Skattemålshanteringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skattemålshanteringen"

Transkript

1 Skattemålshanteringen v id länsrätterna och i kammarrätterna DV-RAPPORT 2004:4 Redovisning av ett regeringsuppdrag

2 Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN , Domstolsverkets diarienummer Tryckt av Tabergs tryckeri AB, Jönköping, maj 2004

3 Skattemålshanteringen vid länsrätterna och i kammarrätterna Sammanfattning... 3 Uppdraget... 3 Planering, styrning och uppföljning... 3 Processkartan för skattemålen... 3 Specialisering... 4 Balanserade mål- balansavarbetning... 4 Resursbehovet... 4 Utbildningsbehovet... 4 Avslutande överväganden... 5 Författningsförslag Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar Förslag till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291) Förslag till lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324) Förslag till lag om ändring i lagen (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol Förslag till förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m Förslag till förordning om ändring i förordningen (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna Förslag till förordning om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236) Inledning Bakgrund och uppdraget Genomförandet Målutvecklingen och verksamhetsmålen Statistik över skattemålsutvecklingen hos länsrätterna och kammarrätterna Inkomna/ avgjorda mål Skattemålsbalanserna Åldersstrukturen på skattemålen Sammanfattande bedömning Verksamhetsmålen Översiktlig analys av problem och hinder för en effektiv skattemålsprocess Arbetsorganisatoriska hinder Brist på möjligheter till specialisering Konkurrensen med övriga måltyper Bristande kompetens Balanssituationen Resurser Projektdeltagarnas syn på hinder för effektiv skattemålshantering Planering, styrning och uppföljning Allmänt om betydelsen av verksamhetsmål på olika nivåer, aktiv styrning och uppföljning Planering av tid och resurser Normer för liggtid Arbetsorganisatoriska frågor... 30

4 5 Processkartan för skattemålen Utvidgade möjligheter att överlämna mål mellan förvaltningsdomstolarna Rutiner för den skattskyldiges yttrande vid kommunicering av Skatteverkets omprövningsbeslut Ansvaret för kommuniceringen och anståndsbedömningen Kommuniceringen Anstånd Särskilda handläggnings- eller avgörandefiler för vissa skattemål Expressfil för enkla och uppenbara mål Fatalietid/förtur för handläggningen av prövningstillstånd i kammarrätt Turordningsregler prioritering av vissa skattemål Riktade förelägganden Muntlig förberedelse Möjligheten att döma som ensam domare Underlåtenhet att begära in ersättningsanspråk Samverkan med externa aktörer Tiden för överklagande i skattemål Specialisering Behov av specialisering Specialisering i dag Den framtida inriktningen av specialisering Inledning Specialisering inom den egna domstolen Koncentration av vissa skattemålstyper till vissa förvaltningsdomstolar Specialisering genom samarbete mellan domstolarna Balanserade mål - balansavarbetning Resursbehovet Utbildningsbehovet Författningskommentar Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar Förslaget till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291) Förslaget till lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m Förslaget till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324) Förslaget till lag om ändring i lagen (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol Ekonomiska konsekvenser av författningsförslagen Avslutande överväganden...68 Bilagor: 1 Projektdirektiven 2 Synpunkter från domstolarna och externa aktörer 3 Organisationstablåer 4 Statistik 5 Enkät verksamhetsmål

5 Sammanfattning Uppdraget DVs skattemålsprojekt har haft i uppdrag att föreslå förbättringar i skattemålshanteringen vid länsrätterna och i kammarrätterna. Huvudproblemet är att handläggningstiderna generellt sett är för långa. Den kartläggning och analys som gjorts visar att hindren för en effektiv skattemålsprocess kan hänföras till i huvudsak följande områden: den yttre organisationen av förvaltningsdömandet, planering, styrning och uppföljning av målhanteringen, den interna handläggningen av målen, samspelet med de externa aktörerna, arbetsorganisationen, målbalanserna och resursbehovet i allmänhet. I denna rapport presenteras följande förslag och bedömningar som syftar till att minska dessa hinder och därigenom förbättra skattemålshanteringen. Planering, styrning och uppföljning I rapporten understryks den stora betydelsen av adekvata målsättningar för handläggningstiderna samt av en aktiv styrning och uppföljning av verksamheten. En aktiv processledning och uppföljning av målen skall iakttas för att förhindra liggtid hos målen. En bestämmelse införs om att tidsplaner för handläggningen av framför allt mera omfattande mål skall upprättas. Olika modeller för beredningsorganisationer vid länsrätt och i kammarrätt presenteras i en bilaga. Processkartan för skattemålen Möjligheterna att överlämna mål mellan förvaltningsdomstolarna utvidgas. I domstolarnas arbetsordningar bör närmare anges vilka skattemål som bör prioriteras i handläggningen. Enklare eller uppenbara mål bör ha en expressfil. Beslut i frågan om prövningstillstånd i kammarrätt skall ges förtur. Domstolarna bör skapa interna rutiner för kommuniceringen av skattemål i syfte att begränsa tiden för skriftväxlingen i skattemålen. Restriktivitet med att bevilja anstånd skall iakttas. Rutinerna för den skattskyldiges yttrande vid kommunicering av Skatteverkets omprövningsbeslut förenklas. För att effektivisera skattemålshanteringen bör riktade förelägganden och muntlig förberedelse användas i större utsträckning än idag. Muntlig förberedelse införs som begrepp även inom förvaltningsprocessen. 3 (68)

6 Rätten ges en möjlighet att avstå från att begära in en beloppsmässig precisering av en skattskyldigs ersättningsanspråk när man bedömer att den skattskyldige inte kommer att få ersättning. Länsrätten skall få avgöra ett mål med en ensam domare, om rätten anser det tillräckligt och parterna samtycker till det. Tiden för överklagande i skattemål bör vara tre veckor i likhet med vad som gäller inom den allmänna processen. Frågan om från vilken dag tiden skall räknas bör utredas närmare. Regelbundna kontakter med externa aktörer i skattemålen bör uppmuntras i frågor av allmän betydelse för skattemålsprocessen. Specialisering För att minska handläggningstiderna i skattemål bör önskemålen om specialisering från såväl domstolarna som externa aktörer stödjas liksom samverkan mellan domstolarna i handläggningen av bl.a. skattemål. Från olika håll har därför framförts att antalet länsrätter bör minska. I vart fall bör forumreglerna för skattemålen ses över för att undersöka möjligheterna att koncentrera vissa skattemål till färre länsrätter. För en specialisering av skattedömandet är det lämpligt med samverkan mellan domstolarna i en region och med domstolsövergripande nätverk. Balanserade mål- balansavarbetning Balanserna är ett hinder för effektivisering. Det behövs särskilda resurser för balansavarbetningen. Efter att en analys har gjorts av orsakerna till den uppkomna situationen i varje enskild domstol och en handlingsplan upprättats bör ett riktat stöd ges till domstolarna med den mest besvärliga balanssituationen. Ett stöd kan också ges inom ramen för olika regionala samverkansformer där domstolarna kan dra nytta av varandras resurser. Ett sådant samverkansprojekt har initierats mellan länsrätterna i Blekinge län, Kalmar län och Kronobergs län. Resursbehovet Förvaltningsdomstolarnas situation är bekymmersam. Antalet inkomna mål i förhållande till avverkningstakten pekar på att förvaltningsdomstolarna behöver ett resurstillskott. Utbildningsbehovet Fördjupade utbildningsinsatser skall riktas särskilt till dem som arbetar inom det skatterättsliga ämnesområdet. Genom riktade utbildningsinsatser kan även nätverk inom olika skatterättsliga områden stödjas. Utbildning skall också omfatta betydelsen av verksamhetsmål, styrning och uppföljning. Domskrivning skall ingå i utbildningsprogrammen. Notarietjänstgöringen skall innehålla praktisk utbildning i skatterätt. 4 (68)

7 Avslutande överväganden Även om uppdraget har avsett att finna lösningar för att komma tillrätta med skattemålens långa handläggningstider måste hänsyn också tas till att de vid förvaltningsdomstolarna i övrigt förekommande måltyperna inte blir lidande. Hanteringen och utvecklingen av dessa mål påverkar givetvis också skattemålen och vice versa. Ansvaret för att genomföra förslagen etc. i rapporten för att effektivisera och förbättra skattemålshanteringen vid länsrätterna och i kammarrätterna vilar på Finansdepartementet och Justitiedepartementet, domstolarna och DV. 5 (68)

8 Författningsförslag 1. Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar Härigenom föreskrivs att 8 a, 14 och 18 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse 8 a 1 Förekommer det vid mer än en kammarrätt flera mål som har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av kammarrätterna, om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. Föreslagen lydelse Förekommer det vid mer än en kammarrätt flera mål som har nära samband med varandra eller som rör en likartad fråga, får målen handläggas vid en av kammarrätterna, om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. En kammarrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan kammarrätt som handlägger sådana mål. Närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan kammarrätter meddelas av regeringen Om det i lag eller annan författning föreskrivs att talan skall väckas vid eller beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol, skall det göras vid en länsrätt. Ett beslut skall överklagas till den länsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats, om det inte för ett visst slag av mål föreskrivs annat i lag eller förordning. Förekommer det vid mer än en länsrätt flera mål som har nära samband med varandra, får målen handläggas vid en av länsrätterna om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. Förekommer det vid mer än en länsrätt flera mål som har nära samband med varandra eller som rör en likartad fråga, får målen handläggas vid en av länsrätterna om det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part. En länsrätt får, om det finns särskilda skäl och det kan göras utan avsevärd olägenhet för någon part, lämna över ett mål till en annan länsrätt som handlägger sådana mål. Närmare föreskrifter om överlämnande av mål mellan länsrätter meddelas av regeringen. 1 Senaste lydelse 1998: Senaste lydelse 2001:26. 6 (68)

9 18 3 Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam 1. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages, 2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan länsrätt, 3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller annat uppenbart förbiseende, 4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål. Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som inte innefattar prövning av målet i sak. Åtgärder som avser endast beredandet av ett mål och som inte är av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare får utföras av en annan tjänsteman vid länsrätten som har tillräcklig kunskap och erfarenhet. Närmare bestämmelser om detta meddelas av regeringen. Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av 1. mål av enkel beskaffenhet, Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av 1. mål där rätten anser det tillräckligt att en domare sitter i rätten och parterna samtycker till det eller målet är av enkel beskaffenhet, 2. mål enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, enligt lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan granskning och om befrielse från skyldighet att lämna upplysningar, visa upp handling eller lämna kontrolluppgift enligt skatteförfattningarna, 3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om vård i enskildhet enligt 15 b samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c samma lag, mål om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt 13 lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om vård i enskildhet eller avskildhet enligt 34 samma lag, mål om vård i enskildhet enligt 14 lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, mål om avskildhet enligt 17 samma lag, mål om tillfälligt omhändertagande enligt 37 smittskyddslagen (1988:1472), mål enligt 12 första stycket och 33 lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål enligt 18 första stycket 2-4 såvitt avser de fall då vården inte har förenats med särskild utskrivningsprövning eller 5 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, mål om förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (1989:529), mål enligt lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m., mål enligt lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt samt mål enligt lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m., 4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål rörande preliminär skatt eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattningarna, 5. mål enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, 6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Denna lag träder i kraft den XXXX. 3 Senaste lydelse 2003: (68)

10 2. Förslag till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291) Härigenom föreslås att 8, 9, 14, 15 och 17 förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall ha följande lydelser. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 8 4 Rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Vid behov anvisar rätten hur utredningen bör kompletteras. Överflödig utredning får avvisas. Rätten skall driva beredningen av målet med inriktning på ett snabbt avgörande. Om det är behövligt med hänsyn till målets beskaffenhet bör rätten i samråd med parterna upprätta en tidsplan för handläggningen av målet. 9 5 Förfarandet är skriftligt. I handläggningen får ingå muntlig förhandling beträffande viss fråga, när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. I handläggningen får även ingå sammanträde under målets beredning för att klarlägga parternas yrkanden, invändningar och omständigheter till stöd för yrkandena samt om ytterligare utredning eller andra åtgärder behövs före målets avgörande. I kammarrätt och länsrätt skall muntlig förhandling hållas, om enskild som för talan i målet begär det samt förhandlingen ej är obehövlig och ej heller särskilda skäl talar mot det Till muntlig förhandling skall kallas sökande eller klagande och den som har att svara i målet. Enskild får föreläggas att inställa sig personligen vid vite eller vid påföljd av att hans utevaro inte utgör hinder för målets vidare handläggning och avgörande. Förvaltningsmyndighet eller annan part, som enligt föreskrift i lag företräder det allmänna, får föreläggas att inställa sig vid påföljd att partens utevaro inte utgör hinder för målets vidare handläggning och avgörande. 4 Senaste lydelse 1991: Senaste lydelse 1991: Senaste lydelse 2001:27. 8 (68)

11 Sökande eller klagande och den som har att svara i målet får medverka per telefon i muntlig förhandling under samma förutsättningar som gäller enligt 42 kap. 10 rättegångsbalken. Bestämmelserna i denna lag om kallelser och förelägganden och om påföljder vid utevaro gäller inte i fråga om sökande eller klagande och den som har att svara i målet, som kallas att medverka per telefon i muntlig förhandling. Sökande eller klagande och den som har att svara i målet får medverka per telefon i muntlig förhandling och vid sammanträde under målets beredning under samma förutsättningar som gäller enligt 42 kap. 10 rättegångsbalken. Bestämmelserna i denna lag om kallelser och förelägganden och om påföljder vid utevaro gäller inte i fråga om sökande eller klagande och den som har att svara i målet, som kallas att medverka per telefon i muntlig förhandling. Enskild part, som inställt sig till muntlig förhandling, får tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnad för resa och uppehälle, om rätten finner att han skäligen bör ersättas för sin inställelse. Rätten får bevilja förskott på ersättningen. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen Enskild part, som inställt sig till muntlig förhandling eller sammanträde under målets beredning, får tillerkännas ersättning av allmänna medel för kostnad för resa och uppehälle, om rätten finner att han skäligen bör ersättas för sin inställelse. Rätten får bevilja förskott på ersättningen. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen. Vid muntlig förhandling föres protokoll. Protokollet skall innehålla redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning som förebringas vid förhandlingen. I protokollet skall antecknas vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden, bestridanden, invändningar och vitsordanden. 17 Vid muntlig förhandling och sammanträde under målets beredning föres protokoll. Protokollet skall innehålla redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning som förebringas vid förhandlingen. I protokollet skall antecknas vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden, bestridanden, invändningar och vitsordanden. Denna lag träder i kraft den XXXX. 7 Senaste lydelse 1980: (68)

12 3. Förslag till lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. Härigenom föreskrivs att i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. införs en ny paragraf, 8, av följande lydelse. Nuvarande lydelse 8 5 Föreslagen lydelse Om det inte finns anledning att tillerkänna den skattskyldige ersättning enligt denna lag behöver domstolen inte begära att den skattskyldige preciserar sina ersättningsanspråk. Denna lag träder i kraft den XXX 5 Senaste lydelse 1994: (68)

13 4. Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324) Härigenom föreskrivs att 6 kap. 6 taxeringslagen (1990:324) skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 kap. 6 8 Skatteverket skall snarast ompröva det överklagade beslutet. Detta gäller dock inte om överklagandet skall avvisas enligt 5 eller hinder mot omprövning föreligger enligt 4 kap. 8. Ett överklagande förfaller, om Skatteverket ändrar beslutet så som den skattskyldige begär. Om Skatteverket ändrar beslutet på annat sätt än den skattskyldige begär, skall överklagandet anses omfatta det nya beslutet. Finns skäl för det, får Skatteverket lämna den skattskyldige tillfälle att återkalla överklagandet. Skatteverket skall i sitt omprövningsbeslut som gått den skattskyldige helt eller delvis emot bereda denne tillfälle att inom viss tid skriftligen yttra sig till länsrätten över vad Skatteverket har anfört i beslutet. Den skattskyldige skall samtidigt upplysas om att länsrätten kan avgöra målet även om något yttrande inte inkommer till rätten inom föreskriven tid. Denna lag träder i kraft den XXX 8 Senaste lydelse 2003: (68)

14 5. Förslag till lag om ändring i lagen (2001:25) om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol Härigenom föreslås att 2, 3 och 5 lagen om försöksverksamhet med videokonferens i allmän förvaltningsdomstol skall ha följande lydelser. Nuvarande lydelse Sökande eller klagande och den som har att svara i målet får delta i muntlig förhandling i allmän förvaltningsdomstol genom videokonferens 1. om det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med partens inställelse och övriga omständigheter, eller 2. om den muntliga förhandlingen annars skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att parten inställer sig i rättssalen. Bevisning får tas upp genom videokonferens 1. om det är lämpligt med hänsyn till bevisningens art och övriga omständigheter, eller 2. om bevisupptagning enligt reglerna i förvaltningsprocesslagen (1971:291) skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att bevisningen tas upp på ett sådant sätt. Den som har kallats till en muntlig förhandling genom videokonferens har rätt till ersättning i enlighet med vad som sägs i förvaltningsprocesslagen (1971:291) Föreslagen lydelse Sökande eller klagande och den som har att svara i målet får delta i muntlig förhandling och vid sammanträde under målets beredning i allmän förvaltningsdomstol genom videokonferens 1. om det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med partens inställelse och övriga omständigheter, eller 2. om den muntliga förhandlingen eller sammanträdet annars skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att parten inställer sig i rättssalen. Bevisning får tas upp vid muntlig förhandling genom videokonferens 1. om det är lämpligt med hänsyn till bevisningens art och övriga omständigheter, eller 2. om bevisupptagning enligt reglerna i förvaltningsprocesslagen (1971:291) skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att bevisningen tas upp på ett sådant sätt. Den som har kallats till en muntlig förhandling eller ett sammanträde genom videokonferens har rätt till ersättning i enlighet med vad som sägs i förvaltningsprocesslagen (1971:291). Denna lag träder i kraft den XXXX. 12 (68)

15 6. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. Härigenom föreskrivs att 8 förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 8 9 Innan ett mål lämnas över till en annan domstol enligt 8 a eller 14 tredje eller fjärde stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall domstolarna samråda med varandra på lämpligt sätt. Om det råder olika meningar i frågan om målet skall överlämnas faller frågan. Kan enighet inte nås om vilken Kan enighet inte nås om vilken domstol som skall handlägga mål domstol som skall handlägga mål som har nära samband med varandra, skall de handläggas vid den eller som rör en likartad fråga, skall som har nära samband med varandra domstol där talan först inleddes. de handläggas vid den domstol dä r talan först inleddes. Denna förordning träder i kraft den XXX 9 Senaste lydelse (68)

16 7. Förslag till förordning om ändring i förordningen (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna Härigenom föreskrivs att 4 förordningen (1979:575) om protokollföring m.m. vid de allmänna förvaltningsdomstolarna skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse I 17 och 23 förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns bestämmelser om skyldighet att föra protokoll vid muntlig förhandling och vid syn på stället. 4 Föreslagen lydelse I 17 och 23 förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns bestämmelser om skyldighet att föra protokoll vid muntlig förhandling, sammanträde under målets beredning och vid syn på stället. Denna förordning träder i kraft den XXX 14 (68)

17 8. Förslag till förordning om ändring i taxeringsförordningen (1990:1236) Härigenom föreslås i fråga om taxeringsförordningen dels att 11 skall ha följande lydelse, dels att en ny paragraf, 12, skall införas av följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Underrättelse till den skattskyldige Underrättelse till den skattskyldige skall sändas i vanligt brev. Är det av skall sändas i vanligt brev. Är det av betydelse att få bevis för att ett föreläggande eller annan handling komläggande eller annan handling kom- betydelse att få bevis för att ett föremer den skattskyldige eller annan till mer den skattskyldige eller annan till handa skall dock delgivning ske. handa skall dock delgivning ske. Skatteverkets omprövningsbeslut enligt 6 kap 6 taxeringslagen skall sändas till den skattskyldige senast dagen efter beslutet. Har vite förelagts skall den som avses med föreläggandet delges detta. Den skattskyldige skall delges ett beslut som meddelas efter den 30 juni femte året efter det taxeringsår som beslutet avser och som innebär att den skattskyldige inte får fullt bifall till sin begäran om omprövning eller att Skatteverket på eget initiativ omprövar beslut till den skattskyldiges nackdel Skatteverket skall i sitt omprövningsbeslut enligt 6 kap 6 taxeringslagen som gått den skattskyldige helt eller delvis emot föreskriva att den skattskyldiges yttrande till länsrätten över vad Skatteverket har anfört i beslutet skall ha kommit in till rätten inom tre veckor från dagen för beslutet. I omprövningsbeslutet skall samtidigt Skatteverket upplysa den skattskyldige om till vilken länsrätt svaret skall skickas och om länsrättens adress. Denna förordning träder i kraft den XXX. 10 Senaste lydelse 2003: Tidigare 12 upphävd genom 1992: (68)

18 1 Inledning 1.1 Bakgrund och uppdraget Regeringen har gett DV i uppdrag att föreslå förbättringar i skattemålshanteringen hos domstolarna. Huvudproblemet som DV haft att hantera är att handläggningstiderna anses generellt sett för långa. De långa handläggningstiderna är ett gammalt problem som uppmärksammats i flera olika sammanhang. Den allmänna ambitionen är att målen skall avgöras utan dröjsmål och efter hand som de blir klara för avgörande. Om eftersläpningar uppkommer i avverkningen av andra måltyper, har dock skattemålen hittills getts lägst prioritet och därmed drabbats särskilt mycket. I DVs slutrapport från år 2000 Det övergripande länsrättsprojektet konstaterades att, även om handläggningstiderna i länsrätterna förkortats väsentligt de senaste åren var läget ännu inte acceptabelt och det fanns fortfarande ett stort utrymme för förbättringar. Att det fortfarande finns utrymme för förbättringar har också bekräftats genom den av RRV under år 2002 presenterade rapporten Tiden i tvistiga skatteärenden (RRV 2002:18). I den rapporten analyseras orsakerna till de långa handläggningstiderna hos skattemyndigheter och domstolar. I analysen användes begreppen kanslitid, persontid och liggtid. Med kanslitid avses den tid som går åt för registrering, utskrift, expediering och arkivering m.m. I begreppet persontid ingår den tid under vilken aktiv handläggning pågår. Med liggtid avses väntetid med anledning av kommunicering med parter eller komplettering av utredning respektive kötid i avvaktan på att målet eller ärendet förbereds (sätts upp) och avgörs. RRV konstaterar i rapporten att den huvudsakliga förklaringen till de långa handläggningstiderna är den passiva liggtiden i inte minst länsrätterna under dels skriftväxlingsfasen, dels beslutsfasen. Enligt RRV beror den passiva liggtiden under skriftväxlingsfasen i länsrätterna till inte obetydlig del på en alltför svag processledning i den meningen att kommunicering sker i överkant, att svarstiderna är omotiverat långa och att anståndsgivning är för generös. Den passiva liggtiden under beslutsfasen kan enligt RRV tillskrivas det förhållandet att befintliga balanser är stora och att skattemålen hörde till de lägst prioriterade målen. I rapporten konstateras vidare bl.a. att domstolarna står för mer än 92 procent av den totala handläggningstiden av ett skatteärende och att det tar cirka fyra år innan ett genomsnittsärende har passerat skattemyndighet länsrätt kammarrätt. Av den tiden löper ett halvår på skattemyndigheten, två år på länsrätten och ett och ett halvt år på kammarrätten. Mot bakgrund av detta har regeringen gett DV i uppdrag att bedöma vad som behöver göras för att förbättra och påskynda skattemålshanteringen. Uppdraget har utförts inom Skattemålsprojektet. Avstampet skall enligt projektdirektiven främst göras i RRVs rapport. 16 (68)

19 Frågan om prövningstillstånd i kammarrätt har inte ingått i uppdraget. (Se direktiven dnr , bilaga 1 till rapporten). I uppdraget har inte heller ansetts ingå att granska skattemålshanteringen i Regeringsrätten, bl.a. eftersom RRVs rapport, såvitt gäller förvaltningsdomstolarna, varit begränsad till handläggningen i länsrätt och kammarrätt. Däremot kan många av de förslag som behandlas i rapporten i tillämpliga delar gälla också för Regeringsrätten. Projektuppdraget har omfattat i princip fem olika huvuddelar. I uppdraget har ingått att: initiera och verka för en ny processkarta med riktlinjer för den interna arbetsprocessen och för processledningen. granska vissa arbetsorganisatoriska frågor, dvs. hur en domstol bör vara organiserad på bästa sätt för skattemålshanteringen. I uppdraget har därför bl.a. ingått att initiera och stödja försöksverksamhet med specialisering i skattedömandet. ta ställning till problemet med balansavarbetningen. De långa handläggningstiderna kan inte lösas enbart genom effektiviseringar i handläggningsrutinerna. De balanserade målen är det främsta hindret för att åstadkomma förbättringar och kortare handläggningstider och därför har i uppdraget ingått att lämna förslag till hur balanserna ska kunna avarbetas på ett bra sätt. bedöma resursfrågan. I uppdraget har också ingått att bedöma om det behövs en resursomfördelning mellan förvaltningsdomstolarna eller framtida resurstillskott till förvaltningsdomstolarna för att kunna förbättra och påskynda skattemålshanteringen. granska vissa anknytande frågor. Projektuppdraget har även innefattat en översyn av behovet av ändringar i forumreglerna, möjligheterna till överflyttning av mål, behovet av särskilda handläggningsfiler för vissa skattemål och ändringar i turordningsreglerna m.m. 1.2 Genomförandet För projektets genomförande tillsatte DV en styrgrupp och en projektgrupp. Till projektgruppen knöts en referensgrupp. Sammansättningen av de olika grupperna, som mera direkt engagerat 27 personer i projektet, framgår av direktiven som fogats till rapporten som bilaga 1. Projektgruppen har i huvudsak följt den arbetsplan som framgår av direktiven. Information om projektet har lämnats på DVs hemsida, där direktiven funnits tillgängliga för alla domstolar. Förvaltningsdomstolarna har också fått information om projektet i samband med att en enkät skickats ut till dessa om skattemålshanteringen. Enkäten har tillsammans med inhämtad statistik legat till grund för en kartläggning och analys av skattemålshanteringen efter RRVs rapport. Projektdeltagarna har aktivt deltagit i framarbetandet av förslag avseende vissa frågor i projektet. Enkätsvaren behandlas i rapportens bilaga 2. Samtliga förvaltningsdomstolar har varit inbjudna till fyra regionala endagsseminarier under november Syftet med seminarierna har varit att fånga upp 17 (68)

20 domstolarnas egna idéer för förbättring av skattemålshanteringen samt att förankra de idéer som har arbetats fram inom projektgruppen. Vid seminarierna deltog representanter för RSV, Föreningen Svenskt Näringsliv och revisionsföretaget Ernst & Young i en paneldebatt. Vid ett seminarium deltog även en av de revisorer som skrev RRVs rapport. I bilaga 2 till rapporten redovisas vad som framkommit vid seminarierna. Projektgruppens tankegångar och förslag har vidare diskuterats med referensgruppen. Samråd har skett med Skatteverket. En viktig ambition med sammansättningen av de olika grupperna och med arbetssättet har varit att förslagen skall vara förankrade i domstolarna. I de fall DV och projektdeltagarna haft olika uppfattningar i en fråga har detta markerats i texten. 18 (68)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar; SFS 2009:773 Utkom från trycket den 7 juli 2009 utfärdad den 25 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen, SOU 2014:76

Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen, SOU 2014:76 YTTRANDE Rättsavdelningen Datum Dnr Malin Lundberg 2015-03-30 STY 2015-179 031-633638 Ert datum Er referens Ju2014/7269/DOM Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen, SOU 2014:76 Inledande reflektioner

Läs mer

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79

18 Lag (1978:880) om betalningssäkring. tullar och avgifter. Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 Lag (1978:880) om betalningssäkring, avsnitt 18 79 18 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:649 Inledande bestämmelser 1 För att säkerställa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

Remiss. Promemorian Några frågor om Patentbesvärsrätten

Remiss. Promemorian Några frågor om Patentbesvärsrätten Remiss REGERINGSKANSLIET 2011-12-02 N2011/7014/FIN Näringsdepartementet Forskning, innovation och näringsutveckling Hedvig Landahl Telefon 08-4055483 Rättssekretariatet Fredrik Nordenfelt Telefon 08-4053488

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988); SFS 2004:393 Utkom från trycket den 8 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild sjukförsäkringsavgift; SFS 2004:1237 Utkom från trycket den 17 december 2004 utfärdad den 9 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2003:650 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:165

Regeringens proposition 2008/09:165 Regeringens proposition 2008/09:165 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans Prop. 2008/09:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

Förbättrad hantering av skattemål i de allmänna förvaltningsdomstolarna en rättssäkerhetsfråga

Förbättrad hantering av skattemål i de allmänna förvaltningsdomstolarna en rättssäkerhetsfråga 125 PIA CEDERMARK & HANNA KRISTIANSSON Förbättrad hantering av skattemål i de allmänna förvaltningsdomstolarna en rättssäkerhetsfråga Utredningen om fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen har nyligen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

Kommittédirektiv. Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen. Dir. 2013:49

Kommittédirektiv. Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen. Dir. 2013:49 Kommittédirektiv Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen Dir. 2013:49 Beslut vid regeringssammanträde den 8 maj 2013. Sammanfattning År 2010 genomfördes en omfattande

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden

Reglemente för Myndighetsnämnden Reglemente för Myndighetsnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16 178 Inledning Enligt 6 kap 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion; SFS 2009:885 Utkom från trycket den 14 juli 2009 utfärdad den 25 juni 2009. Regeringen föreskriver i

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-26 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Överlämnande från Sverige

Läs mer

Nämndemannamedverkan i kammarrätten i socialförsäkringsmål, m.m.

Nämndemannamedverkan i kammarrätten i socialförsäkringsmål, m.m. Lagrådsremiss Nämndemannamedverkan i kammarrätten i socialförsäkringsmål, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 maj 2008 Cristina Husmark Pehrsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974:371) om rättegången i

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1974:371) om rättegången i Promemoria Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister kompletterande överväganden och förslag till SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning TP PT Lagen FPT Innehållsförteckning

Läs mer

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet

Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RI (Dnr 001-1593/2009) Ny allmän forumregel för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (DV 2009:4) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Tvistlösningsnämndens namn ska vara Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd ( FRN ). Huvudman för FRN är Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRN

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:4

Regeringens proposition 2002/03:4 Regeringens proposition 2002/03:4 Administrativ samverkan mellan tingsrätt och länsrätt Prop. 2002/03:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2002 Göran Persson

Läs mer

Promemoria Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål

Promemoria Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål Promemoria Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål Innehållsförteckning Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483); SFS 2003:747 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Socialnämnden Antaget av Kommunfullmäktige 2013-11-21 180 Inledning Enligt 6 kap. 32 Kommunallagen ska fullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och

Läs mer

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel

Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjunde avdelningen Om särskilda rättsmedel 58 kap. Om resning och återställande av försutten tid 1 [5421] Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:17

Regeringens proposition 1997/98:17 Regeringens proposition 1997/98:17 Domstolsfrågor i anledning av den ändrade länsindelningen i västra Sverige Prop. 1997/98:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sundsvall den 11 september

Läs mer

Regeringsrättens hantering av skattemål

Regeringsrättens hantering av skattemål 188 SKATTENYTT 2009 Ulrika Lundström Regeringsrättens hantering av skattemål Institutet Skatter & Rättssäkerhet anordnade i maj 2008 ett seminarium där jag inbjöds att berätta om hur skattemål hanteras

Läs mer

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49)

Betänkandet Nämndemannauppdraget breddad rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49) REMISSYTTRANDE 1 (7) Datum Diarienr 2013-10-07 AdmD-523-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-07-03 Ju2013/4701/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE 2008:2 Länsrättsutredningen DOMSTOLSVERKET SVERIGES DOMSTOLAR Länsrättsutredningen INNEHÅLL Sammanfattning Författningsförslag 5 1. Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289)

Läs mer

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Femte avdelningen Om rättegången i hovrätt 49 kap. Om rätten att överklaga en tingsrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium

Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Reglemente för gymnasienämnd Lapplands gymnasium Antaget av direktionen för Lapplands kommunalförbund 2009-06-22, 33 Verksamhetsområde 1 Gymnasienämnden för Lapplands gymnasium fullgör Gällivare, Jokkmokks,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Lagrådsremiss Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 november 2005 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Inledande bestämmelser 1 [8521] Vad i denna lag sägs om skatt gäller även allmän avgift samt ränta på skatt eller allmän avgift och administrativa pålagor

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2016-07-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 4963-16 1 KLAGANDE Anna Hagström, 770518-0466 Ombud: Jessica Molin Assistans i Balans i Sverige AB S:t Eriksgatan 117 113 43 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 mars 2017 Ö 2923-16 KLAGANDE MS SAKEN Utdömande av vite ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges beslut 2016-06-02 i mål

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Juridisk vägledning Reviderad november 2012 Mer om Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Förvaltningslagens bestämmelser gäller för skolor med offentlig huvudman. Förvaltningslagens bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2015:633 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Promemoria 2017-12-20 S2017/07480/FST Socialdepartementet Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sammanfattning... 2 1 Författningsförslag...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om mark- och miljödomstolar; SFS 2010:921 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013

Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 Ert datum Sida 1 (5) Er beteckning Skattebrott, skattetillägg och förbudet mot dubbla förfaranden effekterna av Högsta domstolens avgörande den 11 juni 2013 En ändrad praxis Enligt tidigare gällande rätt

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 oktober 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari :4

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari :4 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2017 3:4 REGLEMENTE FÖR MILJÖNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Miljönämnden

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet.

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. -1-2015 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 2

Läs mer

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet HFD 2016 ref. 83 En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet sedan ett av Försäkringskassan meddelat beslut om återkrav vunnit laga kraft på grund av att omprövning inte

Läs mer

PM Stämningsmål. Inledning

PM Stämningsmål. Inledning 1 (5) Mark- och miljödomstolarna PM Stämningsmål I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för stämningsmål. Observera att uppgifterna i detta PM inte

Läs mer

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6869-08 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) Departementets dnr Ju2015/1142/DOM Inledning Hovrätten har i tidigare remissvar

Läs mer

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 4:23 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente för överförmyndarnämnd antaget av kommunfullmäktige 1993-01-13, 2 Gäller från 1993-02-01 Utöver vad som föreskrivs om överförmyndarnämnden i kommunallagen och i övrig

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

Författningsförslag. 1 Förslag till Lag om ändring i lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Författningsförslag. 1 Förslag till Lag om ändring i lag (2007:1091) om offentlig upphandling Författningsförslag 1 Förslag till Lag om ändring i lag (2007:1091) om offentlig upphandling Härigenom föreskrivs att det i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling ska införas en ny paragraf, 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-25 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

4 kap. 9, 13, 14, 15, 16 och 19 taxeringslagen (1990:324) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 november 2016 följande dom (mål nr 24-16).

4 kap. 9, 13, 14, 15, 16 och 19 taxeringslagen (1990:324) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 november 2016 följande dom (mål nr 24-16). HFD 2016 ref. 73 Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till

Läs mer

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 juni 2010 Ö 4261-09 KLAGANDE AA Ombud: Jur.kand. FW MOTPART Goutera AB, 556605-4598 Vretvägen 13 142 43 Skogås Ombud: Advokat POJ SAKEN

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 mars 2016 följande beslut (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 14 mars 2016 följande beslut (mål nr ). HFD 2016 ref. 24 Kammarrätten har utan yrkande och till klagandens nackdel upphävt förvaltningsrättens dom i viss del. Kammarrättens avgörande har undanröjts med tillämpning av 29 förvaltningsprocesslagen.

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. 2. Kammarrätten avslår överklagandet.

DOM. Meddelad i Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. 2. Kammarrätten avslår överklagandet. Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 1979-16 KLAGANDE A ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatteverkets beslut den 10 mars 2016, dnr 131-116944-16/263 SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för den enskilde att påskynda handläggningen i domstol. Dir. 2007:23

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för den enskilde att påskynda handläggningen i domstol. Dir. 2007:23 Kommittédirektiv Förbättrade möjligheter för den enskilde att påskynda handläggningen i domstol Dir. 2007:23 Beslut vid regeringssammanträde den 8 mars 2007 Sammanfattning av uppdraget För att förtroendet

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Lag (1980:894) om jaktvårdsområden

Lag (1980:894) om jaktvårdsområden Lag (1980:894) om jaktvårdsområden [Innehåll] [Ändringar] [Fakta] [Övergångsbestämmelser] Allmänna bestämmelser 1 I syfte att främja jaktvården och jakträttsinnehavarnas gemensamma intressen genom en samordning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta.

A.N. överklagade hos förvaltningsrätten det beslut som Försäkringskassans skrivelse den 18 juli 2011 ansågs innefatta. HFD 2013 ref 68 Försäkringskassans lagakraftvunna omprövningsbeslut beträffande återbetalningsskyldighet av livränta för en viss period utgör hinder mot att myndigheten på nytt prövar samma fråga. Lagrum:

Läs mer

Delgivningsförordning (2011:154)

Delgivningsförordning (2011:154) Delgivningsförordning (2011:154) Inledande bestämmelser 1 [7061] Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar delgivningslagen (2010:1932) ([7001] o.f.). Begrepp och uttryck i förordningen

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 2015. Om jag får avslag. Sveriges läkarförbund

Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 2015. Om jag får avslag. Sveriges läkarförbund 2015 Om jag får avslag Sveriges läkarförbund 1 Utgåva I, 2015 Läkarnas allmäntjänstgöring (AT) och specialiseringstjänstgöring (ST) regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Utbildningarnas

Läs mer

Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande.

Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande. HFD 2016 ref. 12 Fråga om inhibition av ett beslut om beredande av vård enligt LVU när den unge inte är föremål för omedelbart omhändertagande. 28 förvaltningsprocesslagen (1971:291), 40 tredje stycket

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2016:491 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels att

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr F 5627-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-23 i mål nr F 1430-13, se bilaga A KLAGANDE G S MOTPART

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:99

Regeringens proposition 2005/06:99 Regeringens proposition 2005/06:99 Nya vårdnadsregler Prop. 2005/06:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Kommittédirektiv. Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd. Dir. 2010:133. Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010

Kommittédirektiv. Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd. Dir. 2010:133. Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010 Kommittédirektiv Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd Dir. 2010:133 Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift att analysera

Läs mer