Verksamhetspresentation 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetspresentation 2011"

Transkript

1 Verksamhetspresentation 211

2 Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordetet 4 affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö 12 Serviceaffären Året i korthet Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till Mkr (16 257). Rörelseresultatet uppgick till 489 Mkr (497) och marginalen till 2,7 procent (3,1). Årets resultat uppgick till 42 Mkr (47). Vinst per aktie uppgick till 16:85 kronor (16:5). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 378 Mkr ( 134). Utdelning föreslås med 9:5 kronor per aktie (12:). Nettolåneskulden uppgick till 323 Mkr (297). Operativt I januari förvärvade Bilia BMW-handlaren Bilcentralen i Stockholm ab. I maj tillträdde Per avander som ny VD och koncernchef i Bilia ab efter Jan Pettersson. Bilia inledde arbetet med att bygga en ny skade- och tvättanläggning i Jägersro. Under året utökades verksamheten med två nya Volvoverkstäder som startats på lidingö och limhamn. En tvist med Skatteverket avgjordes till Bilias fördel och resulterade i en lägre skattekostnad på 82 Mkr.

3 16 Ekonomisk översikt 17 Koncernöversikt 18 Sverige 2 Norge 22 Danmark 24 aktien och ägarna 25 Årsstämma, viktiga datum 1 Detta är Bilia Bilia är Nordens största bilkedja en koncern med en stark position i Sverige, Norge och Danmark. Vi erbjuder kunderna allt som behövs för ett attraktivt bilägande. Och lite till. 1 februari 212 förvärvade Bilia en BMWverkstad på lidingö. Den 29 februari 212 tillträdde Bilia en stor BMW- och Volvohandlare i Norge, Stenshagen Bil Oslo as och Stenshagen Bil Kongsvinger as. Verksamheten är koncentrerad till Osloområdet. Med 1 anläggningar i tre länder är Bilia ledande i Norden när det gäller försäljning av person- och transportbilar. anläggningarna är lokaliserade i storstadsregionerna. I Sverige finns vi i Stockholm, Göte borg och Malmö samt i Mälardalen och Skaraborg. De norska anläggningarna är koncentrerade kring Oslo samt i Stavanger. I Danmark är vi representerade i Köpenhamnsområdet. Bilia har ett enhetligt koncept över hela Norden, vilket stärker profilen av detaljhandelskedja. Koncernen kan tack vare sin storlek teckna fördelaktiga avtal med Bilias leverantörer i Norden. Vårt kundlöfte Hela Vägen syftar på att vi ska erbjuda kunderna allt de behöver för sitt bilägande. Bilia utför även glasreparationer samt erbjuder ett stort urval av däck och däckhotell, finans iering samt andra tilläggstjänster. Visionen är att bli branschens bästa servicebolag och Bilias kärnvärden Tillgänglighet, Intresse och attraktivt bilägande fokuserar på kundens upplevelse. I Serviceaffären ingår verkstäder, reservdelar, drivmedel, butiker, däckverksamhet, glasreparationer samt andra tjänster och produkter. Bilia arbetar kontinuerligt med Serviceaffären för att finna nya lösningar och koncept som tilltalar våra kunder. Till exempel serviceabonnemang som är en prisvärd produkt och som skapar en tätare relation med kunderna. Bilias Fordonsaffär utgörs av nya och begagnade person- och transportbilar. De varumärken Bilia erbjuder kunderna är: Volvo, Renault, Ford, Hyundai, BMW, Mini och Dacia. Bilia-aktien finns sedan 1984 noterad på NaSDaQ OMX Stockholm. 211 ingick den i indexet OMX Stockholm Mid Cap PI. I slutet av 211 var vi anställda som till sammans skapade en omsättning på Mkr.

4

5 Starkaste året någonsin Trots eurokris och turbulent finansmarknad blev 211 det starkaste året någonsin. Tillväxt var ett av ledorden under året som präglades av satsningar på servicemarknaden. För verksamheten i Sverige och Norge var 211 vårt bästa år historiskt sett. Det är fortfarande en tuffare situation i Danmark. Under förra konjunkturnedgången genomförde vi en rad åtgärder som vi fortfarande håller fast vid. Konjunkturen vände upp i mitten av 29 och flera nyckeltal förbättrades, som kostnadsrelation, kapital omsättnings hastighet och skuldsättningsgrad. I mitten av 211 drabbades världen på nytt av en ekonomisk turbulens som startade i Europa. För Bilias del blev tidigare åtgärder än en gång en framgångsfaktor. lagernivåerna och skuld s ättningsgraden var under kontroll, kapitalomsättnings hastigheten hög och vi har haft en bra åldersstruktur på de begagnade bilarna. Under 211 genomförde Bilia flera satsningar på servicemarknaden. En del av ambitionen var att vidga oss geografiskt till orter där vi inte funnits tidigare. När vi under våren avtalade om att förvärva välskötta OD Bilteknik i lerum var det något av en milstolpe. För första gången i företagets historia rörde förvärvet en enskild bilverkstad. Vi utökade även Serviceaffären med två lackeringsverkstäder, en i Västerås och en i Nacka. Dessutom har nya verkstäder startats på lidingö och limhamn. Förvärvet av BMW-handlaren Bilcentralen i Stockholm ab, som vi tillträdde i januari, har gett ett gott tillskott både vad det gäller volymer och resultat. I linje med vår strategi att knyta kunderna närmare oss och bli en helhetsleverantör har vi utvecklat våra koncept kring serviceabonnemang, glasmästeri och däck där vi utmanar de etablerade kedjorna i segmenten. Vi har levt upp till alla finansiella mål och rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 498 Mkr, vilket är det bästa någonsin. Rörelsemarginalen blev 2,7 procent vilket ska jämföras med målet på minst 2,2 procent. avkastningen på sysselsatt kapital var 2,3 procent och 23,6 procent på eget kapital, vilket överstiger målen på minst 14 procent respektive 15 procent. Samarbetet med våra leverantörer har fortsatt att utvecklas väl. Vi är den största återförsäljaren i Norden vad det gäller Volvo, Renault, Ford samt BMW och är även relativt stora avseende våra övriga varumärken Hyundai, Dacia och Mini. Hösten 211 hade vi en stor konferens för alla våra 35 chefer. Där slog vi fast vår tillväxtstrategi Mot 215. Vi ska vara ett tillväxtbolag som växer både organiskt och genom fortsatta förvärv inom i första hand Serviceaffären. Hela konferensen andades engagemang och optimism inför framtiden. För min egen del har det varit ett spännande första år som koncernchef. Jag ägnade den inledande tiden åt att resa till de anläggningar jag inte tidigare besökt, framför allt i Norge och Danmark. Det är fantastiskt att träffa alla medarbetare som glöder för att göra ett bra jobb och vinna kundernas förtroende. De är vår största tillgång. Glädjande var också att i början av 212 kunna informera om förvärvet av en BMW-verkstad på lidingö och de strategiskt viktiga förvärven av Stenshagen Bil i Oslo och i Kongsvinger. Göteborg i mars 212 Per Avander VD och koncernchef

6

7 Visionen är att bli branschens bästa servicebolag Vårt erbjudande En bättre affär innebär ett tydligt fokus på nyttan för kunden. Vi eftersträvar att alltid utvecklas och säkerställa att vi lever upp till våra kärnvärden. Affärsidé Bilias affärsidé är att erbjuda service, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger ett varaktigt mervärde för våra kunder. Vision Vår vision är att bli branschens bästa servicebolag. Strategi Genom ett tydligare kundfokus med fler tjänster och produkter ska Bilia skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv och lönsam tillväxt. Finansiella mål Vi ska: Fortsätta att utveckla ledare och medarbetare. Bibehålla fokus på kapitalbindning och kostnader. Utveckla Serviceaffären. I högre grad dra nytta av kopplingen mellan Fordonsaffären och Serviceaffären. Skapa tillväxt främst inom Serviceaffären. Stärka varumärket Bilia. Våra fördelar Jämfört med konkurrenterna har Bilia ett antal fördelar. Med utgångspunkt från dessa, utvecklar vi verksamheten genom att: Bilia har ett starkt fokus på kunden. Vi satsar kontinuerligt på att utveckla vår service. Bilförsäljning ger möjlighet att även knyta kunden till Bilia på servicemarknaden. Medarbetarna är kompetenta och intresserade av att utvecklas för att ge våra kunder bästa möjliga service. Storleken ger fördelar vid inköp, logistik och administration. Varumärket är starkt. Bilia har ett brett utbud av produkter och varumärken, både när det gäller Service- och Fordonsaffären. Våra anläggningar har hög tillgänglighet. Rörelsemarginal Avkastning Avkastning % 4 % 25 på sysselsatt kapital % 25 på eget kapital Mål, 15 Mål, 15 2 minst minst 1 1 2,2 % 14 % Målet är att uppnå en rörelsemarginal på minst 2,2 procent. Under 211 för sämrades rörelsemarginalen jämfört med 21 från 3,1 procent till 2,7 procent. avkastningen på sysselsatt kapital blev under 211 2,3 procent jämfört med 23,9 procent föregående år. Målet är att upp nå en avkastning på minst 14 procent. Mål, minst 15 % Bilias mål är att uppnå en avkast ning på eget kapital på minst 15 procent. av kast ningen under 211 blev 23,6 procent, jämfört med 25,7 procent föregående år. Tillväxt % Mål, % Målet är att nå en tillväxt på 5 1 procent. Den totala tillväxten 211 blev 11,7 procent. Tillväxten för Serviceaffären blev 3,7 procent och för Fordonsaffären 14,9 procent.

8

9 Kärnvärden och kundlöfte stärker Bilias kundrelation Hela Vägen är Bilias kundlöfte. Vi följer kunden genom hela bilägandet är tillgängliga, intresserade och erbjuder kompletterande tjänster och lösningar. Bilia är med Hela Vägen och lite till. För att leva upp till kundlöftet arbetar vi kontinuerligt med våra kärnvärden: Intresse, Tillgänglighet och attraktivt bilägande. De genomsyrar alla processer i verksamheten. Kärnvärdena är strategiska byggstenar, vilka är tätt sammankopplade med varandra. Medarbetarnas engagemang och kompetens är avgörande för att infria kundlöftet och Bilia mäter kontinuerligt hur nöjda medarbetarna är i sin arbetssituation. Utbildningsenheten Bilia academy skräddarsyr utbildningar efter medarbetarnas behov. Intresse Intresse är grundläggande för att uppnå bolagets vision om att bli branschens bästa servicebolag. För att säkerställa att vi når våra högt uppställda mål mäts dagligen kundtillfredsställelsen. Här får vi en direkt och viktig återkoppling i vår strävan att alltid bli bättre. Tillgänglighet Det ska alltid vara möjligt att komma i kontakt med Bilia. Vi ska vara tillgängliga och finnas nära kunderna. Företaget finns representerat på många platser i tre länder och vi har Nordens tätaste nät av auktoriserade serviceverkstäder. Internet och webbtjänster är prioriterade och uppskattas av kunderna. Bolagets hemsidor har över 13 besökare per dygn och utbudet av tjänster är under ständig utveckling. I början av 212 lanserades en ny hemsida. Det går att boka tid för service, däckskifte och prov körning direkt på hemsidan. Kunderna kan även chatta med kundmottagare och säljare online. Telefonen fortsätter att vara ett viktigt verktyg och tillgängligheten på telefon mäts regelbundet. För att kunna hålla en hög tillgänglighet är operatörer och alla funktioner kring telefonin under ständig bevakning och översyn. I början av 212 öppnades ett gemensamt telefonnummer som är tillgängligt dygnet runt. För att öka tillgängligheten och för att kunna arbeta ännu mer proaktivt implementerar Bilia ett nytt hanteringssystem för kundrelationer under våren 212. Attraktivt bilägande För Bilias kunder ska det vara attraktivt att äga sin bil. Vi erbjuder helhetslösningar som innehåller bra produkter och ger ett mervärde. Vi har ett brett utbud av produkter och tjänster, allt från finansiering och försäkring till serviceabonnemang. Bilia erbjuder allt som bilägaren behöver: professionell service och reparationer, däck och däckhotell, tilläggstjänster såsom glasarbeten samt drivmedel och tillbehör. Vi är lyhörda när det gäller att möta de ökande kraven från kunderna.

10

11 Nöjda kunder helt avgörande För att lyckas i den hårda konkurrensen är nöjda kunder helt avgörande. Bilia arbetar därför kontinuerligt och målmedvetet med att öka kund tillfredsställelsen. Kontakten med kunden är en avgörande framgångsfaktor på en hårdnande marknad med likvärdig prissättning. Därför är det viktigt att medarbetarna har rätt kompetens och känner engagemang. Trivseln på arbetsplatsen mäts löpande och Bilia investerar i anpassade utbildningar. alla medar betare är m e dv e t n a o m s i n r o ll s o m s ä lj a r e av företagets varumärke. Den som möter en kund i verksamheten ska ge god service och helst överträffa kundens förväntningar. Kunder som ringer blir hälsade med Välkommen till Bilia. Kundlöftet Hela Vägen, med ledorden allt som rör bilen. Och lite till, kopplar samman kundfokus med ambitionerna kring försäljningen. Hela företaget ska visa upp en vilja att anstränga sig för att hjälpa kunderna med allt som rör deras bilägande, och lite till. Bilias närvaro på internet har hög prioritet. Nya webbtjänster introduceras kontinuerligt. Ett exempel är Bilias nya system för verkstadsbokning som förenklar bokning av service, skadebesiktning och tilläggstjänster. Under året har vi utvecklat en ny, mer kundanpassad hemsida som publicerades i början av 212. auktions sajten Netbil är ytterligare en internet baserad tjänst inom Biliakoncernen. Där erbjuds både privat- och företagskunder att till en fast kostnad auktionera ut sin bil på webben. Målsättningen är att nå 1 procent tillgänglighet. Det gäller alla kundkanaler webbplats, telefon, chatt och sms med mera och kräver bra tekniska lösningar. Under året har större delen av den tekniska plattformen för telefonin bytts ut. Under 211 startade Bilia ett callcenter som ökar tillgängligheten till våra verkstäder, säljavdel ningar, kontor och butiker. Flera av våra verkstäder har d e s s u t o m u t ö k a d e ö p p e tti d e r o c h d e s s a kommer i större utsträckning att anpassas efter kundernas behov. Helnöjda kunder Verkstadsradar Nybilsradar Graferna visar andelen helnöjda Volvokunder i Sverige. Helnöjda kunder är de som angett en fyra eller en femma på en femgradig skala. Bilia mäter kundnöjdhet kontinuerligt. Mätningarna visar att Bilia har högre kundnöjdhet jämfört med övrig Volvohandel. Prestationen ska ses mot bakgrund av att Bilia finns i storstäderna, där det är svårare att uppnå hög kundtillfredsställelse. % Bilia (Volvo) Övrig Volvohandel % Bilia (Volvo) Övrig Volvohandel

12

13 Fortsatt fokus på miljön Året inleddes med goda prognoser för bilmarknaden. Under våren gick västvärlden in i en ny tid av finansiell oro som påverkade försäljningen under slutet av året. Utvecklingstrenden med bränsleeffektiva motorer fortsatte. I de marknader där Bilia verkar registrerades nya personbilar (571 ) under året. För Bilias del blev resultatet levererade personbilar (32 957). Kunderna har fortsatt att fokusera på låg klimatpåverkan och i första hand valt miljöbilar, framför allt med diesel som drivmedel. Både diesel- och bensinmotorer är i dag betydligt mer bränslesnåla än för bara ett par år sedan. De har bättre vridmoment och ger god effekt även på låga varvtal. Fortfarande råder ovisshet kring vad som i framtiden blir det dominerande alternativet till fossila bränslen. Tekniken kring elbilar går framåt. Under 212 väntas flera eldrivna modeller från Renault. Volvo har under hösten lanserat en ny elbil, Volvo C3 Electric och under november 212 startar produktionen av Volvo V6 elhybrid. Bilias egen miljöpolicy har som mål att tjänster och produkter ska påverka miljön så lite som möjligt och företagets klimatpåverkan analyseras kontinuerligt. Det finns väl genomarbetade rutiner för att hantera avfall. alla anläggningar är miljö certifierade enligt ISO 141 och under 211 har de flesta medarbetare genomgått en miljöutbildning med fokus på Bilias roll ur miljösynpunkt. Under 211 gjordes även en total genomgång av företagets kemipro dukter för att fasa ut riskbedömda ämnen. Bilias system för videokonferenser används frekvent och har framgångsrikt bidragit till att resorna inom koncernen blivit betydligt färre. Internet fortsätter att växa som försäljningsoch informationskanal. Köparna uppskattar möjligheten att boka tjänster och köpa tillbehör via webben och det är även ett viktigt verktyg för att söka information inför ett bilköp. Bilias nya hemsida är utformad för att bättre följa denna utveckling. EUs konkurrensrättsliga regelverk är under förändring. I juni 21 förlängdes gruppundantaget för bilförsäljningen i Europa till och med maj 213. Därefter kommer bilförsäljningen att vara underkastad samma regler som övriga branscher inom EU. De nya reglerna kan komma att innebära förändringar för Bilia om fordonstillverkare väljer att begränsa återförsäljarnas valfrihet. Bilias ambition är att även i fortsättningen erbjuda kunderna ett brett sortiment med flera märken. Bilias miljöpolicy Bilia ska: Uppfylla de av myndigheterna fastställda kraven med god marginal. I partnerskap med kunderna söka efter de transportalternativ som är mest skonsamma mot miljön. Välja miljöanpassat och återvinningsbart material. Beakta miljöaspekterna vid investeringar och inköp av varor och tjänster. Prioritera arbetsmetoder och teknik som är skonsamma mot miljön. Sälja produkter som håller hög miljömässig standard. Ställa krav på och aktivt påverka leverantörer, kunder och andra samarbetspartner att tillverka och använda produkter med minimal belastning på miljön. Arbeta med ständiga förbättringar och aktivt bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos anställda.

14

15 Offensiv satsning inom Serviceaffären En nyckelfaktor för att lyckas i en allt hårdare konkurrens är att skapa långvariga kundrelationer. Bilia har satsat offensivt på tillväxt genom förvärv och utbyggnad av Serviceaffären. Tillväxt har varit årets tema för Bilia. Bilias geografiska täckning på servicemarknaden har ökat. Verkstäder har öppnats på lidingö och limhamn. I Västerås och Nacka har Bilia tagit över två lackverkstäder. Dessutom byggs en ny skadeverkstad i Jägersro med en ny tvättanläggning. Bilias tillväxtmål är differen tierade efter de olika ländernas förutsättningar och nedbrutna på varje enskild anläggning. Bilia har även fortsatt att utveckla konceptet för serviceabonnemang, med fokus på att belöna lojala kunder. Grunden för konceptet är att erbjuda I oktober höll koncernen en konferens på temat tillväxt för alla chefer. En tillväxtstrategi för åren fram till 215 presenterades med nya mål för merförsäljningen inom Fordonsaffären men framför allt inom Serviceaffären. Däck är ett affärsområde där Bilia ser stor potential att öka sina marknads andelar, med konkurrenskraftiga erbjudanden på däck och däckhotell. Däck och hjul ska även få mer fokus i servicesamman hang och vara en självklar del av serviceteknikernas erbjudanden, med tydliga råd om säkerhet och däckkvalitet. andra områden med potential är glasreparationer och rekonditionering samt produkter som spolarvätska, vindrutetorkare med mera. Bilia ska vara helhetsleverantör, en one-stopshop som kan erbjuda kunderna allt de behöver genom hela sitt bilägande.

16

17 ett konkurrenskraftigt pris för den som tecknar ett serviceabonnemang. I samband med sitt bilköp erbjuds kunderna ett prisvärt abonnemang i tre nivåer: Bas, Extra och Total. De olika nivåerna är enkla att överblicka med tydliga priser och tillval. När Bilia säljer en ny bil finns ett förtroende mellan kund och säljare som ger ett försprång jämfört med konkurrenter inom servicemarknaden. Bilias servicemarknadsavdelning kontaktar de kunder som inte har tecknat service abonnemang eller andra tilläggstjänster och tillbehör vid bilköpet. Bilia har sedan starten sålt drygt 14 service abonnemang, vilket kommer att stärka Serviceaffären under kommande år. Bilia har under året utvecklat service abonne mang även för begagnade Volvo bilar, där det finns en stor potential att nå nya kundgrupper. Biliakortet som går att knyta till Visa är ett bra sätt för kunderna att hantera sina utgifter, allt från service till drivmedel. Under året infördes ett bonussystem där kunderna får bonus på inköp som görs via Biliakortet. Bilia har under året gjort offensiva marknadssatsningar med bland annat tv-reklam. Grundbudskapet har varit att Bilia är en helhetsleverantör kring bilägandet. Satsningen på att marknadsföra produkter som däck och däckarbeten, rekonditionering, bromsvätskebyten och glasarbeten har ökat försälj ningen inom Serviceaffären. Hela Vägen Hela Vägen är Bilias kundlöfte. Vi är med kunden Hela Vägen genom bilägandet och lite till. Bilias medarbetare ska vara tillgängliga Hela Vägen och företaget ska ha ett utbud av tilläggstjänster och tillbehör som hjälper kunden i sitt bilägande Hela Vägen. Dessutom finns en rad servicetjänster och serviceabonnemang. Engage manget ska kort sagt gälla allt som rör kundens bilägande. Kundlöftet innebär att Bilia är med kunden Hela Vägen. Kundlöftet används både internt och externt. I annonser, radio- och tvreklam, broschyrer och affischer förtydligas det med ledorden Allt som rör bilen. Och lite till. Kundlöftet används i säljkampanjer och marknads föring i medierna. Kunderna är mycket positiva och på försäljningssidan har aktiviteterna gett en bra effekt. Bilia har stärkt sitt varumärke vilket medfört att fler ser Bilia som en attraktiv arbetsgivare.

18 Resultatredovisning Under 211 minskade rörelseresultatet till 489 Mkr (497). Mkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Årets resultat Årets resultat uppgick till 42 Mkr (47) och resultat per aktie till 16:85 kronor (16:5). Resultat per aktie, kr 17:1 16:35 4:7 antal aktier vid periodens utgång, -tal Resultat per aktie, kr 16:85 16:5 5:45 Vägt genomsnittligt antal aktier, -tal Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 2,3 procent (23,9). Avkastningen på eget kapital uppgick till 23,6 procent (25,7). Styrelsen föreslår en utdelning med 9:5 kronor per aktie (12:). Nyckeltal Rörelsemarginal, % 2,7 3,1 1,1 avkastning på sysselsatt kapital, % 2,3 23,9 8,2 avkastning på eget kapital, % 23,6 25,7 8,6 Kassaflöde efter nettoinvesteringar, Mkr Soliditet, % 32,9 34,2 3,2 Eget kapital per aktie, kr 73:85 69:9 58:65 Utdelning per aktie, kr 9:5 12: 3: antal anställda den 31 december

19 Starkt resultat och kassaflöde Försäljningen av både bilar och service ökade och Bilia redovisade ett starkt resultat och kassaflöde. Betydande satsningar har under året gjorts inom den lönsamma Serviceaffären. Nybilsförsäljningen ökade och totalt levererades nya fordon under året, vilket är 17 procent fler jämfört med 21. Serviceaffären utvecklades väl och nettoomsättningen ökade med 188 Mkr eller med 4 procent och resultatet med 35 Mkr eller med 9 procent. Tillväxt inom Serviceaffären är ett prioriterat område där flera förvärv av verkstäder och investeringar i ökad kapacitet har genomförts under året. Begagnataffären redovisade en mindre vinst som dock var på en betydligt lägre nivå jämfört med föregående år. Utbudet av begagnade bilar ökade under året på våra marknader, vilket pressade prisnivån och fick en negativ påverkan på bruttovinstmarginalen. Branschbedömare räknar med att personbilsmarknaderna under 212 kommer att vara på en något lägre nivå jämfört med situationen under 211. Bilias är starkt rustade för att möta en något sämre marknadssituation. De relativa kostnaderna är på en väsentligt lägre nivå och även finansiellt är Bilia betydligt starkare jämfört med situationen under 28. Fordonsaffären Serviceaffären Serviceverkstad Skadeverkstad Reservdelar Drivmedel Butiker Däckverksamhet Tilläggstjänster inklusive glasarbeten

20 Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Sverige Antal nya personbilar 3 Antal nya personbilar 3 % 9 % % Totalt Volvo RenaultBMW Ford Hyundai MIni Dacia Renault Mini Volvo BMW Ford Hyundai Dacia Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Sverige

21 Stark nybilsmarknad i Sverige I Sverige har Bilia 71 anläggningar i fem regioner: Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Malmö och Skaraborg. Bilia säljer nya och begagnade bilar, utför service och reparationer samt erbjuder kringtjänster såsom däckhotell och glasreparationer. Den svenska verksamheten har sju nybilsmärken: Volvo, Renault, Ford, Hyundai, BMW, Mini och Dacia. Marknaden 211 blev ett av de historiskt bästa åren för Bilia. En stark nybilsmarknad hade som brukligt negativ effekt på försäljningen av begagnade bilar. lagren och ålderstrukturen höll sig dock på en acceptabel nivå. Under slutet av året dämpades nybilsförsäljningen till privatkunder på grund av den finansiella oron inom euroområdet. Företagsförsäljningen fortsatte att vara stark liksom beläggningen inom servicemarknaden. Under året ökade den svenska marknaden för nya personbilar med 5 procent till bilar ( ) Bilia levererade nya personbilar (23 361), begagnade personbilar (2 548), nya transportbilar (1 673) och 1 26 begagnade transportbilar (967). Händelser under året Bilia expanderade på servicesidan. Nya Volvoverkstäder öppnades på lidingö och limhamn. I början av året tillträdde Bilia BMW-återförsäljaren Bilcentralen i Stockholm ab. Verksamheten gav ett bra tillskott både vad det gäller volymer och resultat. Resultat Rörelseresultatet på 414 Mkr (41) är det bästa någonsin. De resultatmässiga framgångarna jämfört med 21 har framför allt sin grund i att vi hade en stark lönsamhet i vår Serviceaffär. Även förvärvet av Bilcentralen i Stockholm ab bidrog positivt till det goda resultatet. Utmaningar och möjligheter arbetet med att knyta kunderna närmare med hjälp av produkter som serviceabonnemang och däckhotell fortsätter att vara intensivt. Vid årets slut hade cirka 11 7 kunder tecknat serviceabonnemang. affärsområden som däck och glas är viktiga tillväxtområden där Bilia utmanar de etablerade kedjorna i respektive bransch. Situationen på finansmarknaden var osäker under större delen av 211 även om de flesta bedömare spår en lindrigare konjunkturnedgång än 28 och 29. Bilia Sverige Nettoomsättning, Mkr andel av Bilias omsättning, % Rörelseresultat Service, Mkr Fordon, Mkr Totalt, Mkr Rörelsemarginal Service, % 8,5 8, Fordon, % 1, 1,6 Totalt, % 3,4 3,8

22 Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Norge Antal nya personbilar 15 Antal nya personbilar 8 % 6 % % Totalt Volvo BMW Ford Honda Renault Nissan Volvo BMW Ford Renault Honda Nissan Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Norge

23 Bra resultat på stärkt marknad I Norge har Bilia 21 anläggningar två i Stavanger och de övriga i området kring Oslo. Bilia säljer nya och begagnade bilar, utför service och reparationer samt erbjuder kringtjänster såsom däckhotell och glasreparationer. Den norska verksamheten har tre nybilsmärken: Volvo, Ford och BMW samt utför auktoriserad service på Renault och Mini. Bilia Norge Marknaden Bilmarknaden i Norge stärktes under 211 med en totalmarknad på personbilar ( ). Bilias varumärken Ford, Volvo och BMW var mer framgångsrika än övriga märken på den norska marknaden. Under året levererade Bilia 6 75 nya personbilar (5 531), begagnade personbilar (6 276) och 126 nya transportbilar (152). Även Honda fanns i Bilias utbud under 211. Men märket har halverat sin marknadsandel de senaste två åren och under fjärde kvartalet beslutades att avveckla all representation av Honda. Händelser under året Vid årets början introducerades 5-års ny - bils garanti som en ny branschstandard i landet. Samtliga bilmärken hade vid årets slut garantier på minst den nivån. Under året öppnades en ny anläggning i Gjövik och den existerande anläggningen i Gol byggdes ut. Det fattades även beslut om att bygga en helt ny anläggning i Hamar med planerad invigning under andra kvartalet 212. I början av 212 tecknades avtal om förvärv av Stenshagen Bil i Oslo och Kongsvinger. Förvärven passar väldigt väl in i Bilias struktur i främst Oslo men även i Kongsvinger. Resultat Rörelseresultatet på 128 Mkr (11) är det historiskt bästa för Bilia. Fordonsaffären gav ett rörelseresultat på 48 Mkr (36). affärsområdet begagnade bilar var inledningsvis svagt men vände under andra halvåret och levererade för tredje året i rad ett positivt resultat. Utvecklingen inom Serviceaffären var stabil. Försäljningen av service avtal till nya bilar ökade vilket tillsammans med ökad däckförvaring kommer att stärka Serviceaffären i framtiden. Utmaningar och möjligheter Det råder en hård konkurrens inom servicemarknaden där kundtillfredsställelsen är en avgörande faktor. I syfte att öka kundtillfredsställelsen och effektiviteten kommer det i Sverige så framgångsrika konceptet med personliga servicetekniker att införas i Norge under 212. Den genomgripande förändringen kommer att involvera cirka 35 medarbetare Nettoomsättning, Mkr andel av Bilias omsättning, % Rörelseresultat Service, Mkr 8 74 Fordon, Mkr Totalt, Mkr Rörelsemarginal Service, % 8, 7,5 Fordon, % 1,3 1, Totalt, % 2,8 2,6

24 Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Danmark Antal nya personbilar 18 Antal nya personbilar 4 % 3 % % Totalt Ford Renault Volvo Volvo Renault Ford Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Danmark

25 Marknaden stagnerade i slutet av året I Danmark har Bilia åtta anläggningar i Köpenhamnsområdet. Bilia säljer nya och begagnade bilar, utför service och reparationer samt erbjuder kringtjänster såsom däckhotell och glasreparationer. Den danska verksamheten har tre nybilsmärken: Volvo, Ford och Renault. Marknaden Totalmarknaden i Danmark uppgick under 211 till personbilar ( ). Under året levererade Bilia nya personbilar (4 65), begagnade personbilar (2 632) och 414 nya transport bilar (319) samt 147 begagnade transportbilar (142). Under första halvåret var personbilsför sälj ningen i Danmark stark medan andra halvåret var svagare, särskilt på privatsidan. Transportbilsförsäljningen gick däremot upp avsevärt efter flera år med svag försäljning. En tendens som väntas hålla i sig även under 212. Händelser under året Ett avtal med två stora leasingbolag på sammanlagt fler än 1 nya bilar ledde till en hög kapitalbindning som normaliserades först vid årets slut. avtalen utgjorde en fjärdedel av den totala nybilsförsäljningen för Bilia. Konkurrensen är fortfarande mycket hård och Bilia har vidtagit ytterligare kostnadsbesparingar på personalsidan. Resultat Sämre bruttovinster på begagnade bilar samt ett vikande bokningsläge på verkstäderna resulterade i ett sämre resultat än förra året. Kostnadsbesparingen på personalsidan kommer att få positiv effekt på resultatet 212. Utmaningar och möjligheter Bilias försäljning av nya personbilar har varit på en lägre nivå under de sista åren. Beståndet av nyare begagnade bilar har därför minskat, vilket haft en negativ inverkan på Serviceaffären. Därför kommer Bilia att inrikta sig på det äldre bilbeståndet. Under våren 212 lanseras ett verkstadskoncept för bilar som är äldre än tio år. I konceptet ingår även en varierad prissättning på reparationer av småbilar och transportbilar. Tillväxt, kapitalbindning och kundtillfredsställelse blir fokusområden under 212. Bilia Danmark Nettoomsättning, Mkr andel av Bilias omsättning, % 8 1 Rörelseresultat Service, Mkr Fordon, Mkr 15 9 Totalt, Mkr 1 14 Rörelsemarginal Service, % 3,4 5, Fordon, % 1,3,8 Totalt, %, 1,

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

Avanza Bank i korthet

Avanza Bank i korthet Avanza Bank Årsredovisning 2010 2010 Innehåll 3 Avanza Bank i korthet 5 Året i korthet 6 VD har ordet 11 Marknad och strategi 19 Avanza Banks samhällsansvar 20 Avanza Banks kunder 23 Avanza Banks medarbetare

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror AXFOOD 2011 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 24,2% Andel egna märkesvaror Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning 2006 Posten Årsredovisning Innehåll Kort om 2006 1 VD har ordet 2 Vision, affärsidé, mål och strategier 4 Handlingsprogram 6 Händelser under året 8 Den europeiska meddelandeoch logistikmarknaden 9 Meddelanden

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1 Årsredovisning 2011 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Helåret 2011 1 12 år 2 Phonera har två tydliga affärer 3 VD-intervju 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Phonera

Läs mer

Taking it to the next level!

Taking it to the next level! Tele2 Årsredovisning 2009 Taking it to the next level! Året i korthet Bästa operativa utvecklingen någonsin för Tele2 koncernen under 2009 Trots det krävande ekonomiska klimatet under 2009 presterade Tele2

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer