Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Isconovas ambition är att vara den självklara partnern för företag och forskningsinstitut som vill utveckla effektiva och innovativa vacciner. Isconova har samarbetsavtal med ledande företag och institut inom både human- och veterinärområdet och en klinisk fas I-studie med Isconovas Matrix M har visat mycket goda resultat. Idag finns redan ett flertal veterinärvacciner med Isconovas adjuvanser kommersiellt tillgängliga, till exempel för hästinfluensa. Innehåll 4 Adjuvans stärker vacciners effekt 6 Isconova i korthet 10 VD-ord 12 Verksamhet och affärsmodell 14 Isconovas produktplattform 16 Projektportfölj humanvacciner 18 Projektportfölj veterinärvacciner 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar 36 Kassaflödesanalyser 37 Noter 45 Revisionsberättelse 46 Ledning 47 Styrelse 48 Ordlista 49 Årsstämma 2 isconova årsredovisning 2011

3

4 Adjuvans stärker vacciners effekt Adjuvanser är ämnen som tillsätts vaccin för att ge dem en starkare och effektivare verkan. Fördelarna kan vara ett bredare skydd, förlängd effekt och lägre produktionskostnader. Adjuvans Adjuvans är en viktig del i modern vaccinutveckling. Adjuvanser är ämnen som via olika verkningsmekanismer ger en starkare och effektivare immunreaktion vid vaccinationer och kan användas i såväl profylaktiska som terapeutiska vacciner. Adjuvanser kan även ge vaccinet andra fördelar, som till exempel: Ett bredare skydd Vaccinet skyddar mot infektioner av likartade mikroorganismer, till exempel olika stammar av influensavirus. Förlängd effekt Vaccinets varaktighet förlängs, vilket medför lägre kostnader då antalet vaccinationstillfällen kan reduceras. Minskad dos antigen Ett minskat behov av antigen vilket, förutom förbättrade egenskaper, kan medföra lägre produktionskostnader och en ökad produktionskapacitet. Vid en pandemi kan produktionen av antigen vara en flaskhals och en ökad produktions-hastighet utgör därmed ett viktigt inslag i att effektivt kunna bekämpa spridningen av en pandemi. Adjuvanser kan också i högre grad användas i vacciner till äldre personer och andra grupper med ett nedsatt immunförsvar där adjuvans används för att få en tillräckligt stark reaktion från immunförsvaret. Adjuvanser kan även användas för att förbättra effekten hos befintliga vacciner, vilket även skulle kunna medföra en förlängning av ett vaccins patentskydd. Vaccin Ett vaccin ger skydd mot en sjukdom genom att aktivera kroppens immunsystem mot den sjukdomsalstrande mikroorganismen. Vacciner fungerar genom att kroppen tillförs ett antigen en substans som påminner om den mikroorganism som kroppen ska skyddas mot samt ofta ett adjuvans för att ge vaccinet högre effekt. För närvarande finns det, i huvudsak, tre olika typer av vaccin på marknaden: Levande vacciner som består av försvagade bakterier, parasiter eller virus. Vacciner som består av döda mikroorganismer (eller delar därav). Subenhetsvacciner som består av strukturer, så kallade subenheter, renade från sjukdomsalstrande mikroorganismer eller framställda till exempel genom DNA-teknik. De vacciner som utvecklas idag är ofta subenhetsvacciner, vilka generellt ger färre biverkningar än äldre typer av vaccin men samtidigt inte en lika stark reaktion från immunförsvaret och behöver ofta kombineras med ett adjuvans för att förstärka effekten av vaccinet. Vacciner kan indelas i två huvudområden: Profylaktiska vacciner Vacciner som förebygger infektionssjukdomar. Terapeutiska vacciner Vacciner som ges patienter som redan har sjukdomen i syfte att bota eller lindra en, ofta kronisk, infektion. Vaccinmarknaden utgörs idag, och förväntas i framtiden, domineras av vacciner mot infektionssjukdomar. Terapeutiska vacciner är också under utveckling och inkluderar bland annat behandling mot cancer. 4 isconova årsredovisning 2011

5 adjuvans = bättre vaccin antigen isconova årsredovisning

6 Isconova i korthet Isconova AB är ett ledande internationellt vaccinadjuvansbolag. Isconova har bred kunskap om vaccinsystem och bolaget utvecklar vaccin tillsammans med partners inom human- och veterinärområdet. Det första vaccinet som använder Isconovas nanopartikelteknologi lanserades Isconova har en patenterad teknologi, en stark produktplattform, produktion och försäljning av adjuvans, och ett flertal samarbeten med ledande internationella vaccin- och läkemedelsföretag. För närvarande finns sju veterinärvacciner på marknaden som använder Isconovas plattform samt ett flertal humanvaccin- och veterinärvaccinprojekt i olika faser av utveckling. ADJUVANSER FÖR BÅDE VETERINÄR- OCH HUMANVACCINER Adjuvanser är ämnen som tillsätts för att ge vacciner en förbättrad och mer varaktig immunreaktion i samband med vaccinering. Isconova har sedan 2004 varit verksamma med försäljning av adjuvans inom veterinärområdet och för närvarande finns sju veterinärvacciner på marknaden som använder Isconovas plattform. Sedan 2009 är Isconova även verksamt inom humanmarknaden och har ökat sina satsningar inom detta område. Isconovas huvudkontor ligger i Uppsala, i ett av Sveriges största bioteknikkluster, och har en stark relation till de lokala universiteten, med aktiva samarbeten inom forskningsprogram och utvecklingsprojekt. Isconova har omfattande erfarenhet av adjuvansteknologi för utveckling och produktion av vaccin. Forskningsorganisationen har ett nära samarbete med vaccinutvecklare för produktutveckling. Genom att kunna leverera både små och stora kvantiteter av adjuvans kan Isconova stödja vaccinprogram hela vägen från utvecklingsfasen till fullskalig kommersiell produktion. AFFÄRSIDÉ Isconovas affärsidé är att kommersialisera bolagets adjuvanser och genom specialistkunskap utveckla effektiva vacciner tillsammans med partners eller i egen regi. VISION/MISSION Att bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet för både människor och djur genom Isconovas unika kunnande inom vaccinsystem. ÖVERGRIPANDE MÅL Isconovas övergripande mål är att bli förstahandsval för vaccinbolag som söker en partner för effektiv vaccinutveckling med hjälp av adjuvans. Målet är att successivt ta en större ägarandel i vaccinprodukterna. STRATEGI Isconova har sedan företaget grundades utvecklat och producerat adjuvanser ämnade för veterinärmarknaden. Under 2009 beslutade Isconova att utvidga verksamheten till att även omfatta utveckling av adjuvanser för humanmarknaden. Enligt den nya strategin ska Isconova sträva efter att bli en attraktiv partner för vaccinbolag på både human- och veterinärmarknaden samt att nå ett större ägande i vaccinprodukterna. För att uppnå detta ska Isconova: Öka ägarandelen av klinisk dokumentation Ägande av kliniska data är den enskilt viktigaste faktorn för att Isconova ska utgöra en attraktiv partner och kunna teckna samarbetsavtal på fördelaktiga villkor. Isconova arbetar med att ytterligare dokumentera verkningsmekanismen, effekten och säkerheten av Matrix M i human- och veterinärstudier genom egna eller egenkontrollerade studier. Driva vaccinprojekt Isconova planerar att vidareutveckla och initiera vaccinprojekt inom specifika kommersiellt attraktiva veterinär- och humanmedicinområden, såsom malaria, rabies, mastit och leishmania, där Isconovas adjuvanser bedöms kunna bidra till att skapa högkvalitativa vacciner. Ett sätt för Isconova att få produkträttigheter för kommersialisering av ett vaccin är att samarbeta med vaccinbolag där Isconova erhåller marknadsrättigheterna för vaccinet inom vissa geografiska områden. Utveckla strategiska samarbeten med vaccinbolag i tillväxtländerna Genom samarbete med vaccinbolag även i tillväxtländer etablerar Isconova en närvaro på dessa viktiga marknader. Flera av dessa vaccinbolag är huvudsakligen verksamma inom begränsade geografiska områden. Isconova kan därmed i utbyte för sin teknologi få marknadsrättigheterna för gemensamt utvecklade vacciner inom andra geografiska områden. Delta i den pågående marknadskonsolideringen Isconova utvärderar kontinuerligt möjligheten att växa genom förvärv av och/eller sammanslagning med bolag som innehar attraktiva patent eller kunnande inom human- eller veterinärmarknaden. 6 isconova årsredovisning 2011

7 ÅRET I SIFFROR Nettoomsättningen uppgick till 20,2 MSEK (17,8) Rörelseresultatet uppgick till -36,6 MSEK (-28,6) Resultatet uppgick till -35,8 MSEK (-30,5) motsvarande -8,75 SEK (-13,19) per aktie. Eget kapital uppgick till 30,4 MSEK (61,4), motsvarande 7,32 SEK (15,29) per aktie Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,4 MSEK (-29,9) Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 37,6 MSEK (67,6) och soliditeten uppgick till 52 procent (75) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Utökat samarbete med PHARMAQ avseende utveckling av nya fiskvacciner Isconova och norska PHARMAQ AS utökade samarbetet efter positivt besked från Eurostars avseende bidrag till ett omfattande utvecklingsprojekt för nya, effektiva, vacciner med fokus på laxodling. Eurostars finansierar en stor del av Isconovas och PHARMAQs utvecklingskostnader för att skapa en ny, innovativ generation av fiskvacciner. Isconovas partner VetBioChem (Narvac) lämnade in registreringsansökan för rabiesvaccin i Ryssland Isconovas samarbetspartner VetBioChem (Narvac) lämnade in registreringsansökan i Ryssland för Matrix M -baserade rabiesvaccin för hund och katt. Isconova påbörjade klinisk studie av influensavaccin Baserat på de positiva resultaten från den kliniska Fas I-studie med Matrix M vid vaccinering mot fågelinfluensa som genomfördes under 2009, beslutade Isconova att i egen regi inleda en klinisk Fas I-studie på säsongsinfluensa. Totalt ingick 110 friska frivilliga personer i studien som kommer att slutrapporteras under det andra kvartalet Studien är en del av Isconovas utökade satsning på humanvacciner. Isconova stärkte sin produkt- och patentportfölj Isconova förvärvade i maj tillgångarna i Nordic Vaccine A/S, ett danskt forskning- och utvecklingsföretag specialiserat inom adjuvans och drug delivery-utveckling. Förvärvet stärker Isconovas patentposition inom vaccinsystem och adjuvansteknologi. omsättning per affärsområde 83% Veterinär 17% Human omsättning per geografisk marknad 21% USA 69% Europa 10% Övriga världen isconova årsredovisning

8 Isconova i korthet Isconova ingick licensavtal för adjuvans med Crucell Isconova ingick ett nytt licensavtal med holländska Crucell N.V. (ingår i Johnson & Johnson-koncernen). Avtalet ger Crucell rätten att använda Isconovas adjuvans Matrix M i HIV- och malariavaccin. Ett befintligt avtal mellan Crucell och Isconova ger Crucell rätten att använda Isconovas Matrix M i influensavaccin. Russell Greig utsågs till tillförordnad VD för Isconova Isconovas styrelse utsåg Russell Greig, styrelseledamot, som tillförordnad VD för bolaget. Han ersatte förutvarande VD Lena Söderström som lämnade bolaget i samband med att Russell Greig formellt tillträdde tjänsten den första oktober Isconova utökade samarbetet med Genocea Isconova och Genocea Biosciences Inc., ett vaccinutvecklingsbolag med en ny typ av banbrytande T-cellsbaserade vacciner, tillkännagav i augusti ett utvidgat samarbete som ger Genocea rätten att använda Isconovas Matrix M i vaccin mot ytterligare två sjukdomar malaria och gonorré. Positiva data från fågelinfluensastudie med Matrix M publicerades Den vetenskapliga tidskriften Vaccine publicerade i slutet av augusti den första artikeln som presenterar data från PAN- FLUVAC-konsortiets humanstudie. Den kliniska fas I-studien utvärderade säkerhet och immunsvar hos ett fågelinfluensavaccin med Isconovas adjuvans Matrix M. Matrix M gav utmärkta resultat i studien. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Sven Andréasson utsedd till ny VD Isconova utsåg Sven Andréasson till VD för bolaget. Han tillträdde den 1 mars Sven Andréasson, som har en omfattande erfarenhet från läkemedelsindustrin och biotechbraschen, kommer närmast från Beta-Cell NV i Bryssel, Belgien, där han var VD. Han efterträdde Russell G. Greig som varit tillförordnad VD sedan oktober Russell G. Greig utsågs till styrelseordförande Russell G. Greig, nuvarande styrelsemedlem och tidigare tillförordnad VD för Isconova, utsågs till styrelseordförande i Isconova AB. Han efterträder Ulf Tossman som kvarstår som ordinarie ledamot i styrelsen. Rabiesvacciner med Isconovas adjuvans, Matrix M lanserades i Ryssland I februari 2012 påbörjade Isconovas samarbetspartner Vet- BioChem (tidigare NPO Narvac) försäljning på den ryska marknaden av två rabiesvacciner för hund och katt. Vaccinerna innehåller Isconovas Matrix- M Vet adjuvans och Isconova kommer att erhålla produktionsintäkter samt royalties baserat på försäljningen. ISCONOVAS PROJEKTPORTFÖLJ Isconovas projektportfölj består av projekt inom human- och veterinärområdet. Inom humanområdet har Isconova samarbetsavtal med två olika partnerföretag och ett världsledande institut. Inom veterinärområdet har Isconova ingått avtal med tre vaccinbolag vilka marknadsför produkter i vilka Isconovas produktplattform används samt ingått avtal med ytterligare två vaccinbolag där kliniska studier pågår. Utöver dessa projekt har Isconova även ingått ett tiotal Material Transfer Agreements ( MTA ) och är dessutom involverade i flera EU-projekt. Förutom ingångna samarbetsavtal driver Isconova flera egna projekt. I nedanstående tabeller återges Isconovas viktigaste projekt, inom såväl human- som veterinärområdet, samt i vilken utvecklingsfas de befinner sig inklusive de veterinärprodukter som finns på marknaden. 8 isconova årsredovisning 2011

9 Projektportfölj inom humanvacciner Partner Projekt Preklinisk Fas Klinisk Fas I Klinisk Fas II J&J/Crucell J&J/Crucell J&J/Crucell Genocea Genocea Genocea Jenner Institute Eget projekt Eget projekt Fågelinfluensa Säsongsinfluensa Malaria och HIV HSV-2 terapeutiskt HSV-2 profylaktiskt och Chlamydia Gonorré, Malaria och 3 ytterligare Malaria Säsongsinfluensa Ej offentliggjord Projektportfölj inom veterinärvacciner Partner Projekt Preklinisk Fas Klinisk Fas I Klinisk Fas II Klinisk Fas III Marknad Pfizer Intervet (Merck) VetBioChem (tidigare Narvac) Intervacc PHARMAQ Eget projekt Equip, Canvac Cci, Pestigard, Equity Equilis Prequenza Rabiesvaccin Hästkvarkavaccin Fiskvaccin Mastitvaccin Utvecklingsfaserna för vaccinprodukter skiljer sig åt beroende på om de är ämnade för human- eller veterinärmarknaden. Den ovanstående tabellen avseende Isconovas veterinärprojekt är bolagets bedömning om i vilken utvecklingsfas respektive projekt befinner sig i. isconova årsredovisning

10 VD-ord Isconovas egenutvecklade och patenterade Matrix M -plattform har potentialen att förbättra vaccin för både människor och djur på en attraktiv och växande marknad, där nya vacciner utgör en avsevärd möjlighet. Under 2011 togs flera steg mot visionen att vara en självklar partner inom utveckling av effektiva och innovativa vacciner under 2012 ser jag flera delar där vi kan flytta fram vår position ytterligare. Jag tillträdde i mars 2012 som VD för Isconova och har under den första tiden gått igenom och analyserat bolagets verksamhet, produktportfölj, kunder och partners. Min slutsats är densamma som när jag fick frågan om jag ville ta uppdraget Isconova är ett bolag med stor potential, men det kommer att krävas insatser för att bolaget ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Glädjande är att Isconova under 2011 tog flera viktiga steg i rätt riktning. Bolaget påbörjade, i egen regi, en studie av influensavaccin med syfte att studera effekten av Matrix M och ta fram kliniska humandata. Resultaten väntas slutrapporteras under andra kvartalet Studien avser säsongsinfluensa och, om resultaten avspeglar de från studien av fågelinfluensa som genomfördes 2009 och som under 2011 publicerades i den vetenskapliga tidskriften Vaccine, har vi all anledning att se mycket positivt på denna ytterligare validering av vår teknologi och den fortsatta utvecklingen av Matrix M. Det ger oss en förstärkt position och nya möjligheter för vår vidare affärsutveckling. Under 2011 utvecklades även flera av Isconovas samarbeten och partneravtal positivt. VetBioChem lanserade i början av 2012 ett rabiesvaccin för hund och katt på den ryska marknaden, samarbetet med PHARMAQ avseende utveckling av nya fiskvacciner utökades, licensavtal ingicks med Johnson&Johnson-bolaget Crucell och samarbetet med Genocea utökades. Vidare är Jenner Institute nu på väg in i kliniska prövningar med sitt malariavaccin. Att Isconova lyckats ingå avtal med dessa starka partners är givetvis en styrka, och jag kommer tillsammans med övrig organisation lägga stor kraft på att vidare utveckla dessa såväl som att utöka basen med nya samarbetspartners. Vidare kan jag konstatera att en stor del av Isconovas ambitioner inför börsnoteringen 2010 har infriats, men inte alla. Bland annat bedömer jag och styrelsen att bolagets ambitiösa finansiella mål blir svåra att nå inom den urspungliga tidplanen. Sedan jag tillträdde har ett genomgripande arbete inletts som kommer att resultera i en reviderad affärsplan, där vi med utgångspunkt från dagsläget slår fast hur vi bäst utvecklar existerande försäljning av veterinärsidan samt fortsätter att bygga upp en lönsam humansida. Veterinärsidan Isconova har en spännande tid framför sig, men det kommer krävas en stor del arbete för att bolaget ska nå sin fulla potential 10 isconova årsredovisning 2011

11 är fortsatt prioriterad och genererar idag intäkter, men det är på humansidan den större medicinska och kommersiella potentialen finns och här bedömer jag att det finns stora möjligheter för Isconova. En annan del som jag också kommer ägna kraft åt, är den pågående utvecklingen och konsolideringen av den internationella vaccinmarknaden. Givet hur marknaden utvecklats, finns anledning att tro att det kommer att ske ett flertal nya företagsaffärer under de kommande åren. Bolaget har tidigare sagt att möjligheter att genomföra förvärv och delta i fusioner ska utvärderas, och det kommer gälla även framåt. Min bedömning är att vår Matrix M -teknologi, och de nya produkter och studier som bekräftar dess styrka, kommer att vara en betydande tillgång vid sådana diskussioner. Sammanfattningsvis Isconova har en spännande tid framför sig, men det kommer krävas en stor del arbete för att bolaget ska nå sin fulla potential. Exakt vad det kommer innebära kommer jag att återkomma till under andra halvåret Sven Andréasson Verkställande direktör isconova årsredovisning

