Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala"

Transkript

1 Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala Närvarande: Lydia Springer, Sandra Melander, Catarina Molin, Maria Målqvist, Anna-Lena Persbacke, Lena Axen, Sara Rydqvist, Maj-Lis Andersson, Anna Nilsson, Britt-Inger Pettersson, Margareta Roman, praktikant på SUF-KC Rebecka Fransson samt inbjudan till dagens möte Mariet Ghadimi och Talin Davidiani från TRIS. Dagordningen Kort lägesrapport från alla verksamheter inklusive SUF-KC TRIS (tjejers rätt i samhället) - besök av Mariet Ghadimi och Talin Davidian för att berätta om deras verksamhet (www.tris.se) Gruppverksamhet - för få anmälda, inställd Föräldrar Trots Allt Studiebesöksplaner (Handlingsplan 2013) flyttas till nästa SUF möte Övrigt Kl Konsultation - psykolog Gabriella Holmström (arbetskamrat till Britt Inger Pettersson) Lägesrapport SUF-Kunskapscentrum lämnar information om en SUF-info dag som kommer att hållas den 7 mars. Inbjudan kommer att mailas ut nästa vecka. Konsultationsbrev för konsultation inom SUF-gruppen är klar och denna delas ut. Den kommer också att skickas ut på mail. Sara Rydqvist berättar att habiliteringen har ett samarbete med vård och bildning som resulterar i att de under våren kommer att erbjuda brukare utökad kunskap om sex och samlevnad. Lydia tillägger att temagruppen för föräldrar och funktionshinder på habiliteringen har tagit fram tre informationsbroschyrer som beskriver vad habiliteringen kan erbjuda. Dessa mailas ut till SUF gruppen och kommer även att finnas på SUF-KC:s hemsida inom kort. Katarina Molin beskriver att de upplever kognitiva svårigheter hos föräldrarna oftare idag. Om barnen utreds så är det inte ovanligt att föräldern upptäcker sina egna svårigheter. Anna Nilsson berättar om en omorganisation inom LSS och socialpsykiatrin. 6-7 handläggare ingår i varje team och totalt är det fem team. Inom varje team finns specialister på olika områden. Margareta Roman reflekterar att de ser ökade behov hos familjerna, de får fler uppdrag. Som verksamhet satsar de just nu både på en anknytningsutbildning och på en föräldrautbildning (PYC). Föräldrautbildningen är specifikt inriktad för att stödja föräldrar med kognitiva svårigheter. Maria Målqvist berättar om de tillsammans med SUF-Kunskapscentrum har haft möjlighet att låta sina elever ta hand om Real Care Babies och att de även haft en utökad utbildning om var det innebär att vara föräldrar. Praktikant Rebecka Fransson på SUF-KC har ansvarat för utbildningen och hon berättar att erfarenheter och genomförande av utbildningen dokumenterats och att den kommer att spridas till SUF-gruppen och andra intresserade när den är färdigställd. SUF-gruppen pratar om vikten av mer information om vad ett föräldraskap innebär både bland gymnasiesärskolan och ordinarie gymnasieskolan. Ett förslag på en ingång till skolorna för Real Care Babies är

2 att gå via skolsköterskorna och elevhälsan (tips på kontakt: Christina Stenhammar.) Anna-Lena Persbacke rapporterar om nedskärningar och att det framförallt sparats in på psykologer, kuratorer etc. och det förebyggande arbetet krymper. Britt-Inger Pettersson berättar att Psykiatrins hus öppnar om två månader och att de inom ytterligare några månader ska flytta dit. Lena Axen (MVC) berättar att de nu arbetar med att reviderar sitt basprogram i stödet de erbjuder gravida. De arbetar med handlingsplaner och utbildning i linje med nationella strategier. De ska även arbeta närmare med riktlinjer utifrån barnkonventionen. Lena får frågan om konsultation med SUF-grupper skulle kunna ingå i en handlingsplan och spontant tror hon att det skulle kunna vara möjligt. Maj-Lis Andersson Majlis Andersson är ny enhetschef på Stenhagens familjeenhet och för Familjestödsgruppen (hemterapeuterna). Hon efterträder Barbro Moberg Ketema. Maj-Lis informerar att det var för få anmälda till Trappans gruppverksamhet och att det därför inte kommer att bli någon ny grupp för föräldrar med kognitiva svårigheter nu i vår. Den tidigare gruppen kommer att ha fortsatta träffar som anordnas av Svenska kyrkan, Kaplansgården. Maj-Lis berättar att barnstöd är en ny hemterapeutinsats sedan 2012, det är ett stöd till barn/ungdomar och deras familjer där det bedöms finnas en varaktig problematik hos föräldrarna. Barnstöd kan ges maximalt 15 timmar per vecka och beslutet ska omprövas var sjätte månad. TRIS Mariet och Talin berättar om sitt projekt Tjejers rätt i Samhället och mer specifikt om hur de arbetar med Trippelt Utsatt dvs om hedersrelaterat förtryck och våld Bland ungdomar med intellektuell funktionshinder. Talin och Mariet kommer att hålla i en workshop i anslutning till SUF-Konferensen. Det går kontakta dem för föreläsningar och studiebesök. TRIS får en kopia av medlemslistan för att kunna nå ut med information till alla berörda. Föräldrar trots allt Nu under våren så kommer Lydia och Cathrine Mattson från kontakt och familjehemsenheten att starta en stödgrupp för mammor som fått sina barn placerade i familjehem. Det behövs hjälp från övriga professionella med rekryteringen. Information delas ut samt skickas via mail. Studiebesök Margareta och Sven-Erik arbetar på att sammanställa en stipendieansökan för en studieresa till Holland under hösten Senast i juni väntas besked. Ansökan skall skickas till flera olika fonder. Konsultation Inställd Vid tangentbordet Sandra Melander

3 Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala Fredag 1 mars kl Närvarande: Lydia Springer, Sven-Erik Pistol SUF-KC, Maria Målqvist, Margareta Lundqvist Fyrissksolan, Anna-Lena Persbacke Grundskolan, Maj-Lis Andersson Familjestödsgruppen, Anna Nilsson LSS, Britt-Inger Pettersson Psykiatrin, Margareta Roman, Gunilla Leijer, Per Wallin Nyckelgården, Sara Rydqvist Habiliteringen, Christina Wågström Brogården, Helena Bergqvist, Cecilia Östergren MHV/BHV. Dagordningen Kort lägesrapport från alla verksamheter inklusive SUF-KC Referensgrupp till SUF-KC. Vi får besök av en av deltagarna SUF-infodag 7 mars En annorlunda perception. Temadag Kognitivt stöd. Temadag till hösten Föräldrar trots allt Inköp av en ny simulatorbaby Studiebesöksplaner Handlingsplan 2013 Nu går det att anmäla sig till SUF konferensen 22 maj Övriga frågor Vi började med en presentationsrunda och en kort lägesrapport från de olika verksamheterna. Trots att vi hade en dagordning med många punkter utökade vi den med ett konsultationsärende från Nyckelgårdens behandlingshem och ett besök av en medlem från den nystartade referensgruppen med föräldrar som knutits till Kunskapscentret. Detta gjorde att vi i princip bara hann med två punkter samt beslut om plats och tid för nästa möte. Referensgruppen, som består av föräldrar med olika kognitiva svårigheter, kommer att pågå under våren och vi fick besök av en av medlemmarna som kommer att medverka på konferensen 22 maj. Hon heter Margita Eskman och hade skrivet en berättelse utifrån sina egna upplevelser om hur det kan vara att ha stora kognitiva svårigheter och vara förälder och hon gjorde det på ett mycket engagerat och illustrativt sätt. Att ha alla hästar hemma som hela tiden springer in i fel box var en av alla de bilder som hon delade med sig av. Det blev applåder efteråt och inga tveksamheter kring hennes medverkan på SUF konferensen. Glöm inte att anmäla er till konferensen och skicka ut inbjudan i alla era olika nätverk. Nästa möte: fredag 12 april kl (med besök från 4 person vid Råd och Stöd i Linköping) Familjestödsgruppen hos Majlis Andersson Prästgatan 11 3 tr (ILU f.d. Lärarhögskolan)

4 Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala Under mötet har vi besök från Linköpings kommuns Neuropsykiatriska stödteam och Familjeteam.. De är intresserade av att se hur vi arbetar då de själva önskar bygga upp en samverkansgrupp runt målgruppen, de vill också samverka mellan olika enheter för att arbeta mer med hela familjen. Lägesrapport Psykiatrin, Britt-Inger från Unga vuxna år berättar att hon har ett ansvar på enheten för barnfrågor. På alla avdelningar och enheter har psykiatrin så kallade barnambassadörer och de har också en gemensam arbetsgrupp för barn som anhöriga, i denna grupp är Britt-Inger ordförande. Britt-Inger har en grupp för gravida med psykisk ohälsa. Brogården har under åren haft låg personalrörlighet men nu har de många som går i pension. Jobbar den här terminen runt temat etnicitet och även med temat våld i familjer/screening. Gymnasiesärskolan. Just nu mycket fokus på årskurs 4 och vad som väntar i framtiden efter skolan. Socialtjänst myndighet barn och ungdom. Har nu i mars startat en mottagningsgrupp dit alla nya anmälningar skall gå, är barnet/ungdomen aktuell ute på ett distrikt så ska den dit, men är du osäker så kan du alltid kontakta mottagningsgruppen. Telefonnummer till gruppen är Förstärkt familjehemsvård På enheten arbetar man med stöd till familjehem. Har precis avslutat en grupp tillsammans med Lydia Mamma trots allt, en grupp för föräldrar med kognitiva svårigheter och som har sina barn placerade. Gruppen har arbetat utifrån olika teman där barnen och föräldraskap har varit i fokus. Vid utvärdering säger gruppen att mötena varit mycket betydelsefulla, ledarna säger att de har kunnat prata om det som är svårt och om önskan att ha god kontakt med sina barn under placeringen och om glädjen när det lyckas. Medlemmarna har vitt skilda diagnoser men har haft goda möten i att de alla har sina barn placerade och kognitiva svårigheter av olika grad. Gruppen önskar att de kunde få fortsätta att träffas. MHV/BHV psykologerna På enheten är de 6 psykologer som har olika ansvarsområden (både vad gäller geografi och annat), men de utgår alla från ett gemensamt kontor i stan. De har ett jämnt inflöde och upplever att de är alldeles för få utifrån det behov av deras tjänster som finns. Samordnare MHV Det finns 20 barnmorskemottagningar i kommunen. Arbetar just nu om en hel del riktlinjer, policyer och basprogrammet som revideras. Det ska nu läggas in ett betydligt tidigare hälsosamtal i graviditeten med föräldrar/förälder. Det är cirka 70 barnmorskor i länet. Det finns också ett flertal privata mottagningar.

5 Habiliteringen, vuxna Då både barn och vuxna är aktuella inom habiliteringen tar kurator på vuxenhabiliteringen hela familjen. Habilitering och hjälpmedel får ny förvaltningschef, i april då Gunnel Haglund går i pension. Lena Dahlman kommer närmast från landstinget i Västmanland. SUF-Kunskapcentrum Projektet håller nu på att gå ut men man har ansökt om ett förlängningsår. Prognosen är att kunna hålla på det här året ut och halva nästa år på befintliga medel från länet. Under senare tid har brukarinflytandet ökat starkt, centret har haft flera föräldragrupper där föräldrars kunskap, erfarenheter och önskan om stöd samlats upp. Forskare på SUF är kopplad till gruppen Mamma trots allt. Sven-Erik flaggar för en stor konferens som kommer att gå av stapeln 14-15/10 Barn som anhöriga här i Uppsala. Konferensen vänder sig till skola, socialtjänst och hälsooch sjukvård. Har ni idéer om innehåll till dagarna hör av dig till Sven-Erik. Övriga nyheter når du enkelt på SUF:s hemsida. Familjestödsgruppen, Råd och stöd. Gruppen kommer i maj starta en utbildningserie som ges av SUF och innehåller teori och verktyg, både för att ge ny kunskap och för att fräscha upp kunskap som redan finns runt målgruppen. Gruppen arbetar med en hel del så kallade barnstödsärenden där stödet oftast är under en lång tid och är av mer kompenserande art, i dessa ärenden är det vanligt att föräldrarna har kognitiva svårigheter. Vi bokar in höstens möten. Fredag 23 augusti kl Habiliteringen Fredag 4 oktober kl Psykiatrin Kungsgatan 38 2 trappor Swedbankhuset Fredag 22 november kl Särskolan Påminner om SUF-konferensen, skicka länk till alla i ert nätverk som kan vara intresserade. Inför höstens föräldra- och barngrupp på Trappan ska rekryteringsarbetet nu intensifieras. Studieresa i höst Sven-Erik och Margareta Roman har sökt fondmedel hos Axelsson-Johnsons donationsfond så att vi i gruppen ska kunna göra studiebesök. Ett intressant arbete görs inom en verksamhet som heter ASVZ i Sliedrecht som ligger i Holland söder om Rotterdam. Klippt ur ansökan: Gruppen planerar en studieresa till ASVZ-verksamheten som är en organisation som tillhandahåller vård och tjänster för personer med utvecklingsstörning samt stöder deras släktnätverk Verksamheten finns i Sliedrecht söder om Rotterdam och innefattar många insatser för målgruppen. Där finns erfarenhet av olika typer av bostäder från mer till mindre skyddade. t.ex. erbjuds där övervakat familjestödsboende. Det finns också ett stort utbud av dagverksamhet och en organisation som omspänner olika former av öppenvård och tjänster såsom vägledning för självständigt boende, familjestöd, pedagogisk familjebehandling, skola och sjukvård.

6 ASVZ har även lång erfarenhet av rådgivning för gravida kvinnor och framtida föräldrar med utvecklingsstörning. Deras grundläggande värdering är att personer med utvecklingsstörning har rätt till hjälp med att fylla sina liv och sin framtid och inte hamna i livslångt utanförskap. De har utarbetat ett verktygskit i form av en resväska med olika hjälpmedel som är utarbetad för att kunna passa målgruppens olika behov. Vi behöver kombinera detta besök med något ytterligare och då gärna i Amsterdam, om du har förslag så ge det till Sven-Erik eller Margareta. Konsultation i ett ärende sista halvtimmen. /Vid pennan och datorn Majlis Andersson

7 Minnesanteckningar från lokala SUF-gruppen på Nyckelgården Närvarande: Carina Kindström, Britt-Inger Pettersson, Anna-Lena Persbacke, Christina Wågström, Sara Rydqvist, MargaretaLundqvist, Christine Mattsson, Sven-Erik Pistol, Margareta Roman Lägesrapport Socialtjänst myndighet barn och ungdom. Carina berättar att man väntar på nya lokaler p g a att det har blivit problem med huset på Väderkvarnsgatan. Det är mycket att göra, särskilt på barnsidan. Tyvärr har detta medfört att det är högre ribba för att genomföra barnutredningar. Den nya mottagningsenheten måste uppfylla lagkraven på två veckor för att göra förhandsbedömningar och besluta om utredning ska inledas. Det är mest tryck på Norr och Öster barn f n. Om föräldrar är aktuella på enheten finns möjlighet att ansöka om stimulansbidrag inför sommaren på max kr, alternativt ansöka hos försörjningsstöd om extra aktivitetsbidrag. Gymnasiesärskolan. Margareta säger att det är mycket rörelse på skolan nu. 30 särskoleelever går ut sammanlagt. 75 % av dessa går till daglig verksamhet. Tyvärr har daglig verksamhet fått neddragningar gällande platser och personal. Margareta välkomnar den nya mottagningsenheten på socialtjänsten för snabb kontakt vid behov. Margareta nämner att det kan vara ett bekymmer för många elever när de från 19 års ålder får ganska mycket pengar från olika håll att röra sig med; aktivitetsersättning, förlängt barnbidrag, resebidrag, lunch. Det ger inte så bra signaler och en del elever har svårt att hantera pengar. Psykiatrin. Britt-Inger berättar att det är 30 % mer sökande till akuten idag. Unga vuxna mottagningen blir kvar på Kungsgatan. Det kommer många remisser och egna ansökningar till Unga vuxna. Måste sortera psykiatri/allmänt dåligt mående. Alla BUP mottagningar flyttar in i samma fastighet som Unga vuxnai augusti bl a för att underlätta övergång barn/vuxna. Positivt är att Unga vuxna får en ny socionomtjänst fr o m 1 juli. Britt-Inger hoppas att det ska bli ännu fler socionomer! Resursteamet: Anna-Lena berättar att det kommer en ny skolchef. Läget är som vanligt i maj. Oroar sig för hur sommaren blir för en del barn. Förstärkt familjehemsvård. Christine berättar att enheten omfattas av viss omorganisation. Dessutom har man tvingats flytta till provisoriska lokaler på Salagatan p g a dåliga lokaler. Placeringsenheterna Öster och Väster slås samman till en. Den nya organisationen träder i kraft 1 september. Dock oklara planer ännu. 4 5 nya förstärkta familjehem har nyligen rekryterats. (Jour). SUF-Kunskapscentrum. Sven-Erik informerar om att man fått avslag på det förlängningsår man ansökt om från Arvsfonden. Detta innebär att SUF inte längre är ett nationellt projekt och att man under 2014 måste hitta nya sätt att finansiera verksamheten. T ex kanske måste man börja ta betalt för de många uppdrag som man tidigare utfört utan ersättning? Sven-Erik nämner att Familjecentralen i Tierp hade besök av kungen och drottningen under sin Eriksgata i våras. (Det var kungamiddag på slottet och både Sven-Erik och Ann Nilsson deltog i den, skvallrade Margareta R).

8 Brogården. Christina berättar att det är mycket att göra. Det är full beläggning f n. I sommar slår man ihop avdelningar så det blir 12 platser sammanlagt. Utredningsarbetet pågår även under sommaren. Dagutredningarna har dock semester en månad i sommar. På Brogården pågår olika projekt. Bl a har man utarbetat riskbedömningar för våld och fått fram bra blanketter. Fortsatt arbete med att medvetandegöra vad våldet gör i familjer. Habiliteringen. Sara berättar att habiliteringen har fått en ny chef. En pågående processkartläggning tar mycket tid i anspråk. Det är långa köer till utredningar på barn. En trend är att LSS-handläggarna vill ha allt grundligare underlag från habiliteringen för sina utredningar. Sara har nyligen representerat SUF i samband med en träff tillsammans med kuratorer från Enköping. Ska även träffa boendepersonal, 8 10 personer, för en form av handledning i viktiga frågor. Nyckelgården. Margareta nämner att det är fortsatt jämn och full beläggning på Nyckelgården. Det är stor efterfrågan på behandling, särskilt gällande öppenvård, vilket resulterar i långa väntetider. Tenderar att bli längre behandlingstider både på heldygn och i öppenvård. Några orsaker kan vara att det är mer komplicerad problematik bland familjerna tillika hög omsättning bland socialsekreterare, vilket ger en bristande kontinuitet i vårdkontakterna. Nyckelgården är i behov av nya lokaler alternativt ombyggnad och har presenterats några ersättningsobjekt. Inget är dock klart ännu. SUF-konferensen 2013 Sven-Erik nämner att man fått positiv feedback från flera deltagare. Den allmänna meningen är att den var bra. Viktigt att fylla i utvärderingen efteråt. Sven-Erik berättar lite om seminarierna före och efter konferensen som var välbesökta. Christine nämner att äldreministern Maria Larssons besök hos mammagruppen i samband med konferensen var mycket uppskattat hos gruppdeltagarna. Mammorna berättade öppet om sina svårigheter och gjorde det på ett mycket bra sätt. Planeringen av nästa års SUF-konferens är redan i full gång. Filmen Familjestöd en mänsklig rättighet. Sven-Erik nämner att man gjorde reklam för den i samband med SUF-konferensen. Om man skickar ett USB-minne med 1,5 Mb, till Kunskapscentrum så får man den. Gruppverksamhet Ny föräldragrupp är planerad till hösten. Viktigt att verksamheten dokumenteras. Ett bra exempel på brukarmedverkan. Reality Care Baby På Britt-Inger s verksamhet, Unga vuxna, har man inköpt en docka. Det krävs dock utbildning för att lära sig alla funktioner och Lydia ska lära upp medarbetarna. Margareta på Fyrisskolan beklagar att man inte fick köpa in någon docka efter att i höstasfått använda en lånad docka med hjälp av Lydia. Försöket föll mycket väl ut bland särskoleeleverna. Studieresan Sven-Erik nämner att vi har ansökt och fått kr! (fick beskedet i slutet av juni), i fondmedel från Helge Axel Johnsson Stiftelse för studieresa till Sliedrecht i

9 Holland. Verksamheten vi ska besöka heter ASVZ och är en organisation som tillhandahåller vård och tjänster för personer med utvecklingsstörning samt stöder deras släktnätverk. Verksamheten omfattar många insatser för målgruppen; såsom bostäder, övervakat familjestödsboende, dagverksamhet, pedagogisk familjebehandling, skola och sjukvård. Handlingsplan Sven-Erik tar upp frågan om behovet av en handlingsplan gällande SUF. Vad ska SUF göra under året? Kunskapsspridning som riktar sig till tjänstemän som jobbar med målgruppen är en viktig uppgift. Filmen är ett annat exempel på redskap för diskussionsutbyte. Konsultation Ingen konsultation idag. Övrigt Trappan fortsätter med sin föräldragrupp. Rekrytering pågår. Britt-Inger tar upp frågan om länets barnombudsman, Martin Price, kan inbjudas till SUF vid tillfälle? Lisa Sköld, kommunens barnombudsman kanske också skulle bjudas in? Britt-Inger vill också uppmärksamma HSP, highly sensitive people, en grupp klienter som hon ofta träffar i sitt arbete. Dessa personer blir inte sällan feldiagnostiserade, (depression, social fobi), men de har istället en hög grad av känslighet. Hon rekommenderar boken Den högkänsliga människan av Elaine Aron. Nästa möte Höstens första SUF-möte är fredagen den 23 augusti på Habiliteringen. Vid pennan Margareta Roman

Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala

Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala 2013-01-18 Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala Närvarande: Lydia Springer, Sandra Melander, Catarina Molin, Maria Målqvist, Anna-Lena Persbacke, Lena Axen, Sara Rydqvist, Maj-Lis

Läs mer

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14.

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14. Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14. Närvarande: Chatarina Molin, Margareta Lundqvist, Lena Axén, Lydia Springer, Sandra Melander, Anna Nilsson, Sara Rydqvist, Margita Eskman (Maggi)

Läs mer

Minnesanteckningar från lokala SUF-gruppen i Uppsala 2012-01-27 Närvarande Dagordning Workshop 2 maj 1. 2. 3. 4. SUF konferens 3 maj

Minnesanteckningar från lokala SUF-gruppen i Uppsala 2012-01-27 Närvarande Dagordning Workshop 2 maj 1. 2. 3. 4. SUF konferens 3 maj Minnesanteckningar från lokala SUF-gruppen i Uppsala 2012-01-27 Närvarande: Sven-Erik P, Christine M, Christina W, Lydia S, Sandra M, Anna-Lena P, Catharina M, Anna N, Vija B, Lena A. Dagordning: Workshop

Läs mer

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14. Närvarande: Chatarina Molin, Margareta Lundqvist, Lena Axén, Lydia Springer, Sandra Melander, Anna Nilsson, Sara Rydqvist, Margita Eskman (Maggi)

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

AGENDA. SUF möte. Ärendepunkt och beslut. 1 Föregående minnesanteckningar Gås igenom och läggs till handlingarna utan korrigeringar.

AGENDA. SUF möte. Ärendepunkt och beslut. 1 Föregående minnesanteckningar Gås igenom och läggs till handlingarna utan korrigeringar. AGENDA Grupp/mötesforum Verksamhetsområde SUF möte Enhet Lokal Familjecentralen Datum 2014-01-24 Deltagare Lennart H, Ewa G, Ann N, Veronica L, Emma R, Rose-Marie B Mötesordförande Mötessekreterare Frånvarande

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 30 januari på SUF- KC, Hälsa och habilitering

Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 30 januari på SUF- KC, Hälsa och habilitering Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 30 januari på SUF- KC, Hälsa och habilitering Närvarande: Lydia S, Catharina M, Katja F, Majlis A, Margareta R, Lena B, Britt-Inger P, Lena A, Maria E,

Läs mer

Minnesanteckningar från Knivstas lokala suf-grupp

Minnesanteckningar från Knivstas lokala suf-grupp Minnesanteckningar från Knivstas lokala suf-grupp 20013-03-12 Närvarande : Karin Cervenka, Ingrid Claesson, Sandra Jardemalm, Ulrika Hedell, Annika Olofsson, Iwona Grundström, Margareta Selin, Barbro Sandberg/vid

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17

MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17 MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17 på Kvarnsvedens vårdcentral Närv: Per-Olof Rosendahl, socialpsykiatrin, Claudia Engman, BVC-psykolog Domnarvets vc, Gerd Edström, socialtjänsten,

Läs mer

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg.

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. Närvarande: Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. 19/5 Info i Bålsta. Referensgruppen är bokad. Inbjudan Anna Lena tar hjälp av Rosmarie för att göra en inbjudan

Läs mer

Protokoll möte med Uppsala SUF-grupp

Protokoll möte med Uppsala SUF-grupp Protokoll möte med Uppsala SUF-grupp 170120 Närvarande: Britt-Inger Pettersson kurator Mottagningen för unga vuxna, Sandra Melander och Lydia Springer SUF-KC, Sara Rydqvist kurator Habiliteringen, Catharina

Läs mer

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan.

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan. SUF möte Bålsta 130129 Närvarande: Rosmarie, Lena Sagström (vuxenpsykiatrin)m Marlene (kurator på Kämpe ( dvs särgymnasiet och kämpe bcjf), Marina, Niklas. Frånvarande: Angelica Järvehed, Lennart Eriksson,

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF- mötet 2012 01 31

Minnesanteckningar från SUF- mötet 2012 01 31 Minnesanteckningar från SUF- mötet 2012 01 31 Närvarande: Barbro Sandberg VITS teamet Ulrika Hedell, BVC Sandra Jardeman, Fritidsklubben Annika Olofsson, LSS Sociala enheten Linda Ingman, representant

Läs mer

Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011.

Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011. Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011. Närvarande: Ingela Helling, Aino Holmgren, Helena Ljung, Ann Nilsson. Lennart Hillberg samt u.t. Ann berättade om hur hennes arbete i hemmet hos föräldrar

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 30 januari på SUF- KC, Hälsa och habilitering

Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 30 januari på SUF- KC, Hälsa och habilitering Minnesanteckningar från SUF möte i Uppsala fredag 30 januari på SUF- KC, Hälsa och habilitering Närvarande: Lydia S, Catharina M, Katja F, Majlis A, Margareta R, Lena B, Britt-Inger P, Lena A, Maria E,

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i lokal suf-grupp i Östhammar 20140228

Minnesanteckningar från möte i lokal suf-grupp i Östhammar 20140228 2014-03-05 Minnesanteckningar från möte i lokal suf-grupp i Östhammar 20140228 Närvarande: Cajsa Strand, Anita Eliasson, Lena Palm Samuelsdotter Frånvarande: Anna Blomkvist, Michiel Neuman Detta är första

Läs mer

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan.

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan. SUF möte Bålsta 130129 Närvarande: Rosmarie, Lena Sagström (vuxenpsykiatrin)m Marlene (kurator på Kämpe ( dvs särgymnasiet och kämpe bcjf), Marina, Niklas. Frånvarande: Angelica Järvehed, Lennart Eriksson,

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora.

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Närvarande: Mari Thorildsson MVC, Inga Lill Lingman BVC, Majlis Ersson Elevhälsoenheten, Lena Karlsson habiliteringen, Maja Franz Socialtjänsten, samt

Läs mer

Minnesanteckning SUF möte

Minnesanteckning SUF möte Minnesanteckning SUF möte 170207 1. Genomgång av förra mötets minnesanteckningar. 2. Genomgång/diskussion med några konsultationsärenden. 3. Information om PYC. Det arbetas i en familj nu i Knivsta. Det

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf

FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf Projekt i samverkan mellan Regionförbundet och kommunerna i Uppsala län och FUB Gunnel Janeslätt Med dr. leg arbetsterapeut Forskare på SUF KC, Uppsala Associerad till Institutionen

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011.

Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011. Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011. Närvarande: Gunilla Agby socialförvaltningen Orsa, Carina Sandgren-Gustafsson och Catarina Nääs från Mora särskola, Ingalill Lingman BVC, Marie Thorildsson

Läs mer

Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län. Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum

Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län. Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum Tidsschema 13.00 Presentation historik Ann Nilsson 13.30 Gruppverksamhet

Läs mer

Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena Löf

Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena Löf Mötesanteckningar från den lokala SUF gruppen i Håbo 4/2 2014 Plats Futurum Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena

Läs mer

Minnesanteckningar lokala Suf mötet 120228 hos Familjeteamet

Minnesanteckningar lokala Suf mötet 120228 hos Familjeteamet Minnesanteckningar lokala Suf mötet 120228 hos Familjeteamet Närvarande: Elisabeth Hedberg, Magdalena Ingelgård, Boel Nordström, Niklas Arnö samt praktikant Evelyn, Marlene Bjering kurator Medpro Clinic,

Läs mer

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF

BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF BARN I FÖRÄLDRAS FOKUS - BIFF Version 3, 2015:01 Det enskilda barnets bästa riskerar ofta att hamna i skymundan. Barn med föräldrar i vårdnadstvister Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har varje

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10 Plats: Gemensamma krafter Närvarande: Lena Ingels BVC Vårdcentral Kvarnsveden, Catharina Henningsson, Gemensamma krafter, Ros-Mari Casselbrant

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Trappan i Uppsala kommun Kontaktuppgifter Besöksadress: Von Bahrs väg 3 A Telefon: 018-727 15 80 Fax: 018-727 17 28 Verksamhetschef, telefon: Birgitta Wikner tel. 018-727 7603 E-post:

Läs mer

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Målgruppen Föräldrar med kognitiva svårigheter som behöver stöd 1. Föräldrar med en utvecklingsstörning/ svagbegåvning 3. Föräldrar med

Läs mer

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg.

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. Närvarande: Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. 19/5 Info i Bålsta. Referensgruppen är bokad. Inbjudan Anna Lena tar hjälp av Rosmarie för att göra en inbjudan

Läs mer

Det anpassade stödet till barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter

Det anpassade stödet till barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Det anpassade stödet till barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Ann Nilsson, familjecoach, Tierps kommun Presentation Ann Nilsson Familjecoach, IFO, öppna insatser,

Läs mer

Frågor : Hur många har kontakt med föräldrar med kognitiv funktionsnedsättning som har barn med dito? Kontaktytor för Optimus?

Frågor : Hur många har kontakt med föräldrar med kognitiv funktionsnedsättning som har barn med dito? Kontaktytor för Optimus? Minnesanteckningar SUF gruppen 29 jan -16 Helena Bergqvist Projektgrupp Optimusprojektet Barnsjukhuset. Syftet att samordna utredningar omkring utvecklingsneurologisk/neuropsykiatrisk problematik 0-6 år

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Familjehemsdagen Stockholm 22 maj 2017

Familjehemsdagen Stockholm 22 maj 2017 Familjehemsdagen Stockholm 22 maj 2017 Lydia Springer Leg psykolog, Specialist i klinisk psykologi SUF-Kunskapscentrum, Habiliteringen SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 13-02-28 Plats: Gemensamma krafters lokal Sekreterare: Carina Jarl Närvarande: Annika Karlqvist, Gemensamma krafter, Ros-Marie Casselbrant MVC, Inga-Lill

Läs mer

Dagordning: Lägesrapport Studiebesök, föreläsningar, medverkan. Fokusgruppsintervjuer

Dagordning: Lägesrapport Studiebesök, föreläsningar, medverkan. Fokusgruppsintervjuer 2011-02-18 Minnesanteckningar från lokala SUF-gruppen i Uppsala 2011-02-18 Närvarande: Christina W, Birgit M, Ingrid O, Anna-Lena P, Sven-Erik P, Ylva-Li L, Lena P S, Förhindrade: Ulrika A, Barbro, Christine

Läs mer

Projekt SUF-Hässleholm

Projekt SUF-Hässleholm Projekt SUF-Hässleholm 2008-2011 Marianne Lundquist Öhrn Rikskongress Ystad 17-18 oktober 2013 Slutsatser Det behövs mer kunskap om föräldrar med utvecklingsstörning och de sammanhang de befinner sig i

Läs mer

Program. Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Östersund. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

Program. Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Östersund. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Östersund 2015-11-18 2015-11-19 Lydia Springer, Sandra Melander Pernilla Rydberg Hallén och Anna Thalén Program 8.30-9.00 Fika 9.00-10.15 Identifiering

Läs mer

Förhindrade: Ulrika Andersson, Margareta Roman, Birgit Mikaelsson, Eva-Lotta Hagström, Ann-Marie Ahl

Förhindrade: Ulrika Andersson, Margareta Roman, Birgit Mikaelsson, Eva-Lotta Hagström, Ann-Marie Ahl Minnesanteckningar från lokal suf-grupp, Uppsala 2010-02-12 Närvarande: Lydia Springer, Catharina Molin, Anna-Lena Planting, Ingrid Ollberg, Ann Nilsson, Christina Wågström, Lena Palm Samuelsdotter Förhindrade:

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

Minnesanteckningar SUF-Eslöv

Minnesanteckningar SUF-Eslöv Minnesanteckningar SUF-Eslöv Samordnare och sekreterare: Veronica Lilja Datum: 2015-01-22 Lokal: Familjens hus Närvarande: Veronica Lilja, Anna Bengtsson, Eva Ågren, Åsa Löfkvist, Pierina Ligander, Marieth

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

ANSÖKAN OM FORTSATT BIDRAG TILL TIDIGA INSATSER

ANSÖKAN OM FORTSATT BIDRAG TILL TIDIGA INSATSER SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG/PREVEN TIONSENHETEN SID 1 (5) 2008-03-27 ANSÖKAN OM FORTSATT BIDRAG TILL TIDIGA INSATSER Projektstart Projektet Sköra föräldrar startade den 31 augusti 2007

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

Minnesanteckningar från SuF möte 20/ på Thunmanskolan i Knivsta

Minnesanteckningar från SuF möte 20/ på Thunmanskolan i Knivsta Minnesanteckningar från SuF möte 20/4-2010 på Thunmanskolan i Knivsta Närvarande: Kajsa Bjerneld SOK, Barbro Sandberg SOK, Sven Erik Pistol, Ewa Jansson Hab, Eva Ax Socialpsykiatrin, Mathiaz Boström Ungdomsverksamheten,

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Utbildningsdag Tierp 22 okt 2012 LYDIA SPRINGER SANDRA MELANDER lydia.springer@lul.se sandra.melander@lul.se Projektet finansieras av: SUF-Kunskapscentrum

Läs mer

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun

Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Den sociala investeringsfonden i Tomelilla kommun Bakgrund Folkhälsosiffror Medellivslängd Ohälsotal unga kvinnor Befolkning efter utbildningsnivå Rökande blivande mödrar Rökande spädbarnsföräldrar

Läs mer

Linus mamma har en utvecklingsstörning

Linus mamma har en utvecklingsstörning Barnbok Linus mamma har en utvecklingsstörning Text: Sandra Melander och Lydia Springer Illustrationer: Laila Stolpe Linus är 8 år och bor tillsammans med sin mamma i en hyreslägenhet. Linus mamma älskar

Läs mer

Rapport år 1 Utveckling av stöd till gruppverksamhet för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter

Rapport år 1 Utveckling av stöd till gruppverksamhet för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter Rapport år 1 Utveckling av stöd till gruppverksamhet för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter Författare: Ann Nilsson, projektledare Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Vuxenpsykiatrin finns de med i de lokala Västbusgrupperna? Svar: Vuxenpsykiatrin finns inte med i lokala Västbusgrupper. Det gäller hela regionen.

Vuxenpsykiatrin finns de med i de lokala Västbusgrupperna? Svar: Vuxenpsykiatrin finns inte med i lokala Västbusgrupper. Det gäller hela regionen. BUP efterfrågar en regional utbildning med uppföljningar som ska vara obligatoriska för våra familjehem. Svar: Socialstyrelsen har under år 2013 anordnat en utbildning för familjehemsutbildare med utgångspunkt

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora.

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Närvarande: Mari Thorildsson MVC, Inga Lill Lingman BVC, Majlis Ersson Elevhälsoenheten, Lena Karlsson habiliteringen, Maja Franz Socialtjänsten, samt

Läs mer

Minnesanteckningar från Suf-Tierp Genomgång av föregående minnesanteckningar

Minnesanteckningar från Suf-Tierp Genomgång av föregående minnesanteckningar Dokumentnamn 1(2) Datum 2016-01-26 Diarienummer Adress Minnesanteckningar från Suf-Tierp 2016-01-26 Närvarande: Lennart Hillberg, utvecklingsledare, Ann Nilsson, Familjecentralen, Veronica Larsson, kurator,

Läs mer

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015

Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag. BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 BUP-kongressen, Linköping 21-22 maj 2015 Känner vi varandra? Elevhälsans uppdrag Anna Sandell, Psykolog i förskola/skola Stenungsunds kommun Ordf. Psifos Vägledning för Elevhälsan Samarbete mellan Skolverket

Läs mer

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Skellefteå Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Samlokalisering av fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottenslänslandsting Professioner/kompetenser

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Tjänsteskrivelse 2015-06-08 Socialnämnden Analys och kommentarer till Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2015 Bakgrund och ärendebeskrivning SKL och Socialstyrelsen genomför varje år olika

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Kursplan 2011 gruppledarutbildning i stödgrupper för både barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter

Kursplan 2011 gruppledarutbildning i stödgrupper för både barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Kursplan 2011 gruppledarutbildning i stödgrupper för både barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Utbildningstillfälle 1: Den 16-17 juni 2011 Utbildningstillfälle 2: Den

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

FIB-PROJEKTET UPPSALA LÄN Föräldrar med intellektuella begränsningar Kartläggning av målgruppen, 2005-2008

FIB-PROJEKTET UPPSALA LÄN Föräldrar med intellektuella begränsningar Kartläggning av målgruppen, 2005-2008 FoU-rapport 2009/5 FIB-PROJEKTET UPPSALA LÄN Föräldrar med intellektuella begränsningar Kartläggning av målgruppen, 2005-2008 - ett metodutvecklingsprojekt Sven-Erik Pistol Regionförbundet Uppsala län

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde. Ärende 4 Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde. Ärende 4 Barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos 1 Omsorgsnämnden 2008-01-30 Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (fp), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Hösten 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv KomHem-fördjupningskurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har kommunikationssvårigheter och där

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila

Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila För barns och ungas bästa Barnkonventionen för föräldrar Inflytande, identitet, lika värde, att må bra, skydd, familj, information, utbildning, lek, fritid, kultur och vila Ansvarig för innehåll: Eva Neth,

Läs mer

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN

FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN FÖRENINGEN SOCIONOMER INOM FAMILJEHEMSVÅRDEN Intervjuer om familjehemsvård En vägledning för dig som rekryterar och utbildar blivande familjehem eller möter familjehem i handledningsgrupper. Filmen kan

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se Inom hedersrelaterat förtryck och våld TRIS erbjuder bland annat: Föreläsningar och utbildningar om hedersrelaterat förtryck och våld Studiebesök och kommer ut och presenterar vår verksamhet Konsultation

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att fortsätta utveckla arbetet med behandlingsmetoden Circle of Security

Ansökan hos Socialstyrelsen om utvecklingsmedel för att fortsätta utveckla arbetet med behandlingsmetoden Circle of Security FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR BARN OCH UNG DOM TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-05-28 Handläggare: Katarina Höök Telefon: 08-508 18 138 Till Farsta stadsdelsnämnd 2012-06-14 Ansökan hos Socialstyrelsen

Läs mer

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar!

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar! Uppsala Augusti 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 1 Inbjudan till kurs om brukarrevision... sid 2 Inbjudan till föräldrautbildning via VITS... sid 4 Kurser i NPHS:regi... sid

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Ordföranden har ordet: Hej FUB:are! Som jag nämnt tidigare har olikheter i kommunernas LSS verksamheter uppstått över tid.

Läs mer

Uppdragsspecifikation

Uppdragsspecifikation Uppdragsspecifikation 2014-03-28 NP-center Omfattar stöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller problematik enligt: - Socialtjänstlagen (SoL) - Lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Hösten 2010 Våren 2011 Tryggvekonceptet i Lidköping Tryggve handlar om att stödja barn och unga till föräldrar med alkoholdrogberoende, ibland benämnda som de glömda barnen. Detta

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Utbildningspaket 2016

Utbildningspaket 2016 Utbildningspaket 2016 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2017 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

Insatser från Barnhälsovården

Insatser från Barnhälsovården Insatser från Barnhälsovården - vid tidig upptäckt av psykisk ohälsa hos barn (och deras föräldrar). Victoria Laag Leg. psykolog Samordnare/verksamhetsutvecklare Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Oro för barn och unga

Oro för barn och unga Oro för barn och unga Så här går det till när en anmälan om oro för barn och unga lämnas in. Detta material ersätter tidigare lathund. Laholm 2013-05-24 www.laholm.se Så här går det till på socialkontoret

Läs mer

Projektförslag. Barn till föräldrar som har en kognitiv begränsning i Eslöv.

Projektförslag. Barn till föräldrar som har en kognitiv begränsning i Eslöv. Barn till föräldrar som har en kognitiv begränsning i Eslöv. Författare: Camilla Petersson Thomas Larsen Godkänt av (förvaltningschefer):eva Åström Kerstin Melen-Gyllensten Datum för godkännande: 1. Bakgrund

Läs mer

SUF-Kunskapscentrum. Samverkan-Utveckling-Föräldraskap

SUF-Kunskapscentrum. Samverkan-Utveckling-Föräldraskap SUF-Kunskapscentrum Samverkan-Utveckling-Föräldraskap Till stöd för barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Slutrapport 2009-2013

Läs mer

Månadsbladet nr 8, augusti 2015. Månadsbladet

Månadsbladet nr 8, augusti 2015. Månadsbladet Månadsbladet nr 8, augusti 2015 ANGÅENDE TILLGÅNG TILL VACCIN I DET ALLMÄNNA VACCINATIONSPROGRAMMET Under sommaren har det varit fortsatta problem med vaccinleveranser. Det fyrvalenta vaccinet (Tetravac

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting

Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd mellan Danderyds kommun och Stockholms läns landsting Inledning KSL, kommunerna och Stockholms läns landsting har tillsammans arbetat fram

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Grundutbildning för gode män till ensamkommande barn

Grundutbildning för gode män till ensamkommande barn INBJUDAN TILL Grundutbildning för gode män till ensamkommande barn Behovet av utbildning för gode män till ensamkommande barn är stort i landet. SKL Sveriges Kommuner och Landsting, har tagit fram ett

Läs mer

Stöd till föräldrar med utvecklingsstörning - ett delprojekt inom Föräldrastödsprojektet de tre F:en

Stöd till föräldrar med utvecklingsstörning - ett delprojekt inom Föräldrastödsprojektet de tre F:en Projektplan 1 (8) -06-22 Stöd till föräldrar med utvecklingsstörning - ett delprojekt inom Föräldrastödsprojektet de tre F:en Bakgrund En kartläggning av befintligt stöd till målgruppen som bor i Hudiksvalls

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism,

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer