Svenska kommuners behov av invandring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska kommuners behov av invandring"

Transkript

1 Svenskakommuners behovavinvandring Enstudieomdemografiskutmaningoch invandringensmöjligheter Petter Hojem FORES Policy Paper 2010 : 2

2 Omförfattaren PetterHojemärstatsvetarefrånUniversitetetiOsloocharbetarpåFORES. TidigareharhanarbetatvidNorskaUtrikespolitiskaInstitutetochvidFN:s flyktingorganunhcr.hanharävenenbredbakgrundfrånolikaideella organisationer.

3 Innehåll Omförfattaren...2 Innehåll...3 Förord...1 Sammanfattning Inledning SituationeniSverigeidag...9 InvandringensutvecklingiSverige...9 Invandringenseffektpåinhemskarbetsmarknadochekonomi Svenskakommunerssituation Invandrareskapacitetochkompetens Integration,arbeteochentreprenörskap Exempelpålyckadintegration Företagsamhetblandinvandrare Sverige ochsvenskakommuner måstebliattraktivtförinvaderare Exakthurmångainvandrarebehövervarjekommun? Hurattraherarviinvandrarna? Varförskainvandrareflyttatilllandsbygden? Referenser... 28

4 Förord Kommunernakommerattkonkurreraomattlockatillsiginvandrare AllatillgängligaprognoservisarentydigtpåattSverigegårmotendemografisk utmaningavstoramått.detärenklentröstattdeflestaandraeuropeiskaoch industrialiseradeländerharsammaframtidsproblem.snararevisardettapåen tilltagandekonkurrensomdepersonersomvillkommatillvåraländer. Istudienharviutgåttfrånkommunernaochdetlokalaperspektivet.Hurkanett samhälledäråldersfördelningenbliralltskevarefortsättautvecklas,växaochklara välfärden?studienundersökerenavdefåtillgängligavägarsomliggeröppenföratt vändabefolkningstrendernaochtäckaarbetskraftsbehoven ökadinvandring. Iflerakommunerärframtidensdemografiskaproblemredanettfaktum.En överväldigandedelavdesmåochmedelstorakommunernabrottasidagmednegativa befolkningssiffrorochsnabbtåldrandebefolkning.ungaochbarnalstrandekvinnor flyttar,nästanalltidtilldestorastädernaellerutomlands. Ettstortantalkommunerskulleiprincipgåomkullomintedetkommunala skatteutjämningssystemetfanns.detfinnsheltenkeltförfålönearbetande skattebetalarebosattadärförattupprätthållavälfärdsnivåernaochserviceinom offentligsektor.faktumärattdenrelativtsettlågainvandringsomförekommeridagi sigärdetsomhållerbefolkningssiffrornapåhyfsadenivåeriflertaletkommuner. Fleranorrländskaglesbygdskommunerhadetom2009svårtatttäcka arbetskraftsbehovetinommångasektorer.dettatrotsattsverigedågenomlevdesin värstaekonomiskakrissedan1930 taletmedhögarbetslöshet.högrefödelsetalkan rättatillproblemenpåmycketlångsikt.meninnandesskommerdetkrävashögre sysselsättning,produktivitetochsenarepensioneringfördesomkanjobbalängre.utan invandringkommerdetändåinteatträckaimångakommuner. Dendebattsomidagflorerarikölvattnettillfrämlingsfientligakraftersframfarti Sverigeförsöker,oftaförstärktaavdetdåligakonjunkturläget,göragällandeattökad invandringledertillökadarbetslöshet.såärinteverkligheten.forskningsrapportefter forskningsrapportvisarattkommunerochregionersomharhöggradavinvandringoch lyckasmedintegrationenharhögretillväxtändesominteattraherarinvandrare. Setttillfaktaombefolkningstillväxtsomintekommerskeochbehovsommåstefyllas, bordedebattenominvandringensvaraellerickevaravaritöverspeladförlängesedan. Utmaningenbordeiställetvaraatttavarapåinvandringengenomattallaiarbetsför åldersomkommerhitocksåkommeriarbete.detfinnsgodaexempeldärmanlyckats, inteminstismåsvenskalandsbygdskommuner.gemensammaframgångsfaktoreräratt deharstarkalokalanätverk,sominkluderarnäringslivochideellaorganisationerochi någrafallinvandraremedsammabakgrundsomharhjälptdeenskildanykomlingarna attkommainpåarbetsmarknaden. 1

5 Sverigeskommunerbördärförenligtvårmeningslutaställafråganvadinvandrarekan görafördem,utaniställetvaddekangöraförattattraherainvandraretillsig.detgäller såvälinfrastruktur,boendealternativochpluralistiskautbildningsalternativsomvilka möjlighetersomfinnsförattutövasinreligionellersinaseder. Mendetbehövsävenmeravnationellaåtgärdersomunderlättarvägeninpå arbetsmarknadenförutlandsfödda,iställetförattläggaonödigahinder.istudienpekar viblandannatpåföljandeexempelsomallaunderlättarensnabbochlyckosam integrationavutlandsföddapåsvenskarbetsmarknad: Arbetsgivaravgifternakansänkasytterligareiinvandrartätaområdenellerges undantagföranställningavutlandsföddaiglesbygdskommuner. Lagenomanställningsskyddbordesesöverförattblimerjämlikochintesom idagaktivtträngautdesomärpåväginpådensvenskaarbetsmarknaden,till exempelinvandrare. Ekvivaleringssystemenförhögutbildademåstegörasmertransparantaoch mindretidsödande,särskiltvadgällerarbeteninomvårdochomsorg. SFI undervisningentillnyanländakananpassasbättreefterlokalabehovoch medsiktepåenvisstypavyrkenelleranställningar. Introduktionenavflyktingarmåsteskeinärmaresamarbetemedcivilsamhället ochlokalaorganisationer. Arbetsförmedlingensverksamhetkanocksådecentraliserasbättreförattframför alltknytasnärmaretillcivilsamhälletochdetlokalanäringslivet. Förbättradriskkapitaltillgångförinvandrarföretagare,viaexempelvisALMI företagspartnerochdeolikaregionalatillväxtprogrammen. Kommunernamåsteblimeraktivaochframåtriktadeisinpolitikförattattrahera ochintegrerainvandrare. HuvudförfattaretillstudienärFORESPetterHojem.Studienärettsamarbetsprojekt medstudieförbundetvuxenskolan,varsledningforesriktarettvarmttacktillför mångaintressantadiskussionerochinspeliprocessen.särskilttacktillkristinabåth SågängerochAndersÖhbergsomlästigenommanusetochbidragitmedkommentarer ochsynpunkterunderarbetetsgång.vidareriktasenhjärtligtacktillprofessoreskil WadensjövidStockholmsUniversitetförhansgenomgångavmaterialetochvärdefulla inspel,ulrikakroonförredaktörsarbetemedspråket,samtforesmedarbetareclara SandelindochDanielEngströmförhjälpmedgenomläsningarunderhelaprocessen. Stockholm,23april2010 MartinÅdahl,ChefFORES MattiasJohansson,viceVDFORES 2

6 Sammanfattning Dennastudieundersökerpåvilkasättinvandringkanbidratillattstärka välfärdenochgenyvitalitetisvenskakommuner.dendiskuterarocksåvilka åtgärdersomkanskepånationellnivåochvilkainsatsersomkangörasi kommunernasjälvaförattgörasverigetillettmerattraktivtlandför invandrare.studienserdärförnärmarepåvilkabehovsverigeskommunerhar avinvandringistort medsärskiltfokuspåvilkaarbetskraftsbehovsomfinns ochhurdessakantydliggöras.behovenfinnsöverhelalandet,menärgenerellt settstörrejumindrekommunernaärochjumerperifertdeligger. Trotsbrinnandelågkonjunkturochhögarbetslöshetfannsdetenheldellediga jobbisverigeunder2009.vakansernauppstodoftainorrlandskommunermen fannsävenpåandrahållifrämstglesbygdsområden.enorsakäratt arbetsgivarnaskravintematchasitillräckliggradavdearbetslösaskompetens. Inomprivatsektorkandetgällatillexempelingenjörer,bilmekanikereller andratekniskayrken.effektenblirattföretagintekanexpanderalikasnabbt somdeönskarochdenpotentiellaekonomiskautvecklingenuteblir.inom offentligsektorfinnsocksåtjänstersomsvårligenkanbesättasmed arbetssökandeutanformellkompetens.detgällertillexempelläkare, tandläkare,sjuksköterskormedmera. VadsomkanskönjasidettaärdentilltagandebristenpåarbetskraftiSverige. Närvårbefolkningfårenalltstörreandeläldre,samtidigtsomattalltfärrebarn födsperkvinna,uppstårtillsistensituationdärinteensallaarbetslösaförmår fyllaluckorna.detgörattsverigemåsteöppnasigföratttaemotochattrahera enökadandelarbetskraftfrånandraländer. Justvälfärdssektornärredanberoendeavettinflödeavhumankapitalfrån utanförlandetsgränser.enligtstatistikfrånsverigeskommunerochlandsting (SKL)var11,9procentavallakommunaltanställdaår2007utrikesfödda, däribland11,1procentavallasjuksköterskor,15,5procentavalla undersköterskor,15,2procentavallavårdbiträdenoch17,0procentavövrig vård ochomsorgspersonal 1.Ilandstingenochlänenvar11,8procentavalla anställdautrikesfödda,däribland25,1procentavalllokalvårdspersonal,12,5 procentavallapsykologer,26,2procentavallaläkareoch24,5procentavalla tandläkare 2.Somjämförelsevar13,4procentavSverigestotalabefolkning utrikesföddår2007. Studieninnehållerocksåentabell(sid22)somtydligtvisarhurdekommuner somharnegativbefolkningsutvecklingskullehaftänhögreminussiffrorominte utlandsföddaflyttatdit,menocksåhurflerakommunersomidagväxerville krymptutaninvandring.ortersomuppvidinge,kramforsochsäfflekommer 1 SKL 2007, Anställda i kommuner med utländsk bakgrund SKL 2007, Anställda i landsting och regioner med utländsk bakgrund

7 sannoliktipraktikenbehövahundratalsnyainvandrareförattklarasinabehov avarbetskraft.förutomattstudienlyfterframattkommunernabehöver invandringförattminskautflyttningssiffrornaochförattfyllamångaavde samhällsbehovsomdenenskildakommunenhar,pekardenmotdemer dynamiskaeffekternaavinvandring.detfinnsmångaexempelisverigeochfrån liknandeländerpåattinvandraretillförsamhällennydynamikmed entreprenörskapochgenomattöppnabutiker,restaurangerochandraföretag. Dekanocksåöppnauppsvenskaföretagmotvärldenochöppnavärldenmot Sverige. Tidigareharmanförsöktattspridaflyktingarutöverhelalandetgenomdenså kallade helasverige strategin.resultatetvardäremotnegativt,och flyktingarnaförsämradesinpositionpåarbetsmarknaden 3.Invandrarekaninte tvingasflyttarunt,menmåsteattraherastillolikaplatser.därförärdetenviktig frågavarförinvandrareskaflyttatillkommunermednegativ befolkningsutveckling,givetattsvenskarintevillflyttadititillräckligmängd. Vadkandessakommunererbjudainvandraresomstorstadskommunernainte kan? FrågeställningenärinteunikförSverige.SiffrorfrånNorgevisaratt16,6 procentavallmänläkarnaidestörstastädernamedomgivningarärinvandrare, medansiffranfördeminstcentralakommunernaär35,5procent 4.Samtidig visarstudierfrånsverigeattutrikesföddaharenhögresysselsättningsgradi någramindrelandsbygdskommunersomgnosjöochemmabodaäni Stockholm,MalmöochGöteborg 5. Enmöjligförklaringfördettaärattendelkommunerharennäringslivsstruktur somärvälanpassadinvandrarnaskvalifikationerochsomlyckasmeddenså kalladematchningenavbehovochtillängligarbetskraft.vidareharde kommunersomredanidaguppvisarexempelpålyckad arbetsmarknadsintegrationdetgemensamtattdeharstarkalokalanätverk, sominkluderarnäringslivochideellaorganisationerochinågrafallinvandrare medsammabakgrundsomharhjälptdeenskildanykomlingarnaattkommain påarbetsmarknaden.deharocksåenarbetsmarknadsomlyckasvälmed matchningenavbehovochtillgängligarbetskraft. VaresigvivilldetellerejkommerSverigeatttvingaskonkurreraomutländskochsvensk arbetskraftpåenglobalmarknad.redanidagjobbarmånga svenskariandraländerochinomsverigemåstekommunernavarabereddapå attkonkurreramedvarandraomarbetskraften. Vilkahinderstårdåivägenförattsvenskakommunerskautnyttja invandringensfullapotential?studienslårfastattflerreformerpånationelloch lokalnivåmåstetillförattökaarbetsmarknadsintegrationenblandinvandrare. 3 Edin, Fredriksson & Åslund 2000, Settlement Policies and the Economic Success of Immigrants 4 Nationen 17 oktober 2009, 5 Carlsson 2007a, En plats för bosnier ; Klaesson & Andersson 2009, Här finns Gnosjöandan i Sverige ; Ekberg & Ohlson 2000, Flyktingars arbetsmarknad är inte alltid nattsvart 4

8 Alltförstorandelinvandraregårarbetslösaellerharförlitenkopplingtillden ordinariearbetsmarknaden.systemenförattekvivalerasinutbildningeller examenfrånandraländertillvadsområderisverigeärocksåalltförsvåraoch kompliceradeförattunderlättaettsnabbtinträdepåarbetsmarknaden. Kanskeviktigastärändåattkommunernablirmeraktivaiattgörasigattraktiva förinvandrargrupper.studienvisarattmångakommunersomidagharen negativbefolkningsutvecklinghargodamöjligheterattkunnaerbjuda fördelaktigaförhållandenförintegreringenavutrikesföddapå arbetsmarknaden.jämförtmedinvandrartätaförorteristorstädernakande ocksåerbjudabättreboendetillbilligarepris,samttryggareomgivningar. 5

9 1 Inledning Omnågraårkommerenstordelavbefolkningen,40 talisterna,attgåipension.de lämnarintebaraeftersigstoraluckorpåarbetsmarknadensommåstefyllas,deras åldrandekommerocksåattskapanyabehov.tillexempelkommersjukvårdenatt behövaförstärkningiframtidendå40 talisternasåsmåningomkommerattbehövamer hjälp. Lösningarnapådeproblemsomuppstårpågrundavarbetskraftsbristärolika;högre födelsetal,högreproduktivitetochhögrepensionsålderblanddesomredanäraktivapå arbetsmarknaden.detförstnämndaärsvårtattsnabbtåtgärdamedpolitiskaverktyg, detandrakanhanegativabieffekterpåkommunernasekonomi 6 ochdetsistnämnda kanendastpåverkasivissutsträckning.detärtveksamtomdetensamtkommeratt varatillräckligtförattmötaframtidaarbetskraftsbehovisverige. Därförkommerinvandringenattvaraendelavlösningenpåframtidens arbetskraftsbrist. Sermanpåenskildasvenskakommunerblirdettydligtattarbetskraftsbristenkommer attbliextrastoriframtiden.inågrakommunerärdetredanidagsvårtatthitta arbetskraft.påståendetgällerisynnerhetnorrländskaglesbygdskommuner,men frånflyttninghotarävenandraområdenilandet(setabell1).pågrundavennegativ befolkningsutvecklinghardessakommuneroftaennästantimglasformad befolkningspyramid(sefigur1):detfinnsmedandraordrelativtmångamänniskori skolålderochpensionsålder,menfåungaiförvärvsålder.resultatetidessakommuner blirattfärremänniskorjobbar,utförviktigasamhällsfunktionerochbidrartill kommunensekonomi,mendestoflerharbehovavutbildnings ochvårdtjänster. IenjämförelseharstorstädersomStockholmenomvändbefolkningspyramid:relativt mångaiförvärvsålderjämförtmedmänniskoriskol ellerpensionsålder.menutan dagensinvandringhadeenklarmajoritetavsverigeskommunerhaftennegativ befolkningsutveckling,ävenstörrestädersomgöteborgochmalmö. Invandrare 7 kanpotentielltfyllanågraavdebehovsomkommerattuppståiflerochfler svenskakommuner.dekanhjälpatillmedattbemannaindustrinochtjänstenäringenså välsomförvaltningen.redanidaggördedetistorutsträckning.enhuvudorsaktill dettaärattdeflestasominvandrartillsverigeäriförvärvsålder.trotsattflerochfler invandrareocksåskaffarbarnisverigeellersjälvablirpensionärer,kommerdet konstantainflödetavnya,ungamänniskorfrånandraländerhållaneremedelåldernhos 6 Enligt den amerikanska ekonomen William Baumol uppstår ett problem om produktiviteten inom privata sektorn ökar kraftigare än i resten av ekonomin. Om pensionerna följer lönerna och lönerna i offentlig sektor följer lönerna i privat sektor, kan det förvärra staten och kommunernas finansieringsproblem. Paradoxen benämns också som Baumols sjuka. 7 I denna studie användas begreppen invandrare och utrikesfödd som synonymt för en person som är född utanför Sverige och som bor i Sverige antingen under en kortare period eller permanent. 6

10 Figur1 denutrikesföddadelenavbefolkningen.någraflyttartillbakatillsittursprungsland efterfleraårsarbeteisverige.invandrarekommerintebarafrånolikadelaravvärlden, utanocksåmedolikakompetens.därmedkandetäckaolikabehovisvenska kommuner,såsomspecialistläkareellerundersköterskor. Svenskakommunerbehöveralltsåinvandringföratthjälpavändadennegativa befolkningsutvecklingenochförattfyllamångaavdesamhällsbehovsomdenenskilda kommunenhar.vidarekaninvandraregesamhällennydynamikmedentreprenörskap; genomattöppnabutiker,restaurangerochandraföretag.dekanocksåöppnaupp svenskaföretagmotvärldenochöppnavärldenmotsverige. Vilkahinderstårivägenförattsvenskakommunerskautnyttjainvandringens fullapotential?delsäralltförmångainvandrarearbetslösaellerarbetarväldigt lite,delsärinvandrarekoncentreradetillredaninvandrartätaområdennära storstäder.slutsatsenärdärmedattreformerpånationellochlokalnivåmåste tillförattökaarbetsmarknadsintegrationenblandinvandrare.sedanmåste Sverige,svenskarbetsmarknadochsvenskakommunergörasigmerattraktiva förinvandrare,eftersomdeframöverkommerattkonkurreramedvarandra ochandraländeromdenglobalaarbetskraften. 7

11 Tabell 1: Lista över kommuner med negativ befolkningsutveckling år Alvesta Hagfors Malå Säffle Aneby Hallsberg Markaryd Säter Arboga Hallstahammar Mellerud Sävsjö Arjeplog Haparanda Motala Söderhamn Arvidsjaur Heby Munkedal Tidaholm Arvika Hedemora Munkfors Timrå Askersund Herrljunga Mönsterås Tingsryd Avesta Hofors Nora Torsby Bengtsfors Hudiksvall Norberg Torsås Berg Hultsfred Nordanstig Tranemo Bjurholm Hylte Nordmaling Töreboda Boden Hällefors Norsjö Uppvidinge Bollnäs Härjedalen Nybro Vadstena Borgholm Härnösand Ockelbo Valdemarsvik Boxholm Högsby Olofström Vansbro Bräcke Jokkmokk Osby Vara Dals-Ed Kalix Oskarshamn Vetlanda Degerfors Karlsborg Ovanåker Vilhelmina Dorotea Karlskoga Pajala Vimmerby Eda Katrineholm Ragunda Vindeln Eksjö Kil Robertsfors Vingåker Emmaboda Kinda Ronneby Vännäs Essunga Kiruna Sala Västervik Fagersta Kramfors Sandviken Ydre Filipstad Kristinehamn Skellefteå Åmål Finspång Köping Skinnskatteberg Ånge Flen Laxå Smedjebacken Åsele Forshaga Lessebo Sollefteå Åtvidaberg Färgelanda Lilla Edet Sorsele Älvdalen Gislaved Lindesberg Sotenäs Älvsbyn Gnosjö Ljusdal Storfors Ödeshög Gotland Ljusnarsberg Storuman Örnsköldsvik Grums Ludvika Strömsund Östhammar Grästorp Lycksele Sunne Östra Göinge Gullspång Lysekil Surahammar Överkalix Gällivare Malung-Sälen Svenljunga Övertorneå Totalt 144 kommuner 8

12 2 Situationen i Sverige i dag Sverigeärettgottlandattlevai,ochdesomborhärleverlänge.Ettgeneröst välfärdssystemkombineratmedensnabbtökandeandeläldreställerhögakravpåde somskaarbetaochförsörjaalladesombehövervårdochomsorg.detkommerattblien utmaningförsamhälletatttahandomdenstoragenerationen40 talistersomnuärpå väguturarbetsmarknaden.pensionerskabetalasochframöverkommervårdenatt krävastörreresurser.försörjningskvoten 8 kommerattstigadrastiskt.enligt beräkningarfrånstatistiskacentralbyrån(scb)ärdennaidagrunt1,7,menväntasstiga till1,9runtår2040.samtligaiåldern20 64arbetardockinte.Endelstuderar,någraär arbetslösaochendelärsjukskrivna.omsysselsättningenblandbefolkningenförblir densammaframöversomunderår2004kommervarjesysselsattpersoniförvärvsålder attår2030försörja2,4personerinklusivesigsjälv. 9 EtthuvudproblemärattdetintefödstillräckligtmångabarnperkvinnaiSverige.Varje kvinnamåstefödaminst2,1barnförattbefolkningenskareproducerasigsjälv.dagens siffra1,9ärrelativthögieuropeiskjämförelse,menkanförväntassjunkaytterligare underdenärmasteåren.iscb:sbefolkningsprognoserframtillår2060beräknasett potentielltbefolkningsunderskottfrånår2030ochframåt. 10 Medandraord,antalet dödaöverstigerantaletföddaperår. EnminskandeochåldrandebefolkningäringenljusframtidsutsiktförSverige.Antalet skattekronorsombetalasintillvälfärdssystemetkommerattminskaochdetkanblien allvarligbristpåarbetskraftinomviktigabranschersomhälsovårdochskola.om Sverigeskakunnaundvikaettsådantscenariobehövsinvandring. Invandringens utveckling i Sverige Sverigeharhaftinvandringiallatider,meninvandringenharändratsinkaraktärsedan dentogfartefterandravärldskriget.dåkomfrämstarbetskraftsinvandrare.detsverige dekomtillupplevdeenkraftigekonomisktillväxtochbehövdeinvandrarnas arbetskraft.periodvishadeinvandrarehögresysselsättningsgradäninfödda. Invandrarnautgjordedåenbartenlitenminoritetavbefolkningen;1960utgjordede utrikesföddafyraprocentavsverigesbefolkning. Sedandessharinvandringensmönsterändratsdramatiskt.Numerutgörutrikesfödda ungefär14procentavsverigesbefolkning.ekonomiskaproblemoch konjunkturnedgångar,bådeislutetav1970 taletochibörjanav1990 talet,gjorde mångainvandrarearbetslösaochmångaharsedanaldriglyckatskommatillbakapå 8 Försörjningskvoten = Hela befolkningen dividerat på befolkningen år (hur många varje person i åldern måste försörja inklusive sig själv). 9 Detta är också känt som försörjningsbördan = totalbefolkningen dividerat med faktiskt antal sysselsatta i åldrarna SCB 2007, Den framtida försörjningsbördan: Törs vi tro på framtiden? 10 SCB 2009, Sveriges framtida befolkning , s.17 9

13 Figur2 Försörjningskvoten i landets kommuner 2000 och 2030.!!!! 1,821 t ill 2,061 (96) 1,757 t ill 1,821 (93) 1,52 till 1,757 (100) 2,15 till 2,64 (35) 2,061 till 2,15 (54) 1,821 till 2,061 (174) 1,757 till 1,821 (18) 1,52 till 1,757 (8) arbetsmarknaden.vidarehararbetskraftsinvandringenförändratstillattomfattamer anhörig ochflyktinginvandring.därmedharsysselsättningsgradenhosinvandrare sjunkit.idagärdensåkalladeförvärvsintensiteten 11 blanddesomärföddautanför EU/EEC53,6 12 procent,medandenär81,8procentförinrikesfödda. InvandringkanvaraendelavlösningenpådendemografiskautmaningsomSverige kommerattmötaiframtiden.islutetav2008ändradesocksålagensåattdetblev lättareförinvandraresomharskaffatsigjobbattfåuppehållstillståndisverige.genom sittmedlemskapideneuropeiskaunionenochunionensexpansionharsveriges arbetsmarknadöppnatsuppförmänniskorfråncentral ochösteuropa. Meninvandringutanintegrationkommerinteattlösanågraproblem,utantyvärr förstärkadem.exempelvisgenomenhögreförsörjningsbörda. 11 Förvärvsintensitet = Andel sysselsatta dividerat på totalt antal i åldersgruppen år 12 SCB. Sysselsättningsgraden bland invandrare är dock underskattad eftersom utflyttningen från Sverige är underrapporterad. 10

14 Invandringens effekt på inhemsk arbetsmarknad och ekonomi Enligtflerastudierärinvandringenspåverkanpåsysselsättningenochlönenivånför inföddasvenskarmarginell. 13 Argumentetattinvandrarekonkurrerarutinhemsk arbetskraftärdärförintehållbart.enannanfrågaärinvandringenspåverkanpå statsfinanserna.eftersomenstörredelavinvandrarnaäriförvärvsålderjämförtmed infödda,kaninvandrareiprinciplätttillföradeoffentligafinansernameränvadde mottaritransfereringar.denhögaarbetslöshetenigruppengördockattdennaeffekt uteblirinuläget. Attexaktberäknahurmycketinvandringentillförellerkostarstatsfinansernaärsvårt. JanEkberg,professorinationalekonomi,haruppskattatdenårligakostnadenför utrikesföddaochderasbarntillungefär40miljarderkronor. 14 Siffrornaärdockmycket osäkra,ochdetärintegivetattinvandringframöverkommerattkostastatenmerän denbidrarmed.detfinnsflerasättatträknautinkomsternaochutgifternavid invandring.antingenberäknasskatteinkomsterminusbidragochutgifterföralla invandrareförettgivetår(somekberg),ellersåkanmanräknapåhurdenenskilda invandrarenbidrartillekonomingenomhelasittuppehållilandet.enligtjournalisten PhilippeLegrainbordemanräknainsamtligaskatterochtransfereringartillochfrån invandrareunderheladerastidisverige,ochderasbarnochbarnbarnbörtasmedi beräkningen.hanpekarocksåpåuträkningarfråntillexempeltysklandochusasom visatattinvandringbidrarpositivttillstatsfinansernaochdärmedocksåtillde inrikesfödda. 15 EnberäkningavKjetilStoreslettenfrån2003visarattSverigekantjäna potentielltöver200000krperpersoniåldern20 30årsominvandrartilllandet. 16 Andrastudiervisarattinvandringenkanökahandelnmedinvandrarnasursprungsland, tackvarederaskunskapomkulturenochekonominidetområdedeharemigrerat ifrån. 17 Vidarekandenkunskapochkompetenssomutrikesföddatarmedsigini svenskaföretagocksågynnadeninhemskamarknaden. 18 Ettproblemmedovan nämndauträkningarärattdeintevisareffekternapåkommunalnivå,utanenbartpå nationellnivå. Invandrarekansåvälavhjälpadenarbetskraftsbristsomfinnsimottagarlandet sombidratilldestatligaochkommunalafinanserna,samtskapanyajobboch behov.självklartkommerinvandrarnaattökaefterfråganpåsammatjänster sominrikesföddabehöver,bådeoffentligaochprivatasådana.avde förvärvsarbetandeinvandrarnaärdockenstörreandelföretagareände 13 Se Ekberg 2009, Invandringen och de offentliga finanserna, s. 51ff; Kerr & Kerr 2008, Economic Impacts of Immigration: A Survey 14 Expressen 9 april 2008, 15 Legrain 2008, Is free migration compatible with a European-style welfare state? 16 Storesletten 2003, Fiscal Implications of Immigration A Net Present Value Calculation 17 Head & Ries 1998, Immigration and Trade Creation: Econometric Evidence from Canada ; Hatzigeorgiou 2009, Migration och handel uppmuntrar invandring utrikeshandel? 18 Se Andersson & Thulin 2008, Globalisering, arbetskraftens rörlighet och produktivitet, s för ett större urval av internationell forskning på området. 11

15 inrikesfödda 19,vilketinnebärattinvandrarekantillföravitalitettilllokala samhällen.iflerakommuneröppnardemataffärer,restaurangeroch videobutiker,såvälsomit företagochpr byråer.deskaffarbarnochskaparpå detvisetgrundförutsättningarförattupprätthållaskolorilands och glesbygdsområden.ochliksominföddablirdeocksågamlaochkommeratt krävavårdochomsorg. 19 Enligt SCB var 8,7 procent av inrikesfödda förvärvsarbetande företagare, medan motsvarig siffra för utrikesfödda var 9,4. Siffrorna här och på flera andra platser i denna studie är hämtade från SCB:s temasida för integration, och några gånger använda till egna beräkningar. Se aspx 12

16 3 Svenskakommunerssituation SomtidigarenämntsskulleSverigeidaghaftennegativenbefolkningsutvecklingutan invandringentilllandet.detgällerävenflerastörrestädersommalmöochgöteborg. MedandenframtidademografinutmanarSverigepånationellnivåärdenredanidagen utmaningförmångasvenskakommuner.envariationibefolkningsutvecklingär normalt,menendelkommunerdrabbasnuavenjämnnedgångochkommerdärförfå problemattuppfyllaprimäravälfärdsuppgifter,somvårdochutbildning. Mellanår2000och2008hade144svenskakommunerennegativ befolkningsutveckling.dessakommunerfinnsprimärtinorrland,menäveniandra delaravsverige,ochpräglasavlands ochglesbygdutanförpendlingsavståndtillstörre tätorter.baseratpåstatistikfrånscbkanvipekapånågragenerellakänneteckenför dessakommuner: Befolkningenharenhögremedelålder(medelåldernfördessakommunerär44,3 årmedanmedelåldernförhelasverigesbefolkningär41år).befolkningeni Pajalakommunharenmedelålderpå48,3år. Enmindreandelavbefolkningenärhögutbildad(12procentharminsttreårs utbildningpåhögskolenivå,jämförtmed22procentisnittförallasvenska kommuner).iflerakommunerliggersiffransålågtsomåttaprocent. Enmindreandelavbefolkningenärutrikesfödd(8,8procentavbefolkningenär utrikesfödd,jämförtmednärmare10,2procentisnittförallasvenskakommuner och14procentförhelasverigesbefolkning 20 ). MarkantaundantagärkommunernalängsTorneälvendärenstordelavbefolkningenär föddifinland.exkluderarvidesomärföddainordensjunkerandelenavbefolkningen somärutrikesföddide144kommunernatill5,3procentmedandenär7procentför allakommuneroch10,9procentförbefolkningenihelariket.trotsattalladessa kommunerharennettoinflyttningfrånutlandetsomärrelativtsettnågotstörreänför helariket(inflyttningenutgjordeår20080,55procentavbefolkningenidessa kommuner,jämförtmed0,53förhelasverigesbefolkning),ärdettaintenogföratt kompenseraförnettoutflyttningengentemotandrasvenskakommuner( 0,68procent avbefolkningenår2008). Resultatetavutflyttningenblirdärmedenbefolkningsminskning.Ungamänniskor mellan20och30ärensärskiltmobilgruppsomoftaflyttarfrånmindrekommunertill störrestudieortersomuppsala,stockholm,göteborgochlund.särskiltärkvinnor 20 Skillnaden i siffran för alla Sveriges kommuner och den för hela Sveriges befolkning beror på att alla kommuner räknas som likvärdiga enheter när man räknar medelvärde för dessa. När man räknar medelvärde för hela befolkningen är varje invånare en enhet. Eftersom att folkrika kommuner generellt har en större andel utrikesfödda av sin befolkning samtidigt som att flerparten av Sveriges kommuner är relativt små, underskattas totalt andel utrikesfödda. 13

17 överrepresenterade.enligtsiffrorfrånscbuppleverallalänförutomuppsala, Stockholm,VästraGötalandochSkåneettnegativtflyttnettoavungakvinnor.Eftersom desällanflyttartillbakatillursprungsortenfödsmarkantfärrebarnide utflyttningsdrabbadedelarnaavsverige. Omintetrendenvänder,såattungaflyttarhemochdekvinnorsomborkvari kommunernaföderflerbarn,kommerbefolkningensmedelålderattstiga.ocheftersom flergåripension,kommerdetattblifärresomarbetarochbidrarmedskatttillde kommunalafinansernaiframtiden.medandraordkommerförsörjningskvotenper personiförvärvsålderattöka.scbharutarbetatkartorförhurförsörjningskvotensåg utår2000ochhurvikanförväntaossattdenserutår2030enligtprognoseröver befolkningsutvecklingen. Invandrares kapacitet och kompetens Ettstortproblemiflerasvenskakommunerärattjobbstårlediga,vilkethindraratt utvecklingengårframåt.mittunderenfinanskris,ochtrotsarbetslöshet,ökadeantalet vakanser 21 inomdenprivatasektornivästerbottenochnorrbottenslän(övre Norrland)undertredjekvartalet Iefterföljandekvartalökadeävenantal vakanserimellerstanorrland. 23 IallaandradelaravSverigeminskadeantaletvakanser. Attdetfinnsledigajobbtrotsarbetslöshetkanantasvararesultatetavatt arbetsgivarnaskompetenskravintematchasavdearbetslösaskompetens.inomprivat sektorkandetgällatillexempelingenjörer,bilmekanikerellerandratekniskayrken. Effektenblirattföretagintekanexpanderalikasnabbtsomdeönskarochden potentiellaekonomiskautvecklingenuteblir. Inomoffentligsektorfinnsocksåvakanser,medmångaluckorsomsvårligenkanfyllas avmänniskorutantillräckligkompetens.detgällertillexempelläkare,tandläkare, sjuksköterskormedmera.redanidagutgörutrikesföddaenstorandelavdeanställda inomvården.enligtstatistikfrånsverigeskommunerochlandsting(skl)var11,9 procentavallakommunaltanställdaår2007utrikesfödda,däribland11,1procentav allasjuksköterskor,15,5procentavallaundersköterskor,15,2procentavalla vårdbiträdenoch17,0procentavövrigvård ochomsorgspersonal. 24 Ilandstingenoch länenvar11,8procentavallaanställdautrikesfödda,däribland25,1procentavall lokalvårdspersonal,12,5procentavallapsykologer,26,2procentavallaläkareoch24,5 procentavallatandläkare. 25 Ennationelljämförelsevisaratt13,4procentav befolkningenvarutrikesföddår2007. Fördelningenavutrikesföddaanställdaikommun,landstingellerregionerinomriket följerihöggradfördelningenavutrikesföddagenerellt.istockholmslänvar23,6 procentavbefolkningenutrikesfödd2007,medansiffranblandanställdailandstinget 21 SCB definierar vakans som ett ledigt jobb som skulle behövas tillsättas omgående och som är obemannat. 22 SCB 2009, Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet SCB 2009, Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet SKL 2007, Anställda i kommuner med utländsk bakgrund SKL 2007, Anställda i landsting och regioner med utländsk bakgrund

18 var20,1procent.ijämtland,somharlägstandelutrikesfödda,ärsiffrorna6,0procent respektive4,4procent.eftersomutrikesföddaäröverrepresenteradeblandläkarekan därförenlågandelutrikesföddaienkommunellerettlänresulteraiettrelativtsett ännumindreutbudkvalificeradeläkare.dekommunersomnuuppleverenåldrande befolkningärocksådemedlägreandelutrikesfödda.konsekvensenblirsämre hälsovårdistoradelaravsverigeskommuner. Under2008utgjordeinrikesfödda86,2procentavSverigesbefolkning,medan inrikesföddasandelavbefolkningenmedeftergymnasialutbildningenbartvar83,8 procent.skillnadenär2,4procentenheter.människorföddautanförnordenutgjorde undersammaperiod10,9procentavsverigesbefolkning,men13,6procentavdemed eftergymnasialutbildningsnivå.utrikesföddavardärmedöverrepresenteradeblandde medhögreutbildningmed2,7procentenheter.ocksåieuropeiskjämförelsehar invandraresomkommertillsverigerelativthögutbildning.omvibortserfråndestörre städernaärskillnadeniandelhögutbildadeännustörre.utrikesföddabidraralltså redanidagtillattökaandelenhögutbildadeimindrekommuner.pådetsättetbidrar invandringtillökadkompetensochspecialiseringikommunersomannarspräglasaven lägreandelhögutbildadeänövrigalandet. Integration, arbete och entreprenörskap Somredannämntskaninvandringenenbartnåsinfullapotentialominvandrarnahar arbete.integrationenavinvandrarepådensvenskaarbetsmarknadenärenfrågasom skaparmycketdebatt,menerfarenheternadenbyggerpåkommeroftafråndestörre städernasomstockholm,malmöochgöteborg.situationenimindrekommunersomde mednegativbefolkningsutvecklingärnågotannorlunda: Enmindreandelavdeutrikesföddaide144kommunernasomupplevdenegativ befolkningsutvecklingsedan2000ärförvärvsarbetande(49,5procentjämfört med53,6procentavallautrikesföddairiket). Enstörreandelavdeutrikesföddasomärförvärvsarbetandeärföretagare(11,7 procent,jämförtmed9,4procentförallautrikesföddairiket). Statistikenvisarpånågraskillnadermellankommunerna,mendöljerskillnaderinom gruppen.iövertorneåär17,6procentavallasomärföddautanföreu/efta förvärvsarbetande,medansiffranförgnosjöär76,4procent.vadförklarargnosjös relativaframgångochövertorneåsutmaning? Enaspektsomavgörutrikesföddasmöjlighetattbidratillsvenskakommunersekonomi ärvarfördeflyttadetillsverige.människorsomharflyttattillsverigeförattsökaskydd harenligtscblägresysselsättningsgradänandrautrikesfödda. 26 Dessainvandrares möjlighetattsnabbthittaarbeteisverigetycksvarasämreäntillexempel arbetskraftsinvandrares.mångaärtraumatiseradeefterkrigochkonflikt,deharofta haftettlängreuppehållfrånarbeteochharkanskespenderatenlängretidi flyktingläger,ochkommeroftafrånkulturersomärmycketolikdensvenska.samtidigt 26 SCB 2009, Integration utrikesfödda på arbetsmarknaden 15

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

10-i-topp raser per kommun

10-i-topp raser per kommun 10-i-topp raser per kommun Kommun Namn Ras Antal ägare Antal djur ALE BLANDRAS 602 687 ALE SCHÄFER 103 140 ALE JACK RUSSELL TERRIER 59 64 ALE LABRADOR RETRIEVER 54 58 ALE GOLDEN RETRIEVER 45 51 ALE [Ingen

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001

Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 INLEDNING TILL Befolkningsstatistik Folkmängden efter kön, ålder, födelseland och medborgarskap m. m. 1967-2001 Befolkningsstatistiken började 1991 komma ut med titeln Befolkningsstatistik del 3. Under

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015

Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 SLUTRAPPORTERING AV UTVECKLINGSPROJEKT nr 7945 Nya klimatfiler för energiberäkningar LÅGAN Rapport feb 2015 Per Levin, Projektengagemang AB Anton Clarholm, Projektengagemang AB Cari Andersson, SMHI Förord

Läs mer

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015

KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 Sprid & dela gärna! Det här är en sammanfattning av rapporten Kommunen på Facebook. Fullständig version finns på www.kreafonbutiken.se KOMMUNEN PÅ FACEBOOK 2015 FLER SIDOR, MER ENGAGEMANG OCH FLER GILLARE

Läs mer

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna?

E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? KARTLÄGGNING E-tjänster och appar hur är läget i kommunerna? E-FÖRVALTNING OCH E-TJÄNSTER I KOMMUNERNA 2014 E-tjänster och appar E-tjänster och appar 1 Förord De senaste åren har det skett en fantastisk

Läs mer

UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE

UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE UPPTÄCK HRF HÖRSELSKADADES EGEN BEFRIELSE- RÖRELSE Vi i Hörselskadades Riksförbund arbetar för full delaktighet och jämlikhet för alla hörselskadade. Ingen ska behöva känna sig utan för på grund av sin

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder); BFS 2013:10 Utkom från

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Transporter en viktig del av turismen. En rapport framtagen av HUI Research AB. transportgruppen.se

Transporter en viktig del av turismen. En rapport framtagen av HUI Research AB. transportgruppen.se Transporter en viktig del av turismen En rapport framtagen av HUI Research AB transportgruppen.se 2 Förord Turistkonsumtionen i Sverige ökar stadigt och besöksnäringen är en viktig inkomstkälla för vårt

Läs mer

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27) Förord Syftet med föreliggande rapport är

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Kommunernas konsumentverksamhet 2001 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod... 8 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002... 9 Inga större förändringar

Läs mer

!"#$%&'$()(' AFFÄRSPLAN *'$'"%+,'%&)$+,)-(%'&')$.&--$%&)$/01$.,'2(#$/.3#.3$(--(#$%#&+(#$()(.$4"#(.3)5$ 6665'740#(.3)3#8('.

!#$%&'$()(' AFFÄRSPLAN *'$'%+,'%&)$+,)-(%'&')$.&--$%&)$/01$.,'2(#$/.3#.3$(--(#$%#&+(#$()(.$4#(.3)5$ 6665'740#(.3)3#8('. !"#$%&'$()(' AFFÄRSPLAN *'$'"%+,'%&)$+,)-(%'&')$.&--$%&)$/01$.,'2(#$/.3#.3$(--(#$%#&+(#$()(.$4"#(.3)5$ 6665'740#(.3)3#8('.#915/( 1 Pris: 89 kr Varför ska man göra en affärsplan? Arbetet med affärsplanen

Läs mer

Vad ska man ha ett land till?

Vad ska man ha ett land till? VINNOVA Rapport VR 2013:06 Vad ska man ha ett land till? matchning av Bosättning, Arbete och Produktion för tillväxt Einar Holm, Svante Karlsson, Magnus strömgren & Kerstin Westin Titel : Vad ska man ha

Läs mer

Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet 2014:13

Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet 2014:13 PM 2014:13 Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet Den här rapporten innehåller en diskussion om vad attraktivitet

Läs mer

Antal bostäder. Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme

Antal bostäder. Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme Bostadsföretag / Motpart AN/Pri vat Region Kommun(e r) Antal bostäder Hyra i kr/kvm vid yrkandet. Inkl värme Yrkande för bostäder i % Datum som yrkandet avser Överenskommels e i % Bollnäsbostäder AB AN

Läs mer

Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv. Working paper/pm 2011:47

Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv. Working paper/pm 2011:47 Working paper/pm 2011:47 Typologisering av FA-regioner utifrån ett stad-land perspektiv Rapporten innehåller en genomgång av OECDs och Eurostats antaganden och metoder och en utförlig beskrivning av hur

Läs mer

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande

RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande RAPPORT NR 3:2004 Bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen framtida behov och förväntat byggande»bostadsmarknaden I STOCKHOLM-MÄLARREGIONEN«1 2 RAPPORT NR 3:2004 Förord Föreliggande rapport är en del

Läs mer

Slutredovisning av uppdraget att tillgängliggöra fler sändningsområden för analog kommersiell radio. Dnr 10/00026

Slutredovisning av uppdraget att tillgängliggöra fler sändningsområden för analog kommersiell radio. Dnr 10/00026 Slutredovisning av uppdraget att tillgängliggöra fler sändningsområden för analog kommersiell radio Dnr 10/00026 Sammanfattning Radio- och TV-verket fick i mars 2010 i uppdrag av regeringen att i samverkan

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Antalet sysselsatta per kommun år 2010

Antalet sysselsatta per kommun år 2010 Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Den demografiska krisen Den demografiska krisen ur ett regionalt arbetsmarknadsperspektiv Tor Bengtsson 4 Bakgrund Man brukar ange den demografiska krisen som det

Läs mer