12 Verksamhet och affärsmodell Isconova har en beprövad affärsmodell för att kommersialisera sin teknologi samt bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet för både människor och djur genom sitt unika kunnande inom vaccinsystem. Med hjälp av patenterad teknologi och kvalificerade medarbetare utvecklar och säljer Isconova adjuvanser och vacciner, tillsammans med partners eller i egen regi. FORSKNING OCH UTVECKLING Isconovas forskning och utveckling är inriktad på att utveckla adjuvanser med den mest gynnsamma profilen för det avsedda vaccinet. Isconova har idag produktion av olika typer av adjuvans beroende om vaccinet är avsett för människa eller olika djurslag. Den inledande forskningen och utvecklingen bedriver Isconova i egen regi i så kallade pilotstudier. Dessa omfattar till exempel vaccinformulering (hur antigen och adjuvans fungerar tillsammans immunologiskt), toxikologi- och farmakokinetikstudier (hur vaccinkandidaten beter sig i kroppen). Syftet med studierna är att säkerställa effekt och kartlägga biverkningsprofilen. Är utfallet av pilotstudien positivt fortsätter Isconova att utveckla vaccinkandidaten på egen hand eller söker samarbetsavtal med ett vaccinbolag. AFFÄRSMODELL Isconovas affärsmodell kan beskrivas i fyra steg; 1 Omvärldsanalys och interna förstudier Genom omvärldsanalys identifierar Isconova sjukdomsområden med god lönsamhetspotential och lovande kommersiella möjligheter för vacciner innehållande Isconovas adjuvanser. Omvärldsanalysen omfattar vacciner på marknaden med begränsningar i form av otillräcklig duration eller att flera vaccinationstillfällen krävs för att fullgott skydd ska uppnås samt sjukdomar där det ännu inte finns vacciner på marknaden. Isconova utför då försök i en mindre skala för att undersöka vilken ytterligare, eller förlängd, effekt ett vaccin kan få genom att innehålla Isconovas adjuvans. Under förutsättning att Isconovas adjuvans visat lovande effekt, samt om goda kommersiella möjligheter finns, väljer Isconova att antingen fortsätta driva interna studier eller att ta kontakt med potentiella samarbetspartner för fortsatta studier. 2 Partner- och kundidentifiering Isconova arbetar kontinuerligt med att identifiera potentiella partner och kunder. Bolaget använder en rad kanaler för att etablera kundrelationer, såsom internet inklusive sociala medier, forskarnätverk, internationella kongresser/möten, riktade kundutskick, dialog med opinionsbildare, rådgivande kommittéer och forskningssamarbeten. Isconova kan också komma i kontakt med potentiella kunder och partner genom att dessa beställer adjuvans för forskningsändamål (AbISCO ) via Isconovas hemsida. 3 Produktutveckling Isconova arbetar vidare med produktutveckling och produktutvärdering antingen i egen regi eller tillsammans med en samarbetspartner. Vid samarbete med externa parter skrivs samarbetsavtal som definierar respektive bolags ansvarsområden i utvecklandet av de nya vaccinerna samt inom vilken tidsram milstolpar ska ha uppnåtts. Kunder och potentiella samarbetspartner kan även själva utföra tester och utvärdera Isconovas patenterade plattform genom att köpa Isconovas forskningsreagens AbiSCO. 4 Avtal Avtal som skrivs mellan Isconova och samarbetspartnern klargör respektive parts åtaganden och inkluderar, för Isconovas del, vanligtvis vetenskaplig support för utveckling av vaccinet, produktion av adjuvans i egen regi eller genom kontrakts- Affärsmodell Avtal Produktutveckling Partner- och kundidentifiering Omvärldsanalys och interna förstudier 12 isconova årsredovisning 2011

13 Antikroppsproduktion Vaccinutveckling Forskning tillverkare samt leverans av adjuvans. Partnerbolaget åtar sig i gengäld att ersätta Isconova i form av delmålsersättningar, leveransbetalningar, royaltybetalningar och ersättning för vetenskaplig support och/eller utveckling. Utöver det kan partnerbolaget ersätta Isconova för fortsatta kliniska prövningar eller helt ta över ansvaret för det fortsatta utvecklingsarbetet. Isconova strävar efter att öka andelen projekt som drivs i egen regi. Varje kund och projekt är unikt och det går därför inte att uppge detaljerade tidsplaner för varje steg i bolagets affärsmodell, men givet att alla steg utfaller positivt bedöms det ta cirka 6-18 månader från det att produktutvärdering inleds till dess ett avtal kan ingås. PARTNER/KUNDER Isconovas partner/kunder kan generellt indelas i tre kategorier, där vaccinbolagen är viktigast: 1 Vaccinbolag Det finns ett flertal bolag som utvecklar vacciner ämnade för människor. Inom humanmarknaden bedöms det finnas cirka 300 vaccinprojekt under utveckling varav cirka 200 inom infektionssjukdomar och cirka 100 inom terapeutiska vacciner. Isconova bedömer att det finns ett hundratal bolag som utvecklar vacciner för veterinärmarknaden. 3 Forskare Isconova har ett stort antal forskare som kunder. De är verksamma inom akademi och inom industri. INTÄKTSMODELL Isconovas intäktsmodell regleras av avtal med licenstagare för leverans, försäljning, vetenskaplig support/utveckling och distribution. Intäktsmodellen bygger på engångsersättningar vid ingående av avtal, delmålsersättningar, leverans av material till kliniska studier och vetenskaplig support/utveckling fram till marknadsregistrering och därefter royaltyintäkter på licenstagarens nettoomsättning samt betalningar för leverans av produkter. Eftersom delmålsersättningar, leveransbetalningar och royaltyintäkter inte utgör långsiktiga och uthålliga intäktskällor är Isconova på längre sikt beroende av en lyckad kommersialisering och marknadsintroduktion av bolagets vaccinkandidater med royaltyintäkter. Isconovas intäktsmodell inkluderar även en intäkt från försäljning av forskningsreagenset (AbISCO ) till potentiella kunder och samarbetspartner såsom läkemedelsföretag, forskargrupper och antikroppsproducenter. Isconova utvärderar löpande möjligheterna att vara med i attraktiva utvecklingsprojekt. Till exempel är Isconova för närvarande involverade i flera olika EU-projekt. Genom dessa projekt får Isconova möjligheten att utveckla sin teknologiplattform samtidigt som dessa projekt ger vissa intäkter. 2 Företag som tar fram antikroppar Det finns fler än 250 bolag som producerar monoklonala antikroppar till läkemedelsproduktion, diagnostikindustrin och till forskning. Med Isconovas plattform kan antikroppsproducenter reducera behovet av kostsamt antigen och få fram antikroppar som binder bättre till antigenet. isconova årsredovisning

14 Isconovas produktplattform Influensavacciner är bland de mest använda vaccinerna i världen. Särskilt äldre personer är i behov av effektivare influensavacciner som i högre grad stimulerar immunsystemet än de som finns på marknaden idag. Under 2011 tog Isconova ett betydande steg mot sin satsning på humanvacciner genom att i eget regi utföra en klinisk studie av vaccinering mot säsongsinfluensa i äldre. Totalt ingick 110 friska frivilliga personer i studien som undersöker säkerheten samt om Matrix M medför förbättrad effekt hos äldre. Studien kommer att slutrapporteras under andra kvartalet Utöver influensa arbetar Isconova med flera egna projekt inom humanvacciner, där preliminära försök har visat intressanta resultat. Isconova planerar Fas I-studier för dessa projekt. MATRIX M Matrix M är Isconovas patenterade adjuvans för användning till humana vacciner. Maj 2011 påbörjade Isconova vaccination av den första personen i sin kliniska Fas I-studie på säsongsinfluensa. Totalt ingår 110 friska frivilliga personer i studien som undersöker säkerheten samt om Matrix M medför förbättrad effekt hos äldre. Studien förväntas slutrapporteras under andra kvartalet Under 2009 fullföljde Influensa-Centret på Gade Institutet vid Bergens Universitet i samarbete med bland annat Crucell en Fas I-studie mot fågelinfluensa med Matrix M. Resultaten av studien publicerades i augusti 2011 i den vetenskapliga tidskriften Vaccine. Totalt ingick 60 friska frivilliga i studien som vaccinerades antingen med det virosoma vaccinet ensamt eller med tre olika doser av vaccinet formulerat med Matrix M. Tidigare studier har visat att det är svårt att framkalla ett tillräckligt immunsvar mot fågelinfluensa. Matrix M ökade markant effekten av vaccinet och de adjuverade vaccinen mötte samtliga uppsatta kriterier i studien. Matrix M ger både cellulärt och antikroppsmedierad immunreaktion, vilket bedöms vara en mycket efterfrågad egenskap i framtida vacciner. Dessutom ökar Matrix M möjligheten för en immunreaktion med längre varaktighet, vilket kan reducera antalet vaccindoser som immunsystemet behöver för att ge ett fullgott skydd. Ytterligare en stor fördel med Matrix M är den goda säkerhetsprofilen i form av en låg biverkningsfrekvens. De samlade egenskaperna av Matrix M gör att Isconova bedömer att inget annat kommersiellt tillgängligt adjuvans ger samma breda immunreaktion och låga toxicitet. Matrix M vet är Isconovas patenterade adjuvans för användning till vissa djurslag och ingår bland annat i de rabiesvaccin som Narvac lanserade för hund och katt i början av MATRIX C Matrix C används i vacciner till häst, bland annat i Merck Animal Healths vaccin Equilis Prequenza. Equilis Prequenza lanserades 2006 och vaccinet blev snabbt ett marknadsledande vaccin mot hästinfluensa. Isconova har producerat flera miljoner doser Matrix C till Equilis Prequenza. Matrix C används också till det hästkvarkavaccin som är under utveckling tillsammans med det svenska företaget Intervacc. Kvarka är en sjukdom som orsakar stora problem och de preliminära studierna med det nya kvarkavaccinet visar hittills mycket goda resultat. MATRIX Q SAMT MATRIX F Matrix Q och Matrix F innehåller en bredare grupp saponiner än Matrix C och Matrix M och används i forskningsoch utvecklingsprojekt inom bland annat fisk- och kovacciner. ABISCO Isconovas adjuvanser kan utöver att ingå i human- och veterinärvacciner även användas till en rad kommersiellt intressanta ändamål, bland annat i olika faser av forskning och utveckling. Isconova säljer AbISCO genom MTA direkt till bolagets kunder och samarbetspartner. AbISCO lanserades i september 2004 och sedan dess har försäljningen ökat varje år. Kunderna inkluderar stora och mindre läkemedelsföretag inom både human- och veterinärområdet, forskare och antikroppsproducenter. AbISCO är, förutom ett sätt att skapa intäkter, ett sätt för potentiella samarbetspartner att använda Isconovas produkter i egna modeller och förstudier. PATENT Isconovas patentarbete har hög prioritet och Isconovas produktplattform omfattas av starka patent. Genom att Isconovas verksamhet vilar på ett starkt patentskydd förhindrar det att andra otillbörligen kan utnyttja Isconovas uppfinningar och know-how. Isconovas patentstrategi syftar till att skydda både teknologin i sig och dess olika användningsområden, och bolaget har ett antal patent inom båda dessa områden. Patentansökningar lämnas in i de länder där marknadspotentialen bedöms vara stor och på ett sådant sätt att tiden för Isconovas ensamrätt optimeras. Patentskyddet för Isconovas viktigaste produkt Matrix M är starkt. Huvudpatentet gäller fram till juli 2023 och ett ytterligare patent skyddar Matrix M fram till juli Dessa patent är godkända i de flesta europeiska länder samt i Japan, Australien och Nya Zeeland. 14 isconova årsredovisning 2011

15 Isconovas produktplattform Produkt Matrix M Matrix M vet Matrix C Matrix Q / F AbISCO 100 AbISCO 300 Användning Används i vaccin till människa. Används i vaccin till hund och katt. Används i vaccin till häst. Används i vaccin till alla djur förutom häst, hund och katt. Matrix M för forskningsändamål. Matrix Q för forskningsändamål. isconova årsredovisning

16 Projektportfölj humanvacciner Inom området för humanvacciner driver Isconova ett flertal utvecklingsprojekt i olika faser, både tillsammans med partnerföretag och som egna utvecklingsprojekt. Under 2011 tog Isconova ett betydande steg mot sin satsning på humanvacciner genom att i eget regi utföra en klinisk studie av vaccinering mot säsongsinfluensa i äldre. Avtalen mellan Isconova och partnerföretagen är utformade på olika sätt utifrån bolagens, och projektets, förutsättningar. Vissa partner är globala vaccinbolag vilket skapar förutsättningar för exklusiva avtal avseende hela världen, medan andra bolag är intresserade av att utveckla produkter för mindre, regionala, marknader. I enlighet med Isconovas strategi att bli förstahandsval som partner inom både human- och veterinärmarknaden är avtalen generellt utformade så att Isconova tar en aktiv del av forskning och utveckling av samarbetsföretagets produkter. Dessutom fortsätter Isconova ofta att förfoga över produktionsrättigheterna till den färdiga vaccinproduktens adjuvanser, vilket medför att Isconova kan behålla kompetens för produktionen av Matrixprodukterna och därmed en ökad flexibilitet gällande produktionsalternativen. AVTAL MED CRUCELL N.V., HOLLAND Isconova har avtal med Crucell om nyttjande av Matrix M i influensa-, HIV- samt malariavaccin. Crucell är ett ledande mellanstort vaccinbolag som sedan mars 2011 ingår i Johnson & Johnson-koncernen. Under 2009 fullföljde Influensa-Centret på Gade Institutet vid Bergens Universitet i samarbete med bland annat Crucell en Fas I-studie mot fågelinfluensa med Matrix M. Resultaten av studien publicerades i augusti 2011 i den vetenskapliga tidskriften Vaccine. Totalt ingick 60 friska frivilliga i studien som vaccinerades antingen med det virosoma vaccinet ensamt eller med tre olika doser av vaccinet formulerat med Matrix M. Tidigare studier har visat att det är svårt att framkalla ett tillräckligt immunsvar mot fågelinfluensa. Matrix M ökade markant effekten av vaccinet och de adjuverade vaccinen mötte samtliga uppsatta kriterier i studien. Studien var en viktig milstolpe för Isconova då det var första studien av Matrix M på människa. AVTAL MED GENOCEA BIOSCIENCES, USA Under 2009 ingick Isconova ett globalt avtal med Genocea, efter det att Genocea genomfört en omfattande utvärdering av ett flertal adjuvanser. Genocea är ett forsknings- och utvecklingsföretag som bildades 2006 i Cambridge, Massachusetts, USA, och som använder en ny teknologisk plattform för snabb vaccinutveckling. År 2009 utnämndes Genocea till One of the World s Most Intriguing Startups av Business Week. I augusti 2011 tillkännagavs ett utvidgat samarbete som ger Genocea rätten att använda Isconovas Matrix M i vaccin mot ytterligare två sjukdomar, malaria och gonorré. Genocea har sedan tidigare rätten att använda Matrix M i vaccin mot sex smittsamma sjukdomar, bland andra herpes simplex typ-2 och Chlamydia trachomatis. Det hittills mest framskridna programmet är utveckling av ett terapeutiskt vaccin mot herpes simplex virus typ-2. HSV-2 är en sexuellt överförbar sjukdom som beräknas drabba 500 miljoner människor världen runt. Inom detta program planerar Genocea påbörja humanstudier under AVTAL MED JENNER INSTITUTE, UNIVERSITY OF OXFORD, UK Isconova ingick under 2010 ett globalt strategiskt samarbetsavtal med Jenner Institute, University of Oxford, ett av världens ledande vaccininstitut. Avtalet syftar till att använda Isconovas kunnande och produkter i utvecklingsprojekt för olika vacciner, bland annat malariavaccin. Jenner Institute valde Matrix M efter att ha genomfört en grundlig utvärdering av alternativa adjuvans. En klinisk Fas I-studie för malariavaccin innehållande Matrix M beräknas påbörja under PROJEKT MED EVOLVA HOLDING SA, SCHWEIZ Evolva har använt Isconovas adjuvansprodukt Matrix M i en studie med målsättningen att öka människors förmåga att stå emot olika infektionssjukdomar. Målet med projektet var att utveckla terapeutiska substanser med hög verkningsgrad mot oidentifierade mikroorganismer vilka kan komma att användas i biologisk krigföring eller bioterrorism. De prekliniska studierna omfattande en rad infektionsmodeller och visade på god effekt med Matrix M. Data från studierna finns tillgängliga för Isconova. Det aktuella samarbetsprojektet är avslutat då projektet inte fått förlängd finansiering på grund av budgetrestriktioner i USA. 16 isconova årsredovisning 2011

17 ISCONOVAS UTVECKLINGSPROJEKT Influensavacciner är bland de mest använda vaccinerna i världen. Särskilt äldre personer är i behov av effektivare influensavacciner som i högre grad stimulerar immunsystemet än de som finns på marknaden idag. Under 2011 tog Isconova ett betydande steg mot sin satsning på humanvacciner genom att i eget regi utföra en klinisk studie av vaccinering mot säsongsinfluensa i äldre. Totalt ingår 110 friska frivilliga personer i studien som undersöker säkerheten samt om Matrix M medför förbättrad effekt hos äldre. Studien kommer att slutrapporteras under det andra kvartalet Utöver influensa arbetar Isconova med flera egna projekt inom humanvacciner, där preliminära försök har visat intressanta resultat. Isconova planerar Fas I-studier för dessa projekt. GLOBALA VACCINFÖRETAG, FÖRETAG I TILLVÄXT- LÄNDER SAMT VÄRLDSLEDANDE INSTITUT För närvarande har Isconova aktiva MTAs med internationella läkemedelsföretag, ledande företag verksamma på tillväxtmarknader samt världsledande institut, bland annat Fraunhofer Center for Molecular Biotechnology, USA. MTA finns inom ett antal olika indikationer och förhandlingar pågår kring hur dessa samarbeten kan utvecklas och avtal färdigställas. Projektportfölj inom humanvacciner Partner Projekt Preklinisk Fas Klinisk Fas I Klinisk Fas II J&J/Crucell J&J/Crucell J&J/Crucell Genocea Genocea Genocea Jenner Institute Eget projekt Eget projekt Fågelinfluensa Säsongsinfluensa Malaria och HIV HSV-2 terapeutiskt HSV-2 profylaktiskt och Chlamydia Gonorré, Malaria och 3 ytterligare Malaria Säsongsinfluensa Ej offentliggjord isconova årsredovisning

18 Projektportfölj veterinärvacciner Inom området för veterinärvacciner har Isconova avtal med tre vaccinbolag, som har lanserade produkter i vilka Isconovas produktplattform används. Vidare har Isconova avtal med ytterligare två vaccinbolag, där kliniska studier pågår. Isconova driver även i egen regi utvecklingsprojekt för veterinärvacciner med stor kommersiell potential. ETABLERADE AVTAL OCH SAMARBETSPROJEKT AVTAL MED MERCK ANIMAL HEALTH, USA Samarbetet med Merck är ett av Isconovas viktigaste inom veterinärmarknaden. Isconova levererar produkt att användas för produktion av vaccin. Isconovas Matrix C ingår i Equilis Prequenza. Vaccinet lanserades år 2006 och Isconova har sedan dess producerat miljontals doser Matrix C till Equilis Prequenza som har blivit ett ledande hästinfluensavaccin i Europa. AVTAL MED PFIZER INC., USA Isconovas produktplattform ingår i fyra av Pfizers marknadslanserade veterinärvaccin: Equip : Vaccin mot hästinfluensa typ A1 och A2. Produkten har en hög marknadsandel på den europeiska hästinfluensa-marknaden. Canvac CCi : Vaccin för hundar som används mot Bordetella Bronchiseptica, en typ av bronchit hos hundar. Pestigard : Vaccin mot ett virus som ger diarré hos kor och finns på den australiensiska marknaden. Equity : Vaccin som förhindrar brunst i ston och finns på den australiensiska marknaden. AVTAL MED VetBioChem (Narvac), RYSSLAND Under 2010 ingick Isconova ett strategiskt samarbetsavtal med VetBioChem, ett av Rysslands ledande bolag inom veterinärmedicin. Samarbetsavtalet innefattar gemensam utveckling av veterinärvacciner i vilka Isconovas adjuvanser används. VetBioChem lanserade de gemensamt utvecklade rabiesvaccin för hund och katt i början av 2012, som innehåller Isconovas adjuvans Matrix M vet. Isconova får produktions- och royaltyintäkter från försäljning av båda vaccinerna. AVTAL MED INTERVACC AB, SVERIGE Intervacc är ett svenskt bolag specialiserat på vacciner inom djurhälsovård. Intervacc utvecklar för närvarande ett vaccin, Strangvac, mot kvarka där adjuvans från Isconova ingår. Kvarka är en bakteriell infektion som är ett stort problem för hästar och hästnäringen. Enligt avtal har Isconova rätt till royaltyintäkter från vaccinet som beräknas marknadsintroduceras Preliminära resultat från de studier som genomförts är positiva och vaccinet befinner sig nu i en sen utvecklingsfas. Intervacc uppskattar den globala potentialen för vaccinet till 8 9 miljoner hästar. SAMARBETSPROJEKT MED PHARMAQ AS, NORGE PHARMAQ är ett norskt fiskvaccinbolag som är en ledande vaccinleverantör inom fiskeindustrin. Under 2011 vaccinerade PHARMAQ mer än 400 miljoner lax, vilket motsvarar en marknadsandel om ungefär 60 procent (PHARMAQs årsrapport 2011). Isconova och PHARMAQ har samarbetat under fler år för att utveckla effektiva adjuvanser för fiskeindustrin. Isconova och PHARMAQ utökade i februari 2011 sitt samarbete efter positivt besked från Eurostars avseende bidrag till ett omfattande utvecklingsprojekt för nya, effektiva, laxvacciner. Utvecklingsprojektet framskrider i enlighet med plan och omfattar utvecklingen av ett nytt adjuvans baserat på Isconovas Matrix-teknologi Matrix F. ISCONOVAS VACCINUTVECKLINGSPROJEKT: JUVERINFLAMMATION/MASTIT Juverinflammation hos kor medför bland annat minskad mjölkproduktion och utgör det största djurhälsoproblemet inom global mjölkproduktion. Isconova har under flera år genomfört ett antal konceptstudier med vaccin mot bakterien Staphylococcus Aureus, som är en av orsakerna till juverinflammation. Prekliniska studier visar att Matrix Q tillsammans med subenheter från Staphylococcus Aureus kan ge ett gott skydd under en hel laktation (mjölkperiod efter kalvning, cirka 10 månader). MATERIAL TRANSFER AGREEMENTS Utöver ovanstående projekt har Isconova skrivit så kallade Material Transfer Agreements med ett antal större och mindre företag och institutioner för användningen av och utvecklingen av Isconovas adjuvanser till olika veterinärvacciner. 18 isconova årsredovisning 2011

19 Projektportfölj inom veterinärvacciner Partner Projekt Preklinisk Fas Klinisk Fas I Klinisk Fas II Klinisk Fas III Marknad Pfizer Intervet (Merck) VetBioChem (tidigare Narvac) Intervacc PHARMAQ Eget projekt Equip, Canvac Cci, Pestigard, Equity Equilis Prequenza Rabiesvaccin Hästkvarkavaccin Fiskvaccin Mastitvaccin Utvecklingsfaserna för vaccinprodukter skiljer sig åt beroende på om de är ämnade för human- eller veterinärmarknaden. Den ovanstående tabellen avseende Isconovas veterinärprojekt är bolagets bedömning om i vilken utvecklingsfas respektive projekt befinner sig i. isconova årsredovisning

20 Marknad Den globala marknaden för human- och veterinärvacciner har de senaste åren visat kraftig tillväxt driven bland annat av stora framsteg inom immunologisk forskning. Då moderna vacciner i regel kräver ett effektivt adjuvans förväntas även adjuvansmarknaden visa stark tillväxt de kommande åren. DEN GLOBALA LÄKEMEDELSMARKNADEN Den globala läkemedelsmarknaden för humanmedicin uppgick enligt IMS Health till 856 miljarder USD under 2010 och förväntas växa med 3 6 procent per år, för att 2015 uppgå till cirka miljarder USD. Tillväxten på mogna marknader förväntas vara något lägre, medan marknaden i tillväxtländer förväntas växa med procent per år fram till DEN GLOBALA MARKNADEN FÖR HUMANVACCIN Vaccinmarknaden har de senaste åren haft en avsevärt högre tillväxt än läkemedelsmarknaden totalt och tillväxttakten förväntas även fortsättningsvis vara högre. Försäljningen av vaccin i världen uppgick enligt analysföretaget GBI Research till omkring 28 miljarder USD under Från 2007 till 2017 förväntas en tillväxt på cirka 11,5%, vilket motsvarar en försäljning på 56,7 miljarder USD Fem globala läkemedelsföretag dominerar marknaden för vacciner: Sanofi SA, GlaxoSmithKline Plc, Merck Inc., Pfizer Inc. och Novartis AG. Utöver dessa fem finns ett antal mellanstora vaccinbolag, såsom Crucell NV (numera en del av Johnson & Johnson) och Baxter International Ltd, samt ett större antal mindre forskningsbaserade bolag och ett antal vaccinbolag verksamma i tillväxtländer. Vaccinmarknaden har, precis som den övriga läkemedelsmarknaden, varit föremål för omfattande förändringar de senaste åren, och innefattar bland annat uppköp, strategiska allianser och forskningssamarbeten. Drivkrafter på den globala humanvaccinmarknaden Stora framsteg inom immunologiforskningen har lett till snabbare utveckling av vacciner och vaccinkandidater. Samtidigt har försäljningsutvecklingen av bland annat vacciner mot livmoderhalscancer och influensapandemier påvisat stor lönsamhetspotential för vacciner. Risken för pandemier har också gjort att stater och organisationer har investerat betydligt större summor på utveckling av vacciner än tidigare. De nya teknikerna har också lett till ett stort intresse för att utveckla vacciner inom terapeutiska behandlingar, som exempelvis cancer. Försäljningen av vaccin på tillväxtmarknader har också varit mycket stark och tillväxttakten förväntas även fortsättningsvis vara betydligt högre där än i övriga världen. Infektionssjukdomar I dagsläget är cirka 200 vacciner mot olika infektionssjukdomar under utveckling, bland annat mot influensa, RSV, HIV, hepatit, tuberkulos och malaria. Terapeutiska vacciner Omfattande forskning inom området terapeutiska vacciner pågår där cirka 100 vacciner är under utveckling, bland annat för behandling av cancer, fetma, diabetes samt sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, som exempelvis Alzheimers. Majoriteten av forskningsprojekten är fokuserade på cancer, och även om denna vaccinutveckling har drabbats av motgångar och förseningar bedöms ett 80-tal cancervacciner för närvarande vara i klinisk utveckling. Adjuvanser bedöms vara nödvändiga för att cancervaccinerna ska vara tillräckligt effektiva. Försäljningen av terapeutiska vacciner förväntas enligt Epsicom Business Intelligence uppgå till cirka 3,7 miljarder USD 2015, varav cirka 3 miljarder USD bedöms komma från cancervacciner. Marknadsandelar av humanvaccinmarknaden % GlaxoSmithKline 18% Sanofi-Aventis 13% Pfizer 13% Merck 10% Novartis 4% Sanofi-Pasteur MSD 18% Övriga 20 isconova årsredovisning 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Isconova AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Isconova AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Isconova AB (publ) Retail distribution Marknad Marknad Vacciner, antigen och adjuvanser Genom en vaccination aktiveras kroppens immunsystem till att skydda kroppen mot

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2011 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet var -1,1, (-5,7) MSEK. För hela perioden,

Läs mer

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011

Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Respiratorius AB: delårssrapport, jan-juni, 2011 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra kvartalet

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008

RESPIRATORIUS AB: Delårsrapport januari-juni 2008 : Delårsrapport Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för andra halvåret är 2,3 (-7,1) MSEK Resultat per aktie: 0 (-0,27) SEK Likviditeten uppgick till 0,1 (8,2)

Läs mer

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ)

Stockholm den 25 Februari Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Stockholm den 25 Februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Nanexa AB (publ) Sammanfattning av rapportperioden 1 oktober - 31 december 2015 Omsättningen uppgick till: 313 (0) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Maris Hartmanis, vd Medivir AB

Maris Hartmanis, vd Medivir AB Maris Hartmanis, vd Medivir AB We are passionate and dedicated in our efforts to develop and supply innovative pharmaceuticals that improve people s health and quality of life. 2 Året som gått fokus på

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2012. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2012 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -1,0 (-1,6) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016

Prebona AB (publ) Delårsrapport Q Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Delårsrapport Q3 2016 Prebona AB (publ) Rapportperiod 1 juli 30 september 2016 Rörelsens nettointäkter uppgick till 55 332 (30 422) SEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 143 406 (- 388

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.

Delårsrapport Januari september Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa. Delårsrapport Januari september 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2006-07-01 2006-12-31 1(11) Delåret juli-december 2006 i sammandrag Bolaget genomförde en nyemission om 15 Mkr. Nyemissionen övertecknades.

Läs mer

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009

Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Respiratorius AB: kvartalsrapport, april-juni, 2009 Rapport för andra kvartalet för Respiratorius AB (publ) In-vivo studier, både inhalerat och intravenöst, på djur har visat att Respiratorius substanser

Läs mer

EUROCINE VACCINES AB (publ)

EUROCINE VACCINES AB (publ) Delårsrapport för EUROCINE VACCINES AB (publ) Org.nr. 556566-4298 2007-07-01 2007-09-30 1(11) Delåret juli 2007 - september 2007 i sammandrag Den kliniska studien på Bolagets nasala influensavaccin kontrakteras

Läs mer

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se

Bokslutskommuniké Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE Uppsala +46 (0) nanexa.se Bokslutskommuniké 2016 Nanexa AB (publ) Nanexa AB (publ) Virdings Allé 32B SE-75450 Uppsala +46 (0) 18 100 300 nanexa.se Nanexa AB (PUBL) Nanexa AB är ett högteknologiskt forskningsföretag som utvecklar

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-868) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-706) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 118 (-868) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,06

Läs mer

Delårsrapport ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Delårsrapport ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 - - 2017-03-31 ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) Inledning ISR är ett svenskt läkemedels- och forskningsbolag med affärsidén att utveckla och marknadsintroducera innovativa

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 PledPharma AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Perioden januari-mars i sammandrag Periodens resultat uppgick till - 9 277 Tkr (-2 847 Tkr) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport ISR Immune System Regulation Holding AB (publ)

Delårsrapport ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 - - 2017-06-30 ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) Inledning ISR är ett svenskt läkemedels- och forskningsbolag med affärsidén att utveckla och marknadsintroducera innovativa

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 Respiratorius har nominerat en läkemedelskandidat, RCD007, som kraftfullt relaxerar små humana luftvägar och som dessutom har anti-inflammatoriska egenskaper Ingen försäljning har

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Fyra av de sex patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Isconova AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Isconova AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Isconova AB (publ) Retail distribution Viktig information First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Bolag vars

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

A k t i e s p a r a r n a Lund 31/1-17 M I C H A E L O R E D S S O N VD

A k t i e s p a r a r n a Lund 31/1-17 M I C H A E L O R E D S S O N VD NYA LÄKEMEDEL HJÄLPER KROPPENS I M M UNFÖRSVAR BEKÄMPA CANCER A k t i e s p a r a r n a Lund 31/1-17 M I C H A E L O R E D S S O N VD I M M UNONKOLOGISKA LÄKEMEDEL REVOLUTIONERAR BEHANDLINGEN AV CANCER

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Medivir Årsstämma 3 maj, 2016

Medivir Årsstämma 3 maj, 2016 Medivir Årsstämma 3 maj, 2016 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Agenda 2015 bygger långsiktiga värden Finansiellt

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 588) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 807) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 751 (-1 588) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,12

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer

Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer Karo Bio Världsledande inom nukleära receptorer VD Per Bengtsson 29 november 2011 Karo Bio i korthet Grundat 1987 Karo Bio Karolinska Institutet Huddinge Noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1998 Börsvärde

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015

Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Medivir Årsstämma 5 Maj, 2015 Niklas Prager, VD och Koncernchef A research-based pharmaceutical company with focus on infectious diseases and oncology 2 Medivir har en stark plattform och är väl positionerat

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 1 Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31

Kvartalsrapport 1. 2016-01-01 till 2016-03-31 Kvartalsrapport 1 2016-01-01 till 2016-03-31 Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april 2013 20/06/2013 Blodcellräkning världens vanligaste diagnostiska laboratorietest Blodcellräkning (CBC) det vanligaste diagnostiska laboratorietestet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda

Agenda. Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Agenda Tripep i korthet Prioriterade projekt Sammanfattning och agenda Tripep i korthet Utveckling av nya innovativa läkemedel för kroniska sjukdomar baserat på egna och andras patenterade och patentsökta

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till (-1 118) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (-1 381) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 402 (-1 118) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,10

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK

Delårsrapport 1 januari 30 september Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 202) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 610 (-2 202) KSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 ELLEN AB Danderyd den 19 februari 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÈ FÖR ELLEN AB (publ) Org.nr 556419-2663 JANUARI DECEMBER 2008 Bolagets intäkter uppgick under året till 8 402 ( 5 697) KSEK. Under andra halvåret

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2012. 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson

ÅRSSTÄMMA 2012. 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson ÅRSSTÄMMA 2012 2012-04-19 Thomas Axelsson Magnus Nilsson Summering 2011 Fertilitet Q1 2012 Transplantation 2 SUMMERING 2011 3 SUMMERING 2011 Tillväxt Integrering Conception Technologies Kina registeringar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella fotonikmässan Photonics West 2014 i San Francisco, USA. Ett flertal nyutvecklade produkter

Läs mer

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006

RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 RESPIRATORIUS AB: Kvartalsrapport april-juni 2006 Bolaget saknar nettoomsättning för perioden. Resultat efter finansnetto för perioden jan juni är -5,3 (-1,4) MSEK varav andra kvartalet -3,9 (-0,7) MSEK.

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 2096 tkr (577 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2007 juni 2008

Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2007 juni 2008 Innate Pharmaceuticals AB (publ) Bokslutskommuniké juli 2007 juni 2008 Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,3 Mkr (f.å. 6,0 Mkr) Intäkterna uppgick till 1,8 Mkr (2,5 Mkr) Resultat per aktie

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2000

Delårsrapport Januari mars 2000 Delårsrapport Januari mars 2000 Resultat efter finansnetto 3,3 MSEK (0,9) HelikopterService slår nytt passagerarrekord +31% under första kvartalet Stora övervärden i Helikopterservice, 33 MSEK Helikopterservice

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari juni 1999

Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari juni 1999 Active Biotech-koncernen Halvårsbokslut januari juni 1999 SmithKline Beecham topprioriterar ETEC-vaccinet ny projektorganisation för slutförande av Fas III prövningar Investering i ökad produktionskapacitet

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer