,e;/t -::} södertälje l<ommun OB~ 13. Handlingsplan e-hälsa TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 15/026

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",e;/t -::} södertälje l<ommun 2015 -OB~ 13. Handlingsplan e-hälsa 2015-2019 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-06. Dnr: 15/026"

Transkript

1 södertälje l<ommun l (3) TJÄNSTESKRIVELSE Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Handlingsplan e-hälsa ANKOM SODERTÄLJE KOMMUN OB~ 13,e;/t -::} Dnr...\i.t\~.~9..:): ~... Dnr: 15/026 Sammanfattning av ärendet Äldreomsorgsnämnden tog 2014 beslut om en handlingsplan för e-hälsa för Handlingsplanen för e-hälsa är en del i det arbete som följer av årsvisa överenskommelser om "Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten", som Sveriges kommuner och landsting tecknar med regeringen. Syftet med överenskommelserna om e-hälsa har varit att skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare genom att utveckla insatser, verktyg och processer inom hela socialtjänsten med stöd av ny teknik. Föreliggande förslag till handlingsplan för e-hälsa för är en revidering av tidigare plan. Planen innehåller en beskrivning av finansiering, organisation och samverkan för arbetet med e-hälsa i Södertälje kommun samt pågående projekt. Därutöver finns en strategisk bedömning inför framtiden. Revideringar har gjorts enligt följande: Kapitel l & 2 Mindre justeringar och uppdateringar Kapitel 3 Revidering av statusläge och tidsplan för projekt i tabellen. Tillägg i form av beskrivning av de olika projektens innehåll Kapitel4 Har omarbetats och utvecklats, med tydligare beskrivningar av centrala förutsättningar i e-hälsoarbetet Kapitel 5 Inga ändringar. Social- och omsorgskontoret föreslår att nämnden godkänner kontorets förslag till handlingsplan för e-hälsa Södertälje kommun l Stab l Södertälje l Organisationsnr: l Besöksadress: Campusgatan 26, Södertälje l Växel:

2 Tjänsteskrivelse södertälje kommun 1 Social- och omsorgskontoret 2 (3) Beslutsunderlag Social- och omsorgskontorets tjänsteskrivelse, daterad Handlingsplan för e-hälsa , daterad Ekonomiska konsekvenser och finansiering Arbetet finansieras i första hand inom ordinarie budgetramar_ I den mån extern finansiering kan erhållas ska ansökan göras_ Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: Social- och omsorgskontoret föreslår att nämnden godkänner kontorets förslag till handlingsplan för e-hälsa ( '- (Ii l GyJ~LL : j l l ~ il da J ohap.sson Socialdirektör 1 ( (Ui~ Kvalitets- och utvecklingschef, e-hälsosamordnare Simon Lindgren!T-strateg Handläggare: Lisa Mattsson Kvalitets- och utvecklingschef Stab Telefon (direkt): E-post:

3 Tjänsteskrivelse l södertälje kommun l Social- och omsorgskontoret 3 (3) Beslutet skickas till Akten Kommunstyrelsen KPR KHR

4 Social- och omsor;jskontoret ~ Södertä1je Reviderat 201s- ~) lwmmun Handlirtgsplan för e-hälsa Antagen av ÄON, SN OMS

5 2 l. Vad är e-hälsa? Finansiering och organisation för e-hälsoarbetet i Södertälje kommun Projekt i Södertälje utifrån de nationella målen om e hälsa Sammanställning av projekt Beskrivning av projekt Övriga pågående utvecklingsarbeten Viktiga förutsättningar för att uppfylla målen avseende e-hälsa- strategisk bedömning Revidering av handlingsplanen... 9

6 3 1. Vad är e-hälsa? Regeringen tog 2006 beslut om en nationell IT -strategi for vård och omsorg. Ökad användning av teknik och IT inom vård och omsorg innebär stora möjligheter till ökad delaktighet i vården for invånaren, men också effektiviserad administration for personalen. Därtill kommer också nya möjligheter får beslutsfattare att samla in statistik och underlag for verksamhetsutveckling. Strategin har senare reviderats till en nationell strategi för e-hälsa. Den handlar i korthet om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och forbättras med hjälp av digitalteknik. Inom ramen for nationell e-hälsa är nyttan for invånare, personal och beslutsfattare i fokus. Detta tydliggjordes i samband med revideringen och samtidigt har kommunernas och social~änsternas betydelse i strategin utvecklats. Arbetet med e-hälsa leds på central nivå av en programstyrgrupp, som samordnas av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Som ett led i arbetet att forbättra och säkra kvaliteten i socialtjänsten 1 har regeringen och SKL gjort årliga överenskommelser, med början 2010, om "Stöd till en evidensbaserad praktik for god kvalitet inom socialtjänsten". Syftet med dessa överenskommelser har varit att skapa nytta får invånare, personal och beslutsfattare genom att utveckla insatser, verktyg och processer inom hela socialtjänsten med stöd av ny teknile Kopplat till varje överenskommelse har regeringen via SKL betalat ut stimulansmedel for defmierade användningsområden och mål. En betydande del av överenskommelsen rör kommunernas arbete med e-hälsa, som också syftar till att uppnå målen i den Digitala agendan (Näringsdeparternentet presenterade den 6 oktober 2011 "It i män.11iskans tjänst- en digital agenda for Sverige"). Agendan är en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser ska utnyttjas bättre. 2. Finansiering och organisation för e-hä1soarbetet i södertälje kommun SKL organiserar arbetet på nationell nivå. Det regionala arbetet samordnas av IT -forum (ligger under Kommunfårbundet Stockholms län, KSL), där Södertälje kommun deltar. Från och med årsskiftet 2014/2015 gick IT-forum in i KSL:s ordinarie verksamhet, vilket innebär en ambitionshöjning for digitaliseringsfrågorna. Samordningsansvaret for Södertäljes e-hälsoarbete ligger på Social- och omsorgskontoret Det lokala arbetet sker med befintliga personella resurser och finansieras av nämndernas ordinarie budgetramar. Kommunen har en särskilt utsedde-hälsosamordnare som representerar kommunen i det regionala samarbetet. E-hälsosarnordnaren är sammankallande i en lokal arbetsgrupp som ansvarar får såväl strategiska som operativa frågor. I gruppen ingår kornmunens IT -strateg, socialoch omsorgskontorets!t-strateg, kvalitetsutvecklare, MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska), 1 Överenskommelsen omfattar numera hela socialtjänsten, dvs äldre, funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorg

7 4 systemforvaltare och verksamhetsansvariga chefer. E-hälsosamordnaren rapporterar löpande dels till kontorets ledningsgrupp samt till ansvariga nämnder. 3. Projekt i södertälje utifrän de nationella målen om e-hälsa Målen for överenskommelsen mellan regeringen och SKL om e-hälsa 2014 (en fortsättning på 2013 års målsättningar) var att öka: användningen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och underlätta for den enskilde samt att effektivisera verksamheten ~ andelen av berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll och behörighetsidentifikation andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt information mobilt användningen av Nationell Patient Översikt 3, både kunna ta del av och tillgängliggöra information andelen digitala trygghetslarm, i forhållande till antalet trygghetslarm som kommunen beviljar samt fatta beslut om en långsiktig plan för övergång till digitala trygghetslarm och därmed förbättrade möjligheter till en ökad trygghet och service i hemmet Utifrån dessa målsättningar har ett antal projekt startas i Södertälje. I tabellen nedan redogörs for statusläge och projekttid for dessa projekt: 3.1 Sammanställning av projekt Målområde Delprojekt Statusläg~ augusti 2"015 Plane; ad Ansvarig pmjekttid nämnd Mobilitet Tid- och Projektet pågår. Hemtjänsten ' ÄON insatsrapportering i Hovsjö arbetar med hemtjänst/ digital tidsrapporteringen. dokumentation Trygghet, service Införande av digitala Upphandling av leverantör 2015 ÄON och delaktighet i trygghetslarm pågår och anbudshemmet utvärderingen beräknas vara klar innan sommaren. Implementering av nya trygghetslarm kan börja under hösten Trygghet, service Tillsyn och Pilotprojekt med Telia ÄON och delaktighet i manitorering Healthcare. En projektgrupp ska tillsättas och Projektplan 3 Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt for behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare

8 5 hemmet ska vara klar innan sommaren och projektet kommer sedan att pågå under hösten NPÖ (Nationell Anslutning till NPÖ Projektet avslutat. NPÖ är * ÄON patientöversikt) får att konsumera driftsatt. information. Gäller samtliga vård- och omsorgsboenden samt korttids boende. Trygghet, service Införande av Rutiner och metodstöd har * ÄON och delaktighet i videoteknik vid tagits fram. Driftsattes i juni hemmet vårdplanering 2015 och kommer att börja användas under hösten E-tjänster Socialrådgivning på Förstudie har genomförts. SN nätet Inget beslut taget. Ekonomiskt bistånd En e-tjänst i LifeCare Tester genomförs under 2016 hösten 2015 Gemensam plattform för Projektet drivs av utveckling av e- kommunstyrelsens kontor 2016 tjänster i i samverkan med kommunen fackkonto r. SN ÄON,SN ochoms 3.2 Beskrivning av projekt Tid- och insatsrapportering hemtjänst I ett och samma system kan personalen använda sig av mobiltelefoner för att registrera besök, besökstid, vem som utfört besöket samt vilka insatser som har utförts. För att säkerställa att informationen registreras i vårdtagarens bostad används kvittens mot exempelvis en kvittensknapp. Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner och privata vårdgivare i hela landet. NPÖ är ett webbaserat verktyg för sammanhållenjournalföring och nås antingen via ditt journalsystem eller via en länk som kan läggas till exempel på ett intranät.

9 6 NPÖ är ett nationellt initiativ som syftar till: Stärkt patientsäkerhet Effektivare flöden får vårdövergångar mellan vårdgivare Digitala trygghetslarm I socialtjänstalgen finns krav på att kommunerna ska erbjuda äldre och andra behövande ett tryggt och säker boende med god kvalitet. Väl fungerade trygghetslarms lösningar är en fårsutsättning får att uppnå detta. I takt med att det analoga telenätet stängs ner och telekommunikationen successivt genomgår en digitalisering ökar kraven på kommunerna att kunna tillhandahålla digitala trygghetsarm. I Södertälje pågår under sommaren 2015 en upphandling av digitalt trygghetsarm och de nya trygghetslarmen kommer, enligt plan, att implementeras under hösten Videoteknik vid vårdplanering När en patient ska skrivas ut från sjukhus deltar ofta många olika yrkestitlar. Förutom patient, sjuksköterska och anhörig kan läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och biståndshandläggare från kommunen delta. Med hjälp av videoteknik kan dessa koppla upp sig på videokonferens och behöver på så vis inte resa till en fysisk plats får att genomfåra utskrivningssamtalet tillsammans. Det sparar både restid och kostnader får miljön. Tillsyn och monitoreringffelia Home Care Syftet med piloten är att testa och validera Telias sortiment av Home Care tjänster och få fårstålse får hur digitala lösningar kan implementeras i kommunen på effektivt sätt och erhålla kunskap om var digitala tjänster ger nytta till brukaren. Under perioden september 2015 till februari 2016 kornmer ett pilotprojekt med Telia att genomfåras. Telia Home Care kopplar olika sensorer i hemmet tillenehälso nub/box. Genom Boxen kan exempelvis information om vikt, blodtryck och hjärtfrekvens samlas in. Boxen kan också påminna om att stänga av kaffebryggaren eller att ta medicin. Information inom Home Care tillhör personen som äger boxen. Om anhöriga eller vårdpersonal har blivit godkännda att ta del av informationen kan de exempelvis få larm om personen inte rör sig under vissa tider eller om ytterdörren öppnas mitt i natten. Man kan välja funktioner utifrån behov och förutsättningar. Detta är ett väldigt användbart verktyg får äldreomsorgen som f'ar hjälp att hålla koll på personer som behöver extra tillsyn. På så sätt bidrar Home Care till att skapa fårutsättningar får att undvika olycksfall. Vi underlättar även arbetet får berörd vårdpersonal genom att antalet kommunikationsenheter som måste hanteras minskar. Efter årsskiftet 2015/2016 ska projektet utvärderas.

10 7 3.3 Övriga pågående utvecklingsarbeten Målområde Delprojekt statusläge Planerad Ansvarig augusti pro.iekttid nämnd Trygghet, service Stockholm Digital Planering och ÄON och delaktighet i Care (SDC) start under höst hemmet Införande av Implementering Införandeprojekt ÄON/ ÄBIC/ffiiC påbörjas under kommer att pågå OMS - hösten 2015 under 2015/2016 Digitalt Projektet pågår ÄON/ ledningssystem sedan mars OMS/SN Stockholm Digital Care (SDC) SDC är ett samverkansprojekt mellan Stockholms stad, Nacka kommun, Värmdö kommun, Huddinge kommun, Södertälje kommun, Swedish ICT, Aperir Network AB, Swedish Medtech AB samt Kommunförbundet Stockholms Län. Projektet sträcker sig från t.o.m Syftet med projektet är att: Öka tillväxt i regionen inom området digital teknik. Stödja ett aktivt och självständigt åldrande med god livskvalitet. Utveckla digitala lösningar i kontakt med närstående, omsorg och sjukvård. Södertälje kommer att delta med en resurs på l 00 procent. Halva resurskostnaden bekostas av social- och omsorgskontoret och resten fmansieras av tillväxtverket Lifecare (inkl. ÄBIC) Lifecareprogrammet en del av Tietas IT -baserade lösningar inom området Socialtjänst. Lifecare stödjer den aktuella handläggningsprocessen (ÄBIC, IBIC) och säkrar att rätt information fmns på rätt ställe för rätt vård. Förnyelsen från befmtliga lösningar kommer att ske stegvis under tiden som Tieto vidareutvecklar och ersätter befintlig funktionalitet med nya lösningar. Det innebär att användarna kan fortsätta arbeta i befintliga program såsom Procapita och Laps Care under tiden som dessa byggs om. Digitalt kvalitetsledningssystem Syftet med projektet är att skapa ett digitalt kvalitetsledningssystem på intranätet, Kanalen för att verksamheten enkelt ska få tillgång till fastställda versioner av dokument och i rätt sammanhang. Exempel på dokument är styrdokument, rutiner, checklistor, mallar, "lathundar". Sammanhanget eller processen ska visas med grafik och utgöra navigationen för ledningsystemet Vidare ska en analys göras för att se över hur nämndernas administration kan förenklas och effektiviseras med hjälp av ett dokumenthanteringssystem med tillhörande funktioner för elektronisk distribution av nämndhandlingar.

11 8 Projektets mål är att införa ett it-stöd för processbeskrivningar, dokumenthantering och avvikelsehantering och det enligt de krav som ställs i Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Målbilden är att användarna och organisationen upplever systemet som enkelt och användarvänligt. Tillgången ska baseras på roll och ansvar i organisationen. Enligt projektplanen ska projektet pågå under Viktiga förutsättningar för att uppfylla målen avseende e-hälsastrategisk bedömning Utvecklingen inom IT -området får fort framåt och ger kommlmal omsorg möjlighet att möta den demografiska utvecklingen utan skenande kostnadsökningar. Direktiv från regieringen och nationella överenskommelser påverkar också kommunerna till kontinuerlig verksamhetsutveckling. Insikt om behov och framtida utmaningar samt förståelse för att modern inforn1ationsteknik ger möjligheter är tillfredställande finns idag hos ansvariga politiker och tjänstemän. Positivt är också att viljan till förändring är stor i alla led. Dock behöver arbetet struktureras och projekt och insatser prioriteras så att resurser kan fokusera på i förväg planerade uppdrag. Ett problem i dagsläget är att informationen som dokumenteras inte är tillgänglig eller användbar när den behövs i tillräcklig utsträckning. Orsaken är att mycket av dokumentationen sker manuellt och pappersbaserat. Det gäller allt från pinstatistik till social dokumentation. Dessutom sker insats- och ruttplanering samt rapportering av insatserna manuellt. Insamling, korrigering och sammanställning av information är tidskrävande och ger mindre utrymme för analys och därmed risk för sämre beslutsfattande. Särskilt allvarligt utifrån ovanstående är risken för avvikelse i rättsäkerheten för den enskilde. För att möta den demografiska utmaningen utan kostnadsökningar behöver personalens tillgänglighet öka. Mer tid för brukare och mindre tid för administrativa uppgifter. Digital teknik ger möjlighet till ökad tillgänglighet av personal genom automatisering och mobilitet. Med ökad mobilitet blir arbetet mer effektivt i samma utsträckning som det tar tid att åka får att hämta och lämna information. Ett exempel är omsorgspersonalen som har planeringen i surfplatta/mobil och startar insatsrapporteringen automatiskt med hembesöket antingen via låsöppning eller annan registrering via app i handenheten. Digital teknik ger vidare verktyg får ökad tillgänglighet till rätt infmmation vid rätt tillfålle. Med rätt information vid varje enskilt tillfålle ökar kvaliteten i vård och omsorg och förmågan att tillgodose individens behov (i centrum). Arbetet blir effektivare och kvaliteten samt rättsäkerheten ökar om pinstatistik, insatsrapportering med flera triviala informationsuppgifter kan ske automatiskt. Kan även den sociala dokumentationen ske i närtid till insatsen hos brukaren i mobilenhet så frigör det också tid. För individens självständighet (behov) kommer mer av hälsa och omsorg att bedrivas i ordinärt boende. Det ställer krav på att infrastrukturen byggs ut till hemmen och kan användas för alla

12 9 parter (brukare, anhörig, kommun och landsting). Informationen om den enskilde kommer att behöva delas mellan alla berörda parter, men på ett sådant sätt att integriteten säkerställs. För att göra informationen tillgänglig digitalt behöver verksamheten säkerställa informationens sekretess, spårbarhet och riktighet genom informationsklassning. Det pågående projektet med att införa ett gemensamt digitalt ledningssystem är särskilt viktigt då det syftar till att beskriva informationen i verksamheten. V ar den.fmns, i vilken del av processen den produceras/konsumeras och av vem. Det är en förutsättning för fortsatta satsningar avseende ökad tillgänglighet av information. Avslutningsvis gäller att framtida beslut kring nya projekt bör tas med utgångspunkt från tillgängliga resurser, krav från omvärlden och lokala politiska beslut och målsättningar. Beslut angående nya projekt ska tas av Social- och omsorgskontorets ledningsgrupp. Arbetsgruppen e Hälsa förbereder beslutsunderlag och samordnar det löpande arbetet. I det fortsatta arbetet bör kommunens pensionärs- och handikappråd samt brukare och brukarorganisationer också ges möjlighet att delta. 5. Revidering av handlingsplanen Handlingsplanen ska revideras årligen, då även avstämning av projekt sker.

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2014-03-11 SN 2013/0154 0480-453891 Socialnämnden Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Inledning Syfte med planen Kommunstyrelsen beslutade 2008 att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg och gav samtidigt

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.55 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun 2016-2019 Antagen av FLG 2016-03-16 Dnr: SN 2015-89 1(5) Handlingsplan för ehälsa i Söderköpings kommun 2016-2019 Bakgrund Kommunerna i Östergötland och Region

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017 Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017 Uppföljning av genomförda insatser 2014-2015 Planerade insatser 2016-2017 Antagen av Nätverket för ehälsa 2015-10-20 Antagen av ledningsgrupp för vård

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg KS dnr 12/512

Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg KS dnr 12/512 1 (2) 2013-03-27 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 34 22 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Yttrande över Motion Trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorg

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation Agenda Mötet öppnas Presentation Föregående mötesanteckningar Information

Läs mer

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Leif Eriksson 2014-03-10 Diarienummer ALN-2014-0125.30 Äldrenämnden Övergång från analoga till digitala trygghetslarm Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d 1 (3) 2009-09-07 Tjänsteskrivelse Dnr 09/89 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Eva Wahtramäe Medicinskt ansvarig sjuksköterska 08-550 223 73 eva.wahtramae@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Yttrande

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 1 I hemmet med meningen i kommunen, i och i närheten av bostaden. 1 (8) Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-03-14 Sida 11 (19) 6 Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten Sveriges kommuner och landsting har ingått ett antal överenskommelser med regeringen, vilka

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik

Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik OSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) Sammanträdesdatum 2014-09-30 Socialnämnden 70 Handlingsplan för ehälsa 2014-2015 för ökad trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik Dnr2014.sn0198

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Individuella insatser inom äldreomsorgen med stöd av IBIC (Individens Behov I Centrum)

Individuella insatser inom äldreomsorgen med stöd av IBIC (Individens Behov I Centrum) Individuella insatser inom äldreomsorgen med stöd av IBIC (Individens Behov I Centrum) Nytt nationellt arbetssätt och modell individens behov i fokus. Utgångspunkten är värdegrunden i SoL konkretiseras

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76

Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-03-17 SN-2014/76 Socialnämnden Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Remissyttrande motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"

Remissyttrande motion Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten södertälje kommun 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10:..19 Social- och omsorgskontoret Omsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Remissyttrande motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten" Dnr: OMS 15/057

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 3 2014-12-23 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Kjell Monéus 2014-02-13 1 (3) Utvecklingsledare ehälsa 073-950 60 23 Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Bakgrund Som ett led

Läs mer

Public. Lifecare roadmap. Allt detta spännande och fantastiska väntar på er runt hörnet!

Public. Lifecare roadmap. Allt detta spännande och fantastiska väntar på er runt hörnet! Lifecare roadmap Allt detta spännande och fantastiska väntar på er runt hörnet! Lifecare Handläggare Carita Valtersson 3 Anpassning till IBIC Hantera två lagrum (SoL, LSS) Bedöma personkretstillhörighet

Läs mer

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun

Nationell Patientöversikt (NPÖ) för en effektiv och säker vård inom vård- och omsorgsboende i Solna kommun SID 1 (10) Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska NPÖ ansvarig Gäller från, rev 2015-08-14 Cecilia.linde cecilia.linde@solna.se Paulina Terävä paulina.terävä@solna.se Riktlinjer som gäller

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum ehälsodagen 2016-11-11 Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum Vision ehälsa 2025 År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte

Läs mer

Boendeplan enligt LSS,

Boendeplan enligt LSS, 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-24 Social- och omsorgskontoret Omsorgsnämnden Boendeplan enligt LSS, 2017 2019 Dnr: 16/013 Sammanfattning av ärendet Omsorgsnämnden tar årligen fram en plan för utbyggnad

Läs mer

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014 Utveckling av e-samhället i Stockholms län IT-forums verksamhetsplan 2014 Innehåll Inledning... 2 E-Förvaltning... 3 Framtida regional samverkan kring e-utvecklingsfrågor 4 Regional digital agenda 4 Öppna

Läs mer

Rutin Kundval i hemtjänsten

Rutin Kundval i hemtjänsten Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2015-10-26 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Möjligheter med NPÖ. En beskrivning av det kommungemensamma arbetet med Nationell PatientÖversikt

Möjligheter med NPÖ. En beskrivning av det kommungemensamma arbetet med Nationell PatientÖversikt Möjligheter med NPÖ En beskrivning av det kommungemensamma arbetet med Nationell PatientÖversikt Karl Fors Länssamordnare VästKom Västsvenska kommunalförbundens samorganisation Agenda Presentation samordningsorganisation

Läs mer

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik

Yttrande över motion Hur gör vi för att skydda de allra sköraste och mest förvirrade i äldreomsorgen med hjälp av teknik 1 (2) 2011-08-08 Tjänsteskrivelse Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Sofie Somers 08-523 063 78 sofie.somers@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Enhörna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Järna

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Handlingsplan för digitalisering inom socialtjänsten

Social- och omsorgskontoret. Handlingsplan för digitalisering inom socialtjänsten Social- och omsorgskontoret Handlingsplan för digitalisering inom socialtjänsten 2017-2018 Social- och omsorgskontoret 2017-02-03 2 (14) Innehållsförteckning 1 Inledning och bakgrund... 3 1.1 Dokumentinformation...

Läs mer

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT

Nätverksträff. maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Nätverksträff maj 2014 NPÖ, NATIONELL PATIENTÖVERSIKT Stimulansbidrag kommuner 5 målområden ehälsa E-tjänster för medborgarna Säker roll- och behörighetsidentifikation Övergång till digitala trygghetslarm

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370

Projektdirektiv. Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun. Dnr: Son 2014/370 Projektdirektiv Införande av ÄBIC i äldreomsorgen i Järfälla kommun Dnr: Son 2014/370 Socialförvaltningen Besöksadress: Vibblabyvägen 3 Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Jenny Wilhelmsson, Telefon växel: 08-580

Läs mer

Handläggare Carina Karlsson 08-523 033 92. carina.karlsson@sodertalje.se

Handläggare Carina Karlsson 08-523 033 92. carina.karlsson@sodertalje.se Södertä1je U kommun l (2) 2014-08-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Carina Karlsson 08-523 033 92 carina.karlsson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Samverkansavtal mellan

Läs mer

Yttrande över motion om rätt till boende

Yttrande över motion om rätt till boende Tjänsteutlåtande Handläggare 2016-11-10 Sandra Odenberg 08-590 972 77 Dnr: Sandra.Odenberg@upplandsvasby.se SÄN/2016:263 20354 Yttrande över motion om rätt till boende Förslag till beslut 1. Social- och

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Välfärdsteknologi Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Vad menas med välfärdsteknologi? Kärt barn har många namn, välfärdsteknologi utgör sammanväxten mellan traditionella hjälpmedel och ny teknik.

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157 Digital agenda 2020 1 (12) Förord Den digitala agendan för Värmdö har arbetats fram med delaktighet av företrädare från samtliga verksamheter i kommunen. Arbetet har letts av Kommuniktions- och IT-avdelningen

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

IT många olika verktyg. Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015

IT många olika verktyg. Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015 IT många olika verktyg Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015 I IT-strateg och systemförvaltare inom Socialförvaltningen Tillhör stödfunktionerna Direkt underställd förvaltningschef

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Handläggare Barbro Ernald 0152-296 07 Socialnämnden Dnr SN/2016:65-700 2017-01-0 1/2 Internkontrollplan 2017 för socialnämnden Socialnämnden beslutar att 1. anta internkontrollplan

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-12-05 1 (9) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, kl. 14:00-15:30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Projektpartners Södertälje kommun Huddinge kommun Stockholms stad Nacka kommun Upplands Väsby kommun Stockholms läns landsting SICS

Läs mer

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering.

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering. Dokument nr : Version: Status: Sida: Beslutad av gruppen 2015-12-17 1.00 Utgåva (1)5 Dokumentbeskrivning: Uppdragsbeskrivning Digitala signeringslistor att upprätta en kravspecifikation Uppdragsbeskrivning

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten"

Motion Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-14 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Motion "Lansera en laga-mat-garanti inom hemtjänsten" Dnr: ÄON 15/058 Sammanfattning av ärendet Folkpartiets fullmäktigegrupp

Läs mer

Regional handlingsplan kommunal ehälsa

Regional handlingsplan kommunal ehälsa Regional handlingsplan kommunal ehälsa 2015 2018 ehälsa handlar om hur framtidens socialtjänst, vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av digitala verktyg och tjänster. Varför

Läs mer

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt

Information till dig som patient. Patientjournalen - för säkrare vård. Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt Information till dig som patient Patientjournalen - för säkrare vård Information om Sammanhållen journal och om Nationell Patientöversikt juni 2012 1 Innehållsförteckning Patientjournalen... 4 Patientdatalagen...

Läs mer

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Inför 2015. Verksamhetsutveckling med stöd av IT Spridningskonferens Inför 2015 Verksamhetsutveckling med stöd av IT Kategorier - mål Gemensamma funktioner och tjänster E-hälsa E-skola/utbildning Möjlighet till stöd vid projektarbete Dialog om digitaliseringens

Läs mer

I Central förvaltning Administrativ enhet

I Central förvaltning Administrativ enhet ., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något?

Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Vi skall försöka reda ut vad e-hälsa är för något? Anders Magnusson Owe Eriksson 2016-12-02 Begreppet e-hälsa Begreppet innefattar användningen av informations- och kommunikations-teknologin med utgångspunkt

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Uppdrag till arbetsgruppen Att på ett så allsidigt sätt som möjligt utreda hinder i informationsöverföringen och åtgärder

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

j ANKOM l ~ SÖDERTÄLJE KOMMUN

j ANKOM l ~ SÖDERTÄLJE KOMMUN l (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-10 Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna j ANKOM l ~ SÖDERTÄLJE KOMMUN 2016 - "11-2 3 l i~ \t y~ i ~~~ :.~-~~!-> ~~.~~1d Handlingsplan Risk-och sårbarhetsanalys(rsa) Dnr:

Läs mer

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby

7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Sida 1 av 5 Tid och plats 7 oktober 2014 kl. 14.00 16.00, Sessionssalen i kommunhuset i Broby Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Tommy Aspegren (FP), vice ordförande Sven-Arne Persson (S)

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Rutin för samordnad individuell plan (SIP)

Rutin för samordnad individuell plan (SIP) Rutin för samordnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Rutin. Diarienummer: VON 2016/

Rutin. Diarienummer: VON 2016/ Rutin 2017-05-17 Ersättningsmodell för hemtjänst som utförs inom ramen för valfrihetssystem (LOV) i Norrköping - inklusive instruktioner för utförarnas registrering i Treserva och TES Diarienummer: VON

Läs mer

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M)

Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka. Marianne Kierkemann (M) Nämnden för Äldreomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Fullmäktigesalen, Stadshuset Kungsbacka Ledamöter Marianne Kierkemann (M), ordförande Ann Molander (FP), vice ordförande

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2015-12-15 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Uppdrag att utreda möjliga förändringar i verksamheten vid Bergviks värdshus

Uppdrag att utreda möjliga förändringar i verksamheten vid Bergviks värdshus 1 (5) 2011-03-08 Tjänsteskrivelse Dnr 10/114 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Uppdrag att utreda möjliga

Läs mer

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5

FRAMTIDSPLAN. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet 2014-05-15. Framtidsplan. Social verksamhet 2014-2020 1/5 2014-2020 1/5 för 2014-2020 ens ambition är att ge en tydlig inriktning för verksamhets utveckling på kortare och längre sikt fram till år 2020. Utmaningen handlar i grunden om hur vi ska kunna vidareutveckla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-03-05, kl 1300-1515 Beslutande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport 2013-02-04 AN-2013/73.739 1 (6) HANDLÄGGARE Eva Lindqvist 08-535 37888 Eva.lindqvist.2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Projekt - Anpassningsstöd, delrapport Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Maria Gill Agenda Myndigheten för delaktighet Definition Olika möjligheter Förutsättningar - Vad behövs Regeringsuppdrag

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-03-10 kl 8.00 11:00 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

KommITS Stockholm 5-7 November

KommITS Stockholm 5-7 November Public KommITS Stockholm 5-7 November Sebastian Lewenhaupt Tieto Corporation Sales Manager Tieto, Healthcare & Welfare Scandinavia sebastian.lewenhaupt@tieto.com Public 2 Tieto Corporation 2013-10-14 Public

Läs mer

Uppdragsidé ehälsa 2013

Uppdragsidé ehälsa 2013 Uppdragsidé 1 (6) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans!

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans! Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Bakgrund Behov av samordning och likvärdighet i länet Först ut äldreområdet Nationella

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer