Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari Amerika-bok. Isidor Kjellberg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg."

Transkript

1 Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari Amerika-bok af Isidor Kjellberg. Anteckningar från författarens besök i Nya Verlden år 1890 om huru våra dervarande vänner och anförvandter, bröder och systrar, ha det. Nyårsgåfva år Från Östgöten till dess prenumeranter.

2

3 I N N E H Å L L Lifvet på ett emigrantfartyg öfver Nordsjön. 1 På Atlantiska oceanen. Bland tredje-klass-passagerarne. (Den stora mängden af emigranter). 3 Emigrationens grunddrag är vemod. 4 Staden Qvebec, 7 Färden på S:t Lawrencefloden 8 I New-York. 9 I Philadelphia. 11 Bland svenskar i Chicago. 14 Huru man repade sig efter den stora branden Chicago efter branden 20 Här ä svenskar, hör jag. 20 Stockholm, Wisconsin. 20 Huru ha vanlige arbetare det här i trakten? 23 Genom svenske farmares distrikt. 24 En mindre jordbrukares vilkor och ställning. 27 Minnesota. 31 Minneapolis. 34

4 Kypare, konstiga ur svensk synpunkt. 35 En f. d. svensk kronofogde, affischör. 36 Från Östergötland och Linköping 36 Något långsökt slägtskap. 37 Huru tjensteqvinnorna ha det. 38 Ett ord om de amerikanska qvinnorna i allmänhet. 40 Svensk kyrka på Amerikas landsbygd. 48 Landtbrukaren i Amerika, 50 Skomakeriarbetarnes vilkor. 53 Ett ord om hemvändande emigranter. 59 Redaktionella rättelser 63

5 Länstidningen Östgöten, Linköping. År 1893 och allt framgent. Frisinnad, arbetar tidningen ÖSTGÖTEN, sedan tjugu år tillbaka, för att här i landet demokrati (folkstyrelse) må aflösa det, fortfarande rådande fåväldet, så att hela folket får, hvar en med sin röst, deltaga i rådslag och beslut, angående de allmänna angelägenheterna. De ännu gällande politiska och kommunala röstskalorna framhöll tidningen alltid såsom förkastliga. Folkligt sinnad, står Östgöten, lika mycket af förnuftets öfvertygelse, som af hjertats drift, på småfolkets på medelklassens och underklassens sida. Med uttrycket medelklass menas här, icke den del af samma klass, som, på grund af lycklig ekonomisk ställning, förhäfver sig öfver de ringare och osjelfständigt går öfverklassärenden, utan den medelklassmängd, som står den egentliga underklassen närmast, t. ex. vanlige handtverksmästare, små löntagare i statens tjenst, skollärare och underofficerare, anspråkslöse handelsmän, mindre arrendatorer, affärs- och industribiträden m. fl., hvilka, mer och mindre sedda öfver axeln, bära dagens tunga och hetta. För de simple arbetarne i stad och på landsbygd intresserar sig Östgöten icke minst, som man vet. Bland öfverklassens folk håller Östgöten naturligtvis på och aktar hvar och en, som är menniska och verkligt kristen, gent emot de små och dessas lycka. I religiöst hänseende: Östgöten anser, att ingens religiösa öfvertygelse får kränkas af staten eller enskilte. För resten, Östgötens åsigter och verksamhet äro kända af snart sagdt alla, under hvilkas ögen dessa rader komma. Och då nu Östgöten, en fullständig länstidning, är den billigaste, liksom den uppriktigaste och trognaste, må folk i stad och på landet allt allmännare upptaga och hålla fast vid detta blad, hvilket aldrig svek. För helt år är hos hvarje postanstalt Länstidningen Östgötens prenumerationspris blott 5 kr.; proportionaliter mindre för kortare tid.

6 Välj alltid ut åt eder den vakne, sjelfständige och pålitlige Östgöten framför hvarje annat blad! För Östgötens redaktion: Isidor Kjellberg.

7 Lifvet på ett emigrantfartyg öfver Nordsjön. Det är på en af det mäktiga Wilsonbolagets allra ståtligaste ångbåtar, «Ariosto», hvars ankare nu lyftes från Göteborgs redd, för färd till engelska staden Hull. De allra flesta passagerarne äro emigranter, hvilka fylla hela däcket; omkring 600, säger man; män, qvinnor och barn, de fleste tydligen helt glada i hågen; blott ett och annat dystert ansigte och något enstaka förgråtet ögonpar; nästan uteslutande folk af arbetsklassen, lärlingar, gesäller och drängar från landet; stadsjungfrur och landsflickor. Ett långt stycke utefter kajen samt på en och annan der liggande ångbåt står en stor menniskomassa, utbytande hviftningar med dem ombord, hvarvid det visst icke är så noga, om de känna hvarandra eller ej. Allt efter som vår ångare går fram med sakta fart fortsättas hviftningarna till och ifrån alla stillaliggande och mötande små och stora farkoster. Vid Lindholmens mekaniska verkstad är ett ångfartyg alldeles fyldt med verkstadsarbetare, hvilka anslå någon stund af sin middagsrast till att genom oupphörligt förnyade, eftertryckliga hurrarop önska emigranterna lycka på resan. På berget följa många qvinnor och barn vårt fartyg med både ögon och ben så långt som möjligt. I detta allmänna afskedstagande ligger helt visst hos de qvarstannande ett uttryck af de flestas egna drömmar att förr eller senare få komma öfver till Amerika; det menar: Lyckliga ären I, gifve Gud att vi snart finge följa efter! Huru man på somliga håll inbillar sig sjelf och söker öfvertyga andra om, att Sverige är ändå bäst: bereddes plötsligt alla, som önskade det, tillfälle att få resa till Amerika och fingo de på köpet löfte om en första, anspråkslösare sysselsättning der, skulle Sverige med ens bli förvandladt till ett öde-land, der allt afstannade och fortsattes [4] i ohjelpligt upplösningstillstånd af brist å arbetare. Man må tänka och säga hvad som helst om detta, att det vore höjden af otacksamhet mot ett lyckligt, älskvärdt fosterland, sakförhållandet står i alla fall qvar.

