Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras"

Transkript

1 Rapport 1 (7) Datum Resurschef Ann Heide-Spjuth , Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras 1. Effekter av ändrad lagstiftning och andra faktorer kring barn i behov av särskilt stöd Särskilt stöd- krav ställs att särskilt stöd ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås Alla elever ska enligt skollagen stimuleras till att utvecklas så långt de kan. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. En strävan i utbildningen ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Huvudman och profession har ansvar för resursfördelning, organisation, val av metoder /arbetssätt samt för att anpassa verksamheten till barns och elevers skilda förutsättningar och behov. Allmänna bestämmelser om särskilt stöd regleras i skollagen kap. 3. Frågan om en elev behöver särskilt stöd aktualiseras när en elev riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Det är rektorn som ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd utreds. Utredningen ska utgöra underlag för rektorns beslut om eleven är i behov av särskilt stöd. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska rektorn besluta om ett åtgärdsprogram. Det särskilda stödet får inte dras in för en elev så snart eleven genom insatta stödåtgärder bedöms ha nått de lägsta kunskapskraven. Skolans ansvar för att ge särskilt stöd kvarstår så länge eleven riskerar att inte nå upp till kunskapskraven utan det särskilda stödet. Eleven kan även behöva särskilt stöd på grund av andra svårigheter i sin skolsituation. Svårigheterna kanske inte innebär en omedelbar risk för att inte ska uppnå målen, men skolan ska ändå utreda om särskilt stöd behövs för att komma tillrätta med svårigheterna. I skollagens kap 3 10 tydliggörs ansvaret. För en elev i grundskolan, grundsärskolan specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Trelleborg2000, v 1.0, Förskoleklass och fritidshemmet följer läroplanerna för de obligatoriska skolformerna och arbetar mot samma mål. Därför gäller bestämmelserna i 3 kap. om särskilt stöd även för elever i förskoleklassen och fritidshemmet. Bildningsförvaltningen Postadress: Box 79, Trelleborg Telefon: Besöksadress: Johan Kocksgatan 4 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (7) I förskolan ska barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver. Detta följer av en bestämmelse i 8 kapitlet skollagen som gäller för förskolan. Det innebär att barn ska ges särskilt stöd på det sätt och i den omfattning som behövs för att barnet ska ha möjlighet att utvecklas och lära enligt läroplanen. Trelleborgs kommun har i dagsläget 761 åtgärdsprogram upprättade för elever i behov av särskilt stöd i förskoleklass och grundskola. I förskolan har 255 barn handlingsplaner och är därmed också i behov av särskilt stöd. Sammanlagt har alltså 945 barn/elever behov av särskilt stöd i förskola, förskoleklass och grundskolan. Särskolan - ändrad personkrets samt krav på utredning. Elevantalet i särskolan minskar Den nya skollagen innebär förändringar inom särskolan. Målgruppen för grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna är barn, ungdomar och vuxna med en utvecklingsstörning. Det som gäller för personer med utvecklingsstörning gäller även för elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Elever med autism eller autismliknande tillstånd tillhör enligt 2010 års skollag målgruppen endast om de också har en utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Till skillnad från tidigare lagstiftning, regleras nu i skollagen krav på utredning som innehåller pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning innan mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. För placering i grundsärskola krävs vårdnadshavarnas medgivande. Om det finns synnerliga skäl får elev tas emot i grundsärskolan även utan medgivande. Den nya lagstiftningen tydliggör också att alla som arbetar inom skolväsendet ska underrätta elevens rektor om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om något som tyder på att en elev i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan inte tillhör grundsärskolans eller gymnasiesärskolans målgrupp. Huvudmannen ska då skyndsamt utreda frågan och i förekommande fall besluta att eleven inte tillhör grundsärskolans eller gymnasiesärskolans målgrupp. Hemkommunen har ansvar för att vidta de åtgärder som krävs för elevens övergång från grundsärskolan eller gymnasiesärskolan till en annan skolform. Förändringarna gäller även vid mottagande av elever i gymnasiesärskolan. Psykologutredning för eventuellt mottagande i grundsärskolan innebär ett omfattande arbete. Gränsdragningar kan i dessa utredningar bli en grannlaga uppgift, inte minst om den kognitiva profilen ligger lågt men vissa funktioner ligger inom normalintervallet, eller då stödfunktioner, som uppmärksamhet och arbetsminne är klart nedsatta. Barn med språksvårigheter och barn som inte behärskar svenska kan också ha testresultat som felaktigt kan tolkas som indikativa för utvecklingsstörning. Om det vid den pedagogiska kartläggningen, anamnesen eller vid de kvalitativa observationerna i samband med testningen framkommer att barnet har svårigheter med abstraktioner, flukturerar i uppmärksamhet, har låg uthållighet eller ger avvikande kontakt så bör utredningen vidgas för att få svar på barnets förmåga till uppmärksamhet och social interaktion.

3 3 (7) Skolinspektionen förelade den 26 oktober 2012 Trelleborgs kommun att säkerställa att elever mottagna i kommunens särskola tillhör särskolans målgrupp. De nya Allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan som utkom från Skolverket juni 2013 innebar ytterligare krav i utredningarnas utformning. De utökade kraven har inneburit att arbetet har fördröjts. Hitintills har säkerställandet inneburit att fem elever skrivits ut från grundsärskolan eller gymnasiesärskolan i Trelleborg. Elever som skrivs ut från grundsärskolan/gymnasiesärskolan har omfattande stödbehov både resursmässigt och kompetensmässigt när de fortsätter sin utbildning i grundskolan/gymnasieskolan. Trelleborgs kommun har för närvarande två pågående rättsliga processer där elever anses sig varit felaktigt placerade i särskolan. Det kan inte uteslutas att processerna skapar osäkerhet och tveksamheter inför att aktualisera skolformsutredning samt att även ställa diagnosen lätt utvecklingsstörning. De pågående processerna och ändrad lagstiftning har fått till följd att det i dagsläget inte finns några elever i grundsärskolan i årskurs 1-5 i Trelleborgs kommun. Följden blir att elever med extremt stora inlärningssvårigheter får sin utbildning i grundskolan. Eleverna i träningsskolan aktualiseras oftast redan under förskoletiden och barn- och ungdomshabiliteringen gör merparten av utredningarna. För närvarande finns det 8 elever i grundsärskolan och 21 elever i träningsskolan från Trelleborgs kommun. På gymnasiesärskolans nationella program finns idag tre elever som får sin utbildning i Trelleborgs kommun samt 11 elever som får sin utbildning i kranskommunerna. Dessutom får 28 elever sin utbildning på gymnasiesärskolans individuella program i Trelleborgs kommun. Utvecklingsstörning förekommer statistiskt hos 2 procent av befolkningen, vilket skulle motsvara ca 7-8 elever i varje årskull i Trelleborg. I grundsärskolan i Trelleborg finns i dagsläget totalt 29 elever jämfört med de 84 som utgör 2 procent av det totala antalet elever i förskoleklass och grundskola i Trelleborg. Följden av detta är att det i grundskolan finns elever som har mycket stora inlärningssvårigheter. En annan konsekvens, av det minskade antalet elever i grundsärskolan, är att gymnasiesärskolans nationella program avvecklas i Trelleborg och att eleverna framöver kommer få sin utbildning i andra kommuner. 2. Förslag till möjliga förändringar i organisation, arbetssätt och resurser för att barn i behov av stöd skall få det samt analys av skillnader mellan skolor i Trelleborgs kommun Resursskolor - platserna på resursskolorna är efterfrågande och det är som regel alltid kö till platserna I Trelleborgs kommun finns tre resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. I samband med att riktat stöd/tilläggsbelopp beviljas, beviljas också ansökningar om plats på resursskolor. Borgens resursskola riktar sig till elever med högfungerande autism i åk 6-9 och finns inom Vannhögskolans upptagningsområde. Lokalerna finns dels på Vannhögskolan och dels i lägenhet på Kasalagatan. Borgens resursskola har plats för elever. Gylle och Gislövs resursskolor riktar sig till elever som har ett omfattande behov av riktad stöd i

4 4 (7) en anpassad mindre skolmiljö. På Gislövs resursskola finns 10 elever i åk 6-9 och på Gylle resursskola finns 14 elever i åk 3-9. Förberedelseklass - Klotet Antalet elever i behov av tid på förberedelseklass har ökat vilket har fått till följd att elever med bristande språkkunskaper slussas ut tidigt till grundskolorna. Hemmasittare - ett ökande problem Antalet elever som inte går till skolan har ökat, trots ökad samverkan med socialtjänst, BUP och skola. Eleverna har både giltig och ogiltig frånvaro. Fem elever har aktualiserats för vitesutredning. Vårdnadshavarens utbildningsbakgrund - en viktig faktor för att lyckas i skolan I Trelleborgs kommun är andelen föräldrar med högre utbildning (eftergymnasial) 46 % vilket är den lägsta i kommunerna i sydvästra Skåne. Skillnaden i utbildningsbakgrund är också stor inom kommunen från 25-84%. Lägst utbildningsbakgrund har föräldrarna på Pilevallskolan, Kattebäckskolan och Liljeborgskolan 4-6. Högst utbildningsbakgrund har föräldrarna på Pilen Montessori, Smygeskolan, Serresjöskolan och Kunskapsskolan. Ansökningar om riktat stöd/tilläggsbelopp I kommunens förskolor, förskoleklass och grundskolor får ca barn och elever sin utbildning. Antalet ansökningar om riktat stöd/tilläggsbelopp för läsåret 2014/15 har ökat och uppgår i år till 310 ansökningar. Av ansökningarna är 308 st från kommunens skolor, vilket utgör 4,8 % av samliga elever som får sin utbildning i kommunens skolor. Två ansökningar har inkommit från friskola/friförskolor. Samtliga ansökningar rör barn/elever i behov av extraordinära åtgärder. I några ansökningar framkommer behov av extremt stora och omfattande åtgärder. Ansökningarna har behandlats enligt handlingsplanen i en arbetsgrupp bestående av två förskolechefer, tre rektorer och resurschef. Skillnad pojkar flickor samt konstaterade behov Ansökningarna i förskolan avser 42 pojkar och 9 flickor och är jämt fördelade mellan förskolorna. Däremot varierar de individuella behoven i ansökningarna. I förskoleklass och grundskola avser ansökningarna 233 pojkar och 77 flickor. Ansökningarna är inte jämt för delade mellan skolorna. En skola har nästan 50 ansökningar (Liljeborg 7-9) och fyra skolor har drygt 20 ansökningar var (Liljeborg 4-6, Ljunggrenska skolan, Bäckaskolan och Pilevallskolan). Två skolor har under tio ansökningar var och resten av skolorna har drygt tio ansökningar var. Elevernas individuella behov skiftar. Ansökningarna från förskolan, förskoleklass och grundskolan rör svårigheter inom autismspektrum (ca 40 st), svårighet med överaktivitet, impulskontroll koncentration där barnet/ eleven ibland har fått diagnos t.ex. ADHD (ca 90 st), sociala svårigheter i samspelet med aggression, utåtagerande beteende både fysiskt och verbalt (ca180 st), språkstörning och läs- och skrivsvårigheter (ca190 st), stora inlärningsvårigheter (ca 90 st), motoriska svårigheter (ca 20 st), hörsel

5 5 (7) (ca10 st), syn (ca15 st), rörelsehinder (ca10 st) samt sjukdomar (ca 20 st). Ett barn eller en elev kan ha flera svårigheter. Komplexiteten är stor och barnen/eleverna har omfattande behov och barn/elever med vanliga skolsvårigheter finns inte med i ansökningarna. Kostnaderna för en grundskoleelev i Trelleborgs kommun är kr, vilket är lägre än både genomsnittskostnaden i Riket ( kr) och Skåne ( kr) enligt redovisade kostnader till SCB Vid exkludering av lokalkostnaderna är kommunens elevkostnad kr lägre än riksgenomsnittet och kr lägre än genomsnittskostnaden i Skåne. Förutsatt att elevantalet 2012 var ca st har Trelleborgs grundskoleverksamhet kostat 17,5 mnkr mindre än genomsnittskommunen i riket och ca 12 mnkr mindre än genomsnittskommunen i Skåne. Förskolecheferna och rektorerna och har uppgett behov av personalresurser till en sammanlagd kostnad av kronor för Riktade resurser för kr är beviljade. Differensen mellan ett konstaterat behov och tilldelat behov är kronor. Analys av årets ansökningar I årets ansökningar om riktat stöd/tilläggsbelopp framkom att ca 20 elever med diagnos inom autismspektrumstörning, utöver de elever som redan går på Borgens resurskola, får sin utbildning i grundskolan. I förskolan finns ca 10 barn som har stora svårigheter liknande autismspektrumstörning. Barnen/eleverna med autismspektrumstörning har svårigheter med social interaktion, svårt med socialt samspel, ömsesidig kommunikation samt begränsade intressen, beteende och fantasi. Barnens/elevernas behov är omfattande men med rätt stöd och hjälp kan de oftast nå kunskapskraven. Elever med autismspektrumstörning tillhör idag grundskolan såvida de inte också har en utvecklingsstörning. För att tillgodose elevernas behov finns ett behov av att utöka Borgens verksamhet till att även omfatta verksamhet för elever i låg- och mellanstadiet. Några av barnen/eleverna med autism, både i förskolan och grundskolan, har extremt stora individuella behov av både omfattande personalinsatser och anpassningar lokalmässigt som inte kan samordnas med andra barn/elever. Antalet barn/elever med koncentrationssvårigheter, begränsad impulskontroll, överaktivitet och aggressivt utagerande beteende har ökat i alla åldrar. Barnen/eleverna kräver omfattande insatser både för att de själva ska tillgodogöra sig utbildningen men också för att de övriga barnen/eleverna ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning. Förskolechefer och rektorer söker riktade resurser för insatser både individuellt och i de fall det bedöms möjligt också i mindre grupp. Barn/ elever med språkstörningar ökar markant. Merparten av vårdnadshavarna önskar att deras barn ska få sin utbildning på hemskolan vilket var anledningen till att beslut fattades om att språkspårets verksamhet successivt ska avvecklas. Behovet är mycket stort av individuella insatser både i förskolan och i grundskolan. Tal- och språkteamets personal är av avgörande betydelse för att träningsprogram ska upprättas, följas upp och utvärderas samt att personalen ska få den handledning som behövs. Barn med språkstörningar får ofta problem med läsinlärningen vilket i sin tur påverkar möjligheterna att nå kunskapskraven. Med rätt stöd och träning samt inlärning och användning av

6 6 (7) alternativa verktyg kan många av barnen/eleverna utvecklas så att de har möjlighet att nå kunskapskraven. Vid genomgång av ansökningar utkristalliserades också elever med mycket stora inlärningssvårigheter ofta i kombination med andra svårigheter. Det finns elever som har så stora inlärningssvårigheter att de trots att de går i högstadiet har kunskapsnivåer motsvarande lågstadiet vilket kräver helt andra insatser. En litet antal elever har fått möjligheten att få sin utbildning som integrerade elever enligt skollagen kap 7 9 vilket har upplevts positivt både för eleverna och vårdnadshavarna. Trots att det särskilda stödet många gånger sätts in tidigt är det inte alltid anpassat efter elevens behov, vilket speciellt kan drabba de elever som har störst behov. Att en elev får särskilt stöd är idag inte en garanti för att skolan kommer tillrätta med elevens studiesvårigheter. Brister i stödets omfattning, utformning och innehåll kan vara förklaringar till att stödet inte kompenserar för elevens svårigheter. Till viss del kan detta förklaras med bristande kompetens. Tid för att arbeta med elevernas beteende tas ofta från undervisningen. Ibland kan detta vara väl använd tid, men det kan också innebära att eleven kommer alltmer efter sina kamrater. Samtliga elevers undervisningstid kan på så sätt komma att användas för ordningsbefrämjande åtgärder, i sådan omfattning att planerad viktig undervisning inte genomförs. Insatta åtgärder upprepas ofta och eleven får på så sätt mer av samma. De åtgärder som sätts in bestäms mer av de resurser som skolan har än av elevens behov. I många ansökningar framkommer att eleverna är känsliga och störs lätt av ljud och rörelser i klassrummen. Arbetsmiljön i skolorna är inte alltid organiserad så att det underlättar för eleverna med nedsatt koncentrationsförmåga att kunna rikta och behålla uppmärksamheten vilket är en förutsättning för lärande. Eleverna har många gånger sina arbetsplatser vid stora bord och skall röra sig i klassrummet bl. a. för att hämta arbetsmaterial. Ljud och rörelser kan bidra till att elever med koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetssvårigheter och impulsstyrdhet får ökade svårigheter att klara kunskapskraven. Förskolechefs och rektors möjligheter att vidta anpassningar i den fysiska miljön är med nuvarande budget mycket begränsade. Sammanfattning Under arbetet med beviljande av riktat stöd/tilläggsbelopp samt under andra diskussioner har följande åtgärdsförslag framkommit. - Resurstilldelningen till bibass bör utökas så att elever med identifierat behov kan få insatser både individuellt och i de fall det bedöms möjligt också i mindre grupp - Resursskolan Borgen utökas till att även omfatta elever i låg- och mellanstadiet - Tal- och språkteamet utökas i takt med att språkspåret avvecklas - Undersöka möjligheten att utöka verksamheten med integrerade elever enligt skollagen kap 7 9 så att kompetensen hos behöriga lärare, med erfarenheter av undervisning av elever med inlärningssvårigheter och elever i grundsärskola, kan tas tillvara - Skolmiljöerna undersöks och åtgärder vidtas så att inte organisationsfaktorer påverkar undervisningen negativt - Rutiner för s.k. hemmasittare tas fram gemensamt i kommunen

7 7 (7) - Riktad kompetensutveckling i identifierade områden - Fortsatt satsning på alternativa verktyg via Skoldatateket - Obligatorisk IT-kompetens för att i undervisningen kunna hantera de digitala verktyg som barn/elever i behov av särskilt stöd behöver - Rutiner och åtgärder för tidig upptäckt och tidiga insatser bör tas fram - Psykologinsatser behövs i förskolan - Modersmålslärarens roll i utredning och åtgärder för särskilda stödinsatser förtydligas Sammanfattningsvis kan det konstateras att de stödbehov, för barn och elever, som beskrivs ovan inte kan tillgodoses fullt ut inom nuvarande budgetram. På förvaltningschefens uppdrag Ann Heide-Spjuth resurschef

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras

Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras 1 (6) Datum 2014-03-31 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-733944, 0708-817557 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Åtgärdsplan och utförandeplan kopplad till Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga REGLEMENTE 1(5) Fastställt av skolnämnden den 20 juni 2012 SKN 50 Reglemente för mottagande till grundsärskola i Håbo kommun Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att

Läs mer

Anvisning för hantering av tilläggsbelopp

Anvisning för hantering av tilläggsbelopp hantering av tilläggsbelopp Gäller fr.o.m. 2016-10-26 Antagen av bildningschef 2016-10-26 Innehållsförteckning Inledning... 1 Gällande rätt... 1 Barn/elever i behov av särskilt stöd... 1 Tilläggsbelopp...

Läs mer

Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet

Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet Rutiner Ett barn som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål ska, om vårdnadshavare

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Enligt Skolverkets allmänna råd 2013 Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola ELEVHÄLSAN Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad

Ansvar och uppdrag. Senast uppdaterad Senast uppdaterad 2016-02-29 Ansvar och uppdrag Grundsärskola och gymnasiesärskolan Grundsärskolan består av nio årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. I Sverige

Läs mer

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018

Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Information om tilläggsbelopp läsåret 2017/2018 Anvisningar för ansökan om ersättning/tilläggsbelopp för barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd. Denna information gäller förskola, förskoleklass,

Läs mer

Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti

Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti Promemoria 2017-08-16 Utbildningsdepartementet Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti För att alla elever ska få det stöd de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna föreslår regeringen att en åtgärdsgaranti

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan 120419 Dessa rutiner kommer att revideras när nya riktlinjer för mottagande till grundsärskolan kommer (planerat till hösten 2012). 2012-04-19

Läs mer

Sanningen om särskolan. Ge upprättelse till alla barn och ungdomar som felaktigt placerats i särskolan

Sanningen om särskolan. Ge upprättelse till alla barn och ungdomar som felaktigt placerats i särskolan Sanningen om särskolan Ge upprättelse till alla barn och ungdomar som felaktigt placerats i särskolan September 2010 Vårt förslag: Tillsätt en oberoende granskningsgrupp för att granska vilka fel som begicks

Läs mer

Tilläggsbelopp. information och handledning

Tilläggsbelopp. information och handledning 2015-06-17 Tilläggsbelopp information och handledning 1 2015-06-17 Innehåll 1. Bakgrund tilläggsbelopp... 3 2. Tilläggsbelopp avser... 3 3. Tilläggsbelopp avser inte... 3 4. Kriterier för att söka tilläggsbelopp...

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA 1 (9) MOTTAGANDE I SKOLFORMEN SÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN Skolverkets allmänna råd 2001:23 uttrycker att kommunen bör tydliggöra sin handläggningsprocess för mottagande i särskola. En ny skollag har införts

Läs mer

Riktlinjer för mottagande i särskola

Riktlinjer för mottagande i särskola Riktlinjer för mottagande i särskola Särskolan är en egen skolform. Särskolan omfattar grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola.

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2016-12-01 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun

Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun 1 (7) Riktlinjer för tilläggsbelopp i Varbergs kommun Utredning och uppföljning har gjorts på uppdrag av förvaltningschefen om nuvarande hantering av tilläggsbelopp. Utredningen har presenterats för förvaltningens

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i grundsärskola reviderat

Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i grundsärskola reviderat Manual för rektor och förskolechef inför mottagande i 2012-05-25 reviderat 2012-07-26 Innehåll 1 Inledning 5 2 Definition 5 3 Anvisningar 6 3.1 Viktigt att tänka på vid föräldrakontakter... 6 3.2 Ansökan

Läs mer

Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum

Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Rutiner Mottagande i Grundsärskola och gymnasiesärskola Specialpedagogiskt kompetenscentrum Reviderad november 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning ---------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Rapport 1 (5) Datum 2015-09-06 Chef Antagning/SYV -enheten Håkan Smidvall 0410-73 36 03 hakan.smidvall@skola.trelleborg.se Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Sammanfattning

Läs mer

Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka

Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka Den här broschyren vänder sig till dig som har funderingar om särskolan. Den ger en översiktlig information om vad särskolan är för något och vilka barn som har rätt att gå där. Ytterligare information

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå

Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning skolnivå Innehåll Bakgrund...3 Inledning...4 Skollagen 2010:800...5 Ärendegång...8 Vad innebär en allsidig elevutredning?...9 Remiss till specialistnivå...12

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Sätoftaskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1,

Läs mer

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov 2013-01-30 1 (5) Till verksamhetschefer för gymnasieutbildning Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för gymnasieelever med ett omfattande stödbehov 1. INLEDNING Bidrag till fristående skolor för gymnasieelever

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP

ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNING AV TILLÄGGSBELOPP Skolformer Tilläggsbelopp finns beskrivet i skollagen (2010:800) och gäller i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola.

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola. SÄRSKOLA SÄRSKOLA Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller autism tar del av en individuellt anpassad utbildning. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt

Läs mer

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012

Centrala Elevhälsan. Barn- och elevhälsoplan 2012 Centrala Elevhälsan Barn- och elevhälsoplan 2012 Inledning Målet är att alla barn och elever i Bergs kommun ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för respektive verksamhet. För att detta ska vara

Läs mer

Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem

Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem Tilläggsbelopp Grundskola, förskoleklass och fritidshem 2017-2018 The Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Källor Skollagen 3 kap. 5 a 10, 9 kap. 17, 21,10 kap. 35, 39, 14 kap. 17 Förarbeten

Läs mer

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Juni 2017 RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Inledning Dessa rutiner är en del av Utbildningsförvaltningens arbete med att skapa en utbildning som

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Kommittédirektiv. En läsa-skriva-räkna-garanti. Dir. 2015:65. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015

Kommittédirektiv. En läsa-skriva-räkna-garanti. Dir. 2015:65. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015 Kommittédirektiv En läsa-skriva-räkna-garanti Dir. 2015:65 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för att införa en s.k. läsa-skriva-räkna-garanti

Läs mer

Den nya skollagen 2010:800

Den nya skollagen 2010:800 Den nya skollagen 2010:800 - avsnitt som berör r grundskolan 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling 3 Alla barn och elever ska ges den ledning

Läs mer

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Riktlinje för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2014-05-08 2016-04-25 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor UN.2016.33 Dokumentinformation Riktlinje för mottagande

Läs mer

Bildningsförvaltningen Bildningskontoret

Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Bildningsförvaltningen Bildningskontoret Dokumentägare: CRE Fastställd 2014-04-04 Reviderad: 2016-01-14 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan i Åstorps kommun Inledning

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram

EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR. Åtgärdsprogram EXTRA ANPASSNINGAR OCH PEDAGOGISKA UTREDNINGAR Åtgärdsprogram SKOLLAGEN Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån

Läs mer

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014

Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 2014-01-20 Elever i behov av stöd Karlshamns kommun febr 2014 Vilka rutiner finns för identifiering/kartläggning? - Finns gemensamma rutiner i kommunen eller är det upp till varje enhet? På vilket/vilka

Läs mer

Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass, fritidshem och grundskola

Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass, fritidshem och grundskola Skolstöd INFORMATION 2017-11-21 Information om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd i förskoleklass, fritidshem och grundskola för elever med omfattande behov av särskilt stöd

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist

MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK. Magnus Jonasson, jurist MITT BARNS RÄTTIGHETER - SKOLANS JURIDIK Magnus Jonasson, jurist Magnus Jonasson Jurist med inriktning mot offentlig rätt: Social- och sjukförsäkringsrätt, medicinsk rätt Skoljuridik: - Samtliga skolformer

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Anita Lockner. Sida 1(5) Datum 2014-02-27. Hemsida www.harnosand.se. Organisationsnr 212000-2403. Postadress 871 80 Härnösand

TJÄNSTESKRIVELSE. Anita Lockner. Sida 1(5) Datum 2014-02-27. Hemsida www.harnosand.se. Organisationsnr 212000-2403. Postadress 871 80 Härnösand 1(5) Anita Lockner Riktlinjer och kriterier för tilläggsbelopp bidrag till verksamheter som har barn/elever i behov av extraordinära stödåtgärder och är folkbokförda i Härnösands kommun Enligt skollagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås. Dir.

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås. Dir. Kommittédirektiv Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås Dir. 2017:88 Beslut vid regeringssammanträde den 20 juli 2017 Sammanfattning En särskild

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan 2012-13 Knappekullaenheten Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn ska få det de behöver

Läs mer

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat

STÖDMATERIAL. för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet. Reviderat STÖDMATERIAL för elevhälsoarbetet på Vartofta Enhet Reviderat 20131029. Arbetsprocessen Arbetsprocessen kan beskrivas i följande steg, vilka skall dokumenteras fortlöpande under processens gång. 2 Förebyggande

Läs mer

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning

Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Rapport 1 (5) Datum 2015-10-12 Chef Antagning/SYV -enheten Håkan Smidvall 0410-73 36 03 hakan.smidvall@skola.trelleborg.se Återrapportering angående helhetslösning för studie- och yrkesvägledning Sammanfattning

Läs mer

Tematisk analys över rätten till stöd

Tematisk analys över rätten till stöd Publiceringsår 2016 Tematisk analys över rätten till stöd Erfarenheter efter regelbunden tillsyn och anmälningsärenden första halvåret 2016 www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult

Särskilt stöd. Ann Orrsten JP Konsult Särskilt stöd Ann Orrsten JP Konsult 1 Särskilt stöd Reglering Arbetet med särskilt stöd Åtgärder IUP Egenvård och sjukvård 2 Reglering 3 Var regleras särskilt stöd? Skollagen Läroplanerna Skolformsförordningarna

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringsbeslut I:5 2013-02-21 U2013/1101/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringens beslut Regeringen uppdrar

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola v Beslut Skolinspektionen 2014-04-25 Internationella Engelska Skolan i Sverige AB info@engelska.se Rektorn vid IES i Skärholmen s te ven.b a tty e. skar holmen@en gel ska. se Beslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1

Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 Datum 2011-05-23 Överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne gällande utredning vid misstanke om dyslexi 1 1. Överenskommelse mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Överenskommelse

Läs mer

Uppföljningsrapport nyanländas lärande

Uppföljningsrapport nyanländas lärande Rapport 1 (6) Datum Diarienummer 2017-08-29 BIN 2017/1424 Kvalitetschef Linda Abrahamsson 0410-73 43 31 linda.abrahamsson@trelleborg.se Uppföljningsrapport nyanländas lärande Vidtagna och planerade åtgärder

Läs mer

Allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Dnr 43-2015:9278 Marks kommun markskommun@mark.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Lyckeskolans grundsärskola i Marks kommun Beslut 2 (14) Tillsyn i Lyckeskolans grundsärskola har genomfört

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Grundsärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN.

Till förvaltningens uppgifter hör att bereda ärenden som ska fattas beslut om i BUN. I Kristianstads kommun har Barnoch utbildningsnämnden (BUN) det samlade ansvaret för utbildning av barn, elever och studerande från förskola till vuxenutbildning. BUN fattar beslut om kommunal Skolplan.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9126 Kävlinge kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rinnebäcksskolan belägen i Kävlinge kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun.

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Varje barn ha rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola = Dnr 43-2015:3899 Gävle kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tallbo grundsärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo grundsärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Skolfrånvaro. Anette Stockhaus, leg psykolog

Skolfrånvaro. Anette Stockhaus, leg psykolog Skolfrånvaro Anette Stockhaus, leg psykolog Vill ni ha kontakt? Anette Stockhaus Legitimerad psykolog med erfarenhet från skola och elevhälsa, barnhälsovård och företagshälsa. Malevik Utveckling och Psykologi

Läs mer

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN GRUNDSÄRSKOLA och GYMNASIESÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN

MOTTAGANDE I SKOLFORMEN GRUNDSÄRSKOLA och GYMNASIESÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN 1(13) MOTTAGANDE I SKOLFORMEN GRUNDSÄRSKOLA och GYMNASIESÄRSKOLA I DANDERYDS KOMMUN Skolverkets allmänna råd SKOLFS 2013:20 uttrycker att kommunen bör tydliggöra sin handläggningsprocess för mottagande

Läs mer

Arvika kommun. Lärande och stöd. Slutrapport

Arvika kommun. Lärande och stöd. Slutrapport Arvika kommun Lärande och stöd Slutrapport 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3. ÖVERGRIPANDE REVISIONSFRÅGOR... 4 4. AVGRÄNSNINGAR... 4 5. ANSVARIG NÄMND... 4 6.

Läs mer

ALL 2015/1256. Skolverket. Ola Hendar Greger Bååth

ALL 2015/1256. Skolverket. Ola Hendar Greger Bååth 2015-10-05 ALL 2015/1256 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Skolverket Svar på remiss gällande Skolverkets förslag till förändringar i läroplanen om förskoleklass och fritidshem. Regeringsuppdrag

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun.

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Nässjö kommun organiserar sin förskoleverksamhet utifrån att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun

Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Centrala elevhälsan i Hudiksvalls kommun Elevhälsan enligt skollagen Sedan augusti 2010 står det i skollagen att det ska finnas en samlad elevhälsa med krav på tillgång till skolsköterska, skolläkare,

Läs mer

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut?

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Christer.Jacobson@lnu.se Ulla.Gadler@lnu.se Leif.Nilsson@lnu.se Linnéuniversitetets specialpedagogiska verksamhet Vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Tillsyn av mottagande i den obligatoriska särskolan i Örebro kommun

Tillsyn av mottagande i den obligatoriska särskolan i Örebro kommun Örebro kommun Programnämnden Barn och utbildning Box 30000 701 35 Örebro 1 (9) Tillsyn av mottagande i den obligatoriska särskolan i Örebro kommun Beslut Skolinspektionen riktar allvarlig kritik mot Örebro

Läs mer

Elevs rätt till utbildning

Elevs rätt till utbildning Elevs rätt till utbildning Varje elev kan och vill Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och andra värden. För att kunna göra det måste eleven

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer