2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB"

Transkript

1 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning Kvalificerad yrkesutbildning Försäkring mäklare/säljare, skadereglerare och handläggare, 80 KY-poäng. 2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare Organisation: Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB, utbildningsanordnare Adress: Holländargatan 22, Stockholm Kontaktperson: Olof Engfeldt Telefon: , Fax: E-postadress: Organisationsnummer: Danderyds Gymnasium, samarbetspartner European Insurance Law Institute, Stockholms universitet, samarbetspartner Humatek AB, samarbetspartner 3 Ledningsgrupp Sammansättningen av ledningsgruppen har skett med utgångspunkt från uppgiften och enligt KY-myndighetens krav samt för att kunna uppnå synergier till nytta för utbildningen. De medverkande i ledningsgruppen representerar både yngre och äldre medarbetare, personer som arbetar med att attrahera ungdomar till jobb i försäkring, specialister inom olika yrken; mäklare, skadereglerare, handläggare, specialister inom olika försäkringsklasser; livförsäkring och skadeförsäkring. Medlemmarna har valts så att de har en sådan position att de kan anvisa andra resurser vid behov. Ledningsgruppen för utbildningen består av: Olof Engfeldt, Vd, BICON, utbildningsanordnare Maria Wersäll, Biträdande rektor, Danderyds Gymnasium, offentligt skolväsende Bill Dufwa, Professor, European Insurance Law Institute, Stockholms universitet, högskolan Elisabeth Ankarcrona, Vice Vd, Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation, arbetsliv Carina Olofsson, personalansvarig, If Skadeförsäkring, arbetsliv Eva S Pettersson, personalchef Max Matthiessen Liv & finansmäklare, arbetsliv Klas Pettersson, försäkringshandläggare SUSAB Tennant Insurance Group och tidigare deltagare, arbetsliv Kari Rahkonen, Business Area Manager, Skandia, arbetsliv Representanter för de studerande: 1 ordinarie samt 1 adjungerad utses efter första antagningen

2 2 4 Utbildningens övergripande mål De studerande skall efter avslutad utbildning 1. Ha uppnått de kompetenskrav som Finansinspektionen och försäkringsbranschen själv ställer på de som arbetar som försäkringssäljare, försäkringsmäklare, skadereglerare eller annan självständigt arbetande handläggare. Måluppfyllelsen mäts genom skriftliga prov, muntliga redogörelser, ett examensarbete och deltagarens sätt att hantera kund- och arbetskamratrelationer under kurstid och på den arbetsplatsförlagda utbildningen. 2. Ha utvecklat en effektiv individuell metod för omvärldsbevakning och livslångt lärande Måluppfyllelsen mäts genom individuell uppföljning av deltagarens förmåga att samla in och redogöra för information som insamlas under såväl kursen Omvärldsbevakning som på den arbetsplatsförlagda utbildningen 3. Ha skaffat sig förståelse för företagandets villkor och grundläggande kompetens att genomföra kommersiellt lönsamma projekt. Måluppfyllelsen mäts genom attitydbedömningar på den arbetsplatsförlagda utbildningen, i flera av delkurserna och av engagemang och delaktighet i projektarbeten inklusive det självfinansierade seminariet under termin Ha skaffat sig ett nätverk av resurspersoner som stöd för framtida problemlösning och yrkesutveckling Måluppfyllelsen mäts genom observationer under lektioner och under den arbetsplatsförlagda utbildningen samt uppföljning av uppbyggnaden av deltagarens adresslista eller motsvarande 5. Ha byggt upp en individuell vägbeskrivning till egna eller öppna databaser för att på egen hand lättare kunna lösa framtida problem Måluppfyllelsen mäts genom observationer i projektarbeten och genom att intervjua deltagaren rörande valet av innehåll för favoritlistor på Internet, litteraturförteckningar, prenumerationer på elektroniska nyhetsbrev mm. Innebörden i punkt 1 är att En mäklare/ säljare ska ha sådana kunskaper i liv- eller skadeförsäkring så att hon kan utreda en presumtiv kunds behov av försäkringsskydd samt kunna föreslå lämpliga försäkringslösningar för att tillgodose dessa behov. En mäklare/säljare måste vara noggrann och pliktmedveten, ha integritet och vara serviceinriktad. Ett misstag i försäkringsskyddet kan få förödande konsekvenser för kunden. En mäklare/säljare behöver ha en egen inre drivkraft för att i tid hitta lösningar på kundens problem. En skadereglerare ska ha sådana kunskaper att hon med skadeanmälan och försäkringsvillkor, som underlag kan begära in den kompletterande utredning som behövs för att bedöma vilken rätt till ersättning som en kund har vid ett inträffat skadefall. En skadereglerare måste vara serviceinriktad, måste kunna förhandla och ha en god människokännedom. Då kunden inte alltid har rätt till den ersättning han förväntar sig krävs förmåga att motivera negativa beslut så att kunden ändå känner sig nöjd med skaderegleringen. En försäkringshandläggare, av annat slag än som nämnts ovan, ska ha sådana kunskaper att hon kan assistera någon av de ovannämnda funktionerna med t ex administration av försäkringar och skadeutbetalningar, marknadsplanering och produktutveckling. Det kräver ett brett frösäkringskunnande och förmåga att arbeta i team med de som har de avgörande kundkontakterna. Att kunna leverera på utsatt tid krävs för att teamet ska kunna lösa sin uppgift.

3 3 5 Huvudsaklig uppläggning och organisation av utbildningen och lärandet i arbetet samt omfattningen av utbildningens olika delar. Termin 1 All utbildning är skolförlagd. Dock görs studiebesök hos LIA-platser m fl. Termin 2 Efter 2 veckors skolförlagd utbildning införs LIA-förlagd utbildning 2 av 5 dagar per vecka. Resterande tid är skolförlagd utbildning. Terminen avslutas med 2 veckor skolförlagd utbildning. Termin 3 Efter 2 veckors skolförlagd utbildning införs LIA-förlagd utbildning 2 av 5 dagar per vecka. Resterande tid är skolförlagd utbildning. Terminen avslutas med 2 veckor skolförlagd utbildning. Termin 4 Efter 1 veckas skolförlagd utbildning införs LIA-förlagd utbildning 4 av 5 dagar per vecka. Resterande tid är skolförlagd utbildning. Terminen avslutas med 2 veckor skolförlagd utbildning. Den skolförlagda utbildningen består av föreläsningar och grupparbeten runt mer svårförståeliga ämnesområden förberedda av deltagarna genom självstudier av litteratur, aktuell debatt mm. I anslutning till utbildningen genomförs studiebesök. Under sista terminens skolförlagda utbildning ingår en studieresa utomlands. Den LIA-förlagda utbildningen består dels av deltagande i företagsspecifika arbetsplatsseminarier och handlett arbete i olika funktioner. En plan för arbetet utarbetas av varje LIAplats och rapporteras till ledningsgruppen. Arbetslivets krav och normer ska genomsyra utbildningen. Det innebär bl a att man måste tillgodogöra sig ett synsätt där var och en bidrar efter egen förmåga och att man samverkar för att lösa den gemensamma uppgiften att alla ska uppnå målen för denna yrkesutbildning. Hur detta ska uppnås kommer att diskuteras med alla engagerade intressenter. En annan grundläggande tankegång är att de metoder som används ska stimulera till ett livslångt lärande. Det sker bl a genom en kurs i omvärldsbevakning som genomförs med praktiska tillämpningar under hela utbildningstiden genom organiserad tidningsläsning, kundundersökningar, bevakning av radio- och TV-program av intresse, prenumeration på elektroniska nyhetsbrev från t ex Finansinspektionen, bevakning av ny lagstiftning mm. Omvärldsbevakningen syftar också till att medvetandegöra deltagarna om att dagens trender kommer att påverka framtida yrkesuppgifter. Särskilt uppmärksamhet ska röra entreprenörskap och internationalisering. Det kommer bl a att ta sig i uttryck att deltagarna själva med stöd av tillgängliga resurser planerar, genomför och utvärderar ett avslutningsseminarium i slutet av tredje terminen och där överskottet går till att finansiera studieresor utomlands för deltagarna. Deltagarna ska utbilda sig till ett yrke inom försäkring. Därför ingår kunskap om olika försäkringslösningar som en viktig del i kursen, men också kunskap om vilka alternativ som finns till försäkring och hur kundens totala kostnader för riskhantering och försäkring kan minskas. De flesta yrken inom försäkring innebär kundkontakt samt arbete i grupp.

4 4 Kommunikation och teamträning ingår därför som viktiga moment. För att förstå hur försäkring fungerar idag och kommer att fungera i framtiden så måste man ha kunskaper i juridik, ekonomi, organisation, engelska mm. Kunskaper och färdigheter skaffar man sig genom att pröva på, reflektera över och redovisa erfarenheter från olika arbetsuppgifter, traditionella lärarledda studier, litteraturstudier, omvärldsbevakning, egna utredningar, projektarbete mm. Försäkringsmarknaden är stadd i stark förändring bl a genom högt utnyttjande av modern IT. I en sådan miljö måste man behärska sökning och lagring av elektroniskt lagrad information och hur man bygger upp nätverk av resurspersoner. Inte bara för sin egen skull utan också för att det höjer värdet av arbetsgivarens intellektuella kapital. Tillgången på tekniska hjälpmedel i form av datorer med internetanslutning är god i anslutning till de lokaler där lärarledd undervisning bedrivs och på platsen för lärande i arbete (LIA). Deltagarna rekommenderas skaffa tillgång till datorer i närhet av sin hemmiljö för att kunna följa diskussioner vid självstudier eller för egna sökningar. Under de första tre terminerna är utbildningen gemensam, även om mindre uppgifter kan vara riktade mot deltagarnas speciella intresseområden. Under den fjärde terminen sker en inriktning mot antingen en allmänt hållen handläggarutbildning eller en av två specialinriktningar mot säljare/mäklare respektive skadereglerare. Merparten av den fjärde terminen handlar om självstudier och lärarlett projektarbete inom den egna specialiteten samtidigt med ett mer omfattande LIA. Under den första terminen kommer tonvikten att läggas på grundläggande försäkringskunskap, omvärldsbevakning, datautbildning, informationssökning och val av platser för LIA. Datautbildningen tar sikte på att uppnå nivån för det europeiska datakörkortet och för att underlätta inskolningen för den arbetsplatsförlagda utbildningen. Inom datautbildningen, men också inom andra områden, är det sannolikt att enstaka deltagare redan har de kunskaper som avsnittet förmedlar. Denna olikhet kommer att utnyttjas inom andra delkursers avsnitt som rör teamutveckling, arbete i projekt mm. IT-utbildningen innehåller mer än data t ex tekniska hjälpmedel för informationsspridning. Kommunikation och Försäkringsengelska och internationella relationer läses jämnt fördelat under de tre första terminerna. Samtidigt som det är färdigheter som efterfrågas i arbetslivet är det färdigheter som behöver tillämpas under utbildningstiden. Kursen Försäkring läses under hela utbildningstiden och förläggs alltefter utbildningens gång mer och mer till LIA, där också en viss specialisering sker. Ekonomikursen koncentreras till termin 1 och juridikkursen på motsvarande sätt till termin 2 och 3. Under termin 3 genomför de studerande ett projektarbete med anknytning till LIA och kursen Organisation och medarbetarskap. Försäkringsbranschen har i många år genom självreglering och myndighetskrav definierat vilka kompetenskrav som kan ställas på olika befattningshavare. Dessa kompetenskrav har ständigt utvecklats så att de stämmer överens med verklighetens krav. Kraven har både en teoretisk aspekt och en färdighetsaspekt. Denna skolförlagda utbildning följer dessa krav varvid en verklighetsförankring uppnås vad avser teoretiskt innehåll. Vad avser färdighets-

5 5 träning så sker den dels i den skolförlagda utbildningen t ex genom föredragningar av egna rapporter och rollspel i kundsituationer inom bl a ämnet kommunikation och information Integreringen mellan skolförlagd och LIA-utbildning uppnås genom att deltagarna ska studera olika funktioner på LIA-platsen och avrapportera dem till deltagarna i den skolförlagda utbildningen. Det kan handla om att t ex redogöra för hur distributionen av försäkring är organiserad och avrapportera det inom ämnet organisation och medarbetarskap eller att inom ämnet juridik studera hur det juridiska arbetet fungerar på LIA-platsen och avrapportera det skriftligen och muntligen till övriga deltagare i den skolförlagda delen. Integrationen stöds av att kontaktpersoner på LIA-platserna informeras om utbildningen och att de är involverade som lärare, studiebesöksvärdar eller andra resurspersoner. Ett första informationsmöte är inplanerat Studiebesök kommer att ske på alla LIA-platser under hösten. Inför det kommer alla LIA-platser att inbjudas till ett gemensamt informationsmöte med deltagarna under hösten En tid efter det att LIA-arbetet påbörjas kommer alla LIA-platser att besökas av kursledningen. 6 Inriktningen av lärandet i arbetet (LIA) Säkerställandet av LIA-platser sker före utbildningsstart genom rekrytering från kursledningens sida av lämpliga samarbetspartners med vana av trainees/praktikanter och engagemang i personalutvecklingsfrågor. Inför den avslutande terminen får deltagare en mer påverkande roll i det att han/hon själv förväntas undersöka arbetsmarknaden och söka upp arbetsplatser av intresse. För den som inte klarar detta på egen hand assisterar utbildningsanordnaren så att lämplig praktikplats garanteras. Den arbetsplatsförlagda utbildningen kommer att äga rum vid olika skeden i utbildningen, dels tidigt, och då i form av gruppvisa besök på olika arbetsplatser med avrapportering till övriga deltagare, under termin 2 och 3 under c a 30% och mot slutet av utbildningen till c a 70%. Arbetslivets medverkan i utbildningen säkerställs genom att Svenska Försäkringsföreningen, Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation, Sveriges Försäkringsmäklares Förening och ett antal företag ställer sig bakom ansökan och har anmält intresse att ta emot deltagare för LIA. Under termin 1 består LIA av en bred undersökning av olika arbetsmöjligheter i försäkring. Denna individuella undersökning ligger sedan till grund för deltagarens önskemål och mottagande företags fördelning av platser för LIA. Processen liknar en vanlig platsansökan och rekrytering och deltagaren kommer att stödjas av träning i andra kurser t ex Kommunikation med hjälp att presentera sig själv muntligen och skriftligen i form av en CV. Utgångspunkten är bl a en mall-cv som visar vilka meriter en försäkringsanställd på sikt bör sträva efter. Deltagarna får söka sig till max 3 LIA-företag och LIA-företagen får intervju max 3 deltagare för varje LIA-plats. Våra erfarenheter hittills är att så gott som samtliga på egen hand har kunnat få en LIA-plats de själva valt att söka sig till och att LIA-företaget har fått en deltagare som de har valt själva. Endast i undantagsfall har kursledningen behövt medverka aktivt för att en LIA-plats ska säkras. Under termin 2 och 3 kommer LIA att bestå av handledning så att deltagaren kan lära sig klara av konkreta arbetsuppgifter samt genomförande av sådana arbetsuppgifter på 2-3 olika enheter i företaget. Deltagaren ska delta i arbetsgruppens möten och få särskild information om andra enheters/påverkan på och av deltagarens sätt att utföra arbetsuppgiften.

6 6 Under termin 4 har deltagaren valt en speciell inriktning och LIA består då i ett alltmer självständigt agerande samt handledning rörande ett omfattande projektarbete efterfrågat av arbetslivet. Det kan t ex röra en genomgång av riktlinjer för riskbedömning, en utredning av hur en viss skadesituation i trafiken ska regleras, en analys av en viss kundtyps behov av pensionssparande. Varje företag har en särskilt utsedd ansvarig person som, i samråd med utbildningsanordnaren och deltagaren, ska utarbeta en plan för LIA och handleda deltagaren så att LIA fungerar så effektivt som möjligt. Under den fjärde terminen tillträder deltagaren en ny arbetsplats för LIA som han själv har sökt och fått. Mottagarens krav ska i stort överensstämma med de krav på personlighet som kan ställas vid en anställning. Därigenom ökar chanserna för att deltagarens eget val av karriärväg stämmer överens med arbetslivets uppfattning av hans/hennes utvecklingsmöjligheter och därmed framtida anställningsbarhet. Efter den sista LIA-perioden infaller 2 KY-poäng skolförlagd utbildning i form av utvärderingar, avrapporteringar och examinationer. Kontakten med deltagarna under LIA-perioden sker dels genom den skolförlagda delen av utbildningen som inledningsvis bedrivs 2-3 dagar per vecka parallellt med LIA-utbildningen. Under LIA-perioden besöker utbildningsanordnaren LIA-platsen vid behov och minst 1 gång per termin för samtal med deltagare och den ansvarige på LIA-platsen. Samtalen följer en mall och sker i ett samtalsklimat som ska underlätta för deltagaren att framföra och ta emot konstruktiv kritik.

7 7 7. Kursplaner och mål för kurser/huvudmoment Utbildningen innehåller en huvudkurs i försäkring och delkurser som ska stödja förståelsen hur försäkring fungerar. Under den fjärde terminen väljer man en specifik inriktning mot Mäklare/Säljare, Skadereglerare eller Handläggare: Huvudkurs Försäkring Delkurs Ekonomi Försäkringsengelska och internationella relationer IT i försäkring Juridik Kundkommunikation och information Omvärldsbevakning Organisation och medarbetarskap Projektledning och projektarbete Alternativ inriktning termin 4: Mäklare/säljare Skadereglerare Handläggare 7 KY-poäng 7 KY-poäng 5 KY-poäng 4 KY-poäng 5 KY-poäng 5 KY-poäng 4 KY-poäng 3 KY-poäng 7,5 KY-poäng 5 KY-poäng 5 KY-poäng 5 KY-poäng LIA-period 1 termin 2 knappt 30% Försäkring LIA1 IT i försäkring LIA 1 Projektledning och projektarbete LIA 1 LIA-period 2 termin 3 drygt 30% Försäkring LIA 2 IT i försäkring LIA 2 Projektledning och projektarbete LIA 2 LIA-period 3 termin 4 ca 70% Alternativ inriktning termin 4: Mäklare/säljare LIA Skadereglerare LIA Handläggare LIA 5,5 KY-poäng fördelat enligt nedan 4 KY-poäng 1 KY-poäng 0,5 KY-poäng 7 KY-poäng fördelat enligt nedan 4 KY-poäng 1 KY-poäng 2 KY-poäng 15 KY-poäng enligt nedan 15 KY-poäng 15 KY-poäng 15 KY-poäng Se bilagda kursplaner

8 8 Kursplan: Försäkring KY-poäng: 7 Mål: Kursen skall ge grundläggande kunskaper om försäkringsmarknadens möjligheter att tillfredsställa privatpersoners och företags behov av riskfinansiering och sparande. Kursen skall vidare ge grundläggande kunskaper i sak- och personförsäkring samt ge en orientering om bank- och försäkringsbranschernas struktur, de förutsättningar som gäller för verksamheten samt dess roll i samhället Efter genomgången kurs förväntas den studerande Kunna redogöra för försäkringens idé och försäkringsmarknadens roll i samhället Kunna redogöra för hur samhällets försäkringsskydd påverkar den privata försäkringsmarknaden Kunna analysera en privatpersons försäkringsbehov och ge förslag på lämpliga försäkringslösningar både när det gäller sak- och personförsäkringar Kunna analysera ett företags risksituation och föreslå lämpliga metoder för skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder samt lämpliga försäkringslösningar eller alternativa riskfinansieringslösningar Kunna analysera ett företags och dess anställdas behov av pensionsförsäkringslösningar samt föreslå lämpliga lösningar Kunna redogöra för hur försäkring marknadsförs och hur försäkringsavtal ingås Kunna reglera en enklare skada Kunna redogöra för prissättning av olika försäkringstjänster Kunna redogöra för de olika aktörer som finns på den svenska försäkringsmarknaden och hur dessa arbetar Kunna redogöra för hur olika intressenter påverkar försäkringsmarknaden Kommentar: Försäkring är utbildningens huvudämne. Alla övriga ämnen är i princip stödämnen för att man ska förstå hur försäkring fungerar och hur man i praktiken sköter ett arbete som försäkringsmäklare/säljare, skadereglerare eller självständig handläggare. Den skolförlagda delen tar upp grundläggande teorier och vanligt förekommande försäkringsvillkor och tariffmodeller.

9 9 Kursplan: Ekonomi KY-poäng: 7 Mål Deltagarna ska förstå samspelet mellan försäkring, kunder och samhälle i ekonomiska frågor. Utifrån detta perspektiv ska deltagaren ges insikt om privatpersonens kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska planering, företagarens behov av skydd för sin resultat- och balansräkning och samhällets reglering av försäkringsmarknaden genom specifika regler för försäkringsbolag. Efter genomgångens kurs ska deltagarna kunna redogöra för privatpersonens övergripande behov av och förmåga att köpa skadeoch personförsäkringar kunna redogöra för hur skattesystemet påverkar produktutformning och kundens val av försäkringslösning kunna redogöra för företagarens behov av riskfinansiering och hur ersättning beräknas vid en brand-, inbrotts- eller avbrottsskada kunna redogöra för hur samhällets ekonomi påverkar och påverkas av försäkring kunna redogöra för i vilka bolagsformer försäkringsföretag kan verka kunna redogöra för grunderna i ett försäkringsbolags finansförvaltning kunna redogöra för hur den internationella ekonomin påverkar svenska försäkringslösningar Kommentar: Kursen innehåller en kort repetition av relevanta delar av gymnasiets Företagsekonomi B, genomgångar av försäkringsspecifika problem samt en kurs på universitetsnivå rörande finansmarknadens ekonomi. Syftet är bl a att stödja utbildningens avsnitt om beräkning av personskadeersättning och avbrottsförsäkring samt hur försäkring ingår som ett led i kundens ekonomiska planering inför ett val av försäkringslösning.

10 10 Kursplan: Försäkringsengelska och internationella relationer KY-poäng: 5 Mål Kursen ska stödja övriga kurser i deltagarens sökande och spridning av information bl a genom att parallellt med utbildningen på svenska behandla liknande ämnen på engelska. Efter genomgången kurs förväntas den studerande Kunna söka och lagra relevant engelsk information från Internet Kunna läsa och förstå enkla villkorstexter och annan försäkringsinformation på engelska Kunna skriva enkla affärsbrev, korta meddelanden, fax o dyl. med hjälp av under kursen elektroniskt lagrade standardformuleringar Kunna muntligen beskriva olika försäkringsfrågor på engelska med stöd av egna sammanställda manuskript och OH-bilder Kunna beskriva hur kulturella skillnader kan överbryggas i uppbyggnaden av internationella relationer Kunna delta i planering av en arbets- eller studieresa utomlands Kommentar: För att förstå försäkringsbranschens utveckling i ett stadium av ökad internationalisering bör man följa med vad som händer genom att skapa sig goda vanor i omvärldsbevakning. På Internet finns enorma mängder försäkringsinformation som kan vara svår att förstå genom de facktermer som används och genom att försäkringslösningarna ser annorlunda ut. Genom att under hela utbildningstiden följa utvecklingen på Internet så bör var och en kunna ta sig över den tröskel som det kan innebära att tillgodogöra sig information på ett främmande språk. Genom den tekniska utvecklingen har möjligheten till nätverksbyggande underlättats med kollegor från andra länder. Kursen ska stimulera till sådant nätverksbyggande med hjälp av kunskaper inhämtade i kursen IT i försäkring.

11 11 Kursplan: IT i försäkring KY-poäng: 4 Mål Kursen skall ge eleven förmåga att hantera individuella tekniska hjälpmedel som är vanligt förekommande i försäkringsbranschen. Kursen ska också ge deltagarna en förståelse för hur olika administrativa rutiner påverkar och påverkas av försäkringsprodukternas utformning, lagstiftning och tillgängliga programvaror för att deltagaren därigenom snabbt ska kunna anpassa sig till företagsindividuella IT-miljöer. Kursen syftar också till att underlätta deltagarens IT-användning i utbildningen i sin helhet. Efter genomgången kurs skall eleven kunna använda program för ordbehandling, kalkyl, databashantering, bildframställning och presentationer motsvarande kraven för ECDL kunna ge exempel på hur ett nätverk är uppbyggt och hur man arbetar i ett sådant lägga upp en struktur för filhantering kunna redogöra för hur kringutrustning såsom skrivare, scanner, modem, CD-spelare, datorprojektorer etc. fungerar och samverkar med övrig apparatur och kunna använda sig av sådan utrustning kunna redogöra för vilka krav som ställs av den offentliga makten och andra intressenter i fråga om datasäkerhet, integritetsskydd, behörighet mm kunna redogöra för innehållet i rådande lagstiftning inom dataområdet kunna söka och selektera information i olika databaser med olika sökverktyg kunna lagra information för framtida bruk kunna förstå och utnyttja de möjligheter som datakommunikation erbjuder vara medveten om hur datorer påverkar dagens arbetsmiljö och hur olika skaderisker kan elimineras och begränsas kunna hantera vanligt förekommande kommunikations-, informations- och dokumentationshjälpmedel såsom telefon, fax, videokamera, videobandspelare, ljudbandspelare, digitalkamera, bärbar dator mm. Kommentar Kursen är inriktad på färdighetsträning på individuell nivå med inslag av studiebesök och egna utredningar om hur praktisk tillämpning ser ut på olika arbetsplatser och i kundkontakter.

12 12 Kursplan: Juridik KY-poäng: 5 Mål Juridik är läran om rättsreglernas tillkomst och tillämpning. Kursens huvudsakliga mål är att ge deltagarna färdigheter att identifiera det juridiska problemet i en given situation och färdigheter att söka reda på den information som krävs för att lämna ett förslag på åtgärder. Kursen skall därvid vara ett stöd till övriga utbildningar inom försäkring. Kursen skall också ge fördjupade praktiska kunskaper inom det vida spektrum av juridiska områden som berör försäkring med koncentration på avtals-, skadestånds-, arvs-, familje-, skatte- och försäkringsrätt. Efter genomgången kurs förväntas den studerande Hur ett demokratiskt samhälle styrs bl a genom utövande av offentlig makt, debatt och upplysning Kunna redogöra för rättsreglernas tillkomst Kunna redogöra för hur man på ett systematiskt sätt följer rättsutvecklingen inom försäkringsbranschen och ge exempel från den arbetsplatsförlagda utbildningen Kunna hitta relevanta rättsregler på Internet och/eller ett bibliotek för att kunna lämna förslag på tolkning av rättsreglerna rörande ett givet praktiskt problem Kunna redogöra för de viktigaste rättsreglerna inom avtals-, skadestånds-, arvs-, familje-, skatte- och försäkringsrätt Kunna redogöra för var man hittar rättsregler inom t ex socialförsäkrings-, fastighets-, konsument-, och marknadsrätt och andra områden med anknytning till försäkring Kunna redogöra för samhällets stöd för konfliktlösning Kunna redogöra för hur det juridiska arbetet är organiserat är organiserat i branschen och några av företagen för den arbetsplatsförlagda utbildningen Kommentar Kursen genomförs då deltagarna redan kommit i kontakt med detaljregler i t ex konsumentförsäkringslagen eller trafikskadelagen. Avsikten är då att träna deltagaren att själv hitta gällande rättsregler för att lösa ett aktuellt problem genom sökningar i databaser på t ex Internet eller i traditionella bibliotek. Deltagaren ska också studera och rapportera till hela gruppen hur det juridiska arbetet är organiserat på den arbetsplatsförlagda utbildningen.

13 13 Kursplan: Kundkommunikation och information KY-poäng: 5 Mål Kursen skall ge deltagarna kunskaper om att olikheter mellan människors personligheter gör att vi förstår och tolkar information på olika sätt. Kursen skall ge deltagarna fördjupade teoretiska referensramar kring kommunikation i olika sammanhang (arbetsgrupp, avdelning, företag). Kursen skall förmedla kunskaper i argumentations- och sammanträdesteknik tillsammans med en orientering om konflikthantering och konflikters uppkomst. Vidare skall kursen ge eleven kunskaper om hur man producerar riktad information med hjälp av modern teknik. Efter genomgången kurs förväntas den studerande Kunna analysera olika kommunikationssituationer, utforma budskap och välja lämpligt medium, beroende på syfte och mottagare Kunna redogöra för varför information tolkas olika, av olika människor Kunna finna, strukturera, sammanfatta och redigera information samt presentera denna muntligt och skriftligt på ett intresseväckande sätt Kunna analysera en argumentation och själv argumentera på ett övertygande sätt Ha kunskaper om de psykologiska processerna i en förhandling och kunna förbereda och genomföra en sådan Ha kunskaper om grundläggande sammanträdesteknik Kunna planera och framställa informationsmaterial med hjälp av modern datateknik Kunna söka information i olika informationskällor Kunna redogöra för branschens etiska regler Kommentar Social- och kommunikativ kompetens är en allt mer eftertraktad egenskap i dagens arbetsliv. Den som förstår hur han skall anpassa budskapet, såväl inåt i arbetsgruppen, som utåt mot kunder och avnämare, blir en attraktiv kraft för många arbetsgivare.

14 14 Kursplan: Omvärldsbevakning KY-poäng: 4 Mål Kursen skall vara ett stöd till övriga utbildningar inom försäkring och fortlöpande ta upp dagsaktuella händelser och företeelser på ett strukturerat sätt. Efter genomgången kurs förväntas den studerande Kunna redogöra för grundläggande teorier rörande omvärldsbevakning Kunna redogöra för hur försäkringsföretag arbetar med omvärldsbevakning på olika nivåer och omvärldsbevakningens betydelse för affärsutvecklingen Kunna söka och hitta relevant information i massmedia, databaser mm och i och genom sitt personliga nätverk Kunna analysera och kritiskt granska insamlad information Kunna omformulera informationen och distribuera den till en identifierad målgrupp Kommentar Under hela utbildningen så kommer nyheter och dagsaktuella företeelser att tas upp till diskussion utifrån deltagargruppens perspektiv. Informationsinsamlingen sker genom att deltagarna kommer att läsa tidningar, tidskrifter, lyssna på radio- och TV-program, prenumerera på elektroniska nyhetsbrev, delta i gratisseminarier och föreläsningar, studiebesök, genomföra intervjuer för attitydundersökningar, individuella projektarbeten mm. Insamlad information ska analyseras på självstudietid och avrapporteras i backspeglar varje dag på skolförlagd utbildning. Dokumentationen kommer att samlas gemensamt för kursen och utgöra underlag för presentationer av typen året som gick.

15 15 Kursplan: Organisation och medarbetarskap KY-poäng 3 Mål Kursen syftar till att ge en teoretisk och praktisk referensram för de organisatoriska och samarbetsrelaterade villkoren som gäller generellt på svenska arbetsplatser. Vidare syftar kursen till att deltagaren skall veta vilka krav man normalt kan ställa på en arbetsgivare, samt vad man som medarbetare normalt ska bidra med för att organisationen ska fungera bra och utvecklas i takt med kontinuerliga förändringar. Efter genomgången kurs förväntas kursdeltagaren: Kunna redogöra för hur visionsarbete går till Kunna utforma en affärsidé Kunna redogöra för olika organisationsmodeller inom finansföretagen Kunna redogöra för hur beslutsfattande sker på olika nivåer i företaget Kunna redogöra för olika teorier när det gäller ledarstilar Kunna redogöra för hur en bra arbetsgrupp bör vara sammansatt Kunna ha en uppfattning om vad medarbetarskap innebär Kunna redogöra för elementära grupprocesser Kunna ge exempel på den psykosociala arbetsmiljöns betydelse Kunna utforma en checklista för kontroll av arbetsmiljö Kunna övergripande redogöra för de lagar inom arbetsrätten och arbetsmiljön som är relevanta för försäkringsföretags och deras kundföretags verksamhet Kunna hitta och distribuera väl avvägd information om hur arbetsskador kan undvikas i såväl det egna som i kundföretagens verksamhet Kommentar: Förståelsen för hur en organisation är uppbyggd och hur och varför beslut tas, gör att den enskilde medarbetaren kan fokusera på sina arbetsuppgifter. Denna förståelse bidrar till produktivitet och motverkar utbrändhet.

16 16 Kursplan: Projektledning och projektarbete KY-poäng: 7,5 Mål Kursen syftar till att deltagarna skall få sätta egna mål (eller tolka givna målsättningar). Vidare skall deltagarna kunna planera, genomföra och utvärdera projekt. Kursen skall utveckla förmågan att samla, bearbeta och redovisa information på ett systematiskt sätt Kursen skall ge deltagarna en orientering i ledarskap och hur man kan sätta samman en arbetsgrupp. Kursen skall ge kunskaper om olika metoder att genomföra olika slag av undersökningar och utredningar. Projektarbetet skall fördjupa den studerandes kunskaper inom ett specifikt område Efter genomgången kurs ska den studerande Kunna fungera som delprojektledare inför slutseminarium under termin 3 Kunna genomföra och redovisa planering av projektarbeten med problembeskrivning, eventuell arbetsfördelning, uppdelning i delprojekt, tidsplan, etc. Självständigt kunna utforma olika typer av enkäter eller intervjuer och samla in relevanta data Kunna ge exempel på hur urvalsmetoder och felkällor kring urval, bortfall och frågeformuleringar kan påverka undersökningens resultat Kunna presentera undersökningar på ett systematiskt sätt med redovisning av bakgrund, syfte, tolkningar, avgränsningar och arbetsmetoder Kunna upprätta och följa en projektbudget, samt koppla ett entreprenöriellt perspektiv till det egna projektarbetet Kunna resonera kring start av tänkt affärsområde knutet till praktikplatsen Kommentar Under den skolförlagda delen kommer målet för den teoretiska utbildningen att vara att stödja deltagarnas arbete med ett slutseminarium under termin 3. Slutseminariet syftar till att belysa morgondagens arbetsmarknad i försäkring. Ett ev. överskott av seminariet går till elevaktiviteter t ex en studieresa, vilket syftar till att stärka deltagarens entreprenörsanda och förståelse för företagandets villkor. Genom att själv medverka i ett stort projektarbetes alla faser tränas deltagarna att reflektera över egna erfarenheter och teoriernas tillämplighet i praktisk verksamhet. Under den arbetsplatsförlagda utbildningen tilldelas deltagarna mindre uppgifter i form av projektarbeten kopplade till LIA-platsens verksamhet.

17 17 Kursplan: Mäklare/säljare KY-poäng: 5 Mål Efter kursen ska deltagaren ha uppnått den grundläggande kunskaps-, attityd- och färdighetsnivå som försäkringsbranschen och Finansinspektionen av tradition kräver för den som självständigt ska agera som Säljare - Mäklare. Deltagarna ska också förstå hur deras verksamhet påverkar hela affärsrelationen med kunden och samhällets uppfattning av branschen i sin helhet. Efter genomgångens kurs ska deltagarna kunna redogöra för hur distribution av försäkring sker i olika steg från identifiering av försäkringsbehov till försäkringsavtal. kunna redogöra för hur försäkringsvillkoret ska tolkas i en given situation Kunna redogöra för hur skaderegleringsarbete och utbetalningsrutiner fungerar kunna samla in och analysera den information som behövs för att analysera behov av riskfinansiering och sparande kunna förhandla med försäkringsgivare och andra för ett utforma en kundanpassad tjänst (vanligtvis en försäkring) till ett fördelaktigt pris kunna fatta beslut om vilka alternativ som ska föreslås kunden samt argumentera för dessa kunna redogöra för försäkringsbranschens etiska regler och hur de ska tillämpas i individuella situationer kunna redogöra för hur misstänka bedrägeriförsök ska hanteras kunna redogöra för hur moms- och annan skattehantering samt annan uppgiftsskyldighet ska skötas Kommentar: Utbildningen består av miniseminarier, studieresa, kunskapskontroll och ett examensarbete. Självstudier av bl a litteratur är ett väsentligt inslag. Målbeskrivningen för de båda delarna är identisk med den skillnaden att den arbetsplatsförlagda utbildningen tar sikte på interna rutiner och instruktioner medan den skolförlagda utbildningen tar sikte på att ge deltagaren en bild av hur branschen som helhet agerar i aktuella frågor. Delar av utbildningen samkörs med utbildningen till alternativa specialinriktningar.

18 18 Kursplan: Skadereglerare KY-poäng: 5 Mål Efter kursen ska deltagaren ha uppnått den kunskaps-, attityd- och färdighetsnivå som försäkringsbranschen av tradition kräver för den som självständigt ska agera som skadereglerare. Deltagarna ska också förstå hur skadereglering och skadereglerarens kundkontakt påverkar hela affärsrelationen med kunden och samhällets uppfattning av branschen i sin helhet. Efter genomgångens kurs ska deltagarna kunna redogöra för hur skadeadministrationens olika steg fungerar från anmälan av skada till utbetalning. kunna redogöra för hur försäkringsvillkoret ska tolkas i en given skadesituation kunna redogöra för hur arbetet med försäljning av försäkring fungerar och vilka förväntningar det skapar på skaderegleringsarbetet kunna samla in och analysera den information som behövs för att beräkna försäkringsersättningen i vanligt förekommande skadesituationer kunna förhandla med verkstäder, byggnadsbolag, försäkringskassan och andra för att minimera kostnaderna för återgärder efter en skada kunna fatta beslut om korrekt försäkringsersättning och kunna kommunicera detta till kunden på ett för kunden acceptabelt sätt kunna redogöra för försäkringsbranschens etiska regler och hur de ska tillämpas i individuella situationer kunna redogöra för hur misstänka bedrägeriförsök ska hanteras kunna redogöra för hur moms- och annan skattehantering samt annan uppgiftsskyldighet ska skötas Kommentar: Utbildningen består av miniseminarier, studieresa, kunskapskontroll och ett examensarbete. Självstudier av bl a litteratur är ett väsentligt inslag. Målbeskrivningen för de båda delarna är identisk med den skillnaden att den arbetsplatsförlagda utbildningen tar sikte på interna rutiner och instruktioner medan den skolförlagda utbildningen tar sikte på att ge deltagaren en bild av hur branschen som helhet agerar i aktuella frågor. Delar av utbildningen samkörs med utbildningen till alternativa specialinriktningar.

19 19 Kursplan: Handläggare KY-poäng: 5 Mål Efter kursen ska deltagaren ha uppnått den kunskaps-, attityd- och färdighetsnivå som vald detaljarbetsuppgift kräver. Deltagarna ska också förstå vilka generella regler som gäller för en försäkringshandläggare och hur handläggarens agerande påverkar hela affärsrelationen med kunden och samhällets uppfattning av branschen i sin helhet. Efter genomgångens kurs ska deltagarna kunna redogöra för hur ett ärende administreras från försäkringsbolagets första kontakt tills dess annan handläggare eller kunden har fått ett besked som grundas på försäkringshandläggarens arbete kunna redogöra för hur interna och offentliga detaljregler för arbetsuppgiften ska tolkas i en given situation; t ex tariffer, riskbedömningsmanualer, sekretesslagstiftning kunna samla in och analysera den information som behövs för att lösa vanligt förekommande arbetsuppgifter kunna redogöra för försäkringsbranschens etiska regler och hur de ska tillämpas i individuella situationer kunna redogöra för hur misstänka bedrägeriförsök ska hanteras kunna redogöra för hur moms- och annan skattehantering samt annan uppgiftsskyldighet ska skötas Kommentar: Utbildningen består av miniseminarier, studieresa, kunskapskontroll och ett examensarbete. Självstudier av bl a litteratur är ett väsentligt inslag. Målbeskrivningen för de båda delarna är identisk med den skillnaden att den arbetsplatsförlagda utbildningen tar sikte på interna rutiner och instruktioner medan den skolförlagda utbildningen tar sikte på att ge deltagaren en bild av hur branschen som helhet agerar i aktuella frågor. Delar av utbildningen samkörs med utbildningen till alternativa specialinriktningar.

20 20 Kursplan för LIA-period 1 LIA-perioden sker växelvis med den skolförlagda utbildningen under 2-3 dagar per vecka med start i början av termin 2. Utbildningen består av kurserna Försäkring på LIA 1, IT i Försäkring på LIA 1 och Projektledning och projektarbete på LIA 1.

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning MM Myndigheten för yrl«eshögslcolan Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning Utbildningens namn: Di plomerad I nnovationsutveckla re Ansvarig utbildningsanordnare: Centrum för lnnovation och Entreprenörskap

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden RAPPORT DEN 31 MAJ 2007 DNR 07-4828-000 2007 : 9 Konsumentskyddet på finansmarknaden INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 1. UTGÅNGSPUNKTER 6 1.1 Statens och konsumenternas ansvar 7 1.2 Flera myndigheter

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer