Cumula AB (publ.) Org.nummer : Informationsmemorandum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cumula AB (publ.) Org.nummer : 556867-8873 Informationsmemorandum www.cumula.se"

Transkript

1 AB (publ.) TM Org.nummer :

2

3 VÄLKOMMEN TILL NÄSTA GENERATIONS AKTIEHANDEL Cumula

4 4

5 Innehåll.... Innehåll. 5 Viktig information 6 Erbjudandet i sammandrag. 7 Investerings avkastning i (publ). 8 Inbjudan till teckning av aktier. 9 Historik. 11 Emission/plan. 12 Cumula, Appen som förändrar aktiehandeln. 13 Så fungerar Cumula. 15 Marknad. 16 Marknadsföring. 18 Riskfaktorer. 19 Intäktsmodeller. 20 Framtiden. 21 Cumulas handelsmodeller och tidigare resultat. 22 Tidplan. 24 Organisation. 25 Styrelse och ledning. 26 VD har ordet 28 Räkenskaper 29 Aktiekapital och ägarstruktur. 31 Investeraravdrag / Skattefrågor. 32 Bolagsordning. 33 Bilaga: Rapport om användandet av smartphones

6 Viktig information Detta memorandum utgör inte ett prospekt, och har inte godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. All information som lämnas i detta dokument bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet Riskfaktorer och som beskriver vissa risker som en investering i onoterade bolag kan innebära. Erbjudandet (såsom definierat i detta memorandum) riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, t.ex. närstående har inte något speciellt erbjudande, utan alla behandlas lika. Detta memorandum kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. De aktier som omfattas av erbjudandet enligt detta memorandum har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, inte heller i enlighet med motsvarande lagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, eller annat land än Sverige och får ej erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller sådant annat land där registrering krävs, eller till personer med hemvist där. För detta memorandum och erbjudandet häri gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i detta memorandum, erbjudandet häri eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Bolagets revisor har tagit del av memorandumet men informationen i memorandumet har inte varit föremål för granskning förutom där så anges explicit. Bolagets revisor, har godkänt senaste årsredovisningen och är fortlöpande informerad i alla mellanhavanden med myndigheter som till exempel Skatteverket och Bolagsverket. 6

7 Erbjudandet i sammandrag Text Teckningskurs: Minsta teckning Villkor SEK 2,00 per aktie, varje aktie med ett kvotvärde om SEK 0,01 Insättningar i övriga valutor: Valutakurs på insättningsdagen, t.ex. DKK/SEK eller NOK/SEK aktier Högsta teckning aktier Total emissionslikvid Lägst 1 MSEK och högst 20 MSEK Teckningsperiodens start 1 juni 2014 Teckningsperiodens slut Besked om tilldelning 20 oktober 2014, eller så snart full teckning har uppnåtts. Fortlöpande, senast 2 veckor efter emissionens slut Betalning Senast 2 veckor efter besked om tilldelning 7

8 Investerings avkastning i (publ.) Bolagsstämman beslutade alla steg inför 2015 En väsentlig del i bolagets värdekedja. Ytterligare en emission genomförs under den första delen av år 2015 globalt med fokus på de stora länderna i Europa. Då erbjuds aktier till kursen 120 kr/ aktie. Minsta teckning är 1 aktie med rätt till en första version av appen. I samband med emissionen 2015 släpps en specialversion av vår app för användare. Bolagets strategi är att låta envar teckna sig för 1 aktie digitalt med direktbetalning online, varvid appen tillförs aktieägaren. Vid god avslutad tecknad emission skall bolaget ansöka om börsintroduktion. Utdrag ur årsstämmoprotokollet Bolagsstämman i, beslutade vid årsstämman bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom en eller flera nyemissioner enligt följande beslut: Bolagstämman bemyndigade styrelsen att under år 2014 genomföra nya nyemissioner med totalt lägst kr och högst kr. Att priset per aktie under kommande nyemissioner under år 2014 blir 2,00 kr. Betalning ska ske genom kontant fordran för nyemitterade aktier. Att inga förbehåll ska gälla för de nya aktierna. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under år 2015 genomföra ytterligare nyemissioner om totalt lägst kr och högst kr. Att priset per aktie under kommande nyemission under år 2015, sätts till 120 kr. Betalning ska ske genom kontant fordran för nyemitterade aktier. Att inga förbehåll ska gälla för de nya aktierna. Bolagsstämman uppdrar åt bolaget att släppa produkter i samband med nyemission år Bolagsstämman godkänner att styrelsen vid avslutad god tecknad emission 2015, ansöke om notering på lämplig börs om marknadsläget så tillåter. 8

9 Inbjudan till teckning av aktier Privata och juridiska personer erbjuds att teckna och förvärva totalt nyemitterade aktier i (publ.) till en kurs av 2 SEK per aktie. Minsta aktiepost är aktier. Vid full teckning tillförs bolaget 20 miljoner kronor. Cumulas aktie och bolagets värdering Samtliga aktier är av ett och samma slag: A-aktier; med lika rösträtt för alla. Ansökan till Euroclear efter fullgod emission. Bolaget erhåller då ISINnummer (International Securities Identification Number). Värdering av Bolaget är före emissionen kronor. Medlen i denna emission avses användas till: Färdigutveckla produkterna Färdigställa organisation Marknadsföring av kommande emissionen under 2015 Expansion utomlands Emissionsvillkor Erbjudandet omfattar minst och högst aktier. Kvotvärde är 0,01 SEK/aktie. Teckningskurs 2 SEK per aktie. Minsta teckningspost är aktier till summan av SEK. Största teckningspost aktier till summan av SEK. Teckningstid: 1 juni 20 oktober 2014 eller till aktier är tecknade, vilket som först infaller. Meddelande om tilldelning skickas ut fortlöpande, dock senast 2 veckor efter teckningstidens utgång. Betalning ska ske inom 2 veckor efter besked om tilldelning. Teckningsanmälan Anmälan om teckning är juridiskt bindande och görs med fördel genom att använda särskild, för ändamålet speciellt utformad blankett. Teckningssedel kan beställas från e-postadress eller via brev till, Kopparbergsvägen 8, Västerås. Teckningssedel måste skickas in i original till företagets adress, eller skannas in/fotograferas med vidimerad kopia och mailas till Teckningssedeln måsta vara underskriven. Datorunderskrift godkännes icke utan måste vara gjord för hand. Teckning anses inte fullgjord förrän både teckningsanmälan är inskickad och likvid erlagd enligt anvisning på teckningsbeskedet. Betalning görs till bolagets bankkonto hos Swedbank alternativt till bolagets bankgiro med bankgironummer Teckningen är inte fullständig utan betalning. Danmark: :s konto i Swedbank/Köpenhamn med reg.nummer: 6004 Kontonummer: , IBAN nr. : DK , SWIFT adr. : SWEDDKKK 9

10 Tilldelning Tilldelning sker löpande under emissionsperioden efter inkommen teckningsanmälan. Detta faktum innebär att emissionen kan bli fulltecknad före teckningstidens slut. Vid eventuell överteckning sker tilldelning till de som först har fullgjort sin teckning genom att betala, inte enbart gjort anmälan. (Publ) förbehålls rätten att besluta om tilldelning av aktier, vilket innebär att tilldelning kan komma att ske med färre antal poster än anmälan avser eller att tilldelning uteblir helt. Rätt till förlängning av Erbjudandet Styrelsen i (Publ) förbehåller sig rätten att besluta om att fullfölja emissionen även om den ej skulle bli fulltecknad, liksom rätten att besluta om förlängning av teckningstiden och att flytta fram likviddagen. Erbjudande Den som tecknar minst en aktiepost iz får: 2 års abonnemang på Cumula:s app. Börsanalysprogrammet Vikingen Börs med 1 års uppdatering av börskurser. 1 dags utbildning i Vikingen Handelsstrategin Balance 10

11 Historik (publ.) startade i september 2013 och är ett privat svenskt aktiebolag med säte i Västmanlands län. Styrelse och företagsledning har därefter rekryterats i syfte att leda lanseringen av Cumula på den svenska och internationella marknaden. I början av november 2013 blev bolaget officiellt med ett aktiekapital om SEK. Bolaget har genomfört en första emission och har efter det höjt aktiekapitalet till över SEK, enligt kraven för publika bolag. Arbetet pågår med att omvandla bolaget till ett avstämningsbolag för att nå målsättningen att bolagets aktier noteras på en börs under år Grundarna av har framgångsrikt arbetat inom aktieanalys med datoriserade handelsmodeller sedan drygt 25 år tillbaka. Strategin Maximal Avkastning till Kontrollerad Risk ligger till grund för våra handelsmodeller. Tidigare versioner av handelsmodellerna användes dagligen av aktörer på den finansiella marknaden och är väl beprövade. Gällande lagstiftning för verksamheten är svensk rätt och Bolagets juridiska form styrs av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget inregistrerades vid Bolagsverket

12 Emission/plan Private placement. 1,3 miljoner SEK Årsstämman beslutade om fondemission 1:9, ytterligare nyemissioner, publikt bolag, notering Nyemission 2 kr/ aktie, max aktier. Teckningstiden går ut Nyemission. 120 kr/aktie, max aktier. 12

13 Cumula, Appen som förändrar aktiehandeln Affärsidé. Idén bygger på att låta den enskilde användaren kontrollera sin egen aktieportfölj med hjälp av en app utvecklad för smartphones. Applikationen, som härmed kommer att gå under namnet Appen, fungerar som en mobil molntjänst utvecklad för en global marknad. Ambitionen är ett bolag som tillhandahåller tjänsten och utvecklar den till sin fulla potential, för att därefter utveckla fler tjänster och produkter. Cumula, Appen Cumulas unika handelsmodeller ligger till grund för konceptet som historiskt sett har gett cirka 40 % årlig ökning av kapitalet. Börsdatabehandlingsprogrammet Vikingen bidrar i sin tur med de tekniska förutsättningar som gör det möjligt för användaren att ta emot signaler baserat på börsens upp- och nedgångar. Användaren kan då välja själv huruvida han/hon vill köpa, sälja eller avvakta. På så sätt kan användaren på sina egna villkor tjäna pengar på aktiemarknaden, oavsett var han/hon befinner sig. användas utan koppling till en mäklare eller bank. Det kommer att finnas ett antal förvalda mäklare/ banker att välja bland. Användaren väljer den eller de portföljer som passar bäst och har på så sätt kontroll över både sparande och avkastning. I den andra delen av Appen har användaren tillgång till aktieutbildande spel där han/hon kan lära sig mer om hur börsen fungerar genom att gissa på huruvida utvalda aktier går upp respektive ner. Användaren tjänar erfarenhetspoäng (XP) och kan så småningom delta i större tävlingar med chans att vinna pengar. I Appen kan användaren följa en portfölj med ungefär tio aktier som täcker de största börserna världen över, kostnadsfritt. Den som vill ha signaler från fler portföljer, lägger till extra abonnemang till en låg månadsavgift. Portföljerna sätts samman av Cumulas analytiker och är indelade i olika inriktningar såsom teknik, miljö, industri, strategi och chans/risk, Topp-Norden, Topp-Danmark, Sverige, Norge, USA etc. Tjänsterna kan appliceras på valuta, obligationer, råvaruhandel globalt. App:en kan 13

14 I dagsläget är Appen under konstruktion. Utvecklingen har kommit så långt att det finns en koppling till en mäklare och att köp-/säljsignaler skickas till telefonen. Detta demonstrerades på årsstämman. Från upplevelse till engagemang Användarens engagemang omsätts till affär samtidigt som spänningsgraden och kunskapsnivån ökar hos den enskilde för varje dag, vecka, månad. Strategin bygger på att den enskilde användaren uppgraderar från den kostnadsfria till betalversionen för en liten summa när han/hon vill ha ut mer av tjänsten. Samma strategi är genomgående vid uppgraderingar och nyheter. Tjänsternas avkastning Handelsstrategierna är framtagna i börsanalysprogrammet Vikingen. Efter courtage har modellerna gett 37-45% över lång tid i snitt per år. Enskilda perioder kan det förstås gå både sämre och bättre. Filosofin bakom modellernas höga resultat är att man går ur marknaden vid vändning. Vision. Bolagets vision är att leverera en ny global tjänst som underlättar aktiehandel baserad på datoriserade handelsmodeller på ett lättförståeligt sätt och till kontrollerad risk. Strategi Bolaget vill öka kunskapen om aktiemarknaden och dess handel för privatpersoner över hela världen. eftersträvar att ligga i teknikens framkant i utvecklingen av mobila tjänster. Formatet är anpassat för såväl datorer, surfplattor och smartphones och ska vara det självklara valet för målgruppen när det kommer till mobila fritidsaktiviteter. Detta säkerställs genom att tjänsterna har alla de egenskaper som det mänskliga beteendet efterfrågar i både utmaning och intelligent tänkande. Med ett beslutstagande och ett belöningskoncept som grundar sig på dagliga, veckovisa, månadsvisa och årsvisa avstämningar. avser att lansera olika spelformer där användaren lär sig mer om aktiemarknaden. Mål. Primärt mål är att nå 10 miljoner användare i den första versionen. Notering på en större börs. Minst 50% i rörelsemarginal. 14

15 Så fungerar Cumula Köp och säljsignaler direkt i din smartphone Nasdaq OMX TSE HSE LSE CSE NYSE Cumula NÄSTA GENERATIONS AKTIEHANDEL Aktiemäklare/ Bank 15

16 Marknad Marknaden består av, men är inte begränsad till, de informationstekniskt mogna länderna i främst Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. I enbart Sverige och Danmark finns runt 7 miljoner fondägare. Och i Sverige äger ungefär 1,4 miljoner aktier direkt. I Storbritannien uppgår antalet aktieägare till hela 10 miljoner. I ett inledande skede utgörs den primära målgruppen av personer som redan sparar i aktier eller har ett intresse för marknaden. När Cumula, såväl som företag och som tjänst, blivit etablerat blir även steget till en bredare målgrupp naturligt. I det skedet satsar Bolaget på att aktivera privatpersoner i åldrarna år. Nedan presenteras befolkningsmängden i de marknader som är mogna eller delvis mogna för våra produkter ifrån. Den följande tabellen sammanfattar landmassan och folkmängden på varje kontinent med utgångspunkt från uppdelningen av jorden i sju kontinenter. Kontinent Area (km²) Procent av den totala landmassan Ungefärlig befolkning 2008 Procent av den totala befolkningen Befolningstäthet (Personer per km²) Asien ,50% % 86,7 Afrika ,40% % 29,3 Nordamerika ,50% % 21 Sydamerika ,00% % 20.8 Antarktis ,20% ,0% 0,00007 Europa ,80% % 69,7 Oceanien ,90% ,5% 3,6 16

17 Lämpliga länder Nedan presenteras de länder och börser som av Bolaget anses lämpliga att rikta satsningar mot. Hela Eurozonen Kina + Hongkong Indien USA Indonesia Brasilien Japan Mexiko Tyskland Turkiet Thailand Storbritannien Frankrike Italien Sydkorea Sydafrikanska Republik Spanien Argentina Polen Kanada Taiwan Australien Nederländerna (Holland) Chile Grekland Portugal Sverige Österrike Schweiz Israel Danmark Norge Singapore Nya Zeeland Irland Finland Europa Asien Asien Nordamerika Asien Sydamerika Asien Nordamerika Europa Europa Asien Europa Europa Europa Asien Afrika Europa Sydamerika Europa Nordamerika Asien Oceanien Europa Sydamerika Europa Europa Europa Europa Europa Asien Europa Europa Asien Oceanien Europa Europa 17

18 Marknadsföring Etableringen kommer att ske med hjälp av marknadssatsningar för att nå ut till stora volymer. Samtal kommer att föras med ett antal globala annonsörer och tänkbara samarbetspartners. Det blir en kombination av sociala medier, viral spridning, radio och TV. Genom kreativ presentation vid lansering och inslaget av tävling med ett flertal tidigare vedertagna lanseringsformer, avser vi nå målen för den tredje emissionen. När Appen publiceras kommer den att finnas tillgänglig i App Store och Android Market. Android Apps 18

19 Riskfaktorer Det är av avgörande betydelse att läsaren av detta Investeringsmemorandum tar sig tid att, förutom granskning av hela Investeringsmemorandumet, beakta de risker som beskrivs i Investeringsmemorandumets kapitel om Riskfaktorer innan ett investeringsbeslut fattas. Investeringar i aktier är alltid förenat med risk att förlora pengar. Ett antal faktorer utanför (publ) kontroll kan dessutom påverka resultat och finansiell ställning. Bolagets tekniska infrastruktur och därmed verksamheten är exempelvis sårbar för skada eller avbrott orsakad av bland annat naturkatastrofer, elavbrott, fel i telesystem eller fel i externa datanät. (publ), liksom alla leverantörer av nättjänster är därtill utsatta för en ständig och snabb teknisk utveckling, och behöver därför ligga i framkant för att snabbt anpassa till ny teknik. Säkerhetsfrågor är högt prioriterade hos Cumula AB (publ). Vi förbereder systemen för att klara av olika angrepp från internet. I alla aktieinvesteringar finns risker. En aktieplacering kan medföra att man förlorar hela eller delar av investerat kapital. Här nedan listas några av de riskfaktorer som (publ.) står inför. Riskerna är inte listade i någon särskild inbördes ordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande. Konkurrenter Konkurrenter med liknande helhetsbegrepp för den globala marknaden kan komma, Bolaget känner inte till någon med samma heltäckande affärsidé. Ett antal aktörer finns idag som arbetar med rådgivning, utskick i mailformat, sms etc. Bankerna har sina rekommendationer som man kan få bland annat till sin mobiltelefon. Kapitalbehov (pub) ser i nuläget inget mer behov av kapital utöver de planerade. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa kapital i framtiden, t.ex. genom emissionen år Vi beräknar ytterligare utvecklingskostnad till minst 2 miljoner högst 6 miljoner. Listning Bolaget avser att efter avslutad god tecknad emission 2015 ansöka om notering på lämplig börs om marknadsläget så tillåter. Osäkerhet i marknadsbedömningar I detta Investerings Memorandum framförs olika beskrivningar och bedömningar rörande Cumula AB(publ.)s tjänster och delmarknader. Beskrivningarna är upprättade utifrån såväl externa som Bolagets egna bedömningar. Bedömningar av detta slag är förknippade med osäkerhet där bland annat förseningar, nya lagar etc. kan förhindra bolaget planer. Inga garantier kan lämnas för att de mål/ förväntningar som beskrivs i Investerings Memorandumet kommer att inträffa. 19

20 Intäktsmodeller Månadsvisa abonnemang Första versionen av tjänsterna lanseras i kombination med ett unikt erbjudande i ett antal om tio miljoner kunder ( ). Bolaget beräknar med att 30 % av kunderna kommer att beställa tilläggstjänster för c:a 60 kr/kund i tillägg under den första månaden. Vilket ger en intäkt på 180 MSEK. Ett flertal intäktsmodeller kommer att rullas ut i samband med emissionen under första delen av Användarna av app:en betalar ett grundabonnemang och kan beställa ytterligare tilläggstjänster. Grundabonnemanget planeras till c:a 25 SEK/ månad, därutöver tillkommer extra tjänster för c:a 3-49 kr/månad per tjänst. Intäktsstrategi Bolagets förstudie av intäktsmodeller är anpassade för den breda massan globalt, genom att erbjuda en låg tröskel av abonnemang för en långvarig upplevelse med interaktiva dagliga inslag. Bolagets strategi är att bli ett måste ha -abonnemang då kundnyttan överstiger kostnaden för den enskilde. Transaktionsavgifter Varje gång användaren trycker på Köp eller Sälj, tar Bolaget ut en liten transaktionsavgift. Detta planeras i ett senare skede i kommande versioner som kopplas till respektive mäklare. Transaktionsavgifter beräknas till cirka 100 miljoner/år. Reklam Bolaget har via mediabyrårer fått indikationer om intäkter baserat på volymer i första versionen om nedladningar. Annonsering cirka MSEK/år. 20

21 Framtiden Viktiga avtal Bolaget har tecknat en exklusiv option om rätten att förvärva Vikingen analysprogram i sin helhet med alla därtill hörande rättigheter, källkoder, kundregister ifrån Vikingen Financial Software AB. Löptiden på denna rättighet är satt tillz 3 år, till priset 13 MSEK. Framtida marknadssatsningar Inom 3 år har tjänsterna anpassats för varje lands interna marknad. En möjlig utveckling är att bolaget kommer att erbjuda fonder. När har förvärvat Vikingen, avser bolaget att vidareutveckla produkten för den globala marknaden. 21

22 Cumulas handelsmodeller och tidigare resultat Resultatet är bättre än bankränta, långt bättre än börsindex och investmentbolag. Hur framtiden ser ut går givetvis inte att veta men med utgångspunkt i Bolagets handelsmodeller och vad de åstadkommit för en rad olika aktier, finns det ingenting som tyder på att konceptet inte kommer att fungera VESTAS WIND SYSTEMS(Månad) Multimodel ssk K ss K K ssk K ss K Kss K Copyright (c) 2013 Vinkingen Financial Software AB Bild: Köp- och säljsignaler i aktien Vestas Wind Systems. Ovan visas hur det har gått för Vestas med en av Cumulas modeller och nedan redovisas resultatet i siffror. Ovanstående graf demonstrerar hur det ser ut med en månatlig bevakning, det vill säga om användaren föredrar att få signaler relativt sällan. Appen föreslår att användaren ska genomföra ett Köp när grafen växlar om från rött till grönt. Till exempel gav Vestas en Köpsignal på 40 SEK i mitten av år 2012 och aktien har fortfarande inte någon säljsignal när den nu står i cirka 300 SEK. Med andra ord skulle det inte ha kommit någon signal under I Appen kommer användaren inte att behöva ta del av liknande information utan endast en uppmaning att Köpa eller Sälja. Signalerna (handelsmetoderna) har under en längre tidsperiod gett % per år. Vissa år resulterar i ett lägre snitt, medan andra ger ett högre. Den stora fördelen med signalerna är att användaren får en objektiv bedömning om när det är dags att agera. I de tre tabellerna som följer visas en potentiell portfölj bestående av aktier Cumula valt ut. Tabellerna är baserade på hur ofta signalerna kommer, 22

23 vilket användaren själv kan styra över. Historisk avkastning är ingen garanti för fortsatt liknande utveckling. Första kolumnen består av de utvalda aktierna. I kolumnerna kan man se resultatet av signalerna under 5, 10 eller 20 år. Här blir tydligt att aktierna ibland går med förlust. Ett bra sätt är då att äga flera aktier så de dåliga aktierna kompenseras med bra aktier. En aktie som har varit dålig, kan bli den bästa i nästa period. I kolumnen under 20 år finns inget för Norwegian och Vestas vilket beror på att de inte funnits på börsen i 20 år. I resultatet har vi även dragit bort kostnad för courtage. Ingen skatt är medräknad, utan resultatet visas som om användaren handlat efter våra signaler. 5 år 10 år 20 år Assa Abloy 23% 136% 1680% Boliden 100% 999% 2208% Coloplast 375% 310% 1465% HM 20% 85% 607% Investor 36% 47% 174% Norwegian 252% 10828% - SydBank -28% 162% 1308% Trelleborg 226% 406% 1028% Vestas 19% 146% - Volvo 62% 156% 254% Genomsnitt 109% 1328% 1091% Genomsnitt per år 42% Tabell 2: Medellång sikt troligtvis 2-4 signaler per år per aktie. 5 år 10 år 20 år 1 Assa Abloy 18% 17% 126% 2 Boliden -28% 129% 147% 3 Coloplast 178% 207% 436% 4 HM 19% 45% 134% 5 Investor 29% 85% 137% 6 Norwegian 444% 5131% - 7 SydBank 53% 455% 3064% 8 Trelleborg 81% 320% 470% 9 Vestas 33% 614% - 10 Volvo 34% 189% -11% Genomsnitt 86% 719% 563% Genomsnitt per år 37% Tabell 1. Dagliga signaler Daglig bevakning 5 år 10 år 20 år Assa Abloy 43% 163% 4691% Boliden 89% 1631% 3478% Coloplast 209% 682% 1206% HM -7% 57% 1206% Investor 90% 227% 620% Norwegian 135% 4941% - SydBank 45% 256% 1422% Trelleborg 107% 238% 281% Vestas 455% 1348% - Volvo 3% 173% 650% Genomsnitt 117% 972% 1694% Genomsnitt per år 45% Tabell 3. Långsiktig modell signaler vid större vändningar; 1-2 gång per år och aktie. 23

24 Tidplan Höstemission Produkter Emission 3 App lansering Börsintroduktion 24

25 Organisation Peter.Ö VD Tove.C Ekonomi Björn.L Utveckling Milenko.G Marknad Victoria.B Idé och design Mjukvara IT-Drift Regionansvariga Aktieägarservice Bolaget kommer att sysselsätta cirka personer i ett fortvarighetstillstånd. I första hand anlitas konsulter. För utveckling anlitas Addiva AB. De regionansvariga ska hålla kontakt med större länder eller regioner för att samla in information om vad som är bäst för varje land, det vill säga Bolaget anpassar tjänsterna för varje land enligt lagar, demografi och kultur. Efter denna emission ska fler tjänster tillsättas. 25

26 Styrelse och ledning Björn Lindström Styrelseordförande Född 1960 Aktieinnehav i Cumula (32,5 %) Björn har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta i och med expansiva organisationer främst inom IT och affärsutveckling. Under 16 års tid har han arbetat med produktutveckling och IT inom ABB med erfarenhet av arbete i Norden och Europa. Med chefsbakgrund i ABB och som VD på Addiva AB och Vikingen Financial Software AB, har Björn en bred erfarenhetsbas. Björns specialitet är att etablera och utföra affärsmodeller för expansiva IT-bolag som möjliggör snabb tillväxt med kvalitet. En affärsutvecklare med god förmåga att hålla nere kostnader. Övriga aktuella uppdrag: Koncernchef; Addiva AB, Styrelseordförande; Vikingen Financial Software AB, Addiva AB, Addiva IKAB, Addiva Software Technology och Addiva Engineering AB. Ledamot; Addiva Production AB Peter Östevik VD Styrelseledamot Född: 1960 Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Högskola. Aktieinnehav i Cumula AB: aktier (32,5 %) Peter har hållit ett hundratal seminarier och utbildningar i teknisk och fundamental aktieanalys samt om optionshandel. Han har även spelat in ett antal utbildningsfilmer i ämnet och håller kontinuerligt webbinarier om hur man kan göra bra aktieaffärer. Peter har tidigare jobbat som utbildningschef på Delphi Economics som skapade Vikingen, och använt programmet sedan Tidigare befattningar: Installationschef på Bravida, egen projektledningsfirma, säljare och projektledare av hem-pc, produktchef för ställverk, säljare och projektledare för fibernät, datakommunikation och telefonväxlar. De senaste 3 åren har Peter varit produktchef för Vikingen. Peter har varit med och introducerat hem-pc:n i Sverige; däribland installerat fibernät till villor och infört individuell mätning av energi i privatbostäder. Övriga aktuella uppdrag: Vice VD/Produkt- och Säljchef; Vikingen Financial Software AB, Styrelseledamot; Vikingen Financial Software AB, Medlem i ledningsgruppen för Aktiespararna i Västerås; utbildningsansvarig. 26

27 Milenko Gabrilo Marknadsstrateg, Styrelseledamot Född: 1959 Aktieinnehav i Cumula AB: aktier (32,5%) Milenko har 15 års erfarenhet ifrån den finansiella branschen. Han har arbetat som rådgivare inom finansiella tjänster och kapitalförvaltning med datoriserade handelsmodeller. Tidigare befattningar: Chef för marknadsföring / Investor Relations; Balanced AB, Chef för marknadsföring / Investor Relations; Duvialla telecom AB, Chef för marknadsföring / Investor Relations; Snapcat AB (Publ.), Etablering av Bingo Lotto i Ryssland; Miwiol AB, VD; Delphi Capital AB (Publ.) Noterat Carnegie AB. Övriga upplysningar om styrelse och VD, Legalt, Due Diligence Samtliga styrelseledamöter är valda till och med att nästa årsstämma hållits. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Frågor som rör revisions och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna. Det finns inga familjeband bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Det råder heller inte någon intressekonflikt mellan Cumula å ena sidan och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare å andra sidan. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress. Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser eller sanktioner från bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot dessa personer och inga av dessa personer har under de senaste fem åren av domstol förbjudits att ingå i förvaltnings- ledningseller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner i företag. Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren varit inblandadi konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning

28 VD har ordet Den som handlar med aktier vet hur svårt det kan vara att sälja i rätt tid. Nu vill jag ge dig och alla andra ett enkelt och snyggt redskap som gör det lättare att hantera pengar på börsen. Vi i Norden är duktiga på att handla med aktier. Låt oss dela med oss av den kunskapen. Bortser vi från arbete, är börsen det överlägset bästa sättet att tjäna pengar. En dröm jag har haft länge är att göra människor i min omgivning rikare mina vänner, bekanta, familjen. Det här är min chans att göra drömmen till verklighet, samtidigt som vi sprider vår kunskap vidare. Går det som vi planerar, kommer höstens emission att få Cumula att växa rejält. Är vi riktigt duktiga, får vi också många användare 2015 och börsintroduktionen blir en succé. Det tror jag på. Vi har en bra idé att få alla människors pengar att växa med hjälp av våra välbeprövade modeller. På ett innovativt, interaktivt och attraktivt sätt gör vi det enkelt att handla på börsen. Få hjälp med vad du bör köpa eller sälja och när var du än befinner dig. Pålitliga tips som har fungerat tidigare. Du styr dina egna pengar, vi föreslår bara hur du kan använda dem bättre. Tack vare små avgifter och teknik i framkant blir det dessutom enkelt att addera flera miljoner användare utan att kostnaderna går upp särskilt mycket. Och självklart bevakar vi flera börser världen runt så alla användare kan känna igen sina egna, lokala aktier. Appen kan användas på både Iphone och Android-telefoner. En användare kan alltså ha koll på sina affärer på bussen, jobbet eller var det passar bäst. Efter att du har köpt, kommer du alltid få en signal om och när det är dags att sälja. Och under tiden kan du lära dig mer om marknaden med våra aktiespel. Vi tror att Bolaget kommer se en stark utveckling, försäljningen av mobiltelefoner växer hela tiden, allt fler får ett överskott av kapital samtidigt som information blir mer lättillgänglig och kunskapsnivån ökar. Vi är i rätt bransch, med andra ord. Vi har en unik affärsidé, global potential och ett visst försprång när vi kombinerar kunskap-teknik-ekonomi. Nu bjuder vi in dig att bli en del av en spännande framtid. Bli aktieägare i. Kombinationen av ett bra program, bred erfarenhet, duktiga utvecklare, kreativa visionärer och smarta affärsutvecklare gör det till ett vinnande koncept både för våra kunder och aktieägare. Välkommen som aktieägare! Peter Östevik, VD 28

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ)

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ) 556271-9228 Tid: Fredagen den 20 april 2012 kl. 17.00 Plats: Konferensavdelningen, Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg Inregistrering sker

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2016-04-12 8 {11) :1A\:"" 1 Lr;. 1 c :2 17 2C1Ci 58 Förslag till ändrad bolagsordning för Sala Silvergruva AB Dnr 2016/488 INLEDNING Sala Silvergruva

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist. Kallelse Aktieägarna i Mindmancer AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 augusti 2016 klockan 16:00 på Regnbågsgatan 8B, våning 2 (Dockside kontorshotell)

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 18 Ks 47 Au 42 Dnr 83/2012-107 Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB Förslag till förändrad bolagsordning

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) 2016-08-23 Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 september 2016 klockan 18:00,

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Bolagsordning för Nolia AB

Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning för Nolia AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Nolia AB Bolagsordning 2011-11-21, 232 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. Bolagsordning för AB Alingsåshem Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. 1 Firma /Kommentarer inför beredningen ges mellan / / / Bolagets firma är AB Alingsåshem 2 Säte Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA, TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA, I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL) Aktieägarna i Scandinavian Organics AB (publ), org. nr 556705-6741 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Massolit Media AB (publ), org. nr 556575-2960, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 juli 2015, kl 14.00 hos Advokatfirma

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Fredagen den 21 maj 2010 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 1. Stämmans öppnande. fredagen den 21 maj

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ) 5 maj 2011 Årsstämma i 5 maj 2011 kl 16.00 i Duroc Machine Tools lokaler på Reprovägen 15 i Täby. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman.

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2010 kl 14.00 på Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer