMYNDIGHETEN

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET

AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen AVTALSUNDERLAG Bilaga 4 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1242 RAMAVTAL AVSEENDE FORDON FÖR POLISVERKSAMHET 1

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

UPPHANDLING AV RESURSKONSULTER INOM TEKNISK OCH STRATEGISK INFORMATIONSSÄKERHET (6 bilagor)

UPPHANDLING AV RESURSKONSULTER INOM TEKNISK OCH STRATEGISK INFORMATIONSSÄKERHET (6 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Jonna Enerskog Telefon 010-563 67 12 E-post jonna.enerskog@polisen.se Datum 2013-10-16 Diarienr

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Datum Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 Diarienr (åberopas) 951-A409.485/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Jenni Elfvén E-post jenni.elfven@polisen.se Upphandling av Flygbränsle, JET A1 (5

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

PVS-914-5500/12 Upphandlingssektionen

PVS-914-5500/12 Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2012-10-29 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten PVS-914-5500/12 Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Örebro län Ansvarig upphandlare

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 7 a 1 (15) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum 2013-05-31 Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 7 a

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Sex (6) veckor från beställning Förfrågan avser Utombordsmotorer till RIB-båt inkl. installation samt inlösen av befintliga motorer, genomförd service

Sex (6) veckor från beställning Förfrågan avser Utombordsmotorer till RIB-båt inkl. installation samt inlösen av befintliga motorer, genomförd service Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Västra Götaland Ansvarig upphandlare Annica Östlund E-post annica.ostlund@polisen.se Beställare Polismyndigheten

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Upphandling av konsulttjänster för grupphandledning av polisanställda i Polismyndigheterna i Västra Götalands och Hallands län (9 bilagor)

Upphandling av konsulttjänster för grupphandledning av polisanställda i Polismyndigheterna i Västra Götalands och Hallands län (9 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Datum Daniel Gottberg 2014-04-01 E-post daniel.gottberg@polisen.se Saknr och diarienummer 714-A169.218/2013 Upphandling

Läs mer