Till näst/kommande föreläsningar via videokonferens kan det ev. bli aktuellt att byta ut några studior för att få en viss cirkulation av ansvaret.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till näst/kommande föreläsningar via videokonferens kan det ev. bli aktuellt att byta ut några studior för att få en viss cirkulation av ansvaret."

Transkript

1 Biblioteken och det livslånga lärandet / ny pedagogisk roll för bibliotekspersonal Föreläsning via videokonferens/telebild Fredagen den 9 december 2005, kl till studior i Alvesta, Växjö, Ronneby, Sölvesborg, Kalmar och Västervik av Eva-Maria Flöög, universitetsadjunkt, Högskolan i Borås, Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/bibliotekshögskolan Nedan följer följande information: Allmän information sid. 1 Program för föreläsningen sid. 2 Litteraturtips sid. 3 Information om projektet Lärsamverkan sid. 3 Information om seminarieserien sid. 3-4 Information om Eva-Maria Flöög sid. 4 Anmälningsblankett, information om studioadresser sid. 5-6 OBS! Allmän information Föreläsningen sker som inledning till en seminarieserie via projektet Lärsamverkan. Ingen deltagaravgift! (så när som på ev. kostnad för fika till värdbibliotek/videokonferensstudio). Olika kompetensutvecklingsinsatser inom Lärsamverkan finansieras än så länge helt eller delvis av projektbidrag. Men bidragen är ju inte obegränsade. Avgift för fika är visserligen låg per deltagare men sammantaget och för flera seminarier kan det bli kostnader, som vi hellre vill lägga på annat inom projektmedlen. Det finns all anledning att anta att bidragsgivarna till projektet har samma uppfattning. En självklar förhoppning är att aktiviteter inom Lärsamverkan blir givande och stimulerande och att biblioteken engagerar sig för att uppfylla målsättningen för projektet beträffande förbättring av medie- och informationsförsörjningen till studerande i våra län. Mer information om projektet längre ner. Vi hoppas på bra deltagande i denna första föreläsning via videokonferens. Den ger ju ett utmärkt tillfälle att träffa kolleger, diskutera på plats och via telebild och dra upp riktlinjer för fortsatt policyarbete. Vi kommer också att dokumentera/banda föreläsningen för utsändning i efterhand via streaming video. Information hur man får dokumentation lämnas senare, bl.a. i samband med videokonferensen. OBS! Anmälningsblankett samt information om studioadresser m.m., se nedan sid Utsändning av föreläsningen sker från studio på Högskolan i Borås till 6 studior i vår Lärsamverkansregion. Personal från övriga bibliotek kan åka till någon av dessa studior, se Anmälning nedan. Vi har bedömt att det är ett lämpligt antal mottagarstudior av såväl ekonomiska som tekniska/praktiska skäl. Föreläsningen är ju interaktiv med möjlighet till dialog/diskussion. Till näst/kommande föreläsningar via videokonferens kan det ev. bli aktuellt att byta ut några studior för att få en viss cirkulation av ansvaret. 1

2 Program för föreläsningen 9 december, Samling, koppling till utsändningsbrygga av studiorna Föreläsning av Eva-Maria Flöög, del Diskussion Kaffepaus Livslångt lärande vad kan innefattas i detta begrepp? Bibliotekens betydelse, olika bibliotekstypers sätt att fungera och roll i förhållande till studerande Olika typer av pedagogik som tillämpas inom vuxenutbildning och hur de påverkar biblioteksanvändning, Identifiering av problem från ett biblioteksperspektiv: vem har ansvar för de studerandes lärande och vad behöver de hjälp med Hur har biblioteksverksamheten förändrats de senast ca 10 åren? Vad beror förändringen på? Upplever ni att högskolebibliotek och folkbibliotek fungerar på olika sätt och vilken/vilka är de viktigaste skillnaderna? Föreläsning av Eva-Maria Flöög, del Diskussion Vilken kompetensutveckling anser sig bibliotekspersonal behöva? Vilka metoder kan tillämpas för att stödja vuxnas lärande: beståndsutveckling, hit hör frågan om inköp av kurslitteratur t ex referenssamtal, användarundervisning, omvärldskontakter. Problem med metoderna. Hur ser samarbetet mellan olika bibliotekstyper ut? Finns det problem i samarbetet? Hur ser samarbetet med utbildningsanordnare och andra kommunala funktioner ut? Problem? Behöver biblioteken förändra sitt arbetssätt? Varför? Hur? Vad är det att förändras? Avslutande kommentarer Vilka slutsatser kan vi dra, vad behöver göras och vilka behov av kompetensutveckling finns? Hur kan ett förändringsarbete drivas vidare? 2

3 Litteraturtips: Alexandersson, Mikael & Limberg, Louise (2004). Textflytt och sökslump: Informationssökning via skolbibliotek. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 120 s. Även tillgänglig via [ ] Eliasson, Anette, Flöög, Eva-Maria, Gärdén, Cecilia & Persson, Christina (2005) Organisation, profession och metoder - teori och praktik i sex utvecklingsprojekt, Delrapport 2, Januari 2005, [URL ] Thorsteinsdottir, Gudrun (2005). The information seeking behaviour of distance students. Borås: Valfrid. Tänk om -! : Pedagogiska metoder i biblioteket (2005). Stockholm, Svensk biblioteksförening. 78 s. Ullström, Margareta (2005). Samtal på bibliotek : Om samtalet som arbetsmetod i biblioteksarbetet. Lund: BTJ. Information om projektet Lärsamverkan Lärsamverkan är ett samarbete mellan bibliotek i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län med representanter från folkbibliotek, universitets/högskolebibliotek, region/länsbibliotek, gymnasiebibliotek och sjukhusbibliotek. Avsikten är att utveckla samverkansinsatser kring bl.a. media, professionella tjänster och kompetensutveckling, inte minst med tanke på studerandes, inklusive distansstuderandes, behov av service och handledning. Projektbidrag för i första hand 2005/2006 har lämnats av Kulturrådet, Högskolan i Kalmar, Blekinge Tekniska Högskola, Växjö universitet, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län samt Länsutveckling Kronoberg (Landstinget Kronoberg). Vi väntar på besked från BIBSAM. I projektet finns arbetsgrupper med representanter från olika bibliotek samt en styrgrupp. Styrgruppen har antagit övergripande Mål och åtgärder för projektet. För mer information, se bl.a. under hemsida för Länsbibliotek Sydost. (även ) Information om seminarieserien Insatser för kompetensutveckling inom Lärsamverkan sker genom kurser, konferenser, samrådsmöten, seminarier. En viktig del av kompetensutvecklingsprogrammet är seminarieserien om ny pedagogisk roll för bibliotekspersonal. Föreläsningar via videokonferens/telebild varvas med arbete lokalt där bibliotekspersonal överlägger kring reflektioner och frågeställningar som aktualiserats vid föreläsningarna. Förhoppningsvis ska serien resultera i att biblioteken arbetar fram policydokument om det pedagogiska förhållningssättet. 3

4 Modell för seminarieserie om bibliotekspersonalens pedagogiska roll F G F G L L L F= Föreläsning om den nya rollen för bibliotekspersonal och det flexibla lärandet. Lokalt: Arbete på det lokala biblioteket med bibliotekspersonal. I processen bör också de förtroendevalda integreras. G= Gemensam redovisning hur man jobbar och vad man har kommit fram till. Föreläsning och gemensam redovisning kan exempelvis ske genom distansstudio. Ett policydokument om det pedagogiska förhållningssättet bör arbetas fram på biblioteken. Kan vara olika från bibliotek till bibliotek. Engagemanget viktigare än likformighet Serien inleds med ovan presenterade föreläsning av Eva-Maria Flöög. Nästa föreläsning i serien planeras till början av 2006 med Ola Pilerot, Högskolan i Skövde. Prel. blir temat informationskompetensens innebörd och samverkan mellan olika bibliotekstyper. Information om Eva-Maria Flöög Eva-Maria är bl.a. kursansvarig för "Bibliotekspedagogik, 10 poäng halvfart distans ht 2005". Hon ingår också i forskargrupp som har fått uppdrag av Statens Kulturråd att följa sex utvecklingsprojekts arbete med folkbibliotek och vuxnas lärande. I huvudsak har tre teoretiska angreppssätt bedömts som särskilt intressanta: ett organisatoriskt, ett professionsinriktat och ett inriktat på pedagogiska arbetsmetoder i bibliotek. 4

5 Anmälningsblankett se även nästa sida! Biblioteken och det livslånga lärandet/ny pedagogisk roll för bibliotekspersonal Föreläsning via videokonferens/telebild Fredagen den 9 december 2005, kl Anmälan om deltagande sker till Ulf Redmo via post, fax eller e-post Ulf Redmo, Länsbibliotek Sydost, Soft Center, Ronneby Fax E-post se även nästa sida! Jag önskar få in anmälan senast 30 november, Det går att anmäla sig enskilt till föreläsningen, men jag föredrar gruppanmälan från resp. bibliotek, även värdbiblioteken för videokonferensen. Ni kommer att få bekräftelse på er anmälan och på vilken studio som ni ska delta. Självfallet tar vi hänsyn till era önskemål därvidlag om möjligt. Vid ev. problem tar jag särskild kontakt med deltagaranmälaren. Jag behöver få kännedom om hur många som ska delta på varje enskild konferensstudio, om där blir ont eller gott om platser. Dessutom behöver värdbiblioteken få kännedom om hur många som ska ha fika. Vi förutsätter att alla deltagare vill ha fika, såvida ni inte lämnar särskilt meddelande om att några inte vill ha under Övriga meddelanden/önskemål. Deltagande i videokonferensföreläsningen är avgiftsfritt! Men kostnad för fika betalas av deltagarna till resp. värdbibliotek. Hur stor denna summa/deltagare blir kan variera mellan värdbiblioteken. På Infocenter kommer vi att ta ut en avgift på 30 kr/deltagare för kaffe/te och ostfralla. Konferensstudior för mottagande av föreläsningen: A/ Allbo Lärcenter, G-salen, Fabriksgatan 13, Alvesta Kontaktperson: Lars-Göran Liliegren (Alvesta bibliotek) B/ Växjö stadsbibliotek, lokal Galaxen, Västra Esplanaden 7, Växjö Kontaktperson: Elisabet Bernander C/ Infocenter/högskolebiblioteket, IT-verkstaden, Biblioteket, Etapp VII Soft Center, Fridhemsvägen 8, Ronneby Kontaktperson (även övergripande ) : Ulf Redmo (Länsbibliotek Sydost) D/ Sölvesborgs Bibliotek/Lärcentrum, Studiesal, Rundgatan 4, Sölvesborg Kontaktperson: Caroline Ahrgren E/ Högskolan i Kalmar, Stora studion, Nygatan 18 A Kalmar Kontaktperson: Göran Almar F/ Västervik HögskoleCentrum, lokal Sladö, Östersjövägen 8 (Futurum), Västervik Kontaktperson: Gunvor Alnervik (Västerviks kommunbibliotek) För ifyllande av anmälningsuppgifter se nästa sida. 5

6 Anmälningsblankett (för information om studior m.m. se även föregående sida!) Biblioteken och det livslånga lärandet/ny pedagogisk roll för bibliotekspersonal Föreläsning via videokonferens/telebild Fredagen den 9 december 2005, kl Vi anmäler deltagande i föreläsningen: Bibliotek/namn: Adress: Antal deltagare: Namn på deltagare: Ej nödvändig uppgift vid gruppanmälan. Deltagarlista för ifyllnad av namnuppgifter delas ut på plats i samband med föreläsningen. Önskemål om deltagande i studio: för bostavsbenämning av studio - se föregående sida! förstaval ev. andraval Övriga meddelanden/önskemål: Denna anmälan är insänd av: (Namn, tfn, e-post) Anmälan om deltagande sker till Ulf Redmo via post, fax eller e-post Ulf Redmo, Länsbibliotek Sydost, Soft Center, Ronneby Fax E-post Jag önskar få in anmälan senast 30 november, Välkomna med er anmälan! För styrgruppen/lärsamverkan Ulf Redmo, projektledare 6

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Tio år med vuxnas lärande

Tio år med vuxnas lärande Tio år med vuxnas lärande - en kunskapsöversikt med fokus på folkbibliotek och vuxnas lärande a Gärdén Cecilia Gärdén Cecilia Gärdén Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan,

Läs mer

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 1 Ge exempel på användarundervisning: Har haft några informationstillfällen men ej nått

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna

Lätt att hitta lätt att låna Lätt att hitta lätt att låna Ny modell för bibliotekens nationella mediesamarbete en utredning av bibliotekens fjärrlån Annette Johansson AnnJo Konsulteri Nils G Storhagen New Logistics Institute AB KB:s

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

På säker grund EN DELFIUNDERSÖKNING OM VILKEN BIBLIOTEKSFORSKNING SOM BEHÖVS

På säker grund EN DELFIUNDERSÖKNING OM VILKEN BIBLIOTEKSFORSKNING SOM BEHÖVS På säker grund EN DELFIUNDERSÖKNING OM VILKEN BIBLIOTEKSFORSKNING SOM BEHÖVS Innehåll 4 Förord 6 Inledning 7 Översikt över projektet 7 Tidsram 8 Den svenska bibliotekariekårens engagemang 9 Experternas

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Vi arbetar i medborgarnas tjänst

Vi arbetar i medborgarnas tjänst Vi arbetar i medborgarnas tjänst En kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument Åsa Söderlind Gullvor Elf Vi arbetar i medborgarnas tjänst En kartläggning av mediestrategiskt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

Telebild/Videokonferens på Karlstads universitet

Telebild/Videokonferens på Karlstads universitet Telebild/Videokonferens på Karlstads universitet s. 2 Vad är telebild? s. 3 Råd till föreläsaren på Kau s. 5 Råd till deltagaren på lärcentrum s. 6 Support under sändning s. 7 Strömmande video s. 8 Kostnader

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

2007-06-25. Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk

2007-06-25. Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk 2007-06-25 Till Dig som är ny medlem i något av våra e-mötesnätverk Välkommen som nybliven e-mötesdeltagare inom projektet Flexibel vägledning! Här får Du ett välkomstbrev späckat med information i syfte

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ,

9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ, 9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ, Minnesanteckningar förda av Karin Zetterberg, karin.zetterberg@eskilstuna.se Lars Johansson, Region Sydost, hälsade välkommen, informerade om konferensen

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare MBF NYTT Juni 2014 nummer 2 juni Avskrivningsregler Styrelsekurser i höst Pontus har ordet 4 6 3 MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare 2 Juni 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer