Verksamhetspresentation 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetspresentation 2011"

Transkript

1 Verksamhetspresentation 211

2 Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordetet 4 affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö 12 Serviceaffären Året i korthet Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till Mkr (16 257). Rörelseresultatet uppgick till 489 Mkr (497) och marginalen till 2,7 procent (3,1). Årets resultat uppgick till 42 Mkr (47). Vinst per aktie uppgick till 16:85 kronor (16:5). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 378 Mkr ( 134). Utdelning föreslås med 9:5 kronor per aktie (12:). Nettolåneskulden uppgick till 323 Mkr (297). Operativt I januari förvärvade Bilia BMW-handlaren Bilcentralen i Stockholm ab. I maj tillträdde Per avander som ny VD och koncernchef i Bilia ab efter Jan Pettersson. Bilia inledde arbetet med att bygga en ny skade- och tvättanläggning i Jägersro. Under året utökades verksamheten med två nya Volvoverkstäder som startats på lidingö och limhamn. En tvist med Skatteverket avgjordes till Bilias fördel och resulterade i en lägre skattekostnad på 82 Mkr.

3 16 Ekonomisk översikt 17 Koncernöversikt 18 Sverige 2 Norge 22 Danmark 24 aktien och ägarna 25 Årsstämma, viktiga datum 1 Detta är Bilia Bilia är Nordens största bilkedja en koncern med en stark position i Sverige, Norge och Danmark. Vi erbjuder kunderna allt som behövs för ett attraktivt bilägande. Och lite till. 1 februari 212 förvärvade Bilia en BMWverkstad på lidingö. Den 29 februari 212 tillträdde Bilia en stor BMW- och Volvohandlare i Norge, Stenshagen Bil Oslo as och Stenshagen Bil Kongsvinger as. Verksamheten är koncentrerad till Osloområdet. Med 1 anläggningar i tre länder är Bilia ledande i Norden när det gäller försäljning av person- och transportbilar. anläggningarna är lokaliserade i storstadsregionerna. I Sverige finns vi i Stockholm, Göte borg och Malmö samt i Mälardalen och Skaraborg. De norska anläggningarna är koncentrerade kring Oslo samt i Stavanger. I Danmark är vi representerade i Köpenhamnsområdet. Bilia har ett enhetligt koncept över hela Norden, vilket stärker profilen av detaljhandelskedja. Koncernen kan tack vare sin storlek teckna fördelaktiga avtal med Bilias leverantörer i Norden. Vårt kundlöfte Hela Vägen syftar på att vi ska erbjuda kunderna allt de behöver för sitt bilägande. Bilia utför även glasreparationer samt erbjuder ett stort urval av däck och däckhotell, finans iering samt andra tilläggstjänster. Visionen är att bli branschens bästa servicebolag och Bilias kärnvärden Tillgänglighet, Intresse och attraktivt bilägande fokuserar på kundens upplevelse. I Serviceaffären ingår verkstäder, reservdelar, drivmedel, butiker, däckverksamhet, glasreparationer samt andra tjänster och produkter. Bilia arbetar kontinuerligt med Serviceaffären för att finna nya lösningar och koncept som tilltalar våra kunder. Till exempel serviceabonnemang som är en prisvärd produkt och som skapar en tätare relation med kunderna. Bilias Fordonsaffär utgörs av nya och begagnade person- och transportbilar. De varumärken Bilia erbjuder kunderna är: Volvo, Renault, Ford, Hyundai, BMW, Mini och Dacia. Bilia-aktien finns sedan 1984 noterad på NaSDaQ OMX Stockholm. 211 ingick den i indexet OMX Stockholm Mid Cap PI. I slutet av 211 var vi anställda som till sammans skapade en omsättning på Mkr.

4

5 Starkaste året någonsin Trots eurokris och turbulent finansmarknad blev 211 det starkaste året någonsin. Tillväxt var ett av ledorden under året som präglades av satsningar på servicemarknaden. För verksamheten i Sverige och Norge var 211 vårt bästa år historiskt sett. Det är fortfarande en tuffare situation i Danmark. Under förra konjunkturnedgången genomförde vi en rad åtgärder som vi fortfarande håller fast vid. Konjunkturen vände upp i mitten av 29 och flera nyckeltal förbättrades, som kostnadsrelation, kapital omsättnings hastighet och skuldsättningsgrad. I mitten av 211 drabbades världen på nytt av en ekonomisk turbulens som startade i Europa. För Bilias del blev tidigare åtgärder än en gång en framgångsfaktor. lagernivåerna och skuld s ättningsgraden var under kontroll, kapitalomsättnings hastigheten hög och vi har haft en bra åldersstruktur på de begagnade bilarna. Under 211 genomförde Bilia flera satsningar på servicemarknaden. En del av ambitionen var att vidga oss geografiskt till orter där vi inte funnits tidigare. När vi under våren avtalade om att förvärva välskötta OD Bilteknik i lerum var det något av en milstolpe. För första gången i företagets historia rörde förvärvet en enskild bilverkstad. Vi utökade även Serviceaffären med två lackeringsverkstäder, en i Västerås och en i Nacka. Dessutom har nya verkstäder startats på lidingö och limhamn. Förvärvet av BMW-handlaren Bilcentralen i Stockholm ab, som vi tillträdde i januari, har gett ett gott tillskott både vad det gäller volymer och resultat. I linje med vår strategi att knyta kunderna närmare oss och bli en helhetsleverantör har vi utvecklat våra koncept kring serviceabonnemang, glasmästeri och däck där vi utmanar de etablerade kedjorna i segmenten. Vi har levt upp till alla finansiella mål och rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 498 Mkr, vilket är det bästa någonsin. Rörelsemarginalen blev 2,7 procent vilket ska jämföras med målet på minst 2,2 procent. avkastningen på sysselsatt kapital var 2,3 procent och 23,6 procent på eget kapital, vilket överstiger målen på minst 14 procent respektive 15 procent. Samarbetet med våra leverantörer har fortsatt att utvecklas väl. Vi är den största återförsäljaren i Norden vad det gäller Volvo, Renault, Ford samt BMW och är även relativt stora avseende våra övriga varumärken Hyundai, Dacia och Mini. Hösten 211 hade vi en stor konferens för alla våra 35 chefer. Där slog vi fast vår tillväxtstrategi Mot 215. Vi ska vara ett tillväxtbolag som växer både organiskt och genom fortsatta förvärv inom i första hand Serviceaffären. Hela konferensen andades engagemang och optimism inför framtiden. För min egen del har det varit ett spännande första år som koncernchef. Jag ägnade den inledande tiden åt att resa till de anläggningar jag inte tidigare besökt, framför allt i Norge och Danmark. Det är fantastiskt att träffa alla medarbetare som glöder för att göra ett bra jobb och vinna kundernas förtroende. De är vår största tillgång. Glädjande var också att i början av 212 kunna informera om förvärvet av en BMW-verkstad på lidingö och de strategiskt viktiga förvärven av Stenshagen Bil i Oslo och i Kongsvinger. Göteborg i mars 212 Per Avander VD och koncernchef

6

7 Visionen är att bli branschens bästa servicebolag Vårt erbjudande En bättre affär innebär ett tydligt fokus på nyttan för kunden. Vi eftersträvar att alltid utvecklas och säkerställa att vi lever upp till våra kärnvärden. Affärsidé Bilias affärsidé är att erbjuda service, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger ett varaktigt mervärde för våra kunder. Vision Vår vision är att bli branschens bästa servicebolag. Strategi Genom ett tydligare kundfokus med fler tjänster och produkter ska Bilia skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv och lönsam tillväxt. Finansiella mål Vi ska: Fortsätta att utveckla ledare och medarbetare. Bibehålla fokus på kapitalbindning och kostnader. Utveckla Serviceaffären. I högre grad dra nytta av kopplingen mellan Fordonsaffären och Serviceaffären. Skapa tillväxt främst inom Serviceaffären. Stärka varumärket Bilia. Våra fördelar Jämfört med konkurrenterna har Bilia ett antal fördelar. Med utgångspunkt från dessa, utvecklar vi verksamheten genom att: Bilia har ett starkt fokus på kunden. Vi satsar kontinuerligt på att utveckla vår service. Bilförsäljning ger möjlighet att även knyta kunden till Bilia på servicemarknaden. Medarbetarna är kompetenta och intresserade av att utvecklas för att ge våra kunder bästa möjliga service. Storleken ger fördelar vid inköp, logistik och administration. Varumärket är starkt. Bilia har ett brett utbud av produkter och varumärken, både när det gäller Service- och Fordonsaffären. Våra anläggningar har hög tillgänglighet. Rörelsemarginal Avkastning Avkastning % 4 % 25 på sysselsatt kapital % 25 på eget kapital Mål, 15 Mål, 15 2 minst minst 1 1 2,2 % 14 % Målet är att uppnå en rörelsemarginal på minst 2,2 procent. Under 211 för sämrades rörelsemarginalen jämfört med 21 från 3,1 procent till 2,7 procent. avkastningen på sysselsatt kapital blev under 211 2,3 procent jämfört med 23,9 procent föregående år. Målet är att upp nå en avkastning på minst 14 procent. Mål, minst 15 % Bilias mål är att uppnå en avkast ning på eget kapital på minst 15 procent. av kast ningen under 211 blev 23,6 procent, jämfört med 25,7 procent föregående år. Tillväxt % Mål, % Målet är att nå en tillväxt på 5 1 procent. Den totala tillväxten 211 blev 11,7 procent. Tillväxten för Serviceaffären blev 3,7 procent och för Fordonsaffären 14,9 procent.

8

9 Kärnvärden och kundlöfte stärker Bilias kundrelation Hela Vägen är Bilias kundlöfte. Vi följer kunden genom hela bilägandet är tillgängliga, intresserade och erbjuder kompletterande tjänster och lösningar. Bilia är med Hela Vägen och lite till. För att leva upp till kundlöftet arbetar vi kontinuerligt med våra kärnvärden: Intresse, Tillgänglighet och attraktivt bilägande. De genomsyrar alla processer i verksamheten. Kärnvärdena är strategiska byggstenar, vilka är tätt sammankopplade med varandra. Medarbetarnas engagemang och kompetens är avgörande för att infria kundlöftet och Bilia mäter kontinuerligt hur nöjda medarbetarna är i sin arbetssituation. Utbildningsenheten Bilia academy skräddarsyr utbildningar efter medarbetarnas behov. Intresse Intresse är grundläggande för att uppnå bolagets vision om att bli branschens bästa servicebolag. För att säkerställa att vi når våra högt uppställda mål mäts dagligen kundtillfredsställelsen. Här får vi en direkt och viktig återkoppling i vår strävan att alltid bli bättre. Tillgänglighet Det ska alltid vara möjligt att komma i kontakt med Bilia. Vi ska vara tillgängliga och finnas nära kunderna. Företaget finns representerat på många platser i tre länder och vi har Nordens tätaste nät av auktoriserade serviceverkstäder. Internet och webbtjänster är prioriterade och uppskattas av kunderna. Bolagets hemsidor har över 13 besökare per dygn och utbudet av tjänster är under ständig utveckling. I början av 212 lanserades en ny hemsida. Det går att boka tid för service, däckskifte och prov körning direkt på hemsidan. Kunderna kan även chatta med kundmottagare och säljare online. Telefonen fortsätter att vara ett viktigt verktyg och tillgängligheten på telefon mäts regelbundet. För att kunna hålla en hög tillgänglighet är operatörer och alla funktioner kring telefonin under ständig bevakning och översyn. I början av 212 öppnades ett gemensamt telefonnummer som är tillgängligt dygnet runt. För att öka tillgängligheten och för att kunna arbeta ännu mer proaktivt implementerar Bilia ett nytt hanteringssystem för kundrelationer under våren 212. Attraktivt bilägande För Bilias kunder ska det vara attraktivt att äga sin bil. Vi erbjuder helhetslösningar som innehåller bra produkter och ger ett mervärde. Vi har ett brett utbud av produkter och tjänster, allt från finansiering och försäkring till serviceabonnemang. Bilia erbjuder allt som bilägaren behöver: professionell service och reparationer, däck och däckhotell, tilläggstjänster såsom glasarbeten samt drivmedel och tillbehör. Vi är lyhörda när det gäller att möta de ökande kraven från kunderna.

10

11 Nöjda kunder helt avgörande För att lyckas i den hårda konkurrensen är nöjda kunder helt avgörande. Bilia arbetar därför kontinuerligt och målmedvetet med att öka kund tillfredsställelsen. Kontakten med kunden är en avgörande framgångsfaktor på en hårdnande marknad med likvärdig prissättning. Därför är det viktigt att medarbetarna har rätt kompetens och känner engagemang. Trivseln på arbetsplatsen mäts löpande och Bilia investerar i anpassade utbildningar. alla medar betare är m e dv e t n a o m s i n r o ll s o m s ä lj a r e av företagets varumärke. Den som möter en kund i verksamheten ska ge god service och helst överträffa kundens förväntningar. Kunder som ringer blir hälsade med Välkommen till Bilia. Kundlöftet Hela Vägen, med ledorden allt som rör bilen. Och lite till, kopplar samman kundfokus med ambitionerna kring försäljningen. Hela företaget ska visa upp en vilja att anstränga sig för att hjälpa kunderna med allt som rör deras bilägande, och lite till. Bilias närvaro på internet har hög prioritet. Nya webbtjänster introduceras kontinuerligt. Ett exempel är Bilias nya system för verkstadsbokning som förenklar bokning av service, skadebesiktning och tilläggstjänster. Under året har vi utvecklat en ny, mer kundanpassad hemsida som publicerades i början av 212. auktions sajten Netbil är ytterligare en internet baserad tjänst inom Biliakoncernen. Där erbjuds både privat- och företagskunder att till en fast kostnad auktionera ut sin bil på webben. Målsättningen är att nå 1 procent tillgänglighet. Det gäller alla kundkanaler webbplats, telefon, chatt och sms med mera och kräver bra tekniska lösningar. Under året har större delen av den tekniska plattformen för telefonin bytts ut. Under 211 startade Bilia ett callcenter som ökar tillgängligheten till våra verkstäder, säljavdel ningar, kontor och butiker. Flera av våra verkstäder har d e s s u t o m u t ö k a d e ö p p e tti d e r o c h d e s s a kommer i större utsträckning att anpassas efter kundernas behov. Helnöjda kunder Verkstadsradar Nybilsradar Graferna visar andelen helnöjda Volvokunder i Sverige. Helnöjda kunder är de som angett en fyra eller en femma på en femgradig skala. Bilia mäter kundnöjdhet kontinuerligt. Mätningarna visar att Bilia har högre kundnöjdhet jämfört med övrig Volvohandel. Prestationen ska ses mot bakgrund av att Bilia finns i storstäderna, där det är svårare att uppnå hög kundtillfredsställelse. % Bilia (Volvo) Övrig Volvohandel % Bilia (Volvo) Övrig Volvohandel

12

13 Fortsatt fokus på miljön Året inleddes med goda prognoser för bilmarknaden. Under våren gick västvärlden in i en ny tid av finansiell oro som påverkade försäljningen under slutet av året. Utvecklingstrenden med bränsleeffektiva motorer fortsatte. I de marknader där Bilia verkar registrerades nya personbilar (571 ) under året. För Bilias del blev resultatet levererade personbilar (32 957). Kunderna har fortsatt att fokusera på låg klimatpåverkan och i första hand valt miljöbilar, framför allt med diesel som drivmedel. Både diesel- och bensinmotorer är i dag betydligt mer bränslesnåla än för bara ett par år sedan. De har bättre vridmoment och ger god effekt även på låga varvtal. Fortfarande råder ovisshet kring vad som i framtiden blir det dominerande alternativet till fossila bränslen. Tekniken kring elbilar går framåt. Under 212 väntas flera eldrivna modeller från Renault. Volvo har under hösten lanserat en ny elbil, Volvo C3 Electric och under november 212 startar produktionen av Volvo V6 elhybrid. Bilias egen miljöpolicy har som mål att tjänster och produkter ska påverka miljön så lite som möjligt och företagets klimatpåverkan analyseras kontinuerligt. Det finns väl genomarbetade rutiner för att hantera avfall. alla anläggningar är miljö certifierade enligt ISO 141 och under 211 har de flesta medarbetare genomgått en miljöutbildning med fokus på Bilias roll ur miljösynpunkt. Under 211 gjordes även en total genomgång av företagets kemipro dukter för att fasa ut riskbedömda ämnen. Bilias system för videokonferenser används frekvent och har framgångsrikt bidragit till att resorna inom koncernen blivit betydligt färre. Internet fortsätter att växa som försäljningsoch informationskanal. Köparna uppskattar möjligheten att boka tjänster och köpa tillbehör via webben och det är även ett viktigt verktyg för att söka information inför ett bilköp. Bilias nya hemsida är utformad för att bättre följa denna utveckling. EUs konkurrensrättsliga regelverk är under förändring. I juni 21 förlängdes gruppundantaget för bilförsäljningen i Europa till och med maj 213. Därefter kommer bilförsäljningen att vara underkastad samma regler som övriga branscher inom EU. De nya reglerna kan komma att innebära förändringar för Bilia om fordonstillverkare väljer att begränsa återförsäljarnas valfrihet. Bilias ambition är att även i fortsättningen erbjuda kunderna ett brett sortiment med flera märken. Bilias miljöpolicy Bilia ska: Uppfylla de av myndigheterna fastställda kraven med god marginal. I partnerskap med kunderna söka efter de transportalternativ som är mest skonsamma mot miljön. Välja miljöanpassat och återvinningsbart material. Beakta miljöaspekterna vid investeringar och inköp av varor och tjänster. Prioritera arbetsmetoder och teknik som är skonsamma mot miljön. Sälja produkter som håller hög miljömässig standard. Ställa krav på och aktivt påverka leverantörer, kunder och andra samarbetspartner att tillverka och använda produkter med minimal belastning på miljön. Arbeta med ständiga förbättringar och aktivt bidra till att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos anställda.

14

15 Offensiv satsning inom Serviceaffären En nyckelfaktor för att lyckas i en allt hårdare konkurrens är att skapa långvariga kundrelationer. Bilia har satsat offensivt på tillväxt genom förvärv och utbyggnad av Serviceaffären. Tillväxt har varit årets tema för Bilia. Bilias geografiska täckning på servicemarknaden har ökat. Verkstäder har öppnats på lidingö och limhamn. I Västerås och Nacka har Bilia tagit över två lackverkstäder. Dessutom byggs en ny skadeverkstad i Jägersro med en ny tvättanläggning. Bilias tillväxtmål är differen tierade efter de olika ländernas förutsättningar och nedbrutna på varje enskild anläggning. Bilia har även fortsatt att utveckla konceptet för serviceabonnemang, med fokus på att belöna lojala kunder. Grunden för konceptet är att erbjuda I oktober höll koncernen en konferens på temat tillväxt för alla chefer. En tillväxtstrategi för åren fram till 215 presenterades med nya mål för merförsäljningen inom Fordonsaffären men framför allt inom Serviceaffären. Däck är ett affärsområde där Bilia ser stor potential att öka sina marknads andelar, med konkurrenskraftiga erbjudanden på däck och däckhotell. Däck och hjul ska även få mer fokus i servicesamman hang och vara en självklar del av serviceteknikernas erbjudanden, med tydliga råd om säkerhet och däckkvalitet. andra områden med potential är glasreparationer och rekonditionering samt produkter som spolarvätska, vindrutetorkare med mera. Bilia ska vara helhetsleverantör, en one-stopshop som kan erbjuda kunderna allt de behöver genom hela sitt bilägande.

16

17 ett konkurrenskraftigt pris för den som tecknar ett serviceabonnemang. I samband med sitt bilköp erbjuds kunderna ett prisvärt abonnemang i tre nivåer: Bas, Extra och Total. De olika nivåerna är enkla att överblicka med tydliga priser och tillval. När Bilia säljer en ny bil finns ett förtroende mellan kund och säljare som ger ett försprång jämfört med konkurrenter inom servicemarknaden. Bilias servicemarknadsavdelning kontaktar de kunder som inte har tecknat service abonnemang eller andra tilläggstjänster och tillbehör vid bilköpet. Bilia har sedan starten sålt drygt 14 service abonnemang, vilket kommer att stärka Serviceaffären under kommande år. Bilia har under året utvecklat service abonne mang även för begagnade Volvo bilar, där det finns en stor potential att nå nya kundgrupper. Biliakortet som går att knyta till Visa är ett bra sätt för kunderna att hantera sina utgifter, allt från service till drivmedel. Under året infördes ett bonussystem där kunderna får bonus på inköp som görs via Biliakortet. Bilia har under året gjort offensiva marknadssatsningar med bland annat tv-reklam. Grundbudskapet har varit att Bilia är en helhetsleverantör kring bilägandet. Satsningen på att marknadsföra produkter som däck och däckarbeten, rekonditionering, bromsvätskebyten och glasarbeten har ökat försälj ningen inom Serviceaffären. Hela Vägen Hela Vägen är Bilias kundlöfte. Vi är med kunden Hela Vägen genom bilägandet och lite till. Bilias medarbetare ska vara tillgängliga Hela Vägen och företaget ska ha ett utbud av tilläggstjänster och tillbehör som hjälper kunden i sitt bilägande Hela Vägen. Dessutom finns en rad servicetjänster och serviceabonnemang. Engage manget ska kort sagt gälla allt som rör kundens bilägande. Kundlöftet innebär att Bilia är med kunden Hela Vägen. Kundlöftet används både internt och externt. I annonser, radio- och tvreklam, broschyrer och affischer förtydligas det med ledorden Allt som rör bilen. Och lite till. Kundlöftet används i säljkampanjer och marknads föring i medierna. Kunderna är mycket positiva och på försäljningssidan har aktiviteterna gett en bra effekt. Bilia har stärkt sitt varumärke vilket medfört att fler ser Bilia som en attraktiv arbetsgivare.

18 Resultatredovisning Under 211 minskade rörelseresultatet till 489 Mkr (497). Mkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Årets resultat Årets resultat uppgick till 42 Mkr (47) och resultat per aktie till 16:85 kronor (16:5). Resultat per aktie, kr 17:1 16:35 4:7 antal aktier vid periodens utgång, -tal Resultat per aktie, kr 16:85 16:5 5:45 Vägt genomsnittligt antal aktier, -tal Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 2,3 procent (23,9). Avkastningen på eget kapital uppgick till 23,6 procent (25,7). Styrelsen föreslår en utdelning med 9:5 kronor per aktie (12:). Nyckeltal Rörelsemarginal, % 2,7 3,1 1,1 avkastning på sysselsatt kapital, % 2,3 23,9 8,2 avkastning på eget kapital, % 23,6 25,7 8,6 Kassaflöde efter nettoinvesteringar, Mkr Soliditet, % 32,9 34,2 3,2 Eget kapital per aktie, kr 73:85 69:9 58:65 Utdelning per aktie, kr 9:5 12: 3: antal anställda den 31 december

19 Starkt resultat och kassaflöde Försäljningen av både bilar och service ökade och Bilia redovisade ett starkt resultat och kassaflöde. Betydande satsningar har under året gjorts inom den lönsamma Serviceaffären. Nybilsförsäljningen ökade och totalt levererades nya fordon under året, vilket är 17 procent fler jämfört med 21. Serviceaffären utvecklades väl och nettoomsättningen ökade med 188 Mkr eller med 4 procent och resultatet med 35 Mkr eller med 9 procent. Tillväxt inom Serviceaffären är ett prioriterat område där flera förvärv av verkstäder och investeringar i ökad kapacitet har genomförts under året. Begagnataffären redovisade en mindre vinst som dock var på en betydligt lägre nivå jämfört med föregående år. Utbudet av begagnade bilar ökade under året på våra marknader, vilket pressade prisnivån och fick en negativ påverkan på bruttovinstmarginalen. Branschbedömare räknar med att personbilsmarknaderna under 212 kommer att vara på en något lägre nivå jämfört med situationen under 211. Bilias är starkt rustade för att möta en något sämre marknadssituation. De relativa kostnaderna är på en väsentligt lägre nivå och även finansiellt är Bilia betydligt starkare jämfört med situationen under 28. Fordonsaffären Serviceaffären Serviceverkstad Skadeverkstad Reservdelar Drivmedel Butiker Däckverksamhet Tilläggstjänster inklusive glasarbeten

20 Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Sverige Antal nya personbilar 3 Antal nya personbilar 3 % 9 % % Totalt Volvo RenaultBMW Ford Hyundai MIni Dacia Renault Mini Volvo BMW Ford Hyundai Dacia Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Sverige

21 Stark nybilsmarknad i Sverige I Sverige har Bilia 71 anläggningar i fem regioner: Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Malmö och Skaraborg. Bilia säljer nya och begagnade bilar, utför service och reparationer samt erbjuder kringtjänster såsom däckhotell och glasreparationer. Den svenska verksamheten har sju nybilsmärken: Volvo, Renault, Ford, Hyundai, BMW, Mini och Dacia. Marknaden 211 blev ett av de historiskt bästa åren för Bilia. En stark nybilsmarknad hade som brukligt negativ effekt på försäljningen av begagnade bilar. lagren och ålderstrukturen höll sig dock på en acceptabel nivå. Under slutet av året dämpades nybilsförsäljningen till privatkunder på grund av den finansiella oron inom euroområdet. Företagsförsäljningen fortsatte att vara stark liksom beläggningen inom servicemarknaden. Under året ökade den svenska marknaden för nya personbilar med 5 procent till bilar ( ) Bilia levererade nya personbilar (23 361), begagnade personbilar (2 548), nya transportbilar (1 673) och 1 26 begagnade transportbilar (967). Händelser under året Bilia expanderade på servicesidan. Nya Volvoverkstäder öppnades på lidingö och limhamn. I början av året tillträdde Bilia BMW-återförsäljaren Bilcentralen i Stockholm ab. Verksamheten gav ett bra tillskott både vad det gäller volymer och resultat. Resultat Rörelseresultatet på 414 Mkr (41) är det bästa någonsin. De resultatmässiga framgångarna jämfört med 21 har framför allt sin grund i att vi hade en stark lönsamhet i vår Serviceaffär. Även förvärvet av Bilcentralen i Stockholm ab bidrog positivt till det goda resultatet. Utmaningar och möjligheter arbetet med att knyta kunderna närmare med hjälp av produkter som serviceabonnemang och däckhotell fortsätter att vara intensivt. Vid årets slut hade cirka 11 7 kunder tecknat serviceabonnemang. affärsområden som däck och glas är viktiga tillväxtområden där Bilia utmanar de etablerade kedjorna i respektive bransch. Situationen på finansmarknaden var osäker under större delen av 211 även om de flesta bedömare spår en lindrigare konjunkturnedgång än 28 och 29. Bilia Sverige Nettoomsättning, Mkr andel av Bilias omsättning, % Rörelseresultat Service, Mkr Fordon, Mkr Totalt, Mkr Rörelsemarginal Service, % 8,5 8, Fordon, % 1, 1,6 Totalt, % 3,4 3,8

22 Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Norge Antal nya personbilar 15 Antal nya personbilar 8 % 6 % % Totalt Volvo BMW Ford Honda Renault Nissan Volvo BMW Ford Renault Honda Nissan Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Norge

23 Bra resultat på stärkt marknad I Norge har Bilia 21 anläggningar två i Stavanger och de övriga i området kring Oslo. Bilia säljer nya och begagnade bilar, utför service och reparationer samt erbjuder kringtjänster såsom däckhotell och glasreparationer. Den norska verksamheten har tre nybilsmärken: Volvo, Ford och BMW samt utför auktoriserad service på Renault och Mini. Bilia Norge Marknaden Bilmarknaden i Norge stärktes under 211 med en totalmarknad på personbilar ( ). Bilias varumärken Ford, Volvo och BMW var mer framgångsrika än övriga märken på den norska marknaden. Under året levererade Bilia 6 75 nya personbilar (5 531), begagnade personbilar (6 276) och 126 nya transportbilar (152). Även Honda fanns i Bilias utbud under 211. Men märket har halverat sin marknadsandel de senaste två åren och under fjärde kvartalet beslutades att avveckla all representation av Honda. Händelser under året Vid årets början introducerades 5-års ny - bils garanti som en ny branschstandard i landet. Samtliga bilmärken hade vid årets slut garantier på minst den nivån. Under året öppnades en ny anläggning i Gjövik och den existerande anläggningen i Gol byggdes ut. Det fattades även beslut om att bygga en helt ny anläggning i Hamar med planerad invigning under andra kvartalet 212. I början av 212 tecknades avtal om förvärv av Stenshagen Bil i Oslo och Kongsvinger. Förvärven passar väldigt väl in i Bilias struktur i främst Oslo men även i Kongsvinger. Resultat Rörelseresultatet på 128 Mkr (11) är det historiskt bästa för Bilia. Fordonsaffären gav ett rörelseresultat på 48 Mkr (36). affärsområdet begagnade bilar var inledningsvis svagt men vände under andra halvåret och levererade för tredje året i rad ett positivt resultat. Utvecklingen inom Serviceaffären var stabil. Försäljningen av service avtal till nya bilar ökade vilket tillsammans med ökad däckförvaring kommer att stärka Serviceaffären i framtiden. Utmaningar och möjligheter Det råder en hård konkurrens inom servicemarknaden där kundtillfredsställelsen är en avgörande faktor. I syfte att öka kundtillfredsställelsen och effektiviteten kommer det i Sverige så framgångsrika konceptet med personliga servicetekniker att införas i Norge under 212. Den genomgripande förändringen kommer att involvera cirka 35 medarbetare Nettoomsättning, Mkr andel av Bilias omsättning, % Rörelseresultat Service, Mkr 8 74 Fordon, Mkr Totalt, Mkr Rörelsemarginal Service, % 8, 7,5 Fordon, % 1,3 1, Totalt, % 2,8 2,6

24 Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Danmark Antal nya personbilar 18 Antal nya personbilar 4 % 3 % % Totalt Ford Renault Volvo Volvo Renault Ford Totalmarknad Bilias försäljning och marknadsandel Bilias marknadsandel uppdelat på märke Bilias andel av respektive märkes försäljning i Danmark

25 Marknaden stagnerade i slutet av året I Danmark har Bilia åtta anläggningar i Köpenhamnsområdet. Bilia säljer nya och begagnade bilar, utför service och reparationer samt erbjuder kringtjänster såsom däckhotell och glasreparationer. Den danska verksamheten har tre nybilsmärken: Volvo, Ford och Renault. Marknaden Totalmarknaden i Danmark uppgick under 211 till personbilar ( ). Under året levererade Bilia nya personbilar (4 65), begagnade personbilar (2 632) och 414 nya transport bilar (319) samt 147 begagnade transportbilar (142). Under första halvåret var personbilsför sälj ningen i Danmark stark medan andra halvåret var svagare, särskilt på privatsidan. Transportbilsförsäljningen gick däremot upp avsevärt efter flera år med svag försäljning. En tendens som väntas hålla i sig även under 212. Händelser under året Ett avtal med två stora leasingbolag på sammanlagt fler än 1 nya bilar ledde till en hög kapitalbindning som normaliserades först vid årets slut. avtalen utgjorde en fjärdedel av den totala nybilsförsäljningen för Bilia. Konkurrensen är fortfarande mycket hård och Bilia har vidtagit ytterligare kostnadsbesparingar på personalsidan. Resultat Sämre bruttovinster på begagnade bilar samt ett vikande bokningsläge på verkstäderna resulterade i ett sämre resultat än förra året. Kostnadsbesparingen på personalsidan kommer att få positiv effekt på resultatet 212. Utmaningar och möjligheter Bilias försäljning av nya personbilar har varit på en lägre nivå under de sista åren. Beståndet av nyare begagnade bilar har därför minskat, vilket haft en negativ inverkan på Serviceaffären. Därför kommer Bilia att inrikta sig på det äldre bilbeståndet. Under våren 212 lanseras ett verkstadskoncept för bilar som är äldre än tio år. I konceptet ingår även en varierad prissättning på reparationer av småbilar och transportbilar. Tillväxt, kapitalbindning och kundtillfredsställelse blir fokusområden under 212. Bilia Danmark Nettoomsättning, Mkr andel av Bilias omsättning, % 8 1 Rörelseresultat Service, Mkr Fordon, Mkr 15 9 Totalt, Mkr 1 14 Rörelsemarginal Service, % 3,4 5, Fordon, % 1,3,8 Totalt, %, 1,

Verksamhetspresentation 2010

Verksamhetspresentation 2010 Verksamhetspresentation 21 innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Hela Vägen 1 Kunderna 12 Marknad & Miljö Året i korthet Finansiellt

Läs mer

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 212 Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE:

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE: KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan

Läs mer

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 213 Allt som rör bilen. Och lite till. Detta är Bilia Innehåll Detta är Bilia 2 Affärsmodell 4 VD har ordet 6 Vision, affärsidé, strategi och framgångsfaktorer 8 Kärnvärden 1 Miljö

Läs mer

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad

Läs mer

verksamhetspresentation 2006

verksamhetspresentation 2006 verksamhetspresentation 26 innehåll. 1 Vi är service 3 Vi finns nära kunderna 5 Nordens största bilkedja 6 Vår affärsidé, vår vision och vårt mål 8 Vi har marknadens bredaste utbud 1 Våra medarbetare kan

Läs mer

VERKSAMHETSPRESENTATION

VERKSAMHETSPRESENTATION VERKSAMHETSPRESENTATION 08 INNEHÅLL 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, mål och strategier 6 Marknad med miljöbilar i fokus 8 Bilia rustar inför framtiden 10 Marknadens drivkrafter 12

Läs mer

VERKSAMHETSPRESENTATION 2007

VERKSAMHETSPRESENTATION 2007 VERKSAMHETSPRESENTATION 20 INNEHÅLL 1 2 4 6 8 10 16 17 23 Nordens största bilkedja VD har ordet Vision, affärsidé, mål och strategier Marknad med hård konkurrens Marknadens bredaste service- och bilerbjudanden

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Rapport för tredje kvartalet 2012 Rapport för tredje kvartalet 2012 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 13 128 Mkr (13 380). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012

Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012 Allt som rör ekonomi. Och lite till. Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Helåret 2012 Nettoomsättningen uppgick till 17 662 Mkr (18 160). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSRAPPORT juli - september 2009 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 Mkr (12,8). Rörelseresultat blev 0,4 Mkr (0,5). Resultat efter finansiella poster 0,4 Mkr (0,6)

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 VD tal Årsstämma 2007 Fortsatt expansion under lönsamhet 2006/2007 Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 Ärade aktieägare, Geografisk närvaro Nettoomsättning för koncernen (maj 2006

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 1 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 2 DGC One AB - Bokslutskommuniké 2009 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2009 Q4 2008 Nettoomsättning, mkr 68,9 64,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 7,5 20,6 Rörelseresultat,

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer