Strindberg, Norén och Bergman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strindberg, Norén och Bergman"

Transkript

1 Lärarens förord Traditionen av intima kammarspel med familje- och kärleksrelationer i centrum, är ett av den svenska och nordiska kulturens viktigaste bidrag till världslitteraturen. Strindberg kan sägas introducera en linje av modern relationsdramatik, där dialogen, rollfigurernas samtal med varandra ofta om de mest intima tänkbara spörsmål blir den dramatiska rörelsens mittpunkt och huvudsak, det som dramernas hela handling och innehåll självtillräckligt byggs upp kring. I fokus står en strävan till total genomlysning, eller om man så vill, demaskering, av de ofta fördolda, undangömda, hemliga drivkrafter och motiv, böjelser och frustrationer, som styr eller åtminstone påverkar oss människor i våra relationer till våra närmaste. Internationellt har den oftast mörka, på svårigheter och svårlösta existentiella dilemman inriktade dramatraditionen kommit att bli en viktig del av bilden av Sverige och de nordiska länderna överlag, vilket kanske inte alltid bemöts med odelad entusiasm av nordborna själva. Inte minst Ingmar Bergman, med sina talrika filmklassiker - varav flera väsentligen är just relationsdramer - är en världsbekant symbol för psykologisk djupborrning och tragiskt allvar av nordiskt snitt. I teatervärlden har Lars Norén gradvis tonat fram som Strindbergs nutida jämlike vad gäller internationellt genomslag, också han med täta, psykologiskt orienterade kammarspel om familjer och parrelationer som ett viktigt och bestående grundelement i sin mångfasetterade, ständigt sig förnyande produktion. Hur reagerar unga rumänska svenskastudenter av idag i mötet med denna nordiska dramatradition i dess särskilda svenska tappning? Vad har de att säga om de konflikter och kriser som så obönhörligt konfronteras och skildras av dessa prominenta svenska dystergökar? I två omgångar har jag med studenter på tredje och sista läsåret för deras språkliga grundexamen på universitetet, hållit en form av valfri fördjupningskurs (på rumänska curs optional), med rubriken Modern svensk relationsdramatik - Strindberg, Bergman och Norén. Examinationen har bestått i att skriva en uppsats på 5-10 sidor i anknytning till de pjäser och filmer vi arbetat med under kursen. Essäformen - med sin inneboende uttrycksfrihet och argumentationslusta, med sin gärna personligt engagerade botten samt lindrigare krav på akribi - har varit ett riktmärke, snarare då än den strikt vetenskapliga artikelformen. Det som följer är tio exempel på de uppsatser som inkommit under läsåren respektive , som alla på olika sätt visar vilken kulturell vitalitet och språklig kraft som faktiskt finns hos dessa stora, tunga svenska namn - inte mint när de som här konfronteras i ett öppet och omedelbart möte med en ung, intresserad generation läsare/ åskådare från en annan kultur- och språksfär, med en annan historia och en annan referensram, barn av en annan mentalitet och attityd till livet eller? Här finns infallsrika försök att fånga själva kärnan hos, eller det som djupast kännetecknar respektive konstnär, såväl som subtila närstudier av specifika motiv i särskilda verk. Här finns både sakligt resonerande, nyktert refererande ansatser, och mer inlevelsefullt personliga eller subjektivt intuitiva. Här finns orädda, respektlösa 1

2 ifrågasättanden, men också aktning och vördnad. Och ibland allt detta hos en och samma skribent. Uppsatserna är sammanställda utifrån de av läraren föreslagna frågor eller uppgifter, som i alla utom ett fall utgjort utgångspunkten. För förståelsens skull återges lärarfrågan först, följt av den uppsats eller de uppsatser (den första presenterade frågan har exempelvis fyra olika svar ), som anknyter till just den frågan. I de flesta fall har studenterna även författat egna titlar till sina arbeten. Jag har med varsam hand, framför allt av pedagogiska skäl, rättat förekommande språkfel, ändrat ett och annat ordval, tagit bort något enstaka inlånat avsnitt, men gjort mitt bästa för att inte ändra på själva innehållet och den individuella stilen i dessa utmärkta alster. Bukarest den 11 februari 2009 Fil. Dr. Björn Apelkvist Lektor i svenska språket och litteraturen vid universitetet i Bukarest, Rumänien I sin film Höstsonaten från 1978 gestaltar Ingmar Bergman en dotters konfrontation med sin åldrande moder, ett tema som Lars Norén omkring tio år senare tar upp i sin pjäs Höst och vinter (1987). Till båda dessa är 2

3 Strindberg en viktig föregångare, inte minst med sin enaktare Moderskärlek. Diskutera likheter och olikheter i Strindbergs, Bergmans, och Noréns sätt att hantera temat. Vems version tycker du bäst om själv, och varför? Alexandra Eftstate Strindberg, Norén och Bergman Non fuit in nostra potestate quos sortiremur parentes (Seneca Philosophus, De brevitate vitae) (Det står inte i vår makt att själva välja ut föräldrarna) När man först får syn på honom blir man något skrämd, särskilt om man redan vet vem han var. När man ser honom tänker man automatiskt på en samhällskritiker, på en skandalös författare, man föreställer sig den väldige Strindberg, en isolerad, bitter man, plågad av en hudssjukdom, som hatade kvinnorna och mot slutet blev sinnessjuk. Man kan inte tänka på honom utan att rysa när man ser honom på bilden, med rynkad panna och bister uppsyn. Han ser ogillande på oss, stirrar på oss med en förbittrad, nästan metallisk blick, med ett slags illvilja och elakhet, som ändå försvinner när man tittar på honom igen. Få människor är villiga att göra det, att titta pånytt, att återkomma till personer eller situationer som vid första anblicken verkar obehagliga eller ofattbara. Inte så få har prövat det ändå med Strindberg och det har då kommit som en stor överraskning för dem att upptäcka i hans verk skönhet, trovärdighet och ärlighet. Precis detta gäller Franz Kafka eller Lars von Trier, till exempel, som båda har betraktat Strindberg som en stor inspirationskälla och bara den här tanken är tillräcklig för att stimulera oss att göra 3

4 samma sak, att komma närmare och försöka upptäcka i hans porträtt vad det är som glänser bakom bilden, bakom den metalliska blicken... Kafka om Strindberg:...besserer Zustand weil ich Strindberg gelesen habe. Ich lese ihn um an seiner Brust zu liegen, er hält mich wie ein Kind auf seinem linken Arm. Ich sitze dort wie ein Mensch auf einer Statue (...), habe Sicherheit und großen Überblick. Der ungeheure Strindberg. Diese Wut, diese im Faustkampf erworbenen Seiten.! (...ett bättre tillstånd därför att jag har läst honom. Jag läser honom, för att ligga vid hans bröst, han håller mig som ett barn på sin vänstra arm, jag sitter där som en människa på en staty (...), jag har säkerhet och en stor överblick. Den väldige Strindberg. Den här vreden, de här sidorna som han skrivit som i en knytnävarnas kamp) Strindberg, Noren och Bergman visar alla en stor förmåga att tränga in i kvinnans själ och de porträtterar henne i olika hypostaser: hos dem alla är det kvinnan som är kvävande, absurd, egoistisk, förargande, men också naiv, hjälplös, ett oskyldig lamm offrat av sin egen mor. Pjäserna och filmen går mycket väl hand i hand: å ena sidan, ägnar sig Strindberg åt orsaken, åt en omständigheter-analys, för att belysa hur en tyrranisk behandling oundvikligt kan döma en stackars person till ett senare sammanbrott, medan Bergman och Noren tar på sig ansvaret att skildra missbrukets följder. Noren och Bergman skildrar ett slags resultat och beskriver några förflutna episoder, som negativt påverkat huvudgestalterna, ur deras nuvarande perspektiv, medan Strindberg fångar processen i full gång, som man kan bevittna omedelbart. När man tänker på mor-dotter förhållandet, associerar man det, mycket spontant, med kärlek, med ömtålighet, ändå är var och en av dessa tre konstnärer villig att ägna sin uppmärksamhet de negativa, även tragiska aspekter som det här förhållandet kan innebära. De försöker skildra hur fult och elakt det som alla vanligen betraktar som fint och harmoniskt kan vara. Alla tre kastar ljus över olika livssekvenser: medan det är en mogen ålders kriser och utbrott som Noren i sin pjäs eller Bergman i sin film utforskar på ett så suggestivt sätt, är Strindberg intresserad av sjukdomens ursprung, av dess förklaring som han försöker så tydligt att illustrera, av den bristfälliga relationen mellan modern och dottern som basis för ett misslyckat liv och en labil personlighet. 4

5 Deras synpunkter går att jämföra, tillsammans bildar de en helhet, alla tre förtjäner vårt intresse, vår beundran (som tyskarna säger alle guten Dinge sind drei ). De liknar tre bröder belägna i olika perioder, som förenar sig för att kunna illustrera så tydligt som möjligt kvinnorna och deras relationer, familjen som ondskans och konflikternas källa. Strindberg ger eftertryck åt utvecklingen, åt summan av faktorer som kan leda till en typ av personlighet som liknar Evas eller Anns. I Moderskärlek presenterar han ett slags litterär hypotes att denna tid (nämligen ungdomstiden och underförstått barndomen) är en basis för ens senare liv och beteende. Det vill säga, att under opassande, bristfälliga omständigheter, är det möjligt att förvandlas till en hysterisk, frustrerad, psykiskt sårad person (eller rättare kvinna), och att utveckla olika obehagliga symptom. Då ingriper Noren och Bergman för att illustrera vidare, genom repliker och bilder, hur sådana symptom manifesterar sig i vuxen ålder. Strindbergs verk motsvarar den första delen av livet, när man fortfarande befinner sig under föräldrarnas vingars skugga medan Norens pjäs och Bergmans film symboliserar en kronologisk följd av Strindbergs syn. Strindberg, Noren och Bergman skapar i tre separata versioner en konstnärlig undersökning av Hur familjekonflikter uppträder och vilka följder de har och de bevisar vid det här tillfället att när det handlar om familjen, upprepar sig samma mekanismer, samma smärtsamma situationer som framkallar konflikter och så länge som det finns människor och familjer, finns också den ständiga rivaliteten, det bittra hatet mellan medlemmarna. Att de tre konstnärerna tillhör till olika tidsperioder betonar problemens allmängiltighet: temat kan skildras pånytt, i olika scenerier, hur många gånger som helst och man blir aldrig trött på det. Noren och Bergman visar hur motbjudande, hur vidriga hysteriska människor (kvinnor) egentligen är. Man vet att de psykiska symptomen i allmänhet undviker det sunda förnuftet, att de återspeglar det värsta i människan, och att de två konstnärer är villiga att behandla det här temat (på ett professionellt och naturtroget sätt), att gå in på detaljer är samtidigt instruktivt, lärorikt och modigt. Strindberg text bevarar emellertid en viss värdighet, måttlighet... Hans gestalt (nämligen Helene) utstår tragiska ögonblick, ett riktigt trauma faktiskt, om man funderar och tolkar bakom texten, men utan stormande gester och reaktioner, utan att utbryta, att bli hysterisk och skrämma bort läsaren eller driva den till vansinne också. Dessutom blir 5

6 Strindberg som författare inte riktigt inblandad i skildringen, han fördomer, kritiserar inte, han tar inte ställning för en viss gestalt, utan bara relaterar och erbjuder oss bitar av den alldagliga verkligheten, som smälter ihop i en reell och suggestiv bild...han ger eftertryck åt iden att verkligheten viker ut sig i många olika sammanhang, att det finns en logisk följd av faktorer som sätter en prägel på individen, att en omständighet omedelbart leder till en annan. Realiteten är rik på nycklar för dem som tar sig god tid på sig för att verkligen titta omkring, till hemligheter eller (vid första blicken) ofattbara situationer. Varje dag händer något som är värt att tala eller skriva om, och det är den gråa, trista vardagen som döljer sanningar, lösningar till olika problem, lektioner som man kan få. Man behöver inte berätta om speciella moment, om märkvärdiga situationer och händelser, eftersom en verklig konstnär tar sin inspiration även av banala scener, han riktar sin uppmärksamhet mot enkla, enfaldiga, men reella gestalter och livsöden...(det är inte att undra på att psykoanalysen äger rum ungefär fem gånger i veckan, nämligen för att kunna fånga individens hela innersta upplevelser, för att analysera alla banala livsepisoder). Det är Strindberg som jag betraktar som mest trovärdig och övertygande av alla tre konstnärer och även om han skriver på ett språk som fortfarande inte är riktigt tillgängligt för mig, förstår jag väl vad han menar, jag kan frammana en klar bild av sceneriet och jag känner igen mekanismer, beteenden som jag sett förut, som verkar autentiska. Han blev kritiserad, även hatad på grund av sina anti-kvinnliga påståenden. Han anses (ibland) vara en självupptagen konstnär med ett överdrivet självförtroende, en sur kritiker, men ibland är det nödvändigt att urskilja mellan det privata och det konstnärliga livet för att kunna göra en relevant analys av någons verk. Kafka själv nådde einen besseren Zustand genom sin Strindberg-lektyr, och jag är tvungen att erkänna själv, trots vissa svårigheter att hinna med honom, hur mycket jag egentligen gillar den här typen av människa och författare. Det är Strindberg som jag sätter min tro till, honom vill jag strö in på min lista med favoritförfattare (som alla är män, men inte alla kvinnohatare!). Jag gör det inte eftersom les amis de mon ami sont mes amis, utan därför att han är en bra analytiker, fascinerad av människans tänkesätt och psykologi. Han verkligen känner kvinnorna (kanske föraktar han dem just därför), han vägrar mig inte min värdefulla frihet att tolka själv, att själv 6

7 bestämma hur många eller hur starka känslor jag vill investera i handlingen och skänker mig den großen Überblick som jag alltid letar efter. Det är alltså kvinnan som står i centrum hos Strindberg, Noren och Bergman och väcker åtskilliga känslor: medlidande, avslag, eller även hat. Kontraster mellan den starka och den svaga kvinnan skildras av alla, på ett mer eller mindre tydligt sätt. Den som verkligen skapar en klar åtskillnad mellan dessa två ytterligheter är Strindberg. Här presenteras modern som en tyrann, hon visar sig vara ett slags (negativ) psykolog, som förfogar över manipulationsstrategier och lyckas med att påverka och dirigera den svagare (som inte alltid är lätt) och slutligen beskrivs hon som en segrare som har kämpat tappert, med bara en bundsförvant, och har vunnit. Om man läser mellan raderna, känner man kanske också Strindbergs stumma kritik som han inte helt vill överge, mot den svaga kvinnan: det är lättare att samtycka till att bli behandlad, än att göra motstånd mot fienderna - även om det handlar om ens egna föräldrar. En marionett har ett mycket lätt, ansvarslöst liv... I själva verket är Strindbergs version ännu mer tragisk, mer känsloladdad än Bergmans eller Norens ett livsöde blir förstört inför allas ögon, men det handlar om en tragedi överskuggad, beskyddad av banaliteten, av vardagens beståndsdelar, som inte väcker anstöt hos läsarna, som tillåter dem att fortsätta lektyren utan att de själva blir från sina sinnen... I Helenes fall finns det fortfarande en glimt av hopp, som fladdrar som ett blekt ljus bakom tunneln. I olikhet med Ann eller Eva finns för Helene fortfarande möjligheten kvar att befria sig och att hon inte gör det, utan tvärtom väljer att följa moderns absurda regler, höjer pjäsens tragik. Lisen symboliserar Helenes möjliga räddare en fönuftig röst som förmedlar till Helene att tiden är inne att börja emancipera sig. Hon är en positiv ande (som Eva i filmen eller Norens Ann inte får träffa), en utomstående som inte är smittad av atmosfären i Helenes hus och familj, som för med sig en nypa frisk luft. Med stor skicklighet skildrar han Helenes tragiska livsöde, men intrycket som han framkallar i oss, läsarna, pendlar mellan bilden av ett oskyldigt offer och av en 7

8 självförvållad martyr...och på ett maskerat sätt, hellre med en lugn röst, precis såsom jag gillar mest: utan patos, utan att överdriva, utan att skapa så många störande moment och atmosfären liknar livet, där saker och ting bara händer, medan man försöker uthärda eller klara sig, var och en enligt sina möjligheter. Han fångar verkligheten på ett samtidigt naturligt och dramatiskt sätt. Multa paucis så kunde man beskriva hans stil, han fattar sig kort och ändå lyckas han skapa med sin enaktare en komplex skildring av lidande och oförmåga... I jämförelse med den raffinerade och subtila Strindberg, är Lars Noren mycket mer direkt, mer in your face. Norens (eller även Bergmans) version är ibland kanske för svår att smälta. Han suggererar en deprimerande, beklämmande atmosfär som känns för det mesta plågsam och outhärdlig. Av alla gestalter i pjäsen, är det endast Anns perspektiv som verkligen skildras, som man verkligen får ta del av. För den läsaren som strävar efter att erfara alla detaljer och handlingens hela utveckling från början till slutet, för att kunna vara objektiv, är det lite ironiskt eftersom hon själv är förvirrad, labil, en tvivelaktig figur som ställer till bråk, en tröttsam, hysterisk, vulgär kvinna som lägger beslag på handlingen och (onödigt mycket) laddar stämningen. Ann konfronterar sin familj eftersom hon själv vill erfara sanningen om sitt eget liv, om sin barndom och identitet, följaktligen är det svårt att avkunna en dom beyond reasonable doubt vad hon och hennes förhållande till familjen beträffar. Face it, face it!, skriker hon i ett förtvivlat försök att väcka föräldrarnas medvetande om hennes labilitet och olycka. Författaren lyckas beskriva mycket begripligt, suggestivt och tillgängligt det hysteriska utbrottet eller panikattacken, och snarare läser man Norens Höst och vinter (eller man kan lika gärna se Bergmans film), än Freuds Studien über Hysterie, till exempel, men å andra sidan är det precis den här inexaktheten omkring pjäsen, som kan störa en: här handlar det egentligen varken om ren, äkta konst, eller om en psykologilärobok. Det råder intet tvivel om att Noren har en stor betydelse som dramatiker, men genom den här pjäsen når han bara en del av publiken, nämligen människorna som redan har konfronterats med sådana familjesituationer, som tycker att alla symptom eller beteenden som skildras här återspeglar en del av deras liv. Strindberg kunde kanske ge Noren några 8

9 lektioner och råda honom följande: Utforska realiteten så mycket som du vill, avguda vardagen, analysera nervösa sammanbrott, men glömm aldrig bort elegansen. Var enkel, oaffekterad, även banal, men bli aldrig vanlig, simpel eller vulgär. Ingmar Bergman är en nödvändig erfarenhet för varje film connaisseur, för varje biobesökare. Han bjuder ett mycket gripande drama, först och främst tack vare en äldre och mindre glamorös Ingrid Bergman, utan strålglansen som lyste så starkt i filmer som Spellbound eller Casablanca, som nu talar svenska (!), som säger Fan också men som verkar mer autentisk, och framträder i en mycket mer verklighetsriktad roll som passar henne mycket bra. Kanske för första gången blir det obestridligt att hon är en framstående skådespelerska, som inte längre bidrar till filmens charm, utan är den - det är hon som står i centrum och räddar filmen, så att regissörens största tillgång är Ingrid Bergman själv. Man får inte riktigt tillgång till vad som verkligen ägde rum i gestalternas liv, till Evas behandling av modern, alltså är man tvungen att nöja sig med hennes perspektiv, med att analysera Evas labila väsen som antyder några konflikter i hennes förflutna, med hennes tårfyllda bekännelse. Hon konfronterar sin mor under ett nattligt samtal, men det är precis den här temporala dimensionen som väcker i oss en våg av misstro och skepsis: natten anspelar på det omedvetna tillståndet, på drömmen, man associerar den med livets hemlighetsfulla sida, fantasin och det irrationella som tar över - alltså bildar natten en olämplig dekor för att suggerera trovärdighet, precision. Den hittills blyga, lydiga Eva utbryter plötsligt i en hysterisk kris, överväldigad av sina minnen och känslor och hennes skrik (trots skådespelarens stora talang, som uttrycker perfekt gestaltens pina och plåga) låter hemskt och förfärligt i den sovande dekoren. Filmen själv är lite obalanserad (kanske för att motsvara kvinnans labilitet?), det finns långa, statiska sekvenser som uttråkar åskådaren, följda av häftiga, kanske för brutala ögonblick som väcker obekväma, otrivsamma känslor. Under filmen kunde jag inte skaffa bort tanken att Lars von Trier (som i min åsikt vid sidan av Hitchcock är världens största regissör) kunde ha hanterat temat mycket bättre... Ferme acerrima proximorum odia (Tacitus) 9

10 Häftigast är hatet riktat mot dem närmaste (släktningar) Pjäserna och filmen stimulerar läsaren eller åskådaren att inbilla sig många andra familjer som genomgår olika kriser och trauman, i fullständig anonymitet, bakom stängda dörrar, eller alla slags konflikter, undertryckta känslor som aldrig blir ord, barn som kapitulerar inför föräldrarna, ( familj du är alla lasters hem... och barnens helvete ) på grund av sina mindervärdighetskomplex och sin svaghet... Att ha barnen i sitt våld korrumperar somliga föräldrar och så snart som man får obegränsad makt över någon (som Amelie över Helene), utan att behöva vara rädd för några straff eller sanktioner, blir man absurd, ovettig, tyrranisk. Amelie håller dottern som fånge och hindrar henne på detta sätt från att vara en människa. Hon förmenar dotterns frihet och värdighet och under lektyren blir man övertygad om att den som gör det, borde betala ett pris och förtjänar barnens hat. Både författarna och regissören suggererar en ide (som en larmsignal), nämligen att det behövas bara några ögonblick för att ge barnet blåmärken (även om de är osynliga) och det fordras många år för att senare försöka läka dem. Dessutom visar de hur sorgligt det är att se en vuxen fortfarande rädd för sina föräldrar (som Eva som är rädd för sin mor), oduglig till att bli helt fri i förhållande till dem. Alla skildrar på var och ens sätt, hur orätt livet är om man betänker att man medan tiden går ackumulerar frustreringar, missnöje, på grund av föräldrarnas behandling, att man väntar många år för att kunna konfrontera dem, men när man äntligen får modet, chansen att göra det, är det redan för sent: man har redan bytt rollerna, det är föräldrarna som nu är hjälplösa, svaga, ofarliga, de väcker medlidande snarare än raseri och uppror, tiden får man inte längre tillbaka och hämnden smakar nu inte alls så sött som man trodde...nu är de för lätta att såra Ingrid Hack, en psykolog i München påstår att ingen annan människa sätter en så stor prägel på en kvinna som hennes mor och att det är obestridligt att de, förr eller senare, mottar (på olika grunder) mödrarnas åsikter och beteende. Enligt henne strävar de flesta unga flickor efter att bli precis som sina mödrar, eftersom de vill bli älskade genom att 10

11 efterlikna mödrarna, försäkrar de sig om moderskärleken och upphäver (delvis åtminstone) rivaliteten som finns mellan dem. Även de tidigaste mor-erfarenheter präglar sig in i flickornas minne och ju färre nya kontakter och förhållanden till andra personer, desto djupare rotfäste får döttrarnas beteendelikheter med förebilderna. Heike M.Buhl, familjepsykolog som undervisar vid universitetet i Jena förklarar att ju mindre beroende modern och dottern är av varandra, desto mer avspänt och avkopplat är förhållandet. Dessutom berättar hon att en besviken dotter förväntar sig hela livet att modern ska känna ånger och medge sina misstag. Modern i sin tur, försvarar sig hela tiden och är övertygad om att hon alltid handlat rätt. Freud sade att det första traumat i människas liv motsvarar födelsen själv. Jag tror att mötet med ens föräldrar symboliserar det andra... Mot slutet... I sista scenen känner man hos Strindberg en pessimistisk nyans Helene, som i början försökte hålla sig på avstånd och inte ville bli inblandad i moderns kortspel, blir nu medlem av sällskapet, man stänger kretsen genom att återkalla ursprungssituationen men nu är det Helene som föreslår spelet, och bekräftar på detta sätt teorin att man är bestämd av miljön... och att alla dessa samlade faktorer (familjens påverkan...) resulterar i ett öde som människan inte kan undvika Helene är livets och moderns men, framför allt, sin egen fånge. Pjäsens slut är samtidigt effektfullt, spektakulärt och verklighetstroget, särskilt om man betänker att livet självt innebär en egendomlig scenario-upprepning, att man vanligen kretsar runt i livet, bara för att hamna tillbaka i utgångspunkten pånytt. Mot slutet blir alltså Helene en medspelare, men just då får man intrycket att hennes hela lycka och liv står på spel det mesta talar för att hon kommer att förvandlas till en Ann eller till en Eva, och detta scenario känner man redan, Noren och Bergman övertog ju ledningen och slutförde analysen. Strindberg dömer henne till (en bara suggererad) undergång, och han anspelar på den som på en logisk följd av dotterns överdrivna lydnad och även dumhet. Amelie, å andra sidan, sköter sina kort väl och går segrande ur striden. Kortspelet som motiv passar mycket bra in här, eftersom livet självt liknar ett spel, en ständig tävlan mellan den starkare och den svagare, vi befinner oss alla vid ett spelbord 11

12 och strävar efter spelvinsten, men samtidigt är det tydligt att bara de bäst lämpade överlever och vinner. Det är bara Lars Noren som avslutar sin pjäs på ett mer optimistiskt sätt: mot slutet träffar man fyra olika personligheter, fyra individuella, resignerade gestalter som inte längre bildar en familj och det äger rum ett slags försoning med varandra, med det egna ödet. Samtidigt är det Lars Noren som bjuder oss att analysera vårt samvete, eller våra dunkla, svaga minnen, han väcker i oss filosofiska eller moraliska tankar. Ur pjäsen uppstår en oklar, obestämd tanke att det är synd att lägga skulden på ens föräldrar, att alltid anklaga dem för de saker som man helt enkelt inte kunnat göra. Först och främst, får man skylla sig själv för det egna misslyckandet och ständigt tänka på att man själv påverkar andra människor också, genom ens beteende och ord och det beror på var och en att försöka behandla andra så som man själv vill bli behandlad. Både Noren och Bergman gör läsarna och åskådarna uppmärksamma på en viktig tanke till: även om man förfogar över inlevelsefömåga, kan man inte riktig med-uppleva en annans trauma, och i smärta, i pina och vansinne är man alltid ensam och övergiven. Der ungeheure Strindberg Verkligheten är hans musa, ändå beströr han sina ord, gestalter, skildringar med droppar av sin stora tjuskraft och magi. Som en trollkonstnär skapar han av livets smärtsama aspekter eller av alldagliga moment produkter av estetisk verksamhet. Han visar en stor fattnings-och förståelseförmåga, kanske beroende på sin egen sjukdom. Samtidigt är det en stor glädje för oss läsare att bevittna hur en man berömd för sitt innersta kval och labila sinnestillstånd, kan lyckas med att genom sitt verk vara begriplig, koherent och bjuda oss exakta, nästan vetenskapliga analyser av sammanhanget mellan orsak och verkan, av människornas förhållanden och deras psyke. Med sin Moderskärlek för han oss i en cirkelgång och slutar pjäsen på samma enkla sätt och genom att gå rakt på saken, precis så som han började. Cirkeln är känd för att vara en perfekt geometrisk figur, och precis det är Strindbergs pjäs också. Ingen sats är tillfälligt skriven, varje replik står på den rätta platsen, hela verket är i detalj utarbetat, precis comme il faut och man kunde påstå att om man ersätter en enda fras, störtar samman hela strukturen. Pjäsen är visuell och underhållande som en film, precis och 12

13 harmonisk som en geometrisk figur, tillgänglig och enkel som det alldagliga livet. Efter den sista repliken, föreställer man sig den väldige Strindberg bakom ridån, hans ansikte som ler övermodigt,...ett oåtkomligt geni med metallisk blick,... en djävla man som kan göra många konster. Ana Cramaroc Moder-dotter konfrontationen i Strindbergs, Bergmans och Noréns verk En mor och en dotter... Vilken fruktansvärd kombination av känslor och förvirring och förstörelse. Allt är möjlig och allt sker i kärleken och omtankens namn. Moderns skador ska ärvas av dottern(...) moderns olycka ska bli dotterns olycka (...) Är dotterns olycka moderns triumf? Mamma, är min sorg din hemliga njutning? (Höstsonaten, I. Bergman) En mor och en dotter. Familjedrama. Spänning, frustrationer, erkännande, men till slut förändras inget. Det mönstret har flera författare och regissörer använt genom tiden för att försöka gestalta de eviga olösta konflikterna mellan dottern och den åldrande modern. Stora gestalter som Strindberg, Bergman och Norén, har under sin tid försökt skildra det temat i hela dess komplexitet, och lyckats få fram underbara och fullkomliga versioner av det i sina verk, som ännu idag överraskar genom deras märkvärdiga genialitet och aktualitet. Strindbergs Moderskärlek (1892) berättar om en moder som monopoliserar sin dotters tänkande, beteende och minnen, en moder som bygger upp höga murar runt sin dotter och förnekar henne ett självständigt liv. Av detta skäl uppfostras Hélène på sådant sätt att hon blir helt beroende av sin mor och inte har möjlighet till att odla en egen vilja. Därför blir hon inte en hel person, utan manipuleras som en marionett i moderns händer, som gör 13

14 henne till hämndens objekt och offer. Den oskyldiga dottern utnyttjas närmare bestämt till att hämnas på fadern, som inte ville gifta sig med den otrogna modern. Hélène är alltid snäll mot sin mamma och ber om lov för allting av sin mamma som vill veta om och kontrollera varje steg hon tar, varje gest hon gör. Modern är sträng, men på ett sätt som får dottern känna sig skyldig om hon vågar ens tänka sig att göra något utan sin mor. Hennes plikt är dock att alltid göra allt i moderns närvaro, vilket stegvis isolerar henne från världen och förnekar henne ett socialt liv, ett självständigt tänkande och förtroende och förvandlar henne till en ofullständig, omogen människa som vid 20 års ålder fortfarande är oförmögen att fatta ett eget beslut. Dottern blir jämt instruerad i det hon ska och inte ska göra, hur hon ska uppföra sig och att hon alltid ska sätta sin mor framför allt annat. Även om hon ofta upprepar för Hélène att hon är en stor människa, behandlar modern fortfarande henne som ett barn och därför blir hon också just det - precis som en marionett i moderns händer, en docka som saknar personlighet, egen vilja och egna resonemang. Den ofullständiga människa som är en skapelse av moderns hämnd, blir precis det som hennes mor vill att hon ska vara. Så lär Hélène att hata sin dåliga far, som övergav dem båda, och att samtidigt känna sig skyldig gentemot sin kärleksfulla mamma. Men plötsligt lägger kvinnan märke till dotterns ändrade uppförande, att hon blir alltmer nervös, tyst och generad av hennes sällskap. I Lisens sällskap blir Hélène däremot en annan människa och vågar uttrycka sina hemliga tankar och frustrationer. Hon erkänner att hon levat upp in en håla, där luften är unken, där (hon) aldrig fått ett vänligt ord, ännu mindre en smekning, där (sin) själ varit bevakad som en straffånge. Helenes förtröstan i sin mor förvandlas till skam och olycka när hon börjar höra saker om modern, så att för första gången de perfekta murarna byggda omkring henne börjar skakas. Lisa försöker öppna Hélènes ögon: du behöver frigöra dig från ett beroende som du har vuxit ifrån, och som kan göra dig omöjlig för livet, men hennes syster väljer att blunda: tänk dig hur jag från barndomen varit fastsmidd vid denna mor; aldrig vågat tänka en tanke som inte var hennes, aldrig önskat annat än hennes önskan! Jag vet att det hindrar mig, att det står mig i vägen, men jag kan inte göra något åt det. I den stunden blir Hélène medveten om sitt tragiska tillstånd, liksom den lidande, fångade fågeln som vill fly, men upptäcker, sorgligt nog, att den inte har lärt sig att flyga och att dess vingar har stelnat. 14

15 Den olyckliga Hélène fick aldrig ha en vän, ett umgänge, så att när hon äntligen får sin första vän (hennes syster), kommer hennes dåliga självförtroende upp till ytan. Hon tror sig inte vara något och därför ser hon i Lisen mitt bättre jag, något som jag skulle vilja vara, men aldrig kan bli. Tragiskt nog inser hon att du kan aldrig lyfta mig, men jag kan draga dig ner, och det vill jag inte, så att medvetenheten om att hon saknar kontroll över sitt liv fördjupar hennes lidande. Därför saknar hon tro på sin egen förmåga att ändra sitt liv och sin framtid. Det hon önskar är inte att hon skulle ha den rätta styrkan för att skiljas från sin mor, eller att för att kunna ändra sin inställning till livet, utan hon vill att modern ska bli god istället så att Hélène kan tillåtas ändra sitt liv. Hon når äntligen den punkt då hon inser den hemska verkligheten hon levt, men hon befinner sig i det läge då hon inte längre kan ta kontroll över den stulna och stelna tillvaron: varför ska människor icke kunna sämjas och hålla frid! Åh, om det vore över ändå! Om mamma ville vara god... jag ska be till Gud därute att han gör henne snäll. Modern använder omvänd psykologi och känslomässig utpressning när hon avsiktligt ger föda åt Hélènes skuldkänsla och låtsas som att hon tillåter henne bestämma själv det hon vill göra, endast för att hon vet att dottern aldrig kunde fatta eget beslut. Strindbergs pjäs når höjdpunkten när de tre kvinnorna konfronteras och det förflutna kommer fram, med alla lögner, inbillningar, misstag och missförstånd. Hélène inser äntligen att hon varit manipulerad, men ändå agerar hon inte för att befria sig, utan accepterar och nöjer sig med sitt passiva och tragiska tillstånd, jag kan ju inte ta ner murarne som ni behövt så många år att bygga. Ingmar Bergmans skildring av samma tema i Höstsonaten är ett psykologiskt drama om oförmågan att älska sina närmaste, om ångest för livet, familjen och sig själv, om försöket att fly undan verkligheten för att inte tvingas leva upp till de andras krav. Redan från filmens början ifrågasätter dottern sin identitet: Man måste lära sig att leva. Jag övar varje dag. Det svåraste hindret är att jag inte vet vem jag är. Den jämt frånvarande mamman, den framgångsrika karriärkvinnan, kommer på besök efter sju år utomlands. Hon håller en mask innanför verkligheten, hon verkar spela i en pjäs och hennes föreställning är alltid suverän, men i ensamheten tittar hon i spegeln och inser att det yttre inte stämmer överens med det inre: varför känner jag som att jag hade feber? Varför vill 15

16 jag bara gråta? (...) och så dåligt samvete! Alltid, alltid dåligt samvete!. Det är på grund av det dåliga samvetet som hon vill fly undan igen, för att hon innerst inne inte är stark nog för att hantera verkligheten, den verklighet som hon själv skapat: Det gör ont, Charlotte. Ont, ont, ont!. I Höstsonaten (1978) sätter rädslan gränser, eftersom både mor och dotter blir oförmögna att älska varandra. Konfrontationen driver fram en obekväm sanning, såväl som undertryckta känslor och tankar, lögner och inbillningar, frustrationer och förebråelser. Charlotte var karriärorienterad, men på livets scen spelade hon sin huvudroll- hon simulerade kärlek för sin familj därför att innerst inne var hon oförmögen att älska. Hon visste inte hur man uppför sig med dem som älskar en och detta hade svåra konsekvenser på den bakomlämnade familjen: jag vet inte vilket som var värst: tiden du var hemma och spelade, eller tiden du var på turné(...) du gjorde ett helvete för oss, både för pappa och mig. I Charlottes frånvaro fick Eva och Josef klara sig själva och bota varandras olycka och besvikelse: Det var jag som fick sitta med pappa på kvällarna. Det var jag som fick trösta honom. Det var jag som fick upprepa att du trots allt älskade honom och du helt säkert skulle komma tillbaka. Konstigt nog, trots all olycka tyckte de att det inte fanns en underbarare person än Charlotte; Eva läste alltid hennes långa, kärleksfulla och lustiga brev, där hon berättade varje avsnitt av sina intressanta resor. Konfrontationen avslöjar det stora känslomässiga kaoset i Bergmans film. Evas minnen och känslor kommer till ytan stegvis och tynger ned henne: för dig var jag en docka som du lekte med när du hade tid. När jag blev sjuk eller besvärlig överlät du mig till barnsköterskan. Du stängde in dig och arbetade. Dotterns alla frustrationer förs fram som hon erkänner sin beundran för sin mamma. När hon såg Charlotte se så fin ut ville hon också vara fin, men när hon tittade i spegeln kände hon sig ful och äcklig och ängslade sig för att hennes mor inte skulle tycka om hennes utseende och för att hon inte kunde leva upp till Charlottes krav. Som barn fick Eva alltid skuldkänsla för att Charlotte gick och därför brukade be Gud att något skulle inträffa och förhindra mammans resor. Men hon reste alltid. Det som Eva fick leva med var ett oavbrutet och oerhört smärtsamt trauma: (...) du doftade så gott och främmande. Själv var du också främmande. Du var redan på väg. Du såg inte mig. Så var du borta. Jag tänkte <<Nu dör jag!>>. Så ont det gjorde. Modern 16

17 lämnade bakom sig två lidande människor - pappa och dotter - som delade ensamheten och försökte försvara varandra och ljuga för varandra så att det skulle bli bra. Så småningom förvandlades lidandet till rädsla och ångest. Eva älskade sin mamma oerhört mycket, men hon misstrodde hennes ord, därför att de inte stämde med uttrycket i hennes ögon. Hon förstod instinktivt att modern nästan aldrig menade vad hon sa, så att Charlottes spel och självkontroll till slut skrämde henne. Charlotte försöker värja sig och erkänner att hon hade dåligt samvete därför att hon var jämt borta från Eva och Josef. Därför kom hon hem en sommar och försökte gottgöra dem för den långa frånvaron, men hon hade ingen aning om att det hon gjorde och hennes uppförande och krav på sin dotter bara skulle försämra situationen. Modern ville retuschera allt hon tyckte var fel eller inte såg riktigt bra ut med dotterns utseende och klädsel, så att lilla Eva blev tvingad till att förtränga sitt jag och bli någon hon varken gillade eller identifierade sig med för sin moders skull. Hon tvingades att separera sig från sin redan osäkra och bräckliga identitet för att vara någon hon aldrig kunde bli och förstå och det drev henne på gränsen till vansinninghet : Jag var bara rädd att du skulle avslöja mig och min gränslösa dumhet. Jag var så förlamad! Men en sak förstod jag klart och tydligt: det fanns inte en millimeter av det som verkligen var jag som kunde älskas eller ens accepteras. Att du var så besatt och jag blev alltmer rädd. Jag gjorde dina gester och dina rörelser, jag vågade inte vara mig själv inte ens när jag var ensam eftersom jag häftigt ogillade allt som var mitt eget. Det var samma själviskhet av mammans sida som tvingade Eva till abort när hon var arton och Eva vågade inte säga något därför att du är en jävla escapist(...) känslomässigt invalidiserad. Därför att du egentligen avskyr mig och Helena. Därför att du är hjälplöst instängd i dig själv, därför att du alltid är dig själv i vägen. Därför att jag älskade dig, därför att du tyckte jag var äcklig och misslyckad och obegåvad. Och du lyckade skada mig för livet precis som du själv blev skadad. Efter en kort paus introducerar Bergman Charlottes bikt. För första gången i sitt liv tillåter hon att hennes livs drama avslöjas, så att hon äntligen tappar kontroll över sin föreställning på livets scen. Hon erkänner att hon inte kan minnas något om barndomen, att hon var okunnig med allt som hade med kärleken att göra, med ömhet, beröring, närhet och värme. Därför blev musiken det enda sätt hon kunde uttrycka sina känslor på. 17

18 Däremot börjar hon undra om hon överhuvudtaget har levt och upptäcker sitt tragiska tillstånd - att hon, som många andra människor, har aldrig levt, utan bara existerat, och att hon egentligen aldrig blivit vuxen. Hennes kropp och ansikte har åldrats, hon har skaffat sig erfarenheter, men innerst inne har hon aldrig ens fötts. Hon kan inte ens påminna sig sin egen mors ansikte, därför att hon inte kan få de olika bitarna att stämma. Inte ens om förlossningen minns hon annat än att det gjorde ont. Mot slutet kollapsar bilden av den starka ogripbara karriärskvinnan när moderns rädsla för barnets krav drivs fram. Charlotte blir den moder som är ömtålig och hjälplös inför sitt barn, som nog är starkare precis för att hon har det som modern saknar mestförmågan till att älska. Äntligen verkar Charlotte verkligen lida. Hon verkar ha blivit medveten om alla sina misstag och vill förlåtas och lovar hon ska försöka ändra sig, tala med dottern, få hjälp. Emellertid återvänder hon till sitt förnekande, när hon störtar iväg hals över huvud dagen efter. Hennes sista ord i filmen avslöjar den gamla Charlotte, som använder språket som försvarsmekanism mot det dåliga samvetet och det förflutnas spöken, och som befinner sig i en oavbruten, tragisk efterlängtan: Jag längtar alltid hem. Men när jag kommer hem förstår jag att det måste vara något annat jag längtar efter. I pjäsen Höst och vinter tar Norén upp samma tema, omkring tio år senare, och hanterar det med samma stora närhet och uppriktighet som Bergman ger prov på i sin film. Det som skiljer Noréns drama från både Strindbergs och Bergmans är att det här inte finns någon att helhjärtat sympatisera med. Detta är själva kärnan i Noréns familjedramer. Ingenting ändras heller här inom den splittrade familj som skildras. Precis som i Strindbergs drama och Bergmans film, medför slutet ingen klar lösning för familjens problem, eftersom de bara lugnar ner sig igen efter konflikterna som brytit fram - i första hand mellan dottern Ann och modern Margareta - och återvänder till samma eviga förnekande. Generellt sett ger alla tre gestalterna övertygande bilder av relationen och konflikterna inom familjen mellan mor och dotter. Ändå tyckte jag mest om Bergmans Höstsonaten av alla tre versionerna, eftersom den enligt mig är en formidabel, känslostark film som aldrig går att uttömma. Varje gång man ser filmen upptäcker man nya innebörder, nyanser och varje gång frapperas man av dess enastående och komplexa känslomässiga laddning. Skådespelarnas föreställning är så underbar att man omedvetet tvingas delta i 18

19 personernas dramer och ställa sig frågor om sin egen existens, familj, sitt eget sätt att hantera verkligheten. Det gör nästan ont när man ser på Bergmans produktion, tragedin når fram till ens inre även om man inte lever i samma verklighet som Charlotte och Eva. Det känns plågsamt och konstruktivt på samma gång, man känner kvinnornas smärta och känner sig lycklig att man inte lever i samma mardröm. Det gör så att man bestämmer sig för att inte bara existera, utan verkligen leva, och ta tag i livet och glädja sig åt alla småsaker som gör livet värt att leva. Mădălina Elena Năstase Förhållandet mellan föräldrar och barn i dramerna Moderskärlek, Höst och vinter och filmen Höstsonaten Jag tror att den viktigaste sak som finns i världen är relationer och förbindelser mellan människor. Man kan älska, beundra eller hata andra personer, man kan också finna sig i att vara under inflytande av andra, men man kan inte vara ensam. Både i Moderskärlek och i Höst och vinter, men också i Bergmans film Höstsonaten, är det klart att de personer som har det största inflytandet på Helene respektive på Ann och Ewa men också på Eva och Helena är deras föräldrar. Så är det också i det verkliga livet, därför att föräldrarna är de första två personer som barnet sätter sig i förhållande med. I början behöver barnet sina föräldrar därför att ett barn inte kan klara sig själv utan dem, men så småningom lär sig barnet att älska dem, att lyssna på deras råd, och även att ta exempel av de. Följaktligen utvecklar sig ett barns personlighet inom en familj, och stämningen som finns inom familjen har en stor betydelse för barnets framtid, för personen som han/hon ska bli en dag. 19

20 Alla tre verk som jag redan nämnt skildrar familjer som blir splittrade på grund av konflikter som finns mellan föräldrar och barn. I Strindbergs Moderskärlek finns det en konflikt mellan moder och dotter. Under många år är konflikten dold. Modern ljuger för sin dotter om den frånvarande fadern och försöker att styra och leda Helenes liv. Modern vill veta allting som hennes dotter gör eller tänker. Hon säger även att Helene vet att Helene aldrig går bort utan sin mamma men hon glömmer att Helene inte längre är ett barn och nu måste hon behandlas som en stor människa. Ändå ändrar sig flickans beteende mot modern och därför börjar modern misstänka att hennes dotter har hemligheter för henne. Vidare märker modern att Helene har börjat bli generad av hennes sällskap: jag märkte det för åtta dagar sedan, att hon var plågad av mitt sällskap ute i promenaden. Hon ville bara gå ensliga vägar; när vi mötte någon, såg hon åt sidan. Modern är faktiskt rädd för möjligheten att Helene kunde ta reda på alla hennes lögner inklusive osanningen att fadern är en dålig man som övergav dem för några år sedan. Moderns bevakning över dottern får Helene att känna sig fångad i en värld som hon inte kan förstå: Tänk dig hur det ska kännas för mig, som levat upp i en håla, där luften är unken, där människor av obestämd, hemlighetsfull existens rört sig omkring mig... och där min själ varit bevakad som en straffånge. Helenes drama är att hon varit hindrad under så många år att våga tänka en tanke eller att våga önska en enda sak som inte var hennes moders tankar och önskningar. Den enda vän som Helene har är Lisa, en skön och vänlig flicka som faktiskt är Helenes lilla syster. Helene inte bara beundrar Lisa, men hon betraktar henne som ett bättre jag, som något som jag skulle vilja vara, men aldrig kan bli, som en ängel klädd i vita kläder. Lisa är medveten att Amelie har ett dåligt inflytande på hennes dotter och råder Helene att frigöra sig från ett beroende som hon har vuxit ifrån och som kan göra henne omöjlig för livet. När dottern till sist får reda på sanningen, vill hon inte tro på den. Lisa förklarar för Helene att världen är full av lögner och inbillningar, misstag och missförstånd, att det finns oskyldiga människor som betraktas som skyldiga och som förblir misstänkta hela deras liv. Helene förstår att samma sak kunde ha hänt med hennes far och hon kommer ihåg att hon har sett honom många gånger på teatern när hon spelat. Så småningom inser Helene att det kan vara hennes mor som inte är en god och ärlig människa. 20

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Saker jag inte gör: mjölkar kor

Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: mjölkar kor Saker jag inte gör: Lever ett normalt liv som inte går ut på att ständigt försöka se honom, vara nära honom, prata med honom Tränar; andas in, andas ut, andas in, andas

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

MÖTET. Världens döttrar

MÖTET. Världens döttrar Världens döttrar Fotografen Lisen Stibeck har porträtterat unga flickor runt om i världen. De har alla olika uppväxt, bakgrund och möjligheter men ändå har de tre saker gemensamt. Oro, förvirring och framtidsdrömmar.

Läs mer

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT

VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1 VAD MAN KAN SOM FÖRÄLDER GÖRA OM ENS BARN VISAR TECKEN PÅ ATT MÅ PSYKISKT DÅLIGT 1. Gör något och gör det nu. Du kan rädda liv genom att räcka ut en hjälpande hand och att visa att du förstår och tror

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! av Cecilia Svensson Copyright 2011 Cecilia

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa Högkänslighet Comfort Zone, november 2010 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Skilsmässor nu och då!

Skilsmässor nu och då! Sida 1 (6) Skilsmässor nu och då! Att skilja sig är att gå på okänd mark. I alla fall om man inte gjort det förr. För omgivningen ser det ut som det hänt över en natt för de inblandade har processen ofta

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka

FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka 1 FÖRÄNDRINGAR I NÄRHETEN Guide för anhöriga till demenssjuka Syftet med denna guide är att ge information om hur det är att leva med en person

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante

Caroline Hainer. Inte helt hundra. Volante Caroline Hainer Inte helt hundra Volante Stockholm 2013 Inledning Men är det inte bäst att bara strunta i det helt och hållet, säger jag till terapeuten. Bara utfärda ett totalt relationsförbud helt enkelt.

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Rusmedel ur barnets synvinkel

Rusmedel ur barnets synvinkel FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Rusmedel ur barnets synvinkel Vad tänker mitt barn när jag dricker? Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Bland allt det nya och förunderliga behöver

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Jag gjorde slut med mina föräldrar

Jag gjorde slut med mina föräldrar Jag gjorde slut med mina föräldrar Skam, skuld och dåligt samvete. Så kände Marika så fort hon träffade sina föräldrar. Till sist bestämde hon sig för att bryta kontakten med dem. Det räddade deras relation.

Läs mer

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan

Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan Anna Sundberg Kunskapsökning Hösten 1995 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 SORGEN...4 VAD ÄR DÅ SORGEN OCH SORGEPROCESSEN?...4 SORGEN TAR SIN TID...5 SORGENS 4 STEG...5 SVÅRT

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Hemligheten med framgång är att veta hur man ska förmå andra att ändra sig. Det är en stor skillnad mellan att vara dirigent eller solist.

Hemligheten med framgång är att veta hur man ska förmå andra att ändra sig. Det är en stor skillnad mellan att vara dirigent eller solist. Hemligheten med framgång är att veta hur man ska förmå andra att ändra sig. En chef måste man följa, en ledare vill man följa. Det är en stor skillnad mellan att vara dirigent eller solist. De stora ledarna

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Innanför Mina rosa Små väggar. En självbiografi av Cassandra Solback

Innanför Mina rosa Små väggar. En självbiografi av Cassandra Solback Innanför Mina rosa Små väggar En självbiografi av Cassandra Solback 2 Denna bok innehåller bara sanningar och nästan alla sanningar i mitt liv. Det som är alldeles för privat har fått stanna kvar i privatlivet,

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

För dig som varit med om skrämmande upplevelser

För dig som varit med om skrämmande upplevelser För dig som varit med om skrämmande upplevelser Om man blivit väldigt hotad och rädd kan man få problem med hur man mår i efterhand. I den här broschyren finns information om hur man kan känna sig och

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a.

Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i. Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. Tema 3 När kroppen är med och lägger sig i Vi uppfinner sätt att föra ett budskap vidare utan att prata och sms:a. När vi vill berätta för andra vad vi tänker och känner kan vi göra det på olika sätt.

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Vad sker med föräldrar som får ett sjukt barn och hur påverkas barnen?

Vad sker med föräldrar som får ett sjukt barn och hur påverkas barnen? Vad sker med föräldrar som får ett sjukt barn och hur påverkas barnen? Föreläsning 12-11-22 Stockholm Kati Falk, leg psykolog falkbo@swipnet.se Kati Falk, Lund 2012 1 Att utveckla föräldraskapet trots

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL

DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL DET BEROR PÅ Annemi Skerfving Institutionen för Socialt arbete Stockholm Centrum för psykiatriforskning KI och SLL Olika perspektiv i synen på barnen Riskperspektiv en riskgrupp för psykisk ohälsa, missbruk

Läs mer

Gammal kärlek rostar aldrig

Gammal kärlek rostar aldrig Gammal kärlek rostar aldrig SammanTräffanden s. 4 YY Beskriv förhållandet mellan kvinnan och hennes man. Hur är deras förhållande? Hitta delar i texten som beskriver hur de lever med varandra. YY Vad tror

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kristine Ek Ledande minnesrådgivare Minnesrådgivningen 15.05.2013 Vi föds med sexualiteten inom oss och den är lika naturlig

Läs mer

Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla

Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla Handledningsmaterial för lärare, ledare m.fl. Lägret Barndomen drabbar oss alla efter en allåldersbok av Oscar K och Dorte Karrebaek www.tigerbrand.se cirkustigerbrand@telia.com tel. 08-665 80 18 Inledning

Läs mer

Bera ttelsen om en timme Kate Chopin. Läs novellen Berättelsen om en timme.

Bera ttelsen om en timme Kate Chopin. Läs novellen Berättelsen om en timme. Bera ttelsen om en timme Kate Chopin Läs novellen Berättelsen om en timme. Bera ttelsen om en timme Kate Chopin Då man visste att Mrs. Mallard plågades av hjärtproblem, var man mycket försiktig när man

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

Jag njuter så länge jag varar ERIK STÅHL

Jag njuter så länge jag varar ERIK STÅHL Jag njuter så länge jag varar ERIK STÅHL Copyright 2012, Erik Ståhl Ansvarig utgivare: Erik Ståhl Redaktör: Sofia Ejheden Omslagsfoto: Per Jahnke ISBN: 978-91-637-0892-3 Inledning Ettusenett, ettusentvå,

Läs mer

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Indelning av kriser Utvecklingskriser; normativa brytpunkter vid utveckling och förändring i livet, under vilka man måste avstå från

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

I huvudet på en tonåring med ett ben i vuxenvärlden

I huvudet på en tonåring med ett ben i vuxenvärlden I huvudet på en tonåring med ett ben i vuxenvärlden Av Mia Börjesson Hela livet kan ses som en resa där varje del av livet är en etapp framåt. Barndomen eller tonåren är således inga destinationer eller

Läs mer