BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING EXTRAINSATT STYRELSEMÖTE MED ANLEDNING AV MSB S FÖRSLAG OM ANTAGNING TILL RUB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING EXTRAINSATT STYRELSEMÖTE MED ANLEDNING AV MSB S FÖRSLAG OM ANTAGNING TILL RUB"

Transkript

1 BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING EXTRAINSATT STYRELSEMÖTE MED ANLEDNING AV MSB S FÖRSLAG OM ANTAGNING TILL RUB Datum Tid 12:00 Plats Beslutande Styrelserummet John Ericssonsv Lund Ordf. Axel Jönsson Sekr. Erik Sävmark Jenny Axelsson Martin Linge Stefan Nilsson Helena Sjöberg Kristoffer Roden Övriga Närvarande Jonatan Klint 703 Mötets öppnande Ordförande förklarar mötet öppnat. 704 Justeringspersoner Beslut: Jenny Axelsson och Kristoffer Roden väljs till att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 705 Adjungeringar Jonatan Klint, Bi MSBs förslag om antagning till RUB Ordförande har kallat till extra styrelsemöte för att styrelsen ska kunna enas i frågan kring MSBs förslag om antagning till RUB. MSBs förslag samt LTHs och LTUs synpunkter på förslaget ses i bilaga 1. Under mötet diskuteras MSBs förslag som styrelsen motsätter sig på de flesta punkter. Styrelsen enas kring en egen ståndpunkt och utarbetar även ett eget förslag om antagning till RUB. Följande beslut fattas: Erik utarbetar ett utkast på BIIFs ståndpunkt i frågan. Utkastet granskas sedan av samtliga styrelseledamöter. Efter eventuell redigering skickas utkastet sedan i första hand in till programledningen för brandingenjörsprogrammet. BIIFs ståndpunkt i frågan ses i bilaga 2. Axel tar kontakt med BRINN i Luleå för att försöka få en SID 1(2)

2 BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING gemensam ståndpunkt tillsammans med dem kring MSBs förslag. Kristoffer kontaktar Robin Karlsson i Bi07 för att undersöka om han är intresserad av att organisera en demonstration mot MSBs förslag i samband med konferensen Brand 2010 som äger rum maj. En namninsamling mot MSBs förslag ska genomföras bland studenterna på Bi-programmet. 707 Övrigt Grillkvällen på S:T Hans backar ställs in på grund av dåligt väder. 708 Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat. Axel Jönsson, ordförande Erik Sävmark, sekreterare Jenny Axelsson, justerare Kristoffer Roden, justerare SID 2(2)

3 Brandingenjörsprogrammet Robert Jönsson, LTH Milan Veljkovic, LTU Lund och Luleå Minnesanteckningar och synpunkter från videokonferens angående antagningen till RUB Datum: , videokonferens Närvarande: Monica Edsgård, MSB (vik för Pia Holmstrand) Lise-Lott Eriksson, MSB Fredrik Olsson, MSB Milan Veljkovic, LTU Lars Bernspång, LTU Robert Jönsson, LTH MSBs förslaget i korthet 1. MSB erbjuder 24 platser till antagningen till RUB i januari 2011 till de studenter som då avslutar sina studier efter 3,5 år. 2. En andra antagning med ytterligare 24 platser förväntas ske till höstterminen Antagningskraven skärps så att kravet på 180 hp från BI-utbildning krävs from den 1 december istället för vid kursstart. 4. Urvalet kommer att baseras på tagna högskolepoäng. 5. MSB anser också att brandingenjörerna bör ha arbetat några år innan de börjar på RUB. LTHs och LTUs synpunkter på det presenterade förslaget Add 1. Eftersom förslaget tvärt bryter mot en sedan flera decennier lång utbildningstradition är det nödvändigt med en övergångsperiod för att minska problemen för de studenter som redan antagits till nuvarande brandingenjörsutbildning. Det är ett anständighetskrav att inte ändra spelreglerna under pågående utbildning eftersom flera av studenterna valt utbildning baserat på förutsättningarna vid tidpunkten för valet. Till vårens antagning, RUB 2010, sökte 60 studenter och 48 antogs. Ett rimligt antal

4 studenter till RUB borde de närmaste åren därför vara ca 50 för att tillgodose behoven för samhället och de redan antagna studenterna. Eventuella nya regler bör därför gälla för dem som antas tidigast hösten 2010 till LTH/LTU. Vi är beredda att göra en insats och informera blivande studenter innan de väljer utbildningen eftersom en lång och uppskattad tradition riskerar att upphöra. Detta arbete kan inledas omgående. Add 2. Om vi har tolkat förslaget rätt så är den enda orsaken till uppdelningen i två starttillfällen den personalsituation som för dagen råder vid skolan i Revinge. Detta känns som fel lösning på problemet då det inte är orsaken till problemet som löses utan symptomen som lindras. Konsekvensen, som kanske inte är fullt lika uppenbar, är att de studenter som tvingas vänta till höstantagningen får betala ungefär 500 kkr för detta i form av extra studielån (eller annan försörjning) och utebliven arbetsinkomst (nuvärdesreglerad livstidslön som underlag). Detta gäller då för samtliga 24 studenter vilket innebär en ökad samhällskostnad på i storleksordningen 12 Mkr. Det är ingen god resurshushållning. Vi ska heller inte underskatta studenternas möjligheter att ändra karriärinriktning om alternativet är ytterligare 6 månader med studiemedel. På sikt kan detta leda till en utarmning av rekryteringsbasen för svensk räddningstjänst. Vi önskar därför att MSB är lite mer uppmärksamma på studenters förväntningar och intressen. Add 3. Vi har egentligen inget att invända mot att antagningskraven skärps men ifrågasätter varför tidpunkten ändrats så att studenterna missgynnas genom att inte få en möjlighet att medräkna delar av sista terminen innan RUB. Universitetsutbildningar avslutar normalt terminerna med examinationsperioder och för höstterminen infaller den vanligen under de första veckorna i december. Det hade varit till studenternas fördel om även dessa högskolepoäng kunde få ingå i urvalsunderlaget. Alternativt kan poängnivån sänkas för att kompensera för den uteblivna möjligheten att tillgodoräkna de sista kursernas poäng. För studenter från LTH kommer de nya kraven att innebära att endast studenter som klarat samtliga moment i utbildningen kan söka. Inga poäng från höstterminen kan medräknas eftersom de kurser som går då avslutas i december. För LTU:s del så kan enligt studieplanen en kurs på 7.5hp medräknas. Add 4. Eftersom grunden för RUB är en brandingenjörsutbildning är det mest relevant att kurser i den utbildningen är utslagsgivande för antagningen. Därefter bör lottning vara utslagsmetod vid lika meriter. Anledningen till detta är att vi vill undvika poängjakten bland studenter, vilket betyder att studenter kan komma att enbart fokusera på lätta kurser för att höja sitt meritvärde. Genom att välja strategiskt lätta kurser ökar chansen att bli antagen och detta utan att behöva läsa sådana kurser som vi förutsätter är lämpliga som förkunskaper till RUB exempelvis sådana som ingår i BIutbildningen. 2

5 Om det skulle vara så att denna urvalsmetod ändå inte väljs kan vi göra en lista av kurser för att harmonisera kvalitén av förkunskaper. Det är exempelvis kurser som är relevanta för RUB och som ingår i utbildningarna för civ.ing Riskhantering och Brandteknik. Vi är överens om att en begränsad antagning till RUB-året måste följas med skarpare urval och att en lottning vid samma antal meritvärde är en bra lösning. Meritvärdet ska då baseras på kurser från Brandingenjörsprogrammet. Vi vill poängtera att RUButbildningen ska vara en följd av Brandingenjörsprogrammet och inte till vare sig LTUs Civ ing utbildning i Brandteknik eller till LTHs Civ ing i Riskhantering vilkas studenter i så fall skulle gynnas otillbörligt om antalet högskolepoäng var utslagsgivande. Add 5. Vi tycker inte att detta nödvändigtvis tillför bättre förutsättningar för RUButbildningen. Vi tror inte att det kan beläggas att det skulle finnas ett starkt samband mellan en senare påbörjad anställning och framgång på RUB-utbildningen. Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv skulle det snarare vara en nackdel då välutbildade studenter kommer senare ut i arbetslivet och således skulle vara produktiva under ett mindre antal år. Våra förslag till vidare diskussion 1. Vi anser att antalet utbildningsplatser åtminstone åren bör vara 50 studenter och att antagningen sker till vårterminen. Övergång till ett lägre antagningstal måste föregås av information till nya studenter. 2. En förändring av antagningen till RUB bör genomföras så att den får genomslag först för de studenter som antas till brandingenjörsprogrammen nu till höstterminen. 3. En förskjuten antagning av studenter som tar examen efter 3,5 år med ytterligare 6 månader är olyckligt ur ett studentperspektiv och för möjligheten att rekrytera nya studenter till brandingenjörsprogrammen. 4. Antagningskraven för den förändrade antagningen bör baseras på meritvärdet för brandingenjörprogrammet och därefter genom lottning vid lika meriter. 5. Antagningskravet, dvs 180hp i december måste sänkas för att möjliggöra ett studenterna från LTH skall få samma möjlighet att söka till RUB som studenterna från LTU. Med vänliga hälsningar Robert Jönsson, LTH Milan Veljkovic, LTU 3

6 ! BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING!""#$%$&'()*+(,&%-%./'01(2%34!$%.5/$610%78%1(&10(-(0%&-66%9:!%;<==% Med anledning av MSBs förslag om antagning till RUB 2011 har styrelsen i BIIF haft ett extrainkallat möte och enats i frågan om vad vi anser kring förslaget. 1. Om en förändring av antagningen ska ske med en så pass stor omfattning som förslaget innebär bör det inte träda i kraft under pågående brandingenjörsutbildning. Ett stort antal studenter har sökt brandingenjörsutbildningen under förutsättning att få avsluta med RUB. Att ändra spelreglerna för nuvarande studenter på Bi-programmet i så pass stor omfattning som förslaget innebär tycker vi är ytterst opassande. 2. BIIF anser att en begränsning av antalet utbildningsplatser är nödvändig. Förslaget om att årligen utbilda 48 studenter anser vi vara rimligt, men motsätter oss förslaget att dela upp antagningen i två omgångar. Om personalbrist är ett problem så löses det knappast genom att dela upp antagningen, av den anledningen att det totalt sett ändå kommer utbildas 48 studenter samtidigt. Vi anser alltså att hela antagningen ska ske i januari som en naturlig följd av avslutad brandingenjörsutbildning. 3. Vi motsätter oss förslaget att basera antagningen på antalet tagna högskolepoäng, vilket vi tror skulle leda till en närmast hetsig poängjakt bland många studenter. En poängjakt där taktikval av lätta kurser som inte nödvändigtvis är relevanta för utbildningen är ett vanligt inslag. Ett stort antal skulle känna en stor press och stress över att samla poäng för att en dag ha förtur i antagningen till RUB. Eftersom BIIF månar om brandingenjörsstudenternas välbefinnande är detta en utveckling som vi inte accepterar. Vi föreslår att antagningen baseras på studieresultat efter tre års studerande på brandingenjörsutbildningen. 165 tagna högskolepoäng ger behörighet att söka RUB, men studenter med upp till 180 tagna högskolepoäng har förtur. Fler tagna högskolepoäng än 180 ger ingen förtur. Samtliga dessa poäng ska ha erhållits från brandingenjörsutbildningens kurser. Ansökan till RUB sker 1 september efter augusti månads tentamensperiod. Vid lika meriter baserat på ovan nämnda system genomförs antagningstester i form av intervju eller liknande. Expertis hos MSB avgör utifrån dessa tester vilka studenter som är lämpliga. Med tanke på den viktiga samhällsfunktion som räddningsledare inom kommunal räddningstjänst utgör, vilka rekryteras bland personer som genomfört RUB, anser vi att någon form av antagningstester vid lika meriter är rimliga. En relevant parallell bör kunna dras till antagningen till polishögskolan som föregås av ett stort antal tester och intervjuer. Om antagningstester inte gillas anser vi att lottning är en lämpligare gallring än tagna högskolepoäng. 4. Angående MSBs åsikt om att man bör ha arbetat några år innan man påbörjar RUB, tror vi att man med nuvarande förslag inte kommer att nå den önskan. Studenterna kommer, istället för att arbeta, studera vidare för att samla poäng och därigenom ha förtur i antagningsprocessen. Axel Jönsson, Ordförande BIIF

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Studenternas tillträde till socialförsäkringarna. Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission

Studenternas tillträde till socialförsäkringarna. Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission Studenternas tillträde till socialförsäkringarna Deluppdrag för Arbetarrörelsens socialförsäkringskommission Inledning Socialdemokraternas studiesociala grupp tillsattes med uppdraget att undersöka de

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Tillit i distansierade kontakter

Tillit i distansierade kontakter Författare Peter Axelsson http://www.petera.se Handledare Katarina Giritli-Nygren Mittuniversitetet B-Uppsats Mittuniversitetet Institutionen för samhällsvetenskap Inlämnad och publicerad 2010-06-08 RevB

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Humanioras sak är vår

Humanioras sak är vår CENTERSTUDENTER Humanioras sak är vår Den högre utbildningen Problemen och vad vi kan göra åt dem Hanna Marie Björklund 1 1:a Upplagan Centerstudenter 2013 Centerstudenter, Stora Nygatan 4, Box 2200, 103

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Ny skuldsaneringslag

Ny skuldsaneringslag Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Susanne Andersen Christine Gauffin Ny skuldsaneringslag - Ett snabbare och enklare förfarande? - Hur borgenärsgynnande är lagen? Företagsekonomi C-uppsats 15

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer