Forsmarks skola. Möjligheternas och valfrihetens skola. Likabehandlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forsmarks skola. Möjligheternas och valfrihetens skola. Likabehandlingsplan"

Transkript

1 Forsmarks skola Möjligheternas och valfrihetens skola Likabehandlingsplan 2015

2 INLEDNING Likabehandlingsplanen syftar till att främja elevernas lika rättighet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. I likabehandlingsplanen redovisas kortsiktiga och långsiktiga mål samt planerade åtgärder. Planen ska vara välbekant för alla och envar och årligen följas upp och ses över med medverkan av eleverna vid skolan. VISION Rätt till likabehandling är en grundläggande mänsklig rättighet. Likabehandling handlar både om rättsäkerhet för dig som elev och om en höjd kvalitet i utbildningen. På Forsmarks skola ska alla trivas och må bra. Här bryr vi oss om varandra. Alla ska känna sig respekterade. På Forsmarks skola ska alla elever bli uppmärksammade, sedda och bekräftade. Det dagliga arbetet ska genomsyras av respekt för den enskilda individen och baseras på den värdegrund som anges i gymnasieskolans läroplan. Trygghet och arbetsro ska råda i skolan. Ett demokratiskt och solidariskt förhållningssätt ska prägla arbetet. Varje elev ska kunna gå till skolan och känna en glädje i att vara där. På Forsmarks skola råder nolltolerans mot kränkande behandling. Inte någon form av kränkande behandling som mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier, våld eller hot, accepteras. Det gäller såväl mellan elever som mellan personal och elever. Både personal och elever har ett gemensamt ansvar för att aktivt förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Varje tendens till diskriminering eller trakasserier ska resultera i en reaktion. Det innebär att personal och elever på Forsmarks skola ska reagera och agera om vi hör eller ser någon form av kränkande behandling. En kränkande behandling bör bedömas och hanteras utifrån en samsyn på elevens personliga integritet oavsett om kränkningarna har diskriminerande inslag eller inte. BAKGRUND OCH LAGTEXT De huvudsakliga lagarna bakom upprättandet av likabehandlingsplanen är skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling samt läroplanen för gymnasieskolan. Skollagen Enligt 1 kap. 5 skollagen ska huvudmannen se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever: Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Diskrimineringslag Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Nedan har vi tagit fram begreppsdefinitioner utifrån Diskrimineringsombudsmannen. 2

3 Kön: Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. Könsidentitet eller könsuttryck: I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden. Med det menas personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen, exempelvis transvestiter eller intersexuella. Alla människor har könsidentitet och könsuttryck, inte bara transpersoner. Med könsidentitet eller könsuttryck menas en persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön. Etnisk tillhörighet: Med etnisk tillhörighet menas enligt lagen en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering samer, romer, personer med svensk, somalisk, bosnisk etnisk tillhörighet och så vidare. Religion eller annan trosuppfattning: Alla som har en religion eller en annan trosuppfattning omfattas av skyddet mot diskriminering, exempelvis muslimer, kristna, buddister och ateister. Funktionsnedsättning: I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden. Med det menas enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en människas funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar, som fanns vid födseln, har uppstått senare eller förväntas uppstå. Vi har valt att använda oss av begreppet funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är. Ett funktionshinder är något som uppstår i en miljö som ställer upp hinder för personer med funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning kan märkas mer eller mindre i olika situationer som till exempel allergier, dyslexi, hörsel, synskador och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med mera. Graden av funktionsnedsättning har ingen betydelse för lagens skydd mot diskriminering. Sexuell läggning: Homosexuell, heterosexuell eller bisexuell. Ålder: Med ålder menas enligt diskrimineringslagen uppnådd levnadslängd. Diskriminering Enligt diskrimineringslagen 4 avses med diskriminering: direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet, trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, 3

4 sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet, instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag. Kränkande behandling Enligt skollagen är kränkande behandling förbjudet. Med kränkande behandling menas ett uppträdande som kränker en elevs värdighet, men som inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Begreppet innefattar alla former av kränkningar. Kränkande behandling kan vara mobbning och liknande beteenden och även föreligga utan att den som kränker anger någon specifik egenskap hos den elev som utsätts för kränkningar. Att knuffa eller rycka någon i håret eller sätta krokben för personen i fråga kan också utgöra kränkande behandling i lagens mening. Även psykiska kränkningar genom t.ex. utfrysning, eller kränkning via sociala medier som t.ex. via SMS, Facebook, Twitter och Instagram, omfattas av uttrycket kränkande behandling. 1 Begreppet innefattar alla former av kränkningar. Gemensamt är att någon eller några bryter mot principen om alla människors lika värde. Om individen upplever sig utsatt, måste det alltid tas på allvar. Förbudet gäller inte befogade tillrättavisningar i syfte att upprätthålla ordning och en god miljö för elever. Kränkande behandling: är ett sätt att förtrycka andra människor. kan drabba och utföras av en eller flera personer kan äga rum vid enstaka tillfälle eller vara systematiskt kan utföras av och drabba alla Kränkningarna kan t.ex.vara: verbala (bli hotad eller kallad hora eller bög eller liknande) fysiska (bli utsatt för slag och knuffar) psykosociala (bli utsatt för rykten, utfrysning, attityd, hånfulla skratt mm) text, bild (klotter, brev, lappar, e-post, Internet, sms, mms) sabotage (förstörda arbeten och kläder m.m.) ANDRA STYRDOKUMENT Socialtjänstlag Enligt 14 kap. 1 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Arbetsmiljölag Enligt arbetsmiljölagen ska ett systematiskt arbetsmiljöarbete ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta vuxna och elever. Särskilda allmänna råd och föreskrifter om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) finns kopplade till arbetsmiljölagen. Dessa gäller även skolan som arbetsplats och därmed både personal och elever. Dessutom finns särskilda föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön. Vid tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa ska Arbetsmiljöverket underrättas. 1 Skolinspektionen,

5 Brottsbalken Strafflagarna i brottsbalken gäller även i skolan. Det finns dock ingen laglig skyldighet att göra polisanmälan. En polisanmälan ersätter inte anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen. Även om kränkande behandling som särskilda begrepp eller brottsrubricering inte finns i brottsbalken, finns exempel på kränkande som kan utgöra brott enligt brottsbalken som: misshandel, olaga hot, tvång, ofredande, trakasserier, förtal, sexuellt ofredande och hets mot folkgrupp. Vid den straffrättsliga bedömningen ses det som en försvårande omständighet ifall motivet varit att kränka en person på grund av etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. I brottsbalken finns också bestämmelser om hets mot folkgrupp. Hets mot folkgrupp innebär att uttalande eller annat meddelande görs offentligt och hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp med anspelning på ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Brottet kan ge fängelse eller böter. Att bära rasistiska märken och symboler kan vara hets mot folkgrupp. Bedömningar av vad som är hets mot folkgrupp i ett enskilt fall kan inte avgöras av skolan, utan måste polisanmälas och prövas av åklagare eller domstol. 2 Läroplan för gymnasieskolan Enligt läroplanen för gymnasieskolan ska alla som arbetar i skolan uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 3 Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 4 Likabehandlingsplan Skollagen har krav på en plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagen har krav på en likabehandlingsplan. Enligt skollagens kap 6, 8 ska huvudmannen: se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 5 I diskrimineringslagen 16 står det att: En utbildningsanordnare som avses i 14 ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier som avses i 15. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 6 Dessa två planer kan, enligt skolverket, med fördel slås ihop och bilda en enda plan som visar hur skolan arbetar med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling d.v.s. en likabehandlingsplan.7 Elever vid den verksamhet för vilken planen gäller ska enligt 2 förordningen om 2 Skolverket, 2006, Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö. 3 Förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan, avsnitt Ibid., avsnitt 1. 5 Skollagen (2010:800). 6 SFS 2008: Skolverket, 2009, s

6 barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling medmedverka vid upprättandet, uppföljningen och översynen av planen. 8 ANSVAR OCH ELEVINFLYTANDE Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Enligt skollagen ska elever ges inflytande över utbildningen. [Eleverna] ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas. 9 Inflytande är nära förknippat med ansvar och i läroplanen betonas att skolan ska sträva mot att eleverna: tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö; aktivt utövar inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan; utifrån kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former; utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv, och stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. KARTLÄGGNING För att veta vad skolan främst behöver göra för att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kompletteras resultatet av Östhammars kommuns gemensamma Brukarenkät med en Trivselvärdering i alla årskurser och klasser. Även en enkätundersökning, Liv och hälsa ung, som genomförs vart annat år av landstingets samhällsmedicinska enhet i samarbete med bland annat Östhammars kommun, har använts. Resultaten från Brukarenkäten och Liv och hälsa ung har utvärderats och analyserats i personalgruppen och sedan diskuterats med eleverna. Resultatet från Trivselvärderingen har utvärderats och analyserats i trivselgruppen (som består av elever från alla klasser och en lärarrepresentant) och sedan diskuterats med övrig personal och elever. Resultatet visade, liksom tidigare år, på mycket goda resultat. Resultatet av Brukarenkäten visar att vi når upp till de av Barn- och utbildningsnämndens framtagna mål för gymnasieskolorna under kommunens huvudmannaskap, samt att måluppfyllelsen har ökat sedan föregående år. Nästan alla elever trivs i skolan och i sin klass. De vågar framföra sina åsikter i sin undervisningsgrupp och till personalen på skolan. Eleverna känner sig trygga i skolan och känner till skolans likabehandlingsplan. Resultaten från Liv och hälsa ung och Trivselvärderingen visar glädjande att de allra flesta eleverna trivs på skolan, de känner sig trygga både i skolan och på vägen till skolan. Mobbning och trakasserier förekommer i mycket liten utsträckning; eleverna har inte upplevt sig kränkta av någon vuxen i skolan och de känner stor optimism inför framtiden. Vi ser att våra främsta förbättringsområde handlar om kommunikation mellan elever, personal och skolledning. Trots mycket goda förutsättningar finns det, enligt Brukarenkäten, elever som har utsatts för kränkande behandling i skolan av andra elever. 10 Även om det är en liten del så är det aldrig acceptabelt. Vid konflikter och misstänkta kränkningar har åtgärder vidtagits skyndsamt. Då en stor del 8 SFS 2006:1083, Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. 9 Skollagen, 4 kap. 9, SFS 2010: I Brukarenkäten 2013 kom frågan om man blivit kränkt av personal på skolan inte med. 6

7 av eleverna som går på skolan bor på skolans elevhem är det viktigt att även elevhemmets elevhandleelevhandledare följer skolans rutiner för att upptäcka, utreda, dokumentera, åtgärda och följa upp diskriminering och kränkande behandling. Arbetet kring likabehandling sker löpande; skolan har även haft en temadag på mentorsdagen kring området. Eleverna har tillsammans med personal diskuterat diskriminerade hierarkier och normer på skolan har problematiseras, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till en ännu bättre stämning och undervisningskvalitet. Kurator och skolsköterska arbetar tillsammans i förebyggande syfte med frågor rörande hälsa, kost, motion, sömn och stress. Tillsammans med personalens och elevernas starka engagemang skapas en stödjande miljö. Sammanfattningsvis visar resultatet av sammanställningen för året att ett gott värdegrundsarbete bedrivs på Forsmarks skola. ANSVARSFÖRDELNING Alla på skolan har ansvar för att förebygga, motverka och upptäcka handlingar och attityder som kan antas vara eller är i strid mot lagen. På det sättet ingår arbetet mot diskriminering och kränkning i ett metodiskt, integrerat arbete där situationen på skolan och skolans arbetsklimat får en kontinuerlig helhetsbelysning. Det viktiga arbetet med att alla elever och all personal ska känna sig trygga och bemöta varandra med respekt sker fortlöpande i hela verksamheten. Det innebär ett ansvar att värna om den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön och sker i alla sammanhang. På skolan finns en Trivselgrupp, med elev- och personalrepresentanter, som har till uppgift att stödja det förebyggande arbetet mot trakasserier och annan kränkande behandling. Rektor Huvudansvarig för tillämpningen av likabehandlingsplanen är rektor. Det är rektor som har huvudansvaret för att diskriminering och kränkning förebyggs. Rektor ansvarar även för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter och upplysa om allas skyldigheter att motverka diskriminering. Det är rektor som har det övergripande ansvaret att utreda eventuella fall som uppstår och se till att åtgärder sätt in. Lärare och annan skolpersonal All personal på skolan ansvarar för att likabehandlingsplanen följs och för att ifrågasätta och reflektera över de värderingar och normer som förmedlas genom undervisningen. All personal har även skyldighet att rapportera och medverka till att utreda uppgifter vid misstanke om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer. Elever Alla elever bör påtala diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som förekommer på skolan. Tänk på att vara uppmärksam på vad som händer i din omgivning! Var uppmärksam på dina kamraters reaktioner. Våga fråga om hur någon mår. Lyssna när någon berättar om sina upplevelser. Ta berättelsen på allvar och utgå från den som har utsatts. Ta dig den tid som krävs. Kontakta din mentor, klassföreståndare, skolhälsovården eller någon annan i personalen för råd eller stöd. 7

8 FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE Forsmarks skolas likabehandlingsarbete bygger på den kartläggning som är gjord. Förebyggande arbete På Forsmarks skola har vi ett utbyggt mentorskap. Mentor har kontakt med vårdnadshavare och ansvarar för utvecklingssamtal och uppföljning av elevens studiegång. Varje vecka har eleverna även klassråd med sin klassföreståndare. Alla elever kallas till skolhälsovården den första terminen på Forsmarks skola för samtal. Kurator finns varannan vecka på skolan och varannan vecka i elevboendet. Två gånger per läsår har vi "öppet hus" för eleverna och deras vårdnadshavare. Skolans ledning och elevhandledare samarbetar med socialtjänst och polis, bland annat i form av nätverksträffar. Kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar sker. Främjande arbete utifrån diskrimineringsgrunderna Alla elever på Forsmarks skola ska oavsett, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning, ha samma rättigheter och möjligheter. Vid rekrytering och antagning av elever vid Forsmarks skola får ingen diskriminering ske. Samma sak gäller vid betyg, examination, undervisning, schemaläggning, studiebesök och studieresor. Exempel som används under lektionerna bör varieras så att de inte osökt förmedlar en stereotyp och normgivande bild. En kritisk och konstruktiv diskussion bör föras kring den aktuella litteraturen. Kön Forsmarks skola ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier av elever. Exempel: Ett genusperspektiv ska tillämpas i undervisningen. Ansvarig: respektive lärare Etnisk tillhörighet Forsmarks skola ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av etnisk tillhörighet. Enligt skollagen har skolan också ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet Exempel: Läromedlen ska inte ge en stereotyp bild av vissa invandrargrupper och/eller religioner. Ansvarig: respektive lärare. Religion eller annan trosuppfattning Forsmarks skola ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning. Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i den svenska grundlagen. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell och skolan får inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion. Exempel: Vid schemaläggning bör hänsyn, i möjligaste mån, tas till elever som av religiösa skäl inte har möjlighet att delta i undervisning eller avlägga prov på vissa religiösa helgdagar. Ansvarig: schemaläggare Funktionsnedsättning Forsmarks skola ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder. Funktionshinder uppstår när en person med en funktionsnedsättning möter bristande tillgänglighet eller andra former av barriärer i den omgivande miljön. Exempel: Vi ska ta hänsyn till miljöns betydelse för de svårigheter som personer med funktionsnedsättning kan möta. Alla elever ska ha lika möjligheter att delta i skolans verksamhet, oavsett funktionsnedsättning. Läromedlen ska inte ge en stereotyp och normgivande bild av t.ex. människor med funktionsnedsättning. 8

9 Ansvarig: rektor, respektive lärare Sexuell läggning Skolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till sina elever. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. Exempel: Läromedlen ska synliggöra homo- och bisexuella personer på ett naturligt sätt. Ansvarig: respektive lärare. MÅL MED LIKABEHANDLINGSARBETET Mål: Att alla i verksamheten blir medvetna om vad likabehandling innebär och att de känner till och kan tillämpa likabehandlingsplanen. Åtgärder: Eleverna får i grupper gå igenom skolans likabehandlingsplan och diskutera elevdemokrati. Rektor arbetar tillsammans med elevrådet med målsättningen att stödja och uppmuntra det förebyggande likabehandlingsarbetet på skolan. Genom återkommande diskussioner i olika ämnen tas likabehandling upp på ett naturligt sätt i undervisningen. Diskussioner i klassråd och i personliga samtal mellan elev och skolans personal. Ansvarig: skolledning, elevhälsa, lärare, elevråd, mentorer. Mål: Arbeta för en tydligare kommunikation och information mellan skolledning, personal och elever. Åtgärder: Skolledningen besöker klassråden vid behov. Skolans veckobrev används som informationskanal. All personal, elever och vårdnadshavare ska ha tillgång till veckobrevet via e-post. Veckobrevet anslås även på informationstavlan i uppehållsrummet och ska finnas tillgängligt på skolans hemsida. Ansvarig: skolledning Mål: Elevinflytandet och elevdemokratin ska synliggöras och öka på Forsmarks skola. Åtgärder: Vid kursstart ska kursens mål och kriterier gås igenom tillsammans med eleverna. I största möjliga mån ska eleverna vara med och planera sin undervisning. Ansvarig: undervisande lärare Mål: Att få bort alla former av mobbning och kränkande behandling. Åtgärder: Arbeta tydligare med relationer och samarbetsövningar med grupprocessen i centrum, etiska samtal, konflikthantering, elevskyddsverksamhet i skolan och vuxna förebilder. Ansvarig: undervisande lärare, elevhandledare. UPPFÖLJNING Vad gjordes ? Elever, lärare och övrig personal har fått möjlighet att läsa, få kännedom om, vara med och påverka samt diskutera likabehandlingsplanen. Vårdnadshavare informerades via hemsidan och på föräldramöten. Eleverna har genom att arbeta med likabehandlingsfrågor under bland annat klassrådstid varit delaktiga när planen upprättas, följs upp och utvärderas. Det har lett till en förtydligande kring begreppen och mål samt förslag för vidare arbete. Klassråden gick igenom resultatet av de olika enkäterna tillsammans för att diskutera de svar som undersökningen gett. Vid konflikter och misstänkta kränkningar har åtgärder vidtagits skyndsamt. Personalen har samlats varje fredag på en verksamhetsträff för att främja kommunikation och information. Klassråd har genomförts varje vecka. Trivselgruppen har genomfört en trivselutvärdering. De första skolveckorna användes till att stärka sammanhållningen och få eleverna att inse vikten av att samarbeta och att se varandras positiva sidor. 9

10 Mentorsdagar med utvecklingssamtal har skett under höst- respektive vårterminen. Elevhälsan har arbetat förebyggande utifrån likabehandlingsplanen och i frågor rörande hälsa, kost, motion, sömn och stress. Skolsköterskan har haft hälsosamtal med eleverna. Eleverna har haft möjlighet att rådgöra och diskutera frågor knutna till likabehandling med elevhälsan i skolan och i boendet. Ett utvecklat samarbete med parter utanför gymnasieskolan har prioriteras för att få en helhetsbild för att kunna ge rätt stöd och hjälp till eleverna. Vad görs under 2015? Skolan ska även fortsättningsvis se till att elever, personal och vårdnadshavare har fått möjlighet att läsa, få kännedom om, vara med och påverka samt diskutera likabehandlingsplanen. Eleverna ska vara delaktiga när planen upprättas, följs upp och utvärderas. Elever ska få möjlighet att komplettera enkäterna med ytterligare erfarenheter, tankar och reflektioner. Mentor informerar vid varje läsårs start om likabehandlingsplanen. Planen ska finnas som en regelbunden punkt på klassråd, i elevrådet och ska finnas på skolans hemsida. Arbetet med värdegrundsfrågor kommer att fortsätta med ökad intensitet. Arbetet kring likabehandlingsfrågor ska särskilt uppmärksamma att även psykiska kränkningar genom t.ex. utfrysning, eller kränkning via sociala medier som t.ex. via SMS, Facebook, Twitter och Instagram, omfattas av uttrycket kränkande behandling. Elevrådet ska ta större ansvar för klassrådstiden och kommer att ta fram förslag på teman för diskussionsunderlag. Eleverna ska även fortsättningsvis ha möjlighet att rådgöra och diskutera frågor knutna till likabehandling med elevhälsan i skolan och i boendet. Vi ska arbeta ännu mer med att stärka sammanhållningen och få eleverna att inse vikten av att samarbeta och att se varandras positiva sidor. Samarbetet ska ske så mycket som möjligt över klass och åldersgränser. Det innebär att eleverna får en möjlighet att bli trygga med varandra, lärarna och skolmiljön. Mentorsdagar med utvecklingssamtal ska ske under höst- respektive vårterminen. På mentorsdagarna kommer vi att arbeta aktivt med likabehandlingsfrågor. Elevrådet kommer att ha en framträdande roll i arbetet. Skolan ska arbeta mer aktivt med värderingar och utvärderingar som metod i skolans kvalitetsarbete. Syftet är att åtgärda eventuella brister och identifiera förbättringsområden som att kvalitetssäkra undervisning och betygssättning mot kursmålen. Elevernas delaktighet och formerna för att ge eleverna inflytande över undervisningen ska utvecklas. Eleverna ska regelbundet värdera kurser och ämnen skriftligen. Elevvärderingarna bildar underlag till utvecklingssamtal och kursutvärderingarna ingår som diskussionsunderlag till medarbetarsamtal och pedagogisk vägledning mellan rektor och lärare. Utvärderingarna bidrar även till det systematiska kvalitetsarbetet. Elevhälsan ska, liksom tidigare, arbeta förebyggande utifrån likabehandlingsplanen och i frågor rörande hälsa, kost, motion, sömn och stress. Skolsköterskan ska ha hälsosamtal med eleverna. Ett utvecklat samarbete med parter utanför gymnasieskolan ska även fortsättningsvis prioriteras för att få en helhetsbild för att kunna ge rätt stöd och hjälp till eleverna. Så här görs likabehandlingsplanen känd Likabehandlingsplanen ska finnas på skolans hemsida. Information till personal: Varje läsår informerar skolledningen personalen om innehållet i likabehandlingsplanen. Information till elever: Mentor informerar sin klass vid varje läsårs start om skolans Likabehandlingsplan. 10

11 Utvärdering och revidering av likabehandlingsplanen Utifrån erfarenheter från det gångna året, elevenkät, utvärderingar och eventuell ny lagstiftning samt synpunkter som framkommit från elevråd, personal och andra aktiviteter, utvärderas och omarbetas likabehandlingsplanen av skolledning tillsammans med elevrådet. UPPTÄCKA, UTREDA, DOKUMENTERA, ÅTGÄRDA OCH FÖLJA UPP Om det framkommer att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten, är skolan skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna eller kränkningarna. Vid kränkande behandling, mobbning mellan elever, samt mellan elever/personal ska anmälan göras till rektor. Rektor ansvarar för att ärendet utreds skyndsamt med hjälp av kurator och berörd mentor/personal. När rektor får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten ska det anmälas till huvudmannen. I vissa fall ska socialtjänsten kontaktas. Om misstanke om brott föreligger kan polisanmälan göras. Vid kännedom om trakasserier ska utredning påbörjas skyndsamt och skäliga åtgärder ska vidtagas för att förhindra fortsatta trakasserier. Det krävs inga bevis om att en kränkning ska ha ägt rum för att en utredning ska inledas. Utredningsskyldigheten är oberoende av om det förelåg en avsikt att kränka eller inte. Skyldigheten att utreda föreligger även om vårdnadshavare, eller elever uppger att de inte vill att händelsen ska utredas. Den som utreder måste skaffa sig en självständig uppfattning om vad som har hänt. 11 Skolans handlande och åtgärder, i samband med handlingen ska alltid dokumenteras och sedan arkiveras (se bilaga). Rutiner för insatser, uppföljande åtgärder och dokumentation 1. Vid upptäckt av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska personalen genast ingripa. Elevens mentor ska kontaktas. En elev som kränks eller får vetskap om kränkning vänder sig till lärare, mentor, annan personal, kurator, skolhälsovård eller skolledning. Om en elev känner sig kränkt av någon i personalen ska skolledningen kontaktas. När en anmälan inkommit ska rektor starta en utredning. Rektor gör en anmälan till huvudmannen. 2. Situationen kartläggs och samtliga kontakter och åtgärder dokumenteras löpande (se bilaga). Utredningen av händelsen ska ske så skyndsamt som möjligt och med stor hänsyn till den elev som kan vara utsatt. 3. Anmälan till socialtjänsten görs alltid när man i verksamheten får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns eller ungdoms skydd. 4. Vid brottsmisstanke överväg om polisanmälan ska göras. Eventuell polisanmälan görs i samråd med skolledning. 5. Arbetsmiljöverket ska underrättas vid tillbud som inneburit allvarlig fara för hälsa eller liv. Rektor ansvarar för att anmälan görs. 11 Skolverket,

12 6. Samtal genomförs med de inblandade, så länge behov kvarstår. Var och en för sig och eventuellt tillsammans. Vid behov kontaktas elevhälsan som kan vara till stöd innan och under genomförandet av elevsamtalen. Vårdnadshavare informeras och kallas till ev. möte. Berörd personal hålls informerade. De åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden vidtas. 7. Uppföljningssamtal ska ske. Allt ska dokumenteras. 8. Kvarstår problemen upprättas ett åtgärdsprogram. 9. Åtgärdsprogram följs upp och utvärderas. Ansvarig för uppföljning och utvärdering anges i åtgärdsprogrammet. Ärendet är avslutat då den utsatte eleven känner sig trygg och nöjd med skolans hantering. Disciplinära åtgärder I skollagens 5 kap. "Trygghet och studiero" framgår vilka allmänna befogenheter rektor och lärare har: Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Det får beslutas om utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål. En åtgärd får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. En lärare får visa ut en elev från undervisningslokalen för högst återstoden av ett undervisningspass, om eleven stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt, och eleven inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren. En lärare eller rektor i gymnasieskolan får besluta om kvarsittning; en elev ska stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter att skoldagens undervisning har avslutats eller infinna sig i skolan högst en timme innan undervisningen börjar. Om en elev i gymnasieskolan vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, ska rektorn se till att saken utreds. Samråd ska ske med elevens vårdnadshavare. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas. Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid en utredning ska rektorn se till att åtgärder genomförs för att få eleven att ändra sitt beteende. Efter en utredning får rektorn besluta att tilldela eleven en skriftlig varning. En sådan varning ska innehålla information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut. I gymnasieskolan får rektorn besluta att en elev ska följa undervisningen i en annan undervisningsgrupp än den eleven annars hör till eller undervisas på annan plats inom samma skolenhet om åtgärderna som gjorts efter utredning inte varit tillräckliga eller om det annars är nödvändigt för att tillförsäkra de andra eleverna trygghet och studiero. Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut. Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit gälla under längre tid än två veckor. Åtgärden får dock inte gälla för en längre tid än fyra veckor. Om syftet med åtgärderna inte uppnås eller om elevens uppförande kan antas inverka skadligt på andra elever eller det finns andra särskilda skäl, får eleven under vissa omständigheter stängas av 12

13 från undervisningen. Skolan har möjlighet att vid mycket allvarliga situationer, till exempel i de fall eleven utgör en påtaglig säkerhetsrisk för andra elever och personal, avskilja en elev för en längre eller kortare tid. 12 Rektorn får då besluta att en elev tillfälligt ska följa undervisningen vid en annan skolenhet. Beslutet om en sådan tillfällig placering fattas gemensamt med rektorn vid den mottagande skolenheten. Elevens vårdnadshavare ska informeras om beslutet innan placeringen genomförs. Endast om det finns synnerliga skäl får en åtgärd som rektorn vidtagit med stöd av första stycket gälla under längre tid än två veckor. Åtgärden får dock inte gälla för en längre tid än fyra veckor. 13 Referenser Arbetsmiljöverket. Allmänna råd om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) Arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:284) Föreskrifter om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17) Barnkonventionen (Artikel 2, 12, 19, 28, 36) DO, BEO & Skolinspektionen. (2009). Förebygga diskriminering och kränkande behandling i skolan. Integrations- och jämställdhetsdepartementet. (2009). Diskrimineringslag, SFS 2008:567. Justitiedepartementet L5. (2009). Brottsbalk (1962:700) JämO., DO., HO., HomO. & BEO. (2008). Förebygga diskriminering och främja lika behandling i skolan. Stockholm. Myndigheten för skolutveckling. (2003). Olikas lika värde om arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Stockholm: Liber. Samhällsmedicinska enheten. Uppsala. (2012). Liv och Hälsa Ung Socialstyrelsen. (2001). Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) Skolinspektionen. (2009). Informationsblad, "Kränkningar och diskriminering nu i två regelverk" Skolverket (2012). Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Skolverkets allmänna råd och kommentarer. Stockholm Skolverket. (2009). För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolverkets allmänna råd och kommentarer. Stockholm Skolverket. (2009). Skolverkets beslut , dnr :2856. Skolverkets beslut den 30 juni 2005, dnr :734. Skolans arbetsmiljöarbete (SKOLFS 2004:13) 12 Skolverkets beslut , dnr :2856. Skolverkets beslut den 30 juni 2005, dnr : Skollag (2010:800) 13

14 Skolverket (2006). Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö. Utbildningsdepartementet. (2011) Förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet. (2008). Förordning om ändring i förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan. SFS 2008:946. Utbildningsdepartementet. (2006). Förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. SFS 2006:1083. Utbildningsdepartementet. (2012). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola Utbildningsdepartementet. (2010). Skollag (2010:800). 14

15 Utredning i ärende om kränkande behandling (Bilaga) Datum: Inblandade Namn Personnummer Ev. klass Telefon Namn Personnummer Ev. klass Telefon Kartläggning: Hur har verksamheten fått kännedom om att kränkning har eller kan ha inträffat? Är det möjligt att klarlägga orsakerna till den uppkomna situationen? Har den utsatte varit utsatt tidigare? 15

16 Kortfattad beskrivning. Vilka åtgärder har tidigare vidtagits? Samtal med de inblandade (dokumenteras i separata tjänsteanteckningar som läggs till respektive akt.) Den utsattes beskrivning av sin situation: Andra inblandade personers versioner 16

17 Åtgärder Åtgärdsprogram / vidtagna åtgärder dokumenteras och läggs till respektive akt. Uppföljning ska ske, datum: Ansvarig för uppföljning: Uppföljning Uppföljning och utvärdering av åtgärder dokumenteras och läggs till respektive akt. Avslutat ärende? Finns åtgärdsprogram? Ja Nej Ja Nej 17

18 Kontakt med vårdnadshavare (för omyndig elev) Underskrifter Elev Lärare Rektor eller biträdande rektor Vårdnadshavare (i förekommande fall) Originalet till skolans kansli för arkivering. Kopior till deltagare. 18

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2010-2011 Inledning Nedan följer en kortfattad version av Forsmarks skolas likabehandlingsplan. En utförligare version med fylligare lagtextbakgrund, kartläggning m.m. finns på skolans

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2011 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Guldsmedens Förskola Planen antogs 2011-01-01 Gäller till och med 2012-01-01 2 Ett krav finns på att en likabehandlingsplan ska tas fram (enligt

Läs mer

Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.

Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika. Likabehandlingsplan för Eksjö gymnasium justerad 060829 Definitioner av nyckelbegrepp Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper av

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2013-2014 Det övergripande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 1 (8) Reviderad 27 juni 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 g:\bf\skolområde gymnasiet\skolområde gymnasiet\gemensamt\policydokument\likabehandlingsplan\2016-17\övergripande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN 2011-08-30 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN BUN 2014/0288 003 Handläggare Mia Wiman-Olsson Sakkunnig, utbildningskontoret

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem.

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem. Rytmus plan under läsåret 2015-2016 för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I enlighet med 3kap. 16 diskrimineringslagen och 6 kap. 8 skollagen.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017

Skarsjö förskola. Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Skarsjö förskola Plan som motverkar diskriminering och främjar likabehandling. 2016/2017 Vision Vårt viktigaste uppdrag är att värna om människors okränkbarhet, individens frihet och integritet. Där alla

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås

Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Policy för likabehandlingsarbetet för studenter och sökande vid Högskolan i Borås Dnr 357-09-92 Fastställd av Styrelsen 2009-06-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Högskolan i Borås policy och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen,

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Pedagogisk omsorg i Säters stad 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2013-Vt2014 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Likabehandlingsplan. (Diskrimineringslagen, Utbildning 16 ) Plan mot kränkande behandling (Skollagen 14 a kap 8 ) Rösegårds förskola

Likabehandlingsplan. (Diskrimineringslagen, Utbildning 16 ) Plan mot kränkande behandling (Skollagen 14 a kap 8 ) Rösegårds förskola Likabehandlingsplan (Diskrimineringslagen, Utbildning 16 ) Plan mot kränkande behandling (Skollagen 14 a kap 8 ) Rösegårds förskola Vt. 2010 Ht 2011 1 Övergripande mål och syfte Rösegårdsskolans vision

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Vårby Skolor 20 augusti 2009 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Innehållsförteckning A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Ansvarsfördelning. 1 Barns och elevers delaktighet.. 2 Barns och elevers rätt till stöd. 2 B.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Brogårdsgymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2013/14 Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer att ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN FÖR KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR Reviderad 2016 Likabehandlinsplan & plan för kränkande behandling för Kompassens Förskola MÅL Diskriminerande och kränkande behandling skall inte

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 SKOLANS VISION SID 3 DEFINITIONER SID 3 ATT FÖREBYGGA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SUNDSTAGYMNASIET LÄSÅRET

LIKABEHANDLINGSPLAN SUNDSTAGYMNASIET LÄSÅRET LIKABEHANDLINGSPLAN SUNDSTAGYMNASIET LÄSÅRET 2015/2016 KARLSTADS KOMMUN Ansvarig samt giltighetstid: Planen gäller ett år i taget och uppdateras under september månad varje år. Ansvarig för planen: rektor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-10-31 2017-10-31 Stockslycke förskola avdelning Norrskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga.

Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga. Kristina Munther Rektor, Gymnasiesärskolan, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-617 31 E-post: kristina.munther@karlskoga.se Markus Karlsson Samordnare, Särskild utbildning för vuxna Telefon: 0586-614

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Gula 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2014-Vt2015 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för Mälarakademin 2010/2011 Mälarakademin ska vara en arbetsplats där ingen diskrimineras, trakasseras, utsätts för mobbning, rasism, främlingsfientlighet,

Läs mer

Planen gäller T o m

Planen gäller T o m Handlingsplan Likabehandling Planen gäller 2015-08-17 T o m 2016-06-12 Framställd av Rektor i samråd med personal och elever Flik nr Utvärderingsdatum 2016-06-12 Utvärderingsform Enkät till elever, AP-träffar

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013 Likabehandlingsplan Komvux Örebro 2012/2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Värdegrund 3 Bakgrund 3 Definitioner av begrepp 4 Elevers rätt till stöd 6 Åtgärder vid kränkande behandling 6 Förebyggande

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Om oss På vår förskola finns det 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vår förskola ligger mitt i samhället Boliden. Vi är 6 personer

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Fågelås skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Fågelås skola Läsår 2015/2016 Fastställd ht 2015 av Skolledning Personal Upprättad: Hösten 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015 Öxnered förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och kränkande

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg

Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg Likabehandlingsplan Vuxenskolan SV Göteborg 2015 Vuxenskolan, Likabehandlingsplan Sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund och uppdrag... 3 Lagens syfte... 3 Vuxenskolans värdegrund... 3 Övergripande mål för

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Sida 1 av 6 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Reviderad 2014-08-19 Inledning Hässleholms Gymnasium skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering

Läs mer

KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN KNUTBYSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KNUTBYSKOLANS FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM Det övergripande målet är att alla på Knutbyskolan ska trivas och komma hit med glädje. För att nå målet arbetar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling 2015-08-28 Handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling Skurups Kommun Inledning Denna skrift, som innehåller en policy och en handlingsplan, omfattar både elever och personal och ska

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling för Gläntans förskola 2015-16 Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av diskriminering eller kränkande behandling.

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium 1. Inledning Hörby Yrkesgymnasium tar avstånd från alla tendenser till kränkningar. Hörby Yrkesgymnasium skall utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande

Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Jämlikhetspolicy för Uppsala Politicesstuderande Dokument fastställt av styrelsen 2014-12-09 Dokument reviderat av styrelsen 2015-05-05 Inledning Denna policy gäller Uppsala Politicesstuderande (UPS) styrelse,

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer