Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK"

Transkript

1 Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

2 Välj din bank Har du någon gång funderat över etik, värdegrund och ideologi i samband med att du ska välja bank? Kanske undrar du om det är möjligt att få en långsiktigt säker lånekalkyl, fri från räntans uppoch nedgång? JAK är en demokratiskt styrd bank med nästan medlemmar över hela Sverige. Räntefrihet och rättvisa är grundläggande ledord i vår verksamhet. Andra ledord är folk bildning, ekonomisk frigörelse och ekonomisk hållbarhet. JAK har statlig insättningsgaranti och lyder under Finansinspektionens kontroll. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Etisk ekonomi 3 Ideologi 3 Värdegrund 3 JAKs syn på miljö & ekonomi 4 Ränta kontra lånekostnad 5 Etisk bankjämförelse 6-7 Jämförelse med JAK och andra banker 8 Lånejämförelse 9-10 Så här tycker våra medlemmar 11 jak.se 1 Denna broschyr är tryckt på miljövänligt Svanen-märkt papper. JAK har klimatkompenserat för koldioxidutsläppen från pappers- produktion och transport, genom att bidra till trädplantering i Afrika. Läs mer på

3 Etisk ekonomi I JAK talar vi om att vi strävar efter en etisk ekonomi. Det innebär att vi bedriver en räntefri verksamhet där ingen tjänar på den andres skuld. Att medlemmarna sparar och lånar av varandra, och att banken inte spekulerar med medlemmarnas pengar. JAKS DEFINITION AV ETISK EKONOMI: bankens in- och utlåning är räntefri ekonomiska mellanhavanden ska ske på frivillig grund med hög grad av öppenhet ekonomisk verksamhet ska baseras på omsorg om människa och miljö pengar ska ses som ett betalningsmedel och inte användas för vinstsatsningar eller spekulation Ideologi I JAK har vi tagit ställning för ett räntefritt samhälle. Det är vår ideologiska kompass. Vi ser pengar som ett betalningsmedel, inte något att tjäna pengar på. I praktiken innebär det att JAKs verksamhet bedrivs utan vinstsyfte eller utdelning till ägare. Det kapital som banken förvaltar används för att ge medlemmar lån till självkostnadspris. Vi ser pengar som ett betalningsmedel, inte något att tjäna pengar på. Värdegrund JAKs värdegrund vilar stadigt på vår syn på etisk ekonomi och vårt ideologiska ställningstagande. Läs gärna närmare på jak.se/värdegrund helhetssyn på människa och ekonomi ekologisk hållbarhet i förhållande till miljö och finansiella investeringar rättvisa för att motverka ekonomiska klyftor mellan människor demokrati där allas åsikter och synpunkter väger lika tungt lokalt och globalt, en sund lokal ekonomi gynnar det globala ekonomisk frigörelse för individen och i utbytet av varor och tjänster ETIK Ordet etik kommer från det grekiska ordet ethos och innebär normer för hur vi förhåller oss till olika saker. God etik innebär strävan efter att göra rätt, i förhållande till andra människor. Hur vi bör bete oss för att uppnå det goda och rätta. IDEOLOGI Ideologi är idén om hur ett samhälle, organisation eller förening ska organiseras och styras. En gemensamt formad ideologi är en slags kompass för gruppens ställningstagande i något, exempelvis ekonomi. VÄRDEGRUND Våra val och handlingar i livet styrs av de värderingar vi har, och som vi har fått genom miljö, uppfostran och erfarenhet. Exempelvis när vi tar ställning för att välja rättvisemärkt i handeln, köpa ekologiska råvaror eller välja räntefrihet. 3

4 JAKs syn på ekonomi och miljö Ekonomi betyder hushållning. Hushållning med våra resurser, med våra tillgångar och med jorden. Naturens kapital är ändligt och behöver tas om hand genom inriktning mot en ekologisk, uthållig och sund ekonomi. EKONOMI ELLER EKOLOGI? Idag är det en allmän inställning att ekonomiska förutsättningar väger tyngre än ekologiska. Samhället drivs av vinstjakt. Det ska vara ekonomisk utdelning i det mesta, välfärdsstaten sägs vila på att vi har en säkrad tillväxt. JAK Medlemsbank bedriver räntefri verksamhet, eftersom vi anser att bankernas räntor endast ger kortsiktiga fördelar, som är till skada för en hållbar ekonomi. Vi presenterar gärna en lånekalkyl som visar att man kan göra en långsiktig investering som inte bara är ekonomiskt utan även ekologiskt hållbar. Räntan gynnar kortsiktigt tänkande och hindrar det som är önskvärt på längre sikt. FRAMTIDA GENERATIONER SKA INTE BEHÖVA TA VÅRA KOSTNADER I samband med stora investeringsbeslut, både i företag och i offentlig sektor, används så kallad diskontering för att beräkna kostnader på lång sikt. I dessa kalkyler utgår man som regel från att vinster och förräntning av kapital gör att kostnader som ligger långt fram i tiden kan värderas lägre. Det betyder att satsningar som ger nytta fort och lämnar över kostnaderna till nästa generation ser billigare ut. Kalkylen visar att kortsiktigt är mer lönsamt än långsiktigt. Erfarenheter visar dock att kostnaderna blir större än beräknat och miljökonsekvenserna mycket negativa. I JAK menar vi att framtiden inte ska värderas lägre än idag och kostnader inte skjutas till framtida generationer. Kåre Olsson, medlem i JAK 4

5 Lånekostnad kontra Ränta Ränta kan uttryckas som att det är priset på lån av pengar. Enligt en konventionell betydelse innebär ränta avkastning på kapital, eller avgift för lån som tas ut av långivaren. JAKs grundidé är att bedriva räntefri verksamhet. Vi tycker det är fel att tjäna pengar på att ha pengar. Att tjäna pengar på utfört arbete är rätt, men inte att utnyttja en annan persons beroende för sin egen vinst. Den som lever på ränteintäkter kan sägas leva på andras arbete. Att betala ränta innebär oftast livslång skuldsättning. Amortering till banken väljs bort till förmån för ränteinbetalningar. FAST LÅNEKOSTNAD Eftersom JAK bedriver räntefri verksamhet är både in- och utlåning räntefri. Istället betalar låntagarna en avgift för sitt lån, som ska täcka bankens kostnader för verksamheten. I detta ingår administrativa kostnader, överskott för att garantera långsiktighet samt eventuella kreditförluster. I en vanlig affärsbank används räntevinsterna även som utbetalning till aktieägare, ledning och bankens kunder. I JAK behandlas alla medlemmar lika. Oavsett om det finns 1 krona eller 1 miljon kronor på sparkontot* kan du som medlem inte förhandla dig till bättre lånevillkor. Lånekostnaden är densamma för alla och ligger fast under hela amorteringstiden. Du behöver inte oroa dig för oväntade räntehöjningar när du tar ett lån i JAK. JAKS DEFINITION AV RÄNTA Som ränta betraktar vi all betalning för lån (in- och utlåning) utöver vad som motsvarar de verkliga och skäliga kostnader som låneverksamheten medför för långivaren. Vi gör alltså som regel skillnad på vad som är ränta och vad som betalas som lånekostnad eller avgift. * Istället för ränta på sparkontot har JAK ett poängsystem på det sparade beloppet. Närmare information om detta finns på hemsidan jak.se/låna EFFEKTIV RÄNTA Effektiv ränta måste enligt svensk lag alltid anges på alla lån. I den effektiva räntan finns alla kostnader inbakade för att kunden ska kunna jämföra olika banker. När du som medlem i JAK lägger upp ditt lån får du därför upplysning om den effektiva räntan för lånet. I och med att JAKs kostnader totalt sett är låga, är även den effektiva räntan i JAK lägre än i många andra banker. 5

6 Etisk bankjämförelse VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG Föredrar du ett hållbart s hellre spara i aktier, där vi Bank Vinst som övergripande syfte Folkbildningsverksamhet Säkert sparande (insättningsgaranti) En medlemsbank är en ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vinsten återinvesteras i den egna verksamheten. Alla medlemmar har lika stort inflytande över verksamheten. En medlem en röst på årsstämman. Verksamheten regleras genom Lagen om Medlemsbanker. MEDLEMSBANK JAK Medlemsbank Nej Ja Ja Ekobanken Nej Nej Ja De största affärsbankerna i Sverige går under bolagsformen aktiebolag. Det innebär att delägarna (aktieägarna) saknar personligt ansvar för företagets skulder. Vinst delas ut till ägarna en gång per år. Verksamheten regleras genom Aktiebolagslagen. AKTIEBOLAG Nordea Ja Nej Ja SEB Ja Nej Ja Handelsbanken Ja Nej Ja Swedbank Ja Nej Ja En Sparbank drivs som en stiftelse utan enskilt vinstintresse. Vinst återinvesteras i den egna bankrörelsen eller används till samhälls nyttiga verk samheter ex genom att främja lokalt näringsliv, forsk ning och utbildning. Verksamheten regleras genom Sparbankslagen. STIFTELSE Sparbanker (sparbankerna har en ägarposition i Swedbank) Nej Nej Ja *Finansinspektionen rekommenderade i november 2014 att nya bolån ska amorteras ner till 50 procent. Försla

7 Tipsa fler! IG NÄR DU VÄLJER BANK? rt sparande som exempelvis gagnar ditt lokalsamhälle? Eller vill du r vinsten utgår från ständig tillväxt utan hänsyn till naturens kapital? Riv ut och sätt upp på en anslagstavla nära dig! Ränta Kundinflytande Amorteringskrav* Ekonomisk förutsägbarhet Nej Ja. Alla medlemmar har lika stort inflytande. Ja Ja. Lånekostnaden ligger fast under hela låneperioden, upp till 40 år. Ja Ja. Varje medlem kan köpa andelar. Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Lokalt valda intressenter (huvudmän) utser styrelse och vakar över bankens förvaltning. Nej Nej rslaget är i februari 2015 ute på remiss. Sammanställt av JAK Medlemsbank Vår hemsida hittar du på jak.se e-post: telnr:

8 Flera lånealternativ att välja bland Det mest utmärkande för JAK är att banken är medlemsägd och har en stark värdegrundsprofil. Genom opinions- och folkbildning verkar vi för ett samhälle med ekonomiska spelregler som tar hänsyn till människor och miljö. Banken bedriver räntefri verksamhet på såväl in- som utlåning. Målet är att låntagaren ska uppnå ekonomisk frigörelse, genom att lånen är villkorade med både amortering och sparande. Det innebär att månadsbetalningen blir högre för ett JAK-lån. Å andra sidan har du som låntagare sparat ihop lika mycket som du lånat när återbetalningsperioden är slut. Du är inte bara skuldfri, du har även byggt upp ett eget nytt kapital. SPARPOÄNG JAK Medlemsbank har ett spar låne system som är unikt och bygger på poäng beräkning. Sparpoängen beräknas på belopp och tid. Kort uttryckt går det ut på att ju mer du har sparat i förväg, desto mindre behöver du spara när du tar ett lån. Vi har även speciella projekt som behöver sparpoäng för att kunna få en lägre månadsbetalning på sina lån, så kallade Stödsparprojekt. Dessa kan du skänka dina sparpoäng till, och därmed stötta en form av folkfinansiering. Läs mer på hemsidan jak.se/stödspar BANKTJÄNSTER Det är lätt att öppna konto i JAK. När du har blivit medlem och vi har mottagit grundinsatsen, kan du öppna konto via vår internetbank med hjälp av e-legitimation. Du kan välja mellan att öppna ett Baskonto och/eller ett Transaktionskonto. Baskontot ingår i medlemskapet och kan användas för ditt sparande. Transaktionskontot kan användas för dagliga in- och utbetalningar och har flera tillhörande tjänster (ansökan om lån, ansökan om betal- och kreditkort, m.m.) JAK-LÅN FÖR PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG JAK-lån Lån utan säkerhet Miljölån JAK-lån Lån utan säkerhet Miljölån PRIVAT PRIVAT PRIVAT FÖRETAG FÖRETAG FÖRETAG Lån för privatperson x x x Lån för företag x x x Kostnad 3,0 % 4,5 % 4,5 % 3,0 % 6,0 % 4,5 % Uppläggningsavgift Nej Nej Nej Nej kr Nej Säkerhet Ja Nej Efter bedömning Ja Nej Ja Längsta amortering 40 år 10 år 10 år 30 år 10 år 10 år Krav på bundet sparande Ja Ja Nej Ja Ja Nej Maximalt låneblopp Ingen gräns* kr kr Ingen gräns** kr kr * Maximalt lånebelopp bestäms också av medlemsdelen, se jak.se/nyckeltal **Enligt styrelsebeslut får en medlem ha lån på max 10 procent av bankens Eget kapital, för närvarande ( ) cirka 9 mkr. 8

9 Lånejämförelse mellan JAK och traditionell bank Att jämföra våra lån med andra banker är svårt då skillnaderna är stora. Det går inte att bara räkna i kronor och ören utan du måste även räkna in dina värderingar. Nedan har vi ändå försökt jämföra ett JAK-lån på 10 år med ett traditionellt banklån. JAK Medlemsbank Annan bank Lånebelopp kr kr Kostnad / ränta, lån med säkerhet 3 % 3,66 %* Total kostnad för lånet kr kr Månadsbetalning inkl ev sparande kr kr Insats för att få låna kr 0 kr Sparade pengar när lånet är klart kr ** 0 kr 1 2 FÖRKLARING 1. KOSTNAD / RÄNTA Hos JAK betalar du ingen ränta utan en fast lånekostnad. Skillnaden mellan ränta och vår administrationsavgift är att vår avgift går till drift av banken. Vi har inga ägare som kräver vinst och vi har ingen kostnad för vår upplåning. Detta garanterar att du har en fast kostnad under hela din lånetid. Inga obehagliga överraskningar i form av marknadens ränteförändringar. Du kan tryggt och säkert planera för vad lånet kommer att kosta under hela perioden. 2. TOTAL KOSTNAD FÖR LÅNET Är en jämförelsesiffra för lån som vi sällan ser. Detta är den totala kostnaden eller räntan som du betalar under lånets hela löptid. Ett lån blir dyrare ju längre amorteringstid det har. Dubbel amortering stid innebär också dubbel totalkostnad för låntagaren. Det blir mer pengar till banken med en löptid på 100 år. JAKs kortare amorterings tid innebär att du hinner bli skuldfri. * Rörlig ränta bolån, snittvärde ** Varje låntagare behöver bidra med en låneinsats på 6 procent, som man har innestående under lånets löptid. Insatsen återbetalas efter att lånet har slutamorterats. 3. MÅNADSBETALNING Eftersom JAKs lån oftast är villkorade med parallellt sparande, blir månadsbetalningen högre. Högst är den i början, beloppet minskar då du betal ar tillbaka på lånet varje månad och kostnaden sjunker. Tänk på att samtidigt som lånet betalas av sparar du lika mycket till dig själv. När lånet är slutbetalt är du inte bara skuldfri utan har också byggt upp ett eget kapital. 4. INSATS FÖR ATT LÅNA Varje företag eller organisation måste ha ett eget kapital för att kunna driva sin verksamhet. I en affärs bank som drivs som aktiebolag är det ägarna som köper aktier och bidrar med kapital. I JAK Medlemsbank är det du som medlem som är ägare. Ditt bidrag till det egna kapitalet är låneinsatsen som motsvarar 6 procent av det lånade beloppet. Detta belopp får du tillbaka när lånet är betalt. 5. SPARADE PENGAR NÄR LÅNET ÄR KLART I din månadsbetalning hos JAK ingår ett obligatoriskt sparande som inte finns i andra banker. Du bidrar med ditt sparande i samma grad som du lånar. När du betalat av ditt lån har du sparat lika mycket pengar som du lånade. Du är inte bara skuldfri utan har även fått ihop ett nytt eget kapital

10 Kostar JAKs lån mer? En del anser att det är dyrt att låna i JAK. Det här beror givetvis på vad man jämför med och vilket lån som avses - ett bolån eller ett konsumtionslån utan säkerhet. Den totala månadsbetalningen för ett JAK-lån blir högre, eftersom den innebär såväl amortering som sparande och lånekostnad. Å andra sidan är lånekostnaden bara en mycket liten del av det totala beloppet som betalas per månad. FAST LÅNEKOSTNAD JAK-lån har en fast kostnad som bestäms när du tar ett lån. Den kostnaden är fast under hela lånets löptid oavsett vad som händer i omgivningen. Ett räntelån i annan bank kan du bara binda om det är ett bolån och då under kortare perioder. Diagrammet nedan visar den traditionella räntekostnaden för bolån och kostnaden för JAKlån mellan åren 2005 och Det är bara under kortare perioder som ett bolån med rörlig ränta varit lägre än vår lånekostnad. När JAK-lånet är betalt har du sparat ihop lika mycket pengar som lånet ursprungligen var. RÖRLIG DELA UPP PÅ OLIKA LÅN Om du behöver ta ett lån men inte har möjlighet att spara, kan du istället välja att ta både ett vanligt räntelån och ett JAK-lån. På det vanliga räntelånet lägger du en lång amorteringstid. Som komplettering till räntelånet tar du ett JAK-lån med relativt kort amorteringstid, 5-10 år. När JAK-lånet är betalt har du sparat ihop lika mycket pengar som lånet ursprungligen var och kan använda dessa pengar för att amortera på räntelånet. Du kan efter det ta ytterligare ett JAK-lån och göra samma sak tills dina lån är slutbetalda. Genom detta sätt får du en effekt som innebär att dina lån blir snabbare slutbetalda än om du enbart hade valt ett räntelån. Din månadsbetalning blir även något lägre än om du enbart hade tagit ett JAK-lån. 5 ÅR JAK 6 % Ränta & lånekostnad i % avser bolån 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % KÄLLA: 10

11 Så här tycker några av våra medlemmar om JAK Medlemmarna i JAK finns över hela Sverige, från sydligaste Malmö till nordligaste Kiruna. En del är aktiva i lokalavdelningar, där de arbetar ideellt med att sprida idén om en räntefri och rättvis ekonomi. Andra är nöjda med att vara enbart medlem med sparkonto eller lån. Vi har frågat några medlemmar om varför de har valt JAK som sin förstabank och varför de tycker det är bra att låna och spara i JAK. VARFÖR TYCKER DU DET ÄR BRA ATT VARA MEDLEM I JAK? VARFÖR SKA MAN LÅNA AV JAK? Alexander Ingster Hofgren: - Tjänsterna som JAK erbjuder är enkla att använda och fungerar som i andra banker så som internetbank, autogiro m.m. När jag haft frågor har jag alltid fått ett trevligt bemötande och bra hjälp. Nu kan jag vandra vidare i bergen utan att behöva oroa mig för att mina pengar går till vapenindustri, aktieutdelning eller miljöförstörande verksamheter. Ahmed Ali: - För att man tror på idén att man ska tjäna pengar på sitt arbete, och inte att tjäna pengar på pengar. Men också för att medlemmarna sparar och lånar av varandra. Naima Clevenhag: - Jag har valt att vara aktiv i JAK då jag ser problem med det nuvarande ekonomiska systemet. JAK Medlemsbank erbjuder en plattform för att upplysa människor om dessa problem och erbjuder dessutom ett bra praktiskt alternativ för att välja bort storbankerna. Petra Modée: - För mig har det varit positivt att efter spara samtidigt som jag amorterat. Tror inte att jag sparat så mycket pengar annars. Nu har jag pengar på banken som jag kan använda för investeringar i mitt företag. Det känns som en trygghet om det skulle hända något. Rania Bahreddine: - Jag tycker om idén att banken inte jobbar med ränta och jag bryr mig inte om någon ränta på mina sparpengar. JAKs ideologiska idéer och syn på ekonomi är unika och jag stöttar dem. Som låntagare hos JAK är jag inte beroende av räntemarknadens förändringar. På JAK har man sina fasta lånekostnader som man betalar varje månad. Det är en trygghet att veta att man betalar ett visst belopp varje månad. Börje Johansson: - Förutsägbar, stabil och låg lånekostnad. Är du nyfiken på vad JAK Medlemsbank har att erbjuda dig? Besök vår hemsida, jak.se eller ring oss på tel

12 Kontakta oss Telefon Fax E-post m direkt Bli medle idan på hems jak.se BANKENS TELEFONTIDER: Måndag Torsdag kl Fredag kl JAK Medlemsbank jak.se Besöksadress: Vasagatan 14, SKÖVDE Postadress: Box 216, SKÖVDE

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv

Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Linn Henriksson Sofia Johansson Varför räntefri bank? - En studie om räntefritt system ur ett kundperspektiv Business Administration Master s Thesis 15 HP Term: Spring 2011 Supervisor: Dan Nordin Förord

Läs mer

Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2012. (Frivilligt: Programmet för xxx) JAK Medlemsbank. Av: Salim Gabro och Yelda Seyhan

Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2012. (Frivilligt: Programmet för xxx) JAK Medlemsbank. Av: Salim Gabro och Yelda Seyhan Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Höstterminen 2012 (Frivilligt: Programmet för xxx) JAK Medlemsbank En studie om ett räntefritt alternativ.

Läs mer

Ett räntefritt. studiestödsalternativ till CSN?

Ett räntefritt. studiestödsalternativ till CSN? Mälardalens Högskola Projektarbete i Ekologisk Inst. Ekonomi och informatik Ekonomi, 5 p Box 883 B-uppsats/EKEKV 98 721 23 Västerås 2000-05-10 Ett räntefritt studiestödsalternativ till CSN? Handledare:

Läs mer

JAK Medlemsbank och räntan

JAK Medlemsbank och räntan JAK Medlemsbank och räntan Ett räntefritt alternativ Anna Amborn och Linda Elgestad 2012 Examensarbete, C- nivå, 15hp Företagsekonomi Examensarbete i företagsekonomi kandidatkurs Ekonomprogrammet Handledare:

Läs mer

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse

JAK Boken. om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse JAK Boken om Räntefri ekonomi och Ekonomisk frigörelse 1 Digitaltryck: AHL ORIGINAHL, Skinnskatteberg 2009 Andra upplagans första tryckning ISBN 91-631-8310-2 ISBN 978-91-631-8310-2 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell

Institutionen för ekonomi. Räntefria lån. Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Institutionen för ekonomi Titel: Räntefria lån Det rätta sättet att låna? Författare: Sarah Larsson Johanna Lindell Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÅNEGUIDEN KREDITKORTEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÅNEGUIDEN KREDITKORTEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÅNEGUIDEN MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I EXPRESSEN JUNI 2007 LYXFÄLLAN Charlie Söderberg, känd från Lyxfällan i TV3, ger sina bästa tips

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

i Ekonomiska Föreningar

i Ekonomiska Föreningar Kapitalförsörjning i Ekonomiska Föreningar Dalarna Gävleborg Värmland 2 Inledning Inom ramarna för regionalfondsprojektet Entrécoop II Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt har en del av projektets

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Räntefria lån. Ett mer rättvist bankväsen? Niklas Ovaska

Räntefria lån. Ett mer rättvist bankväsen? Niklas Ovaska Räntefria lån Ett mer rättvist bankväsen? Niklas Ovaska Examensarbete för Yrkeshögskolan Novia tradenom-examen Utbildningsprogrammet för Företagsekonomi Åbo 2012 EXAMENSARBETE Författare: Niklas Ovaska

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Handbok i lokal finansiering

Handbok i lokal finansiering Handbok i lokal finansiering Innehåll Lokala finansiella kretslopp 4 Från Agrocenter till Äldreboende 7 Flyinge bygdebolag ett av landets första 8 Steg för steg mot målet 10 Associationsformer och organisationsmodeller

Läs mer

En ljus bostadsmarknad

En ljus bostadsmarknad BÄTTRE BOSTAD E n t i d n i n g o m väge n t i l l e n lyck ad b ostadsa f fä r nr 2 En ljus bostadsmarknad Bättre bostadsaffärer med ny metod SÅ PÅVERKAS VI AV RÄNTAN w w w.erikolsson.se Anna Braun, programledare

Läs mer