Svenska kommuners behov av invandring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska kommuners behov av invandring"

Transkript

1 Svenskakommuners behovavinvandring Enstudieomdemografiskutmaningoch invandringensmöjligheter Petter Hojem FORES Policy Paper 2010 : 2

2 Omförfattaren PetterHojemärstatsvetarefrånUniversitetetiOsloocharbetarpåFORES. TidigareharhanarbetatvidNorskaUtrikespolitiskaInstitutetochvidFN:s flyktingorganunhcr.hanharävenenbredbakgrundfrånolikaideella organisationer.

3 Innehåll Omförfattaren...2 Innehåll...3 Förord...1 Sammanfattning Inledning SituationeniSverigeidag...9 InvandringensutvecklingiSverige...9 Invandringenseffektpåinhemskarbetsmarknadochekonomi Svenskakommunerssituation Invandrareskapacitetochkompetens Integration,arbeteochentreprenörskap Exempelpålyckadintegration Företagsamhetblandinvandrare Sverige ochsvenskakommuner måstebliattraktivtförinvaderare Exakthurmångainvandrarebehövervarjekommun? Hurattraherarviinvandrarna? Varförskainvandrareflyttatilllandsbygden? Referenser... 28

4 Förord Kommunernakommerattkonkurreraomattlockatillsiginvandrare AllatillgängligaprognoservisarentydigtpåattSverigegårmotendemografisk utmaningavstoramått.detärenklentröstattdeflestaandraeuropeiskaoch industrialiseradeländerharsammaframtidsproblem.snararevisardettapåen tilltagandekonkurrensomdepersonersomvillkommatillvåraländer. Istudienharviutgåttfrånkommunernaochdetlokalaperspektivet.Hurkanett samhälledäråldersfördelningenbliralltskevarefortsättautvecklas,växaochklara välfärden?studienundersökerenavdefåtillgängligavägarsomliggeröppenföratt vändabefolkningstrendernaochtäckaarbetskraftsbehoven ökadinvandring. Iflerakommunerärframtidensdemografiskaproblemredanettfaktum.En överväldigandedelavdesmåochmedelstorakommunernabrottasidagmednegativa befolkningssiffrorochsnabbtåldrandebefolkning.ungaochbarnalstrandekvinnor flyttar,nästanalltidtilldestorastädernaellerutomlands. Ettstortantalkommunerskulleiprincipgåomkullomintedetkommunala skatteutjämningssystemetfanns.detfinnsheltenkeltförfålönearbetande skattebetalarebosattadärförattupprätthållavälfärdsnivåernaochserviceinom offentligsektor.faktumärattdenrelativtsettlågainvandringsomförekommeridagi sigärdetsomhållerbefolkningssiffrornapåhyfsadenivåeriflertaletkommuner. Fleranorrländskaglesbygdskommunerhadetom2009svårtatttäcka arbetskraftsbehovetinommångasektorer.dettatrotsattsverigedågenomlevdesin värstaekonomiskakrissedan1930 taletmedhögarbetslöshet.högrefödelsetalkan rättatillproblemenpåmycketlångsikt.meninnandesskommerdetkrävashögre sysselsättning,produktivitetochsenarepensioneringfördesomkanjobbalängre.utan invandringkommerdetändåinteatträckaimångakommuner. Dendebattsomidagflorerarikölvattnettillfrämlingsfientligakraftersframfarti Sverigeförsöker,oftaförstärktaavdetdåligakonjunkturläget,göragällandeattökad invandringledertillökadarbetslöshet.såärinteverkligheten.forskningsrapportefter forskningsrapportvisarattkommunerochregionersomharhöggradavinvandringoch lyckasmedintegrationenharhögretillväxtändesominteattraherarinvandrare. Setttillfaktaombefolkningstillväxtsomintekommerskeochbehovsommåstefyllas, bordedebattenominvandringensvaraellerickevaravaritöverspeladförlängesedan. Utmaningenbordeiställetvaraatttavarapåinvandringengenomattallaiarbetsför åldersomkommerhitocksåkommeriarbete.detfinnsgodaexempeldärmanlyckats, inteminstismåsvenskalandsbygdskommuner.gemensammaframgångsfaktoreräratt deharstarkalokalanätverk,sominkluderarnäringslivochideellaorganisationerochi någrafallinvandraremedsammabakgrundsomharhjälptdeenskildanykomlingarna attkommainpåarbetsmarknaden. 1

5 Sverigeskommunerbördärförenligtvårmeningslutaställafråganvadinvandrarekan görafördem,utaniställetvaddekangöraförattattraherainvandraretillsig.detgäller såvälinfrastruktur,boendealternativochpluralistiskautbildningsalternativsomvilka möjlighetersomfinnsförattutövasinreligionellersinaseder. Mendetbehövsävenmeravnationellaåtgärdersomunderlättarvägeninpå arbetsmarknadenförutlandsfödda,iställetförattläggaonödigahinder.istudienpekar viblandannatpåföljandeexempelsomallaunderlättarensnabbochlyckosam integrationavutlandsföddapåsvenskarbetsmarknad: Arbetsgivaravgifternakansänkasytterligareiinvandrartätaområdenellerges undantagföranställningavutlandsföddaiglesbygdskommuner. Lagenomanställningsskyddbordesesöverförattblimerjämlikochintesom idagaktivtträngautdesomärpåväginpådensvenskaarbetsmarknaden,till exempelinvandrare. Ekvivaleringssystemenförhögutbildademåstegörasmertransparantaoch mindretidsödande,särskiltvadgällerarbeteninomvårdochomsorg. SFI undervisningentillnyanländakananpassasbättreefterlokalabehovoch medsiktepåenvisstypavyrkenelleranställningar. Introduktionenavflyktingarmåsteskeinärmaresamarbetemedcivilsamhället ochlokalaorganisationer. Arbetsförmedlingensverksamhetkanocksådecentraliserasbättreförattframför alltknytasnärmaretillcivilsamhälletochdetlokalanäringslivet. Förbättradriskkapitaltillgångförinvandrarföretagare,viaexempelvisALMI företagspartnerochdeolikaregionalatillväxtprogrammen. Kommunernamåsteblimeraktivaochframåtriktadeisinpolitikförattattrahera ochintegrerainvandrare. HuvudförfattaretillstudienärFORESPetterHojem.Studienärettsamarbetsprojekt medstudieförbundetvuxenskolan,varsledningforesriktarettvarmttacktillför mångaintressantadiskussionerochinspeliprocessen.särskilttacktillkristinabåth SågängerochAndersÖhbergsomlästigenommanusetochbidragitmedkommentarer ochsynpunkterunderarbetetsgång.vidareriktasenhjärtligtacktillprofessoreskil WadensjövidStockholmsUniversitetförhansgenomgångavmaterialetochvärdefulla inspel,ulrikakroonförredaktörsarbetemedspråket,samtforesmedarbetareclara SandelindochDanielEngströmförhjälpmedgenomläsningarunderhelaprocessen. Stockholm,23april2010 MartinÅdahl,ChefFORES MattiasJohansson,viceVDFORES 2

6 Sammanfattning Dennastudieundersökerpåvilkasättinvandringkanbidratillattstärka välfärdenochgenyvitalitetisvenskakommuner.dendiskuterarocksåvilka åtgärdersomkanskepånationellnivåochvilkainsatsersomkangörasi kommunernasjälvaförattgörasverigetillettmerattraktivtlandför invandrare.studienserdärförnärmarepåvilkabehovsverigeskommunerhar avinvandringistort medsärskiltfokuspåvilkaarbetskraftsbehovsomfinns ochhurdessakantydliggöras.behovenfinnsöverhelalandet,menärgenerellt settstörrejumindrekommunernaärochjumerperifertdeligger. Trotsbrinnandelågkonjunkturochhögarbetslöshetfannsdetenheldellediga jobbisverigeunder2009.vakansernauppstodoftainorrlandskommunermen fannsävenpåandrahållifrämstglesbygdsområden.enorsakäratt arbetsgivarnaskravintematchasitillräckliggradavdearbetslösaskompetens. Inomprivatsektorkandetgällatillexempelingenjörer,bilmekanikereller andratekniskayrken.effektenblirattföretagintekanexpanderalikasnabbt somdeönskarochdenpotentiellaekonomiskautvecklingenuteblir.inom offentligsektorfinnsocksåtjänstersomsvårligenkanbesättasmed arbetssökandeutanformellkompetens.detgällertillexempelläkare, tandläkare,sjuksköterskormedmera. VadsomkanskönjasidettaärdentilltagandebristenpåarbetskraftiSverige. Närvårbefolkningfårenalltstörreandeläldre,samtidigtsomattalltfärrebarn födsperkvinna,uppstårtillsistensituationdärinteensallaarbetslösaförmår fyllaluckorna.detgörattsverigemåsteöppnasigföratttaemotochattrahera enökadandelarbetskraftfrånandraländer. Justvälfärdssektornärredanberoendeavettinflödeavhumankapitalfrån utanförlandetsgränser.enligtstatistikfrånsverigeskommunerochlandsting (SKL)var11,9procentavallakommunaltanställdaår2007utrikesfödda, däribland11,1procentavallasjuksköterskor,15,5procentavalla undersköterskor,15,2procentavallavårdbiträdenoch17,0procentavövrig vård ochomsorgspersonal 1.Ilandstingenochlänenvar11,8procentavalla anställdautrikesfödda,däribland25,1procentavalllokalvårdspersonal,12,5 procentavallapsykologer,26,2procentavallaläkareoch24,5procentavalla tandläkare 2.Somjämförelsevar13,4procentavSverigestotalabefolkning utrikesföddår2007. Studieninnehållerocksåentabell(sid22)somtydligtvisarhurdekommuner somharnegativbefolkningsutvecklingskullehaftänhögreminussiffrorominte utlandsföddaflyttatdit,menocksåhurflerakommunersomidagväxerville krymptutaninvandring.ortersomuppvidinge,kramforsochsäfflekommer 1 SKL 2007, Anställda i kommuner med utländsk bakgrund SKL 2007, Anställda i landsting och regioner med utländsk bakgrund

7 sannoliktipraktikenbehövahundratalsnyainvandrareförattklarasinabehov avarbetskraft.förutomattstudienlyfterframattkommunernabehöver invandringförattminskautflyttningssiffrornaochförattfyllamångaavde samhällsbehovsomdenenskildakommunenhar,pekardenmotdemer dynamiskaeffekternaavinvandring.detfinnsmångaexempelisverigeochfrån liknandeländerpåattinvandraretillförsamhällennydynamikmed entreprenörskapochgenomattöppnabutiker,restaurangerochandraföretag. Dekanocksåöppnauppsvenskaföretagmotvärldenochöppnavärldenmot Sverige. Tidigareharmanförsöktattspridaflyktingarutöverhelalandetgenomdenså kallade helasverige strategin.resultatetvardäremotnegativt,och flyktingarnaförsämradesinpositionpåarbetsmarknaden 3.Invandrarekaninte tvingasflyttarunt,menmåsteattraherastillolikaplatser.därförärdetenviktig frågavarförinvandrareskaflyttatillkommunermednegativ befolkningsutveckling,givetattsvenskarintevillflyttadititillräckligmängd. Vadkandessakommunererbjudainvandraresomstorstadskommunernainte kan? FrågeställningenärinteunikförSverige.SiffrorfrånNorgevisaratt16,6 procentavallmänläkarnaidestörstastädernamedomgivningarärinvandrare, medansiffranfördeminstcentralakommunernaär35,5procent 4.Samtidig visarstudierfrånsverigeattutrikesföddaharenhögresysselsättningsgradi någramindrelandsbygdskommunersomgnosjöochemmabodaäni Stockholm,MalmöochGöteborg 5. Enmöjligförklaringfördettaärattendelkommunerharennäringslivsstruktur somärvälanpassadinvandrarnaskvalifikationerochsomlyckasmeddenså kalladematchningenavbehovochtillängligarbetskraft.vidareharde kommunersomredanidaguppvisarexempelpålyckad arbetsmarknadsintegrationdetgemensamtattdeharstarkalokalanätverk, sominkluderarnäringslivochideellaorganisationerochinågrafallinvandrare medsammabakgrundsomharhjälptdeenskildanykomlingarnaattkommain påarbetsmarknaden.deharocksåenarbetsmarknadsomlyckasvälmed matchningenavbehovochtillgängligarbetskraft. VaresigvivilldetellerejkommerSverigeatttvingaskonkurreraomutländskochsvensk arbetskraftpåenglobalmarknad.redanidagjobbarmånga svenskariandraländerochinomsverigemåstekommunernavarabereddapå attkonkurreramedvarandraomarbetskraften. Vilkahinderstårdåivägenförattsvenskakommunerskautnyttja invandringensfullapotential?studienslårfastattflerreformerpånationelloch lokalnivåmåstetillförattökaarbetsmarknadsintegrationenblandinvandrare. 3 Edin, Fredriksson & Åslund 2000, Settlement Policies and the Economic Success of Immigrants 4 Nationen 17 oktober 2009, 5 Carlsson 2007a, En plats för bosnier ; Klaesson & Andersson 2009, Här finns Gnosjöandan i Sverige ; Ekberg & Ohlson 2000, Flyktingars arbetsmarknad är inte alltid nattsvart 4

8 Alltförstorandelinvandraregårarbetslösaellerharförlitenkopplingtillden ordinariearbetsmarknaden.systemenförattekvivalerasinutbildningeller examenfrånandraländertillvadsområderisverigeärocksåalltförsvåraoch kompliceradeförattunderlättaettsnabbtinträdepåarbetsmarknaden. Kanskeviktigastärändåattkommunernablirmeraktivaiattgörasigattraktiva förinvandrargrupper.studienvisarattmångakommunersomidagharen negativbefolkningsutvecklinghargodamöjligheterattkunnaerbjuda fördelaktigaförhållandenförintegreringenavutrikesföddapå arbetsmarknaden.jämförtmedinvandrartätaförorteristorstädernakande ocksåerbjudabättreboendetillbilligarepris,samttryggareomgivningar. 5

9 1 Inledning Omnågraårkommerenstordelavbefolkningen,40 talisterna,attgåipension.de lämnarintebaraeftersigstoraluckorpåarbetsmarknadensommåstefyllas,deras åldrandekommerocksåattskapanyabehov.tillexempelkommersjukvårdenatt behövaförstärkningiframtidendå40 talisternasåsmåningomkommerattbehövamer hjälp. Lösningarnapådeproblemsomuppstårpågrundavarbetskraftsbristärolika;högre födelsetal,högreproduktivitetochhögrepensionsålderblanddesomredanäraktivapå arbetsmarknaden.detförstnämndaärsvårtattsnabbtåtgärdamedpolitiskaverktyg, detandrakanhanegativabieffekterpåkommunernasekonomi 6 ochdetsistnämnda kanendastpåverkasivissutsträckning.detärtveksamtomdetensamtkommeratt varatillräckligtförattmötaframtidaarbetskraftsbehovisverige. Därförkommerinvandringenattvaraendelavlösningenpåframtidens arbetskraftsbrist. Sermanpåenskildasvenskakommunerblirdettydligtattarbetskraftsbristenkommer attbliextrastoriframtiden.inågrakommunerärdetredanidagsvårtatthitta arbetskraft.påståendetgällerisynnerhetnorrländskaglesbygdskommuner,men frånflyttninghotarävenandraområdenilandet(setabell1).pågrundavennegativ befolkningsutvecklinghardessakommuneroftaennästantimglasformad befolkningspyramid(sefigur1):detfinnsmedandraordrelativtmångamänniskori skolålderochpensionsålder,menfåungaiförvärvsålder.resultatetidessakommuner blirattfärremänniskorjobbar,utförviktigasamhällsfunktionerochbidrartill kommunensekonomi,mendestoflerharbehovavutbildnings ochvårdtjänster. IenjämförelseharstorstädersomStockholmenomvändbefolkningspyramid:relativt mångaiförvärvsålderjämförtmedmänniskoriskol ellerpensionsålder.menutan dagensinvandringhadeenklarmajoritetavsverigeskommunerhaftennegativ befolkningsutveckling,ävenstörrestädersomgöteborgochmalmö. Invandrare 7 kanpotentielltfyllanågraavdebehovsomkommerattuppståiflerochfler svenskakommuner.dekanhjälpatillmedattbemannaindustrinochtjänstenäringenså välsomförvaltningen.redanidaggördedetistorutsträckning.enhuvudorsaktill dettaärattdeflestasominvandrartillsverigeäriförvärvsålder.trotsattflerochfler invandrareocksåskaffarbarnisverigeellersjälvablirpensionärer,kommerdet konstantainflödetavnya,ungamänniskorfrånandraländerhållaneremedelåldernhos 6 Enligt den amerikanska ekonomen William Baumol uppstår ett problem om produktiviteten inom privata sektorn ökar kraftigare än i resten av ekonomin. Om pensionerna följer lönerna och lönerna i offentlig sektor följer lönerna i privat sektor, kan det förvärra staten och kommunernas finansieringsproblem. Paradoxen benämns också som Baumols sjuka. 7 I denna studie användas begreppen invandrare och utrikesfödd som synonymt för en person som är född utanför Sverige och som bor i Sverige antingen under en kortare period eller permanent. 6

10 Figur1 denutrikesföddadelenavbefolkningen.någraflyttartillbakatillsittursprungsland efterfleraårsarbeteisverige.invandrarekommerintebarafrånolikadelaravvärlden, utanocksåmedolikakompetens.därmedkandetäckaolikabehovisvenska kommuner,såsomspecialistläkareellerundersköterskor. Svenskakommunerbehöveralltsåinvandringföratthjälpavändadennegativa befolkningsutvecklingenochförattfyllamångaavdesamhällsbehovsomdenenskilda kommunenhar.vidarekaninvandraregesamhällennydynamikmedentreprenörskap; genomattöppnabutiker,restaurangerochandraföretag.dekanocksåöppnaupp svenskaföretagmotvärldenochöppnavärldenmotsverige. Vilkahinderstårivägenförattsvenskakommunerskautnyttjainvandringens fullapotential?delsäralltförmångainvandrarearbetslösaellerarbetarväldigt lite,delsärinvandrarekoncentreradetillredaninvandrartätaområdennära storstäder.slutsatsenärdärmedattreformerpånationellochlokalnivåmåste tillförattökaarbetsmarknadsintegrationenblandinvandrare.sedanmåste Sverige,svenskarbetsmarknadochsvenskakommunergörasigmerattraktiva förinvandrare,eftersomdeframöverkommerattkonkurreramedvarandra ochandraländeromdenglobalaarbetskraften. 7

11 Tabell 1: Lista över kommuner med negativ befolkningsutveckling år Alvesta Hagfors Malå Säffle Aneby Hallsberg Markaryd Säter Arboga Hallstahammar Mellerud Sävsjö Arjeplog Haparanda Motala Söderhamn Arvidsjaur Heby Munkedal Tidaholm Arvika Hedemora Munkfors Timrå Askersund Herrljunga Mönsterås Tingsryd Avesta Hofors Nora Torsby Bengtsfors Hudiksvall Norberg Torsås Berg Hultsfred Nordanstig Tranemo Bjurholm Hylte Nordmaling Töreboda Boden Hällefors Norsjö Uppvidinge Bollnäs Härjedalen Nybro Vadstena Borgholm Härnösand Ockelbo Valdemarsvik Boxholm Högsby Olofström Vansbro Bräcke Jokkmokk Osby Vara Dals-Ed Kalix Oskarshamn Vetlanda Degerfors Karlsborg Ovanåker Vilhelmina Dorotea Karlskoga Pajala Vimmerby Eda Katrineholm Ragunda Vindeln Eksjö Kil Robertsfors Vingåker Emmaboda Kinda Ronneby Vännäs Essunga Kiruna Sala Västervik Fagersta Kramfors Sandviken Ydre Filipstad Kristinehamn Skellefteå Åmål Finspång Köping Skinnskatteberg Ånge Flen Laxå Smedjebacken Åsele Forshaga Lessebo Sollefteå Åtvidaberg Färgelanda Lilla Edet Sorsele Älvdalen Gislaved Lindesberg Sotenäs Älvsbyn Gnosjö Ljusdal Storfors Ödeshög Gotland Ljusnarsberg Storuman Örnsköldsvik Grums Ludvika Strömsund Östhammar Grästorp Lycksele Sunne Östra Göinge Gullspång Lysekil Surahammar Överkalix Gällivare Malung-Sälen Svenljunga Övertorneå Totalt 144 kommuner 8

12 2 Situationen i Sverige i dag Sverigeärettgottlandattlevai,ochdesomborhärleverlänge.Ettgeneröst välfärdssystemkombineratmedensnabbtökandeandeläldreställerhögakravpåde somskaarbetaochförsörjaalladesombehövervårdochomsorg.detkommerattblien utmaningförsamhälletatttahandomdenstoragenerationen40 talistersomnuärpå väguturarbetsmarknaden.pensionerskabetalasochframöverkommervårdenatt krävastörreresurser.försörjningskvoten 8 kommerattstigadrastiskt.enligt beräkningarfrånstatistiskacentralbyrån(scb)ärdennaidagrunt1,7,menväntasstiga till1,9runtår2040.samtligaiåldern20 64arbetardockinte.Endelstuderar,någraär arbetslösaochendelärsjukskrivna.omsysselsättningenblandbefolkningenförblir densammaframöversomunderår2004kommervarjesysselsattpersoniförvärvsålder attår2030försörja2,4personerinklusivesigsjälv. 9 EtthuvudproblemärattdetintefödstillräckligtmångabarnperkvinnaiSverige.Varje kvinnamåstefödaminst2,1barnförattbefolkningenskareproducerasigsjälv.dagens siffra1,9ärrelativthögieuropeiskjämförelse,menkanförväntassjunkaytterligare underdenärmasteåren.iscb:sbefolkningsprognoserframtillår2060beräknasett potentielltbefolkningsunderskottfrånår2030ochframåt. 10 Medandraord,antalet dödaöverstigerantaletföddaperår. EnminskandeochåldrandebefolkningäringenljusframtidsutsiktförSverige.Antalet skattekronorsombetalasintillvälfärdssystemetkommerattminskaochdetkanblien allvarligbristpåarbetskraftinomviktigabranschersomhälsovårdochskola.om Sverigeskakunnaundvikaettsådantscenariobehövsinvandring. Invandringens utveckling i Sverige Sverigeharhaftinvandringiallatider,meninvandringenharändratsinkaraktärsedan dentogfartefterandravärldskriget.dåkomfrämstarbetskraftsinvandrare.detsverige dekomtillupplevdeenkraftigekonomisktillväxtochbehövdeinvandrarnas arbetskraft.periodvishadeinvandrarehögresysselsättningsgradäninfödda. Invandrarnautgjordedåenbartenlitenminoritetavbefolkningen;1960utgjordede utrikesföddafyraprocentavsverigesbefolkning. Sedandessharinvandringensmönsterändratsdramatiskt.Numerutgörutrikesfödda ungefär14procentavsverigesbefolkning.ekonomiskaproblemoch konjunkturnedgångar,bådeislutetav1970 taletochibörjanav1990 talet,gjorde mångainvandrarearbetslösaochmångaharsedanaldriglyckatskommatillbakapå 8 Försörjningskvoten = Hela befolkningen dividerat på befolkningen år (hur många varje person i åldern måste försörja inklusive sig själv). 9 Detta är också känt som försörjningsbördan = totalbefolkningen dividerat med faktiskt antal sysselsatta i åldrarna SCB 2007, Den framtida försörjningsbördan: Törs vi tro på framtiden? 10 SCB 2009, Sveriges framtida befolkning , s.17 9

13 Figur2 Försörjningskvoten i landets kommuner 2000 och 2030.!!!! 1,821 t ill 2,061 (96) 1,757 t ill 1,821 (93) 1,52 till 1,757 (100) 2,15 till 2,64 (35) 2,061 till 2,15 (54) 1,821 till 2,061 (174) 1,757 till 1,821 (18) 1,52 till 1,757 (8) arbetsmarknaden.vidarehararbetskraftsinvandringenförändratstillattomfattamer anhörig ochflyktinginvandring.därmedharsysselsättningsgradenhosinvandrare sjunkit.idagärdensåkalladeförvärvsintensiteten 11 blanddesomärföddautanför EU/EEC53,6 12 procent,medandenär81,8procentförinrikesfödda. InvandringkanvaraendelavlösningenpådendemografiskautmaningsomSverige kommerattmötaiframtiden.islutetav2008ändradesocksålagensåattdetblev lättareförinvandraresomharskaffatsigjobbattfåuppehållstillståndisverige.genom sittmedlemskapideneuropeiskaunionenochunionensexpansionharsveriges arbetsmarknadöppnatsuppförmänniskorfråncentral ochösteuropa. Meninvandringutanintegrationkommerinteattlösanågraproblem,utantyvärr förstärkadem.exempelvisgenomenhögreförsörjningsbörda. 11 Förvärvsintensitet = Andel sysselsatta dividerat på totalt antal i åldersgruppen år 12 SCB. Sysselsättningsgraden bland invandrare är dock underskattad eftersom utflyttningen från Sverige är underrapporterad. 10

14 Invandringens effekt på inhemsk arbetsmarknad och ekonomi Enligtflerastudierärinvandringenspåverkanpåsysselsättningenochlönenivånför inföddasvenskarmarginell. 13 Argumentetattinvandrarekonkurrerarutinhemsk arbetskraftärdärförintehållbart.enannanfrågaärinvandringenspåverkanpå statsfinanserna.eftersomenstörredelavinvandrarnaäriförvärvsålderjämförtmed infödda,kaninvandrareiprinciplätttillföradeoffentligafinansernameränvadde mottaritransfereringar.denhögaarbetslöshetenigruppengördockattdennaeffekt uteblirinuläget. Attexaktberäknahurmycketinvandringentillförellerkostarstatsfinansernaärsvårt. JanEkberg,professorinationalekonomi,haruppskattatdenårligakostnadenför utrikesföddaochderasbarntillungefär40miljarderkronor. 14 Siffrornaärdockmycket osäkra,ochdetärintegivetattinvandringframöverkommerattkostastatenmerän denbidrarmed.detfinnsflerasättatträknautinkomsternaochutgifternavid invandring.antingenberäknasskatteinkomsterminusbidragochutgifterföralla invandrareförettgivetår(somekberg),ellersåkanmanräknapåhurdenenskilda invandrarenbidrartillekonomingenomhelasittuppehållilandet.enligtjournalisten PhilippeLegrainbordemanräknainsamtligaskatterochtransfereringartillochfrån invandrareunderheladerastidisverige,ochderasbarnochbarnbarnbörtasmedi beräkningen.hanpekarocksåpåuträkningarfråntillexempeltysklandochusasom visatattinvandringbidrarpositivttillstatsfinansernaochdärmedocksåtillde inrikesfödda. 15 EnberäkningavKjetilStoreslettenfrån2003visarattSverigekantjäna potentielltöver200000krperpersoniåldern20 30årsominvandrartilllandet. 16 Andrastudiervisarattinvandringenkanökahandelnmedinvandrarnasursprungsland, tackvarederaskunskapomkulturenochekonominidetområdedeharemigrerat ifrån. 17 Vidarekandenkunskapochkompetenssomutrikesföddatarmedsigini svenskaföretagocksågynnadeninhemskamarknaden. 18 Ettproblemmedovan nämndauträkningarärattdeintevisareffekternapåkommunalnivå,utanenbartpå nationellnivå. Invandrarekansåvälavhjälpadenarbetskraftsbristsomfinnsimottagarlandet sombidratilldestatligaochkommunalafinanserna,samtskapanyajobboch behov.självklartkommerinvandrarnaattökaefterfråganpåsammatjänster sominrikesföddabehöver,bådeoffentligaochprivatasådana.avde förvärvsarbetandeinvandrarnaärdockenstörreandelföretagareände 13 Se Ekberg 2009, Invandringen och de offentliga finanserna, s. 51ff; Kerr & Kerr 2008, Economic Impacts of Immigration: A Survey 14 Expressen 9 april 2008, 15 Legrain 2008, Is free migration compatible with a European-style welfare state? 16 Storesletten 2003, Fiscal Implications of Immigration A Net Present Value Calculation 17 Head & Ries 1998, Immigration and Trade Creation: Econometric Evidence from Canada ; Hatzigeorgiou 2009, Migration och handel uppmuntrar invandring utrikeshandel? 18 Se Andersson & Thulin 2008, Globalisering, arbetskraftens rörlighet och produktivitet, s för ett större urval av internationell forskning på området. 11

15 inrikesfödda 19,vilketinnebärattinvandrarekantillföravitalitettilllokala samhällen.iflerakommuneröppnardemataffärer,restaurangeroch videobutiker,såvälsomit företagochpr byråer.deskaffarbarnochskaparpå detvisetgrundförutsättningarförattupprätthållaskolorilands och glesbygdsområden.ochliksominföddablirdeocksågamlaochkommeratt krävavårdochomsorg. 19 Enligt SCB var 8,7 procent av inrikesfödda förvärvsarbetande företagare, medan motsvarig siffra för utrikesfödda var 9,4. Siffrorna här och på flera andra platser i denna studie är hämtade från SCB:s temasida för integration, och några gånger använda till egna beräkningar. Se aspx 12

16 3 Svenskakommunerssituation SomtidigarenämntsskulleSverigeidaghaftennegativenbefolkningsutvecklingutan invandringentilllandet.detgällerävenflerastörrestädersommalmöochgöteborg. MedandenframtidademografinutmanarSverigepånationellnivåärdenredanidagen utmaningförmångasvenskakommuner.envariationibefolkningsutvecklingär normalt,menendelkommunerdrabbasnuavenjämnnedgångochkommerdärförfå problemattuppfyllaprimäravälfärdsuppgifter,somvårdochutbildning. Mellanår2000och2008hade144svenskakommunerennegativ befolkningsutveckling.dessakommunerfinnsprimärtinorrland,menäveniandra delaravsverige,ochpräglasavlands ochglesbygdutanförpendlingsavståndtillstörre tätorter.baseratpåstatistikfrånscbkanvipekapånågragenerellakänneteckenför dessakommuner: Befolkningenharenhögremedelålder(medelåldernfördessakommunerär44,3 årmedanmedelåldernförhelasverigesbefolkningär41år).befolkningeni Pajalakommunharenmedelålderpå48,3år. Enmindreandelavbefolkningenärhögutbildad(12procentharminsttreårs utbildningpåhögskolenivå,jämförtmed22procentisnittförallasvenska kommuner).iflerakommunerliggersiffransålågtsomåttaprocent. Enmindreandelavbefolkningenärutrikesfödd(8,8procentavbefolkningenär utrikesfödd,jämförtmednärmare10,2procentisnittförallasvenskakommuner och14procentförhelasverigesbefolkning 20 ). MarkantaundantagärkommunernalängsTorneälvendärenstordelavbefolkningenär föddifinland.exkluderarvidesomärföddainordensjunkerandelenavbefolkningen somärutrikesföddide144kommunernatill5,3procentmedandenär7procentför allakommuneroch10,9procentförbefolkningenihelariket.trotsattalladessa kommunerharennettoinflyttningfrånutlandetsomärrelativtsettnågotstörreänför helariket(inflyttningenutgjordeår20080,55procentavbefolkningenidessa kommuner,jämförtmed0,53förhelasverigesbefolkning),ärdettaintenogföratt kompenseraförnettoutflyttningengentemotandrasvenskakommuner( 0,68procent avbefolkningenår2008). Resultatetavutflyttningenblirdärmedenbefolkningsminskning.Ungamänniskor mellan20och30ärensärskiltmobilgruppsomoftaflyttarfrånmindrekommunertill störrestudieortersomuppsala,stockholm,göteborgochlund.särskiltärkvinnor 20 Skillnaden i siffran för alla Sveriges kommuner och den för hela Sveriges befolkning beror på att alla kommuner räknas som likvärdiga enheter när man räknar medelvärde för dessa. När man räknar medelvärde för hela befolkningen är varje invånare en enhet. Eftersom att folkrika kommuner generellt har en större andel utrikesfödda av sin befolkning samtidigt som att flerparten av Sveriges kommuner är relativt små, underskattas totalt andel utrikesfödda. 13

17 överrepresenterade.enligtsiffrorfrånscbuppleverallalänförutomuppsala, Stockholm,VästraGötalandochSkåneettnegativtflyttnettoavungakvinnor.Eftersom desällanflyttartillbakatillursprungsortenfödsmarkantfärrebarnide utflyttningsdrabbadedelarnaavsverige. Omintetrendenvänder,såattungaflyttarhemochdekvinnorsomborkvari kommunernaföderflerbarn,kommerbefolkningensmedelålderattstiga.ocheftersom flergåripension,kommerdetattblifärresomarbetarochbidrarmedskatttillde kommunalafinansernaiframtiden.medandraordkommerförsörjningskvotenper personiförvärvsålderattöka.scbharutarbetatkartorförhurförsörjningskvotensåg utår2000ochhurvikanförväntaossattdenserutår2030enligtprognoseröver befolkningsutvecklingen. Invandrares kapacitet och kompetens Ettstortproblemiflerasvenskakommunerärattjobbstårlediga,vilkethindraratt utvecklingengårframåt.mittunderenfinanskris,ochtrotsarbetslöshet,ökadeantalet vakanser 21 inomdenprivatasektornivästerbottenochnorrbottenslän(övre Norrland)undertredjekvartalet Iefterföljandekvartalökadeävenantal vakanserimellerstanorrland. 23 IallaandradelaravSverigeminskadeantaletvakanser. Attdetfinnsledigajobbtrotsarbetslöshetkanantasvararesultatetavatt arbetsgivarnaskompetenskravintematchasavdearbetslösaskompetens.inomprivat sektorkandetgällatillexempelingenjörer,bilmekanikerellerandratekniskayrken. Effektenblirattföretagintekanexpanderalikasnabbtsomdeönskarochden potentiellaekonomiskautvecklingenuteblir. Inomoffentligsektorfinnsocksåvakanser,medmångaluckorsomsvårligenkanfyllas avmänniskorutantillräckligkompetens.detgällertillexempelläkare,tandläkare, sjuksköterskormedmera.redanidagutgörutrikesföddaenstorandelavdeanställda inomvården.enligtstatistikfrånsverigeskommunerochlandsting(skl)var11,9 procentavallakommunaltanställdaår2007utrikesfödda,däribland11,1procentav allasjuksköterskor,15,5procentavallaundersköterskor,15,2procentavalla vårdbiträdenoch17,0procentavövrigvård ochomsorgspersonal. 24 Ilandstingenoch länenvar11,8procentavallaanställdautrikesfödda,däribland25,1procentavall lokalvårdspersonal,12,5procentavallapsykologer,26,2procentavallaläkareoch24,5 procentavallatandläkare. 25 Ennationelljämförelsevisaratt13,4procentav befolkningenvarutrikesföddår2007. Fördelningenavutrikesföddaanställdaikommun,landstingellerregionerinomriket följerihöggradfördelningenavutrikesföddagenerellt.istockholmslänvar23,6 procentavbefolkningenutrikesfödd2007,medansiffranblandanställdailandstinget 21 SCB definierar vakans som ett ledigt jobb som skulle behövas tillsättas omgående och som är obemannat. 22 SCB 2009, Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet SCB 2009, Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet SKL 2007, Anställda i kommuner med utländsk bakgrund SKL 2007, Anställda i landsting och regioner med utländsk bakgrund

18 var20,1procent.ijämtland,somharlägstandelutrikesfödda,ärsiffrorna6,0procent respektive4,4procent.eftersomutrikesföddaäröverrepresenteradeblandläkarekan därförenlågandelutrikesföddaienkommunellerettlänresulteraiettrelativtsett ännumindreutbudkvalificeradeläkare.dekommunersomnuuppleverenåldrande befolkningärocksådemedlägreandelutrikesfödda.konsekvensenblirsämre hälsovårdistoradelaravsverigeskommuner. Under2008utgjordeinrikesfödda86,2procentavSverigesbefolkning,medan inrikesföddasandelavbefolkningenmedeftergymnasialutbildningenbartvar83,8 procent.skillnadenär2,4procentenheter.människorföddautanförnordenutgjorde undersammaperiod10,9procentavsverigesbefolkning,men13,6procentavdemed eftergymnasialutbildningsnivå.utrikesföddavardärmedöverrepresenteradeblandde medhögreutbildningmed2,7procentenheter.ocksåieuropeiskjämförelsehar invandraresomkommertillsverigerelativthögutbildning.omvibortserfråndestörre städernaärskillnadeniandelhögutbildadeännustörre.utrikesföddabidraralltså redanidagtillattökaandelenhögutbildadeimindrekommuner.pådetsättetbidrar invandringtillökadkompetensochspecialiseringikommunersomannarspräglasaven lägreandelhögutbildadeänövrigalandet. Integration, arbete och entreprenörskap Somredannämntskaninvandringenenbartnåsinfullapotentialominvandrarnahar arbete.integrationenavinvandrarepådensvenskaarbetsmarknadenärenfrågasom skaparmycketdebatt,menerfarenheternadenbyggerpåkommeroftafråndestörre städernasomstockholm,malmöochgöteborg.situationenimindrekommunersomde mednegativbefolkningsutvecklingärnågotannorlunda: Enmindreandelavdeutrikesföddaide144kommunernasomupplevdenegativ befolkningsutvecklingsedan2000ärförvärvsarbetande(49,5procentjämfört med53,6procentavallautrikesföddairiket). Enstörreandelavdeutrikesföddasomärförvärvsarbetandeärföretagare(11,7 procent,jämförtmed9,4procentförallautrikesföddairiket). Statistikenvisarpånågraskillnadermellankommunerna,mendöljerskillnaderinom gruppen.iövertorneåär17,6procentavallasomärföddautanföreu/efta förvärvsarbetande,medansiffranförgnosjöär76,4procent.vadförklarargnosjös relativaframgångochövertorneåsutmaning? Enaspektsomavgörutrikesföddasmöjlighetattbidratillsvenskakommunersekonomi ärvarfördeflyttadetillsverige.människorsomharflyttattillsverigeförattsökaskydd harenligtscblägresysselsättningsgradänandrautrikesfödda. 26 Dessainvandrares möjlighetattsnabbthittaarbeteisverigetycksvarasämreäntillexempel arbetskraftsinvandrares.mångaärtraumatiseradeefterkrigochkonflikt,deharofta haftettlängreuppehållfrånarbeteochharkanskespenderatenlängretidi flyktingläger,ochkommeroftafrånkulturersomärmycketolikdensvenska.samtidigt 26 SCB 2009, Integration utrikesfödda på arbetsmarknaden 15

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Bilaga 2 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Rapportrubriker 0 Hur tycker att läget

Läs mer

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Hur viktigt tycker du det är att sälja kommunala bolag för att skapa goda förutsättningar för företagande

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6)

, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6) 2016-12-22, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6) Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa Skolverket

Läs mer

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL Kommuner Stockholms läns Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands

Läs mer

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2 Stockholms län 14 127 535 5 416 782 8 710 753-3% Botkyrka 450 543 Inget huvudbibliote 450 543-9% Danderyd 245 903 107 907 137 996-2% Ekerö 134 134 109 684 24 450 16% Haninge 448 714 263 374 185 340 3%

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Einwohnerzahlen im Land, Kommunen und Gemeinden per 31. Dezember 2015 Riket 9'851'017 22'362 26'589 22'525 4'064 31'971.. 31'971 14'303.. 14'303 17'668.. 17'668 630 01 Stockholm 2'231'439 7'283 6'825 4'003

Läs mer

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37%

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% Kommunkod Kommun Klassning Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% 0187 Vaxholm Storstadsområden

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

ÅRSPLANERING FÖR MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA INOM RAMEN FÖR BOSÄTTNINGSLAGEN (2016:38) UNDER (13)

ÅRSPLANERING FÖR MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA INOM RAMEN FÖR BOSÄTTNINGSLAGEN (2016:38) UNDER (13) ÅRSPLANERING FÖR MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA INOM RAMEN FÖR BOSÄTTNINGSLAGEN (2016:38) UNDER 2016 2016-02-25 1(13) BLEKINGE LÄN Karlshamn 23 16 7 5 2 Karlskrona 78 3 75 8 1 8 8 8 8 9 8 9 2 6 Olofström 0 0

Läs mer

Ranking vindligan 2012

Ranking vindligan 2012 Ranking vindligan 2012 Rankingen baseras på en detaljerad kartläggning av hur mycket det blåser i olika delar i Sverige som genomförts av forskare vid Uppsala universitet på uppdrag av Energimyndigheten.

Läs mer

Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2015 och befolkningsförändringar Totalt Riket

Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2015 och befolkningsförändringar Totalt Riket Riket 9 851 017 103 662 114 870 90 907 23 963 134 240.. 134 240 55 830.. 55 830 78 410.. 78 410 1 289 01 Stockholm 2 231 439 33 395 29 381 15 830 13 551 76 678. 41 480 35 198 57 063. 38 783 18 280 19 615.

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun 2016 - uppdelat per län AB Stockholm Sundbyberg 79 303 173 75 55 108 Solna 81 305 46 233 26 80 Vaxholm 103 345 76 254 15 107 Nacka 107 353 113 239 1 116

Läs mer

Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2016 och befolkningsförändringar 1 juli - 30 september Totalt

Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2016 och befolkningsförändringar 1 juli - 30 september Totalt Riket 9 954 420 48 089 30 580 21 204 9 376 50 401.. 50 401 13 011.. 13 011 37 390.. 37 390 1 323 01 Stockholm 2 260 795 12 317 7 624 3 629 3 995 25 620. 12 985 12 635 17 596. 13 050 4 546 8 024. -65 8

Läs mer

Bästa musikskolekommun Uppdelat per län

Bästa musikskolekommun Uppdelat per län Bästa musikskolekommun 2013 - Uppdelat per län AB Stockholm Solna 66 278 20 229 29 55 Nacka 82 306 46 247 13 99 Salem 110 362 85 257 20 87 Norrtälje 120 378 109 129 140 162 Vaxholm 131 390 118 263 9 114

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

KOMMUN (soterade efter. KOMMUN (bokstavsordning) Skadade och dödade SKADADE OCH DÖDADE

KOMMUN (soterade efter. KOMMUN (bokstavsordning) Skadade och dödade SKADADE OCH DÖDADE Statoils och NTF:s trafikskadeindex 2013 Indexet rankar Sveriges 290 kommuner utifrån hur många som skadades eller omkom på de kommunala vägarna under 2012, i förhållande till kommunens befolkningsmängd.

Läs mer

Folkmängd i riket, län och kommuner 30 juni 2016 och befolkningsförändringar 1 januari - 30 juni Totalt

Folkmängd i riket, län och kommuner 30 juni 2016 och befolkningsförändringar 1 januari - 30 juni Totalt Folkmängd i riket, län och kommuner 30 juni 2016 och befolkningsförändringar 1 januari - 30 juni 2016. Totalt Riket 9 906 331 55 314 60 405 46 057 14 348 62 240.. 62 240 21 808.. 21 808 40 432.. 40 432

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Kommun Biogasproduktion Blekinge Karlshamn Deponi

Kommun Biogasproduktion Blekinge Karlshamn Deponi Län Kommun Biogasproduktion Blekinge Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Dalarna Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Industri Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Folkbokföring på lägenhet och insamling av lägenhetsnummer Länsvis

Folkbokföring på lägenhet och insamling av lägenhetsnummer Länsvis Folkbokföring på och insamling av snummer Länsvis Länsnamn / Kommunnamn som är är 2011-05-09 vara Stockholm 85,1% 1 019 399 1 198 580 1 Vallentuna 95,8% 4 516 4 715 2 Värmdö 94,4% 6 027 6 387 3 Upplands

Läs mer

* Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 20 april 2011-11 dagar kvar

* Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 20 april 2011-11 dagar kvar * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 20 april 2011-11 dagar kvar Bästa kommun i respektive län Län Kommun Andel Placering länet E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Uppskattad, genomsnittlig. Antal sålda tomter av kommunen till. privatpersoner

Uppskattad, genomsnittlig. Antal sålda tomter av kommunen till. privatpersoner Tomtkö-listan 2012 Stockholms län Stockholms län kötid i kommunaltomtkö privatpersoner 2011 Upplands Väsby - - 2 Värmdö - - 0 Ekerö - 1-6 mån 3 Botkyrka - - 6 Salem 201 1-6 mån 35 Haninge - - 3 Upplands-Bro

Läs mer

Listan innehåller Sveriges kommuner i kodordning och är hämtad ifrån Statistiska centralbyrån, SCB [1].

Listan innehåller Sveriges kommuner i kodordning och är hämtad ifrån Statistiska centralbyrån, SCB [1]. Kommunkod Revisionshistorik Version Datum Beskrivning Status 3.2 2012-03-13 Uppdelning av koderna i länskod och kommunkod Godkänt av HSA Förvaltning Innehållet i attributen kommunnamn, municipalityname,

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Bibliotek integrerade med skolbibliotek

Bibliotek integrerade med skolbibliotek Stockholms län 135 5 22 113 6 6-416 164-26 557 213 4 128 646 Botkyrka 6 - - 6 - - - - - - - 21 057 3 510 559 Danderyd 4-1 3 - - - - 2 - - 11 713 2 928 1266 Ekerö 2 - - 2 - - - - - - 1 5 932 2 966 872 Haninge

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Heby Håbo. Linköping. Katrineholm Gnesta 2 Nyköping Strängnäs Östergötlands läns landsting Vingåker Ödeshög Boxholm 1

Heby Håbo. Linköping. Katrineholm Gnesta 2 Nyköping Strängnäs Östergötlands läns landsting Vingåker Ödeshög Boxholm 1 Landsting som bedöms uppfyllt prestationsmål 2 Kommuner som bedöms uppfyllt prestationsmål 2 Kommuner som inte bedöms uppfyllt prestationsmål 2 Stockholms läns landsting Botkyrka Danderyd Ekerö Lidingö

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex - Län

Kommunalt grundskoleindex - Län Kommunalt grundskoleindex - Län 2016 Måluppfyllelse Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Max 0,80 2,11 0,55 0,38 3,46 Min -0,20 1,04 0,15 0,09 1,61 Median 0,39 1,46 0,26 0,23 2,35 Variationsvidd

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Asylsökande barns rätt till utbildning

Asylsökande barns rätt till utbildning Asylsökande barns rätt till utbildning Sammanställning av resultat uppdelat på kommunnivå 1 (117) Innehållsförteckning Asylsökande barn i kommunen sid 4 Tabell 1. Deltar samtliga asylsökande barn i grundskoleålder

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 Antal hundar per län och kommun BLEKINGE KARLSHAMN 3633 KARLSKRONA 5947 OLOFSTRÖM 1593 RONNEBY 3710 SÖLVESBORG 2301 BLEKINGE Summa 17184 DALARNA AVESTA 2233 BORLÄNGE 3830 FALUN 4807 GAGNEF 1224 HEDEMORA

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 2014-05-27 Dnr 27996/2013 1(7) Avdelningen för regler och behörighet Statsbidrag Fördelning av statsbidrag för 2013 till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården Beslutat

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer