Cumula AB (publ.) Org.nummer : Informationsmemorandum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cumula AB (publ.) Org.nummer : 556867-8873 Informationsmemorandum www.cumula.se"

Transkript

1 AB (publ.) TM Org.nummer :

2

3 VÄLKOMMEN TILL NÄSTA GENERATIONS AKTIEHANDEL Cumula

4 4

5 Innehåll.... Innehåll. 5 Viktig information 6 Erbjudandet i sammandrag. 7 Investerings avkastning i (publ). 8 Inbjudan till teckning av aktier. 9 Historik. 11 Emission/plan. 12 Cumula, Appen som förändrar aktiehandeln. 13 Så fungerar Cumula. 15 Marknad. 16 Marknadsföring. 18 Riskfaktorer. 19 Intäktsmodeller. 20 Framtiden. 21 Cumulas handelsmodeller och tidigare resultat. 22 Tidplan. 24 Organisation. 25 Styrelse och ledning. 26 VD har ordet 28 Räkenskaper 29 Aktiekapital och ägarstruktur. 31 Investeraravdrag / Skattefrågor. 32 Bolagsordning. 33 Bilaga: Rapport om användandet av smartphones

6 Viktig information Detta memorandum utgör inte ett prospekt, och har inte godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. All information som lämnas i detta dokument bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet Riskfaktorer och som beskriver vissa risker som en investering i onoterade bolag kan innebära. Erbjudandet (såsom definierat i detta memorandum) riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, t.ex. närstående har inte något speciellt erbjudande, utan alla behandlas lika. Detta memorandum kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. De aktier som omfattas av erbjudandet enligt detta memorandum har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, inte heller i enlighet med motsvarande lagar i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, eller annat land än Sverige och får ej erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller sådant annat land där registrering krävs, eller till personer med hemvist där. För detta memorandum och erbjudandet häri gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i detta memorandum, erbjudandet häri eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Bolagets revisor har tagit del av memorandumet men informationen i memorandumet har inte varit föremål för granskning förutom där så anges explicit. Bolagets revisor, har godkänt senaste årsredovisningen och är fortlöpande informerad i alla mellanhavanden med myndigheter som till exempel Skatteverket och Bolagsverket. 6

7 Erbjudandet i sammandrag Text Teckningskurs: Minsta teckning Villkor SEK 2,00 per aktie, varje aktie med ett kvotvärde om SEK 0,01 Insättningar i övriga valutor: Valutakurs på insättningsdagen, t.ex. DKK/SEK eller NOK/SEK aktier Högsta teckning aktier Total emissionslikvid Lägst 1 MSEK och högst 20 MSEK Teckningsperiodens start 1 juni 2014 Teckningsperiodens slut Besked om tilldelning 20 oktober 2014, eller så snart full teckning har uppnåtts. Fortlöpande, senast 2 veckor efter emissionens slut Betalning Senast 2 veckor efter besked om tilldelning 7

8 Investerings avkastning i (publ.) Bolagsstämman beslutade alla steg inför 2015 En väsentlig del i bolagets värdekedja. Ytterligare en emission genomförs under den första delen av år 2015 globalt med fokus på de stora länderna i Europa. Då erbjuds aktier till kursen 120 kr/ aktie. Minsta teckning är 1 aktie med rätt till en första version av appen. I samband med emissionen 2015 släpps en specialversion av vår app för användare. Bolagets strategi är att låta envar teckna sig för 1 aktie digitalt med direktbetalning online, varvid appen tillförs aktieägaren. Vid god avslutad tecknad emission skall bolaget ansöka om börsintroduktion. Utdrag ur årsstämmoprotokollet Bolagsstämman i, beslutade vid årsstämman bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom en eller flera nyemissioner enligt följande beslut: Bolagstämman bemyndigade styrelsen att under år 2014 genomföra nya nyemissioner med totalt lägst kr och högst kr. Att priset per aktie under kommande nyemissioner under år 2014 blir 2,00 kr. Betalning ska ske genom kontant fordran för nyemitterade aktier. Att inga förbehåll ska gälla för de nya aktierna. Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under år 2015 genomföra ytterligare nyemissioner om totalt lägst kr och högst kr. Att priset per aktie under kommande nyemission under år 2015, sätts till 120 kr. Betalning ska ske genom kontant fordran för nyemitterade aktier. Att inga förbehåll ska gälla för de nya aktierna. Bolagsstämman uppdrar åt bolaget att släppa produkter i samband med nyemission år Bolagsstämman godkänner att styrelsen vid avslutad god tecknad emission 2015, ansöke om notering på lämplig börs om marknadsläget så tillåter. 8

9 Inbjudan till teckning av aktier Privata och juridiska personer erbjuds att teckna och förvärva totalt nyemitterade aktier i (publ.) till en kurs av 2 SEK per aktie. Minsta aktiepost är aktier. Vid full teckning tillförs bolaget 20 miljoner kronor. Cumulas aktie och bolagets värdering Samtliga aktier är av ett och samma slag: A-aktier; med lika rösträtt för alla. Ansökan till Euroclear efter fullgod emission. Bolaget erhåller då ISINnummer (International Securities Identification Number). Värdering av Bolaget är före emissionen kronor. Medlen i denna emission avses användas till: Färdigutveckla produkterna Färdigställa organisation Marknadsföring av kommande emissionen under 2015 Expansion utomlands Emissionsvillkor Erbjudandet omfattar minst och högst aktier. Kvotvärde är 0,01 SEK/aktie. Teckningskurs 2 SEK per aktie. Minsta teckningspost är aktier till summan av SEK. Största teckningspost aktier till summan av SEK. Teckningstid: 1 juni 20 oktober 2014 eller till aktier är tecknade, vilket som först infaller. Meddelande om tilldelning skickas ut fortlöpande, dock senast 2 veckor efter teckningstidens utgång. Betalning ska ske inom 2 veckor efter besked om tilldelning. Teckningsanmälan Anmälan om teckning är juridiskt bindande och görs med fördel genom att använda särskild, för ändamålet speciellt utformad blankett. Teckningssedel kan beställas från e-postadress eller via brev till, Kopparbergsvägen 8, Västerås. Teckningssedel måste skickas in i original till företagets adress, eller skannas in/fotograferas med vidimerad kopia och mailas till Teckningssedeln måsta vara underskriven. Datorunderskrift godkännes icke utan måste vara gjord för hand. Teckning anses inte fullgjord förrän både teckningsanmälan är inskickad och likvid erlagd enligt anvisning på teckningsbeskedet. Betalning görs till bolagets bankkonto hos Swedbank alternativt till bolagets bankgiro med bankgironummer Teckningen är inte fullständig utan betalning. Danmark: :s konto i Swedbank/Köpenhamn med reg.nummer: 6004 Kontonummer: , IBAN nr. : DK , SWIFT adr. : SWEDDKKK 9

10 Tilldelning Tilldelning sker löpande under emissionsperioden efter inkommen teckningsanmälan. Detta faktum innebär att emissionen kan bli fulltecknad före teckningstidens slut. Vid eventuell överteckning sker tilldelning till de som först har fullgjort sin teckning genom att betala, inte enbart gjort anmälan. (Publ) förbehålls rätten att besluta om tilldelning av aktier, vilket innebär att tilldelning kan komma att ske med färre antal poster än anmälan avser eller att tilldelning uteblir helt. Rätt till förlängning av Erbjudandet Styrelsen i (Publ) förbehåller sig rätten att besluta om att fullfölja emissionen även om den ej skulle bli fulltecknad, liksom rätten att besluta om förlängning av teckningstiden och att flytta fram likviddagen. Erbjudande Den som tecknar minst en aktiepost iz får: 2 års abonnemang på Cumula:s app. Börsanalysprogrammet Vikingen Börs med 1 års uppdatering av börskurser. 1 dags utbildning i Vikingen Handelsstrategin Balance 10

11 Historik (publ.) startade i september 2013 och är ett privat svenskt aktiebolag med säte i Västmanlands län. Styrelse och företagsledning har därefter rekryterats i syfte att leda lanseringen av Cumula på den svenska och internationella marknaden. I början av november 2013 blev bolaget officiellt med ett aktiekapital om SEK. Bolaget har genomfört en första emission och har efter det höjt aktiekapitalet till över SEK, enligt kraven för publika bolag. Arbetet pågår med att omvandla bolaget till ett avstämningsbolag för att nå målsättningen att bolagets aktier noteras på en börs under år Grundarna av har framgångsrikt arbetat inom aktieanalys med datoriserade handelsmodeller sedan drygt 25 år tillbaka. Strategin Maximal Avkastning till Kontrollerad Risk ligger till grund för våra handelsmodeller. Tidigare versioner av handelsmodellerna användes dagligen av aktörer på den finansiella marknaden och är väl beprövade. Gällande lagstiftning för verksamheten är svensk rätt och Bolagets juridiska form styrs av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget inregistrerades vid Bolagsverket

12 Emission/plan Private placement. 1,3 miljoner SEK Årsstämman beslutade om fondemission 1:9, ytterligare nyemissioner, publikt bolag, notering Nyemission 2 kr/ aktie, max aktier. Teckningstiden går ut Nyemission. 120 kr/aktie, max aktier. 12

13 Cumula, Appen som förändrar aktiehandeln Affärsidé. Idén bygger på att låta den enskilde användaren kontrollera sin egen aktieportfölj med hjälp av en app utvecklad för smartphones. Applikationen, som härmed kommer att gå under namnet Appen, fungerar som en mobil molntjänst utvecklad för en global marknad. Ambitionen är ett bolag som tillhandahåller tjänsten och utvecklar den till sin fulla potential, för att därefter utveckla fler tjänster och produkter. Cumula, Appen Cumulas unika handelsmodeller ligger till grund för konceptet som historiskt sett har gett cirka 40 % årlig ökning av kapitalet. Börsdatabehandlingsprogrammet Vikingen bidrar i sin tur med de tekniska förutsättningar som gör det möjligt för användaren att ta emot signaler baserat på börsens upp- och nedgångar. Användaren kan då välja själv huruvida han/hon vill köpa, sälja eller avvakta. På så sätt kan användaren på sina egna villkor tjäna pengar på aktiemarknaden, oavsett var han/hon befinner sig. användas utan koppling till en mäklare eller bank. Det kommer att finnas ett antal förvalda mäklare/ banker att välja bland. Användaren väljer den eller de portföljer som passar bäst och har på så sätt kontroll över både sparande och avkastning. I den andra delen av Appen har användaren tillgång till aktieutbildande spel där han/hon kan lära sig mer om hur börsen fungerar genom att gissa på huruvida utvalda aktier går upp respektive ner. Användaren tjänar erfarenhetspoäng (XP) och kan så småningom delta i större tävlingar med chans att vinna pengar. I Appen kan användaren följa en portfölj med ungefär tio aktier som täcker de största börserna världen över, kostnadsfritt. Den som vill ha signaler från fler portföljer, lägger till extra abonnemang till en låg månadsavgift. Portföljerna sätts samman av Cumulas analytiker och är indelade i olika inriktningar såsom teknik, miljö, industri, strategi och chans/risk, Topp-Norden, Topp-Danmark, Sverige, Norge, USA etc. Tjänsterna kan appliceras på valuta, obligationer, råvaruhandel globalt. App:en kan 13

14 I dagsläget är Appen under konstruktion. Utvecklingen har kommit så långt att det finns en koppling till en mäklare och att köp-/säljsignaler skickas till telefonen. Detta demonstrerades på årsstämman. Från upplevelse till engagemang Användarens engagemang omsätts till affär samtidigt som spänningsgraden och kunskapsnivån ökar hos den enskilde för varje dag, vecka, månad. Strategin bygger på att den enskilde användaren uppgraderar från den kostnadsfria till betalversionen för en liten summa när han/hon vill ha ut mer av tjänsten. Samma strategi är genomgående vid uppgraderingar och nyheter. Tjänsternas avkastning Handelsstrategierna är framtagna i börsanalysprogrammet Vikingen. Efter courtage har modellerna gett 37-45% över lång tid i snitt per år. Enskilda perioder kan det förstås gå både sämre och bättre. Filosofin bakom modellernas höga resultat är att man går ur marknaden vid vändning. Vision. Bolagets vision är att leverera en ny global tjänst som underlättar aktiehandel baserad på datoriserade handelsmodeller på ett lättförståeligt sätt och till kontrollerad risk. Strategi Bolaget vill öka kunskapen om aktiemarknaden och dess handel för privatpersoner över hela världen. eftersträvar att ligga i teknikens framkant i utvecklingen av mobila tjänster. Formatet är anpassat för såväl datorer, surfplattor och smartphones och ska vara det självklara valet för målgruppen när det kommer till mobila fritidsaktiviteter. Detta säkerställs genom att tjänsterna har alla de egenskaper som det mänskliga beteendet efterfrågar i både utmaning och intelligent tänkande. Med ett beslutstagande och ett belöningskoncept som grundar sig på dagliga, veckovisa, månadsvisa och årsvisa avstämningar. avser att lansera olika spelformer där användaren lär sig mer om aktiemarknaden. Mål. Primärt mål är att nå 10 miljoner användare i den första versionen. Notering på en större börs. Minst 50% i rörelsemarginal. 14

15 Så fungerar Cumula Köp och säljsignaler direkt i din smartphone Nasdaq OMX TSE HSE LSE CSE NYSE Cumula NÄSTA GENERATIONS AKTIEHANDEL Aktiemäklare/ Bank 15

16 Marknad Marknaden består av, men är inte begränsad till, de informationstekniskt mogna länderna i främst Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. I enbart Sverige och Danmark finns runt 7 miljoner fondägare. Och i Sverige äger ungefär 1,4 miljoner aktier direkt. I Storbritannien uppgår antalet aktieägare till hela 10 miljoner. I ett inledande skede utgörs den primära målgruppen av personer som redan sparar i aktier eller har ett intresse för marknaden. När Cumula, såväl som företag och som tjänst, blivit etablerat blir även steget till en bredare målgrupp naturligt. I det skedet satsar Bolaget på att aktivera privatpersoner i åldrarna år. Nedan presenteras befolkningsmängden i de marknader som är mogna eller delvis mogna för våra produkter ifrån. Den följande tabellen sammanfattar landmassan och folkmängden på varje kontinent med utgångspunkt från uppdelningen av jorden i sju kontinenter. Kontinent Area (km²) Procent av den totala landmassan Ungefärlig befolkning 2008 Procent av den totala befolkningen Befolningstäthet (Personer per km²) Asien ,50% % 86,7 Afrika ,40% % 29,3 Nordamerika ,50% % 21 Sydamerika ,00% % 20.8 Antarktis ,20% ,0% 0,00007 Europa ,80% % 69,7 Oceanien ,90% ,5% 3,6 16

17 Lämpliga länder Nedan presenteras de länder och börser som av Bolaget anses lämpliga att rikta satsningar mot. Hela Eurozonen Kina + Hongkong Indien USA Indonesia Brasilien Japan Mexiko Tyskland Turkiet Thailand Storbritannien Frankrike Italien Sydkorea Sydafrikanska Republik Spanien Argentina Polen Kanada Taiwan Australien Nederländerna (Holland) Chile Grekland Portugal Sverige Österrike Schweiz Israel Danmark Norge Singapore Nya Zeeland Irland Finland Europa Asien Asien Nordamerika Asien Sydamerika Asien Nordamerika Europa Europa Asien Europa Europa Europa Asien Afrika Europa Sydamerika Europa Nordamerika Asien Oceanien Europa Sydamerika Europa Europa Europa Europa Europa Asien Europa Europa Asien Oceanien Europa Europa 17

18 Marknadsföring Etableringen kommer att ske med hjälp av marknadssatsningar för att nå ut till stora volymer. Samtal kommer att föras med ett antal globala annonsörer och tänkbara samarbetspartners. Det blir en kombination av sociala medier, viral spridning, radio och TV. Genom kreativ presentation vid lansering och inslaget av tävling med ett flertal tidigare vedertagna lanseringsformer, avser vi nå målen för den tredje emissionen. När Appen publiceras kommer den att finnas tillgänglig i App Store och Android Market. Android Apps 18

19 Riskfaktorer Det är av avgörande betydelse att läsaren av detta Investeringsmemorandum tar sig tid att, förutom granskning av hela Investeringsmemorandumet, beakta de risker som beskrivs i Investeringsmemorandumets kapitel om Riskfaktorer innan ett investeringsbeslut fattas. Investeringar i aktier är alltid förenat med risk att förlora pengar. Ett antal faktorer utanför (publ) kontroll kan dessutom påverka resultat och finansiell ställning. Bolagets tekniska infrastruktur och därmed verksamheten är exempelvis sårbar för skada eller avbrott orsakad av bland annat naturkatastrofer, elavbrott, fel i telesystem eller fel i externa datanät. (publ), liksom alla leverantörer av nättjänster är därtill utsatta för en ständig och snabb teknisk utveckling, och behöver därför ligga i framkant för att snabbt anpassa till ny teknik. Säkerhetsfrågor är högt prioriterade hos Cumula AB (publ). Vi förbereder systemen för att klara av olika angrepp från internet. I alla aktieinvesteringar finns risker. En aktieplacering kan medföra att man förlorar hela eller delar av investerat kapital. Här nedan listas några av de riskfaktorer som (publ.) står inför. Riskerna är inte listade i någon särskild inbördes ordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande. Konkurrenter Konkurrenter med liknande helhetsbegrepp för den globala marknaden kan komma, Bolaget känner inte till någon med samma heltäckande affärsidé. Ett antal aktörer finns idag som arbetar med rådgivning, utskick i mailformat, sms etc. Bankerna har sina rekommendationer som man kan få bland annat till sin mobiltelefon. Kapitalbehov (pub) ser i nuläget inget mer behov av kapital utöver de planerade. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa kapital i framtiden, t.ex. genom emissionen år Vi beräknar ytterligare utvecklingskostnad till minst 2 miljoner högst 6 miljoner. Listning Bolaget avser att efter avslutad god tecknad emission 2015 ansöka om notering på lämplig börs om marknadsläget så tillåter. Osäkerhet i marknadsbedömningar I detta Investerings Memorandum framförs olika beskrivningar och bedömningar rörande Cumula AB(publ.)s tjänster och delmarknader. Beskrivningarna är upprättade utifrån såväl externa som Bolagets egna bedömningar. Bedömningar av detta slag är förknippade med osäkerhet där bland annat förseningar, nya lagar etc. kan förhindra bolaget planer. Inga garantier kan lämnas för att de mål/ förväntningar som beskrivs i Investerings Memorandumet kommer att inträffa. 19

20 Intäktsmodeller Månadsvisa abonnemang Första versionen av tjänsterna lanseras i kombination med ett unikt erbjudande i ett antal om tio miljoner kunder ( ). Bolaget beräknar med att 30 % av kunderna kommer att beställa tilläggstjänster för c:a 60 kr/kund i tillägg under den första månaden. Vilket ger en intäkt på 180 MSEK. Ett flertal intäktsmodeller kommer att rullas ut i samband med emissionen under första delen av Användarna av app:en betalar ett grundabonnemang och kan beställa ytterligare tilläggstjänster. Grundabonnemanget planeras till c:a 25 SEK/ månad, därutöver tillkommer extra tjänster för c:a 3-49 kr/månad per tjänst. Intäktsstrategi Bolagets förstudie av intäktsmodeller är anpassade för den breda massan globalt, genom att erbjuda en låg tröskel av abonnemang för en långvarig upplevelse med interaktiva dagliga inslag. Bolagets strategi är att bli ett måste ha -abonnemang då kundnyttan överstiger kostnaden för den enskilde. Transaktionsavgifter Varje gång användaren trycker på Köp eller Sälj, tar Bolaget ut en liten transaktionsavgift. Detta planeras i ett senare skede i kommande versioner som kopplas till respektive mäklare. Transaktionsavgifter beräknas till cirka 100 miljoner/år. Reklam Bolaget har via mediabyrårer fått indikationer om intäkter baserat på volymer i första versionen om nedladningar. Annonsering cirka MSEK/år. 20

21 Framtiden Viktiga avtal Bolaget har tecknat en exklusiv option om rätten att förvärva Vikingen analysprogram i sin helhet med alla därtill hörande rättigheter, källkoder, kundregister ifrån Vikingen Financial Software AB. Löptiden på denna rättighet är satt tillz 3 år, till priset 13 MSEK. Framtida marknadssatsningar Inom 3 år har tjänsterna anpassats för varje lands interna marknad. En möjlig utveckling är att bolaget kommer att erbjuda fonder. När har förvärvat Vikingen, avser bolaget att vidareutveckla produkten för den globala marknaden. 21

22 Cumulas handelsmodeller och tidigare resultat Resultatet är bättre än bankränta, långt bättre än börsindex och investmentbolag. Hur framtiden ser ut går givetvis inte att veta men med utgångspunkt i Bolagets handelsmodeller och vad de åstadkommit för en rad olika aktier, finns det ingenting som tyder på att konceptet inte kommer att fungera VESTAS WIND SYSTEMS(Månad) Multimodel ssk K ss K K ssk K ss K Kss K Copyright (c) 2013 Vinkingen Financial Software AB Bild: Köp- och säljsignaler i aktien Vestas Wind Systems. Ovan visas hur det har gått för Vestas med en av Cumulas modeller och nedan redovisas resultatet i siffror. Ovanstående graf demonstrerar hur det ser ut med en månatlig bevakning, det vill säga om användaren föredrar att få signaler relativt sällan. Appen föreslår att användaren ska genomföra ett Köp när grafen växlar om från rött till grönt. Till exempel gav Vestas en Köpsignal på 40 SEK i mitten av år 2012 och aktien har fortfarande inte någon säljsignal när den nu står i cirka 300 SEK. Med andra ord skulle det inte ha kommit någon signal under I Appen kommer användaren inte att behöva ta del av liknande information utan endast en uppmaning att Köpa eller Sälja. Signalerna (handelsmetoderna) har under en längre tidsperiod gett % per år. Vissa år resulterar i ett lägre snitt, medan andra ger ett högre. Den stora fördelen med signalerna är att användaren får en objektiv bedömning om när det är dags att agera. I de tre tabellerna som följer visas en potentiell portfölj bestående av aktier Cumula valt ut. Tabellerna är baserade på hur ofta signalerna kommer, 22

23 vilket användaren själv kan styra över. Historisk avkastning är ingen garanti för fortsatt liknande utveckling. Första kolumnen består av de utvalda aktierna. I kolumnerna kan man se resultatet av signalerna under 5, 10 eller 20 år. Här blir tydligt att aktierna ibland går med förlust. Ett bra sätt är då att äga flera aktier så de dåliga aktierna kompenseras med bra aktier. En aktie som har varit dålig, kan bli den bästa i nästa period. I kolumnen under 20 år finns inget för Norwegian och Vestas vilket beror på att de inte funnits på börsen i 20 år. I resultatet har vi även dragit bort kostnad för courtage. Ingen skatt är medräknad, utan resultatet visas som om användaren handlat efter våra signaler. 5 år 10 år 20 år Assa Abloy 23% 136% 1680% Boliden 100% 999% 2208% Coloplast 375% 310% 1465% HM 20% 85% 607% Investor 36% 47% 174% Norwegian 252% 10828% - SydBank -28% 162% 1308% Trelleborg 226% 406% 1028% Vestas 19% 146% - Volvo 62% 156% 254% Genomsnitt 109% 1328% 1091% Genomsnitt per år 42% Tabell 2: Medellång sikt troligtvis 2-4 signaler per år per aktie. 5 år 10 år 20 år 1 Assa Abloy 18% 17% 126% 2 Boliden -28% 129% 147% 3 Coloplast 178% 207% 436% 4 HM 19% 45% 134% 5 Investor 29% 85% 137% 6 Norwegian 444% 5131% - 7 SydBank 53% 455% 3064% 8 Trelleborg 81% 320% 470% 9 Vestas 33% 614% - 10 Volvo 34% 189% -11% Genomsnitt 86% 719% 563% Genomsnitt per år 37% Tabell 1. Dagliga signaler Daglig bevakning 5 år 10 år 20 år Assa Abloy 43% 163% 4691% Boliden 89% 1631% 3478% Coloplast 209% 682% 1206% HM -7% 57% 1206% Investor 90% 227% 620% Norwegian 135% 4941% - SydBank 45% 256% 1422% Trelleborg 107% 238% 281% Vestas 455% 1348% - Volvo 3% 173% 650% Genomsnitt 117% 972% 1694% Genomsnitt per år 45% Tabell 3. Långsiktig modell signaler vid större vändningar; 1-2 gång per år och aktie. 23

24 Tidplan Höstemission Produkter Emission 3 App lansering Börsintroduktion 24

25 Organisation Peter.Ö VD Tove.C Ekonomi Björn.L Utveckling Milenko.G Marknad Victoria.B Idé och design Mjukvara IT-Drift Regionansvariga Aktieägarservice Bolaget kommer att sysselsätta cirka personer i ett fortvarighetstillstånd. I första hand anlitas konsulter. För utveckling anlitas Addiva AB. De regionansvariga ska hålla kontakt med större länder eller regioner för att samla in information om vad som är bäst för varje land, det vill säga Bolaget anpassar tjänsterna för varje land enligt lagar, demografi och kultur. Efter denna emission ska fler tjänster tillsättas. 25

26 Styrelse och ledning Björn Lindström Styrelseordförande Född 1960 Aktieinnehav i Cumula (32,5 %) Björn har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta i och med expansiva organisationer främst inom IT och affärsutveckling. Under 16 års tid har han arbetat med produktutveckling och IT inom ABB med erfarenhet av arbete i Norden och Europa. Med chefsbakgrund i ABB och som VD på Addiva AB och Vikingen Financial Software AB, har Björn en bred erfarenhetsbas. Björns specialitet är att etablera och utföra affärsmodeller för expansiva IT-bolag som möjliggör snabb tillväxt med kvalitet. En affärsutvecklare med god förmåga att hålla nere kostnader. Övriga aktuella uppdrag: Koncernchef; Addiva AB, Styrelseordförande; Vikingen Financial Software AB, Addiva AB, Addiva IKAB, Addiva Software Technology och Addiva Engineering AB. Ledamot; Addiva Production AB Peter Östevik VD Styrelseledamot Född: 1960 Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Högskola. Aktieinnehav i Cumula AB: aktier (32,5 %) Peter har hållit ett hundratal seminarier och utbildningar i teknisk och fundamental aktieanalys samt om optionshandel. Han har även spelat in ett antal utbildningsfilmer i ämnet och håller kontinuerligt webbinarier om hur man kan göra bra aktieaffärer. Peter har tidigare jobbat som utbildningschef på Delphi Economics som skapade Vikingen, och använt programmet sedan Tidigare befattningar: Installationschef på Bravida, egen projektledningsfirma, säljare och projektledare av hem-pc, produktchef för ställverk, säljare och projektledare för fibernät, datakommunikation och telefonväxlar. De senaste 3 åren har Peter varit produktchef för Vikingen. Peter har varit med och introducerat hem-pc:n i Sverige; däribland installerat fibernät till villor och infört individuell mätning av energi i privatbostäder. Övriga aktuella uppdrag: Vice VD/Produkt- och Säljchef; Vikingen Financial Software AB, Styrelseledamot; Vikingen Financial Software AB, Medlem i ledningsgruppen för Aktiespararna i Västerås; utbildningsansvarig. 26

27 Milenko Gabrilo Marknadsstrateg, Styrelseledamot Född: 1959 Aktieinnehav i Cumula AB: aktier (32,5%) Milenko har 15 års erfarenhet ifrån den finansiella branschen. Han har arbetat som rådgivare inom finansiella tjänster och kapitalförvaltning med datoriserade handelsmodeller. Tidigare befattningar: Chef för marknadsföring / Investor Relations; Balanced AB, Chef för marknadsföring / Investor Relations; Duvialla telecom AB, Chef för marknadsföring / Investor Relations; Snapcat AB (Publ.), Etablering av Bingo Lotto i Ryssland; Miwiol AB, VD; Delphi Capital AB (Publ.) Noterat Carnegie AB. Övriga upplysningar om styrelse och VD, Legalt, Due Diligence Samtliga styrelseledamöter är valda till och med att nästa årsstämma hållits. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Frågor som rör revisions och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna. Det finns inga familjeband bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Det råder heller inte någon intressekonflikt mellan Cumula å ena sidan och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare å andra sidan. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan nås via Bolagets adress. Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren och har heller inte haft näringsförbud under de senaste fem åren. Det finns inga anklagelser eller sanktioner från bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) mot dessa personer och inga av dessa personer har under de senaste fem åren av domstol förbjudits att ingå i förvaltnings- ledningseller kontrollorgan eller från att ha ledande eller övergripande funktioner i företag. Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare under de senaste fem åren varit inblandadi konkurs, försatts i tvångslikvidation eller satts under konkursförvaltning.. 27

28 VD har ordet Den som handlar med aktier vet hur svårt det kan vara att sälja i rätt tid. Nu vill jag ge dig och alla andra ett enkelt och snyggt redskap som gör det lättare att hantera pengar på börsen. Vi i Norden är duktiga på att handla med aktier. Låt oss dela med oss av den kunskapen. Bortser vi från arbete, är börsen det överlägset bästa sättet att tjäna pengar. En dröm jag har haft länge är att göra människor i min omgivning rikare mina vänner, bekanta, familjen. Det här är min chans att göra drömmen till verklighet, samtidigt som vi sprider vår kunskap vidare. Går det som vi planerar, kommer höstens emission att få Cumula att växa rejält. Är vi riktigt duktiga, får vi också många användare 2015 och börsintroduktionen blir en succé. Det tror jag på. Vi har en bra idé att få alla människors pengar att växa med hjälp av våra välbeprövade modeller. På ett innovativt, interaktivt och attraktivt sätt gör vi det enkelt att handla på börsen. Få hjälp med vad du bör köpa eller sälja och när var du än befinner dig. Pålitliga tips som har fungerat tidigare. Du styr dina egna pengar, vi föreslår bara hur du kan använda dem bättre. Tack vare små avgifter och teknik i framkant blir det dessutom enkelt att addera flera miljoner användare utan att kostnaderna går upp särskilt mycket. Och självklart bevakar vi flera börser världen runt så alla användare kan känna igen sina egna, lokala aktier. Appen kan användas på både Iphone och Android-telefoner. En användare kan alltså ha koll på sina affärer på bussen, jobbet eller var det passar bäst. Efter att du har köpt, kommer du alltid få en signal om och när det är dags att sälja. Och under tiden kan du lära dig mer om marknaden med våra aktiespel. Vi tror att Bolaget kommer se en stark utveckling, försäljningen av mobiltelefoner växer hela tiden, allt fler får ett överskott av kapital samtidigt som information blir mer lättillgänglig och kunskapsnivån ökar. Vi är i rätt bransch, med andra ord. Vi har en unik affärsidé, global potential och ett visst försprång när vi kombinerar kunskap-teknik-ekonomi. Nu bjuder vi in dig att bli en del av en spännande framtid. Bli aktieägare i. Kombinationen av ett bra program, bred erfarenhet, duktiga utvecklare, kreativa visionärer och smarta affärsutvecklare gör det till ett vinnande koncept både för våra kunder och aktieägare. Välkommen som aktieägare! Peter Östevik, VD 28

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Innehåll. Observandum

Innehåll. Observandum Inbjudan att teckna aktier i Fortnox AB (publ) Informationsmemorandum Publik nyemission Mars 2008 1 Innehåll Sammanfattning 3 Riskfaktorer 5 Bolaget och emissionen 7 VD har ordet 7 Historik 8 Bakgrund

Läs mer

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ)

Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Moretime Financial Services AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ) Företrädesemission 11 maj 29 maj 2015 Viktig information Memorandumets distributionsområde

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Villkor i sammandrag 3 Inbjudan till teckning av konvertibler i 203 Web Group 4 VD i 203 Web

Läs mer

MEMORANDUM september 2014

MEMORANDUM september 2014 MEMORANDUM september 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2. Bakgrund och motiv 3. VD har ordet 5. Villkor och anvisningar 6. Verksamheten a. Affärsidé b. Mål c. KIABs innehav 16. Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013

Capitala AB. Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare. Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Capitala AB Exklusivt erbjudande att teckna aktier i Capitalas nyemission riktad till MMG aktieägare Teckningstid 17 juni - 28 juni 2013 Mer information finner du på bolagets hemsida www.capitala.se Viktig

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL)

MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) MEMORANDUM EDOCTRINA (PUBL) Februari 2009 556666-9460 Kunskapslogistik för en global marknad Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 1 Memorandum edoctrina ab Februari 2009. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM MEMORANDUMET...4

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Moretime frigör tid och kreativitet hos entreprenörer och företagare. Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Viktig information Detta memorandum

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439)

Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Anslutningsmemorandum QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) Maj 2014 1 Distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Detta memorandum vänder

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014

See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014 See what I m saying Inbjudan till teckning av units i VMSPlay AB (publ) inför listning på Nasdaq OMX First North 16-30 juni 2014 Viktig information Med VMSPlay eller Bolaget avses VMSPlay AB (publ) (fd

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

The Future in Home Entertainment. Memorandum Horse Creek Entertainment AB (publ) HomeTV. Storgatan 26, 171 63 SOLNA Org nr.

The Future in Home Entertainment. Memorandum Horse Creek Entertainment AB (publ) HomeTV. Storgatan 26, 171 63 SOLNA Org nr. The Future in Home Entertainment Memorandum Horse Creek Entertainment AB (publ) HomeTV Horse Creek Entertainment AB (publ) Storgatan 26, 171 63 SOLNA Org nr. 556371-1224 Innehåll 1. En sammanfattning av

Läs mer

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014 MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Juni 2014 Viktig information om NASDAQ OMX First North NASDAQ OMX First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Private Placement ART2DENT AB. Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB

Private Placement ART2DENT AB. Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB Private Placement ART2DENT AB Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB VD har ordet Tandteknik handlar i första hand om att ge patienter en ersättning för tänder som gått

Läs mer