Servicesektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicesektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020"

Transkript

1 Servicesektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Branschfördjupning Kortversion Kompetensforum Uppsala län [november 2010] 1

2 Sammanfattning Ökad befolkning och köpkraft driver på servicesektorns utveckling i Uppsala län. Medelåldern är låg inom branschen, men personalomsättningen stor och berör av personalstyrkan per år. Branschen har årligt rekryteringsbehov om ca anställningar, varav merparten utgörs av löpande personalomsättning. Därmed viktig bransch som inkörsport till arbetslivet. Nyrekryteringsbehovet pga. tillväxt och ersättningsrekrytering vid pensionering uppskattas till knappt 400 anställningar per år. Det går att hitta personal, men kanske inte alltid rätt person med personliga egenskaper att möta kunder och behärska hela säljprocessen. Viktigt för utbildningar att erbjuda en bred grund avseende sälj-/marknads- /varumärkes-/systemkunskaper som sedan kan kompletteras med företagsinterna utbildningar för specifika behov. 2

3 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av servicesektorns utveckling och behov av kompetens i Uppsala län. Den har utarbetats av Sweco Eurofutures som en del i projektet Kompetensforum Uppsala län. En fullversion av rapporten finns på Analysen baseras (1) analys/prognos baserad på sekundärstatistik och (2) intervjuer med branschaktörer. Med service avses här en kundrelation, en vilja att betjäna, finnas till hands och vara till hjälp, än ett specifikt yrke/bransch. Varje verksamhet eller yrkesgrupp har en ambition att erbjuda god service. Några yrkesområden skiljs ut där kundrelationen och betjänandet står mer i fokus än i andra, t ex: Kundservice (försäljning, kundinformation, värd etc) Måltidsservice (försäljning/servering av mat och dryck) Administrativ service (kontorsassistenter, call-center m m) Vård och omsorg (barnomsorg, äldreomsorg m m) Personlig service (hud-, hår- och kroppsvård m m) Dessa utgör generella stödkompetens som återfinns inom flertalet branscher. 3

4 Studiens avgränsning Kundmötet i fokus, bemötandeyrken Berörda yrkesgrupper enligt SSYK3: 341 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 421 Kassapersonal m.fl. 422 Kundinformatörer 512 Storhushålls och restaurangpersonal 522 Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. Fokus på handel samt hotell och restaurang. Yrkesrollerna återfinns dock inom flertalet andra branscher. Över 300 yrkestitlar, trots relativt snäv avgränsning! 4

5 Generella drivkrafter och kännetecken Branschen drivs mer än något annat av köpkraftens utveckling, vilket styrs av befolknings-, sysselsättnings- och inkomstutvecklingen, där konjunkturen i hög grad spelar in. Pendling och resande spelar in. Genomsnittlig tillväxttakt under 2000 talet Länet Riket Befolkning 0.8% 0.6% Arbetsför befolkning (20 64 år) 0.8% 0.5% Förvärvsarbetande 1.2% 1.1% Förvärvsinkomst per invånare % 3.8% Disponibel inkomst per invånare 4.3% 4.3% Gästnätter 1.7% 2.1% Syss. inom detaljhandel, hotell o restaurang 2.3% 2.3% Valda yrkesgrupper inom service 2.4% 2.3% Generellt hög personalomsättning inom valda yrkesgrupper och till stor del instegs- /genomgångsyrken. Personalomsättningen är klart högre bland deltids- och timanställda än heltidsanställda. En generellt låg snittålder bland de anställda ger en pensioneringsfrekvens klart under länssnittet kommande decennium, företagssäljare undantaget. Stora skillnader mellan konsumentsäljare (detaljhandel, hotell o restaurang) och företagssäljare när det gäller kvalifikations- och ersättningsnivåer, personalomsättning, snittålder och könsstruktur. 5

6 Övergripande utveckling och prognos Prognos från analys i moment 1: Den starka tillväxttrenden inom handel samt hotell och restaurang kan förväntas fortsätta kommande decennium, men tillväxten blir i absoluta tal sannolikt inte högre än föregående decennium. Stabila till dämpade rekryteringsbehov inom berörda yrkesområden, sett i relation till befintlig sysselsättning och trend. Liknande bild ges i Af:s nationella prognos. Fördjupad analys: Möjlig underskattning med upp till 20 % jämfört med tidigare prognos över tillväxt , för yrkesgruppen 522: försäljare, detaljhandel, demonstratörer m fl. samt 422: kundinformatörer. För övriga yrkesgrupper kvarstår tidigare prognos av tillväxt enligt tabell nedan. Källa: SCB, Af. Sweco Eurofutures beräkningar Bransch Arbetstillfällen 2008 Trend Tillväxt (tusental enligt SCB/RAMS) 93/00 till p Handel Hotell och restaurang Indikativt Behov i rel. till syss. 08 Nationell Tillväxt Beräknad tillväxt Pensioneras till 2020 ekryteringsbehov till 2020 efter yrke rekryteringsbehov och just. för utv prognos (Af) Syss Antal Andel av syss säljare, inköpare, mäklare m.fl % 22 försäljare, detaljhandel; demonstratörer % 21 kassapersonal m.fl % 22 kundinformatörer % 12 storhushålls och restaurangpersonal % 6

7 Prognos Den starka tillväxttrenden på 1,5 till 2 procent per år inom sektorn bedöms fortsätta under kommande decennium, men tillväxten blir i absoluta tal sannolikt inte högre än föregående decennium. Pensionering berör 1 till 1,5 procent av personalstyrkan per år. Kontinuerlig personalomsättning tillkommer och berör procent av personalstyrkan varje år, förutom företagssäljare som ligger kring 5 procent Årligt rekryteringsbehov om totalt ca anställningar, varav utgörs av löpande personalomsättning. Nyrekryteringsbehovet pga. tillväxt och ersättningsrekrytering vid pensionering uppskattas till knappt 400 anställningar per år. Källa: SCB, Sweco Eurofutures beräkningar Prognos: Genomsnitt per år Tillväxt Pensionering Personalomsättning Totalt rekryteringsbehov 341 säljare, inköpare, mäklare m.fl försäljare, detaljhandel; demonstratörer kassapersonal m.fl kundinformatörer storhushålls och restaurangpersonal

8 Fler arbetstagare än arbetsplatser i länet Genomgående ett arbetskraftöverskott inom berörda yrkeskategorier i länet. Till stor del en fråga om nettoutpendling till Stockholm, Arlanda och Barkarby. Låga snittlöner i branschen begränsar benägenheten att pendla. Detta gynnas av utbyggd kollektivtrafik och lägre taxor. Uppsala län både försörjer en egen starkt expanderande servicesektor och nettoexporterar arbetskraft till omgivningen. 512 storhushålls och restaurangpersonal 422 kundinformatörer 421 kassapersonal m.fl. 522 försäljare, detaljhandel; demonstratörer 341 säljare, inköpare, mäklare m.fl. 512 storhushålls och 422 kundinformatörer 421 kassapersonal m.fl. 341 säljare, inköpare, Sysselsättningen i länet Sysselsättningsförändring i länet försäljare, Arbetstagare Arbetsplatser Källa: SCB Arbetstagare Arbetsplatser Källa: SCB 8

9 Bedömning av utvecklingen Branschen har återhämtat sig starkt efter finanskrisen och tagit fart under sommaren/hösten En klar majoritet upplever en stark eller mycket stark utveckling i dagsläget. Förväntningarna på kommande år är än högre. Samtliga intervjuade ser en stark eller mycket stark utveckling för såväl det egna företaget som branschen. 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% mkt svag Utvecklingen idag svag stabil stark mkt stark Utvecklingen på några års sikt mkt svag svag stabil stark mkt stark Företaget Branschen n=15 Företaget Branschen n=15 9

10 Kompetensbehov och rekryteringsläge Kompetensbehoven är till stor del konstanta, trots att marknaden bedöms växa. Dels en fråga om att det ständigt omsätts personal, dels att det går att växa inom befintlig kostym, dvs. öka produktiviteten Ökade behov väntas främst gällande säljare och butiks-/säljchefer. Till viss del även servitörer. Oklar bild vad gäller kassapersonal/expediter och kundinformatörer/receptionister I huvudsak bedöms arbetsmarknaden vara i balans Överskott än brist för alla yrkeskategorier förutom butiks- /säljchefer. Kompetensbehov Servitörer/bartendrar Hov /barmästare Kundinformatör/receptio Kassapersonal/expediter Säljare Butiks /säljchef 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rekryteringsläge Servitörer/bartendrar Hov /barmästare Kundinformatör/receptio Kassapersonal/expediter Säljare Butiks /säljchef 0% 20% 40% 60% 80% 100% Minskande Konstant Ökande n=15 Brist Balans Överskott n=15 10

11 Nyckelkompetens som saknas Inom sektorn finns få stora bristsituationer. Det går att hitta personal, men kanske inte alltid rätt person. Många hanterar återväxten internt och utbildar själva efter behov. Chef-/ledningskompetens kan vara svårt att få tag på Duktiga säljare som behärskar hela säljcykeln/processen, frågemetodik (komma till avslut) och konflikthantering (missnöjda kunder) är alltid en bristvara Duktiga företagssäljare/kvalificerade säljare är också en ständig bristvara. Dock svårt att utbilda fram då det ofta handlar om personliga egenskaper 11

12 Utbildningsbehov, enligt branschen Grundutbildning: Inom sektorn hanteras det mesta utbildningsbehovet internt, men det finns även de som förespråkar en expanderad grundutbildning inom serviceområdet. Generellt önskvärt med ökat fokus på säljkompetens processen och bemötandet i utbildningar. YH-utbildning med inriktning på detaljhandel behövs för medarbetare och butikschefer. Generellt behov av ökad marknads-/varumärkeskompetens inom samtliga personalkategorier. Det gäller att förstå varumärket/affären och sin del av den. Fortbildning: Konflikthantering att kunna hantera och ta ansvar för missnöjda kunder. Frågemetodik: Att med ett antal enkla frågor kunna identifiera och möta behov på ett sakkunnigt vis. Teambuilding att kunna arbeta effektivt grupp. Självkännedom ofta en förutsättning för att kunna ge bra service. 12

13 Sammanfattande slutsatser om utbildningsbehov Service är en bransch med fortsatt goda tillväxtförutsättningar, men sannolikt inte högre absolut sysselsättningstillväxt kommande decennium än det som varit. Generellt sett är utbildningsspannet mycket stort i branschen från dem som inte har någon formell yrkesutbildning alls till dem med högskoleutbildning (däribland extraknäckande studenter). Därtill stor variation av sakområden (produkten man säljer) med särskilda kunskapsbehov. Stora skillnader mellan konsumentsäljare och företagssäljare Det finns en växande efterfrågan på eftergymnasial kompetens såväl inom handel som hotell/restaurang. Bulken är dock fortsatt gymnasiekompetens. YH eftertraktat mellanting. Duktiga säljare/företagssäljare ständigt en bristvara. I övrigt i stort en balanserad arbetsmarknad. Inte svårt få tag på arbetskraft, däremot svårare att hitta duktig personal. Uttrycks ett behov av stärkt grund- och YH-utbildning inom området. Därtill generellt att öka marknads- /varumärkeskunnandet och systemkunskap om besöksnäringen i befintliga utbildningar. Konflikthantering och frågeteknik också viktiga bitar som inte tillgodosetts fullt ut. En stor del av utbildningsbehovet tillgodoses internt. Utbildningsanordnare bör fokusera på att tillhandahålla en bred grund avseende sälj-/marknads- /varumärkes-/systemkunskaper som sedan kan kompletteras med företagsinterna utbildningar för specifika behov. 13

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Matchning på den svenska arbetsmarknaden

Matchning på den svenska arbetsmarknaden Matchning på den svenska arbetsmarknaden NILS KARLSON & OLA SKÅNBERG Matchning på den svenska arbetsmarknaden Underlagsrapport 9 till Framtidskommissionen NILS KARLSON & OLA SKÅNBERG Matchning på den

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Ingenjören värd sin vikt i guld?

Ingenjören värd sin vikt i guld? Ingenjören värd sin vikt i guld? Förord För teknikföretag är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande för konkurrenskraften. Teknikföretagen har därför som en av sina främsta uppgifter att

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN?

FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN? FINNS ARBETSPLATSLÄRANDE I SOCIALFONDEN? FÖRDJUPNINGSSTUDIE AV METODER I ÅTTA PROJEKT Helen Uliczka, Anna Berg Jansson och Malin Ljungzell En studie utförd i samverkan mellan Apel FoU och Luleå tekniska

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030

Könsstruktur per utbildning och yrke 1990 2030 TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Utbildning och forskning TemaRAPPORT 21:1 Tema: Utbildning Könsstruktur per utbildning och yrke 199 23 Statistiska centralbyrån

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer