Svenska kommuners behov av invandring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska kommuners behov av invandring"

Transkript

1 Svenskakommuners behovavinvandring Enstudieomdemografiskutmaningoch invandringensmöjligheter Petter Hojem FORES Policy Paper 2010 : 2

2 Omförfattaren PetterHojemärstatsvetarefrånUniversitetetiOsloocharbetarpåFORES. TidigareharhanarbetatvidNorskaUtrikespolitiskaInstitutetochvidFN:s flyktingorganunhcr.hanharävenenbredbakgrundfrånolikaideella organisationer.

3 Innehåll Omförfattaren...2 Innehåll...3 Förord...1 Sammanfattning Inledning SituationeniSverigeidag...9 InvandringensutvecklingiSverige...9 Invandringenseffektpåinhemskarbetsmarknadochekonomi Svenskakommunerssituation Invandrareskapacitetochkompetens Integration,arbeteochentreprenörskap Exempelpålyckadintegration Företagsamhetblandinvandrare Sverige ochsvenskakommuner måstebliattraktivtförinvaderare Exakthurmångainvandrarebehövervarjekommun? Hurattraherarviinvandrarna? Varförskainvandrareflyttatilllandsbygden? Referenser... 28

4 Förord Kommunernakommerattkonkurreraomattlockatillsiginvandrare AllatillgängligaprognoservisarentydigtpåattSverigegårmotendemografisk utmaningavstoramått.detärenklentröstattdeflestaandraeuropeiskaoch industrialiseradeländerharsammaframtidsproblem.snararevisardettapåen tilltagandekonkurrensomdepersonersomvillkommatillvåraländer. Istudienharviutgåttfrånkommunernaochdetlokalaperspektivet.Hurkanett samhälledäråldersfördelningenbliralltskevarefortsättautvecklas,växaochklara välfärden?studienundersökerenavdefåtillgängligavägarsomliggeröppenföratt vändabefolkningstrendernaochtäckaarbetskraftsbehoven ökadinvandring. Iflerakommunerärframtidensdemografiskaproblemredanettfaktum.En överväldigandedelavdesmåochmedelstorakommunernabrottasidagmednegativa befolkningssiffrorochsnabbtåldrandebefolkning.ungaochbarnalstrandekvinnor flyttar,nästanalltidtilldestorastädernaellerutomlands. Ettstortantalkommunerskulleiprincipgåomkullomintedetkommunala skatteutjämningssystemetfanns.detfinnsheltenkeltförfålönearbetande skattebetalarebosattadärförattupprätthållavälfärdsnivåernaochserviceinom offentligsektor.faktumärattdenrelativtsettlågainvandringsomförekommeridagi sigärdetsomhållerbefolkningssiffrornapåhyfsadenivåeriflertaletkommuner. Fleranorrländskaglesbygdskommunerhadetom2009svårtatttäcka arbetskraftsbehovetinommångasektorer.dettatrotsattsverigedågenomlevdesin värstaekonomiskakrissedan1930 taletmedhögarbetslöshet.högrefödelsetalkan rättatillproblemenpåmycketlångsikt.meninnandesskommerdetkrävashögre sysselsättning,produktivitetochsenarepensioneringfördesomkanjobbalängre.utan invandringkommerdetändåinteatträckaimångakommuner. Dendebattsomidagflorerarikölvattnettillfrämlingsfientligakraftersframfarti Sverigeförsöker,oftaförstärktaavdetdåligakonjunkturläget,göragällandeattökad invandringledertillökadarbetslöshet.såärinteverkligheten.forskningsrapportefter forskningsrapportvisarattkommunerochregionersomharhöggradavinvandringoch lyckasmedintegrationenharhögretillväxtändesominteattraherarinvandrare. Setttillfaktaombefolkningstillväxtsomintekommerskeochbehovsommåstefyllas, bordedebattenominvandringensvaraellerickevaravaritöverspeladförlängesedan. Utmaningenbordeiställetvaraatttavarapåinvandringengenomattallaiarbetsför åldersomkommerhitocksåkommeriarbete.detfinnsgodaexempeldärmanlyckats, inteminstismåsvenskalandsbygdskommuner.gemensammaframgångsfaktoreräratt deharstarkalokalanätverk,sominkluderarnäringslivochideellaorganisationerochi någrafallinvandraremedsammabakgrundsomharhjälptdeenskildanykomlingarna attkommainpåarbetsmarknaden. 1

5 Sverigeskommunerbördärförenligtvårmeningslutaställafråganvadinvandrarekan görafördem,utaniställetvaddekangöraförattattraherainvandraretillsig.detgäller såvälinfrastruktur,boendealternativochpluralistiskautbildningsalternativsomvilka möjlighetersomfinnsförattutövasinreligionellersinaseder. Mendetbehövsävenmeravnationellaåtgärdersomunderlättarvägeninpå arbetsmarknadenförutlandsfödda,iställetförattläggaonödigahinder.istudienpekar viblandannatpåföljandeexempelsomallaunderlättarensnabbochlyckosam integrationavutlandsföddapåsvenskarbetsmarknad: Arbetsgivaravgifternakansänkasytterligareiinvandrartätaområdenellerges undantagföranställningavutlandsföddaiglesbygdskommuner. Lagenomanställningsskyddbordesesöverförattblimerjämlikochintesom idagaktivtträngautdesomärpåväginpådensvenskaarbetsmarknaden,till exempelinvandrare. Ekvivaleringssystemenförhögutbildademåstegörasmertransparantaoch mindretidsödande,särskiltvadgällerarbeteninomvårdochomsorg. SFI undervisningentillnyanländakananpassasbättreefterlokalabehovoch medsiktepåenvisstypavyrkenelleranställningar. Introduktionenavflyktingarmåsteskeinärmaresamarbetemedcivilsamhället ochlokalaorganisationer. Arbetsförmedlingensverksamhetkanocksådecentraliserasbättreförattframför alltknytasnärmaretillcivilsamhälletochdetlokalanäringslivet. Förbättradriskkapitaltillgångförinvandrarföretagare,viaexempelvisALMI företagspartnerochdeolikaregionalatillväxtprogrammen. Kommunernamåsteblimeraktivaochframåtriktadeisinpolitikförattattrahera ochintegrerainvandrare. HuvudförfattaretillstudienärFORESPetterHojem.Studienärettsamarbetsprojekt medstudieförbundetvuxenskolan,varsledningforesriktarettvarmttacktillför mångaintressantadiskussionerochinspeliprocessen.särskilttacktillkristinabåth SågängerochAndersÖhbergsomlästigenommanusetochbidragitmedkommentarer ochsynpunkterunderarbetetsgång.vidareriktasenhjärtligtacktillprofessoreskil WadensjövidStockholmsUniversitetförhansgenomgångavmaterialetochvärdefulla inspel,ulrikakroonförredaktörsarbetemedspråket,samtforesmedarbetareclara SandelindochDanielEngströmförhjälpmedgenomläsningarunderhelaprocessen. Stockholm,23april2010 MartinÅdahl,ChefFORES MattiasJohansson,viceVDFORES 2

6 Sammanfattning Dennastudieundersökerpåvilkasättinvandringkanbidratillattstärka välfärdenochgenyvitalitetisvenskakommuner.dendiskuterarocksåvilka åtgärdersomkanskepånationellnivåochvilkainsatsersomkangörasi kommunernasjälvaförattgörasverigetillettmerattraktivtlandför invandrare.studienserdärförnärmarepåvilkabehovsverigeskommunerhar avinvandringistort medsärskiltfokuspåvilkaarbetskraftsbehovsomfinns ochhurdessakantydliggöras.behovenfinnsöverhelalandet,menärgenerellt settstörrejumindrekommunernaärochjumerperifertdeligger. Trotsbrinnandelågkonjunkturochhögarbetslöshetfannsdetenheldellediga jobbisverigeunder2009.vakansernauppstodoftainorrlandskommunermen fannsävenpåandrahållifrämstglesbygdsområden.enorsakäratt arbetsgivarnaskravintematchasitillräckliggradavdearbetslösaskompetens. Inomprivatsektorkandetgällatillexempelingenjörer,bilmekanikereller andratekniskayrken.effektenblirattföretagintekanexpanderalikasnabbt somdeönskarochdenpotentiellaekonomiskautvecklingenuteblir.inom offentligsektorfinnsocksåtjänstersomsvårligenkanbesättasmed arbetssökandeutanformellkompetens.detgällertillexempelläkare, tandläkare,sjuksköterskormedmera. VadsomkanskönjasidettaärdentilltagandebristenpåarbetskraftiSverige. Närvårbefolkningfårenalltstörreandeläldre,samtidigtsomattalltfärrebarn födsperkvinna,uppstårtillsistensituationdärinteensallaarbetslösaförmår fyllaluckorna.detgörattsverigemåsteöppnasigföratttaemotochattrahera enökadandelarbetskraftfrånandraländer. Justvälfärdssektornärredanberoendeavettinflödeavhumankapitalfrån utanförlandetsgränser.enligtstatistikfrånsverigeskommunerochlandsting (SKL)var11,9procentavallakommunaltanställdaår2007utrikesfödda, däribland11,1procentavallasjuksköterskor,15,5procentavalla undersköterskor,15,2procentavallavårdbiträdenoch17,0procentavövrig vård ochomsorgspersonal 1.Ilandstingenochlänenvar11,8procentavalla anställdautrikesfödda,däribland25,1procentavalllokalvårdspersonal,12,5 procentavallapsykologer,26,2procentavallaläkareoch24,5procentavalla tandläkare 2.Somjämförelsevar13,4procentavSverigestotalabefolkning utrikesföddår2007. Studieninnehållerocksåentabell(sid22)somtydligtvisarhurdekommuner somharnegativbefolkningsutvecklingskullehaftänhögreminussiffrorominte utlandsföddaflyttatdit,menocksåhurflerakommunersomidagväxerville krymptutaninvandring.ortersomuppvidinge,kramforsochsäfflekommer 1 SKL 2007, Anställda i kommuner med utländsk bakgrund SKL 2007, Anställda i landsting och regioner med utländsk bakgrund

7 sannoliktipraktikenbehövahundratalsnyainvandrareförattklarasinabehov avarbetskraft.förutomattstudienlyfterframattkommunernabehöver invandringförattminskautflyttningssiffrornaochförattfyllamångaavde samhällsbehovsomdenenskildakommunenhar,pekardenmotdemer dynamiskaeffekternaavinvandring.detfinnsmångaexempelisverigeochfrån liknandeländerpåattinvandraretillförsamhällennydynamikmed entreprenörskapochgenomattöppnabutiker,restaurangerochandraföretag. Dekanocksåöppnauppsvenskaföretagmotvärldenochöppnavärldenmot Sverige. Tidigareharmanförsöktattspridaflyktingarutöverhelalandetgenomdenså kallade helasverige strategin.resultatetvardäremotnegativt,och flyktingarnaförsämradesinpositionpåarbetsmarknaden 3.Invandrarekaninte tvingasflyttarunt,menmåsteattraherastillolikaplatser.därförärdetenviktig frågavarförinvandrareskaflyttatillkommunermednegativ befolkningsutveckling,givetattsvenskarintevillflyttadititillräckligmängd. Vadkandessakommunererbjudainvandraresomstorstadskommunernainte kan? FrågeställningenärinteunikförSverige.SiffrorfrånNorgevisaratt16,6 procentavallmänläkarnaidestörstastädernamedomgivningarärinvandrare, medansiffranfördeminstcentralakommunernaär35,5procent 4.Samtidig visarstudierfrånsverigeattutrikesföddaharenhögresysselsättningsgradi någramindrelandsbygdskommunersomgnosjöochemmabodaäni Stockholm,MalmöochGöteborg 5. Enmöjligförklaringfördettaärattendelkommunerharennäringslivsstruktur somärvälanpassadinvandrarnaskvalifikationerochsomlyckasmeddenså kalladematchningenavbehovochtillängligarbetskraft.vidareharde kommunersomredanidaguppvisarexempelpålyckad arbetsmarknadsintegrationdetgemensamtattdeharstarkalokalanätverk, sominkluderarnäringslivochideellaorganisationerochinågrafallinvandrare medsammabakgrundsomharhjälptdeenskildanykomlingarnaattkommain påarbetsmarknaden.deharocksåenarbetsmarknadsomlyckasvälmed matchningenavbehovochtillgängligarbetskraft. VaresigvivilldetellerejkommerSverigeatttvingaskonkurreraomutländskochsvensk arbetskraftpåenglobalmarknad.redanidagjobbarmånga svenskariandraländerochinomsverigemåstekommunernavarabereddapå attkonkurreramedvarandraomarbetskraften. Vilkahinderstårdåivägenförattsvenskakommunerskautnyttja invandringensfullapotential?studienslårfastattflerreformerpånationelloch lokalnivåmåstetillförattökaarbetsmarknadsintegrationenblandinvandrare. 3 Edin, Fredriksson & Åslund 2000, Settlement Policies and the Economic Success of Immigrants 4 Nationen 17 oktober 2009, 5 Carlsson 2007a, En plats för bosnier ; Klaesson & Andersson 2009, Här finns Gnosjöandan i Sverige ; Ekberg & Ohlson 2000, Flyktingars arbetsmarknad är inte alltid nattsvart 4

8 Alltförstorandelinvandraregårarbetslösaellerharförlitenkopplingtillden ordinariearbetsmarknaden.systemenförattekvivalerasinutbildningeller examenfrånandraländertillvadsområderisverigeärocksåalltförsvåraoch kompliceradeförattunderlättaettsnabbtinträdepåarbetsmarknaden. Kanskeviktigastärändåattkommunernablirmeraktivaiattgörasigattraktiva förinvandrargrupper.studienvisarattmångakommunersomidagharen negativbefolkningsutvecklinghargodamöjligheterattkunnaerbjuda fördelaktigaförhållandenförintegreringenavutrikesföddapå arbetsmarknaden.jämförtmedinvandrartätaförorteristorstädernakande ocksåerbjudabättreboendetillbilligarepris,samttryggareomgivningar. 5

9 1 Inledning Omnågraårkommerenstordelavbefolkningen,40 talisterna,attgåipension.de lämnarintebaraeftersigstoraluckorpåarbetsmarknadensommåstefyllas,deras åldrandekommerocksåattskapanyabehov.tillexempelkommersjukvårdenatt behövaförstärkningiframtidendå40 talisternasåsmåningomkommerattbehövamer hjälp. Lösningarnapådeproblemsomuppstårpågrundavarbetskraftsbristärolika;högre födelsetal,högreproduktivitetochhögrepensionsålderblanddesomredanäraktivapå arbetsmarknaden.detförstnämndaärsvårtattsnabbtåtgärdamedpolitiskaverktyg, detandrakanhanegativabieffekterpåkommunernasekonomi 6 ochdetsistnämnda kanendastpåverkasivissutsträckning.detärtveksamtomdetensamtkommeratt varatillräckligtförattmötaframtidaarbetskraftsbehovisverige. Därförkommerinvandringenattvaraendelavlösningenpåframtidens arbetskraftsbrist. Sermanpåenskildasvenskakommunerblirdettydligtattarbetskraftsbristenkommer attbliextrastoriframtiden.inågrakommunerärdetredanidagsvårtatthitta arbetskraft.påståendetgällerisynnerhetnorrländskaglesbygdskommuner,men frånflyttninghotarävenandraområdenilandet(setabell1).pågrundavennegativ befolkningsutvecklinghardessakommuneroftaennästantimglasformad befolkningspyramid(sefigur1):detfinnsmedandraordrelativtmångamänniskori skolålderochpensionsålder,menfåungaiförvärvsålder.resultatetidessakommuner blirattfärremänniskorjobbar,utförviktigasamhällsfunktionerochbidrartill kommunensekonomi,mendestoflerharbehovavutbildnings ochvårdtjänster. IenjämförelseharstorstädersomStockholmenomvändbefolkningspyramid:relativt mångaiförvärvsålderjämförtmedmänniskoriskol ellerpensionsålder.menutan dagensinvandringhadeenklarmajoritetavsverigeskommunerhaftennegativ befolkningsutveckling,ävenstörrestädersomgöteborgochmalmö. Invandrare 7 kanpotentielltfyllanågraavdebehovsomkommerattuppståiflerochfler svenskakommuner.dekanhjälpatillmedattbemannaindustrinochtjänstenäringenså välsomförvaltningen.redanidaggördedetistorutsträckning.enhuvudorsaktill dettaärattdeflestasominvandrartillsverigeäriförvärvsålder.trotsattflerochfler invandrareocksåskaffarbarnisverigeellersjälvablirpensionärer,kommerdet konstantainflödetavnya,ungamänniskorfrånandraländerhållaneremedelåldernhos 6 Enligt den amerikanska ekonomen William Baumol uppstår ett problem om produktiviteten inom privata sektorn ökar kraftigare än i resten av ekonomin. Om pensionerna följer lönerna och lönerna i offentlig sektor följer lönerna i privat sektor, kan det förvärra staten och kommunernas finansieringsproblem. Paradoxen benämns också som Baumols sjuka. 7 I denna studie användas begreppen invandrare och utrikesfödd som synonymt för en person som är född utanför Sverige och som bor i Sverige antingen under en kortare period eller permanent. 6

10 Figur1 denutrikesföddadelenavbefolkningen.någraflyttartillbakatillsittursprungsland efterfleraårsarbeteisverige.invandrarekommerintebarafrånolikadelaravvärlden, utanocksåmedolikakompetens.därmedkandetäckaolikabehovisvenska kommuner,såsomspecialistläkareellerundersköterskor. Svenskakommunerbehöveralltsåinvandringföratthjälpavändadennegativa befolkningsutvecklingenochförattfyllamångaavdesamhällsbehovsomdenenskilda kommunenhar.vidarekaninvandraregesamhällennydynamikmedentreprenörskap; genomattöppnabutiker,restaurangerochandraföretag.dekanocksåöppnaupp svenskaföretagmotvärldenochöppnavärldenmotsverige. Vilkahinderstårivägenförattsvenskakommunerskautnyttjainvandringens fullapotential?delsäralltförmångainvandrarearbetslösaellerarbetarväldigt lite,delsärinvandrarekoncentreradetillredaninvandrartätaområdennära storstäder.slutsatsenärdärmedattreformerpånationellochlokalnivåmåste tillförattökaarbetsmarknadsintegrationenblandinvandrare.sedanmåste Sverige,svenskarbetsmarknadochsvenskakommunergörasigmerattraktiva förinvandrare,eftersomdeframöverkommerattkonkurreramedvarandra ochandraländeromdenglobalaarbetskraften. 7

11 Tabell 1: Lista över kommuner med negativ befolkningsutveckling år Alvesta Hagfors Malå Säffle Aneby Hallsberg Markaryd Säter Arboga Hallstahammar Mellerud Sävsjö Arjeplog Haparanda Motala Söderhamn Arvidsjaur Heby Munkedal Tidaholm Arvika Hedemora Munkfors Timrå Askersund Herrljunga Mönsterås Tingsryd Avesta Hofors Nora Torsby Bengtsfors Hudiksvall Norberg Torsås Berg Hultsfred Nordanstig Tranemo Bjurholm Hylte Nordmaling Töreboda Boden Hällefors Norsjö Uppvidinge Bollnäs Härjedalen Nybro Vadstena Borgholm Härnösand Ockelbo Valdemarsvik Boxholm Högsby Olofström Vansbro Bräcke Jokkmokk Osby Vara Dals-Ed Kalix Oskarshamn Vetlanda Degerfors Karlsborg Ovanåker Vilhelmina Dorotea Karlskoga Pajala Vimmerby Eda Katrineholm Ragunda Vindeln Eksjö Kil Robertsfors Vingåker Emmaboda Kinda Ronneby Vännäs Essunga Kiruna Sala Västervik Fagersta Kramfors Sandviken Ydre Filipstad Kristinehamn Skellefteå Åmål Finspång Köping Skinnskatteberg Ånge Flen Laxå Smedjebacken Åsele Forshaga Lessebo Sollefteå Åtvidaberg Färgelanda Lilla Edet Sorsele Älvdalen Gislaved Lindesberg Sotenäs Älvsbyn Gnosjö Ljusdal Storfors Ödeshög Gotland Ljusnarsberg Storuman Örnsköldsvik Grums Ludvika Strömsund Östhammar Grästorp Lycksele Sunne Östra Göinge Gullspång Lysekil Surahammar Överkalix Gällivare Malung-Sälen Svenljunga Övertorneå Totalt 144 kommuner 8

12 2 Situationen i Sverige i dag Sverigeärettgottlandattlevai,ochdesomborhärleverlänge.Ettgeneröst välfärdssystemkombineratmedensnabbtökandeandeläldreställerhögakravpåde somskaarbetaochförsörjaalladesombehövervårdochomsorg.detkommerattblien utmaningförsamhälletatttahandomdenstoragenerationen40 talistersomnuärpå väguturarbetsmarknaden.pensionerskabetalasochframöverkommervårdenatt krävastörreresurser.försörjningskvoten 8 kommerattstigadrastiskt.enligt beräkningarfrånstatistiskacentralbyrån(scb)ärdennaidagrunt1,7,menväntasstiga till1,9runtår2040.samtligaiåldern20 64arbetardockinte.Endelstuderar,någraär arbetslösaochendelärsjukskrivna.omsysselsättningenblandbefolkningenförblir densammaframöversomunderår2004kommervarjesysselsattpersoniförvärvsålder attår2030försörja2,4personerinklusivesigsjälv. 9 EtthuvudproblemärattdetintefödstillräckligtmångabarnperkvinnaiSverige.Varje kvinnamåstefödaminst2,1barnförattbefolkningenskareproducerasigsjälv.dagens siffra1,9ärrelativthögieuropeiskjämförelse,menkanförväntassjunkaytterligare underdenärmasteåren.iscb:sbefolkningsprognoserframtillår2060beräknasett potentielltbefolkningsunderskottfrånår2030ochframåt. 10 Medandraord,antalet dödaöverstigerantaletföddaperår. EnminskandeochåldrandebefolkningäringenljusframtidsutsiktförSverige.Antalet skattekronorsombetalasintillvälfärdssystemetkommerattminskaochdetkanblien allvarligbristpåarbetskraftinomviktigabranschersomhälsovårdochskola.om Sverigeskakunnaundvikaettsådantscenariobehövsinvandring. Invandringens utveckling i Sverige Sverigeharhaftinvandringiallatider,meninvandringenharändratsinkaraktärsedan dentogfartefterandravärldskriget.dåkomfrämstarbetskraftsinvandrare.detsverige dekomtillupplevdeenkraftigekonomisktillväxtochbehövdeinvandrarnas arbetskraft.periodvishadeinvandrarehögresysselsättningsgradäninfödda. Invandrarnautgjordedåenbartenlitenminoritetavbefolkningen;1960utgjordede utrikesföddafyraprocentavsverigesbefolkning. Sedandessharinvandringensmönsterändratsdramatiskt.Numerutgörutrikesfödda ungefär14procentavsverigesbefolkning.ekonomiskaproblemoch konjunkturnedgångar,bådeislutetav1970 taletochibörjanav1990 talet,gjorde mångainvandrarearbetslösaochmångaharsedanaldriglyckatskommatillbakapå 8 Försörjningskvoten = Hela befolkningen dividerat på befolkningen år (hur många varje person i åldern måste försörja inklusive sig själv). 9 Detta är också känt som försörjningsbördan = totalbefolkningen dividerat med faktiskt antal sysselsatta i åldrarna SCB 2007, Den framtida försörjningsbördan: Törs vi tro på framtiden? 10 SCB 2009, Sveriges framtida befolkning , s.17 9

13 Figur2 Försörjningskvoten i landets kommuner 2000 och 2030.!!!! 1,821 t ill 2,061 (96) 1,757 t ill 1,821 (93) 1,52 till 1,757 (100) 2,15 till 2,64 (35) 2,061 till 2,15 (54) 1,821 till 2,061 (174) 1,757 till 1,821 (18) 1,52 till 1,757 (8) arbetsmarknaden.vidarehararbetskraftsinvandringenförändratstillattomfattamer anhörig ochflyktinginvandring.därmedharsysselsättningsgradenhosinvandrare sjunkit.idagärdensåkalladeförvärvsintensiteten 11 blanddesomärföddautanför EU/EEC53,6 12 procent,medandenär81,8procentförinrikesfödda. InvandringkanvaraendelavlösningenpådendemografiskautmaningsomSverige kommerattmötaiframtiden.islutetav2008ändradesocksålagensåattdetblev lättareförinvandraresomharskaffatsigjobbattfåuppehållstillståndisverige.genom sittmedlemskapideneuropeiskaunionenochunionensexpansionharsveriges arbetsmarknadöppnatsuppförmänniskorfråncentral ochösteuropa. Meninvandringutanintegrationkommerinteattlösanågraproblem,utantyvärr förstärkadem.exempelvisgenomenhögreförsörjningsbörda. 11 Förvärvsintensitet = Andel sysselsatta dividerat på totalt antal i åldersgruppen år 12 SCB. Sysselsättningsgraden bland invandrare är dock underskattad eftersom utflyttningen från Sverige är underrapporterad. 10

14 Invandringens effekt på inhemsk arbetsmarknad och ekonomi Enligtflerastudierärinvandringenspåverkanpåsysselsättningenochlönenivånför inföddasvenskarmarginell. 13 Argumentetattinvandrarekonkurrerarutinhemsk arbetskraftärdärförintehållbart.enannanfrågaärinvandringenspåverkanpå statsfinanserna.eftersomenstörredelavinvandrarnaäriförvärvsålderjämförtmed infödda,kaninvandrareiprinciplätttillföradeoffentligafinansernameränvadde mottaritransfereringar.denhögaarbetslöshetenigruppengördockattdennaeffekt uteblirinuläget. Attexaktberäknahurmycketinvandringentillförellerkostarstatsfinansernaärsvårt. JanEkberg,professorinationalekonomi,haruppskattatdenårligakostnadenför utrikesföddaochderasbarntillungefär40miljarderkronor. 14 Siffrornaärdockmycket osäkra,ochdetärintegivetattinvandringframöverkommerattkostastatenmerän denbidrarmed.detfinnsflerasättatträknautinkomsternaochutgifternavid invandring.antingenberäknasskatteinkomsterminusbidragochutgifterföralla invandrareförettgivetår(somekberg),ellersåkanmanräknapåhurdenenskilda invandrarenbidrartillekonomingenomhelasittuppehållilandet.enligtjournalisten PhilippeLegrainbordemanräknainsamtligaskatterochtransfereringartillochfrån invandrareunderheladerastidisverige,ochderasbarnochbarnbarnbörtasmedi beräkningen.hanpekarocksåpåuträkningarfråntillexempeltysklandochusasom visatattinvandringbidrarpositivttillstatsfinansernaochdärmedocksåtillde inrikesfödda. 15 EnberäkningavKjetilStoreslettenfrån2003visarattSverigekantjäna potentielltöver200000krperpersoniåldern20 30årsominvandrartilllandet. 16 Andrastudiervisarattinvandringenkanökahandelnmedinvandrarnasursprungsland, tackvarederaskunskapomkulturenochekonominidetområdedeharemigrerat ifrån. 17 Vidarekandenkunskapochkompetenssomutrikesföddatarmedsigini svenskaföretagocksågynnadeninhemskamarknaden. 18 Ettproblemmedovan nämndauträkningarärattdeintevisareffekternapåkommunalnivå,utanenbartpå nationellnivå. Invandrarekansåvälavhjälpadenarbetskraftsbristsomfinnsimottagarlandet sombidratilldestatligaochkommunalafinanserna,samtskapanyajobboch behov.självklartkommerinvandrarnaattökaefterfråganpåsammatjänster sominrikesföddabehöver,bådeoffentligaochprivatasådana.avde förvärvsarbetandeinvandrarnaärdockenstörreandelföretagareände 13 Se Ekberg 2009, Invandringen och de offentliga finanserna, s. 51ff; Kerr & Kerr 2008, Economic Impacts of Immigration: A Survey 14 Expressen 9 april 2008, 15 Legrain 2008, Is free migration compatible with a European-style welfare state? 16 Storesletten 2003, Fiscal Implications of Immigration A Net Present Value Calculation 17 Head & Ries 1998, Immigration and Trade Creation: Econometric Evidence from Canada ; Hatzigeorgiou 2009, Migration och handel uppmuntrar invandring utrikeshandel? 18 Se Andersson & Thulin 2008, Globalisering, arbetskraftens rörlighet och produktivitet, s för ett större urval av internationell forskning på området. 11

15 inrikesfödda 19,vilketinnebärattinvandrarekantillföravitalitettilllokala samhällen.iflerakommuneröppnardemataffärer,restaurangeroch videobutiker,såvälsomit företagochpr byråer.deskaffarbarnochskaparpå detvisetgrundförutsättningarförattupprätthållaskolorilands och glesbygdsområden.ochliksominföddablirdeocksågamlaochkommeratt krävavårdochomsorg. 19 Enligt SCB var 8,7 procent av inrikesfödda förvärvsarbetande företagare, medan motsvarig siffra för utrikesfödda var 9,4. Siffrorna här och på flera andra platser i denna studie är hämtade från SCB:s temasida för integration, och några gånger använda till egna beräkningar. Se aspx 12

16 3 Svenskakommunerssituation SomtidigarenämntsskulleSverigeidaghaftennegativenbefolkningsutvecklingutan invandringentilllandet.detgällerävenflerastörrestädersommalmöochgöteborg. MedandenframtidademografinutmanarSverigepånationellnivåärdenredanidagen utmaningförmångasvenskakommuner.envariationibefolkningsutvecklingär normalt,menendelkommunerdrabbasnuavenjämnnedgångochkommerdärförfå problemattuppfyllaprimäravälfärdsuppgifter,somvårdochutbildning. Mellanår2000och2008hade144svenskakommunerennegativ befolkningsutveckling.dessakommunerfinnsprimärtinorrland,menäveniandra delaravsverige,ochpräglasavlands ochglesbygdutanförpendlingsavståndtillstörre tätorter.baseratpåstatistikfrånscbkanvipekapånågragenerellakänneteckenför dessakommuner: Befolkningenharenhögremedelålder(medelåldernfördessakommunerär44,3 årmedanmedelåldernförhelasverigesbefolkningär41år).befolkningeni Pajalakommunharenmedelålderpå48,3år. Enmindreandelavbefolkningenärhögutbildad(12procentharminsttreårs utbildningpåhögskolenivå,jämförtmed22procentisnittförallasvenska kommuner).iflerakommunerliggersiffransålågtsomåttaprocent. Enmindreandelavbefolkningenärutrikesfödd(8,8procentavbefolkningenär utrikesfödd,jämförtmednärmare10,2procentisnittförallasvenskakommuner och14procentförhelasverigesbefolkning 20 ). MarkantaundantagärkommunernalängsTorneälvendärenstordelavbefolkningenär föddifinland.exkluderarvidesomärföddainordensjunkerandelenavbefolkningen somärutrikesföddide144kommunernatill5,3procentmedandenär7procentför allakommuneroch10,9procentförbefolkningenihelariket.trotsattalladessa kommunerharennettoinflyttningfrånutlandetsomärrelativtsettnågotstörreänför helariket(inflyttningenutgjordeår20080,55procentavbefolkningenidessa kommuner,jämförtmed0,53förhelasverigesbefolkning),ärdettaintenogföratt kompenseraförnettoutflyttningengentemotandrasvenskakommuner( 0,68procent avbefolkningenår2008). Resultatetavutflyttningenblirdärmedenbefolkningsminskning.Ungamänniskor mellan20och30ärensärskiltmobilgruppsomoftaflyttarfrånmindrekommunertill störrestudieortersomuppsala,stockholm,göteborgochlund.särskiltärkvinnor 20 Skillnaden i siffran för alla Sveriges kommuner och den för hela Sveriges befolkning beror på att alla kommuner räknas som likvärdiga enheter när man räknar medelvärde för dessa. När man räknar medelvärde för hela befolkningen är varje invånare en enhet. Eftersom att folkrika kommuner generellt har en större andel utrikesfödda av sin befolkning samtidigt som att flerparten av Sveriges kommuner är relativt små, underskattas totalt andel utrikesfödda. 13

17 överrepresenterade.enligtsiffrorfrånscbuppleverallalänförutomuppsala, Stockholm,VästraGötalandochSkåneettnegativtflyttnettoavungakvinnor.Eftersom desällanflyttartillbakatillursprungsortenfödsmarkantfärrebarnide utflyttningsdrabbadedelarnaavsverige. Omintetrendenvänder,såattungaflyttarhemochdekvinnorsomborkvari kommunernaföderflerbarn,kommerbefolkningensmedelålderattstiga.ocheftersom flergåripension,kommerdetattblifärresomarbetarochbidrarmedskatttillde kommunalafinansernaiframtiden.medandraordkommerförsörjningskvotenper personiförvärvsålderattöka.scbharutarbetatkartorförhurförsörjningskvotensåg utår2000ochhurvikanförväntaossattdenserutår2030enligtprognoseröver befolkningsutvecklingen. Invandrares kapacitet och kompetens Ettstortproblemiflerasvenskakommunerärattjobbstårlediga,vilkethindraratt utvecklingengårframåt.mittunderenfinanskris,ochtrotsarbetslöshet,ökadeantalet vakanser 21 inomdenprivatasektornivästerbottenochnorrbottenslän(övre Norrland)undertredjekvartalet Iefterföljandekvartalökadeävenantal vakanserimellerstanorrland. 23 IallaandradelaravSverigeminskadeantaletvakanser. Attdetfinnsledigajobbtrotsarbetslöshetkanantasvararesultatetavatt arbetsgivarnaskompetenskravintematchasavdearbetslösaskompetens.inomprivat sektorkandetgällatillexempelingenjörer,bilmekanikerellerandratekniskayrken. Effektenblirattföretagintekanexpanderalikasnabbtsomdeönskarochden potentiellaekonomiskautvecklingenuteblir. Inomoffentligsektorfinnsocksåvakanser,medmångaluckorsomsvårligenkanfyllas avmänniskorutantillräckligkompetens.detgällertillexempelläkare,tandläkare, sjuksköterskormedmera.redanidagutgörutrikesföddaenstorandelavdeanställda inomvården.enligtstatistikfrånsverigeskommunerochlandsting(skl)var11,9 procentavallakommunaltanställdaår2007utrikesfödda,däribland11,1procentav allasjuksköterskor,15,5procentavallaundersköterskor,15,2procentavalla vårdbiträdenoch17,0procentavövrigvård ochomsorgspersonal. 24 Ilandstingenoch länenvar11,8procentavallaanställdautrikesfödda,däribland25,1procentavall lokalvårdspersonal,12,5procentavallapsykologer,26,2procentavallaläkareoch24,5 procentavallatandläkare. 25 Ennationelljämförelsevisaratt13,4procentav befolkningenvarutrikesföddår2007. Fördelningenavutrikesföddaanställdaikommun,landstingellerregionerinomriket följerihöggradfördelningenavutrikesföddagenerellt.istockholmslänvar23,6 procentavbefolkningenutrikesfödd2007,medansiffranblandanställdailandstinget 21 SCB definierar vakans som ett ledigt jobb som skulle behövas tillsättas omgående och som är obemannat. 22 SCB 2009, Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 3:e kvartalet SCB 2009, Konjunkturstatistik över vakanser, resultat från 4:e kvartalet SKL 2007, Anställda i kommuner med utländsk bakgrund SKL 2007, Anställda i landsting och regioner med utländsk bakgrund

18 var20,1procent.ijämtland,somharlägstandelutrikesfödda,ärsiffrorna6,0procent respektive4,4procent.eftersomutrikesföddaäröverrepresenteradeblandläkarekan därförenlågandelutrikesföddaienkommunellerettlänresulteraiettrelativtsett ännumindreutbudkvalificeradeläkare.dekommunersomnuuppleverenåldrande befolkningärocksådemedlägreandelutrikesfödda.konsekvensenblirsämre hälsovårdistoradelaravsverigeskommuner. Under2008utgjordeinrikesfödda86,2procentavSverigesbefolkning,medan inrikesföddasandelavbefolkningenmedeftergymnasialutbildningenbartvar83,8 procent.skillnadenär2,4procentenheter.människorföddautanförnordenutgjorde undersammaperiod10,9procentavsverigesbefolkning,men13,6procentavdemed eftergymnasialutbildningsnivå.utrikesföddavardärmedöverrepresenteradeblandde medhögreutbildningmed2,7procentenheter.ocksåieuropeiskjämförelsehar invandraresomkommertillsverigerelativthögutbildning.omvibortserfråndestörre städernaärskillnadeniandelhögutbildadeännustörre.utrikesföddabidraralltså redanidagtillattökaandelenhögutbildadeimindrekommuner.pådetsättetbidrar invandringtillökadkompetensochspecialiseringikommunersomannarspräglasaven lägreandelhögutbildadeänövrigalandet. Integration, arbete och entreprenörskap Somredannämntskaninvandringenenbartnåsinfullapotentialominvandrarnahar arbete.integrationenavinvandrarepådensvenskaarbetsmarknadenärenfrågasom skaparmycketdebatt,menerfarenheternadenbyggerpåkommeroftafråndestörre städernasomstockholm,malmöochgöteborg.situationenimindrekommunersomde mednegativbefolkningsutvecklingärnågotannorlunda: Enmindreandelavdeutrikesföddaide144kommunernasomupplevdenegativ befolkningsutvecklingsedan2000ärförvärvsarbetande(49,5procentjämfört med53,6procentavallautrikesföddairiket). Enstörreandelavdeutrikesföddasomärförvärvsarbetandeärföretagare(11,7 procent,jämförtmed9,4procentförallautrikesföddairiket). Statistikenvisarpånågraskillnadermellankommunerna,mendöljerskillnaderinom gruppen.iövertorneåär17,6procentavallasomärföddautanföreu/efta förvärvsarbetande,medansiffranförgnosjöär76,4procent.vadförklarargnosjös relativaframgångochövertorneåsutmaning? Enaspektsomavgörutrikesföddasmöjlighetattbidratillsvenskakommunersekonomi ärvarfördeflyttadetillsverige.människorsomharflyttattillsverigeförattsökaskydd harenligtscblägresysselsättningsgradänandrautrikesfödda. 26 Dessainvandrares möjlighetattsnabbthittaarbeteisverigetycksvarasämreäntillexempel arbetskraftsinvandrares.mångaärtraumatiseradeefterkrigochkonflikt,deharofta haftettlängreuppehållfrånarbeteochharkanskespenderatenlängretidi flyktingläger,ochkommeroftafrånkulturersomärmycketolikdensvenska.samtidigt 26 SCB 2009, Integration utrikesfödda på arbetsmarknaden 15

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37%

Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% Kommunkod Kommun Klassning Andel företag som har en kvinna som operativ företagsledare 2008 2006 0186 Lidingö Storstadsområden 38% 37% 0162 Danderyd Storstadsområden 38% 37% 0187 Vaxholm Storstadsområden

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1 Stockholms län Botkyrka 4 398 6 079 2 090 2 644 3 524 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 730 426 Danderyd 4 810 4 923 1 895 5 533 1 397 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 553 249 Ekerö 6 144 6 074 1 939 2 991 1 363

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Bilaga 4a Resursanvändning

Bilaga 4a Resursanvändning Bilaga 4a Resursanvändning Variabler: : Undervisningskostnaden per elev i relation till totalkostnaden per elev. : Den övriga kostnaden per elev i relation till en per elev. : Antal elever per lärarheltidstjänst

Läs mer

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen

Rapportrubriker. Svaren per kommun. Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Bilaga 2 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Konkurrens från kommunens verksamheter mot de privata företagen Rapportrubriker 0 Hur tycker att läget

Läs mer

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster

Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Bilaga 1 till Kommunal säljverksamhet Sälj bolag, inte varor och tjänster Svaren per kommun Fråga: Hur viktigt tycker du det är att sälja kommunala bolag för att skapa goda förutsättningar för företagande

Läs mer

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 2017 Kommun BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: 2016-10-21 KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 DALARNAS LÄN AVESTA 0 Beslutsdatum: 2016-10-25 BORLÄNGE 79 FALUN

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6)

, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6) 2016-12-22, Dnr 2016:1373 Beslutsbilaga 1 sid. 1 (6) Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa Skolverket

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Ranking vindligan 2012

Ranking vindligan 2012 Ranking vindligan 2012 Rankingen baseras på en detaljerad kartläggning av hur mycket det blåser i olika delar i Sverige som genomförts av forskare vid Uppsala universitet på uppdrag av Energimyndigheten.

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

KOMMUN (soterade efter. KOMMUN (bokstavsordning) Skadade och dödade SKADADE OCH DÖDADE

KOMMUN (soterade efter. KOMMUN (bokstavsordning) Skadade och dödade SKADADE OCH DÖDADE Statoils och NTF:s trafikskadeindex 2013 Indexet rankar Sveriges 290 kommuner utifrån hur många som skadades eller omkom på de kommunala vägarna under 2012, i förhållande till kommunens befolkningsmängd.

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2

Tabell F.12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal 2 Stockholms län 14 127 535 5 416 782 8 710 753-3% Botkyrka 450 543 Inget huvudbibliote 450 543-9% Danderyd 245 903 107 907 137 996-2% Ekerö 134 134 109 684 24 450 16% Haninge 448 714 263 374 185 340 3%

Läs mer

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL

Prestationsmål 2 Utredning /behandling Nej. Prestationsmål 3 SIP SoL Kommuner Stockholms läns Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands

Läs mer

Resultat 01 Drivmedel exklusive fordonsgas

Resultat 01 Drivmedel exklusive fordonsgas Resultat 01 Drivmedel exklusive fordonsgas Geografiskt Ale Statoil St1 Alingsås Statoil St1 Alvesta Statoil Aneby Arboga Statoil Arjeplog St1 Arvidsjaur Statoil Arvika Statoil St1 Askersund Statoil St1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun 2016 - uppdelat per län AB Stockholm Sundbyberg 79 303 173 75 55 108 Solna 81 305 46 233 26 80 Vaxholm 103 345 76 254 15 107 Nacka 107 353 113 239 1 116

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Einwohnerzahlen im Land, Kommunen und Gemeinden per 31. Dezember 2015 Riket 9'851'017 22'362 26'589 22'525 4'064 31'971.. 31'971 14'303.. 14'303 17'668.. 17'668 630 01 Stockholm 2'231'439 7'283 6'825 4'003

Läs mer

ÅRSPLANERING FÖR MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA INOM RAMEN FÖR BOSÄTTNINGSLAGEN (2016:38) UNDER (13)

ÅRSPLANERING FÖR MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA INOM RAMEN FÖR BOSÄTTNINGSLAGEN (2016:38) UNDER (13) ÅRSPLANERING FÖR MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA INOM RAMEN FÖR BOSÄTTNINGSLAGEN (2016:38) UNDER 2016 2016-02-25 1(13) BLEKINGE LÄN Karlshamn 23 16 7 5 2 Karlskrona 78 3 75 8 1 8 8 8 8 9 8 9 2 6 Olofström 0 0

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2015 och befolkningsförändringar Totalt Riket

Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2015 och befolkningsförändringar Totalt Riket Riket 9 851 017 103 662 114 870 90 907 23 963 134 240.. 134 240 55 830.. 55 830 78 410.. 78 410 1 289 01 Stockholm 2 231 439 33 395 29 381 15 830 13 551 76 678. 41 480 35 198 57 063. 38 783 18 280 19 615.

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2016 och befolkningsförändringar 1 juli - 30 september Totalt

Folkmängd i riket, län och kommuner 30 september 2016 och befolkningsförändringar 1 juli - 30 september Totalt Riket 9 954 420 48 089 30 580 21 204 9 376 50 401.. 50 401 13 011.. 13 011 37 390.. 37 390 1 323 01 Stockholm 2 260 795 12 317 7 624 3 629 3 995 25 620. 12 985 12 635 17 596. 13 050 4 546 8 024. -65 8

Läs mer

Kommunala skattesatser 2010 Län Kommun Total

Kommunala skattesatser 2010 Län Kommun Total Kommunala esatser esats al Hela riket 31,56 20,74 10,82 Stockholms läns Botkyrka 32,23 20,13 12,10 Danderyd 29,30 17,20 12,10 Ekerö 31,33 19,23 12,10 Haninge 32,18 20,08 12,10 Huddinge 32,05 19,95 12,10

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer