Svenska kommuners behov av invandring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska kommuners behov av invandring"

Transkript

1 Svenskakommuners behovavinvandring Enstudieomdemografiskutmaningoch invandringensmöjligheter Petter Hojem FORES Policy Paper 2010 : 2

2 Omförfattaren PetterHojemärstatsvetarefrånUniversitetetiOsloocharbetarpåFORES. TidigareharhanarbetatvidNorskaUtrikespolitiskaInstitutetochvidFN:s flyktingorganunhcr.hanharävenenbredbakgrundfrånolikaideella organisationer.

3 Innehåll Omförfattaren...2 Innehåll...3 Förord...1 Sammanfattning Inledning SituationeniSverigeidag...9 InvandringensutvecklingiSverige...9 Invandringenseffektpåinhemskarbetsmarknadochekonomi Svenskakommunerssituation Invandrareskapacitetochkompetens Integration,arbeteochentreprenörskap Exempelpålyckadintegration Företagsamhetblandinvandrare Sverige ochsvenskakommuner måstebliattraktivtförinvaderare Exakthurmångainvandrarebehövervarjekommun? Hurattraherarviinvandrarna? Varförskainvandrareflyttatilllandsbygden? Referenser... 28

4 Förord Kommunernakommerattkonkurreraomattlockatillsiginvandrare AllatillgängligaprognoservisarentydigtpåattSverigegårmotendemografisk utmaningavstoramått.detärenklentröstattdeflestaandraeuropeiskaoch industrialiseradeländerharsammaframtidsproblem.snararevisardettapåen tilltagandekonkurrensomdepersonersomvillkommatillvåraländer. Istudienharviutgåttfrånkommunernaochdetlokalaperspektivet.Hurkanett samhälledäråldersfördelningenbliralltskevarefortsättautvecklas,växaochklara välfärden?studienundersökerenavdefåtillgängligavägarsomliggeröppenföratt vändabefolkningstrendernaochtäckaarbetskraftsbehoven ökadinvandring. Iflerakommunerärframtidensdemografiskaproblemredanettfaktum.En överväldigandedelavdesmåochmedelstorakommunernabrottasidagmednegativa befolkningssiffrorochsnabbtåldrandebefolkning.ungaochbarnalstrandekvinnor flyttar,nästanalltidtilldestorastädernaellerutomlands. Ettstortantalkommunerskulleiprincipgåomkullomintedetkommunala skatteutjämningssystemetfanns.detfinnsheltenkeltförfålönearbetande skattebetalarebosattadärförattupprätthållavälfärdsnivåernaochserviceinom offentligsektor.faktumärattdenrelativtsettlågainvandringsomförekommeridagi sigärdetsomhållerbefolkningssiffrornapåhyfsadenivåeriflertaletkommuner. Fleranorrländskaglesbygdskommunerhadetom2009svårtatttäcka arbetskraftsbehovetinommångasektorer.dettatrotsattsverigedågenomlevdesin värstaekonomiskakrissedan1930 taletmedhögarbetslöshet.högrefödelsetalkan rättatillproblemenpåmycketlångsikt.meninnandesskommerdetkrävashögre sysselsättning,produktivitetochsenarepensioneringfördesomkanjobbalängre.utan invandringkommerdetändåinteatträckaimångakommuner. Dendebattsomidagflorerarikölvattnettillfrämlingsfientligakraftersframfarti Sverigeförsöker,oftaförstärktaavdetdåligakonjunkturläget,göragällandeattökad invandringledertillökadarbetslöshet.såärinteverkligheten.forskningsrapportefter forskningsrapportvisarattkommunerochregionersomharhöggradavinvandringoch lyckasmedintegrationenharhögretillväxtändesominteattraherarinvandrare. Setttillfaktaombefolkningstillväxtsomintekommerskeochbehovsommåstefyllas, bordedebattenominvandringensvaraellerickevaravaritöverspeladförlängesedan. Utmaningenbordeiställetvaraatttavarapåinvandringengenomattallaiarbetsför åldersomkommerhitocksåkommeriarbete.detfinnsgodaexempeldärmanlyckats, inteminstismåsvenskalandsbygdskommuner.gemensammaframgångsfaktoreräratt deharstarkalokalanätverk,sominkluderarnäringslivochideellaorganisationerochi någrafallinvandraremedsammabakgrundsomharhjälptdeenskildanykomlingarna attkommainpåarbetsmarknaden. 1

5 Sverigeskommunerbördärförenligtvårmeningslutaställafråganvadinvandrarekan görafördem,utaniställetvaddekangöraförattattraherainvandraretillsig.detgäller såvälinfrastruktur,boendealternativochpluralistiskautbildningsalternativsomvilka möjlighetersomfinnsförattutövasinreligionellersinaseder. Mendetbehövsävenmeravnationellaåtgärdersomunderlättarvägeninpå arbetsmarknadenförutlandsfödda,iställetförattläggaonödigahinder.istudienpekar viblandannatpåföljandeexempelsomallaunderlättarensnabbochlyckosam integrationavutlandsföddapåsvenskarbetsmarknad: Arbetsgivaravgifternakansänkasytterligareiinvandrartätaområdenellerges undantagföranställningavutlandsföddaiglesbygdskommuner. Lagenomanställningsskyddbordesesöverförattblimerjämlikochintesom idagaktivtträngautdesomärpåväginpådensvenskaarbetsmarknaden,till exempelinvandrare. Ekvivaleringssystemenförhögutbildademåstegörasmertransparantaoch mindretidsödande,särskiltvadgällerarbeteninomvårdochomsorg. SFI undervisningentillnyanländakananpassasbättreefterlokalabehovoch medsiktepåenvisstypavyrkenelleranställningar. Introduktionenavflyktingarmåsteskeinärmaresamarbetemedcivilsamhället ochlokalaorganisationer. Arbetsförmedlingensverksamhetkanocksådecentraliserasbättreförattframför alltknytasnärmaretillcivilsamhälletochdetlokalanäringslivet. Förbättradriskkapitaltillgångförinvandrarföretagare,viaexempelvisALMI företagspartnerochdeolikaregionalatillväxtprogrammen. Kommunernamåsteblimeraktivaochframåtriktadeisinpolitikförattattrahera ochintegrerainvandrare. HuvudförfattaretillstudienärFORESPetterHojem.Studienärettsamarbetsprojekt medstudieförbundetvuxenskolan,varsledningforesriktarettvarmttacktillför mångaintressantadiskussionerochinspeliprocessen.särskilttacktillkristinabåth SågängerochAndersÖhbergsomlästigenommanusetochbidragitmedkommentarer ochsynpunkterunderarbetetsgång.vidareriktasenhjärtligtacktillprofessoreskil WadensjövidStockholmsUniversitetförhansgenomgångavmaterialetochvärdefulla inspel,ulrikakroonförredaktörsarbetemedspråket,samtforesmedarbetareclara SandelindochDanielEngströmförhjälpmedgenomläsningarunderhelaprocessen. Stockholm,23april2010 MartinÅdahl,ChefFORES MattiasJohansson,viceVDFORES 2

6 Sammanfattning Dennastudieundersökerpåvilkasättinvandringkanbidratillattstärka välfärdenochgenyvitalitetisvenskakommuner.dendiskuterarocksåvilka åtgärdersomkanskepånationellnivåochvilkainsatsersomkangörasi kommunernasjälvaförattgörasverigetillettmerattraktivtlandför invandrare.studienserdärförnärmarepåvilkabehovsverigeskommunerhar avinvandringistort medsärskiltfokuspåvilkaarbetskraftsbehovsomfinns ochhurdessakantydliggöras.behovenfinnsöverhelalandet,menärgenerellt settstörrejumindrekommunernaärochjumerperifertdeligger. Trotsbrinnandelågkonjunkturochhögarbetslöshetfannsdetenheldellediga jobbisverigeunder2009.vakansernauppstodoftainorrlandskommunermen fannsävenpåandrahållifrämstglesbygdsområden.enorsakäratt arbetsgivarnaskravintematchasitillräckliggradavdearbetslösaskompetens. Inomprivatsektorkandetgällatillexempelingenjörer,bilmekanikereller andratekniskayrken.effektenblirattföretagintekanexpanderalikasnabbt somdeönskarochdenpotentiellaekonomiskautvecklingenuteblir.inom offentligsektorfinnsocksåtjänstersomsvårligenkanbesättasmed arbetssökandeutanformellkompetens.detgällertillexempelläkare, tandläkare,sjuksköterskormedmera. VadsomkanskönjasidettaärdentilltagandebristenpåarbetskraftiSverige. Närvårbefolkningfårenalltstörreandeläldre,samtidigtsomattalltfärrebarn födsperkvinna,uppstårtillsistensituationdärinteensallaarbetslösaförmår fyllaluckorna.detgörattsverigemåsteöppnasigföratttaemotochattrahera enökadandelarbetskraftfrånandraländer. Justvälfärdssektornärredanberoendeavettinflödeavhumankapitalfrån utanförlandetsgränser.enligtstatistikfrånsverigeskommunerochlandsting (SKL)var11,9procentavallakommunaltanställdaår2007utrikesfödda, däribland11,1procentavallasjuksköterskor,15,5procentavalla undersköterskor,15,2procentavallavårdbiträdenoch17,0procentavövrig vård ochomsorgspersonal 1.Ilandstingenochlänenvar11,8procentavalla anställdautrikesfödda,däribland25,1procentavalllokalvårdspersonal,12,5 procentavallapsykologer,26,2procentavallaläkareoch24,5procentavalla tandläkare 2.Somjämförelsevar13,4procentavSverigestotalabefolkning utrikesföddår2007. Studieninnehållerocksåentabell(sid22)somtydligtvisarhurdekommuner somharnegativbefolkningsutvecklingskullehaftänhögreminussiffrorominte utlandsföddaflyttatdit,menocksåhurflerakommunersomidagväxerville krymptutaninvandring.ortersomuppvidinge,kramforsochsäfflekommer 1 SKL 2007, Anställda i kommuner med utländsk bakgrund SKL 2007, Anställda i landsting och regioner med utländsk bakgrund

7 sannoliktipraktikenbehövahundratalsnyainvandrareförattklarasinabehov avarbetskraft.förutomattstudienlyfterframattkommunernabehöver invandringförattminskautflyttningssiffrornaochförattfyllamångaavde samhällsbehovsomdenenskildakommunenhar,pekardenmotdemer dynamiskaeffekternaavinvandring.detfinnsmångaexempelisverigeochfrån liknandeländerpåattinvandraretillförsamhällennydynamikmed entreprenörskapochgenomattöppnabutiker,restaurangerochandraföretag. Dekanocksåöppnauppsvenskaföretagmotvärldenochöppnavärldenmot Sverige. Tidigareharmanförsöktattspridaflyktingarutöverhelalandetgenomdenså kallade helasverige strategin.resultatetvardäremotnegativt,och flyktingarnaförsämradesinpositionpåarbetsmarknaden 3.Invandrarekaninte tvingasflyttarunt,menmåsteattraherastillolikaplatser.därförärdetenviktig frågavarförinvandrareskaflyttatillkommunermednegativ befolkningsutveckling,givetattsvenskarintevillflyttadititillräckligmängd. Vadkandessakommunererbjudainvandraresomstorstadskommunernainte kan? FrågeställningenärinteunikförSverige.SiffrorfrånNorgevisaratt16,6 procentavallmänläkarnaidestörstastädernamedomgivningarärinvandrare, medansiffranfördeminstcentralakommunernaär35,5procent 4.Samtidig visarstudierfrånsverigeattutrikesföddaharenhögresysselsättningsgradi någramindrelandsbygdskommunersomgnosjöochemmabodaäni Stockholm,MalmöochGöteborg 5. Enmöjligförklaringfördettaärattendelkommunerharennäringslivsstruktur somärvälanpassadinvandrarnaskvalifikationerochsomlyckasmeddenså kalladematchningenavbehovochtillängligarbetskraft.vidareharde kommunersomredanidaguppvisarexempelpålyckad arbetsmarknadsintegrationdetgemensamtattdeharstarkalokalanätverk, sominkluderarnäringslivochideellaorganisationerochinågrafallinvandrare medsammabakgrundsomharhjälptdeenskildanykomlingarnaattkommain påarbetsmarknaden.deharocksåenarbetsmarknadsomlyckasvälmed matchningenavbehovochtillgängligarbetskraft. VaresigvivilldetellerejkommerSverigeatttvingaskonkurreraomutländskochsvensk arbetskraftpåenglobalmarknad.redanidagjobbarmånga svenskariandraländerochinomsverigemåstekommunernavarabereddapå attkonkurreramedvarandraomarbetskraften. Vilkahinderstårdåivägenförattsvenskakommunerskautnyttja invandringensfullapotential?studienslårfastattflerreformerpånationelloch lokalnivåmåstetillförattökaarbetsmarknadsintegrationenblandinvandrare. 3 Edin, Fredriksson & Åslund 2000, Settlement Policies and the Economic Success of Immigrants 4 Nationen 17 oktober 2009, 5 Carlsson 2007a, En plats för bosnier ; Klaesson & Andersson 2009, Här finns Gnosjöandan i Sverige ; Ekberg & Ohlson 2000, Flyktingars arbetsmarknad är inte alltid nattsvart 4

8 Alltförstorandelinvandraregårarbetslösaellerharförlitenkopplingtillden ordinariearbetsmarknaden.systemenförattekvivalerasinutbildningeller examenfrånandraländertillvadsområderisverigeärocksåalltförsvåraoch kompliceradeförattunderlättaettsnabbtinträdepåarbetsmarknaden. Kanskeviktigastärändåattkommunernablirmeraktivaiattgörasigattraktiva förinvandrargrupper.studienvisarattmångakommunersomidagharen negativbefolkningsutvecklinghargodamöjligheterattkunnaerbjuda fördelaktigaförhållandenförintegreringenavutrikesföddapå arbetsmarknaden.jämförtmedinvandrartätaförorteristorstädernakande ocksåerbjudabättreboendetillbilligarepris,samttryggareomgivningar. 5

9 1 Inledning Omnågraårkommerenstordelavbefolkningen,40 talisterna,attgåipension.de lämnarintebaraeftersigstoraluckorpåarbetsmarknadensommåstefyllas,deras åldrandekommerocksåattskapanyabehov.tillexempelkommersjukvårdenatt behövaförstärkningiframtidendå40 talisternasåsmåningomkommerattbehövamer hjälp. Lösningarnapådeproblemsomuppstårpågrundavarbetskraftsbristärolika;högre födelsetal,högreproduktivitetochhögrepensionsålderblanddesomredanäraktivapå arbetsmarknaden.detförstnämndaärsvårtattsnabbtåtgärdamedpolitiskaverktyg, detandrakanhanegativabieffekterpåkommunernasekonomi 6 ochdetsistnämnda kanendastpåverkasivissutsträckning.detärtveksamtomdetensamtkommeratt varatillräckligtförattmötaframtidaarbetskraftsbehovisverige. Därförkommerinvandringenattvaraendelavlösningenpåframtidens arbetskraftsbrist. Sermanpåenskildasvenskakommunerblirdettydligtattarbetskraftsbristenkommer attbliextrastoriframtiden.inågrakommunerärdetredanidagsvårtatthitta arbetskraft.påståendetgällerisynnerhetnorrländskaglesbygdskommuner,men frånflyttninghotarävenandraområdenilandet(setabell1).pågrundavennegativ befolkningsutvecklinghardessakommuneroftaennästantimglasformad befolkningspyramid(sefigur1):detfinnsmedandraordrelativtmångamänniskori skolålderochpensionsålder,menfåungaiförvärvsålder.resultatetidessakommuner blirattfärremänniskorjobbar,utförviktigasamhällsfunktionerochbidrartill kommunensekonomi,mendestoflerharbehovavutbildnings ochvårdtjänster. IenjämförelseharstorstädersomStockholmenomvändbefolkningspyramid:relativt mångaiförvärvsålderjämförtmedmänniskoriskol ellerpensionsålder.menutan dagensinvandringhadeenklarmajoritetavsverigeskommunerhaftennegativ befolkningsutveckling,ävenstörrestädersomgöteborgochmalmö. Invandrare 7 kanpotentielltfyllanågraavdebehovsomkommerattuppståiflerochfler svenskakommuner.dekanhjälpatillmedattbemannaindustrinochtjänstenäringenså välsomförvaltningen.redanidaggördedetistorutsträckning.enhuvudorsaktill dettaärattdeflestasominvandrartillsverigeäriförvärvsålder.trotsattflerochfler invandrareocksåskaffarbarnisverigeellersjälvablirpensionärer,kommerdet konstantainflödetavnya,ungamänniskorfrånandraländerhållaneremedelåldernhos 6 Enligt den amerikanska ekonomen William Baumol uppstår ett problem om produktiviteten inom privata sektorn ökar kraftigare än i resten av ekonomin. Om pensionerna följer lönerna och lönerna i offentlig sektor följer lönerna i privat sektor, kan det förvärra staten och kommunernas finansieringsproblem. Paradoxen benämns också som Baumols sjuka. 7 I denna studie användas begreppen invandrare och utrikesfödd som synonymt för en person som är född utanför Sverige och som bor i Sverige antingen under en kortare period eller permanent. 6

10 Figur1 denutrikesföddadelenavbefolkningen.någraflyttartillbakatillsittursprungsland efterfleraårsarbeteisverige.invandrarekommerintebarafrånolikadelaravvärlden, utanocksåmedolikakompetens.därmedkandetäckaolikabehovisvenska kommuner,såsomspecialistläkareellerundersköterskor. Svenskakommunerbehöveralltsåinvandringföratthjälpavändadennegativa befolkningsutvecklingenochförattfyllamångaavdesamhällsbehovsomdenenskilda kommunenhar.vidarekaninvandraregesamhällennydynamikmedentreprenörskap; genomattöppnabutiker,restaurangerochandraföretag.dekanocksåöppnaupp svenskaföretagmotvärldenochöppnavärldenmotsverige. Vilkahinderstårivägenförattsvenskakommunerskautnyttjainvandringens fullapotential?delsäralltförmångainvandrarearbetslösaellerarbetarväldigt lite,delsärinvandrarekoncentreradetillredaninvandrartätaområdennära storstäder.slutsatsenärdärmedattreformerpånationellochlokalnivåmåste tillförattökaarbetsmarknadsintegrationenblandinvandrare.sedanmåste Sverige,svenskarbetsmarknadochsvenskakommunergörasigmerattraktiva förinvandrare,eftersomdeframöverkommerattkonkurreramedvarandra ochandraländeromdenglobalaarbetskraften. 7

11 Tabell 1: Lista över kommuner med negativ befolkningsutveckling år Alvesta Hagfors Malå Säffle Aneby Hallsberg Markaryd Säter Arboga Hallstahammar Mellerud Sävsjö Arjeplog Haparanda Motala Söderhamn Arvidsjaur Heby Munkedal Tidaholm Arvika Hedemora Munkfors Timrå Askersund Herrljunga Mönsterås Tingsryd Avesta Hofors Nora Torsby Bengtsfors Hudiksvall Norberg Torsås Berg Hultsfred Nordanstig Tranemo Bjurholm Hylte Nordmaling Töreboda Boden Hällefors Norsjö Uppvidinge Bollnäs Härjedalen Nybro Vadstena Borgholm Härnösand Ockelbo Valdemarsvik Boxholm Högsby Olofström Vansbro Bräcke Jokkmokk Osby Vara Dals-Ed Kalix Oskarshamn Vetlanda Degerfors Karlsborg Ovanåker Vilhelmina Dorotea Karlskoga Pajala Vimmerby Eda Katrineholm Ragunda Vindeln Eksjö Kil Robertsfors Vingåker Emmaboda Kinda Ronneby Vännäs Essunga Kiruna Sala Västervik Fagersta Kramfors Sandviken Ydre Filipstad Kristinehamn Skellefteå Åmål Finspång Köping Skinnskatteberg Ånge Flen Laxå Smedjebacken Åsele Forshaga Lessebo Sollefteå Åtvidaberg Färgelanda Lilla Edet Sorsele Älvdalen Gislaved Lindesberg Sotenäs Älvsbyn Gnosjö Ljusdal Storfors Ödeshög Gotland Ljusnarsberg Storuman Örnsköldsvik Grums Ludvika Strömsund Östhammar Grästorp Lycksele Sunne Östra Göinge Gullspång Lysekil Surahammar Överkalix Gällivare Malung-Sälen Svenljunga Övertorneå Totalt 144 kommuner 8

12 2 Situationen i Sverige i dag Sverigeärettgottlandattlevai,ochdesomborhärleverlänge.Ettgeneröst välfärdssystemkombineratmedensnabbtökandeandeläldreställerhögakravpåde somskaarbetaochförsörjaalladesombehövervårdochomsorg.detkommerattblien utmaningförsamhälletatttahandomdenstoragenerationen40 talistersomnuärpå väguturarbetsmarknaden.pensionerskabetalasochframöverkommervårdenatt krävastörreresurser.försörjningskvoten 8 kommerattstigadrastiskt.enligt beräkningarfrånstatistiskacentralbyrån(scb)ärdennaidagrunt1,7,menväntasstiga till1,9runtår2040.samtligaiåldern20 64arbetardockinte.Endelstuderar,någraär arbetslösaochendelärsjukskrivna.omsysselsättningenblandbefolkningenförblir densammaframöversomunderår2004kommervarjesysselsattpersoniförvärvsålder attår2030försörja2,4personerinklusivesigsjälv. 9 EtthuvudproblemärattdetintefödstillräckligtmångabarnperkvinnaiSverige.Varje kvinnamåstefödaminst2,1barnförattbefolkningenskareproducerasigsjälv.dagens siffra1,9ärrelativthögieuropeiskjämförelse,menkanförväntassjunkaytterligare underdenärmasteåren.iscb:sbefolkningsprognoserframtillår2060beräknasett potentielltbefolkningsunderskottfrånår2030ochframåt. 10 Medandraord,antalet dödaöverstigerantaletföddaperår. EnminskandeochåldrandebefolkningäringenljusframtidsutsiktförSverige.Antalet skattekronorsombetalasintillvälfärdssystemetkommerattminskaochdetkanblien allvarligbristpåarbetskraftinomviktigabranschersomhälsovårdochskola.om Sverigeskakunnaundvikaettsådantscenariobehövsinvandring. Invandringens utveckling i Sverige Sverigeharhaftinvandringiallatider,meninvandringenharändratsinkaraktärsedan dentogfartefterandravärldskriget.dåkomfrämstarbetskraftsinvandrare.detsverige dekomtillupplevdeenkraftigekonomisktillväxtochbehövdeinvandrarnas arbetskraft.periodvishadeinvandrarehögresysselsättningsgradäninfödda. Invandrarnautgjordedåenbartenlitenminoritetavbefolkningen;1960utgjordede utrikesföddafyraprocentavsverigesbefolkning. Sedandessharinvandringensmönsterändratsdramatiskt.Numerutgörutrikesfödda ungefär14procentavsverigesbefolkning.ekonomiskaproblemoch konjunkturnedgångar,bådeislutetav1970 taletochibörjanav1990 talet,gjorde mångainvandrarearbetslösaochmångaharsedanaldriglyckatskommatillbakapå 8 Försörjningskvoten = Hela befolkningen dividerat på befolkningen år (hur många varje person i åldern måste försörja inklusive sig själv). 9 Detta är också känt som försörjningsbördan = totalbefolkningen dividerat med faktiskt antal sysselsatta i åldrarna SCB 2007, Den framtida försörjningsbördan: Törs vi tro på framtiden? 10 SCB 2009, Sveriges framtida befolkning , s.17 9

13 Figur2 Försörjningskvoten i landets kommuner 2000 och 2030.!!!! 1,821 t ill 2,061 (96) 1,757 t ill 1,821 (93) 1,52 till 1,757 (100) 2,15 till 2,64 (35) 2,061 till 2,15 (54) 1,821 till 2,061 (174) 1,757 till 1,821 (18) 1,52 till 1,757 (8) arbetsmarknaden.vidarehararbetskraftsinvandringenförändratstillattomfattamer anhörig ochflyktinginvandring.därmedharsysselsättningsgradenhosinvandrare sjunkit.idagärdensåkalladeförvärvsintensiteten 11 blanddesomärföddautanför EU/EEC53,6 12 procent,medandenär81,8procentförinrikesfödda. InvandringkanvaraendelavlösningenpådendemografiskautmaningsomSverige kommerattmötaiframtiden.islutetav2008ändradesocksålagensåattdetblev lättareförinvandraresomharskaffatsigjobbattfåuppehållstillståndisverige.genom sittmedlemskapideneuropeiskaunionenochunionensexpansionharsveriges arbetsmarknadöppnatsuppförmänniskorfråncentral ochösteuropa. Meninvandringutanintegrationkommerinteattlösanågraproblem,utantyvärr förstärkadem.exempelvisgenomenhögreförsörjningsbörda. 11 Förvärvsintensitet = Andel sysselsatta dividerat på totalt antal i åldersgruppen år 12 SCB. Sysselsättningsgraden bland invandrare är dock underskattad eftersom utflyttningen från Sverige är underrapporterad. 10

14 Invandringens effekt på inhemsk arbetsmarknad och ekonomi Enligtflerastudierärinvandringenspåverkanpåsysselsättningenochlönenivånför inföddasvenskarmarginell. 13 Argumentetattinvandrarekonkurrerarutinhemsk arbetskraftärdärförintehållbart.enannanfrågaärinvandringenspåverkanpå statsfinanserna.eftersomenstörredelavinvandrarnaäriförvärvsålderjämförtmed infödda,kaninvandrareiprinciplätttillföradeoffentligafinansernameränvadde mottaritransfereringar.denhögaarbetslöshetenigruppengördockattdennaeffekt uteblirinuläget. Attexaktberäknahurmycketinvandringentillförellerkostarstatsfinansernaärsvårt. JanEkberg,professorinationalekonomi,haruppskattatdenårligakostnadenför utrikesföddaochderasbarntillungefär40miljarderkronor. 14 Siffrornaärdockmycket osäkra,ochdetärintegivetattinvandringframöverkommerattkostastatenmerän denbidrarmed.detfinnsflerasättatträknautinkomsternaochutgifternavid invandring.antingenberäknasskatteinkomsterminusbidragochutgifterföralla invandrareförettgivetår(somekberg),ellersåkanmanräknapåhurdenenskilda invandrarenbidrartillekonomingenomhelasittuppehållilandet.enligtjournalisten PhilippeLegrainbordemanräknainsamtligaskatterochtransfereringartillochfrån invandrareunderheladerastidisverige,ochderasbarnochbarnbarnbörtasmedi beräkningen.hanpekarocksåpåuträkningarfråntillexempeltysklandochusasom visatattinvandringbidrarpositivttillstatsfinansernaochdärmedocksåtillde inrikesfödda. 15 EnberäkningavKjetilStoreslettenfrån2003visarattSverigekantjäna potentielltöver200000krperpersoniåldern20 30årsominvandrartilllandet. 16 Andrastudiervisarattinvandringenkanökahandelnmedinvandrarnasursprungsland, tackvarederaskunskapomkulturenochekonominidetområdedeharemigrerat ifrån. 17 Vidarekandenkunskapochkompetenssomutrikesföddatarmedsigini svenskaföretagocksågynnadeninhemskamarknaden. 18 Ettproblemmedovan nämndauträkningarärattdeintevisareffekternapåkommunalnivå,utanenbartpå nationellnivå. Invandrarekansåvälavhjälpadenarbetskraftsbristsomfinnsimottagarlandet sombidratilldestatligaochkommunalafinanserna,samtskapanyajobboch behov.självklartkommerinvandrarnaattökaefterfråganpåsammatjänster sominrikesföddabehöver,bådeoffentligaochprivatasådana.avde förvärvsarbetandeinvandrarnaärdockenstörreandelföretagareände 13 Se Ekberg 2009, Invandringen och de offentliga finanserna, s. 51ff; Kerr & Kerr 2008, Economic Impacts of Immigration: A Survey 14 Expressen 9 april 2008, 15 Legrain 2008, Is free migration compatible with a European-style welfare state? 16 Storesletten 2003, Fiscal Implications of Immigration A Net Present Value Calculation 17 Head & Ries 1998, Immigration and Trade Creation: Econometric Evidence from Canada ; Hatzigeorgiou 2009, Migration och handel uppmuntrar invandring utrikeshandel? 18 Se Andersson & Thulin 2008, Globalisering, arbetskraftens rörlighet och produktivitet, s för ett större urval av internationell forskning på området. 11

15 inrikesfödda 19,vilketinnebärattinvandrarekantillföravitalitettilllokala samhällen.iflerakommuneröppnardemataffärer,restaurangeroch videobutiker,såvälsomit företagochpr byråer.deskaffarbarnochskaparpå detvisetgrundförutsättningarförattupprätthållaskolorilands och glesbygdsområden.ochliksominföddablirdeocksågamlaochkommeratt krävavårdochomsorg. 19 Enligt SCB var 8,7 procent av inrikesfödda förvärvsarbetande företagare, medan motsvarig siffra för utrikesfödda var 9,4. Siffrorna här och på flera andra platser i denna studie är hämtade från SCB:s temasida för integration, och några gånger använda till egna beräkningar. Se aspx 12

16 3 Svenskakommunerssituation SomtidigarenämntsskulleSverigeidaghaftennegativenbefolkningsutvecklingutan invandringentilllandet.detgällerävenflerastörrestädersommalmöochgöteborg. MedandenframtidademografinutmanarSverigepånationellnivåärdenredanidagen utmaningförmångasvenskakommuner.envariationibefolkningsutvecklingär normalt,menendelkommunerdrabbasnuavenjämnnedgångochkommerdärförfå problemattuppfyllaprimäravälfärdsuppgifter,somvårdochutbildning. Mellanår2000och2008hade144svenskakommunerennegativ befolkningsutveckling.dessakommunerfinnsprimärtinorrland,menäveniandra delaravsverige,ochpräglasavlands ochglesbygdutanförpendlingsavståndtillstörre tätorter.baseratpåstatistikfrånscbkanvipekapånågragenerellakänneteckenför dessakommuner: Befolkningenharenhögremedelålder(medelåldernfördessakommunerär44,3 årmedanmedelåldernförhelasverigesbefolkningär41år).befolkningeni Pajalakommunharenmedelålderpå48,3år. Enmindreandelavbefolkningenärhögutbildad(12procentharminsttreårs utbildningpåhögskolenivå,jämförtmed22procentisnittförallasvenska kommuner).iflerakommunerliggersiffransålågtsomåttaprocent. Enmindreandelavbefolkningenärutrikesfödd(8,8procentavbefolkningenär utrikesfödd,jämförtmednärmare10,2procentisnittförallasvenskakommuner och14procentförhelasverigesbefolkning 20 ). MarkantaundantagärkommunernalängsTorneälvendärenstordelavbefolkningenär föddifinland.exkluderarvidesomärföddainordensjunkerandelenavbefolkningen somärutrikesföddide144kommunernatill5,3procentmedandenär7procentför allakommuneroch10,9procentförbefolkningenihelariket.trotsattalladessa kommunerharennettoinflyttningfrånutlandetsomärrelativtsettnågotstörreänför helariket(inflyttningenutgjordeår20080,55procentavbefolkningenidessa kommuner,jämförtmed0,53förhelasverigesbefolkning),ärdettaintenogföratt kompenseraförnettoutflyttningengentemotandrasvenskakommuner( 0,68procent avbefolkningenår2008). Resultatetavutflyttningenblirdärmedenbefolkningsminskning.Ungamänniskor mellan20och30ärensärskiltmobilgruppsomoftaflyttarfrånmindrekommunertill störrestudieortersomuppsala,stockholm,göteborgochlund.särskiltärkvinnor 20 Skillnaden i siffran för alla Sveriges kommuner och den för hela Sveriges befolkning beror på att alla kommuner räknas som likvärdiga enheter när man räknar medelvärde för dessa. När man räknar medelvärde för hela befolkningen är varje invånare en enhet. Eftersom att folkrika kommuner generellt har en större andel utrikesfödda av sin befolkning samtidigt som att flerparten av Sveriges kommuner är relativt små, underskattas totalt andel utrikesfödda. 13

17 överrepresenterade.enligtsiffrorfrånscbuppleverallalänförutomuppsala, Stockholm,VästraGötalandochSkåneettnegativtflyttnettoavungakvinnor.Eftersom desällanflyttartillbakatillursprungsortenfödsmarkantfärrebarnide utflyttningsdrabbadedelarnaavsverige. Omintetrendenvänder,såattungaflyttarhemochdekvinnorsomborkvari kommunernaföderflerbarn,kommerbefolkningensmedelålderattstiga.ocheftersom flergåripension,kommerdetattblifärresomarbetarochbidrarmedskatttillde kommunalafinansernaiframtiden.medandraordkommerförsörjningskvotenper personiförvärvsålderattöka.scbharutarbetatkartorförhurförsörjningskvotensåg utår2000ochhurvikanförväntaossattdenserutår2030enligtprognoseröver befolkningsutvecklingen. Invandrares kapacitet och kompetens Ettstortproblemiflerasvenskakommunerärattjobbstårlediga,vilkethindraratt utvecklingengårframåt.mittunderenfinanskris,ochtrotsarbetslöshet,ökadeantalet vakanser 21 inomdenprivatasektornivästerbottenochnorrbottenslän(övre Norrland)undertredjekvartalet Iefterföljandekvartalökadeävenantal vakanserimellerstanorrland. 23 IallaandradelaravSverigeminskadeantaletvakanser. Attdetfinnsledigajobbtrotsarbetslöshetkanantasvararesultatetavatt arbetsgivarnaskompetenskravintematchasavdearbetslösaskompetens.inomprivat sektorkandetgällatillexempelingenjörer,bilmekanikerellerandratekniskayrken. Effektenblirattföretagintekanexpanderalikasnabbtsomdeönskarochden potentiellaekonomiskautvecklingenuteblir. Inomoffentligsektorfinnsocksåvakanser,medmångaluckorsomsvårligenkanfyllas avmänniskorutantillräckligkompetens.detgällertillexempelläkare,tandläkare, sjuksköterskormedmera.redanidagutgörutrikesföddaenstorandelavdeanställda inomvården.enligtstatistikfrånsverigeskommunerochlandsting(skl)var11,9 procentavallakommunaltanställdaår2007utrikesfödda,däribland11,1procentav allasjuksköterskor,15,5procentavallaundersköterskor,15,2procentavalla vårdbiträdenoch17,0procentavövrigvård ochomsorgspersonal. 24 Ilandstingenoch länenvar11,8procentavallaanställdautrikesfödda,däribland25,1procentavall lokalvårdspersonal,12,5procentavallapsykologer,26,2procentavallaläkareoch24,5 procentavallatandläkare. 25 Ennationelljämförelsevisaratt13,4procentav befolkningenvarutrikesföddår2007. Fördelningenavutrikesföddaanställdaikommun,landstingellerregionerinomriket följerihöggradfördelningenavutrikesföddagenerellt.istockholmslänvar23,6 procentavbefolkningenutrikesfödd2007,medansiffranblandanställdailandstinget 21 SCB definierar vakans som ett ledigt jobb som skulle behövas tillsättas omgående och som är obemannat. 22 SCB 2009, Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet SCB 2009, Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet SKL 2007, Anställda i kommuner med utländsk bakgrund SKL 2007, Anställda i landsting och regioner med utländsk bakgrund

18 var20,1procent.ijämtland,somharlägstandelutrikesfödda,ärsiffrorna6,0procent respektive4,4procent.eftersomutrikesföddaäröverrepresenteradeblandläkarekan därförenlågandelutrikesföddaienkommunellerettlänresulteraiettrelativtsett ännumindreutbudkvalificeradeläkare.dekommunersomnuuppleverenåldrande befolkningärocksådemedlägreandelutrikesfödda.konsekvensenblirsämre hälsovårdistoradelaravsverigeskommuner. Under2008utgjordeinrikesfödda86,2procentavSverigesbefolkning,medan inrikesföddasandelavbefolkningenmedeftergymnasialutbildningenbartvar83,8 procent.skillnadenär2,4procentenheter.människorföddautanförnordenutgjorde undersammaperiod10,9procentavsverigesbefolkning,men13,6procentavdemed eftergymnasialutbildningsnivå.utrikesföddavardärmedöverrepresenteradeblandde medhögreutbildningmed2,7procentenheter.ocksåieuropeiskjämförelsehar invandraresomkommertillsverigerelativthögutbildning.omvibortserfråndestörre städernaärskillnadeniandelhögutbildadeännustörre.utrikesföddabidraralltså redanidagtillattökaandelenhögutbildadeimindrekommuner.pådetsättetbidrar invandringtillökadkompetensochspecialiseringikommunersomannarspräglasaven lägreandelhögutbildadeänövrigalandet. Integration, arbete och entreprenörskap Somredannämntskaninvandringenenbartnåsinfullapotentialominvandrarnahar arbete.integrationenavinvandrarepådensvenskaarbetsmarknadenärenfrågasom skaparmycketdebatt,menerfarenheternadenbyggerpåkommeroftafråndestörre städernasomstockholm,malmöochgöteborg.situationenimindrekommunersomde mednegativbefolkningsutvecklingärnågotannorlunda: Enmindreandelavdeutrikesföddaide144kommunernasomupplevdenegativ befolkningsutvecklingsedan2000ärförvärvsarbetande(49,5procentjämfört med53,6procentavallautrikesföddairiket). Enstörreandelavdeutrikesföddasomärförvärvsarbetandeärföretagare(11,7 procent,jämförtmed9,4procentförallautrikesföddairiket). Statistikenvisarpånågraskillnadermellankommunerna,mendöljerskillnaderinom gruppen.iövertorneåär17,6procentavallasomärföddautanföreu/efta förvärvsarbetande,medansiffranförgnosjöär76,4procent.vadförklarargnosjös relativaframgångochövertorneåsutmaning? Enaspektsomavgörutrikesföddasmöjlighetattbidratillsvenskakommunersekonomi ärvarfördeflyttadetillsverige.människorsomharflyttattillsverigeförattsökaskydd harenligtscblägresysselsättningsgradänandrautrikesfödda. 26 Dessainvandrares möjlighetattsnabbthittaarbeteisverigetycksvarasämreäntillexempel arbetskraftsinvandrares.mångaärtraumatiseradeefterkrigochkonflikt,deharofta haftettlängreuppehållfrånarbeteochharkanskespenderatenlängretidi flyktingläger,ochkommeroftafrånkulturersomärmycketolikdensvenska.samtidigt 26 SCB 2009, Integration utrikesfödda på arbetsmarknaden 15

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket; SFS 1998:1239 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 24 september 1998.

Läs mer

B i l a g o r B i l a g o r 183

B i l a g o r B i l a g o r 183 183 Utbildningskoder UTBKod Utbildningsgrupp UNIVÅKod Utbildningsnivå 10 Utb kortare än 3-årigt gymnasium 1 Ingen speciell utbildning 21 3-årig teoretisk gymnasieutb; teknik, naturvetenskap 2 Minst 3-årigt

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer