Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering"

Transkript

1 Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)8 Godkänt av : Godk datum: Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering Förslag till beslut: SITIV beslutar följande: 1. De verksamheter som önskar starta vård och omsorgsplanering via videokonferens ska rekommenderas använda Lync. 2. Ge arbetsgruppen för distansmöte uppdrag att, vid SITIVs möte 25 september 2014, presentera en införandeplan för Lync som mötesform för samordnad vård och omsorgsplanering. Sammanfattning sker för patient som efter utskrivning från sjukhuset har behov av insatser från kommun och/eller primärvård. Den samordnade vård och omsorgsplaneringen har hittills i huvudsak skett som direkt eller telefonmöte. Införande av videomöte ger möjlighet till en alternativ mötesform. Beslut i SITIV om att undersöka förutsättningar för ett gemensamt tjänsteutnyttjande för videomöte fattades Ärendet fortlöpte i SITIV och resulterade i uppdragsbeskrivning om regional lösning för distansmöte för samordnad vård och omsorgsplanering som godkändes Två arbetsgrupper skapades, för verksamhet respektive teknik, som tog fram behov för videomöten vid vård och omsorgsplaneringar ur olika målgruppers perspektiv, skapade informationsmaterial och teknikkrav samt undersökte standarder för videomöten. Rapportering skedde till SITIV , då grupperna fick fortsatt uppdrag med inriktning att testa Lync som en kommunikationslösning. Rapport till SITIV visade att de tekniska förutsättningarna inte var tillräckligt testade för att kunna rekommendera Lync. SITIV fattade vid mötet beslut om att Katarina Amundsson ansvarar för att ha en rekommendation för användning av distansmötesteknik för samordnad vård och omsorgsplanering klar till SITIV mötet i juni Arbetsgrupperna slogs ihop och har varje vecka haft ett kort Lync möte för att driva arbetet framåt. Testprotokoll skapades och tester har genomförts mellan olika vårdgivare samt ett test med patientmedverkan. Ett flertal tekniska problem har uppmärksammats som lösts via Lync inställningar på datorn och givit underlag till information i manualer samt krav till VGR IT som tjänsteleverantören av Lync. Manualer har skapats och utrustningsbehov klarlagts via tester med olika utrustning. Arbetsgruppen för distansmöte har enats om att rekommendera SITIV att fatta ett inriktningsbeslut om Lync som en regional lösning för videomöte för samordnad vård och omsorgsplanering. Lync finns installerat på alla VGR datorer och även i ett flertal kommuner. Lync fungerar även utan att man behöver köpa in ett system, eftersom VGR kan via en länk bjuda in en mottagare som inte har Lync. Mottagaren kan enkelt ladda ner en webbapplikation och delta via Lync webbmöte som ger en säker krypterad kommunikation. Alternativt kan deltagandet ske via vanlig telefon, uppkopplad till Lyncmötet, vilket även ger närstående fler möjligheter till deltagande i mötet. Arbetsgruppens förslag till SITIV innehåller även att till nästa möte 25 september ha tagit fram en införandeplan som bl.a. beskriver pilotområde, tidplan, resursbehov, införandekostnader, manualer, informationsvägar och informationsinnehåll.

2 1,0 Utgåva (2)8 Framgångsfaktor för ett regionalt införande är information och förankring på ledningsnivå i verksamheterna och att varje enskild enhet vid uppstart får support på plats med hjälp för inställningar och uppkoppling. Det fungerande konceptet som pågår med vårdplaneringar via videokonferensanläggningar i olika områden i Västra Götaland fortsätter tills vidare. VGR har nyligen gjort en koppling så att Cisco och Lync kan kommunicera med varandra vilket medför ytterligare flexibilitet för sjukhusen som nu kan använda sina videokonferensanläggningar även för Lync. Närhälsan som inte deltagit i möten för samordnad vård och omsorgsplaneringar kommer fatta beslut om riktlinje för deltagande i videomöte. Primärvård drivs också av ett flertal privata aktörer som behöver delta i införandet av ny mötesform. I dokumentet benämns videomöte för samordnad vård och omsorgsplanering som vplmöte.

3 1,0 Utgåva (3)8 1 Bakgrund sker för patient som efter utskrivning från sjukhuset har behov av insatser från kommun och/eller primärvård. Den samordnade vård och omsorgsplaneringen kan ske som direktmöte, per telefon eller som videomöte. I Fyrbodal startades ett arbete 2011 med att göra vård och omsorgsplaneringar via video(vplmöte). Tester gjordes mellan NU sjukvården och tre kommuner. Primärvården deltog i planeringen men inte i genomförandet. Ett utvärderingsarbete med syfte att se hur patienterna uppfattade vplmöte gjordes via FoU Fyrbodal som visade att patienter var nöjda med mötesformen. Vid SITIVs möte informerades om arbetet i Fyrbodal och att VGR IT har en befintlig tjänst där videorum kan beställas. SITIV fattade vid mötet beslut om att varje part tar hem frågan och undersöker förutsättningar i att komma vidare i ett gemensamt tjänsteutnyttjande. Ärendet mynnade ut i att SITIV beslutade att uppdra till Katarina A att ta fram en uppdragsbeskrivning, i första hand för vårdplanering, för en funktion för distansmöten över huvudmannagränserna. Uppdragsbeskrivningen godkändes varefter uppdraget startade. 1.1 Rapporter i uppdraget Tidigare rapporter från arbetsgrupperna: Bilagor till SITIVs agenda : 1. Rapport om via distansmöte ur ett verksamhetsperspektiv ; Gisela Fridstedt, Lägesrapport teknikgruppen, Johan Rülcker, Bilaga till SITIVS agenda : 1. Rapport om via distansmöte med uppkoppling via Lync, Gisela Fridstedt, Pågående vård- och omsorgsplaneringar via videokonferens i Västra Götaland I Fyrbodal har NU sjukvårdens medicinklinik genomfört vplmöte sedan slutet av år I dagsläget använder sju medicinavdelningar på NÄL och två på Uddevalla sjukhus mötesformen och genomför ca 70 vplmöte i månaden. Utöver medicinkliniken används mötesformen även på avd. 14, palliativa avd., samt kirurgavdelningar. Antal deltagande kommuner har utökats från tre till att sju av 15 kommuner i Fyrbodal deltar i vplmöte. Två kommuner har anmält sitt intresse, men har inte den utrustning som krävs för den teknik lösning som används. Primärvården har hittills endast medverkat vid något enstaka vplmöte, men önskemål finns från alla parter om primärvårdens deltagande. Närstående väljer oftast att sitta med i kommunen för att slippa resor. Mötet blir kortare och effektivare tack vare en skapad checklista som ger en struktur. FoU arbetet visade att vplmötet tog cirka 30 min, medan ordinarie vårdplaneringsmöte tog ca 50 min. Detta innebär att patienten orkar medverka i hela mötet. Då vplmötet ersatt telefonplanering har ett effektivt möte ersatt upprepade telefonsamtal under flera dagar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset(SU) har startat med vplmöte via videokonferensanläggningar och har hittills genomfört 16 stycken med fyra medverkande stadsdelar. Primärvård har hittills inte deltagit men det finns en vårdcentral som önskar delta då någon patient listad på deras vårdcentral behöver en samordnad vård och omsorgsplanering.

4 1,0 Utgåva (4)8 Alingsås lasarett har fast videoutrustning och genomför vplmöte med Lerums kommun där biståndshandläggare, sjuksköterska och arbetsterapeut deltar. Primärvården har inte deltagit. Närstående deltar på plats på lasarettet. Tekniken har inte fungerat tillfredsställande, men har blivit bättre. 1.3 Övriga pågående och genomförda uppdrag i länet gällande videokonferenser Riktlinjer för distans (video)möte vid Samordnad plan vid utskrivning, Närhälsan Distansmöte vårdplaneringsmöte via video är ett sätt för Närhälsan att öka sin delaktighet för listad patient. Arbetssättet fokuserar på miljö, ekonomi och patientsäkerhet. En riktlinje för vårdplaneringsmöte i slutenvården via video för patient inom Närhälsan ska godkännas och gälla för samtliga vårdenheter inom Närhälsan. Projekt distansmöte med Lync, Skövde kommun, kommunernas ehälsoarbete Ett projekt där Lync användes från socialförvaltningen till HVB hem(hem för vård och boende) och jourhem/familjehem. I piloten genomfördes 24 möten, som sedan fortsatt. Skövde kommun bjöd in hemmen till Lync web möte. Två till tre parter deltog vid möten. Projektor användes då de var många i rummet. Den kamera som användes är samma som arbetsgruppen i VG upplevt som bäst i konferensrum vid test. Skövde har inte upplevt några tekniska problem utom när något hem haft en dålig uppkoppling. Under piloten åkte en tekniker till enheten dagen innan och var med när de testade att koppla upp med hemmet. Projekt skapa handbok för distansmöte, Trollhättans stad, kommunernas ehälsoarbete Projektet omfattade att utreda tekniker och verktyg som gör det möjligt att kommunicera oavsett plattformar. Förstudien inleddes under december 2013 och en handbok om distansmöten skapades. Trollhättan stad hoppas se en ökning av mötesformen distansmöten mellan kommunerna med hjälp utav utredningen som gjorts. Slutrapport Fyrbodals kommunalförbund, Distansmöte , finns publicerad på VästKoms hemsida, Överenskommelse om Resfria möten inom Smart Energi Resfria möten i VG är en överenskommelse där deltagande parter är Södra Älvsborgs sjukhus, 17l kommuner och två högskolor. Kungälvs kommun samordnar överenskommelsen genom miljö och energiplanerare Karolin Lindh. Syftet med överenskommelsen är att minska klimatpåverkan från transporter genom resfria möten och spara pengar inom organisationen genom att införa teknik för resfria möten. Samarbetet ska mynna ut i en gemensam lösning för hur olika system kan prata med varandra. En arbetsgrupp skapades som hade möten under Därefter ska deltagarna arbeta på var sitt håll. Information om sidor/smart Energi1/Overenskommelser/Resfria moten/ 2 Ärendets gång 2.1 Utredning i arbetsgrupper för verksamhet och teknik Efter SITIVs godkännande av Uppdragsbeskrivning om Framtagande av erbjudande om Regionala lösning för distansmöte , skapades två arbetsgrupper enligt uppdragsbeskrivning. En verksamhetsgrupp med sammankallande Gisela Fridstedt SU och teknikgrupp med sammankallande

5 1,0 Utgåva (5)8 Johan Rülcker, Göteborgs stad. Verksamhetsgruppen inventerade nuläget och tog fram patientinformation och checklistor för videomöte, liksom vilka behov patienter, närstående och vårdoch omsorgsverksamheterna har för att använda videokonferens som mötesform vid vårdplaneringar. Verksamhetsgruppen lämnade också över teknikkrav till teknikgruppen. Teknikgruppen utredde lämplig central telefonkatalog och tittade på standarder för videomöte för att senare kunna rekommendera lösningar som följer dessa standarder. En rapportering av gruppernas arbete gjordes i SITIV SITIV gav grupperna uppdrag att testa om Lync är ett hållbart alternativ eftersom det är breddinfört i VGR. Rapport från grupperna till SITIVs möte angav att det var för tidigt att rekommendera Lync då ytterligare utredning behövdes för att de tekniska förutsättningarna inte var testade tillräckligt. SITIV fattade vid mötet beslut om att Katarina Amundsson ansvarar för att till kommande möte, ha en rekommendation för användningen av distansmötesteknik för SVPL. 2.2 Arbete i gemensam arbetsgrupp En sammanslagning av arbetsgrupperna genomfördes efter SITIVs möte i april. Distansmötesgruppen har haft en kort avstämning via Lync varje vecka med GITS funktionsledare Katarina Amundsson som sammankallande Resultat Arbetsgruppen för distansmöte har enats om att rekommendera SITIV fatta inriktningsbeslut om Lync som en regional lösning för videomöte. Ställningstagandet är gjort baserat på att det är ett kostnadseffektivt och enkelt verktyg. Lync finns installerat på alla VGR datorer och även i ett flertal kommuner. Lync fungerar även utan att man behöver köpa in ett system, eftersom VGR kan, via en länk, bjuda in en mottagare som inte har Lync. Mottagaren kan enkelt ladda ner en webbapplikation och delta via Lync webbmöte som ger en säker krypterad kommunikation. Alternativt kan deltagandet ske via vanlig telefon, uppkopplad till Lyncmötet, vilket även ger närstående fler möjligheter till deltagande i mötet, vilket ger närstående fler möjligheter till deltagande i mötet. Lync webb är anpassat för de vanligast förekommande operativsystem/webbläsare. Kommunikationen är säker då den är krypterad. Tester Arbetsgruppen skapade först ett testprotokoll som innehåller teknik och utrustningsdelar samt upplevelser av mötet. Tester mellan verksamheter över huvudmannagränser har genomförts och protokollförts. Ett flertal mindre tester görs utan protokollföring t.ex. för att bekräfta att man löst ett problem med en inställning. Veckomöten i arbetsgruppen har varit ett test i sig då medlemmarna deltagit i Lync mötet med och utan video på dator, via Iphone och som gäster via telefon. Deltagandet har även skett från ett antal olika nätuppkopplingar på arbete, på resande fot eller från hemmet. Även en test då en patient medverkat har genomförts. Detta med positivt resultat. Ett flertal tekniska problem har uppmärksammats som lösts via Lync inställningar på datorn och givit underlag för nödvändig information i kommande manual samt krav till tjänsteleverantören av Lync för videmöte, VGR IT. Ett exempel är att alla kameror har visat sig kunna störas av frekvensen av ljusrör i rummet så bilden flimrar, men har avhjälpts med en inställning av frekvens i Lync. Både i Göteborgsområdet och Fyrbodal där vana finns av att vårdplanera via videokonferens finns beredskap att använda Lync för test med patientmedverkan när det blir aktuellt med vård och

6 1,0 Utgåva (6)8 omsorgsplanering med de vårdcentraler och stadsdelar/kommuner som också är intresserade av att testa Lync. Dialog har även förts med Skaraborg SVPL förvaltning som är intresserade av att börja testa Lync till hösten. Regionala manualer Arbetsgruppen för distansmöte har skapat ett antal manualer som det under arbetets gång visat sig finnas behov av. En del av manualerna kommer slås samman t.ex. information om deltagande till närstående där valmöjlighet för deltagande på mötet via telefon, video eller fysisk närvaro skrivs på samma blad som vilken utrustning/uppkoppling som behövs för att kunna delta via video och instruktion om hur de tar emot Lync web och deltar på mötet. Den centrala adresslistan/telefonkatalog som fanns med i uppdraget till teknikgruppen är i dagsläget inte aktuell när Lync rekommenderas, då istället e post adresser kan läggas in i Lync. Manual Målgrupp Patientinformationsbroschyr Patient, närstående Checklista för distansmöte SVPL Ordförande på möte biståndshandläggare primärvård Ordlista fackspråk Användare Lync inställningar Användare som har Lync Användarinstruktion bjuda in till Lync web I första läget sjukhus enheter Användarinstruktion Lync web Mottagare av inbjudan Mottagare av inbjudan 1. Verksamheter 2. Privatperson Tekniska förutsättningar, utrustning 1. verksamheter 2. privatpersoner Infomaterial till IT enheter (VGR) Kommuner Privata vårdgivare Adresslista, De som bjuder in till Lync web Teknik, utrustning En beskrivning av tekniska behov för Lync tjänst för samordnad vård och omsorgsplanering har lämnats till tjänsteansvarig för distansmöte på VGR IT som tagit den vidare för intern kravställan. Kommunernas IT samordnare i arbetsgruppen kallar till dialogmöte med VGRs Lync tekniker om innehållet i kravställan för att säkerställa att VGR kan leverera den Lync tjänst som samordnad vård och omsorgsplanering har behov av. Dialog behövs också mellan tekniker för att fastställa vilka inställningar som kan göras på servernivå för att undvika inställningar på varje enskild dator. Innehåll i kravställan till VGR IT enligt följande: VGR kommer vara värd för video och röstbaserade möten, både till mottagare med Lync och utan Lync installerat i sin organisation. För att VGR IT skall kunna garantera funktionalitet i tjänsten bör nedan vara belyst och hanterat. Garanti för att minst 5 deltagare, men helst upp till 10 ska kunna vara med på möten(eller be om spec över garanti för antal deltagare)

7 1,0 Utgåva (7)8 Specifikation över vilken utrustning (processor, internminne, headset kamera) och uppkopplingshastighet (Mbit) deltagarna på mötet skall ha för att Lync mötet ska fungera ska finnas med i tjänstebeskrivningen. Tjänsten skall garantera att INGA inspelningar av samtal kan göras i funktionen, vare sig video eller röst. Tjänsten skall övervakas och mätas utifrån tillgänglighet, användande och kapacitet och rapporteras till xxx månadsvis Då Cisco Lync kopplingen nyss är installerad på sjukhusen behöver test göras för att kontrollera funktionen och säkerheten så det är säkerställt att kommunikationen fungerar för vplmöte. Tester har gjorts med ett flertal olika kameror. Den som utmärkt sig att fungera bäst både vad gäller ljud och bild i konferensrum och lämpar sig bäst för fast installation är Logitech ConferenceCam CC3000e som kostar ca kr och fungerar både som kamera/mikrofon/högtalare. En kamera också med inbyggt ljud som är lättare att flytta men inte tar inte in lika många personer i bild är Logitech BCC950 ConferenceCam som kostar ca 2000 kr. I mötesrum med flera deltagare behövs också en TV skärm eller projektor När mötesdeltagare deltar via dator är enda investeringen en kamera för ca 700 kr om det inte finns inbyggd kamera i datorn. För ljud går det bra använda mikrofon/högtalare i datorn. Rutin Vid test har framkommit behov av extra dator på sjukhuset för att hantera journal. Journal kan inte visas på skärmen då det blir rörigt för patienten och av sekretesskäl mellan Hälso och sjukvård och socialtjänst. Sjukhusen har olika rutiner vid planeringsmötet, då till exempel SU har med utdrag ur journal i pappersform och inte har behovet av extra dator. Ett alternativ är att använda en dator men ha funktionen delad skärm. Troligen får lösningar skapas beroende på arbetssätt i verksamheterna. Om sjukhusen använder konferensanläggningar och skapar arbetsplatser med dedikerade Lync datorer för vplmöte försvinner problemet då sjuksköterskan kan ha en bärbar dator med sig för att hantera journalarbetet. Verksamhetsgruppen uppdaterar sina behov för vplmöte inriktat på Lync. Arbetssätt behöver inventeras. Det finns till exempel dialog om behov av att enheten har funktionskonto för videoplaneringar istället för att logga in som person. Detta för att inte få ett avbrott om någon deltagare inte kan delta och andra personer inte når kallelsen. Arbetsgruppen poängterar att videomöte endast är en ny mötesform och gemensamma rutiner för vård och omsorgsplanering ska följas. Rutiner hanteras i befintliga förvaltningen för vård och omsorgsplanering, styrgrupp SVPL, SAMSA och lokala SVPL förvaltningar. 3 Förslag fortsatt hantering av uppdraget Arbetsgruppen föreslår SITIV att fatta inriktningsbeslut om att använda Lync som en regional lösning för videomöte för samordnad vård och omsorgsplanering. Arbetsgruppen skapar till SITIVs nästa möte 25 september en införandeplan som innehåller: pilotområde tidplan resursbehov beräknad införandekostnad utrustningsbehov färdigställande av manualer plan för information till förvaltningsledningar i verksamheterna

8 1,0 Utgåva (8)8 plan för information på hemsidor och information till vårdsamverkansgrupperingarna, regionala och lokala SVPL förvaltningar Arbetsgruppen ser ett stort behov av information och förankring på ledningsnivå i verksamheterna inför ett genomförande. Det finns ett visst motstånd i delar av verksamheterna och rädsla för tekniken. Behov finns av att Lync tekniker eller motsvarande kan besöka varje enhet för att gå igenom utrustning och inställningar då flera inställningar måste göras på varje enskild dator och inte på servernivå, samt att inställningarna varierar beroende på vilken utrustning som används. Det räcker inte att arbetsgruppen skapar manualer över inställningar för att verksamheterna ska klara uppstart av Lync själva. En framgångsfaktor i användandet av Lync kommer att vara att en Lync tekniker är med på plats i verksamheten vid de första uppkopplingarna mot andra enheter för att se att tekniken fungerar. Dessa insatser behöver inte ta lång tid då man kan komma överens om att göra ett test för uppkoppling dagen innan själva vpl mötet. Det gör att deltagarna kan känna trygghet med mötesformen. Under tiden själva vpl mötet pågår räcker det att Lync tekniker finns tillgänglig per telefon. För leverans av Lync för vplmöte kommer dialog mellan VGR Lynctekniker och IT representanter i arbetsgruppen fortgå tills kraven är uppfyllda. De manualer som inte är klara handlar om inställningar och utrustning, vilka inte kan färdigställas innan arbetsgruppen fått svar på kravställan till VGR IT och vet förutsättningarna för tjänsten. Arbetsgruppen ska ta fram förslag på omfattning för pilot i införandeplanen. Pilot kan ske på flera mindre områden spridda i länet eller i ett vårdsamverkansområde. Ett breddinförandet kan genomföras i ett vårdsamverkansområde i taget. Primärvården ska ingå som en självklar part från start och planering och information måste även omfatta de privata vårdgivarna främst vårdcentraler och rehab enheter. Privata vårdgivare i kommunerna kommer troligen inte medverka enskilt från kommunen, då det oftast är en biståndshandläggare med på samordnade vård och omsorgsplaneringar. Dessa enheter får dock inte glömmas bort då det kan finnas planeringar i Hälso och sjukvård där sociala omsorgen inte är deltagande part och det ev. kan finnas privat anställda sjuksköterskor som ska delta. De videomötesplaneringar som pågår via videokonferensanläggningar fortsätter tills vidare i samma form som tidigare, då det är ett fungerande koncept. För deltagande med nya enheter rekommenderas att använda Lync. VGR har nyligen gjort en koppling så Cisco och Lync kan kommunicera med varandra. Det medför en ytterligare flexibilitet för sjukhusen som nu kan använda Lync såväl via sina videokonferensanläggningar som via enskilda datorer för att ha kontakt med kommun och primärvård.

Regional information Införande av videomöte via Lync

Regional information Införande av videomöte via Lync Regional information Införande av videomöte via Lync Alternativ mötesform vid samordnad vård- och omsorgsplanering Bakgrund till uppdraget Beslutsfattare: Styrgrupp IT i Väst, (SITIV) Utdrag ur anteckningar

Läs mer

Införande av videomöte som erbjudande om alternativ mötesform för samordnad vård och omsorgsplanering vid utskrivning från sjukhus

Införande av videomöte som erbjudande om alternativ mötesform för samordnad vård och omsorgsplanering vid utskrivning från sjukhus 1.0 Utgåva (1)1 Missiv K Amundsson 2014 09 17 Införande av videomöte som erbjudande om alternativ mötesform för samordnad vård och omsorgsplanering vid utskrivning från sjukhus Arbetsgruppen för distansmöte

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync 1 GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION 49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync Sammanställning från

Läs mer

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten ur ett verksamhetsperspektiv

Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten ur ett verksamhetsperspektiv GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten ur ett verksamhetsperspektiv Rapport sammanställd

Läs mer

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Egna anteckningar Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Kontakt Sjukhus Telefonnummer Kommun Telefonnummer Primärvården Telefonnummer Tid för

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Lyncmöte 5 Ansluta

Läs mer

Projektplan. Ersätta fax av epikriser med NPÖ. Projektplanen godkänns: Namnförtydligande Koncernkontoret. Namnförtydligande Fyrbodals Kommunalförbund

Projektplan. Ersätta fax av epikriser med NPÖ. Projektplanen godkänns: Namnförtydligande Koncernkontoret. Namnförtydligande Fyrbodals Kommunalförbund Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 0.4 Utkast 1 (11) Projektplan Utfärdat av: Utf. datum: Godkänt av: Godk. datum: S Torstensson/G Augustsson 2016-12-16

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Inställningar i Microsoft Lync 5 Inställningar

Läs mer

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering

Upphandling av It stöd för samordnad vård- och omsorgplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)5 Godkänt av : Godk datum: Styrgrupp SVPL 2014-04-02 Upphandling av It stöd för samordnad vård-

Läs mer

KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING KALLA TILL DISTANSMÖTE VIA MICROSOFT LYNC, KLIENT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet Inför mötet, inloggning på dator 4 5 Inställningar i Microsoft Lync

Läs mer

DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM INTE HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM INTE HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM INTE HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Skype-möte 5 Inställningar

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov.

OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. OFVI Förenklad process i KLARA SVPL för patienter med oförändrat vård-och omsorgsbehov. Funktionen finns sedan april 2011 Används endast inom LGS som Pilotprojekt - Kallelse skickas med förslag att använda

Läs mer

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Egna anteckningar Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Kontakt Sjukhus Telefonnummer Kommun Telefonnummer Tid för mötet Primärvården Telefonnummer

Läs mer

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Egna anteckningar Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Kontakt Sjukhus Telefonnummer Kommun Telefonnummer Tid för mötet Primärvården Telefonnummer

Läs mer

Mötesanteckningar ALVG, tisdag 131119 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Hållö

Mötesanteckningar ALVG, tisdag 131119 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Hållö Mötesanteckningar ALVG, tisdag 131119 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Hållö Närvarande: Karl Fors (VästKom) Christina Wisser (GR) Eva Hansson (Göteborg Stad) Pär Levander (VästKom) Christian Bonfré

Läs mer

DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING DELTA I VIDEOMÖTE FÖR DEJ SOM HAR SKYPE FÖR FÖRETAG INSTALLERAD SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Inställningar i Skype, ljud 5 Inställningar videokamera

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Rutin. för distansmöte via video vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Rutin. för distansmöte via video vid samordnad vård- och omsorgsplanering Dokumenttyp Rutin Dokumentägare Övergripande dokument Informationssäkerhetspolicy Kontaktperson Gisela Fridstedt Version 1.1 Dnr Beslutad av Styrgrupp SVPL Giltig från 2015-09-08 Ersätter Version 1.0 Rutin

Läs mer

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR. i MICROSOFT LYNC INFÖR VIDEOMÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR. i MICROSOFT LYNC INFÖR VIDEOMÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING i MICROSOFT LYNC INFÖR VIDEOMÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Förberedelser 3 Inställningar i Microsoft Lync 5 Inställningar kamera av Hertz 6 Mötesinställningar Outlook klient 7

Läs mer

Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04. Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00

Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04. Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00 2014-06-11 Superanvändarträff Minnesanteckningar 2014-06-04 Vänerparken, FoUU enheten, lokal Älvsborg 13:30 16:00 Närvarande: Gunilla Augustsson, Niclas Lundström, Johanna Karlsson, Mervi Qvarnström, Åsa

Läs mer

Förvaltningsplan för KLARA SVPL IT stöd för samordnad vård-och omsorgsplanering År 2016

Förvaltningsplan för KLARA SVPL IT stöd för samordnad vård-och omsorgsplanering År 2016 (1)12 Förvaltningsplan för KLARA SVPL IT stöd för samordnad vård-och omsorgsplanering År 2016 (2)12 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSPLAN FÖR RESP. SYSTEMFÖRVALTNING... 1 ÅR 2016... 1 1 INLEDNING... 3

Läs mer

GR FH-nätverket. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR FH-nätverket.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård GR 2017-09-08 FH-nätverket Överenskommelsen....ska

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Mötesanteckningar. Styrgrupp IT i Väst - SITIV

Mötesanteckningar. Styrgrupp IT i Väst - SITIV Styrgrupp IT i Väst - SITIV Närvarande: Per-Olof Hermansson Joakim Svärdström Helena Söderbäck Thomas Jungbeck Karl Fors Ragnar Lindblad, 7 à 10 Patrik Mattsson Thomas Wallén Katarina Amundsson Frånvarande:

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

2014-05-16. 191 vårdplatser 1329 vårdplaneringar 2013 Medelålder ca 85 år

2014-05-16. 191 vårdplatser 1329 vårdplaneringar 2013 Medelålder ca 85 år -5- Verksamhetsområde Medicin/Geriatrik/Akutmottagning, SDF Västra Hisingen, Närhälsan Torslanda vårdcentral 9 vårdplatser 9 vårdplaneringar Medelålder ca 5 år -5- Testa om det är praktiskt möjligt att

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Samordnad digital vårdplanering

Samordnad digital vårdplanering Samordnad digital vårdplanering Kommun, vårdcentral och sjukhus i Eksjö Erfarenheter från vårdplanering via video och med nya arbetssätt. Fredrik Sargren, e-hälsostrateg Vad är samordnad vårdplanering

Läs mer

ANTECKNINGAR. Styrgrupp IT i Väst - SITIV

ANTECKNINGAR. Styrgrupp IT i Väst - SITIV Styrgrupp IT i Väst - SITIV Närvarande: Helena Söderbäck Thomas Jungbeck Ante Baric, ersättare för Sven Höper Anneli Snobl, ersättare för Annika Wennerblom Karl Fors Katarina Amundsson Ragnar Lindblad

Läs mer

Välkommen! IT-chefsnätverk Verksamhetsutveckling med stöd av IT. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Välkommen! IT-chefsnätverk Verksamhetsutveckling med stöd av IT.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Välkommen! IT-chefsnätverk 2014-02-19 Verksamhetsutveckling med stöd av IT E-Hälsadag SKL Projekt 2013 Information från dagen! Fortsättning 2014 SKL Strukturella förutsättningar Etablera Styrelse Regionala

Läs mer

Uppföljning vård på distans och mobila lösningar

Uppföljning vård på distans och mobila lösningar 1(6) Uppföljning vård på distans och mobila lösningar Inledning Detta dokument är en kortfattad sammanställning av de utvecklingsaktiviteter som pågår eller genomförts det senaste året inom området för

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL

16 vpl Specialiserade palliativa vårdplatser Vanligaste diagnoser: cancer, neurologiska sjukdomar, hjärtsvikt, KOL enheter i VGR och år 2015 Uppdaterad 150922 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo - avdelning 604 Kompetenscentrum / Utvecklingsenheten för palliativ vård SU/Högsbo ASIH-team Område Väster Område Öster

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området 2011 Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS 2011-03-21 Gäller from1april 2011 2 2011-07-07 A. Allmänt 1. Inkomna meddelanden (Inkorgen) ska

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Malin Camper Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR

Malin Camper Kunskapscentrum för psykisk hälsa i VGR Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk 2016 10 11 Malin Camper Kunskapscentrum

Läs mer

Slutrapport Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering

Slutrapport Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering 1.00 Utgåva (1)9 Dokumentbeskrivning: Slutrapport Upprätta kravspecifikation Digital signering Godkänt för leverans av: Anmält till och datum Arbetsgruppen via mail juni 2016 SSVIT 2016-09-07 Slutrapport

Läs mer

MVT. Kistamässan

MVT. Kistamässan MVT Kistamässan 170124 RemoAge Projektperiod 150501-180430 Northern Periphery and Arctic Programme (NPA)- Programme Area Norrbotten Kiruna sjukhus 1 hälsocentral + 1 privat 1 kommun Gällivare sjukhus 3

Läs mer

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Berith Kjellén, Eva-Karin Elkjaer, Roger Svensson, Ann-Charlotte

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Arbets- och fysioterapeuter i kommun o

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Arbets- och fysioterapeuter i kommun o Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Arbets- och fysioterapeuter i kommun o slutenvård Smida vårdkedjan för de mest sköra äldre Arbetsterapeuter,

Läs mer

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 1A Grunderna i vårdgarantin - Vårdgarantins tidsangivelser Svar: Att korta köerna och ge patienterna vård i rätt tid. Syftet är också att öka patientsäkerheten

Läs mer

Slutrapport Trygg Hemma med digital teknik går det att samordna?

Slutrapport Trygg Hemma med digital teknik går det att samordna? 0.03 Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Slutrapport 1401-13 Dokumentbeskrivning: Slutrapport etjänster Trygg Hemma med digital teknik -går det att samordna? Skaraborgskommuner Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Ärende 1 Uppstart: genomgång av senaste anteckningar, sammanfattning av vårens arbete och en blick in i höstens arbete

Ärende 1 Uppstart: genomgång av senaste anteckningar, sammanfattning av vårens arbete och en blick in i höstens arbete ARIKTEKTLEDNINGS GRUPPEN 24 AUGUSTI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-05-16 Carina Fransson, Ida Wernered, Kent Storm, Malin Swärd, Marianne Thordén, Åsa Lind Lite fakta I Västra Götaland bor det cirka 1,6 miljoner

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Region Gotland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Region Gotland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Region Gotland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video

Läs mer

Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP

Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP Samordnad individuell plan enligt lag sedan 2010 Sedan 2010 står det i socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, att för personer som behöver

Läs mer

Presentationsrunda. Nya deltagare: Therese Mybäck ny chef för vpl-enheten Borås, Anna Lindh samordnare vårdplaneringsenheten Alingsås.

Presentationsrunda. Nya deltagare: Therese Mybäck ny chef för vpl-enheten Borås, Anna Lindh samordnare vårdplaneringsenheten Alingsås. DELREGIONAL ARBETSGRUPP SVPL SÖDRA ÄLVSBORG (DRAG) Minnesanteckningar Tid: Fredag 20 mars 2015 9.00-14.00 Plats: Olovsholmsgatan 32,. Lokal: Bredared Omfattning: P 53-62 Närvarande Kerstin Thomsen Alingsås

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen

Standardiserad utskrivningsprocess. - startar på akutmottagningen Standardiserad utskrivningsprocess - startar på akutmottagningen Landstinget i Värmland Befolkningsmängd Värmland 275 904 Tre akutsjukhus Karlstad, Arvika och Torsby 30 vårdcentraler i länet Standardiserad

Läs mer

Anteckningar från SSVIT

Anteckningar från SSVIT Anteckningar från SSVIT 2014-02-04 Tid: 09:15-12.30 Plats: Lokal 476, GR, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande: Peter Lönn Johan Fritz Lars Lindén Kjell Karlsson Thomas Jungbeck Joakim Svärdström Per-Olof

Läs mer

Internetbaserad kommunikation - videosamtal, telefonsamtal, chatt, delning av skrivbord och videomöte

Internetbaserad kommunikation - videosamtal, telefonsamtal, chatt, delning av skrivbord och videomöte Riktlinje Process: Hantera personuppgifter/informationssäkerhet Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2016-10-21 Faktaägare: Ann-Katrin Axelsson, Informationssäkerhetsstrateg Fastställd av: Jan Cserpes,

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper BIG PAD Rätta känslan som penna på papper Med bättre samarbetsmöjligheter för medarbetarna lyfter din verksamhet /This is Why du behöver Sharps BIG PAD för större mötesupplevelser. Inledning Du vill göra

Läs mer

Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa. Hösten Charlotta Wilhelmsson, processledare

Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa. Hösten Charlotta Wilhelmsson, processledare Uppföljning och inventering av behov - psykisk hälsa Hösten 2016 Enkäten skickades till kontaktpersonerna för kommunerna Västra Götaland den 10 oktober. Den 25 oktober, då underlaget sammanställdes, hade

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Förberedelser 3 Inställningar innan första mötet 4 Ljudinställningar 6 Kamerainställningar 7 Mötesinställningar

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 JANUARI 2011 SIDAN 1 AV 6 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Närvarande: Berit Lindell, Marie Winesh, Gunilla Augustsson, Maria Skön, Iris Lang, Gunilla Höglind, Lena Larsson, Inga-Lill Wikström, Gulli Lissledal,

Läs mer

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se

Rapportera mera. www.samverkanstorget.se 2014-04-15 Rapport Rapportera mera Avvikelsehantering i samverkan mellan kommun och region inom Göteborgsområdet Hösten 2013 2014-04-15 Sammanställt av: Andreas Ericson, Göteborgs stad Anita Nilsson, processledare,

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vården

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vården 2016-11-25 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vården Syftet och orsak Syftet med förslaget om en ny betalningsansvarslagen är att åstadkomma en god vård, där ledtider mellan sluten vård och vård

Läs mer

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten

Ärende 1 Genomgång av senaste anteckningar och möten ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 10 FEBRUARI 2011 SIDAN 1 AV 5 GÖTEBORG MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, IT-samordnare

Läs mer

GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK?

GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK? Datum: 2016-09-07 Beslutad av Strategisk styrgrupp verksamhetsutveckling med stöd av IT (SSVIT) Ärendetyp: Beställning av förstudie/förstudiedirektiv GEMENSAM FÖRVALTNING/DRIFT OCH UTFÖRARORGANISATION

Läs mer

Mötesanteckningar SITIV

Mötesanteckningar SITIV 1 (7) Plats: Gullbergsvass konferenscenter, Bergslagsgatan 2, Göteborg Representanter från Västra Götalandsregionen Patrik Mattsson, chef ehälsa, VGR, Ordförande Marie-Louise Gefvert, Primärvårdsdirektör,

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ.

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Bilaga 2 Webbaserad enkät fältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Observera att en del frågor beror av vad respondenten svarat i föregående frågor varför

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG ,

ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG , ANTECKNINGAR FRÅN ALVG-MÖTE, ONSDAG 160127, Lokal: Konferenslokal 4, Anders Perssonsgatan 8, Göteborg, Mötet startar 9.30. Fika från 09.00 Närvarande: Christian Bonfré Anders Siljeholm Ingemar Ros Maricel

Läs mer

Samverkansrutin för landsting och kommun

Samverkansrutin för landsting och kommun Omvårdnadsförvaltningen 2015-09-03 Samverkansrutin för landsting och kommun Samordnad Individuell Plan (SIP) Inledning Sedan 1 januari 2010 finns i 2 kap. 7 Socialtjänstlagen och i 3 f Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde

Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde Anteckningar möte Strategiska styrgruppen 2012-09-20 kl. 09.30-12.30 Lokal: Spegeln, i Portalen, Gothia Science Park, Kanikegränd 3, Skövde Närvarande: Thomas Jungbeck Dan Gustafsson Joakim Svärdström

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg

Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Närvarande: Lena Johansson(ordf.), Sven Bergelind, Karin Hallberg, Eva Källén, Inger

Läs mer

Ärende 1 Allmän information

Ärende 1 Allmän information ARIKTEKTLEDNINGSGRUP PEN 15 JUNI 2010 GÖTEBORG SIDAN 1 AV 1 MINNESANTECKNINGAR Närvarande: Ordf. Joakim Svärdström, länssamordnare Västkom Karl Andersson, IT-samordnare Fyrbodal Jonas Blixt, VästKom Roy

Läs mer

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultaten för indikatorerna

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultaten för indikatorerna Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland Resultaten för indikatorerna Resultaten för indikatorerna I detta bildspel redovisas resultaten för indikatorerna i handlingsplanen Det goda livet

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014

Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus. Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Snabb uppföljning efter utskrivning från sjukhus Uppföljande samtal inom 48 72 timmar efter utskrivning från medicinavdelning 4 SkaS Lidköping, 2014 Innehåll: Bakgrund Arbetsgrupp Beskrivning av arbetsmetod

Läs mer

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-05-10 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Primärvård, Hälsa och habilitering Fastställt

Läs mer

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster 1.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster i Göteborgs stad Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen.

Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen. Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen. Bakgrund I maj 2014 påbörjades en utvärdering av ledningsstrukturen för samverkan mellan

Läs mer

Minnesanteckningar Förvaltarträff KLARA SVPL 2016 03 09 Vänerparken, FoU-enheten, Lokal Glöden

Minnesanteckningar Förvaltarträff KLARA SVPL 2016 03 09 Vänerparken, FoU-enheten, Lokal Glöden Minnesanteckningar Förvaltarträff KLARA SVPL 2016 03 09 Vänerparken, FoU-enheten, Lokal Glöden Närvarande: Maria Fredriksson, Carina Johansson, Lena Larsson, Ulla-Britt Broberg, Karin Gustafsson, Maria

Läs mer

Så här samverkar vi kring målgruppen i Västra Götaland Malin Camper Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR

Så här samverkar vi kring målgruppen i Västra Götaland Malin Camper Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR Så här samverkar vi kring målgruppen i Västra Götaland 2017-10-12 Malin Camper Enhet Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VGR 5 områden för samverkan på länsnivå Hälso- och sjukvårdsavtal samt Överenskommelse

Läs mer

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering.

Arbeta fram kravspecifikation för integrerat system för digital signering. Dokument nr : Version: Status: Sida: Beslutad av gruppen 2015-12-17 1.00 Utgåva (1)5 Dokumentbeskrivning: Uppdragsbeskrivning Digitala signeringslistor att upprätta en kravspecifikation Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48%

Övertagande av hemsjukvård Skellefteå Svar: 170/351=48% Övertagande av hemsjukvård Skellefteå : 170/351=48% 1. Bakgrundsinformation Besvarad av: 170 (97%) Ej besvarad av: 5 (3%) Ange inom vilket yrke du arbetar 1 Biståndshandläggare 20 (12%) 2 Hemtjänstchef

Läs mer

Projektparaden. Välkomna

Projektparaden. Välkomna Projektparaden Välkomna IT-Coach Elin Axelsson SeniorCenter Målaregatan 22 531 30 Lidköping 0510-77 12 16 elin.axelsson@lidkoping Lidköpings Kommun Skaragatan 8 531 88 Lidköping 0510-77 00 00 Trygg Hemma

Läs mer