Stora möten med distansmedverkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stora möten med distansmedverkan"

Transkript

1 Stora möten med distansmedverkan Rapport från pilotstudie Sid 1/10

2 Innehåll 1. Bakgrund Syfte och mål Genomförande Resultat Upplevelser från deltagare Upplevelser från arrangörer Statistik Diskussion Vision Slutsats Sid 2/10

3 1. Bakgrund Användningen av videokonferens ökar stadigt bland landsting och regioner inom såväl kliniska som administrativa tillämpningar. Från att merparten av videomötena tidigare skedde mellan två parter är trenden nu att man allt oftare har större möten med flera deltagande parter. Användandet av videokonferensteknik för utbildningar och information ökar också, vilket gör att målgruppen och därmed sammankomsterna blir större. Det alternativ som är vanligast förekommande bland landstingen för att genomföra dessa typer av sammankomster med möjlighet till distansmedverkan är videokonferens. Det finns dock hinder och nackdelar med att ha allt för stora videomöten och många gånger är informationen dessutom enkelriktad till exempel från föreläsare till åhörare. Genom att komplettera, eller ibland ersätta, videokonferenser med andra distansmöteslösningar, till exempel streamingteknik, kan mötena anpassas bättre utifrån behov och förutsättningar samt göras mera kostnadseffektiva. Under har förvaltningen för tjänsten Video- och distansmöte genomfört en pilotstudie för att undersöka behov, förutsättningar och möjligheter kring större möten och evenemang som arrangeras med möjlighet till distansmedverkan. 2. Syfte och mål Syftet med piloten är att sprida kunskap bland landsting och organisationer om vilka möjligheter distansteknik kan erbjuda samt att ge en indikation på om det finns behov av en nationell tjänst som tillhandahåller detta. Målet är att skapa en vägledning för vilken teknik som lämpar sig bäst vid olika typer av sammankomster som sker på distans samt att skapa ett underlag för beslut om dessa typer av tjänster ska ingå i den nationella tjänsten Video- och distansmöte. 3. Genomförande I piloten har tjugo sammankomster ingått, vardera på maximalt åtta timmar. Arrangören av respektive sammankomst har fått välja bland nedanstående alternativ över hur de velat tillgängliggöra sammankomsten: Videokonferens, vilket ger möjlighet till dubbelriktad kommunikation med både ljud och bild. Livesändning/streaming via Internet, med option på chatt eller telefonkonferens för frågor. Tittarna ges möjlighet att se och höra sändande part via dator och kan om optionen valts ställa frågor i realtid via chatt eller telefon. Reprisering, med option på e-postfrågor. Tittarna tar del av materialet i efterhand via dator och kan om optionen valts ställa frågor via e-post. Sid 3/10

4 Samtliga alternativ har utvärderats i piloten, vid vissa evenemang har alla tre använts medan i andra enbart ett sätt. Samtliga landsting och organisationer som deltagit i piloten erbjöds också att genomföra ett tekniktest för att säkerställa att såväl videokonferens som streaming skulle fungera vid sammankomsterna. Inför sammankomsterna har Compodium stämt av med arrangören hur upplägget av sammankomsten ska ske samt bistått med dokumentation, råd och tips. Sammankomsterna har publicerats löpande på en webbportal som skapats för piloten. Webbportalen är det gränssnitt som deltagarna går in via när de ska ta del av en streamad sammankomst. Portalen har Ineras grafiska profil men det är också möjligt att för respektive sammankomst skapa en egen grafisk profil, något som används vid flera tillfällen. Webbportalen nås på följande adress: Då arrangörerna inte alltid vill att sammankomsterna ska vara tillgängliga för allmänheten finns möjlighet att skydda åtkomsten till dem via ett lösenord. Det är upp till arrangören att besluta hur och till vilka lösenordet ska distribueras. För att utvärdera hur arrangörerna och deltagarna upplevt piloten har två enkätundersökningar genomförts. Arrangörerna har fått besvara frågor som rör till exempel planering, genomförande och ekonomi medan deltagarna fått besvara frågor som rör till exempel användarvänlighet och kvalité. De sammankomster som genomförts i piloten kan delas in i följande kategorier: Konferenser/seminarier - Nationell ehälsa Världsdiabetesdagen - Så stärker ehälsa vården - Västerbotten på Grand - God vård och god hälsa för äldre personer - Nationell ehälsa Miljöseminarium Compodium - Vå Föreläsningar - Läkemedelslunch Antibiotika - Läkemedelslunch Blir man smart av att jogga - Cancerforskning och den molekylära revolutionen - Bröstcancer State of the Art - Gertrudexempel från Barnkardiologen i Lund Nationella nätverk - Nätverksmöte tjänsten Video- och distansmöte - Nationell RA-dag i SITHS Utbildning - Transport Incubators 3-dagarskurs Sid 4/10

5 4. Resultat Nedan presenteras resultat och sammanfattning av de enkäter som arrangörer och deltagare fått besvara samt statistikinformation. 4.1 Upplevelser från deltagare För att undersöka hur evenemangen uppfattades av deltagarna upprättades en enkät som respektive arrangör av evenemangen fick i uppgift att skicka ut till deltagarna. Totalt 67 deltagare har besvarat enkäten. Fördelningen av svaren är spridda över 11 av de cirka 20 sammankomster som ingått i piloten. Vid vissa sammankomster har arrangören inte kunnat identifiera deltagarna och har därför inte kunnat uppmana och påminna dem att fylla i enkäten. Användarvänlighet och kvalité Majoriteten av användarna tyckte att det var enkelt att ansluta till mötet trots att användarna oftast inte gått igenom anvisningarna eller säkerställt de tekniska förutsättningarna i förväg. Generellt angav respondenterna att ljud och bild var till belåtenhet. Åsikterna kring möjlighet till interaktion är neutrala med en svag tendens mot det positiva hållet. Respondenterna fick också med sina egna ord beskriva vad som varit bäst respektive sämst med att delta på detta sätt. Man fick också komma med förslag på förbättringar som kan göras. Fördelar med distansdeltagande Den största fördelen med att delta på distans är att deltagarna slipper resa och det är främst vinsterna i form av tidsbesparing de framhåller. Deltagarna ser också fördelar i att kunna sprida budskapet till fler och på detta sätt öka graden av kommunikation. Majoriteten av dem som deltagit på distans (69 procent) hade inte deltagit alls om deltagandet inte kunnat ske på distans. Även miljöbesparingar och mer tid med familjen genom minskat resande utanför ordinarie arbetstid nämns. Nackdelar med distansdeltagande De allra flesta av respondenterna tyckte att det inte fanns några nackdelar. Några kommentarer som nämndes var svårighet att kommunicera med andra deltagare, svårt att höra vad som sades - speciellt vid publikfrågor - svårt att läsa text i presentationer samt problem med det egna bredbandet. Ett antal deltagare såg också nackdelar med att det inte ingick gratis lunch och fika under sammankomsten. Vill man uppnå högt nyttjande av denna form av sammankomster med distansmedverkan kan det vara bra att försöka efterlikna den fysiska sammankomsten så mycket som möjligt. Kostnad för deltagande Då denna typ av arrangemang med möjlighet till distansmedverkan oftast medför kostnader för arrangören ställdes frågan om man var villig att betala för att kunna delta på distans. En majoritet (54 procent) är beredda att betala för sitt deltagande på distans. En fråga ställdes också angående hur stor kostnaden för distansdeltagande får vara i förhållande till kostnaden för fysiskt deltagande. Här framkom att det enbart är med liten majoritet som deltagarna faktiskt kan tänka sig att betala och att man inte är villig att betala mer än 50 procent annat än i undantagsfall. En respondent var villig att betala mer än för det fysiska mötet. Drygt 30 procent anser att deltagandet på distans måste vara gratis. Sid 5/10

6 Förbättringsförslag Ä b fö bä fö ä I om ä om. V dock att man inte haft tillräcklig information kring förutsättningarna för distansdeltagandet. Det finns också en önskan om bättre kunskap om tekniken på sändnande ort. Svaren går sannolikt att koppla till synpunkterna om att det iblands varit svårt att läsa texten i presentationerna och att det ibland varit svårt att höra publikfrågor. Många är väldigt positiva till att kunna delta på distans vid sammankomster, även de som inte använt tekniken tidigare. Däremot finns det utmaningar för att få det att vara lika bra som ett fysiskt möte. Det gäller att den som sänder mötet är bekväm och bekant med tekniken, vilket idag inte alltid är fallet. Det behöver också finnas en lokal support, vilket har visat sig att så inte alltid är fallet. 4.2 Upplevelser från arrangörer De arrangörer som ansvarat för att anordna sammankomsterna inom piloten har fått besvara en enkät som berör frågor om planering, genomförande och ekonomi. Totalt har tolv arrangörer svarat på enkäten. Planering av sammankomsten På frågan angående hur sammankomsten arrangerats om inte distansteknik använts svarade fyra stycken att den anordnats på traditionellt sätt och att deltagarna därmed fått resa till sammankomsten. Sju stycken svarar att sammankomsten ordnats via videokonferens/streaming i egen regi och en att sammankomsten inte arrangerats alls. Antalet organisationer och deltagare som bjöds in till sammankomsterna varierar mycket beroende på vilken typ av arrangemang det är. Antalet inbjudna organisationer var mellan 4 och 300 medan antalet inbjudna deltagare på sammankomsterna var mellan 25 och 600. Anledning till att sammankomsten anordnades med distansdeltagande Som anledning till att sammankomsten arrangerades med möjlighet till distansmedverkan f mhö h fö j ; möj h fö m om möj o o om o b, mm om, ö m och möj h ä m o b. Som de främsta fördelarna med videomöten och distansmedverkan framhålls minskat resande för deltagarna, ekonomiska besparingar för arrangörer och deltagare, att det spar tid och effektiviserar arbetet samt att man lever upp till organisationens miljöpolicy. Val av lösning för distansdeltagande Vid nio av de sammankomster som svaren representerar har möjlighet till att delta på plats kombinerats med videokonferens och/eller streaming. Tre av sammankomsterna har dock enbart skett med möjlighet till distansmedverkan vilket visar på möjligheten att genomföra möten utan att arrangören behöver boka lokaler, lunch etc. Det ställer dock större krav på deltagarna att de har tillgång till nödvändig utrustning samt lokaler. Sid 6/10

7 Fördelar med möjlighet till distansdeltagande Samtliga arrangörer utom en anger att de fått fler deltagare på sammankomsten genom att arrangera den med distansmöjlighet. Den sammankomst som inte bedömde att de fått fler deltagare vände sig till en fast åhörarskara. Nackdelar med möjlighet till distansdeltagande De nackdelar som nämnts mest frekvent är att det är dyrt att anlita någon som filmar och sänder videomötet (6 svar), att det är opersonligt (4 svar), att deltagarna inte har rätt tekniska förutsättningar (4 svar) samt att tekniken strular (4 svar). En respondent har angett att den största nackdelen är att kvalitén inte är bra. Nationell samordning S m ö, om om o, möj h sammankomster med distansmedverkan ska finnas tillgänglig via en nationell tjänst. Kostnader Angående hur kostnaden för den typ av resfria mötesalternativ som erbjöds i piloten ska hanteras så finns en rad olika synpunkter. De mest frekvent förekommande är att kostnaden ska fördelas mellan landstingen/organisationerna. Här avses sannolikt kostnaden för en grundfunktionalitet som förenklar möjligheten att arrangera möten med distansmedverkan på ett standardiserat sätt. Även alternativet att deltagarna ska vara med och finansiera sammankomsten lyfts fram. De som använder möjligheten frekvent bör betala mera. Någon anser också att arrangören rimligen bör stå för kostnaden. Det måste också finnas enkla rutiner för hur man betalar för deltagande, till exempel via motsvarighet till Ticnet eller möjlighet att abonnera på deltagande i sammankomster. Förbättringsförslag P f V fö bä fö f m mm om ä ä och produktionsassistans mest förekommande. Här efterfrågas t ex färdiga paket för att kunna avropa olika funktioner kopplade till sammankomsten, till exempel hur man vill tillgängliggöra sammankomsten och behov av teknikstöd. En portal för hantering av enklare möten och sändningar föreslås liksom produktionsassistans i form av mediapedagog, programledare och funktion för kvalitetsgranskning. En portal skulle också kunna ha funktionalitet för att erbjuda utbud proaktivt där till exempel månadens/veckans nyheter kan presenteras kanske i samarbete med Dagens Medicin eller motsvarande. Enstaka respondenter har också lyft fram behov av bättre bandbredd och bättre ljudupptagning hos presentatören. Även vikten av att göra det enkelt att boka/arrangera/bjuda in till möten har lyfts fram. Detta för att underlätta både för arrangören och för deltagarna. 4.3 Statistik Sjutton sammankomster har skett med möjlighet till livestreaming och reprisering. Vid tolv av dessa har det också varit möjligt att delta via videokonferens. Övriga har skett uteslutande med videokonferens. Antal deltagare som nyttjat möjligheten till livestreaming, dvs. att ta del av sammankomsten dire o ä, m 12 och 365. To h unika deltagare tittat på sammankomsterna via livestreaming. Sid 7/10

8 Antal deltagare som nyttjat möjligheten till reprisering, dvs. att ta del av sammankomsten via en dator i efterhand varierar mellan 20 och deltagare. Dessa siffror baserar sig på statistik som insamlats från dagen efter sammankomsten till och med den 30 nov De sammankomster som arrangerades under hösten 2012 har alltså varit tillgängliga avsevärt kortare tid, något som förstås påverkar statistiken. På grund av detta finns den senaste sammankomsten inte med i statistikberäkningen då värdet inte anses relevant. Totalt har unika deltagare tittat på sammankomster via reprisering. Antal parter/orter som deltagit via videokonferens har varierat mellan 3 och 20 för sammankomsterna. 5. Diskussion Kunskap om möjligheter Piloten har kunnat genomföras enligt plan med viss förlängning av pilottiden för att kunna genomföra alla 20 sammankomster som ingick i pilotupplägget. Bedömningen är att det finns viss okunskap och osäkerhet kring möjligheter och förutsättningar för denna typ av sammankomster med distansmedverkan vilket bidragit till att alla som visat intresse för deltagande i piloten inte valt att delta, trots konkreta behov. Vissa deltagare har dock haft mer än en sammankomst, vilket kan tolkas som att de gärna använder dessa möjligheter igen då de snabbt ser fördelarna. Uppfyllelse Ett av syftena med piloten var att sprida kunskap om möjligheterna att arrangera möten med distansmedverkan. I de 20-tal sammankomster som genomförts har cirka 8000 deltagare tagit del av sammankomsterna via streaming och videokonferens så målet bedöms vara väl uppfyllt. Ett mål med piloten var att skapa en vägledning för när sammankomster bör ske med fysisk närvaro och när de kan genomföras med möjlighet till distansmedverkan, samt vilka tekniklösningar som är lämpliga att använda. Av de fyra olika kategorier av sammankomster som utvärderats i piloten (konferenser/seminarier, föreläsningar, nationella nätverk, utbildningar) visar enkätutvärderingarna på mervärden i samtliga fall. Vilken distansteknik som är lämplig att använda vid en sammankomst styrs dock i stor utsträckning av vilken typ av sammankomst det rör sig om. Val av teknik för distansmedverkan I piloten har ett antal olika tekniker för distansmedverkan erbjudits vilka är beskrivna tidigare i rapporten. Som option har det också funnits möjlighet att avropa assistans vid sändning/inspelning samt möjlighet till utökad bearbetning av material som ska repriseras. Behoven från arrangörerna kommer att variera i omfattning och komplexitet. Allt ifrån möjligheten att till exempel via streaming livesända en sammankomst som redan är planerad med videokonferensmöjlighet till behov av stöd kring sändningsproduktionen av ett större evenemang där filmare, ljudutrustning etc. måste finnas fysiskt på plats. Önskar deltagarna att interagera direkt med varandra, är videokonferensteknik att föredra. I en föreläsningssituation med en eller flera föreläsare där deltagarna inte förväntas interagera i någon större utsträckning, kan livestreaming med möjlighet till frågor via chatt-funktion vara det bästa alternativet. Sid 8/10

9 Varför nationell samordning Vissa landsting erbjuder idag själva möjlighet till distansmedverkan med hjälp av olika tekniska lösningar. Det kan vara videokonferens via flerpartsmöten som i vissa fall kan kompletteras med livestreaming och reprisering med i princip samma funktionalitet som piloten erbjöd. Dessa lösningar är dock ofta bara tillgängliga för deltagare i den egna organisationen, detta gäller främst funktioner för livestreaming och reprisering. Det beror vanligtvis på att den infrastruktur som hanterar dessa tjänster finns inom det egna nätverket och att det finns tekniska och säkerhetsmässiga hinder för att tillgängliggöra dem på Sjunet och/eller Internet. Lösningarna skiljer sig också i form av teknik, hantering, bokning och support vilket gör att det potentiellt kan finnas lika många lösningar och rutiner som det finns organisationer anslutna till Sjunet. Det skapar osäkerhet om hur förutsättningarna kring distansmedverkan kan ske och är definitivt hämmande för utvecklingen och nyttjandet av detta mötessätt. I stället för att alla landsting och organisationer etablerar egna infrastrukturer som ska bekostas och förvaltas bör en samordning kunna visa på tydliga ekonomiska besparingar. En utmaning inom ett eventuellt kommande arbete mot en nationell tjänst blir att identifiera vad som ska vara grundfunktionalitet samt hur den ska användas och finansieras samt vad som ska ses som tilläggstjänster. Resultaten av piloten ger en tydlig indikation från arrangörerna att de vill att de distansmötestjänster som erbjudits i piloten ska finns tillgängliga via en nationell tjänst. Med en nationell samordning kan tydliga rutiner och förutsättningar upprättas över hur sammankomster med distansmedverkan arrangeras och man behöver inte uppfinna hjulet på nytt varje gång. Arrangörerna bör erbjudas ett antal olika möjligheter för distansmedverkan och dessa ska finnas beskrivna, paketerade och prissatta på ett enkelt sätt, valet görs sedan utifrån specifika förutsättningar för den aktuella sammankomsten. Frågor kvar att besvara I piloten har ett antal andra frågeställningar belysts i form av rättigheter till material, hur det får publiceras, vilka som ska ges tillgång till materialet, i vilken mån det är kvalitetsgranskat etc. Många av dessa frågor har inte fått sina svar i piloten men måste utredas i samband med att en eventuell nationell tjänst kravställs. Sid 9/10

10 6. Vision En visionär tanke som funnits tidigare och som på nytt aktualiserats i piloten är de möjligheter som en portal för livesändning och reprisering av videomaterial inom hälso- och sjukvården skulle ge V Yo b. Det finns sannolik likartade behov inom ett stort antal organisationer inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel vara specifika instruktionsfilmer för hantering av medicintekniks utrustning, utbildningsmaterial för hjärtlungräddning/stroke, instruktioner för lyftteknik eller såromläggning. Producenterna till materialet skulle kunna vara allt från utrustningsleverantörer, läkemedelsföretag till specifika verksamheter inom landsting och kommuner. Åtkomst till materialet skulle kunna behörighetsstyras till specifika organisationer, yrkesgrupper eller individer. I stället för att produktionen av material görs inom flera organisationer kan arbetet fördelas och på så sätt också produktionskostnader minskas. Finansieringen av denna typ av portal skulle kunna ske via de organisationer och företag som är anslutna, kanske i form av ett abonnemang. O o m o o /f m om m oc premieras så att de kan ges stöd vid produktion av ytterligare material. Information om nytt material på portalen skulle kunna åskådliggöras via till exempel e- postprenumeration, RSS-f ö mo. S m, m eller det som flest tittat på skulle kunna finnas med i informationen. Denna typ av portal skulle sannolikt öka tillgängligheten till utbildningsmaterial och information av olika slag mångfalt och leda till en mera delaktig, informerad och utbildad personal. 7. Slutsats Piloten visar på ett tydligt mervärde av att kunna tillgängliggöra sammankomster inom hälsooch sjukvården genom att skapa möjlighet till distansmedverkan. Positiva effekter som lyfts fram är bland annat ökad tillgänglighet till information, större delaktighet, minskat resande, generell effektivisering i verksamheten samt positiva miljöeffekter. Förvaltningsgruppen rekommenderar att tjänsten Video- och distansmöte ska utökas i samband med nästa upphandling till att även inkludera lösningar och tjänster för att arrangera större sammankomster med distansmedverkan. Här finns också nära relation till piloten Nationell flerpartstjänst som genomförts parallellt inom förvaltningen för tjänsten Video- och distansmöte. Båda dessa piloter bekräftar behovet av att tjänsten ska erbjuda stöd för större sammankomster samt att det finns tydliga vinster med nationell samordning. Sid 10/10

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Region Gotland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Region Gotland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Region Gotland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Nationell flerpartstjänst. En pilotstudie

Nationell flerpartstjänst. En pilotstudie Nationell flerpartstjänst En pilotstudie 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Om piloten... 2 4. Resultat... 3 4.1 Administration av piloten av projektet... 3 4.2 Intryck från användarna... 3 5. Norge har

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv..

C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv.. Sjukvård i Sverige Ett mellanstort sjukhus C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv.. Det finns 70 sjukhus till! Och vårdcentraler!! Och privata

Läs mer

Vård på distans i Norra regionen

Vård på distans i Norra regionen Vård på distans i Norra regionen Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se Agenda Vad är vård på distans? Tekniska förutsättningar

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag

Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) av läkemedelsföretag, medicintekniska- och laboratorietekniska företag Att söka ekonomiskt stöd (sponsormedel) från företag Denna broschyr har framtagits för att

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning

Människa dator- interaktion Therese Andersson, Fredrik Forsmo och Joakim Johansson WP11D. Inledning Inledning Uppdragsgivaren efterfrågar ett program som ska fungera som underlag för undervisning av distansstudenter. I programmet ska man kunna genomföra föreläsningar, och elever och lärare ska kunna

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

Utbildningsbehovet i frågor kring infrastrukturen för geodata hos informationsansvariga myndigheter och kommuner.

Utbildningsbehovet i frågor kring infrastrukturen för geodata hos informationsansvariga myndigheter och kommuner. PM 1(8) Utbildningsbehovet i frågor kring infrastrukturen för geodata hos informationsansvariga myndigheter och kommuner. - En enkätundersökning genomförd under februari-april 2012 Organisation Postadress

Läs mer

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserad undervisning Information och instruktion via LMS Asynkron kommunikation Kommunikation via diskussionsforum Synkron kommunikation via videokonferens

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Revisionsrapport SITHS och HSA 2011. Version 1.0 2011-09-23

Revisionsrapport SITHS och HSA 2011. Version 1.0 2011-09-23 Revisionsrapport SITHS och HSA 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 3 Bakgrund... 3 4 Genomförande... 4 5 Revisionsresultat... 5 5.1 Revisionsfrågor och övrigt underlag... 5

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Sekundärutbildningsplanen är ett viktigt dokument, som styr den viktiga slutanvändarutbildningen i varje kommun. De har varit obligatoriskt att lämna in en sådan

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Fortsatt utveckling under 2012

Fortsatt utveckling under 2012 Nyhetsbrev - Statens inköpscentral mars 2012 Statens inköpscentral ingår samordnade ramavtal avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden.

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Nationell nätbaserad utbildning inom medicinsk teknik

Nationell nätbaserad utbildning inom medicinsk teknik Ärendebeskrivning Nationell nätbaserad utbildning inom medicinsk teknik Namn Efternamn Senast ändrad 2017-04-24 Nationell nätbaserad utbildning inom medicinsk teknik En nationell nätbaserad utbildning

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

Västerviks kommuns E-portal

Västerviks kommuns E-portal Västerviks kommuns E-portal Inledning Genom E-portalen får du åtkomst till vissa program och funktioner i kommunens IT-miljö utan att vara ansluten till kommunens interna nätverk. E-portalen är en säker

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

VIFO-kartan Verksamhetens Informations- och Funktionalitets-Områden för vård och omsorg med fokus på hälso- och sjukvård

VIFO-kartan Verksamhetens Informations- och Funktionalitets-Områden för vård och omsorg med fokus på hälso- och sjukvård VIFO-kartan Verksamhetens Informations- och Funktionalitets-Områden för vård och omsorg med fokus på hälso- och sjukvård Dokumentation för överlämning till Socialstyrelsen 2012-12-31 2 Syfte med VIFO-kartan

Läs mer

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT

Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT - SSVIT Närvarande Annika Wennerblom Joakim Svärdström Helena Söderbäck Thomas Jungbeck Magnus Nilsson Sven Höper Johan Fritz Karl Fors

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv Lync 2013 för iphone Innehållsförteckning Lync 2013 i iphone... 3 Installera appen... 3 Lyncs huvud-vy... 5 Mer-knappen... 5 Status... 6 Snabbmeddelanden... 7 Skicka snabbmeddelande...

Läs mer

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Sid 1/6 1. Syfte I projektets uppdrag ingår att granska och utreda de legala aspekterna av projektet Mina intyg. Syftet med den preliminära rapporten är att initialt

Läs mer

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa

Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Sammanhållen Digital Vårdmiljö & ehälsa Status Region Skåne och 3R Beslut i regionstyrelsen Vision och målbild Upphandling ehälsa & mhälsa pilotprojekt Inera och Vårdguiden 1177 ehälsa i RS 2017 NPÖ Sammanträde

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer EBITS 2012-01-09 Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 1 Syfte Syftet med detta dokument är att belysa de risker som finns med olika former av virtuella möten.

Läs mer

eklient i samverkan - första steget till en gemensam earbetsplats

eklient i samverkan - första steget till en gemensam earbetsplats eklient i samverkan - första steget till en gemensam earbetsplats 1 Agenda Bakgrunden och syfte med eklient Vad är eklient? Effekterna för landstingen eklient i relation till earbetsplats Frågor 2 Bakgrund

Läs mer

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach

Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Nationell Patient Översikt i Sverige Swedish ehealth approach Ulrika Landström, RN, Projektledare Örebro Läns Landsting ulrika.landstrom@orebroll.se +46 70 316 4541 Bakgrund och syfte Projektet startade

Läs mer

Detaljering av vald lösning

Detaljering av vald lösning Detaljering av vald lösning Projektnamn: Säker roll- och behörighetsidentifikation Fastställt av: Lars Eriksson Dokumentansvarig Bo-Gunnar Johansson Dokumentidentitet Detaljering/pilot Version 1.3 Datum

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016

Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016 Resultat från användarenkäten WEBBRAPPORT FRÅN RIKSSTROKE UTGIVEN NOVEMBER 2016 FÖRORD Under våren 2016 genomförde Riksstroke en användarundersökning i syfte att ta reda på hur registret används i verksamheten.

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter Kommunikationsavdelningen/Produktionsavdelningen PM59100 PM59008 2.1 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdraget... 3 Metod för att utveckla former för dialog och inflytande... 3 Metoder för dialog... 3 Myndighetssamarbete...

Läs mer

Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS

Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS Revisioner av nationella katalog- och identifieringstjänster - HSA och SITHS 28 januari 2015 Henrika Littorin henrika.littorin@inera.se Tjänsterna i sitt sammanhang HSA SITHS 3 SITHS-kort Uppfyller kraven

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Digitaliserade utbildningar

Digitaliserade utbildningar Digitaliserade utbildningar Uppdrag - Ge förslag på hur en modell för digitaliserade utbildningar kan utformas på gymnasial nivå inom GR. Modellen ska kunna användas för upplägg av både teoretiska kurser

Läs mer

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras.

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras. KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålskyddsutbildning kan vi göra det bättre? 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor radiologiska

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket och växt så det knakar. 2008 var året då ungradio blev stora. Men vi har busigheten kvar, och vår organisation drivs fullt ut

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Kandidatarbete i skogsvetenskap med företagsekonomisk inriktning EX0593, 30269.1213 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund C Kursledare = Dimitris Athanassiadis Värderingsresultat Värderingsperiod:

Läs mer

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper BIG PAD Rätta känslan som penna på papper Med bättre samarbetsmöjligheter för medarbetarna lyfter din verksamhet /This is Why du behöver Sharps BIG PAD för större mötesupplevelser. Inledning Du vill göra

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7)

2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7) Bilaga 1 Kravspecifikation Datum Vår referens Sida 2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7) Konsumentmarknadsavdelningen Marlena Molak-Brindell 08-678 58 89 marlena.molak-brindell@pts.se Kravspecifikationen för genomförande

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Bokningsportal Video- och distansmöte

Bokningsportal Video- och distansmöte Bokningsportal Video- och distansmöte Innehåll 1. Inledning... 3 2. Åtkomst och bokning... 4 2.1 Boka ett permanent mötesrum... 5 2.2 Boka ett tillfälligt mötesrum... 6 2.3 Ändra en bokning... 7 Revisionshistorik

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar

Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar Trafikantveckan 2012 Resfria Möten Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur ett enkätsvar Vem är jag? Född och uppvuxen

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inkopplingsalternativ... 4 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det?

Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? Svenska staten inför e- fakturor, vilken påverkan får det? 2007-10-29 E-fakturaprojektet ESV Eva Wern Sören Pedersen Verva - Arena Program e-fakturaprojektet i svenska staten Val av standard för e-faktura

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer

Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22. Umeå Medicinska Studentkår

Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22. Umeå Medicinska Studentkår Umeå Medicinska Studentkår Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22 UMEÅ MEDICINSKA ST UD ENTKÅR Adress: Klintvägen 55, 907 37 Umeå Hemsida: www.medicinska.se Tel: 090-786

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Personuppgiftstjänsten Bilaga 1 - Specifikation av Personuppgiftstjänsten

Avtal om Kundens användning av Personuppgiftstjänsten Bilaga 1 - Specifikation av Personuppgiftstjänsten Avtal om Kundens användning av Personuppgiftstjänsten Bilaga 1 - Specifikation av Personuppgiftstjänsten Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Allmän bakgrund... 2 2.2 Definitioner...

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389)

Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389) Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389) Vinstbegränsning ur kvalitetsynvinkel Vinstbegräsning och kvalitetskrav Utredningen anser att det inte

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

TV Almedalen gör din röst hörd

TV Almedalen gör din röst hörd Du har något att säga TV Almedalen gör din röst hörd Att anordna seminarier, debatter och evenemang under Almedalsveckan är ett bra sätt att diskutera viktiga frågor och ett effektivt sätt att marknadsföra

Läs mer

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X)

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Appendix C - Jämförelse: Doktorand/disputerad och övriga Enkätundersökning riktad till de med godkänt examensarbete i

Läs mer

Regional information Införande av videomöte via Lync

Regional information Införande av videomöte via Lync Regional information Införande av videomöte via Lync Alternativ mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering Bakgrund till uppdraget Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst, (SITIV) Utdrag ur anteckningar

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Gemensam kortproduktion. Detaljering steg 2

Gemensam kortproduktion. Detaljering steg 2 Gemensam kortproduktion. Detaljering steg 2 Projektnamn: Säker roll- och behörighetsidentifikation Fastställt av: Lars Eriksson, Region Västerbotten Dokumentansvarig Bo-Gunnar Johansson Dokumentidentitet

Läs mer

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er)

Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Divisionen för offentlig informationshantering Datum Dnr RA 20-2014/5237 Nora Liljeholm 2014-07-02 1 (6) Kommunikationsplan för Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikationer (RA-FGS:er) Bakgrund

Läs mer

Uppföljning vård på distans och mobila lösningar

Uppföljning vård på distans och mobila lösningar 1(6) Uppföljning vård på distans och mobila lösningar Inledning Detta dokument är en kortfattad sammanställning av de utvecklingsaktiviteter som pågår eller genomförts det senaste året inom området för

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Konfigurationer Videooch distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Videooch distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Videooch distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehåll 1. Inledning... 3 2. Inkopplingsalternativ... 3 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2 Lokal SBC ansluten

Läs mer

Man kan sitta hemma och se föreläsningen. Vi som har längre till studieorten får fördel

Man kan sitta hemma och se föreläsningen. Vi som har längre till studieorten får fördel Studenter om digitaliserade föreläsningar Inför den station som studentkårerna skulle hålla om digitaliserade föreläsningar skickades en enkät ut till LiUs studenter. I enkäten frågades det om studenterna

Läs mer

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 Uppföljning av enkät om tillgängligheten till kulturlivet För att genomföra det aktuella uppdraget skickade Kulturrådet i februari 2009 ut en webbaserad enkät till ett urval

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas

Läs mer

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50%

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11485 Projektnamn: Digital examination Fastställt

Läs mer

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506 940 00 08-661 52 61 701 89 ÖREBRO Klostergatan 23 019-17 60 00

Läs mer

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov

Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Beslutsstöd som svarar mot vårdens behov Öppna data kan öppna upp för för nya kreativa lösningar Mikael Hoffmann, läkare och chef för stiftelsen NEPI & Rikard Lövström, distriktsläkare och medlem av Läkarförbundets

Läs mer

Nationell ehälsa. Lena Furmark Politiskt sakkunnig. Socialdepartementet. Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj Socialdepartementet

Nationell ehälsa. Lena Furmark Politiskt sakkunnig. Socialdepartementet. Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj Socialdepartementet Nationell ehälsa Lena Furmark Politiskt sakkunnig Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj 2011 Framtidens invånare och patient En invånare som har tillgång till sin egen vårdinformation och därmed möjlighet

Läs mer

Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad remiss från kommunstyrelsen (dnr /2010)

Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad remiss från kommunstyrelsen (dnr /2010) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 000381/2010 SID 1 (5) 2010-10-06 Handläggare: Ia Magnusson Telefon: 08-508 14 097 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Tre verktyg för omvärldsbevakning ARBETSMATERIAL MED INSTRUKTIONER

Tre verktyg för omvärldsbevakning ARBETSMATERIAL MED INSTRUKTIONER Tre verktyg för omvärldsbevakning ARBETSMATERIAL MED INSTRUKTIONER Tre verktyg för omvärldsbevakning För materialet svarar: Märit Melbi, Avdelningen för ekonomi och styrning Måns Norberg, Avdelningen

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016 Pict-O-stat maj 06. Bakgrund Under perioden 06-0-0 har en pilotundersökning genomförts för att undersöka om det webbaserade programmet Pict-O-Stat kan fungera som brukarundersökning inom Attendo Skandinavien

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner

Mina meddelanden. säker digital post från myndigheter och kommuner Mina meddelanden säker digital post från myndigheter och kommuner Digital myndighetspost till din säkra e-brevlåda. Traditionell myndighetspost till din folkbokföringsadress. Anslutna myndigheter och kommuner

Läs mer

Lärande utvärdering i praktiken

Lärande utvärdering i praktiken Lärande utvärdering i praktiken De flesta anser att de känner till begreppet lärande utvärdering Känner aktörerna till begreppet lärande utvärdering? Vad är lärande utvärdering enligt de intervjuade? Tillvarata

Läs mer

Esri Sverige Underhåll och Support

Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige Underhåll och Support Esri Sverige erbjuder underhåll på produkter som marknadsförs och säljs i Sverige. Ett underhållsabonnemang på våra produkter ger dig

Läs mer