Strindberg, Norén och Bergman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strindberg, Norén och Bergman"

Transkript

1 Lärarens förord Traditionen av intima kammarspel med familje- och kärleksrelationer i centrum, är ett av den svenska och nordiska kulturens viktigaste bidrag till världslitteraturen. Strindberg kan sägas introducera en linje av modern relationsdramatik, där dialogen, rollfigurernas samtal med varandra ofta om de mest intima tänkbara spörsmål blir den dramatiska rörelsens mittpunkt och huvudsak, det som dramernas hela handling och innehåll självtillräckligt byggs upp kring. I fokus står en strävan till total genomlysning, eller om man så vill, demaskering, av de ofta fördolda, undangömda, hemliga drivkrafter och motiv, böjelser och frustrationer, som styr eller åtminstone påverkar oss människor i våra relationer till våra närmaste. Internationellt har den oftast mörka, på svårigheter och svårlösta existentiella dilemman inriktade dramatraditionen kommit att bli en viktig del av bilden av Sverige och de nordiska länderna överlag, vilket kanske inte alltid bemöts med odelad entusiasm av nordborna själva. Inte minst Ingmar Bergman, med sina talrika filmklassiker - varav flera väsentligen är just relationsdramer - är en världsbekant symbol för psykologisk djupborrning och tragiskt allvar av nordiskt snitt. I teatervärlden har Lars Norén gradvis tonat fram som Strindbergs nutida jämlike vad gäller internationellt genomslag, också han med täta, psykologiskt orienterade kammarspel om familjer och parrelationer som ett viktigt och bestående grundelement i sin mångfasetterade, ständigt sig förnyande produktion. Hur reagerar unga rumänska svenskastudenter av idag i mötet med denna nordiska dramatradition i dess särskilda svenska tappning? Vad har de att säga om de konflikter och kriser som så obönhörligt konfronteras och skildras av dessa prominenta svenska dystergökar? I två omgångar har jag med studenter på tredje och sista läsåret för deras språkliga grundexamen på universitetet, hållit en form av valfri fördjupningskurs (på rumänska curs optional), med rubriken Modern svensk relationsdramatik - Strindberg, Bergman och Norén. Examinationen har bestått i att skriva en uppsats på 5-10 sidor i anknytning till de pjäser och filmer vi arbetat med under kursen. Essäformen - med sin inneboende uttrycksfrihet och argumentationslusta, med sin gärna personligt engagerade botten samt lindrigare krav på akribi - har varit ett riktmärke, snarare då än den strikt vetenskapliga artikelformen. Det som följer är tio exempel på de uppsatser som inkommit under läsåren respektive , som alla på olika sätt visar vilken kulturell vitalitet och språklig kraft som faktiskt finns hos dessa stora, tunga svenska namn - inte mint när de som här konfronteras i ett öppet och omedelbart möte med en ung, intresserad generation läsare/ åskådare från en annan kultur- och språksfär, med en annan historia och en annan referensram, barn av en annan mentalitet och attityd till livet eller? Här finns infallsrika försök att fånga själva kärnan hos, eller det som djupast kännetecknar respektive konstnär, såväl som subtila närstudier av specifika motiv i särskilda verk. Här finns både sakligt resonerande, nyktert refererande ansatser, och mer inlevelsefullt personliga eller subjektivt intuitiva. Här finns orädda, respektlösa 1

2 ifrågasättanden, men också aktning och vördnad. Och ibland allt detta hos en och samma skribent. Uppsatserna är sammanställda utifrån de av läraren föreslagna frågor eller uppgifter, som i alla utom ett fall utgjort utgångspunkten. För förståelsens skull återges lärarfrågan först, följt av den uppsats eller de uppsatser (den första presenterade frågan har exempelvis fyra olika svar ), som anknyter till just den frågan. I de flesta fall har studenterna även författat egna titlar till sina arbeten. Jag har med varsam hand, framför allt av pedagogiska skäl, rättat förekommande språkfel, ändrat ett och annat ordval, tagit bort något enstaka inlånat avsnitt, men gjort mitt bästa för att inte ändra på själva innehållet och den individuella stilen i dessa utmärkta alster. Bukarest den 11 februari 2009 Fil. Dr. Björn Apelkvist Lektor i svenska språket och litteraturen vid universitetet i Bukarest, Rumänien I sin film Höstsonaten från 1978 gestaltar Ingmar Bergman en dotters konfrontation med sin åldrande moder, ett tema som Lars Norén omkring tio år senare tar upp i sin pjäs Höst och vinter (1987). Till båda dessa är 2

3 Strindberg en viktig föregångare, inte minst med sin enaktare Moderskärlek. Diskutera likheter och olikheter i Strindbergs, Bergmans, och Noréns sätt att hantera temat. Vems version tycker du bäst om själv, och varför? Alexandra Eftstate Strindberg, Norén och Bergman Non fuit in nostra potestate quos sortiremur parentes (Seneca Philosophus, De brevitate vitae) (Det står inte i vår makt att själva välja ut föräldrarna) När man först får syn på honom blir man något skrämd, särskilt om man redan vet vem han var. När man ser honom tänker man automatiskt på en samhällskritiker, på en skandalös författare, man föreställer sig den väldige Strindberg, en isolerad, bitter man, plågad av en hudssjukdom, som hatade kvinnorna och mot slutet blev sinnessjuk. Man kan inte tänka på honom utan att rysa när man ser honom på bilden, med rynkad panna och bister uppsyn. Han ser ogillande på oss, stirrar på oss med en förbittrad, nästan metallisk blick, med ett slags illvilja och elakhet, som ändå försvinner när man tittar på honom igen. Få människor är villiga att göra det, att titta pånytt, att återkomma till personer eller situationer som vid första anblicken verkar obehagliga eller ofattbara. Inte så få har prövat det ändå med Strindberg och det har då kommit som en stor överraskning för dem att upptäcka i hans verk skönhet, trovärdighet och ärlighet. Precis detta gäller Franz Kafka eller Lars von Trier, till exempel, som båda har betraktat Strindberg som en stor inspirationskälla och bara den här tanken är tillräcklig för att stimulera oss att göra 3

4 samma sak, att komma närmare och försöka upptäcka i hans porträtt vad det är som glänser bakom bilden, bakom den metalliska blicken... Kafka om Strindberg:...besserer Zustand weil ich Strindberg gelesen habe. Ich lese ihn um an seiner Brust zu liegen, er hält mich wie ein Kind auf seinem linken Arm. Ich sitze dort wie ein Mensch auf einer Statue (...), habe Sicherheit und großen Überblick. Der ungeheure Strindberg. Diese Wut, diese im Faustkampf erworbenen Seiten.! (...ett bättre tillstånd därför att jag har läst honom. Jag läser honom, för att ligga vid hans bröst, han håller mig som ett barn på sin vänstra arm, jag sitter där som en människa på en staty (...), jag har säkerhet och en stor överblick. Den väldige Strindberg. Den här vreden, de här sidorna som han skrivit som i en knytnävarnas kamp) Strindberg, Noren och Bergman visar alla en stor förmåga att tränga in i kvinnans själ och de porträtterar henne i olika hypostaser: hos dem alla är det kvinnan som är kvävande, absurd, egoistisk, förargande, men också naiv, hjälplös, ett oskyldig lamm offrat av sin egen mor. Pjäserna och filmen går mycket väl hand i hand: å ena sidan, ägnar sig Strindberg åt orsaken, åt en omständigheter-analys, för att belysa hur en tyrranisk behandling oundvikligt kan döma en stackars person till ett senare sammanbrott, medan Bergman och Noren tar på sig ansvaret att skildra missbrukets följder. Noren och Bergman skildrar ett slags resultat och beskriver några förflutna episoder, som negativt påverkat huvudgestalterna, ur deras nuvarande perspektiv, medan Strindberg fångar processen i full gång, som man kan bevittna omedelbart. När man tänker på mor-dotter förhållandet, associerar man det, mycket spontant, med kärlek, med ömtålighet, ändå är var och en av dessa tre konstnärer villig att ägna sin uppmärksamhet de negativa, även tragiska aspekter som det här förhållandet kan innebära. De försöker skildra hur fult och elakt det som alla vanligen betraktar som fint och harmoniskt kan vara. Alla tre kastar ljus över olika livssekvenser: medan det är en mogen ålders kriser och utbrott som Noren i sin pjäs eller Bergman i sin film utforskar på ett så suggestivt sätt, är Strindberg intresserad av sjukdomens ursprung, av dess förklaring som han försöker så tydligt att illustrera, av den bristfälliga relationen mellan modern och dottern som basis för ett misslyckat liv och en labil personlighet. 4

5 Deras synpunkter går att jämföra, tillsammans bildar de en helhet, alla tre förtjäner vårt intresse, vår beundran (som tyskarna säger alle guten Dinge sind drei ). De liknar tre bröder belägna i olika perioder, som förenar sig för att kunna illustrera så tydligt som möjligt kvinnorna och deras relationer, familjen som ondskans och konflikternas källa. Strindberg ger eftertryck åt utvecklingen, åt summan av faktorer som kan leda till en typ av personlighet som liknar Evas eller Anns. I Moderskärlek presenterar han ett slags litterär hypotes att denna tid (nämligen ungdomstiden och underförstått barndomen) är en basis för ens senare liv och beteende. Det vill säga, att under opassande, bristfälliga omständigheter, är det möjligt att förvandlas till en hysterisk, frustrerad, psykiskt sårad person (eller rättare kvinna), och att utveckla olika obehagliga symptom. Då ingriper Noren och Bergman för att illustrera vidare, genom repliker och bilder, hur sådana symptom manifesterar sig i vuxen ålder. Strindbergs verk motsvarar den första delen av livet, när man fortfarande befinner sig under föräldrarnas vingars skugga medan Norens pjäs och Bergmans film symboliserar en kronologisk följd av Strindbergs syn. Strindberg, Noren och Bergman skapar i tre separata versioner en konstnärlig undersökning av Hur familjekonflikter uppträder och vilka följder de har och de bevisar vid det här tillfället att när det handlar om familjen, upprepar sig samma mekanismer, samma smärtsamma situationer som framkallar konflikter och så länge som det finns människor och familjer, finns också den ständiga rivaliteten, det bittra hatet mellan medlemmarna. Att de tre konstnärerna tillhör till olika tidsperioder betonar problemens allmängiltighet: temat kan skildras pånytt, i olika scenerier, hur många gånger som helst och man blir aldrig trött på det. Noren och Bergman visar hur motbjudande, hur vidriga hysteriska människor (kvinnor) egentligen är. Man vet att de psykiska symptomen i allmänhet undviker det sunda förnuftet, att de återspeglar det värsta i människan, och att de två konstnärer är villiga att behandla det här temat (på ett professionellt och naturtroget sätt), att gå in på detaljer är samtidigt instruktivt, lärorikt och modigt. Strindberg text bevarar emellertid en viss värdighet, måttlighet... Hans gestalt (nämligen Helene) utstår tragiska ögonblick, ett riktigt trauma faktiskt, om man funderar och tolkar bakom texten, men utan stormande gester och reaktioner, utan att utbryta, att bli hysterisk och skrämma bort läsaren eller driva den till vansinne också. Dessutom blir 5

6 Strindberg som författare inte riktigt inblandad i skildringen, han fördomer, kritiserar inte, han tar inte ställning för en viss gestalt, utan bara relaterar och erbjuder oss bitar av den alldagliga verkligheten, som smälter ihop i en reell och suggestiv bild...han ger eftertryck åt iden att verkligheten viker ut sig i många olika sammanhang, att det finns en logisk följd av faktorer som sätter en prägel på individen, att en omständighet omedelbart leder till en annan. Realiteten är rik på nycklar för dem som tar sig god tid på sig för att verkligen titta omkring, till hemligheter eller (vid första blicken) ofattbara situationer. Varje dag händer något som är värt att tala eller skriva om, och det är den gråa, trista vardagen som döljer sanningar, lösningar till olika problem, lektioner som man kan få. Man behöver inte berätta om speciella moment, om märkvärdiga situationer och händelser, eftersom en verklig konstnär tar sin inspiration även av banala scener, han riktar sin uppmärksamhet mot enkla, enfaldiga, men reella gestalter och livsöden...(det är inte att undra på att psykoanalysen äger rum ungefär fem gånger i veckan, nämligen för att kunna fånga individens hela innersta upplevelser, för att analysera alla banala livsepisoder). Det är Strindberg som jag betraktar som mest trovärdig och övertygande av alla tre konstnärer och även om han skriver på ett språk som fortfarande inte är riktigt tillgängligt för mig, förstår jag väl vad han menar, jag kan frammana en klar bild av sceneriet och jag känner igen mekanismer, beteenden som jag sett förut, som verkar autentiska. Han blev kritiserad, även hatad på grund av sina anti-kvinnliga påståenden. Han anses (ibland) vara en självupptagen konstnär med ett överdrivet självförtroende, en sur kritiker, men ibland är det nödvändigt att urskilja mellan det privata och det konstnärliga livet för att kunna göra en relevant analys av någons verk. Kafka själv nådde einen besseren Zustand genom sin Strindberg-lektyr, och jag är tvungen att erkänna själv, trots vissa svårigheter att hinna med honom, hur mycket jag egentligen gillar den här typen av människa och författare. Det är Strindberg som jag sätter min tro till, honom vill jag strö in på min lista med favoritförfattare (som alla är män, men inte alla kvinnohatare!). Jag gör det inte eftersom les amis de mon ami sont mes amis, utan därför att han är en bra analytiker, fascinerad av människans tänkesätt och psykologi. Han verkligen känner kvinnorna (kanske föraktar han dem just därför), han vägrar mig inte min värdefulla frihet att tolka själv, att själv 6

7 bestämma hur många eller hur starka känslor jag vill investera i handlingen och skänker mig den großen Überblick som jag alltid letar efter. Det är alltså kvinnan som står i centrum hos Strindberg, Noren och Bergman och väcker åtskilliga känslor: medlidande, avslag, eller även hat. Kontraster mellan den starka och den svaga kvinnan skildras av alla, på ett mer eller mindre tydligt sätt. Den som verkligen skapar en klar åtskillnad mellan dessa två ytterligheter är Strindberg. Här presenteras modern som en tyrann, hon visar sig vara ett slags (negativ) psykolog, som förfogar över manipulationsstrategier och lyckas med att påverka och dirigera den svagare (som inte alltid är lätt) och slutligen beskrivs hon som en segrare som har kämpat tappert, med bara en bundsförvant, och har vunnit. Om man läser mellan raderna, känner man kanske också Strindbergs stumma kritik som han inte helt vill överge, mot den svaga kvinnan: det är lättare att samtycka till att bli behandlad, än att göra motstånd mot fienderna - även om det handlar om ens egna föräldrar. En marionett har ett mycket lätt, ansvarslöst liv... I själva verket är Strindbergs version ännu mer tragisk, mer känsloladdad än Bergmans eller Norens ett livsöde blir förstört inför allas ögon, men det handlar om en tragedi överskuggad, beskyddad av banaliteten, av vardagens beståndsdelar, som inte väcker anstöt hos läsarna, som tillåter dem att fortsätta lektyren utan att de själva blir från sina sinnen... I Helenes fall finns det fortfarande en glimt av hopp, som fladdrar som ett blekt ljus bakom tunneln. I olikhet med Ann eller Eva finns för Helene fortfarande möjligheten kvar att befria sig och att hon inte gör det, utan tvärtom väljer att följa moderns absurda regler, höjer pjäsens tragik. Lisen symboliserar Helenes möjliga räddare en fönuftig röst som förmedlar till Helene att tiden är inne att börja emancipera sig. Hon är en positiv ande (som Eva i filmen eller Norens Ann inte får träffa), en utomstående som inte är smittad av atmosfären i Helenes hus och familj, som för med sig en nypa frisk luft. Med stor skicklighet skildrar han Helenes tragiska livsöde, men intrycket som han framkallar i oss, läsarna, pendlar mellan bilden av ett oskyldigt offer och av en 7

8 självförvållad martyr...och på ett maskerat sätt, hellre med en lugn röst, precis såsom jag gillar mest: utan patos, utan att överdriva, utan att skapa så många störande moment och atmosfären liknar livet, där saker och ting bara händer, medan man försöker uthärda eller klara sig, var och en enligt sina möjligheter. Han fångar verkligheten på ett samtidigt naturligt och dramatiskt sätt. Multa paucis så kunde man beskriva hans stil, han fattar sig kort och ändå lyckas han skapa med sin enaktare en komplex skildring av lidande och oförmåga... I jämförelse med den raffinerade och subtila Strindberg, är Lars Noren mycket mer direkt, mer in your face. Norens (eller även Bergmans) version är ibland kanske för svår att smälta. Han suggererar en deprimerande, beklämmande atmosfär som känns för det mesta plågsam och outhärdlig. Av alla gestalter i pjäsen, är det endast Anns perspektiv som verkligen skildras, som man verkligen får ta del av. För den läsaren som strävar efter att erfara alla detaljer och handlingens hela utveckling från början till slutet, för att kunna vara objektiv, är det lite ironiskt eftersom hon själv är förvirrad, labil, en tvivelaktig figur som ställer till bråk, en tröttsam, hysterisk, vulgär kvinna som lägger beslag på handlingen och (onödigt mycket) laddar stämningen. Ann konfronterar sin familj eftersom hon själv vill erfara sanningen om sitt eget liv, om sin barndom och identitet, följaktligen är det svårt att avkunna en dom beyond reasonable doubt vad hon och hennes förhållande till familjen beträffar. Face it, face it!, skriker hon i ett förtvivlat försök att väcka föräldrarnas medvetande om hennes labilitet och olycka. Författaren lyckas beskriva mycket begripligt, suggestivt och tillgängligt det hysteriska utbrottet eller panikattacken, och snarare läser man Norens Höst och vinter (eller man kan lika gärna se Bergmans film), än Freuds Studien über Hysterie, till exempel, men å andra sidan är det precis den här inexaktheten omkring pjäsen, som kan störa en: här handlar det egentligen varken om ren, äkta konst, eller om en psykologilärobok. Det råder intet tvivel om att Noren har en stor betydelse som dramatiker, men genom den här pjäsen når han bara en del av publiken, nämligen människorna som redan har konfronterats med sådana familjesituationer, som tycker att alla symptom eller beteenden som skildras här återspeglar en del av deras liv. Strindberg kunde kanske ge Noren några 8

9 lektioner och råda honom följande: Utforska realiteten så mycket som du vill, avguda vardagen, analysera nervösa sammanbrott, men glömm aldrig bort elegansen. Var enkel, oaffekterad, även banal, men bli aldrig vanlig, simpel eller vulgär. Ingmar Bergman är en nödvändig erfarenhet för varje film connaisseur, för varje biobesökare. Han bjuder ett mycket gripande drama, först och främst tack vare en äldre och mindre glamorös Ingrid Bergman, utan strålglansen som lyste så starkt i filmer som Spellbound eller Casablanca, som nu talar svenska (!), som säger Fan också men som verkar mer autentisk, och framträder i en mycket mer verklighetsriktad roll som passar henne mycket bra. Kanske för första gången blir det obestridligt att hon är en framstående skådespelerska, som inte längre bidrar till filmens charm, utan är den - det är hon som står i centrum och räddar filmen, så att regissörens största tillgång är Ingrid Bergman själv. Man får inte riktigt tillgång till vad som verkligen ägde rum i gestalternas liv, till Evas behandling av modern, alltså är man tvungen att nöja sig med hennes perspektiv, med att analysera Evas labila väsen som antyder några konflikter i hennes förflutna, med hennes tårfyllda bekännelse. Hon konfronterar sin mor under ett nattligt samtal, men det är precis den här temporala dimensionen som väcker i oss en våg av misstro och skepsis: natten anspelar på det omedvetna tillståndet, på drömmen, man associerar den med livets hemlighetsfulla sida, fantasin och det irrationella som tar över - alltså bildar natten en olämplig dekor för att suggerera trovärdighet, precision. Den hittills blyga, lydiga Eva utbryter plötsligt i en hysterisk kris, överväldigad av sina minnen och känslor och hennes skrik (trots skådespelarens stora talang, som uttrycker perfekt gestaltens pina och plåga) låter hemskt och förfärligt i den sovande dekoren. Filmen själv är lite obalanserad (kanske för att motsvara kvinnans labilitet?), det finns långa, statiska sekvenser som uttråkar åskådaren, följda av häftiga, kanske för brutala ögonblick som väcker obekväma, otrivsamma känslor. Under filmen kunde jag inte skaffa bort tanken att Lars von Trier (som i min åsikt vid sidan av Hitchcock är världens största regissör) kunde ha hanterat temat mycket bättre... Ferme acerrima proximorum odia (Tacitus) 9

10 Häftigast är hatet riktat mot dem närmaste (släktningar) Pjäserna och filmen stimulerar läsaren eller åskådaren att inbilla sig många andra familjer som genomgår olika kriser och trauman, i fullständig anonymitet, bakom stängda dörrar, eller alla slags konflikter, undertryckta känslor som aldrig blir ord, barn som kapitulerar inför föräldrarna, ( familj du är alla lasters hem... och barnens helvete ) på grund av sina mindervärdighetskomplex och sin svaghet... Att ha barnen i sitt våld korrumperar somliga föräldrar och så snart som man får obegränsad makt över någon (som Amelie över Helene), utan att behöva vara rädd för några straff eller sanktioner, blir man absurd, ovettig, tyrranisk. Amelie håller dottern som fånge och hindrar henne på detta sätt från att vara en människa. Hon förmenar dotterns frihet och värdighet och under lektyren blir man övertygad om att den som gör det, borde betala ett pris och förtjänar barnens hat. Både författarna och regissören suggererar en ide (som en larmsignal), nämligen att det behövas bara några ögonblick för att ge barnet blåmärken (även om de är osynliga) och det fordras många år för att senare försöka läka dem. Dessutom visar de hur sorgligt det är att se en vuxen fortfarande rädd för sina föräldrar (som Eva som är rädd för sin mor), oduglig till att bli helt fri i förhållande till dem. Alla skildrar på var och ens sätt, hur orätt livet är om man betänker att man medan tiden går ackumulerar frustreringar, missnöje, på grund av föräldrarnas behandling, att man väntar många år för att kunna konfrontera dem, men när man äntligen får modet, chansen att göra det, är det redan för sent: man har redan bytt rollerna, det är föräldrarna som nu är hjälplösa, svaga, ofarliga, de väcker medlidande snarare än raseri och uppror, tiden får man inte längre tillbaka och hämnden smakar nu inte alls så sött som man trodde...nu är de för lätta att såra Ingrid Hack, en psykolog i München påstår att ingen annan människa sätter en så stor prägel på en kvinna som hennes mor och att det är obestridligt att de, förr eller senare, mottar (på olika grunder) mödrarnas åsikter och beteende. Enligt henne strävar de flesta unga flickor efter att bli precis som sina mödrar, eftersom de vill bli älskade genom att 10

11 efterlikna mödrarna, försäkrar de sig om moderskärleken och upphäver (delvis åtminstone) rivaliteten som finns mellan dem. Även de tidigaste mor-erfarenheter präglar sig in i flickornas minne och ju färre nya kontakter och förhållanden till andra personer, desto djupare rotfäste får döttrarnas beteendelikheter med förebilderna. Heike M.Buhl, familjepsykolog som undervisar vid universitetet i Jena förklarar att ju mindre beroende modern och dottern är av varandra, desto mer avspänt och avkopplat är förhållandet. Dessutom berättar hon att en besviken dotter förväntar sig hela livet att modern ska känna ånger och medge sina misstag. Modern i sin tur, försvarar sig hela tiden och är övertygad om att hon alltid handlat rätt. Freud sade att det första traumat i människas liv motsvarar födelsen själv. Jag tror att mötet med ens föräldrar symboliserar det andra... Mot slutet... I sista scenen känner man hos Strindberg en pessimistisk nyans Helene, som i början försökte hålla sig på avstånd och inte ville bli inblandad i moderns kortspel, blir nu medlem av sällskapet, man stänger kretsen genom att återkalla ursprungssituationen men nu är det Helene som föreslår spelet, och bekräftar på detta sätt teorin att man är bestämd av miljön... och att alla dessa samlade faktorer (familjens påverkan...) resulterar i ett öde som människan inte kan undvika Helene är livets och moderns men, framför allt, sin egen fånge. Pjäsens slut är samtidigt effektfullt, spektakulärt och verklighetstroget, särskilt om man betänker att livet självt innebär en egendomlig scenario-upprepning, att man vanligen kretsar runt i livet, bara för att hamna tillbaka i utgångspunkten pånytt. Mot slutet blir alltså Helene en medspelare, men just då får man intrycket att hennes hela lycka och liv står på spel det mesta talar för att hon kommer att förvandlas till en Ann eller till en Eva, och detta scenario känner man redan, Noren och Bergman övertog ju ledningen och slutförde analysen. Strindberg dömer henne till (en bara suggererad) undergång, och han anspelar på den som på en logisk följd av dotterns överdrivna lydnad och även dumhet. Amelie, å andra sidan, sköter sina kort väl och går segrande ur striden. Kortspelet som motiv passar mycket bra in här, eftersom livet självt liknar ett spel, en ständig tävlan mellan den starkare och den svagare, vi befinner oss alla vid ett spelbord 11

12 och strävar efter spelvinsten, men samtidigt är det tydligt att bara de bäst lämpade överlever och vinner. Det är bara Lars Noren som avslutar sin pjäs på ett mer optimistiskt sätt: mot slutet träffar man fyra olika personligheter, fyra individuella, resignerade gestalter som inte längre bildar en familj och det äger rum ett slags försoning med varandra, med det egna ödet. Samtidigt är det Lars Noren som bjuder oss att analysera vårt samvete, eller våra dunkla, svaga minnen, han väcker i oss filosofiska eller moraliska tankar. Ur pjäsen uppstår en oklar, obestämd tanke att det är synd att lägga skulden på ens föräldrar, att alltid anklaga dem för de saker som man helt enkelt inte kunnat göra. Först och främst, får man skylla sig själv för det egna misslyckandet och ständigt tänka på att man själv påverkar andra människor också, genom ens beteende och ord och det beror på var och en att försöka behandla andra så som man själv vill bli behandlad. Både Noren och Bergman gör läsarna och åskådarna uppmärksamma på en viktig tanke till: även om man förfogar över inlevelsefömåga, kan man inte riktig med-uppleva en annans trauma, och i smärta, i pina och vansinne är man alltid ensam och övergiven. Der ungeheure Strindberg Verkligheten är hans musa, ändå beströr han sina ord, gestalter, skildringar med droppar av sin stora tjuskraft och magi. Som en trollkonstnär skapar han av livets smärtsama aspekter eller av alldagliga moment produkter av estetisk verksamhet. Han visar en stor fattnings-och förståelseförmåga, kanske beroende på sin egen sjukdom. Samtidigt är det en stor glädje för oss läsare att bevittna hur en man berömd för sitt innersta kval och labila sinnestillstånd, kan lyckas med att genom sitt verk vara begriplig, koherent och bjuda oss exakta, nästan vetenskapliga analyser av sammanhanget mellan orsak och verkan, av människornas förhållanden och deras psyke. Med sin Moderskärlek för han oss i en cirkelgång och slutar pjäsen på samma enkla sätt och genom att gå rakt på saken, precis så som han började. Cirkeln är känd för att vara en perfekt geometrisk figur, och precis det är Strindbergs pjäs också. Ingen sats är tillfälligt skriven, varje replik står på den rätta platsen, hela verket är i detalj utarbetat, precis comme il faut och man kunde påstå att om man ersätter en enda fras, störtar samman hela strukturen. Pjäsen är visuell och underhållande som en film, precis och 12

13 harmonisk som en geometrisk figur, tillgänglig och enkel som det alldagliga livet. Efter den sista repliken, föreställer man sig den väldige Strindberg bakom ridån, hans ansikte som ler övermodigt,...ett oåtkomligt geni med metallisk blick,... en djävla man som kan göra många konster. Ana Cramaroc Moder-dotter konfrontationen i Strindbergs, Bergmans och Noréns verk En mor och en dotter... Vilken fruktansvärd kombination av känslor och förvirring och förstörelse. Allt är möjlig och allt sker i kärleken och omtankens namn. Moderns skador ska ärvas av dottern(...) moderns olycka ska bli dotterns olycka (...) Är dotterns olycka moderns triumf? Mamma, är min sorg din hemliga njutning? (Höstsonaten, I. Bergman) En mor och en dotter. Familjedrama. Spänning, frustrationer, erkännande, men till slut förändras inget. Det mönstret har flera författare och regissörer använt genom tiden för att försöka gestalta de eviga olösta konflikterna mellan dottern och den åldrande modern. Stora gestalter som Strindberg, Bergman och Norén, har under sin tid försökt skildra det temat i hela dess komplexitet, och lyckats få fram underbara och fullkomliga versioner av det i sina verk, som ännu idag överraskar genom deras märkvärdiga genialitet och aktualitet. Strindbergs Moderskärlek (1892) berättar om en moder som monopoliserar sin dotters tänkande, beteende och minnen, en moder som bygger upp höga murar runt sin dotter och förnekar henne ett självständigt liv. Av detta skäl uppfostras Hélène på sådant sätt att hon blir helt beroende av sin mor och inte har möjlighet till att odla en egen vilja. Därför blir hon inte en hel person, utan manipuleras som en marionett i moderns händer, som gör 13

14 henne till hämndens objekt och offer. Den oskyldiga dottern utnyttjas närmare bestämt till att hämnas på fadern, som inte ville gifta sig med den otrogna modern. Hélène är alltid snäll mot sin mamma och ber om lov för allting av sin mamma som vill veta om och kontrollera varje steg hon tar, varje gest hon gör. Modern är sträng, men på ett sätt som får dottern känna sig skyldig om hon vågar ens tänka sig att göra något utan sin mor. Hennes plikt är dock att alltid göra allt i moderns närvaro, vilket stegvis isolerar henne från världen och förnekar henne ett socialt liv, ett självständigt tänkande och förtroende och förvandlar henne till en ofullständig, omogen människa som vid 20 års ålder fortfarande är oförmögen att fatta ett eget beslut. Dottern blir jämt instruerad i det hon ska och inte ska göra, hur hon ska uppföra sig och att hon alltid ska sätta sin mor framför allt annat. Även om hon ofta upprepar för Hélène att hon är en stor människa, behandlar modern fortfarande henne som ett barn och därför blir hon också just det - precis som en marionett i moderns händer, en docka som saknar personlighet, egen vilja och egna resonemang. Den ofullständiga människa som är en skapelse av moderns hämnd, blir precis det som hennes mor vill att hon ska vara. Så lär Hélène att hata sin dåliga far, som övergav dem båda, och att samtidigt känna sig skyldig gentemot sin kärleksfulla mamma. Men plötsligt lägger kvinnan märke till dotterns ändrade uppförande, att hon blir alltmer nervös, tyst och generad av hennes sällskap. I Lisens sällskap blir Hélène däremot en annan människa och vågar uttrycka sina hemliga tankar och frustrationer. Hon erkänner att hon levat upp in en håla, där luften är unken, där (hon) aldrig fått ett vänligt ord, ännu mindre en smekning, där (sin) själ varit bevakad som en straffånge. Helenes förtröstan i sin mor förvandlas till skam och olycka när hon börjar höra saker om modern, så att för första gången de perfekta murarna byggda omkring henne börjar skakas. Lisa försöker öppna Hélènes ögon: du behöver frigöra dig från ett beroende som du har vuxit ifrån, och som kan göra dig omöjlig för livet, men hennes syster väljer att blunda: tänk dig hur jag från barndomen varit fastsmidd vid denna mor; aldrig vågat tänka en tanke som inte var hennes, aldrig önskat annat än hennes önskan! Jag vet att det hindrar mig, att det står mig i vägen, men jag kan inte göra något åt det. I den stunden blir Hélène medveten om sitt tragiska tillstånd, liksom den lidande, fångade fågeln som vill fly, men upptäcker, sorgligt nog, att den inte har lärt sig att flyga och att dess vingar har stelnat. 14

15 Den olyckliga Hélène fick aldrig ha en vän, ett umgänge, så att när hon äntligen får sin första vän (hennes syster), kommer hennes dåliga självförtroende upp till ytan. Hon tror sig inte vara något och därför ser hon i Lisen mitt bättre jag, något som jag skulle vilja vara, men aldrig kan bli. Tragiskt nog inser hon att du kan aldrig lyfta mig, men jag kan draga dig ner, och det vill jag inte, så att medvetenheten om att hon saknar kontroll över sitt liv fördjupar hennes lidande. Därför saknar hon tro på sin egen förmåga att ändra sitt liv och sin framtid. Det hon önskar är inte att hon skulle ha den rätta styrkan för att skiljas från sin mor, eller att för att kunna ändra sin inställning till livet, utan hon vill att modern ska bli god istället så att Hélène kan tillåtas ändra sitt liv. Hon når äntligen den punkt då hon inser den hemska verkligheten hon levt, men hon befinner sig i det läge då hon inte längre kan ta kontroll över den stulna och stelna tillvaron: varför ska människor icke kunna sämjas och hålla frid! Åh, om det vore över ändå! Om mamma ville vara god... jag ska be till Gud därute att han gör henne snäll. Modern använder omvänd psykologi och känslomässig utpressning när hon avsiktligt ger föda åt Hélènes skuldkänsla och låtsas som att hon tillåter henne bestämma själv det hon vill göra, endast för att hon vet att dottern aldrig kunde fatta eget beslut. Strindbergs pjäs når höjdpunkten när de tre kvinnorna konfronteras och det förflutna kommer fram, med alla lögner, inbillningar, misstag och missförstånd. Hélène inser äntligen att hon varit manipulerad, men ändå agerar hon inte för att befria sig, utan accepterar och nöjer sig med sitt passiva och tragiska tillstånd, jag kan ju inte ta ner murarne som ni behövt så många år att bygga. Ingmar Bergmans skildring av samma tema i Höstsonaten är ett psykologiskt drama om oförmågan att älska sina närmaste, om ångest för livet, familjen och sig själv, om försöket att fly undan verkligheten för att inte tvingas leva upp till de andras krav. Redan från filmens början ifrågasätter dottern sin identitet: Man måste lära sig att leva. Jag övar varje dag. Det svåraste hindret är att jag inte vet vem jag är. Den jämt frånvarande mamman, den framgångsrika karriärkvinnan, kommer på besök efter sju år utomlands. Hon håller en mask innanför verkligheten, hon verkar spela i en pjäs och hennes föreställning är alltid suverän, men i ensamheten tittar hon i spegeln och inser att det yttre inte stämmer överens med det inre: varför känner jag som att jag hade feber? Varför vill 15

16 jag bara gråta? (...) och så dåligt samvete! Alltid, alltid dåligt samvete!. Det är på grund av det dåliga samvetet som hon vill fly undan igen, för att hon innerst inne inte är stark nog för att hantera verkligheten, den verklighet som hon själv skapat: Det gör ont, Charlotte. Ont, ont, ont!. I Höstsonaten (1978) sätter rädslan gränser, eftersom både mor och dotter blir oförmögna att älska varandra. Konfrontationen driver fram en obekväm sanning, såväl som undertryckta känslor och tankar, lögner och inbillningar, frustrationer och förebråelser. Charlotte var karriärorienterad, men på livets scen spelade hon sin huvudroll- hon simulerade kärlek för sin familj därför att innerst inne var hon oförmögen att älska. Hon visste inte hur man uppför sig med dem som älskar en och detta hade svåra konsekvenser på den bakomlämnade familjen: jag vet inte vilket som var värst: tiden du var hemma och spelade, eller tiden du var på turné(...) du gjorde ett helvete för oss, både för pappa och mig. I Charlottes frånvaro fick Eva och Josef klara sig själva och bota varandras olycka och besvikelse: Det var jag som fick sitta med pappa på kvällarna. Det var jag som fick trösta honom. Det var jag som fick upprepa att du trots allt älskade honom och du helt säkert skulle komma tillbaka. Konstigt nog, trots all olycka tyckte de att det inte fanns en underbarare person än Charlotte; Eva läste alltid hennes långa, kärleksfulla och lustiga brev, där hon berättade varje avsnitt av sina intressanta resor. Konfrontationen avslöjar det stora känslomässiga kaoset i Bergmans film. Evas minnen och känslor kommer till ytan stegvis och tynger ned henne: för dig var jag en docka som du lekte med när du hade tid. När jag blev sjuk eller besvärlig överlät du mig till barnsköterskan. Du stängde in dig och arbetade. Dotterns alla frustrationer förs fram som hon erkänner sin beundran för sin mamma. När hon såg Charlotte se så fin ut ville hon också vara fin, men när hon tittade i spegeln kände hon sig ful och äcklig och ängslade sig för att hennes mor inte skulle tycka om hennes utseende och för att hon inte kunde leva upp till Charlottes krav. Som barn fick Eva alltid skuldkänsla för att Charlotte gick och därför brukade be Gud att något skulle inträffa och förhindra mammans resor. Men hon reste alltid. Det som Eva fick leva med var ett oavbrutet och oerhört smärtsamt trauma: (...) du doftade så gott och främmande. Själv var du också främmande. Du var redan på väg. Du såg inte mig. Så var du borta. Jag tänkte <<Nu dör jag!>>. Så ont det gjorde. Modern 16

17 lämnade bakom sig två lidande människor - pappa och dotter - som delade ensamheten och försökte försvara varandra och ljuga för varandra så att det skulle bli bra. Så småningom förvandlades lidandet till rädsla och ångest. Eva älskade sin mamma oerhört mycket, men hon misstrodde hennes ord, därför att de inte stämde med uttrycket i hennes ögon. Hon förstod instinktivt att modern nästan aldrig menade vad hon sa, så att Charlottes spel och självkontroll till slut skrämde henne. Charlotte försöker värja sig och erkänner att hon hade dåligt samvete därför att hon var jämt borta från Eva och Josef. Därför kom hon hem en sommar och försökte gottgöra dem för den långa frånvaron, men hon hade ingen aning om att det hon gjorde och hennes uppförande och krav på sin dotter bara skulle försämra situationen. Modern ville retuschera allt hon tyckte var fel eller inte såg riktigt bra ut med dotterns utseende och klädsel, så att lilla Eva blev tvingad till att förtränga sitt jag och bli någon hon varken gillade eller identifierade sig med för sin moders skull. Hon tvingades att separera sig från sin redan osäkra och bräckliga identitet för att vara någon hon aldrig kunde bli och förstå och det drev henne på gränsen till vansinninghet : Jag var bara rädd att du skulle avslöja mig och min gränslösa dumhet. Jag var så förlamad! Men en sak förstod jag klart och tydligt: det fanns inte en millimeter av det som verkligen var jag som kunde älskas eller ens accepteras. Att du var så besatt och jag blev alltmer rädd. Jag gjorde dina gester och dina rörelser, jag vågade inte vara mig själv inte ens när jag var ensam eftersom jag häftigt ogillade allt som var mitt eget. Det var samma själviskhet av mammans sida som tvingade Eva till abort när hon var arton och Eva vågade inte säga något därför att du är en jävla escapist(...) känslomässigt invalidiserad. Därför att du egentligen avskyr mig och Helena. Därför att du är hjälplöst instängd i dig själv, därför att du alltid är dig själv i vägen. Därför att jag älskade dig, därför att du tyckte jag var äcklig och misslyckad och obegåvad. Och du lyckade skada mig för livet precis som du själv blev skadad. Efter en kort paus introducerar Bergman Charlottes bikt. För första gången i sitt liv tillåter hon att hennes livs drama avslöjas, så att hon äntligen tappar kontroll över sin föreställning på livets scen. Hon erkänner att hon inte kan minnas något om barndomen, att hon var okunnig med allt som hade med kärleken att göra, med ömhet, beröring, närhet och värme. Därför blev musiken det enda sätt hon kunde uttrycka sina känslor på. 17

18 Däremot börjar hon undra om hon överhuvudtaget har levt och upptäcker sitt tragiska tillstånd - att hon, som många andra människor, har aldrig levt, utan bara existerat, och att hon egentligen aldrig blivit vuxen. Hennes kropp och ansikte har åldrats, hon har skaffat sig erfarenheter, men innerst inne har hon aldrig ens fötts. Hon kan inte ens påminna sig sin egen mors ansikte, därför att hon inte kan få de olika bitarna att stämma. Inte ens om förlossningen minns hon annat än att det gjorde ont. Mot slutet kollapsar bilden av den starka ogripbara karriärskvinnan när moderns rädsla för barnets krav drivs fram. Charlotte blir den moder som är ömtålig och hjälplös inför sitt barn, som nog är starkare precis för att hon har det som modern saknar mestförmågan till att älska. Äntligen verkar Charlotte verkligen lida. Hon verkar ha blivit medveten om alla sina misstag och vill förlåtas och lovar hon ska försöka ändra sig, tala med dottern, få hjälp. Emellertid återvänder hon till sitt förnekande, när hon störtar iväg hals över huvud dagen efter. Hennes sista ord i filmen avslöjar den gamla Charlotte, som använder språket som försvarsmekanism mot det dåliga samvetet och det förflutnas spöken, och som befinner sig i en oavbruten, tragisk efterlängtan: Jag längtar alltid hem. Men när jag kommer hem förstår jag att det måste vara något annat jag längtar efter. I pjäsen Höst och vinter tar Norén upp samma tema, omkring tio år senare, och hanterar det med samma stora närhet och uppriktighet som Bergman ger prov på i sin film. Det som skiljer Noréns drama från både Strindbergs och Bergmans är att det här inte finns någon att helhjärtat sympatisera med. Detta är själva kärnan i Noréns familjedramer. Ingenting ändras heller här inom den splittrade familj som skildras. Precis som i Strindbergs drama och Bergmans film, medför slutet ingen klar lösning för familjens problem, eftersom de bara lugnar ner sig igen efter konflikterna som brytit fram - i första hand mellan dottern Ann och modern Margareta - och återvänder till samma eviga förnekande. Generellt sett ger alla tre gestalterna övertygande bilder av relationen och konflikterna inom familjen mellan mor och dotter. Ändå tyckte jag mest om Bergmans Höstsonaten av alla tre versionerna, eftersom den enligt mig är en formidabel, känslostark film som aldrig går att uttömma. Varje gång man ser filmen upptäcker man nya innebörder, nyanser och varje gång frapperas man av dess enastående och komplexa känslomässiga laddning. Skådespelarnas föreställning är så underbar att man omedvetet tvingas delta i 18

19 personernas dramer och ställa sig frågor om sin egen existens, familj, sitt eget sätt att hantera verkligheten. Det gör nästan ont när man ser på Bergmans produktion, tragedin når fram till ens inre även om man inte lever i samma verklighet som Charlotte och Eva. Det känns plågsamt och konstruktivt på samma gång, man känner kvinnornas smärta och känner sig lycklig att man inte lever i samma mardröm. Det gör så att man bestämmer sig för att inte bara existera, utan verkligen leva, och ta tag i livet och glädja sig åt alla småsaker som gör livet värt att leva. Mădălina Elena Năstase Förhållandet mellan föräldrar och barn i dramerna Moderskärlek, Höst och vinter och filmen Höstsonaten Jag tror att den viktigaste sak som finns i världen är relationer och förbindelser mellan människor. Man kan älska, beundra eller hata andra personer, man kan också finna sig i att vara under inflytande av andra, men man kan inte vara ensam. Både i Moderskärlek och i Höst och vinter, men också i Bergmans film Höstsonaten, är det klart att de personer som har det största inflytandet på Helene respektive på Ann och Ewa men också på Eva och Helena är deras föräldrar. Så är det också i det verkliga livet, därför att föräldrarna är de första två personer som barnet sätter sig i förhållande med. I början behöver barnet sina föräldrar därför att ett barn inte kan klara sig själv utan dem, men så småningom lär sig barnet att älska dem, att lyssna på deras råd, och även att ta exempel av de. Följaktligen utvecklar sig ett barns personlighet inom en familj, och stämningen som finns inom familjen har en stor betydelse för barnets framtid, för personen som han/hon ska bli en dag. 19

20 Alla tre verk som jag redan nämnt skildrar familjer som blir splittrade på grund av konflikter som finns mellan föräldrar och barn. I Strindbergs Moderskärlek finns det en konflikt mellan moder och dotter. Under många år är konflikten dold. Modern ljuger för sin dotter om den frånvarande fadern och försöker att styra och leda Helenes liv. Modern vill veta allting som hennes dotter gör eller tänker. Hon säger även att Helene vet att Helene aldrig går bort utan sin mamma men hon glömmer att Helene inte längre är ett barn och nu måste hon behandlas som en stor människa. Ändå ändrar sig flickans beteende mot modern och därför börjar modern misstänka att hennes dotter har hemligheter för henne. Vidare märker modern att Helene har börjat bli generad av hennes sällskap: jag märkte det för åtta dagar sedan, att hon var plågad av mitt sällskap ute i promenaden. Hon ville bara gå ensliga vägar; när vi mötte någon, såg hon åt sidan. Modern är faktiskt rädd för möjligheten att Helene kunde ta reda på alla hennes lögner inklusive osanningen att fadern är en dålig man som övergav dem för några år sedan. Moderns bevakning över dottern får Helene att känna sig fångad i en värld som hon inte kan förstå: Tänk dig hur det ska kännas för mig, som levat upp i en håla, där luften är unken, där människor av obestämd, hemlighetsfull existens rört sig omkring mig... och där min själ varit bevakad som en straffånge. Helenes drama är att hon varit hindrad under så många år att våga tänka en tanke eller att våga önska en enda sak som inte var hennes moders tankar och önskningar. Den enda vän som Helene har är Lisa, en skön och vänlig flicka som faktiskt är Helenes lilla syster. Helene inte bara beundrar Lisa, men hon betraktar henne som ett bättre jag, som något som jag skulle vilja vara, men aldrig kan bli, som en ängel klädd i vita kläder. Lisa är medveten att Amelie har ett dåligt inflytande på hennes dotter och råder Helene att frigöra sig från ett beroende som hon har vuxit ifrån och som kan göra henne omöjlig för livet. När dottern till sist får reda på sanningen, vill hon inte tro på den. Lisa förklarar för Helene att världen är full av lögner och inbillningar, misstag och missförstånd, att det finns oskyldiga människor som betraktas som skyldiga och som förblir misstänkta hela deras liv. Helene förstår att samma sak kunde ha hänt med hennes far och hon kommer ihåg att hon har sett honom många gånger på teatern när hon spelat. Så småningom inser Helene att det kan vara hennes mor som inte är en god och ärlig människa. 20

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Kapitel 1. om jag är en ensamstående kvinna, vem är jag då?

Kapitel 1. om jag är en ensamstående kvinna, vem är jag då? Kapitel 1 om jag är en ensamstående kvinna, vem är jag då? Det är januari och det är så kallt att man nästan inte kan andas, precis sådant väder som Lisas nordiska väsen trivs allra bäst i. Men idag känns

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Våldet mot barn - begrepp och attityder...sid 3 * Barnmisshandel...4 * Hela familjens problem...5 * Sexuella övergrepp...5 * Sexuella övergrepp inom familjen...6 * De dolda brotten...7

Läs mer

Lärarhandledning Osynliga sår

Lärarhandledning Osynliga sår Lärarhandledning Lärarhandledning Osynliga sår Förord... 3 Inledning... 4 Inför användningen av programmen... 5 Inventera era styrkor och svagheter... 5 Fördomarna och verkligheten... 5 Frågor att reflektera

Läs mer

Vagen n RÖSTER OM INTEGRATION OCH JÄMSTÄLLDHET. Agneta Larsson Lena Granefelt

Vagen n RÖSTER OM INTEGRATION OCH JÄMSTÄLLDHET. Agneta Larsson Lena Granefelt Vagen n RÖSTER OM INTEGRATION OCH JÄMSTÄLLDHET Agneta Larsson Lena Granefelt Vagen n RÖSTER OM INTEGRATION OCH JÄMSTÄLLDHET »Någon måste ta första steget. Men kampen har alltid ett pris.«2003 Integrationsverket

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

Andra upplagan Printed in Sweden by LiU-Tryck, 2008 ISBN 978-91-7393-997-3

Andra upplagan Printed in Sweden by LiU-Tryck, 2008 ISBN 978-91-7393-997-3 Andra upplagan Printed in Sweden by LiU-Tryck, 2008 ISBN 978-91-7393-997-3 Förord till Andra upplagan En text finner sina läsare - Fortsättning följer Uppbrottsprocessen Skulle du vilja skriva vår uppbrottshistoria

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut. Bli den du är i sängen

HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut. Bli den du är i sängen HumaNova Utbildning AB, Helsingfors Samtalsterapeut Bli den du är i sängen Examensuppsats Christel Abborre Grupp: HA VT 2007 SAMMANFATTNING Sexuell energi är livets energi. Den är urkraften, orsaken till

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor

åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor åldtagen En handbok i att möta utsatta kvinnor RFSU, Riksförbundet för Sexuell Upplysning, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, som verkar för att sprida en fördomsfri och öppen

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

INNEHÅLL. VAD HANDLAR FILMEN OM?... 22 BERÄTTELSEN SOM VÄV... 22 Hur det kan se ut... 24 Aktiv huvudperson... 24

INNEHÅLL. VAD HANDLAR FILMEN OM?... 22 BERÄTTELSEN SOM VÄV... 22 Hur det kan se ut... 24 Aktiv huvudperson... 24 INNEHÅLL förord...1 1 INLEDNING... 3 ANDRA SKOLOR... 5 OM FILMERNA... 6 FILMTIPS... 7 2 HUR SKA DET GÅ?... 9 Inlevelse och dramaturgi... 10 Författaren som marionettmästare... 12 NYCKELSCENER... 12 Hur

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Så grips vi skuggor av en sällsam oro när något säger oss att folk har färdats, att några av de möjliga befriats.

Så grips vi skuggor av en sällsam oro när något säger oss att folk har färdats, att några av de möjliga befriats. En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över dem. I varje själ är tusen själar fångna, i varje värld är tusen världar dolda och dessa blinda,

Läs mer