Årsred ovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsred ovisning 2012"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Innehåll År 2012 i korthet År 2012 i korthet 3 VD:s ord 4 Verksamheten Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Förändring Eget kapital 11 Kassaflödesanalys 12 Noter 13 Styrelse 24 Revisionsberättelse 27 Indecaps verksamhet har under år 2012 haft en fortsatt stark utveckling. Såväl antal kunder som förvaltade volymer har ökat. Samarbetet med sparbanksrörelsen kring tjänsten premiepensionsförvaltning har modifierats utifrån de nya förutsättningar som Pensionsmyndigheten ställt upp. Under året förvärvade Indecap Folksam Spar av Folksam. Detta bolag har sedan fusionerats med Indecap, där bolagets individuella pensionssparande (IPS) -verksamhet fortsätter att bedrivas. Förvaltningsresultaten för bolagets fonder och diskretionära uppdrag har överlag varit goda. Inom Sverige och obligationsförvaltningen överträffade alla fonder sina jämförelseindex med bred marginal. Betydande insatser har gjorts för att säkerställa att Indecap i alla avseenden är rustat att möta den utveckling som det fördjupade samarbetet med sparbanksrörelsen och andra strategiska partners för med sig. Rörelseresultatet under 2012 uppgick till 10,5 msek före goodwillavskrivningar, vilket var betydligt bättre än föregående år. Nyckeltal Belopp i mkr Rörelseintäkter 41,3 24,6 Rörelsekostnader -30,7-19,8 Summa 10,5 4,8 Rörelseresultat efter avskrivningar 1,0 4,8 Resultat efter skatt -3,8 3,5 Justerat eget kapital 98,5 18,2 Förvaltat kapital Indecap 2012, sid 3

3 I ett ständigt växande och mer komplext fondutbud guidar Indecap kunden till unika fondportföljer, allt anpassat efter risknivå. Verksamheten 2012 VD:s ord I föregående års kommentar från VD:n konstaterade jag att vi satt de strategiska målen för de kommande åren. Utifrån de målen har sedan Indecap under 2012 utvecklats inom ett antal olika områden. Under året växte Indecaps kunders kapital från 7,1 till 9,7 miljarder kronor, eller med hela 37,3 procent. Tillväxten beror på såväl organisk tillväxt inom Premiepensionsområdet som förvärvet av IPS-kunder från Folksam, nya institutionella kunder samt värdetillväxt. Den lyckosamma tillväxten inom premiepensionsområdet beror, dels på satsningen på försäljningspersonal som genomfördes under året, dels på att själva tjänsten modifierats. Under andra halvåret har bolaget haft tre säljare som dedikerats för att öka servicegraden till Indecaps distributörer. Högsta prioritet under året har varit att få befintliga samarbetssparbanker att öka försäljningen, men också att få in nya sparbanker i samarbetet. Idag har Indecap ett samarbete gällande premiepensionsförvaltningen med drygt hälften av samtliga fristående sparbanker i Sverige. Bolaget har också modifierat sin premiepensionstjänst. Den nya tjänsten bygger på att kunden får en kombination av två fond-i-fonder med olika risknivå. Fördelningen mellan dessa fonder styrs sedan utifrån kundens individuella riskprofil. Detta visar hur snabbt Indecap kan förändra en tjänst om t.ex. de externa förutsättningarna förändras. Detta gör oss unika jämfört med många konkurrenter på marknaden. Under året har ett nytt samarbete inletts med en institutionell kund där fondvalen screenas utifrån kundens etiska preferenser. Det speciella med detta upplägg är att kunden får tillgång till hela fonduniverset och inte bara hänvisas till s.k. miljöoch etikfonder. Denna tjänst kan erbjudas till flera utav våra uppdragsgivare. Under året har ett arbete gjorts kring hur vi vill att Indecap ska uppfattas bland våra kunder och intressenter. De sammanfattande slutsatserna från detta arbete är att det är viktigt att Indecaps affärsidé lyfts fram. Idéen om att vi är oberoende analytiker som tar till vara på våra kunders intresse, som bistår dem med vår expertis gällande förvaltarval. Indecap är kundernas guide i fonddjungeln. I ett ständigt växande och mer komplext fondutbud guidar Indecap kunden till unika fondportföljer, allt anpassat efter risknivå. Förvaltarval är själva hjärtat av vår verksamhet. Att söka, lära känna och utvärdera olika förvaltare är grunden för hela vår verksamhet. Därefter följer portföljkomposition. Där sammanför vi de bästa förvaltarnas fonder på ett sätt som till ett minimum av risk ger våra kunder en avkastning som motsvarar eller helst överträffar deras förväntningar. Vi är aldrig nöjda i vår ständiga strävan efter att vara bäst när det gäller förvaltarval och portföljkomposition. Under året har vi lyckats särskilt bra inom områdena svenska aktier och svenska obligationsfonder. För att kunna hantera bolagets tillväxt har stort fokus även lagts på att stå väl rustade ur administrativ synvinkel. Bolaget har renodlat och till viss del outsourcat ett antal administrativa arbetsuppgifter. Vidare har utvecklingen av riskoch compliancefrågor fortsatt att prioriterats. Trots alla offensiva satsningar, som kortsiktigt belastar resultatet, levererar bolaget ett rörelseresultat före skatt på 10,5 miljoner kronor för helåret 2012 exklusive goodwillavskrivningar. Vi hyser gott hopp om att 2013 skall kunna ge ett högre resultat. Mats Lagerqvist Verkställande Direktör År 2012 kännetecknades av turbulens på världens finansmarknader. I februari utförde ECB den andra delen av den LTRO-finansiering som påbörjades i december föregående år. Detta innebar att Europas banker erbjöds treåriga lån till en procents ränta. De positiva effekterna av detta höll i sig till mitten av mars. Den stimulansdrivna riskvilligheten förbyttes sedan tvärt när investerarnas fokus riktades mot inkommande ekonomisk statistik som alltmer pekade mot en svag ekonomisk utveckling med ett negativt scenario för världsekonomin. Under hösten kommunicerade Federal Reserve och ECB vidare stimulanser utan någon bortre gräns vilket eldade på aktiemarknaderna under årets sista kvartal. Denna relativt trendlösa marknad som domineras av centralbankernas agerande och den politiska agendan skapade problem för flertalet hedgefondförvaltare. Det fick till följd Förvaltningsvolymer sedan start (mkr) att allt fler förvaltare valde att minska sin totala risk. Av den anledningen uppvisade Indecaps samtliga tre hedgefonder en risk på mellan 1,9 till 2,5 procent vilket är mycket lågt i ett historiskt perspektiv. Samtidigt summerades avkastningen till mellan 1,0 till -0,8 procent. De största positiva bidragen kom från fondens förvaltare inom Long/Short Equity och inom Fixed Income Arbitrage. Inom Long/Short Equity hade förvaltarna överlag bra värdepappersval och inom Fixed Income Arbitrage tjänade förvaltarna mycket pengar på brantare räntekurvor. Det största negativa bidraget stod strategin Optionsarbitrage för, där förvaltarna missbedömde styrkan i den under året fallande volatiliteten. Vi har under året försökt fördela större volymer till förvaltare som arbetar med taktisk allokering för att möta marknadens tvära kast och minska exponeringen mot förvaltare som bygger sina portfölj på fundamental analys. jun - 02 aug - 02 okt - 02 dec - 02 feb - 03 apr - 03 jun - 03 aug - 03 okt - 03 dec - 03 feb - 04 apr - 04 jun - 04 aug - 04 okt - 04 dec - 04 feb - 05 apr - 05 jun - 05 aug - 05 okt - 05 dec - 05 feb - 06 apr - 06 jun - 06 aug - 06 okt - 06 dec - 06 feb - 07 apr - 07 jun - 07 aug - 07 okt - 07 dec - 07 feb - 08 apr - 08 jun - 08 aug - 08 okt - 08 dec - 08 feb - 09 apr - 09 jun - 09 aug - 09 okt - 09 dec - 09 feb - 10 apr - 10 jun - 10 aug - 10 okt - 10 dec - 10 feb - 11 apr - 11 jun - 11 aug - 11 okt - 11 dec - 11 feb - 12 apr - 12 jun - 12 aug - 12 okt - 12 dec - 12 Guide Hedge Guide Sverige Guide Hedge 2 Guide Hedge 3 Guide Global Guide Tillväxtmarknad Guide Företagsobligation Diskretionärt PPM Fondguide Guide MultiHedge Sparbanksfond Likviditet Sparbanks Fonder Guide High Risk Dynamic Indecap Spar Indecap 2012, sid 5

4 Forts, Verksamheten 2012 Förvaltningsberättelse Inom aktieförvaltningen gick Guide High Risk Dynamic starkast. Fonden distanserade jämförelseindex med 5,1 procent och stannade på en uppgång om 16,4 procent. En framgångsrik strategisk allokering i kombination med en bra aktiesellektion av de underliggande förvaltarna förklarar årets starka relativavkastning. Vidare hörde Stockholmsbörsen till vinnarna under året. Spridningen på sektornivå var dock stor. I topp placerade sig IT-sektorn med uppgångar på 35,8 procent. Därefter följde finansoch industrisektorn med uppgångar på 23,5 respektive 17,7 procent. Sämst utveckling hade media-, samt telekommunikation med nedgångar på 29,2 respektive 7,9 procent. Guide aktiefond Sverige gick starkt med en samlad uppgång på 16,9 procent vilket var 1,4 procentenheter bättre än jämförelseindex. En generell övervikt i industrisektorn samt undervikt i telekommunikationen var de största bidragsgivarna på sektornivå. Sett över längre tid, de senaste fyra åren, har Guide aktiefond Sverige överträffat jämförelseindexets utveckling med 5,4 procentenheter med en uppgång på 85,3 procent. På den globala aktiemarknaden och tillväxtmarknaderna var uppgången mer måttlig vilket till viss del förklaras av en allt starkare krona. Den svenska kronan stärktes mot den amerikanska dollarn från 6,9 till 6,5 kronor per dollar och mot euron från 8,9 till 8,6 kronor per euro. Bäst gick länderna i Europa med en samlad uppgång på 13,0 procent. Den amerikanska marknaden steg 7,7 procent samtidigt som Japan gick upp med 3,2 procent. Även tillväxtregionerna steg överlag. Östeuropa gick upp 18,4 procent följt av Asien som hade en positiv avkastning 12,0 procent och Latinamerika steg 3,2 procent. Uppgången för Guide Tillväxtmarknadsfond samt Guide aktiefond Global uppgick till 10,6 respektive 8,1 procent vilket var i paritet med respektive peer group men cirka en procentenhet sämre än respektive jämförelseindex. Tittar man på utvecklingen sedan starten för snart sju år sedan placerar sig Guide Tillväxtmarknadsfond på en fjärde plats bland samtliga 55 tillväxtmarknadsfonder som finns att tillgå på bankernas fondtorg samt hos nätmäklarna i Sverige. Guide aktiefond Global, den globalfond som har längst historik, har sedan starten 16 november 2004 levererat en årlig positiv avkastning över index om 1,6 procentenheter vilket placerar fonden i den absoluta toppen bland samtliga globalfonder som finns att tillgå på den svenska marknaden. I de tre fonderna som erbjuder blandförvaltning, Sparbanken Bas, Fondguide Bas samt Fondguide Offensiv har samtliga under året haft en neutral strategi vad det gäller aktier kontra hedge-/räntebärande tillgångsslag. Förvaltningen har genomsyrats av en generell övervikt mot tillväxtmarknaderna på bekostnad av utvecklade marknaderna. Samtidigt som fonderna legat underviktade mot svenska obligationsfonder till förmån för hedgefonder. Portföljerna har gått några tiondels procent sämre än peer group vilket är hänförlig både till hedgefondsdelen och aktiedelen. Inom den mycket långsiktiga premiepensionsförvaltningen överviktas portföljerna mot tillväxtmarknader på bekostnad av utvecklade marknader. Samtidigt har portföljerna legat underviktade i svenska obligationer till förmån för svenska korträntefonder samt hedgefonder. Under året steg Premiepension Försiktig 4,0 procent, Premiepension Bas 9,1 procent samt Premiepension Offensiv 9,9 procent. Samtidigt som den belånade AP 7 aktiefond gick upp 18,5 procent. Sedan Premiepensionsportföljerna startade den 28 februari 2007 uppgår avkastningen för Premiepension Offensiv till 28,9 procent och Premiepension Bas 19,8 procent samtidigt som AP7 aktiefond gått upp 6,1 procent. På den svenska räntemarknaden fortsatte räntorna ner trots historisk mycket låga nivåer. De svenska långa räntorna handlades som lägst i juni på en nivå om 1,1 procent. Sammantaget för hela året sjönk svenska långa räntor från 1,6 procent till 1,5 procent, vilket innebar en prisuppgång i obligationsindex på 1,6 procent. Guide Obligationsfond avkastade 3,0 procent och distanserade därmed index med 1,4 procentenheter. Fondens underliggande förvaltare överviktade generellt bostadsobligationer på bekostnad av statsobligationer vilket adderade värde under året. Fonden har sedan staren 30 januari 2006 uppvisat en årlig avkastning på 5,2 procent vilket placerar fonden på en andra plats bland samtliga svenska obligationsfonder. Styrelsen och verkställande direktören för Indecap AB, , avlämnar härmed årsredovisning för 2012, bolagets elfte verksamhetsår. Allmänt om verksamheten Indecap AB bedriver verksamhet enligt lagen om värdepappersmarknaden och står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget har även tillstånd att förvalta specialfonder. Verksamheten består av förvaltning av fondportföljer, diskretionära förvaltningsuppdrag och IPS-verksamhet. Bolaget har sitt säte i Stockholm och hade vid årets utgång tolv anställda. Resultat och ställning Provisionsintäkterna ökade under 2012 till 113,4 mkr (59,5). Premiepensionsförvaltningen svarade för merparten av ökningen men också förvärvet av Folksam Spar bidrog med 6,8 mkr. Även provisionskostnaderna ökade och uppgick under året till 75,3 mkr (35,0). Efter provisionskostnader uppgick rörelseintäkterna till 38,1 mkr (23,9). Rörelsekostnaderna 2012 var högre än föregående år och uppgick till 29,5 mkr (19,8). Huvudorsaken till detta var ökad personalstyrka samt IT-investeringar i samband med övertagandet av Folksam Spar. Rörelseresultatet före skatt och exklusive goodwillavskrivningar för 2012 uppgick till 10,5 mkr (4,8 mkr). Fonder Under 2011 startades en ny fond, Guide High Risk Dynamic, som är utvecklades väldigt väl under Genom att förvaltarna utnyttjade fondens breda mandat att allokera mellan aktier och räntor samt till att finna förvaltare inom flera regioner lyckades fonden slå sitt jämförelseindex med över 5 procentenheter vilket även har resulterat i inflöden och fonden har tredubblats i storlek under Vid årsskiftet förvaltade bolaget 14 fonder fördelat på: 7 aktiefonder 3 blandfonder 3 hedgefonder 1 räntefond Premiepensionsförvaltning Den diskretionära förvaltningen av privatkunders premiepensioner hade under året en stark volymökning men även en god kundtillströmning som ökade kundbasen med över kunder. Merparten av dessa kunder tillkom under andra halvan av året efter lanseringen av Indecaps nya lösning med två förvaltade fond-i-fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg tillsammans med en generationsnedtrappning som har upplevts som mycket positiv av sparbankernas rådgivare. Goodwill Goodwillposten uppstod i och med förvärv under 2012 och avskrivningen påbörjas i år. Goodwill kommer skrivas av under en 3 årsperiod och prövning av nedskrivningsbehov för goodwill sker årligen samt då indikationer på nedskrivningsbehov föreligger. Förvaltat kapital Förvaltat kapital ökade med drygt mkr under Ökningen beror framförallt på starka inflöden i premiepensionstjänsten och den förvärvade volymen i Folksam Spar. Förvaltat kapital var vid årets utgång mkr, en ökning med drygt 37 procent från föregående år. Institutionella kunder Indecaps nära samarbete med ett antal pensionskassor utvecklades under Denna kategori investerare har alltmer kommit att dominera vår institutionella förvaltningstjänst. Tonvikten läggs på förvaltarval och för flera av dessa kunder fungerar vi som en inhyrd investeringskonsult. Vi märker även ett större intresse för skräddarsydda lösningar, exempelvis etiskt fondurval. Indecap inledde därför ett samarbete med ett av de ledande etikföretagen som scannar Indecaps fondförslag. Den etiska screeningen ledde till att Indecap fick ett diskretionärt mandat på 220 miljoner under Sparbankssamarbetet Samarbetet med sparbankerna har under året utökades ytterligare. För att vara nära våra samarbetspartners har två seniora personer anställts, Jan Berglund och Håkan Karlsson, som skall arbeta med råd, stöttning och försäljning mot rådgivarna. Satsningen har inte bara ökat antalet affärer med befintliga samarbetspartners men även medfört att ytterligare åtta banker har tecknat samarbetsavtal, vilket innebär att över hälften av de oberoende sparbankerna i dagsläget samarbetar med Indecap. Individuellt pensionssparande IPS I februari tog Indecap AB över Folksam Spar AB och dess IPS-kunder. Under året har kundernas fondurval mer än Indecap 2012, sid 7

5 FOrts, Förvaltningsberättelse fördubblats vilket har upplevts som positivt. Trots att sparformen har tappat i popularitet och att kunderna blir allt äldre var det 41 % fler som sparande under 2012 än som var under uttagsfas. Nyemission I samband med förvärvet av Folksam Spar genomförde Indecap AB i februari en riktad nyemission till Folksam och Svensk Handel Försäkringar. Nyemissionen finansierades dels genom apport av Folksam Spar samt kontantemission som totalt uppgick till kr. Riskhantering I bolagets verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som bl a motparts-/kreditrisker, marknadsrisker och likvidi tets risker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har styrelsen, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen, fastställt policies och instruktioner för verksamheten. Styrelsen har i särskild instruktion, inom vissa ramar, delegerat ansvaret till medarbetare inom organisationen, vilka i sin tur regelbundet rapporterar till styrelsen. Förutom de finansiella risker eller placeringsrisker som uppstår, hanteras även operativa och strategiska risker inom organisationen. Processen består av identifiering av risker, värdering, uppföljning och rapportering till ledning och styrelse. Ledningen prioriterar åtgärder för att minska alternativt eliminera riskerna inom verksamheten. Bolagets riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som förekommer i verksamheten och att bestämma lämpliga begränsningar för dessa. Riskhanteringen syftar också till att tillse att lämplig kontroll förekommer och att den fungerar på ett adekvat sätt. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande för att fastställda begränsningar ej ska överskridas. Utbildning, kontroll och uppföljning av att regelverk efterlevs sker inom riskoch compliancefunktionen. Funktionen är oberoende från den övriga verksamheten och rapporterar direkt till styrelse och VD. Marknadsrisk Indecap har en mängd diversifierat produktutbud som använder flera strategier och är placerade i olika regioner. Trots det skulle en allmän börsnedgång sannolikt minska Indecaps förvaltade kapital och i förlängning minska intäkterna från förvaltningsarvoden. Ledande befattningshavare Mats Lagerqvist, VD, styrelsemedlem och partner. Mats är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan Bland annat har Mats varit VD och vvd för Swedbank Robur AB under tiden Under samma period var Mats styrelseledamot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var ordförande och vice ordförande. Niklas Lundberg, ställföreträdande VD, styrelsemedlem och grundare av Indecap AB. Niklas Lundberg har varit verksam inom finanssektorn sedan Innan Indecap AB startades var han VD för fondutvärderingsföretaget WIN-rating AB, Senior Manager hos Deloitte & Touche Financial Services samt innehade olika befattningar inom SEB-koncernen. Niklas Lundberg är civilekonom och licensierad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (CEFA). Ägare 2012 Niklas Lundberg genom bolag 22,56 % Mats Lagerqvist genom bolag 7,08 % Övrig personal genom bolag * 3,78 % Summa ägande personal 33,42 % Sörmlands Sparbank 7,02 % Sparbanken i Karlshamn 7,02 % Sparbanken Västra Mälardalen 7,02 % Westra Wermlands Sparbank 5,70 % Sparbanken Syd 3,54 % Bergslagens Sparbank 2,76 % Sparbanken ,20 % Skurups Sparbank 0,90 % Laholms Sparbank 0,78 % Södra Dalarnas Sparbank 0,60 % Åtvidabergs Sparbank 0,60 % Sparbanken Nord 0,36 % Fryksdalens Sparbank 0,30 % Sidensjö Sparbank 0,24 % Norrbärke Sparbank 0,24 % Leksands Sparbank 0,12 % Häradssparbanken Mönsterås 0,06 % Vadstena Sparbank 0,06 % Summa ägande Sparbanker 38,51 % Folksam Sak 20,04 % Svensk Handel Pensionskassa 8,04 % * Tobias Kohl och Karl Wahnberg som arbetar som analytiker på Indecap. Inga andra nära förbindelser enligt 1 kap 2 lagen (2004:46) om investeringsfonder föreligger. Disposition av bolagets vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel disponeras enligt följande: Belopp i kr 2012 Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt Utdelning (1 667 x 9000) Balanseras i ny räkning Summa Motivering till utdelningsförslag Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen. Verksamhetens art och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i övrigt är förenade med bedrivande av näringsverksamhet. Beträffande väsentliga händelser hänvisas till vad som framgår av förvaltningsberättelsen. Bolagets ekonomiska situation per framgår av denna årsredovisning. Förslaget till utdelning, som utgör 16,3% av företagets egna kapital, har gjorts med beaktande av dels reglerna om buffertkapital, riskbegränsning och genomläsning enligt lagen om bank och finansieringsrörelse i 17 kap 3 aktiebolagslagen. Den föreslagna utdelningen utesluter inte investeringar som bedöms erforderliga. Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att företaget vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med företagets interna kapitalt utvärderingspolicy (IKU). Kapitalbasen uppgår efter föreslagen utdelning till 58,8 mkr. Mer information om kapitalbasen framgår av not 3. Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är försvarbar med beaktande av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Indecap 2012, sid 9

6 Resultaträkning FOrts, balansräkning Belopp i kr Not Ränteintäkter Räntekostnader Erhållna utdelningar från fondandelar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 16, Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Övrigt totalresultat - - Årets totalresultat Alla intäkter är hänförliga till Sverige. Belopp i kr Not Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Eget kapital 22 Aktiekapital Reservfond Bundet eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Fritt eget kapital Summa eget kapital SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Poster inom linjen Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga Åtaganden inga inga Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Utlåning till kreditinstitut (betalbara på anfordran) Aktier och andelar Skattefordringar Immateriella anläggningstillgångar 15, Materiella anläggningstillgångar Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Rapport över förändring i eget kapital aktie- Reserv- Överkurs- Balanserad Årets Belopp i kr kapital fond fond vinst totalresultat Vid årets början Vinstdisposition Årets totalresultat Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner med bolagets ägare Utdelning Vid årets slut Vid årets början Nyemission Vinstdisposition Årets totalresultat Summa förmögenhetsförändringar exkl. transaktioner med bolagets ägare Utdelning Vid årets slut Indecap 2012, sid 11

7 Kassaflödesanalys noter Belopp i tkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Not 1 Uppgifter om företaget Årsredovisningen avser Indecap AB med organisationsnummer som är ett svenskregistrerat värdepappersbolag med säte i Stockholm. Adressen till kontoret är Regeringsgatan 60, Stockholm. Justeringar för ej likviditetspåverkande poster Värdeförändring värdepapper Avskrivningar Resultat i överlåtande bolag före fusion Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av fordringar Ökning (+) / Minskning (-) av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av rörelsegren 24, Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Utbetald utdelning till aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Kortfristiga placeringar har klassificerats som likvida medel med utgångspunkt att: De har en obetydlig risk för värdefluktuationer De kan lätt omvandlas till kassamedel De är betalbara vid anfordran Med likvida medel avses kassa och tillgodohavanden hos centralbanker samt utlåning till kreditinstitut kr ( ). Erhållna räntor Summa erhållna räntor Betalda räntor Summa betalda räntor Not 2 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) med ändringsföreskrifterna FFFS 2009:11 och FFFS 2011:54 och Redovisningsrådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Företaget tillämpar så kalllad lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som antagits med tillämning med de begränsningar som följer av RFR 2. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och tolkningsuttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen samt med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom innehav i investeringsfonder som värderas till verkligt värde, i praktiken av fondbolagen angivna kurser. De fordringar som förekommer har kort löptid varför de redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Redovisning av intäkter Bolagets intäkter utgörs huvudsakligen av arvoden hänförliga till den fondförvaltning och diskretionära portföljförvaltning som bolaget bedriver. Som intäkt redovisas arvoden som är hänförliga till räkenskapsåret och har erhållits i enlighet med de beräkningsgrunder som är stadgade i respektive fonds fondbestämmelser eller i uppdragsavtalen avseende de övriga förvaltningsuppdragen. Provisionskostnader Arvoden till distributörer av fonderna redovisas som provisionskostnader och utgörs av en andel av förvaltningsarvodet. Transaktioner på klientmedelskonton redovisas löpande i bokföringen och kundtillgodohavanden är upptagna som tillgång på balansdagen. Skatt Skatt redovisas som aktuell eller uppskjuten. Uppskjuten skatt beräknas enligt den s.k. balansräkningsmetoden. Samtliga belopp är i svenska kronor om inget annat anges. Svenska kronor är den funktionella valutan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar. Bolaget tillämpar avskrivningar enligt plan med följande procentsatser: Inventarier 20% per år. Leasing All leasing utgörs av operationell leasing, vilket innebär att kostnaderna belastar resultatet när de uppstår och tillgångar och åtaganden redovisas inte i balansräkningen. Ersättningar till anställda Ersättningar till anställda i form av lön och pension redovisas i den period arbetsprestationen utförts, liksom sociala avgifter som belöper på dessa ersättningar. Endast avgiftsbestämda pensioner förekommer. Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar som förvärvats i samband rörelseförvärv redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Avskrivningar redovisas i årets resultat över immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden för under året förvärvade IT-system bedöms vara 5 år. Immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod prövas för nedskrivningsbehov årligen och dessutom så snart indikation på att tillgången ifråga minskat i värde. Goodwill Då goodwill posten uppstod i och med förvärv under 2012 och avskrivningen påbörjas i år. Goodwill kommer skrivas av under en 3 årsperiod och prövning av nedskrivningsbehov för goodwill sker årligen samt då indikationer på nedskrivningsbehov föreligger. Fusion Under året har Indecap Spar fusionerats med moderföretaget Indecap AB. Fusionen har redovisats i enlighet med BFNAR 1991:1 Fusion med helägt dotterbolag. Koncernvärdesmetoden har tillämpats vilket innebär att moderföretaget har redovisat det fusionerade dotterbolagets tillgångar och skulder till de värden dessa Funktionell valuta, rapporteringsvaluta och utländsk valuta Företagets funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära tillgångar och skulder i Indecap 2012, sid 13

8 FOrts, noter utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Ickemonetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Ickemonetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med lagbegränsad IFRS kräver att företagets ledning gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkliga utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner omfattar avsättningar till och upplösningar av obeskattade reserver Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas Ett antal nya eller ändrade IFRS träder ikraft först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga fr.o.m. kommande räkenskapsår och framåt planeras inte att förtidstillämpas. Nedan beskrivs de förväntade effekterna på de finansiella rapporterna som tillämpningen av nedanstående nya eller ändrade IFRS väntas få på företagets finansiella rapporter. Utöver dessa bedöms inte de övriga nyheterna påverka företagets finansiella rapporter. Finansiella tillgångar och skulder Redovisning i och borttagande från balansräkningen En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte har skickats. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen delvis utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades, men också utifrån de valmöjligheter som finns i IAS 39. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs på nästa sida. Klassificering och värdering (I) Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av två undergrupper: dels finansiella tillgångar som utgör innehav för handelsändamål, dels andra finansiella tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori. Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. För finansiella instrument som innehas för handelsändamål redovisas såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar i resultatposten Nettoresultat av finansiella transaktioner. (II) Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. I balansräkningen representeras dessa av balansposterna Utlåning till kreditinstitut, Utlåning till allmänheten samt Övriga tillgångar. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten. (III) Investeringar som hålles till förfall Investeringar som hålles till förfall är finansiella tillgångar omfattar räntebärande värdepapper med fasta eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som företaget har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. FOrts, noter (IV) Finansiella tillgångar som kan säljas I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan kategori eller finansiella tillgångar som företaget initialt valt att klassificera i denna kategori. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med periodens värdeförändringar redovisade i övrigt totalresultat och de ackumulerade värdeförändringarna i en särskild komponent av eget kapital, dock ej värdeförändringar som beror på nedskrivningar eller på valutakursdifferenser på monetära poster vilka redovisas i resultaträkningen. Vidare redovisas ränta på räntebärande instrument i enlighet med effektivräntemetoden i resultaträkningen likaså utdelning på aktier. För dessa instrument kommer eventuella transaktionskostnader ingå i anskaffningsvärdet vid redovisningen för första tillfället och därefter vid löpande värdering till verkligt värde att ingå i fond för verkligt värde till dess att instrumentet förfaller eller avyttras. Vid avyttring av tillgången redovisas ackumulerad vinst/förlust, som tidigare redovisats i övrigt totalresultat, i resultaträkningen. (V) Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen Denna kategori består av två undergrupper, dels finansiella skulder som utgör innehav för handelsändamål (se ovan), dels Not 3 Kapitaltäckningsanalys finansiella skulder som vid första redovisningstillfället identifierats som tillhörig till denna kategori (Fair Value Option). I den förstnämnda delkategorin ingår företagets derivat med negativt verkligt värde med undantag för derivat som är ett identifierat och effektivt säkringsinstrument. Förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen. (VI) Andra finansiella skulder Upplåning, inlåning samt övriga finansiella skulder, t ex leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. Kapitalbas Primärt kapital Belopp i tkr Eget kapital Periodiseringsfond (78 % därav, föreg år 73,7 %) Immatriella tillgångar Föreslagen utdelning Primärt kapital Supplemäntärt kapital 0 0 Total kapitalbas Kapitalkrav för kreditrisk enligt schablonmetoden Belopp i tkr Exponeringsklass Exponering Riskv. Belopp Kapitalkrav Exponering Riskv. Belopp Kapitalkrav 1. Institutsexponeringar Stat Exponering mot fonder Övriga poster Summa Kapitalbas Belopp i tkr Total kapitalbas Totalt kapitalkrav för kreditrisker Kostnadsrisker Total kapitalbas Kostnadsrisk, 25 % av fasta omkostnader Överskott Kapitaltäckningskvot 8,13 3,68 Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar innebär att företaget vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med företagets interna kapitalt utvärderingspolicy (IKU). Indecap 2012, sid 15

9 FOrts, noter Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar Indecap AB förvärvade den 1 februari 2012 Folksam Spar med ca kunder med IPS (Individuellt Pensionssparande) hos bolaget. Förvärvet stärker avsevärt Indecaps ställning bland privatkunder och i och med affären blir Folkam delägare i Indecap. Folksam är en av nordens största försäkringsbolag och ett utökat samarbete mellan Folksam och Indecap Not 5 Transaktioner med närstående Forsby Förvaltning i Vingåker AB investerade under mars 9 miljoner kronor i Guide Aktiefond Sverige. I mitten av juni avyttrades merparten av innehavet för 8,4 miljoner. Vid utgången av året så ägde Forsby andelar i Guide aktiefond Sverige till ett värde av 1407 kr och i Guide Hedgefond 2, kr. Not 6 Finansiella risker Riskhantering I företagets verksamhet uppstår olika typer av finansiella risker som kreditrisker, marknadsrisker och likviditetsrisker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har styrelsen, som är ytterst ansvarig för den interna kontrollen i företaget, fastställt policies och instruktioner för verksamheten. Styrelsen har i särskild instruktion inom angivna ramar delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa rapporterar i sin tur regelbundet till styrelsen. Företagets riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som företaget har i sin verksamhet och att för dessa sätta lämpliga begränsningar. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande för att säkerställa att begränsningarna ej överskrids. Riskpolicies granskas regelbundet för att säkerställa att de är aktuella. Personalen utbildas löpande i gällande regelverk för att säkerställa att varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar. I bolaget finns en samlad funktion för självständig kontroll direkt underställd verkställande direktören vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer. AB är en stor möjlighet för bolaget. Förvärvet förväntas leda till intäkts- och kostnadssynergier och kunderna kan motse ett större produktutbud än tidigare från vilket motiverar en köpeskilling över Folksam Spars bokförda tillgångar, således uppstår en goodwillpost. Ledande befattningshavare har inte gjort några transaktioner frånsett indirekta investeringar av avsättningar till Pension. För övrig ersättning se not 10. * Närstående innebär direkt eller indirekt ägande överstigande 10 procent av Indecap AB. ** Samtliga transaktioner sker till marknadsmässiga grunder. Motparts-/kreditrisker Motparts-/kreditrisker avser risken att företaget inte erhåller betalning enligt överenskommelser och/eller kommer att göra en förlust på grund av motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser. Indecap AB har ingen övrig utlåning annan än placering av medel på konto hos bank, (9 378 ) tkr. Härutöver är bolaget exponerad mot upplupna förvaltningsarvoden, (3 210) tkr, samt Övriga kortfristiga fordringar, SEK (579) tkr. Det föreligger inga förfallna fordringar och kreditvärdighet avseende såväl inlåning som fordringar är att betrakta som hög. Företagets rutiner för övervakning av förfallna betalningar och oreglerade fordringar syftar till att minimera kreditförlusterna genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna. Indecap gör bedömningen att bolaget ej har någon omfattande kreditrisk och en mycket begränsad motpartsrisk då alla motparter står under tillsyn av myndighet. Kreditrisken mäts löpande enligt, av FI, fastställd schablonmetod. Bolaget har som policy att minimera sina risker och som målsättning att inga kreditförluster ska uppstå. För att minimera kredit- och motpartsrisker skall Indecap AB endast ingå avtal med kreditvärdiga motparter. Bolaget har inte några finansiella tillgångar som är nedskrivna eller förfallna för betalning. Inga säkerheter är ställda. Marknadsrisk Marknadsrisken består av ränte- och aktiekursrisker i fondplaceringarna. Indecap AB håller inte något eget handelslager, eller valuta för handel. Bolaget har per balansdagen placeringar i Guide Hedgefond till ett marknadsvärde av tkr, Guide Hedgefond 2 till ett marknadsvärde av tkr, Guide Multihedge till ett marknadsvärde av tkr, övriga fondandelar till ett värde av SEK 2,5 tkr. För förvaltningen av egna medel har bolaget policyn att denna skall ske till låg eller mycket låg risk i egna lågriskfonder, i statspapper eller inlåning i bank. Bolagets resultat påverkas endast marginellt av en rörelse i marknadsräntan. Bolaget har vid avstämningsdatum inga skulder eller tillgångar i utländsk valuta. Bolagets likviditet är placerad antingen på inlåningskonto i bank, eller på skattekonto. I ingendera av fallet exponeras kapitalet för marknadsrisk. Likviditetsrisk Likviditetsrisk innebär risken för att företaget får svårigheter att fullgöra åtaganden som är förenade med finansiella skulder. För Indecap AB:s del skulle detta exempelvis kunna vara resultatet av en sämre förvaltning, då en stor del av intäkterna baseras på möjligheten att ta ut rörligt arvode ur de av bolaget förvaltade fonderna, medan kostnaderna i huvudsak är fasta. För att säkerställa att Indecap inte hamnar i likviditetsnöd i det FOrts, noter fall det skulle uppstå en period av sämre förvaltningsresultat, håller bolaget, vid varje tidpunkt, en högre likviditet än vad som krävs enligt gällande kapitalbaskrav. Kontroll sker genom Not 7 Provisioner löpande bokföring, med rapport till styrelsen. Skulder med längre löptid utgörs främst av ingångna avtal för leasingbil (3 år) och hyresavtal (9 månaders uppsägning). Förvaltningsarvode fonder Förvaltningsarvode diskretionär förvaltning Förmedlingstjänst Provisioner fonder Provisioner m.m diskretionär förvaltning I provisioner m.m diskretionär förvaltning ingår försäkringskostnader för premiepensionstjänsten. Not 8 Nettoresultat av finansiella transaktioner Orealiserat resultat aktier och andelar Realiserat resultat aktier och andelar Nettoresultat av finansiella transaktioner omfattar resultat hänförliga till placeringar i fonder värderade till verkligt värde via resultaträkningen och resultat hänförliga till avyttringar av sådana placeringar. Not 9 Allmänna administrationskostnader Belopp i kr Allmänna administrationskostnader omfattar kostnader för personal, hyror, IT, tele, resor,representation, konsulter, förvaringsinstitut, köpta administrativa tjänster och revision. Personalkostnader Lokalhyra Konsultarvode Förvaringsinstitut Övriga administrativa kostnader Totala allmänna administrationskostnader Revisionsuppdrag KPMG Revisionsuppdrag Skatterådgivning Övriga tjänster Totalt Indecap 2012, sid 17

10 FOrts, noter Not 10 Anställda och personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Belopp i kr Ledande befattningshavare Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Styrelse Rolf Lydahl Styrelseordförande Styrelsearvode Richard Josephson Styrelsearvode Jack Junel Styrelsearvode Arvode Investeringskommitté Joacim Lindgren Styrelsearvode Niklas Lundberg 0 0 Styrelsearvode Mats Lagerqvist Styrelsearvode 0 0 Mikael Bohman Styrelsearvode Håkan Nordblad Styrelsearvode Daniel Eriksson Styrelsearvode fr o m Stefan Holm Styrelsearvode fr o m Mikael Claesson Styrelsearvode fr o m Totalt Ledning Mats Lagerqvist VD Lön Pension Niklas Lundberg Lön Stf.VD Pension Bilförmån FOrts, noter Not 11 Bokslutsdispositioner Belopp i kr Avsättning till periodiseringsfond Not 12 Skatter Belopp i kr Aktuell skattekostnad Periodens skattekostnader Skattekostnad hänförlig tilltidigare år Total aktuell skattekostnad Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt 0 0 Totalt redovisad skattekostnad Avstämning av effektiv skatt Rörelseresultat Avsättning till periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats Justering från tidigare år Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Kostnader som ska dras av men som ingår i det redovisade reslutatet Schablonintäkt på periodiseringsfond Total skattekostnad Huvuddelen av de ej avdragsgilla kostnaderna avser ej avdragsgill avskrivning på fusionsgoodwill Not 13 Utlåning till kreditinstitut Belopp i kr Tillgodohavande på klientmedelskonto 0 0 Övriga banktillgodohavanden Not 14 Aktier och andelar Anskaffningsvärde Verkligt värde Anskaffningsvärde Verkligt värde Guide Hedgefond Guide Hedgefond Guide Multihedge Skagen Information om ersättning till risktagare enligt FFFS 2007:5 finns på under fliken ersättningspolicy Indecap 2012, sid 19

11 FOrts, noter Not 15 Goodwill Ackumulerade anskaffningsvärden Goodwill uppkommen via fusion Summa ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 16 Immateriella anläggningstillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar, balanserade IT kostnader Summa ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning enligt plan Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 17 Materiella anläggningstillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar, balanserade IT kostnader Utrangeringar Summa ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 18 Övriga tillgångar Fordringar hos anställd Övriga kortfristiga fordringar *Övriga kortfristiga fordringar härrör sig från förvaltningsarvode för diskretionära mandat som ännu ej inbetalats. Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna förvaltningsavgifter Interimsfordringar FOrts, noter Not 20 Övriga skulder Mervärdesskatt Personalens källskatt Leverantörsskulder Klientmedel 0 0 Övrigt Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och semesterlöner Upplupna sociala avgifter på semesterlön Upplupna sociala avgifter Interimsskulder Kostnader premiepension Not 22 Eget kapital Belopp i kr aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst Årets vinst Vid årets början Omföring av föregående års vinst Nyemission Utdelning Årets resultat Vid årets slut Not 23 Finansiella tillgångar och skulder Belopp i tkr, 2012 (2011) lånefordringar Finansiella tillgångar Finansiella summa Verkligt värde & kundfordringar värderade till verkligt skulder Övriga skulder redovisat värde värde via resultatet Placering i aktier och andelar (12 424) (12 424) (12 424) Utlåning till kreditinstitut (9 379) (9 379) (9 379) Övriga tillgångar (5 589) (5 589) (5 589) Skattefordran 885 (1 874) 885 (1 874) 885 (1 874) Summa (16 842) (12 424) (29 266) (29 266) Övriga skulder (10 305) (10 305) (10 305) Summa (10 305) (10 305) (10 305) Finansiella tillgångar Finansiella tillgångar indelar vid värdering i följande kategorier: 1. Finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen 2. Investeringar som hålles till förfall 3. Lånefordringar och kundfordringar 4. Finansiella tillgångar som kan säljas Samtliga av Indecap AB:s finansiella tillgångar värderade till verkligt värde klassificeras i kategori 1. I kategori 1 utgörs tillgångarna av finansiella placeringar i form av fondandelar. Värdet av fondandelarna tas upp till det fulla marknadsvärdet och har en prissättning som tas upp på en aktiv marknad. Exempel på tillgångar i kategori 3 är likvida medel/utlåning till kreditinstitut, kundfordringar och långfristiga fordringar. Likvida medel/utlåning till kreditinstitut består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker. Fordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta från respektive fond. Fordringarnas löptid är kort, varför de redovisats till nominellt belopp utan diskontering. Finansiella skulder Finansiella skulder indelas vid värdering i följande kategorier: 1. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. 2. Övriga finansiella skulder. Finansiella skulder som inte innehas för handel värderas normalt till upplupet anskaffningsvärde. Exempel på skulder som värderas i denna kategori är leverantörsskulder och övriga skulder. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. Indecap 2012, sid 21

12 FOrts, noter Not 24 Förvärv av rörelse Den 1 februari 2012 förvärvade Indecap AB 100 % av aktierna i det onoterade bolaget Folksam Spar AB och betalde med aktier. Under de 11 månaderna fram till 31 december 2012 bidrog dotterbolaget med tkr till koncernens intäkter och tkr till koncernens resultat efter skatt. Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari 2012, uppskattar företagsledningen att koncernens intäkter skulle ha blivit tkr och periodens resultat skulle ha blivit tkr. Effekter av förvärv 2012 Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten, tkr: Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 20 Kundfordringar och övriga fordringar 257 Likvida medel Leverantörsskulder och övriga skulder Skatteskulder från Folksam 206 Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill Överförd ersättning Indecap AB förvärvade den 1 februari 2012 Folksam Spar med ca kunder med IPS (Individuellt Pensionssparande) hos bolaget. Förvärvet stärker avsevärt Indecaps ställning bland privatkunder och i och med affären blir Folksam delägare i Indecap. Folksam är en av nordens största försäkringsbolag och ett utökat samarbete mellan Folksam och Indecap AB är en stor möjlighet för bolaget. Förvärvet förväntas leda till intäkts- och kostnadssynergier och kunderna kan motse ett större produktutbud än tidigare vilket motiverar en köpeskilling över Folksam Spars bokförda tillgångar, således uppstår en goodwillpost. Förvärvsrelaterade utgifter Förvärvsrelaterade utgifter uppgår till 811 tkr och avser arvoden till konsulter i samband med bla due diligence. Dessa utgifter har lagts till anskaffningsvärdet. Överförd ersättning Tkr Emitterade aktier (259 st) Villkorad köpeskilling, reglerad Total ersättning Värdet för Indecap ABs aktier baserades på tidigare aktietransaktioner samt Folksams interna marknadsvärdering av Indecap AB. Den villkorade köpeskillingen är baserad på utveckling av ett nytt IT-system och någon ytterligare justering är inte aktuell. FOrts, noter Not 25 Fusion av dotterbolag Under året har dotterföretaget Indecap Spar AB, , fusionerats med moderbolaget. Resultat- och balans räkningarna i dotterföretaget Indecap Spar AB per fusions dagen 30 december 2012 framgår nedan. Tkr Nettoomsättning Rörelseresultat Koncerngoodwill Finansiella anläggningstillgångar Skattefordran 20 Omsättningstillgångar 484 Likvida medel Skulder 29 Fusionsdifferensen uppgår till 0 kr. Dotterföretaget förvärvades per 1 februari Nettoomsättningen, 259 tkr, och rörelseresultatet, -57 tkr avseende januari 2012, ingår inte i Indecap ABs redovisning. Ekonomisk översikt Belopp i tkr Resultaträkning Provisioner Rörelseresultat Årets resultat Balansräkningar Finansiella placeringar Goodwill Immateriella anläggninstillgångar Kassa och utl. till kreditinstitut Övriga tillgångar inkl.materiella anläggningstillgångar Skulder Obeskattade reserver Eget kapital Nyckeltal Avkastning på eget kapital 1% 20% 19% 34% Soliditet 74% 62% 66% 55% Kapitaltäckningsgrad 12,29% 24,08% 157,60% 171,00% Kapitaltäckningskvot 8,13 3,68 5,39 5,77 Kapitalbas Justerat eget kapital Avkastning på eget kapital beräknas genom att dividera resultatet före bokslutsdispositioner efter avdragför schablonskatt med genomsnittligt justerat eget kapital. Soliditet utgör justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Kapitaltäckningsgrad beräknas genom att dividera kapitalbasen med riskvägda tillgångar. Kapitaltäckningskvot beräknas genom att dividera kapitalbasen med kapitalkravet för kostnadsrisk. Kapitalbasen utgörs av eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för föreslagen utdelning. Justerat eget kapital utgörs av eget kapital plus reserver justerat för latent skatt. Indecap 2012, sid 23

13 styrelsen ROLF LYDAHL, STYRELSEORDFÖRANDE Rolf har erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet, bl.a. som VD i finansbolaget Probo, vice VD i Nordstiernan och medlem av företagsledningen i Retriva. Rolf driver egen verksamhet i fastighetsbranschen och har dessutom följande styrelseuppdrag: ordförande i fastighetsbolagen Jernhusen och Atlasmuren samt ledamot i Vasakronan och Nobina. Rolf har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. MIKAEL BOHMAN, LEDAMOT Mikael är VD för Sparbanken Västra Mälardalen. Mikael har en lång erfarenhet från olika chefsbefattningar inom banken. Dessförinnan arbetade Mickael bland annat som ekonomichef för ett IT-bolag och hade ledande befattning hos Nordea. JACK JUNEL, LEDAMOT Jack har erfarenhet från flera av finansbranschens olika områden. Han har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Bland tidigare chefsbefattningar märks VD för dåvarande PKbankens fondbolag, VD för Jacobson & Ponsbach Fondkommission, finansdirektör Wasa Försäkring, VD för Länsförsäkringar Kapitalförvaltning. Jack har styrelseuppdrag och förtroendeuppdrag av olika karaktär. Han sitter i disciplinnämnderna för Stockholms fondbörs och Swedsec som licensierar kundrådgivare inom finansbranschen. MATS LAGERQVIST, LEDAMOT/VD Mats är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har verkat inom finansbranschen sedan Bland annat kan nämnas att Mats har varit VD och vvd för Swedbank Robur AB under tiden Under samma period var Mats styrelseledamot i Fondbolagens Förening där han under vissa år var ordförande och vice ordförande. MIKAEL CLAESSON, LEDAMOT Mikael Claesson är VD för Svensk Handel Försäkringar och har mer än tjugo års erfarenhet från ledande befattningar inom livförsäkringsbranschen. Mellan åren 2001 och 2011 som vvd och VD ansvarig för uppstarten och utvecklingen av verksamheten inom Moderna Försäkringar Liv. Mikael har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. DANIEL ERIKSSON, LEDAMOT Daniel är produktdirektör i Folksams koncernledning. Sitter i styrelsen för bland annat FIH Erhvervsbank A/S och KPA Pensionsservice. Daniel Eriksson är civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm), jur.kand. (Stockholms universitet), MBA (INSEAD) och arméingenjör (Arméns tekniska skola). Daniel har under sina sju år på Folksam främst arbetat med förändring varav de senaste fem åren som produktdirektör. JOACIM LINDGREN, LEDAMOT Joacim är civilekonom och VD för Sörmlands Sparbank sedan Han kom då närmast från tjänsten som VD för Skandia- Banken Fonder AB och ett antal ledande befattningar inom Skandia och PKbanken. Han har ett styrelseuppdrag i sparbanken och är ledamot i styrelser med anknytning till sparbankssfären samt i ett par mindre företag. NIKLAS LUNDBERG, LEDAMOT Civilekonom och diplomerad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (CEFA). Niklas har varit verksam inom finanssektorn sedan 1989, bland annat som VD för fondutvärderingsföretaget WIN- Rating AB, Senior Manager hos Deloitte & Touche Financial Services. Dessförinnan hade han olika befattningar inom SEB koncernen. STEFAN HOLM, LEDAMOT Stefan är affärsområdeschef för Folksam Partner och sitter i Folksams koncernledning. Han var tidigare vd för Förenade Liv och sitter nu i styrelsen för bland annat KPA Livförsäkring, Folksam Fondförsäkring, Fonus, och det finska försäkringsbolaget Aktia Skadeförsäkring. Stefan är civilekonom från Lunds Universitet och har arbetat i mer än 25 år inom försäkringsbranschen. RICHARD JOSEPHSON, LEDAMOT Richard har arbetat inom den finansiella sektorn i över 20 år. Erfarenheten omfattar bland annat ansvar för corporate finance verksamheten inom SEB, chef för Goldman Sachs Stockholmskontor samt partner på EQT Partners. Richard arbetar för närvarande med corporate finance frågor inom SEB Enskilda. HÅKAN NORDBLAD, LEDAMOT Håkan är VD för Westra Wermlands Sparbank sedan Han kom då från Nordea där han varit verksam sedan 1990 och hade ett flertal ledande befattningar, bland annat koncernansvarig för Segment Corporate och chef för Lean Banking. Håkan är ledamot i styrelser med anknytning till sparbankssfären samt i Ekoväst Invest och några mindre bolag. PETER BREDELIUS, STÄNDIG SEKRETERARE Peter är Advokat och delägare i Advokatfirman Lindahl. Peter blev Jur. Kand 1988 och efter tjänstgöring vid Nyköpings tingsrätt anställdes han 1990 vid Advokatfirman Lindahl. Peter har särskild erfarenhet inom allmän affärsjuridik, insolvensrätt, fastighetsrätt och processrätt. Indecap 2012, sid 25

14 underskrifter revisionsberättelse Till årsstämman i Indecap AB, org. nr Härmed försäkras att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed. De lämnade uppgif- godkänts för utfärdande av styrelsen den 13 mars Före- årsredovisningen. Årsredovisningen har, som framgår nedan, terna stämmer med de faktiska förhållandena i verksamheten tagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som på bolagsstämman den 11 april skulle kunna påverka den bild av företaget som skapats av Stockholm den 13 mars 2013 Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Indecap AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Indecap AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Niklas Lundberg Joacim Lindgren Mikael Claesson Rolf Lydahl Styrelseordförande Jack Junel Mikael Bohman Daniel Eriksson Mats Lagerqvist Verkställande direktör Richard Josephson Håkan Nordblad Stefan Holm Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Indecap ABs finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 28 mars Helene Willberg Auktoriserad revisor Indecap 2012, sid 27

15 Regeringsgatan 60, Stockholm indecap.se

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET

REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sparbanken Göinge AB (organisationsnummer 516406-0716) får härmed avge årsredovisningen för verksamhetsåret 2012. Försämrad

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014

Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Valdemarsviks Sparbank ÅRSREDOVISNING 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB Tryck: Tryckeriet i Valdemarsvik AB Omslagsbild: Företagsrådgivare Ulrica Lindberg Karlsson på Valdemarsviks Sparbank med sin

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken

Arvika huvudkontor Charlottenberg Edane Koppom Töcksfors Åmotfors Årjäng Kundcenter / Telefonbanken Årsredovisning 2014 Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändringar i eget kapital 10 Kassaflödesanalys (indirekt metod)

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex

Orusts Sparbanks årsredovisning 2011. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 200 ex Årsredovisning 2011 Orusts Sparbanks årsredovisning 2011 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 200 ex Omslagsfoto Musselodling, Scanfjord AB, Mollösund Arjan Gittenberger

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank.

VD har ordet. Jag kan nu se tillbaka på 2013 och mitt första år som VD för Södra Dalarnas Sparbank. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag - nyckeltal 5 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter 10 Underskrift av styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 27 Innehåll VD har ordet Förvaltningsberättelse Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Företagsstyrning Huvudmän Högsbynytt Personalen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.)

NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9. för Sparbanken Gripen AB (publ.) NORDVÄSTSKÅNINGARNAS EGEN BANK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 för Sparbanken Gripen AB (publ.) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse. 3-6 Fem år i sammandrag. 7-8 Förslag till vinstdisposition.

Läs mer

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt.

Årsredovisning 2014. För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. Årsredovisning 2014 För andra är Norra Bohuslän en liten del av Sverige. För oss betyder den allt. VD-kommentar för verksamhetsåret 2014 Lokal utveckling När vi summerar 2014 kan vi se tillbaka på ett

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Å r s r e d o v i s n i n g 2007 INNEHÅLL VD kommenterar... 1 Fem år i sammandrag... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till de finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank

Årsredovisning 2014. Södra Dalarnas Sparbank Årsredovisning 2014 Södra Dalarnas Sparbank Innehåll VD har ordet 1 Omvärldsanalys 3 Förvaltningsberättelse 4 Fem år i sammandrag - nyckeltal 7 Finansiella rapporter 9 Resultaträkning 9 Balansräkning 10

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer