FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 4 maj 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 4 maj 2006"

Transkript

1 Bilaga 10 FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 4 maj 2006 Innan jag lämnar ordet fritt så frågar jag sekreteraren om det har inkommit några skriftliga frågor till dagens stämma. Sekreteraren Förutom en fråga så har det inte kommit in några skriftliga frågor. Det enda som har kommit in är en skriftlig fråga från AMF Pension, som ber Scania redogöra för arbetet med att öka antalet kvinnliga chefer på operativ nivå. Då får jag fråga, finns det någon representant för AMF Pension här på stämman som kan konfirmera och eventuellt förtydliga frågan. Sarah McPhee Herr ordförande, ärade aktieägare. Jag heter Sarah McPhee och förestår AMF Pension och AMF Pensionfonder. Tillsammans äger vi aktier i Scania AB. Våra sparare är mycket glada över dessa innehav. Jag tror många anställda på Scania har sitt pensionssparande på AMF och är likaledes trygga i att vi fortsätter placera stort i Scania, så vi tackar Scania för den fina avkastningen. Vi har riktat ett brev mycket riktigt till Scanias styrelse angående kvinnornas deltagande i den operativa ledningen. Det gör vi för att vi tror mycket på att det vore bättre för Sveriges börsnäring, att kvinnoandelen ökade i den operativa ledningen i stället för att man kvoterar in kvinnor på styrelsenivå. Därför har vi bett att styrelsen redogör för hur man främjar kvinnligt ledarskap, kvinnligt deltagande på operativ ledning i Scania AB inför stämman. Tack. Tack så mycket. Jag ska be att Leif redogör för svaret på den här frågan, eftersom den rör den operativa ledningen. *) Utskrift efter bandupptagning, varvid viss redigering för bättre läsbarhet gjorts av sekreteraren.

2 2 (10) Det här är en utomordentligt viktig fråga och det är dessutom en otroligt svår fråga. Om vi tittar på företaget Scania så är det som så att inom produktionen så har vi ungefär 15 % kvinnor och 85 % män. Det gäller på alla nivåer. Utveckling har, tror jag, en bit över 20 % kvinnor och när vi kommer till administration så har vi ungefär 55 % kvinnor och 45 % män. Jag tror att Scania mycket väl representerar de flesta andra företag i Sverige inom den traditionella industrin. Inom handel och bank ser det väl lite annorlunda ut. När man går ett steg tidigare tillbaka och tittar på tekniska högskolor, handelsskolor, gymnasieskolor, när det gäller antalet sökande till teknisk utbildning. Det är ju det som är vår rekryteringsbas. När jag gick på Chalmers, maskinteknisk linje, då var vi 148 killar och 2 tjejer, som läste till civilingenjör. Vi var i ålderskategori Jag vet att det har förändrats lite sedan dess, men tyvärr inte så mycket. Tittar vi på tekniska högskolor så är det, på de linjer som vi rekryterar från, mellan 20 och 25 % som är kvinnliga studenter. Resten är manliga. Det är ju vår rekryteringsbas in i företaget. Tittar vi på gymnasieskolor så är det faktiskt på samma sätt. Det är knappt 20 % tjejer i gymnasieskolor som söker sig till tekniska utbildningar av olika slag. Dessutom har vi ytterligare ett problem i det här landet. Det är att det är alldeles för få som överhuvudtaget söker sig till tekniska utbildningar, både tjejer och killar. Det här är ett större problem, inte för de större industriföretagen, men jag har hört från mina kollegor inom små och medelstora företag, att man har svårt att hitta tekniskt utbildad arbetskraft i Sverige. Många anför det som det främsta skälet till varför man flyttar ut tillverkning ur Sverige. Det har inte med skattepolitik och annat att göra utan det är faktiskt för att man hittar inte utbildad arbetskraft. Vad gör vi i Scania då? Vi rekryterar så mycket vi hittar ur den naturliga rekryteringsbas vi har. När det gäller akademisk utbildning så kan vi säga att det av någon anledning, och jag hörde samma sak på SKF, är mellan 40 och 45 % kvinnliga civilingenjörer och civilekonomer av de som kommer in i våra trainee-program. Där är alltså kvinnor klart överrepresenterade i förhållande till män, om man tittar på könsfördelningen under utbildningen. Det tycker vi är väldigt bra, men det är någonting vi endast sett under de senaste åren. Det kommer att komma in gradvis fler och fler kvinnor i ledande befattningar i företaget, men det är en väldigt långsam process i företagen liksom i samhället i övrigt. Det här ett av de absolut största problemen vi har. Det har att göra med teknikutbildning generellt och det har att göra med att det är så låg frekvens sökande till teknikutbildning bland kvinnor i det här landet. Jag är bekymrad.

3 3 (10) Tack Leif. Nu följer den muntliga frågestunden. Vi har till hjälp ett antal värdinnor med mikrofoner, vilket innebär att ni kan vara kvar på era platser i salen. Om ni ger er till känna så får ni en mikrofon. Jag vill också påminna er om att ni uppger ert namn så att vi kan ta det till protokollet och att ni också gör lite uppehåll när ni talar så att vi kan översätta frågorna. Ordet är fritt. Lennart Söderlind Jag har några frågor främst till VD. Du sa i årsredovisningen sidan 7, och du upprepade det här också att ni har målet fordon. Du svävade lite på målet, för att vara rolig, om huruvida det skulle ta 5, 10 eller 15 år. Jag tolkar dig som att du lutar åt 15 snarare än 5. Min följdfråga på det är om den här ökningen sker med ökad marknadsefterfrågan eller om Scania tänker ta marknadsandelar också? Sen en helt annan fråga. Du har berört det lite grann i ditt tal, nämligen att service tar en allt större del av fordon och service. Jag undrar hur den andelen kommer att se ut tidsmässigt. Du säger att den är 50 idag, kommer den att vara 90 någon gång till exempel? När Scania blir ett servicebolag alltmer, borde då inte service brytas ut redovisningsmässigt ur fordon och service och att man därigenom också kunde få se goda marknadsandelar på det och även god rörelsemarginal? I not 5 i årsredovisningen så framgår att varukostnaderna ökat med 14,8 % enligt min beräkning. Jag undrar hur du ser på utvecklingen på både kort och medellång sikt av det. Går det att få koll på det helt enkelt? Den ökning som har varit har jag räknat ut står för 2/3 av all kostnadsökning inom fordon och service. Det är onekligen rätt mycket. Och sist, en helt annan fråga. Det kan vara en lapsus, men på sidan 91 står det om vinstdispositionen, att den ska vara 4032 miljoner till årets nettovinst, men på sidan 55 står det att det är Proportionellt borde aktieutdelningen då kunna blir 17,35 istället för 15 kronor. Tack för ordet. Tack för det. När får vi se fordon? Svar på man måste ha mål i ett företag, men det är som jag alltid brukar säga att volym utan vinstpengar är heller ingen bra volym. Det gäller att hitta en balans så att allt det kapital som ni har satt in som aktie-

4 4 (10) ägare i bolaget kan få en bra förräntning och utveckling , det kommer vi klara innan Det är vad du säger om 15 år. Det kommer vi att göra, det är jag helt övertygad om. Att vi kommer att klara det om 5 år, är jag dock inte helt övertygad om. Det ligger väl däremellan. Är det ökad efterfrågan? Ja, jag tror att som världsekonomin utvecklas idag och där vi har en helt annan världsekonomi med kollapsen av hela kommunistblocket, så har vi naturligtvis helt andra möjligheter framöver. Länder som Kina, Indien, Ryssland deltar med liv och lust i ekonomin idag. Det betyder att nya marknader öppnas för oss, som inte var öppna för år sedan. Dom kommer nu med full sving och det kommer nog att fortsätta så många år till. Det är ungefär som återuppbyggnaden av Västeuropa efter andra världskriget. Vi hade 50-,60-talen som en väldigt dynamisk period i Västeuropa. Jag tror vi kommer att se något motsvarande här. Serviceandelen på 90 %, då har man säkert passerat Jag tror att det här kommer att växa uppåt, men var det stannar vet jag inte. Det klingar ju alltid av någonstans. Säg att vi kan komma upp mot en 60 %, någonting sådant, inom en inte alltför avlägsen framtid. Bryta ut reservdelar och service ur fordonsaffären i redovisningen, det har vi inte gjort, men vi får väl ta upp ditt förslag. Jag uppfattar det som ett förslag till en diskussion inom bolaget, så får vi se hur vi ska kunna illustrera det här på ett sätt så att det är meningsfullt. Sen när det gäller varukostnader. Jag vet att det under föregående år så har vi haft kraftiga materialkostnadshöjningar som har gått in i kalkylen. Det svarar nog för uppåt hälften av det här, 1/3 till hälften, skulle jag tro. Sedan så har vi en annan bit, valutakursförändringar bl a i Sydamerika där vi haft en kraftig förstärkning av Realen jämfört med Det påverkar också i betydande utsträckning det här. Dessutom har vi en specdrift. Det är så att kunderna vill ha allt högre och högre specificerade produkter. Dom betalar för det också men, det gör ju att vi lägger in mer material på varje produkt. Sidan 91 det kanske jag kan klara av. På sidan 55 har vi Scaniagruppens resultaträkning, hela koncernens resultaträkning, och där är nettovinsten angiven till 4665 miljoner. På sidan 91, vid förslag till vinstdisposition, där har vi moderbolagets siffror som kan vara helt annorlunda från koncernen och där finns nettovinsten angiven till 4032 miljoner. Det är inte fel i räkenskaperna, utan de siffrorna kan i och för sig vara olika. Moderbolagets siffra kan i princip både vara högre och lägre än den konsoliderade resultaträkningen. Flera frågor?

5 5 (10) Lennart Söderlind Följdfråga. Det står just på sidan 55 - Hänförligt till Scanias aktieägare det belopp jag nämnde Det är ju rimligtvis det som är utdelningsbart. Inte koncernen utan just moderbolaget. Du har både rätt och fel. Naturligtvis så tillhör allt resultat i koncernen aktieägarna i slutändan, men till förfogande det här året så finns det som är angivet på sidan 91, alltså tidigare balanserade vinstmedel och årets nettovinst för moderbolaget. Koncernens nettovinst är inte omedelbart utdelningsbar. Den måste tas till moderbolaget genom t ex utdelning från ett bolag i Tyskland eller i Frankrike eller någon annanstans. Flera frågor? Gunnar Ek Tack herr ordförande. Gunnar Ek heter jag. Jag företräder Aktiespararna. Först, herr ordförande, det är en fantastiskt gynnsam utveckling som har varit i Scania-gruppen dom senaste åren. Föregående år är verkligen ett gott år, för att inte tala om det första kvartalet i år. Det är mycket, mycket roligt att vara aktieägare i ett sådant bolag. Sen vill jag komma tillbaka till målet fordon. Det är både lastbilar och bussar inkluderat. Vi har inte fått någon tidsangivelse. Jag kan förstå att det kan vara svårt att ge det, men när diskuterar den här frågan, så talar han hela tiden om att det primära är lönsamheten inte volymen. Jag skulle vilja att du diskuterar det lite mer. Bland annat utifrån att föregående år var det en hygglig uppgång i faktureringen, med en mycket måttlig uppgång när det gäller antalet levererade fordon, ca 4 % uppgång där. Faktureringen var väsenligt större än detta. Har ni som målsättning inom styrelsen att i första hand ska lönsamheten komma, i andra hand ska volymerna komma? Är det det vi ska se framför oss och att det mycket väl kan bli så att volymerna om 10 år inte är mer än 5 kanske 10 tusen bilar mer än idag men lönsamheten fortsatt god? Ni bedömer att det inte är meningsfullt att öka på volymerna för att det blir väsentligt sämre priser totalt sett och därför kommer ni inte att göra det? Det vore intressant att höra vilken mer djup syn ni har på det här området. Sedan, bussidan har hos både Volvo och Scania varit en källa till visst bekymmer under ett antal år. Man når inte tillfredsställande lönsamhet. Vad beror det på att det inte riktigt går att tjäna pengar på bussidan? Trots att drivmedelspriser ökar, kollektivtrafiken görs alltmer attraktiv på en lång rad ställen i världen, så kommer man inte upp på bussvolymer.

6 6 (10) Det till och med minskade det något. Vad är den verkliga orsaken till den här utvecklingen? Så en mer övergripande fråga. Jag är naturligtvis övertygad om att jag inte kommer att få ett helt säkert svar, för det kan man inte få. Vad kommer det på sikt att betyda att oljepriserna med viss sannolikhet kommer att öka alltmer och därmed diesel- och bensinpriser. Kommer det att leda till en ökad volym av mer lokal produktion och därmed färre transporter, eftersom transporterna kommer att gå upp i pris? Eller är den här utvecklingen oundviklig och transportpriserna betyder inte så mycket? Det här har en icke liten betydelse för vårt företag. Därför är frågan ganska intressant. Herr ordförande. Det var dom frågeställningarna och jag ser fram emot svaren volymmål och resultat. Om man går tillbaka en 6-7 år här, -98, - 99, 2000, så var nog företaget mer volyminriktat än vad det är idag. Vi upptäckte när vi kom in i 2002, även 2001, att vi inte kunde fortsätta på det här sättet. Vi fick in ett antal kunder, stora kunder framför allt, med väldigt dåliga villkor. Vi började räkna på en del enskilda affärer och kom fram till att täckningsbidraget var i det närmaste noll, när man hade räknad med alla återköpsåtaganden och annat som man har. Volym utan att ge något bidrag är ju inte speciellt intressant. Det tycker inte jag heller som aktieägare i Scania, utan vi ska sälja för att tjäna pengar, inte för att byta pengar. Det som blir balansen här när det gäller volymutvecklingen, är att med bibehållen marginal vi har legat och pendlat runt dom här % - fortsätta att växa med marknaden. Det är klart att den underliggande marknadstillväxten är det som är det främsta bidraget för oss framöver. Sen kan det ju hända under resans gång att det händer något med en konkurrent eller att det blir en konsolidering i branschen, som kan öppna affärsmöjligheter för oss. Det har vi sett tidigare. Det här är ju en bransch som för 30 år sen hade 26 spelare i Europa. Nu är det inte mer än 5-6 kvar. Det finns väl utrymme för ytterligare konsolidering. Det är väl ungefär så vi resonerar. Vi säger gärna volym, men det måste vara lönsamhet i den volymen, annars så avstår vi. Då får någon annan som har andra förutsättningar ta hand om den volym vi tycker är olönsam. Bussar ska det vara lönsamt? Ja, varför det? Bussar är ju en politisk affär. Bussar är politik och det är inte en normal affär. Så är det med all offentlig upphandling av stadsbussar och linjebussar. Det är helt obegripligt för mig som VD för det här företaget, när jag har sett den branschen, hur man kan missköta en affär så kapitalt, som alla tillverkare i Europa har lyckats göra, när det gäller de offentliga upphandlingar av bussar till kommuner och regioner. Och tyvärr hänger det kvar. Det är alltså en alldeles för låg prisnivå. Jag framförde det här i ett brev till statsminister

7 7 (10) Göran Persson, när han klagade över Katrineholm. Jag sa, då kan du väl betala eller mer för bussarna, så kanske vi kan se över saken, men det ville han inte. När det gäller oljepriser framöver och påverkan på transporter, det är så att transporter är väldigt billigt, dvs vägtransporter i ett logistikflöde. Jag tror inte att det kommer att bli en massa små spridda tillverkningsenheter runt om i världen, utan vi kommer nog se en koncentration till rätt stora tillverkningsenheter och mycket transporter mellan tillverkningsenheter och till kunder och avnämare. Ser vi på transportarbetets tillväxt så kan vi säga att hela tillväxten från 1970 och framåt har varit på vägarna genom lastbilstransporter. Det betyder också att vi fordonstillverkare, men även transportörer, har ett stort ansvar att hantera dom här trafikflödena på ett ansvarsfullt sätt. Oljepriset i transporten betyder väldigt lite för den totala kostnaden för en produkt. Gunnar Ek Är det möjligtvis så att målet både bussar och lastbilar är satt utifrån att det du har sagt nyss om i första hand lönsamhet och i andra hand volym, det kanske inte man behöver hålla så hårt på om man bara ser till själva fordonsaffären. För det koncept som ni alltmer vidgar er till nu, alltså ett helhetskoncept, att ta hand om alltifrån försäljningen till service, all typ av underhåll och så småningom även återköpet. Den andra delen, service-delen, där går det att tjäna pengar på ett annat sätt. Den gamla parallellen med Kodak som en gång i tiden nästan skänkte bort kameror. Det gick bara att använda Kodak-film i dom kamerorna, då kunde man ta rejält bra betalt för filmen istället. Med andra ord, sälj bilarna lite billigare, bara man får in kunden, för sen tar man igen det ordentligt på service-sidan. Är det inte egentligen så det här konceptet är uppbyggt, så ditt lönsamhetsmål det är totalmålet, men målet på själva bilförsäljningen, lastbilar och bussförsäljningen, inte är riktigt så heligt? Eller? Jo, det är det. Vi hatar att skänka bort någonting i det här företaget. Varje produkt och produktgrupp måste leva på sina egna meriter och dra in så mycket pengar så att dom förtjänar att fortsätta att existera. Och det kommer vi att fortsätta med åtminstone så länge jag är VD för företaget. Gunnar Tjellström Jag har en fråga i samband med s föredrag där han sa att en del av åkarna tidigarela sin order nu, för det skulle bli nya bestämmelser. Jag undrar, blir det någon väsentlig fördyring för dom eller varför gör dom det. Hur stor är den fördyringen ungefär? Tack.

8 8 (10) Fordonen ökar i pris. Jag tror det är ca euro kronor och bränsleförbrukningen är ungefär densamma som tidigare, så man får alltså ingen produktivitetsförbättring utan man får en kostnadsfördyring för att kunna klara miljön. Det här måste man då sätta sig ner och räkna väldigt noga på. Ska jag gå för ny produkt? Det finns också fiskala incentives ute på marknaden. Vägavgifter, andra skatter och avgifter som har att göra med vilken miljöklass man har på sitt fordon. Man måste sätta sig och räkna i varje enskilt fall. Jag tror också att många transportörer säger att det är bättre att placera en order i ett fordon med beprövad och känd teknik. Dom här fordonen går ju väldigt många mil per år och har ju i många fall uppåt driftstimmar, så att man är väldigt störningskänslig. Jag tror det också betyder en hel del. Flera frågor? Rainer Bernhart Jag heter Rainer Bernhart och jag reagerade lite grann när du sa att i Sydamerika är det visst problem med valutan. Men gör inte Scania på samma sätt som alla andra, att man tecknar stora terminskontrakt? Det var första frågan. Och sen den andra, att såsom aktieägare och det gäller inte bara mig själv utan jag har pratat med en hel del andra, och dom tycker att det vore väldigt kul att få en guidad rundresa i fabriken vid någon senare bolagsstämma, om det är möjligt? Tack. Svar på din sista fråga: Jag vill bara konstatera, ett utomordentligt förslag. Det borde vi väl kunna arrangera för intresserade aktieägare vid nästa års bolagsstämma. Visst kan vi göra det. Till valutor och Sydamerikanska valutor, så visst kan man väl valtuasäkra men det blir ganska dyrt att säkra i så osäkra valutor, så vi brukar inte göra det. Har vi någon ytterligare fråga?

9 9 (10) Lena Håkanson Jag heter Lena Håkanson. Jag undrar, alla kurvor pekar uppåt väldigt mycket nu, men oljan börjar väl peka neråt. Hur har ni förberett er för alternativa bränslen till motorerna. När oljan tar slut så har man ju inte nytta av en fin lastbil om man inte kan köra med den. Tack. Jodå, vi jobbar med alternativa bränslen. Vi var väldigt tidigt ute med etanolmotorer inom Scania. Vi lärde oss det i Brasilien där man gör etanol på sockerrör. Vi håller också på med naturgas och med bio-oljor, rapsolja bland annat. Sen tror jag att det kommer att finnas oljor för fordon under många år framöver. Både bensin och dieselolja. Dom kanske blir mer syntetiskt framställda framöver än vad dom är idag, men den distributionsstruktur som man har för bränslen idag representerar ett enormt investerat kapital och uppfinningsrikedomen kommer att vara stor att kunna använda den distributionsstrukturen även i framtiden. Kurt Holm Jag heter Kurt Holm, medlem i Aktiespararna. Scania ingår ju i den krets av företag som finns runt Investor. Då slås man ju av det att dom flesta Investor-företagen har höjt utdelningen. Scania har ju ett mycket gott bokslut, varför har ni inte höjt utdelningen med en eller två kronor? Och det skulle vara intressant att få veta en motivering till den nuvarande utdelningen. Den kanske jag skulle ta och svara på. Låt mig då erinra om att Scania gjorde en mycket kraftig höjning av utdelningen förra året. Det innebär att vi har kommit upp på en nivå som ger en rejäl förräntning av aktien. Med den bedömningen vi har gjort om framtida behov och hur koncernen ska utvecklas, så har styrelsen kommit fram till att vi ska rekommendera till stämman att bibehålla utdelningen på en hög nivå under innevarande år. Det är väl så att direktavkastningen på Scanias aktie tillhör dom högre i det här landet. Har vi flera frågor? Kurt Holm Jag tycker att ni hade kunnat göra en split en för en och så hade ni höjt utdelningen med en krona.

10 10 (10) Eftersom vi inte vid sittande stämma kan höja utdelningen i förhållande till styrelsens förslag, vi kan enbart sänka den, får vi ta tillvara på dina synpunkter till nästa år. Fler frågor? Jag kan inte höra någon ytterligare fråga. Kan vi därmed avsluta den här punkten? Svaret är ja.

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2011

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2011 Bilaga 9 FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2011 Claes Zettermarck Får jag be sekreteraren redogöra för om det inkommit några skriftliga frågor till dagens stämma? Sekreteraren

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 7 maj 2009

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 7 maj 2009 Bilaga 10 FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 7 maj 2009 Får jag be sekreteraren redogöra för om det inkommit några skriftliga frågor till dagens stämma? Sekreteraren Det har inte

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Herr ordförande, kära aktieägare Det är bäst att släppa ned det här entouraget innan vi kör igång. Ja, välkomna

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje 1 (8) BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Tid: Måndagen den 5 maj 2008 Plats: Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje Närvarande: Ordinarie

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB Informationsbrev till aktieägare i Sundvik Invest AB Förvaltarna har ordet Henrik Stigwan Tomas Fält Styrelseledamot/Förvaltare Styrelseledamot/Förvaltare Civ.ek. Corporate Law & Finance Civ.ek. Corporate

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Flerårsjämförelse 3 Förslag till vinstdisposition 3 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 4 Resultaträkning

Läs mer

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ), org. nr. 556210-9909, den 22 maj 2007 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag, org.nr 556071-1060, i Fagersta den 26 april 2007 1(6) Närvarande Antal Antal aktieägare aktier röster A-aktier B-aktier Albertsson

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2014 tillämpats de

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr. 556363-2115 i Bromma den 24 september 2009 Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande

Läs mer

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll 1/2004 fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Eniro AB (publ), 556588-0936, den 31 mars 2004, kl. 17.00 18.45 i Näringslivets Hus, Stockholm. 1 Öppnande av stämman Hälsade advokaten

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Dnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1)

Dnves[or. Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Wallenberg, som höll ett inledande anförande. (Bilaga 1) Dnves[or Protokoll fört vid årsstämma i Investor Aktiebolag (Org nr 556013-8298) på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, tisdagen den 12 maj 2015, kl 15.00 1 Årsstämman öppnades av styrelsens

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma?

Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma? Dags att hålla Bolagsstämman Men vad är en bolagsstämma? Vad är en bolagsstämma? Bolagsstämman är ett möte där ni i ert UF-företag ska besluta om följande punkter: Att resultat- och balansräkning är godkänd

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. Sidan 1 av 5 Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. 1 Ordförande Anders Fredriksson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade 2005 års bolagsstämma

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier 17A Förslag angående förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814)

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) Bilprovningen Protokoll den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) fört vid årsstämma april Närvarande aktieägare: Antal Antal aktier röster Malm Fries såsom befullmäktigat ombud för

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer

Nu är det bevisat, att vi kan vara. lönsamma året om. Delårsrapport Q1, januari-mars 2014. VD-kommentar. Framtidens maskinoperatörer Delårsrapport Q1, januari-mars 2014 Nu är det bevisat, att vi kan vara lönsamma året om Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 59,6 (31,8) MSEK Rörelseresultat för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar

Bokslutskommuniké 2011. Railcare skulle inte vara Railcare. utan alla innovationer. Vi är på gång! VD-kommentar Bokslutskommuniké 2011 Railcare skulle inte vara Railcare utan alla innovationer. Vi är på gång! Årets intäkter uppgick till 196,3 (190,2) MSEK Årets resultat efter finansiella poster uppgick till -9,5

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Närvarande aktieägare: Se bilagda förteckning. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. Advokat Sven

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695, den 23 maj 2012 kl 15.00 i Stockholm Öppnande av stämman och val av ordförande Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors,

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Helsingborg: 2003-06-11

Helsingborg: 2003-06-11 Helsingborg: 2003-06-11 Nedan följer svar på allmänna frågor vi fått in i samband med vårt Nyhetsbrev (nr 11), samt delaårsrapport (Q1), Frågorna har vi fått via email och är ställda av våra aktieägare.

Läs mer

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 4 42 44 46 ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 24STORE expanderar kraftigt (f.n. på en årsvolym av 6 M) InfiniCom Electronic Commerce tecknar avtal

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676. Oasmia Pharmaceutical AB Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala Sweden Telephone +46 18 50 54 40 Fax +46 18 51 08 73 info@oasmia.com www.oasmia.com Vat no SE5563326676 PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i

Läs mer

fondguide Rätt fonder. Rätt enkelt. spara till pensionen spara till frihet

fondguide Rätt fonder. Rätt enkelt. spara till pensionen spara till frihet spara till frihet delsbanken.se/fondguide fondguide Rätt fonder. Rätt enkelt. Rätt fonder. Rätt enkelt. spara till pensionen Konsten att välja rätt fonder är ingen konst. Hög eller låg risk? Indien eller

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman.

Antecknades att bolagets chefsjurist Annika Bäremo förde protokollet vid stämman. Protokoll fört vid årsstämma i Saab Aktiebolag onsdagen den 17 april 2013 i Stockholm 1 Stämman öppnades av advokat Sven Unger på uppdrag av styrelsen. Petra Hedengran, ordförande i valberedningen och

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Är du Bull, Bear eller Chicken?

Är du Bull, Bear eller Chicken? www.handelsbanken.se/bullbear HANDELSBANKENS BULL & BEAR CERTIFIKAT Är du Bull, Bear eller Chicken? Bull Du tror på en uppgång i marknaden och kastar dina horn uppåt. Har du rätt tjänar du dubbelt så mycket

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2008

FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2008 Bilaga 10 FRÅGOR OCH SVAR M.M. *) BOLAGSSTÄMMA SCANIA AB (publ) den 5 maj 2008 Får jag be sekreteraren redogöra för om det inkommit några skriftliga frågor till dagens stämma? Sekreteraren Herr ordförande.

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad.

Stämman förklarade sig vara behörigen sammankallad. Protokoll fört vid årsstämma i Stockholm med aktieägarna i Atlas Copco Aktiebolag, 556014-2720, den 24 april 2008 1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande, direktör Sune Carlsson, som valdes till

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet. Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Getinge AB (publ) i Halmstad den 19 april 2005 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet. Carl Bennet utsågs att såsom ordförande

Läs mer