- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling"

Transkript

1 - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling

2 Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig funktion är just förmågan att tillföra resurser och att skapa gemensamma nyttor för företag och organisationer. Ur IT/telekomkrisen i början av 2000-talet föddes ett förslag kring hur den kvalificerade FoU-kompetensen skulle kunna bidra till tillväxten genom att mobilisera det regionala innovationssystemets aktörer för att utveckla rörligheten hos kvalificerad kompetens. Detta initiativ har benämnts VinnVinn, ett pilotprojekt som har genom förts i Göteborg och där även Lund/Malmö och andra regioner aktivt ansluter sig till för att prova liknande arbetssätt. Utifrån sina regionala förutsättningar ingår det att prova och ta fram former som stimulerar rörlighet, kompetensöverföring och flexiblare arbetsmarknad. VinnVinn-konceptet bygger på att med en samverkanskonstellation som bas skapa kontakter och möten där den kvalificerade kompetensen är delaktiga i att skapa tillväxt och sin egen framtid. Utvärderingar av pilotprojektet i Göteborg är entydigt positiva: Genom att mobilisera nyckelpersoner, resurser, funktioner och nätverk i innovationssystemen har nya kvalificerade jobb skapats. Många friställda från stora företag använder nu sin kompetens i FoU-baserade småföretag. Initiativet samlar delvis nya aktörer och står för samverkan mellan tillväxtpolitik och arbetsmarknadspolitik och adresserar också tydligt individen i det regionala innovations systemet. Denna handbok är just en del i att sprida erfarenheter från VinnVinn. Den skall också för hoppningsvis bidra till att skapa en kreativ dialog kring frågeställningarna och på vilket sätt erfarenheterna kan sättas i en regions kontext. Dialogen kan också med fördel öppna upp för en bredare angreppssätt, där VinnVinn kan ses som ett verktyg för regioner att skapa tillväxt, i kombination eller som komplement till andra verktyg och arbetssätt. Ambitionen med handboken är att ge förutsättningar för de regionala innovationssystemen att snabbare kunna applicera konkreta aktiviteter. Handboken är därför upplagd på ett sådant sätt att det skall ge inspiration till att prova på hela eller delar av konceptet. Det skall också på ett konkret sätt ge stöd och information om hur olika delar av processen kan utformas genom att visa på konkreta exempel på verktyg och arbetssätt. Ambitionen är också att skapa ett aktivt nätverk över landet som kontinuerligt bidrar till ett lärande och erfarenhetsutbyte kring dessa frågeställningar och öppna upp för en utveckling av hela konceptet. Det är många personer och organisationer som har bidragit till denna handbok. VIN- NOVA, med Marit Werner och Dan Sjögren, skapade genom finansiering av projektet förutsättningar för att VinnVinn alls startade. Arbetsförmedlingen, Business Region VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 2

3 Göteborg och Trygghets rådet har genom sin medverkan i projekt- och styrgruppen visat på möjligheterna till ny tänkande vad gäller att arbeta tillsammans med dessa svåra frågor. Projektgruppen i form av Arne Filipsson, Andreas Göthberg, Cecilia Hamilton, Erik Behm och Hans-Anders Karlsson har bidragit med mycket material till handboken och kommit med konstruktiv kritik. Likaså har deltagare i VinnVinn i form av både friställda och företag tagit sig tid att dela med sig av sina erfarenheter. Maria Lindqvist från Visanu-samarbetet mellan Invest In Sweden Agency, Nutek och VINNOVA har bidragit med medel för att sätta samman innehållet och publicera det. Ett stort, varmt tack till er alla för er insats! Bengt-Göran Bengtner och Lena Holmberg Redaktörer VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 3

4 Innehåll 1 Historien om VinnVinn VinnVinn-idén föds ur VinnEr-projektet Pilotprojekt Göteborg startar 2003 äntligen! Idén breddas till ett storstadsinitiativ och går in i en ny fas i Göteborg VinnVinn skapar grund för bredare perspektiv Slutord 10 2 Röster om VinnVinn VinnVinnare VinnVinn-företag Projektgruppen Styrgruppen 30 3 VinnVinns verktygslåda Organisation och arbetssätt Informationshantering Attraktionsspåret Anställning Studier Utvärdering 42 4 Råd till deltagande organisationer Kommunens näringslivskontor eller motsvarande Arbetsförmedlingar Trygghetsrådet 48 5 Bilagor Informationsmaterial Register Avtal Möteshantering Utvärdering 67 VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 4

5 1 Historien om VinnVinn Det finns och har funnits tankar och förslag kring hur tillväxt skapas och hur man tar tillvara kompetens vid omstruktureringar som resulterar i friställningar och avskedanden. Det finns erfarenheter från många olika initiativ. Det som jag beskriver här är min historia omkring det initiativ som kommit att benämnas VinnVinn. I alla goda konstruktiva processer så utvecklas koncept och idéer successivt och i interaktion med andra och jag känner mig lyckligt lottad som dels fått chansen att vara med på denna resa och att få möta så många människor som på ett så engagerat sätt varit med och påverkat skeendet till det som VinnVinn står för idag. 1.1 VinnVinn-idén föds ur VinnEr-projektet Tankarna omkring kring VinnVinn föddes i Tackerud, ett torp i södra Värmland, en strålande majdag Då genomfördes ett möte i ett då pågående projekt som benämndes VinnEr och som var ett samverkansprojekt mellan VINNOVA och Ericsson. Närvarande var undertecknad och Matts Norén, som då var anställd inom Ericsson. Trots att de yttre förutsättningarna knappast kunde vara bättre, gick diskussionerna mycket i moll denna dag. Vid denna tid framstod allt tydligare effekterna av den omstrukturering och neddragning som hela IT/Telekom branschen genomgick. Ur denna krissituation växte idén fram att knyta tillväxt- och innovationssystem närmare till den kvalificerade friställda kompetensen. Detta skulle även kunna bidra till ett delvis nytt arbetssätt med större dynamik och flexibilitet för individer och företag. Grundtankarna omkring konceptet formulerades relativt tidigt och kan kortfattat formuleras som: Idén syftar till att ta tillvara de möjligheter till ny tillväxt, som öppnar sig med de stora resurser av friställd IT-kompetens, som just nu finns tillgänglig. För att åstadkomma detta behöver en delvis ny typ av samverkan etableras där individen med sin kompetens sätts i fokus och där den mångfalden av aktörer och de möjligheter de tillsammans kan erbjuda kan hanteras på ett effektivt sätt. En arena för denna nya typ av samverkan behöver därför etableras och utvecklas. Modellen adresserar tydligt följande aktörer på regional nivå: individen som blivit uppsagd och fackliga organisationer, tillväxtföretag och det regionala innovationssystemet (representerande det lokala triple helix ). Konceptet innebär att de verksamheter som fungerar som arena/nav inom klustren/innovationssystemen vidareutvecklar sin miljö med intressanta utvecklingsprojekt för sitt område. Här kan personer under definierad tid delta och genomföra projekt i kombination med andra aktiviteter som stärker individens möjligheter till ny anställning. Aktiviteterna sker i samverkan med innovationssystemets företag, akademi och offentlig verksamhet och med organisationer som har erfarenhet och kunskap att ge individstöd för friställda, t.ex. Trygghetsrådet, Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingen. Till detta skapas ett processtöd med ett processledarskap som driver initiativet. Detta kommer också att ställa VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 5

6 Bild 1 krav på ett tydligt huvudmannaskap för arenan/navet med uppvisande av bl.a. kraftfullt ledarskap (inkl. projektledarskap), test-bed (utvecklingsmiljö) och koppling till inkubatorverksamhet. Centrala faktorer för VinnVinns framgång är: individen uppfattar detta tidsbegränsade erbjudande som attraktivt och som ett sätt att kunna vara dela av att skapa sin egen anställning. arenan med det personliga mötet och att individerna kan bli del av nya professionellt nätverk intressanta och utmanande aktiviteter erbjuds som: olika FoU-projekt, traineeprogram inom medlemsföretagen, deltagande i utveckling av s.k. testbeds, möjlighet att utveckla egna idéer inom området, entreprenörutbildningsprogram, etc. en bra hantering av regelverken för denna typ av anställning i arenan/navet huvudmannaskapet för arenan/navet och konceptet blir tydligt. ett verkligt engagemang från ingående intressenter i klustret/innovationssystemet och en aktiv samverkan. Arena - Fysisk och nätbaserad - Individer - Friställda - Förändringsbenägna - Nyutexaminerade Matchnings-möten (fysiska och nätbaserade) - Presentationer - Seminarier - Minikurser - Workshops - Jam.sessions, etc Företag/org. - Etablerade företag - Nya företag Individstöd Handledning, arbetsmarknads-stöd, hjälp med villkor, etc. Processtöd Värva aktörer, skapa bra möten och progress samt en god matchning. Innovationssystem verktyg och relationer Kommunikation, nätverkande Idén kändes angelägen och tankegångarna stämdes av med VINNOVA och med Ericsson. Vi adresserade personalfunktionen på Ericssons huvudkontor, som fann ett klart intresse för idén. Som ett led i att få respons för idén och få legitimitet för en fortsättning sammanfördes VINNOVAs ledning (Per Eriksson, Göran Marklund) med HR-chef inom Eriksson (Carl-Gustaf Leinar), som gav sitt tydliga stöd för en fortsättning av initiativet. Under hösten så blev det dock allt trögare att få en bra respons från Ericsson. Den mängd varsel och uppsägningar som då genomfördes uppfyllde organisationen och det var svårt att få gehör för att genomföra nya idéer. VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 6

7 På VINNOVA fanns ett klart intresse för VinnVinn-konceptet (som då fortfarande benämndes VinnEr) vilket gjorde att vi fick delta i arbetet med att för regeringen utarbeta en plan för genomförandet av ett utvecklingsprogram för IT/telekomsektorn som benämndes Vinnitel. VinnVinn-konceptet fanns med som en del i förslaget. Resultatet av denna ansökan blev inte vad man hoppats på, speciellt inte vad gällde konkreta satsningar och finansiella medel. 1.2 Pilotprojekt Göteborg startar 2003 äntligen! I det läge som uppstod under hösten 2002, när inga medel från Vinnitel aktiverades, såg vi egentligen bara en utgång kvar för att få applicera konceptet och det var att genomföra ett pilotprojekt i någon region. Det som då låg allra närmast var Göteborg, där vi under VinnEr-projektet bl.a. samverkat med ett antal intresserade aktörer med bra relationer till kluster och innovationssystem. Fortfarande upplevde vi Ericsson som en avgörande aktör och lyckades åstadkomma ett möte med Åke Johansson, då regionsansvarig på Ericsson i Göteborg. Under mötet uppnåddes tidigt en samsyn om att de friställda behöver kopplas till skarpa aktiviteter i nya konstellationer snarast efter friställandet. Åke ställde sig bakom konceptet och agerade via sina kontakter och tog upp detta med bl.a. Göran Johansson, Kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs, som också började agera för att kunna genomföra ett pilotprojekt. Tankarna var hela tiden att knyta initiativet till innovationssystemen och dess aktörer där Lindholmens Science Park (LScP) diskuterades som det starkaste alternativet för ett huvudmannaskap. Under ett styrgruppsmöte för LScP så uppgav Lennart Olausson att Business Region Göteborg (BRG) var villig att gå in som huvudman för projektet. Detta har senare visat sig fungerat mycket bra, men orsakade ganska mycket diskussion bland de inblandade. På VINNOVA var intresset fortsatt starkt men internt var det lite speciellt eftersom initiativet adresserade flera avdelningar och det handlade om att också skapa samhandling inom VINNOVA. Den interna organisationen ställdes på prov av att hantera detta i flera avseenden gränsöverskridande projekt. De som skapade rätt interna förutsättningar och lotsade projektet till beslut var Göran Marklund och Dan Sjögren. En viktig förutsättning för VINNOVAs beslut var att finna rätt processledare i Göteborg och efter att Arne Filipsson hade ställt sig positiv så godkände VINNOVA att avsätta medel för att kunna starta projektet. Tankegångar om konceptet hade diskuterats ganska mycket med Göteborg innan VINNOVAs beslut, men detta ökade aktiviteterna markant och ett antal kontakter togs för att få igång projektet. Många personer spelade en viktig roll för att projektet skulle komma igång och som exempel kan nämnas (förutom de som redan nämnts): Claes-Göran Ivarsson (Trygghetsrådet), Jack Jarshild (Arbetsförmedlingen), Rainer Berling (fd. Ericsson), Mats Karlsson (Lindholmen Science Park), Dick Ericsson (Viktoriainstitutet), Tomas Gabinus (Telematics Valley), Boye Johanssson (Business Region Göteborg). Projektets organisation och den inkluderande styrgruppen bildades och en genomförandeplan togs fram. Ett stormöte genomfördes i maj 2003 i Trygghetsrådets (TRR) lokaler i Kallebäck, där över 130 inbjudna friställda fick en genomgång av projektet och hur man kan VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 7

8 anmäla sig till detsamma. Möte visade att det fanns ett stort behov av ett initiativ som riktade sig kvalificerade friställda. Innan möte hade man definierat två processer, attraktionsspåret och entreprenörspåret, som blev huvudaktiviteter för VinnVinn i Göteborg. Samtidigt så återstod också en hel del, speciellt det som hade med det praktiska genomförandet att göra. Målsättningen fram till sommaren var att ha genomfört några exempel för dessa båda spår, vilket också projektet lyckades med. Attraktionsspåret syftade till att skapa möjligheter för företag att tidigarelägga rekrytering och för friställda att prova på att arbeta i en ny verksamhet genom sk karriärplatser. På detta sätt skapades tillväxt i befintliga företag. Matchningen mellan företag och friställda skedde främst genom tillfällen då företagen fick presentera sin verksamhet och sitt rekryteringsbehov, samt där de omedelbart kunde genomföra mini-intervjuer med intresserade. En stor vikt lades vid att ta fram avtalen för karriärplatsen inom attraktionsspåret. Det fanns en hel del osäkerheter inledningsvis som till stor del hanterades genom täta projektmöten mellan de ingående parterna. Successivt slipades upplägget till och företagspresentationerna tog fart och blev snabbt stabilt arbetssätt. Entreprenörsspårets syfte var att stödja friställda att starta helt nya företag för att på så sätt bidra till tillväxt. Inom entreprenörsspåret togs många kontakter och några workshops genomfördes. Dock var framgångarna i att starta egna företag inte många. Förmodligen hade de som tänkt starta eget redan gjort det eller också så gjorde detta utanför VinnVinn. Startsträckan för att komma igång med ett nytt företag är också relativt sätt lång och processen komplex. Framgångarna med attraktionsspåret gjorde också att mycket tid gick åt att arbeta med det istället. I projektgruppen skapades en effektiv samverkan där varje organisation (Business Region Göteborg, Läns arbetsnämnden/arbetsförmedlingen, Trygghetsrådet, Telematics Valley mfl.) bidrog till arbetet. Ett antal företag kontaktades av de kontaktpersoner som var utsedda för varje fokusområde. Målsättningen var att ha över 100 aktiva projektdeltagare där mer än hälften skulle ha fått jobb. Resultatet överträffade detta 52 personer fick jobb parallellt med att 35 personer också ingick i karriärplatser. Övervägande delen av mottagande organisationer var små och medelstora tillväxtföretag. Verksamheten kom på detta sätt att bestå av följande grupper av organisationer: Arbetsmarknadsorienterade: Läns arbetsnämnden/arbetsförmedlingen och Trygghetsrådet Tillväxtorienterade: Business Region Göteborg (motsvarande näringslivskontoret), klustren Telematics Valley, Lindholmen Science Park, Microwave Road, forskningsorganisationer som Viktoriainstitutet och Chalmers, samt organisationer med inriktning mot nyföretagande som Connect och Teknikbrostiftelsen. Företag: friställande som t.ex. Ericsson och mottagande som t.ex. Volvo och många mindre företag VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 8

9 1.3 Idén breddas till ett storstadsinitiativ och går in i en ny fas i Göteborg I slutet av 2003 påbörjades mera konkreta tankar omkring fortsättningen. Eftersom resultaten och omdömena om projektet var så positiva så påbörjades en diskussion om att utöka pilotprojektet till en satsning som skulle inkludera de tre storstadsregionerna samt en sammanhållande nationell del. På hösten 2003 hade Lund/Malmö tagit kontakt med VINNOVA och hade förslag på aktiviteter liknade VinnVinn. Efter en presentation av VinnVinn-konceptet så ville man ansluta sig till detta. Diskussionerna fortsatte och flera möten genomfördes där Region Skåne tidigt tog på sig ansvaret som huvudman för projektet. Under 2004 fortsatte förankringen och diskussionerna, som ledde till en start av VinnVinn projekt under året. VINNOVA kommer att delfinansiera projektet under två år. Även i Stockholm fanns ett intresse och en förstudie hade genomförts (JoinIT) under hösten 2003, där ett förslag togs fram på hur VinnVinn skulle kunna appliceras i Stockholm. Här förslogs Kista som det område där ett VinnVinn projekt skulle kunna genomföras. Diskussioner har förts men ännu har inte något projekt startats. Intresse har visats från andra orter och kontakter och möten har hållits i bl.a. Östersund, Kalmar och Karlskrona. Syftet är att sprida konceptet där det är tillämpningsbart utifrån de regionala förutsättningarna och kraven. Efter första året fick Göteborg medel för att kunna fortsätta projektet ytterligare ett år. Syftet var att finna ett arbetssätt som skulle fortsätta utifrån uthålliga regionala drivkrafter. Resultat och erfarenheter från Göteborg finns dokumenterade i projektets slutrapporter (2003 och 2004). Som en summering kan man säga att i Göteborg har man på ett föredömligt sätt snabbt kunnat omsätta konceptet i ett konkret genomförande och kontinuerligt förfinat konceptet, samverkan och arbetssättet. Resultatmässigt lyckades man ändå bättre än projektet Totalt har mer än 100 personer fått jobb och ca 70 företag har anställt, de flesta små och medelstora tillväxtföretag. VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 9

10 1.4 VinnVinn skapar grund för bredare perspektiv Utifrån de insikter och goda erfarenheter hittills av VinnVinn är ambitionen är att skapa ett långsiktigt arbetssätt och agerande som knyts till de regionala innovationssystemen, där det ingår att prova och ta fram arbetsformer som stimulerar rörlighet, kompetensöverföring och flexiblare arbetsmarknad. Målet är att utveckla och designa ett koncept för rörlighet och kompetensförsörjning i de regionala innovations systemen, som utgår från konkreta erfarenheter och som är förankrat hos berörda organisationer. Detta måste ske i dialog med intresserade regioner vilket innebär att samla in information om kompletterande arbetssätt likväl, som att sprida information om dessa. Denna handbok är ett led i att sprida kunskapen om VinnVinn och att skapa konstruktiva dialoger. Ett exempel på ett idémässigt närstående initiativ är Samhälls- EntreprenörsAkademin, som leds av Lena Holmberg (en idémässigt närstående inspiratör). Tillsammans har vi tagit fram produktblad för respektive initiativ och liknande idéer. Dessa kan ses som utgångspunkt för att etablera en verktygslåda för regionala processledare, som en del i att skapa dialog och praktiska exempel med fokus på individen och innovationssystemen. Det är också viktigt att i det fortsatta arbetet knyta samman de regionala initiativen med den nationella nivån i ett lärande, för att samla och stärka gemensamma hållbara systemaspekter. 1.5 Slutord Detta är ett försök att i efterhand beskriva historien omkring VinnVinn och skall inte ses som en absolut objektiv sanning. Det är mitt subjektiva försök att beskriva det som hänt ur mitt perspektiv. Det finns mycket som skulle kunna beskrivas mer ingående men jag har ändå försökt avspegla delar som visar på händelseutvecklingen, relationer, aktörer och konceptet i sig. Jag känner att jag har haft förmånen att få vara delaktig i att utveckla ett initiativ som kan bli ett viktigt framtida koncept för individer och innovationssystem. Denna berättelse hade aldrig blivit till utan att ett antal personer och organisationer under hela denna tid på ett inspirerande sätt bidragit till utvecklingen och också upprätthållit mitt eget engagemang för initiativet. Bengt-Göran Bengtner Projektledare VinnVinn Nationellt VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 10

11 2 Röster om VinnVinn I kapitel 3 finner du en mer strukturerad beskrivning av hur VinnVinn-arbetet gått till, vilket vi hoppas kan ge dig stöd och idéer i ditt arbete med att skapa liknande möjligheter för kompetensutveckling och rörlighet. I detta kapitel däremot, försöker vi istället fånga tankar och upplevelser i form av intervjuer med personer som har spelat viktiga roller i VinnVinn. Vi har delat in dem i följande grupper: VinnVinnare VinnVinn-företag Projektmedlemmar Styrgruppen 2.1 VinnVinnare Under de år som VinnVinn pågått har många personer ingått i VinnVinn. Utvärderingar har gjorts, vilka har redovisats för i olika rapporter. Dessa visar ett mycket bra resultat, både vad gäller karriärplatser/jobb och upplevelsen av processen. I utvärderingen av första omgången instämde 70% av deltagarna helt eller nästan helt i påståendet Idén bakom VinnVinn är bra. På samma sätt instämde 64% i påståendet VinnVinn har ökat mina chanser till att få ett nytt arbete. Under 2005 genomfördes en serie telefonintervjuer med 36 slumpvis utvalda deltagare och 20 personer på karriärplats. Av dessa var 90% klienter hos TRR. Ungefär samma frågeformulär som tidigare användes. Resultaten visar att den övervägande majoriteten i båda grupperna (81% respektive 90%) tyckte VinnVinn var ett bra komplement till övriga alternativ att söka arbete (1 och 2 på skala 1-5) samt att de även tyckte att projektet fungerat bra (75% respektive 85%, 1 och 2 på skala 1-5). Av personerna på karriärplats så tyckte 84% att de blivit bra bemötta på arbetsplatsen och karriärplatsen varit utvecklande för dem (1 och 2 på skala 1-5). 89% angav dessutom att de skulle gärna anta ett erbjudande att omvandla karriärplatsen till en anställning (1 och 2 på skala 1-5). Siffrorna nedan visar på omfattning och resultat av projektet. På grund av olika sätt att mäta under de två projektomgångarna varierar siffrornas betydelse något 1. VinnVinn 2003 VinnVinn 2004 Antal projektdeltagare Antal aktiva Antal som fått nya jobb Antal som haft/har karriärplatser Antal som startat eget 10-1 För mer utförlig statistik se de två projektens slutrapporter som finns med i referenslistan. VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 11

12 Nedan möter du några personer som alla har nya arbeten tack vare VinnVinn. Ingen berättelse är den andra lik, och avspeglar mera direkt hur man som individ upplevt processen och sin personliga bild av VinnVinn. Att berättelserna är olika avspeglar förmodligen också den flexibilitet som ryms i konceptet En verklig VinnVinnare intervju med Erik Behm Vi träffas i Business Region Göteborgs lokaler i Navet på Lindholmen. Det är en dag med både sol och moln, varför de automatiska gardinerna åker upp och ned hela tiden under intervjun tills det blir ett komiskt inslag och får oss att fundera över hur intelligent tekniken egentligen är. Här sitter VinnVinn-projektet granne med andra aktiva aktörer vad gäller skapande av tillväxt som t.ex. Nyföretagarcentrum, Kooperativ konsult och klusterorganisationen Microwave Road. I huset finns också andra aktörer som Lindholmen Science Park och Telematics Valley, samt många företag. Erik är i sig själv ett lysande exempel på hur VinnVinn kan fungera. När han blev friställd gick han med i en så kallad studie arrangerad av VinnVinn. Uppdraget gick ut på att utveckla ny teknik för Göteborg hamn. När studien tog slut blev han istället projektkoordinator i VinnVinn. Mot bakgrund av de erfarenheter han har utvecklat i projektet har han nu blivit rekryterad till Business Region Göteborg för att fortsätta arbeta med VinnVinn, men också med andra, närliggande arbetsuppgifter. Det som lockade Erik att ta på sig uppgiften att jobba i VinnVinn-projektet var att det innebar en kombination av projektkoordination och marknadsföring, vilket passade bra med hans utbildning och tidigare erfarenhet. Han testade först att vara med på ett projektmöte och tyckte det stämde bra, speciellt relationen till projektledaren Arne Filipsson. Många av de andra projektmedlemmarna har vittnat om Eriks stora betydelse för att administrationen nu flyter bättre och att information når ut till alla deltagare snabbare. Själv tycker han inte just det har varit så märkvärdigt, men säger samtidigt att han fick lägga ned en hel del tid på just detta, vilket fått ske till viss del på bekostnad av andra uppgifter. Istället vill han se som ett viktigt bidrag att han tillsammans med Arne skapar en bra stämning i gruppen av deltagare. Det är viktigt att ha rätt bemötande av deltagarna, säger Erik. Vi lyckas med det så att det blir en riktigt bra atmosfär på företagspresentationerna, trots att de som är där egentligen konkurrerar om jobben. Erik har tidigare erfarenhet av att jobba i projekt där man arbetar nära tillsammans. Han tycker att det har fungerat bra, speciellt som de olika organisationerna har skilda förutsättningar. Något han har funderat en del på är dock att de i projektet kanske tydligare skall lyfta fram att inga effekter också kan vara ett resultat, dvs anta ett mer vetenskapligt förhållningssätt. Idag är det inte så vanligt att de rapporterar och reflekterar över det som inte fungerat så bra. När jag frågare efter de viktigaste framgångsfaktorerna för VinnVinn så kommer svaret omedelbart: Arne Filipsson, speciellt i det löpande projektarbetet. Erik beskriver också VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 12

13 på flera sätt under intervjun vilken betydelse som den värdegemenskap han och Arne har delat haft för honom själv, men också för projektet. En annan viktig egenskap hos projektet har enligt Erik varit avsaknaden av påtryckning, dvs att deltagarna själva valt att gå med i VinnVinn. Han betonar även vikten av lokalerna. Det har varit bra att finnas här i Navet, säger Erik. Här finns en puls och det finns större möjlighet att bearbeta företagen här på Lindholmen. Deltagarna tycker också det är roligt att komma till en ny, spännande miljö. Något som Erik ångrar är att han inte tog vara på TRRs tips om att ta in en assistent under hösten. Arbetet med att få ordning på alla register tog mer tid än vad han hade trott. Då hade han kunnat hinna med ännu mer nätverkande och få större fokus på att arbeta med kluster som t.ex. Microwave Road och Telematics Valley. Detta kan han förhoppningsvis få mera utrymme för när arbetet går in i sin nya fas. Han är ändå mycket nöjd med sin insats. Det har varit mycket positivt att kunna bidra, med en på sätt och vis ganska liten sak, men som ger så stor utväxling för deltagarna, säger Erik. När vi avslutar intervjun så lyser vintersolen stadigt och gardinerna håller sig lugna. Erik skall välkomna deltagarna som kommit för dagens företagsträff och vi gör sällskap i hissen ned till receptionen. Redan har några kommit och han skyndar att möta dem Öppning till arbetsmarknaden intervju med Niloofar Varayan, Pilotfish Från Pilotfish fönster ser man ut över den isfyllda hamnen. Man kan se ända till Älvsborgsbron där seglingstävlingarna brukar starta. Då många gånger med några av företagets produkter ombord. Det har varit lite svårt för det unga företaget att välja bland alla spännande idéer, men nu har man hittat en tydlig riktning och börjat växa, bland annat med hjälp av stöttningen från Tillväxt2000. Niloofar möter mig vid dörren och vi sätter oss i ett av konferensrummen för att prata ostört. Hon har varit på Pilotfish i fyra månader men fick karriärplatsen omvandlad till anställning redan efter två och skall iväg på sitt första konsultuppdrag i nästa vecka. Jag ber henne berätta om hur hon kom med i VinnVinn. När jag blev uppsagd från Ericsson 2002 började jag genast söka jobb, säger Niloofar. Jag sökte säkert 300 jobb, men det var svårt att ens få komma på intervju. Under uppsägningsperioden hade Niloofar olika rådgivare från TRR på grund av omorganisation. Niloofar fick rådet att utnyttja sitt personliga nätverk för att hitta nya öppningar, men tyckte det var svårt att berätta om sin situation för andra personer. Jag behövde någon som kunde hjälpa mig att komma i kontakt med arbetsmarknaden, säger Niloofar. Det var svårt för mig att se hur min frisör skulle kunna ha något att erbjuda. Jag ville inte berätta för hela världen att jag var utan arbete, det kändes inte värdigt. VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 13

14 Niloofar fick en ny rådgivare på TRR som var mycket hjälpsam, visade mycket förståelse och gav bra råd. Efter en tid gick Niloofar på föräldraledighet. När den var slut så tog hon själv initiativ för att få en ändring till stånd. Mitt självförtroende var lågt, säger Niloofar. Jag kände verkligen av att jag hade varit borta från en riktig arbetssituation. Det var viktigt för mig att komma i kontakt med arbetsmarknaden. Hon hittade själv en praktikplats och gick till arbetsförmedlingen som hjälpte henne med det praktiska att få den godkänd. Enligt Niloofar så förlorade hon sin inkomstförsäkring under praktiktiden, men att det var värt det eftersom självförtroendet återvände på bara ett par veckor. Genom TRR hade hon tidigare hört talas om VinnVinn och när annonsen från Pilotfish dök upp i mailen så tvekade hon inte. Jag hade ingen möjlighet att komma på företagspresentationen eftersom jag jobbade på praktikplatsen, så jag ringde VD:n direkt istället, säger Niloofar. Jag berättade om min bakgrund och sedan bokade vi en tid för möte. Efter två intervjuer så hade både Niloofar och Pilotfish bestämt sig: det blev en karriärplats. Hon hade egentligen inga direkt förväntningar på karriärplatsen, utan var bara sugen på att komma igång med att jobba. Niloofar var inte speciellt rädd för att inte få något att göra, eftersom hon är bra på att ta tag i saker själv. Under tiden som Niloofar började jobba med Pilotfish produkter behöll hon kontakten med företaget där hon haft praktikplats. En dag när hon hälsade på där frågade hennes tidigare chef om hon var intresserad av att göra ett uppdrag som konsult åt dem. Niloofar kom då överens med Pilotfish om anställning, då hon faktiskt dragit in en kund själv. Det är ett jätteroligt uppdrag som jag verkligen vill göra, säger Niloofar. Det har blivit precis som jag önskade mig. Dessutom jobbar Pilotfish med ny teknik, vilket är kanonbra. Jag är jätteglad! Enligt Niloofar var Cecilia från Arbetsförmedlingen väldigt bra i processen för att skapa en karriärplats. Hon såg till att företagen verkligen hade planer på en framtida anställning. Cecilia är väldigt tuff, säger Niloofar. Hon ställer raka frågor som företagen måste kunna svara på och ger sig inte förrän hon har fått svar. Det kändes som att det fanns en bra planering med kontrollpunkter. Niloofar tycker det är viktigt att företag som funderar på att ha en karriärplats på allvar tänker igenom så att det finns riktiga arbetsuppgifter samt planer på ett riktigt jobb i framtiden. Det är viktigt att skapa en trygghetskänsla. Hon har också ett råd till dem som funderar på att söka en karriärplats: Det viktigaste är att tro på att VinnVinn kan leda till ett jobb, säger Niloofar. Man måste verkligen tro på det. Även om det känns som om man jobbar gratis, så är det värt det. Det märks att Niloofar har tänkt igenom betydelsen för arbetssökande att komma i kontakt med arbetsmarknaden. Inte nog med att hon själv vågade språnget och gick med i VinnVinn, hon har också engagerat en nyutexaminerad ingenjör som praktikant via Arbetsförmedlingen och diskuterar med TRR angående fler karriärplatser. VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 14

15 Eftersom jag själv har varit i den situationen så försöker jag hjälpa andra, säger Niloofar. Jag vet hur det känns att vara arbetslös. Det råder ingen tvekan om att Pilotfish kommer att få ännu mer vind i seglen med en så drivande person som Niloofar Från stort och nedåt till litet och uppåt Mattias Bergkvist, Netclean Technologies Sweden AB NetClean Technologies Sweden AB är ett av de unga företag som sitter i Framtidens företag, som är en inkubator för kunskapsföretag från Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Lokalerna ligger i ett äldre hus med spännande vinklar och vrår, mycket centralt mitt på Avenyn. Här jobbar Mattias Bergkvist sedan sex månader och trivs väldigt bra. Det var en omställning att gå från mitt tidigare jobb, säger Mattias. Företaget var stort, alla pratade bara om nedskärningarna och man fick inte resurser att göra någonting. Här är det helt annorlunda. Här ser alla ljust på framtiden. Efter att ha sökt över trettio jobb och bara blivit kallad en gång på intervju gick Mattias med i VinnVinn. Han gick på några olika företagspresentationer och fastnade med en gång för NetClean. De gjorde en presentation av företaget, människorna som jobbar där, tjänsterna men också vad karriärplatsen skulle omfatta. Vid presentationen fick deltagarna möjlighet att boka upp sig för riktiga intervju och Mattias tog genast chansen. NetClean gjorde en intressant presentation, säger Mattias. De sökte en person med precis mina kunskaper och sedan verkade de trevliga. Personkemin och arbetssysslorna var de viktigaste kriterierna för mig. På intervjun efteråt träffade Mattias de personer från Netclean som hade genomfört företagspresentationen. Efter bara två dagar ringde de och ville att han skulle börja karriärplatsen. Första aktiviteten blev att äta en stadig frukost tillsammans med de två andra personerna som jobbar på företaget som ett sätt att lära känna de nya medarbetarna. Mattias var lite skeptisk till VinnVinns karriärplatser till en början. Det påminde till namnet om skolans praktikplatser, vilket gjorde att han i början lite tog projektet med en klackspark. Men det ändrades snabbt när han väl började. Det var blodigt allvar på en gång, säger Mattias. Tvärt om mot vad jag trodde var det precis som när man börjar en ny anställning och då hinner man inte så mycket mer än att jobba och sedan hem för att sova. Det kändes helt rätt med en gång, så jag har inte sökt andra jobb under tiden. Arbetsuppgifterna är ganska lika dem som Mattias gjorde tidigare, även om den tekniska miljön är annorlunda. Sättet att arbeta är inte heller så annorlunda, eftersom Mattias tidigare ingick i en ganska liten enhet på 12 personer. Det som är en stor skillnad är attityden och synen på framtiden. VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 15

16 Mattias tycker att karriärplatser är en bra form för både friställda och företag, men tycker att det passar bäst för små, växande företag. Det är viktigt att företaget har rätt inställning och verkligen satsar lika mycket på den som har karriärplats som på de andra. Till personer som funderar på att ta en karriärplats och som kanske är lika skeptiska som Mattias var har han följande råd: Jobba 100% från början och se det som ett riktigt arbete, säger Mattias. Det är mycket bättre att ha en karriärplats än att gå hemma. Även om det inte skulle ge ett nytt jobb, så ser det bättre ut i meritförteckningen. Då syns det att man verkligen har gjort något. Dessutom lär man sig massor. I december blev Mattias pappa för första gången. Lite smolk i all glädje var att han på grund av sin karriärplats fick lägre föräldrapenning på grund av försäkringskassans regler. Hade han istället varit arbetssökande på vanligt sätt, hade ersättningen baserats på hans tidigare lön och då blivit väsentligt högre. Mattias uttrycker det som att det känns som att han blir straffad för att han är aktiv och söker jobb. Han hoppas att detta skall rättas till så småningom så att andra VinnVinnare inte hamnar i samma situation. Men Mattias ser ändå ljust på tillvaron. Jobbet på NetClean är fortfarande lika spännande som i början. Det går dessutom bra för företaget vilket deras alldeles nysläppta pressrelease vittnar om. Sedan finns ju också den alldeles nya dottern att glädjas åt Från trådlös teknik till mänsklig kommunikation Håkan Arvidsson, Microwave Road Håkan Arvidsson är tillsammans med Peter Wahlberg processledare på Microwave Road, som är ett samarbete kring mikrovågsteknik för näringsliv, offentlig förvaltning samt högskolor och universitet. Syftet är att genom samarbete utveckla produkter baserade på mikrovågsteknologi. Håkan har varit igång i fem månader, varav de första var som karriärplats inom VinnVinn. I hörnet på kontoret står en hel hög med ramar kvar sedan senaste utställningen, Elektronikmässan i Älvsjö, som ledde till nya värdefulla kontakter och hans ögon lyser fortfarande vid tanken på alla spännande människor han träffade. Resan till Göteborg och Microwave Road har varit lång. Håkan utbildade sig till elektroingenjör på KTH och gjorde sitt examensarbetade på Ericsson. Konsultvärlden lockade och han hamnade på AU-system efter examen. Efter tre år blev han friställd och kom då med i TRRs program. Kärleken tog honom till Göteborg där han gick MBA-programmet på Handelshögskolan samtidigt som han arbetade med det egna företaget inriktat mot interaktiva spel. Kring sommaren 2003 såg han en artikel om VinnVinn i CF-tidningen vilket fick honom att anmäla sitt intresse. Han var med på startmötet för hösten men tyckte inte det hände så mycket efter det. När han fick veta att Göteborgs hamn ville beställa en studie av VinnVinn så var det något som fångade hans uppmärksamhet. Han blev inbjuden att delta i ett möte med IT-chefen och blev sedan en av fyra personer i projektgruppen. VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 16

17 Göteborgs hamn ville att vi skulle genomföra en oberoende studie av elektroniska sigill till deras containertrafik, säger Håkan. De ville veta vad som fanns på marknaden och hur andra hade arbetat med att införa det i verksamheten. Mycket mer specificerad än så var inte uppgiften. Detta blev starten på två och en halv månads intensivt arbete. Projektgruppen bestod av personer med mycket olika erfarenheter men där man tillsammans täckte in såväl trådlös kommunikation som logistik och sjöfart. De fick sitta i Hamnens lokaler och producerade en diger rapport som presenterades för uppdragsgivaren. Göteborgs hamn hade varit tydlig från början att de troligen inte kunde erbjuda någon anställning efter studien, men Håkan blev ändå lite besviken. Jag hade hoppats att de skulle ta studien ett steg vidare, säger Håkan. Det hade varit roligt att få köpa in lite utrustning och testa om man kunde få den att fungera i verksamheten. Hamnen skulle kunna ha samarbetat med en leverantör. Nu fortsätter de mest att bevaka frågan. Tre av de fyra deltagarna i projektet har idag fått anställning och den fjärde är på en karriärplats med mycket goda utsikter att få ett arbete. En av projektdeltagarna sommarjobbade dessutom i Göteborgs hamn och blev erbjuden ett vikariat där. Projektet bidrog till att skapa en ännu bättre plattform för alla inblandade. Från VinnVinn var det Arne Filipsson som höll ett öga på projektet och när Microwave Road började fundera på att ha en karriärplats själva så tipsade han Håkan om denna möjlighet. Håkan pratade med Peter Wahlberg som jobbade ensam som processledare och de fick en mycket bra kontakt. Sedan fick han också träffa Microwave Roads ordförande Joakim Anjeby. På det sätt Peter och Joakim pratade om sina visioner och hur de såg på samarbetet och framtiden inom Microwave Road blev jag väldigt påverkad av deras engagemang, säger Håkan. Jag kände direkt att jag verkligen ville jobba med dem, plus att rollen verkade mycket spännande eftersom man träffar så många människor. Jag kände att jag ville verka i den världen. Det var anledningen till att jag hoppade på karriärplatsen, snarare än att jag trodde att den skulle leda till en anställning. Nu har Håkan fullt upp med att marknadsföra Microwave Road i världen och hjälpa till att skapa aktiviteter och stimulera till nya samarbetsprojekt inom nätverket. Han sprider också information om VinnVinn till medlemsorganisationerna, där ett par redan har nappat. Hur bra VinnVinn fungerar som komplement till vanlig jobbsökning beror lite på personen och rådande arbetsmarknad, säger Håkan. Idag har det återigen blivit lätttare att få ett jobb hos konsultföretagen, så om man har en sådan bakgrund är inte VinnVinn det lämpligaste. Men för t.ex. små företag är VinnVinn ett alldeles utmärkt sätt att provanställa personer. Håkan ser också andra möjligheter som VinnVinn öppnar upp för. Han tycker att hans egen roll på Microwave Road är ett sådant exempel. Det är inget vanligt jobb som utannonseras, utan som skapas av situationen. Genom att VinnVinn pratar med många olika organisationer och nätverk skapas helt nya typer av jobb då personer med hög kompetens och idéer möter företag med behov. VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 17

18 Enligt Håkan så finns det stora möjligheter att få små företag att växa med hjälp av kompetens från VinnVinn, men att det finns behov av särskilt stöd till personer som jobbat på stora företag att ställa om sig för detta. Han konstaterar att det förmodligen inte är sista gången vi ser en konjunktursvängning som denna och tycker att samhället borde bli bättre på att hantera att så många högutbildade ställs utanför arbetsmarknaden. Håkan tycker att det är synd att inte VinnVinn är mer allmänt känt, så att fler personer får veta att samhället faktiskt arbetar med att få till nya sätt att arbeta med frågan. Det syns att Håkan trivs på sitt jobb. Glimten i ögat är aldrig långt borta. När han jämför med sina tidigare anställningar så konstaterar han att han får flera nya perspektiv på världen genom att jobba i ett kluster. Tidigare träffade jag både affärsmän och ingenjörer, vilket gav ett par olika perspektiv, säger Håkan. Det coola med att sitta i ett kluster är att det finns säkert upp mot ett tiotal perspektiv från olika företag, forskningsorganisationer och samhället. Det är det absolut roligaste, nyttigaste och mest utmanande med Microwave Road. Alla vill framåt, alla vill jobba tillsammans och mitt uppdrag är att hjälpa till med kommunikationen dem emellan. 2.2 VinnVinn-företag Många företag och organisationer har kontaktats och informerats om VinnVinn via de olika kontaktnät som fanns inom projektgruppen. Attraktionsspåret kom mer och mer att inrikta sig mot de företag som ingår i Business Region Göteborgs Tillväxt2000-program 2, dvs små- och medelstora företag med tillväxtambitioner. Dessa svarade för ungefär 40% av karriärplatserna. Nedan ser du en uppställning på hur många företag som var involverade i VinnVinn antingen i egenskap av friställande arbetsgivare eller som ny arbetsgivare eller karriärplats. VinnVinn 2003 VinnVinn 2004 Antal friställande företag Antal deltagande* företag * Företag som haft karriärplats eller rekryterat. De utvärderingar som projektet har genomfört visar att många företag är nöjda med sitt deltagande i VinnVinn och att deltagande har lett till nyanställning (se avsnitt 3.7 Utvärdering för mer information samt projekt rapporterna till VINNOVA). Hos företagen instämde 100% helt eller nästan helt i påståendet Idén bakom VinnVinn är bra. Samma siffra återkom för påståendet Du hittade den kompetens du sökte och den har motsvarat företagets behov. 82% instämde helt eller nästan helt i påståendet VinnVinn har ökat möjligheterna för tillväxt i ert företag. Det största antalet karriärplatser som ett företag haft samtidigt är 8, men det är i sig ett mycket stort företag. De flesta andra har haft 1 2 platser. Det finns också en liten 2 Se VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 18

19 om än svag tendens till rörlighet från telecom till automotive, vilket ligger i linje med annan utveckling inom regionen. Nedan möter du företagen NetClean Technologies Svenska AB (www.netcleantech. com) och Kentor (www.kentor.se), som båda är ambitiösa och växande företag i Göteborg. De har båda mycket goda erfarenheter av deltagande i VinnVinn-projektet och av de personer som fått karriärplats där Tidigarelagd rekrytering precis i rätt tid Joakim Colliander, Netclean Technologies Sweden AB Joakims engagemang för det företag han varit med och skapat, Netclean Technologies, gick inte att ta miste på. Han möter mig med pigga ögon en morgon när snön skapat kaos i trafiken in till arbetsplatserna i Göteborg. Netclean Technologies arbetar inom datasäkerhetsområdet med att utveckla mjukvarulösningar för att förhindra att skyddat material sprids på Internet. Företaget startades hösten Första kontakten med VinnVinn skedde i och med att Christian Sjöberg, VD:n för företaget, träffade Cecilia Hamilton från Arbetsförmedlingen i korridoren då hon besökte ett av de andra företagen som finns i samma lokaler, i en spännande konstellation på översta våningen på paradgatan Avenyn. Upprinnelsen till dialogen var att Netclean tidigare varit i kontakt med Arbetsförmedlingen för en rekrytering, men detta hade fungerat mycket dåligt. Så dåligt att man funderade på att stoppa rekryteringen. Man fick folk som inte ens hade den bakgrunden som behövdes för den sökta tjänsten. Då nämnde Cecilia om VinnVinn projektet. Netclean kände direkt för upplägget som Joakim upplevde som mera professionellt och mera lämpligt för företaget. Ganska direkt sammanställdes en annons som sändes ut via och inom två veckor hade man fått en tid för en presentation ute på navet på Lindholmen. De som efter presentationen var intresserade kunde anmäla sig till Netclean på en lista som man hade med sig till mötet. Joakim upplever detta med att få presentera sig som företag som mycket bra och skapade ett bra urval. Man fick en direkt bild över responsen och utifrån ett naturligt intresse från den sökande. En annan fördel var att vid anställningsintervjun behövde man inte presentera företaget utan kunde koncentrera sig på att intervjua den sökande. Joakim förtydligar: Har man sex anställningsintervjuer sparar detta arbetssätt också en massa tid. Samtliga som anmälde sig var intressanta för oss. Vi valde utifrån flera bra alternativ men det blev Mattias som vi antog i karriärplatsen och senare anställde. Under tiden för karriärplatsen hade vi tre kontrollpunkter, vilket var mycket bra. Man får fundera igenom vad man vill att personen skall uppnå och vad som skall hända. Vi är ett ungt företag där saker och ting kan svänga ganska mycket men det kändes ändå bra att skriva ner det vi ville uppnå med karriärplatsen även om vissa saker kunde förändras. Det gjorde inte oss så mycket som företag att saker förändrades under karriärplatsen, då vi på ett enkelt sätt kunde ta upp och diskutera detta vid avstämningarna. VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 19

20 För Netclean hade det blivit lite problematiskt om man inte hade fått veta om Vinn- Vinn. Man stod inför en situation där man fått lägga vissa grejer på hyllan tills man haft möjligheten att genomföra en traditionell rekrytering. Just vid den tidpunkten hade vi inte kunnat göra en rekrytering för vi hade inte hade råd med detta. Det här var ett väldigt bra sätt att kunna anställa någon utan att betala full lön och få fart på vår utveckling. Joakim pratar med stor lätthet samtidigt som han är noga med att ge en rättvisande bild av VinnVinn. Cecilia Hamilton var väldigt professionell och en väldigt bra moderator. Hon kunde ställa de obekväma frågorna på ett naturligt sätt. Vi hade en låg ingångsnivå i och med vår tidigare erfarenhet från arbetsförmedlingen men så blev detta så väldigt bra och också att det gick så fort. Det som Cecilia hade sagt stämde också, med kontrollpunkter och allt annat. Joakim är tydlig med att det finns en fara med VinnVinn om man som företag går in i detta med syfte att få en subventionerad anställd under några månader. För att man som företag skall lyckas med detta så ska man vara ärligt inställd på att vilja anställa. För små företag handlar det om att kunna genomföra ett nytt spår eller att man är i ett uppbyggnadsskede där pengar är avgörande. Den kostnaden som en lön innebär betyder då väldigt mycket. Vi väntade på ett avtal och om vi inte skulle ha fått det så skulle vi ha fått släppa karriärplatsen, vilket vi också var tydliga med att poängtera. Vi trodde verkligen på vår idé och vår avsikt vara hela tiden att gå vidare till en anställning. Företagen skall tänka igenom ordentligt vad syftet är och inte bara tänka i termer av att här kommer billig arbetskraft. För då tror jag inte att man kommer att få ut någonting riktigt av VinnVinn. Den anställde måste också känna att företaget verkligen menar att man har som mål att anställa. Mattias och vi har haft en mycket öppen dialog kring en anställning under hela den tiden som karriärplatsen varade. Det är också mycket viktigt att man är öppen att man kan söka andra jobb under tiden. Nu valde Mattias att inte göra detta, men vi var ändå noga med att deklarera att han kunde göra så. Det kändes dock som att Mattias var engagerad till 100 % under denna tid. Om man kräver fullständig lojalitet kan detta bli lite knivigt. Joakims erfarenheter av VinnVinn-projektet är klart positiva och han tycker inte att man egentligen behöver förändra något i upplägget. Jo, en sak förresten. Det skall inte användas för de större företagen. De har råd att anställa ändå. Fokusera konceptet mot små och medelstora företag, eller uppstartsföretag. Jag tycker också att man kan vara lite mera kaxig från VinnVinn så att inte företagen utnyttjar detta. Vi skiljs efter ett inspirerande samtal och Joakims positiva engagemang för VinnVinn känns äkta och han avslutar med: vi kommer snart att använda oss av ytterligare en karriärplats. VINNVINN ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb 20

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Jan Sandred. Rådgivare på Generaldirektörens kansli Naturvetare. Journalist 20 år; Sverige, USA, PRkonsult. Kemiingenjör, Datavetare 2006-03-15 1

Jan Sandred. Rådgivare på Generaldirektörens kansli Naturvetare. Journalist 20 år; Sverige, USA, PRkonsult. Kemiingenjör, Datavetare 2006-03-15 1 Jan Sandred Rådgivare på Generaldirektörens kansli Naturvetare Kemiingenjör, Datavetare Journalist 20 år; Sverige, USA, PRkonsult 2006-03-15 1 Svensk arbetslöshet Ökande andel är högutbildade akademiker

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg

TRR Trygghetsrådet. 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg TRR Trygghetsrådet 110915 Lisbeth Axelsson Ann-Sofi Sjöberg Claes Åberg Arbetsmarknaden för tjänstemän hösten 2011 Claes Åberg Fakta om TRR TRR bildades 1974 och idag är 700 000 tjänstemän anslutna TRR

Läs mer

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler.

ÅRETS CHEF Dialogen mellan fyra ögon är jätteviktig, säger Årets chef 2008, Björn Olsson, chef för Postens brevterminaler. BJÖRN OLSSONS TIPS Så förhindrar du överlevnadsjukan När företaget tagit beslutet att dra ner på personal måste du som chef skapa en egen målbild och strategi för det framtida arbetet: Hur ska processen

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning.

1.) Vägen in samt Förståelse öppnar nya dörrar Region Skånes satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning. 2012-09-13 Johanna Morin 0413-62 697 Minnesanteckningar, Handikappråd När: torsdag 13 september, 2012, kl. 13:00 Var: Medborgarhuset, c-salen Närvarande: Cecilia Lind, Ingemo Hellgren, Wivian Holmberg,

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda

TRRs metodik för uppsagda VAD GÖR TRR? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering som följd. Andra gånger

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

En handbok för företaget

En handbok för företaget En handbok för företaget Inledning Den här handboken vänder sig till er på företaget som är inblandade i PRAO-verksamheten. Det kommer nästan dagligen rapporter om den brist på arbetskraft som näringslivet

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion...

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän!

Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Personlig hjälp till nytt arbete - för tjänstemän! Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd - därför är det

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Utvärdering VINNVINN Initiativet

Utvärdering VINNVINN Initiativet V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 7 : 0 5 Utvärdering VINNVINN Initiativet A N N A A S P G R E N Titel : Utvärdering VINNVINN Initiativet Författare: Anna Aspgren Serie : VINNOVA Rapport VR 2007:05

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Att skapa bra stämning i ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i ett arbetslag. Ett arbetsschema för en Kick-off. 1 Under en kick-off går arbetsgruppen igenom hela arbetsförloppet så att alla blir klara

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Mats Karlsson 2008 04 25

Mats Karlsson 2008 04 25 Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV 10 veckor på Åland Utvärderingsrapport från praktikperiod på Stiftelsen Hemmet, Åland Mats Karlsson 2008 04 25 Denna rapport beskriver praktiktiden 21 januari

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 Hallands Basutbud Så upphandlade Region Halland 25 företagskonsulter

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Sjukskrivningskoordinatorns roll

Sjukskrivningskoordinatorns roll Rapport till Landstinget i Kalmar län Sjukskrivningskoordinatorns roll Patientens perspektiv Lisa Ericson ehälsoinstitutet 2014-05-27 Innehåll Innehåll 2 Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Syfte och Mål 4 Metod

Läs mer