MALL AFFÄRSPLAN 1. Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MALL AFFÄRSPLAN 1. Sammanfattning"

Transkript

1 MALL AFFÄRSPLAN 1 Sammanfattning Kort beskrivning av verksamheten. Affärsidé. Kort historik. Produkter. Ägarstruktur. Omsättning/ resultat de senaste tre åren. Syftet med affärsplanen. Verksamhetens starka sidor. Ev. faktorer som är viktiga för företagets fortsatta utveckling. Risker. Hantering av risker 1. Affärskoncept 1.1. Affärsidé Vilka kundbehov tillfredsställs? Vilka problem löser affärsidén för kunderna? Vem är kunden? Vad är unikiteten? Vilken är kundnyttan (gärna i pengar) vilket behov tillfredsställer företagets produkter hos kunden, på vilket sätt gör ni det bättre än konkurrenterna. Särskilda egenskaper som skiljer bolaget från konkurrenterna? 1.2. Affärsmodell Beskriv företagets intäktsmodell hur företaget tjänar pengar Affärssystem Visa grafiskt de olika stegen i företaget för att kunna leverera en produkt hos kunden. Underleverantör, franchisetagare. Från ax till limpa och ut till kund. Exempel: 1.4. Vision Visionärt mål, framtidsscenario med verklighetsförankring 5-10 år framåt Mål Sammanställning av företagets övergripande mål, ekonomiska, försäljning, etc Exempel: personalen ska vara sysselsatt till 100 %.

2 2 Debiteringsgrad xx, etc Att få minst 2 nya kunder per år Att behålla befintliga kunder till 90 % Jämnare beläggning i verkstaden Se över kostnader, gas och telefoni t.ex Aktiviteter Vilka aktiviteter ska genomföras för att uppnå affärsplanens mål och intentioner, på kort sikt Taktiska (6-12 mån) och på lång sikt Strategiska (1-3år). Formulera en konkret och enkel handlingsplan. Förslag på rubriker: Vad ska göras? Vad syftar aktiviteten till? När arbetet börjar och beräknas sluta? Exempel: Långsiktig strategi Den långsiktiga strategin sammanfaller till stora delar med den kortsiktiga men med ytterligare fokus på våra konkurrenter hur ska vi göra för att vinna marknadsandelar. Behålla befintliga kunder Erhålla minst två nya kunder per år Tillse att alla anställda har rätt kompetens Tillse att vi uppfattas som professionella av våra kunder Kvalitetstänk i hela företaget Prissättning rätt pris till rätt kund Kortsiktig (taktiskt) Vad skall göras? Vem ska göra det? Hur? Deadline 2. Ledningsgrupp 2.1. Ledning Roll inom verksamheten, kvalifikationer, ålder, engagemang i andra verksamheter, antal ägda aktier Nyckelmedarbetare och experter presentation av övriga nyckelmedarbetare. Finns utomstående experter som företaget är beroende av? Gör en tabell, t.ex:

3 3 Namn Ansvarsområde Specialitet Anställningstid 2.2. Belöningssystem Lönepolicy, bonussystem, erbjudanden om delägarskap 3. Produkter 3.1. Produktsortiment Hur gammal är produkten, har uppgraderingar genomförts, när i tiden behövs mer genom gripande förändringar, vad beräknas detta kosta, hur finansieras det, krävs det omfattande service för produkterna, vem utför servicen, behövs omfattande garantiåtgärder för produk terna, hur ofta utnyttjar kunderna garantiåtgärderna, vad kostar utnyttjandet av garantiåt gärderna företaget årligen? 3.2. Tillverkning 3.3. Patent Har företaget patent, hur länge gäller det, omvärldsbevakning 3.4. Licenser Är företaget licenstagare eller licensgivare, hur länge gäller respektive licensavtal, ange licenstagare/givare. 4. Marknadsplan 4.1. Marknaden Nuläge, lokalisering, storlek, tillväxtmöjligheter, särskilda egenskaper, företagets marknadsandel, kan marknaden delas upp i segment och målgrupper, vilka är ftg segment och målgrupper. Marknaden framtid, vilken mognad har marknaden, vilken del av marknaden ska uppsättas som mål, möjliga hot, hur ska hoten övervinnas, konkurrenter och risken att dom tar sig in på marknaden, 4.2. Kunder Var finns kunderna geografiskt, hur många är kunderna idag, är kunderna små eller stora, köper man ofta eller sällan, hur är betalningsförmågan, är kunderna återförsäljare, distri butörer eller slutförbrukare, vilka kunder och målgrupper är mest trogna företaget, priskänslighet, genomsnittligt inköpsbelopp, omsättningshastighet på kunderna, knyts kunderna långsiktigt till företaget genom serviceavtal osv.

4 4 Andel av intäkterna som kommer från fasta avtal, andel kunder som har fasta avtal, löptid på fasta avtal, vilka är företagets viktigaste kunder, om företaget är beroende av ett fåtal kunder hur hanteras denna risk, kundernas företrädare, vem hos kunden är det som gör upphandlingen eller affären, är säljprocessen lång eller kort Konkurrenter Fakta om konkurrenterna, vilka är konkurrenterna, ägarbilden, omsättning, försäljningsvolym och lönsamhet, distributionskanaler, marknadsföring, hur unika är företagets produkter jämfört med konkurrenternas, vilka motdrag förväntas hos konkurrenterna när nylansering sker, vilka är konkurrenternas starka och svaga sidor i jämförelse med företagets produktfunktion, tillförlitlighet, hållbarhet, design, leveranssäkerhet, service, marknadsföring, prissättning. Detta kan göras som en enkel tabell för sedan komplettera med ytterligare information. Exempel: Företag Ägarbild Omsättning Rörelseresultat Segment 4.4. Marknadsstrategier Prissättning Vilken prissättningsmetod används, ordinarie priser, introduktionspriser, stamkundspriser, volympriser (mängdrabatt), säsongspriser, förhandlingsutrymme, olika priser för olika målgrupper, Försäljning Säljorganisation hur är den uppbyggd, bemanning, geografi, återförsäljare, hur många återförsäljare har företaget, var är dom placerade, hur länge har dom varit knutna till företaget, vilka andra produkter säljer återförsäljarna, ska förändringar ske i säljorganisationen, hur är konkurrenternas säljorganisation uppbyggd, vad skiljer företagets säljorganisation från konkurrenternas, vilken är styrkan gentemot konkurrenternas säljorganisation, vilka försäljningsmål finns, vem ansvarar för uppföljning av försäljningsmål, EXPORT till vilka länder exporteras, hur sker försäljning i dessa länder, SÄLJAKTIVITER vilken form av aktiviter pågår, hur positioneras företagets produkter i förhållande till konkurrenternas med avseende på kvalitet, pris, service, image. Hur sker försäljning, ringer kunden upp, ringer företaget upp, får kunden besök av säljare, beställning per fax eller brev, . Säljflödet visa Distribution Beskriv distributionskanaler inklusive lagerhållning som används avseende försäljning: franchise, egen säljkår, licenstagare, återförsäljare Service Utformning av företagets serviceorganisation beskrivs här, egen regi, underleverantörer, återförsäljare

5 Marknadsföring Om marknadsföringsplaner finns bifogas dom som bilaga (marknadsplan) 5. Organisation 5.1. Operativ organisation Beskriv den operativa organisationen dess styrka och svagheter, visa grafiskt den operativa organisationen Legal organisation Vilken företagsform drivs verksamheten i 5.3. Styrelse Beskriv styrelsemedlemmar om sådana finns eller planer på att tillsätta styrelsemedlem och vilken kompetens denne ska besitta Medarbetare Antal anställda, antal inom olika funktioner, utbildningsbakgrund, annan erfarenhet, kön, genomsnittlig anställningstid 5.5. Revisor Vem är företagets revisor, har denna varit revisor länge, vilka andra har förekommit 5.6. Samverkanspartners Inom produktion, marknadsföring, försäljning, produktutveckling m.m Lokaler Ägande, hyresrätt, expansionsmöjligheter. Hyrda lokaler vilken bindningstid har kontraktet, var ligger lokalerna, hyresnivåer. Ägda lokaler marknadsvärde, belåning, typ av lokal eller fastighet. Utrymmesbehov för små eller för stora, finns expansionsmöjligheter. 6. Ägare 6.1. Ägarförteckning Vem eller vilka äger företaget, hur länge har nuvarande ägare varit ägare, är ägarna aktiva i företaget, är ledningen delägarna i företaget, finns optioner eller konvertibler utställda Historik Hur har affärsidén förändrats sedan företaget bildades? Vilka produkter har företaget tillverkat, utvecklat eller sålt hittills, beskrivning av grundarna deras erfarenheter och roll i företaget. Har företaget haft några väsentliga problem under senare år, vilka åtgärder har i så fall vidtagits. 7. Produktion 7.1. Produktionsorganisation Hur stor del av produktionen sker i egen regi, var sker produktionen, vilka moment ansvarar företaget för?

6 Produktionsmetodik Produktionens tekniska nivå och fördelar gentemot konkurrenterna, behövs speciellt utbildade medarbetare i produktionen, teknikutveckling för tillverkningsmetoderna och produktionsutrustningen Underleverantörer Hur stor del av produktionen står underleverantörer för, vilka moment står underleverantörer för, hur många ul finns, är företaget beroende av dessa, avtalssituationen Produktionsekonomi Hur sker inköp och lagerhållning, är produktionen kapitalintensiv, finns investeringsbehov i produktionen, visa gärna tillverkningskalkyl samt TB/TG 1 och 2 för varje väsentlig produkt. (TB1 = Intäkter för sålda produkter varukostnaderna för produkterna, TG= procentuellt) 7.5. Miljöaspekter 8. Ekonomisk översikt 8.1. Kostnadsstruktur Vid vilken omsättning respektive volym når företaget nollresultat, hur stor del i procent av företagets totala kostnadsmassa är fasta resp rörliga kostnader, vad består fasta och rörliga kostnader av i stort, går det minska andelen fasta kostnader, 8.2. Investeringar Vilka investeringar har genomförts under de senaste åren, vad avser investeringarna, vilka är målen med investeringarna, vilka effekter har investeringarna medfört för företaget, hur har investeringarna finansierats. Pågående investeringar, kommande investeringar. Exempel: År Investering Kostnad Effekter 8.3. Ekonomisk situation nuläget Omsättning under innevarande verksamhetsår, budgeterad omsättning under innevarande verksamhetsår, orsak till eventuell avvikelse. Resultat under innevarande verksamhetsår, vilket resultat har budgeterats för innevarande verksamhetsår, orsak till ev avvikelse. Orderstock till vilka belopp finns nu tecknade order, när kommer orderstocken att effektueras i tiden, hur stor är orderstockens lönsamhet, potentiella order, när ska potentiell order effektueras. BR och Likviditet. Gör en resultatbudget med föregående år och med en prognos 3 år framåt 8.4. Finansiering Ägarkapital, hur mycket har ägarna investerat i företaget genom lån eller annat, lån hur mycket är lånat från bank eller annan finansiär, hur mycket har betalats tillbaka.

7 Kapitalbehov 8.6. Exit Finns planer på realisering av vinst för aktieägarna, när i tiden, metodik för realisering försäljning av företaget? (se mallar och instruktionsfilm för hur man skapar ett investeringspm på www. connectvast.se) 9. Genomförande 9.1. Probleminventering Sammanställning av problem / utmaningar, dels problem som ledning upplever, hur ska dessa problem lösas. (Här kan ni även skriva in frågor ni vill ställa till Språngbrädepanelen) 9.2. Riskanalys SWOT (Starka sidor, Svaga sidor, Möjligheter, Hot) Bilagor

Så skriver Du en vinnande affärsplan

Så skriver Du en vinnande affärsplan Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget.

Delägare Namn på alla delägare, deras ägarandel och deras arbetsuppgift och arbetstid i företaget. AFFÄRSPLAN 1 Innehållsförteckning Sid. 3 Affärsplan 4 Affärsidé 6 Vision, mål och strategi 7 Verksamhet 8 Företagets omvärld - kunder och marknad 9 Konkurrenter 10 Nätverk och samarbete 11 Marknadsföring

Läs mer

Coompanions affärsplan

Coompanions affärsplan Coompanions affärsplan Innehållsförteckning affärsplan: 1 Vår idé Affärsidé 2 Vi som företagare Kontaktinfo Medlemmar och kompetenser Medlemmarnas kontaktuppgifter Styrelse Värdegrund Rådgivare/Nätverk

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP

ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till Mats Larsson, Almi Gotland Med detta material hoppas vi kunna

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Analys och eftertanke vid FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Analys och eftertanke vid FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Analys och eftertanke vid FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag ANALYS OCH EFTERTANKE VID FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Du kan hämta detta material

Läs mer

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Inbjudan att teckna konvertibler i

Inbjudan att teckna konvertibler i Inbjudan att teckna konvertibler i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Årlig ränta: 9,05 % Löptid: 2 år Med Värmlands Finans erbjudande kan du tjäna pengar på två sätt:»» Du får en årlig fast hög ränta

Läs mer

TEIM02 - Marknadsföring

TEIM02 - Marknadsföring LiTH Linköpings Universitet TEIM02 - Marknadsföring En sammanfattning och tentamensinläsning Andreas Åhwall 2011 Innehåll Föreläsning 1 Introduktion & Begrepp... 6 Säljkoncept... 6 Produktorientering -

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2013-11-22

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2013-11-22 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2013-11-22 Satish Sen VD Kaleidoscope Övrigt Ansvarat för behovsanalys, screening och rekrytering av

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget

Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Moretime frigör tid och kreativitet hos entreprenörer och företagare. Inbjudan till teckning av units i Moretime Professional Services AB (publ) inför listning på AktieTorget Viktig information Detta memorandum

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Furniturebox Gruppen AB (publ) nyemission 2011

Furniturebox Gruppen AB (publ) nyemission 2011 Memorandum Furniturebox Gruppen AB (publ) nyemission 2011 Efter en nytänkande och framgångsrik möbelförsäljning via internet satsar Furniturebox på expansion i Norden. Tillväxten ska ske genom både egna

Läs mer

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1 Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794 Är du redo för FÖ3? 1. Ja 22 2. Nej 2 1 2 Magnus Moberg 1 » Industriell ekonomi GK Företagandet ME1003 P3 magnus.moberg@indek.kth.se Magnus Moberg 2 Magnus

Läs mer

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ)

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv 10 VD har ordet 12 Affärsidé, vision och strategi 14 Historik 15

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer