Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari Amerika-bok. Isidor Kjellberg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg."

Transkript

1 Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari Amerika-bok af Isidor Kjellberg. Anteckningar från författarens besök i Nya Verlden år 1890 om huru våra dervarande vänner och anförvandter, bröder och systrar, ha det. Nyårsgåfva år Från Östgöten till dess prenumeranter.

2

3 I N N E H Å L L Lifvet på ett emigrantfartyg öfver Nordsjön. 1 På Atlantiska oceanen. Bland tredje-klass-passagerarne. (Den stora mängden af emigranter). 3 Emigrationens grunddrag är vemod. 4 Staden Qvebec, 7 Färden på S:t Lawrencefloden 8 I New-York. 9 I Philadelphia. 11 Bland svenskar i Chicago. 14 Huru man repade sig efter den stora branden Chicago efter branden 20 Här ä svenskar, hör jag. 20 Stockholm, Wisconsin. 20 Huru ha vanlige arbetare det här i trakten? 23 Genom svenske farmares distrikt. 24 En mindre jordbrukares vilkor och ställning. 27 Minnesota. 31 Minneapolis. 34

4 Kypare, konstiga ur svensk synpunkt. 35 En f. d. svensk kronofogde, affischör. 36 Från Östergötland och Linköping 36 Något långsökt slägtskap. 37 Huru tjensteqvinnorna ha det. 38 Ett ord om de amerikanska qvinnorna i allmänhet. 40 Svensk kyrka på Amerikas landsbygd. 48 Landtbrukaren i Amerika, 50 Skomakeriarbetarnes vilkor. 53 Ett ord om hemvändande emigranter. 59 Redaktionella rättelser 63

5 Länstidningen Östgöten, Linköping. År 1893 och allt framgent. Frisinnad, arbetar tidningen ÖSTGÖTEN, sedan tjugu år tillbaka, för att här i landet demokrati (folkstyrelse) må aflösa det, fortfarande rådande fåväldet, så att hela folket får, hvar en med sin röst, deltaga i rådslag och beslut, angående de allmänna angelägenheterna. De ännu gällande politiska och kommunala röstskalorna framhöll tidningen alltid såsom förkastliga. Folkligt sinnad, står Östgöten, lika mycket af förnuftets öfvertygelse, som af hjertats drift, på småfolkets på medelklassens och underklassens sida. Med uttrycket medelklass menas här, icke den del af samma klass, som, på grund af lycklig ekonomisk ställning, förhäfver sig öfver de ringare och osjelfständigt går öfverklassärenden, utan den medelklassmängd, som står den egentliga underklassen närmast, t. ex. vanlige handtverksmästare, små löntagare i statens tjenst, skollärare och underofficerare, anspråkslöse handelsmän, mindre arrendatorer, affärs- och industribiträden m. fl., hvilka, mer och mindre sedda öfver axeln, bära dagens tunga och hetta. För de simple arbetarne i stad och på landsbygd intresserar sig Östgöten icke minst, som man vet. Bland öfverklassens folk håller Östgöten naturligtvis på och aktar hvar och en, som är menniska och verkligt kristen, gent emot de små och dessas lycka. I religiöst hänseende: Östgöten anser, att ingens religiösa öfvertygelse får kränkas af staten eller enskilte. För resten, Östgötens åsigter och verksamhet äro kända af snart sagdt alla, under hvilkas ögen dessa rader komma. Och då nu Östgöten, en fullständig länstidning, är den billigaste, liksom den uppriktigaste och trognaste, må folk i stad och på landet allt allmännare upptaga och hålla fast vid detta blad, hvilket aldrig svek. För helt år är hos hvarje postanstalt Länstidningen Östgötens prenumerationspris blott 5 kr.; proportionaliter mindre för kortare tid.

6 Välj alltid ut åt eder den vakne, sjelfständige och pålitlige Östgöten framför hvarje annat blad! För Östgötens redaktion: Isidor Kjellberg.

7 Lifvet på ett emigrantfartyg öfver Nordsjön. Det är på en af det mäktiga Wilsonbolagets allra ståtligaste ångbåtar, «Ariosto», hvars ankare nu lyftes från Göteborgs redd, för färd till engelska staden Hull. De allra flesta passagerarne äro emigranter, hvilka fylla hela däcket; omkring 600, säger man; män, qvinnor och barn, de fleste tydligen helt glada i hågen; blott ett och annat dystert ansigte och något enstaka förgråtet ögonpar; nästan uteslutande folk af arbetsklassen, lärlingar, gesäller och drängar från landet; stadsjungfrur och landsflickor. Ett långt stycke utefter kajen samt på en och annan der liggande ångbåt står en stor menniskomassa, utbytande hviftningar med dem ombord, hvarvid det visst icke är så noga, om de känna hvarandra eller ej. Allt efter som vår ångare går fram med sakta fart fortsättas hviftningarna till och ifrån alla stillaliggande och mötande små och stora farkoster. Vid Lindholmens mekaniska verkstad är ett ångfartyg alldeles fyldt med verkstadsarbetare, hvilka anslå någon stund af sin middagsrast till att genom oupphörligt förnyade, eftertryckliga hurrarop önska emigranterna lycka på resan. På berget följa många qvinnor och barn vårt fartyg med både ögon och ben så långt som möjligt. I detta allmänna afskedstagande ligger helt visst hos de qvarstannande ett uttryck af de flestas egna drömmar att förr eller senare få komma öfver till Amerika; det menar: Lyckliga ären I, gifve Gud att vi snart finge följa efter! Huru man på somliga håll inbillar sig sjelf och söker öfvertyga andra om, att Sverige är ändå bäst: bereddes plötsligt alla, som önskade det, tillfälle att få resa till Amerika och fingo de på köpet löfte om en första, anspråkslösare sysselsättning der, skulle Sverige med ens bli förvandladt till ett öde-land, der allt afstannade och fortsattes [4] i ohjelpligt upplösningstillstånd af brist å arbetare. Man må tänka och säga hvad som helst om detta, att det vore höjden af otacksamhet mot ett lyckligt, älskvärdt fosterland, sakförhållandet står i alla fall qvar.

8 2 Efter en halftimmes färd ut åt Nordsjön, då fartyget börjat gå med full maskin, ser det bland samtliga emigranterna ut, som företoges här blott en liten lustresa med återkomst samma dag. Jublet måste kallas allmänt. Man gnolar och sjunger idel glada sånger, man pratar och skrattar i kapp på alla håll, man tar hvarann i famnen och svänger omkring, ja, man formligt dansar, här i takt efter egna röster, der, på fördäck, efter ett handklaver, man med man, qvinna med qvinna, det är inte så noga. «En fosterlandsvän» af det mest bastanta slaget, en sådan, som sitter välmående och trind i sin länstol och omöjligt mäktar begripa, huru någon enda menniska kan vilja lemna Sverige, han skulle väl träffats af slag vid anblicken af denna uppsluppenhet. Det må erkännas att till och med undertecknad, den så pass förhärdade, knappt kunde tro sina, mera kosmopolitiska ögon. Vore kanske, frågade han sig sjelf i första häpenheten, anledningen till allas glada sinnesstämning att söka i tillfälligt anlitande af bränvinsflaskan? Men, nej, tycktes denna gissning slå in på en eller två, så voro dock alla andra «spik nyktra». Stackars moder Svea! Det är något galet med dig, då dina söner och döttrar styfbarnen, dina kunna så lätt skiljas ifrån dig. Ve vårt ringa, fattiga folk, hos hvilket ställningarna och förhållandena äro sådana, att de allt fortfarande framtvinga emigrationsströmning! Dessa blodtappningar hota ju att fullständigt ta lifvet af dig. Emigrantmängden på denna ångbåt utgjordes uteslutande af unga, friska och starka menniskor mellan 18 och 30 års ålder. Pojkarna och flickorna så lusteliga resa? Åt gubbarna och gummorna de räcka länger näsa. Adjö båd mor och far, [5] som måste stanna qvar! Kanhända nästa sommar

9 att ni oss efterkommer. 3 Så ungefär lyder en emigrant visa, som jag hörde för åtskilliga år sedan. Och den sjunges nog lika friskt i dag. Dagen var således uteslutande glad, men fram på aftonen började känslorna bli blandade, icke till följd af hemsjuka, utan af sjösjuka. Utefter den med högt galler försedda relingen sågs den ena efter den andra mest fruntimmer lägga sig ned, i det närmaste framstupa, och «föda fiskarne», som engelsmännen på en artig omväg kalla ett visst slags ömma utgjutelser på sjön. De fleste voro glada att efter hand få krypa ned under däck, och dit måste äfven till slut den siste våghalsen taga vägen, sedan han af den, allt hänsynslösare inbrytande sjön fått några grundliga öfversköljningar. Nästa dag, då vågorna gingo åtskilligt högre än fartyget, såg man under hela tiden knappt till någon enda bland alla emigranterna. Sjösjukan hade nog fått full makt med nästan alla tredjeklass-passagerarne, så väl som med de andra klassernas. Men den dagen med dess följande, icke mycket lugnare natt gick, huru lång den än var der man kunde hvarken sitta, ligga eller stå ordentligt till ända, den också, liksom allt annat i denna förgängliga verld. Nästa morgon, redan vid 8-tiden, befann man sig i den lugna hamnen vid engelska staden Hull, der emigranterna måste stanna ombord ännu ett dygn, för att derefter ledsagas direkt till jernvägsstationen och fara till den omkring 5 timmars jernvägssträcka derifrån belägna staden Liverpool, der de stora Amerika-ångfartygen äro förtöjda. [6] På Atlantiska oceanen. Bland tredje-klass-passagerarne. (Den stora mängden af emigranter). Desse utgöra naturligtvis den allra största delen af fartygets lefvande last och bilda den mest brokiga tafla, man kan tänka sig. Hela nedra däcket upptages, helst när vädret är som vackrast, af dem, män, qvinnor och barn, somliga klädda som landsbor, andra

10 4 som stadsfolk; skägglösa pojkar och lurfvige män; mjölkansigten vid sidan af väderbitna kinder; slurfviga matronor och pyntade ungmör; grofarbetare och bodbetjenter; oändlig språkförbistring: svenska och engelska, norska och franska, danska, ryska och tyska samt kanske ändå flere språk om hvarandra, ofta obegriplig fråga på det ena språket och lika litet begripligt svar på det andra tungomålet; otvunget skratt, vexlande med sötsura grin öfver oförstånden och missförstånden. Somliga sitta i slutna kretsar, hvar och huru det bäst bär till; andra ligga för sig sjelfva med baken i vädret och någon bok under näsan. Somliga promenera, par om par, fram och åter, knuffande och knuffade af de mötande, andra stå uppradade utefter relingen och föra muntert samspråk eller mera allvarligt samtal. Huru man bär sig åt, vill sjölifvet och vistandet på däck ändå bli enformigt i längden; skämtet, samtalsämnena, lekfullheten och kurtisen mellan de unga kunna icke räcka oafbrutet, utan någon hvila, och så får man för någon timme fram på eftermiddagen se mest hela församlingen hängifva sig åt en half dvala, hvar och en försjunken inom sig sjelf, mången säkerligen tänkande på, hvad han lemnat, och drömmande om framtiden. Det är dock icke lek för desse, om hela den öfriga verlden oerfarna mödans män och qvinnor att genom utvandringen hafva slitit sig ifrån allt, hvarvid de derhemma mer eller mindre fastvuxit. Det ligger nog i detta företag ett strängt allvar, hvilket, midt under de ljusa förhoppningarna om en lycklig framtid i det fria landet, för någon stund tränger sig på hvar och en. [7] Emigrationens grunddrag är vemod. Genom dess väsende går en qvalfull suck från de gamla, förtorkade, misslyckadt uppsminkade kungadömenas försnörda bröst, från de stater, der en del af deras inbyggare får för mycket, så att det återstående ej räcker till nödtorftigt andligt och lekamligt

11 5 uppehälle, icke till menniskan värdig näring för själ och kropp åt alla öfriga, Under tredjeklass-passagerarnes däck äro flere rum afskrankade från golf till tak och försedda med dörrar. Hvart och ett af dessa rum hyser företrädesvis någon viss nationalitet, i hundratal, om det gäller. Här äro svenskar, norrmän och finnar samlade i ett rum, hvilket har långa rader hängmattor i st. f. träsängar. Hvad de göra, våre landsmän, när de vistas under däck om dagen? Jo, vid flere bord under fönsterventilerna äro de ifrigt sysselsatta med att spela kort: somliga ligga lång del af dagen i sina hängmattor och andra sitta, samtalande på sina kistor och i trappuppgångarne. Våra landsmän härinne beklaga sig enstämmigt öfver de finska kamraternas osnygghet. «De förstöra all den trefnad, som annars möjligen skulle råda här. De förpesta hela rummet med sin osnygghet, hvilken gör sig gällande lika ogeneradt vid matbordet, der de gräfva i maten med både «händer och fötter». Så försäkrar en hurtig skomakare från Gellivara, och han tillägger att en finne kan aldrig, aldrig bli ren. Närmast detta skandinavernas rum är ett, ändå större och åtskilligt ljusare, uteslutande för fruntimmer, bland hvilka de gifta, liksom deras resp. män, icke äro särdeles nöjda med den här anordnade skilnaden till säng och säte, som dock, närmare betraktad, torde vara bäst öfverensstämmande med god ordning. Fruntimmernas rum har icke hängmattor, utan stora sängar af omåladt trä, den ena öfver den andra, hvarje säng så stor, att den ledigt rymmer tre till breds, fyra också, om det kniper. Så kan en moder hafva sina barn hos sig om natten, såvida de ej äro flere än tre, och så många tillhöra flere emigrerande familjer. Det går väl an när alla barnen, möjligen med [8] undantag af det sist tillkomna, äro någorlunda försigkomna, så att de kunna stå och gå för sig sjelfva, men något ängsligt ser det ut der, som här och säkerligen på hvarje emigrantfartyg, hustru och man föra med sig ett barn,

12 6 som ligger vid bröstet, ett andra som är två och ett tredje, högst fyra år gammalt, alla tre skrikiga och otåliga. Besvärligt för er, detta; ni får väl aldrig ro, hvarken dag eller natt, säga vi till en på sådant sätt utrustad, yngre hustru, som ser helt medtagen ut. Ja, Gud tröste oss före t, blir svaret. Men det går öfver, herre, infaller hennes man, som sitter bredvid på sängkanten. Det dröjer inte många dagar, innan vi ä framme, och så får du (vändande sig till hustrun) hvila ut dig. Men, fortsätter han, hvilken tyckes vara en f. d. stadsbo i Sverige, om vi stannat qvar, hade det aldrig gått öfver, det vet du. Hvilket hade inte gått öfver? tillåter jag mig fråga under beräkning att få höra någon närmare förklaring öfver denna familjs utvandring, och jag missräknar mig icke den gången. Jag har en tänkande arbetare framför mig. Fattigdomen och bekymren hade vi aldrig kommit ifrån på annat sätt, sade han. Att lefva ogift i Sverige kan väl gå an, men är man gift och har fått några barn, går det inte. Så har det förefallit åtminstone mig. Och jag har ändå lyckats samla till halfva resan. Men när jag såg mig tvungen att ta den första kronan af det hopsparade på sparbanksboken i st. f. att, som dittills, få lägga till ett par kronor vidare, då kom det klart för mig hvad jag hade att göra, innan barnskaran tillvuxit och sparpenningen försvunnit. Att resa ifrån alltsammans var det bästa rådet. Kassan räckte till, när vi fått sälja möblerna och andra saker och far min lånat mig 150 kr., som han nog skall få igen innan året är slut. Man ville tro att när så många under alla år emigrerat det skulle bli mera arbete och större arbetsförtjenst för dem, som stannade qvar. Men sämre och sämre blef det i stället. Mindre arbete jag har ändå aldrig varit helt utan plats och allting dyrare, mat, ved, hyra och skatter. Tull på födan, det gaf man oss utan att fråga om lof, men rösträtt [9] och annat, som vi begärde och bort få, det fick vi dra vefven för. Sverige kan nog vara bra för herrarne, något land

13 7 för arbetarne är det då rakt inte. Hvarför skall arbetaren i Sverige alltid vara föraktad? Åh, föraktad är han väl ändå inte, invänder jag, medlande, men nog är han ringaktad och tillbakasatt. Nåja, hvarför skall han vara ringaktad och tillbakasatt i sitt eget land, när man i Amerika tycker att han inte är sämre, han, än andra? Hvarför duger han inte till att i sitt eget land få vara en riktig menniska? Herrn må inte tro, att jag pratar i luften. Jag har två bröder i Amerika. Den ene af dem har varit der i många år. Jag vet från honom huru det är. Och det veta alla derhemma för resten. Nej, nej men, jag ångrar visst inte att vi kommit i väg, och inte hustru min heller, fast barnen varit litet sjuka och kitsliga hittills. Det är, som sagdt, endast om dagen som tredjeklassmännen få helsa på i qvinnoafdelningen. När qvällen kommer må hustru och man säga hvarandra farväl till nästa morgon. Barnen stanna dervid hos modern. På dagen är fruntimmersrummet en familjsal, treflig nog, helst som qvinnorna utöfva afgörande inflytande på dess snygghet. Redan på morgonen sätter man en och annan medförd svensk kaffehurra på elden i det stora köket, då med kasserande af det på engelskt sätt tillredda kaffet och så börjas kafferepens historia. Den ena familjen bjuder nu, den andra då. Männen få gerna lilla göken till sin kaffekopp. Någon butelj svenskt bränvin har man fört med sig och genom hushållning får man den att räcka rätt länge. (Inte en enda drucken menniska har någon gång kunnat upptäckas här.) Staden Qvebec, den första plats på Amerikas jord, der vårt ångfartyg från Europa landade och hvarest samtlige emigranterna gingo i land för att på jernväg spridas åt alla håll, tillhör Canada, Englands nordamerikanska besittning. Under det vi lågo der några timmar för lossning

14 8 af åtskilligt gods, såväl som af flere hundratals menniskor [10] med deras pick och pack, för att följa fartyget till dess slutstation, den en knapp dagsresa derifrån belägna staden Montreal, gjordes en fransysk visit i nämda stad Qvebec, hvars ena märkvärdighet är att den är mera fransk än engelsk: hvarannan menniska der höres tala franska språket och på samma språk äro mest alla skyltar affattade, äfven der de vid sidan deraf hafva sina ord upprepade på engelska. Färden på S:t Lawrencefloden från Qvebec är utomordentligt vacker, med rika fält nedom lika rika skogar på båda sidorna; den ena nätta landtgården omedelbart efter den andra i en enda lång sträcka, många, många mil under hela dagens färd; här och hvar någon större by med tornprydd kyrka i sin midt. Det synes fullt väl, att vi kommit till ett land, der allmän välmåga lyckliggör snart sagdt alla menniskor. Nästa stad, nyssnämde Montreal, är betydligt större och ansenligt finare i hvarje afseende än grannen Qvebec. Det hotell, Windsor, i hvilket vi gjorde vårt inträde med några af vårt sällskap från Atlanterångaren en herre från England och en från Turkiet, samt två unga London-damer, systrar, som rest på egen hand för att se Niagara var sju våningar högt, och fast jag för min ringa del tog ett rum i femte våningen, dit man hissades upp och ned så ofta som helst, blef priset för ett dygn enormt, så mycket högre, alldenstund man tvangs att intaga dagens alla måltider i hotellet, eller att betala dem ändå. Men så var det också praktfullt, detta hotell, både utan och innan, isynnerhet första våningen med sina flere eleganta förmak och samtalsrum i en räcka, samt med sin korridor, bred som Linköpings stora hotells balsalong och möblerad med en mängd soffor, stolar och bord af dyrbaraste slag; urnor, byster och taflor, rara som i ett konstmuseum.

15 9 I New-York. Stevens hotell i New-York, undertecknads tillfälliga bostad under kort vistelse i den främsta bland de amerikanska jättestäderna, är beläget just vid emigrationsströmmens inlopp, blott något bösshåll från den beryktade [11] landningsplatsen Castle Garden, hvilken nu, som bekant, står stängd och öde med anledning af åtskilliga officiela tvifvelsmål angående dess tillvaros nytta och berättigande. Här äro ett helt stort qvarter samt delar af flere dettas närmaste upptagna af samtlige emigrationsliniers kontor, det enas skyltar utefter hela murarna storståtligare än det andras. Många af dessa kontors inre med de stora salarna, de högtidliga afskrankningarna och alla pulpeterna tar sig ut som fullständigt embetsverk. Början af en och annan närmast belägen gata har en massa inrättningar, ämnade att «betjena» emigranterna, hvilka för visso rätt ofta få betala «tjensterna» dyrt nog, der tjensteandarna bestå af runnare och boardinghusvärdar af det väl kända, om än icke välkända slaget. Här stanna under de första dagarna, ja, kanske veckorna en mängd emigranter under afvaktan på vidare befordran och tillfälle till syselsättning och arbetsförtjenst. Hvad de dervid upplefva och erfara, under det rika olikartade intryck tränga sig på dem, vore förtjent af en särskild beskrifning, för hvilken här dock icke kan finnas plats. Bland skyltarna på hvarje och hvartannat hus vid ifrågavarande gator finner man sådana som ordagrannt lyda så här: Employment office. Deutscher Arbeiter Verein. * Scandinavian hotel, John A. Nelson Prop. Essen und Schlafen billigst. Employment office. * Svenskt bageri. Provianthandel. Mjölk och kaffe. Varm och kall mat. *

16 10 En klädmäkleribod, innehållande gamla, aflagda, trasiga kavajer, utslitna halmhattar och andra skrållor bland nya kalsonger samt sjömanströjor m. m., skyltar med orden: Deutsches Herren und Damen Kleider und Hut Geschäft. * Skandinaviska emigranthemmet, Greenwich street 14. * [12] Svenska källaren, T. Andersson. Lager beer. (Svenska flaggan hänger öfver denna skylt.) * G. Nelson. Götha House. (Till denna skylt hör en målad medaljong med ett fartyg). * Till alla dessa skyltar höra tillkännagifvanden, att arbete anskaffas. Om och huru erbjudandena uppfyllas, är en fråga för sig med tvifvelaktigt svar. Hithörande hus äro liksom trottoarerna derutanför uppfylda af män och qvinnor, hvilkas hela yttre nogsamt vittnar om, att de äro direkt hemifrån. Anblicken af dessa menniskosamlingar är icke uteslutande af angenäm beskaffenhet. Man måste frukta, att flere än en skola råka i allt för stor förlägenhet och komma in på afvägar i denna stora, öfverbefolkade stad. Lyckligare för de emigranter, som från början hade det så stäldt för sig, att de med ens kunde resa igenom New-York längre in i landet helst för att stanna ute på landsbygderna, ju längre vester ut, desto bättre. Här skulle nog kunna meddelas flere exempel på huru svenskar lyckats och misslyckats i denna trakt af Amerika; men vare det nog sagdt, att de, som i regeln lyckats bäst, äro vanlige kroppsarbetare, som både velat och kunnat gripa sig an på fullaste allvar med äfven det allra simplaste arbete. Hvad angår dem, som totalt misslyckats och uppgifvit allt hopp, der de drifva gatorna omkring, stanna vid krogknutarne och tigga fem cents åt gången, tills de en vacker dag hittas döda i sitt elände, en tafla, på hvilken deras bil-

17 11 der framstäldes, kunde ju hafva sitt intresse för Östgötens publik, men helst för deras hemmavarande anhörigas skull undandrager jag mig sådan målning. Desse beklagansvärde begära nu ingenting hellre än att få lefva någon tid ännu och sedan dö obemärkt i sitt elände. De äro många i denna stad flere än man anar hemma och de äro, flere bland dem ohjelpligt och otroligt förtappade. Söner af fina, också förnäma, familjer i fosterlandet, med förut innehafda titlar, akademisk [13] medborgare, v. häradshöfding, grosshandlare, godsegare, löjtnant, grefve och baron, måste de här afundas och med tacksamhet, utan blygsel, som de fullkomligt förlorat, mottaga den minsta skärf af den ringaste dagakarl från deras eget land, ja, t. o. m. af någon f. d. svensk fästningsfånge. Flere sådane innehafva här aktade ställningar och äro fullt förtjenta deraf. De skulle kunna skryta med att vara mången f. d. löjtnants eller grosshandlares goda vän och broder samt fordringsegare här i landet, men icke heller de tycka sådan bekantskap vara något skrytvärdt. Undras, huru stor skuld systemet, skolan och uppfostringssättet i vårt lilla Sverige med de många rangskilnaderna och den galna ringaktningen för det hederliga kroppsarbetet egentligen har till dessa och andre existensers förolyckande... I Philadelphia. På Svenska kyrkans griftgård skrifvas dessa rader. Sjelfva kyrkan, våra förfäders första verk i Amerika, är sig till så det yttre som det inre i det närmaste lik, men hvad kyrkogården beträffar, hafva ännu under senaste årtiondet tillkommit åtskilliga nya vårdar. Knappt en enda af dem, upptagande något, om Sverige påminnande namn. Kyrkan och grafvården hafva för länge sedan upphört att vara svensk tillhörighet. De tillhöra sedan 1830-talet en amerikansk-episkopal församling, och är någon af svenskt ursprung medlem af densamma, så är han det dock uteslutande i egenskap af amerikan. Bland förekommande åldriga, svenska

18 12 grafvårdar må nämnas en efter kyrkoherden Nicolas Collin, född i Sverige 1786; en annan efter Peter Damm, född i Sverige 1726, död i Philadelphia Vidare läsas på härvarande grafstenar från 1700-talet Peter Swanson, John Hernbom, Johan Lundgren ( from Smoland in Sweden ), John Bengtson och Henrik Peterson m. fl. Till kyrkan, som är belägen invid Delawarefloden, lemnas anvisning genom en gathörnsplåt med inskrift: Gloria Dei (Old Swedes ) Church, erected A. D Följande denna anvisning finner man snart den samma [14] fullständigad af kyrkogårdens många, höga lummiga träd. Härtill blott dessa små anteckningar: År 1638, således mer än 40 år förr än någon af de europeiska nationerna bosatte sig i Pensylvanien, hade svenskarne tagit trakten omkring Delawarefloden i besittning, samt på en ö i samma flod, några få mil från Philadelphia, anlagt ett citadell till försvar mot infödingarna. Då William Penn år 1682 anlände till platsen, lyckades han ej utan motstånd att förmå den svenska kolonien till sådana eftergifter, som fordrades för genomdrifvandet af hans, förut fattade plan att just der börja anläggandet af staden Philadelphia. Framför att flytta undan till en annan trakt, som af Penn erbjöds dem, föredrogo svenskarna att stanna, der de voro, för att efterhand införlifvas med de nu hastigt tillströmmande invandrarne af andra nationer, tack vare hvilka den unga staden redan efter två års förlopp räknade omkring 2,500 invånare. Efter att redan minst 60 år förut hafva hållit allmän gudstjenst i ett till predikorum inredt blockhus, invigde svenskarne sin nya, här ifrågavarande kyrka år Tre år förut hade af regeringen i Sverige skickats till platsen tre svenska prester, Rudman, Björk och Aurén. En gammal svensk inskrift, som för 20 år sedan fans qvar öfver altaret, är borta, men längre fram i kyrkan finner man en tafla, som innehåller: Thet Folcket som i möörkret wandrar seer et stort ljus och öfver them som boo i mörko lando skijn thet klarliga.

19 13 Den vänliga kyrkvaktmästaren frågar oss, om vi känna mr Waldenström, och berättar oss att han (hr W.) nyligen besökt denna kyrka samt att han då, i sällskap med någon kyrkvärd, tagit reda på åtskilligt. Apropos lektor Waldenström! Då ett och annat af hans offentliggjorda omdömen om Amerika i synnerligt vigtiga afseenden visat sig skefva, så har man deri ett nytt bevis på att ingen grön herre med ensidig uppfostran och från början missriktad åskådning kan undgå svårare misstag, när han skall i flygande fläng, på grund af blott några veckors iakttagelser, yttra sig om ställningar och förhållanden i Nya verlden, hvars demokratiska frihetsluft han icke tål vid. Hr Waldenströms vanliga tvärsäkerhet [15] är härvidlag allra minst på sin plats. Vare detta sagdt utan förnekande af att han dock sett åtskilligt i Amerika i dess rätta ljus och beskrifvit det bra. Svenskarne i Philadelphia äro jemförelsevis mycket fåtalige, ehuru den staden är en bland unionens allra största och belägen blott några få timmars jernväg från emigranternas vanligaste landningsstad, New-York. Dock lära under senaste par årtionden emigranter från Sverige oftare slagit sig ned der. Våra landsmän lära nu mera hafva egen kyrkförsamling (af Augustanasynodens patent) i Philadelphia, men de försvinna ändå totalt bland dervarande amerikaner. Vid sidan af ofvan omtalade, af svenskar för ett par århundraden sedan bygda, för 60 år sedan af dem öfvergifna kyrkan är det det märkligaste för svenskheten i den staden, att flere af Philadelphias äldsta, mest ansedda slägter i rätt nedstigande led härstamma från de förste nybyggarne från Sverige för ett par hundra år tillbaka. Detta förstås också af åtskilliga amerikaniserade namn med svensk grund. Desse namns egare berömma sig ibland af sitt svenska ursprung, äfven der de måste söka detta i första hand från farfars far och fast de för resten ej veta det ringaste om samma Sverige.

20 14 Bland svenskar i Chicago. Många våra läsare ha nog reda på att hela stadsdelar i den s. k. trädgårdsstaden äro befolkade nästan uteslutande af svenskar. Den lifliga Chicago Avenues lifligaste stycke t. ex., så långt som två gånger Linköpings Storgata, visar, hela vägen, en stor massa rent svenska skyltar, att Andersson, Pettersson och Lundström här hålla svensk diversehandel, svensk bokhandel, svensk beersaloon, svensk tobakshandel med snuser från Jönköping och Göteborg, svenska skobutiker, svensk lärftskramhandel o. s. v. Och hvar man går fram, hör man svenska språket talas af mötande män och qvinnor, så allmänt att man, om något tankspridd, lätt kan tro sig hafva blifvit i en hast återflyttad till Sverige. De från Chicago Avenue åt båda sidorna, isynnerhet den norra, ledande gatorna äro likaledes intagna af svenskt [16] folk. Det är här man kan få höra, innan de blifvit nödtorfteligen amerikaniserade och hyfsade, nyligen anlända unge män från Sveriges landsbygd i öfvermåttet af sin förtjusning på mycket högljudt sätt låta komma till heders det rika förråd af mustiga svordomar och eder, som besittes af hjeltarnes och ärans språk och hvaraf luften fylles om qvällen och ett stycke af natten, efter slutadt dagsverk. Det är också här man finner en mängd äldre, lyckliga arbetarefamiljer från Sverige, hvilka, iakttagande ett i allo värdigt lefnadssätt och befinnande sig i god ekonomisk ställning, prisa sitt öde såsom medlemmar, af den amerikanska nationen. Exempel på Svenskarnes framgångar särskilt i Chicago skulle kunna anföras i tusental, alla bevisande att i Amerika lönas det allvarliga, redliga kroppsarbetet med välmåga i tillräcklig mån, då det deremot i Sverige oftast icke inbringar mer än nätt och jemnt så mycket, som fordras för den innevarande dagens uppehälle, och lemnar en i ängslande ovisshet för morgondagen. Förhållandet är kändt af alla våra läsare, såväl som af alla andra Sveriges inbyggare. Det kan här vara nog med någon enda tafla ur verkligheten.

21 15 Vid min ankomst från Philadelphia till jernvägsstationen i Chicago, något sent på lördagsqvällen, mottogs jag af en gammal förberedd vän, en arbetare, hvilken inflyttade i Chicago för mer än 25 år sedan och som de senare åren bott i eget hus i Chicagoförstaden Maplewood. Till detta hans hem begåfvo vi oss nu på jernväg en qvarts timmes färd och välkomnades der af hans duktiga hustru samt inlogerades för natten i ett trefligt rum med en god bädd. Det trefligaste hus, med två våningar, förutom vindsvåningen, bygdt och inredt, enligt amerikansk, praktisk metod, enkelt från ofvan till nedan, såsom värdfolket; hederligt och förtroendegifvande, i likhet med dem sjelfva, de upplysta, okonstlade, hjertliga och fryntliga menniskorna. Till deras gård hör i bakgrunden en trädprydd gräsplan och en trädgårdstäppa; framtill en liten s. k. förgård med några blomplanteringar nedanför den trefliga breda trappgången upp till andra våningen och [17] innanför det spjelstaket, som, en fortsättning af grannarnes, skiljer gården från den allmänna, breda, med träd å ömse sidor försedda gatan. Det är, som det alltid var, ett lika idogt, som lyckligt, folk, som besitter och bor i detta hus. Då mannen före klockan 7 om morgonen beger sig till sitt arbete i staden, sätter sig hustrun vid sin symaskin en skicklig sömmerska, syr hon mot betalning åt andra och så stanna de på hvar sitt håll, tills mannen, som tar sin middag ute en god middag med öl för 20 cents (75 öre) kommer hem mellan kl. 6 och 7 på aftonen. Söndagen njuta de af hvilan, af hvarandras ömsesidigt högst af allt skattade sällskap i det trefna, välbergade hemmet och hafva det så angenämt någon kan önska, isynnerhet under sommaren på sin trappa eller i sin lilla trädgård. Hela Maplewood är för resten med sina gatualléer och sina träd på hvarje gård en park med frisk luft och grönskans vällukt. Hustruns, ibland något för våldsamt ansättande rheumatism är ett moln, som dock icke lyckas förmörka deras sinnen och förtaga det glada humöret. Något skall man väl ha, säger hon. Detta är mitt minne från Sverige. Jag fick

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 frán Amerika i 4. åiervändanyde/kjisven ø i.» N Göteborg. G[;e_borgs Weçköbláds,tryckeri,.1892.\L För att *bespara de personer, som från Amerika med denna linies

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det

Ett. j a g s i t t e r e n stund med pennan mot papperet innan det Ett Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden. j a g s

Läs mer

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor.

VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. Tal. Rektor. 1 Hämtat från www.sahlinska.se Sahlinska släktföreningen (Värmlandssläkten) Underrubrik: Släkthistoria C. Y. Sahlin VID INVIGNINGEN AF NYA UNIVERSITETSHUSET I UPSALA DEN 17 MAJ 1887. UPSALA 1888 AKADEMISKA

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

NÄGRA ORD TILL GIFTA KVINNOR. Dorothy Beck HELSINGFORS, J. SIMBLII AKPVINGAKS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG,

NÄGRA ORD TILL GIFTA KVINNOR. Dorothy Beck HELSINGFORS, J. SIMBLII AKPVINGAKS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG, NÄGRA ORD TILL GIFTA KVINNOR. Dorothy Beck HELSINGFORS, J. SIMBLII AKPVINGAKS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG, 1906 Några ord till gifta kvinnor. En sak, som mer än något annat i världen skulle bidraga till välsignelse

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer

Illustration Stina Johnson

Illustration Stina Johnson Illustration Stina Johnson Land, stad eller mittemellan? Tanken om det goda livet där allting är i harmoni. Två skilda idealbilder - landet och staden Upplägg S könlitterära och Facklitterära exempel:

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 3: Båtäventyret. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 3: Båtäventyret Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 3 Båtäventyret Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen)

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen) Idensallmi den 12 october 1808 Min Söta Marie Charlotte! Din, Gossens och ehr alles välmåga utgör min vesenterliga, och enda sällhet; att gossen lärt sig gå bevisar att han är frisk. Gud välsigne honom!

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012

Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012 1 Konstnärsparet Eugen och Maria Pettersson Sammanställt av Thure Herbertsson oktober 2012 Bild från Uppsala Tidning den 18 nov. 1989 där han som 80-åring berättar om livet och om snideriet. Eugen och

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar

Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Vår resa med Vision For All till Guatemala, maj 2010 Text: Hanna Johansson, Fanny Josefsson, Helena Julin, Elena Netskar Foto: Elena Netskar Den 6 maj 2010 åkte vi fem optikerstudenter från Karolinska

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Pälsen. Läs novellen Pälsen.

Pälsen. Läs novellen Pälsen. Pälsen Läs novellen Pälsen. Pälsen Hjalmar Söderberg Det var en kall vinter det året. Människorna krympte ihop i kölden och blev mindre, utom de som hade pälsverk. Häradshövding Richardt hade en stor päls.

Läs mer

Hjalmar Söderberg. Förvillelser

Hjalmar Söderberg. Förvillelser Hjalmar Söderberg Förvillelser Han stod en stund och betänkte sig med klappande hjärta och återhållen andedräkt innan han kunde besluta sig för att dra i det lilla röda och svarta klocksnöret. Han visste

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

OMNIBUS TYPOGRAFI BOX 135 135 23 TYRESÖ TEL. 08 742 83 36 franko@omnibus.se www.omnibus.se

OMNIBUS TYPOGRAFI BOX 135 135 23 TYRESÖ TEL. 08 742 83 36 franko@omnibus.se www.omnibus.se q Prövningen p Sagan är satt med typsnittet Esperanto, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren

Innehåll. Karta. DEL 1: Barndomen. DEL 2: Krigsåren Innehåll Karta 11 DEL 1: Barndomen DEL 2: Krigsåren 52 DEL 3: Efter befrielsen 152 Förord Hösten 2004 började jag på Max initiativ intervjua honom om hans upplevelser som barn och tonåring under Förintelsen.

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Må bättre på Hennickehammars Herrgård

Må bättre på Hennickehammars Herrgård Må bättre på Hennickehammars Herrgård Hennickehammrs Herrgård väntar på att få välkomna dig! En Värmländsk saga HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD är en plats att bli förälskad i. Mjukt inbäddad i den trolska skogen,

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan:

Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Så här gör du för att skriva ut och sortera sidorna i sagan: Steg 1. Skriv ut berättelsen på A4 ark. Om du har en skrivare som skriver ut dubbelsidigt, tänk på att inte skriva ut den här sidan, dvs skriv

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Ne ly Rapp monsteragent: Vampyrernas bal Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 Hälsningar från DU-VET-VEM Nelly! Sträck på dig! In med magen! Upp med hakan! Jag gjorde som jag blev tillsagd och försökte

Läs mer

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett

Men Zackarina hade inte tid, för hon var upptagen med sin cykel. Hon försökte göra ett Nere på stranden vid havet var Sandvargen och Zackarina mycket upptagna, var och en med sitt. Sandvargen var upptagen med att plaska runt i vattenkanten. Det sa plosch och det sa pläsch, och han stänkte

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Innehåll 8 noveller om otrohet

Innehåll 8 noveller om otrohet Innehåll 8 noveller om otrohet Frågan? 11 Herre, skydda mitt barn 15 Ärlig. Jävligt konstigt ord 51 Platt mage 63 Love 69 Nu talar jag 75 Tre (hon) 80 Klara 123 7 Frågan? När jag tittar ut från fjortonde

Läs mer

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis Mumiemysteriet Martin Widmark Helena Willis kapitel 1 Mumien har vaknat Sommarsolen lyser över den lilla staden Valleby. Där på en uteservering på Kyrkogatan sitter två personer och äter glass. Det är

Läs mer

DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN.

DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN. /> i Si ;t.>-. / ^ k c, OM DEN BOSTRÖMSKA FILOSOFIEN. NÅGRA ORD AP H. EDFELDT. STORAGE-IreH HAIn - LpC LP9-F22A U.B.C. LIBRARY f^w»- ^^W*'^' /" B 4486 E34 1884 ^^^""^m^ THE LIBRARY sj^,mi^ -vn. =-^^ ^iss

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet:

Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet: Domstolsprotokollet i brottmål 238 Larsson mot Larsson i Rådhusrättens tredje avdelning år 1880 renskrivet: [Mål] N:o 238 Larsson Larsson 1880 den 16 september. Närvarand: v. Ordf. Herr Rådm och Rid Arwidsson;

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer