2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB"

Transkript

1 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning Kvalificerad yrkesutbildning Försäkring mäklare/säljare, skadereglerare och handläggare, 80 KY-poäng. 2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare Organisation: Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB, utbildningsanordnare Adress: Holländargatan 22, Stockholm Kontaktperson: Olof Engfeldt Telefon: , Fax: E-postadress: Organisationsnummer: Danderyds Gymnasium, samarbetspartner European Insurance Law Institute, Stockholms universitet, samarbetspartner Humatek AB, samarbetspartner 3 Ledningsgrupp Sammansättningen av ledningsgruppen har skett med utgångspunkt från uppgiften och enligt KY-myndighetens krav samt för att kunna uppnå synergier till nytta för utbildningen. De medverkande i ledningsgruppen representerar både yngre och äldre medarbetare, personer som arbetar med att attrahera ungdomar till jobb i försäkring, specialister inom olika yrken; mäklare, skadereglerare, handläggare, specialister inom olika försäkringsklasser; livförsäkring och skadeförsäkring. Medlemmarna har valts så att de har en sådan position att de kan anvisa andra resurser vid behov. Ledningsgruppen för utbildningen består av: Olof Engfeldt, Vd, BICON, utbildningsanordnare Maria Wersäll, Biträdande rektor, Danderyds Gymnasium, offentligt skolväsende Bill Dufwa, Professor, European Insurance Law Institute, Stockholms universitet, högskolan Elisabeth Ankarcrona, Vice Vd, Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation, arbetsliv Carina Olofsson, personalansvarig, If Skadeförsäkring, arbetsliv Eva S Pettersson, personalchef Max Matthiessen Liv & finansmäklare, arbetsliv Klas Pettersson, försäkringshandläggare SUSAB Tennant Insurance Group och tidigare deltagare, arbetsliv Kari Rahkonen, Business Area Manager, Skandia, arbetsliv Representanter för de studerande: 1 ordinarie samt 1 adjungerad utses efter första antagningen

2 2 4 Utbildningens övergripande mål De studerande skall efter avslutad utbildning 1. Ha uppnått de kompetenskrav som Finansinspektionen och försäkringsbranschen själv ställer på de som arbetar som försäkringssäljare, försäkringsmäklare, skadereglerare eller annan självständigt arbetande handläggare. Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga prov, muntliga redogörelser, ett examensarbete och deltagarens sätt att hantera kund- och arbetskamratrelationer under kurstid och på den arbetsplatsförlagda utbildningen. 2. Ha utvecklat en effektiv individuell metod för omvärldsbevakning och livslångt lärande Måluppfyllelsen mäts genom individuell uppföljning av deltagarens förmåga att samla in och redogöra för information som insamlas under såväl kursen Omvärldsbevakning som på den arbetsplatsförlagda utbildningen 3. Ha skaffat sig förståelse för företagandets villkor och grundläggande kompetens att genomföra kommersiellt lönsamma projekt. Måluppfyllelsen mäts genom attitydbedömningar på den arbetsplatsförlagda utbildningen, i flera av delkurserna och av engagemang och delaktighet i projektarbeten inklusive det självfinansierade seminariet under termin Ha skaffat sig ett nätverk av resurspersoner som stöd för framtida problemlösning och yrkesutveckling Måluppfyllelsen mäts genom observationer under lektioner och under den arbetsplatsförlagda utbildningen samt uppföljning av uppbyggnaden av deltagarens adresslista eller motsvarande 5. Ha byggt upp en individuell vägbeskrivning till egna eller öppna databaser för att på egen hand lättare kunna lösa framtida problem Måluppfyllelsen mäts genom observationer i projektarbeten och genom att intervjua deltagaren rörande valet av innehåll för favoritlistor på Internet, litteraturförteckningar, prenumerationer på elektroniska nyhetsbrev mm. Innebörden i punkt 1 är att En mäklare/ säljare ska ha sådana kunskaper i liv- eller skadeförsäkring så att hon kan utreda en presumtiv kunds behov av försäkringsskydd samt kunna föreslå lämpliga försäkringslösningar för att tillgodose dessa behov. En mäklare/säljare måste vara noggrann och pliktmedveten, ha integritet och vara serviceinriktad. Ett misstag i försäkringsskyddet kan få förödande konsekvenser för kunden. En mäklare/säljare behöver ha en egen inre drivkraft för att i tid hitta lösningar på kundens problem. En skadereglerare ska ha sådana kunskaper att hon med skadeanmälan och försäkringsvillkor, som underlag kan begära in den kompletterande utredning som behövs för att bedöma vilken rätt till ersättning som en kund har vid ett inträffat skadefall. En skadereglerare måste vara serviceinriktad, måste kunna förhandla och ha en god människokännedom. Då kunden inte alltid har rätt till den ersättning han förväntar sig krävs förmåga att motivera negativa beslut så att kunden ändå känner sig nöjd med skaderegleringen. En försäkringshandläggare, av annat slag än som nämnts ovan, ska ha sådana kunskaper att hon kan assistera någon av de ovannämnda funktionerna med t ex administration av försäkringar och skadeutbetalningar, marknadsplanering och produktutveckling. Det kräver ett brett frösäkringskunnande och förmåga att arbeta i team med de som har de avgörande kundkontakterna. Att kunna leverera på utsatt tid krävs för att teamet ska kunna lösa sin uppgift.

3 3 5 Huvudsaklig uppläggning och organisation av utbildningen och lärandet i arbetet samt omfattningen av utbildningens olika delar. Termin 1 All utbildning är skolförlagd. Dock görs studiebesök hos LIA-platser m fl. Termin 2 Efter 2 veckors skolförlagd utbildning införs LIA-förlagd utbildning 2 av 5 dagar per vecka. Resterande tid är skolförlagd utbildning. Terminen avslutas med 2 veckor skolförlagd utbildning. Termin 3 Efter 2 veckors skolförlagd utbildning införs LIA-förlagd utbildning 2 av 5 dagar per vecka. Resterande tid är skolförlagd utbildning. Terminen avslutas med 2 veckor skolförlagd utbildning. Termin 4 Efter 1 veckas skolförlagd utbildning införs LIA-förlagd utbildning 4 av 5 dagar per vecka. Resterande tid är skolförlagd utbildning. Terminen avslutas med 2 veckor skolförlagd utbildning. Den skolförlagda utbildningen består av föreläsningar och grupparbeten runt mer svårförståeliga ämnesområden förberedda av deltagarna genom självstudier av litteratur, aktuell debatt mm. I anslutning till utbildningen genomförs studiebesök. Under sista terminens skolförlagda utbildning ingår en studieresa utomlands. Den LIA-förlagda utbildningen består dels av deltagande i företagsspecifika arbetsplatsseminarier och handlett arbete i olika funktioner. En plan för arbetet utarbetas av varje LIAplats och rapporteras till ledningsgruppen. Arbetslivets krav och normer ska genomsyra utbildningen. Det innebär bl a att man måste tillgodogöra sig ett synsätt där var och en bidrar efter egen förmåga och att man samverkar för att lösa den gemensamma uppgiften att alla ska uppnå målen för denna yrkesutbildning. Hur detta ska uppnås kommer att diskuteras med alla engagerade intressenter. En annan grundläggande tankegång är att de metoder som används ska stimulera till ett livslångt lärande. Det sker bl a genom en kurs i omvärldsbevakning som genomförs med praktiska tillämpningar under hela utbildningstiden genom organiserad tidningsläsning, kundundersökningar, bevakning av radio- och TV-program av intresse, prenumeration på elektroniska nyhetsbrev från t ex Finansinspektionen, bevakning av ny lagstiftning mm. Omvärldsbevakningen syftar också till att medvetandegöra deltagarna om att dagens trender kommer att påverka framtida yrkesuppgifter. Särskilt uppmärksamhet ska röra entreprenörskap och internationalisering. Det kommer bl a att ta sig i uttryck att deltagarna själva med stöd av tillgängliga resurser planerar, genomför och utvärderar ett avslutningsseminarium i slutet av tredje terminen och där överskottet går till att finansiera studieresor utomlands för deltagarna. Deltagarna ska utbilda sig till ett yrke inom försäkring. Därför ingår kunskap om olika försäkringslösningar som en viktig del i kursen, men också kunskap om vilka alternativ som finns till försäkring och hur kundens totala kostnader för riskhantering och försäkring kan minskas. De flesta yrken inom försäkring innebär kundkontakt samt arbete i grupp.

4 4 Kommunikation och teamträning ingår därför som viktiga moment. För att förstå hur försäkring fungerar idag och kommer att fungera i framtiden så måste man ha kunskaper i juridik, ekonomi, organisation, engelska mm. Kunskaper och färdigheter skaffar man sig genom att pröva på, reflektera över och redovisa erfarenheter från olika arbetsuppgifter, traditionella lärarledda studier, litteraturstudier, omvärldsbevakning, egna utredningar, projektarbete mm. Försäkringsmarknaden är stadd i stark förändring bl a genom högt utnyttjande av modern IT. I en sådan miljö måste man behärska sökning och lagring av elektroniskt lagrad information och hur man bygger upp nätverk av resurspersoner. Inte bara för sin egen skull utan också för att det höjer värdet av arbetsgivarens intellektuella kapital. Tillgången på tekniska hjälpmedel i form av datorer med internetanslutning är god i anslutning till de lokaler där lärarledd undervisning bedrivs och på platsen för lärande i arbete (LIA). Deltagarna rekommenderas skaffa tillgång till datorer i närhet av sin hemmiljö för att kunna följa diskussioner vid självstudier eller för egna sökningar. Under de första tre terminerna är utbildningen gemensam, även om mindre uppgifter kan vara riktade mot deltagarnas speciella intresseområden. Under den fjärde terminen sker en inriktning mot antingen en allmänt hållen handläggarutbildning eller en av två specialinriktningar mot säljare/mäklare respektive skadereglerare. Merparten av den fjärde terminen handlar om självstudier och lärarlett projektarbete inom den egna specialiteten samtidigt med ett mer omfattande LIA. Under den första terminen kommer tonvikten att läggas på grundläggande försäkringskunskap, omvärldsbevakning, datautbildning, informationssökning och val av platser för LIA. Datautbildningen tar sikte på att uppnå nivån för det europeiska datakörkortet och för att underlätta inskolningen för den arbetsplatsförlagda utbildningen. Inom datautbildningen, men också inom andra områden, är det sannolikt att enstaka deltagare redan har de kunskaper som avsnittet förmedlar. Denna olikhet kommer att utnyttjas inom andra delkursers avsnitt som rör teamutveckling, arbete i projekt mm. IT-utbildningen innehåller mer än data t ex tekniska hjälpmedel för informationsspridning. Kommunikation och Försäkringsengelska och internationella relationer läses jämnt fördelat under de tre första terminerna. Samtidigt som det är färdigheter som efterfrågas i arbetslivet är det färdigheter som behöver tillämpas under utbildningstiden. Kursen Försäkring läses under hela utbildningstiden och förläggs alltefter utbildningens gång mer och mer till LIA, där också en viss specialisering sker. Ekonomikursen koncentreras till termin 1 och juridikkursen på motsvarande sätt till termin 2 och 3. Under termin 3 genomför de studerande ett projektarbete med anknytning till LIA och kursen Organisation och medarbetarskap. Försäkringsbranschen har i många år genom självreglering och myndighetskrav definierat vilka kompetenskrav som kan ställas på olika befattningshavare. Dessa kompetenskrav har ständigt utvecklats så att de stämmer överens med verklighetens krav. Kraven har både en teoretisk aspekt och en färdighetsaspekt. Denna skolförlagda utbildning följer dessa krav varvid en verklighetsförankring uppnås vad avser teoretiskt innehåll. Vad avser färdighets-

5 5 träning så sker den dels i den skolförlagda utbildningen t ex genom föredragningar av egna rapporter och rollspel i kundsituationer inom bl a ämnet kommunikation och information Integreringen mellan skolförlagd och LIA-utbildning uppnås genom att deltagarna ska studera olika funktioner på LIA-platsen och avrapportera dem till deltagarna i den skolförlagda utbildningen. Det kan handla om att t ex redogöra för hur distributionen av försäkring är organiserad och avrapportera det inom ämnet organisation och medarbetarskap eller att inom ämnet juridik studera hur det juridiska arbetet fungerar på LIA-platsen och avrapportera det skriftligen och muntligen till övriga deltagare i den skolförlagda delen. Integrationen stöds av att kontaktpersoner på LIA-platserna informeras om utbildningen och att de är involverade som lärare, studiebesöksvärdar eller andra resurspersoner. Ett första informationsmöte är inplanerat Studiebesök kommer att ske på alla LIA-platser under hösten. Inför det kommer alla LIA-platser att inbjudas till ett gemensamt informationsmöte med deltagarna under hösten En tid efter det att LIA-arbetet påbörjas kommer alla LIA-platser att besökas av kursledningen. 6 Inriktningen av lärandet i arbetet (LIA) Säkerställandet av LIA-platser sker före utbildningsstart genom rekrytering från kursledningens sida av lämpliga samarbetspartners med vana av trainees/praktikanter och engagemang i personalutvecklingsfrågor. Inför den avslutande terminen får deltagare en mer påverkande roll i det att han/hon själv förväntas undersöka arbetsmarknaden och söka upp arbetsplatser av intresse. För den som inte klarar detta på egen hand assisterar utbildningsanordnaren så att lämplig praktikplats garanteras. Den arbetsplatsförlagda utbildningen kommer att äga rum vid olika skeden i utbildningen, dels tidigt, och då i form av gruppvisa besök på olika arbetsplatser med avrapportering till övriga deltagare, under termin 2 och 3 under c a 30% och mot slutet av utbildningen till c a 70%. Arbetslivets medverkan i utbildningen säkerställs genom att Svenska Försäkringsföreningen, Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation, Sveriges Försäkringsmäklares Förening och ett antal företag ställer sig bakom ansökan och har anmält intresse att ta emot deltagare för LIA. Under termin 1 består LIA av en bred undersökning av olika arbetsmöjligheter i försäkring. Denna individuella undersökning ligger sedan till grund för deltagarens önskemål och mottagande företags fördelning av platser för LIA. Processen liknar en vanlig platsansökan och rekrytering och deltagaren kommer att stödjas av träning i andra kurser t ex Kommunikation med hjälp att presentera sig själv muntligen och skriftligen i form av en CV. Utgångspunkten är bl a en mall-cv som visar vilka meriter en försäkringsanställd på sikt bör sträva efter. Deltagarna får söka sig till max 3 LIA-företag och LIA-företagen får intervju max 3 deltagare för varje LIA-plats. Våra erfarenheter hittills är att så gott som samtliga på egen hand har kunnat få en LIA-plats de själva valt att söka sig till och att LIA-företaget har fått en deltagare som de har valt själva. Endast i undantagsfall har kursledningen behövt medverka aktivt för att en LIA-plats ska säkras. Under termin 2 och 3 kommer LIA att bestå av handledning så att deltagaren kan lära sig klara av konkreta arbetsuppgifter samt genomförande av sådana arbetsuppgifter på 2-3 olika enheter i företaget. Deltagaren ska delta i arbetsgruppens möten och få särskild information om andra enheters/påverkan på och av deltagarens sätt att utföra arbetsuppgiften.

6 6 Under termin 4 har deltagaren valt en speciell inriktning och LIA består då i ett alltmer självständigt agerande samt handledning rörande ett omfattande projektarbete efterfrågat av arbetslivet. Det kan t ex röra en genomgång av riktlinjer för riskbedömning, en utredning av hur en viss skadesituation i trafiken ska regleras, en analys av en viss kundtyps behov av pensionssparande. Varje företag har en särskilt utsedd ansvarig person som, i samråd med utbildningsanordnaren och deltagaren, ska utarbeta en plan för LIA och handleda deltagaren så att LIA fungerar så effektivt som möjligt. Under den fjärde terminen tillträder deltagaren en ny arbetsplats för LIA som han själv har sökt och fått. Mottagarens krav ska i stort överensstämma med de krav på personlighet som kan ställas vid en anställning. Därigenom ökar chanserna för att deltagarens eget val av karriärväg stämmer överens med arbetslivets uppfattning av hans/hennes utvecklingsmöjligheter och därmed framtida anställningsbarhet. Efter den sista LIA-perioden infaller 2 KY-poäng skolförlagd utbildning i form av utvärderingar, avrapporteringar och examinationer. Kontakten med deltagarna under LIA-perioden sker dels genom den skolförlagda delen av utbildningen som inledningsvis bedrivs 2-3 dagar per vecka parallellt med LIA-utbildningen. Under LIA-perioden besöker utbildningsanordnaren LIA-platsen vid behov och minst 1 gång per termin för samtal med deltagare och den ansvarige på LIA-platsen. Samtalen följer en mall och sker i ett samtalsklimat som ska underlätta för deltagaren att framföra och ta emot konstruktiv kritik.

7 7 7. Kursplaner och mål för kurser/huvudmoment Utbildningen innehåller en huvudkurs i försäkring och delkurser som ska stödja förståelsen hur försäkring fungerar. Under den fjärde terminen väljer man en specifik inriktning mot Mäklare/Säljare, Skadereglerare eller Handläggare: Huvudkurs Försäkring Delkurs Ekonomi Försäkringsengelska och internationella relationer IT i försäkring Juridik Kundkommunikation och information Omvärldsbevakning Organisation och medarbetarskap Projektledning och projektarbete Alternativ inriktning termin 4: Mäklare/säljare Skadereglerare Handläggare 7 KY-poäng 7 KY-poäng 5 KY-poäng 4 KY-poäng 5 KY-poäng 5 KY-poäng 4 KY-poäng 3 KY-poäng 7,5 KY-poäng 5 KY-poäng 5 KY-poäng 5 KY-poäng LIA-period 1 termin 2 knappt 30% Försäkring LIA1 IT i försäkring LIA 1 Projektledning och projektarbete LIA 1 LIA-period 2 termin 3 drygt 30% Försäkring LIA 2 IT i försäkring LIA 2 Projektledning och projektarbete LIA 2 LIA-period 3 termin 4 ca 70% Alternativ inriktning termin 4: Mäklare/säljare LIA Skadereglerare LIA Handläggare LIA 5,5 KY-poäng fördelat enligt nedan 4 KY-poäng 1 KY-poäng 0,5 KY-poäng 7 KY-poäng fördelat enligt nedan 4 KY-poäng 1 KY-poäng 2 KY-poäng 15 KY-poäng enligt nedan 15 KY-poäng 15 KY-poäng 15 KY-poäng Se bilagda kursplaner

8 8 Kursplan: Försäkring KY-poäng: 7 Mål: Kursen skall ge grundläggande kunskaper om försäkringsmarknadens möjligheter att tillfredsställa privatpersoners och företags behov av riskfinansiering och sparande. Kursen skall vidare ge grundläggande kunskaper i sak- och personförsäkring samt ge en orientering om bank- och försäkringsbranschernas struktur, de förutsättningar som gäller för verksamheten samt dess roll i samhället Efter genomgången kurs förväntas den studerande Kunna redogöra för försäkringens idé och försäkringsmarknadens roll i samhället Kunna redogöra för hur samhällets försäkringsskydd påverkar den privata försäkringsmarknaden Kunna analysera en privatpersons försäkringsbehov och ge förslag på lämpliga försäkringslösningar både när det gäller sak- och personförsäkringar Kunna analysera ett företags risksituation och föreslå lämpliga metoder för skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder samt lämpliga försäkringslösningar eller alternativa riskfinansieringslösningar Kunna analysera ett företags och dess anställdas behov av pensionsförsäkringslösningar samt föreslå lämpliga lösningar Kunna redogöra för hur försäkring marknadsförs och hur försäkringsavtal ingås Kunna reglera en enklare skada Kunna redogöra för prissättning av olika försäkringstjänster Kunna redogöra för de olika aktörer som finns på den svenska försäkringsmarknaden och hur dessa arbetar Kunna redogöra för hur olika intressenter påverkar försäkringsmarknaden Kommentar: Försäkring är utbildningens huvudämne. Alla övriga ämnen är i princip stödämnen för att man ska förstå hur försäkring fungerar och hur man i praktiken sköter ett arbete som försäkringsmäklare/säljare, skadereglerare eller självständig handläggare. Den skolförlagda delen tar upp grundläggande teorier och vanligt förekommande försäkringsvillkor och tariffmodeller.

9 9 Kursplan: Ekonomi KY-poäng: 7 Mål Deltagarna ska förstå samspelet mellan försäkring, kunder och samhälle i ekonomiska frågor. Utifrån detta perspektiv ska deltagaren ges insikt om privatpersonens kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska planering, företagarens behov av skydd för sin resultat- och balansräkning och samhällets reglering av försäkringsmarknaden genom specifika regler för försäkringsbolag. Efter genomgångens kurs ska deltagarna kunna redogöra för privatpersonens övergripande behov av och förmåga att köpa skadeoch personförsäkringar kunna redogöra för hur skattesystemet påverkar produktutformning och kundens val av försäkringslösning kunna redogöra för företagarens behov av riskfinansiering och hur ersättning beräknas vid en brand-, inbrotts- eller avbrottsskada kunna redogöra för hur samhällets ekonomi påverkar och påverkas av försäkring kunna redogöra för i vilka bolagsformer försäkringsföretag kan verka kunna redogöra för grunderna i ett försäkringsbolags finansförvaltning kunna redogöra för hur den internationella ekonomin påverkar svenska försäkringslösningar Kommentar: Kursen innehåller en kort repetition av relevanta delar av gymnasiets Företagsekonomi B, genomgångar av försäkringsspecifika problem samt en kurs på universitetsnivå rörande finansmarknadens ekonomi. Syftet är bl a att stödja utbildningens avsnitt om beräkning av personskadeersättning och avbrottsförsäkring samt hur försäkring ingår som ett led i kundens ekonomiska planering inför ett val av försäkringslösning.

10 10 Kursplan: Försäkringsengelska och internationella relationer KY-poäng: 5 Mål Kursen ska stödja övriga kurser i deltagarens sökande och spridning av information bl a genom att parallellt med utbildningen på svenska behandla liknande ämnen på engelska. Efter genomgången kurs förväntas den studerande Kunna söka och lagra relevant engelsk information från Internet Kunna läsa och förstå enkla villkorstexter och annan försäkringsinformation på engelska Kunna skriva enkla affärsbrev, korta meddelanden, fax o dyl. med hjälp av under kursen elektroniskt lagrade standardformuleringar Kunna muntligen beskriva olika försäkringsfrågor på engelska med stöd av egna sammanställda manuskript och OH-bilder Kunna beskriva hur kulturella skillnader kan överbryggas i uppbyggnaden av internationella relationer Kunna delta i planering av en arbets- eller studieresa utomlands Kommentar: För att förstå försäkringsbranschens utveckling i ett stadium av ökad internationalisering bör man följa med vad som händer genom att skapa sig goda vanor i omvärldsbevakning. På Internet finns enorma mängder försäkringsinformation som kan vara svår att förstå genom de facktermer som används och genom att försäkringslösningarna ser annorlunda ut. Genom att under hela utbildningstiden följa utvecklingen på Internet så bör var och en kunna ta sig över den tröskel som det kan innebära att tillgodogöra sig information på ett främmande språk. Genom den tekniska utvecklingen har möjligheten till nätverksbyggande underlättats med kollegor från andra länder. Kursen ska stimulera till sådant nätverksbyggande med hjälp av kunskaper inhämtade i kursen IT i försäkring.

11 11 Kursplan: IT i försäkring KY-poäng: 4 Mål Kursen skall ge eleven förmåga att hantera individuella tekniska hjälpmedel som är vanligt förekommande i försäkringsbranschen. Kursen ska också ge deltagarna en förståelse för hur olika administrativa rutiner påverkar och påverkas av försäkringsprodukternas utformning, lagstiftning och tillgängliga programvaror för att deltagaren därigenom snabbt ska kunna anpassa sig till företagsindividuella IT-miljöer. Kursen syftar också till att underlätta deltagarens IT-användning i utbildningen i sin helhet. Efter genomgången kurs skall eleven kunna använda program för ordbehandling, kalkyl, databashantering, bildframställning och presentationer motsvarande kraven för ECDL kunna ge exempel på hur ett nätverk är uppbyggt och hur man arbetar i ett sådant lägga upp en struktur för filhantering kunna redogöra för hur kringutrustning såsom skrivare, scanner, modem, CD-spelare, datorprojektorer etc. fungerar och samverkar med övrig apparatur och kunna använda sig av sådan utrustning kunna redogöra för vilka krav som ställs av den offentliga makten och andra intressenter i fråga om datasäkerhet, integritetsskydd, behörighet mm kunna redogöra för innehållet i rådande lagstiftning inom dataområdet kunna söka och selektera information i olika databaser med olika sökverktyg kunna lagra information för framtida bruk kunna förstå och utnyttja de möjligheter som datakommunikation erbjuder vara medveten om hur datorer påverkar dagens arbetsmiljö och hur olika skaderisker kan elimineras och begränsas kunna hantera vanligt förekommande kommunikations-, informations- och dokumentationshjälpmedel såsom telefon, fax, videokamera, videobandspelare, ljudbandspelare, digitalkamera, bärbar dator mm. Kommentar Kursen är inriktad på färdighetsträning på individuell nivå med inslag av studiebesök och egna utredningar om hur praktisk tillämpning ser ut på olika arbetsplatser och i kundkontakter.

12 12 Kursplan: Juridik KY-poäng: 5 Mål Juridik är läran om rättsreglernas tillkomst och tillämpning. Kursens huvudsakliga mål är att ge deltagarna färdigheter att identifiera det juridiska problemet i en given situation och färdigheter att söka reda på den information som krävs för att lämna ett förslag på åtgärder. Kursen skall därvid vara ett stöd till övriga utbildningar inom försäkring. Kursen skall också ge fördjupade praktiska kunskaper inom det vida spektrum av juridiska områden som berör försäkring med koncentration på avtals-, skadestånds-, arvs-, familje-, skatte- och försäkringsrätt. Efter genomgången kurs förväntas den studerande Hur ett demokratiskt samhälle styrs bl a genom utövande av offentlig makt, debatt och upplysning Kunna redogöra för rättsreglernas tillkomst Kunna redogöra för hur man på ett systematiskt sätt följer rättsutvecklingen inom försäkringsbranschen och ge exempel från den arbetsplatsförlagda utbildningen Kunna hitta relevanta rättsregler på Internet och/eller ett bibliotek för att kunna lämna förslag på tolkning av rättsreglerna rörande ett givet praktiskt problem Kunna redogöra för de viktigaste rättsreglerna inom avtals-, skadestånds-, arvs-, familje-, skatte- och försäkringsrätt Kunna redogöra för var man hittar rättsregler inom t ex socialförsäkrings-, fastighets-, konsument-, och marknadsrätt och andra områden med anknytning till försäkring Kunna redogöra för samhällets stöd för konfliktlösning Kunna redogöra för hur det juridiska arbetet är organiserat är organiserat i branschen och några av företagen för den arbetsplatsförlagda utbildningen Kommentar Kursen genomförs då deltagarna redan kommit i kontakt med detaljregler i t ex konsumentförsäkringslagen eller trafikskadelagen. Avsikten är då att träna deltagaren att själv hitta gällande rättsregler för att lösa ett aktuellt problem genom sökningar i databaser på t ex Internet eller i traditionella bibliotek. Deltagaren ska också studera och rapportera till hela gruppen hur det juridiska arbetet är organiserat på den arbetsplatsförlagda utbildningen.

13 13 Kursplan: Kundkommunikation och information KY-poäng: 5 Mål Kursen skall ge deltagarna kunskaper om att olikheter mellan människors personligheter gör att vi förstår och tolkar information på olika sätt. Kursen skall ge deltagarna fördjupade teoretiska referensramar kring kommunikation i olika sammanhang (arbetsgrupp, avdelning, företag). Kursen skall förmedla kunskaper i argumentations- och sammanträdesteknik tillsammans med en orientering om konflikthantering och konflikters uppkomst. Vidare skall kursen ge eleven kunskaper om hur man producerar riktad information med hjälp av modern teknik. Efter genomgången kurs förväntas den studerande Kunna analysera olika kommunikationssituationer, utforma budskap och välja lämpligt medium, beroende på syfte och mottagare Kunna redogöra för varför information tolkas olika, av olika människor Kunna finna, strukturera, sammanfatta och redigera information samt presentera denna muntligt och skriftligt på ett intresseväckande sätt Kunna analysera en argumentation och själv argumentera på ett övertygande sätt Ha kunskaper om de psykologiska processerna i en förhandling och kunna förbereda och genomföra en sådan Ha kunskaper om grundläggande sammanträdesteknik Kunna planera och framställa informationsmaterial med hjälp av modern datateknik Kunna söka information i olika informationskällor Kunna redogöra för branschens etiska regler Kommentar Social- och kommunikativ kompetens är en allt mer eftertraktad egenskap i dagens arbetsliv. Den som förstår hur han skall anpassa budskapet, såväl inåt i arbetsgruppen, som utåt mot kunder och avnämare, blir en attraktiv kraft för många arbetsgivare.

14 14 Kursplan: Omvärldsbevakning KY-poäng: 4 Mål Kursen skall vara ett stöd till övriga utbildningar inom försäkring och fortlöpande ta upp dagsaktuella händelser och företeelser på ett strukturerat sätt. Efter genomgången kurs förväntas den studerande Kunna redogöra för grundläggande teorier rörande omvärldsbevakning Kunna redogöra för hur försäkringsföretag arbetar med omvärldsbevakning på olika nivåer och omvärldsbevakningens betydelse för affärsutvecklingen Kunna söka och hitta relevant information i massmedia, databaser mm och i och genom sitt personliga nätverk Kunna analysera och kritiskt granska insamlad information Kunna omformulera informationen och distribuera den till en identifierad målgrupp Kommentar Under hela utbildningen så kommer nyheter och dagsaktuella företeelser att tas upp till diskussion utifrån deltagargruppens perspektiv. Informationsinsamlingen sker genom att deltagarna kommer att läsa tidningar, tidskrifter, lyssna på radio- och TV-program, prenumerera på elektroniska nyhetsbrev, delta i gratisseminarier och föreläsningar, studiebesök, genomföra intervjuer för attitydundersökningar, individuella projektarbeten mm. Insamlad information ska analyseras på självstudietid och avrapporteras i backspeglar varje dag på skolförlagd utbildning. Dokumentationen kommer att samlas gemensamt för kursen och utgöra underlag för presentationer av typen året som gick.

15 15 Kursplan: Organisation och medarbetarskap KY-poäng 3 Mål Kursen syftar till att ge en teoretisk och praktisk referensram för de organisatoriska och samarbetsrelaterade villkoren som gäller generellt på svenska arbetsplatser. Vidare syftar kursen till att deltagaren skall veta vilka krav man normalt kan ställa på en arbetsgivare, samt vad man som medarbetare normalt ska bidra med för att organisationen ska fungera bra och utvecklas i takt med kontinuerliga förändringar. Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren: Kunna redogöra för hur visionsarbete går till Kunna utforma en affärsidé Kunna redogöra för olika organisationsmodeller inom finansföretagen Kunna redogöra för hur beslutsfattande sker på olika nivåer i företaget Kunna redogöra för olika teorier när det gäller ledarstilar Kunna redogöra för hur en bra arbetsgrupp bör vara sammansatt Kunna ha en uppfattning om vad medarbetarskap innebär Kunna redogöra för elementära grupprocesser Kunna ge exempel på den psykosociala arbetsmiljöns betydelse Kunna utforma en checklista för kontroll av arbetsmiljö Kunna övergripande redogöra för de lagar inom arbetsrätten och arbetsmiljön som är relevanta för försäkringsföretags och deras kundföretags verksamhet Kunna hitta och distribuera väl avvägd information om hur arbetsskador kan undvikas i såväl det egna som i kundföretagens verksamhet Kommentar: Förståelsen för hur en organisation är uppbyggd och hur och varför beslut tas, gör att den enskilde medarbetaren kan fokusera på sina arbetsuppgifter. Denna förståelse bidrar till produktivitet och motverkar utbrändhet.

16 16 Kursplan: Projektledning och projektarbete KY-poäng: 7,5 Mål Kursen syftar till att deltagarna skall få sätta egna mål (eller tolka givna målsättningar). Vidare skall deltagarna kunna planera, genomföra och utvärdera projekt. Kursen skall utveckla förmågan att samla, bearbeta och redovisa information på ett systematiskt sätt Kursen skall ge deltagarna en orientering i ledarskap och hur man kan sätta samman en arbetsgrupp. Kursen skall ge kunskaper om olika metoder att genomföra olika slag av undersökningar och utredningar. Projektarbetet skall fördjupa den studerandes kunskaper inom ett specifikt område Efter genomgången kurs ska den studerande Kunna fungera som delprojektledare inför slutseminarium under termin 3 Kunna genomföra och redovisa planering av projektarbeten med problembeskrivning, eventuell arbetsfördelning, uppdelning i delprojekt, tidsplan, etc. Självständigt kunna utforma olika typer av enkäter eller intervjuer och samla in relevanta data Kunna ge exempel på hur urvalsmetoder och felkällor kring urval, bortfall och frågeformuleringar kan påverka undersökningens resultat Kunna presentera undersökningar på ett systematiskt sätt med redovisning av bakgrund, syfte, tolkningar, avgränsningar och arbetsmetoder Kunna upprätta och följa en projektbudget, samt koppla ett entreprenöriellt perspektiv till det egna projektarbetet Kunna resonera kring start av tänkt affärsområde knutet till praktikplatsen Kommentar Under den skolförlagda delen kommer målet för den teoretiska utbildningen att vara att stödja deltagarnas arbete med ett slutseminarium under termin 3. Slutseminariet syftar till att belysa morgondagens arbetsmarknad i försäkring. Ett ev. överskott av seminariet går till elevaktiviteter t ex en studieresa, vilket syftar till att stärka deltagarens entreprenörsanda och förståelse för företagandets villkor. Genom att själv medverka i ett stort projektarbetes alla faser tränas deltagarna att reflektera över egna erfarenheter och teoriernas tillämplighet i praktisk verksamhet. Under den arbetsplatsförlagda utbildningen tilldelas deltagarna mindre uppgifter i form av projektarbeten kopplade till LIA-platsens verksamhet.

17 17 Kursplan: Mäklare/säljare KY-poäng: 5 Mål Efter kursen ska deltagaren ha uppnått den grundläggande kunskaps-, attityd- och färdighetsnivå som försäkringsbranschen och Finansinspektionen av tradition kräver för den som självständigt ska agera som Säljare - Mäklare. Deltagarna ska också förstå hur deras verksamhet påverkar hela affärsrelationen med kunden och samhällets uppfattning av branschen i sin helhet. Efter genomgångens kurs ska deltagarna kunna redogöra för hur distribution av försäkring sker i olika steg från identifiering av försäkringsbehov till försäkringsavtal. kunna redogöra för hur försäkringsvillkoret ska tolkas i en given situation Kunna redogöra för hur skaderegleringsarbete och utbetalningsrutiner fungerar kunna samla in och analysera den information som behövs för att analysera behov av riskfinansiering och sparande kunna förhandla med försäkringsgivare och andra för ett utforma en kundanpassad tjänst (vanligtvis en försäkring) till ett fördelaktigt pris kunna fatta beslut om vilka alternativ som ska föreslås kunden samt argumentera för dessa kunna redogöra för försäkringsbranschens etiska regler och hur de ska tillämpas i individuella situationer kunna redogöra för hur misstänka bedrägeriförsök ska hanteras kunna redogöra för hur moms- och annan skattehantering samt annan uppgiftsskyldighet ska skötas Kommentar: Utbildningen består av miniseminarier, studieresa, kunskapskontroll och ett examensarbete. Självstudier av bl a litteratur är ett väsentligt inslag. Målbeskrivningen för de båda delarna är identisk med den skillnaden att den arbetsplatsförlagda utbildningen tar sikte på interna rutiner och instruktioner medan den skolförlagda utbildningen tar sikte på att ge deltagaren en bild av hur branschen som helhet agerar i aktuella frågor. Delar av utbildningen samkörs med utbildningen till alternativa specialinriktningar.

18 18 Kursplan: Skadereglerare KY-poäng: 5 Mål Efter kursen ska deltagaren ha uppnått den kunskaps-, attityd- och färdighetsnivå som försäkringsbranschen av tradition kräver för den som självständigt ska agera som skadereglerare. Deltagarna ska också förstå hur skadereglering och skadereglerarens kundkontakt påverkar hela affärsrelationen med kunden och samhällets uppfattning av branschen i sin helhet. Efter genomgångens kurs ska deltagarna kunna redogöra för hur skadeadministrationens olika steg fungerar från anmälan av skada till utbetalning. kunna redogöra för hur försäkringsvillkoret ska tolkas i en given skadesituation kunna redogöra för hur arbetet med försäljning av försäkring fungerar och vilka förväntningar det skapar på skaderegleringsarbetet kunna samla in och analysera den information som behövs för att beräkna försäkringsersättningen i vanligt förekommande skadesituationer kunna förhandla med verkstäder, byggnadsbolag, försäkringskassan och andra för att minimera kostnaderna för återgärder efter en skada kunna fatta beslut om korrekt försäkringsersättning och kunna kommunicera detta till kunden på ett för kunden acceptabelt sätt kunna redogöra för försäkringsbranschens etiska regler och hur de ska tillämpas i individuella situationer kunna redogöra för hur misstänka bedrägeriförsök ska hanteras kunna redogöra för hur moms- och annan skattehantering samt annan uppgiftsskyldighet ska skötas Kommentar: Utbildningen består av miniseminarier, studieresa, kunskapskontroll och ett examensarbete. Självstudier av bl a litteratur är ett väsentligt inslag. Målbeskrivningen för de båda delarna är identisk med den skillnaden att den arbetsplatsförlagda utbildningen tar sikte på interna rutiner och instruktioner medan den skolförlagda utbildningen tar sikte på att ge deltagaren en bild av hur branschen som helhet agerar i aktuella frågor. Delar av utbildningen samkörs med utbildningen till alternativa specialinriktningar.

19 19 Kursplan: Handläggare KY-poäng: 5 Mål Efter kursen ska deltagaren ha uppnått den kunskaps-, attityd- och färdighetsnivå som vald detaljarbetsuppgift kräver. Deltagarna ska också förstå vilka generella regler som gäller för en försäkringshandläggare och hur handläggarens agerande påverkar hela affärsrelationen med kunden och samhällets uppfattning av branschen i sin helhet. Efter genomgångens kurs ska deltagarna kunna redogöra för hur ett ärende administreras från försäkringsbolagets första kontakt tills dess annan handläggare eller kunden har fått ett besked som grundas på försäkringshandläggarens arbete kunna redogöra för hur interna och offentliga detaljregler för arbetsuppgiften ska tolkas i en given situation; t ex tariffer, riskbedömningsmanualer, sekretesslagstiftning kunna samla in och analysera den information som behövs för att lösa vanligt förekommande arbetsuppgifter kunna redogöra för försäkringsbranschens etiska regler och hur de ska tillämpas i individuella situationer kunna redogöra för hur misstänka bedrägeriförsök ska hanteras kunna redogöra för hur moms- och annan skattehantering samt annan uppgiftsskyldighet ska skötas Kommentar: Utbildningen består av miniseminarier, studieresa, kunskapskontroll och ett examensarbete. Självstudier av bl a litteratur är ett väsentligt inslag. Målbeskrivningen för de båda delarna är identisk med den skillnaden att den arbetsplatsförlagda utbildningen tar sikte på interna rutiner och instruktioner medan den skolförlagda utbildningen tar sikte på att ge deltagaren en bild av hur branschen som helhet agerar i aktuella frågor. Delar av utbildningen samkörs med utbildningen till alternativa specialinriktningar.

20 20 Kursplan för LIA-period 1 LIA-perioden sker växelvis med den skolförlagda utbildningen under 2-3 dagar per vecka med start i början av termin 2. Utbildningen består av kurserna Försäkring på LIA 1, IT i Försäkring på LIA 1 och Projektledning och projektarbete på LIA 1.

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p Kurser Fjäll- och friluftsteknik Ledarskap och projektledning Lärande i arbete Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete Aktivitetsturism 2 Natur och miljö Sjukvård

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till:

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande på Språkvetarprogrammet vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken är en poänggivande del inom Språkvetarprogrammets kandidatexamen

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Handels- och administrationsprogrammet (HA) ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt. Efter examen

Läs mer

Praktik på Handelsprogrammet i Gy11

Praktik på Handelsprogrammet i Gy11 Praktik på Handelsprogrammet i Gy11 Hösten 2013 kommer den första årskurs tre göra praktik (arbetsplatsförlagt lärande = apl) i Gy11. De stora förändringarna är att praktiken blir mer styrd då kurserna

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn

Lärande i arbete LIA. Mål. LIA 1, 20p termin 1. UTBILDNING INOM YRKESHÖGSKOLA Vårdadministratör medicinsk sekreterare Kristinehamn Lärande i arbete LIA Poäng: 100p Kursen LIA ska ge praktiska erfarenheter inom patientrelaterad dokumentation, vårdadministrativa datorsystem och datasäkerhet. Kursen ska också ge förståelse för och kunskap

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress

Praktikantens namn: Praktikantens personnummer: Praktiktid; från: till: Praktikorganisationen Namn på organisationen: Adress A V T A L F Ö R P R A K T I K för studerande vid Institutionen för moderna språk, Uppsala universitet. Praktiken omfattar 20 veckor vilket motsvarar 30 hp. Praktiken skall genomföras enligt beskrivningen

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna

Läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK 14000 000495389 Läroplaner 1990:102 Läroplan för kommunal och statlig utbildning för vuxna 1990-12-05 SO fastställer med stöd av vuxenutbildningsförordningen (SFS 1985:288

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Eleven beskriver översiktligt branscher, yrken, arbetsuppgifter, organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde.

Eleven beskriver översiktligt branscher, yrken, arbetsuppgifter, organisationsformer och verksamhetsformer inom valt verksamhetsområde. APL-matris Ämne/kurs Mål Ex på arbetsuppgifter inom APL kopplat mot centralt innehåll Handel/ handel specialisering handels- och tjänstesektorn Plocka upp varor, fronta, larma, prismärka, kassaarbete,

Läs mer

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle

PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten PSPB13, Kurs 3: Människan i livsloppsperspektiv, 32,5 högskolepoäng Course 3: Lifespan Development, 32.5 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21.

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Bodil Larsson, tfn 13 55 23 Riktlinjer för Kompetensutveckling inkl regler för fritidsstudier Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Syfte Vi ska

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Behörighetsgivande kurs i svenska 30 högskolepoäng Höstterminen 2015 1 (14) Innehåll Välkommen till Behörighetsgivande kurs i svenska, 30

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 80 KY-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 80 KY-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 80 KY-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRS280 Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt, 30 högskolepoäng Law of the Welfare State in Practice (Law Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2014-03-01

Läs mer

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 EKTORPSRINGEN Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 Område Jag... reflektion Exempel: Jag... 1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö 1 skapar en positiv atmosfär

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN

GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN GYMNASIEINGENJÖREN I PRAKTIKEN Ämnet gymnasieingenjören i praktiken behandlar ingenjörsmässiga arbetsmetoder, färdigheter och förhållningssätt. Det omfattar också ledarskap, projektledning, grupprocesser,

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Internationella Handelshögskolan i Jönköping Internationella Handelshögskolan i Jönköping Till vårterminen 2008 erbjuds nu fyra kurser vilka studenter kan ansöka till: Projektledning 15hp (7,5hp+7,5hp) Marknadsföring 7,5hp Organisation och Ledarskap

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning

KF9 KURSPLAN. Konstnärlig fördjupning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola Konstnärlig fördjupning KURSPLAN 1 år Umeå Konstskola 1 Utbildningen är ettårig med syfte att utveckla den studerandes förmåga att utarbeta, fördjupa och genomföra en konstnärlig idé. Den ger kompetens att söka till högre studier

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel

Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan kring ämnen på ett högskoleförberedande program ett exempel Läroplanen för gymnasieskolan lyfter fram vikten av att eleverna ska kunna välja studie- och yrkesinriktning

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation

Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Tillsyn, kvalitetsgranskning samt information om ny föreskrift för studiedokumentation Inger Nordahl, Rafal Tomaszewski och Anne Christensen Stockholm 2016-04-07 Studiedokumentation Studiedokumentation

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD32, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Kursplan: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald tel Kursansvarig:

Kursplan: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald tel Kursansvarig: Kursplan: Kursens namn: Kursansvarig: Omfattning: Mål: Examination: Tentamenspliktigt: Litteratur: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald applique@telia.com, tel. 0703 325 400 10 Poäng

Läs mer

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1

Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 1 Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 Lära känna ett yrke sida 2 ELEVSIDA Lär känna ett yrke ÅRSKURS: Gymnasiet KURSER: Svenska 1 OMFATTNING: 2-3 lektionstimmar

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD31, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN

HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN HUSBYGGNAD SPECIALYRKEN Ämnet husbyggnad specialyrken behandlar olika arbetstekniker inom valt specialyrke, från planering och utförande till det att objektet är färdigt att användas. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Golfbanemanagement 55-60 hp

Golfbanemanagement 55-60 hp 55-60 hp Varför denna utbildnings förändring? Golfsektor ställer högre krav på anläggningarna Som CM ska man kunna vara med och utveckla golfen vilket kräver bättre teoretiska kunskaper Myndigheterna ställer

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15

Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Information om LIA för Yh-utbildningen Produktionsutveckling 400p, YhProd6-15 Flödesschema över utbildningen Beskrivning och upplägg för lärande i arbete, LiA Lärande i arbete består av fyra LiA-kurser

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson Utbildning Humanistisk behandlingspedagog Distansutbildning. Individuellt upplägg där vi validerar förvärvad kunskap hos de studerande och därefter skräddarsyr en utbildning på 40-80 veckor. Vid fullföljd

Läs mer

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet FÖRETAGSHÄLSOVÅRD I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Företagshälsovårdens kärnverksamhet ligger inom områdena fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt hälsa och arbetslivsinriktad

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Kunskapskrav, sid 1 [6] för kursen entreprenörskap, 100 p

Kunskapskrav, sid 1 [6] för kursen entreprenörskap, 100 p Kunskapskrav, sid 1 [6] Betyg E Betyg C Betyg A Entreprenörskap Du redogör, med hjälp av några exempel, översiktligt för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen.

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007

VÅR SYN PÅ. Lärande i arbete inom KY. Arbetslivet och LIA. Utformning av LIA. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Maj 2007 Lärande i arbete inom KY Lärande i arbete (LIA) är en viktig framgångsfaktor för KYkonceptet. Rätt hanterad är LIA en av

Läs mer

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte

PLÅTSLAGERI. Ämnets syfte PLÅTSLAGERI Ämnet plåtslageri behandlar grundläggande planering och genomförande av plåtslageriarbeten. Det behandlar arbetsmetoder inom såväl byggnads- som ventilationsplåtslageri. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör.

efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: en god inblick till de branscher som evenemangsproducentutbildningen berör. Kursplan EPU TERMIN 1 1. Introduktion - Teambuilding - Gruppdynamik och processer efter genomgånget kursmoment ska den studerande ha: Kursmomentets mål är att leda till ökad självkännedom och gruppens

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng Project Management, 30 credits Kurskod: TPRG10 Fastställd av: VD 2011-06-17 Reviderad av: Utbildningschef 2014-06-09 Gäller fr.o.m.: 2014-08-01 Version: 3

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Försäkringsförmedlaren

Försäkringsförmedlaren Sida 1 av 6 Försäkringsförmedlaren - din partner på försäkringsmarknaden Sida 2 av 6 Vad är en försäkringsförmedlare? Med försäkringsförmedling avses att yrkesmässigt: lägga fram och förslå försäkringsavtal

Läs mer

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete

Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB INFORMATION OM HANDLEDARUTBILDNING Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete Motsvarande 45 högskolepoäng Det är en yrkeskompetens i sig

Läs mer

Bedömningsunderlag LIA 40p (1:a perioden) DUVO 13 ht 2014

Bedömningsunderlag LIA 40p (1:a perioden) DUVO 13 ht 2014 Bedömningsunderlag LIA 40p (1:a perioden) DUVO 13 ht 2014 Den studerandes namn Personnummer Demensspecialiserad undersköterska 200 p Skellefteå Utbildning/Ort Ulla-Carin Renström Utbildningsledare Mål

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEKNIK Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter,

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Sid 1 (6) Civilekonomprogrammet med internationell inriktning International Business Program Omfattning: 240 högskolepoäng Examen: Efter genomgånget utbildningsprogram kan studenten efter ansökan erhålla

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.

Kursen ges som obligatorisk kurs inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA54, Socialt arbete: Verksamhetsförlagd utbildning, praktik och teori, 30 högskolepoäng Social Work: Internship, Practice and Theory, 30 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography

Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography GÖTEBORGS UNIVERSITET Konstnärliga fakultetsnämnden Högskolan för fotografi Utbildningsplan Utbildning: Kandidatutbildning i fri konst med inriktning mot fotografi Bachelor of Art in Photography Examen:

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Studie- och yrkesvägledning i undervisningen Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. I en vid definition innefattar studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Bedömningsunderlag LIA 1

Bedömningsunderlag LIA 1 Bedömningsunderlag LIA 1 Namn Bedömningsskala Studenten har svårt för att klara moment trots upprepad muntlig och konkret (visuell) handledning. Handledaren behöver aktivt delta i alla moment som avses.

Läs mer

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar

Läs mer