Möjligheter för samverkan vid videokonferensbaserade multidisciplinära konferenser med olika tekniklösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjligheter för samverkan vid videokonferensbaserade multidisciplinära konferenser med olika tekniklösningar"

Transkript

1 Möjligheter för samverkan vid videokonferensbaserade multidisciplinära konferenser med olika tekniklösningar

2 Innehåll 1. Sammanfattning Termer Generella förutsättningar Tidigare genomförda studier Beskrivning av existerande lösningar Enkodeklösning Tvåkodeklösning Treströmslösning Flerpartskonferenser Enkodeklösning Tvåkodeklösning Treströmslösning Kommunikation mellan olika lösningar Kommunikation med enkodeklösningen Tvåkodeklösning ansluter i enkodeklösning Treströmslösning ansluter i enkodeklösning Kommunikation med tvåkodeklösningen Enkodeklösning ansluter i tvåkodeklösning Treströmslösning ansluter i tvåkodeklösning Kommunikation med treströmslösning Enkodeklösning ansluter treströmslösning Tvåkodeklösning ansluter i treströmslösning Totaldistribuerad konferens Summering Standardlösning för multidisciplinära konferenser Appendix Exempel på samverkan över nation- region-/landstingsgränser Gertrud Epilepsikonferens Peniscancer Sid 2/17

3 Bukhinnecancer Skandionkliniken Sid 3/17

4 Revisionshistorik Version Datum Författare Kommentar Owe Svensson Slutgiltig leverans från uppdrag Förvaltningsgruppen Avsevärda strukturella och inriktningsändringar vilket medför att huvudförfattare på egen begäran från originalförfattare ändras till förvaltningsgruppen Sid 4/17

5 1. Sammanfattning Den här rapporten beskriver de olika lösningar som idag används för videokonferensbaserade multidisciplinära konferenser. Rapporten beskriver också hur dessa kan interagera. De tekniklösningar som används idag kallas enkodek-, tvåkodek- och treströmslösningar. I de fall det enbart finns behov av att visa en medicinsk bild tillsammans med video på deltagande parter är enkodeklösning ett naturligt val. I de fall där det finns behov av att visa två medicinska bilder samtidigt väljs normalt sett en tvåkodeklösning eller en treströmslösning. Enkodeklösningen bygger på ett standard videokonferenssystem. Alla lösningar som kan uppträda som ett standard videokonferenssystem kan därför delta i konferenser baserade på denna lösning. Tvåkodeklösningen har funnits längst och är mest spridd av speciallösningarna. Fullvärdiga konferenser erhålls endast i kombination med andra tvåkodeklösningar. Vissa treströmslösningar har en inbyggd tvåkodekfunktion och kan med hjälp av den delta fullvärdigt i tvåkodekkonferenser. Treströmslösningar kan uppträda som standard videokonferenssystem och kan liksom enkodeklösningar ansluta i tvåkodekkonferenser med begränsad funktion. Treströmslösningar används vanligtvis till tvåpartkonferenser, vissa landsting har påbörjat flerpartskonferenser med denna lösning. Inledning En multidisciplinär konferens är en konferens där medicinsk personal med olika specialkompetens och funktioner möts för att för att, efter genomförd diagnostik, gemensamt komma överens om den mest lämpliga behandlingen för en viss patient. Traditionellt genomförs denna typ av konferenser lokalt med alla deltagare i samma rum och med allt diagnostiskt material tillgängligt. Av olika skäl uppstår mer och mer behov av att inkludera personer från andra sjukhus i konferensen och detta löses i de flesta fall genom att använda videokonferensteknik. I de fall flera parter från flera orter samtidigt ska delta, utnyttjar man så kallade flerpartsbryggor för att koppla samma dessa parter. De tekniska lösningarna för multidisciplinära distanskonferenser har kommit att se lite olika ut på de olika sjukhusen. Traditionellt har man, framför allt vid presentation av röntgen, CT och MR-bilder, visat bilder på två bildskärmar/bildytor samtidigt. Detta har varit ett sätt att skilja på bilder som är tagna före och efter en behandling. När man utvidgade de lokala konferenserna till att också inkludera deltagare på distans, ville man gärna behålla den här modellen, även om visning av två bilder samtidigt inte passade så väl in i standarden för videokonferens. De första tekniska lösningar som skapades för detta ändamål, kom att inkludera två videokonferensutrustningar, där den ena utrustningen sände och tog emot bild och ljud från deltagarna och sände alternativt tog emot en av de medicinska bilderna medan den andra utrustningen sände alternativt tog emot den andra medicinska bilden. För att få fullt utbyte av dessa konferenser måste alla deltagare i en konferens ha samma nivå och kapacitet i den tekniska lösningen. När flera parter ingår i konferensen används två virtuella mötesrum i en flerpartsbrygga. Sid 5/17

6 Behovet av att kunna visa två bilder har även lösts med en teknik som kallas treströmslösning. Denna lösning bygger för närvarande på användning av en specifik kodek från Cisco, som kan programmeras så att kamerabild och de två medicinska bilderna sänds på tre separata videokanaler. Med denna lösning uppnås hög upplösning på de medicinska bilderna. Region Skåne skiljer sig från övriga landet genom att hela regionen bytte ut sina PACSarbetsstationer, innan man började använda videotekniken för sina multidisciplinära konferenser. De nya PACS-arbetsstationerna använder widescreen formatet för att kunna inkludera två PACS-bilder på en skärm. Denna lösning innebär att upplösningen på bilderna från PACS sänks något för vardera bilden för att båda ska rymmas i den sammanslagna bilden. Detta banade väg för att enbart en standardiserad videokonferensutrustning behöver användas. Det innebär att en standardiserad videokonferensutrustning som kan ansluta i en H.323 videokonferensinfrastruktur, kan ansluta sig och delta i en sådan konferens. Det finns inget som tyder på att sjukhusen i övriga Sverige skulle gå över till denna typ av PACS-arbetsstationer inom den närmaste framtiden. I praktiken kommer vi således att ha sjukhus med både tvåskärms PACS- arbetsstationer, som kräver en lösning som förmedlar två samtidiga bilder, och sjukhus med enskärms PACS-arbetsstationer som kan använda en standardvideokonferensutrustning. Rapporten är avsedd att beskriva möjligheterna till samverkan mellan de olika tekniklösningarna och de inskränkningar i funktionalitet som det kan innebära. Sid 6/17

7 2. Termer Kodek Ordet är en sammansättning av orden kodare och dekoder (avkodare) och utgör benämningen på den centrala enheten i en videokonferensutrustning. H.323 H.323 utgör en samling standarder för överföring av ljud, bild och data över IP-nätverk (inkluderande Internet) utfärdade av International Telecommunications Union (ITU). Denna standard ingår i de standarder som behöver stödjas av utrustning som nyttjar Ineras centrala infrastruktur för video- och distansmöten. PACS-arbetsstation PACS (Picture Archive Communication System) är en benämning på bildlagringsarkiv som används inom sjukvården. En PACS-arbetsstation är en utrustning som kan visa bilder från ett sådant arkiv med högt ställda krav för bilddiagnostik. 1080p Upplösning motsvarande 1920 x p Upplösning motsvarande 1280 x 720 WUXGA Upplösning motsvarande 1920 x 1200 UXGA Upplösning motsvarande 1600 x 1200 XGA Upplösning motsvarande 1024 x 768 Videokanal Den kanal i ett videokonferenssystem som vanligtvis utnyttjas för att visa videobild på deltagarna i en videokonferens. Denna kanal kallas också ibland för People eller main video. Presentationskanal Den kanal i ett videokonferenssystem som vanligtvis utnyttjas för att visa presentationsmaterial i en konferens. Denna kanal kallas ibland också för Content. 3. Generella förutsättningar Vanligtvis har en multidisciplinär distanskonferens sin tyngdpunkt på en ort, där konferensens ordförande finns och där det diagnostiska materialet finns samlat. Från denna ort knyter man sedan till sig enskilda deltagare eller mindre grupper av deltagare från andra orter med videokonferenstekniken. De multidisciplinära konferenserna genomförs regelbundet, ofta en gång per vecka, men ibland med annan periodicitet, och deltagande orter är ofta de samma från konferens till konferens. Allt eftersom den medicinska personalen blir mer familjär med videokonferensteknik, kommer det sannolikt att bli ett mer flexibelt deltagande i dessa konferenser. Det är naturligt att orten där tyngdpunkten ligger också styr vilken teknik som ska användas och att deltagarna får anpassa sig till denna eller ansluta med begränsad funktionalitet. Alternativt är konferensen helt distribuerad där patientmaterial presenteras från godtycklig ort. I dessa fall är det nödvändigt att enas om en lösning som ger samma förutsättningar för alla deltagarna. Sid 7/17

8 4. Tidigare genomförda studier De existerande tekniklösningarna är tidigare beskrivna i rapporten Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan - Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar, som finns tillgänglig via denna sida: /video/dokument I rapporten Sammankopplingstjänst för nationella medicinska multidisciplinära konferenser - Test av funktionalitet och kvalité studeras möjligheten att koppla samman olika tekniska lösningarna genom en central sammankopplingstjänst. Rapporten finns tillgänglig via denna sida: /video/dokument 5. Beskrivning av existerande lösningar Nedan ges en kort sammanfattande beskrivning av existerande lösningar. Val av lösning för en konferens beror på hur många samtidiga bilder som ska visas. Inom röntgen, CT och MR har man av tradition valt att ha tillgång till två bilder samtidigt. Det finns emellertid flera andra typer av medicinska bilder som till exempel ultraljud, elektrofysiologi, patologi och endoskopi där man vanligtvis nöjer sig med att visa en bild. 5.1 Enkodeklösning Enkodeklösing är tillämplig på sjukhus där man har PACS-arbetsstationer som kan visa två röntgen-, CT- eller MR-bilder på en skärm i widescreen format. Standardiserade videokonferensutrustningar hanterar detta format (16:9) med upplösningarna 720p eller 1080p, och kan därför användas för att sända den medicinska bilden via presentationskanalen. 5.2 Tvåkodeklösning Denna lösning används för att hantera PACS-arbetsstationer med två skärmar. Bildformaten i PACS- arbetsstationerna är 4:3 och de två bilderna kan inte enkelt mixas ihop till en skärm i 16:9 format utan pixelförluster eller utan att bilderna blir beskurna. Man väljer därför att sända de två medicinska bilderna i var sin videokonferenskanal., mikrofon och bildkälla 1 kopplas till video respektive presentationskanal i kodek 1 medan bildkälla 2 kopplas till presentationskanalen i kodek 2. De medicinska bilderna visas ofta med projektorer eller stora bildskärmar i konferensrummen. Videobild visas oftast med en bildskärm. Dessa lösningar sände ursprungligen den medicinska bilden i XGA-upplösning via flerpartsbryggan. Detta innebär att man fick en upplösning på 0,8 Mpixel/bild. Tvåkodeklösningar har funnits ganska länge och finns installerade i många regioner och landsting. Genom åren har organisationer installerat utrustningar med olika generationer av kodekar. Moderna kodekar kan erbjuda presentationskanal med upplösning motsvarande UXGA vilket innebär att man får 1,9 Mpixel/bild i tvåpartskonferenser, om man använder projektorer med motsvarande upplösning. Sid 8/17

9 5.3 Treströmslösning Treströmslösningen är ett alternativt sätt att hantera PACS-arbetsstationer två bildskärmar. Dess främsta fördel är att den erbjuder hög bildkvalité på de medicinska bilderna och enkelt handhavande i tvåpartskonferenser med motsvarande utrustning. I princip överförs granskningsstationens upplösning (1.9 Mpixel/bild) till mottagande sidan och den bild man ser där påverkas endast av eventuella effekter av kompression i kommunikationslänken och den lokala bildytans (projektorn/bildskärmen) upplösning. Detsamma gäller för moderniserade tvåkodeklösningar i tvåpartskonferenser enligt ovan. -bild Bild 2 -bild Bild 2 Cisco Cisco C90 C90 Bild 2 Bild 2 Figur 1. Treströmslösning i tvåpartskonferens. Figur 1 visar hur två system med treströmslösning kopplar upp sig med hjälp av tre videoförbindelser. Ingångarna för video och de två medicinska bilderna kopplas mjukvarumässigt till utgångar i den inbyggda flerpartsbryggan så att de kommuniceras som tre parallella videoströmmar. Två leverantörer (VCI och Atea) erbjuder lösningar som bygger på denna princip. Lösningen kan också användas som ett standardsystem och kommunicera på vanligt sätt med andra standardsystem eller med en flerpartsbrygga, men då bara med en medicinsk bild. Sid 9/17

10 Leverantörer erbjuder också en version av treströmslösningen för kommunikation med tvåkodeklösningar. Detta sker genom att man kombinerar Cisco C90 med en annan kodek (vanligtvis Cisco SX20, C60 eller C20) och blir på så sätt ett tvåkodeksystem (se figur 2). -bild Bild 2 -bild Bild 2 Cisco C90 Flerparts- brygga rum 1 bild och ljud Kodek 1 HDMI Cisco C20 Kodek 2 Bild 2 Bild 2 Figur 2. Komplettering av en treströmslösning för att kunna delta i tvåkodekkonferenser i tvåpart eller flerpart. 6. Flerpartskonferenser 6.1 Enkodeklösning Flerpartsbryggor som har inställningen för upplösning på 720p i presentationskanalen ger 0,5 Mpixel/bild för den medicinska bilden. Sid 10/17

11 Detta är i underkant och därför rekommenderar vi att flerpartsbryggan ställs in så att den kan förmedla 1080p i presentationskanalen, vilket ger 1 Mpixel/bild. Enkodeklösning är också tillämplig för medicinska konferenser där man bara visar en bild åt gången. 6.2 Tvåkodeklösning -bild -bild Kodek 1 Kodek 1 Bild 2 Kodek 2 Kodek 2 Bild 2 Bild 2 ild Figur 3. Tvåkodeklösning i flerpartsuppkoppling. Figur 3 visar hur två videokonferenskodekar och två rum i en flerpartsbrygga används för att förmedla två samtidiga bilder från en PACS-arbetsstation. Om denna upplösning ska kunna bibehållas i flerpartskonferenser, måste flerpartsbryggan uppgraderas så att man erhåller 1080p eller helst UXGA (i praktiken WUXGA) genom presentationskanalen. Det förekommer idag att tvåkodeklösningar med moderna kodekar utnyttjar bryggkapacitet för 1080p och kan då erhålla 1,6 Mpixel/bild för de medicinska bilderna. Sid 11/17

12 6.3 Treströmslösning VCI Medical med option Multimed kan ansluta i en flerpartsbrygga för att etablera treströms flerpartskonferenser. Detta kräver tre mötesrum i flerpartbryggan. En kapacitet i flerpartsbryggan som erbjuder UXGA (i praktiken WUXGA) skulle emellertid krävas för att fullt ut motsvara den kvalité som erhålls vid tvåpartskonferenser. Produkten ictrl kan i dagens läge inte ansluta för att erhålla treströms flerpartskonferens via konferensbrygga, men enligt leverantören avser man nu att utveckla denna funktion. 7. Kommunikation mellan olika lösningar Vanligtvis sker de multidisciplinära konferenserna inom den egna sjukvårdsregionen, för exempel se Appendix, med tekniklösningar som är kompatibla. Ibland uppstår emellertid behov att ansluta parter med olika tekniklösningar. Man kan tänka sig två kategorier av sådana anslutningar. En kategori av mindre prioriterade deltagare som får acceptera de tekniska premisser som gäller för konferensen och en kategori som är högre prioriterad, där man är beredd att kompromissa för att få likvärdig funktionalitet om inte tekniklösningarna automatiskt erbjuder det. Ett exempel på en anslutning som antagligen får lägre prioritet, är en enskild deltagare som vill ansluta till en etablerad konferens med flera deltagare, men som använder en annan tekniklösning än den som används i den etablerade konferensen. Denna deltagare får då sannolikt anpassa sig efter de villkor som gäller. Man kan inte förvänta sig att den etablerade konferensen ska anpassa sig för att jämna ut funktionaliteten bland deltagarna, om det för flertalet av deltagarna i den etablerade konferensen innebär ett förändrat arbetssätt. Exempel på denna typ av deltagare kan vara en som vill vara med för att se och lyssna för att få information om en patient eller som vill utbilda sig alternativt kan det vara en remitterande läkare som vill presentera verbal information om sin patient. Anslutning mellan de olika lösningarna kan innebära en begränsad funktionalitet, Om den part som har lägre prioritet använder en lösning som har mer kapacitet än vad som används i mötet kommer full funktionalitet att uppnås även för den lägre prioriterade parten. Ett exempel på detta är om en tvåkodeklösning ansluter till en enkodek konferens Det förtjänar att påpekas att man aldrig får ansluta som en som bara lyssnar utan att synas eller höras en sk sleeping partner. Av informationssäkerhetsskäl måste alltid ordföranden (och i princip alla) i konferensen veta vilka som deltar. En ansluten part måste därför kunna höras och kunna presentera sig och helst också synas i bild. Ett exempel på en högprioriterad anslutning kan vara när ett multidisciplinärt team behöver knyta till sig en kritisk kompetens från en annan ort eller om man vill etablera en nationell eller internationell konferens där alla deltagare är av samma betydelse i konferensen. Om inte den kritiska kompetensen eller om inte alla i den nationella/internationella konferensen kan ansluta med samma tekniska lösning får man resonera sig fram till en kompromiss som blir den bästa möjliga under de förutsättningar som gäller. Sid 12/17