8 2 Efter en halftimmes färd ut åt Nordsjön, då fartyget börjat gå med full maskin, ser det bland samtliga emigranterna ut, som företoges här blott en liten lustresa med återkomst samma dag. Jublet måste kallas allmänt. Man gnolar och sjunger idel glada sånger, man pratar och skrattar i kapp på alla håll, man tar hvarann i famnen och svänger omkring, ja, man formligt dansar, här i takt efter egna röster, der, på fördäck, efter ett handklaver, man med man, qvinna med qvinna, det är inte så noga. «En fosterlandsvän» af det mest bastanta slaget, en sådan, som sitter välmående och trind i sin länstol och omöjligt mäktar begripa, huru någon enda menniska kan vilja lemna Sverige, han skulle väl träffats af slag vid anblicken af denna uppsluppenhet. Det må erkännas att till och med undertecknad, den så pass förhärdade, knappt kunde tro sina, mera kosmopolitiska ögon. Vore kanske, frågade han sig sjelf i första häpenheten, anledningen till allas glada sinnesstämning att söka i tillfälligt anlitande af bränvinsflaskan? Men, nej, tycktes denna gissning slå in på en eller två, så voro dock alla andra «spik nyktra». Stackars moder Svea! Det är något galet med dig, då dina söner och döttrar styfbarnen, dina kunna så lätt skiljas ifrån dig. Ve vårt ringa, fattiga folk, hos hvilket ställningarna och förhållandena äro sådana, att de allt fortfarande framtvinga emigrationsströmning! Dessa blodtappningar hota ju att fullständigt ta lifvet af dig. Emigrantmängden på denna ångbåt utgjordes uteslutande af unga, friska och starka menniskor mellan 18 och 30 års ålder. Pojkarna och flickorna så lusteliga resa? Åt gubbarna och gummorna de räcka länger näsa. Adjö båd mor och far, [5] som måste stanna qvar! Kanhända nästa sommar

9 att ni oss efterkommer. 3 Så ungefär lyder en emigrant visa, som jag hörde för åtskilliga år sedan. Och den sjunges nog lika friskt i dag. Dagen var således uteslutande glad, men fram på aftonen började känslorna bli blandade, icke till följd af hemsjuka, utan af sjösjuka. Utefter den med högt galler försedda relingen sågs den ena efter den andra mest fruntimmer lägga sig ned, i det närmaste framstupa, och «föda fiskarne», som engelsmännen på en artig omväg kalla ett visst slags ömma utgjutelser på sjön. De fleste voro glada att efter hand få krypa ned under däck, och dit måste äfven till slut den siste våghalsen taga vägen, sedan han af den, allt hänsynslösare inbrytande sjön fått några grundliga öfversköljningar. Nästa dag, då vågorna gingo åtskilligt högre än fartyget, såg man under hela tiden knappt till någon enda bland alla emigranterna. Sjösjukan hade nog fått full makt med nästan alla tredjeklass-passagerarne, så väl som med de andra klassernas. Men den dagen med dess följande, icke mycket lugnare natt gick, huru lång den än var der man kunde hvarken sitta, ligga eller stå ordentligt till ända, den också, liksom allt annat i denna förgängliga verld. Nästa morgon, redan vid 8-tiden, befann man sig i den lugna hamnen vid engelska staden Hull, der emigranterna måste stanna ombord ännu ett dygn, för att derefter ledsagas direkt till jernvägsstationen och fara till den omkring 5 timmars jernvägssträcka derifrån belägna staden Liverpool, der de stora Amerika-ångfartygen äro förtöjda. [6] På Atlantiska oceanen. Bland tredje-klass-passagerarne. (Den stora mängden af emigranter). Desse utgöra naturligtvis den allra största delen af fartygets lefvande last och bilda den mest brokiga tafla, man kan tänka sig. Hela nedra däcket upptages, helst när vädret är som vackrast, af dem, män, qvinnor och barn, somliga klädda som landsbor, andra

10 4 som stadsfolk; skägglösa pojkar och lurfvige män; mjölkansigten vid sidan af väderbitna kinder; slurfviga matronor och pyntade ungmör; grofarbetare och bodbetjenter; oändlig språkförbistring: svenska och engelska, norska och franska, danska, ryska och tyska samt kanske ändå flere språk om hvarandra, ofta obegriplig fråga på det ena språket och lika litet begripligt svar på det andra tungomålet; otvunget skratt, vexlande med sötsura grin öfver oförstånden och missförstånden. Somliga sitta i slutna kretsar, hvar och huru det bäst bär till; andra ligga för sig sjelfva med baken i vädret och någon bok under näsan. Somliga promenera, par om par, fram och åter, knuffande och knuffade af de mötande, andra stå uppradade utefter relingen och föra muntert samspråk eller mera allvarligt samtal. Huru man bär sig åt, vill sjölifvet och vistandet på däck ändå bli enformigt i längden; skämtet, samtalsämnena, lekfullheten och kurtisen mellan de unga kunna icke räcka oafbrutet, utan någon hvila, och så får man för någon timme fram på eftermiddagen se mest hela församlingen hängifva sig åt en half dvala, hvar och en försjunken inom sig sjelf, mången säkerligen tänkande på, hvad han lemnat, och drömmande om framtiden. Det är dock icke lek för desse, om hela den öfriga verlden oerfarna mödans män och qvinnor att genom utvandringen hafva slitit sig ifrån allt, hvarvid de derhemma mer eller mindre fastvuxit. Det ligger nog i detta företag ett strängt allvar, hvilket, midt under de ljusa förhoppningarna om en lycklig framtid i det fria landet, för någon stund tränger sig på hvar och en. [7] Emigrationens grunddrag är vemod. Genom dess väsende går en qvalfull suck från de gamla, förtorkade, misslyckadt uppsminkade kungadömenas försnörda bröst, från de stater, der en del af deras inbyggare får för mycket, så att det återstående ej räcker till nödtorftigt andligt och lekamligt

11 5 uppehälle, icke till menniskan värdig näring för själ och kropp åt alla öfriga, Under tredjeklass-passagerarnes däck äro flere rum afskrankade från golf till tak och försedda med dörrar. Hvart och ett af dessa rum hyser företrädesvis någon viss nationalitet, i hundratal, om det gäller. Här äro svenskar, norrmän och finnar samlade i ett rum, hvilket har långa rader hängmattor i st. f. träsängar. Hvad de göra, våre landsmän, när de vistas under däck om dagen? Jo, vid flere bord under fönsterventilerna äro de ifrigt sysselsatta med att spela kort: somliga ligga lång del af dagen i sina hängmattor och andra sitta, samtalande på sina kistor och i trappuppgångarne. Våra landsmän härinne beklaga sig enstämmigt öfver de finska kamraternas osnygghet. «De förstöra all den trefnad, som annars möjligen skulle råda här. De förpesta hela rummet med sin osnygghet, hvilken gör sig gällande lika ogeneradt vid matbordet, der de gräfva i maten med både «händer och fötter». Så försäkrar en hurtig skomakare från Gellivara, och han tillägger att en finne kan aldrig, aldrig bli ren. Närmast detta skandinavernas rum är ett, ändå större och åtskilligt ljusare, uteslutande för fruntimmer, bland hvilka de gifta, liksom deras resp. män, icke äro särdeles nöjda med den här anordnade skilnaden till säng och säte, som dock, närmare betraktad, torde vara bäst öfverensstämmande med god ordning. Fruntimmernas rum har icke hängmattor, utan stora sängar af omåladt trä, den ena öfver den andra, hvarje säng så stor, att den ledigt rymmer tre till breds, fyra också, om det kniper. Så kan en moder hafva sina barn hos sig om natten, såvida de ej äro flere än tre, och så många tillhöra flere emigrerande familjer. Det går väl an när alla barnen, möjligen med [8] undantag af det sist tillkomna, äro någorlunda försigkomna, så att de kunna stå och gå för sig sjelfva, men något ängsligt ser det ut der, som här och säkerligen på hvarje emigrantfartyg, hustru och man föra med sig ett barn,

12 6 som ligger vid bröstet, ett andra som är två och ett tredje, högst fyra år gammalt, alla tre skrikiga och otåliga. Besvärligt för er, detta; ni får väl aldrig ro, hvarken dag eller natt, säga vi till en på sådant sätt utrustad, yngre hustru, som ser helt medtagen ut. Ja, Gud tröste oss före t, blir svaret. Men det går öfver, herre, infaller hennes man, som sitter bredvid på sängkanten. Det dröjer inte många dagar, innan vi ä framme, och så får du (vändande sig till hustrun) hvila ut dig. Men, fortsätter han, hvilken tyckes vara en f. d. stadsbo i Sverige, om vi stannat qvar, hade det aldrig gått öfver, det vet du. Hvilket hade inte gått öfver? tillåter jag mig fråga under beräkning att få höra någon närmare förklaring öfver denna familjs utvandring, och jag missräknar mig icke den gången. Jag har en tänkande arbetare framför mig. Fattigdomen och bekymren hade vi aldrig kommit ifrån på annat sätt, sade han. Att lefva ogift i Sverige kan väl gå an, men är man gift och har fått några barn, går det inte. Så har det förefallit åtminstone mig. Och jag har ändå lyckats samla till halfva resan. Men när jag såg mig tvungen att ta den första kronan af det hopsparade på sparbanksboken i st. f. att, som dittills, få lägga till ett par kronor vidare, då kom det klart för mig hvad jag hade att göra, innan barnskaran tillvuxit och sparpenningen försvunnit. Att resa ifrån alltsammans var det bästa rådet. Kassan räckte till, när vi fått sälja möblerna och andra saker och far min lånat mig 150 kr., som han nog skall få igen innan året är slut. Man ville tro att när så många under alla år emigrerat det skulle bli mera arbete och större arbetsförtjenst för dem, som stannade qvar. Men sämre och sämre blef det i stället. Mindre arbete jag har ändå aldrig varit helt utan plats och allting dyrare, mat, ved, hyra och skatter. Tull på födan, det gaf man oss utan att fråga om lof, men rösträtt [9] och annat, som vi begärde och bort få, det fick vi dra vefven för. Sverige kan nog vara bra för herrarne, något land

13 7 för arbetarne är det då rakt inte. Hvarför skall arbetaren i Sverige alltid vara föraktad? Åh, föraktad är han väl ändå inte, invänder jag, medlande, men nog är han ringaktad och tillbakasatt. Nåja, hvarför skall han vara ringaktad och tillbakasatt i sitt eget land, när man i Amerika tycker att han inte är sämre, han, än andra? Hvarför duger han inte till att i sitt eget land få vara en riktig menniska? Herrn må inte tro, att jag pratar i luften. Jag har två bröder i Amerika. Den ene af dem har varit der i många år. Jag vet från honom huru det är. Och det veta alla derhemma för resten. Nej, nej men, jag ångrar visst inte att vi kommit i väg, och inte hustru min heller, fast barnen varit litet sjuka och kitsliga hittills. Det är, som sagdt, endast om dagen som tredjeklassmännen få helsa på i qvinnoafdelningen. När qvällen kommer må hustru och man säga hvarandra farväl till nästa morgon. Barnen stanna dervid hos modern. På dagen är fruntimmersrummet en familjsal, treflig nog, helst som qvinnorna utöfva afgörande inflytande på dess snygghet. Redan på morgonen sätter man en och annan medförd svensk kaffehurra på elden i det stora köket, då med kasserande af det på engelskt sätt tillredda kaffet och så börjas kafferepens historia. Den ena familjen bjuder nu, den andra då. Männen få gerna lilla göken till sin kaffekopp. Någon butelj svenskt bränvin har man fört med sig och genom hushållning får man den att räcka rätt länge. (Inte en enda drucken menniska har någon gång kunnat upptäckas här.) Staden Qvebec, den första plats på Amerikas jord, der vårt ångfartyg från Europa landade och hvarest samtlige emigranterna gingo i land för att på jernväg spridas åt alla håll, tillhör Canada, Englands nordamerikanska besittning. Under det vi lågo der några timmar för lossning

14 8 af åtskilligt gods, såväl som af flere hundratals menniskor [10] med deras pick och pack, för att följa fartyget till dess slutstation, den en knapp dagsresa derifrån belägna staden Montreal, gjordes en fransysk visit i nämda stad Qvebec, hvars ena märkvärdighet är att den är mera fransk än engelsk: hvarannan menniska der höres tala franska språket och på samma språk äro mest alla skyltar affattade, äfven der de vid sidan deraf hafva sina ord upprepade på engelska. Färden på S:t Lawrencefloden från Qvebec är utomordentligt vacker, med rika fält nedom lika rika skogar på båda sidorna; den ena nätta landtgården omedelbart efter den andra i en enda lång sträcka, många, många mil under hela dagens färd; här och hvar någon större by med tornprydd kyrka i sin midt. Det synes fullt väl, att vi kommit till ett land, der allmän välmåga lyckliggör snart sagdt alla menniskor. Nästa stad, nyssnämde Montreal, är betydligt större och ansenligt finare i hvarje afseende än grannen Qvebec. Det hotell, Windsor, i hvilket vi gjorde vårt inträde med några af vårt sällskap från Atlanterångaren en herre från England och en från Turkiet, samt två unga London-damer, systrar, som rest på egen hand för att se Niagara var sju våningar högt, och fast jag för min ringa del tog ett rum i femte våningen, dit man hissades upp och ned så ofta som helst, blef priset för ett dygn enormt, så mycket högre, alldenstund man tvangs att intaga dagens alla måltider i hotellet, eller att betala dem ändå. Men så var det också praktfullt, detta hotell, både utan och innan, isynnerhet första våningen med sina flere eleganta förmak och samtalsrum i en räcka, samt med sin korridor, bred som Linköpings stora hotells balsalong och möblerad med en mängd soffor, stolar och bord af dyrbaraste slag; urnor, byster och taflor, rara som i ett konstmuseum.

15 9 I New-York. Stevens hotell i New-York, undertecknads tillfälliga bostad under kort vistelse i den främsta bland de amerikanska jättestäderna, är beläget just vid emigrationsströmmens inlopp, blott något bösshåll från den beryktade [11] landningsplatsen Castle Garden, hvilken nu, som bekant, står stängd och öde med anledning af åtskilliga officiela tvifvelsmål angående dess tillvaros nytta och berättigande. Här äro ett helt stort qvarter samt delar af flere dettas närmaste upptagna af samtlige emigrationsliniers kontor, det enas skyltar utefter hela murarna storståtligare än det andras. Många af dessa kontors inre med de stora salarna, de högtidliga afskrankningarna och alla pulpeterna tar sig ut som fullständigt embetsverk. Början af en och annan närmast belägen gata har en massa inrättningar, ämnade att «betjena» emigranterna, hvilka för visso rätt ofta få betala «tjensterna» dyrt nog, der tjensteandarna bestå af runnare och boardinghusvärdar af det väl kända, om än icke välkända slaget. Här stanna under de första dagarna, ja, kanske veckorna en mängd emigranter under afvaktan på vidare befordran och tillfälle till syselsättning och arbetsförtjenst. Hvad de dervid upplefva och erfara, under det rika olikartade intryck tränga sig på dem, vore förtjent af en särskild beskrifning, för hvilken här dock icke kan finnas plats. Bland skyltarna på hvarje och hvartannat hus vid ifrågavarande gator finner man sådana som ordagrannt lyda så här: Employment office. Deutscher Arbeiter Verein. * Scandinavian hotel, John A. Nelson Prop. Essen und Schlafen billigst. Employment office. * Svenskt bageri. Provianthandel. Mjölk och kaffe. Varm och kall mat. *

16 10 En klädmäkleribod, innehållande gamla, aflagda, trasiga kavajer, utslitna halmhattar och andra skrållor bland nya kalsonger samt sjömanströjor m. m., skyltar med orden: Deutsches Herren und Damen Kleider und Hut Geschäft. * Skandinaviska emigranthemmet, Greenwich street 14. * [12] Svenska källaren, T. Andersson. Lager beer. (Svenska flaggan hänger öfver denna skylt.) * G. Nelson. Götha House. (Till denna skylt hör en målad medaljong med ett fartyg). * Till alla dessa skyltar höra tillkännagifvanden, att arbete anskaffas. Om och huru erbjudandena uppfyllas, är en fråga för sig med tvifvelaktigt svar. Hithörande hus äro liksom trottoarerna derutanför uppfylda af män och qvinnor, hvilkas hela yttre nogsamt vittnar om, att de äro direkt hemifrån. Anblicken af dessa menniskosamlingar är icke uteslutande af angenäm beskaffenhet. Man måste frukta, att flere än en skola råka i allt för stor förlägenhet och komma in på afvägar i denna stora, öfverbefolkade stad. Lyckligare för de emigranter, som från början hade det så stäldt för sig, att de med ens kunde resa igenom New-York längre in i landet helst för att stanna ute på landsbygderna, ju längre vester ut, desto bättre. Här skulle nog kunna meddelas flere exempel på huru svenskar lyckats och misslyckats i denna trakt af Amerika; men vare det nog sagdt, att de, som i regeln lyckats bäst, äro vanlige kroppsarbetare, som både velat och kunnat gripa sig an på fullaste allvar med äfven det allra simplaste arbete. Hvad angår dem, som totalt misslyckats och uppgifvit allt hopp, der de drifva gatorna omkring, stanna vid krogknutarne och tigga fem cents åt gången, tills de en vacker dag hittas döda i sitt elände, en tafla, på hvilken deras bil-

17 11 der framstäldes, kunde ju hafva sitt intresse för Östgötens publik, men helst för deras hemmavarande anhörigas skull undandrager jag mig sådan målning. Desse beklagansvärde begära nu ingenting hellre än att få lefva någon tid ännu och sedan dö obemärkt i sitt elände. De äro många i denna stad flere än man anar hemma och de äro, flere bland dem ohjelpligt och otroligt förtappade. Söner af fina, också förnäma, familjer i fosterlandet, med förut innehafda titlar, akademisk [13] medborgare, v. häradshöfding, grosshandlare, godsegare, löjtnant, grefve och baron, måste de här afundas och med tacksamhet, utan blygsel, som de fullkomligt förlorat, mottaga den minsta skärf af den ringaste dagakarl från deras eget land, ja, t. o. m. af någon f. d. svensk fästningsfånge. Flere sådane innehafva här aktade ställningar och äro fullt förtjenta deraf. De skulle kunna skryta med att vara mången f. d. löjtnants eller grosshandlares goda vän och broder samt fordringsegare här i landet, men icke heller de tycka sådan bekantskap vara något skrytvärdt. Undras, huru stor skuld systemet, skolan och uppfostringssättet i vårt lilla Sverige med de många rangskilnaderna och den galna ringaktningen för det hederliga kroppsarbetet egentligen har till dessa och andre existensers förolyckande... I Philadelphia. På Svenska kyrkans griftgård skrifvas dessa rader. Sjelfva kyrkan, våra förfäders första verk i Amerika, är sig till så det yttre som det inre i det närmaste lik, men hvad kyrkogården beträffar, hafva ännu under senaste årtiondet tillkommit åtskilliga nya vårdar. Knappt en enda af dem, upptagande något, om Sverige påminnande namn. Kyrkan och grafvården hafva för länge sedan upphört att vara svensk tillhörighet. De tillhöra sedan 1830-talet en amerikansk-episkopal församling, och är någon af svenskt ursprung medlem af densamma, så är han det dock uteslutande i egenskap af amerikan. Bland förekommande åldriga, svenska

18 12 grafvårdar må nämnas en efter kyrkoherden Nicolas Collin, född i Sverige 1786; en annan efter Peter Damm, född i Sverige 1726, död i Philadelphia Vidare läsas på härvarande grafstenar från 1700-talet Peter Swanson, John Hernbom, Johan Lundgren ( from Smoland in Sweden ), John Bengtson och Henrik Peterson m. fl. Till kyrkan, som är belägen invid Delawarefloden, lemnas anvisning genom en gathörnsplåt med inskrift: Gloria Dei (Old Swedes ) Church, erected A. D Följande denna anvisning finner man snart den samma [14] fullständigad af kyrkogårdens många, höga lummiga träd. Härtill blott dessa små anteckningar: År 1638, således mer än 40 år förr än någon af de europeiska nationerna bosatte sig i Pensylvanien, hade svenskarne tagit trakten omkring Delawarefloden i besittning, samt på en ö i samma flod, några få mil från Philadelphia, anlagt ett citadell till försvar mot infödingarna. Då William Penn år 1682 anlände till platsen, lyckades han ej utan motstånd att förmå den svenska kolonien till sådana eftergifter, som fordrades för genomdrifvandet af hans, förut fattade plan att just der börja anläggandet af staden Philadelphia. Framför att flytta undan till en annan trakt, som af Penn erbjöds dem, föredrogo svenskarna att stanna, der de voro, för att efterhand införlifvas med de nu hastigt tillströmmande invandrarne af andra nationer, tack vare hvilka den unga staden redan efter två års förlopp räknade omkring 2,500 invånare. Efter att redan minst 60 år förut hafva hållit allmän gudstjenst i ett till predikorum inredt blockhus, invigde svenskarne sin nya, här ifrågavarande kyrka år Tre år förut hade af regeringen i Sverige skickats till platsen tre svenska prester, Rudman, Björk och Aurén. En gammal svensk inskrift, som för 20 år sedan fans qvar öfver altaret, är borta, men längre fram i kyrkan finner man en tafla, som innehåller: Thet Folcket som i möörkret wandrar seer et stort ljus och öfver them som boo i mörko lando skijn thet klarliga.

19 13 Den vänliga kyrkvaktmästaren frågar oss, om vi känna mr Waldenström, och berättar oss att han (hr W.) nyligen besökt denna kyrka samt att han då, i sällskap med någon kyrkvärd, tagit reda på åtskilligt. Apropos lektor Waldenström! Då ett och annat af hans offentliggjorda omdömen om Amerika i synnerligt vigtiga afseenden visat sig skefva, så har man deri ett nytt bevis på att ingen grön herre med ensidig uppfostran och från början missriktad åskådning kan undgå svårare misstag, när han skall i flygande fläng, på grund af blott några veckors iakttagelser, yttra sig om ställningar och förhållanden i Nya verlden, hvars demokratiska frihetsluft han icke tål vid. Hr Waldenströms vanliga tvärsäkerhet [15] är härvidlag allra minst på sin plats. Vare detta sagdt utan förnekande af att han dock sett åtskilligt i Amerika i dess rätta ljus och beskrifvit det bra. Svenskarne i Philadelphia äro jemförelsevis mycket fåtalige, ehuru den staden är en bland unionens allra största och belägen blott några få timmars jernväg från emigranternas vanligaste landningsstad, New-York. Dock lära under senaste par årtionden emigranter från Sverige oftare slagit sig ned der. Våra landsmän lära nu mera hafva egen kyrkförsamling (af Augustanasynodens patent) i Philadelphia, men de försvinna ändå totalt bland dervarande amerikaner. Vid sidan af ofvan omtalade, af svenskar för ett par århundraden sedan bygda, för 60 år sedan af dem öfvergifna kyrkan är det det märkligaste för svenskheten i den staden, att flere af Philadelphias äldsta, mest ansedda slägter i rätt nedstigande led härstamma från de förste nybyggarne från Sverige för ett par hundra år tillbaka. Detta förstås också af åtskilliga amerikaniserade namn med svensk grund. Desse namns egare berömma sig ibland af sitt svenska ursprung, äfven der de måste söka detta i första hand från farfars far och fast de för resten ej veta det ringaste om samma Sverige.

20 14 Bland svenskar i Chicago. Många våra läsare ha nog reda på att hela stadsdelar i den s. k. trädgårdsstaden äro befolkade nästan uteslutande af svenskar. Den lifliga Chicago Avenues lifligaste stycke t. ex., så långt som två gånger Linköpings Storgata, visar, hela vägen, en stor massa rent svenska skyltar, att Andersson, Pettersson och Lundström här hålla svensk diversehandel, svensk bokhandel, svensk beersaloon, svensk tobakshandel med snuser från Jönköping och Göteborg, svenska skobutiker, svensk lärftskramhandel o. s. v. Och hvar man går fram, hör man svenska språket talas af mötande män och qvinnor, så allmänt att man, om något tankspridd, lätt kan tro sig hafva blifvit i en hast återflyttad till Sverige. De från Chicago Avenue åt båda sidorna, isynnerhet den norra, ledande gatorna äro likaledes intagna af svenskt [16] folk. Det är här man kan få höra, innan de blifvit nödtorfteligen amerikaniserade och hyfsade, nyligen anlända unge män från Sveriges landsbygd i öfvermåttet af sin förtjusning på mycket högljudt sätt låta komma till heders det rika förråd af mustiga svordomar och eder, som besittes af hjeltarnes och ärans språk och hvaraf luften fylles om qvällen och ett stycke af natten, efter slutadt dagsverk. Det är också här man finner en mängd äldre, lyckliga arbetarefamiljer från Sverige, hvilka, iakttagande ett i allo värdigt lefnadssätt och befinnande sig i god ekonomisk ställning, prisa sitt öde såsom medlemmar, af den amerikanska nationen. Exempel på Svenskarnes framgångar särskilt i Chicago skulle kunna anföras i tusental, alla bevisande att i Amerika lönas det allvarliga, redliga kroppsarbetet med välmåga i tillräcklig mån, då det deremot i Sverige oftast icke inbringar mer än nätt och jemnt så mycket, som fordras för den innevarande dagens uppehälle, och lemnar en i ängslande ovisshet för morgondagen. Förhållandet är kändt af alla våra läsare, såväl som af alla andra Sveriges inbyggare. Det kan här vara nog med någon enda tafla ur verkligheten.

21 15 Vid min ankomst från Philadelphia till jernvägsstationen i Chicago, något sent på lördagsqvällen, mottogs jag af en gammal förberedd vän, en arbetare, hvilken inflyttade i Chicago för mer än 25 år sedan och som de senare åren bott i eget hus i Chicagoförstaden Maplewood. Till detta hans hem begåfvo vi oss nu på jernväg en qvarts timmes färd och välkomnades der af hans duktiga hustru samt inlogerades för natten i ett trefligt rum med en god bädd. Det trefligaste hus, med två våningar, förutom vindsvåningen, bygdt och inredt, enligt amerikansk, praktisk metod, enkelt från ofvan till nedan, såsom värdfolket; hederligt och förtroendegifvande, i likhet med dem sjelfva, de upplysta, okonstlade, hjertliga och fryntliga menniskorna. Till deras gård hör i bakgrunden en trädprydd gräsplan och en trädgårdstäppa; framtill en liten s. k. förgård med några blomplanteringar nedanför den trefliga breda trappgången upp till andra våningen och [17] innanför det spjelstaket, som, en fortsättning af grannarnes, skiljer gården från den allmänna, breda, med träd å ömse sidor försedda gatan. Det är, som det alltid var, ett lika idogt, som lyckligt, folk, som besitter och bor i detta hus. Då mannen före klockan 7 om morgonen beger sig till sitt arbete i staden, sätter sig hustrun vid sin symaskin en skicklig sömmerska, syr hon mot betalning åt andra och så stanna de på hvar sitt håll, tills mannen, som tar sin middag ute en god middag med öl för 20 cents (75 öre) kommer hem mellan kl. 6 och 7 på aftonen. Söndagen njuta de af hvilan, af hvarandras ömsesidigt högst af allt skattade sällskap i det trefna, välbergade hemmet och hafva det så angenämt någon kan önska, isynnerhet under sommaren på sin trappa eller i sin lilla trädgård. Hela Maplewood är för resten med sina gatualléer och sina träd på hvarje gård en park med frisk luft och grönskans vällukt. Hustruns, ibland något för våldsamt ansättande rheumatism är ett moln, som dock icke lyckas förmörka deras sinnen och förtaga det glada humöret. Något skall man väl ha, säger hon. Detta är mitt minne från Sverige. Jag fick

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896

Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August och Alfred till moster Albertina ca 1896 Brev från August till Albertina Känsö ca 1896. August är 49 år och 9-barnspappa, och jobbar på Känsö. Han får ett brev från sin älskade moster,

Läs mer

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län.

Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan. Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. N 35/ f 366 Ank d 28/3 1893 2 Bil A SD Inf till domhafvande i Westra domsagan Till Konungens Befallningshafvande i Jemtlands län. Sedan till min kännedom kommit att arbetsqvinnan Emma Kristina Landberg,

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern.

Då märkte prinsen, att han hade blivit lurad än en gång och red tillbaka med den andra systern. ASKUNGEN Det var en gång en rik man, som en lång tid levde nöjd tillsammans med sin hustru, och de hade en enda dotter. Men så blev hustrun sjuk och när hon kände att slutet närmade sig, ropade hon till

Läs mer

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32

Herrdals kapell Det är jag var inte rädda. Matt 14:22-32 1 Herrdals kapell 20130616 Det är jag var inte rädda Matt 14:22-32 I Herrdals kapell utanför Kungsör finns en altartavla som föreställer bibelberättelsen om när Jesus och Petrus går på vattnet. I mitten

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm.

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm. Nivåplaceringsprov Namn: Provet består av: A Grammatik B Ordförråd C Skrivuppgift A. Grammatik 1. a) Han läser den bok. b) Han läser boken. c) Han läser boket. d) Han läser bok. 2. a) Hon köpte två tröjor.

Läs mer

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK:

BJÖRNINNAN TEXT MUSIK: BJÖRNINNAN TEXT och MUSIK: Carl Jonas (Ludvig) Love Almqvist (1793-1866). Svensk författare, präst, journalist, kompositör, lärare och bonde. Under sin studietid i Uppsala kom han i kontakt med Swedenborg

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Bondgossen kammarherre

Bondgossen kammarherre q Bondgossen kammarherre b Sagan är satt med typsnittet Semper, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den lilla bergsbyn Aljustrel nära Fatima i Portugal märkte ingenting ovanligt. Som vanligt hade de gått upp före gryningen, ätit frukost och vallat föräldrarnas

Läs mer

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga.

Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Slå folje Stig Claesson Han var på våg till sin flicka, och klockan kvart i sju skulle hon stå utanfor biografen Saga. Hon hette Karin det mindes han tydligt. Han skulle hinna precis. Klockan var bara

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka

Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Predikan 5 okt 2008 Värnamo Allianskyrka Det är Mikaeliidagen idag, och denna söndagen så är det Änglar som är temat i kyrkoåret. När jag läste texterna så var det en av dem som genast fångade min uppmärksamhet.

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970

Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 1 Georg Karlsson och hans lanthandel. Referat ur artikel i Norrtälje tidning 4 augusti 1970 Avskrivet av Bertil Malmfält 2012-11-16 Georg Karlsson har samlat ihop olika varor till butiken i mer än trettio

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kung Midas (kort version)

Kung Midas (kort version) Kung (kort version) Monica Vikström-Jokela Författarens kommentar Den gamla grekiska sagan om Kung finns i olika versioner, men själva berättelsen är ändå den samma: (i vissa versioner ) ger lov att önska

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Frida Blad utvandrade vid 17 års ålder år 1901 och mottogs av en

Frida Blad utvandrade vid 17 års ålder år 1901 och mottogs av en bl 1 900-talets f ö r s t a d e c e n n i u m. Frida Blad utvandrade vid 17 års ålder år 1901 och mottogs av en moster i Chicago. Där arbetade hon som hembiträde i tio år till 1911, då hon första gången

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Enskild fördjupningsuppgift realism och

Enskild fördjupningsuppgift realism och Enskild fördjupningsuppgift realism och naturalism Denna epok var en tid där det industriella började växa vilket gjorde att både liv och landskap började förändras. Det här gjorde så att små städer blev

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Illustration Stina Johnson

Illustration Stina Johnson Illustration Stina Johnson Land, stad eller mittemellan? Tanken om det goda livet där allting är i harmoni. Två skilda idealbilder - landet och staden Upplägg S könlitterära och Facklitterära exempel:

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning

Man kan sjunga t.ex. en av följande psalmer: 240, 242, 244, 521 eller 522. Inledande välsignelse och växelhälsning C. Gravläggning Detta formulär kan användas när gravläggningen inte sker på samma ort som jordfästningen. ormuläret kan användas också vid nedläggning av urna och i tillämpliga delar då man har en välsignelse

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN KIRSTEN AHLBURG LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7),

Läs mer

q Smedgesäl en i Norge a

q Smedgesäl en i Norge a q Smedgesällen i Norge a Sagan är satt med typsnittet Ad Hoc kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN

ALLMÄNNA METHODER 1100 EXEMPEL. A. E. HELLGREN ALLMÄNNA METHODER VID PLANGEOMETRISKA PROBLEMS LÖSNING. JEMTE OMKRING 1100 EXEMPEL. FÖRSTA KURSEN. LÄROBOK FÖR DB ALLMÄNNA LÄROVERKENS HÖGRE KLASSER AP A. E. HELLGREN CIVIL-INGENIÖH.LÄRARE I MATEMATIK.

Läs mer

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer.

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer. 1. Solen var precis på väg upp och där ute på den lilla grusplanen intill byn kunde man redan se Santos springa omkring med den bruna slitna läderbollen som han gjorde varje dag. Oavsett om det var vardag

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

SOPHIE ZETTERMARK SAKNAS EN PJÄS I FYRA AKTER

SOPHIE ZETTERMARK SAKNAS EN PJÄS I FYRA AKTER SOPHIE ZETTERMARK SAKNAS EN PJÄS I FYRA AKTER AKT I: BREVEN Jag: Jag läser i dina brev: Nu är jag här igen och nu får jag gå och längta efter Dig igen. Det var svårt att lämna dig vid stationen men man

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer

Marie Oskarsson Helena Bergendahl

Marie Oskarsson Helena Bergendahl Marie Oskarsson Helena Bergendahl Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta

Läs mer

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken

Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken Mat 6:19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Mat 6:20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans!

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans! Nu väntar Lucia och julen står för vår dörr! Ni är varmt välkomna att fira lucia hos med oss fredagen den 12 dec. Vi tänker att alla som vill får vara luciaklädda (lämna kläderna redan på morgonen märkta)

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Lärarhandledning Den långa resan till Amerika Text och bild Joan Sandin

Lärarhandledning Den långa resan till Amerika Text och bild Joan Sandin 1 Lärarhandledning Den långa resan till Amerika Text och bild Joan Sandin Tänk dig att vara barn i 1800-talets Sverige. Du är fattig och hungrig och framtiden ser inte mycket bättre ut. Den enda utvägen

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

Malin Sandstedt. Smuts

Malin Sandstedt. Smuts Smuts Smutsen bränner i såren på flickans bara fötter. Döda rosentaggar river och färgar hennes ben i rött. Hon vandrar till ljudet av sin egen viskande röst. Den vita klänningen är inte längre vit utan

Läs mer

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det?

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom De Centrala tankegångarna i kristendom Kristendomens historia; hur religionen började och hur

Läs mer