Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1

2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 KAPITEL Bakgrund och dataunderlag... 3 En kommunal och regional gräsrotrsrörelse... 3 Dataunderlag... 4 Rapportens uppläggning... 7 Uppsummering... 7 KAPITEL Vem är studenten?... 9 Kön... 9 Ålder Utbildningsmässig bakgrund Social bakgrund Förankring i arbetslivet Uppsummering Tabellbilaga KAPITEL Varför börjar de? Motiv till studier Vad gör att studenterna faktiskt börjar? Tillgänglighet Tidsfaktorn Stöd från omgivningen Uppsummering Tabellbilaga..34 KAPITEL Situation under studierna De studerandes vardag Familjeförhållanden Arbetsförhållanden Tankar om avbrott och studerandes villkor Förväntningar på studiecentra Uppsummering Tabellbilaga KAPITEL Konsekvenser Studierelaterade konsekvenser..52 Förståelse av sig själv och familjen Konsekvenser relaterade till arbetet Uppsummering Tabellbilaga KAPITEL Diskussion Samverkan Män i minoritet Inte bara vuxna studerande Nya högskolestuderande En bättre situation på arbetsmarknaden

4 Tillgänglighet Trippelarbetande Att utvecklas som person och att behärska situationen Höga krav på studiecentra Avslutande kommentar Referenser Bilaga Enkätformulär

5 KAPITEL 1 Bakgrund och dataunderlag En kommunal och regional gräsrotrsrörelse I det så kallade Lissabonfördraget år 2000 satte Europeiska Unionen [EU] upp ambitiösa strategiska mål för det kommande decenniet. EU skulle nu bli världsledande inom den konkurrerande och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin. Särskilda satsningar inom utbildningsområdet ansågs vara en avgörande förutsättning för att nå målen. Genom utbildning skulle människorna göras redo för att leva och verka i kunskapssamhället. Det påpekades att utbildningssystemet måste anpassas till kunskapssamhällets krav och erbjuda utbildningsmöjligheter anpassade till målgrupper som befinner sig på olika stadier i livet. Livslångt och livsvitt lärande utsågs till en viktig komponent i den Europeiska sociala modellen (Council of the European Union, 2000). För att nå målen föreslog Europarådet bl.a. utveckling av flerfunktionella lokala lärcentra som skulle vara tillgängliga för alla. Genom en etablering av lokala lärcentra skulle en ny infrastruktur skapas som skulle förverkliga det sedan 1970-talet påtalade behovet av livslång utbildning och ett livslångt lärande, dvs. lärande över hela livsspannet. Lärcentra, eller det vi i den här studien benämner studiecentra, var vid den här tidpunkten redan en etablerad del av infrastrukturen för vuxnas lärande i Sverige. Den här typen av utbildningsinstitutioner började växa upp redan under mitten av 1980-talet, främst i de nordligare delarna av landet för att sedan successivt sprida sig över landet. År 2001 fanns studiecentra i drygt hälften (166 st.) av Sveriges 289 kommuner. År 2003 fanns studiecentra i 86 procent (248 st.) av kommunerna. Det skedde med andra ord en stor tillväxt av studiecentra i början av 2000-talet och det är detta Glesbygdsvärket karakteriserade som den tredje vågen i svensk högre utbildning. Först kom universiteten, så högskolorna och till slut studiecentra. Nationellt centrum för flexibelt lärande menade 2005 att det var rimligt att tala om en konsolideringsfas. De flesta av dessa studiecentra samarbetar i nätverk såväl regionalt som nationellt (Nationellt Centrum för Flexiblet Lärande, 2005). Motsvarande uppgifter saknas om utvecklingen av studiecentra i Norge men den går i samma riktning, om än inte i samma omfattning och tempo som i Sverige. Lokala studiecentra har etablerats i Norge under det senaste decenniet, icke minst i Nord-Norge. Vi har i dag ingen samlad översikt över antal studiecentra och var de är belägna, men vi kan i vart fall ge några exempel på sådana lokaliseringar. Vi i Nord [ViN], ett studiecentranätverk initierat av universitetet i Tromsö, omfattar i dag 14 kommuner från Kirkenes i norr till Brønnøysund i söder. I Oppland har man drivit ett projekt, kallat Kompetansemotor, med syfte att få flera vuxna in i utbildning, genom att utveckla kompetenscentra (karriärcentra) i var och en av de sex regionerna. Det mest omfattande nätverket är Studiesenteret.no som är ett icke-kommersiellt sällskap, ägt och drivet av de samarbetande kommunerna (www.http://studiesenteret.no, ). I januari 2010 var 74 kommuner direkt eller indirekt medlemmar i nätverket. De flesta av studiecentra i såväl Norge som Sverige är lokaliserade till glesbygdsområden med stort geografiskt avstånd till universitets- och högskoleorter (Glesbygdsverket, 2002), vilket avviker från mönstret i Europa där lokala lärcentra i huvudsak etablerats i urbana områden (Stang, Hesse & Clark 2006). 3

6 Bakgrunden till etablerandet av studie- och lärcentra är att kompetens blivit allt viktigare för alla invånare samtidigt som tillgången till denna kompetens var och är ojämnt fördelad inom och mellan regioner. Genom etablerandet av studiecentra finns förhoppningar om att människor som bor och verkar i glesbygd eller utanför regioncentra ska få tillgång till främst högre utbildning. Denna infrastruktur för vuxnas lärande har växt fram underifrån, från kommunernas och regionernas eget engagemang och kan beskrivas som en kommunal och regional gräsrotsrörelse (Roos & Grepperud, 2007). Det är därför helt i linje med utvecklingen att Glesbygdverket (2002, s. 7) beskriver lärcentra som: en lokalt initierad företeelse som under ganska lång tid växt fram, ibland har detta till och med skett i konflikt med redan etablerade strukturer för framför allt högskoleutbildning Det har både i Sverige och Norge visat sig problematiskt att få centrala myndigheter att engagera sig utvecklingen och driften av studiecentra. De har faktiskt i viss mån uppfattats som negativa till detta. Detta trots att antalet studerande inom högre utbildning vid studiecentra i Sverige 2001 motsvarade en medelstor svensk högskola (Glesbygdsverket, 2002). Det är därför heller inget tvivel om att studiecentrautvecklingen kan förstås som en konkret och handlingsinriktad kritik mot etablerade ordningar, perspektiv och prioriteringar inom den statliga vuxenutbildningspolitiken. Den är ett konkret uttryck för behovet av att gå andra och nya vägar. Det bristande utbildningspolitiska intresset bidrar också till att studiecentraverksamheten inte har fått tillräcklig fokus och uppmärksamhet. Den här rapporten är ett försök på att ändra något på detta genom att lägga fram en del fakta om aktivitet och betydelse. Så långt har vi i norskt sammanhang ingen samlad och helhetlig översikt över aktiviteten. I den grad det är gjord mer forskningsmässiga uppföljningar av studiecenteraktiviteten, är den primärt riktad mot enskilda studiecentra (Grepperud & Thomsen, 2000; Pettersen & Sandersen, 2001; Grepperud, 2009) eller avgränsade studiecentranätverk (Danielsen, under arbete). Forskningen är inte heller omfattande i Sverige, men den är ändock mer omfattande än i Norge. I tillägg till en rad rapporter från Hälsinglandområdet (se t.ex. Roos & Grepperud, 2007), har Glesbygdverket gjort nationella kartläggingar. Dessutom har det publicerats en rad rapporter om studiecentraverksamheten. I Det nya läroriket från formell vuxenutbildning till lärande regioner (Abrahamsson, Edling & Holmberg, 2007), visas till exempel studiecentra (här kallad lärcentra) stor uppmärksamhet. Avsikten med den här studien är att teckna en bild av vilka det är som studerar vid ett antal studiecentra i Norge och varför de i vuxen ålder påbörjar en högre utbildning. Genom undersökningen vill vi också få ett grepp om hur villkoren ser ut för dessa vuxenstuderande och vilka konsekvenser utbildningen så långt har haft för dem själva och omgivningen. Dataunderlag Som utgångspunkt för datainsamlingen utformades en enkät med 29 frågar (se Bilaga 1). Den första delen av enkäten innehåller frågor om den studerande och hans/hennes bakgrund, den andra delen om varför man börjar studera och villkoren för studierna medan den sista delen handlar om vad de studerande önskar för service från studiecentra samt vilket utbyte de har haft av studierna så långt. 4

7 Enkäten distribuerades våren och hösten Målgruppen var från början vuxna som följde studier på universitets- och högskolenivå via studiecentra knutna till ViN-nätverket och Studiesenteret.no. Enkätformuläret sändes till samtliga studiecentra i ViN-nätverket så att det både kunde delas ut och besvaras medan studenterna uppehöll sig där. För studiecentra som var anknutna till Studiesenteret.no blev formuläret distribuerat på nätet från koordinerande enhet. Formuläret sändes som bifogad fil och måste skrivas ut innan det kunde besvaras. Antal svar blev långt färre än förväntat. Från flertalet av studiecentraenheterna i de två nätverken kom det inget svar, och de svar som kom in droppade in då och då över en längre period. Tillsammans fick vi till slut in 230 svar från de här två nätverken. Det har heller inte varit möjligt att få konkret översikt över totalt antal studerande vid studiecentra. Det gör att vi inte kan säga något om svarsprocent eller representativitet, varken för det enskilda studiecentrumet eller nätverken som helhet. Dessa förhållanden försvagar naturligt nog rapportens informationsvärde och gör att det självfallet inte går att dra för långtgående slutsatser, varken om aktiviteten inom de två nätverken eller för studiecentra generellt. De tal och tendenser som vi presenterar måste därför läsas med försiktighet, och är i bästa fall exempel på vad studiecentra kan uppnå och betyda i sina närområden. För att pröva resultaten något har vi jämfört med motsvarande undersökningar som har gjorts i landskapet Hälsingland i Sverige, speciellt i slutet av rapporten. För att få ett något bättre analysunderlag inviterade vi OPUS- Hadeland, ett av karriärcentrumen i Oppland, till att delta i kartläggningen. Genom att inkludera Hadeland omfattar rapporten studiecentraaktörer i tre olika näverk. Antalet enkätsvar är från ViN-nätverket totalt sett 140 st. (43,6%), från Hadeland 91 st. (28,3%) och från Studiesenteret.no 88 st. (27,4%). Fyra studiecentra från ViN-nätverket deltar i undersökningen, nämligen Brønnøysund, Finnsnes, Kirkenes och Nord-Troms. De studerande som tillhör Studiesenteret.no är spridda över studiecentra i olika delar av Norge (se Tabell 1.2). Tabell 1.1. Studerande vid studiecentra i Norge som deltagit i undersökningen, fördelade på regioner och Studiesenteret.no. Absoluta tal och procent. Studiecentra n % Brønnøysund Finnsnes Kirkenes Nord-Troms 29 9 Hadeland Studiesenteret.no Ej identifierade 2 1 Total De studerande kommer från sammantaget 75 kommuner i elva fylken spridda över landet. Vi nöjer oss med att i Tabell 1.2 visa vilka elva fylken de kommer från. Ungefär hälften kommer från de nordligare delarna av Norge. 5

8 1.2. Antal studerande från olika fylken som studerar vid studiecentra. Absoluta tal. Fylken Antal studerande Oppland 72 Troms 68 Finnmark 50 Nordland 40 Hedmark 33 Sør-Trøndelag 18 Buskerud 11 Akershus 9 Vest-Agder 8 Rogaland 2 Møre og Romsdal 1 Ej identfierbar/ej svar 9 Totalt 321 Nästan två tredjedelar av dem som besvarat enkäten går en professionsutbildning och resten studerar enkeltfag. Här finns en markerad skillnad mellan de tre nätverken. I ViN-nätverket och Hadeland dominerar professionsutbildningarna medan det är enkeltfag vid Studiesenteret.no. Tabell 1.3. Andel studerande vid studiecentra i ViN-nätverket, Hadeland och Studiesenteret.no, fördelat på professionsutbildning och enkeltfag. Absoluta tal och procent. ViN-nätverk Hadeland Studies.no Totalt n % n % n % n % Professionsutbildning Enkeltfag Ej svar Totalt De studerande som besvarat enkäten läser vid ett stort antal utbildningar som har kategoriserats i nio olika ämnesgrupper. De tre utbildningsområden som har flest studerande är i tur och ordning förskollärare, ekonomi/administration /ledelse och sjuksköterska (se Tabell 1.4). Tabell 1.4. Andel studerande vid studiecentra i ViN-nätverket, Hadeland och Studiesenteret. no, fördelade på olika utbildningsområden. Procent. ViN-nätverk Hadeland Studies.no Totalt n % n % n % n % Data/informatikk Ekonomi/adminstration/ Ledelse Förskollärare Sjuksköterska Vernepleie Ingenjör Vidareutb. vård Vidareutb. pedagogik Språk Ej svar Totalt

9 Det låga antalet studerande som besvarat enkäten i de enskilda kommunerna i ViN-nätverket gör att det inte är meningsfullt redovisa kommun för kommun. I den fortsatta redovisningen delas därför materialet upp i ViN-nätverk, Hadeland samt Studiesenteret.no. Att vi har fått tillgång till data från tre nätverk har gjort det möjligt att göra komparationer mellan dem utan att för den skull kunna uttala oss om att de skillnader vi ser kan tillskrivas nätverket i sig. Med andra ord fungerar vår redovisning av data från de tre nätverken inte som förklaringsmodeller utan syftet är endast att ge de olika nätverken möjlighet att ta del av resultat rörande just deras eget nätverk. Rapportens uppläggning I nästa kapitel 2 ges en bild över vilka studenterna är vid de nämnda studiecentrumen. Det kan låta lite väl ambitiöst och vi vill därför markera att vi enbart har studerat några centrala drag i studerandegruppen, nämligen kön, ålder, utbildningsmässig- och social bakgrund samt relation till arbetslivet. De två första, kön och ålder, är gängse variabler i undersökningar av vuxna studerande, medan uppgifter om social och utbildningsmässig bakgrund inte har varit speciellt frekvent förekommande. Särskilt social bakgrund har förskjutits i bakgrunden i undersökningar om rekrytering till högre utbildning i allmänhet och flexibel högre utbildning i synnerhet. I kapitel 3 redovisas hur situationen ser ut för de studerande före studierna, vilket vi också vill poängtera även säger en hel del om vilka studenterna är. Här beskrivs inledningsvis varför de studerande började studera, vilka drömmar och förhoppningar som låg bakom deras beslut att börja, dvs. vilka motiv de hade. Sedan beskrivs de omständigheter som de studerande anser vara viktiga för att gå igång med studier, såsom tillgänglighet till studier samt det stöd man får från nära och kära och deras betydelse för beslutet att påbörja studier eller inte. Kapitel 4 beskriver de studerandes situation under studierna. Eftersom vi valt att se på de studerande ur ett kontextuellt perspektiv är de studerandes vardag i form av familje- och arbetsförhållanden centrala faktorer. Vidare ges en bild av på vilket sätt studiecentra kan bistå de studerande för att underlätta deras studievardag. Kapitel 5 behandlar de konsekvenser som de studerande anser att studierna haft för dem själva och för omgivningen. Det handlar om studierna påverkat förhållningssättet till studier, till arbetet och till familjen och inte minst hur det påverkat dem själva som person. I det avslutande Kapitel 6 lyfter vi fram några resultat som vi menar är speciellt utmärkande för studerande vid studiecentra samt spekulerar om vilka konsekvenser detta kan ha för studiecentra. Uppsummering Avslutningsvis vill vi i detta kapitel lyfta fram två förhållanden. Framväxten av studiecentra i Norge har så långt inte fått särskilt stor uppmärksamhet. Det finns flera orsaker till detta, som vi här inte skall gå närmare in på. För att få större uppmärksamhet och legitimitet är det mycket viktigt att kunna dokumentera aktivitet och resultat. Detta har inte minst kommit till uttryck i Hälsingland i Sverige, där det ökande intresset för studiecentras verksamhet till en del kan föras tillbaka till en serie av 7

10 egenpublicerade rapporter. Dessa har skapat debatt i Hälsingekommunerna, och gjort regionen känd långt utanför Sveriges gränser (se t.ex. Roos, Dahllöf & Baumgarten, 2000; Roos & Grepperud, 2007). Just på grund av att dokumentation är av så stor betydelse, är det något bekymmersamt att antal svar på den här kartläggningen inte har varit större. Nu är det ingen sensation att svarsprocenten på enkätundersökningar är förhållandevis låg. Det verkar bland annat härska en viss enkättrötthet bland folk i allmänhet. Nästan dagligen blir vi på ett eller annat sätt konfronterade med en eller annan form av undersökning, på nätet, via telefon eller i posten. Förklaringen till den låga svarsprocenten finns självfallet även i hur datainsamlingen genomfördes från forskarnas sida. I motsats till våra förväntningar, ser det ut som förfaringssättet att gå vägen via studiecentra inte har varit till någon fördel. Antagligen skulle en direkt hänvändelse till de studerande, endera via post eller med ett elektroniskt frågeformulär, gett större utdelning, bland annat för att vi kunnat följa upp och trycka på lite mer systematiskt. En sådan strategi var emellertid inte så lätt att ta i bruk, eftersom flera av studiecentra inte hade tillräckligt bra översikter över studenterna. Sett från forskningssynpunkt är det givetvis beklagligt med låg svarsprocent då det försvagar giltigheten i de data som är insamlade. För de två studiecentranätverken som kartläggningen primärt omfattar, är det också att beklaga. Med referens till erfarenheterna från Hälsingland har man här inte tagit tillvara möjligheten till att dokumentera aktivitet och betydelse i den grad som är nödvändig. Frågan är om detta också visar på en strategisk svaghet i studiecentraverksamheten genom att man är mer aktivitetsorienterad än dokumentationsorienterad (Roos, Dahllöf & Baumgarten, 2000)? Som vi har påpekat måste resultaten i den här kartläggningen tas med en rad förbehåll. Detta till trots vill vi ändå peka på att den bakgrundsinformation vi har fått om geografi och fag bland annat synliggör betydelsen av nätverk och samarbete när det gäller vuxnas lärande. Tabell 1.4 visar på de fördelar som kan uppnås genom att samarbeta i nätverk, nämligen att det gör det möjligt att studera ett enkeltfag eller en professionsutbildning även om det bara är ett litet antal studerande på vart ställe och studiecentra är spridda över det ganske land. Utan regionala och nationella nätverk kommer det till exempel inte att vara möjligt att en person i ViN näverket, en i Studiesenteret.no och en i Hadeland kan följa studier i ett språk. Det låter sig bara göras genom ett intra- och interregionalt samarbete. Förpliktande närverkssamarbete gör att behovs- och volymutmaningarna kan lösas, samtidigt med att flexibilitet låter sig förenas med långsiktighet och planmässighet. Akkurat här har Studiesenteret.no lagt ned ett stort och viktigt arbete. 8

11 KAPITEL 2 Vem är studenten? I det här kapitlet kommer vi att försöka ge konturerna till en bild av dem som väljer att studera vid studiecentra. De studerande kan givtevis beskrivas utifrån en mängd karaktäristika och vi har ingen ambition att ge en heltäckande bild av dem. Vi kommer först att beskriva de studerandes kön och ålder. Sedan ska vi titta närmare på de studerandes tidigare utbildning i allmänhet och högre utbildning i synnerhet samt deras sociala bakgrund. Kapitlet avslutas med en beskrivning av de studerandes anknytning till arbetslivet. Kön Kvinnorna är i majoritet vid norska universitet och högskolor och utgör nu 60 procent av hela studentpopulationen och kvinnoandelen är ännu större inom distans/flexibel utbildning (Roos & Grepperud, 2007). Läsåret 2008/2009 var 64 procent av de svenska distansstudenterna kvinnor (SCB, 2010) medan andelen kvinnor som 2009 deltog i någon form av distansutbildning i Norge var större än så, nämligen 70 procent (Norsk databas om högre utdanning). Kvinnoandelen som studerar vid studiecentra är ännu högre och utgör totalt sett mer än fyra av fem studerande i den här undersökningen (se Figur 2.1). 100 Procent Kvinna Man ViNnätverket Hadeland Studies.no Totalt Figur 2.1. Studerande vid ViN-nätverket, Hadeland och Studiesenteret.no, fördelat på kön. Procent. En delförklaring till kvinnors dominans vid studiecentra är sannolikt det utbildningsutbud som står till buds, det vill säga utbildningar som traditionellt sett lockar många kvinnor även vid campusförlagd utbildning, t.ex. förskollärarutbildning, sjuksköterskeutbildning, vernepleieutbildning och vidareutbildning för sjuksköterskor. Emellertid förefaller det som om kvinnorna vid studiecentra har gjort intåg i ett s.k. typiskt mansdominerat utbildningsområde, nämligen det ekonomiska/administrativa. I det här faget utgör kvinnorna 32 procent vid campusförlagd utbildning medan motsvarande andel vid studiecentra är tre fjärdedelar, en markerad skillnad. En norsk studie har visat att kvinnorna har ökat i en del mansdominerade utbildningar, medan män inte har sökt sig till kvinnodominerade utbildningar (Støren & Arnesen, 2007), något som vi kan konstatera gäller även utbildningar vid studiecentra. De tre 9

12 utbildningar som framför allt har lockat män till studier vid studiecentra är ingenjörsutbildning, utbildningar inom området ekonomi och ledning samt inom data/informatik. Dessa är mansdominerade även vid campusförlagd utbildning. Tabell 2.1. Andelen studerande vid olika utbildningar vid studiecentra, fördelat på kön. Procent. Kön Utbildningsområden Data/informatik Ekonomi/ ledning Förskollärare Sjuksköterska Vernepleie Ingenjör 1) Vidareutb. Ped., vård % (n=27) % (n=71) % (n=79) % (n=64) % (n=31) % (n=8) % (n=37) Kvinnor Män Totalt Not 1). Observera att antalet studerande bara är åtta stycken. Ålder Procent >50 Ålder Figur 2.2. Ålder hos studerande vid studiecentra. Procent I ett internationellt perspektiv finns olika åldersgränser för vuxna studenter. Det är emellertid inte ovanligt att gränsen sätts vid 25 år. Med detta som utgångspunkt ser vi att vuxna studerande numera är i majoritet vid universitet och högskolor i Sverige (57 % år 2005) och Norge (53 % år 2005). Andelen vuxna studenter är ännu högre inom flexibel utbildning och detta mönster går igen vid studiecentra. Medelåldern är så hög som 37 år. Männens medelålder är tre och ett halvt år högre kvinnornas (40,2 respektive 36,7 år). Åldersfördelningen är totalt sett i det närmaste klocklinjeformad kring medelvärdet 37 år (se Figur 2.2.). Studiesenteret.no har som framgår av Tabell 2.2. en större andel studerande som är 46 år och äldre än Hadeland och ViN-nätverket och det resulterar i en betydligt högre medelålder och median. 10

13 Tabell 2.2. Åldersfördelning för studerande vid studiecentra i ViN-nätverket, Hadeland och Studiesenteret.no. Procent. 25 (n=37) (n=45) (n=47) Ålder (n=68) (n=63) (n=29) >50 (n=30) % % % % % % % ViN-nätverk Hadeland Studs.no Totalt Not. Två studerande har inte angett ålder. Det höga medelvärdet betyder emellertid inte att studiecentra bara är en hemvist för medelålders studerande utan rymmer individer från 19 till 59 år. Cirka en fjärdedel är 30 år och yngre, och inom Vin-nätverket och i Hadeland utgör de närmare 30 procent. Som vi skall komma till i nästa avsnitt lever cirka tre fjärdedelar av de yngre studerande vid studiecentra i någon form av familjekonstellation, partner, barn eller både och, vilket kan bidra till att de inte kan studera vid campus. Utbildningsmässig bakgrund Nästan två tredjedelar (62%) av de studerande är högskolenybörjare, dvs. de har inte tidigare studerat vid universitet eller högskolor (se Figur 2.3). Det betyder att man genom studiecentra rekryterar nya grupper till högre utbildning och på så sätt bidrar till att realisera jämnlikhet som ett centralt utbildningspolitiskt mål. Männen är något mer välutbildade när de påbörjar sina studier då 44 procent av dem har någon form av högskoleutbildning medan motsvarande andel för kvinnorna är 37 procent. Det är också värt att notera att en fjärdedel har yrkesfag/fagskoleutbildning som högsta avslutade utbildning före högskolestudierna, en grupp som är underrepresenterad inom högre utbildning. Grundskola 4 Yrkesfag/fagskole 25 Gymnas allmänfag 34 Högskola enkeltfag 14 Högskolegrad Procent Figur 2.3. Utbildningsbakgrund hos studerande vid studiecentra. Procent Utbildningsbakgrunden skiljer sig en del mellan nätverken (se Tabell 2.3). Två tredjedelar av de studerande i ViN-nätverket och mer än tre fjärdedelar i Hadeland är högskolenybörjare. 11

14 Här är det bara omkring 15 procent som har en högskoleexamen. Andelen högskolenybörjare är däremot betydligt lägre vid Studiesenteret.no. Tabell 2.3. Utbildningsbakgrund hos studerande vid studiecentra i ViN-nätverket, Hadeland och Studiesenteret. no. Procent. Grundskola Yrkesfag/ Fagskole Gymnas/ allmänfag Högskola/ enkeltfag Högskolegrad % % % % % ViN-nätverk Hadeland Studies.no Totalt En analys av utbildningsbakgrunden hos dem som läser professionsutbildningar respektive enkelte fag visar att de som läser professionsutbildningar i betydligt högre grad är högskolenybörjare (se Figur 2.4). Det betyder också att många som läser enkelte fag är fort- och vidareutbildningsstudenter. 100 Procent Högskolenybörjare Tidigare enkeltfag Tidigare högskolegrad 0 Professionsutbildning Ekeltfag Figur 2.4. Utbildningsbakgrund hos studerande vid studiecentra vid professonsutbildningar och enkelte fag. Procent. Social bakgrund Inte minst utifrån ett rekryterings- och utjämningsperspektiv har vi värderat det som viktigt att se närmare på de studerandes sociala bakgrund. För att kartlägga den sociala bakgrunden hos de studerande har vi använt oss av en klassificering av de studerande i sociala grupper som motsvarar de svenska undersökningarna och som utgår från föräldrarnas yrken, kombinerat med föräldrarnas yrkesbakgrund och facklig tillhörighet, kallat socioekonomisk indelning (SCB 1982). För två av grupperna, lantbrukare och företagare tillmäts inte utbildningen någon betydelse utan det är storleken på lantbruket respektive företaget som kan skapa nyanser. I den här undersökningen har vi bortsett från detta och även slagit ihop dem till en grupp. Den sociala bakgrunden hos studerande har indelats i sju grupper. 12

15 Socio-ekonomisk indelning Utbildning 1. Ej facklärda arbetare 1) Mindre än två års utbildning efter grundskolan, 2. Facklärda arbetare 1) Minst två års utbildning efter grundskolan 3. Lägre tjänstemän 2) Mindre än tre års utbildning efter grundskolan, 4. Tjänstemän på mellannivå 2) Tre men ej sex års utbildning efter grundskolan 5. Högre tjänstemän 2) Minst sex års utbildning utöver grundskolan 6. Företagare/lantbrukare 7. Övriga Not. 1). Yrken normalt organiserat inom LO. 2). Yrken normalt organiserade inom TCO eller SACO Tabell 2.4. Social bakgrund bland studerande vid studiecentra, fördelade efter moderns och faderns yrke. Procent. Moder Fader % % Ej facklärda arbetare Facklärda arbetare Lägre tjänstemän 9 5 Mellan tjänstemän Högre tjänstemän 3 6 Företagare/lantbrukare Övrigt 17 1) 5 Ej svar 4 6 Totalt Not. 1). En stor andel (14,3%) av kvinnorna har arbetat i hemmet. När den här indelningen användes framkommer det i tabell 2.4 att en stor andel av de studerande har sin bakgrund i arbetarklassen. Det är också en relativt stor grupp där faderns yrke är knutet till lantbruk eller företag. Nästan två tredjedelar (64%) kommer från familjer där en eller bägge föräldrarna tillhör arbetarklassen (dvs. ej facklärda eller facklärda arbetare). Nästan 40 procent kommer från hem där båda föräldrarna tillhör arbetarklassen och nästan 25 procent från dem där en av föräldrarna har en sådan bakgrund. (Se Figur 2.5) Båda föräldrarna arbetarklass Enbart moder arbetarklass Enbart fader arbetarklass Ej arbetarbakgrund 9 15 Figur 2.5. Andel studerande vid studiecentra med arbetarbakgrund och ej arbetarbakgrund. Procent. I Tabell 2.5. presenteras en översikt över hur studenternas sociala bakgrund fördelar sig på tre analysenheterna. Utgångspunkten är här faderns yrke. Störst andel studerande från arbetarklassen har karriärcentrumet i Hadeland, som i gengäld har en mindre andel studerande från 13

16 lantbrukar/företagarhem. Studerande från hem där fadern är högre tjänsteman ligger på samma låga nivå, sex procent, i de tre nätverken. Tabell 2.5. Social bakgrund bland studerande vid studiecentra ViN-nätverk, Hadeland och Studiesenteret.no, fördelade efter faderns yrke. Procent. ViN-nätverk Hadeland Studies.no % % % Icke facklärda arbetare Facklärda arbetare Lägre tjänstemän Tjänstemän på mellannivå Högre tjänstemän Företagare/lantbrukare Övrigt Ej svar Totalt Studenternas sociala bakgrund avspeglar också, som vi tidigare visat, föräldrarnas formella utbildningsnivå. Den höga andelen studerande från arbetarklasshem innebär därför också att många som studerar vid studiecentra är första generationen högskolestuderande, dvs. ingen av deras föräldrar har högre utbildning. Totalt sett gäller det för cirka tre fjärdedelar av de studerande. Nästan en tredjedel av föräldrarna har folkskola som högsta avslutade utbildning och en ungefär lika stor andel har en yrkesutbildning (se Figur 2.6) Procent Folkskola Yrkesutb. Gymnasiet Högskola Figur 2.6. Föräldrars utbildning efter den av föräldrarna som har högst utbildningsnivå. Procent. I en norsk undersökning har man redovisat föräldrarnas utbildningsbakgrund för högskolenybörjare vid universitet och högskolor år 2003 (Næss & Støren, 2006). När vi jämför högskolenybörjare vid studiecentra med dem vid universitet och högskolor visar det sig att föräldrarna till studerande vid studiecentra i Norge har lägre formell utbildningsnivå. De har i högre utsträckning förgymnasial utbildning och i betydligt mindre utsträckning högre utbildning. 1 1 Uppgifterna handlar om högskolenybörjare vid studiecentra som var 199 st. Källa för unviersitet och högskolor, som avser år 2003, är Næss & Støren,

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Ann Bergman och Lars Ivarsson Tillgänglighet för arbetsgivare, familj och kund En utmaning för handeln som arbetsplats Karlstad University Studies

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

På väg mot det goda arbetet

På väg mot det goda arbetet Att förena arbete och familj På väg mot det goda arbetet Om akademikers arbetsvillkor Gunnela Westlander (red.) Medförfattare: Gunnar Aronsson Eva Bejerot Bernarda Cocke Annika Härenstam Annika Lantz Anneli

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Man skulle ha någon rik farbror

Man skulle ha någon rik farbror GÖTEBORGS UNIVERSITET Statsvetenskapliga institutionen Man skulle ha någon rik farbror En studie om hinder för en jämnare rekrytering till högskolan Kandidatuppsats i Statsvetenskap HT 07 Kristina Johansson

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39 välfärd på deltid Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 Välfärd på deltid.indd 2 08-02-15 14.39.40 laura hartman (red.) V lfärd på deltid sns förlag Välfärd på deltid.indd 3 08-02-15 14.39.40 sns

Läs mer

Att ta plats i politiken

Att ta plats i politiken Att ta plats i politiken OM ENGAGEMANG, AKTIVISM OCH VILLKOR I KOMMUNPOLITIKEN Att ta plats i politiken 1 Att ta plats i politiken 2 Förord Hur väl lyckas partierna rekrytera och behålla förtroendevalda

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund R 2006:08 Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund Handlingsvillkor, förhållningssätt samt resurser för unga företagare med utländsk bakgrund Villkor och strategier för unga företagare

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer