Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering"

Transkript

1 Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)8 Godkänt av : Godk datum: Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering Förslag till beslut: SITIV beslutar följande: 1. De verksamheter som önskar starta vård och omsorgsplanering via videokonferens ska rekommenderas använda Lync. 2. Ge arbetsgruppen för distansmöte uppdrag att, vid SITIVs möte 25 september 2014, presentera en införandeplan för Lync som mötesform för samordnad vård och omsorgsplanering. Sammanfattning sker för patient som efter utskrivning från sjukhuset har behov av insatser från kommun och/eller primärvård. Den samordnade vård och omsorgsplaneringen har hittills i huvudsak skett som direkt eller telefonmöte. Införande av videomöte ger möjlighet till en alternativ mötesform. Beslut i SITIV om att undersöka förutsättningar för ett gemensamt tjänsteutnyttjande för videomöte fattades Ärendet fortlöpte i SITIV och resulterade i uppdragsbeskrivning om regional lösning för distansmöte för samordnad vård och omsorgsplanering som godkändes Två arbetsgrupper skapades, för verksamhet respektive teknik, som tog fram behov för videomöten vid vård och omsorgsplaneringar ur olika målgruppers perspektiv, skapade informationsmaterial och teknikkrav samt undersökte standarder för videomöten. Rapportering skedde till SITIV , då grupperna fick fortsatt uppdrag med inriktning att testa Lync som en kommunikationslösning. Rapport till SITIV visade att de tekniska förutsättningarna inte var tillräckligt testade för att kunna rekommendera Lync. SITIV fattade vid mötet beslut om att Katarina Amundsson ansvarar för att ha en rekommendation för användning av distansmötesteknik för samordnad vård och omsorgsplanering klar till SITIV mötet i juni Arbetsgrupperna slogs ihop och har varje vecka haft ett kort Lync möte för att driva arbetet framåt. Testprotokoll skapades och tester har genomförts mellan olika vårdgivare samt ett test med patientmedverkan. Ett flertal tekniska problem har uppmärksammats som lösts via Lync inställningar på datorn och givit underlag till information i manualer samt krav till VGR IT som tjänsteleverantören av Lync. Manualer har skapats och utrustningsbehov klarlagts via tester med olika utrustning. Arbetsgruppen för distansmöte har enats om att rekommendera SITIV att fatta ett inriktningsbeslut om Lync som en regional lösning för videomöte för samordnad vård och omsorgsplanering. Lync finns installerat på alla VGR datorer och även i ett flertal kommuner. Lync fungerar även utan att man behöver köpa in ett system, eftersom VGR kan via en länk bjuda in en mottagare som inte har Lync. Mottagaren kan enkelt ladda ner en webbapplikation och delta via Lync webbmöte som ger en säker krypterad kommunikation. Alternativt kan deltagandet ske via vanlig telefon, uppkopplad till Lyncmötet, vilket även ger närstående fler möjligheter till deltagande i mötet. Arbetsgruppens förslag till SITIV innehåller även att till nästa möte 25 september ha tagit fram en införandeplan som bl.a. beskriver pilotområde, tidplan, resursbehov, införandekostnader, manualer, informationsvägar och informationsinnehåll.

2 1,0 Utgåva (2)8 Framgångsfaktor för ett regionalt införande är information och förankring på ledningsnivå i verksamheterna och att varje enskild enhet vid uppstart får support på plats med hjälp för inställningar och uppkoppling. Det fungerande konceptet som pågår med vårdplaneringar via videokonferensanläggningar i olika områden i Västra Götaland fortsätter tills vidare. VGR har nyligen gjort en koppling så att Cisco och Lync kan kommunicera med varandra vilket medför ytterligare flexibilitet för sjukhusen som nu kan använda sina videokonferensanläggningar även för Lync. Närhälsan som inte deltagit i möten för samordnad vård och omsorgsplaneringar kommer fatta beslut om riktlinje för deltagande i videomöte. Primärvård drivs också av ett flertal privata aktörer som behöver delta i införandet av ny mötesform. I dokumentet benämns videomöte för samordnad vård och omsorgsplanering som vplmöte.

3 1,0 Utgåva (3)8 1 Bakgrund sker för patient som efter utskrivning från sjukhuset har behov av insatser från kommun och/eller primärvård. Den samordnade vård och omsorgsplaneringen kan ske som direktmöte, per telefon eller som videomöte. I Fyrbodal startades ett arbete 2011 med att göra vård och omsorgsplaneringar via video(vplmöte). Tester gjordes mellan NU sjukvården och tre kommuner. Primärvården deltog i planeringen men inte i genomförandet. Ett utvärderingsarbete med syfte att se hur patienterna uppfattade vplmöte gjordes via FoU Fyrbodal som visade att patienter var nöjda med mötesformen. Vid SITIVs möte informerades om arbetet i Fyrbodal och att VGR IT har en befintlig tjänst där videorum kan beställas. SITIV fattade vid mötet beslut om att varje part tar hem frågan och undersöker förutsättningar i att komma vidare i ett gemensamt tjänsteutnyttjande. Ärendet mynnade ut i att SITIV beslutade att uppdra till Katarina A att ta fram en uppdragsbeskrivning, i första hand för vårdplanering, för en funktion för distansmöten över huvudmannagränserna. Uppdragsbeskrivningen godkändes varefter uppdraget startade. 1.1 Rapporter i uppdraget Tidigare rapporter från arbetsgrupperna: Bilagor till SITIVs agenda : 1. Rapport om via distansmöte ur ett verksamhetsperspektiv ; Gisela Fridstedt, Lägesrapport teknikgruppen, Johan Rülcker, Bilaga till SITIVS agenda : 1. Rapport om via distansmöte med uppkoppling via Lync, Gisela Fridstedt, Pågående vård- och omsorgsplaneringar via videokonferens i Västra Götaland I Fyrbodal har NU sjukvårdens medicinklinik genomfört vplmöte sedan slutet av år I dagsläget använder sju medicinavdelningar på NÄL och två på Uddevalla sjukhus mötesformen och genomför ca 70 vplmöte i månaden. Utöver medicinkliniken används mötesformen även på avd. 14, palliativa avd., samt kirurgavdelningar. Antal deltagande kommuner har utökats från tre till att sju av 15 kommuner i Fyrbodal deltar i vplmöte. Två kommuner har anmält sitt intresse, men har inte den utrustning som krävs för den teknik lösning som används. Primärvården har hittills endast medverkat vid något enstaka vplmöte, men önskemål finns från alla parter om primärvårdens deltagande. Närstående väljer oftast att sitta med i kommunen för att slippa resor. Mötet blir kortare och effektivare tack vare en skapad checklista som ger en struktur. FoU arbetet visade att vplmötet tog cirka 30 min, medan ordinarie vårdplaneringsmöte tog ca 50 min. Detta innebär att patienten orkar medverka i hela mötet. Då vplmötet ersatt telefonplanering har ett effektivt möte ersatt upprepade telefonsamtal under flera dagar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset(SU) har startat med vplmöte via videokonferensanläggningar och har hittills genomfört 16 stycken med fyra medverkande stadsdelar. Primärvård har hittills inte deltagit men det finns en vårdcentral som önskar delta då någon patient listad på deras vårdcentral behöver en samordnad vård och omsorgsplanering.

4 1,0 Utgåva (4)8 Alingsås lasarett har fast videoutrustning och genomför vplmöte med Lerums kommun där biståndshandläggare, sjuksköterska och arbetsterapeut deltar. Primärvården har inte deltagit. Närstående deltar på plats på lasarettet. Tekniken har inte fungerat tillfredsställande, men har blivit bättre. 1.3 Övriga pågående och genomförda uppdrag i länet gällande videokonferenser Riktlinjer för distans (video)möte vid Samordnad plan vid utskrivning, Närhälsan Distansmöte vårdplaneringsmöte via video är ett sätt för Närhälsan att öka sin delaktighet för listad patient. Arbetssättet fokuserar på miljö, ekonomi och patientsäkerhet. En riktlinje för vårdplaneringsmöte i slutenvården via video för patient inom Närhälsan ska godkännas och gälla för samtliga vårdenheter inom Närhälsan. Projekt distansmöte med Lync, Skövde kommun, kommunernas ehälsoarbete Ett projekt där Lync användes från socialförvaltningen till HVB hem(hem för vård och boende) och jourhem/familjehem. I piloten genomfördes 24 möten, som sedan fortsatt. Skövde kommun bjöd in hemmen till Lync web möte. Två till tre parter deltog vid möten. Projektor användes då de var många i rummet. Den kamera som användes är samma som arbetsgruppen i VG upplevt som bäst i konferensrum vid test. Skövde har inte upplevt några tekniska problem utom när något hem haft en dålig uppkoppling. Under piloten åkte en tekniker till enheten dagen innan och var med när de testade att koppla upp med hemmet. Projekt skapa handbok för distansmöte, Trollhättans stad, kommunernas ehälsoarbete Projektet omfattade att utreda tekniker och verktyg som gör det möjligt att kommunicera oavsett plattformar. Förstudien inleddes under december 2013 och en handbok om distansmöten skapades. Trollhättan stad hoppas se en ökning av mötesformen distansmöten mellan kommunerna med hjälp utav utredningen som gjorts. Slutrapport Fyrbodals kommunalförbund, Distansmöte , finns publicerad på VästKoms hemsida, Överenskommelse om Resfria möten inom Smart Energi Resfria möten i VG är en överenskommelse där deltagande parter är Södra Älvsborgs sjukhus, 17l kommuner och två högskolor. Kungälvs kommun samordnar överenskommelsen genom miljö och energiplanerare Karolin Lindh. Syftet med överenskommelsen är att minska klimatpåverkan från transporter genom resfria möten och spara pengar inom organisationen genom att införa teknik för resfria möten. Samarbetet ska mynna ut i en gemensam lösning för hur olika system kan prata med varandra. En arbetsgrupp skapades som hade möten under Därefter ska deltagarna arbeta på var sitt håll. Information om sidor/smart Energi1/Overenskommelser/Resfria moten/ 2 Ärendets gång 2.1 Utredning i arbetsgrupper för verksamhet och teknik Efter SITIVs godkännande av Uppdragsbeskrivning om Framtagande av erbjudande om Regionala lösning för distansmöte , skapades två arbetsgrupper enligt uppdragsbeskrivning. En verksamhetsgrupp med sammankallande Gisela Fridstedt SU och teknikgrupp med sammankallande

5 1,0 Utgåva (5)8 Johan Rülcker, Göteborgs stad. Verksamhetsgruppen inventerade nuläget och tog fram patientinformation och checklistor för videomöte, liksom vilka behov patienter, närstående och vårdoch omsorgsverksamheterna har för att använda videokonferens som mötesform vid vårdplaneringar. Verksamhetsgruppen lämnade också över teknikkrav till teknikgruppen. Teknikgruppen utredde lämplig central telefonkatalog och tittade på standarder för videomöte för att senare kunna rekommendera lösningar som följer dessa standarder. En rapportering av gruppernas arbete gjordes i SITIV SITIV gav grupperna uppdrag att testa om Lync är ett hållbart alternativ eftersom det är breddinfört i VGR. Rapport från grupperna till SITIVs möte angav att det var för tidigt att rekommendera Lync då ytterligare utredning behövdes för att de tekniska förutsättningarna inte var testade tillräckligt. SITIV fattade vid mötet beslut om att Katarina Amundsson ansvarar för att till kommande möte, ha en rekommendation för användningen av distansmötesteknik för SVPL. 2.2 Arbete i gemensam arbetsgrupp En sammanslagning av arbetsgrupperna genomfördes efter SITIVs möte i april. Distansmötesgruppen har haft en kort avstämning via Lync varje vecka med GITS funktionsledare Katarina Amundsson som sammankallande Resultat Arbetsgruppen för distansmöte har enats om att rekommendera SITIV fatta inriktningsbeslut om Lync som en regional lösning för videomöte. Ställningstagandet är gjort baserat på att det är ett kostnadseffektivt och enkelt verktyg. Lync finns installerat på alla VGR datorer och även i ett flertal kommuner. Lync fungerar även utan att man behöver köpa in ett system, eftersom VGR kan, via en länk, bjuda in en mottagare som inte har Lync. Mottagaren kan enkelt ladda ner en webbapplikation och delta via Lync webbmöte som ger en säker krypterad kommunikation. Alternativt kan deltagandet ske via vanlig telefon, uppkopplad till Lyncmötet, vilket även ger närstående fler möjligheter till deltagande i mötet, vilket ger närstående fler möjligheter till deltagande i mötet. Lync webb är anpassat för de vanligast förekommande operativsystem/webbläsare. Kommunikationen är säker då den är krypterad. Tester Arbetsgruppen skapade först ett testprotokoll som innehåller teknik och utrustningsdelar samt upplevelser av mötet. Tester mellan verksamheter över huvudmannagränser har genomförts och protokollförts. Ett flertal mindre tester görs utan protokollföring t.ex. för att bekräfta att man löst ett problem med en inställning. Veckomöten i arbetsgruppen har varit ett test i sig då medlemmarna deltagit i Lync mötet med och utan video på dator, via Iphone och som gäster via telefon. Deltagandet har även skett från ett antal olika nätuppkopplingar på arbete, på resande fot eller från hemmet. Även en test då en patient medverkat har genomförts. Detta med positivt resultat. Ett flertal tekniska problem har uppmärksammats som lösts via Lync inställningar på datorn och givit underlag för nödvändig information i kommande manual samt krav till tjänsteleverantören av Lync för videmöte, VGR IT. Ett exempel är att alla kameror har visat sig kunna störas av frekvensen av ljusrör i rummet så bilden flimrar, men har avhjälpts med en inställning av frekvens i Lync. Både i Göteborgsområdet och Fyrbodal där vana finns av att vårdplanera via videokonferens finns beredskap att använda Lync för test med patientmedverkan när det blir aktuellt med vård och

6 1,0 Utgåva (6)8 omsorgsplanering med de vårdcentraler och stadsdelar/kommuner som också är intresserade av att testa Lync. Dialog har även förts med Skaraborg SVPL förvaltning som är intresserade av att börja testa Lync till hösten. Regionala manualer Arbetsgruppen för distansmöte har skapat ett antal manualer som det under arbetets gång visat sig finnas behov av. En del av manualerna kommer slås samman t.ex. information om deltagande till närstående där valmöjlighet för deltagande på mötet via telefon, video eller fysisk närvaro skrivs på samma blad som vilken utrustning/uppkoppling som behövs för att kunna delta via video och instruktion om hur de tar emot Lync web och deltar på mötet. Den centrala adresslistan/telefonkatalog som fanns med i uppdraget till teknikgruppen är i dagsläget inte aktuell när Lync rekommenderas, då istället e post adresser kan läggas in i Lync. Manual Målgrupp Patientinformationsbroschyr Patient, närstående Checklista för distansmöte SVPL Ordförande på möte biståndshandläggare primärvård Ordlista fackspråk Användare Lync inställningar Användare som har Lync Användarinstruktion bjuda in till Lync web I första läget sjukhus enheter Användarinstruktion Lync web Mottagare av inbjudan Mottagare av inbjudan 1. Verksamheter 2. Privatperson Tekniska förutsättningar, utrustning 1. verksamheter 2. privatpersoner Infomaterial till IT enheter (VGR) Kommuner Privata vårdgivare Adresslista, De som bjuder in till Lync web Teknik, utrustning En beskrivning av tekniska behov för Lync tjänst för samordnad vård och omsorgsplanering har lämnats till tjänsteansvarig för distansmöte på VGR IT som tagit den vidare för intern kravställan. Kommunernas IT samordnare i arbetsgruppen kallar till dialogmöte med VGRs Lync tekniker om innehållet i kravställan för att säkerställa att VGR kan leverera den Lync tjänst som samordnad vård och omsorgsplanering har behov av. Dialog behövs också mellan tekniker för att fastställa vilka inställningar som kan göras på servernivå för att undvika inställningar på varje enskild dator. Innehåll i kravställan till VGR IT enligt följande: VGR kommer vara värd för video och röstbaserade möten, både till mottagare med Lync och utan Lync installerat i sin organisation. För att VGR IT skall kunna garantera funktionalitet i tjänsten bör nedan vara belyst och hanterat. Garanti för att minst 5 deltagare, men helst upp till 10 ska kunna vara med på möten(eller be om spec över garanti för antal deltagare)

7 1,0 Utgåva (7)8 Specifikation över vilken utrustning (processor, internminne, headset kamera) och uppkopplingshastighet (Mbit) deltagarna på mötet skall ha för att Lync mötet ska fungera ska finnas med i tjänstebeskrivningen. Tjänsten skall garantera att INGA inspelningar av samtal kan göras i funktionen, vare sig video eller röst. Tjänsten skall övervakas och mätas utifrån tillgänglighet, användande och kapacitet och rapporteras till xxx månadsvis Då Cisco Lync kopplingen nyss är installerad på sjukhusen behöver test göras för att kontrollera funktionen och säkerheten så det är säkerställt att kommunikationen fungerar för vplmöte. Tester har gjorts med ett flertal olika kameror. Den som utmärkt sig att fungera bäst både vad gäller ljud och bild i konferensrum och lämpar sig bäst för fast installation är Logitech ConferenceCam CC3000e som kostar ca kr och fungerar både som kamera/mikrofon/högtalare. En kamera också med inbyggt ljud som är lättare att flytta men inte tar inte in lika många personer i bild är Logitech BCC950 ConferenceCam som kostar ca 2000 kr. I mötesrum med flera deltagare behövs också en TV skärm eller projektor När mötesdeltagare deltar via dator är enda investeringen en kamera för ca 700 kr om det inte finns inbyggd kamera i datorn. För ljud går det bra använda mikrofon/högtalare i datorn. Rutin Vid test har framkommit behov av extra dator på sjukhuset för att hantera journal. Journal kan inte visas på skärmen då det blir rörigt för patienten och av sekretesskäl mellan Hälso och sjukvård och socialtjänst. Sjukhusen har olika rutiner vid planeringsmötet, då till exempel SU har med utdrag ur journal i pappersform och inte har behovet av extra dator. Ett alternativ är att använda en dator men ha funktionen delad skärm. Troligen får lösningar skapas beroende på arbetssätt i verksamheterna. Om sjukhusen använder konferensanläggningar och skapar arbetsplatser med dedikerade Lync datorer för vplmöte försvinner problemet då sjuksköterskan kan ha en bärbar dator med sig för att hantera journalarbetet. Verksamhetsgruppen uppdaterar sina behov för vplmöte inriktat på Lync. Arbetssätt behöver inventeras. Det finns till exempel dialog om behov av att enheten har funktionskonto för videoplaneringar istället för att logga in som person. Detta för att inte få ett avbrott om någon deltagare inte kan delta och andra personer inte når kallelsen. Arbetsgruppen poängterar att videomöte endast är en ny mötesform och gemensamma rutiner för vård och omsorgsplanering ska följas. Rutiner hanteras i befintliga förvaltningen för vård och omsorgsplanering, styrgrupp SVPL, SAMSA och lokala SVPL förvaltningar. 3 Förslag fortsatt hantering av uppdraget Arbetsgruppen föreslår SITIV att fatta inriktningsbeslut om att använda Lync som en regional lösning för videomöte för samordnad vård och omsorgsplanering. Arbetsgruppen skapar till SITIVs nästa möte 25 september en införandeplan som innehåller: pilotområde tidplan resursbehov beräknad införandekostnad utrustningsbehov färdigställande av manualer plan för information till förvaltningsledningar i verksamheterna

8 1,0 Utgåva (8)8 plan för information på hemsidor och information till vårdsamverkansgrupperingarna, regionala och lokala SVPL förvaltningar Arbetsgruppen ser ett stort behov av information och förankring på ledningsnivå i verksamheterna inför ett genomförande. Det finns ett visst motstånd i delar av verksamheterna och rädsla för tekniken. Behov finns av att Lync tekniker eller motsvarande kan besöka varje enhet för att gå igenom utrustning och inställningar då flera inställningar måste göras på varje enskild dator och inte på servernivå, samt att inställningarna varierar beroende på vilken utrustning som används. Det räcker inte att arbetsgruppen skapar manualer över inställningar för att verksamheterna ska klara uppstart av Lync själva. En framgångsfaktor i användandet av Lync kommer att vara att en Lync tekniker är med på plats i verksamheten vid de första uppkopplingarna mot andra enheter för att se att tekniken fungerar. Dessa insatser behöver inte ta lång tid då man kan komma överens om att göra ett test för uppkoppling dagen innan själva vpl mötet. Det gör att deltagarna kan känna trygghet med mötesformen. Under tiden själva vpl mötet pågår räcker det att Lync tekniker finns tillgänglig per telefon. För leverans av Lync för vplmöte kommer dialog mellan VGR Lynctekniker och IT representanter i arbetsgruppen fortgå tills kraven är uppfyllda. De manualer som inte är klara handlar om inställningar och utrustning, vilka inte kan färdigställas innan arbetsgruppen fått svar på kravställan till VGR IT och vet förutsättningarna för tjänsten. Arbetsgruppen ska ta fram förslag på omfattning för pilot i införandeplanen. Pilot kan ske på flera mindre områden spridda i länet eller i ett vårdsamverkansområde. Ett breddinförandet kan genomföras i ett vårdsamverkansområde i taget. Primärvården ska ingå som en självklar part från start och planering och information måste även omfatta de privata vårdgivarna främst vårdcentraler och rehab enheter. Privata vårdgivare i kommunerna kommer troligen inte medverka enskilt från kommunen, då det oftast är en biståndshandläggare med på samordnade vård och omsorgsplaneringar. Dessa enheter får dock inte glömmas bort då det kan finnas planeringar i Hälso och sjukvård där sociala omsorgen inte är deltagande part och det ev. kan finnas privat anställda sjuksköterskor som ska delta. De videomötesplaneringar som pågår via videokonferensanläggningar fortsätter tills vidare i samma form som tidigare, då det är ett fungerande koncept. För deltagande med nya enheter rekommenderas att använda Lync. VGR har nyligen gjort en koppling så Cisco och Lync kan kommunicera med varandra. Det medför en ytterligare flexibilitet för sjukhusen som nu kan använda Lync såväl via sina videokonferensanläggningar som via enskilda datorer för att ha kontakt med kommun och primärvård.

Regional information Införande av videomöte via Lync

Regional information Införande av videomöte via Lync Regional information Införande av videomöte via Lync Alternativ mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering Bakgrund till uppdraget Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst, (SITIV) Utdrag ur anteckningar

Läs mer

Införande av videomöte som erbjudande om alternativ mötesform för samordnad vård och omsorgsplanering vid utskrivning från sjukhus

Införande av videomöte som erbjudande om alternativ mötesform för samordnad vård och omsorgsplanering vid utskrivning från sjukhus 1.0 Utgåva (1)1 Missiv K Amundsson 2014 09 17 Införande av videomöte som erbjudande om alternativ mötesform för samordnad vård och omsorgsplanering vid utskrivning från sjukhus Arbetsgruppen för distansmöte

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync 1 GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION 49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync Sammanställning från

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten ur ett verksamhetsperspektiv

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten ur ett verksamhetsperspektiv GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten ur ett verksamhetsperspektiv Rapport sammanställd

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Lyncmöte 5 Ansluta

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Inställningar i Microsoft Lync 5 Inställningar

Läs mer

KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet Inför mötet, inloggning på dator 4 5 Inställningar i Microsoft Lync

Läs mer

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)5 Godkänt av : Godk datum: Styrgrupp SVPL 2014-04-02 Upphandling av It stöd för samordnad vård-

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Mötesanteckningar ALVG, tisdag 131119 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Hållö

Mötesanteckningar ALVG, tisdag 131119 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Hållö Mötesanteckningar ALVG, tisdag 131119 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Hållö Närvarande: Karl Fors (VästKom) Christina Wisser (GR) Eva Hansson (Göteborg Stad) Pär Levander (VästKom) Christian Bonfré

Läs mer

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov.

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. Funktionen finns sedan april 2011 Används endast inom LGS som Pilotprojekt - Kallelse skickas med förslag att använda

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

2014-05-16. 191 vårdplatser 1329 vårdplaneringar 2013 Medelålder ca 85 år

2014-05-16. 191 vårdplatser 1329 vårdplaneringar 2013 Medelålder ca 85 år -5- Verksamhetsområde Medicin/Geriatrik/Akutmottagning, SDF Västra Hisingen, Närhälsan Torslanda vårdcentral 9 vårdplatser 9 vårdplaneringar Medelålder ca 5 år -5- Testa om det är praktiskt möjligt att

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Berith Kjellén, Eva-Karin Elkjaer, Roger Svensson, Ann-Charlotte

Läs mer

Presentationsrunda. Nya deltagare: Therese Mybäck ny chef för vpl-enheten Borås, Anna Lindh samordnare vårdplaneringsenheten Alingsås.

Presentationsrunda. Nya deltagare: Therese Mybäck ny chef för vpl-enheten Borås, Anna Lindh samordnare vårdplaneringsenheten Alingsås. DELREGIONAL ARBETSGRUPP SVPL SÖDRA ÄLVSBORG (DRAG) Minnesanteckningar Tid: Fredag 20 mars 2015 9.00-14.00 Plats: Olovsholmsgatan 32,. Lokal: Bredared Omfattning: P 53-62 Närvarande Kerstin Thomsen Alingsås

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 JANUARI 2011 SIDAN 1 AV 6 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Närvarande: Berit Lindell, Marie Winesh, Gunilla Augustsson, Maria Skön, Iris Lang, Gunilla Höglind, Lena Larsson, Inga-Lill Wikström, Gulli Lissledal,

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ.

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Bilaga 2 Webbaserad enkät fältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Observera att en del frågor beror av vad respondenten svarat i föregående frågor varför

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Närvarande: Lena Johansson(ordf.), Sven Bergelind, Karin Hallberg, Eva Källén, Inger

Läs mer

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster 1.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster i Göteborgs stad Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde

Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde Närvarande: Thomas Jungbeck Dan Gustafsson Joakim Svärdström

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Externa deltagare i Lync

Externa deltagare i Lync Externa deltagare i Lync Du kan använda Lync för chatt, samtal och onlinemöten med externa deltagare. Beroende på vilken programvara de externa deltagarna har kan de chatta och se delade dokument eller

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion Adobe Connect Pro Adobe Connect Pro (ACP) är en webbaserad lösning för resfria möten eller distansundervisning. Denna guide avser stödja dig i användning av ACP i IKT-studions lokaler. Innehåll Introduktion...

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-02-10, Tingshuset, Mellerud

Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-02-10, Tingshuset, Mellerud Minnesanteckning Närsjukvårdsgrupp Dalsland 2014-02-10, Tingshuset, Mellerud Närvarande: Gunnar Erlandsson (ordf.), Anna-Karin Lindblom, Stina Leander, Christina Olsson, Margareta Wårlén, Camilla Henricson,

Läs mer

Projektparaden. Välkomna

Projektparaden. Välkomna Projektparaden Välkomna IT-Coach Elin Axelsson SeniorCenter Målaregatan 22 531 30 Lidköping 0510-77 12 16 elin.axelsson@lidkoping Lidköpings Kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping 0510-77 00 00 Trygg Hemma

Läs mer

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen.

Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Projekt: Säkra och effektiva webbmöten inom socialförvaltningen. Mari Johansson, Projektledare 2013-09-10 Projektidé Använda informationsteknikens möjligheter för att skapa effektiva och säkra möten på

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Samverkansprojekt Sollefteå sjukhus - slutenvården Primärvård i Sollefteå och Kramfors kommun Äldreomsorgen i Sollefteå och Kramfors kommun Pågår april

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer

Införande av resfria möten Resultat från 20 kommuner, högskolor och sjukhus i Västra Götaland

Införande av resfria möten Resultat från 20 kommuner, högskolor och sjukhus i Västra Götaland Införande av resfria möten Resultat från 20 kommuner, högskolor och sjukhus i Västra Götaland En överenskommelse inom Smart Energi 2013-2015 under ledning av Ordlista Resfritt möte Telefonkonferens Konferenstelefon

Läs mer

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax (SMED) ersätter telefax En omfattande användning av telefaxutrustning sker idag inom landsting och kommuner. Kommunikation med hjälp av telefax utgör en stor risk när det gäller säkerhet avseende bristande

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

Samverkande sjukvård. Lars Helldin

Samverkande sjukvård. Lars Helldin Samverkande sjukvård Lars Helldin Utvecklingen i Fyrbodal 2020 kommer Fyrbodal ha samma antal invånare men 10.000 fler personer över 65 år! Betyder att fler personer kommer ha ökande behov av omvårdnad

Läs mer

Patientmedverkan i riskanalyser

Patientmedverkan i riskanalyser nationell satsning för ökad patientsäkerhet Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och uppdragsgivare Patientmedverkan i riskanalyser Tips till analysledare, teamledare och

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Thomas Jungbeck Per-Olof Hermansson Peter Lönn Kjell Karlsson

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Beslutsunderlag, Upphandling IT tjänst för informationsöverföring mellan vårdgivare, ITMV

Beslutsunderlag, Upphandling IT tjänst för informationsöverföring mellan vårdgivare, ITMV (1)1, Upphandling IT tjänst för informationsöverföring mellan vårdgivare, ITMV Förslag till beslut: SITIV beslutar följande: 1. Anta uppdragsbeskrivning, tidplan, kostnader och finansiering för upphandling

Läs mer

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bedömningsbilen/Sköra Äldre Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bakgrund SOS alarm kan i dagsläget endast skicka ambulans som hjälp till patienter med bedömt vårdbehov Detta svarar

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Sekundärutbildningsplanen är ett viktigt dokument, som styr den viktiga slutanvändarutbildningen i varje kommun. De har varit obligatoriskt att lämna in en sådan

Läs mer

Office 365 - Skype för företag

Office 365 - Skype för företag Office 365 - Skype för företag Innehåll Logga in på Skype för företag... 2 Kontakter och grupper... 3 Interna kontakter... 3 Externa kontakter... 4 Hantera kontakter... 5 Skapa grupp... 6 Hantera grupper...

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Slutrapport AD-inloggning med SITHS-kort

Slutrapport AD-inloggning med SITHS-kort 1.10 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Säker roll och behörighetsidentifikation AD-inloggning med SITHS-kort Utfärdat

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

/mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 03 15 Vänersborg. Närvarande: Håkan Sundberg (ordf.), Carina Hansson, Charlotta

/mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 03 15 Vänersborg. Närvarande: Håkan Sundberg (ordf.), Carina Hansson, Charlotta /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2013 03 15 Vänersborg. Närvarande: Håkan Sundberg (ordf.), Carina Hansson, Charlotta Wilhelmsson, Maj Lätto-Karlsson, Anders Fischer, Gunnar Erlandsson, Ulrika

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT

Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT Information kring det gemensamma arbetet för Verksamhetsutveckling med stöd av IT 2013 09 04 Agenda Nationella initiativ Reviderad handlingsplan ambitionshöjning Möjlighet till ytterligare resursförstärkning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SKARABORG 20150521

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SKARABORG 20150521 SIDAN 1 AV 6 MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SKARABORG 20150521 Närvarande: Per-Olof Hermansson, Lotta Hjoberg, Lars Gotthardsson, Per Granat, Marianne Olsson, Ann-Lena Skatt, Eva Sundström,

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för PC

Lync 2013 utbildningsmaterial för PC Lync 2013 utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Lync 2013 för PC Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för ljud- och videoenheter

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner!

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vägen till en grönare spindel Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vetlanda kommun Ca 26 000 invånare Länets största kommun till ytan glesbygd Ca 1000 anställda inom vård- och omsorg

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Temagrupp Mitt i Livet Oktober 2014 Bakgrund till rapporten Temagrupp Mitt i Livet spänner över ett antal olika målgrupper vilka

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00

Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00 Minnesanteckningar från möte i Regionens hus, Tärnan, Uddevalla måndag 12 maj 2014 kl. 13.30 16.00 Närvarande: Frånvarande: Anders Fischer, avdelningschef, Uddevalla Bo Lundgren, socialchef, Uddevalla

Läs mer

Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust 2013-12-02

Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust 2013-12-02 1 (5) Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon 0522-69 7047 camilla.a.karlsson@uddevalla.se Minnesanteckningar Närsjukvårdsgruppen Uddevalla/Orust Närvarande Gunilla Dimsjö, enhetschef, Uddevalla

Läs mer

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg.

1 Val av justerare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Britt Arthursson, SRF Skaraborg. Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-10-26 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Närvarande: Thomas Krantz, SRF Göteborg Berit Jildenhed, FSDB Väst Ronny Blidberg

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Slutrapport Breddinförande av digitala trygghetslarm i Fyrbodal

Slutrapport Breddinförande av digitala trygghetslarm i Fyrbodal 1.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer: Slutrapport Breddinförande av digitala trygghetslarm i Fyrbodal Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 Anhörig/närståendestöd i Skaraborg ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård och sjukhus Bakgrund I samband med den nationella satsningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Omvårdnadsnämnden 2012-04-18 1(13) Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 4 Omvårdnadsnämndens protokoll... 5 Budgetprognos, mars... 6 Ansökan om Bostad med särskild

Läs mer

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra Kommunikationstorget Västra Götalands kommuners samverkansnät Kommunikationstorget är upphandlat för att Västra Götalands kommuner (VGK) skall kunna kommunicera via ett från Internet avgränsat och kvalitetssäkrat

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen

Ärende 1 Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte i arkitekturgruppen ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 20 NOVEMBER 0930-1500 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

KPP i Primärvård resultat av ett pilotprojekt

KPP i Primärvård resultat av ett pilotprojekt KPP i Primärvård resultat av ett pilotprojekt Bakgrund vikten av egna vikter En stor del av ersättningen i VGPv baseras på ACG Kostnadsvikter från Östergötland & Blekinge från 2006 Uppdrag och gränssnitt

Läs mer