Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 Isconovas ambition är att vara den självklara partnern för företag och forskningsinstitut som vill utveckla effektiva och innovativa vacciner. Isconova har samarbetsavtal med ledande företag och institut inom både human- och veterinärområdet och en klinisk fas I-studie med Isconovas Matrix M har visat mycket goda resultat. Idag finns redan ett flertal veterinärvacciner med Isconovas adjuvanser kommersiellt tillgängliga, till exempel för hästinfluensa. Innehåll 4 Adjuvans stärker vacciners effekt 6 Isconova i korthet 10 VD-ord 12 Verksamhet och affärsmodell 14 Isconovas produktplattform 16 Projektportfölj humanvacciner 18 Projektportfölj veterinärvacciner 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar 36 Kassaflödesanalyser 37 Noter 45 Revisionsberättelse 46 Ledning 47 Styrelse 48 Ordlista 49 Årsstämma 2 isconova årsredovisning 2011

3

4 Adjuvans stärker vacciners effekt Adjuvanser är ämnen som tillsätts vaccin för att ge dem en starkare och effektivare verkan. Fördelarna kan vara ett bredare skydd, förlängd effekt och lägre produktionskostnader. Adjuvans Adjuvans är en viktig del i modern vaccinutveckling. Adjuvanser är ämnen som via olika verkningsmekanismer ger en starkare och effektivare immunreaktion vid vaccinationer och kan användas i såväl profylaktiska som terapeutiska vacciner. Adjuvanser kan även ge vaccinet andra fördelar, som till exempel: Ett bredare skydd Vaccinet skyddar mot infektioner av likartade mikroorganismer, till exempel olika stammar av influensavirus. Förlängd effekt Vaccinets varaktighet förlängs, vilket medför lägre kostnader då antalet vaccinationstillfällen kan reduceras. Minskad dos antigen Ett minskat behov av antigen vilket, förutom förbättrade egenskaper, kan medföra lägre produktionskostnader och en ökad produktionskapacitet. Vid en pandemi kan produktionen av antigen vara en flaskhals och en ökad produktions-hastighet utgör därmed ett viktigt inslag i att effektivt kunna bekämpa spridningen av en pandemi. Adjuvanser kan också i högre grad användas i vacciner till äldre personer och andra grupper med ett nedsatt immunförsvar där adjuvans används för att få en tillräckligt stark reaktion från immunförsvaret. Adjuvanser kan även användas för att förbättra effekten hos befintliga vacciner, vilket även skulle kunna medföra en förlängning av ett vaccins patentskydd. Vaccin Ett vaccin ger skydd mot en sjukdom genom att aktivera kroppens immunsystem mot den sjukdomsalstrande mikroorganismen. Vacciner fungerar genom att kroppen tillförs ett antigen en substans som påminner om den mikroorganism som kroppen ska skyddas mot samt ofta ett adjuvans för att ge vaccinet högre effekt. För närvarande finns det, i huvudsak, tre olika typer av vaccin på marknaden: Levande vacciner som består av försvagade bakterier, parasiter eller virus. Vacciner som består av döda mikroorganismer (eller delar därav). Subenhetsvacciner som består av strukturer, så kallade subenheter, renade från sjukdomsalstrande mikroorganismer eller framställda till exempel genom DNA-teknik. De vacciner som utvecklas idag är ofta subenhetsvacciner, vilka generellt ger färre biverkningar än äldre typer av vaccin men samtidigt inte en lika stark reaktion från immunförsvaret och behöver ofta kombineras med ett adjuvans för att förstärka effekten av vaccinet. Vacciner kan indelas i två huvudområden: Profylaktiska vacciner Vacciner som förebygger infektionssjukdomar. Terapeutiska vacciner Vacciner som ges patienter som redan har sjukdomen i syfte att bota eller lindra en, ofta kronisk, infektion. Vaccinmarknaden utgörs idag, och förväntas i framtiden, domineras av vacciner mot infektionssjukdomar. Terapeutiska vacciner är också under utveckling och inkluderar bland annat behandling mot cancer. 4 isconova årsredovisning 2011

5 adjuvans = bättre vaccin antigen isconova årsredovisning

6 Isconova i korthet Isconova AB är ett ledande internationellt vaccinadjuvansbolag. Isconova har bred kunskap om vaccinsystem och bolaget utvecklar vaccin tillsammans med partners inom human- och veterinärområdet. Det första vaccinet som använder Isconovas nanopartikelteknologi lanserades Isconova har en patenterad teknologi, en stark produktplattform, produktion och försäljning av adjuvans, och ett flertal samarbeten med ledande internationella vaccin- och läkemedelsföretag. För närvarande finns sju veterinärvacciner på marknaden som använder Isconovas plattform samt ett flertal humanvaccin- och veterinärvaccinprojekt i olika faser av utveckling. ADJUVANSER FÖR BÅDE VETERINÄR- OCH HUMANVACCINER Adjuvanser är ämnen som tillsätts för att ge vacciner en förbättrad och mer varaktig immunreaktion i samband med vaccinering. Isconova har sedan 2004 varit verksamma med försäljning av adjuvans inom veterinärområdet och för närvarande finns sju veterinärvacciner på marknaden som använder Isconovas plattform. Sedan 2009 är Isconova även verksamt inom humanmarknaden och har ökat sina satsningar inom detta område. Isconovas huvudkontor ligger i Uppsala, i ett av Sveriges största bioteknikkluster, och har en stark relation till de lokala universiteten, med aktiva samarbeten inom forskningsprogram och utvecklingsprojekt. Isconova har omfattande erfarenhet av adjuvansteknologi för utveckling och produktion av vaccin. Forskningsorganisationen har ett nära samarbete med vaccinutvecklare för produktutveckling. Genom att kunna leverera både små och stora kvantiteter av adjuvans kan Isconova stödja vaccinprogram hela vägen från utvecklingsfasen till fullskalig kommersiell produktion. AFFÄRSIDÉ Isconovas affärsidé är att kommersialisera bolagets adjuvanser och genom specialistkunskap utveckla effektiva vacciner tillsammans med partners eller i egen regi. VISION/MISSION Att bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet för både människor och djur genom Isconovas unika kunnande inom vaccinsystem. ÖVERGRIPANDE MÅL Isconovas övergripande mål är att bli förstahandsval för vaccinbolag som söker en partner för effektiv vaccinutveckling med hjälp av adjuvans. Målet är att successivt ta en större ägarandel i vaccinprodukterna. STRATEGI Isconova har sedan företaget grundades utvecklat och producerat adjuvanser ämnade för veterinärmarknaden. Under 2009 beslutade Isconova att utvidga verksamheten till att även omfatta utveckling av adjuvanser för humanmarknaden. Enligt den nya strategin ska Isconova sträva efter att bli en attraktiv partner för vaccinbolag på både human- och veterinärmarknaden samt att nå ett större ägande i vaccinprodukterna. För att uppnå detta ska Isconova: Öka ägarandelen av klinisk dokumentation Ägande av kliniska data är den enskilt viktigaste faktorn för att Isconova ska utgöra en attraktiv partner och kunna teckna samarbetsavtal på fördelaktiga villkor. Isconova arbetar med att ytterligare dokumentera verkningsmekanismen, effekten och säkerheten av Matrix M i human- och veterinärstudier genom egna eller egenkontrollerade studier. Driva vaccinprojekt Isconova planerar att vidareutveckla och initiera vaccinprojekt inom specifika kommersiellt attraktiva veterinär- och humanmedicinområden, såsom malaria, rabies, mastit och leishmania, där Isconovas adjuvanser bedöms kunna bidra till att skapa högkvalitativa vacciner. Ett sätt för Isconova att få produkträttigheter för kommersialisering av ett vaccin är att samarbeta med vaccinbolag där Isconova erhåller marknadsrättigheterna för vaccinet inom vissa geografiska områden. Utveckla strategiska samarbeten med vaccinbolag i tillväxtländerna Genom samarbete med vaccinbolag även i tillväxtländer etablerar Isconova en närvaro på dessa viktiga marknader. Flera av dessa vaccinbolag är huvudsakligen verksamma inom begränsade geografiska områden. Isconova kan därmed i utbyte för sin teknologi få marknadsrättigheterna för gemensamt utvecklade vacciner inom andra geografiska områden. Delta i den pågående marknadskonsolideringen Isconova utvärderar kontinuerligt möjligheten att växa genom förvärv av och/eller sammanslagning med bolag som innehar attraktiva patent eller kunnande inom human- eller veterinärmarknaden. 6 isconova årsredovisning 2011

7 ÅRET I SIFFROR Nettoomsättningen uppgick till 20,2 MSEK (17,8) Rörelseresultatet uppgick till -36,6 MSEK (-28,6) Resultatet uppgick till -35,8 MSEK (-30,5) motsvarande -8,75 SEK (-13,19) per aktie. Eget kapital uppgick till 30,4 MSEK (61,4), motsvarande 7,32 SEK (15,29) per aktie Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,4 MSEK (-29,9) Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 37,6 MSEK (67,6) och soliditeten uppgick till 52 procent (75) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Utökat samarbete med PHARMAQ avseende utveckling av nya fiskvacciner Isconova och norska PHARMAQ AS utökade samarbetet efter positivt besked från Eurostars avseende bidrag till ett omfattande utvecklingsprojekt för nya, effektiva, vacciner med fokus på laxodling. Eurostars finansierar en stor del av Isconovas och PHARMAQs utvecklingskostnader för att skapa en ny, innovativ generation av fiskvacciner. Isconovas partner VetBioChem (Narvac) lämnade in registreringsansökan för rabiesvaccin i Ryssland Isconovas samarbetspartner VetBioChem (Narvac) lämnade in registreringsansökan i Ryssland för Matrix M -baserade rabiesvaccin för hund och katt. Isconova påbörjade klinisk studie av influensavaccin Baserat på de positiva resultaten från den kliniska Fas I-studie med Matrix M vid vaccinering mot fågelinfluensa som genomfördes under 2009, beslutade Isconova att i egen regi inleda en klinisk Fas I-studie på säsongsinfluensa. Totalt ingick 110 friska frivilliga personer i studien som kommer att slutrapporteras under det andra kvartalet Studien är en del av Isconovas utökade satsning på humanvacciner. Isconova stärkte sin produkt- och patentportfölj Isconova förvärvade i maj tillgångarna i Nordic Vaccine A/S, ett danskt forskning- och utvecklingsföretag specialiserat inom adjuvans och drug delivery-utveckling. Förvärvet stärker Isconovas patentposition inom vaccinsystem och adjuvansteknologi. omsättning per affärsområde 83% Veterinär 17% Human omsättning per geografisk marknad 21% USA 69% Europa 10% Övriga världen isconova årsredovisning

8 Isconova i korthet Isconova ingick licensavtal för adjuvans med Crucell Isconova ingick ett nytt licensavtal med holländska Crucell N.V. (ingår i Johnson & Johnson-koncernen). Avtalet ger Crucell rätten att använda Isconovas adjuvans Matrix M i HIV- och malariavaccin. Ett befintligt avtal mellan Crucell och Isconova ger Crucell rätten att använda Isconovas Matrix M i influensavaccin. Russell Greig utsågs till tillförordnad VD för Isconova Isconovas styrelse utsåg Russell Greig, styrelseledamot, som tillförordnad VD för bolaget. Han ersatte förutvarande VD Lena Söderström som lämnade bolaget i samband med att Russell Greig formellt tillträdde tjänsten den första oktober Isconova utökade samarbetet med Genocea Isconova och Genocea Biosciences Inc., ett vaccinutvecklingsbolag med en ny typ av banbrytande T-cellsbaserade vacciner, tillkännagav i augusti ett utvidgat samarbete som ger Genocea rätten att använda Isconovas Matrix M i vaccin mot ytterligare två sjukdomar malaria och gonorré. Positiva data från fågelinfluensastudie med Matrix M publicerades Den vetenskapliga tidskriften Vaccine publicerade i slutet av augusti den första artikeln som presenterar data från PAN- FLUVAC-konsortiets humanstudie. Den kliniska fas I-studien utvärderade säkerhet och immunsvar hos ett fågelinfluensavaccin med Isconovas adjuvans Matrix M. Matrix M gav utmärkta resultat i studien. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Sven Andréasson utsedd till ny VD Isconova utsåg Sven Andréasson till VD för bolaget. Han tillträdde den 1 mars Sven Andréasson, som har en omfattande erfarenhet från läkemedelsindustrin och biotechbraschen, kommer närmast från Beta-Cell NV i Bryssel, Belgien, där han var VD. Han efterträdde Russell G. Greig som varit tillförordnad VD sedan oktober Russell G. Greig utsågs till styrelseordförande Russell G. Greig, nuvarande styrelsemedlem och tidigare tillförordnad VD för Isconova, utsågs till styrelseordförande i Isconova AB. Han efterträder Ulf Tossman som kvarstår som ordinarie ledamot i styrelsen. Rabiesvacciner med Isconovas adjuvans, Matrix M lanserades i Ryssland I februari 2012 påbörjade Isconovas samarbetspartner Vet- BioChem (tidigare NPO Narvac) försäljning på den ryska marknaden av två rabiesvacciner för hund och katt. Vaccinerna innehåller Isconovas Matrix- M Vet adjuvans och Isconova kommer att erhålla produktionsintäkter samt royalties baserat på försäljningen. ISCONOVAS PROJEKTPORTFÖLJ Isconovas projektportfölj består av projekt inom human- och veterinärområdet. Inom humanområdet har Isconova samarbetsavtal med två olika partnerföretag och ett världsledande institut. Inom veterinärområdet har Isconova ingått avtal med tre vaccinbolag vilka marknadsför produkter i vilka Isconovas produktplattform används samt ingått avtal med ytterligare två vaccinbolag där kliniska studier pågår. Utöver dessa projekt har Isconova även ingått ett tiotal Material Transfer Agreements ( MTA ) och är dessutom involverade i flera EU-projekt. Förutom ingångna samarbetsavtal driver Isconova flera egna projekt. I nedanstående tabeller återges Isconovas viktigaste projekt, inom såväl human- som veterinärområdet, samt i vilken utvecklingsfas de befinner sig inklusive de veterinärprodukter som finns på marknaden. 8 isconova årsredovisning 2011

9 Projektportfölj inom humanvacciner Partner Projekt Preklinisk Fas Klinisk Fas I Klinisk Fas II J&J/Crucell J&J/Crucell J&J/Crucell Genocea Genocea Genocea Jenner Institute Eget projekt Eget projekt Fågelinfluensa Säsongsinfluensa Malaria och HIV HSV-2 terapeutiskt HSV-2 profylaktiskt och Chlamydia Gonorré, Malaria och 3 ytterligare Malaria Säsongsinfluensa Ej offentliggjord Projektportfölj inom veterinärvacciner Partner Projekt Preklinisk Fas Klinisk Fas I Klinisk Fas II Klinisk Fas III Marknad Pfizer Intervet (Merck) VetBioChem (tidigare Narvac) Intervacc PHARMAQ Eget projekt Equip, Canvac Cci, Pestigard, Equity Equilis Prequenza Rabiesvaccin Hästkvarkavaccin Fiskvaccin Mastitvaccin Utvecklingsfaserna för vaccinprodukter skiljer sig åt beroende på om de är ämnade för human- eller veterinärmarknaden. Den ovanstående tabellen avseende Isconovas veterinärprojekt är bolagets bedömning om i vilken utvecklingsfas respektive projekt befinner sig i. isconova årsredovisning

10 VD-ord Isconovas egenutvecklade och patenterade Matrix M -plattform har potentialen att förbättra vaccin för både människor och djur på en attraktiv och växande marknad, där nya vacciner utgör en avsevärd möjlighet. Under 2011 togs flera steg mot visionen att vara en självklar partner inom utveckling av effektiva och innovativa vacciner under 2012 ser jag flera delar där vi kan flytta fram vår position ytterligare. Jag tillträdde i mars 2012 som VD för Isconova och har under den första tiden gått igenom och analyserat bolagets verksamhet, produktportfölj, kunder och partners. Min slutsats är densamma som när jag fick frågan om jag ville ta uppdraget Isconova är ett bolag med stor potential, men det kommer att krävas insatser för att bolaget ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential. Glädjande är att Isconova under 2011 tog flera viktiga steg i rätt riktning. Bolaget påbörjade, i egen regi, en studie av influensavaccin med syfte att studera effekten av Matrix M och ta fram kliniska humandata. Resultaten väntas slutrapporteras under andra kvartalet Studien avser säsongsinfluensa och, om resultaten avspeglar de från studien av fågelinfluensa som genomfördes 2009 och som under 2011 publicerades i den vetenskapliga tidskriften Vaccine, har vi all anledning att se mycket positivt på denna ytterligare validering av vår teknologi och den fortsatta utvecklingen av Matrix M. Det ger oss en förstärkt position och nya möjligheter för vår vidare affärsutveckling. Under 2011 utvecklades även flera av Isconovas samarbeten och partneravtal positivt. VetBioChem lanserade i början av 2012 ett rabiesvaccin för hund och katt på den ryska marknaden, samarbetet med PHARMAQ avseende utveckling av nya fiskvacciner utökades, licensavtal ingicks med Johnson&Johnson-bolaget Crucell och samarbetet med Genocea utökades. Vidare är Jenner Institute nu på väg in i kliniska prövningar med sitt malariavaccin. Att Isconova lyckats ingå avtal med dessa starka partners är givetvis en styrka, och jag kommer tillsammans med övrig organisation lägga stor kraft på att vidare utveckla dessa såväl som att utöka basen med nya samarbetspartners. Vidare kan jag konstatera att en stor del av Isconovas ambitioner inför börsnoteringen 2010 har infriats, men inte alla. Bland annat bedömer jag och styrelsen att bolagets ambitiösa finansiella mål blir svåra att nå inom den urspungliga tidplanen. Sedan jag tillträdde har ett genomgripande arbete inletts som kommer att resultera i en reviderad affärsplan, där vi med utgångspunkt från dagsläget slår fast hur vi bäst utvecklar existerande försäljning av veterinärsidan samt fortsätter att bygga upp en lönsam humansida. Veterinärsidan Isconova har en spännande tid framför sig, men det kommer krävas en stor del arbete för att bolaget ska nå sin fulla potential 10 isconova årsredovisning 2011

11 är fortsatt prioriterad och genererar idag intäkter, men det är på humansidan den större medicinska och kommersiella potentialen finns och här bedömer jag att det finns stora möjligheter för Isconova. En annan del som jag också kommer ägna kraft åt, är den pågående utvecklingen och konsolideringen av den internationella vaccinmarknaden. Givet hur marknaden utvecklats, finns anledning att tro att det kommer att ske ett flertal nya företagsaffärer under de kommande åren. Bolaget har tidigare sagt att möjligheter att genomföra förvärv och delta i fusioner ska utvärderas, och det kommer gälla även framåt. Min bedömning är att vår Matrix M -teknologi, och de nya produkter och studier som bekräftar dess styrka, kommer att vara en betydande tillgång vid sådana diskussioner. Sammanfattningsvis Isconova har en spännande tid framför sig, men det kommer krävas en stor del arbete för att bolaget ska nå sin fulla potential. Exakt vad det kommer innebära kommer jag att återkomma till under andra halvåret Sven Andréasson Verkställande direktör isconova årsredovisning

12 Verksamhet och affärsmodell Isconova har en beprövad affärsmodell för att kommersialisera sin teknologi samt bidra till förbättrad hälsa och livskvalitet för både människor och djur genom sitt unika kunnande inom vaccinsystem. Med hjälp av patenterad teknologi och kvalificerade medarbetare utvecklar och säljer Isconova adjuvanser och vacciner, tillsammans med partners eller i egen regi. FORSKNING OCH UTVECKLING Isconovas forskning och utveckling är inriktad på att utveckla adjuvanser med den mest gynnsamma profilen för det avsedda vaccinet. Isconova har idag produktion av olika typer av adjuvans beroende om vaccinet är avsett för människa eller olika djurslag. Den inledande forskningen och utvecklingen bedriver Isconova i egen regi i så kallade pilotstudier. Dessa omfattar till exempel vaccinformulering (hur antigen och adjuvans fungerar tillsammans immunologiskt), toxikologi- och farmakokinetikstudier (hur vaccinkandidaten beter sig i kroppen). Syftet med studierna är att säkerställa effekt och kartlägga biverkningsprofilen. Är utfallet av pilotstudien positivt fortsätter Isconova att utveckla vaccinkandidaten på egen hand eller söker samarbetsavtal med ett vaccinbolag. AFFÄRSMODELL Isconovas affärsmodell kan beskrivas i fyra steg; 1 Omvärldsanalys och interna förstudier Genom omvärldsanalys identifierar Isconova sjukdomsområden med god lönsamhetspotential och lovande kommersiella möjligheter för vacciner innehållande Isconovas adjuvanser. Omvärldsanalysen omfattar vacciner på marknaden med begränsningar i form av otillräcklig duration eller att flera vaccinationstillfällen krävs för att fullgott skydd ska uppnås samt sjukdomar där det ännu inte finns vacciner på marknaden. Isconova utför då försök i en mindre skala för att undersöka vilken ytterligare, eller förlängd, effekt ett vaccin kan få genom att innehålla Isconovas adjuvans. Under förutsättning att Isconovas adjuvans visat lovande effekt, samt om goda kommersiella möjligheter finns, väljer Isconova att antingen fortsätta driva interna studier eller att ta kontakt med potentiella samarbetspartner för fortsatta studier. 2 Partner- och kundidentifiering Isconova arbetar kontinuerligt med att identifiera potentiella partner och kunder. Bolaget använder en rad kanaler för att etablera kundrelationer, såsom internet inklusive sociala medier, forskarnätverk, internationella kongresser/möten, riktade kundutskick, dialog med opinionsbildare, rådgivande kommittéer och forskningssamarbeten. Isconova kan också komma i kontakt med potentiella kunder och partner genom att dessa beställer adjuvans för forskningsändamål (AbISCO ) via Isconovas hemsida. 3 Produktutveckling Isconova arbetar vidare med produktutveckling och produktutvärdering antingen i egen regi eller tillsammans med en samarbetspartner. Vid samarbete med externa parter skrivs samarbetsavtal som definierar respektive bolags ansvarsområden i utvecklandet av de nya vaccinerna samt inom vilken tidsram milstolpar ska ha uppnåtts. Kunder och potentiella samarbetspartner kan även själva utföra tester och utvärdera Isconovas patenterade plattform genom att köpa Isconovas forskningsreagens AbiSCO. 4 Avtal Avtal som skrivs mellan Isconova och samarbetspartnern klargör respektive parts åtaganden och inkluderar, för Isconovas del, vanligtvis vetenskaplig support för utveckling av vaccinet, produktion av adjuvans i egen regi eller genom kontrakts- Affärsmodell Avtal Produktutveckling Partner- och kundidentifiering Omvärldsanalys och interna förstudier 12 isconova årsredovisning 2011

13 Antikroppsproduktion Vaccinutveckling Forskning tillverkare samt leverans av adjuvans. Partnerbolaget åtar sig i gengäld att ersätta Isconova i form av delmålsersättningar, leveransbetalningar, royaltybetalningar och ersättning för vetenskaplig support och/eller utveckling. Utöver det kan partnerbolaget ersätta Isconova för fortsatta kliniska prövningar eller helt ta över ansvaret för det fortsatta utvecklingsarbetet. Isconova strävar efter att öka andelen projekt som drivs i egen regi. Varje kund och projekt är unikt och det går därför inte att uppge detaljerade tidsplaner för varje steg i bolagets affärsmodell, men givet att alla steg utfaller positivt bedöms det ta cirka 6-18 månader från det att produktutvärdering inleds till dess ett avtal kan ingås. PARTNER/KUNDER Isconovas partner/kunder kan generellt indelas i tre kategorier, där vaccinbolagen är viktigast: 1 Vaccinbolag Det finns ett flertal bolag som utvecklar vacciner ämnade för människor. Inom humanmarknaden bedöms det finnas cirka 300 vaccinprojekt under utveckling varav cirka 200 inom infektionssjukdomar och cirka 100 inom terapeutiska vacciner. Isconova bedömer att det finns ett hundratal bolag som utvecklar vacciner för veterinärmarknaden. 3 Forskare Isconova har ett stort antal forskare som kunder. De är verksamma inom akademi och inom industri. INTÄKTSMODELL Isconovas intäktsmodell regleras av avtal med licenstagare för leverans, försäljning, vetenskaplig support/utveckling och distribution. Intäktsmodellen bygger på engångsersättningar vid ingående av avtal, delmålsersättningar, leverans av material till kliniska studier och vetenskaplig support/utveckling fram till marknadsregistrering och därefter royaltyintäkter på licenstagarens nettoomsättning samt betalningar för leverans av produkter. Eftersom delmålsersättningar, leveransbetalningar och royaltyintäkter inte utgör långsiktiga och uthålliga intäktskällor är Isconova på längre sikt beroende av en lyckad kommersialisering och marknadsintroduktion av bolagets vaccinkandidater med royaltyintäkter. Isconovas intäktsmodell inkluderar även en intäkt från försäljning av forskningsreagenset (AbISCO ) till potentiella kunder och samarbetspartner såsom läkemedelsföretag, forskargrupper och antikroppsproducenter. Isconova utvärderar löpande möjligheterna att vara med i attraktiva utvecklingsprojekt. Till exempel är Isconova för närvarande involverade i flera olika EU-projekt. Genom dessa projekt får Isconova möjligheten att utveckla sin teknologiplattform samtidigt som dessa projekt ger vissa intäkter. 2 Företag som tar fram antikroppar Det finns fler än 250 bolag som producerar monoklonala antikroppar till läkemedelsproduktion, diagnostikindustrin och till forskning. Med Isconovas plattform kan antikroppsproducenter reducera behovet av kostsamt antigen och få fram antikroppar som binder bättre till antigenet. isconova årsredovisning

14 Isconovas produktplattform Influensavacciner är bland de mest använda vaccinerna i världen. Särskilt äldre personer är i behov av effektivare influensavacciner som i högre grad stimulerar immunsystemet än de som finns på marknaden idag. Under 2011 tog Isconova ett betydande steg mot sin satsning på humanvacciner genom att i eget regi utföra en klinisk studie av vaccinering mot säsongsinfluensa i äldre. Totalt ingick 110 friska frivilliga personer i studien som undersöker säkerheten samt om Matrix M medför förbättrad effekt hos äldre. Studien kommer att slutrapporteras under andra kvartalet Utöver influensa arbetar Isconova med flera egna projekt inom humanvacciner, där preliminära försök har visat intressanta resultat. Isconova planerar Fas I-studier för dessa projekt. MATRIX M Matrix M är Isconovas patenterade adjuvans för användning till humana vacciner. Maj 2011 påbörjade Isconova vaccination av den första personen i sin kliniska Fas I-studie på säsongsinfluensa. Totalt ingår 110 friska frivilliga personer i studien som undersöker säkerheten samt om Matrix M medför förbättrad effekt hos äldre. Studien förväntas slutrapporteras under andra kvartalet Under 2009 fullföljde Influensa-Centret på Gade Institutet vid Bergens Universitet i samarbete med bland annat Crucell en Fas I-studie mot fågelinfluensa med Matrix M. Resultaten av studien publicerades i augusti 2011 i den vetenskapliga tidskriften Vaccine. Totalt ingick 60 friska frivilliga i studien som vaccinerades antingen med det virosoma vaccinet ensamt eller med tre olika doser av vaccinet formulerat med Matrix M. Tidigare studier har visat att det är svårt att framkalla ett tillräckligt immunsvar mot fågelinfluensa. Matrix M ökade markant effekten av vaccinet och de adjuverade vaccinen mötte samtliga uppsatta kriterier i studien. Matrix M ger både cellulärt och antikroppsmedierad immunreaktion, vilket bedöms vara en mycket efterfrågad egenskap i framtida vacciner. Dessutom ökar Matrix M möjligheten för en immunreaktion med längre varaktighet, vilket kan reducera antalet vaccindoser som immunsystemet behöver för att ge ett fullgott skydd. Ytterligare en stor fördel med Matrix M är den goda säkerhetsprofilen i form av en låg biverkningsfrekvens. De samlade egenskaperna av Matrix M gör att Isconova bedömer att inget annat kommersiellt tillgängligt adjuvans ger samma breda immunreaktion och låga toxicitet. Matrix M vet är Isconovas patenterade adjuvans för användning till vissa djurslag och ingår bland annat i de rabiesvaccin som Narvac lanserade för hund och katt i början av MATRIX C Matrix C används i vacciner till häst, bland annat i Merck Animal Healths vaccin Equilis Prequenza. Equilis Prequenza lanserades 2006 och vaccinet blev snabbt ett marknadsledande vaccin mot hästinfluensa. Isconova har producerat flera miljoner doser Matrix C till Equilis Prequenza. Matrix C används också till det hästkvarkavaccin som är under utveckling tillsammans med det svenska företaget Intervacc. Kvarka är en sjukdom som orsakar stora problem och de preliminära studierna med det nya kvarkavaccinet visar hittills mycket goda resultat. MATRIX Q SAMT MATRIX F Matrix Q och Matrix F innehåller en bredare grupp saponiner än Matrix C och Matrix M och används i forskningsoch utvecklingsprojekt inom bland annat fisk- och kovacciner. ABISCO Isconovas adjuvanser kan utöver att ingå i human- och veterinärvacciner även användas till en rad kommersiellt intressanta ändamål, bland annat i olika faser av forskning och utveckling. Isconova säljer AbISCO genom MTA direkt till bolagets kunder och samarbetspartner. AbISCO lanserades i september 2004 och sedan dess har försäljningen ökat varje år. Kunderna inkluderar stora och mindre läkemedelsföretag inom både human- och veterinärområdet, forskare och antikroppsproducenter. AbISCO är, förutom ett sätt att skapa intäkter, ett sätt för potentiella samarbetspartner att använda Isconovas produkter i egna modeller och förstudier. PATENT Isconovas patentarbete har hög prioritet och Isconovas produktplattform omfattas av starka patent. Genom att Isconovas verksamhet vilar på ett starkt patentskydd förhindrar det att andra otillbörligen kan utnyttja Isconovas uppfinningar och know-how. Isconovas patentstrategi syftar till att skydda både teknologin i sig och dess olika användningsområden, och bolaget har ett antal patent inom båda dessa områden. Patentansökningar lämnas in i de länder där marknadspotentialen bedöms vara stor och på ett sådant sätt att tiden för Isconovas ensamrätt optimeras. Patentskyddet för Isconovas viktigaste produkt Matrix M är starkt. Huvudpatentet gäller fram till juli 2023 och ett ytterligare patent skyddar Matrix M fram till juli Dessa patent är godkända i de flesta europeiska länder samt i Japan, Australien och Nya Zeeland. 14 isconova årsredovisning 2011

15 Isconovas produktplattform Produkt Matrix M Matrix M vet Matrix C Matrix Q / F AbISCO 100 AbISCO 300 Användning Används i vaccin till människa. Används i vaccin till hund och katt. Används i vaccin till häst. Används i vaccin till alla djur förutom häst, hund och katt. Matrix M för forskningsändamål. Matrix Q för forskningsändamål. isconova årsredovisning

Innehåll. Medivir i korthet 1 Året i korthet 2

Innehåll. Medivir i korthet 1 Året i korthet 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 2 Innehåll Medivir i korthet 1 Året i korthet 2 VD har ordet Kommersiell bas för framtiden 4 Intervju med styrelseordföranden Den fortsatta strategiska resan 5 Med koncentration

Läs mer

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008 Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv Årsredovisning 2008 02 VD har ordet ett år av spännande förändringar 04 Detta är Biovitrum 05 Sammanfattning av verksamhetsåret

Läs mer

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013

Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 Pressmeddelande den 21 februari 2014 Bokslutskommuniké för Kancera AB (publ) 2013 1 januari-31 december 2013 Alla siffror från och med kvartal 1 2013 gäller endast Kancera AB till följd av avvecklingen

Läs mer

Koncernen består av MedivirAB, dotterbolagen Medivir UK Ltd, CCS AB och Medivir Personal AB samt dotterdotterbolagen. och Nordic Care Sweden AB.

Koncernen består av MedivirAB, dotterbolagen Medivir UK Ltd, CCS AB och Medivir Personal AB samt dotterdotterbolagen. och Nordic Care Sweden AB. M E D I V I R 2 0 0 1 Å R S R E D O V I S N I N G Innehåll Medivir i korthet Medivir AB Medivir i korthet Året i korthet.............................. 1 VD-intervju................................ 2 Tydligt

Läs mer

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011

hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F 2011 hälsa AstraZeneca Årsredovisning med information från Form 20-F Utvecklingen i sammandrag 33,6 miljarder USD Försäljningen minskade med 2 i fasta valutakurser till 33 591 (: 33 269 ) 13,2 miljarder USD

Läs mer

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ)

BioInvent. Inbjudan till. teckning av aktier i. International AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte teckningsrätternas värde ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ)

erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) erbjudande om att teckna aktier i moberg derma ab (publ) Försäljningsombud Finansiell rådgivare Information till investerare Detta prospekt riktar sig till investerare. Innehållet skall uppfattas som information

Läs mer

Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla

Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla Biovitrum vill hjälpa människor till ett bättre liv genom att använda nytänkande, kunskap och samarbeten för att utveckla goda idéer till nya läkemedel. Årsberättelse 2006 10 16 Marknadsföring och försälj-

Läs mer

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106

Lönsamhet. 0,0 poäng. 06/07 07/08 08/09e 09/10e 10/11e Omsättning, MSEK 1 2 2 2 2. Tillväxt n.m. % 85% 11% -18% 0% EBITDA -54-67 -77-94 -106 BOLAGSANALYS 14 oktober 2009 Sammanfattning Diamyd Medical AB (DIAMb.st) Paradigmskifte på gång för diabetesbehandling? Diamyd Medical är ett läkemedelsforskande bioteknikbolag med fokus på diabetesbehandling.

Läs mer

«Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade för att vara med och dra nytta av nya rön.

«Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade för att vara med och dra nytta av nya rön. ÅRSREDOVISNING 2013 Vårt nya organ i kliniska studier Partnerskap med lokalt starka distributörer 9 17 26 «Probiotika väcker stort intresse från forskare över hela världen och BioGaia är mycket väl placerade

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi har något att berätta ÅRSREDOVISNING 2014 Vi har något att berätta 1 Räkenskapsåret i korthet 2 Sobis intäkter 4 Viktiga händelser 2014 6 Vd-ord 8 Detta är Sobi 10 Vem vi arbetar för 16 Var vi finns 22 Vad vi gör 24 Affärsområde

Läs mer

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX.

VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2012 Information till aktieägarna EKONOMISK INFORMATION UNDER 2013 Delårsrapport januari mars 7 maj Delårsrapport januari juni 2 augusti Delårsrapport januari september 8 november Årsstämma

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Forskningens möjligheter. AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014

Forskningens möjligheter. AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014 Forskningens möjligheter AstraZeneca Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014 Välkommen till AstraZenecas Årsredovisning och information i enlighet med Form 20-F 2014. Vid AstraZeneca

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011

Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 Delårsrapport Stockholm 1 juli 2011 1 september 2010 31 maj 2011 Delårsrapport 3 Diamyd Medical AB (publ.), räkenskapsåret 2010/2011 (www.omxgroup.com ticker: DIAM B; www.otcqx.com ticker: DMYDY) Tredje

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kancera AB (publ) 2010

Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kancera AB (publ) 2010 Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kancera AB (publ) 2010 KANCERA / INNEHÅLLSFÖRTECKNING / Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Riskfaktorer 6 Information till investerare 10 Erbjudandet i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Alligator Bioscience AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Alligator Bioscience AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) 2011 Viktig information Med Orexo, Bolaget, eller Koncernen avses i detta prospekt ( Prospektet ) Orexo AB (publ) (organisationsnummer 556500-0600) inklusive,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för »Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för sjukvården«årsredovisning 2014 cellavision i korthet Världsledande

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer