Båtförsäkring Försäkringsvillkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Båtförsäkring Försäkringsvillkor"

Transkript

1 Båtförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEFINITION PÅ BEGREPP SOM ANVÄNDS I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN SAKFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 Försäkringens ändamål 3 Försäkringsobjekt 4 Försäkringens giltighetsområde 5 Försäkringsbelopp 6 Skador som ersätts 6.1 Kaskoförsäkring 6.2 Delkaskoförsäkring 7 Begränsningar i ersättningsansvaret 8 Säkerhetsföreskrifter 9 Försäkringstagarens skyldigheter vid inträffad skada 10 Ersättningsbestämmelser 11 Årspremiens fördelning 20 ANSVARSFÖRSÄKRING 20.1 Försäkringens ändamål 20.2 Försäkrade 20.3 Försäkringens giltighetsområde 20.4 Skador som ersätts 20.5 Skador som inte ersätts 20.6 Ersättningsbestämmelser MERSKYDDSFÖRSÄKRINGAR 30 MASKINBRÄCKAGEFÖRSÄKRING 30.1 Försäkringens ändamål 30.2 Föremål för försäkringen och giltighetstid 30.3 Ersättningsbestämmelser 30.4 Skador som inte ersätts 30.5 Säkerhetsföreskrifter 40 MAST- OCH RIGGFÖRSÄKRING 40.1 Försäkringens ändamål 40.2 Föremål för försäkringen och giltighetstid 40.3 Försäkringen omfattar 40.4 Ersättningsbestämmelser 40.5 Självrisk 40.6 Skador som inte ersätts 50 AVBROTTSFÖRSÄKRING 50.1 Försäkringens ändamål 50.2 Ersättningens omfattning 50.3 Ersättningsbelopp och utbetalning av detsamma 50.4 Försäkringens giltighetsområde 60. TILLÄGGSFÖRSÄKRING FÖR BÅT UNDER UTHYRNING 60.1 Försäkringens ändamål 60.2 Föremål för försäkringen 60.3 Giltighetsområde ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Hemort: Helsingfors Tfn ,

2 DEFINITION PÅ BEGREPP SOM ANVÄNDS I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN Försäkringstagare Med försäkringstagare avses den som ingått försäkringsavtalet med försäkringsbolaget samt dessutom person som, enligt punkt 8 i de allmänna avtalsvillkoren, identifieras med försäkringstagaren. Försäkringsobjekt Med försäkringsobjekt avses den försäkrade båten. Båt Med båt avses den helhet, till vilken förutom skrovet räknas huvudmotorn och/eller hjälpmotorn, riggen och seglen. Gängse värde Med gängse värde avses egendomens kontantförsäljningspris. Då gängse värdet fastställs, beaktas egendomens ålder, allmänna skick, användningssätt och andra faktorer som påverkar kontantförsäljningspriset. Det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet bestyrkar inte gängse värdet vid tidpunkten för skadan. Självrisk Självrisk är den del av skadan som försäkringstagaren själv betalar. I kaskoförsäkringen kan självrisken höjas och sålunda sjunker försäkringens årspremie. Nyanskaffningsvärde Med nyanskaffningsvärde avses det kontanta försäljningspriset för ny likadan eller närmast motsvarande egendom. Restvärde Men restvärde avses det gängse värde som egendomen har efter skadan. 1. FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 1.1 Försäkringen innehåller en av följande försäkringskombinationer: Kaskoförsäkring är en försäkring för fritidsbåtar och omfattar båtskade-, skadegörelse-, brand-, stöld- och ansvarsförsäkring Delkaskoförsäkring är en försäkring för fritidsbåtar och båtar under byggnad och omfattar skadegörelse-, brand-, stöldoch ansvarsförsäkring Det valda alternativet antecknas i försäkringsbrevet Som komplement till kaskoförsäkringen kan följande merskyddsförsäkringar tecknas: Maskinbräckageförsäkring Mast- och riggförsäkring Avbrottsförsäkring Tilläggsförsäkring för båtar under uthyrning Läs mer om dessa merskyddsförsäkringar på punkterna 30, 40, 50 och FÖRSÄKRINGENS ÄNDAMÅL Ändamålet med försäkringen är att i enlighet med dessa villkor ersätta direkt sakskada, som skadehändelsen förorsakat försäkringsobjektet, samt i dessa villkor särskilt nämnda övriga kostnader. 3. FÖRSÄKRINGSOBJEKT 3.1 Försäkringsobjekt är i försäkringsbrevet antecknad fritidsbåt i privat bruk inklusive sådan till båten hörande normalutrustning som behövs när båten används till sjöss. Extra utrustning, såsom specialpropellrar, jolle, livräddningsflotte och förvaringstrailer omfattas av försäkringen endast ifall försäkringsbeloppet för dem särskilt antecknats i försäkringsbrevet. Med jolle avses en hjälpbåt vars största längd är 3,6 m och största motorstyrka är 6 hk. 3.2 Förvaringsbockar, presenningar och övriga täckningsmaterial omfattas av försäkringen endast vid brand- eller stöldskada och till ett maximi belopp av euro. 3.3 Försäkringsobjekt är inte utan särskild överenskommelse: egendom som klart avviker från båtens utrustning fartyg som ändrats från att ha varit i yrkesmässigt bruk till fritidsbruk, t.ex. trålare och bogserbåtar husbåtar och husflottar båtar av egen tillverkning eller av annan än professionell båtbyggeri tillverkad båt 3.4 Försäkringsobjekt är inte bärplansbåtar och båtar tillverkade av cement eller betong hydrokoptrar och luftkuddefarkoster motorbåtar, vars maximala maskineffekt är 30 % större än den maskineffekt som rekommenderas av tillverkaren fartyg som ingår i handelsregistret motorbåtar och utrustning som endast är avsedda för tävlingsbruk tejpning och special- eller dekorationsmålningar som inte hänför sig till båtens användningssyfte anordningar som installerats i strid med säkerhetsföreskrifter och myndigheternas bestämmelser bränsle och smörjningsmedel livsmedel och drycker föremål av ädelmetall och konstföremål värdepapper och pengar fiskeredskap och -utrustning personliga tillhörigheter såsom kläder, mobiltelefon, portabel dator, portabel dvd- eller CD-spelare, TV, video, kamera, dyk- och vattenskidutrustning heller snickeriverktyg 3.5 Båtens utrustning och anordningar är försäkringsobjekt då de finns i själva båten. De omfattas också av brand- och stöldförsäkring då de förvaras i ett separat förvaringsutrymme utanför båten. Förvaringsutrymmet bör vara ett låst eller ständigt bevakat utrymme eller ett ställe dit man inte kan komma utan nycklar med mindre än att begå inbrott. 4 FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE 4.1 Båtförsäkringen gäller i Finlands, Sveriges, Norges och Danmarks vattendrag och territorialvatten i Östersjön med vikar, i Finska viken, i Saima kanal, i Kattegatt och Skagerak under båtens förvaring på land i Finland, Sverige, Norge och Danmark och vid transport mellan dessa länder Genom en tilläggsförsäkring kan giltighetsområdet utvidgas.

3 4.2 Båtförsäkringen gäller inte då båten är uthyrd, såvida särskild överenskommelse inte ingåtts härom och anteckning gjorts i försäkringsbrevet båten används i förvärvssyfte motorbåt deltar i hastighetstävling eller i träning för sådan tävling 5. FÖRSÄKRINGSBELOPP Båten bör vara försäkrad till sitt gängse värde. Det försäkringsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet bevisar dock inte båtens gängse värde vid tidpunkten för skadefallet. 6. SKADOR SOM ERSÄTTS 6.1 Kaskoförsäkring Kaskoförsäkringen ersätter enligt i punkt 10 nämnda ersättningsbestämmelser skada på försäkringsobjektet till följd av en oförutsedd utifrån plötsligt verkande händelse såsom: grundstötning eller bottenkänning, kollision med fast eller flytande föremål, storm eller oväder, om båten under färden råkat ut för storm eller tromb, med storm avses här en medelvindstyrka på minst 21 m/s, om båten varit förtöjd vid brygga eller boj eller varit uppdragen och den genomsnittliga vindstyrkan varit minst 15 m/s, uppsåtlig skadegörelse eller stöld, eld som kommit lös, explosion eller åskslag eller oförutsedd händelse i samband med sjösättning, sliptagning eller under transport i eller mellan Finland, Sverige, Norge och Danmark I kaskoförsäkringen ingår också en ansvarsförsäkring, som ersätter ansvarsskador enligt de grunder som nämns i punkt Delkaskoförsäkring Delkaskoförsäkringen ersätter enligt de i punkt 10 nämnda ersättningsbestämmelserna skada på försäkringsobjektet till följd av uppsåtlig skadegörelse eller stöld eller eld som kommit lös, explosion eller åskslag I delkaskoförsäkringen ingår dessutom en ansvarsförsäkring, som ersätter ansvarsskador enligt de grunder som nämns i punkt BEGRÄNSNINGAR I ERSÄTTNINGSAN- SVARET Båtförsäkringen ersätter inte skador som förorsakats 7.1 båten, dess anordningar eller utrustning på grund av att båten har konstruktions-, tillverknings-, monterings- eller materialfel, 7.2 motorn på grund av tekniskt fel i densamma, av oriktigt bränsle eller av fel i kyl- eller smörjsystemet förorsakad skada eller av explosion i motorn eller avgasledningarna, 7.3 el-anordningar genom kortslutning, 7.4 försäkringsobjektet genom slitage, frätning eller röta, 7.5 båten eller båtdel till följd av vind, då båten är förtöjd vid brygga eller boj, är uppdragen på land eller är i vinterförvaring och vindens medelhastighet är under 15 m/s, 7.6 av sådan orsak att skadan kan ersättas på basis av garanti eller annan förbindelse, annan försäkring eller med allmänna medel, 7.7 av insekter eller skadedjur, 7.8 av sällskapsdjur, 7.9 av snö, is, frysning, hetta, regn eller förorenat vatten, 7.10 till följd av att båtens konstruktion, utrustning eller manskap är sjöodugliga, 7.11 utan yttre orsak; försäkringen ersätter emellertid skada till följd av eld som kommit lös, 7.12 vid deltagande i hastighetstävling för motorbåtar eller träning för sådan, 7.13 av att utombordsmotor eller utrustning fallit eller lossnat från sina fästen eller genom att utrustning förlorats i samband med att segeljolle kantrat, såvida det inte är fråga om i punkt 6 nämnd orsak, 7.14 av att båten sjunkit eller kantrat, såvida skadan inte uppkommit av orsaker som nämns i punkt 6, 7.15 genom stöld av motor eller utrustning, om föremålet inte varit låst, förvarats i låst utrymme eller varit fastmonterat så, att det endast kunnat lösgöras med verktyg, 7.16 av strejk eller arbetsinställelse, 7.17 av bedrägeri eller förskingring 7.18 av att leverans av del eller utrustning fördröjs eller av att sådan inte allmänt saluförs eller 7.19 av krig eller annan dylik orsak eller av i atomansvarighetslagen avsedd kärnskada. 8. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 8.1 Säkerhetsföreskrifterna bör efterföljas. Underlåtenhet kan leda till att ersättningen minskas eller avslås. 8.2 Då båten uppbevaras på land skall den förvaras så att inte tjäle, isens rörelser eller en meters höjning av vattennivån kan skada den. 8.3 Båten skall vid användandet vara i sjödugligt skick samt ha tillräcklig utrustning och tillräckligt manskap med beaktande av båtens typ, storlek och färdområde. 8.4 Båten skall vara tillräckligt övervakad, säkert förtöjd eller förankrad och tömd på vatten när den inte används.

4 8.5 Motorbränsle får ej förvaras ombord i kärl som är öppna eller icke avsedda för förvaring av bränsle. 8.6 Då båten transporteras med ett annat transportmedel skall gällande föreskrifter och myndigheternas bestämmelser iakttas. 8.7 Motor-, bränsle-, el-, flytgas- och övriga anordningar skall installeras enligt gällande regler och myndigheternas bestämmelser. 8.8 I en båt under byggnad bör finnas minst två släckare på 2 kg var av minst klass B2. För uppvärmning av båten eller arbetsutrymmet får värmare som fungerar med låga eller katalysvärmare inte användas. 8.9 Då båten förvaras på släpfordon skall släpfordonet vara låst, fastlåst eller inlåst. 9. FÖRSÄKRINGSTAGARENS SKYLDIG- HETER VID INTRÄFFAD SKADA 9.1 Vid inträffad eller omedelbart hotande skada är försäkringstagaren eller en med honom jämställbar (identifierad) person (se härom i punkt 8 i de allmänna avtalsvillkoren) skyldig att efter förmåga begränsa eller avvärja skadan. Försummelse att vidta dessa åtgärder kan innebära att ersättningen minskas eller avslås enligt 34 lagen om försäkringsavtal. 9.2 Försäkringstagaren och/eller en med honom jämställd person bör inom möjligheternas gräns med alla tillbudsstående medel delta i utredningen av skadan på skadeplatsen och medverka till att skadans verkliga orsak och upphovsman klarläggs. 9.3 Försäkringstagaren eller en med honom jämställd person är skyldig att omedelbart skriftligt anmäla skadefallet till försäkringsbolaget och lämna de handlingar och uppgifter som är av betydelse för utredningen av skadefallet. 9.4 Försäkringsbolaget bör beredas tillfälle att inspektera den skadade båten innan reparationen påbörjas. 9.5 Försäkringstagaren och/eller en med honom jämställd person bör omedelbart anmäla brand, stöld och skadegörelse till polismyndigheterna på skadeorten. Om försäkringsbolaget så kräver, skall polisundersökning företas även i andra fall och protokollet över undersökningen tillställas bolaget. Bolaget ersätter lösen för de protokoll det inbegärt. 9.6 Om försäkringstagaren eller en med honom jämställd person försummar i punkterna 9.2 och 9.4 nämnda skyldigheter eller han svikligen lämnar oriktiga uppgifter som inverkar på utredningen av skadefallet, kan ersättningen minskas eller avslås enligt 34 lagen om försäkringsavtal. 9.7 Om båten skadats i samband med transport och skadan syns utanpå båten, bör försäkringstagaren då han tar emot båten anmärka om detta till den som utfört transporten och i andra fall göra en skriftlig anmärkning inom sju dagar efter det båten mottagits. 10. ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER 10.1 Försäkringsbolaget avgör var och på vilket sätt skadan skall ersättas. Försäkringsbolaget ersätter skadan antingen genom att betala reparationskostnaderna, betala ersättning i pengar, lösa in försäkringsobjektet eller genom att i stället skaffa ett likvärdigt föremål. Den försäkrade egendomens gängse värde utgör dock högsta gräns för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet. Från ersättningen avdras självrisk och eventuella ålders- och andra avdrag Reparation Skadorna ersätts i första hand genom att reparationskostnaderna betalas. Försäkringsbolaget har rätt att utse reparationsverkstad eller anskaffningsplats. Vid reparation ersätts kostnaderna för åtgärder som är nödvändiga för skadans avhjälpande. Utförs reparationen med nya delar ersätts dessa enligt värderingstabellen (punkt i villkoren). Kan reparationen utföras med likvärdiga begagnade delar görs inget åldersavdrag. Förutom reparationskostnaderna ersätts även till följd av skadan uppkomna tilläggskostnader: - transport till en av försäkringsbolaget utsedd reparationsverkstad, - sliptagning- och sjösättning under reparationstiden, - riggning, - transport av förvaringsbock och returtransport. Vid reparation är det försäkringstagaren som beställer reparationsarbetet, medan försäkringsbolaget med beaktande av gränserna för ersättningsskyldigheten står som betalare av reparationsbeloppet Engångsersättning Om egendomen inte repareras trots att det skulle vara möjligt, utbetalas i ersättning ett penningbelopp som motsvarar de uppskattade reparationskostnaderna som eget arbete, dock högst egendomens gängse värde med avdrag för den skadade egendomens restvärde Likvärdigt föremål Skadan kan alternativt ersättas genom att i den skadade eller stulna egendomens ställe skaffa motsvarande egendom som är avsedd för samma ändamål. Härmed övergår den skadade egendomen i försäkringsbolagets ägo. Försäkringsbolaget har rätt att utse anskaffningsplats eller leverantör Inlösning Försäkringsbolaget kan ersätta skadan genom att lösa in egendomen, om den skadade egendomen inte kan återställas eller om detta inte är ekonomiskt ändamålsenligt. Försäkringsbolaget har rätt att lösa in försäkringsobjektet då skadebeloppet uppskattas överstiga två tredjedelar av försäkringsobjektets gängse värde. I dessa fall övergår den skadade egendomen i försäkringsbolagets ägo. Som inlösenersättning betalas högst egendomens gängse värde omedelbart före skadan. Försäkringsbeloppet som antecknats i försäkringsbrevet utgör dock maximibeloppet vid inlösen Förutom direkt sakskada ersätts även om gängse värde därigenom skulle överskridas skäliga kostnader för begränsning av ersättningsgill skada eller avvärjningskostnader vid omedelbart hotande ersättningsgill skada, skäliga kostnader för undanskaffande av vrak om försäkringstagaren enligt lag är skyldig att avlägsna vraket, de ombordvarandes hemrese- och inkvarteringskostnader på grund av avbruten resa upp till högst 500 euro, då skadan inträffat längre än 25 sjömil från hemhamnen och reparationskostnaderna för den ersättningsbara skadan på båten överstiger självrisken Kostnader för tillfällig reparation av båten ersätts endast om en skada som ersätts av båtförsäkringen därmed begränsats eller avvärjts.

5 10.4 Försäkringsbolaget är skyldigt att ersätta stulen egendom om den inte kommit till rätta inom 30 dagar från det försäkringsbolaget fick skriftligt meddelande om händelsen. Besiktnings- eller i lag påbjuden säkerhetsutrustning ersätts dock utan beaktande av denna tidsfrist Försäkringstagaren är skyldig att ta tillbaka stulen egendom som kommit till rätta inom 30 dagar från det att försäkringsbolaget fick skriftligt meddelande om händelsen Om stulen eller på annat sätt förkommen egendom fås tillbaka efter det att ersättning betalats, bör försäkringstagaren överlåta egendomen åt försäkringsbolaget eller returnera ersättningen till denna del Om i samband med reparation av försäkringsobjektet slitna, rostiga eller sönderfrätta delar bytts ut på grund av att de skadats, beaktas förnyandet vid uträkningen av ersättning genom att minska ersättningen i motsvarande grad. Ersättningen minskas på motsvarande sätt om i samband med reparationen av försäkringsobjektet sådana målnings- eller överklädnadsarbeten eller andra arbeten utförts som medfört att båten kan anses vara i väsentligt bättre skick än tidigare Om en båt under byggnad totalförstörs, ersätts till båtbygget anknutna materialkostnader enligt verifikat och den arbetsinsats som kan uppskattas enligt utförda arbetstimmar Om försäkringsobjektets användning faller under mervärdesskattelagen beaktas mervärdesskatten som avdrag i ersättningen Båtförsäkringen ersätter inte eventuell värdeminskning efter fackmannamässig reparation skaderegleringskostnader, såsom telefon- och resekostnader, inkomstbortfall eller andra motsvarande kostnader kostnader för ändringar eller förbättringsarbeten som utförs i samband med reparation, kostnader för korrigering av nyansskillnad mellan nymålad och tidigare målad yta med beaktande av båtens ålder, tilläggskostnader som uppkommit av att reservdel, båttillbehör eller material inte kunnat anskaffas på grund av importsvårigheter eller genom att tillverkning upphört, tilläggskostnader som uppkommit genom att reparation eller transport av reservdel, båttillbehör eller material utförts mot förhöjd kostnad, kostnader som beror på att försäkringsobjektet inte kunnat användas på grund av skadan eller de ombordvarandes (se punkt 10.2) eller ombudets rese-, inkvarterings- eller andra dylika kostnader Nyvärdesinlösen Skadebeloppet är i Kasko- och Delkaskoförsäkringen kontantförsäljningspriset för en ny likadan båt vid skadetillfället eller då en sådan båt senast var till salu om det nya och som obegagnat köpta försäkringsobjektet varit båtförsäkrat från inköpstidpunkten och ägts eller innehafts av samma försäkringstagare och högst ett år förflutit sedan båten köptes och reparationskostnadernas uppskattade minimibelopp är över två tredjedelar av kontantförsäljningspriset för en ny likadan båt vid skadetillfället Underförsäkring Om försäkringsbeloppet är mer än en tredjedel lägre än försäkringsobjektets gängse värde, är egendomen underförsäkrad. I detta fall ersätter försäkringen endast en så stor del av det med självrisken minskade skadebeloppet som försäkringsbeloppet utgör av gängse värdet Maximiersättningar för vissa försäkringsobjekt i båten medförda extra reservdelar till motorn, riggen eller seglen euro arbetsredskap 500 euro oinstallerad elektronisk eller optisk apparatur som hör till båtens utrustning euro fristående utrustning som lämnats i båten under vinteruppläggning, 850 euro arbetsredskap som förvaras i ett låst utrymme i en båt under byggnad, euro byggnadsmaterial som avsetts för båt under byggnad och uppbevaras i låst utrymme euro Värderingstabell Vid skadefall täcker försäkringen det skadade föremålets gängse värde, inte nyanskaffningsvärdet. Ifall det skadade föremålet ersätts med ett nytt föremål, tillämpas nedanstående tabell för beräkning av gängse värdet. För föremål som inte finns med i tabellen görs beräkningen av gängse värde på individuell basis. Beräkningen görs på anskaffningskostnaden för motsvarande nytt föremål Värderingstabell Ersättningsnivå vid ålder Under Under Under Under Under Därefter Minsta Föremål 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år minskning/år ersättning Kompletta backslag och drev, kompletta ankarspel, bogpropeller och liknande maskinell utrustning, samt kompletta enheter hörande därtill såsom växelhus, trimcylindrar etc. 100 % 100 % 90 % 80 % 75 % 5 % 30 % Delar till motor, drev och annan maskinell utrustning som utsätts för slitage, såsom lager och kugghjul 100 % 100 % 100 % 90 % 80 % 5 % 50 % Mast och rigg av normalmaterial (ej kolfiber) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5 % 50 % Mast och rigg av kolfiber 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 5 % 30 % Segel av normalmaterial (t.ex. dacron) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 5 % 50 % Segel av kevlar eller motsvarande för tävlingsbruk gjorda segel 100 % 70 % 40 % 20 % 20 % - 20 % Ackumulator, kapell 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 10 % 30 % Elektroniska instrument med tillbehör, radioutrustning inkl. högtalare, fasta telefoner, värmare, kylskåp och liknande utrustning 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 10 % 30 % Säten, dynor och mattor 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5 % 50 % Ovanstående värderingstabell gäller förutsatt att föremålen var felfria omedelbart före skadan.

6 10.15 Självrisker Från det skadebelopp som ersätts avdras en självrisk. Självrisken fastställs enligt försäkringsbrevet och dessa försäkringsvillkor. Kaskoförsäkringen kan tecknas med olika självriskalternativ. En större självrisk ger en lägre premie Belöning för god skadehistorik Ifall försäkringen varit i kraft i försäkringsbolaget i 5 år utan skador görs ett 30 % avdrag på självrisken 10 år utan skador görs ett 60 % avdrag på självrisken 20 år utan skador avdras ingen självrisk Avdragen berör inte de eventuella procentuella självriskerna Utan avdrag för självrisken betalas dock ersättning för bärgnings- och avvärjningskostnader, skadegörelse eller stöld som inträffat på inhägnat båtklubbsområde om vakt befunnit sig på platsen vid skadetillfället, stöldskador, om båten varit försedd med ett tjuvalarm, förutsatt att alarmet godkänts av försäkringsbolagen, installerats av ett auktoriserat företag och varit aktiverat då stölden inträffade. stöld av utombordsmotor, om motorn varit låst med ett av försäkringsbolagen godkänt lås Vid skadegörelse, brand, stöld och ansvarsskador avdras grundsjälvrisken oberoende av försäkringskombination Om ersättning på basis av samma skadefall utom på båtförsäkringen även utbetalas på hem-, fritidshus-, brand-, lantbruks- eller bilförsäkringen avdras dock endast en självrisk, som är den största självrisken i de försäkringar, på vilka ersättningar betalas Tilläggssjälvrisker Tilläggssjälvrisken är 25 % av skadebeloppet för skador som inträffat under kappsegling registrerad av Finlands Seglarförbund eller annan arrangerad kappsegling eller officiell träning därför Försäkringstagaren har en tilläggssjälvrisk om 25 % av skadebeloppet vid skador som inträffar till sjöss under tiden mellan den 1 november och 31 mars Försäkringstagaren har en tilläggssjälvrisk om 25 % av skadebeloppet om båten beviljats besiktningsrabatt men inte besiktigats, dock högst 840 euro Självriskernas avdragsordning Självriskerna och avdragen subtraheras från skadebeloppet genom på varandra följande räkneoperationer i följande ordning: grundsjälvrisken procentuell självrisk en eventuell minskning av ersättningen Kaskoförsäkring med bonusrätt Kaskoförsäkringen innefattar med vissa självriskalternativ en bonusrätt. På kasko med bonusrätt beviljas bonusrabatt 10 % för varje skadefri försäkringsperiod upp till 60 %. Bonus är bundet vid person och det kan flyttas från en båt till en annan. Med en till bonus berättigande försäkringsperiod avses en minst 10 månader lång försäkringsperiod under vilken försäkringsgivaren inte har betalat ut sådan skadeersättning som inverkar på bonus. Inom en tidsperiod på ett år kan försäkringen överföras till en högre bonusklass endast en gång. Om försäkringsgivaren har betalat ut ersättning på försäkringen, flyttas försäkringen med två bonusklasser (20 procentenheter) för varje ersatt skada, från 10 % klassen dock endast en bonusklass. Bonus förloras inte till följd av ersättning av följande skador: stöld, inbrott och skadegörelse brand 11. ÅRSPREMIENS FÖRDELNING Försäkringspremien för kaskoförsäkringen fördelas i förhållande till uppburen risk. Det innebär bland annat att under vintermånaderna uppbärs en lägre premie. Vid eventuell återbetalning av premien används samma princip % av årspremiens fördelning per månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 20. ANSVARSFÖRSÄKRING 20.1 Försäkringens ändamål Ansvarsförsäkringens ändamål är att i enlighet med dessa villkor ersätta i punkt nämnda sak- och personskador samt i villkoren särskilt nämnda övriga kostnader som hänför sig till ägande, framförande eller innehav av i försäkringsbrevet nämnd båt Försäkrade Försäkrade är den i försäkringsbrevet antecknade båtens ägare, innehavare och de, som använder båten med ägarens eller innehavarens tillstånd, en var i denna egenskap Försäkringens giltighetsområde Ansvarsförsäkringen gäller: på territorialvatten och vattendrag som hör till Finland, Sverige, Norge och Danmark, på Östersjön med vikar, i Finska viken, i Saima kanal, i Kattegatt och Skagerak 20.4 Skador som ersätts Försäkringen ersätter person- och sakskada som förorsakats annan under försäkringens giltighetstid och för vilken den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsansvarig då ersättningsansvaret grundar sig på gärning eller försummelse som inträffat under försäkringsperioden Försäkringen ersätter också kostnader för avvärjande av hotande skada och utredning av ersättningsansvaret Då ersättningsbeloppet fastställs följs skadeståndslagens grunder.

7 20.5 Skador som inte ersätts Försäkringen ersätter inte skada, som förorsakas den försäkrade eller en person som stadigvarande bor i samma hushåll som den försäkrade, för vilken den försäkrade svarar enbart på basis av avtal, som förorsakas egendom som den försäkrade hyrt, lånat eller på annat sätt utnyttjat, som förorsakas egendom som den försäkrade har åtagit sig att installera, reparera, transportera, förvara eller på annat sätt behandla eller omhänderta, som förorsakats vattenskidare som den försäkrade båten dragit Försäkringsbolaget kan vägra att betala ut ersättning eller betala ut endast en del av ersättningen om försäkringstagaren har orsakat skadefallet uppsåtligen genom grov vårdslöshet eller genom grov oaktsamhet under påverkan av alkohol eller annat rusmedel och denna omständighet har bidragit till skadans uppkomst, art eller omfattning Med den försäkrade jämställs hans arbetstagare samt andra personer för vilka den försäkrade har ersättningsansvar Ersättningsbestämmelser Försäkringsbelopp Maximiersättningen är vid personskador euro och vid sakskador euro per skadefall. Dessa belopp utgör högsta gränsen för försäkringsbolagets ersättningsskyldighet vid varje skadefall oberoende av om försäkringsbolaget ansvarar för en eller flera försäkrade. Flera skador föranledda av samma orsak betraktas som ett skadefall Rättegångskostnader Om ersättningsfrågan i ett skadefall som hör till försäkringens ersättningsområde hänskjuts till domstolsprövning, sköter försäkringsbolaget rättegången och betalar därav föranledda rättegångskostnader även om försäkringsbeloppet därigenom skulle överskridas Solidariskt ansvar Om flera är skyldiga att solidariskt ersätta samma skada, ersätter försäkringen endast den del av skadan som motsvarar den försäkrades skuld till skadan Självrisk Vid varje skada avdras den i försäkringsbrevet antecknade självrisken från skadebeloppet Åtgärder vid skadefall Den försäkrade skall bereda försäkringsbolaget tillfälle att värdera skadan samt möjlighet att medverka till en uppgörelse i godo Försäkringsbolaget klarlägger huruvida den försäkrade är skadeståndsskyldig för den anmälda händelsen och underhandlar med den som kräver ersättning. Om den försäkrade ersätter skadan, överenskommer därom eller godkänner krav, binder detta inte försäkringsbolaget om inte ersättningens grund och belopp är uppenbart riktiga Om skadefallet leder till rättegång, bör den försäkrade omedelbart underrätta försäkringsbolaget härom Om försäkringsbolaget har meddelat försäkringstagaren att bolaget är berett att inom gränserna för försäkringsbeloppet ingå avtal med den skadelidande om ersättningen för dennes skador och den försäkrade inte ger sitt samtycke härtill, är försäkringsbolaget inte skyldigt att ersätta härefter uppkomna kostnader eller att företa ytterligare undersökningar i ärendet Om skadan inträffat under kappsegling, bör försäkringsbolaget tillställas kopia av protestprotokollet. MERSKYDDSFÖRSÄKRINGAR 30. MASKINBRÄCKAGEFÖRSÄKRING Mot tilläggspremie och då det särskilt antecknats i försäkringsbrevet omfattar försäkringen även maskinbräckageförsäkring. I försäkring som tagits för kortare tid än ett år kan denna försäkring inte tecknas Försäkringens ändamål Försäkringens ändamål är att ersätta plötslig och oförutsedd skada på båtens motor. Med motor avses i dessa villkor huvudmotor, dess kraftöverföring samt propeller Föremål för försäkringen och giltighetstid Försäkringsobjekt är en motor vars ålder är högst 10 år. Försäkringen kan tecknas för nya motorer samt för begagnade motorer av en ålder på högst 5 år. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperioden då motorns åldergräns på 10 år uppnås. Vid bedömning av motorns ålder tillämpas motorns tillverkningsår, som framgår av typ- eller serienumret Ersättningsbestämmelser Skadorna ersätts i första hand genom att reparationskostnaderna betalas. Försäkringsbolaget har rätt att utse reparationsverkstad eller anskaffningsplats. Vid reparation ersätts kostnaderna för åtgärder som är nödvändiga för skadans avhjälpande. Utförs reparationen med nya delar värderas dessa enligt värderingstabellen (punkt i villkoren). Kan reparationen utföras med likvärdiga begagnade delar görs inget åldersavdrag. Förutom reparationskostnaderna för skadan ersätts transportkostnaderna till en av försäkringsbolaget utsedd reparationsverkstad, sliptagnings- och sjösättningskostnaderna under reparationstiden, kostnaderna för transport av uppläggningsbock och kostnaderna för returtransport. Vid reparation är det försäkringstagaren som beställer reparationsarbetet, medan försäkringsbolaget med beaktande av gränserna för ersättningsskyldigheten står som betalare av reparationsbeloppet efter avdrag för självrisk och eventuella åldersoch andra avdrag.

8 30.4 Försäkringen ersätter inte skada som leverantör eller annan svarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande, orsakats av förslitning, ålder, röta eller bristande underhåll, orsakats av felaktigt bränsle, orsakats av is, snö, frost eller mögel oavsett om skadan varit plötslig eller successiv, orsakats av igenstockade filter eller förorsakats av att försäkringsobjektet använts på sådant sätt som strider mot tillverkarens anvisningar Tillverkarens anvisningar beträffande service och skötsel av motor skall följas. Service skall utföras av ett av motortillverkaren auktoriserat företag. Vid skadefall skall försäkringstagaren tillställa försäkringsbolaget tillförlitlig utredning (t.ex. servicebok) om att servicen är utförd. I övrigt tillämpas båtförsäkringsvillkoren. 40. MAST- OCH RIGGFÖRSÄKRING Mot tilläggspremie och då det särskilt antecknats i försäkringsbrevet omfattar försäkringen även mast- och riggförsäkring. I försäkring som tagits för kortare tid än ett år kan denna försäkring inte tecknas Försäkringens ändamål Försäkringen ger ett utökat försäkringsskydd vid mast- och riggskada. Den ersätter förlust eller skada på mast, rigg och bom som direkt orsakas av en plötslig och oförutsedd händelse Försäkringen omfattar även skada på segel och mastutrustning till följd av ersättningsgill mast- eller riggskada Föremål för försäkringen och giltighetstid Mast- och riggförsäkringen kan tecknas för segelbåt (kölbåt) med ett gängse värde på minst euro. Tilläggsförsäkringen kan inte tecknas för segeljolle, inte heller för segelbåt med kolfibermast. Försäkringen är giltig för högst 20 år gamla båtar. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperioden då båtens åldergräns på 20 år uppnås. Försäkringen gäller inte då båten är uthyrd. Vid bedömning av båtens ålder tillämpas båtens tillverkningsår, som framgår av tillverkningsnumret Försäkringen omfattar mast, med mast avses mastprofilen i aluminium, spridare och till masten hörande beslag, rigg, med rigg avses vant och stag (även justerbara stag såsom akter- och backstag), bom, med bom avses bomprofilen i aluminium och till den hörande beslag, segel som är hissade vid skadehändelsen och skadas till följd av ersättningsgill mast- eller riggskada, löpande linor, med löpande linor avses fall- och trimlinor i anknytning till masten, i masten fastmonterad navigations- och annan elektronisk utrustning endast om utrustningen skadas till följd av ersättningsgill mast- eller riggskada Ersättningsbestämmelser Skadorna ersätts i första hand genom att reparationskostnaderna betalas. Försäkringsbolaget har rätt att utse reparationsverkstad eller anskaffningsplats. Vid reparation ersätts kostnaderna för åtgärder som är nödvändiga för skadans avhjälpande. Utförs reparationen med nya delar ersätts dessa enligt värderingstabellen (punkt i villkoren). Kan reparationen utföras med likvärdiga begagnade delar görs inget åldersavdrag. Förutom reparationskostnaderna ersätts även till följd av skadan uppkomna tilläggskostnader: - transport till en av försäkringsbolaget utsedd reparationsverkstad, - sliptagning- och sjösättning under reparationstiden, - riggning, - transport av förvaringsbock och returtransport. Vid reparation är det försäkringstagaren som beställer reparationsarbetet, medan försäkringsbolaget med beaktande av gränserna för ersättningsskyldigheten står som betalare av reparationsbeloppet efter avdrag för självrisk och eventuella åldersoch andra avdrag Självrisk Självrisken är 15 % av skadans belopp, dock minst euro. Vid skada under kappsegling är självrisken 25 % av skadans belopp, dock minst euro Försäkringen ersätter inte skada som förorsakats av att båten seglas med större segelyta än vad den är konstruerad för eller vad som rekommenderas av tillverkaren, förorsakats av slitage på löpande linor eller leverantör eller annan svarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande. I övrigt tillämpas båtförsäkringsvillkoren. 50. AVBROTTSFÖRSÄKRING Mot tilläggspremie och då det särskilt antecknats i försäkringsbrevet omfattar försäkringen även avbrottsförsäkring. I försäkring som tagits för kortare tid än ett år kan avbrottsförsäkring inte tecknas Försäkringens ändamål Försäkringen ersätter de dagar båten inte kunnat användas på grund av i punkt 6 definierade skadefall Ersättning betalas på avbrottsförsäkringen om ersättning betalas eller skulle betalas till följd av skadefall som nämns i punkten 6 efter avdrag av självrisk och skadan inträffat och reparationen utförs under tiden mellan den 1 april och den 31 oktober och båten är oanvändbar eller stulen eller skrovet har skadats på sådant sätt som påverkar båtens sjöduglighet och detta konstaterats vid skadebesiktning.

9 50.2 Ersättningens omfattning Som förlorade användningsdagar räknas hela dygn från den dag båten förts till en reparationsverkstad eller från det datum stölden anmälts till polisen till dess båten är klar att levereras från verkstaden, en annan båt överlåts åt försäkringstagaren eller försäkringstagaren återfår den stulna båten Som förlorade användningsdagar anses dock inte den ökning av antalet förlorade dagar som försäkringstagaren genom ovarsamhet eller annan åtgärd förorsakat och inte heller den tilläggstid som orsakas av väntan på reservdelar eller riksomfattande arbetskonflikt Ersättningsbelopp och utbetalning av detsamma Ersättning för förlorade användningsdagar till följd av skadefall som nämns i punkt 6 betalas under högst 30 dagar I ersättning för förlorade användningsdagar betalas en dagersättning vars storlek antecknats i försäkringsbrevet Den motsvarande ersättning per dag som den som är ersättningsansvarig för skadan betalar för samma tid avdras från den ersättning per dag som betalas på avbrottsförsäkringen Försäkringstagarens rätt till ersättning för skadan av den som bär ersättningsansvaret övergår på försäkringsbolaget till det ersättningsbelopp bolaget betalat Försäkringens giltighetsområde Avbrottsförsäkringen gäller på det giltighetsområde som nämns i punkt 4 i båtförsäkringsvillkoren 50.5 I övrigt tillämpas båtförsäkringsvillkoren. 60. TILLÄGGSFÖRSÄKRING FÖR BÅTAR UNDER UTHYRNING 60.1 Försäkringens ändamål Försäkringens ändamål är att avvikande från punkt 4.2 i dessa försäkringsvillkor ersätta direkt sakskada som drabbar båten när den är uthyrd, samt i villkoren särskilt nämnda övriga kostnader som skadefallet förorsakat försäkringsobjektet Föremål för försäkringen Föremål för försäkringen är i försäkringsbrevet nämnd båt som mot betalning uthyrs Försäkringens giltighetsområde Avvikande från punkt 4.1 i båtförsäkringsvillkoren gäller båtförsäkringen med uthyrningstillägg ej i Rysslands territorialvatten. I övrigt tillämpas båtförsäkringsvillkoren. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Innehåll 1 Vissa centrala begrepp 2 Lämnande av information innan försäkringsavtalet ingås 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt Informationsplikt gentemot icke-konsument 2.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt 3. Ansvarets inträdande och försäkringsavtalets giltighet 3.1 Ansvarets inträdande 3.2 Försäkringsavtalets giltighet 4. Premie 4.1 Premiebetalning 4.2 Dröjsmål med premien 4.3 Betalning av försenad premie 4.4 Återbetalning av premie efter att avtalet upphört 5. Lämnande av information under avtalets giltighetstid 5.1 Försäkringsbolagets informationsplikt Informationsplikt gentemot icke-konsument 5.2 Försäkringstagarens upplysningsplikt vid fareökning 6. Skyldighet att förhindra och begränsa uppkomst av skada 6.1 Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter 6.2 Skyldighet att avvärja och begränsa en skada (räddningsplikt) 7. Förorsakande av försäkringsfall 7.1 Uppsåtligt förorsakande av försäkringsfall 7.2 Grov oaktsamhet samt bruk av alkohol eller narkotika 7.3 Inverkan av alkohol eller annat rusmedel på skada vid motorfordonsförsäkring 8. Identifikation vid skadeförsäkring 9. Otillräknelighet och nödläge 10. Ersättningsförfarande 10.1 Ersättningssökandens skyldigheter 10.2 Preskription av rätt till ersättning 10.3 Försäkringsbolagets skyldigheter 10.4 Kvittning 11. Försäkringsersättning 11.1 Överförsäkring och berikandeförbud 11.2 Underförsäkring 12. Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut 12.1 Självrättelse 12.2 Försäkrings- och finansrådgivningen och nämnder som utfärdar rekommendationer om avgöranden 12.3 Tingsrätt 13. Försäkringsbolagets regressrätt 13.1 Försäkringsbolagets regressrätt gentemot tredje man 13.2 Försäkringsbolagets regressrätt gentemot försäkringstagaren, den försäkrade eller person som identifieras med den försäkrade 14. Ändring av försäkringsavtal 14.1 Ändring av avtalsvillkor under försäkringsperioden 14.2 Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod

10 15. Försäkringsavtalets upphörande 15.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen 15.2 Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden 15.3 Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen vid försäkringsperiodens utgång 15.4 Ägarbyte 15.5 Uppsägning av gruppförmånsförsäkring 16. Tredje mans rätt 16.1 Övriga försäkrade, till förmån för vilka en egendomsförsäkring gäller 16.2 Den försäkrades ställning när ett försäkringsfall har inträffat 16.3 Företrädesrätt till betalning ur ersättningen 16.4 Den skadelidandes rätt till ersättning vid ansvarsförsäkring 16.5 Den skadelidandes rätt till sökande av ändring vid ansvarsförsäkring 17. Andra frågor som behandlas i lagen om försäkringsavtal RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SOM FÖLJER AV LAGEN OM FÖRSÄKRINGSAV- TAL Lagen om försäkringsavtal (543/94) gäller såsom namnet säger försäkringsavtal. Lagens stadganden reglerar avtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget samt tredje mans rätt i vissa fall. I det följande återges en del av lagens centrala stadganden samt frågor som enligt lagen bör regleras i försäkringsvillkoren. På försäkringsavtal tillämpas också sådana stadganden i försäkringsavtalslagen som inte återges i det följande. Paragrafnumren inom parentes efter rubrikerna hänvisar till de lagparagrafer som behandlar de i rubriken nämnda frågorna. 1. VISSA CENTRALA BEGREPP Försäkringsavtalets centrala innehåll (6 ) definieras i försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Försäkringstagare (2 ) är den som ingått försäkringsavtalet med försäkringsbolaget. Den försäkrade (2 ) är den till förmån för vilken skadeförsäkringen gäller. Gruppförmånsförsäkring (2 ) är en försäkring som erbjuds en grupp och där den försäkrade helt eller delvis betalar premien. Försäkringsperiod (16 ) är den för försäkringen avtalade giltighetstiden, vilken antecknats i försäkringsbrevet. Försäkringsavtalet fortsätter en avtalad försäkringsperiod i sänder, såvida inte någondera avtalsparten säger upp avtalet. Försäkringsfall är den händelse till följd av vilken ersättning ur försäkringen betalas. Säkerhetsföreskrifter (31 ) innebär en i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller i övrigt skriftligen ålagd skyldighet att följa anvisningar som syftar till att förhindra eller begränsa uppkomsten av en skada. Med försäkringsbolaget avses Folksam Skadeförsäkring Ab. 2. LÄMNANDE AV INFORMATION INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt (5 och 9 ) Försäkringsbolaget ska innan ett försäkringsavtal ingås ge försäkringssökanden den information som behövs för bedömning av försäkringsbehovet och för val av försäkring, såsom information om försäkringsbolagets egna försäkringsformer, premier och försäkringsvillkor. När informationen lämnas ska försäkringssökanden också uppmärksamgöras på väsentliga begränsningar i försäkringsskyddet. Vid distansförsäljning av försäkringar ska därtill lämnas i konsumentskyddslagens 6 a kapitel avsedda förhandsuppgifter. Med distansförsäljning avses t.ex. försäljning av försäkringar per telefon eller via nätet. Om försäkringsbolaget eller dess representant vid marknadsföringen av en försäkring har underlåtit att ge försäkringstagaren behövlig information om försäkringen eller givit honom felaktiga eller vilseledande uppgifter, anses försäkringen gälla med det innehåll försäkringstagaren har haft skäl att sluta sig till utgående från den information han fått. Vad i denna punkt sägs gäller endast konsument samt en sådan annan fysisk eller juridisk person som i sin egenskap av försäkringsgivarens avtalspart kan jämställas med en konsument, med beaktande av arten och omfattningen av sin näringsverksamhet eller annan verksamhet samt förhållandena i övrigt Informationsplikt gentemot icke-konsumenter Försäkringsavtalslagen 5 och 9 tillämpas inte. Försäkringsbolaget informerar försäkringstagaren om försäkringsavtalets innehåll i den utsträckning som god försäkringssed och allmänna avtalsrättsliga normer förutsätter. Informationsplikten begränsas till de försäkringsformer som försäkringstagaren uttryckligen efterfrågat. Ifall försäkringstagaren uttryckligen meddelat att han inte önskar någon ovan nämnd information, är försäkringsbolaget inte heller skyldigt att lämna sådan. 2.2 Försäkringstagarens och den försäkrades upplysningsplikt (22, 23 och 34 ) Försäkringstagaren och den försäkrade ska innan försäkringen meddelas ge korrekta och fullständiga svar på försäkringsbolagets frågor vilka kan vara av betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar. Försäkringstagaren och den försäkrade ska dessutom under försäkringsperioden utan obefogat dröjsmål korrigera upplysningar som han lämnat försäkringsbolaget och som han konstaterat vara oriktiga eller bristfälliga. Om försäkringstagaren eller den försäkrade vid uppfyllandet av ovannämnda plikt har förfarit svikligen är försäkringsavtalet inte bindande för försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget har rätt att behålla de betalda premierna också om försäkringen förfaller. Om försäkringstagaren eller den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin upplysningsplikt kan ersättningen nedsättas eller förvägras. Vid bedömningen av om ersättningen ska nedsättas eller förvägras ska det beaktas vilken betydelse den omständighet, som den av försäkringstagaren eller den försäkrade lämnade oriktiga eller bristfälliga uppgiften gällt, har haft för uppkomsten av skadan. Dessutom ska beaktas försäkringstagarens eller den försäkrades eventuella uppsåt eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. Om försäkringstagaren eller den försäkrade lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning

11 nedsätts. Mindre avvikelser i försäkringspremierna ger dock inte rätt till nedsättning av ersättningen. 3. ANSVARETS INTRÄDANDE OCH FÖR- SÄKRINGSAVTALETS GILTIGHET 3.1 Ansvarets inträdande (11 ) Försäkringsbolagets ansvar inträder när försäkringsbolaget eller försäkringstagaren ger eller sänder ett antagande svar på den andra avtalspartens anbud, om ingen annan tidpunkt har avtalats enskilt med försäkringstagaren. Om försäkringstagaren till försäkringsbolaget har överlämnat eller avsänt en skriftlig försäkringsansökan och det är uppenbart att försäkringsbolaget skulle ha godkänt ansökan, ansvarar försäkringsbolaget också för försäkringsfall som har inträffat efter att ansökan överlämnades eller avsändes. En försäkringsansökan eller ett godkännande svar som försäkringstagaren har överlämnat eller avsänt till försäkringsbolagets representant anses ha överlämnats eller avsänts till försäkringsbolaget. Om det inte finns utredning om vilken tid på dygnet ett svar eller en ansökan har överlämnats eller avsänts, anses detta ha skett klockan Försäkringsavtalets giltighet (16 ) Försäkringsavtalet gäller efter den första försäkringsperiodens utgång för en avtalad försäkringsperiod i sänder, om inte försäkringstagaren eller försäkringsbolaget säger upp avtalet. Försäkringsavtalet kan upphöra att gälla också av andra orsaker, vilka nämns senare i punkterna 4.2. och PREMIE 4.1 Premiebetalning (38 ) Premien ska betalas inom en månad från det att försäkringsbolaget sänt en premiefaktura till försäkringstagaren. Den första premien behöver dock inte betalas förrän försäkringsbolagets ansvar inträtt. Senare premier behöver inte betalas före den avtalade premieperiodens eller försäkringsperiodens början. Om försäkringsbolagets ansvar delvis inträder senare behöver premien för denna del av ansvaret inte betalas förrän ansvaret inträtt. Om försäkringstagarens betalning inte täcker försäkringsbolagets alla premiefordringar har försäkringstagaren rätt att bestämma vilka premiefordringar som ska avkortas med det belopp han betalar. Om försäkringstagaren inte har bestämt avkortningsordningen, har försäkringsbolaget rätt att bestämma den. 4.2 Dröjsmål med premien (39 ) Om försäkringstagaren har försummat att betala premien inom ovan i punkt 4.1 avsedd tid har försäkringsbolaget rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter att uppsägningsmeddelandet avsändes. Om försäkringstagaren betalar premien före uppsägningstidens utgång upphör försäkringen likväl inte när uppsägningstiden löper ut. Försäkringsbolaget ska nämna denna möjlighet i uppsägningsmeddelandet. Om försummelsen att betala premien har berott på att försäkringstagaren råkat i betalningssvårigheter på grund av sjukdom, arbetslöshet eller av någon annan särskild orsak, huvudsakligen utan egen förskyllan, upphör försäkringen trots uppsägningen först 14 dagar efter att hindret bortfallit. Försäkringen upphör dock senast tre månader efter uppsägningstidens utgång. I uppsägningsmeddelandet ska också nämnas möjligheten att försäkringen fortsätter att gälla en viss tid. Om premien inte betalas inom ovan i punkt 4.1 avsedd utsatt tid ska för dröjsmålstiden erläggas dröjsmålsränta enligt räntelagen. 4.3 Betalning av försenad premie (42 ) Om försäkringstagaren betalar premien efter att försäkringen upphört inträder försäkringsbolagets ansvar dagen efter att premien betalts. Försäkringen gäller härvid till utgången av den ursprungligen avtalade försäkringsperioden, räknat från det att försäkringen på nytt trätt i kraft. Om försäkringsbolaget likväl inte på nytt önskar återuppliva en försäkring som upphört att gälla ska försäkringsbolaget inom 14 dagar efter att premien betalts meddela försäkringstagaren sin vägran att ta emot premien. 4.4 Återbetalning av premie efter att avtalet upphört (45 ) Om försäkringen upphör före avtalad tidpunkt har försäkringsbolaget rätt till premie endast för den tid under vilken dess ansvar varit i kraft. Återstoden av den redan betalda premien ska återbetalas till försäkringstagaren. Premie återbetalas dock inte, om i ärendet förfarits svikligt i situationer som avses i punkt 2.2. Då försäkringen upphör före utgången av avtalad försäkringsperiod, återbetalas försäkringspremien med avdrag av försäkringspremien för den tid, under vilken försäkringen var gällande. Försäkringsbolaget har rätt att behålla en skötselavgift/minimipremie på 10% av årspremien dock minst 25 euro. Beträffande fortlöpande resenär- och resgodsförsäkringar är skötselavgiften/minimipremien under den första försäkringsperioden ett belopp, som motsvarar en engångspremie för en motsvarande resenär- och resgodsförsäkring som gäller under en tid om två veckor. Efter den första försäkringsperioden är bestämmelserna de samma som beträffande övriga slag av försäkring. Premiebelopp på mindre än 8 euro behöver inte återbetalas separat. 5. LÄMNANDE AV INFORMATION UNDER AVTALETS GILTIGHETSTID 5.1 Försäkringsbolagets informationsplikt (6, 7 och 9 ) Efter att försäkringsavtalet ingåtts ska försäkringsbolaget till försäkringstagaren överlämna försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren. Under försäkringens giltighetstid ska försäkringsbolaget årligen informera försäkringstagaren om försäkringsbeloppet och andra sådana omständigheter beträffande försäkringen som är av uppenbar betydelse för försäkringstagaren. Om försäkringsbolaget eller dess representant under försäkringens giltighetstid har givit försäkringstagaren bristfällig, oriktig eller vilseledande information, anses försäkringsavtalet gälla med det innehåll som försäkringstagaren har haft skäl att sluta sig till utgående från den information han fått, om denna bristfälliga, oriktiga eller vilseledande information kan anses ha inverkat på försäkringstagarens förfarande. Detta gäller dock inte information som försäkringsbolaget eller dess representant efter ett inträffat försäkringsfall har lämnat om en framtida ersättning.

12 Vad i denna punkt i mom. 3 sägs gäller endast konsument samt en sådan annan fysisk eller juridisk person som i sin egenskap av försäkringsgivarens avtalspart kan jämställas med en konsument, med beaktande av arten och omfattningen av sin näringsverksamhet eller annan verksamhet samt förhållandena i övrigt Informationsplikt gentemot icke-konsumenter Försäkringsavtalslagen 9 tillämpas inte. Försäkringsbolaget informerar försäkringstagaren om försäkringsavtalets innehåll i den utsträckning som god försäkringssed och allmänna avtalsrättsliga normer förutsätter. Information som försäkringsbolaget eller dess representant efter ett inträffat försäkringsfall har lämnat om en framtida ersättning påverkar inte försäkringsskyddet och binder inte försäkringsbolaget. 5.2 Försäkringstagarens upplysningsplikt vid fareökning (26 och 34 ) Försäkringstagaren ska meddela försäkringsbolaget, om det i de förhållanden som uppgavs när försäkringsavtalet ingicks eller i de omständigheter som antecknats i försäkringsbrevet skett en sådan förändring som innebär en väsentlig fareökning och som försäkringsbolaget inte kan anses ha beaktat när försäkringsavtalet ingicks. Försäkringstagaren ska underrätta försäkringsbolaget om en sådan förändring senast en månad efter det att han erhållit det första årsmeddelandet efter förändringen. Försäkringsbolaget ska påminna försäkringstagaren om denna skyldighet i årsmeddelandet. Exempel på dylika förändringar är reparations-, ändrings-, tillbyggnads- och förstoringsarbeten rörande försäkringsobjektet, ändring av försäkringsobjektets användning samt ändring av verksamhetens art och omfattning. Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har underlåtit att anmäla om fareökning, kan ersättningen nedsättas eller förvägras. Vid bedömningen av om ersättningen ska nedsättas eller förvägras ska det beaktas, vilken betydelse den förändrade omständighet som ökat faran har haft för uppkomsten av skadan. Dessutom ska beaktas eventuellt uppsåt hos försäkringstagaren eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. Om försäkringstagaren eller den försäkrade lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter och premien på grund av detta har avtalats till ett lägre belopp än vad som skulle ha varit fallet om riktiga och fullständiga uppgifter hade lämnats, ska förhållandet mellan den avtalade premien och premien beräknad enligt riktiga och fullständiga uppgifter beaktas när en ersättning nedsätts. Mindre avvikelser i försäkringspremierna ger dock inte rätt till nedsättning av ersättningen. 6. SKYLDIGHET ATT FÖRHINDRA OCH BEGRÄNSA UPPKOMST AV SKADA 6.1 Skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter (31 och 34 ) Den försäkrade ska iaktta i försäkringsbrevet eller försäkringsvillkoren antecknade eller i övrigt skriftligen givna säkerhetsföreskrifter. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen nedsättas eller förvägras. Vid bedömningen av om ersättningen ska nedsättas eller förvägras ska det beaktas vilken betydelse åsidosättandet av säkerhetsföreskrifterna har haft för uppkomsten av skadan. Dessutom ska beaktas eventuellt uppsåt hos den försäkrade eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. Ansvarsförsäkring Vid ansvarsförsäkring nedsätts eller förvägras inte ersättningen på grund av den försäkrades oaktsamhet. Om den försäkrade emellertid har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna uppsåtligen eller av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen, kan ersättningen nedsättas eller förvägras. Om den försäkrade har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen, betalar försäkringsbolaget dock från en ansvarsförsäkring till skadelidande fysisk person den del av ersättningen som denne inte har kunnat indriva till följd av att den försäkrade vid utsökning eller konkurs befunnits vara insolvent. 6.2 Skyldighet att avvärja och begränsa en skada (räddningsplikt) När ett försäkringsfall inträffar eller är omedelbart hotande ska den försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att avvärja och begränsa skadan. Om skadan förorsakats av en utomstående ska den försäkrade vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bevara försäkringsbolagets rätt gentemot skadevållaren. Den försäkrade ska t.ex. försöka klarlägga skadevållarens identitet. Om skadan har förorsakats genom straffbar gärning ska den försäkrade ofördröjligen meddela därom till polismyndigheterna och i domstol kräva straff för brottsförövarna, om försäkringsbolagets fördel så kräver. Den försäkrade ska även i övrigt iaktta de föreskrifter som försäkringsbolaget utfärdat för att avvärja och begränsa en skada. Försäkringsbolaget ersätter skäliga kostnader för uppfyllande av ovannämnda räddningsplikt även om försäkringsbeloppet därigenom skulle överskridas. Om den försäkrade uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte kan anses vara ringa har åsidosatt sin räddningsplikt kan ersättningen till honom nedsättas eller förvägras. Vid bedömningen av om ersättningen ska nedsättas eller förvägras ska det beaktas vilken betydelse åsidosättandet har haft för uppkomsten av skadan. Därtill ska beaktas eventuellt uppsåt hos försäkringstagaren eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. Ansvarsförsäkring Vid ansvarsförsäkring nedsätts eller förvägras inte ersättningen på grund av den försäkrades oaktsamhet. Om den försäkrade emellertid har åsidosatt sin räddningsplikt uppsåtligen eller av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen, kan ersättningen nedsättas eller förvägras. Om den försäkrade har åsidosatt sin räddningsplikt av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller narkotika har inverkat på försummelsen, betalar försäkringsbolaget dock från en ansvarsförsäkring till skadelidande fysisk person den del av ersättningen som denne inte har kunnat indriva till följd av att den försäkrade vid utsökning eller konkurs befunnits vara insolvent. 7. FÖRORSAKANDE AV FÖRSÄKRINGS- FALL (30 och 34 ) 7.1 Uppsåtligt förorsakande av försäkringsfall Försäkringsbolaget är fritt från ansvar gentemot en försäkrad som har förorsakat försäkringsfallet uppsåtligen. 7.2 Grov oaktsamhet samt bruk av alkohol eller narkotika Om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av alkohol eller

13 narkotika har inverkat på försäkringsfallet kan ersättningen till honom nedsättas eller förvägras. Vid bedömningen av om ersättningen ska nedsättas eller förvägras ska det beaktas vilken betydelse den försäkrade personens åtgärd har haft för uppkomsten av skadan. Därtill ska beaktas eventuellt uppsåt hos den försäkrade eller arten av hans oaktsamhet samt förhållandena i övrigt. Om det är fråga om en ansvarsförsäkring, betalar försäkringsbolaget, trots eventuell nedsättning eller vägran av ersättning, till skadelidande fysisk person den del av ersättningen som denne inte har kunnat indriva till följd av att den försäkrade vid utsökning eller konkurs befunnits vara insolvent. 7.3 Inverkan av alkohol eller annat rusmedel på skada vid motorfordonsförsäkringar Vid övervägande av om ersättning ska utbetalas med stöd av en motorfordonsförsäkring tillämpas förutom det i punkterna 7.1. och 7.2. anförda följande: Om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet vid framförande av fordon i sådant tillstånd att alkoholhalten i hans blod under eller efter färden uppgick till minst 1,2 promille eller han hade minst 0,53 milligram alkohol per liter i sin utandningsluft, betalas ersättning bara av särskilda skäl. Samma förfarande tillämpas om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet då han annars har framfört fordon under sådan påverkan av alkohol eller annat rusmedel än alkohol eller under gemensam påverkan av alkohol och annat rusmedel att hans förmåga till felfria prestationer var kännbart nedsatt. Om den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet vid framförande av fordon under påverkan av alkohol eller annat rusmedel än alkohol eller under gemensam påverkan av alkohol och annat rusmedel i andra än i föregående stycke nämnda fall, kan ersättningen nedsättas beroende på vilken andel han hade i skadan. 8. IDENTIFIKATION (33 ) Vad som ovan har sagts om den försäkrade ifråga om förorsakande av försäkringsfall, iakttagande av säkerhetsföreskrifter eller uppfyllande av räddningsplikt ska på motsvarande sätt tillämpas på den som 1. med den försäkrades samtycke är ansvarig för ett försäkrat motordrivet fordon eller släpfordon, fartyg eller luftfartyg, 2. tillsammans med den försäkrade äger och nyttjar försäkrad egendom eller 3. bor i gemensamt hushåll med den försäkrade och använder försäkrad egendom tillsammans med honom. Vad som ovan har sagts om den försäkrade ifråga om iakttagande av säkerhetsföreskrifter ska på motsvarande sätt tillämpas på den som på grund av ett arbets- eller tjänsteförhållande till den försäkrade ska sörja för att säkerhetsföreskrifterna iakttas. 9. OTILLRÄKNELIGHET OCH NÖDLÄGE (36 ) Försäkringsbolaget får inte för att frita sig från eller begränsa sitt ansvar åberopa de ovannämnda punkterna 6 och 7, om den försäkrade när han förorsakade ett försäkringsfall eller åsidosatte en säkerhetsföreskrift eller räddningsplikten var yngre än 12 år eller befann sig i ett sådant sinnestillstånd att han inte skulle ha kunnat dömas till straff för brott. Försäkringsbolaget får inte för att frita sig från eller begränsa sitt ansvar åberopa punkterna 5, 6 och 7, om den försäkrade när han förorsakade fareökningen eller försäkringsfallet eller åsidosatte en säkerhetsföreskrift eller räddningsplikten handlade i syfte att förhindra person- eller egendomsskada under sådana förhållanden att försummelsen eller åtgärden kunde försvaras. Vad som i denna punkt har sagts om den försäkrade ska även tillämpas på den som i punkt 8 identifieras med den försäkrade. 10. ERSÄTTNINGSFÖRFARANDE 10.1 Ersättningssökandens skyldigheter (69 och 72 ) Den som söker ersättning ska till försäkringsbolaget överlämna sådana handlingar och uppgifter som behövs för utredning av försäkringsbolagets ansvar. Dylika är t.ex. de handlingar och uppgifter med vilkas hjälp det kan konstateras, huruvida ett försäkringsfall inträffat, hur stor skada som uppkommit och till vem ersättningen ska utbetalas. Den som söker ersättning är skyldig att införskaffa de utredningar som han bäst får tillgång till, dock med beaktande även av försäkringsbolagets möjligheter att införskaffa utredningar. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att betala ersättning förrän det erhållit ovannämnda utredningar. Om den som söker ersättning efter ett försäkringsfall svikligen har lämnat försäkringsbolaget oriktiga eller bristfälliga uppgifter, vilka är av betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar, kan ersättningen nedsättas eller förvägras enligt vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Försäkringsbolaget överlämnar uppgifter gällande till bolaget meddelade skador till försäkringsbolagens gemensamma datasystem. Försäkringsbolaget kontrollerar då vilka skador som anmälts till de övriga försäkringsbolagen. Uppgifterna används endast i samband med behandling av ersättningsärenden för att förebygga brottslighet som riktar sig mot försäkringsbolagen Preskription av rätt till ersättning (73 ) Försäkringsersättning ska sökas hos försäkringsbolaget inom ett år från det att ersättningssökanden fått kännedom om försäkringens giltighet, försäkringsfallet och skadepåföljden med anledning av försäkringsfallet. Ersättningsanspråket ska i varje händelse framläggas inom tio år från det att försäkringsfallet inträffat eller, om försäkringen tecknats i händelse av skadeståndsskyldighet, från det att skadepåföljden uppkommit. Med framläggande av ersättningsanspråk jämställs anmälan om försäkringsfallet. Om ersättningsanspråk inte framläggs inom denna tid förlorar ersättningssökanden sin rätt till ersättning Försäkringsbolagets skyldigheter (7, 8, 9, 67, 68 och 70 ) Efter inträffat försäkringsfall ska försäkringsbolaget till den som söker ersättning, t.ex. till den försäkrade och vid ansvarsförsäkring i situationer som avses i punkt till den skadelidande, lämna uppgifter om försäkringens innehåll och om förfarandet vid ansökan om ersättning. Eventuella förhandsuppgifter till ersättningssökanden om framtida ersättning, ersättningsbelopp eller sätt att betala ersättningen inverkar inte på prestationsskyldigheten enligt försäkringsavtalet. Försäkringsbolaget ska med anledning av ett inträffat försäkringsfall utan dröjsmål och senast en månad efter det att bolaget fått de handlingar och uppgifter som är nödvändiga för utredandet av dess ansvar betala ut ersättning enligt försäkringsavtalet eller meddela att någon ersättning inte betalas. Om ersättningsbeloppet inte är ostridigt, ska försäkringsbolaget dock betala den ostridiga delen av ersättningen inom ovan angiven tid.

14 Ifråga om ersättningsbeslut som gäller ansvarsförsäkring ska försäkringsbolaget också underrätta den skadelidande. Försäkringsbolaget ska när försäkringsersättning betalas till en omyndig underrätta förmyndarmyndigheten i den omyndiges hemkommun, om ersättningen innefattar annat än ersättning för kostnader eller förmögenhetsförluster, ifall ersättningens totalbelopp är större än euro. På försenad ersättning ska försäkringsbolaget erlägga dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/82) Kvittning I enlighet med allmänna kvittningsförutsättningar kan från ersättningen avdras obetalda förfallna premier och andra förfallna fordringar som försäkringsbolaget har. 11. FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING 11.1 Överförsäkring och berikandeförbud (57 ) Egendom eller intresse är överförsäkrat, om det försäkringsbelopp som anges i försäkringsavtalet avsevärt överstiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde. Försäkringsbolaget är inte skyldigt att med anledning av ett försäkringsfall som har drabbat överförsäkrad egendom eller ett överförsäkrat intresse betala ut mera i ersättning än vad som behövs för att täcka skadan. Om försäkringsbeloppet dock väsentligen grundar sig på en värdering som har gjorts av försäkringsbolaget eller dess representant ska ersättningen betalas enligt försäkringsbeloppet, utom i det fall att värderingen påverkats av att försäkringstagaren uppsåtligen har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter Underförsäkring (58 ) Egendom eller intresse är underförsäkrat, om det försäkringsbelopp som anges i försäkringsavtalet avsevärt understiger den försäkrade egendomens eller det försäkrade intressets rätta värde. Notera även det som nämns om underförsäkring i punkterna 2.2. och 5.2. Försäkringsbolaget är skyldigt att med anledning av ett försäkringsfall som har drabbat underförsäkrad egendom eller ett underförsäkrat intresse ersätta endast en så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan försäkringsbeloppet och egendomens eller intressets värde. Om försäkringsbeloppet dock väsentligen grundar sig på en värdering som har gjorts av försäkringsbolaget eller dess representant ska ersättning betalas enligt skadebeloppet, dock högst upp till försäkringsbeloppet. 12. SÖKANDE AV ÄNDRING I FÖRSÄK- RINGSBOLAGETS BESLUT (8, 68 och 74 ) Försäkringstagaren eller ersättningssökanden har till sitt förfogande olika medel att få försäkringsbolagets beslut ändrat. Han har rätt att väcka talan mot försäkringsbolaget. Före det kan han hos Försäkrings- och finansrådgivningen be om råd och handledning eller hos nämnder anhålla om en rekommendation om avgörande. Behandling vid nämnd hindrar inte att talan väcks. Däremot tar nämnderna inte upp till behandling ett ärende som har behandlats eller anhängiggjorts vid domstol Självrättelse Om försäkringstagaren eller ersättningssökanden misstänker ett fel i försäkringsbolagets ersättningsbeslut eller i något annat beslut har han rätt att få avgörandet omprövat av försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget ska korrigera beslutet, om nya utredningar ger anledning därtill Försäkrings- och finansrådgivningen och nämnder som utfärdar rekommendationer om avgöranden Om försäkringstagaren eller ersättningssökanden är missnöjd med försäkringsbolagets beslut kan han be om råd och handledning hos Försäkrings- och finansrådgivningen. Det är ett opartiskt organ som har till uppgift att ge konsumenterna råd i försäkrings- och ersättningsärenden. Försäkringsbolagets beslut kan hänskjutas till Försäkringsnämnden, som verkar i anslutning till Försäkrings- och finansrådgivningen. Nämnden har till uppgift att ge rekommendationer om avgöranden i tvister som gäller tolkning och tillämpning av lag och försäkringsvillkor i försäkringsförhållanden. Försäkringsbolagets beslut kan också hänskjutas till konsumenttvistenämnden, som ger rekommendationer om avgöranden med stöd av konsumentskyddslagstiftningen. Rådgivningsservicen och nämndernas utlåtanden erhålls gratis Tingsrätt Om försäkringstagaren eller ersättningssökanden inte nöjer sig med försäkringsbolagets beslut kan han väcka talan mot försäkringsbolaget. Talan kan väckas antingen vid tingsrätt på partens hemort i Finland eller vid tingsrätt på försäkringsbolagets hemort eller på skadeorten, såvida inte annat följer av Finlands internationella avtal. Vid båtskadeärenden skall av dispaschören uppgjord dispasch alltid föreligga innan ärende kan upptas till prövning vid domstol (lag 10/53). Talan med anledning av försäkringsbolagets beslut ska väckas inom tre år efter att parten fått skriftligt besked om försäkringsbolagets beslut och om denna tidsfrist. Efter att tidsfristen löpt ut föreligger inte längre rätt att väcka talan. Behandling i nämnd avbryter preskriptionstiden för rätten att väcka talan. 13. FÖRSÄKRINGSBOLAGETS REGRESS- RÄTT (75 ) 13.1 Försäkringsbolagets regressrätt gentemot tredje man Den försäkrades rätt att av för skadan ersättningsansvarig tredje man kräva ersättningsbelopp övergår till försäkringsbolaget upp till det ersättningsbelopp som bolaget betalat. Om skadan har förorsakats av tredje man i egenskap av privatperson, arbetstagare, tjänsteman eller annan med dessa enligt skadeståndslagens 3 kapitel 1 jämställbar person, uppkommer för försäkringsbolaget regressrätt gentemot den ifrågavarande personen endast om denne förorsakat skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet eller om han är ersättningsansvarig för skadan oberoende av oaktsamhet Försäkringsbolagets regressrätt gentemot försäkringstagaren, den försäkrade eller person som identifieras med den försäkrade Om en försäkringstagare, försäkrad eller person som identifieras med den försäkrade enligt punkt 8 har förorsakat försäkringsfallet eller åsidosatt sin skyldighet enligt punkterna 2.2 (upplysningsplikt), 5.2 (upplysningsplikt vid fareökning), 6.1 (skyldighet att iaktta säkerhetsföreskrifter) och 6.2 (skyldighet att avvärja och begränsa en skada) får försäkringsbolaget helt eller delvis återkräva den ersättning som bolaget betalt till en

15 försäkrad som avses i punkt Försäkringsbolaget får med stöd av regressrätten återkräva hela ersättningen, om försäkringsbolaget på de grunder som anges i punkterna 2.2, 5.2, 6.1, 6.2 och 7 skulle vara fritt från ansvar eller berättigat att förvägra ersättning. Om ersättningen hade nedsatts enligt punkterna 2.2, 5.2, 6.1, 6.2 och 7, får försäkringsbolaget återkräva den del av ersättningen som motsvarar nedsättningen. 14. ÄNDRING AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 14.1 Ändring av avtalsvillkor under försäkringsperioden (18 ) Försäkringsbolaget har rätt att under försäkringsperioden ändra premien eller andra avtalsvillkor så att de motsvarar de nya förhållandena om 1. försäkringstagaren eller den försäkrade har åsidosatt sin upplysningsplikt enligt punkt 2.2 eller om 2. det under försäkringsperioden, i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade uppgivit för försäkringsbolaget när avtalet ingicks eller i någon omständighet som antecknats i försäkringsbrevet har skett en sådan förändring som avses i punkt 5.2. Efter att ha fått kännedom om ovannämnd omständighet ska försäkringsbolaget utan obefogat dröjsmål sända ett meddelande om hur och från vilken tidpunkt premien eller övriga avtalsvillkor ändras. I meddelandet ska nämnas att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen Ändring av avtalsvillkor vid övergång till ny försäkringsperiod (19 ) Villkorstext för sådana försäkringar som inte innehåller indexvillkor A. Anmälningsförfarande Vid fortlöpande försäkringar har försäkringsbolaget rätt att inför övergången till ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkoren, premien och övriga avtalsvillkor. Villkor och premier Försäkringsbolaget har rätt att ändra försäkringsvillkoren, premien och övriga avtalsvillkor, när grunden för ändringen utgörs av - ny eller ändrad lagstiftning eller myndighetsföreskrift - en oförutsedd förändring i omständigheterna (t.ex. internationell kris, exceptionell naturföreteelse, katastrofartad olycka). Premie och självrisk Försäkringsbolaget har rätt att ändra premien och/eller självriskens belopp i proportion till förändringen i försäkringens skadekostnad. Denna premieförhöjning kan dock utgöra högst 15 procent av den årliga premien. På premie för båtförsäkring som beviljats med bonusrätt ges premierabatt enligt fastställda grunder. Bonus minskar på grund av ersättning som utbetalas från försäkringen i enlighet med vad som särskilt stadgas i sagda grunder. Försäkringsskyddets innehåll Försäkringsbolaget har dessutom rätt att i försäkringsvillkoren göra mindre ändringar som inte påverkar försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll. * * * * * * * * * * Om försäkringsbolaget företar ändringar av ovan beskriven art i försäkringsavtalet ska bolaget i samband med premiefakturan sända försäkringstagaren ett meddelande om hur premien eller övriga avtalsvillkor ändras. I meddelandet ska nämnas att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den försäkringsperiod som först följer sedan en månad förflutit från det meddelandet avsändes. B. Ändringar som förutsätter att försäkringen sägs upp Om försäkringsbolaget ändrar försäkringsvillkor, premier eller övriga avtalsvillkor i andra fall än sådana som nämnts i punkt A eller om bolaget slopar en kraftigt marknadsförd förmån ur försäkringen, ska försäkringsbolaget säga upp försäkringen att upphöra när försäkringsperioden går ut. Uppsägningen ska ske skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång. Avvikande från vad som sägs under punkt A och B har försäkringsbolaget likväl rätt att inför övergången till ny försäkringsperiod ändra försäkringsvillkor, premier och övriga avtalsvillkor också på andra än ovanstående grunder, om försäkringstagaren inte är en konsument eller en sådan annan fysisk eller juridisk person som i sin egenskap av försäkringsgivarens avtalspart kan jämställas med en konsument, med beaktande av arten och omfattningen av sin näringsverksamhet eller annan verksamhet samt förhållandena i övrigt. Om försäkringsbolaget företar sådana ändringar i försäkringsavtalet är förfarandet det samma som ovan i punkt A. 15. FÖRSÄKRINGSAVTALETS UPPHÖ- RANDE 15.1 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen (12 ) Försäkringstagaren har rätt att när som helst säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden. Uppsägningen ska ske skriftligen. Annan uppsägning är ogiltig. Om försäkringstagaren inte har angivit något datum, upphör försäkringen att gälla när uppsägningsmeddelandet har överlämnats eller avsänts till försäkringsbolaget. Om försäkringstagaren inte är en konsument eller en sådan annan fysisk eller juridisk person som i sin egenskap av försäkringsgivarens avtalspart kan jämställas med en konsument, med beaktande av arten och omfattningen av sin näringsverksamhet eller annan verksamhet samt förhållandena i övrigt, har försäkringstagaren, avvikande från ovanstående, likväl endast rätt att säga upp försäkringen att upphöra vid försäkringsperiodens utgång. Uppsägningen skall också ske skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen under försäkringsperioden (15 ) Försäkringsbolaget har rätt att säga upp en försäkring att upphöra under försäkringsperioden, om 1. försäkringstagaren eller den försäkrade innan försäkringen meddelades har lämnat oriktiga eller bristfälliga upplysningar och om försäkringsbolaget inte skulle ha meddelat försäkringen om det hade känt till det rätta sakförhållandet; 2. det under försäkringsperioden, i de förhållanden som försäkringstagaren eller den försäkrade uppgivit för försäkringsbolaget när avtalet ingicks eller i någon omständighet som antecknats i försäkringsbrevet har skett en förändring som innebär en väsentlig fareökning och som försäkringsbolaget inte kan anses ha beaktat när avtalet ingicks;

16 3. den försäkrade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har åsidosatt en säkerhetsföreskrift; 4. den försäkrade har förorsakat försäkringsfallet uppsåtligen eller av grov oaktsamhet eller 5. den försäkrade efter försäkringsfallet svikligen har lämnat försäkringsbolaget oriktiga eller bristfälliga upplysningar som är av betydelse för bedömningen av försäkringsbolagets ansvar. Försäkringsbolaget ska efter att ha fått vetskap om uppsägningsgrunden utan obefogat dröjsmål säga upp försäkringen skriftligen. I uppsägningsmeddelandet ska uppsägningsgrunden nämnas. Försäkringen upphör att gälla en månad efter att meddelandet har avsänts. Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen på grund av underlåten premiebetalning bestäms enligt punkt Försäkringsbolagets rätt att säga upp försäkringen vid försäkringsperiodens utgång (16 ) Försäkringsbolaget har rätt att säga upp försäkringen att upphöra vid försäkringsperiodens utgång. I uppsägningsmeddelandet ska uppsägningsgrunden nämnas. Uppsägningen ska ske skriftligen senast en månad före försäkringsperiodens utgång Ägarbyte (63 ) Försäkringsavtalet upphör att gälla om den försäkrade egendomen genom rättshandling övergår till annan ny ägare än till försäkringstagaren själv eller till dennes dödsbo. Om ett försäkringsfall inträffar inom 14 dagar efter äganderättens övergång har egendomens nya ägare dock rätt till ersättning, såvida han inte själv har tecknat en försäkring för egendomen. Om andra försäkringar har fogats till egendomsförsäkringen, t.ex. en ansvars-, rättsskydds- eller avbrottsförsäkring, upphör en sådan försäkring omedelbart att gälla då egendomen övergår till ny ägare Uppsägning av gruppförmånsförsäkring (17 b ) Om en försäkringstagare i en gruppförmånsförsäkring utträder eller utesluts ur gruppen upphör gruppförmånsförsäkringen. Försäkringsbolaget ska skriftligen meddela försäkringstagaren om uppsägningsgrunden och tidpunkten för försäkringens upphörande. Försäkringen upphör att gälla tidigast en månad efter det att meddelandet sänts. 16. TREDJE MANS RÄTT 16.1 Övriga försäkrade, till förmån för vilka en egendomsförsäkring gäller (62 ) Utöver vad som i dessa försäkringsvillkor har stadgats om den försäkrade, gäller en egendomsförsäkring till förmån för ägare, den som köpt egendomen med äganderättsförbehåll, den som har panträtt eller retentionsrätt i egendomen samt även i övrigt till förmån för den som bär risken för egendomen Den försäkrades ställning när ett försäkringsfall har inträffat (65 ) Försäkringsbolaget får i syfte att nedsätta eller förvägra ersättningen, gentemot en försäkrad som avses i föregående punkt åberopa stadgandena om försäkringstagarens eller en annan försäkrads åsidosättande av upplysningsplikt (punkt 2.2) eller anmälan om fareökning (punkt 5.2) endast i det fall att en försäkrad som avses i punkt före försäkringsfallet hade eller borde ha haft kännedom om försäkringstagarens eller någon annan försäkrads förfarande. Varje försäkrad har rätt till den ersättning som betalas ut med anledning av ett försäkringsfall. Försäkringstagaren får dock med bindande verkan för den försäkrade förhandla med försäkringsbolaget samt lyfta ersättningen, utom då den försäkrade nämns vid namn i avtalet eller har uppgivit att han själv bevakar sin rätt eller då det är fråga om en inteckningshavares rätt att få betalning ur ersättningen Företrädesrätt till betalning ur ersättningen (66 ) Gäller en egendomsförsäkring till förmån för en person som till säkerhet för sin fordran har panträtt i egendomen, har denne, även om fordran inte har förfallit till betalning, rätt att före ägaren få betalning ur ersättningen, om ägaren inte har reparerat skadan eller ställer säkerhet för reparationen. Vad som här sagts gäller på motsvarande sätt till förmån för den som i egendomen har retentionsrätt till säkerhet för en fordran som förfallit till betalning. Ägaren har rätt att få betalning ur ersättningen före den som köpt egendomen med äganderättsförbehåll. Angående en inteckningshavares rätt att få betalning ur ersättningen gäller vad som stadgats om inteckningshavares rätt till försäkringsersättning Den skadelidandes rätt till ersättning vid ansvarsförsäkring (67 ) Den skadelidande har vid ansvarsförsäkring rätt att kräva ersättning enligt försäkringsavtalet direkt av försäkringsbolaget, om den försäkrade har försatts i konkurs eller annars är insolvent. Om ett ersättningskrav riktas till försäkringsbolaget ska bolaget utan obefogat dröjsmål underrätta den försäkrade om saken samt ge honom tillfälle att lägga fram en utredning om försäkringsfallet. Den försäkrade ska också informeras om ärendets senare handläggningsskeden. Om försäkringsbolaget godkänner den skadelidandes ersättningskrav är godkännandet inte bindande för den försäkrade Den skadelidandes rätt till sökande av ändring vid ansvarsförsäkring (68 ) Den skadelidande har rätt att med anledning av ersättningsbeslutet väcka talan mot försäkringsbolaget eller hänskjuta ärendet till Försäkringsnämnden eller konsumenttvistenämnden enligt punkt ANDRA FRÅGOR SOM BEHANDLAS I LAGEN OM FÖRSÄKRINGSAVTAL I lagen om försäkringsavtal återfinns stadganden också om följande frågor: Tillämpningsområde (1 ) Stadgandenas tvingande karaktär (3 ) Fall där oriktiga upplysningar eller fareökning saknar betydelse (35 ) Premiebetalning genom bank eller post (44 ) Preskription av premiefordran (46 ) Dubbelförsäkring (59 ) Fördelning av försäkringsgivarnas ansvar vid dubbelförsäkring (60 ) Betalning till fel person (71 )

BÅTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor

BÅTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor BÅTFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor Gäller från 1.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DEFINITION PÅ BEGREPP SOM ANVÄNDS I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN SAKFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 Försäkringens ändamål 3 Försäkringsobjekt

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013

BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 BÅTFÖRSÄKRING Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktfaktan ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet till de

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Ö55 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.7.1995 Allmänna avtalsvillkoren grundar sig på försäkringsavtalslagen (543/94). Lagens stadganden reglerar avtalsförhållandet mellan kunden och försäkringsbolaget

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1

Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 Allmänna avtalsbestämmelser axaa:1 01.03.2010 www.omsen.ax AXAA:1 ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER Allmänt försäkringsvillkor Gäller från 01.03.2010 INNEHÅLL 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 Information innan

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.11.2010 Allmänna avtalsvillkor Företag och samfund Innehållsförteckning 1. Några centrala begrepp 3 2. Givande av information innan avtalet ingås 3 2.1 s informationsplikt

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från 1.1.2014 De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal

Lag. om ändring av lagen om försäkringsavtal 79 Lagförslagen 1. Lag om ändring av lagen om försäkringsavtal I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen av den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 25 och 49 3 mom., ändras 1, 2 3 mom.,

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

EGENDOMSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor. Aktia Visa Platinum Private Banking, Aktia Visa Platinum och Aktia World Elite MasterCard kortinnehavare

EGENDOMSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor. Aktia Visa Platinum Private Banking, Aktia Visa Platinum och Aktia World Elite MasterCard kortinnehavare EGENDOMSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor Aktia Visa Platinum Private Banking, Aktia Visa Platinum och Aktia World Elite MasterCard kortinnehavare Gäller från 1.1.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EGENDOMSFÖRSÄKRING

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN Allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2011 YH 01 FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN...2 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR...2 ES SAKFÖRSÄKRING...2 ES 1 ES

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING. Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA

PRODUKTBESKRIVNING. Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 23.5.2013 GRUPPFÖRSÄKRINGEN TAIMITURVA Pohjolas gruppförsäkring utgör en fast del av det Taimiturva-tjänsteavtal som Metsäliitto Osuuskunta beviljat. Med avtalet tryggas

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Vi vet vad som krävs

Vi vet vad som krävs BÅTförsäkringAR MEDELHAVET Vi vet vad som krävs MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGFORS Alandias medelhavsförsäkring innehåller: Sjöskada Du får ersättning om båten skadas vid grundstötning, kollision,

Läs mer

Ansvarsförsäkring för vägtransport Försäkringsvillkor 92 D

Ansvarsförsäkring för vägtransport Försäkringsvillkor 92 D Ansvarsförsäkring för vägtransport Försäkringsvillkor 92 D Gäller från. 1. 3. 2013 Innehåll 1 Försäkringens ändamål 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Skadefall som ersätts och begränsningar i samband

Läs mer

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring Jämför båtförsäkringar Båtförsäkringarna är relativt lika. Alla försäkringar i jämförelsen innehåller ersättning vid sjöskada, stöld och skadegörelse, brand, samt skador vid transport och uppläggning.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR VILLKOR YLE 900.9, gäller från De allmänna avtalsvillkoren grundar sig på lagen om försäkringsavtal (543/94). På försäkringsavtalet tillämpas också sådana bestämmelser i lagen om försäkringsavtal som inte presenteras nedan. I de allmänna

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN

FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN YH 01 FÖRSÄKRING FÖR INSTALLATIONS- OCH BYGGARBETEN ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 950 1 10.05 200 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 4 ES SAKFÖRSÄKRING... 4 ES 1 Syfte...

Läs mer

Produktinformation. Patientförsäkring

Produktinformation. Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Produktinformation Patientförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Patientförsäkring A 720. För försäkringen gäller alltid

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor 21e

Trafikförsäkringsvillkor 21e Trafikförsäkringsvillkor 21e 1.1.2013 Innehåll 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal 5 Försäkringsansvarets begynnande

Läs mer

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). 2 När försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015

Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015 Båtförsäkringsvillkor VILLKOR VEN 400.10, gäller från 1.1.2015 Båtförsäkringens innehåll sammanställs av försäkringsbrevet, dessa försäkringsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren. INNEHÅLL Begrepp som

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor

Allmänna försäkringsvillkor Allmänna försäkringsvillkor Försäkringsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 3:1 1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 03 BRANDFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2005 Skadeförsäkringsaktiebolaget Pohjola, FO-nummer 1458359-3 Adress: Labbackavägen 1, 00013 Pohjola, hemort: Helsingfors

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Konsultansvarsförsäkring

Konsultansvarsförsäkring Konsultansvarsförsäkring Försäkringsvillkor 2004-04-01 1 Innehåll A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid A.1 Försäkringens giltighet 3 A.2 Förlängning av försäkring 3 A.3 Riskbelopp och självrisk 3 A.4 Årlig premiejustering

Läs mer

BÅTFÖRSÄKRINGS- VILLKOR PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938.

BÅTFÖRSÄKRINGS- VILLKOR PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. VI VET VAD SOM KRÄVS. BÅTFÖRSÄKRINGS- VILLKOR PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. Båtförsäkringsvillkor Finland 01-02-2015 1 1. DET HÄR OMFATTAR FÖRSÄKRINGEN Skador på din båt 1.1 Grundstötning, kollision och

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Euro reseförsäkring för företag

Euro reseförsäkring för företag Euro reseförsäkring för företag Allmänna försäkringsvillkor och allmänna avtalsvillkor Gäller från 1.1.2011 133 091 1 10.10 innehållsförteckning Euro reseförsäkring för företag...1 1 SYFTET MED FÖRSÄKRINGEN...3

Läs mer

Trafikförsäkringsvillkor

Trafikförsäkringsvillkor Trafikförsäkringsvillkor GÄLLER FR.O.M. 1.11.2010 Innehåll 1. TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSVILLKOREN-------------------------------------------------------------------- 1 2. FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Nyckelskyddsförsäkring

Nyckelskyddsförsäkring Ifall det förekommer skillnader i de olika språkversionerna, tillämpas den finskspråkiga versionen. Nyckelskyddsförsäkring Försäkringsvillkoren är ikraft från 1.12.2012 och dessa tillämpas från 1.12.2012

Läs mer

BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR

BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR VI VET VAD SOM KRÄVS. BåTföRSÄKRIngS- VIllKOR försäkringsaktiebolaget AlAnDIA, på BåTÄgAREnS SIDA SEDAn 1938. Båtförsäkringsvillkor Finland 01-02-2014 1 DET HÄR OMFATTAR DIN FÖRSÄKRING Skador på din båt

Läs mer

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50

Försäkring för ren förmögenhetsskada PS50 Gäller från och med 2016-07-01 Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte

Läs mer

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008

Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 Trafikförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 1.1.2008 www.omsen.ax TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2008 Ö 700 D Innehåll 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte kommit överens om annat:

Vissa föremål har en högsta gräns för ersättning om vi inte kommit överens om annat: Förköpsinformation Båt 10 I den här broschyren får du en översiktlig beskrivning av båtförsäkringen. Den fullständiga villkorstexten hittar du i villkoret Båt 2010. Du kan läsa det på bohusassuransen.se

Läs mer

Båtförsäkring. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö Tel 031-97 25 62 Mobil 0708-10 71 74 E-post assuransen@telia.com www.assuransen.

Båtförsäkring. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö Tel 031-97 25 62 Mobil 0708-10 71 74 E-post assuransen@telia.com www.assuransen. Båtförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation Detta är en sammanfattning av våra villkor av den 1 mars 2011. De fullständiga villkoren kan erhållas efter förfrågan. ASSURANSEN Donsö Hamnväg 33 430 82 Donsö

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KRISSKYDDSFÖRSÄKRINGEN I BILSKYDD För privathushåll Gäller från 24.10.2005 103 159 1 10.08(5.10) innehåll Försäkringsvillkor för Krisskyddsförsäkring...3 1 Försäkringens syfte...3

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013.

Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Volvia trafikförsäkringsvillkor VILLKOR LIV 611.2, gäller från 1.7.2013. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring Abp, filial i Finland. Volvia bil- och trafikförsäkringar meddelas av If Skadeförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening c98587bb-3256-48f5-8b80-d8c754484b05 Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:1 2015 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes.

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan upptäcktes. SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING V 068:2 T4:2 Avsnitt C4. Konsultansvar i V 068:2 utgår och ersätts av följande. C4. KONSULTANSVAR (ingår om det anges i försäkringsbrevet) Med basbelopp avses det belopp som fastställs

Läs mer

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter SBR V 460:9 Särskilt villkor Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter 2015-04-01 1(13) C11. ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER 01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet Försäkringen

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Avec Spar- och Placeringsförsäkring

Avec Spar- och Placeringsförsäkring Avec Spar- och Placeringsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 11.6.2012 Innehållsförteckning Definitioner av använda begrepp Allmänna avtalsvillkor 01 Försäkringsavtal 02 Försäkringsavtalets innehåll

Läs mer

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från

Produktinformation. Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5. Gäller från Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Gäller från 2017-02-01 Produktinformation Förmögenhetsbrottsförsäkring FB:5 Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER N00:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 10 Allmänna avtalsbestämmelser 3 10.1 Försäkringstiden och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Försäkringsavtalslag; utfärdad den 10 mars 2005. SFS 2005:104 Utkom från trycket den 22 mars 2005 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. FÖRSTA AVDELNINGEN Inledande

Läs mer

EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND

EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND YH 02 EGENDOMSRISKFÖRSÄKRING FÖR OFFENTLIGA SAMFUND ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006. 103 953 1 10.05 100 Livet i fokus. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 3 ES SAKFÖRSÄKRING...

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd

Vad ingår i försäkringen Sjöskada Uppläggnings- och transportskada Brand, blixt och explosion Stöld och skadegörelse Ansvar Rättsskydd Båt - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av de försäkringsvillkor, Båt 2007 och Allmänna

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. Förköpsinformation Sverige 2015-04-01 1

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. Förköpsinformation Sverige 2015-04-01 1 VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938. Förköpsinformation Sverige 2015-04-01 1 Vi vet vad som krävs Den här broschyren ger en översiktlig beskrivning av Alandias båtförsäkring.

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3

Allmänna försäkringsvillkor. Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring för revisionsföretag Länsförsäkringar Sak AB/FAR 1:3 1. Vem försäkringen gäller för 1.1 Med försäkrad förstås, - försäkringstagaren och i försäkringsbeviset

Läs mer

måttskydd hästförsäkringar

måttskydd hästförsäkringar måttskydd hästförsäkringar Försäkringsvillkor Gäller från 1.8.2009 103 010 1 5.09 (9.09) 500 innehållsförteckning hästförsäkringar gemensamma bestämmelser...3 1 det Försäkrade djuret...3 2 giltighet...3

Läs mer

10 Allmänna avtalsbestämmelser

10 Allmänna avtalsbestämmelser 10 Allmänna avtalsbestämmelser 10.1 Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är avtalstiden för försäkringen. Tecknas försäkringen på begynnelsedagen

Läs mer

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag Tilläggsvillkor FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 Tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag* enligt FARs definition.*försäkringen kan endast tecknas av företag som bedriver redovisningsverksamhet

Läs mer

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader

Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader Sid 1 (5) 9c683273-4e4e-46d9-8231-fb387f0b873b Särskilt villkor Förvaltnings- och serviceentreprenader A7. Egendomsförsäkring vid Förvaltnings- och serviceentreprenader Med tillämpning av avsnitt A i villkoren

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult

Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, redovisningskonsult 9504db02-0d85-475f-9ef2-2808ce7a144a Ansvarsförsäkring för ren Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning. Detta

Läs mer

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening

Ansvarsförsäkring för styrelse i bostadsrättsförening 1f857bb6-7d1a-4493-ad84-db245d4bfe2a Ansvarsförsäkring för styrelse i Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010

BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 Ö 36A BRANDFÖRSÄKRING Allmänna villkor Gäller från 01.03.2010 FÖRSÄKRINGENS INNEHÅLL 10 BRANDFÖRSÄKRING 1 Försäkringens innehåll 2 2 Försäkringens ändamål 2 3 Försäkringens föremål 2 4 Försäkringens giltighetsområde

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse

Ansvarsförsäkring för VD och styrelse cbc3206d-27ce-473c-9294-8e95e336e1b5 Ansvarsförsäkring för VD och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 2008 10 01 Tv-Fotografernas förening I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET I. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION

VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION VI VET VAD SOM KRÄVS. FÖRKÖPS- INFORMATION Försäkringsaktiebolaget Alandia, på båtägarens sida sedan 1938. Förköpsinformation Sverige 2014-04-01 1 Vi vet vad som krävs Den här broschyren ger en översiktlig

Läs mer

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring

Produktinformation. Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Produktinformation Rättskyddsförsäkring Denna information är en kortfattad beskrivning av försäkringsvillkoret Rättsskyddsförsäkring R 1. För försäkringen gäller

Läs mer

BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG YH 09 BRANDFÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR Gäller från 1.1.2006 103 969 1 10.05 400 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRSÄKRINGENS STRUKTUR... 3 ES SAKFÖRSÄKRING... 3 ES 1 SYFTE... 3 ES 2 FÖRSÄKRINGSOBJEKT...

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F. Gäller fr.o.m. 2.9.2015 Folksam Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21F Gäller fr.o.m. 2.9.2015 INNEHÅLL 1 Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2 Försäkringens giltighetsområde 3 Försäkringens innehåll 4 Försäkringsavtal

Läs mer

Fordonsförsäkring Produktfakta

Fordonsförsäkring Produktfakta Fordonsförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.3.2013 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR KONSULTANSVAR N60:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1 Innehåll sid 6.1 Konsultansvarsförsäkring 3 6.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON

Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Välj DET BÄSTA SKYDDET FÖR DITT FORDON Försäkringshandledning Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil, traktor, husvagn och lätt släpvagn gäller från 16.5.2015 Heltäckande SKYDD MED

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Konsument 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR KONSUMENTFÖRSÄKRING Allmänna villkor Konsument 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Lagar...3 Avtalet och premiebetalning...3 Försäkringstid...3 Förnyelse av försäkring...3 Uppsägning

Läs mer

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING

EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING GJAV 936:2 EXTRAKOSTNADS- FÖRSÄKRING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING. Allmänna villkor Företag 2015. Gäller från 2015-01-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING Allmänna villkor Företag 2015 Gäller från 2015-01-01 Innehåll Detta villkor ingår i en serie av villkor för företag. Villkoren är indelade och numrerade efter ett gemensamt

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING DATA N69:2 ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 2.3 Extrakostnadsförsäkring 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 2.3.2 När försäkringen gäller

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag

Ansvarsförsäkring för revisorer och revisionsföretag adfed9cd-cb85-4b7b-8f8a-7dcd24b0f3cf Ansvarsförsäkring för revisorer och Detta villkor är numrerat efter ett system som lämnar utrymme för anpassningar till försäkrad verksamhet och vald försäkringsomfattning.

Läs mer

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015

FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Nyheter FÖRETAGSMOTOR SAMMANFATTNING AV NYHETER 1 FEBRUARI 2015 Vi inför ny indelning av körsträcka för personbil och lätt lastbil. Vi har förbättrat villkoren på flera punkter, bl a gäller vagnförsäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid

Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Försäkringsvillkor 2015 Entreprenadsäkerhet, Garantitid Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 2 1.1 Försäkrat kontrakt och försäkrade kontraktsarbeten... 2 1.2 Var försäkringen gäller...

Läs mer

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21G. Gäller fr.o.m

Folksam. Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21G. Gäller fr.o.m Folksam Folksam Skadeförsäkring Ab TRAFIKFÖRSÄKRINGSVILLKOR 21G Gäller fr.o.m. 1.1.2017 INNEHÅLL 1. Försäkringsvillkorens tillämpningsområde 2. Försäkringens giltighetsområde 3. Försäkringens innehåll

Läs mer

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01

Allmänna villkor Konsument 2012. Gäller från 2012-01-01 allmänna villkor KONSUMENTförsäkring Allmänna villkor Konsument 2012 Gäller från 2012-01-01 Innehåll Lagar... 3 Avtalet och premiebetalning... 3 Försäkringstid... 3 Förnyelse av försäkring... 3 Uppsägning

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR Förlust av licens N78:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de försäkrade som angivits i försäkringsbrevet.

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING N11:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 2.3 Extrakostnadsförsäkring 3 2.3.1 Vem försäkringen gäller för 3 2.3.2

Läs mer

Skydd I LIVETS MOTVINDAR. Försäkringshandledning If Båtförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd I LIVETS MOTVINDAR. Försäkringshandledning If Båtförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd I LIVETS MOTVINDAR Försäkringshandledning If Båtförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF BÅTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 If Båtförsäkring som

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR PATIENTFÖRSÄKRING N52:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 6.10 Patientförsäkring 6.10.1 Patientförsäkring 6.10.1.1 De ersättningsberättigade och försäkrad

Läs mer