13 7.1 Kommunikation med enkodeklösningen I fall då en konferensort med enkodeklösning är ordförande för konferensen, ansluter man enklast med ett standardsystem. Kraven på detta system är att det bör vara ett tvåskärmssystem (en skärm för video och en för presentation) och bör kunna hantera upplösningen 1080p. Om man inte uppfyller dessa krav får man kompromissa med den medicinska bildens upplösning och/eller välja bort möjligheten att se deltagarna på de anslutna orterna. Anslutande parter som använder tvåskärms PACS-arbetsstationer och som vill visa bildmaterial i en sådan konferens, får inskränka sig till att visa en bild åt gången via presentationskanalen Tvåkodeklösning ansluter i enkodeklösning Om man vill ansluta till ett enkodeklösning från konferensrummet där man har sin tvåkodeklösning, får man ansluta som ett standardsystem med en av sina två kodekar Treströmslösning ansluter i enkodeklösning Om man vill ansluta till en enkodeklösningen från rondrummet där man har en treströmslösning får man använda systemet som ett standardsystem. 7.2 Kommunikation med tvåkodeklösningen Det finns ett antal etablerade multidisciplinära konferenser som involverar två eller flera orter och som använder tvåkodeklösnignar. Det bör emellertid vara av värde att också kunna erbjuda vanliga standardsystem att ansluta i dessa konferensen. I dag förekommer det att standardsystem ansluter till ett av det två mötesrum (rum 1 enligt figur 3) och får därigenom ljud och bild från deltagarna och kan se en av de två medicinska bilderna Enkodeklösning ansluter i tvåkodeklösning Vid en lågprioriterad anslutning, så som beskrivits ovan, får man räkna med att man ansluter i rum 1 och får tillgång till bild och ljud från deltagarna och se den ena av de två bilder som visas. Det är förstås en nackdel att bara se den ena bilden, vilket gör att man kan känna sig osäker på vad man diskuterar om i konferensen. Det förekommer att deltagare som ansluter med ett standardsystem förhandlar med radiologen på sändande sidan om vilken av bilderna som ska visas i rum 1. Vid en högprioriterad anslutning är det rimligt att man kommer överens om att bara visa en bild. Enkodeklösningen kan då ansluta i rum 1 och få samma funktionalitet som övriga deltagare i konferensen. Detta är en enkel lösning som innebär en viss reduktion av konferensens funktionalitet. Man får från fall till fall bedöma hur besvärande denna inskränkning är. Alternativt får man investera i ett tvåkodeksystem till den högprioriterade deltagaren Treströmslösning ansluter i tvåkodeklösning Treströmslösningen finns att köpa i en tvåkodekmodell (se figur 2) som fullt ut kan ansluta i en konferens baserad på tvåkodeklösning. Om man inte har denna komplettering av systemet får man ansluta till tvåkodekkonferensen som ett standardsystem med begränsningar enligt ovan. Sid 13/17

14 7.3 Kommunikation med treströmslösning Treströmslösningen används idag vanligtvis i tvåpartskonferenser. Nedan diskuteras förutsättningarna för olika alternativ i flerpartskonferenser baserad på treströmslösning, eftersom detta är implementerat i vissa landsting och regioner och inom andra är under utveckling Enkodeklösning ansluter treströmslösning En lågprioriterad deltagare med en enkodeklösning eller ett standardsystem som ansluter i en etablerad flerpartskonferens med treströmslösning får låg funktionalitet. Man får välja mellan att ansluta i rum 1 och få ljud och bild från deltagare eller att ansluta i rum 2 eller 3 och se en av de medicinska bilderna utan ljud eller bild på deltagare. Norrlands Universitetssjukhus i Umeå avser att genomföra tester av en modifiering som skall underlätta för en enkodeklösning att anlsuta till ett flerpartsmöte med en treströmslösning under våren Tvåkodeklösning ansluter i treströmslösning En tvåkodeklösning kan ansluta i en flerpartskonferens baserad på treströmslösning genom att ansluta till två av de tre rummen i flerpartsbryggan och på så sätt kunna se deltagare och få ljud från dem. Även denna kommunikation kan komma att underlättas med den modifiering som testas i Umeå enligt ovan. 8. Totaldistribuerad konferens I en totaldistribuerad konferens, där alla deltagare har samma status och alla deltagare kan komma att visa bilder, måste man hitta en minsta gemensam nämnare och det är ett standardsystem. Om man önskar internationellt deltagande måste man räkna med att dessa enbart har tillgång till standard videokonferenssystem. Detta innebär att man får begränsa sig till att visa en medicinsk bild åt gången tillsammans med video på deltagare, på samma sätt som man till exempel gör i Gertrudnätverket (barnkardiologi) eller vid epilepsikonferenser. Om det anses viktigt att visa två bilder samtidigt, kan man komma överens om att installera en PACSarbetsstation med bred skärm och programstöd för att visa två bilder samtidigt på en skärm i konferensrummet, även om man i övrigt har tvåskärms PACS-arbetsstationer på sjukhuset och att detta sänker upplösningen på bilderna något. Alternativt kan man naturligtvis komma överens om att alla i nätverket inskaffar en tvåkodek eller treströmslösning. 9. Summering Konferenser baserade på enkodeklösningar kan ta emot deltagare med tvåkodek- och treströmslösningar. Två medicinska bilder sänds från enkodeklösningen i 1080p vilket medför 1 Mpixel/bild när två bilder visas samtidigt. Från tvåkodeklösningar och treströmslösningen kan enbart en klinisk bild visas. Sid 14/17

15 Tvåkodeklösningar har funnits längst och är vanligt förekommande. Bildupplösningen på den medicinska bilden motsvarade ursprungligen XGA (0,8 Mpixel/bild). I dag har många tvåkodeklösningar uppgraderat till modernare kodekar där man får upplösningen UXGA (1,9 Mpixel/bild) hos den medicinska bilden i tvåpartskonferenser. I vissa fall förekommer det att man konfigurerat bryggförbindelsen så att man får 1080p i flerpart (1,6 Mpixel/bild). Enkodek- och treströmslösningar som ansluter i en tvåkodekkonferens får begränsad funktionalitet. Treströmslösningar kan användas som ett standardsystem och kan ansluta i en tvåkodekkonferens på samma sätt som enkodeklösningar och andra standardsystem. Treströmslösningar säljs också i en tvåkodekmodell som kan delta fullvärdigt i en konferens baserad på tvåkodeklösninig samt mot enkodeklösningar. Treströmslösningen ger hög kvalité video och medicinska bilder (1,9 Mpixel/bild)hög framerate 30 till 60fps. Dag kan enbart VCI användas i flerpartskonferenser, för ictrl avser leverantören att utveckla denna funktion. Om treströmslösningar används i flerpart: o Krävs tre mötesrum flerpartsbryggan. o Kommer de inte att kunna erbjuda enkodeklösningar och standardsystem att delta med rimlig funktionalitet. o Kommer de inte att kunna erbjuda tvåkodeklösningar i originalutförande att delta med rimlig funktionalitet i originalutförande. 10. Standardlösning för multidisciplinära konferenser Denna rapport behandlar hur existerande lösningar för multidisciplinära konferenser ska samverka. Det kan tyckas olyckligt att det har etablerats olika lösningar för detta ändamål och därigenom försvårat samverkan. Det finns emellertid inte en entydig behovsbild för medicinska multidisciplinära konferenser. Den väsentliga skillnaden ligger i att vissa konferenser vill visa två medicinska bilder samtidigt och i andra nöjer man sig med en. Ibland har man behov av ett styrsystem som kan hantera många bildkällor och bildytor och ibland räcker det med enkla medel. Detta betyder att om man ser framåt och vill etablera en standard för denna typ av konferenser måste den vara modulär. Det går inte att förvänta sig att den som behöver en enkel lösning ska investera i en dyr och fullfjädrad lösning. I en modulär lösning ska man kunna utöka kapaciteten allt eftersom behoven ökar. En standardlösning måste bygga på gällande videokommunikationsstandarder. Sid 15/17

16 Appendix Exempel på samverkan över nation- region-/landstingsgränser Gertrud Detta är ett nätverk av samverkande barnkardiologer. På Initiativ från Astrid Lindgrens sjukhus ansöktes om medel från Hjärt- Lungfonden för videokonferenssystem som sedan placerades ut på ett tjugotal sjukhus i landet. Det viktigaste i dessa konferenser var att visa ultraljudsbilder och videoclip. I någon mån visas också bilder från CT och MR. I detta fall valde man ett standardsystem som byggdes in i en rack. Vid dessa konferenser visas alltså en bild via videosystemets presentationskanal. Dessa konferenser är oftast inte regelrätta multidisciplinära konferenser utan snarare konsultationer. Epilepsikonferens Denna konferens utgår från Lund och baseras således på Region Skånes enkodeklösning. Man har regelbundna konferenser som i första hand involverar Umeå, Uppsala och Linköping. Bildmaterialet består av elektrofysiologiska signaler, videoclips som beskriver epileptiska anfall och i viss mån CT- bilder. Deltagande parter ringer upp från standardsystem och baserar den medicinska informationen på en bild åt gången. Peniscancer Denna konferens har Malmö som bas och involverar landets universitetssjukhus. Konferensen bygger på enkodeklösning och deltagarna ansluter med standardsystem. Bildmaterialet som visas är i första hand fotografiska bilder. Man överväger nu att utöka konferensen med deltagare från London och Amsterdam. Bukhinnecancer Denna konferens utgår från Stockholm och involverar i första hand Uppsala, Göteborg och Amsterdam. I Stockholm använder man tvåkodeksystem och i Uppsala ett treströmssystem med tvåkodekkomplettering. I Göteborg och Amsterdam ansluter man med standardsystem och kan se en av de två bilder som kan visas från Stockholm och Uppsala. När bilder visas från Göteborg eller Amsterdam visas en bild från en PACS-skärm (som givetvis kan delas upp flera delbilder när det anses finnas behov för det). Den minsta gemensamma nämnaren för konferensen är att visa en medicinsk bild åt gången. Skandionkliniken I Uppsala byggs en utrustning för strålbehandling med protroner. Detta är en nationell satsning och patienter från alla Sveriges sjukhus kommer att remitteras dit för behandling via sina respektive universitetssjukhus. De första patienterna beräknas börja behandlas under Dessa behandlingar kommer att föregås av en konferens där diagnostiskt material och dosplaner kommer att diskuteras. Protonbehandlingskonferensen avses att innehålla deltagare från alla Sveriges universitetssjukhus. I dagsläget förekommer alla de olika tekniker för multidisciplinära konferenser som beskrivs i den här rapporten bland de deltagande sjukhusen. Den minsta gemensamma nämnaren för dessa tekniker är ett standardsystem där man delar en bild. Det Sid 16/17

17 finns dock önskemål om att kunna se både CT-bild och dosplaneringsbild samtidigt och diskussioner förs om hur man ska bygga upp det gemensamma nätet av utrustningar. I Umeå pågår tester med att använda en modifierad treströmsteknik som ska göra det möjligt att ha flerpartkonferenser där de olika existerande lösningarna för multidisciplinära konferenser ska kunna ansluta med rimlig funktionalitet. Denna lösning ses, om den införs, som en interrimslösning i väntan på en gemensam standard. Sid 17/17

Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan. Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar

Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan. Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar Multidisciplinära konferenser med Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar Innehållsförteckning Syfte... 3 Målgrupp... 3 Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 1.1 Verksamhet... 4 1.2 Teknik...

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart.

Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser. Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Smarta möteslösningar för alla arbetsplatser Kompletta konferensrum. Installerat och klart. Våra gedigna kunskaper och långa erfarenhet borgar för att allting fungerar som planerat. Låt oss hjälpa er att

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer EBITS 2012-01-09 Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 1 Syfte Syftet med detta dokument är att belysa de risker som finns med olika former av virtuella möten.

Läs mer

Att använda TV:n som bildskärm till datorn.

Att använda TV:n som bildskärm till datorn. Guide videokonferenssystem RF/SISU Avsnitt : Att använda TV:n som bildskärm Konferens mellan två enheter Flerpartsmöte Inställningar/manövrera kamera och bild Det går inte att koppla upp sig, starta om

Läs mer

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar

Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Standardisera teknisk miljö i allmänna salar Bakgrund Under november 2014 till januari 2015 så samlade vi in information från IKTpedagoger och lärare på de olika fakulteterna. IT-avdelningen tog över ansvaret

Läs mer

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inkopplingsalternativ... 4 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2

Läs mer

Vård på distans i Norra regionen

Vård på distans i Norra regionen Vård på distans i Norra regionen Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se Agenda Vad är vård på distans? Tekniska förutsättningar

Läs mer

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se

VIDEOKONFERENS SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN 898 KR PER MÅNAD VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS FRÅN. www.office.se VIDEOKONFERENS VIDEOMÖTEN I MOLNET VIDEOKONFERENS 898 KR SMARTA LÖSNINGAR FÖR MÖTEN VIDEO KONFERENS VIDEOKONFERENSSYSTEM För det professionella videomötet krävs ett kraftfullt videokonferenssystem som

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Inställningar i Microsoft Lync 5 Inställningar

Läs mer

En videoinfrastruktur för sjukvården

En videoinfrastruktur för sjukvården Video En videoinfrastruktur för sjukvården KG Nerander Carelink Programansvarig infrastruktur Internetdagarna 2003 1 Carelink Grundande Bildades i december 2000 av 4 Huvudmän: g Landstingsförbundet g Svenska

Läs mer

Lathund för Lyncanvändare

Lathund för Lyncanvändare Lathund för Lyncanvändare Sida 1 Innehållsförteckning Ytterligare hjälp?... 3 Support... 3 Microsoft Lync 2010... 4 Starta Microsoft Lync:... 4 Knappöversikt... 5 Konfigurera ljud och video... 5 Ljudenhet...

Läs mer

Digital bild enligt Nationalencyklopedin, band 4. Digitala röntgenbilder. Vad menas med digital radiologi?

Digital bild enligt Nationalencyklopedin, band 4. Digitala röntgenbilder. Vad menas med digital radiologi? Digitala röntgenbilder Charlotta Lundh Sjukhusfysiker, MFT Digital bild enligt Nationalencyklopedin, band 4.. bild som endast är definierad i ett bestämt antal punkter i vilka den endast kan anta ett begränsat

Läs mer

Videokonferens i verkligheten

Videokonferens i verkligheten 1 Videokonferens i verkligheten Teknik i förhandlingssal Domstolsverket och Sveriges domstolar Sveriges domstolar Allmänna domstolar Tingsrätter Hovrätter Högsta domstolen Nämnder Förvaltningsdomstolar

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Sara Sehlstedt Överläkare Klinikstudierektor Röntgenavdelningen, Östersunds Sjukhus

Sara Sehlstedt Överläkare Klinikstudierektor Röntgenavdelningen, Östersunds Sjukhus Sara Sehlstedt Överläkare Klinikstudierektor Röntgenavdelningen, Östersunds Sjukhus Hur ska vi fixa ve-g undervisning här?? E5 län, e5 sjukhus, 39 mil

Läs mer

Patologi samverkan i Norra Regionen. Helena Teglund, Memeologen Metod- och processtöd (NRF) E-post: helena.teglund@vll.se

Patologi samverkan i Norra Regionen. Helena Teglund, Memeologen Metod- och processtöd (NRF) E-post: helena.teglund@vll.se Patologi samverkan i Norra Regionen Helena Teglund, Memeologen Metod- och processtöd (NRF) E-post: helena.teglund@vll.se Samverkansarbete inom Patologin i de 4 nordligaste Landstingen: Bakgrund /problembeskrivning

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Lyncmöte 5 Ansluta

Läs mer

Information till användaren

Information till användaren Information till användaren Handboken förklarar tillägg och ändringar av funktioner som är ett resultat av firmware-uppdateringen Läs den här handboken tillsammans med "Handbok för enhet" och "Handbok

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI

Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen. Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Visuella hjälpmedel som beslutstöd i operationssalen Kristina Groth, tekn. dr MDI/CSC/KTH & CLINTEC/KI Några inspel Räcker det med en läkare för att framgångsrikt behandla en patient? Utnyttjar vi den

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Tekniska anvisningar. Video- och distansmöte

Tekniska anvisningar. Video- och distansmöte Tekniska anvisningar Video- och distansmöte Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Beskrivning av den tekniska lösningen... 5 2.1. Protokollfamiljer och standarder... 5 2.2. Central gatekeeper... 7

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Stora möten med distansmedverkan

Stora möten med distansmedverkan Stora möten med distansmedverkan Rapport från pilotstudie Sid 1/10 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Syfte och mål... 3 3. Genomförande... 3 4. Resultat... 5 4.1 Upplevelser från deltagare... 5 4.2 Upplevelser

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer

Rakel Tillsammans med SOS Alarm

Rakel Tillsammans med SOS Alarm Sidan 1 av 10 Rakel Tillsammans med SOS Alarm Sidan 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rakel... 1 Tillsammans med... 1 SOS Alarm... 1 1 Revisionshistorik... 3 2 Förord... 4 3 Inledning... 4 4 SOS Alarms Rakeluppdrag...

Läs mer

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet

Ljudteknikern.se - din ljudtekniker på nätet Aktiva högtalare eller mixer med slutsteg Som vi konstaterade i förra numret av Skapa bra PA-ljud bestod ett PA av mikrofoner och lineboxar, multikabel, mixerbord, processorer, delningsfilter, slutsteg

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

Cisco Jabber Video 4.88

Cisco Jabber Video 4.88 Cisco Jabber Video 4.88 Innehåll Beställa Jabber konto.2 Installation.2 Komma igång..3 Överblick.3 Videokonferensfönstret 5 Flerpartsmöte/videobrygga..6 Problemlösning..7 1 Beställa Jabber konto Använd

Läs mer

E-tjänst över näringsidkare

E-tjänst över näringsidkare E-tjänst över näringsidkare Slutrapport Datum: 2011-01-27 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn Innehållsförteckning 1. E-tjänst över näringsidkare noden...1 1.1 Sammanfattning 1 1.2 Bakgrund 1 2. Användningsfall...1

Läs mer

Utveckla kursämnen och kursämnesbeskrivningar

Utveckla kursämnen och kursämnesbeskrivningar Utveckla kursämnen och kursämnesbeskrivningar Rebecka Strandberg Karina Kight 2013-12-12 Presentation och bakgrund 2 Bakgrund 3 Kursämnen under ST ett utvecklingsarbete Syftet är att skapa en struktur

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen. Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd

Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen. Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd Kompetensförsörjning Patologi Södra sjukvårdsregionen Jens Enoksson Regional processledare Regionalt cancercentrum syd Klinisk patologi Obduktioner Diagnostik av sjukdomar, tumörsjukdomar Viktig del av

Läs mer

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt

Registrera lösenord, e-postadress och en kontakt Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner 1 Back- End... 2 Två olika vyer över mötesrum... 2 Skapa nytt mötesrum... 3 Ändra rummets inställningar... 4 Uppladdat material... 4 Inspelningar...

Läs mer

Regional information Införande av videomöte via Lync

Regional information Införande av videomöte via Lync Regional information Införande av videomöte via Lync Alternativ mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering Bakgrund till uppdraget Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst, (SITIV) Utdrag ur anteckningar

Läs mer

KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet Inför mötet, inloggning på dator 4 5 Inställningar i Microsoft Lync

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att besvara frågeenkät Marknadsundersökning Innovationsupphandling för optimering av vårdflöden med stöd av bild- och funktionsutrustning 2013-01-28 År 2008 beslutades

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet

Läs mer

Ett samarbete för framtidens strålbehandling

Ett samarbete för framtidens strålbehandling Ett samarbete för framtidens strålbehandling Linköping Sahlgrenska Norrlands Örebro Akademiska Karolinska Skånes Alla universitetssjukhusen tillsammans med företagen Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Teknik i förhandlingssalar. För alla som medverkar i en rättegång

Teknik i förhandlingssalar. För alla som medverkar i en rättegång Teknik i förhandlingssalar För alla som medverkar i en rättegång Teknik till ditt förfogande I den här broschyren finns information om den teknik presentationsutrustning, videokonferensutrustning, hörselhjälpmedel

Läs mer

Dino-Lite DermaScope

Dino-Lite DermaScope Dino-Lite DermaScope Enkla att använda Dino-Lite DermaScope är ett lättanvänt digitalt mikroskop som kan framkalla bilder med hög kvalitativa närbilder och video av huden. Dessa bilder går mycket längre

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

LOGOPEDI PÅ DISTANS behandling i ett virtuellt rum

LOGOPEDI PÅ DISTANS behandling i ett virtuellt rum 1 LOGOPEDI PÅ DISTANS behandling i ett virtuellt rum EU-projekt 2005-05-01 2007-05-31 Utveckling av interaktiva videohjälpmedel och behandlingsmetodik inom logopedisk vård och rehabilitering Käte Alrutz

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync 1 GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION 49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync Sammanställning från

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland

Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland Enterprise Image Management i Landstinget Sörmland Christina Österholm Applikationsansvarig för Sectra RIS, Sectra PACS och Picsara i Landstinget Sörmland Landstinget Sörmland Antal invånare per kommun

Läs mer

CMA Desktop PC baserad Video och Chat

CMA Desktop PC baserad Video och Chat CMA Desktop PC baserad Video och Chat NLL Länsteknik Arbetsplats: Länsteknik Sunderby Sjukhus Sida 2 (9) Start och inloggning av CMA Desktop CMA Desktop startas via startmenyn. Inloggningen sker automatiskt

Läs mer

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation

Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation Standardramverk för välfärdsteknologi och medicinsk teknik för att underlätta verksamhetsutveckling och Innovation (IHE & Continua) Mikael Johansson, IT-strateg, inera mikael.johansson@inera.se 0706-987425

Läs mer

PROLUMA omgång 2 beslutsförslag

PROLUMA omgång 2 beslutsförslag PROLUMA omgång 2 beslutsförslag Bakgrund För att möta de utmaningar som sjukvården står inför i form av stora pensionsavgångar, snabb medicinsk och teknisk utveckling samt framtida konkurrensutsättning

Läs mer

2014-05-16. 191 vårdplatser 1329 vårdplaneringar 2013 Medelålder ca 85 år

2014-05-16. 191 vårdplatser 1329 vårdplaneringar 2013 Medelålder ca 85 år -5- Verksamhetsområde Medicin/Geriatrik/Akutmottagning, SDF Västra Hisingen, Närhälsan Torslanda vårdcentral 9 vårdplatser 9 vårdplaneringar Medelålder ca 5 år -5- Testa om det är praktiskt möjligt att

Läs mer

for you Din guide till (S)IP Brandvägg Säkra upp med Patton Trådlöst Utökad kapacitet med Gigaset Hett - Videokonferenssystem från Yealink

for you Din guide till (S)IP Brandvägg Säkra upp med Patton Trådlöst Utökad kapacitet med Gigaset Hett - Videokonferenssystem från Yealink Din guide till (S)IP IP telephony for you Nummer 2 2015 Ur innehållet Brandvägg Säkra upp med Patton Trådlöst Utökad kapacitet med Gigaset Hett - Videokonferenssystem från Yealink TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Framtidens projektering

Framtidens projektering Framtidens projektering metoder för mer produktionsanpassad projektering Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers Kortrapport om forskning 2013: nr 2 1 CMB stödjer managementforskning Inom CMB Centrum för Management

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010

GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 GUIDE FÖR ATT ARBETA SMARTARE I LYNC 2010 Låta andra få veta vad du gör I Microsoft Lync 2010 anges din närvaro automatiskt utifrån dina aktiviteter eller kalendern i Microsoft Outlook, men du kan ange

Läs mer

Vård på distans i VLL

Vård på distans i VLL Vård på distans i VLL Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se www.vll.se/distansvard Vad är Vård på distans? Vård på distans

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Lean healthcare har visat sig vara ett oslagbart arbetssätt för att använda de resurser vi har på bästa sätt. Bent Christensen Sjukhuschef

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

samt en av F-knapparna högst upp på tangentbordet med antingen en bild på en liten skärm eller texten LCD/CRT

samt en av F-knapparna högst upp på tangentbordet med antingen en bild på en liten skärm eller texten LCD/CRT Anslutning av extern skärm eller projektor i Windows Fn + Fx Det enklaste knepet att försöka först är att försöka med datorns egna knappkombination för att ansluta till extern skärm/projektor. Denna knappkombination

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

E- möten Snabbguide till Adobe Connect

E- möten Snabbguide till Adobe Connect E- möten Snabbguide till Adobe Connect Rekommenderade användningsområden: - E- möten - Handledning - Grupparbete - Seminarier Nätbaserad Utbildning 0500 44 81 30 helpdesk.distans@his.se Adobe Connect Högskolan

Läs mer

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion Adobe Connect Pro Adobe Connect Pro (ACP) är en webbaserad lösning för resfria möten eller distansundervisning. Denna guide avser stödja dig i användning av ACP i IKT-studions lokaler. Innehåll Introduktion...

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Presentationsteknik i rättssalar. För alla som medverkar i en rättegång

Presentationsteknik i rättssalar. För alla som medverkar i en rättegång Presentationsteknik i rättssalar För alla som medverkar i en rättegång Innehåll Inledning...3 Vad är presentationsteknik?...4. Vem kan använda presentationstekniken i salarna?...5. Vad ska man ha med sig?...5.

Läs mer

Det svenske. Vård på distans i Västerbottens läns landsting

Det svenske. Vård på distans i Västerbottens läns landsting Det svenske Vård på distans i Västerbottens läns landsting Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se Agenda Introduktion till

Läs mer

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Strålskyddskommittén bistår den regionala etikprövningsnämnden, EPN, med att

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog

Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog Försäkringsprocesser RIKTLINJER 2010-01-15 Ändringsdatum Serienummer Version 2010:01 1.0 1 (10) + Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog Försäkringsprocesser RIKTLINJER 2010-01-15 Ändringsdatum

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort

Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort Installationsbeskrivning av PBI Profibus-DP kort HEAD OFFICE TELEPHONE EXCHANGE TELEFAX BANKGIRO POSTGIRO VAT nr TILLGÄNGLIGHETEN 3, 417 01 GÖTEBORG INT +46 31 760 70 00 INT +46 31 51 05 60 510-7107 SE556100100801

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Kamedo. IT-haverier i vården. Johan Carlstedt Socialstyrelsen

Kamedo. IT-haverier i vården. Johan Carlstedt Socialstyrelsen Kamedo IT-haverier i vården Johan Carlstedt Socialstyrelsen Katastrofmedicinska observatörsstudier Vad är Kamedo? Vad studeras? Hur bedrivs arbetet? Varför den här rapporten? Ökande antal IT-haverier inom

Läs mer

Patientmedverkan i riskanalyser

Patientmedverkan i riskanalyser nationell satsning för ökad patientsäkerhet Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd Datum Dnr 2001-10-09 1027-2001 Justitiedepartementet Yttrande över promemorian Hovrättsprocessen i framtiden (Ds 2001:36) (Ert diarienummer Ju1995/4888/DOM) Inställning Domstolsverket (DV) ansluter sig

Läs mer

Användarhandbok för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR-moln)

Användarhandbok för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR-moln) Användarhandbok för WebEx Meeting Center med mötesrum för samarbete (CMR-moln) Först publicerad: 1 aug 2014 Senast ändrad: 1 aug 2014 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San

Läs mer

Vård på distans. - möjlighet till jämlikare vård och hälsa med invånaren i fokus

Vård på distans. - möjlighet till jämlikare vård och hälsa med invånaren i fokus Vård på distans - möjlighet till jämlikare vård och hälsa med invånaren i fokus Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se Agenda

Läs mer