Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK"

Transkript

1 Välj din bank - JAKs värdegrund och syn på en räntefri ekonomi EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

2 Välj din bank Har du någon gång funderat över etik, värdegrund och ideologi i samband med att du ska välja bank? Kanske undrar du om det är möjligt att få en långsiktigt säker lånekalkyl, fri från räntans uppoch nedgång? JAK är en demokratiskt styrd bank med nästan medlemmar över hela Sverige. Räntefrihet och rättvisa är grundläggande ledord i vår verksamhet. Andra ledord är folk bildning, ekonomisk frigörelse och ekonomisk hållbarhet. JAK har statlig insättningsgaranti och lyder under Finansinspektionens kontroll. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Etisk ekonomi 3 Ideologi 3 Värdegrund 3 JAKs syn på miljö & ekonomi 4 Ränta kontra lånekostnad 5 Etisk bankjämförelse 6-7 Jämförelse med JAK och andra banker 8 Lånejämförelse 9-10 Så här tycker våra medlemmar 11 jak.se 1 Denna broschyr är tryckt på miljövänligt Svanen-märkt papper. JAK har klimatkompenserat för koldioxidutsläppen från pappers- produktion och transport, genom att bidra till trädplantering i Afrika. Läs mer på

3 Etisk ekonomi I JAK talar vi om att vi strävar efter en etisk ekonomi. Det innebär att vi bedriver en räntefri verksamhet där ingen tjänar på den andres skuld. Att medlemmarna sparar och lånar av varandra, och att banken inte spekulerar med medlemmarnas pengar. JAKS DEFINITION AV ETISK EKONOMI: bankens in- och utlåning är räntefri ekonomiska mellanhavanden ska ske på frivillig grund med hög grad av öppenhet ekonomisk verksamhet ska baseras på omsorg om människa och miljö pengar ska ses som ett betalningsmedel och inte användas för vinstsatsningar eller spekulation Ideologi I JAK har vi tagit ställning för ett räntefritt samhälle. Det är vår ideologiska kompass. Vi ser pengar som ett betalningsmedel, inte något att tjäna pengar på. I praktiken innebär det att JAKs verksamhet bedrivs utan vinstsyfte eller utdelning till ägare. Det kapital som banken förvaltar används för att ge medlemmar lån till självkostnadspris. Vi ser pengar som ett betalningsmedel, inte något att tjäna pengar på. Värdegrund JAKs värdegrund vilar stadigt på vår syn på etisk ekonomi och vårt ideologiska ställningstagande. Läs gärna närmare på jak.se/värdegrund helhetssyn på människa och ekonomi ekologisk hållbarhet i förhållande till miljö och finansiella investeringar rättvisa för att motverka ekonomiska klyftor mellan människor demokrati där allas åsikter och synpunkter väger lika tungt lokalt och globalt, en sund lokal ekonomi gynnar det globala ekonomisk frigörelse för individen och i utbytet av varor och tjänster ETIK Ordet etik kommer från det grekiska ordet ethos och innebär normer för hur vi förhåller oss till olika saker. God etik innebär strävan efter att göra rätt, i förhållande till andra människor. Hur vi bör bete oss för att uppnå det goda och rätta. IDEOLOGI Ideologi är idén om hur ett samhälle, organisation eller förening ska organiseras och styras. En gemensamt formad ideologi är en slags kompass för gruppens ställningstagande i något, exempelvis ekonomi. VÄRDEGRUND Våra val och handlingar i livet styrs av de värderingar vi har, och som vi har fått genom miljö, uppfostran och erfarenhet. Exempelvis när vi tar ställning för att välja rättvisemärkt i handeln, köpa ekologiska råvaror eller välja räntefrihet. 3

4 JAKs syn på ekonomi och miljö Ekonomi betyder hushållning. Hushållning med våra resurser, med våra tillgångar och med jorden. Naturens kapital är ändligt och behöver tas om hand genom inriktning mot en ekologisk, uthållig och sund ekonomi. EKONOMI ELLER EKOLOGI? Idag är det en allmän inställning att ekonomiska förutsättningar väger tyngre än ekologiska. Samhället drivs av vinstjakt. Det ska vara ekonomisk utdelning i det mesta, välfärdsstaten sägs vila på att vi har en säkrad tillväxt. JAK Medlemsbank bedriver räntefri verksamhet, eftersom vi anser att bankernas räntor endast ger kortsiktiga fördelar, som är till skada för en hållbar ekonomi. Vi presenterar gärna en lånekalkyl som visar att man kan göra en långsiktig investering som inte bara är ekonomiskt utan även ekologiskt hållbar. Räntan gynnar kortsiktigt tänkande och hindrar det som är önskvärt på längre sikt. FRAMTIDA GENERATIONER SKA INTE BEHÖVA TA VÅRA KOSTNADER I samband med stora investeringsbeslut, både i företag och i offentlig sektor, används så kallad diskontering för att beräkna kostnader på lång sikt. I dessa kalkyler utgår man som regel från att vinster och förräntning av kapital gör att kostnader som ligger långt fram i tiden kan värderas lägre. Det betyder att satsningar som ger nytta fort och lämnar över kostnaderna till nästa generation ser billigare ut. Kalkylen visar att kortsiktigt är mer lönsamt än långsiktigt. Erfarenheter visar dock att kostnaderna blir större än beräknat och miljökonsekvenserna mycket negativa. I JAK menar vi att framtiden inte ska värderas lägre än idag och kostnader inte skjutas till framtida generationer. Kåre Olsson, medlem i JAK 4

5 Lånekostnad kontra Ränta Ränta kan uttryckas som att det är priset på lån av pengar. Enligt en konventionell betydelse innebär ränta avkastning på kapital, eller avgift för lån som tas ut av långivaren. JAKs grundidé är att bedriva räntefri verksamhet. Vi tycker det är fel att tjäna pengar på att ha pengar. Att tjäna pengar på utfört arbete är rätt, men inte att utnyttja en annan persons beroende för sin egen vinst. Den som lever på ränteintäkter kan sägas leva på andras arbete. Att betala ränta innebär oftast livslång skuldsättning. Amortering till banken väljs bort till förmån för ränteinbetalningar. FAST LÅNEKOSTNAD Eftersom JAK bedriver räntefri verksamhet är både in- och utlåning räntefri. Istället betalar låntagarna en avgift för sitt lån, som ska täcka bankens kostnader för verksamheten. I detta ingår administrativa kostnader, överskott för att garantera långsiktighet samt eventuella kreditförluster. I en vanlig affärsbank används räntevinsterna även som utbetalning till aktieägare, ledning och bankens kunder. I JAK behandlas alla medlemmar lika. Oavsett om det finns 1 krona eller 1 miljon kronor på sparkontot* kan du som medlem inte förhandla dig till bättre lånevillkor. Lånekostnaden är densamma för alla och ligger fast under hela amorteringstiden. Du behöver inte oroa dig för oväntade räntehöjningar när du tar ett lån i JAK. JAKS DEFINITION AV RÄNTA Som ränta betraktar vi all betalning för lån (in- och utlåning) utöver vad som motsvarar de verkliga och skäliga kostnader som låneverksamheten medför för långivaren. Vi gör alltså som regel skillnad på vad som är ränta och vad som betalas som lånekostnad eller avgift. * Istället för ränta på sparkontot har JAK ett poängsystem på det sparade beloppet. Närmare information om detta finns på hemsidan jak.se/låna EFFEKTIV RÄNTA Effektiv ränta måste enligt svensk lag alltid anges på alla lån. I den effektiva räntan finns alla kostnader inbakade för att kunden ska kunna jämföra olika banker. När du som medlem i JAK lägger upp ditt lån får du därför upplysning om den effektiva räntan för lånet. I och med att JAKs kostnader totalt sett är låga, är även den effektiva räntan i JAK lägre än i många andra banker. 5

6 Etisk bankjämförelse VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG Föredrar du ett hållbart s hellre spara i aktier, där vi Bank Vinst som övergripande syfte Folkbildningsverksamhet Säkert sparande (insättningsgaranti) En medlemsbank är en ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vinsten återinvesteras i den egna verksamheten. Alla medlemmar har lika stort inflytande över verksamheten. En medlem en röst på årsstämman. Verksamheten regleras genom Lagen om Medlemsbanker. MEDLEMSBANK JAK Medlemsbank Nej Ja Ja Ekobanken Nej Nej Ja De största affärsbankerna i Sverige går under bolagsformen aktiebolag. Det innebär att delägarna (aktieägarna) saknar personligt ansvar för företagets skulder. Vinst delas ut till ägarna en gång per år. Verksamheten regleras genom Aktiebolagslagen. AKTIEBOLAG Nordea Ja Nej Ja SEB Ja Nej Ja Handelsbanken Ja Nej Ja Swedbank Ja Nej Ja En Sparbank drivs som en stiftelse utan enskilt vinstintresse. Vinst återinvesteras i den egna bankrörelsen eller används till samhälls nyttiga verk samheter ex genom att främja lokalt näringsliv, forsk ning och utbildning. Verksamheten regleras genom Sparbankslagen. STIFTELSE Sparbanker (sparbankerna har en ägarposition i Swedbank) Nej Nej Ja *Finansinspektionen rekommenderade i november 2014 att nya bolån ska amorteras ner till 50 procent. Försla

7 Tipsa fler! IG NÄR DU VÄLJER BANK? rt sparande som exempelvis gagnar ditt lokalsamhälle? Eller vill du r vinsten utgår från ständig tillväxt utan hänsyn till naturens kapital? Riv ut och sätt upp på en anslagstavla nära dig! Ränta Kundinflytande Amorteringskrav* Ekonomisk förutsägbarhet Nej Ja. Alla medlemmar har lika stort inflytande. Ja Ja. Lånekostnaden ligger fast under hela låneperioden, upp till 40 år. Ja Ja. Varje medlem kan köpa andelar. Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Lokalt valda intressenter (huvudmän) utser styrelse och vakar över bankens förvaltning. Nej Nej rslaget är i februari 2015 ute på remiss. Sammanställt av JAK Medlemsbank Vår hemsida hittar du på jak.se e-post: telnr:

8 Flera lånealternativ att välja bland Det mest utmärkande för JAK är att banken är medlemsägd och har en stark värdegrundsprofil. Genom opinions- och folkbildning verkar vi för ett samhälle med ekonomiska spelregler som tar hänsyn till människor och miljö. Banken bedriver räntefri verksamhet på såväl in- som utlåning. Målet är att låntagaren ska uppnå ekonomisk frigörelse, genom att lånen är villkorade med både amortering och sparande. Det innebär att månadsbetalningen blir högre för ett JAK-lån. Å andra sidan har du som låntagare sparat ihop lika mycket som du lånat när återbetalningsperioden är slut. Du är inte bara skuldfri, du har även byggt upp ett eget nytt kapital. SPARPOÄNG JAK Medlemsbank har ett spar låne system som är unikt och bygger på poäng beräkning. Sparpoängen beräknas på belopp och tid. Kort uttryckt går det ut på att ju mer du har sparat i förväg, desto mindre behöver du spara när du tar ett lån. Vi har även speciella projekt som behöver sparpoäng för att kunna få en lägre månadsbetalning på sina lån, så kallade Stödsparprojekt. Dessa kan du skänka dina sparpoäng till, och därmed stötta en form av folkfinansiering. Läs mer på hemsidan jak.se/stödspar BANKTJÄNSTER Det är lätt att öppna konto i JAK. När du har blivit medlem och vi har mottagit grundinsatsen, kan du öppna konto via vår internetbank med hjälp av e-legitimation. Du kan välja mellan att öppna ett Baskonto och/eller ett Transaktionskonto. Baskontot ingår i medlemskapet och kan användas för ditt sparande. Transaktionskontot kan användas för dagliga in- och utbetalningar och har flera tillhörande tjänster (ansökan om lån, ansökan om betal- och kreditkort, m.m.) JAK-LÅN FÖR PRIVATPERSONER OCH FÖRETAG JAK-lån Lån utan säkerhet Miljölån JAK-lån Lån utan säkerhet Miljölån PRIVAT PRIVAT PRIVAT FÖRETAG FÖRETAG FÖRETAG Lån för privatperson x x x Lån för företag x x x Kostnad 3,0 % 4,5 % 4,5 % 3,0 % 6,0 % 4,5 % Uppläggningsavgift Nej Nej Nej Nej kr Nej Säkerhet Ja Nej Efter bedömning Ja Nej Ja Längsta amortering 40 år 10 år 10 år 30 år 10 år 10 år Krav på bundet sparande Ja Ja Nej Ja Ja Nej Maximalt låneblopp Ingen gräns* kr kr Ingen gräns** kr kr * Maximalt lånebelopp bestäms också av medlemsdelen, se jak.se/nyckeltal **Enligt styrelsebeslut får en medlem ha lån på max 10 procent av bankens Eget kapital, för närvarande ( ) cirka 9 mkr. 8

9 Lånejämförelse mellan JAK och traditionell bank Att jämföra våra lån med andra banker är svårt då skillnaderna är stora. Det går inte att bara räkna i kronor och ören utan du måste även räkna in dina värderingar. Nedan har vi ändå försökt jämföra ett JAK-lån på 10 år med ett traditionellt banklån. JAK Medlemsbank Annan bank Lånebelopp kr kr Kostnad / ränta, lån med säkerhet 3 % 3,66 %* Total kostnad för lånet kr kr Månadsbetalning inkl ev sparande kr kr Insats för att få låna kr 0 kr Sparade pengar när lånet är klart kr ** 0 kr 1 2 FÖRKLARING 1. KOSTNAD / RÄNTA Hos JAK betalar du ingen ränta utan en fast lånekostnad. Skillnaden mellan ränta och vår administrationsavgift är att vår avgift går till drift av banken. Vi har inga ägare som kräver vinst och vi har ingen kostnad för vår upplåning. Detta garanterar att du har en fast kostnad under hela din lånetid. Inga obehagliga överraskningar i form av marknadens ränteförändringar. Du kan tryggt och säkert planera för vad lånet kommer att kosta under hela perioden. 2. TOTAL KOSTNAD FÖR LÅNET Är en jämförelsesiffra för lån som vi sällan ser. Detta är den totala kostnaden eller räntan som du betalar under lånets hela löptid. Ett lån blir dyrare ju längre amorteringstid det har. Dubbel amortering stid innebär också dubbel totalkostnad för låntagaren. Det blir mer pengar till banken med en löptid på 100 år. JAKs kortare amorterings tid innebär att du hinner bli skuldfri. * Rörlig ränta bolån, snittvärde ** Varje låntagare behöver bidra med en låneinsats på 6 procent, som man har innestående under lånets löptid. Insatsen återbetalas efter att lånet har slutamorterats. 3. MÅNADSBETALNING Eftersom JAKs lån oftast är villkorade med parallellt sparande, blir månadsbetalningen högre. Högst är den i början, beloppet minskar då du betal ar tillbaka på lånet varje månad och kostnaden sjunker. Tänk på att samtidigt som lånet betalas av sparar du lika mycket till dig själv. När lånet är slutbetalt är du inte bara skuldfri utan har också byggt upp ett eget kapital. 4. INSATS FÖR ATT LÅNA Varje företag eller organisation måste ha ett eget kapital för att kunna driva sin verksamhet. I en affärs bank som drivs som aktiebolag är det ägarna som köper aktier och bidrar med kapital. I JAK Medlemsbank är det du som medlem som är ägare. Ditt bidrag till det egna kapitalet är låneinsatsen som motsvarar 6 procent av det lånade beloppet. Detta belopp får du tillbaka när lånet är betalt. 5. SPARADE PENGAR NÄR LÅNET ÄR KLART I din månadsbetalning hos JAK ingår ett obligatoriskt sparande som inte finns i andra banker. Du bidrar med ditt sparande i samma grad som du lånar. När du betalat av ditt lån har du sparat lika mycket pengar som du lånade. Du är inte bara skuldfri utan har även fått ihop ett nytt eget kapital

10 Kostar JAKs lån mer? En del anser att det är dyrt att låna i JAK. Det här beror givetvis på vad man jämför med och vilket lån som avses - ett bolån eller ett konsumtionslån utan säkerhet. Den totala månadsbetalningen för ett JAK-lån blir högre, eftersom den innebär såväl amortering som sparande och lånekostnad. Å andra sidan är lånekostnaden bara en mycket liten del av det totala beloppet som betalas per månad. FAST LÅNEKOSTNAD JAK-lån har en fast kostnad som bestäms när du tar ett lån. Den kostnaden är fast under hela lånets löptid oavsett vad som händer i omgivningen. Ett räntelån i annan bank kan du bara binda om det är ett bolån och då under kortare perioder. Diagrammet nedan visar den traditionella räntekostnaden för bolån och kostnaden för JAKlån mellan åren 2005 och Det är bara under kortare perioder som ett bolån med rörlig ränta varit lägre än vår lånekostnad. När JAK-lånet är betalt har du sparat ihop lika mycket pengar som lånet ursprungligen var. RÖRLIG DELA UPP PÅ OLIKA LÅN Om du behöver ta ett lån men inte har möjlighet att spara, kan du istället välja att ta både ett vanligt räntelån och ett JAK-lån. På det vanliga räntelånet lägger du en lång amorteringstid. Som komplettering till räntelånet tar du ett JAK-lån med relativt kort amorteringstid, 5-10 år. När JAK-lånet är betalt har du sparat ihop lika mycket pengar som lånet ursprungligen var och kan använda dessa pengar för att amortera på räntelånet. Du kan efter det ta ytterligare ett JAK-lån och göra samma sak tills dina lån är slutbetalda. Genom detta sätt får du en effekt som innebär att dina lån blir snabbare slutbetalda än om du enbart hade valt ett räntelån. Din månadsbetalning blir även något lägre än om du enbart hade tagit ett JAK-lån. 5 ÅR JAK 6 % Ränta & lånekostnad i % avser bolån 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % KÄLLA: 10

11 Så här tycker några av våra medlemmar om JAK Medlemmarna i JAK finns över hela Sverige, från sydligaste Malmö till nordligaste Kiruna. En del är aktiva i lokalavdelningar, där de arbetar ideellt med att sprida idén om en räntefri och rättvis ekonomi. Andra är nöjda med att vara enbart medlem med sparkonto eller lån. Vi har frågat några medlemmar om varför de har valt JAK som sin förstabank och varför de tycker det är bra att låna och spara i JAK. VARFÖR TYCKER DU DET ÄR BRA ATT VARA MEDLEM I JAK? VARFÖR SKA MAN LÅNA AV JAK? Alexander Ingster Hofgren: - Tjänsterna som JAK erbjuder är enkla att använda och fungerar som i andra banker så som internetbank, autogiro m.m. När jag haft frågor har jag alltid fått ett trevligt bemötande och bra hjälp. Nu kan jag vandra vidare i bergen utan att behöva oroa mig för att mina pengar går till vapenindustri, aktieutdelning eller miljöförstörande verksamheter. Ahmed Ali: - För att man tror på idén att man ska tjäna pengar på sitt arbete, och inte att tjäna pengar på pengar. Men också för att medlemmarna sparar och lånar av varandra. Naima Clevenhag: - Jag har valt att vara aktiv i JAK då jag ser problem med det nuvarande ekonomiska systemet. JAK Medlemsbank erbjuder en plattform för att upplysa människor om dessa problem och erbjuder dessutom ett bra praktiskt alternativ för att välja bort storbankerna. Petra Modée: - För mig har det varit positivt att efter spara samtidigt som jag amorterat. Tror inte att jag sparat så mycket pengar annars. Nu har jag pengar på banken som jag kan använda för investeringar i mitt företag. Det känns som en trygghet om det skulle hända något. Rania Bahreddine: - Jag tycker om idén att banken inte jobbar med ränta och jag bryr mig inte om någon ränta på mina sparpengar. JAKs ideologiska idéer och syn på ekonomi är unika och jag stöttar dem. Som låntagare hos JAK är jag inte beroende av räntemarknadens förändringar. På JAK har man sina fasta lånekostnader som man betalar varje månad. Det är en trygghet att veta att man betalar ett visst belopp varje månad. Börje Johansson: - Förutsägbar, stabil och låg lånekostnad. Är du nyfiken på vad JAK Medlemsbank har att erbjuda dig? Besök vår hemsida, jak.se eller ring oss på tel

12 Kontakta oss Telefon Fax E-post m direkt Bli medle idan på hems jak.se BANKENS TELEFONTIDER: Måndag Torsdag kl Fredag kl JAK Medlemsbank jak.se Besöksadress: Vasagatan 14, SKÖVDE Postadress: Box 216, SKÖVDE

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

Ett räntefritt CSN. Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN.

Ett räntefritt CSN. Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN. Ett räntefritt CSN Som student i allmänhet och som f.d. student i synnerhet, funderar man över det här med CSN. JAK Medlemsbank är en bank i Sverige idag som jobbar med räntefri ekonomi och som fungerar

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

JAK Medlemsbank. Medlemsundersökning. oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

JAK Medlemsbank. Medlemsundersökning. oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN JAK Medlemsbank Medlemsundersökning oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrund....3 Sammanfattande NMI....4 NMI Uppdelning....5 Förklaring åtgärdsmatris....6 Del 1:

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010

Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Referat från styrelsens telefonmöte den 9 november 2010 Närvarande KarinMalin Ekström, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Birgitta Harsbo, ledamot Johan Sandwall, ledamot Lotta Friberg,

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER

ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Institutet för privatekonomi (1) Rapport ATT BETALA TILLBAKA STUDIESKULDER Institutet för Privatekonomi Ulla Samuel Januari

Läs mer

Budget för JAK Medlemsbank 2015

Budget för JAK Medlemsbank 2015 Budget för 2015 Fastställd av styrelsen i december 2014. Rapporteras till stämman 2015. JAK MEDLEMSBANK ÖVERGRIPANDE Övergripande rammålsättningar för budgeten 2015 är: - Att trots en extremt låg räntenivå

Läs mer

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014

Finansiell månadsrapport för december månad år 2014 Ledningsstaben 2015-01-23 Dnr RS 2015-13 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för december

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 4 2013 Oförändrade räntor och högre marginaler på nya företagslån. Ökade skillnader i räntor mellan små och stora företag. Skillnader i risk motiverar inte högre räntor

Läs mer

Finansiell månadsrapport för oktober månad år 2014

Finansiell månadsrapport för oktober månad år 2014 Ledningsstaben 2014-11-13 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för oktober

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Finansiell månadsrapport för januari månad år 2015

Finansiell månadsrapport för januari månad år 2015 2015-02-25 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för januari månad år 2015 Rapporten

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt För att kunna öppna ditt sparkonto så att du kan sätta in dina sparpengar, behöver du fylla i de bifogade blanketterna och skicka tillbaka dem till oss. Ansökningsblankett

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2015

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2015 2015--11 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad år 2015 Rapporten

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg

Den onda cirkeln. -räntor, skuldsättning och tillväxt. Nils Fagerberg Den onda cirkeln -räntor, skuldsättning och tillväxt Nils Fagerberg Samhällsproblem som vi ska lösa idag Se till att förmögenhetsklyftorna slutar att öka och i stället börjar minska Se till att skuldsattheten

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Låna hos oss och bli delägare

Låna hos oss och bli delägare Låna hos oss och bli delägare Bottenlån med din fastighet som säkerhet För ett rikare liv på landet Finansiera din gård, din skog eller ditt lantbruks - företag hos oss Vi är jord- och skogsbrukarnas egen

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Bolånekod. EU-kod för information om bolån

Bolånekod. EU-kod för information om bolån Svenska Bankföreningen 2002-04-10 Version 2 Bolånekod EU-kod för information om bolån Allmän information till konsumenten Informationen i denna folder har tagits fram gemensamt av de långivare som är medlemmar

Läs mer

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Bakgrund... 2 Analys & rekommendation... 2 Sammanfattning... 5 Ordlista... 6 Bakgrund Hem och Fastighet har

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015

Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 2015-05-18 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april månad år 2015 Rapporten

Läs mer

Iskallt. Enklare än så

Iskallt. Enklare än så Planera PA-skolan Sid 25 Se till att få ränta pengarna Ingen ränta alls eller nästan 5 procent. Skillnaderna mellan olika sparn är stora både när det gäller villkor och avkastning. Privata Affärer hjälper

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng)

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Diskutera kortfattat skillnaderna mellan eget kapital (aktiekapital) och främmande kapital (lån) (minst 3 relevanta skillnader * 2 poäng/skillnad = 6 poäng) Uppgift/Fråga: 2

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ

Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ November 2004 Studielån: Dags välja återbetalningsalternativ För dig som har studielån och avslutat studierna höstterminen 2003 eller vårterminen 2004 startar återbetalningen nästa år. Har du lån i både

Läs mer

Finansiell månadsrapport för september månad år 2014

Finansiell månadsrapport för september månad år 2014 Ledningsstaben 2014-10-15 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för september

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011

Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Referat från styrelsemöte den 10 december 2011 Närvarande Lotta Friberg, ordförande Jonas Löhnn, vice ordförande Johan Oppmark, VD Cicci Andersson, ledamot Johannes Kretschmer, ledamot Johan Sandwall,

Läs mer

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI

JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI JAK BANKEN RÄTTVIS EKONOMI ORGANISATIONSANALYS PROJEKTLEDNING HT 2008 Författare: Anna Magnusson Projektledning, JTH Anna Kärner Projektledning, JTH Examinator: Claes Ottne Utskriftsdatum: 2008-12-17 1

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank. En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker

Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank. En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker 2 En sparbank är en annorlunda bank. Och, så mycket mer än en vanlig bank. Här berättar vi om skillnaderna, om sparbanksidén

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling

Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Attac kräver: Gör om pensionssystemet så att det bidrar till en god samhällsutveckling Förra året kunde vi i Sverige för första gången välja var en del av våra offentliga pensionspengar den s.k. premiepensionen

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040 Tillämpningar på främst geometriska, men även aritmetiska summor och talföljder. Att röka är ett fördärv. Förutom att man kan förlora hälsan går en mängd pengar upp i rök. Vi träffar Cigge, som röker 20

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Borgenspolicy för Kalix kommun

Borgenspolicy för Kalix kommun Borgenspolicy för Kalix kommun 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

Företags- och Personalekonomi 01 722G88

Företags- och Personalekonomi 01 722G88 Företags- och Personalekonomi 01 722G88 företagsekonomi s 2011-11-09 2 Ekonomiska grundbegrepp s Utgifter Inbetalningar Kostnader Utbetalningar Intäkter Inkomster Företag Ekonomi 2011-11-09 3 s Begreppet

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Styrelsens rapporter till stämman

Styrelsens rapporter till stämman Styrelsens rapporter till stämman ÅM 2014 14B: DEMOKRATIUPPDRAGET Stämmans beslut: - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, samt - att godkänna de föreslagna

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar

Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar Banktjänster för privattandläkarnas medlemmar För dig som driver egen tandläkarpraktik är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda dina patienter ett bra och enkelt sätt att betala. Lika viktigt är förmånliga

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 1 2014 Lägre räntor men oförändrade marginaler på nya företagslån. Nya krav och klargöranden från Fi medför höjda företagsräntor. Motiverade räntehöjningar störst för

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

REGLEMENTE. för JAK Medlemsbank. Antaget 2007-04-22 Senast reviderat 2012-04-22 8526.1

REGLEMENTE. för JAK Medlemsbank. Antaget 2007-04-22 Senast reviderat 2012-04-22 8526.1 REGLEMENTE för JAK Medlemsbank Antaget 2007-04-22 Senast reviderat 2012-04-22 8526.1 Innehållsförteckning 1 STYRANDE DOKUMENT... 3 1.1 EXTERNA KRAV... 3 1.2 INTERNA ÖVERGRIPANDE STYRDOKUMENT... 4 1.3 INTERN

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Finansiell månadsrapport för april månad år 2014

Finansiell månadsrapport för april månad år 2014 Ledningsstaben 2014-05-16 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för april

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Finansinspektionen införde nyligen ett tak för belåningsgraden för nya bolån dvs. för hur mycket man får låna i förhållande till marknadsvärdet på den underliggande säkerheten

Läs mer

Välkommen till Sparportalen.

Välkommen till Sparportalen. FONDSPARA PERSONLIG RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OCH FÖRSÄKRINGAR HANDLA MED FONDER ALLT I ETT-KONTO Välkommen till Sparportalen. Hundratals fonder. Alltid personlig rådgivning. www.direct.se Fondspara

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb

JOHAN WERNER 2008-01-10 0 SALTSJÖBADENS GOLFKLUBB. leasa eller köpa. ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 0 leasa eller köpa ett arbete för HGU -04 av: Johan Werner Saltsjöbadens golfklubb JOHAN WERNER 2008-01-10 1 Leasing eller köp av maskinpark? De senaste åren har det blivit allt

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015

Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015 Allmänna villkor för lån och placeringar - oktober 2015 Låneformer Motparten får ta upp lån i svenska kronor inom den låneram som vid varje tidpunkt gäller enligt beslut av regeringen. För motparter som

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009

Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009 Allmänna villkor för lån och placeringar - september 2009 Låneformer Motparten får ta upp lån i svenska kronor inom den låneram som vid varje tidpunkt gäller enligt beslut av regeringen. För motparter

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran!

Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran! Ränteutbetalning varje månad och trevligare hyresavi på köpet. Hemsparkonto ett tryggt sätt att sänka hyran! Spara smart med Hemsparkonto Öppna dörren till ett nytt sätt att spara! Öppna dörren till ett

Läs mer

Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav

Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav Nya sparformer för ökade transaktionsmöjligheter och likviditetskrav en studie av JAK medlemsbanks arbete för förbättrad service och ökad tillgänglighet Anders Carlborg Handledare: Robert Hart SLU, Department

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015

Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 Referat från styrelsemöte den 24 januari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Arbete pågår för att söka ett ombud i RIX vad gäller avveckling. Det innebär en för oss avsevärt mindre kostnad

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Bilaga till "föreskrifter om medelsförvaltning" FINANSREGLER FÖR EKERÖ KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG INNEHALLSFÖRTECKNIG 1. INLEDNING 2. UPPLÅNING 3. PLACERING 4. RAPPORTERING 5. ADMINISTRATIVA REGLER 1.

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Statens bostadskreditnämnd Version: Mars 2008 Förvärvsgarantier En förvärvsgaranti är en statlig garanti som omfattar räntebetalningar för förstagångsköpares

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING

FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING FRÅGOR OCH SVAR OM INSATSHÖJNING INTRODUKTION Kortfattat, vad är en insatshöjning? Bostadsrättsföreningens medlemmar betalar in pengar d v s höjer insatserna i proportion till de tidigare ägarandelarna

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer