BESLUT HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning INTERN KONTROLLPLAN 2010 HSN Bilaga 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT HSN 2010-06 - Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning INTERN KONTROLLPLAN 2010 HSN 0910-1326 Bilaga 1"

Transkript

1 BESLUT HSN (13) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning INTERN KONTROLLPLAN 2010 HSN Bilaga 1 Vision för HSN-förvaltningen: Rätt, säker och mesta vård för insatta resurser Politiska mål för hälso- och sjukvården Övergripande mål för Stockholms läns landsting, sett ur ett medborgarperspektiv, är att medborgarna är nöjda med verksamheten. För hälso- och sjukvården innebär det att befolkningens förtroendet för hälso- och sjukvården ska öka. Ur ett patientperspektiv är det övergripande målet att tillgängligheten ska vara sådan att vårdgarantin uppfylls till alla delar. HSN-förvaltningens mål och mått: 1. De politiska uppdragen i fokus. Tillgänglighet, väntetid till specialist, antal dagar, väntetid till operation 30/90. Antal levererade uppdrag i tid (ärenden). 2. Utveckla styrningen av hälso- och sjukvården. 50 procent av beslutade aktiviteter ska vara genomförda Kostnadskontroll. Avvikelse från budget i kronor på totalen 4. Engagerat chefs- och medarbetarskap. NMI oförändrat jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron i antal sjukdagar per anställd är lägre eller oförändrad jämfört med föregående år Fem värderingar för att nå målen 1. Gränsöverskridande arbetssätt 2. Tydliga ansvarsområden 3. Agera som en beställare 4. Externt fokus 5. Prata med inte om Syfte med intern kontroll: Att skapa mervärde genom att identifiera och åtgärda risker Riskbedömning Bedömning av sannolikheten för att en oönskad händelse ska inträffa och konsekvenserna av att detta sker Riskvärdering Värdering dels av konsekvenserna av att en oönskad händelse inträffar och dels av olika åtgärder för att förhindra att så sker Vad är det som ska följas upp/frågeställning Hur ofta sker uppföljning Hur genomförs uppföljning 1 = Mycket liten 2 = Liten 3 = Stor 4 = Mycket stor

2 2 (13) Processområden Uppföljningsområde Frekvens Metod 1 Budgetprocessen 2 Verksamhetsplanering 3 Ärendeprocessen 4 Avtalsprocessen 5 Ekonomisk redovisning 6 Leverantörsuppföljning, analys och utvärdering av hälso- och sjukvården 7 Intern styrning 8 Internt administrativt stöd och e-förvaltning 9 HR-processen 1 = Mycket liten 2 = Liten 3 = Stor 4 = Mycket stor I bilaga 2, Riskvärdering per processområde, anges mått på sannolikhet för att en händelse skulle inträffa och konsekvensen om händelsen inträffar

3 3 (13) Processområde Uppföljningsområde Frekvens Metod 1 Budgetprocessen 1. Upprätta budget enligt fastställd budgetprocess 2. Uppdrag i budget fastställda av HSN 3. Uppdrag i budget fastställda av landstingsfullmäktige 4. Budgetram för hälso- och sjukvården 2 Uppdrag i hälso- och sjukvårdsnämndens budget genomförs enligt direktiv. 3 Uppdrag i landstingsfullmäktige genomförs enligt direktiv. Delårs- och årsredovisning Delårs- och årsredovisning Uppföljning av alla uppdrag i verksamhetsplanen via verksamhetsnavigatorn och avstämning mot budget Uppföljning av landstingsfullmäktiges uppdrag i budget Budgetramen för intern organisationen 6. Avstämningar mot budget 7. Alla uppdrag handläggs via verksamhetsplanen och verktyget verksamhetsnavigatorn Avgränsning i internkontrollen: punkt 2 och 3 1 = Mycket liten 2 = Liten 3 = Stor 4 = Mycket stor I bilaga 2, Riskvärdering per processområde, anges mått på sannolikhet för att en händelse skulle inträffa och konsekvensen om händelsen inträffar

4 4 (13) Processområde Uppföljningsområde Frekvens Metod 2 Verksamhetsplanering 1. Politiska beslut i budget 2. Politiska tilläggsuppdrag 3. Riskanalys görs vid alla politiska tilläggsuppdrag med koppling till ekonomi i balans 2 Politiska tilläggsuppdrag handläggs via verksamhetsplanen. Politiska tilläggsuppdrag under perioden 1 januari 31 oktober 2010 Uppföljning av tilläggsuppdrag i verksamhetsplanen via verksamhetsnavigatorn och avstämning med ärendesamordnare. 4. Direktörens beslut om uppdrag 5. Avdelningschefs beslut om uppdrag 6. Enhetschefs beslut om uppdrag 3 Riskanalyser av ekonomiska konsekvenser görs alltid före handläggning av alla politiska tilläggsuppdrag. Politiska tilläggsuppdrag under perioden 1 januari 31 oktober 2010 Uppföljning av alla politiska tilläggsuppdrag med avgränsning till riskanalys och koppling till ekonomi i balans. 7. Alla uppdrag handläggs via verksamhetsplanen och verktyget verksamhetsnavigatorn 8. Ansvar och handläggning av uppdrag är definierat 9. Uppföljning enligt fastställd plan, delårsrapporter, årsredovisning eller uppföljningsrapporter Avgränsning i internkontrollen: punkt 2 och 3 1 = Mycket liten 2 = Liten 3 = Stor 4 = Mycket stor I bilaga 2, Riskvärdering per processområde, anges mått på sannolikhet för att en händelse skulle inträffa och konsekvensen om händelsen inträffar

5 5 (13) Processområde Uppföljningsområde Frekvens Metod 3 Ärendeprocessen 1. Beredning av ärenden till Hälso- och sjukvårdsnämnden 2. Beredning av ärenden till styrelser och beredningar 3. Beredning av ärenden till HSLG/direktören 1 Beredningar av beslutsärenden till hälsooch sjukvårdsnämnden följer rutinerna för den administrativa ärendeprocessen. Kvartalsuppföljning Uppföljning av alla beslutsärenden på dagordningen i Hälsooch sjukvårdnämnden tillsammans med nämndsekreterare och ärendesamordnare. Avgränsning i internkontrollen: punkt 1 1 = Mycket liten 2 = Liten 3 = Stor 4 = Mycket stor I bilaga 2, Riskvärdering per processområde, anges mått på sannolikhet för att en händelse skulle inträffa och konsekvensen om händelsen inträffar

6 6 (13) Processområde Uppföljningsområde Frekvens Metod 4 Avtalsprocessen 1. Upphandlingar enligt lagar och regler samt landstingets upphandlingspolicy och miljöprogram. 2. Koppling till befolkningsbehov Avtal som tecknas följer fastställd avtalsprocess. Samtliga upphandlingar som genomförts enligt slutlig budget och som träder i kraft första halvåret 2010 Följs upp på enhetsnivå med avtalsansvarig samt handläggare och enhetschef utifrån vad avtalsprocessen föreskriver vid upphandlingar, förlängning av avtal, direktavtal och auktorisationer. 3. Auktorisation 4. Direktavtal 5. Upphandlingar enligt LOU Samtliga avtal som förlängts och trädde i kraft den 1 januari Avauktorisation 7. Rutiner som säkerställer tilllämpning av LOU Samtliga direktavtal som trädde i kraft den 1 januari Avtalsstyrning 9. Omvärldsbevakning 10. Ansvarsfördelning vid upphandling Samtliga auktorisationer som träder i kraft första halvåret Affärsmässiga kontakter 12. Fysisk tillgänglighet 1 = Mycket liten 2 = Liten 3 = Stor 4 = Mycket stor I bilaga 2, Riskvärdering per processområde, anges mått på sannolikhet för att en händelse skulle inträffa och konsekvensen om händelsen inträffar

7 7 (13) 13. Miljökrav 14. Jämlikhet 15. Implementering av avtal Avgränsning i internkontrollen: Ingen avgränsning då avtalsprocessen avser samtliga punkter ovan. 1 = Mycket liten 2 = Liten 3 = Stor 4 = Mycket stor I bilaga 2, Riskvärdering per processområde, anges mått på sannolikhet för att en händelse skulle inträffa och konsekvensen om händelsen inträffar

8 8 (13) Processområde Uppföljningsområde Frekvens Metod 5 Ekonomisk redovisning 1. Löpande redovisning, månads- delårs- och årsbokslut 2. Kontering och kontroll av vårdfakturor 3. Kontering och kontroll av vårdfakturor i vårdfakturasystemet 4. Upprätta system och anvisningar för löpande ekonomisk redovisning inom HSNförvaltningen på förvaltningsavdelnings- och enhetsnivå 5. Avstämning av interna mellanhavanden och motparter 2 Vårdfakturor kontrolleras mot avtal vid kontering. 3 Regelverket kring budgetanvisningar och konteringsanvisningar för vårdfakturasystemet följs inom hela HSNförvaltningen. 4 Aktuella rutiner och anvisningar finns på enhetsnivå. Tredje kvartalet 2010, oktober månad Tredje kvartalet 2010, augusti - oktober månad Tredje kvartalet 2010, augusti - oktober månad Uppföljning av samtliga fakturor oktober 2010 vid ett sjukhus och en avgränsad verksamhet 1 tillsammans med ansvarig controller, avtalshandläggare och ekonomiassistent. Uppföljning av följsamhet mellan kontering av vårdfaktura i vårdfakturasystemet och fastställt regelverk för kontering. Uppföljning av rutiner och anvisningar på samtliga enheter. 6. Säkerställa månadens resultat 7. Avstämningar i rapporter till SLL:s koncernredovisning 8. Underlag för utanordning och utbetalning 1 Sjukhus och verksamhet avgränsad men namnges inte här 1 = Mycket liten 2 = Liten 3 = Stor 4 = Mycket stor I bilaga 2, Riskvärdering per processområde, anges mått på sannolikhet för att en händelse skulle inträffa och konsekvensen om händelsen inträffar

9 9 (13) Avgränsning i internkontrollen: punkt 2, 3 och 4 1 = Mycket liten 2 = Liten 3 = Stor 4 = Mycket stor I bilaga 2, Riskvärdering per processområde, anges mått på sannolikhet för att en händelse skulle inträffa och konsekvensen om händelsen inträffar

10 10 (13) Processområde Uppföljningsområde Frekvens Metod 6 Leverantörsuppföljning analys och utvärdering av hälsooch sjukvården 1. Avtalsförutsättningar 2. Registrering av vårdproduktionen 3. WIM 4. Åtgärdsplaner 5. Uppföljning handlingsplaner 6. Riskanalyser 7. Konsekvensbeskrivningar 8. Hälsoeffekter 9. Kvalitet 10. Patientsäkerhet 11. Uppföljningsmodeller 12. Återkoppling till vårdgivare 13. Handlingsplaner Avgränsning i internkontrollen: punkt 1, 2, 3, 12, 13 1 Uppföljning sker enligt uppföljningsplan för avtalet. 2 Kontroll av tillförlitligheten i registreringen av vårdproduktionen. 3 Vårdgivarna rapporterar i WIM. 12 Vårdgivaren har får alltid återkoppling på genomförd uppföljning. 13 Handlingsplan upprättas alltid med de vårdgivare som inte uppfyller kvalitetskraven. 31 oktober 2010 Uppföljning avser vårdleverantör med avtal som upprättats att gälla före den 1 juli Följs upp inom ett verksamhetsområde tillsammans med avtalshandläggare och enhetschef. 1 = Mycket liten 2 = Liten 3 = Stor 4 = Mycket stor I bilaga 2, Riskvärdering per processområde, anges mått på sannolikhet för att en händelse skulle inträffa och konsekvensen om händelsen inträffar

11 11 (13) Processområde Uppföljningsområde Frekvens Metod 7 Intern styrning 1. Ansvar o befogenheter 2. Fastställd organisation 5 Policys och styrdokument är uppdaterade och giltiga för organisationen. Tredje kvartalet 2010 Uppföljning av samtliga policy- och styrdokument enligt årsredovisning Delegationsordning 4. Attestinstruktion och förteckning 5. Policys och styrdokument 6. Informationssäkerhet 6 Anvisningar för informationssäkerhet följs upp och rapport skrivs per säkerhetsområde. Fjärde kvartalet 2010 Enligt anvisningarna för informationssäkerhet ska en rapport sammanställas om arbetet med informationssäkerheten. Avgränsning i internkontrollen: punkt 5 och 6 1 = Mycket liten 2 = Liten 3 = Stor 4 = Mycket stor I bilaga 2, Riskvärdering per processområde, anges mått på sannolikhet för att en händelse skulle inträffa och konsekvensen om händelsen inträffar

12 12 (13) Processområde Uppföljningsområde Frekvens Metod 8 Internt administrativt stöd och e-förvaltning 1. Internt administrativt stöd inom HSN-förvaltningen. Intranät, e-post. Hjälpmedel och verktyg som Word, Excel, Power Point, EDIT, verksamhetsnavigatorn, LUD, Contempus med mera. 1 Information på intranätet är aktuell och uppdaterad. 1 Rutiner finns som säkerställer att nyanställd får tillgång till information och hjälpmedel/verktyg som krävs för arbetsuppgiften. Kvartalsvis uppföljning 31 oktober 2010 Uppföljning av informationen under fliken styrdokument på intranätet. Uppföljning genom fasta frågor till samtliga medarbetare som anställts under månad 1 9, tillsvidareanställning och vikariat. 2. e-tjänstekort 3. e-tjänster till befolkningen, Medborgardialog 4. e-tjänster till patienter, Vårdguiden 5. e-tjänster till vårdgivare, Uppdragsguiden Avgränsning i internkontrollen: punkt 1 och 5 1 Rutiner finns som säkerställer att anställd som slutar sin tjänst återlämnar hjälpmedel/verktyg etcetera som den anställde fått tillgång till för arbetsuppgiften. 5 Rutiner finns som säkerställer att vårdgivare får tillgång till information/instruktion, regler och rutiner som krävs för att vårduppdragen ska kunna utföras i enlighet med avtal/regelbok. 31 oktober augusti 2010 Uppföljning genom fasta frågor till personaladministrationen angående samtliga avslutade anställningar per den 30 september 2010, tillsvidareanställning och vikariat. En särskild utvärdering av innehåll i Uppdragsguiden och dess funktionalitet avseende de delar som berör vårdgivarnas informationsförsörjning kring regler, riktlinjer med mera. 1 = Mycket liten 2 = Liten 3 = Stor 4 = Mycket stor I bilaga 2, Riskvärdering per processområde, anges mått på sannolikhet för att en händelse skulle inträffa och konsekvensen om händelsen inträffar

13 13 (13) Processområde Uppföljningsområde Frekvens Metod 9 HR-processen 1. Introduktion vid nyanställning 2. Kompetensförsörjning 1 Enhetliga introduktionsprogram för nyanställda, avser både tillsvidareanställning och vikariat. 31 oktober Uppföljning genom fasta frågor till samtliga medarbetare som anställts under perioden 1 januari 30 september 2010, avser både tillsvidareanställning och vikariat. 3. Samverkan 4. Jämlikhet 4 Jämställdhets- och mångfaldsplanen är känd i organisationen. Tredje kvartalet Uppföljning med samtliga medarbetare per enhet. 5. Ledar- och medarbetarskap 6. Lönesättning 7. Arbetsmiljö och hälsa Avgränsning i internkontrollen: punkt 1, 4 och 7 6 Riktlinjer och stöd för kränkande särbehandling är kända i organisationen. Tredje kvartalet Uppföljning med samtliga medarbetare per enhet. 1 = Mycket liten 2 = Liten 3 = Stor 4 = Mycket stor I bilaga 2, Riskvärdering per processområde, anges mått på sannolikhet för att en händelse skulle inträffa och konsekvensen om händelsen inträffar

14 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 Riskvärdering intern kontroll 2010 Processområde 1, Budgetprocessen 3 Uppdrag i landstingsfullmäktiges budget genomförs enligt direktiv. Sannolikheten för att uppdrag i landstingsfullmäktiges budget inte genomförs enligt direktiv 4 Sannolikhet = Mycket stor 10 % eller mer genomförs inte enligt direktiv = Stor 6 % - 9 % genomförs inte enligt direktiv = Liten 1 % - 5 % genomförs inte enligt direktiv = Mycket liten mindre än 1 % 1 4 Konsekvens Konsekvensen om uppdrag i landstingsfullmäktiges budget inte genomförs enligt direktiv 1= Mycket liten = Ingen konsekvens 2 = Liten = Anseendet för HSN-förvaltningen påverkas negativt 3= Stor = Förtroendet för HSN-förvaltningens uppdrag minskar 4= Mycket stor = Förtroendet för den politiska majoriteten minskar Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 1

15 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga Uppdrag i hälso- och sjukvårdsnämndens budget genomförs enligt direktiv. Sannolikheten för att uppdrag i hälso- och sjukvårdsnämndens budget inte genomförs enligt direktiv 4 Sannolikhet = Mycket stor 10 % eller mer genomförs inte enligt direktiv = Stor 6 % - 9 % genomförs inte enligt direktiv = Liten 1 % - 5 % genomförs inte enligt direktiv = Mycket liten mindre än 1 % 1 4 Konsekvens Konsekvensen om uppdrag enligt hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag i budget inte genomförs enligt direktiv 1= Mycket liten = Ingen konsekvens 2 = Liten = Anseendet för HSN-förvaltningen påverkas negativt 3= Stor = Förtroendet för HSN-förvaltningen minskar 4= Mycket stor = Förtroendet för den politiska majoriteten minskar Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 1 Avser numrerat uppföljningsområde i planen för intern kontroll 2

16 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 Processområde 2, Verksamhetsplanering 2 Politiska tilläggsuppdrag handläggs via verksamhetsplanen (VP). Sannolikheten för att politiska tilläggsuppdrag inte handläggs via verksamhetsplanen 4 Sannolikhet = Mycket stor 10 % eller mer handläggs inte via VP = Stor 6 % - 9 % handläggs inte via VP = Liten 1 % - 5 % handläggs inte via VP = Mycket liten mindre än 1 % 1 4 Konsekvens Konsekvensen om politiska tilläggsuppdrag inte hanteras via verksamhetsplanen 1= Mycket liten = Ingen konsekvens 2 = Liten = Anseendet för HSN-förvaltningen påverkas negativt 3= Stor = Förtroendet för HSN-förvaltningen minskar 4= Mycket stor = Förtroendet för den politiska majoriteten minskar Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 3

17 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 3 Riskanalys av ekonomiska konsekvenser görs alltid före handläggning av alla politiska tilläggsuppdrag. Sannolikheten för att riskanalys av ekonomiska konsekvenser inte görs före handläggning av politiska tilläggsuppdrag 4 Sannolikhet = Mycket stor 10 % eller mer görs inte riskanalys = Stor 6 % - 9 % görs inte riskanalys = Liten 1 % - 5 % görs inte riskanalys = Mycket liten mindre än 1 % 1 4 Konsekvens Konsekvensen om riskanalys inte görs före handläggning av politiska tilläggsuppdrag 1= Mycket liten = Ingen konsekvens 2 = Liten = Anseendet för HSN-förvaltningen påverkas negativt 3= Stor = Förtroendet för HSN-förvaltningen minskar 4= Mycket stor = Förtroendet för den politiska majoriteten minskar Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 4

18 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 Processområde 3, Ärendeprocessen 1 Beredning av ärenden till Hälso- och sjukvårdsnämnden följer rutinerna i den administrativa ärendeprocessen. 2 Sannolikheten för att beredning av ärenden inte följer den administrativa ärendeprocessen 4 Sannolikhet = Mycket stor 10 % eller mer följer inte ärendeprocessen = Stor 6 % - 9 % följer inte ärendeprocessen = Liten 1 % - 5 % följer inte ärendeprocessen = Mycket liten mindre än 1 % 1 4 Konsekvens Konsekvensen om beredning av ärenden inte följer den administrativa ärendeprocessen 1 = Mycket liten = Ingen konsekvens 2 = Liten = Effektiviteten i HSN-förvaltningens administrativa processer försämras 3 = Stort = Politiska beslut kan inte fattas enligt bestämd tidsplan 4 = Mycket stort = Förtroendet för den politiska majoriteten minskar Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 2 Avgränsning till rutiner och sårbarhet vid avstämning av beslutsärenden till Hälso- och sjukvårdsnämnden 5

19 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 Processområde 4, Avtalspocessen Avtal som tecknas följer fastställd avtalsprocess. Sannolikheten för att avtal som tecknas inte följer fastställd avtalsprocess 4 Sannolikhet = Mycket stor 10 % eller mer följer inte fastställd avtalsprocess = Stor 6 % 9 % följer inte fastställd avtalsprocess = Liten 1 % 5 % följer inte fastställd avtalsprocess = Mycket liten mindre än 1 % 1 4 Konsekvensen om avtal som tecknas inte följer fastställd avtalsprocess 1= Mycket liten = Ingen konsekvens 2 =Liten = Bristande enhetlighet i avtalen och jämförelser försvåras 3= Stor = Försenad driftstart 4= Mycket stor = Upphandling måste göras om Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 6

20 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 Processområde 5, Ekonomisk redovisning 2 Vårdfakturor kontrolleras mot avtal vid kontering. Sannolikheten för att vårdfakturor inte kontrolleras mot avtal vid kontering 4 Sannolikhet = Mycket stor 10 % eller mer kontrolleras inte mot avtal = Stor 6 % - 9 % kontrolleras inte mot avtal = Liten 1 % - 5 % kontrolleras inte mot avtal = Mycket liten Mindre än 1 % 1 4 Konsekvens Konsekvensen om vårdfakturor inte konteras mot avtal vid kontering 1= Mycket liten = Tillfälligt felaktig utbetalning som jämnar ut sig över tid 2 = Liten = Felaktig utbetalning om < kronor 3 = Stor = Felaktig utbetalning om kronor 4 = Mycket stor = Felaktig utbetalning > kronor Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 7

21 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 3 Regelverket för budget- och konteringsanvisningar i vårdfakturasystemet följs inom hela HSN-förvaltningen. Sannolikheten för att regelverket för budget- och konteringsanvisningar i vårdfakturasystemet inte följs 4 Sannolikhet = Mycket stor 10 % eller mer följs inte regelverket = Stor 6 % - 9 % följs inte regelverket = Liten 1 % - 5 % följs inte regelverket = Mycket liten mindre än 1 % 1 4 Konsekvens Konsekvensen om regelverket inte följs 1= Mycket liten = Inga konsekvenser 2 = Liten = Skapar merarbete 3 = Stor = Olika regelverk skapas inom förvaltningen för hantering av fakturor 4 = Mycket stor = Felaktiga utbetalningar Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 8

22 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 4 Aktuella rutiner och anvisningar på enhetsnivå. Sannolikheten för att rutiner och anvisningar, vid kontroll av vårdfakturor, inte är aktuella på enhetsnivå 4 Sannolikhet = Mycket stor 10 % eller fler saknar aktuella anvisningar och rutiner = Stor 6 % - 9 % saknar aktuella anvisningar och rutiner = Liten 1 % - 5 % saknar aktuella anvisningar och rutiner = Mycket liten mindre än 1 % saknar aktuella anvisningar och rutiner 1 4 Konsekvens Konsekvensen om rutiner och anvisningar, vid kontroll av vårdfakturor, inte är aktuella på enhetsnivå 1= Mycket liten = Tillfälligt felaktig utbetalning men det jämnar ut sig över tid 2 = Liten = Felaktig utbetalning om < kronor 3 = Stor = Felaktig utbetalning om kronor 4 = Mycket stor = Felaktig utbetalning > kronor Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 9

23 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 Processområde 6, Leverantörsuppföljning, analys, och utvärdering av hälso- och sjukvården 1 Uppföljning sker enligt fastställd uppföljningsplan. Sannolikheten för att uppföljning av hälso- och sjukvård inte sker enligt fastställd uppföljningsplan i avtalet 4 Sannolikhet = Mycket stor 0 40 % sker uppföljning enligt fastställd uppföljningsplan = Stor 41 % 80 % sker uppföljning enligt fastställd uppföljningsplan = Liten 81 % 99 % sker uppföljning enligt fastställd uppföljningsplan = Mycket liten mer än 99 % sker uppföljning enligt fastställd uppföljningsplan 1 4 Konsekvens Konsekvensen om uppföljning av hälso- och sjukvård inte sker enligt fastställd uppföljningsplan för avtalet 1= Mycket liten = Beställaren får inte kontroll på vilken vård som ges i alla dess delar 2 = Liten = Den vård som ges är inte densamma som den beställaren betalar för 3= Stor = Patientsäkerheten kan inte säkerställas 4= Mycket stor = Förekomst av brottslig verksamhet Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 10

24 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 2 Systematiskt uppföljning av tillförlitligheten i registreringen av vårdproduktionen Sannolikheten för att tillförlitligheten i registreringen av vårdproduktionen inte systematiskt följs upp 4 Sannolikhet = Mycket stor 0 40 % sker systematisk uppföljning av registreringen av vårdproduktionen = Stor 41 % 80 % sker systematisk uppföljning av registreringen av vårdproduktionen = Liten 81 % 99 % sker systematisk uppföljning av registreringen av vårdproduktionen = Mycket liten mer än 99 % sker systematisk uppföljning av registreringen av vårdproduktionen 1 4 Konsekvens Konsekvensen om tillförlitligheten i registreringen av vårdproduktionen inte systematiskt följs upp 1= Mycket liten = Beställaren får inte kontroll på vilken vård som ges i alla dess delar 2 = Liten = Den vård som ges är inte densamma som den beställaren betalar för 3= Stor = Patientsäkerheten kan inte säkerställas 4= Mycket stor = Förekomst av brottslig verksamhet Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 11

25 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 3 Vårdgivarna rapporterar i WIM Sannolikheten för att vårdgivaren inte rapporterar i WIM 4 Sannolikhet = Mycket stor 0 40 % rapporterar i WIM = Stor 41 % 80 % rapporterar i WIM = Liten 81 % 99 % rapporterar i WIM = Mycket liten mer än 99 % rapporterar i WIM 1 4 Konsekvens Konsekvensen om vårdgivaren inte rapporterar i WIM 1 = Mycket liten = Beställaren får inte kontroll på vilken vård som ges 2 = Liten = Den vård som ges är inte densamma som den beställaren betalar för 3 = Stor = Patientsäkerheten kan inte säkerställas 4 = Mycket stor = Förekomst av brottslig verksamhet Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 12

26 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 12 Vårdgivaren får alltid återkoppling på genomförd uppföljning Sannolikheten för att vårdgivaren inte får återkoppling på genomförd uppföljning 4 Sannolikhet = Mycket stor 0 40 % får återkoppling = Stor 41 % 80 % får återkoppling = Liten 81 % 99 % får återkoppling = Mycket liten mer än 99 % får återkoppling 1 4 Konsekvens Konsekvensen om vårdgivaren inte får återkoppling 1= Mycket liten = Beställaren får inte kontroll på vilken vård som ges i alla dess delar 2 = Liten = Den vård som ges är inte densamma som den beställaren betalar för 3 = Stor = Patientsäkerheten kan inte säkerställas 4 = Mycket stor = Förekomst av brottslig verksamhet Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 13

27 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 12 Handlingsplan upprättas alltid med de vårdgivare som inte uppfyller kvalitetskraven. Sannolikheten för att handlingsplan inte upprättas med de vårdgivare som inte uppfyller kvalitetskraven enligt avtal 4 Sannolikhet = Mycket stor 0 40 % upprättas uppföljningsplan = Stor 41 % 80 % upprättas uppföljningsplan = Liten 81 % 99 % upprättas uppföljningsplan = Mycket liten 99 % upprättas uppföljningsplan 1 4 Konsekvens Konsekvensen om handlingsplan inte upprättas med de vårdgivare som inte uppfyller kvalitetskraven enligt avtal är: 1= Mycket liten = Ingen konsekvens 2 = Liten = Den vård som ges är inte densamma som den beställaren betalar för 3 = Stor = Förtroendet för avtalsmodellen minskar 4= Mycket Stor = Patientsäkerheten kan inte säkerställas Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 14

28 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 Processområde 7, Intern styrning 5 Policys och styrdokument är uppdaterade och giltiga för organisationen. Antal policys och styrdokument som redovisas i årsredovisningen 2009 Antal policys och styrdokument som redovisas som gällande för Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområde i årsredovisningen 2009 Sannolikheten för att policys och styrdokument inte är uppdaterade och aktuella för organisationen 4 Sannolikhet = Mycket stor 0 % - 40 % är uppdaterade och aktuella = Stor 41 % - 80 % är uppdaterade och aktuella = Liten 81 % - 99 % är uppdaterade och aktuella = Mycket liten mer än 99 % är uppdaterade och aktuella 1 4 Konsekvens Konsekvensen om policys och styrdokument inte är uppdaterade och aktuella för organisationen 1 = Mycket liten = Ingen konsekvens 2 = Liten = Effektiviteten i HSN-förvaltningens administrativa processer försämras 3 = Stor = Gällande regelverk för landstinget följs inte 4 = Mycket stor = Gällande lagstiftning följs inte Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 15

29 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 6 Anvisningar för informationssäkerhet följs upp och rapport skrivs per säkerhetsområde. Sannolikheten för att arbetet med informationssäkerhet inte följs upp och rapport inte skrivs per säkerhetsområde 4 Sannolikhet = Mycket stor 0 % - 40 % följs upp och rapport skrivs = Stor 41 % - 80 % följs upp och rapport skrivs = Liten 81 % - 99 % följs upp och rapport skrivs = Mycket liten mer än 99 % följs upp och rapport skrivs 1 4 Konsekvens Konsekvensen om arbetet med informationssäkerhet inte följs upp och rapport inte skrivs per säkerhetsområde 1 = Mycket liten = Ingen konsekvens 2 = Liten = Effektiviteten i HSN-förvaltningens administrativa processer försämras 3 = Stor = Gällande regelverk för landstinget följs inte 4 = Mycket stor = Gällande lagstiftning följs inte Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 16

30 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 Processområde 8, Internt administrativt stöd och e-förvaltning 1 Informationen på intranätet är aktuell och uppdaterad Sannolikheten för att information på intranätet inte är aktuell 4 Sannolikhet Mycket stor 0 % - 40 % aktuell informationen Stor 41 % - 80 % aktuell informationen Liten 81 % - 99 % aktuell informationen Mycket liten mer än 99 % aktuell informationen 1 4 Konsekvens Konsekvensen om informationen på intranätet inte är aktuell 1 = Mycket liten = Ingen konsekvens 2 = Liten = Läsaren litar inte på den information som finns 3 = Stor = Intresset för att söka information minskar 4 = Mycket stor = Felaktig information sprids i organisationen Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 17

31 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 1 Rutiner finns som säkerställer att nyanställd får tillgång till information och hjälpmedel/verktyg som krävs för arbetsuppgiften Sannolikheten för att rutiner som säkerställer att nyanställd får tillgång till information och hjälpmedel/verktyg/behörigheter som krävs för arbetsuppgiften inte följs 4 Sannolikhet Mycket stor 79 % eller mindre följer rutiner Stor 89 % - 80 % följer rutiner Liten 99 % - 90 % följer rutiner Mycket liten mer än 99 % följer rutiner 1 4 Konsekvens Konsekvensen om att rutiner inte finns som ger nyanställd tillgång till information och hjälpmedel/verktyg som krävs för arbetsuppgiften 1 = Mycket liten = Ingen konsekvens 2 = Liten = Arbetsuppgifter blir försenade 3 = Stor = Utförda arbetsuppgifter blir fel 4 = Mycket stor = Kan inte utföra arbetsuppgiften Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 18

32 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 1 Rutiner finns som säkerställer att anställd som slutat sin tjänst återlämnar hjälpmedel/verktyg/behörigheter etcetera som den anställde fått tillgång till för arbetsuppgiften Sannolikheten för att rutiner som säkerställer att anställd som slutat sin tjänst inte återlämnar hjälpmedel/verktyg/behörigheter inte följs 4 Sannolikhet Mycket stor 79 % eller mindre följer rutiner Stor 89 % - 80 % följer rutiner Liten 99 % - 90 % följer rutiner Mycket liten mer än 99 % följer rutiner 1 4 Konsekvens Konsekvensen om att rutiner inte finns som säkerställer att anställd som slutat sin tjänst inte återlämnar hjälpmedel/verktyg/behörigheter 1= Mycket liten = Ingen konsekvens 2 = Liten = Kostnader för arbetsgivaren 3 = Stor = Felaktig information sprids utanför organisationen 4 = Mycket stor = Oegentligheter som sekretessbrott Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 19

33 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 5 Rutiner finns som säkerställer att vårdgivare får tillgång till information/instruktion, regler och rutiner som krävs för att vårduppdraget ska kunna utföras i enlighet med avtal/regelbok. Sannolikheten för att vårdgivare inte till alla delar får tillgång till rätt information/instruktion, regler och rutiner för att utföra sitt uppdrag 4 Sannolikhet = Mycket stor 0 % - 40 % får tillgång till rätt information 3 = Stor 41 % - 80 % får tillgång till rätt information 2 = Liten 81 % - 99 % får tillgång till rätt information 1 = Mycket liten mer än 99 % får tillgång till rätt information 1 4 Konsekvens Konsekvensen om vårdgivare inte till alla delar får tillgång till information/instruktion, regler och rutiner för att utföra sitt uppdrag 1 = Mycket liten = Ingen konsekvens 2 = Liten = Anseendet för HSN-förvaltningen påverkas negativt 3 = Stor = Vårdgivarens förtroende för uppdraget minskar 4 = Mycket stor = Patienten får inte den vård hon/han har rätt till Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 20

34 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 Processområde 9, HR-processen 1 Enhetligt introduktionsprogram finns och används vid nyanställning, tillsvidareanställning och vikariat. Sannolikheten för att enhetligt introduktionsprogram inte används vid nyanställning 4 Sannolikhet Mycket stor 79 % eller mindre används introduktionsprogrammet Stor 89 % - 80 % används introduktionsprogrammet Liten 99 % - 90 % används introduktionsprogrammet Mycket liten mer än 99 % används introduktionsprogrammet 1 4 Konsekvens Konsekvensen om nyanställda inte får enhetlig introduktion 1= Mycket liten = Ingen konsekvens 2 = Liten = Olika förhållningssätt skapas 3 = Stor = Risk att fel görs 4 = Mycket stor = Anseendet för arbetsgivaren påverkas negativt Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 21

35 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 4 Jämställdhets- och mångfaldsplanen är känd/följs i organisationen Sannolikheten för att jämställdhets- och mångfaldsplanen inte är känd/följs i organisationen 4 Sannolikhet Mycket stor 79 % eller mindre känner till jämställdhets- och mångfaldsplanen Stor 89 % - 80 % känner till jämställdhets- och mångfaldsplanen Liten 99 % - 90 % känner till jämställdhets- och mångfaldsplanen Mycket liten mer än 99 % känner till jämställdhets- och mångfaldsplanen 1 4 Konsekvens Konsekvensen om jämställdhets- och mångfaldsplanen inte är känd/följs i organisationen 1= Mycket liten = Ingen konsekvens 2 = Liten = Olika förhållningssätt skapas 3 = Stor = Anseendet för arbetsgivaren påverkas negativt 4 = Mycket stor = Diskrimineringsgrunderna som finns angivna i diskrimineringslagen följs inte (lagbrott) Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 22

36 HSN Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Bilaga 2 6 Riktlinjer och stöd för kränkande särbehandling är känd/följs i organisationen. Sannolikheten för att riktlinjer och stöd för kränkande särbehandling inte är känd/följs i organisationen 4 Sannolikhet Mycket stor 79 % eller mindre känner till riktlinjer och stöd för kränkande särbehandling Stor 89 % - 80 % känner till riktlinjer och stöd för kränkande särbehandling Liten 99 % - 90 % känner till riktlinjer och stöd för kränkande särbehandling Mycket liten mer än 99 % känner till riktlinjer och stöd för kränkande särbehandling 1 4 Konsekvens Konsekvensen om riktlinjer och stöd för kränkande särbehandling inte är känd/följs i organisationen 1= Mycket liten = Ingen konsekvens 2 = Liten = Anseendet för arbetsgivaren påverkas negativt 3 = Stor = Minskande effektivitet och produktivitet 4 = Mycket stor = Allvarliga och skadliga effekter hos enskilda arbetstagare och/eller grupper (samarbetsproblem, hög stressnivå, utanförskap, motvilja, fysisk och psykisk ohälsa, sjukskrivning med mera) Riskvärde Rapport och förslag till åtgärder 23

37 Avdelningen för administration Ekonomistyrning Handläggare Ingela Gundmark Göthe Telefon E-post RAPPORT INTERN KONTROLL Den 31 december (19) Diarienummer HSN Bilaga 3 Intern kontroll 2009 Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade den 18 november 2008 beslut om Intern kontrollplan 2008 och Beslutet innebär att intern kontroll ska genomföras inom HSN-förvaltningen avseende uppdraget att beställa hälso- och sjukvård för befolkningen inom Stockholms län. Den interna kontrollen innebär att, utifrån fastställd plan, genomföra egenvärdering av de huvudprocesser som säkerställer att uppdraget genomförs enligt de grundprinciper som fastställdes i Landstingsstyrelsens beslut om Intern kontroll Egenvärdering Resultatet av genomförd intern kontroll 2009 bygger på den egenvärdering som gjorts av direktör, avdelningschefer, enhetschefer, chefscontrollers med flera inom HSN-förvaltningen. Metoden innebär att besvara de frågor som återfinns i den Interna kontrollplanen genom intervju och egen dokumentation. Riskvärdering Riskvärdering har genomförts och innebär att bedöma sannolikheten för att en händelse ska inträffa samt konsekvensen om händelsen inträffar på en skala från Rapport Rapporten bygger på egenvärdering och dokumenterade svar samt riskvärdering. Rapporten utmynnar i handlingsplan och förslag till fortsatt utvecklingsarbete. Avgränsning i den interna kontrollen 2009 Den interna kontrollen 2009 är avgränsad till uppföljning och redovisning utifrån resultaten intern kontroll Det är endast frågor som hade ett högre riskvärde än 8 i internkontrollen 2008 som har bedömts i internkontrollen för Avgränsningen innebär att rapporten 2009 redovisar 17 frågor/påståenden, vidtagna åtgärder, förändringar under 2009 samt förslag till åtgärder.

38 2 (19) RAPPORT INTERN KONTROLL Den 31 december 2009 Diarienummer Bilaga 3 Resultat av egenvärdering Verksamhetsstyrning 1.1 HSN-förvaltningen har dokumenterad och politiskt beslutad budgetprocess 1.2 HSN-förvaltningen har fastställd budget som inrapporteras till LS 1.3 HSN-förvaltningen har dokumenterad och fastställd verksamhetsplan med uppsatta mål Spridning riskvärde 2 9 4,5 procent >8 Arbetet med att utveckla en modell för verksamhetsplan påbörjades Modellen har, under 2009, utvecklats till att bli verktyg i det dagliga arbetet. Verksamhetsplanen bygger på HSN-förvaltningen vision, rätt, säker och mesta vård för insatta resurser. De politiska målen för HSN-förvaltningen är att: Utifrån behoven hos befolkningen i länet skapa tillgänglig vård Ekonomi i balans Vård på lika villor Redovisa vårdens resultat Mångfald HSN-förvaltningens mål och mått är: Att vi har de politiska uppdragen i fokus, tillgänglighet (väntetid till specialist, antal dagar, väntetid till operation 30/90), antal levererade uppdrag i tid (ärenden), genomförd uppdragsenkät Att vi har kostnadskontroll, avvikelse från budget i kronor på totalen Att vi upplevs som respekterade beställare, 80 procent godkänt i leverantörsuppföljningsenkät Att vi har ett engagerat chefs- och medarbetarskap, NMI är 2 punkter högre än föregående år, sjukfrånvaron i procent är lägre eller oförändrad jämfört med föregående år

39 3 (19) RAPPORT INTERN KONTROLL Den 31 december 2009 Diarienummer Bilaga 3 Egenvärdering I verksamhetsplanen 2009 återfinns alla strategier/uppdrag som hälso- och sjukvårdnämnden beslutat om i slutlig budget Under 2009 har alla uppdrag som tillkommit genom beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden lagts in i verksamhetsplanen. Även beslut om uppdrag som tagits på förvaltningsnivå av hälso- och sjukvårdsdirektören återfinns i verksamhetsplanen. Tekniskt stöd finns för uppföljning av uppdragen i den så kallade verksamhetsnavigatorn. I verksamhetsnavigatorn dokumenteras hur arbetet med de olika uppdragen löper samt eventuella avvikelser, till exempel hur tidsplanen följs. Uppdragen redovisas och återkopplas till Hälso- och sjukvårdsnämnden enligt fastlagd tidsplan samt i delårs- och årsbokslut. Mål och mått följs upp månadsvis, där så är möjligt, genom att nyckeltal levereras till verksamhetsnavigatorn och hanteras internt i organisationen. På så vis kan alla följa utvecklings- och uppföljningsarbetet. Ansvariga personer har utsetts med uppdraget att leverera nyckeltalen via fil till verksamhetsnavigatorn. 1. Ekonomiska nyckeltal följs upp utifrån: Budgeterat resultat per månad Faktiskt resultat per månad Avvikelse från budget på totalen 2. Nyckeltal från CVR följs upp utifrån: Väntetid till mottagning i procent -30 dagar -90 dagar Väntetid till behandling 90 dagar Andel som rapporterat i CVR behandling Andel som rapporterat i CVR mottagning 3. Antal genomförda upphandlingar (tas fram per tertial) 4. Nöjd Medarbetar Index (tas fram på årsbasis) 5. Sjukfrånvaro 6. Antal levererade uppdrag/ärenden enligt plan till Hälso- och sjukvårdnämnden Slutsats Verksamhetsplanen har utvecklats till att bli en självklar plattform för uppföljning och styrning av de politiska uppdragen och det interna arbetet inom HSN-förvaltningen. Förbättringsområden finns fortsatt för att uppdrag, mål och mått ska bli mer kända i organisationen. Återkoppling av mål och mått kan tydliggöras och diskuteras mer på enhetsnivå. Rutiner och metoder för dokumentation och uppdragsredovisning diskuteras.

40 4 (19) RAPPORT INTERN KONTROLL Den 31 december 2009 Diarienummer Bilaga HSN-förvaltningen har tydliga riktlinjer som är väl dokumenterade och som säkerställer tillförlitlig redovisning av ekonomi. Spridning riskvärde procent >8 HSN-förvaltningen har ingen egen redovisningsenhet utan köper tjänsten från LSF-ekonomi. Avtal finns upprättat mellan HSN-förvaltningen och LSF ekonomi. Dokumenterade riktlinjer finns som styr redovisningskedjan och processen följer de anvisningar som finns fastlagda av LSF och i ekonomihandboken. Egenvärderingen Handlingsplaner finns för att hantera och åtgärda eventuella fel liksom rutiner som säkerställer en rättvisande löpande redovisning. Handlingsplaner och rutiner finns dokumenterade hos LSF ekonomi. I det fortsatta utvecklingsarbetet ska rutinerna, tillsammans med tillämpningsanvisningar och nyheter inom redovisningsområdet, bli tillgängliga inom HSN-förvaltningen via intranätet. Slutsats Egenvärderingen visar att det skett ett utvecklingsarbete kring rutiner och handlingsplaner och att de är väl kända bland dem som arbetar med redovisningsfrågor. 1.5 HSN-förvaltningen upprättar månads- delårs- och årsbokslut. Fastställda riktlinjer finns för bokslut och prognoser. 1.6 Den politiska beslutsprocessen samt ärendeprocessen är väl kommunicerade och kända internt i organisationen. Spridning riskvärde procent >8 Dokumentation kring besluts- och ärendeprocessen finns beskrivna i olika dokument inom HSN-förvaltningen, på intranätet och i avdelningsspecifika dokument. Tidsplaner och mötestider för processernas genomförande upprättas. Nya riktlinjer som har tagits fram under 2009 ska säkerställa den politiska beslutsprocessen och ärendeprocessen. Egenvärdering Genom månadsmöten mellan hälso- och sjukvårdsdirektör och avdelningschefer samt ärendesamordnare säkerställs en väl fungerande hantering av besluts- och ärendeprocessen. Ny processbeskrivning med riktlinjer har anpassats till nuvarande organisation för att tydliggöra olika roller och ansvar. I riktlinjerna kan varje steg i ärendeprocessen följas så att hanteringen av ärenden blir enhetlig.

41 5 (19) RAPPORT INTERN KONTROLL Den 31 december 2009 Diarienummer Bilaga 3 Slutsats Processbeskrivningen finns tillgänglig för alla och används av alla inom HSN-förvaltningen. 1.7 Beställningen av hälso- och sjukvårdstjänster görs utifrån politiska mål och direktiv. 1.8 HSN-förvaltningen har väl dokumenterade rutiner som säkerställer god uppföljning av tecknade avtal. Spridning riskvärde procent >8 Alla avtal som upprättas har en uppföljningsbilaga där det anges hur avtalen ska följas upp. I avtal finns klausul om åtgärd, viten och förnyad uppföljning som ska säkerställer kvalitet. Vissa äldre avtal som löper under längre tid saknar motsvarande uppföljningsbilaga. Egenvärdering I allmänna villkor och i uppföljningsplanen framgår hur de tecknade avtalen ska följas upp. Hälso- och sjukvårdsdirektören har fastställt en intern handlingsplan för uppföljning. I planen ingår en seminarieserie som bland annat fokuserar på avtalsuppföljning. Slutsats Under 2009 har fokusering legat på uppföljning av avtal och utveckling av metoder för bättre och säkrare uppföljning. Arbetet med att fortsätta att utveckla metoder pågår och diskussioner förs som ska leda till ett mer enhetligt arbetssätt. 1.9 Kommunikationssystem finns för att underlätta för invånarnas att hitta rätt vårdnivå och vårdgivare utifrån behov.

42 6 (19) RAPPORT INTERN KONTROLL Den 31 december 2009 Diarienummer Bilaga 3 2. Ansvar och befogenheter 2.1 HSN-förvaltningen har en fastställd organisation där fördelning av ansvar och befogenheter är tydlig. Spridning riskvärde procent >8 Under hösten 2008 genomfördes en organisationsöversyn där det framgick att det finns processer som behöver stärkas - verksamhetsplanering, budget, ärenden till Hälso- och sjukvårdsnämnden och avtal. En justering av organisationen skedde från den 2 februari Egenvärdering Ny och förtydligad organisation fastställdes av hälso- och sjukvårdsdirektören i juni Huvuddragen i justeringen: Beställaravdelningarna är linjeorganisation En funktion för styrning och ledning Tre avdelningar för stöd Beställaravdelningarna bibehålls Stärkt roll med ägarskap för processerna kring uppföljningsplaner, utredningar, uppdragsbeskrivningar och ersättningar. Chefskontroller och strategisk rådgivare Huvudprocesserna organiseras i en samlad funktion: Ledning och styrning En avdelning för Utveckling Fastställd delegationsordning finns. Arbete pågår med att tydliggöra roller inom vissa ansvarsområden. Slutsats Ansvar och befogenheter har tydliggjorts med koppling till en ny struktur i en ny organisation och ansvaret har anpassats till befogenheter som tilldelats rollen/uppdraget. Medarbetarenkäten 2009 visar att det skett en positiv utveckling inom organisationen. Generellt sett är alla mer nöjda och tydligheten i olika uppdrag har förbättrats. 2.2 Beslut och attestering sker enligt fastställd delegationsordning samt attestinstruktion/förteckning.

43 7 (19) RAPPORT INTERN KONTROLL Den 31 december 2009 Diarienummer Bilaga 3 3. Upphandling, auktorisation/avauktorisation och avtalsstyrning 3.1 HSN-förvaltningen har en omvärldsbevakning som säkerställer att förändringar i lagar och regler inom upphandling, medicin, juridik, miljö metoder etcetera efterföljs vid upphandlingar. Spridning riskvärde procent >8 Omvärldsbevakning sker på olika plan utifrån specifika verksamhetsområden och kompetens finns inom respektive område. För att säkerställa att omvärldsbevakningen sker systematiserat har en särskild arbetsgrupp utsetts. Vid upphandling sker samverkan med LSF juridik och upphandling. Medicinsk expert finns i förvaltningsledningen och på respektive avdelning. I förvaltningsstaben finns juristkompetens och miljöstrateg. Sammantaget innebär det att det finns ansvariga med behörig kompetens i organisationen. Egenvärdering En särskild arbetsgrupp är utsedd med uppdraget att leda arbetet med omvärldsbevakning. Arbetsgruppen samverkar med representanter från respektive enhet inom hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Nio EU-frågor bevakas särskilt och statusrapport är presenterad för HSLG. Två frågor har djupanalyserats, Framtida patientkrav och EU:s direktiv om Gränsöverskridande vård. Analyserna har sammanställts i rapporter men har även presenterats för politiker vid budgetkonferensen Även internt i organisationen har resultaten presenterats. Slutsats Omvärldsbevakningen inom ovan givna områden har tydliggjorts i budgetdokumenten och finns tillgängliga för alla på HSN-förvaltningen, bland annat via HSN-förvaltningens intranät. Stort informationsflöde gör att det är svårt att säkerställa att information om förändringar når ut i organisationen. 3.2 Tydlig ansvarsfördelning finns för upphandlingsfrågor både inom och mellan förvaltningar. Spridning riskvärde procent >8 Vid upphandlingar sker ett nära samarbete mellan HSN-förvaltningen och LSF-upphandling. Utifrån att HSNförvaltningen alltid äger uppdraget finns principiell ansvarsfördelning mellan förvaltningarna som reglerar ansvarsfrågan. Uppdrag och ansvarsfråga preciseras i detalj vid varje upphandlingstillfälle. Inom förvaltningen upprättas uppdragsbeskrivningar och ersättningssystem för varje verksamhetsområde.

44 8 (19) RAPPORT INTERN KONTROLL Den 31 december 2009 Diarienummer Bilaga 3 Egenvärdering Inom förvaltningen finns ansvaret för upphandlingar i linjeorganisationen. Förvaltningschefen utser ansvarig avdelningschef för varje upphandling. Avtalsansvarig i ledningsstaben har ett övergripande ansvar för avtalsprocessen. I detta ingår kvalitetssäkring beträffande exempelvis juridiska aspekter i form av en så kallad second opinion, det vill säga expertutlåtande från juridisk expertis som förvaltningen har ramavtal med. Upphandlingar genomförs i nära samarbete med upphandlingsavdelningen inom Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) som ingår i avdelningen Juridik och Upphandling inom LSF. Ansvarsfördelningen mellan Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och SLL Upphandling utgår från att det är Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning som äger uppdraget och SLL Upphandling har en konsultativ roll. I det praktiskt löpande arbetet kan det uppstå osäkerhet om hur beslutade principer ska tillämpas. Bland annat för att klara ut sådana frågor bildades i början på 2009 ett Upphandlingsråd med deltagare från Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och SLL- upphandling. Vidare genomfördes en tvådagars workshop i juni 2009 för att stärka samarbetet mellan de bägge förvaltningarna när det gäller upphandlingsfrågorna. Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning har även bjudits in att medverka i rekryteringen av enhetschef för den enhet inom SLL-upphandling som fortsättningsvis kommer att arbeta med upphandling av vårdtjänster. Slutsats Ansvarsfrågan mellan Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och LSF har tydliggjorts och dokumenterats på ledningsnivå. LSF har tydliggjort resursfrågan och vad de kan erbjuda för pågående och nya upphandlingar. 3.3 Regler finns för affärsmässiga kontakter. 3.4 Rutiner finns som säkerställer att upphandling och inköp sker enligt landstingets upphandlingspolicy och miljöprogram samt i övrigt enligt lagar och regler. 3.5 HSN-förvaltningen eftersträvar, i alla avtalskonstruktioner, avtal som främjar god vård utifrån befolkningens behov och ekonomi i balans. 3.6 Vid upphandlingar av hälso- och sjukvård som omfattas av upphandlingskrav, som ej innebär auktorisationsförfarande, tillämpas Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 3.7 Vårdval HSN-förvaltningen arbetar systematiskt med att införa vårdval enligt politiska direktiv samt uppföljning av effekterna.

Vision för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Rätt, säker och mesta vård för insatta resurser

Vision för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Rätt, säker och mesta vård för insatta resurser BESLUT HSN 2011-10 - 25 1 (16) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen INTERN KONTROLLPLAN 2011 HSN 1109-0997 Vision för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Rätt, säker och mesta vård för insatta resurser Politiska

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga N Internkontrollplan (5)

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga N Internkontrollplan (5) Internkontrollplan 2008 1(5) Styrning och konsekvensanalyser Landstingsstyrelsens förvaltning har en fastställd budget/verksamhetsplan med mätbara mål Landstingsstyrelsens förvaltning tecknar avtal och

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2013 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2013 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tommy Sandegran TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, P 7 1 (7) HSN 1404-0543 Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport

Läs mer

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-07 1 (2) HSN 1409-1181 Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 8 Intern kontrollplan 2015 för Hälso- och

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Verksamhetsplan HSF 2014

Verksamhetsplan HSF 2014 Verksamhetsplan HSF 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-21 Diarienummer: Innehållsförteckning HSF Verksamhetsplan 2014... 3 1. Utgångspunkter... 3 1.1 Målbild för framtidens

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter

Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Granskning av landstingets hantering av personuppgifter Rapport nr 25/2012 Februari 2013 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Riktlinjer Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare Gäller för de nämnder och förvaltningar inom Stockholms läns landsting som anlitar privata utförare för kommunala

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Barbro Rinander 2016-12-14 GSN-2016-2735 Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att att godkänna internkontrollplan för

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Riktlinje för riskhantering

Riktlinje för riskhantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskhantering Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Riktlinje för

Läs mer

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-31 1 (5) HSN 2017-0668 HSN 1412-1663 Handläggare: Therese Löfqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster

Läs mer

Myndighetsroll och partnerskap Riktlinjer för relationer med leverantörer

Myndighetsroll och partnerskap Riktlinjer för relationer med leverantörer 1 (5) HSN 1110-1191 Myndighetsroll och partnerskap Riktlinjer för relationer med leverantörer Riktlinjerna beslutades av Hälso- och sjukvårdsdirektör Catarina Andersson Forsman 30 september 2013. Hälso-

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation.

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och dess dokumentation. Internkontrollplan för år 2013 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-09 1 (2) Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 7 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53

Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll och insyn, SOU 2013:53 1 (3) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-27 HSN 1308-0918 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden, Torsten Ibring 2013-09-03, p 20 Yttrande över betänkande Privata utförare Kontroll

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Avseende period 2016

Avseende period 2016 Stadsarkivet Sid 1 (10) 2017-01-17 Stadsarkivet Uppföljningsrapport Jämställdhetsoch mångfaldsplan Avseende period 2016 stockholm.se Sid 2 (10) 1 Inledning Jämställdhet och mångfald är ett förbättrings-

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015

Hälso och sjukvårdsnämnden Balanserat styrkort 2015 1 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Fastställt i Hälso och sjukvårdsnämnden 2014 05 22 Dnr 14HSN372 Hälso och sjukvårdsnämnden 2 (6) Hälso och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) är ansvarig

Läs mer

Stockholm Business Region. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN. Bilaga 3. Internkontrollplan. Dnr SBR /2008

Stockholm Business Region. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN. Bilaga 3. Internkontrollplan. Dnr SBR /2008 1 Stockholm Business Region Organisationsnummer 556491-6798 VERKSAMHETSPLAN Bilaga 3 Internkontrollplan 2009 Dnr SBR 11-147/2008 2 Internkontrollplan för år 2009 Stockholm Business Region AB med dotterbolagen

Läs mer

Internkontrollplan 2016

Internkontrollplan 2016 Enheten för Administration TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2016-02-12 KN 2016/98 Handläggare: Jenny Vanhainen Internkontrollplan 2016 Ärendebeskrivning Alla landstingets nämnder och bolag skall upprätta

Läs mer

Uppföljningsplan. Hälso- och sjukvårdsnämndens Bilaga Sid 1(5) i relation till något annat för att göra enheterna jämförbara.

Uppföljningsplan. Hälso- och sjukvårdsnämndens Bilaga Sid 1(5) i relation till något annat för att göra enheterna jämförbara. Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndens UPPFÖLJNINGSPLAN Fotsjukvård Sid 1(5) Uppföljningsplan Syfte Uppföljning syftar till att granska om Vårdgivaren uppfyller kraven i avtalet samt syftar

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt?

Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober Nya organisationen vad är nytt? Utbildningsdag landstingsfullmäktige 17 oktober 2013 Nya organisationen vad är nytt? Hans Rönnkvist, biträdande landstingsdirektör Innehåll - Styr- och ledningsmodell - Varför omorganiserar landstinget?

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015

Bilaga 6. Internkontrollplan för år 2015 Internkontrollplan för år 2015 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting

Folkhälsopolicy för Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-28 1 (3) Handläggare: Cecilia Lindvall Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Folkhälsopolicy 2017-2021 för Stockholms läns landsting Ärendebeskrivning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa.

Internkontroll ett utvecklingsarbete Micasa Fastigheter arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetsprocesser och att dokumentera dessa. Internkontrollplan för år 2014 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Landstingets strategiska plan med treårsbudget

Landstingets strategiska plan med treårsbudget Landstingets strategiska plan med treårsbudget 2011-2013 Förändringar jämfört 2010-2012 Vissa begreppsförändringar Markerad hållbarhetsdimension Perspektivet Förnyelse borttaget Perspektivens innebörd

Läs mer

Granskning av sjukresor

Granskning av sjukresor Granskning av sjukresor Rapport nr 21/2012 februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Granskningens resultat... 3 2 Inledning... 5

Läs mer

Tjänsteskrivelse HSN 2016/ mars 2017

Tjänsteskrivelse HSN 2016/ mars 2017 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gunnar Ramstedt Chefläkare/it-strateg Tjänsteskrivelse HSN 2016/409 21 mars 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden Ineras ramverk för invånares åtkomst till journalen Anpassning

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut. att

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut. att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-10 1 (5) HSN 1501-0102 Handläggare: Eva Bohlin Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 Antagande av leverantör - upphandling av barn- och ungdomspsykiatrisk

Läs mer

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016

Bilaga 5. Internkontrollplan för år 2016 Internkontrollplan för år 2016 Internkontroll syftar till att säkerställa styrbarhet, säkerhet och effektivitet i en organisation och verksamhet. Bolaget ska årligen uppföra ett samlat dokument, en plan,

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (7) HSN 1511-1379 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 35 Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003

Revisionsrapport. Norrbottens läns landsting. Granskning av Patientnämnden. Februari Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Revisionsrapport Februari 2004 Granskning av Patientnämnden Ellinor Nybom Granskning av ansvarsutövande 2003 Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod... 1 2.

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg Plan Process: Planering, ledning Giltig fr.o.m: 2015-07-0109-30 Giltig t.o.m: 2018-12-31 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg 1

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting

JIL Stockholms läns landsting JIL Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2012-02-08 KD LS 1201-0101 Landstingsstyrelsen ITI-Ii I I I. i....,,n i, i 1 J J t l landsltngssfyrelsem! i 12-02---? 1 * 00 7 l Intern

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (4) HSN 1511-1378 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 36 Antagande av leverantör - upphandling av öppen-

Läs mer

Yttrande över revisorernas rapport 19/2008 Att mäta säkerheten i vården patientsäkerhet i SLL

Yttrande över revisorernas rapport 19/2008 Att mäta säkerheten i vården patientsäkerhet i SLL HSN 2009-04-28 p 33 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Ann Fjellner Yttrande över revisorernas rapport 19/2008 Att mäta säkerheten i vården patientsäkerhet i SLL Ärendet Landstingsrevisorerna

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Redovisning av internkontroll 2014

Redovisning av internkontroll 2014 Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Strategiska avdelningen Bilaga 5, VB 2014 Sida 1 (6) 2015-01-28 I samband med verksamhetsplan 2014 fastställdes nämndens internkontrollplan. Resultat av genomförd

Läs mer

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm

Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet om God tillgänglighet till vård och omsorg i Stockholm Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-04-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 1 (4) HSN 2017-0302 Svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna

Läs mer

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var

Läs mer

Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri Nordväst HSN, Norra Stockholms Psykiatri, Psykiatri Södra samt Psykiatricentrum Södertälje

Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri Nordväst HSN, Norra Stockholms Psykiatri, Psykiatri Södra samt Psykiatricentrum Södertälje Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-11-01 1 (3) HSN 1211-1327 Handläggare: Mats Nilsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-12-19 Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer