ASN IT & Management. Projektet Voluntary Driving Information, VDI Diarienummer: EK50-A 2004:19104

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ASN IT & Management. Projektet Voluntary Driving Information, VDI Diarienummer: EK50-A 2004:19104"

Transkript

1 1 ASN IT & Management Projektet Voluntary Driving Information, VDI Diarienummer: EK50-A 2004:19104 ASN IT & Management Consulting AB Hägersten Namn, adress, telefon, mail till kontaktperson för projektet Anders S Nilsson, Ek. Lic. ASN IT & Management Consulting AB Edsbergsgränd Hägersten

2 2 Projektet Voluntary Driving Information, VDI Diarienummer: EK50-A 2004:19104 Anders S Nilsson ASN IT & Management Consulting AB Slutrapport - Sammanfattning Bränsleekonomi, mindre utsläpp och trafiksäkerhet har förbättrats under många år tack vare bättre bilar och säkrare vägar och detta är naturligtvis viktigt även i fortsättningen. Men lite har hittills gjorts för att förbättra förarbeteendet. VDI är ett koncept som bygger på att ge feed back till föraren om sitt körbeteende och skapa incentives för att köra klokt. Olika vyer av samma data delas mellan olika aktörer och används för flera olika syften med målen att - minska olyckor - reducera miljöeffekterna genom lägre bränsleförbrukning - reducera kostnader för såväl samhälle som individ och försäkringsbolag Grunden i systemet är en drive recorder i fordonet som registrerar hastighet, varvtal, acceleration, retardation etc vars data med jämna mellanrum överförs till en central databas. Föraren kan ta fram feed back rapporter via Internet. Den centrala databasen är tillgänglig, enligt frivillig överenskommelse mellan ägaren och olika partners, att ta del av informationen för att skapa incitament för föraren att köra klokt. Exempel på incitament är lägre försäkringsavgift om föraren håller sig inom överenskomna hastighetsregler. Ett annat är lägre bränslekostnader om man lär sig ett köra bränslesnålt där ett bränsleföretag subventionerar körträning för sina kortkunder (och därmed stärker sina kundrelationer, miljöprofil och kundlojalitet. Vi har nu fått fram en första systemversion som används i ett 20 tal fordon. De använder systemet som ett självstyrt lärkoncept där föraren lär i sin dagliga körning och via feed back och reflektion gradvis förbättrar sin körstil. Vi kan redovisa mätbar effekt som reducerad hastighet och minskad bränsleförbrukning i storleksordningen 10%. Baserat på detta har vi sedan gjort demonstrationer för åkerier, försäkringsbolag, oljeföretag, körskolor. Vi har beskrivit en modell för ett incitamentsbaserat försäkringssystem som bygger på - försäkring som ett avtal med överenskommelse om t.e.x. max hastighet, hastig acceleration - självkontroll - undantagsrapporter inklusive riskindikatorer som uppföljning - bonus i efterhand om uppnådda mål nåtts men vi väntar fortfarande på att hitta ett innovativt försäkringsbolag som vill börja med ett pilotsystem. Försök har inletts med att använda systemet på körskolor i Heavy Ecodriving. Det i denna rapport beskrivna systemen är tillämpliga på såväl lastbilar som personbilar. Men datainsamling för personbilar visade sig svårare än vi trodde. Här har endast en teknisk specifikation kunnat göras. Vi har heller inte fått någon bra respons hos någon av de svenska fordonstillverkarna eller hos en stor importör i Södertälje. Att fundera på hur man kan påverka och förbättra förarbeteende verkar inte vara deras grej!

3 3 2. Syfte med projektet Den ursprungliga syftesbeskrivningen var följande: 1.Ta fram en första prototyp baserade på integration av systemmoduler från olika systemföretag med följande bas funktionalitet: - GPS och DriveRecorder med central databas som uppdateras via GSM/GPRS - alarm - kund databas 2. Programmera några utdatarapporter som kan tas fram på begäran av förare/ägare och andra intressenter 3. Demonstrera prototyp för olika aktörer och göra pilot installation i 10-talet fordon för att få praktisk erfarenhet. 4. Utveckla affärs- och tjänstekoncept med hjälp av systemprototypen Vi har haft större problem än vad vi trodde avseende datainsamling från personbilar men i allt väsentligt har vi kunna bibehålla det ursprungliga syftet. Vi har tack vare formandet av VDI Innovation AB kommit mycket längre i konkretisering av system och koncept an vad vi trodde var möjligt när vi gjorde ansökan. 3. Bakgrund VDI konceptets ideer om hur information kan användas för att stimulera ett bra körbeteende och hur information kan delas av många för olika syften har sin grund i ett samtal mellan Hans G Ekdahl och Anders S Nilsson där paralleller gjordes till management by objectives, kvalitetsstyrning och organisatoriskt lärande inom de industriella verksamheter som båda har erfarenhet av. Anders erfarenhet av lastbilar och hur IT kan användas för innovativa tjänstekoncept kopplades till Hans erfarenheter av målstyrning av säljare och servicemän. Resultatet blev en patentansökan av VDI-konceptet och sedan en ansökan till Skyltfonden för att genomföra det projekt som här slutredovisas. Patentet har sedan beviljats. I slutet av 2005 fick vi kontakt med några andra personer som arbetat med dessa frågeställningar sedan 1998 men i ett företag som hade organisations- och finansiella problem. Vi hade samma synsätt vad gäller bärande ide och av tekniska möjligheter vilket ledde till att vi i mars 2006 bildade ett gemensamt bolag för att utveckla systemet. Denna gedigna kompetens möjliggjorde att våra konceptuella ideer snabbt kunde konkretiseras i ett fungerande system. Det system som nu har utvecklats av VDI är 5:e generation av system vilket betyder att det grundas på gedigen erfarenhet från ett 85-tal förare och 50 bilar och som körts km och från Anders Scania-erfarenheter. Systemet kan betraktas som ett faktabaserat lär- och uppföljningssystem där en drive recorder i fordonet registrerar hastighet, varvtal, acceleration, retardation etc. Realtids feed back kan ges via en handdator som presenterar relevant och intuitiv information till föraren. Data överförs parallellt med jämna mellanrum till en central databas via GPRS och Internet. Föraren, och andra med behörighet, kan ta fram feedback rapporter via Internet som ger förslag till hur han kan förbättra sin körstil. VDI s kärnkompetens ligger till stor del i att via olika algoritmer behandla data från fordonets elektroniksystem till meningsfull begriplig feed back

4 4 information som kan förstås av en förare så att de leder till ett bättre körbeteende som i sin tur leder till lägre bränsleförbrukning och säkrare körning. VDI har, baserat på kunnande från lastbilar, också börjat med prototyper för personbilar. Huvudspåret är att i samverkan med försäkringsbolag erbjuda differentierade försäkringslösningar som belönar klok körning till unga bilförare, budbilar, tjänstebilar etc. VDI har det system efterfrågas av Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö och Anders Sundström, verkställande direktör på Folksam lanserar i en debattartikel, bland annat i Göteborgsposten lördagen 15 oktober, nya oprövade metoder för att nå Nollvisionens delmål 2007, en halvering av antalet dödade i trafiken. De föreslår bland annat differentierade försäkringspremier som baseras på trafiksäkerhetsaspekter. 4. Metod och material Som beskrevs ovan så utvecklade vi först en konceptbeskrivning av VDI som både ett affärskoncept och som ett trafiksäkerhetskoncept. Vi presenterade detta för olika aktörer som t.ex. försäkringsbolag, bränsleleverantörer, tjänstebilsägare med bra respons. Vi beskrev systemets funktionalitet och hade för avsikt att göra avtal med ett par systemleverantörer för att få dessa att integrera sina delsystem till den prototyp vi nu tagit fram. Men, som beskrevs ovan, så bildade vi istället ett gemensamt företag för att ta fram systemet. Vi kunde då ta tillvara många års samlade erfarenhet och mycket snabbare komma fram med en fungerande systemversion. Även det beaktat så har arbetet tagit längre tid än planerat men systemet finns nu framme i en lastbilsversion. Personbilsversion inklusive budbilar, taxi etc finns beskriven men vi söker utvecklingspartner för att utforma datainsamlingsmodulen. Vi har också gjort prov med utrustning från Mobistics, OPUS och VDO som gett oss olika erfarenheter vilka redovisas nedan. Ursprungligen hade vi tänkt att få fram drive recorder från Mecel men det visade sig tekniskt komplicerat i kombination med att de fick hög beläggning vilket minskade deras intresse för vårt projekt. Baserat på konkreta erfarenheter från kunder och vår rullande produktutvecklingsplan kommer systemet nu att vidareutvecklas med fler funktioner. 5. Resultatredovisning Vi har nu fått fram en första systemversion som används i ett 20 tal fordon. En demoversion finns på Logga in genom länken uppe i högra hörnet och använd dessa inloggningsuppgifter: Kund: 000 Användarnamn: demo11 Lösenord: 316 Klicka på rapporter och välj antingen ett helt företag eller ett enskilt fordon. Glöm inte att välja för vilken period du vill se innan du klickar på Visa rapport. VDI som ett lärsystem VDI kan ses ett självstyrt lärsystem, genom begriplig feed back, i klokare körning med syfte att förbättra förarbeteende som ger lägre bränslekostnader och högre trafiksäkerhet och mindre

5 5 miljöbelastning. En viktig del i ett lärsystem handlar om att skapa engagemang och motivation till varje medarbetare i att utveckla sitt mästerskap. Med det senare avses att skapa en inre motivation hos varje medarbetare att förbättra sig och utveckla sina förmågor och våga bygga på sina starka sidor. Och då inte bara förmågan att utföra utan också den kreativa förmågan och attityden samt att lära Träningsprogrammet bygger på principen lära genom att göra där förare och fordonsansvarig utvecklar sin förmåga till ekonomisk körning genom feed back om förarbeteende, analys och reflektion av detta för att sedan gradvis ändra körstil och lära genom erfarenhet. Grunden i lärsystemet är en drive recorder i fordonet som registrerar ett antal viktiga faktorer som leder till ekonomisk och säker körning. Informationen presenteras för föraren i fordonet via en handdator/smartphone via en pedagogisk graf som illustrerar hur han på bästa sätt kan utnyttja energin samt via rapporter till förare och fordonsansvarig vilka tas ut via web. Rapporter som fungerar som feed back, liknande ett score-kort i golf, och därmed som stöd för reflektivt lärande. VDI är ett lärsystem där föraren tävlar med sig själv på samma sätt som en golfspelare försöker att sänka sitt handikapp. Genom rapporter och handdator får föraren feed back som göra att han succesivt förbättrar sitt resultat och därmed sin yrkesskicklighet. Systembild GPS Internet WWW GPRS/GSM Server Åtgärdsorienterad feed abck Handdator Feedback i realtid Sparsam körning Lärande Reflektion Internet Internet WWW WWW Utbildningsföretag Internet Internet WWW WWW Till Förare Fomulera mål På kontoret VDI är ett kostnadseffektivt lärsystem där föraren lär själv genom feed back och genom dialog med fordonsansvarig som fungerar som coach. Men även extern utbildning kan komplettera och då med extern coaching från utbildningsorganisation som kan hjälpa till med analys av besparingspotential och förslag till åtgärdsprogram. Ett genomgående tema är att utbildning och uppföljning skall kunna genomföras som distans-utbildning via Internet. Instruktörsledd utbildning blir endast aktuell i samband med specialutbildningar eller vid riktad utbildning mot elever som inte klarar distansutbildningen. Vi har också tagit fram modell för ett bonussystem som stimulerar till ett bra förarbeteende. Fakta om hastighet, bromsning, förmågan att utnyttja rörelseenergin etc. ger ett rättvist uppföljningssystem som leder till en snabb kompetenshöjning hos förarna med ett uthålligt resultat för ökad trafiksäkerhet och bättre bränsleekonomi.

6 6 Uppnådd effekt De bilar som sedan några månader använder systemet, varav handdator med realtidsfeed back endast ett par veckor, har reducerat hastighet och bränsle mellan 5-15%. Medelförbrukning minskas med 10,3% ,7 l/100km 52,4 l/100km Installation av PDA för feedback i realtid Före Medel Efter Medel Detta är från en verklig lastbil och illustrerar hur förarbeteendet ändras: lägre hastighet och bättre utnyttjande av rörelseenergi som ger lägre bränsleförbrukning. Trafiksäkerhetsnytta och spridning av resultatet Systemet har i sin nuvarande form inriktning på förbättrad förarbeteende för att ge bättre bränsleekonomi vilket samverkar med högre trafiksäkerhet genom att bränsleförbrukningen ökar med kvadraten på hastighetsökningen. I figuren nedan illustreras värdena från en lastbil som vi följt via föremätning jan och feb Den fick en handdator för att ge realtidsfeedback installerad under mars med följande effekt på reducerad hastighet. Hastighetsfördelning som andel av kösträcka Högra stapeln i feb vänstra i mars efter inst av PDA

7 7 Ovanstående graf är exempel på de rapporter som föraren kan ta ut via internet. Genom att föraren blir medveten om olika hastigheter så leder det till förbättrat förarbeteende. Och lägre hastighet har stor betydelse för högre trafiksäkerhet. En bärande ide i konceptet är incitament och feed back för att stimulera lärande och påverka beteende. Exempel på incitament är lägre försäkringsavgift om föraren håller sig inom överenskomna hastighetsregler t.ex. till ungdomar under 25 år. Presentation har getts till några försäkringsbolag som varit mycket positiva men inte ännu tagit steget fullt ut att ta fram ett försäkringssystem som bygger på våra tankegångar. Men vi har precis börjat med ett par bilar som kommer att följas av ett försäkringsbolag och då i syfte att se vad det ger för resultat men också för att börja med en pilotlösning för ett incitamentsbaserat försäkringssystem. Därtill har vi identifierat ett mätbart styrtal Gauffins algorithm från en förare med osedvanligt dålig körstil som vi började analysera. Vi fann att han gasade för att nästan omedelbart bromsa, i ett regelbundet mönster, vilket innebar att den energi som skapats nästan omedelbart omvandlades till värmeenergi i bromsskivorna. Men detta styrtal anser en trafikforskare som vi samarbetar med också vara en god indikator på riskfyllt körbeteende. Detta skall vi lyfta fram och utveckla i mätetalet Gas- Broms. En annan möjlig sådan indikator är frekvensen bromsning i hastigheter >60 km/t som är nästan onödig om du har bra framförhållning och korta avstånd till framförvarande fordon. Jag har en barndomsvän som kör lastbil mellan Borås och Stockholm och vi har kommit fram till att mellan Jönköping och Kungens Kurva behöver du inte bromsa en enda gång förutsatt en normal trafiksituation. En förare som däremot har många bromsningar över 60 km/t på denna typ av sträcka torde var en riskförare. Detta nämnt som ett exempel på de data som vi i framtiden kan analysera för att bygga upp kunskap om indikatorer och riskbeteenden. En grundsyn är att föraren är intresserad att lära sig och förbättra sin körstil för att också spara bränsle och minska miljöeffekter. Ett annat antagande är att man tar ansvar för självkontroll av överenskomna mål som fastställts i försäkringsavtalet som också innehåller incitament i form av bilförsäkring som ger bonus i efterhand om man uppfyller överenskomna mål. Se exempel nedan. Det innebär att alla bilförare inte kommer att vara intresserade av detta men tillräckligt många som kör klokt och som är villiga att låta försäkringsbolaget verifiera detta kommer att vara intresserade för att det skall påverka den totala trafikrytmen och få ned hastigheterna på våra vägar. Modell för incitamentsbaserat försäkringssystem Vi har utvecklat en modell för försäkringssystem och vi söker nu samarbete med försäkringsbolag för att utveckla funktionalitet för att använda systemet även för försäkringsavtal som innehåller incitament för klok körning. Grunden är det system som här har beskrivits med - självkontroll - lärande - uppföljning - databas om körbeende som ger kunskap om risker och farliga vägavsnitt. Grunden är ett försäkringsavtal med överenskomna och uppföljningsbara mål vilket illustreras nedan:

8 8 Försäkringsavtal mellan Anders S Nilsson och ett försäkringsbolag. (Detta kan i ett vidareutvecklat system följas upp automatiskt) Målområde Mål Vikt % Bonus i kr Hastighet i tätort <50 90% av sträcka Topphastighet Max 130 i 3% av str Säkerhetsbälte 100% Körsträcka 2400/år Kör ej i Ryssland Undviker rusningstrafik Kör enbart i maj-sept Incidensrisk (Gas-Broms) 100% Slutsatser/Diskussion En bärande ide i konceptet är incitament och feed back för att stimulera lärande och påverka beteende. VDI-konceptet utnyttjar IT s möjligheter att många kan dela på samma information samtidigt, oberoende av varandra, och för olika syften, med behörighet till en central databas för brukare enligt frivillig överenskommelse. På detta sätt skapar vi teknologisynergi och därmed hög funktionalitet till låg kostnad per funktion och per utnyttjare. En annan bärande ide bygger på frivillig och öppen information, till dem som har behörighet, samtidigt som försäkringsbolag reducerar sin riskmöjlighet genom att följa upp överenskommelser om en viss körstil och km-sträcka och därmed kan ge en lägre premie. Denna självdisciplinering som vi får och frivillig delning av information löser problemet med integritet. Föraren, och andra med behörighet, kan ta fram feed back rapporter via Internet. Den centrala databasen är tillgänglig, enligt frivillig överenskommelse mellan ägaren och Smart Driving Partners som försäkringsbolag, bränsleleverantörer, andrahandsköpare och ecodriving, att ta del av informationen för att skapa incitament för föraren att köra klokt. Exempel på incitament är lägre försäkringsavgift om föraren håller sig inom överenskomna hastighetsregler t.ex. till ungdomar under 25 år. Ett annat är lägre bränslekostnader om man kör bränslesnålt. Försäkringsbolag och leasingföretag får lätt att samla in km-avgifter och får på sikt en databas om skadeutfall relaterat till körbeteende. Leasingföretagen kan erbjuda lägre total cost of ownership till lägre risk. VDI i bemärkelsen frivillig användning av information för förare där såväl fordonsansvarig och förare har tillgång till informationen fungera utmärkt bland de bilar vi nu har i drift. Det är

9 9 inga problem med öppenhet och det blir bra diskussioner om resultat och vilka åtgärder föraren skall vidta för att förbättra sig. Erfarenheterna hittills stöder iden med Voluntary Driving Information där man frivilligt kan dela med sig information där IT s möjligheter att många kan dela på samma information samtidigt, oberoende av varandra, och för olika syften. På detta sätt skapar vi teknologisynergi och därmed hög funktionalitet till låg kostnad per funktion och per utnyttjare. Spridning av resultat För Vägverket i Härnösand gjordes en presentation om hur systemet skulle kunna utvecklas för att höja Skogskvalitet på Väg. Samma presentation har också getts till Sveriges Åkeriföretags representant i projektet. Budskapet var att skogstransporter i bl.a. Sydsverige leder till stort vägslitage och då när man kör med full last och med full hastighet. Som bekant slits vägarna mycket mer om man kör 80 km/t med full last jämfört om man kör 50 km/t. Att köra i 80 km/t med tomt fordon kan däremot vara OK. Vi har ett systemförslag som kan lösa detta problem och det handlar om att differentiera hastighet - om man kör med full last eller tomkörning - beroende på vilken väg man kör baserat på GPS och geografiskt stängsel - om temporära begränsningar gäller under t.ex. källossning I vårt systemförslag ger vi föraren information i displayen om rådande hastighet som vi hämtar från NVDB. Men vi vi räknar fram fordonets massa och kan därför lägga till villkor som föreskriver olika hastighet om man kör i tomme eller med full last. Allt loggas sedan per GPSposition i VDI s server. Med dessa system kan skogsföretagen följa upp var ett fordon kört och med vilken hastighet och detta kan automatiskt följas upp via en villkorsdatabas som ansluts till VDI s server. Ersättning till åkerierna kan därmed differentieras baserat på om man följt uppställda hastighetsregler. Som spinoff kommer man att få fakta om verkliga körtider beroende på rutten. Vår förhoppning om att detta kunde prövas i projektet Skogskvalitet på Väg har ännu inte infriats. Vi har också visat systemet för QIII-projektet (tidigare BTT) med syfte att visa vilka uppföljningsmöjligheter som finns tillgängliga för att därmed påverka beteende och nå verklig och uthållig effekt i trafiken. (Och inte bara visa beställarnas goda intentioner och avsikter). Inte heller här har vi fått något konkret intresse. Vi har också visat systemet för TYA med förslag att de kan använda VDI-systemet i sin e- learning. Positiv inställning men ännu ej konkret handling. Vi har också visat systemet för försäkringsbolag, bränsleföretag och lastbilsföretag. Vad har vi lärt? Vi kan konstatera att ideerna håller vilket vi kan se genom: - bra respons hos kunder för VDI-systemet och vi ser hur förare förbättrar sin körstil - bra respons hos ett par försäkringsbolag men de är tröga till handling - diskussion med ett oljebolag om att driva deras Fuel and driving school

10 10 - debattartiklar från VTI, Skogö och Sundström som talar om innovativa försäkringslösningar som förutsätter vår typ av system. Men vi har underskattat den insiktströghet och manövertröghet som försäkringsbolagen har. De har ett oligopolistiskt förflutet med riskminimering som affärside varför de saknar snabb innovationsförmåga. Vi har också lärt att: - GPRS-teknik för datainsamling kan krångla men med god teknisk kompetens blir systemet så småningom driftsäkert. - Utnyttjande av Followitenhet från Mobistics för personbilar misslyckades p.g.a. att vi inte kunde få fram hastighetsdata ifrån deras system. - System som skall eftermonteras måste vara enkla att installera. Vi har fått låna system från VDO men verkstaden har inte lyckats montera in det. - Systemlösningen som är ett typiskt kontrollsystem och saknar ett lärperspektiv bedöms ej vara användbart för vårt koncept. Vi provade ett par enheter från Opus för att följa upp hastighet i personbilar och det fungerade men enbart för att presentera hastighetsdata och retardationsdata som överfördes till en PC för att ta fram kontrollrapporter. Inte för att stödja lärande och därmed oanvändbart. - Insamling av data från personbilar visade sig svårare och mer tidskrävande än vi trodde. Testet av utrustning från Mobistics och OPUS visar att övervakningsdata kan insamlas både via GPS-utrustning och via anslutning till elsystemet. Men så snart man vill få fram data som skall användas som feed back information för att lära föraren att köra bättre så krävs data från CAN eller OBDII. Den utveckling av en prototyp för datainsamling via OBDII-uttaget som vi avsåg göra tillsammans med OPUS har inte kunnat genomföras.

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

Läroplan för säkerhetsutbildning

Läroplan för säkerhetsutbildning Diarienummer: Träder i kraft: ÅLR 2016/188 01.03.2016 Rättsgrund: 15 1 mom. körkortslag (2015:88) för Åland 12 landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning Giltighetstid: Tillsvidare Läroplan för säkerhetsutbildning

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om kursplan, behörighet B; VVFS 2007:227 Utkom från trycket den 29 juni 2007 beslutade den 11 juni 2007. Vägverket föreskriver 1 med stöd av 7 och

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile.

Online modulen är en tilläggsmodul som också ger tillgång till Näsgård Mobile. Kom igång med Näsgård Mark online Generellt Detta avsnitt visar: Skapar administrator konto Hur du överför data från din lokala dator upp till servern. Skapar inloggningsuppgifter till medarbetare Delar

Läs mer

Tilläggsvillkor. Folksam Köra Säkert

Tilläggsvillkor. Folksam Köra Säkert Tilläggsvillkor Folksam Köra Säkert Försäkringsvillkor 1 mars 2017 Innehåll Översiktlig information...3 Tjänsten Köra Säkert...3 Tilläggsvillkor Köra Säkert...4 Viktiga begränsningar Ansvar...4 Giltighetsområde...4

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

För livet, miljön och plånboken.

För livet, miljön och plånboken. För livet, miljön och plånboken. 2 3 Grönt ljus Det världsunika forskingsprojektet Grönt ljus initierades av MHF som ville erbjuda sina ansvarsfulla medlermmar en billigare bilförsäkring. Tillsammans med

Läs mer

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan

Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Onlinemätning av dieselförbrukning på gård Ansökan Den här ansökan omfattar främst Transport 1. Projektidé och bakgrund Dieselanvändningen till jordbrukets maskiner står idag för 50 % av jordbrukets direkta

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

FAKTABLAD. Konstantfarthållare. Volvo Trucks. Driving Progress

FAKTABLAD. Konstantfarthållare. Volvo Trucks. Driving Progress Volvo Trucks. Driving Progress FAKTABLAD n hjälper föraren att hålla en jämn och bränslebesparande hastighet. Systemet reglerar automatiskt hastigheten till den inställda hastigheten som föraren valt.

Läs mer

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 PRESS info P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 Nya Scanialösningar sammankopplar förare, transportör och fordon Scaniaappar för vagnparksövervakning Målförbrukning Ledande teknik för förarstöd Personlig

Läs mer

Utveckling av stödsystem sparsam körning jordbruk

Utveckling av stödsystem sparsam körning jordbruk Utveckling av stödsystem sparsam körning jordbruk Utvecklingsprojekt Samarbete mellan JTI och Drivec Drivec säljer stödsystem för tung trafik, främst busstrafik Idag över 1600 installationer Bl a Nobina

Läs mer

FFI Resultatkonferens 2013-04-23. Drowsy Driver

FFI Resultatkonferens 2013-04-23. Drowsy Driver FFI Resultatkonferens 2013-04-23 Drowsy Driver Susanna Leanderson Olsson 1 2013-04-26 Innehåll Bakgrund Trötthet i trafiken Introduktion till projektet Fokusområden Summering och resultat Måluppfyllnad

Läs mer

ISA. Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009. Integrerat med Navigation för Massmarknad. 200 m. Parkridge Ave. Sheridan Ave Time to dest.

ISA. Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009. Integrerat med Navigation för Massmarknad. 200 m. Parkridge Ave. Sheridan Ave Time to dest. ISA Integrerat med Navigation för Massmarknad 200 m 50 43 km/h Wisepilot Phone Parkridge Ave Per-Olof Svensk Triona AB Transportforum 2009 Dist. left 53 km Options Sheridan Ave Time to dest. 1:23 Est.

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:21

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Ny føreropplæring ny retning eller gammelt arvegods i ny innpakning? GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Forum

Läs mer

Resultat delprojekt jordbruk. Mätbara och omätbara

Resultat delprojekt jordbruk. Mätbara och omätbara Resultat delprojekt jordbruk Mätbara och omätbara Mål för delprojekt Jordbruk Möjliggöra utbildning i sparsam körning jordbruk i Uppsala län (genom att initiera andra projekt) Utbildning av handledare

Läs mer

Komma igång med Grid Player

Komma igång med Grid Player Komma igång med Grid Player Grid Player for ios version 1.3 Sensory Software International Ltd 2011 1 Om Grid Player Grid Player är en Alternativ kommunikations App (AKK) för personer som inte kan tala

Läs mer

Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran. Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut

Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran. Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut Slitna vindrutor den bortglömda trafikfaran Sammanfattning av studie genomförd 2009 av VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut Förord Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har på

Läs mer

Handhavande av fordon

Handhavande av fordon Välkommen till första workshopen i projektet Handhavande av fordon. Projektet drivs av HMSkåne på uppdrag av Vägverket. Fokus för projektet; Skötsel drift uppföljning.för ökad miljöhänsyn och trafiksäkerhet

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

Installation av CABAS

Installation av CABAS Quick start Installation av CABAS 1. Börja med att försäkra dig om att du har användarnamn och lösenord för CABAS. 2. OBS! Användarnamnet och dess lösenord är personligt. Om ni behöver fler användare av

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet A1 och A;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet A1 och A; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet A1 och A; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor.

Läs mer

1. ActiveGPS 2.00 by TJ

1. ActiveGPS 2.00 by TJ 1.1 Inställningar 1. ActiveGPS 2.00 by TJ För att ändra inställningarna i ActiveGPS så måste man först trycka på Hämta inställningar först då tänds alla rutor upp. Istället för att visa avstånd fram till

Läs mer

Sida 2 (6) De långa tider som krävs för att etablera WiFi kontakt i kombination med de begränsade täckningsområdena är ett problem med dagen teknik.

Sida 2 (6) De långa tider som krävs för att etablera WiFi kontakt i kombination med de begränsade täckningsområdena är ett problem med dagen teknik. 1 (6) Nätverksuppdaterad ISA Slutrapport Författare: Utgivningsort: Härnösand 2008-04-10 Nätverksuppdaterad ISA är projekt som bedrivits av Gabria AB startade i augusti 2007 och avslutades i mars 2008.

Läs mer

Förstudie rörande Stjärnmärkning av trafikskolorna

Förstudie rörande Stjärnmärkning av trafikskolorna Vägverket Anita Ramstedt Samhälle och trafik 781 87 Vägverket Beteckning: EK 50 A 2006: 4523 Slutrapport Förstudie rörande Stjärnmärkning av trafikskolorna Enligt överenskommelsen mellan Vägverket och

Läs mer

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen

Vinjett 1: Relationsdatabas för effektivaste vägen Vinjetter Inledning I denna kurs kommer vi att utgå från transporter som tema för vinjetterna. Fokus för kursen blir vilken information som behöver vara tillgänglig och hur denna skulle kunna lagras. Man

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet.

19, 2007. Trafiksäkerhetspolicy. Beslut 2007-019 2007-10-04. Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Beslut 2007-019 2007-10-04 19, 2007 Trafiksäkerhetspolicy Direktionen beslutade: att fastställa bifogad policy för trafiksäkerhet. Ärendebeskrivning Denna policy skall ligga till grund för att åstadkomma

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Fältprov av skyddssystem (sensordelen) för cyklister och fotgängare vid personbilskollision

Fältprov av skyddssystem (sensordelen) för cyklister och fotgängare vid personbilskollision Fältprov av skyddssystem (sensordelen) för cyklister och fotgängare vid personbilskollision Rikard Fredriksson 2012-03-30 Fordons- & Trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

Intelligent Vehicle Safety Systems

Intelligent Vehicle Safety Systems Intelligent Vehicle Safety Systems Trafiksäkerhet utvecklas för framtiden Lennart Lübeck Programrådsordförande IVSS Tillbakablick PFF FoU inom fordonssektorn med statligt stöd IVSS-resultat Positiva och

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

Effektiv loggning av trafiksäker körning med ISA

Effektiv loggning av trafiksäker körning med ISA Effektiv loggning av trafiksäker körning med ISA SLUTRAPPORT Ver 1.0 Sollentuna Bergkällavägen 31 B 192 79 Sollentuna Telefon 08-626 95 00 www.sepab.se Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Syfte 4 1.2

Läs mer

Nästa Toyota Prius är här. Följ med!

Nästa Toyota Prius är här. Följ med! Customersonly B - Porto Betalt Nästa Toyota Prius är här. Följ med! miljö innovation + ekonomi På Toyota har vi en nollvision om utsläpp. Vi arbetar för att våra bilar inte ska ha några farliga utsläpp

Läs mer

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal SeeMe är ett helt webbaserat GPS verktyg som finns att tillgå i olika modulnivåer och abonnemangsformer för effektiv hantering av dina fordon, dina

Läs mer

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG

ryckigt Kör 28 PORSCHEMAG PorscheMag17_28-33_Jarlmark.qxp:Layout1 11-03-03 Kör 12.59 Sida 28 ryckigt Vad går all bensin egentligen åt till när vi kör? Dagligen tar ingenjörerna hos Porsche väldigt avancerade beräkningar till hjälp

Läs mer

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö

PUBLIKATION 2009:77. Hastigheter motorcykeltrafik från Luleå till Malmö PUBLIKATION 2009:77 Hastigheter motorcykeltrafik 2007 från Luleå till Malmö Register 1 Mätplatser s.3 2 Genomförda mätningar s.3 3 Bearbetning s.4 4 Analyser av mätningarna s.4 5 Resultat s.6 Bilagor 6

Läs mer

Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon. Jolle IJkema 2013-09-16 Delprogram : Fordons- och trafiksäkerhet

Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon. Jolle IJkema 2013-09-16 Delprogram : Fordons- och trafiksäkerhet Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon Jolle IJkema 2013-09-16 Delprogram : Fordons- och trafiksäkerhet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Syfte... 5 Vältriskminimering... 5 Artificiell

Läs mer

Köra Säkert Frågor och svar

Köra Säkert Frågor och svar Köra Säkert Frågor och svar Gäller från och med 1 mars 2017 Innehåll Innehåll Varför Köra Säkert? 4 Varför gör Folksam det här?...4 Vad tjänar samhället på Köra Säkert?...4 Hur bidrar Köra Säkert till

Läs mer

Coachens roll 2013-01-29. KTP Dalarna Utgåva 1.0 Fredrik Remes Sida: 1 (5) Coachens roll i KTP Dalarna

Coachens roll 2013-01-29. KTP Dalarna Utgåva 1.0 Fredrik Remes Sida: 1 (5) Coachens roll i KTP Dalarna Fredrik Remes Sida: 1 (5) Coachens roll i KTP Dalarna Fredrik Remes Sida: 2 (5) Innehåll 1 KTP-coach... 3 2 Coachning i KTP Dalarna... 4 3 Mötet mellan projektledare och coach... 5 4 Rapportering... 5

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, traktorkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, traktorkort; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, traktorkort; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:26

Läs mer

Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020

Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020 DHL Freight Sweden Trafiksäkerhet Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020 Halmstad, Tylösandsseminariet, 5 Sept 2012, Ylva Öhrnell Teknik, lagar, policys, rutiner, regler, infrastruktur,

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

NTF-Bladet nr 14 2012

NTF-Bladet nr 14 2012 NTF-Bladet nr 14 2012 Informationsblad för verksamma i NTF-organisationen. 2012-09-27 VD har ordet ISO 39001 en viktig milstolpe Att arbeta för en säkrare trafik handlar väldigt mycket om att ständigt

Läs mer

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3 Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) 2006 utgåva 3 Frågor och svar i denna presentation var korrekta 2006-11-27 Beakta alltid gällande lagstiftning och prejudicerande domar 2 Fordonsenhetens framsida

Läs mer

Nollvisionen från ide till verklighet. Roger Johansson

Nollvisionen från ide till verklighet. Roger Johansson Nollvisionen från ide till verklighet Roger Johansson EUROPEISKA UNIONENS RÅD, ANSER att antalet dödade och skadade i trafikolyckor fortfarande är oacceptabelt högt, BETONAR vikten av att motorvägar, vägar,

Läs mer

Uppdragsbarometer (TUCAP)

Uppdragsbarometer (TUCAP) Dokumentnamn SPECIFIKATION Handläggare Hans Olausson Datum 2014-10-29 Dokumentnummer Revision Uppdragsbarometer (TUCAP) www.carmenta.com Sida 1 av 10 Innehåll 1. Revisionshistoria...3 2. Bakgrundsinformation...3

Läs mer

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll vision och verksamhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljningsprocess

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara.

From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel, med 30% förnybar råvara. Sex bilar med olika motorstyrka och utväxling, i en jakt för att hitta den för uppdraget optimala dragbilen. För enkelhetens skull lackerade i olika färger. From juni 2012 tankar vi Preems Evolution.2-diesel,

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Vägen till ETT lyckat samarbete

Vägen till ETT lyckat samarbete Vägen till ETT lyckat samarbete Lena Larsson & Lennart Cider AB Volvo År 2 År 3 År 4 År 5 Vision Projektmål År 1 Strategi Aktivitet 2010-10-19 Bild 1 Miljöhänsyn Ett av Volvos Kärnvärden Minska CO 2 utsläppen

Läs mer

Innovationsupphandling

Innovationsupphandling TMALL 0141 Presentation v 1.0 Innovationsupphandling Pontus Gruhs, chef Utveckling inom Underhåll Innovationsupphandling 1. En stor möjlighet? 2. Hur påverkar det här min forskning/mitt företag/upphandlande

Läs mer

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet.

Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i bilar. Redovisning av försöksverksamhet. Kontaktperson Annika Feychting Avdelningen för trafikplanering Telefon: 08-508 264 91 annika.feychting@tk.stockholm.se Till Trafiknämnden 2005-12-13 Intelligent stöd för anpassning av hastighet (ISA) i

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder

Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder Handitek Johan Borg 2007-07-06 H7010 EK50-A 2004:19704 1(7) Navigeringshjälpmedel för personer med kognitiva funktionshinder Slutrapport Handitek Johan Borg 2007-07-06 H7010 EK50-A 2004:19704 2(7) Innehåll

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

FORDON ONLINE Datakällor nytta och samverkan. Transdev Sverige VÅR RESA - INSPIRERAD AV DIG

FORDON ONLINE Datakällor nytta och samverkan. Transdev Sverige VÅR RESA - INSPIRERAD AV DIG FORDON ONLINE Datakällor nytta och samverkan Transdev Sverige VÅR RESA - INSPIRERAD AV DIG Korta fakta om oss 3 800 medarbetare Från Haparanda i norr till Österlen i söder Vi erbjuder trafik med tåg, buss,

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:16 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna Föredragande landstingsråd: Anna Kettner Ärendet Motionären föreslår att alla

Läs mer

Omfattande Innovativt Affärsorienterat

Omfattande Innovativt Affärsorienterat Omfattande Innovativt Affärsorienterat Världsledande leverantör av teknisk information för fordonseftermarknaden www.autodata-group.com VÄRLDLEDANDE LEVERANTÖR av teknisk information för fordonseftermarknaden

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Slutrapport Fordonsspecifik bilbarnstol

Slutrapport Fordonsspecifik bilbarnstol Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Lathund för beställning av läromedel via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Kommunala Mediacentralen KMC Hur hittar jag till Läromedel via SLI: Gå till KMC:s hemsida www.kmc.sodertalje.se.

Läs mer

Policy för Persontransporter och Fordonshantering

Policy för Persontransporter och Fordonshantering FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.41) Policy för Persontransporter och Fordonshantering (ägda eller leasade) Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Fordonshantering Ägare/ansvarig Kommunstyrelsen Antagen av KS 2005-02-02

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Vägverket och Konsumentverket för hållbara lösningar inom vägtransportsektorn

Samarbetsavtal mellan Vägverket och Konsumentverket för hållbara lösningar inom vägtransportsektorn Vägverkets datum Beteckning 2005-12-22 SA80A 2005:19172 Konsumentverkets datum Beteckning 2005-12-22 Dnr KOV 2005/6505 Samarbetsavtal mellan Vägverket och Konsumentverket för hållbara lösningar inom vägtransportsektorn

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Riskanalys fo r kritiska IT-system - metodbeskrivning

Riskanalys fo r kritiska IT-system - metodbeskrivning Riskanalys fo r kritiska IT-system - metodbeskrivning Kim Weyns, kim.weyns@gmail.com 2013-08-22 Martin Höst, martin.höst@cs.lth.se Inledning Denna rapport innehåller en metodbeskrivning för en riskanalysmetod

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-28 KF 105 Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Policyns tillämpningsområde Alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Åmåls kommun Upphandling av resor,

Läs mer

DICOUNT- Distraction and Inattention COUNTermeasures

DICOUNT- Distraction and Inattention COUNTermeasures DICOUNT- Distraction and Inattention COUNTermeasures Figure 1: Observera att brus har lagts till föraren i bilden på grund av integritetsskäl Författare: Joakim Svensson Datum: 2014-02-28 Delprogram: Fordons-

Läs mer

Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare. Revision 3.0. Användarmanual KTC MeView. Lägenhetsinnehavare. Sida 1

Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare. Revision 3.0. Användarmanual KTC MeView. Lägenhetsinnehavare. Sida 1 Användarmanual KTC MeView Lägenhetsinnehavare Sida 1 Sida 2 Innehåll Inledning... 4 Allmänt... 4 Förutsättningar... 4 Plug-in... 4 Web-läsare... 4 Inloggning... 5 Användaruppgifter... 5 Inloggning... 5

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS

Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS PRESS info P11Z01SE / Per-Erik Nordström 2 december 2011 Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS Scania blir först med en ny avancerad farthållare som använder GPS för att

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Små enkla metoder gör stora skillnader för miljön

Små enkla metoder gör stora skillnader för miljön Små enkla metoder gör stora skillnader för miljön TYA-skolan edriving TYA erbjuder tre sammanhängande miljökurser med syfte att lära ut hur man bör köra för att minska negativ miljöpåverkan. I ett första

Läs mer

Kostnadseffektiva samt

Kostnadseffektiva samt Kostnadseffektiva samt miljövänliga och säkra TMAavstängningar vid fasta vägarbeten. TMA-fordon med trafikledningsbudskap. Andreas Bäckström Verksamhetutvecklare, Svevia AB Exportgatan 81 SE-422 46 Hisings

Läs mer

Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta.

Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta. Dokument 2 Gunnar Carlsson 1998-4-28 NTF-kansliet Rev 23-9-5 Samband mellan hastighet och olyckor. Basfakta. Hastighetens betydelse för olycksrisken och olyckornas konsekvenser har visats i en stor mängd

Läs mer