Ordinarie höstmöte Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordinarie höstmöte 25.10.2014. Tammerfors Scandic Tampere Station. Möteshandlingar"

Transkript

1 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRS- FÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Ordinarie höstmöte Tammerfors Scandic Tampere Station Möteshandlingar

2 Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den Mötets öppning 2. Väljes ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet 3. Väljes två protokolljusterare och två rösträknare. 4. Konstateras att mötet är lagligt sammankallat och fastställande av röstlängd 5. Fastställes styrelsemedlemmarnas arvoden och andra ersättningar. 6. Väljes styrelseordförande för följande kalenderår. 7. Väljes övriga ordinarie medlemmar i styrelsen och deras personliga suppleanter för följande kalenderår. 8. Behandlas verksamhetsplanen och budgeten för följande kalenderår samt fastställes årsavgiftens och inskrivningsavgiftens storlek. 9. Fastställes verksamhetsgranskarnas arvoden. 10. Väljes två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa. 11. Val av SBIF:s observatör jämte suppleant i RKL:s styrelse 12. Behandlas eventuella inlämnade motioner och diskussionsinlägg. - Diskussion om SBIF:s sommarträff 13. Mötets avslutning 2

3 SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2015 INLEDNING Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f. (SBIF) är ett livskraftigt förbund som strävar till att öka medlemmarnas kunskaper och färdigheter samt att göra framställningar som befrämjar byggnadsbranschen. Medlemsrekryteringen omfattar alla byggmästare, ingenjörer och tekniker inom byggnadsbranschen. SBIF strävar till att alla medlemmar skall ha en positiv inställning till SBIF och dess arbete. Verksamheten utformas så att den intresserar så många medlemmar som möjligt. MEDLEMSFÖRMÅNER För den medlemsavgift som uppbärs, får man utan extra kostnader bl.a. följande: B Y G G N A D S K A L E N D E R N Framtiden för kalendern är under utredning. S B I F:s M E D D E L A N D E en gång i månaden (10 nr./år). Här får man veta vilka aktiviteter som arrangeras av den egna föreningen och förbundet under den kommande månaden liksom även vad som hände den gångna månaden. H U S B Y G G A R E N, en tidning som utges av Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) i Sverige. Den kommer som medlemsförmån till alla SBIF:s ordinarie medlemmar. V V S - T E K N I K E R N, en tidning som utges av Värme- och sanitetstekniska föreningen i Finland och utkommer med fem nummer per år till alla ordinarie medlemmar. Dessutom får alla förbundets medlemmar rabatt på en årsprenumeration av tidsskriften Forum för ekonomi och teknik. Studerandemedlemmarna får Meddelandet. Likaså får de delta i lokalföreningens verksamhet på samma basis som alla andra medlemmar och oftast förmånligare. Första årets studerande erhåller dessutom Byggnadskalendern 2013 gratis. Äldre studerande får köpa Byggnadskalendern för 10 euro. Rakennustaito och Rakennuslehti kommer till alla studerandemedlemmar om de ansluter sig till RKL. De får också ett medlemskort av RKL och de förmåner som är förknippat med det. Medlemskapet i RKL är frivilligt. Medlemsförmånerna medlemmarna får, om de även är anslutna till RKL, är tidningarna Mestari Insinööri, som distribueras som en bilaga till Rakennustaito 4 gånger per år, Rakennustaito som kommer sex gånger per år och Rakennuslehti, en gång per vecka undantaget sommarmånaderna. Medlemmarna får rättshjälp vid behov och är ansvarsförsäkrade. Medlemmarna kan ansluta sig till förmånliga gruppliv-, olycksfalls-, rese-, pensions-, hem- och bilförsäkringar. RKL har också tecknat en s.k. organisationsförsäkring vilket betyder att föreningarnas medlemmar är olycksfallsförsäkrade då de deltar i en tillställning som arrangeras av föreningen, förbundet eller RKL. RKL utdelar ett Mästarkort åt alla som betalt medlemsavgift. 3

4 Uppvisandet av kortet berättigar till olika förmåner i olika företag. RKL ordnar tillsammans med RIL, inom ramen för bolaget RKL Palvelut Oy, en viss kursverksamhet som närmast omfattar olika auktorisationskurser. RKL-medlemmar har också möjligheten att hyra RKL:s fritidsstugor i bland annat Ruka, Kalajoki och Vichtis. Ovan nämnda RKLmedlemsförmåner gäller endast sådana som valt att också tillhöra RKL. FÖRENINGSVERKSAMHET Verksamheten inom förbundets sex medlemsföreningar utgör förbundets ryggrad. Aktiva medlemmar och aktiva föreningar är lika med ett aktivt förbund. Medlemsantalet är av vikt och rekryteringen av nya medlemmar bör förbättras. För att få antalet ordinarie medlemmar att växa borde föreningarna och förbundet effektivera värvandet av studerandemedlemmarna så att de vill bli ordinarie medlemmar då de utexamineras. Alltför många låter bli att ansluta sig. Antalet studerandemedlemmar är högt, bl.a. tack vare studerandena på yh-linjen för byggmästare. Kontakterna mellan de olika föreningarna kunde intensifieras bl.a. i form av besök på månadsmöten, gemensamma utflykter eller exkursioner. Någon form av idrotts- och fritidsverksamhet kunde startas i alla föreningar. Debatter, kurser och seminarier kunde ordnas. Kontakt kunde även etableras med SBR:s avdelningar i Sverige. ORGANISATIONSVERKSAMHET Förbundet besöker yrkeshögskolan Novia i Ekenäs och Vasa för att förmedla information till studerande och presentera förbundet samt föreningarna. En inbjudan till lokalföreningens månadsmöte bör också ingå i informationen. Målet här är en hundraprocentig anslutning bland första årets studerande. Medlemskapet för studerandena är gratis. Målet är givetvis att alla utexaminerade blir medlemmar i någon av förbundets medlemsföreningar. Detta underlättas om studerandena hade en kontaktperson i den lokala föreningen. Alla nydimitterade byggmästare YH får en vit hjälm av förbundet. Gemensamma utfärder både inrikes, t.ex. i samband med förbundets allmänna möten, och utomlands ordnas under året om intresse finns. Samarbetsavtalet med RKL är en viktig del av SBIF:s verksamhet. SBIF är en av RKL:s samarbetsorganisationer med observatörsstatus i RKL:s styrelse. SBIF:s alla medlemsföreningar bildar ett svenskspråkigt distrikt inom RKL med egen röstberättigad representant i RKL:s styrelse. Distriktets praktiska ärenden sköts av SBIF:s kansli. Utvecklandet av områdesverksamheten fortsätter. Här kan förbundet eller föreningarna söka om bidrag för en kurs eller något annat arrangemang som omfattar flera än en förening. För SBIF och dess medlemsföreningar är det viktigt att RKL:s stadgar tillåter att föreningarna får ha medlemmar som inte tillhör RKL, att det svenska distriktet bibehålls, 4

5 att vi får behålla rabatten på medlemsavgiften och att SBIF får kvarstå som en samarbetsorganisation. Samarbete med olika tekniska organisationer i Finland och utomlands idkas i mån av möjlighet. Nordiskt byggsymposium med deltagare från Konstruktörföreningen, KF i Danmark, NITO Takst från Norge, SBR från Sverige och RKL och SBIF från Finland, är en etablerad samarbetsform. Från Färöarna deltog representanter första gången 2012 och representanter från Island deltog År 2013 ordnades mötet i Helsingfors av SBIF och RKL och 2014 ordnas mötet i Norge. SBIF deltar också i SBR:s fullmäktigestämma i mån av möjlighet. Kontakterna mellan organisationernas kanslier fortgår. Samarbetet med SBR kunde däremot intensifieras för att dra lärdom av förnyelsen av förbundets verksamhet. SBR och SBIF befinner sig båda i en liknande situation, med en åldrande medlemskår och ett utmanande arbete med att värva nya medlemmar. SBIF fortsätter att noggrant följa med hur utbildningen utvecklas. Ingenjörsutbildningen (yh) har fortsättningsvis attraherat sökanden och antalet studeranden som antas till yrkeshögskolorna är fortsatt högt. I Ekenäs är detta en ren konstruktionslinje men i Vasa finns även ett produktionsalternativ. Från och med hösten 2007 återinfördes byggmästare, yh-examen. Utbildningen är 3,5-årig och examen är en ren arbetsledareexamen. Detta motiveras med att det inte finns tillräckligt med arbetsledare, i synnerhet gäller det här om något år då de s.k. stora årsklasserna går i pension. Samarbetet med Vita hjälmen fortgår även bl.a. med att de innehar en observatörspost i förbundets styrelse. INFORMATIONSVERKSAMHET Meddelandet utskickas som förut en gång per månad till alla medlemmar per post eller i elektronisk form, med undantag för sommarmånaderna. Tidningarna Husbyggaren och VVS, värme- och sanitetsteknikern fortsätter att komma som medlemsförmåner. Genom förmånliga grupprenumerationer har det blivit möjligt att inbaka dem i medlemsavgiften. SKOLNINGSVERKSAMHET Ett eller flera seminarium om ett aktuellt byggtekniskt tema kunde ordnas i samarbete med yrkeshögskolan i Ekenäs eller Vasa under året. Dessutom ordnar förbundet kurser för medlemmarna vid behov. EKONOMI Förbundet har endast två betydande inkomstkällor, medlemsavgifterna och tjänsterna till RKL. Medlemsavgifterna höjs ej medan RKL-avgiften höjs enligt RKL:s beslut. 5

6 SBIF äger det uthyrda kansliet på Askarslättsvägen 3-5 och % av en uthyrd kontorsfastighet i samma fastighet. Förbundet hyr kontorsutrymme av RKL i Böle och förbundssekreteraren jobbar 2-3 dagar i veckan med RKL:s uppgifter. SBIF har inga lån eller skulder SBIF betalar sin andel av husbolagets finansieringsvederlag månatligen då Askarmalms husbolag hade en fasadrenovering sommaren Finansieringsvederlagets summa för fasadrenoveringen samt för badrumsrenoveringarna uppgår till 7527,40 euro. Bokföringen sköts av Hangö bokföringsbyrå. 6

7 7

8 8

9 Förslag till medlemsavgifter år 2015 (2014) SBIF + RKL justeras efter RKL:s beslut SBIF Inskrivningsavgift 3,5 euro för nydimitterade 3,5 euro (3,5 euro) Årsmedlem 140 euro * 84 euro (84 euro) Årsmedlem över 64 år 70 euro * 42 euro (42 euro) Nydimitterad Ingen avgift Ingen avgift -följande år Halv avgift Halv avgift RKL-avgiften erläggs via finsk förening RKL-avgiften erläggs via finsk förening, över 64 år Passiva 84 euro (84 euro) 42 euro (42 euro) 65 euro (65 euro) * = plus eventuell höjning från RKL, klarnar efter RKL:s förbundsstämma den Sjukpensionärer, arbetslösa, medlemmar som idkar högre byggnadstekniska studier och medlemmar som avtjänar sin värnplikt, på anhållan ingen avgift enligt skilda kriterier som fastställts år Icke nydimitterad byggmästare och ingenjörer som ansluter sig under året betalar så många 12:te delar av årsavgiften som det återstår hela månader av året. 9

10 Föredragningslista för RKL:s svenskspråkiga distrikts möte den Mötets öppning 2. Väljs ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet 3. Väljs två protokolljusterare och två rösträknare 4. Konstateras att mötet är lagligt sammankallat. Fastställs röstlängd 5. Val av distriktets representant jämte suppleant i RKL:s styrelse 6. Mötets avslutning 10

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013

Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb 2013 Kallelse till extra föreningsmöte i Borås Golfklubb När: Onsdagen den 23 oktober Kl: 18.30 Plats:Folkan i Borås Föredragningslista: 1. Mötets öppnande

Läs mer

Meddelande. Nr. 1 januari 2013. Målet är att också meddelandena som haltat efter på sistone, skall framöver utkomma i tid.

Meddelande. Nr. 1 januari 2013. Målet är att också meddelandena som haltat efter på sistone, skall framöver utkomma i tid. SVENSKA BYGGMÄSTARE- OCH INGENJÖRSFÖRBUNDET YH I FINLAND R.F. Grundat 1952 Askarslättsvägen 3 5, 00700 Helsingfors Tel. 045-633 2346, (09) 345 4851 E-post: sbif@byggarna.net Telefax: (09) 345 49 51 www.byggarna.net

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Finlands Svenska Socialförbund r.f.

Finlands Svenska Socialförbund r.f. Finlands Svenska Socialförbund r.f. Medlemsbrev 1/2011 ORDFÖRANDENS SPALT De anhöriga och vi professionella Socialförbundets årliga kongress kommer i år att hållas i Korsholm 11-12 april. Temat för kongressen

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 3 Styrelsens minneslista...5 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan göra...7 Tips på verksamhet...7

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer