Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll 1863-1877"

Transkript

1 Wester Löfsta Sockens Kommunalstämmoprotokoll Ett samarbete inom Heby kommun Ansvariga: Kenth Hansson (tolkning och redigering) och Esbjörn Lind (inskrivning av text). Kursiv text anger strykningar i texten och fet text anger införd ny text. Tabeller har tabbats för att enklare förevisa texten. Texten kommer att sammanföras med åren när de är redigerade (pågår).

2 Sid 1 Sid 2 Sid 3 Protocoll hållit efter 14 dagars förut utlyst Kommunalstämma med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 4 Januari S.D. Tillfrågades församlingen om den ville bidraga något till jordexpropriation m.m. i den händelse en järnväg emellan Upsala och Sala skulle komma att dragas genom denna Socken. För att intagas i dagens protocoll hade Prosten Herr Doctor Lènström inlemnat följande Ordföranden i Kommunalstämman. Frånvarande torde jag få afgifva ett skrifteligt votum om bidrag till jordexpropriation i fall järnväg skulle dragas midt igenom denna socken. Jag är villig för min del att betala till ändamålet en Riksdaler Riksmynt per 1000 efter nya taxeringsvärdet af jordegendom af Bostället, men intet för Bevillningen efter 2 Artikeln. W Löfsta den 4 Januari C.J. Lènström P.L. Sigill Herr Brukspatron Bergstrand på Molnebo Bruk yttrade att, sedan Prosten Herr Doctor Lènström redan yttrat sig om vara villig att lemna bidrag till jordexpropriation om en järnväg komme att dragas ifrån Upsala och genom denna med flere Socknar till Sala, förklarar äfven han sig på det högsta willig att ej allenast för sina jordegendomar utan och Werk och inrättningar erlägga en Rdr per 1000 nya taxeringswärdet. Så mycket häldre som han vore temmeligen öfvertygad att af denna församling äro få om ens någon som icke inser nödvändigheten och nyttan af en järnvägs dragande härigenom. Utan en ej obetydlig qvantitet Spanmål som här produseras till försäljning, finnes här större Skogar till afsalu, men som genom den långa landttransporten stå nu snart sagt orörda. Uti denna åsigt av saken instämde närvarande Ledamöter nära enhälligt, hvarföre de och beslöto att en Riksdaler Rgm skulle för ifrågavarande ändamål uttaxeras af hvarje 1000 Rd Rgm nuvarande taxeringsvärde, såväl af jordbruksfastighet som af Werk och inrättningar, om järnväg kommer att dragas genom Socknen. Emot detta beslut reserverade sig likaväl Jan Ersson i Norr Horsbäck, Per Andersson i sör Horsbäck, Eric Jansson i Littersbo, Lars Jansson i Åhl, Anders Andersson och i Staffansbo. Brukspatron Bergstrand på Molnebo förklarade sig efter stämmans uplösning att han, på det beslutet måtte få anses enhälligt, wore villig att för de som reserveradt sig, behola deras andelar af Molnebo Bruks-och Landtegendomar.2. Tillfrågades Socknens Ledamöter om alla till Socknen hörande Kommunala bestyr och göromål skall handläggas och werkställas af KommunalNämnden eller om andra personer skulle utses för att Werkställa någon del deraf. Härpå förklarade församlingen enhälligt att KommunalNämnden skall handlägga och Werkställa alla inom Socknen varande Kommunala bestyr..3. Tillfrågades församlingen hvilken skulle, efter Länsman Sahlqvists afflyttning, uppbära Soldatrotarnes Knekte tunnemedel. Härtill utsågos undertecknad Ordförande..4. Medel till inköp af en Protocolls bok skulle tagas ur Magazins Cassan.

3 Sid 4.5. Kommunalstämmorne skulle hållas i gamla Sockenstugan..6. För att bere ordföranden tillgång till postbud skulle han ega rätt att hvarje wecka anlita Socknens postbud..7. För att justera och underskrifva detta protocoll utsågos Kyrkovärden i Heby och Nämndemannen Olof Ersson dersammastädes. Hvarje serskilt fattat beslut fästades med Klubbslag. G. Källström Uppläst och justerat den 11 Januari Olof Ersson i Heby. i Heby Den som vill söka ändring i detta protocoll eger att, inom 30 dagar, räknadt ifrån denna dag, hos Kongl Majt. Befallningshafvande i Westerås sina besvär skrifteligen anmäla och dervid bifoga afskrift af detta protocoll. Uppläst i W. Löfsta Kyrka den 11 Januari 1863 af C J Lénström Sid 5 Protocoll hållet efter 14 dagars förut utlyst Kommunalstämma med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 25 Januari S.D. Tillfrågades församlingen om den wille lemna understöd till de av missväxt nödlidande i Norrbottens län. Härpå svarades allmänt ja att insamling skulle få ske Om sättet för insamlingen voro tankarne något delade, men efter någon öfverläggning lämnade Socknen i det beslut att, såsom norm för bidraget, skulle gifvas minst 50 öre per ¼dels mantal och i proportion på större hemman, dock öppet lemnat för en hvar att gifva mera. Torpare, och Backstugusittare och handtverkare, som lemna bidrag till fattigvården, skulle lemnas tillfälle att bidraga till ändamålet efter råd och lägenhet. Listan på insamlingen skulle sedermera uppläsas från predikstolen. Sammanskottet uppbäres af KommunalNämnden. :2. Till Gode Män vid Landtmäteriförrättningen Valdes, för Thorstuna Härad efter aflidne bonden i By, förre Nämndemannen Lars Ersson i Norr Horsbäck, och för Simtuna Härad i stället för Anders Mattsson i Y Sefne, Rusthållaren Anders Ersson i Röcklinge. Sid 6 :3. Jagtpremiemedlen för 1862, utjörande 14 Riksdaler 50 öre Riksmynt, skulle upp- Bäras af KommunalNämnden med 25 öre per mantal. :4. Till Revisorer för att granska SockenMagaZinets räkningar, valdes Lars Andersson i Röcklinge och gamle i Arnebo. :5. Till Ledamot i Berednings Kommittén för denna Socken innevarande år valdes förre Nämndemannen Olof Ersson i Heby. :6. Framställde ordföranden fråga om inrättandet af ett Lånebibliothek för Socknen. Till denna frågas framställning föranleddes han dels deraf att några Sockenbarn önskatt få densamma framställd, dels och deraf att han ansåg en sådan inrättning icke allenast skulle medföra nytta, nöje och upplysning för den arbetande klassen då för ändamålet passande böcker uppköptes, utan äfven skulle kunna medföra det goda resultat att både barn och tjenare skulle kunna genom en nöjsam och nyttig

4 Sid 7 läsning inom hus, i synnerhet på söndagsaftnar, afhålla sig från många sedeförderfvande och omoraliska göromål, som annars är den vanliga sysselsättningen på helgedagsaftnar för den tjenande klassen. Prosten Herr Doctor Lénström ansåg dock, för att undvika större kostnader, att det bibliothek som finnes, med en liten tillökning af flere böcker, borde vara tillräckligt för ändamålet. Föreslog derföre att böcker skulle uppköpas för öfverskottet af räntan af den serskilta Skolfonden, utgörande omkring 30 Riksdaler Riksmynt. Detta förslag antogs af församlingen; och åtog sig Herr Doctorn såväl att uppköpa böcker för bibliotheket och derföre redovisa som och ombesörja utlåningen och emottagningen deraf. :7. För att justera och underskrifva Protocollet utsågos Herr Doctor Lénström och f. Nämndemannen Olof Ersson i Heby. G. Källström Justerat den 1 Februari betyga på församlingens vägnar. C.J. Lénström Olof Ersson i Heby. Upläst från Predikstolen i W. Löfsta Kyrka söndagen den 1 Febr. 1863, med besvärs hänvisning. C.J. Lénström Sid 8 Protocoll hållit i Kommunalstämma med W. Löfsta församling den 8 Febr S.D.Uppvisade Bonden unge Anders Olsson i Arnebo skinnet efter en Räf, fångad inom Simtuna Härad samt fd Bonden Anders Ersson i Sör Starfors likaledes skinnet efter en Räf, fångad inom Thorstuna Härad. Öronen afskorus. G. Källström Justerat den 4 Mars På församlingens wägnar. Jan Eric Jans son, Lars anders son i Röckling Protocoll, hållit i Kommunalstämma efter 2 N Söndagars förut skedd pålysning med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 4 Mars S.D. Upplästes fattigcassans räkenskaper för siste år 1862, hvilken den 31 sist Dagen hade i utestående fordringar: enligt skuldsedlar 1985; obetalte räntor 77 = 12, Cajsa Starfors i fattigstugan arfsmedel 110 Rd och Kontant i Kassan 203:91 som tillsammans gjör 2376:02, hvarigenom visar sig att Kassan ökats sedan förledet år med 397 Rd 54 öre Rmt. Sid 9 FattigmagaZinets inkomster för föregående räkenskapsår har utgjort: 42 Tunnor 2 Kap Råg, 40 Tunnor 8 Kap Korn, 10 Tunnor 7 Kap: Ärter, 39 Tunnor 4 Kap Potatis, hvaraf utdelats till de fattiga 30 Tunnor 12 Kap: Råg, 30 Tunnor 12 Kap Korn, 7 Tunnor 21. Kap: Ärter och 39 Tunnor 4 Kap Potatis. Maga Zinets behållning utgorde den 31 sistl December: 11 Tunnor 22 Kap Råg, 9 Tunnor 28 Kap Korn och 2 Tunnor 18 Kap: Ärter. Sparbanks Kassan utgjorde hade den 31 sist December en behållning af 2151 Riksdaler och 36 öre Rmt och 32 delegare. Sparbankens delegare har under året ökat sig med 6 personer samt Kassan ökat sig ifrån 1565:06 öre till 2151:36 som ger en tillökning af 586Rd 30 öre Rmt.

5 Sid 10 Sid 11 Sparbanks Cassan är utlånad till 12 personer emot laglig ränta och säkerhet. Emot vederhäftigheten af låntagare och borgesmän i berörde Cassan gjordes ingen anmärkning. :2. Socken Magazinets räkenskaper upplästes, och befans att Cassan egde den 31 sist December: utlånte medel 700 Riksdaler, obetalte räntor 5 Rd 20 öre och Kontant i Cassan 27 Rd 76 öre att eller tillsammans 732 Rd 96 öre Rmt. Spanmålsfonden utgjorde vid samma tid 55 Tunnor 30½ Kap: Råg, 68 Tunnor 16 Kap. Korn. Emot vederhäftigheten af Kasssans låntagare och borgesmän gjordes ingen anmärkning. Afträdande Maga Zins föreståndarne ville hafva intaget i protocollet såsom sin reservation att, i händelse någon låntagare skulle sakna tillgång till gäldandet af sitt i Maga Zinet erhållne Spanmålslån, de måtte härtill i sådant fall få rättighet att använda det enligt räkningarne befinteliga öfvermål. :3. Till Valmän för denna Socken för att inför Herr Domhafvanden wälja Landstingsmän för Länet, utsågos enhälligt Nämndemännen Olof Andersson i Arnebo och Eric Andersson i Wansjö. :4. Skräddaren Per Löfstrand på öfver Sefne egor anhöll att få Socknens intyg öfver en af honom på Öfver Sefne bys egor gjord uppodling, öfver hans kostnad han inlemnade en af godemän genom syn på stället gjordt Wärderings-instrument, slutande sig på 778 Rd 50 öre Riksmynt. Församlingens närvarande Ledamöter, som alla vitsordade rigtigheten af det lemnade syneinstrumentet och ansåg att bemälte Löfstrand icke sparat på arbete och omkostnader på den omnämda Odlingen, önskade ville derföre anmäla honom till benägen åtanke med någon belöning i penningar hos Länets Hushållnings sällskap. Detta församlingens yttrande jämte deras önskan att Löfstrand skulle för denna sin möda och uppoffring Komma i benägen åtanke med någon belöning hos Hushållnings sällskapet, skulle genom utdrag af protocollet honom meddelas..5. Tillfrågades församlingen om förre Bonden Anders Jansson i Sättersbo såsom numera i fattiga och tarfliga omständigheter, skulle få sitt lån ur SockenmagaZinet 4 Tunnor 5½ Kappe Råg, en tunna 1 Kappe Korn, efterskänkt och afskrifvet ur räkningarne. Efter någon öfverläggning härom stannade församlingen i det beslut att om Anders Jansson inom åtta dagar härefter anskaffar Vederhäftig borgen derföre att han årligen i 4 år efter hvarandre, inlemnar i Maga Zinet 3 Tunnor Råg och 1 Tunna Korn eller en tunna om året, så får han den öfriga skulden jemte räntan afskrifven. Skulle han härutinnan brista eller icke inom denna tid aflemna godkänd borgensförbindelse för denna inbetalning så utsöktes hela lånet genom laglig åtgärd genast. :6. Uppvisade Söderlund på Ulbo egor skinnet efter en räf som han fångat inom Simtuna Härad. Öronen avskures. G. Källström Uppläst och justerat den 8 Mars Lars Andersson i Röcklinge. Jan Eric Jansson i Öfv: Sefne. Uppläst i V. Löfsta Kyrka den 22 Mars 1863 med besvärs hänvisning betygar. Anders Grubb Lars anders son i Röcklinge Jan Eric Jans son

6 Sid 12 Sid 13 Protocoll, hållit i allmän Kommunalstämma med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 5 te April S.D. Granskades detta årets Mantals= och Skattskrifningslängd hvilken befans riktig, med undantag af de anmärkningar som å serskildt lista finns upptagne och Mantalslängden bifogad. :2. Tillfrågades församlingen om en mindre reparation på fattigstugan skulle på fattigkassans bekostnad få företagas, såsom en ny trappa och förstuguqvist samt Tegels läggande derpå och på Vedbodstaket m.m: Dessa reparationer får verkställas på fattig Cassans bekostnad med biträde af ett gångled då så behöfvas. Tid som ofvan På församlingens vägnar G. Källström L. Bergstrand Anders Lars son i Wifvastbo Protocoll hållit vid allmän Kommunalstämma med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 26 te April För att såsom ombud för den del av Socknen som tillhör Thorstuna Härad infinna sig vid Karleby Tingsställe Thorsdagen den 30 dennes kl 12 på dagen för att höras i frågor som röra Thorstuna Härads Allmännings vård och förvaltning, utsågos Brukspatron Herr L. Bergstrand på Molnebo. G. Källström Uppläst och justerat samma dag. Pehr Andersson i S: Horsbäck Erick Bengt Son i By Protokoll, hållit efter allmän 14 dagars förut utlyst Kommunalstämma med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 31 Maji S.D. Till Nämndeman för Simtuna Härad efter Nämndemannen Olof Andersson i Arnebo utsågos Valdes Kyrkvärden Anders Larsson i Wivastbo. :2. Till Ledamöter i detta årets Taxerings Kom- Sid. 14 mitté för denna Socken, som hålles på Gästgifvaregården i Heby Måndagen den 29 Junü Kl 10 f:m. utsågos Valdes: Prosten Herr Doctor C.J. Lénström, Herr Brukspatronen L. Bergstrand på Molnebo, f.d. Nämndemannen Olof Ersson i Heby och Anders Andersson i Fasenbo. Till Suppleanter valdes Lars Larsson i Fasenbo och Eric Danielsson i Heby. :3 Uppvisade Lars Andersson på y Sefne egor skinnen efter 4 st Räfungar som han utom skallgångar fångat inom Simtuna Härad. Öronen afskurus. Uppläst och justerat G. Källström samma dag Anders Anders son i Fasenbo Gl: i Arnebo Upläst i W.Löfsta Kyrka den 7 Junü 1863 af C.J. Lenström

7 Sid 15 Protocoll hållit vid allmän Kommunalstämma med W. Löfsta Socken i i Sockenstugan den 28 Junü S.D. Tillfrågades församlingens Ledamöter om de ville medelst sammanskott i Säd eller penningar understödja de olyckliga brandskadade familljerne i Enåkersby; Församlingen ville icke undandraga sig att bispringa de olycklige brandskadade familljerne, men ansåg att bidraget borde hällst utgå i penningar. Efter någon öfverläggning beslöts enhälligt att en frivillig, obestämd afgift i penningar får upptagas för ändamålet, hvilken skulle uppbäras av följande personer: Sör Horsbäck med på egorne boende, Per Andersson, Norr Horsbäck med D o, Anders Persson, Littersbo Rote, Eric Persson i Sättersbo, Sörby Rote; Jan Andersson i Sörby, Åhl med D o, Jan Ersson i Åhl, Röcklinge med D o, Lars Andersson, Horssta med D o, Jan Jansson, Heby med D o, Eric Danielsson, Härfsta Rote Jan Eric Jansson i Härfsta, Arnebo Rote ung.anders Olsson i Arnebo, y. Sefne med på egorne boende, Jan Jansson, Wivastbo, Wiggelsbo och Staffansbo, Eric Jansson i Wivastbo, Öf. Sefne Rote Fredric Olsson i Backa, S. Starfors Rote ung. Anders Bengtsson i Orfvenbo, Sid 16 Wansjö Rote Olof Jansson i Gålsjö och By Rote Erik Bängtsson i By. De insamlade medlen skulle aflemnas till undertecknad ordförande söndagen den 12 te Julü efter Gudstjenstens slut i Sockenstugan, en förteckning deröfver upprättas, hvilken derefter skulle uppläsas från predikstolen. :2. Granskades och underskrefvos afkortnings längden på 1862 års Krono utskylder. :3. Erkändes och underskrevos en lista på utgjord Kronoskjuts från Arnebo till Grällsta den 16 Junü. :4. Uppvisade Orgtramparen Eklund 2 st Örnungar som han fångat inom Simtuna Härad, å hvilka hufvudena Krossades. justerat den 5 Julü 1863 G. Källström På församlingens vägnar. Jan Jans son Anders Larsson i i Horrsta Wifvastbo Uppläst från Predikstolen i V. Löfsta Kyrka söndagen den 5 Julü 1863 af C J Lenström Sid 17 Protocoll hållit vid allmän Kommunalstämma med W. Löfsta Socken den 12 Julü S.D. uppvisade Torparesonen Jan Ersson i Sjömåssen 3 e st Hökungar som han fångat inom Simtuna Härad. Som ofvan G. Källström justerat samma dag: Jan Ers son i åhl An ders Pers son i Nor Hors bäck

8 Protokoll hållet vid allmän 8 dagar förut Utlyst Kommunalstämma med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 27 September Tillfrågades Rotehållarna inom Socknen om de ville öfverflytta uppbörden af den rotarne anslagne Kronotionde Spanmål och Kontante medel på Herr Kronofogden Walin emedan undertecknad ordförande icke vidare ville ha härefter härmed x befatta sig. Rotehållarne förklarade enhälligt att Herr Kronofogden Walin skulle Knekterotarne genom utdrag af detta protocoll befullmägtigas att merparten uppbära berörde anslagna Kronotiondene Spanmål och kontanta medel emot Arfvode af den x af Kongl. inom denna Majts och Kronan anslagne forsel låns ersättningen å samma spanmål samt och Socken önskade Rotehållarne att redovisa att medlen wid de årliga uppbördsstämmorne anslagne på Kommunal ej redovisas för Socknen. Som ofvan G. Källström Uppläst och justerat samma dag Eric Andersson Anders Mattsson i Wansjö i Åhl. Sid 18 Sid 19 Sid 20 Protokoll hållit vid allmän Kommunalstämma med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 4 October Till ombud för denna Sokken, hvilken på Kallelse af Herr Kronofogden i detta fögderie kommer att med honom sammanträda för uppgörande af Priskuranter för Markegångssättningen för innevarande år, valdes Bonden Jan Eric Jansson i Öfver Sefne. Som ofvan Justerat samma dag Olof Ersson i Heby. Ua i Arnebo G. Källström Protokoll, hållit vid allmän Kommunalstämma med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 25 september October Den stora kostnad denna Socken tillskyndas derigenom att den måste tvenne gånger i Veckan från Sala Kongl PostKontor två mils väg hemta Kronposten och enskilta bref och handlingar samt Socknens Embets och tjenstemäns Kyrkoherde Bruks- och Sågverksegare på samma sätt och på egen bekostnad måste hålla serskilta postbud lika många gånger i hvarje Vecka till samma ställe, får den för den nödiga Correspondens så att icke mindre en 16 mils postväg måste i och för Postforslingen för denna Socken vandras hvarje vecka, hvilken väglängd för hela året gjör icke mindre än 832 mil, ansåg undertecknad ordförande sig pligtig att höra Församlingen huruvida den, gemensamt med andra för samma sak intreserade Socknar ville ingå till Kongl Majt med en underdånig petition för att få direkt postkommunikation emellan Upsala och Sala tvenne gånger i Veckan genom följande Socknar: Läby, Wänge, Åland, Järlåsa, Hvittinge, Vester Löfsta och Norrby, en väglängd af endast Sju mil. Den stora tidsutdrägt och derigenom förorsakade olägenheter och förluster som tillskyndas församlingen genom den nuvarande långa och långsamma postgången från Upsala på Enköping och Sala, hvartill åtgå 14 dagars tid för att få bref besvarade från Upsala, lika lång tid som från London och och Paris, visar att en direkt postgång emellan Upsala och Sala genom berörde Socknar, är så mycket mera af behofvet påkallad. En sålunda inrättad postkommunikation emellan Upsala och Sala, med

9 Sid 21 postexpeditions station här i Socknen, vore icke allenast en stor nytta för denna och de Socknar genom hvilka posten komme att forslas, utan äfven för flere angräntsande Socknar såsom: Huddunge, Enåker och Nora, hvilka genom en slik anårdning, med finge minst tvåtredjedelar af sin nuvarande postgväg minskad. Då Kongl Majt genom sin General Poststyrelse Nådigst på alt vis sökt att lätta PostKommunikationerna inom nästan alla rikets Provinser, torde denna hittills förbisedda ort icke heller bära förgätas, serdeles som här finnas större Järn- och Sågverk samt en större befolkning än på hela vägen emellan Upsala och Sala, ja mer än på många ställen i vårt län, genom hvilka nu poststationer finnas. På den nu föreslagna linea, finnas äfven Gästgifvaregårdar, där Postskjutsen utan att svårighet och utan alt för stor kostnad, borde kunna bestridas. Som denna fråga är af största Vigt för denna Kommun och af behofvet högt påkallad, beslöt församlingen enhälligt, att en underdånig petition, i förening med andra i samma fråga intresserade Socknar, skulle ingifvas till Kongl Majt, hvilken petition skulle unskrifvas af församlingens Kyrkoherde, Bruks- och Sågverksegare samt ordförande och ledamöter i KommunalNämnden. Justerat samma dag G. Källström :2. Upvisade J. Dahlin i Björsbo skinnet efter en Räf, fångad inom Simtuna Härad; öronen afskuros. Som ofvan G. Källström Justerat samma dag intyga: Eric Andersson i Wansjö Olof Ersson i Heby Lars Ersson i Horsbäck Anders Andersson i Fasenbo Anders Larsson i Wivastbo Eric Andersson i Åhl Sid 22 Protocoll, hållit vid allmän och lagligen Utlyst Kommunalstämma med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 31 October S.D. Upplästes det af KommunalNämnden uppgjorde förslag till Kommunalutgifter och inkomster för nästkommande år för Socknens behofver, hvarefter följande frågor till afgörande föredrogos: :2. Tillfrågades församlingen på hvilka grunder eller på hvad sätt de för Kommunen behöfliga utgifter för nästa år skulle uttaxeras. Efter någon öfverläggning i denna fråga beslöts enhälligt att alla för Kommunens enskilta behofver behöfliga utgifter skall uttaxeras sålunda att, med hvad undantag af hvad 4 bestämmer, jordbruksfastighet betalar dubbelt emot andra beskattningsföremål efter 2 Artikl i nu gällande Bevillningsförordning eller på sätt den nu utkomne Kongl Förordningen den 15 September 1863 bestämmer. Sid 23 :3. Följande personer, som för närvarande njuta Spanmålslön ur Socken Magasinet, skulle ifrån och med den 1 januari 1864, erhålla penningelön sålunda att deras Spanmålslön skulle betalas med penningar efter Länets medelmarkegångspris näml: Fjerdingsmannen för 3 Tunnor. Skolläraren Norlin D o man såsom KyrKvaktare Orgtramparen Eklund tunnor Härförutan beslöts enhälligt att Madam Bergs lön såsom Barmorska skulle i stället för 4 Tunnor Säd, Hö och Halm, betalas med penningar med 100 Riksdaler Riksmynt.

10 :4. Den årliga insamlingen till fattigkassan, 20 öre per man och 10 öre per mantals skrifven qvinna, skulle uttaxeras lika som hittills. Härförutan beslöts att alla insamlingar på Graföl och Bröllop skulle odelade tillfalla fattig Cassan. :5. Spanmål af Råg och Korn skulle inlemnas i fattig Magasinet lika som hittills, men ärter och potatis skulle redan denna höst och sedermera årligen, uppköpas till behofvet för fattig Cassans medel. :6. Den på Socknen belöpande Bränvins Minuteringsafgift, som hittills ingått i den serskilta skolfonden, skulle ifrån och med nästa år, inflyta i Kommunal Cassan. Sid 24 :7. För inköp af Böcker till Socken-Bibliotheket skulle 20 Rdr Rmt för året få tagas af Kommunal Cassan. :8. Tillfrågades församlingen om KommunalKassan skulle få förenas med Magasins Kassan eller om serskildt räkning och bok öfver den förra skulle föras. Församlingen förklarade att Kommunal Kassan icke får förenas med Magasins Cassan utan föras serskildt räkning öfver hvardera Kassorna. :9. Sexmans pengarne till Kyrkan skulle uttaxeras på sätt som 2 dra bestämmer, men på egorne boende Matlag ska som icke betale bevillning efter 2 ra Artikl för rörelse, skulle betala 15 öre per Matlag om de äro Mantals skrifne. :10. Huru stor summa för året skulle uttaxeras kunde nu icke bestämmas, men beslöts att så mycket som fordras för Kommunens alla utgifter, skulle uttaxeras. :11. Uppbörden på Kommunalutskylderne skulle ske på samma dag och ställe som uppbörden på Kronans räntor och bevillning hålles. :12. Räntan på utlånad Spanmål ur Socknens Spanmåls Magasin bestämdes att hädanefter utgå med en Kanna per fat. Sid 25 :13. Föredrogs en af Krono Länsmannen Söderbergh till undertecknad ordförande aflemnad skrifvelse, med begäran om att höra församlingen om en extra Postförares antagande, hvilken skulle dels å Sala Kongl. Postkontor, dels på Gästgivaregården i Enåkersby, aflemna de Enkela skrifvelser som emellan de ordinarie postdagarna torde afsändas. Församlingen, som sedan den 22 Juni 1856 i allmän Sockenstämma beslutit att såväl den ordinarie som den extra Kronobrefbäringen skulle, emot ersättning, bestridas af Fjerdingsmannen, ansåg sig icke vidare pligtig att anskaffa någon extra postförare. Justerat den 8 November 1863 betyga C J Lénström Lars Larsson i Fasenbo Ua Anders Olsson. Arnebo G. Källström Uppläst med besvärshänvisning d. 15 Nov C J Lenström

11 Sid 26 Protocoll, hållit vid allmän 8 ta dagar förut utlyst Kommunalstämma med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 15 November Till ombud för denna Socken i den serskilde Markegångsnämnd som, på sätt Kongl. Förordningen den 11 Maji 1855 närmare föreskrifver, skall upprätta pris- Kurant för de tvenne sista mänaderna af innevarande år och för de 3 ne första månaderna af nästkommande år, valdes hemmansegaren Anders Andersson i Härfsta och till Supleant Eric Bängtsson i samma by. :2. Som Fjerdingsmannen Eric Jansson i Sörby hos Kronofogden i Fögderiet skrifteligen afsagdt sig sin innehafvande Fjerdingsmans befattning för denna Socken jemte denna förenad brefbärings skyldighet, tillfrågades församlingen om Fjerdingsmans bestystret hädanefter skulle utgöras turvis inom församlingen eller om någon viss person, med årlig lön, dertill skulle Sid 27 antagas. Församlingen stannade enhälligt i det beslut att om fjerdingsman skulle antagas med samma aflöning som hittils Eric Jansson i Sörby, nu närvarande, åtog sig på anmodan att fortfarande bestrida fjerdingsmanstjensten i tvenne år, emot samma arfvode som hittils, men afsade sig allt ansvar och besvär med såväl ordinarie som extra postföringen. På anmodan af församlingens närvarande Ledamöter åtog sig undertecknad ordförande att bestrida såväl den extra som ordinarie postföringen imot rättighet att af Kommunal Kassan betala hvad postföringen kan komma att kosta. Uppläst och justerat G. Källström samma dag. L. Bergstrand Ad.Fr.Lindblad Ua i Arnebo Uppläst från predikstolen med besvärs hänvisning den 22 November 1863 af C J Lenström Sid 28 Protocoll, hållit vid allmän Kommunalstämma den 6 te December : Tillfrågades församlingen om fattigskatten, 20 öre per man och 10 öre per qvinna samt Sexmans Penningarne till kyrkan skulle för nästa år upptagas efter nu i höst hållne Mantalsskrifningslängd efter förra årets, efter hvilken alla andre Kommunala utskylder måste uttaxeras. Uppbörden får uttaxeras efter detta års Mantalsskrifningslängd i hvad som rörer dessa afgifter. :2 Uppvisades 3ne stycken Räfskin, det ena af Korpr. Horrsell på Horrsta egor fångat i Simtuna Härad, och ett af Bängt Bängtsson på Starfors egor, fångat inom Thorstuna Härad, och ett af Jan Eric Jansson i Rotebo, fångat i Simtuna Härad. Öronen afskuros. justerat samma dag. G. Källström L. Bergstrand Ad.Fr.Lindblad Sid 29 (Infogad sida. Skrivelse från Lenström.) Till Communalstämman i W. Löfsta den 28 December Undert. protesterar mot deltagande i följande Communalutskylder: Jagtmedel enl. 23 Cap 2 Byggn. Balken Aflöning för Kyrkvaktare och Orgtrampare 5 Tunnor säd á

12 Hvarken prost eller Klockare behöfver låna sin betjening i och för tjensten likasom Prest ej heller behöfver Löna Klockare eller Klockare prost. De utskylder, som kallas diverse innehållande res ersättning för resor för tiondagsresor vid markeghångssättning, om rustning och rotar etc à gör Dessa böra afdragas från mina Communalutskylder, som nu gå till öfver 100 Riksdaler om året, då jag wid tillträdet i emb till embetet icke vidkändes någon enda Communal utgift. Socknen har således minskat min lön med 100 Rmt om året. C J Lénström Sid 30 Protocoll, hållit efter 14 dagars förut utlyst Kommunalstämma med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 28 December Granskades Fyrktalslängden och Debiteringslängden på Kommunal utskylder för år 1864, hvilka underskrefvos och gillades, utom hvad som rörer debiteringen på Herr Doctor Lènström, som lemnat följande anmärkning deremot för att intagas i protocollet: Jag protesterar emot deltagande i aflöning af Kyrkvaktare, Orgtrampare, Premier för dödade rofdjur samt diverse utskylder, resekostnadsersättningar etc: Kyrkvaktarens lön 4 Tunnor Orgtramparens 1 D o Jagtmedel Diverse Min anpart Circa 11 Rmt. C.J. Lènström. Församlingen biföll att det af Herr Doctorn begärda afdrag skulle vid debiteringen få ega rum, med 10 Rd 78 öre Rmt. Sid 31 :2. För att, likasom förr, få en ledamot i hvarje Rote i Kommunalstyrelsen, valdes för de rotar som icke hafva någon Ledamot för Horrsta Rote Jan Jansson i Horrsta och för By Rote Jan Matts son i By, hvarförutan de förut såsom Supleanter valde Ledamöter härefter skulle ingå såsom ordinarie. :3. Till revisorer för att granska FattigKassan, Sparbankens och Magasins Kassans räkenskaper för innevarande år valdes KyrKovärden och f. nämndemannen Olof Ersson i Heby. :4. I afseende på arfvode för Kommunalgöromålens förrättande har Kommunal- Nämnden antagit såsom gifvet att de av Magasinet hittills anordnade 6 Tunnor Spanmål skulle få användas, men har föreslagit att i stället för förut utgående 4 Tunnor till Magasinsförvaltarne och blott en tunna till fattigföreståndaren och en för Sparbanks Kassans förvaltning, borde, i synnerhet som dessa olika slags Sid 32 göromål Kanske snart nog Kommer att fördelas emellan flere personer, utgå sålunda: Till ordföranden i Kommunalstämman en Tunna Till förvaltaren och räkenskapsföraren för Sparbanken en Tunna likasom förr.

13 Till Ordföranden och i Kommunal Nämnden och fattigföreståndaren två tunnor. Till Magasinsförvaltaren och dennes räkenskapsförare två Tunnor. Till räkenskapsföraren för Kommunal Kassan lemnes således ingenting qvar af de anordnade 6 Tunnor Spanmål. Kommunal Nämnden föreslår derföre att en wiss procent, tillex. 2 proc. af uppbörden kunde bestämmas för Fyrktalslängdens och Debiteringslängdens upprättande, uppbördens hållande och räkenskapernas förande etc.äfvensom för skrifmaterialer m.m. Ofvanskrifvne af Nämnden uppgjorde förslag gillades af enhälligt af närvarande Ledamöter. :5. Till Snöplogfogdar för år 1864 valdes för: Öf. Sefne: Eric Larsson i Öf Sefne Wivastbo och Wiggelsbo: Lars Larsson i Wiggelsbo. Ytter Sefne: Anders Olsson y Sefne. Stingtorp och Klockartorp: Kling i Klockartorp. Sid 33 Horsbo: Eric Persson Backa: Fredric Olsson Gålsjö, Wansjö, Fallet: And. Ersson i Fallet. Fasenbo, Staffansbo: Lars Eric Jansson i Fasenbo. Bruskebo: Bruskeskebo egare Siggbo, Ulebo: ung. And Andson i Siggebo. Arnebo: ung.. Mårtsbo, Nolmyra: Jan Mattsson i Mårtsbo Wisbo, Jungfrubo, Snesholm: And. Andson Snesholm. Orfvenbo: Anders Andson. Preste= o Klockargården. Herr Doct. Lenström. Heby: Olof Ersson Horrsta: Källman. Röcklinge: Jan Ersson i Åhl. Ål: Eric Andson. Sörby: Anders Andson N. Horrsbäck: Jan Olsson S. Horrsbäck: Jan Ersson Littersbo, Björsbo, Turbo. Eric Andson Littersbo. Sättersbo, Göksbo. Eric Persson Sättersbo. Rotebo: Rotebo Norrbäck: Norrbäck. Nolsjö: Tallroth. By: Daniels Danielsson S. Starfors: Inspect Lindblad. Härfsta: Eric Bängtsson Molnebo: Bruksegare. :6. Med anledning af ett af Bonden Carl Ersson i Littersbo inlemnat Synebetyg, undertecknat af Anders Andersson i Sörby och Lars Sid 34 Andersson i Röcklinge, utvisande att Carl Erssons Sädesgröda blifvit aldeles förstörd af frost denna sommar, Anser undertecknad Ordförande sig uppmanad att höra församlingens Ledamöter huruvida de vilja lemna Carl Ersson något understöd i Säd eller penninger för den af honom lidna missväxten. Församlingen stannade i det beslut att Carl Ersson skulle ur Socken Magasinet få låna Tre /3/ Tunnor Råg emot vanlig ränta i vår.

14 :7. Uppvisade Söderlund i Ulbo skinnet efter en Räf fångad inom Simtuna Härad; Öronen afskures. uppläst och justerat G. Källström samma dag. C.J. Lenström L.Bergstrand Uppläst med besvärs hänvisning den 3 Januari 1864 af C.J. Lenström Sid 35 Protokoll, hållit vid allmän Kommunalstämma med W. Löfsta församling den 31 Januari Tillfrågades församlingens Soldat-Rotehållare om ombud för dem skulle wäljas för att inställa sig i Westerås den 31 Mars detta år då fråga förekommer om Knektelegomedels Kassans fördelande inom hela Regementets Soldat Rotar på sätt Kongl Majt Nådiga Skrifvelse till Kongl Majts befattnings hafvande den 9 December 1862 föreskrifver. Församlingen önskade att ombud i denna fråga skulle oläsligt sendas och valdes härtill f.d. Nemndemannen Lars Ersson i Norr Horrsbäck. Justerat samma dag Olof Ersson i Heby Anders Lars son i Wivastbo. G. Källström Sid 36 Protokoll hållit vid allmän Kommunalstämma med W. Löfsta Socken den 2 Mars S.D. Till Ledamot i Bevillningsberedningen för innevarande år valdes hemmansegaren unge i Arnebo och till Supleant unge Anders Olsson dersammastädes. :2. Till ombud för denna Socken för att inställa sig i Tingshuset vid Karleby Thorsdagen den 10 i denna Månad Kl: 3 efter middagen för att inför Simtuna Härads Rätt förrätta val af en Ledamot i Egedelnings Rätten, valdes Nämndemannen Anders Larsson i Wivastbo. :3. Upplästes Fattig Kassans, Sparbankens och Magasinets räkenskaper för år FattigCassan som den 31 December 1862 hade en behållning af 2376 Riksdaler och 2 öre, har samma dag 1863 en behållning af 2512 Riksdaler och 72 öre och således ökats med 136 Riksdaler o 70 öre Rmt. Kassans utgifter 1862 utgorde blott 311 Rdr 17 öre och under 1863, till följe af uppköp af potatis och ärter, 405 Riksdaler 19 öre, således 94 Riksdaler 2 öre större utgifter detta år än föregående. Fattig Magasinets behållning utgorde den 31 December fat 7 Kannor Råg och 62 Fat 3 Kan. Korn Sid 37 hvarjemte influtet under året 126 fat 1 Kanna och 58 tum Råg och 126 fat 1 Kan. 58 tum Korn, eller tillsammans 199 Fat 8 Kan 58 tum Råg och 188 Fat, 4 Kan: 58 tum Korn. Häraf har utdelats till de fattiga under året. 2 ne terminer, 118 fat 8 Kan Råg och 118 fat 8 Kan Korn samt betalt med penninger 4 Kan 30 tum Råg och 4 Kan. 30 tum Korn, och utgör FattigMagasinets behållning den 31 December 1863, 80 Fat 6 Kan. 23 tum Råg och 69 Fat 2 Kan. 28 tum Korn. Ärter har utdelats under året, 29 fat och 4 Kannor, hvaraf varit inneligende sedan Fat 2 Kan,

15 Sid 38 inköpt under året 9 Fat 4 Kan 50 tum och äfven sedan fat 7 Kan.50 tum :4. Sparbankens räkenskaper visar att behållningen den 31 December 1862 utgorde 2151 Rdr 36 öre Rmt, men utgör samma dag 1863, 2340 Rd 81 Rmt. Kassan har således ökats med 189 Riksdaler 45 öre. Detta förhållande är å ena sidan glädjande att nuvarande delegare, dels genom räntans läggande till Kapitalet, dels och genom ökade insättningar ökar sine insatte medel, men å andre sidan är det högst nedslående att ingen enda ny delegare tillkommit under året. Om husbönder och matmödrar skulle, mera än hittills, söka att tillhålla sina tjenare att göra insättningar till deras framtida lycka och välmåga, i synnerhet att vid sjukdom eller ålderdom hafva en sparpenning att tillgå, utan att genast falla Kommunen till last, är troligt att förhållandet blefvo annorlunda. Antalet insättare utgorde den 31 December 1862 Trettiotre och samma dag 1863 lika många. Till tretton löntagare är utlånt 2303 Riksdaler 25 öre Rmt och Kontant i Kassan 36 Riksdaler 96 öre samma mynt. :5. Magasins Kassans behållning utgorde den 31 December 1862, 732 Riksdaler 96 öre, men utgör den 31 December 1863, 711 Riksdaler 20 öre, således minskatts med 21 Rdr 76 öre. Denna minskning har dock tillkommit genom inköp af nya Målkarit, som kostat 31 Rdr 75 öre. Magasins Kassan Spanmåls fonden hade en behållning den 31 December 1862 af 352 fat 5 Kan. Råg och 431 Fat. 5 Kannor 50 Tum Korn och den 31 December 1863, 284 fat 4 Kannor 20 Tum Råg och 387 fat 9 kannor och 50 tun Korn. Spanmåls fonden har under året således minskats med 68 fat 8 tum Råg och 43 fat 6 kannor Korn. Utgifterne för året har utgjordt 87 fat 8 kannor Råg och 80 fat 6 kannor Korn. Skuldsedlarna för alle kassor upplästes och hvad låntagares och borgensmans vederhäftighet vidkommer så hade gjordes ingen anmärkning, men i afseende på räntan skulle denne ökas till 6 proc på Anders Andersson i Härfsta lån och Carl Janssons i Ingbo lån..6. Till valmän för Landstingsmäns väljande utsågos: för Simtuna Härad Nämndemann Anders Larsson i Wivastbo och för Thorstuna Härad Nämndemannen Eric Andersson i Wansjö. Sid 39 :7. Bängt Bängtsson i Öf Sefne uppvisade skinnet efter en Räf, fångad utom skallgång inom Simtuna Härad; Öronen afskurus. justerat samma dag. G. Källström Lars Ers son i Nor Horsbek Per Persson i Sörby Uppläst från Predikstolen i Löfsta Kyrka den 6 te Mars 1864, af med besvärs hänvisning, af C J Lenström

16 Protokoll, hållit vid Kommunalstämma med W Löfsta församling i Sockenstugan den 20 Mars Till ombud för denna Socken att inställa sig hos Herr Kronofogden i fögderiet i Heby 31 Mars Kl: 11 f:m. för att utse fullmägtig i fråga om Landtvärns Kassans ställande under Landstingets disposition, waldes Herr Brukspaton PM Wetterqvist på Molnebo. :2. Till ordförande i Brandstods Committén efter Inspector Lindblad omvaldes till samma befattning bemälte Herr Lindblad, och till ledamöter i densamma valdes Eric Larsson i Sid 40 Starfors, Anders Andersson och Eric Bängtsson i Härfsta, samt till Supleanter Jan Eric Jansson i Härfsta. Till Brandrotemästare valdes för: Horsbäcks Rote: And. Persson i N. Horsbäck och Jan Jansson i Sör Horsbäck. Littersbo d o : Eric Andersson och Eric Jansson i Littersbo. Sörby d o : Jan Andson yngsta Eric Jansson. Ål o Röcklinge: ung Eric Mattsson i Åhl, Anders Andson i Röcklinge. Horrsta, Heby o Prestgården: Olof Jansson i Horrsta, Olof Ersson i Heby. Härfsta d o : Lars Jansson i Jungfrubo, And. Andson i Snesholm. Arnebo d o : ung. och ung Olof Andson i Arnebo. Y. Sefne d o : Olof Jansson i Wiggelsbo, Eric Jansson i Wivastbo. Öf: Sefne d o : Jan Ersson och Eric Larsson i bidem. S. Starfors d o : Carl Jansson i bidem och Eric Larsson i Orfvenbo. Wansjö d o : Joh. Johansson i bidem och Lars Petter Olsson i bidem. By d o : Jan Mattsson i bidem och Molnebo Bruksegare. Molnebo och N: Starfors: Eric Andson i Wansjö och Jan Eric Jansson i Mårtsbo..3. Tillfrågades Socknens ledamöter om Sockenstugan skall repareras eller om denna skulle uppskjutas till ett annat år. Församlingen beslöt att huset skall repareras i alla de delar som behöfvas vid en blifvande besigtning, att en förman skall antagas som verkställer arbetet med biträde af gångled och kostnaden betalas af Kommunal Kassan. :4. Tillfrågades Socknens ledamöter om fattigstugukammaren skulle få repareras på fattig Kassans bekostnad för att den skulle kunna bebos af blinda Brita Ers Dotter som är i saknad af husrum och önskar få bostad i fattigstugan. Församlingen biföll att Kammaren får repareras på lika sätt som Sockenstugan och kostnaden betalas af Fattig Kassan. Sid 41 :5. Granskades afkortningslängden på Kommunal utskylder för innevarande år och godkändes..6. Tillfrågades Socknens ledamöter om fattig Kassan skulle få bekosta några fattiga barns skolgång och om sättet för dess beskostande. Beslöts att fattig Kassan skulle bekosta middagsmåltid för Anders Mattssons 2 ne minderåriga söner på Sörby egor och Eric Jacobssons på Röcklinge egor 2 gossar under de dagar de bevista skolan; dock måste skolan hvarje dag besökas om understödet skall få tillgodonjutas, såvidt icke laga hinder möter. icke mötaför skolgången. G. Källström Justerat samma dag. Jan Jans son i Horssta Jan Olsson i Litters bo

17 Protocoll hållit vid Kommunalstämma vid W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 27 Mars S.D. Upplästes och granskades Mantalslängden för år 1864, och antecknades på längden de anmärkningar som i densamma förefunnes. Justerat samma dag G. Källström i Heby Olof Ersson i Heby Anders Larsson i Wivastbo. Sid 42 Protokoll hållit vid Kommunalstämma med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 16 Maji S.D. Granskades och underskrevos afkortningslängden för på Komunal utskylder för år 1863 och utan anmärkning lemnad.. Justerat samma dag G. Källström :2. Lars Ersson i Åhl uppvisade skinnen efter 2 ne stycken Räfungar, fångade inom Simtuna Härad, öronen afskures. Som ofvan G. Källström Justerat samma dag. Jan Eric Jans son Anders Ersson i Röcklinge Protokoll, hållit i Kommunalstämma med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 12 te Junü S.D. Till ledamöter i Taxerings Committéen, som hålles på Gästgifvaregården i Enåkersby den 4 instundande Julü, valdes Brukspatron P.M Wetterqvist på Molnebo, unga i Arnbo, Herr Krono Länsman Söderbergh, Kyrkovärden Anders Larsson i Wivastbo; till Supleanter Jan Eric Jansson i Öf. Sefne, Eric Jansson i y Sefne. Sid 43 :2. Till ombud för denna Socken för att inställa sig i Tings huset vid Karleby Thorsdagen den 16 Junü Kl 3 efter middagen för att inför Simtuna Härads Rätt, välja en ledamot i Ägodelnings Rätten, valdes f.d. Nämndemannen Olof Andersson i Arnebo. :3. Uppvisade Torparen Gust Pettersson i Häggebo skinnen efter 2 st Räfvar, dödade utom skallgång inom Thortuna Härad. öronen afskuros. Grenadieren Harfors son Jan Eric likaledes 3 st Räfungar fångade inom samma Härad. Hufvudena krossades. Justerat samma dag G. Källström PM. Wetterqvist U a i Arnebo Sid 44 Protokoll hållit vid Kommunal stämma med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 3 Juni Afskedade Grenadieren P.O. Löfvén på Bruskebo egor anhöll att få Kommunal stämmans intyg deröfver en af honom på Bruskebo egor verkställd odling till

18 brytning och plantering, hvaröfver han inlemmade ett af unge Eric Eriksson och Olof Andersson i Arnebo undertecknat betyg. Och som församlingens närvarande ledamöter egde kännedom derom att Löfvén, på sätt synebetyget innehåller, verkställt den omnämnda odlingen, och dervid nedlagt mycket arbete och kostnader samt gjordt en ganska vacker plantering af Träd och buskar derstädes, så ville församlingen så mycket heldre rekommendera Löfvén till något undersl någon belöning i penningar af Länets Hushållningssällskap som Löfvén befinner i något torftiga omständigheter. justerat samma dag PM. Wetterqvist Eric Bengtsson Sid 45 Protocoll vid Kommunalstämma den 10 Julü Lars Larsson på Nolmyra egor uppvisade skinnen efter trenne /3/ stycken Räfungar, fångade inom Thorstuna Härad. Öronen afskurus. ut supra Justerat den 17 Juli jan janson i hårrsta Protocoll vid Kommunal stämma med W. Löfsta Socken den 17 Julü Johan Horsell på Horrsta egor uppvisa en Hök, fångad inom Simtuna Härad. Hufvudet krossades. Som ofvan Protocoll den 14 Aug Johan Söderlund på Ulbo egor uppvisade skinnet efter en Räf, fångad inom Simtuna Härad. Öronen afskurus. Som ofvan Sid 46 Protocoll hållit vid Kommunal stämma med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 9 October Till ombud för denna Socken, hvilket på kallelse af Herr Kronofogden, kommer att, jemte ombud från öfriga Socknar i Fögderiet, sammanträda för uppgörande af priskurant för innevarande års Markegångssättning för länet valdes hemmansegaren Jan Jansson i Y. Sefne. Justerat samma dag: Anders Lars son i Wivastbo Erik anders son i Åhl Protocoll hållit vid Kommunalstämma med W. Löfsta Socken den 23 October :1 Till ombud för denna Socken, hvilket skall infinna sig på Gästgifvaregården i Karleby Måndagen den 24 i denna månad kl: 11 för med för att inför Herr Domhafvanden välja deputerad af Bondeståndet vid innevarande års Markegångs

19 sättning för Westmanlands Län, waldes hemmansegaren Lars Ersson Jan Olsson i N. Horsbeck. Justerat samma dag A Jan Eric Janss Eric Bengtsson i Härfsta Sid 47 Protocoll hållit vid allmän, 14 dagar förut utlyst, Kommunalstämma med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 31 October Upplästes det af Kommunalnämnden uppgjorda förslag till utgifts= inkomststat för nästa års Kommunal Cassa, hvilket förslag är lika med innevarande års, såväl i afseende på inkomster som utgifter. Detta förslag upptager följande utgifter: 1 o Norlins lön 10 Tunnor Säd a Orgtramparens 1 D o e Fjerdingsmanns 3 Tunnor e Barnmorskans lön e Premier för dödade Rofdjur e Sexmans pengar till Kyrkan e Socknens postbud e Postarfvode till postmästaren e Socken bibliotheket e Diverse utgifter omkring Sa Inkomster. Enligt uppbördslängden utgör detta års inkomster till Kommunalkassan 505 Riksdaler, hvarifrån afgår: Afkortningar Uppbördsprovisjon m.m Behållningen blifver då Transport :-- Sid 48 Transport Härtill lägges Bränvins minuteringsmedlen omkring då uppstår en brist af Summa Som det är att förmoda dels att premier för dödade Rofdjur Komma att blifva mindre nästa år än i år och dels att Markegångensspriset på Spanmåle blir lägre än detta nästa år än det varit i år, är att förmoda det en lika uttaxering för nästa år som i år, kommer att blifva tillräcklig till utgifternas bestridande. Förestående förslag antogs enhälligt för att lända till efterrättelse för nästa års utgifter och inkomster till Kommunalkassan. Justerat samma dag. Anders Anders son i Fasenbo Per Persson i Sörby Eric Bengtsson i Härfsta Upläst från predikstolen i W. Löfsta Kyrka söndagen den 6 November 1864 med besvärs hänvisning af C J Lénström

20 Sid 49 Protocoll vid Kom:stämma den 13/ Grenad. Horrsell på Horrsta egor uppvisade skinnet efter en Räf, fångad inom Simtuna Härad. Öronen afskures. Som ofvan justerat den 27 Decemb 1864 G. Källström Protocoll vid Kom.stämma den 20/ Drängen Jan Eric Andersson i Gålsjö uppvisade skinnet efter en Räf, fångad inom Torstuna Härad. Öronen afskurus. Som ofvan Justerat den 27 Decemb C J Lènström U a i Arnebo Sid 50 Protocoll, hållit vid Kommunalstämma med W. Löfsta Socken i Sockenstugan den 27 December Upplästes och granskades Fyrktalslängden för år 1865 och underskrefvos utan anmärkning. :2. Upplästes och granskades Uppbördslängden på 1865 års Kommunalutgifter och underskrefvos utan anmärkning. :3. Till Revisorer för att granska 1864 års Räkenskaper för Fattig Cassan, Sparbanken, Magasinet och KommunalCassan, valdes Herr Brukspatron Wetterqvist på Molnebo och hemmansegaren gl i Arnebo. :4. Tillfrågades församlingen om alla Ledamöter i Kommunal nämnden skulle, enligt deras begäran, få afgå ur nämnden eller om blott halfva antalet genom lottning skulle få afgå. Beslöts att hela antalet af nämnden får utgå och andra väljes i deras ställe fär 2 e år så hvilket sedermera kommer att lända till efterrättelse. :5. Till Ledamöter i Kommunalnämnden i stället för de afgående valdes för: Horsbäcks Rote: Jan Olsson i N. Horsbäck. Littersbo Rote: Eric Andersson i Littersbo. Sid 51 Sörby Rote: Jan Andersson i Sörby. Åhl och Röcklinge: gamle Eric Mattsson i Åhl. Horrsta o Heby Rote: Olof Jansson i Horrsta. Härfsta Rote: Anders Andersson i Härfsta. Arnebo Rote: Rusthållaren Lars Ersson i Bruskebo. y Sefne Rote: Olof Jansson i Wiggelsbo. öf Sefne Rote: Lars Larsson i öf Sefne. S. Starfors Rote: Eric Larsson i S. Starfors. Wansjö Rote: By Rote: Anders Andersson i Fallet. Bengt Mattsson i Nolsjö. :6. Till Vice Ordförande i Kommunal stämma efter afl Brukspatron Bergstrand valdes Herr Brukspatron Wetterqvist på Molnebo och till vice ordförande i Kommunalnämnden i stället för Inspector Lindblad, som för sjukdom afsagt

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1762-05-31 1762 31 maj sockenstämma i Näs Sockenstuga underskrivet Anders Jöransson,

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I.

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I. X X X V I. Finlands Ständers Bankfullmäktiges BERÄTTELSE tili Ständernas B an k u tsk ott, omfattande ären 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. > U n d e r den treärsperiod, som denna berättelse

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

Källmaterial. Rånmord vid mörtetjärnet, ejdgde Begånget: 2o april 1865. Gärningsman: Anders Trulsson från Sögård

Källmaterial. Rånmord vid mörtetjärnet, ejdgde Begånget: 2o april 1865. Gärningsman: Anders Trulsson från Sögård Källmaterial 8 Rånmord vid mörtetjärnet, ejdgde Begånget: 2o april 1865 Gärningsman: Anders Trulsson från Sögård Utdrag ur domboken från Bullarens Häradsrätt. Innehåller alla ingående handlingar i aktuella

Läs mer

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886.

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. N:o 1. Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. Förteckning öfver hos Stadsfullmäktige diariiförda, den 31 December 1885, oafgjorda ärenden. Tiden, då ärendet inkom. Ärendets beskaffenhet. På hvad ärendet beror.

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna

Läs mer

HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS.

HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS. HISTORISK ÖFVERSIKT. BIDRAG TILL DE SVENSKA SEDLARNAS HISTORIA. AF OSCAR MONTELIUS. [OCR-skannad ur Sedelsamlingen i Riksbankens Myntkabinett (1915) sid. 1-80] [Omarbetad version i Sveriges Riksbank del

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID,

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 895 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, ÅTTONDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 896. TRYCKERI INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

SVENSKA HISTORIEN. BERÄTTELSER. 1^ y*^* AND. FRYXELL. ADOLF FEEDRIKS REGERING. FYRATIONDEFÖRSTA DELEN. STOCKHOLM, .^I^J-t^

SVENSKA HISTORIEN. BERÄTTELSER. 1^ y*^* AND. FRYXELL. ADOLF FEEDRIKS REGERING. FYRATIONDEFÖRSTA DELEN. STOCKHOLM, .^I^J-t^ :gl^g^^^^liiä^iiiiiii BERÄTTELSER UR SVENSKA HISTORIEN. FYRATIONDEFÖRSTA DELEN. ADOLF FEEDRIKS REGERING. TREDJE HÄFTET.- REDUKTIONS-RIKSDAGEN 1765 1766, KRONPRINSEN GUSTAFS UNGDOM OCH FÖRMÄLNINQ OCH

Läs mer

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FAHLBECK PONTUS E. ^'i^ POLITIK STATISTIK EKONOMI SJÄTTE ÅRGÅNGEN LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION 1903.

STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FAHLBECK PONTUS E. ^'i^ POLITIK STATISTIK EKONOMI SJÄTTE ÅRGÅNGEN LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION 1903. STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFT FOR POLITIK STATISTIK EKONOMI UTGIFVEX AF PONTUS E. FAHLBECK SJÄTTE ÅRGÅNGEN 1903. ^'i^ LUND STATSVETENSKAPLIG TIDSKRIFTS EXPEDITION s Si LUND 1903, E. Malmströms Boktryckeri.

Läs mer

Januari: Milda, vackra dagar, studom regn. Medeltemeraturen + 5

Januari: Milda, vackra dagar, studom regn. Medeltemeraturen + 5 Årsberättelse För år 1869 till Kongl Sundhets Collegium aflemnad den 12 mars 1870 af undertecknad Provinsial Läkare i Carlskrona District af Blekinge Län. Rörande Carlskrona Distrikts folkmängd, indelning

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^ '( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ - brief OL 0012?.''3l V.2 jisms f t t Y -t ^t t 4 4 '^ MINNEN UPPTECKNADE AF LOUIS DE GEER SENARE DELEN STOCKHOLM P. A. NORSTEDT i^ SÖNERS

Läs mer

BERÄTTELSER STOCKHOLM, TRETTOMDE HEIiEW. ^^_ AND. FRYXELL. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. C-; r?>9. TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-(

BERÄTTELSER STOCKHOLM, TRETTOMDE HEIiEW. ^^_ AND. FRYXELL. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. C-; r?>9. TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-( , FÖRRA BERÄTTELSER UR TRETTOMDE HEIiEW. KONUNG KARL DEN ELFTES FÖRMYNDARE. AFDELNINGEN. TILL UNO DOMENS TJENST UTCIFVKN AND. FRYXELL.,-. ^»^ irv C-; r?>9 STOCKHOLM, ^^_ TBYCKT HOS L. J. HJEBTA, ^V::ii;:^i:::$-(

Läs mer

UTREDNING OCH YTTRANDE

UTREDNING OCH YTTRANDE UTREDNING OCH YTTRANDE I ÄRENDE ANGÅENDE IFRÅGASATT STADS FORM UNDER LANDS RÄTT FÖR VISSA DELAR AV, EVENTUELLT HELA HÖGBO SOCKEN SAMT ANGRÄNSANDE DELAR AV.OVANSJÖ SOCKEN I GÄVLE- BORGS LÄN ELLER ANNAN

Läs mer

Julens glädjebudskap för alla

Julens glädjebudskap för alla xf 29 KUMLA JULBLAD årg. Utgivare: Nils Helander 1 958 Julens glädjebudskap för alla Julbetraktelse för Kumla Julblad av pastor Lennart Olsson J ulens stora helg omsluter oss alla på ett särskilt sätt

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. Sv. Prop. N:o 20. Finlands Landtdags underd å n i g a svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående kommunikationsfonden. Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Läs mer

rw^^k^ Presented to the LIBRARYo/r/ze UNIVERSITY OF TORONTO ANNA AND UILFRED WONG

rw^^k^ Presented to the LIBRARYo/r/ze UNIVERSITY OF TORONTO ANNA AND UILFRED WONG rw^^k^ Presented to the LIBRARYo/r/ze UNIVERSITY OF TORONTO by ANNA AND UILFRED WONG 1/ t^.yc^-y^ yl ^ SKILDRINGAR UR DET OFFENTLIGA LIFVET OL. IM. FAHR/EUS. ^m STOCKHOLM. P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG.

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning:

Statistisk tidskrift / Efterföljare: Journal of official statistics : JOS Anmärkning: INLEDNING TILL Statistisk tidskrift / utgiven av Kungl. Statistiska centralbyrån. Stockholm : Norstedt, 1860-1919. H. 165, utg. 1919 utgör register till 1860-1913. I Statistisk tidskrift årgångarna 1871-1913

Läs mer

2013-03-17 N. D. Edlunds slutrapport ~ 26 ~

2013-03-17 N. D. Edlunds slutrapport ~ 26 ~ Mongoliet fylla bristen. Denna metod, som endast genom operationernas långsamhet kunde möjliggöras, visade sig ock synnerligen förmånlig, särskildt i ekonomiskt afseende för regementskassorna och naturligtvis

Läs mer

Lofta Sockenstämmoprotokoll, 1757-1773

Lofta Sockenstämmoprotokoll, 1757-1773 Lofta Sockenstämmoprotokoll, 1757-1773 Tolkningen av texten är gjord av Gunnar Apelfors, gunnar@datadux.se, som lämnat tillstånd till denna internetpublicering. Uppdaterad 1997-04-02 bearebetad för internet

Läs mer

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 Gullik Gulliksson (Lill-Gullik) på sin 80-årsdag hemma i Sillre 1974. Ivan Johnson 2010

Läs mer

Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen

Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen 1 Tofta gård Anders Falk Falkiska donationen Strax intill Stocken ligger Tofta gård. Idag är gården ett mycket uppskattat och välbesökt vandrarhem och en plats för återkommande konferenser. Här finns bl.

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. T, Lots- och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets kuster. Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för år Stockholm : Centraltryckeriet,

Läs mer