Möjligheter för samverkan vid videokonferensbaserade multidisciplinära konferenser med olika tekniklösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjligheter för samverkan vid videokonferensbaserade multidisciplinära konferenser med olika tekniklösningar"

Transkript

1 Möjligheter för samverkan vid videokonferensbaserade multidisciplinära konferenser med olika tekniklösningar

2 Innehåll 1. Sammanfattning Termer Generella förutsättningar Tidigare genomförda studier Beskrivning av existerande lösningar Enkodeklösning Tvåkodeklösning Treströmslösning Flerpartskonferenser Enkodeklösning Tvåkodeklösning Treströmslösning Kommunikation mellan olika lösningar Kommunikation med enkodeklösningen Tvåkodeklösning ansluter i enkodeklösning Treströmslösning ansluter i enkodeklösning Kommunikation med tvåkodeklösningen Enkodeklösning ansluter i tvåkodeklösning Treströmslösning ansluter i tvåkodeklösning Kommunikation med treströmslösning Enkodeklösning ansluter treströmslösning Tvåkodeklösning ansluter i treströmslösning Totaldistribuerad konferens Summering Standardlösning för multidisciplinära konferenser Appendix Exempel på samverkan över nation- region-/landstingsgränser Gertrud Epilepsikonferens Peniscancer Sid 2/17

3 Bukhinnecancer Skandionkliniken Sid 3/17

4 Revisionshistorik Version Datum Författare Kommentar Owe Svensson Slutgiltig leverans från uppdrag Förvaltningsgruppen Avsevärda strukturella och inriktningsändringar vilket medför att huvudförfattare på egen begäran från originalförfattare ändras till förvaltningsgruppen Sid 4/17

5 1. Sammanfattning Den här rapporten beskriver de olika lösningar som idag används för videokonferensbaserade multidisciplinära konferenser. Rapporten beskriver också hur dessa kan interagera. De tekniklösningar som används idag kallas enkodek-, tvåkodek- och treströmslösningar. I de fall det enbart finns behov av att visa en medicinsk bild tillsammans med video på deltagande parter är enkodeklösning ett naturligt val. I de fall där det finns behov av att visa två medicinska bilder samtidigt väljs normalt sett en tvåkodeklösning eller en treströmslösning. Enkodeklösningen bygger på ett standard videokonferenssystem. Alla lösningar som kan uppträda som ett standard videokonferenssystem kan därför delta i konferenser baserade på denna lösning. Tvåkodeklösningen har funnits längst och är mest spridd av speciallösningarna. Fullvärdiga konferenser erhålls endast i kombination med andra tvåkodeklösningar. Vissa treströmslösningar har en inbyggd tvåkodekfunktion och kan med hjälp av den delta fullvärdigt i tvåkodekkonferenser. Treströmslösningar kan uppträda som standard videokonferenssystem och kan liksom enkodeklösningar ansluta i tvåkodekkonferenser med begränsad funktion. Treströmslösningar används vanligtvis till tvåpartkonferenser, vissa landsting har påbörjat flerpartskonferenser med denna lösning. Inledning En multidisciplinär konferens är en konferens där medicinsk personal med olika specialkompetens och funktioner möts för att för att, efter genomförd diagnostik, gemensamt komma överens om den mest lämpliga behandlingen för en viss patient. Traditionellt genomförs denna typ av konferenser lokalt med alla deltagare i samma rum och med allt diagnostiskt material tillgängligt. Av olika skäl uppstår mer och mer behov av att inkludera personer från andra sjukhus i konferensen och detta löses i de flesta fall genom att använda videokonferensteknik. I de fall flera parter från flera orter samtidigt ska delta, utnyttjar man så kallade flerpartsbryggor för att koppla samma dessa parter. De tekniska lösningarna för multidisciplinära distanskonferenser har kommit att se lite olika ut på de olika sjukhusen. Traditionellt har man, framför allt vid presentation av röntgen, CT och MR-bilder, visat bilder på två bildskärmar/bildytor samtidigt. Detta har varit ett sätt att skilja på bilder som är tagna före och efter en behandling. När man utvidgade de lokala konferenserna till att också inkludera deltagare på distans, ville man gärna behålla den här modellen, även om visning av två bilder samtidigt inte passade så väl in i standarden för videokonferens. De första tekniska lösningar som skapades för detta ändamål, kom att inkludera två videokonferensutrustningar, där den ena utrustningen sände och tog emot bild och ljud från deltagarna och sände alternativt tog emot en av de medicinska bilderna medan den andra utrustningen sände alternativt tog emot den andra medicinska bilden. För att få fullt utbyte av dessa konferenser måste alla deltagare i en konferens ha samma nivå och kapacitet i den tekniska lösningen. När flera parter ingår i konferensen används två virtuella mötesrum i en flerpartsbrygga. Sid 5/17

6 Behovet av att kunna visa två bilder har även lösts med en teknik som kallas treströmslösning. Denna lösning bygger för närvarande på användning av en specifik kodek från Cisco, som kan programmeras så att kamerabild och de två medicinska bilderna sänds på tre separata videokanaler. Med denna lösning uppnås hög upplösning på de medicinska bilderna. Region Skåne skiljer sig från övriga landet genom att hela regionen bytte ut sina PACSarbetsstationer, innan man började använda videotekniken för sina multidisciplinära konferenser. De nya PACS-arbetsstationerna använder widescreen formatet för att kunna inkludera två PACS-bilder på en skärm. Denna lösning innebär att upplösningen på bilderna från PACS sänks något för vardera bilden för att båda ska rymmas i den sammanslagna bilden. Detta banade väg för att enbart en standardiserad videokonferensutrustning behöver användas. Det innebär att en standardiserad videokonferensutrustning som kan ansluta i en H.323 videokonferensinfrastruktur, kan ansluta sig och delta i en sådan konferens. Det finns inget som tyder på att sjukhusen i övriga Sverige skulle gå över till denna typ av PACS-arbetsstationer inom den närmaste framtiden. I praktiken kommer vi således att ha sjukhus med både tvåskärms PACS- arbetsstationer, som kräver en lösning som förmedlar två samtidiga bilder, och sjukhus med enskärms PACS-arbetsstationer som kan använda en standardvideokonferensutrustning. Rapporten är avsedd att beskriva möjligheterna till samverkan mellan de olika tekniklösningarna och de inskränkningar i funktionalitet som det kan innebära. Sid 6/17

7 2. Termer Kodek Ordet är en sammansättning av orden kodare och dekoder (avkodare) och utgör benämningen på den centrala enheten i en videokonferensutrustning. H.323 H.323 utgör en samling standarder för överföring av ljud, bild och data över IP-nätverk (inkluderande Internet) utfärdade av International Telecommunications Union (ITU). Denna standard ingår i de standarder som behöver stödjas av utrustning som nyttjar Ineras centrala infrastruktur för video- och distansmöten. PACS-arbetsstation PACS (Picture Archive Communication System) är en benämning på bildlagringsarkiv som används inom sjukvården. En PACS-arbetsstation är en utrustning som kan visa bilder från ett sådant arkiv med högt ställda krav för bilddiagnostik. 1080p Upplösning motsvarande 1920 x p Upplösning motsvarande 1280 x 720 WUXGA Upplösning motsvarande 1920 x 1200 UXGA Upplösning motsvarande 1600 x 1200 XGA Upplösning motsvarande 1024 x 768 Videokanal Den kanal i ett videokonferenssystem som vanligtvis utnyttjas för att visa videobild på deltagarna i en videokonferens. Denna kanal kallas också ibland för People eller main video. Presentationskanal Den kanal i ett videokonferenssystem som vanligtvis utnyttjas för att visa presentationsmaterial i en konferens. Denna kanal kallas ibland också för Content. 3. Generella förutsättningar Vanligtvis har en multidisciplinär distanskonferens sin tyngdpunkt på en ort, där konferensens ordförande finns och där det diagnostiska materialet finns samlat. Från denna ort knyter man sedan till sig enskilda deltagare eller mindre grupper av deltagare från andra orter med videokonferenstekniken. De multidisciplinära konferenserna genomförs regelbundet, ofta en gång per vecka, men ibland med annan periodicitet, och deltagande orter är ofta de samma från konferens till konferens. Allt eftersom den medicinska personalen blir mer familjär med videokonferensteknik, kommer det sannolikt att bli ett mer flexibelt deltagande i dessa konferenser. Det är naturligt att orten där tyngdpunkten ligger också styr vilken teknik som ska användas och att deltagarna får anpassa sig till denna eller ansluta med begränsad funktionalitet. Alternativt är konferensen helt distribuerad där patientmaterial presenteras från godtycklig ort. I dessa fall är det nödvändigt att enas om en lösning som ger samma förutsättningar för alla deltagarna. Sid 7/17

8 4. Tidigare genomförda studier De existerande tekniklösningarna är tidigare beskrivna i rapporten Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan - Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar, som finns tillgänglig via denna sida: /video/dokument I rapporten Sammankopplingstjänst för nationella medicinska multidisciplinära konferenser - Test av funktionalitet och kvalité studeras möjligheten att koppla samman olika tekniska lösningarna genom en central sammankopplingstjänst. Rapporten finns tillgänglig via denna sida: /video/dokument 5. Beskrivning av existerande lösningar Nedan ges en kort sammanfattande beskrivning av existerande lösningar. Val av lösning för en konferens beror på hur många samtidiga bilder som ska visas. Inom röntgen, CT och MR har man av tradition valt att ha tillgång till två bilder samtidigt. Det finns emellertid flera andra typer av medicinska bilder som till exempel ultraljud, elektrofysiologi, patologi och endoskopi där man vanligtvis nöjer sig med att visa en bild. 5.1 Enkodeklösning Enkodeklösing är tillämplig på sjukhus där man har PACS-arbetsstationer som kan visa två röntgen-, CT- eller MR-bilder på en skärm i widescreen format. Standardiserade videokonferensutrustningar hanterar detta format (16:9) med upplösningarna 720p eller 1080p, och kan därför användas för att sända den medicinska bilden via presentationskanalen. 5.2 Tvåkodeklösning Denna lösning används för att hantera PACS-arbetsstationer med två skärmar. Bildformaten i PACS- arbetsstationerna är 4:3 och de två bilderna kan inte enkelt mixas ihop till en skärm i 16:9 format utan pixelförluster eller utan att bilderna blir beskurna. Man väljer därför att sända de två medicinska bilderna i var sin videokonferenskanal., mikrofon och bildkälla 1 kopplas till video respektive presentationskanal i kodek 1 medan bildkälla 2 kopplas till presentationskanalen i kodek 2. De medicinska bilderna visas ofta med projektorer eller stora bildskärmar i konferensrummen. Videobild visas oftast med en bildskärm. Dessa lösningar sände ursprungligen den medicinska bilden i XGA-upplösning via flerpartsbryggan. Detta innebär att man fick en upplösning på 0,8 Mpixel/bild. Tvåkodeklösningar har funnits ganska länge och finns installerade i många regioner och landsting. Genom åren har organisationer installerat utrustningar med olika generationer av kodekar. Moderna kodekar kan erbjuda presentationskanal med upplösning motsvarande UXGA vilket innebär att man får 1,9 Mpixel/bild i tvåpartskonferenser, om man använder projektorer med motsvarande upplösning. Sid 8/17

9 5.3 Treströmslösning Treströmslösningen är ett alternativt sätt att hantera PACS-arbetsstationer två bildskärmar. Dess främsta fördel är att den erbjuder hög bildkvalité på de medicinska bilderna och enkelt handhavande i tvåpartskonferenser med motsvarande utrustning. I princip överförs granskningsstationens upplösning (1.9 Mpixel/bild) till mottagande sidan och den bild man ser där påverkas endast av eventuella effekter av kompression i kommunikationslänken och den lokala bildytans (projektorn/bildskärmen) upplösning. Detsamma gäller för moderniserade tvåkodeklösningar i tvåpartskonferenser enligt ovan. -bild Bild 2 -bild Bild 2 Cisco Cisco C90 C90 Bild 2 Bild 2 Figur 1. Treströmslösning i tvåpartskonferens. Figur 1 visar hur två system med treströmslösning kopplar upp sig med hjälp av tre videoförbindelser. Ingångarna för video och de två medicinska bilderna kopplas mjukvarumässigt till utgångar i den inbyggda flerpartsbryggan så att de kommuniceras som tre parallella videoströmmar. Två leverantörer (VCI och Atea) erbjuder lösningar som bygger på denna princip. Lösningen kan också användas som ett standardsystem och kommunicera på vanligt sätt med andra standardsystem eller med en flerpartsbrygga, men då bara med en medicinsk bild. Sid 9/17

10 Leverantörer erbjuder också en version av treströmslösningen för kommunikation med tvåkodeklösningar. Detta sker genom att man kombinerar Cisco C90 med en annan kodek (vanligtvis Cisco SX20, C60 eller C20) och blir på så sätt ett tvåkodeksystem (se figur 2). -bild Bild 2 -bild Bild 2 Cisco C90 Flerparts- brygga rum 1 bild och ljud Kodek 1 HDMI Cisco C20 Kodek 2 Bild 2 Bild 2 Figur 2. Komplettering av en treströmslösning för att kunna delta i tvåkodekkonferenser i tvåpart eller flerpart. 6. Flerpartskonferenser 6.1 Enkodeklösning Flerpartsbryggor som har inställningen för upplösning på 720p i presentationskanalen ger 0,5 Mpixel/bild för den medicinska bilden. Sid 10/17

11 Detta är i underkant och därför rekommenderar vi att flerpartsbryggan ställs in så att den kan förmedla 1080p i presentationskanalen, vilket ger 1 Mpixel/bild. Enkodeklösning är också tillämplig för medicinska konferenser där man bara visar en bild åt gången. 6.2 Tvåkodeklösning -bild -bild Kodek 1 Kodek 1 Bild 2 Kodek 2 Kodek 2 Bild 2 Bild 2 ild Figur 3. Tvåkodeklösning i flerpartsuppkoppling. Figur 3 visar hur två videokonferenskodekar och två rum i en flerpartsbrygga används för att förmedla två samtidiga bilder från en PACS-arbetsstation. Om denna upplösning ska kunna bibehållas i flerpartskonferenser, måste flerpartsbryggan uppgraderas så att man erhåller 1080p eller helst UXGA (i praktiken WUXGA) genom presentationskanalen. Det förekommer idag att tvåkodeklösningar med moderna kodekar utnyttjar bryggkapacitet för 1080p och kan då erhålla 1,6 Mpixel/bild för de medicinska bilderna. Sid 11/17

12 6.3 Treströmslösning VCI Medical med option Multimed kan ansluta i en flerpartsbrygga för att etablera treströms flerpartskonferenser. Detta kräver tre mötesrum i flerpartbryggan. En kapacitet i flerpartsbryggan som erbjuder UXGA (i praktiken WUXGA) skulle emellertid krävas för att fullt ut motsvara den kvalité som erhålls vid tvåpartskonferenser. Produkten ictrl kan i dagens läge inte ansluta för att erhålla treströms flerpartskonferens via konferensbrygga, men enligt leverantören avser man nu att utveckla denna funktion. 7. Kommunikation mellan olika lösningar Vanligtvis sker de multidisciplinära konferenserna inom den egna sjukvårdsregionen, för exempel se Appendix, med tekniklösningar som är kompatibla. Ibland uppstår emellertid behov att ansluta parter med olika tekniklösningar. Man kan tänka sig två kategorier av sådana anslutningar. En kategori av mindre prioriterade deltagare som får acceptera de tekniska premisser som gäller för konferensen och en kategori som är högre prioriterad, där man är beredd att kompromissa för att få likvärdig funktionalitet om inte tekniklösningarna automatiskt erbjuder det. Ett exempel på en anslutning som antagligen får lägre prioritet, är en enskild deltagare som vill ansluta till en etablerad konferens med flera deltagare, men som använder en annan tekniklösning än den som används i den etablerade konferensen. Denna deltagare får då sannolikt anpassa sig efter de villkor som gäller. Man kan inte förvänta sig att den etablerade konferensen ska anpassa sig för att jämna ut funktionaliteten bland deltagarna, om det för flertalet av deltagarna i den etablerade konferensen innebär ett förändrat arbetssätt. Exempel på denna typ av deltagare kan vara en som vill vara med för att se och lyssna för att få information om en patient eller som vill utbilda sig alternativt kan det vara en remitterande läkare som vill presentera verbal information om sin patient. Anslutning mellan de olika lösningarna kan innebära en begränsad funktionalitet, Om den part som har lägre prioritet använder en lösning som har mer kapacitet än vad som används i mötet kommer full funktionalitet att uppnås även för den lägre prioriterade parten. Ett exempel på detta är om en tvåkodeklösning ansluter till en enkodek konferens Det förtjänar att påpekas att man aldrig får ansluta som en som bara lyssnar utan att synas eller höras en sk sleeping partner. Av informationssäkerhetsskäl måste alltid ordföranden (och i princip alla) i konferensen veta vilka som deltar. En ansluten part måste därför kunna höras och kunna presentera sig och helst också synas i bild. Ett exempel på en högprioriterad anslutning kan vara när ett multidisciplinärt team behöver knyta till sig en kritisk kompetens från en annan ort eller om man vill etablera en nationell eller internationell konferens där alla deltagare är av samma betydelse i konferensen. Om inte den kritiska kompetensen eller om inte alla i den nationella/internationella konferensen kan ansluta med samma tekniska lösning får man resonera sig fram till en kompromiss som blir den bästa möjliga under de förutsättningar som gäller. Sid 12/17

13 7.1 Kommunikation med enkodeklösningen I fall då en konferensort med enkodeklösning är ordförande för konferensen, ansluter man enklast med ett standardsystem. Kraven på detta system är att det bör vara ett tvåskärmssystem (en skärm för video och en för presentation) och bör kunna hantera upplösningen 1080p. Om man inte uppfyller dessa krav får man kompromissa med den medicinska bildens upplösning och/eller välja bort möjligheten att se deltagarna på de anslutna orterna. Anslutande parter som använder tvåskärms PACS-arbetsstationer och som vill visa bildmaterial i en sådan konferens, får inskränka sig till att visa en bild åt gången via presentationskanalen Tvåkodeklösning ansluter i enkodeklösning Om man vill ansluta till ett enkodeklösning från konferensrummet där man har sin tvåkodeklösning, får man ansluta som ett standardsystem med en av sina två kodekar Treströmslösning ansluter i enkodeklösning Om man vill ansluta till en enkodeklösningen från rondrummet där man har en treströmslösning får man använda systemet som ett standardsystem. 7.2 Kommunikation med tvåkodeklösningen Det finns ett antal etablerade multidisciplinära konferenser som involverar två eller flera orter och som använder tvåkodeklösnignar. Det bör emellertid vara av värde att också kunna erbjuda vanliga standardsystem att ansluta i dessa konferensen. I dag förekommer det att standardsystem ansluter till ett av det två mötesrum (rum 1 enligt figur 3) och får därigenom ljud och bild från deltagarna och kan se en av de två medicinska bilderna Enkodeklösning ansluter i tvåkodeklösning Vid en lågprioriterad anslutning, så som beskrivits ovan, får man räkna med att man ansluter i rum 1 och får tillgång till bild och ljud från deltagarna och se den ena av de två bilder som visas. Det är förstås en nackdel att bara se den ena bilden, vilket gör att man kan känna sig osäker på vad man diskuterar om i konferensen. Det förekommer att deltagare som ansluter med ett standardsystem förhandlar med radiologen på sändande sidan om vilken av bilderna som ska visas i rum 1. Vid en högprioriterad anslutning är det rimligt att man kommer överens om att bara visa en bild. Enkodeklösningen kan då ansluta i rum 1 och få samma funktionalitet som övriga deltagare i konferensen. Detta är en enkel lösning som innebär en viss reduktion av konferensens funktionalitet. Man får från fall till fall bedöma hur besvärande denna inskränkning är. Alternativt får man investera i ett tvåkodeksystem till den högprioriterade deltagaren Treströmslösning ansluter i tvåkodeklösning Treströmslösningen finns att köpa i en tvåkodekmodell (se figur 2) som fullt ut kan ansluta i en konferens baserad på tvåkodeklösning. Om man inte har denna komplettering av systemet får man ansluta till tvåkodekkonferensen som ett standardsystem med begränsningar enligt ovan. Sid 13/17

14 7.3 Kommunikation med treströmslösning Treströmslösningen används idag vanligtvis i tvåpartskonferenser. Nedan diskuteras förutsättningarna för olika alternativ i flerpartskonferenser baserad på treströmslösning, eftersom detta är implementerat i vissa landsting och regioner och inom andra är under utveckling Enkodeklösning ansluter treströmslösning En lågprioriterad deltagare med en enkodeklösning eller ett standardsystem som ansluter i en etablerad flerpartskonferens med treströmslösning får låg funktionalitet. Man får välja mellan att ansluta i rum 1 och få ljud och bild från deltagare eller att ansluta i rum 2 eller 3 och se en av de medicinska bilderna utan ljud eller bild på deltagare. Norrlands Universitetssjukhus i Umeå avser att genomföra tester av en modifiering som skall underlätta för en enkodeklösning att anlsuta till ett flerpartsmöte med en treströmslösning under våren Tvåkodeklösning ansluter i treströmslösning En tvåkodeklösning kan ansluta i en flerpartskonferens baserad på treströmslösning genom att ansluta till två av de tre rummen i flerpartsbryggan och på så sätt kunna se deltagare och få ljud från dem. Även denna kommunikation kan komma att underlättas med den modifiering som testas i Umeå enligt ovan. 8. Totaldistribuerad konferens I en totaldistribuerad konferens, där alla deltagare har samma status och alla deltagare kan komma att visa bilder, måste man hitta en minsta gemensam nämnare och det är ett standardsystem. Om man önskar internationellt deltagande måste man räkna med att dessa enbart har tillgång till standard videokonferenssystem. Detta innebär att man får begränsa sig till att visa en medicinsk bild åt gången tillsammans med video på deltagare, på samma sätt som man till exempel gör i Gertrudnätverket (barnkardiologi) eller vid epilepsikonferenser. Om det anses viktigt att visa två bilder samtidigt, kan man komma överens om att installera en PACSarbetsstation med bred skärm och programstöd för att visa två bilder samtidigt på en skärm i konferensrummet, även om man i övrigt har tvåskärms PACS-arbetsstationer på sjukhuset och att detta sänker upplösningen på bilderna något. Alternativt kan man naturligtvis komma överens om att alla i nätverket inskaffar en tvåkodek eller treströmslösning. 9. Summering Konferenser baserade på enkodeklösningar kan ta emot deltagare med tvåkodek- och treströmslösningar. Två medicinska bilder sänds från enkodeklösningen i 1080p vilket medför 1 Mpixel/bild när två bilder visas samtidigt. Från tvåkodeklösningar och treströmslösningen kan enbart en klinisk bild visas. Sid 14/17

15 Tvåkodeklösningar har funnits längst och är vanligt förekommande. Bildupplösningen på den medicinska bilden motsvarade ursprungligen XGA (0,8 Mpixel/bild). I dag har många tvåkodeklösningar uppgraderat till modernare kodekar där man får upplösningen UXGA (1,9 Mpixel/bild) hos den medicinska bilden i tvåpartskonferenser. I vissa fall förekommer det att man konfigurerat bryggförbindelsen så att man får 1080p i flerpart (1,6 Mpixel/bild). Enkodek- och treströmslösningar som ansluter i en tvåkodekkonferens får begränsad funktionalitet. Treströmslösningar kan användas som ett standardsystem och kan ansluta i en tvåkodekkonferens på samma sätt som enkodeklösningar och andra standardsystem. Treströmslösningar säljs också i en tvåkodekmodell som kan delta fullvärdigt i en konferens baserad på tvåkodeklösninig samt mot enkodeklösningar. Treströmslösningen ger hög kvalité video och medicinska bilder (1,9 Mpixel/bild)hög framerate 30 till 60fps. Dag kan enbart VCI användas i flerpartskonferenser, för ictrl avser leverantören att utveckla denna funktion. Om treströmslösningar används i flerpart: o Krävs tre mötesrum flerpartsbryggan. o Kommer de inte att kunna erbjuda enkodeklösningar och standardsystem att delta med rimlig funktionalitet. o Kommer de inte att kunna erbjuda tvåkodeklösningar i originalutförande att delta med rimlig funktionalitet i originalutförande. 10. Standardlösning för multidisciplinära konferenser Denna rapport behandlar hur existerande lösningar för multidisciplinära konferenser ska samverka. Det kan tyckas olyckligt att det har etablerats olika lösningar för detta ändamål och därigenom försvårat samverkan. Det finns emellertid inte en entydig behovsbild för medicinska multidisciplinära konferenser. Den väsentliga skillnaden ligger i att vissa konferenser vill visa två medicinska bilder samtidigt och i andra nöjer man sig med en. Ibland har man behov av ett styrsystem som kan hantera många bildkällor och bildytor och ibland räcker det med enkla medel. Detta betyder att om man ser framåt och vill etablera en standard för denna typ av konferenser måste den vara modulär. Det går inte att förvänta sig att den som behöver en enkel lösning ska investera i en dyr och fullfjädrad lösning. I en modulär lösning ska man kunna utöka kapaciteten allt eftersom behoven ökar. En standardlösning måste bygga på gällande videokommunikationsstandarder. Sid 15/17

16 Appendix Exempel på samverkan över nation- region-/landstingsgränser Gertrud Detta är ett nätverk av samverkande barnkardiologer. På Initiativ från Astrid Lindgrens sjukhus ansöktes om medel från Hjärt- Lungfonden för videokonferenssystem som sedan placerades ut på ett tjugotal sjukhus i landet. Det viktigaste i dessa konferenser var att visa ultraljudsbilder och videoclip. I någon mån visas också bilder från CT och MR. I detta fall valde man ett standardsystem som byggdes in i en rack. Vid dessa konferenser visas alltså en bild via videosystemets presentationskanal. Dessa konferenser är oftast inte regelrätta multidisciplinära konferenser utan snarare konsultationer. Epilepsikonferens Denna konferens utgår från Lund och baseras således på Region Skånes enkodeklösning. Man har regelbundna konferenser som i första hand involverar Umeå, Uppsala och Linköping. Bildmaterialet består av elektrofysiologiska signaler, videoclips som beskriver epileptiska anfall och i viss mån CT- bilder. Deltagande parter ringer upp från standardsystem och baserar den medicinska informationen på en bild åt gången. Peniscancer Denna konferens har Malmö som bas och involverar landets universitetssjukhus. Konferensen bygger på enkodeklösning och deltagarna ansluter med standardsystem. Bildmaterialet som visas är i första hand fotografiska bilder. Man överväger nu att utöka konferensen med deltagare från London och Amsterdam. Bukhinnecancer Denna konferens utgår från Stockholm och involverar i första hand Uppsala, Göteborg och Amsterdam. I Stockholm använder man tvåkodeksystem och i Uppsala ett treströmssystem med tvåkodekkomplettering. I Göteborg och Amsterdam ansluter man med standardsystem och kan se en av de två bilder som kan visas från Stockholm och Uppsala. När bilder visas från Göteborg eller Amsterdam visas en bild från en PACS-skärm (som givetvis kan delas upp flera delbilder när det anses finnas behov för det). Den minsta gemensamma nämnaren för konferensen är att visa en medicinsk bild åt gången. Skandionkliniken I Uppsala byggs en utrustning för strålbehandling med protroner. Detta är en nationell satsning och patienter från alla Sveriges sjukhus kommer att remitteras dit för behandling via sina respektive universitetssjukhus. De första patienterna beräknas börja behandlas under Dessa behandlingar kommer att föregås av en konferens där diagnostiskt material och dosplaner kommer att diskuteras. Protonbehandlingskonferensen avses att innehålla deltagare från alla Sveriges universitetssjukhus. I dagsläget förekommer alla de olika tekniker för multidisciplinära konferenser som beskrivs i den här rapporten bland de deltagande sjukhusen. Den minsta gemensamma nämnaren för dessa tekniker är ett standardsystem där man delar en bild. Det Sid 16/17

17 finns dock önskemål om att kunna se både CT-bild och dosplaneringsbild samtidigt och diskussioner förs om hur man ska bygga upp det gemensamma nätet av utrustningar. I Umeå pågår tester med att använda en modifierad treströmsteknik som ska göra det möjligt att ha flerpartkonferenser där de olika existerande lösningarna för multidisciplinära konferenser ska kunna ansluta med rimlig funktionalitet. Denna lösning ses, om den införs, som en interrimslösning i väntan på en gemensam standard. Sid 17/17

Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan. Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar

Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan. Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar Multidisciplinära konferenser med Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar Innehållsförteckning Syfte... 3 Målgrupp... 3 Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 1.1 Verksamhet... 4 1.2 Teknik...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Leanlink Ao LKDATA Datum Rev 2010-05-19 1,5,0 Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Utredningsuppdrag beställt av Regionförbundet Östsam. Utförd av LKDATA Innehåll Revisioner...3 1. Sammanfattning...4

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Jon Rognes Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv

Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Kommersialisering av svenska biobanker Ett näringspolitiskt perspektiv Jens Laage-Hellman IMIT WP: 2001_121 Datum: 2001 Antal sidor: 82 Institute for Management of Innovation and Technology Kommersialisering

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST

Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Rikspolisstyrelsen Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST Sammanfattning Under 2013 överfördes Polisens utredningsstöd (PUST) till standarplattformen Siebel. Syftet var bland annat att minska

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer