Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande"

Transkript

1 Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund Adam (C) x Björklund Richard x Danielsson Gerd (Lib) x Blomroos Gunilla x Ekström Christian (Ob A) x Eliasson Jesper - Karlsson Henning (Ob B) x Grönlund Ragnvald - Högback Glenn x Jansson Gunnie x Jansson Runa Lisa x Johansson Berit x Lindqvist Leena x Lindström Henry x Salmén Jan - Sjöblom Tommy x Söderholm Mikael x Fagerholm Thommy, kommunstyrelsens ordförande x Lindgrén Jan, kommunstyrelsens vice ordförande - Ahlqvist Annika - Fagerholm-Sjöblom Silvana - Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Linde Guy Paragrafer Alm Kerstin, kommundirektör x Laaksonen Jessica, sekreterare Underskrifter Ordförande Sekreterare Runar Karlsson Protokolljustering Saltvik den 18 oktober 2010 Jessica Laaksonen Protokollet framlagt till påseende Gunnie Jansson Saltvik den 25 oktober 2010 Runa Lisa Jansson Intygar Utdragets riktighet bestyrkes Jessica Laaksonen, Saltvik den sekreterare Underskrift Jessica Laaksonen, kanslisekreterare

2 Kallelsen utfärdad den Sammanträdestid Måndagen den kl Sammanträdesplats Kommungården i Nääs Ärenden: 55 Konstatera laglighet och beslutförhet 56 Protokolljusterare 57 Snöplogningsavgift vintern Förisverksamhet i Saltvik för elever i åk Byggande av ungdomsbostäder i Haraldsby 60 Partnerskap i Leaderansökan, Germundö Alpin 61 Motion gällande båtplatser Innan mötet påbörjades informerade lärarna om IKT i skolan. Mötet började därefter kl Runar Karlsson, ordförande

3 3 55 KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Kfge 55 / Sammanträdet har kungjorts på den officiella anslagstavlan i Nääs den 13 oktober 2010 och uppsatts på anslagstavlorna i Kvarnbo och Kroklund samt utannonserats i tidningarna Ålandstidningen och Nya Åland. Kfge beslut: Vid verkställt namnupprop konstaterades 12 ordinarie fullmäktige ledamöter och 2 ersättare vara närvarande. Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande även beslutfört.

4 4 56 PROTOKOLLJUSTERARE Kfge 56 / I tur att justera protokollet är Glenn Högback och Gunnie Jansson. Kfge beslut: Till protokolljusterare valdes Gunnie Jansson och Runa Lisa Jansson. Protokollet justeras omedelbart efter mötet.

5 5 57 SNÖPLOGNINGSAVGIFT VINTERN Tekn.n 83 / Avtal med plogentreprenörerna förnyades 2009 och gäller till och med våren Avgiften för snöplogning har det senaste året varit 100 inkl moms. Antalet plogade vägar har hållit sig kring 160 de senaste åren. Den senaste vintern gav verksamheten ett kraftigt underskott eftersom senaste vinter var ovanligt snörik i motsats till många föregående vintrar som varit snöfattiga. beslöt 98 / bland annat att en årlig uppföljning görs över nettokostnaderna från år 2001 och att snöplogningsverksamhetens ackumulerade nettoresultat +/- inte påverkar affärsverksamhetens externa nettoram. Uppföljningen över nettoresultatet 2001-våren 2010 bifogas som bilaga Förslag: Tekniska nämnden föreslår för kommunstyrelsen att snöplogningsavgiften för vintern höjs till 121,95 euro. Lagstadgad moms tillkommer. Snöplogningsavgiften med nu gällande moms, 23 %, blir 150,00 euro. Avgiften skall betalas senast den 30 november. Avgift som betalas senare föreslås vara 162,60 euro. Lagstadgad moms tillkommer. Försenad snöplogningsavgift med nu gällande moms, 23 %, blir 200 euro. Tekniska nämnden anhåller dessutom om att verksamhetens ackumulerade nettoresultat +/- fortsättningsvis inte påverkar affärsverksamhetens externa intäktsram och kostnadsram. Kmst 274 / Kfge 57 / Enligt förslag. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige enligt tekniska nämndens förslag att: - snöplogningsavgiften för vintern höjs till 121,95 euro (exkl. moms). Lagstadgad moms tillkommer. Snöplogningsavgiften med nu gällande moms, 23 %, blir 150 euro. Avgiften skall betalas senast den 30 november. - snöplogningsavgift som betalas senare föreslås vara 162,60 euro (exkl. moms). Lagstadgad moms tillkommer. Försenad snöplogningsavgift med nu gällande moms, 23 %, blir 200 euro. Därtill föreslår kommunstyrelsen att verksamhetens ackumulerade nettoresultat +/- fortsättningsvis inte påverkar affärsverksamhetens externa intäktsram och kostnadsram. Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. Kfge beslut: Runa Lisa Jansson föreslog att pensionärer som erhåller enbart folkpension erhåller gratis snöplogning. Förslaget understöddes av Christian Ekström.

6 6 företog omröstning mellan kommunstyrelsens förslag och Runa Lisa Janssons förslag. Kommunstyrelsens förslag fick elva (11) röster. Runa Lisa Janssons förslag fick tre (3) röster. beslöt således efter omröstning enligt kommunstyrelsens förslag att: - snöplogningsavgiften för vintern höjs till 121,95 euro (exkl. moms). Lagstadgad moms tillkommer. Snöplogningsavgiften med nu gällande moms, 23 %, blir 150 euro. Avgiften skall betalas senast den 30 november. - snöplogningsavgift som betalas senare är 162,60 euro (exkl. moms). Lagstadgad moms tillkommer. Försenad snöplogningsavgift med nu gällande moms, 23 %, blir 200 euro. Därtill beslöt kommunfulläktige att verksamhetens ackumulerade nettoresultat +/- fortsättningsvis inte påverkar affärsverksamhetens externa intäktsram och kostnadsram.

7 7 58 FÖRISVERKSAMHET I SALTVIK FÖR ELEVER I ÅK 1-2 SKOLBI 88 / Saltviks kommun ordnar såkallad eftisverksamhet för elever i Rangsby och Ödkarby skola. Verksamheten bedrivs i respektive skola och är öppen för elever i åk 1-2 i första hand. Eleverna får då stanna i skolan efter skolslut vid kl till dess att målsman hämtar sitt/sina barn från verksamheten efter arbetsdagens slut. Eftisverksamheten är öppen alla läsårets arbetsdagar mellan kl En motsvarande verksamhet men på morgonen innan skolstart brukar benämnas mornis eller föris. Föris öppethållningstider skulle då vara kl alla läsårets arbetsdagar. Denna verksamhet skulle underlätta för de familjer där de vuxna har oregelbundna arbetstider eller börjar sitt jobb tidigt på morgonen på så sätt behöver deras barn inte lämnas ensamma för att sedan gå ut själva till skolskjutsen. Förslag bildningschef västra: Skol- och bildningsnämnden föreslår för styrelsen att Saltviks kommun ordnar såkallad förisverksamhet på respektive daghem i kommunen. 3 platser inrättas på Skogsgläntan daghem och 3 platser på Prästkragen daghem för elever i åk 1-2. Elever som beviljas plats på föris beviljas även skolskjuts från daghemmet till skolan. Avgiften för en förisplats föreslås till 50 euro/kalendermånad under perioden september-maj, 9 månader. Förisverksamheten i denna form skulle inte innebära några ökade personalkostnader. Kmst 276 / Kfge 58 / Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt enligt förslag. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige i enlighet med skol- och bildningsnämndens beslutsförslag. Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. Kfge beslut: godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

8 8 Dnr: 71 / BYGGANDE AV UNGDOMSBOSTÄDER I HARALDSBY Kmst 20 / I årets budget finns euro för utökning av aktiekapitalet i FAB Kantorsgården. Aktiekapitalet är avsett för byggande av ungdomsbostäder (1:or och 2:or) i Haraldsby. Styrelsen för Fastighets Ab Kantorsgården anhåller om att få köpa den lediga radhustomten vid Fogdesvägen i Haraldsby för att på den uppföra ungdomsbostäder. Affären kan avslutas efter det att aktiekapitalet höjts. Den lediga radhustomten som avses har en byggnadsrätt om m 2 med rätt till I våning. Höjning av aktiekapitalet kräver att bolagsordningen ändras. Bolaget äger i dag två radhus. Enligt gällande bolagsordning hör till varje lägenhet aktier och antalet aktier bestäms utgående från storleken på respektive lägenhet. För att bolaget skall kunna hålla bolagsstämma och besluta om ökning av aktiekapitalet genom en riktad emission måste således skissritningar av lägenheterna vara klart. Nugällande bolagsordning för Fastighets Ab Kantorsgården och gällande byggnadsplan bifogas föredragningslistan. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen ger Fastighets Ab Kantorsgården i uppdrag att projektera bostadshuset. Kommunen förskotterar ett anslag om euro, summan regleras då aktiekapitalet betalas ut. Kommunstyrelsen ger Fastighets Ab Kantorsgården i uppdrag att sammankalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut om en ökning av aktiekapitalet genom en riktad emission senast inom oktober Den lediga radhustomten vid Fogdesvägen i Haraldsby reserveras för Fastighets Ab Kantorsgården och köpeavtalet görs då aktiekapitalet har betalats. Kommunstyrelsen beslutar även att ge Fastighets Ab Kantorsgården i uppdrag att bygga planerat bostadshus samt hos landskapsregeringen anhålla om bostadslån för byggande av huset. Kommunstyrelsen ger Fastighets Ab Kantorsgården i uppdrag att begära in offerter på färdiga prospekt på radhus. Kommunen förskotterar ett anslag om euro, summan regleras då aktiekapitalet betalas ut. Kommunstyrelsen ger Fastighets Ab Kantorsgården i uppdrag att sammankalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut om en ökning av aktiekapitalet genom en riktad emission senast inom oktober 2010.

9 9 Den lediga radhustomten vid Fogdesvägen i Haraldsby reserveras för Fastighets Ab Kantorsgården och köpeavtalet görs då aktiekapitalet har betalats. Kommunstyrelsen beslutar även att ge Fastighets Ab Kantorsgården i uppdrag att bygga planerat bostadshus samt hos landskapsregeringen anhålla om bostadslån för byggande av huset. FAB Kantorsgården Styrelsemöte p 5 Styrelsen anhåller om att texten i Saltviks kommuns budget för år 2010 ändras så att texten ändras från byggande av ungdomsbostäder (1:or o 2:or) i Haraldsby till att gälla sedvanliga hyresbostäder från 1 rum och kokvrå till 3 rum och kök. Kmst 278 / Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att texten i budgeten för år 2010 ändras så att texten ändras från byggande av ungdomsbostäder (1:or o 2:or) i Haraldsby till att gälla sedvanliga hyresbostäder från 1 rum och kokvrå till 3 rum och kök. Kfge 59 / Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. Kfge beslut: godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

10 10 60 PARTNERSKAP I LEADERANSÖKAN, GERMUNDÖ ALPIN Skolbi 35 / Bilaga 2: Germundö Alpins anhållan Germundö Alpin r.f. anhåller om ett investeringsbidrag om euro från Saltviks kommun för att investera i fem snökanoner med tillhörande utrustning. Detta för att minska tiden för snötillverkningen från 7 dygn i dagsläget till ca 3 dygn efter investeringen. Föreningen har sedan tidigare lån vilka föreningens styrelsemedlemmar själva står som borgenärer för. Under årsmötet röstade alla deltagare för en fortsättning och satsning av verksamheten under förutsättning att investeringsbidrag beviljas. Det andra alternativet är nedläggning samt en utförsäljning av den befintliga utrustningen för att betala bort de lån som finns idag. Förslag bildningschef östra: Skol- och bildningsnämnden anser verksamheten enormt viktig för invånarna i Saltvik samt övriga intresserade av utförsåkning på hela Åland. Germundö Alpin är ett känt varumärke som kopplas starkt till Saltviks kommun och en satsning på verksamheten ligger i tiden då alternativet är att resa utomlands för att åka utförsåkning. Skol- och bildningsnämnden är positiv till investeringen och att Germundö Alpins styrelse är villig att satsa på verksamheten även i framtiden. Det frivilliga arbete som läggs ner på att ordna verksamhet inte bara för alla utförsåkare utan även för de skolor och övriga grupper som nyttjar backen till friluftsdagar och pulkåkning är mycket värt. Skol- och bildningsnämnden förordar ett investeringsbidrag till Germundö Alpin inför kommunstyrelsen i Saltvik. Kmst 188 / Skol- och bildningsnämnden beslöt föreslå för kommunstyrelsen att Saltviks kommun går in för att kraftfullt stöda Germundö Alpin. Landskapsstyrelsen har den beviljat Saltviks kommun mk i understöd och mk i lån att förmedlas till Germundö Alpin rf för byggande av ett servicehus, förlängning av slalombacke och anskaffning av pistmaskin jämte snökanoner till en kostnad om sammanlagt mk. har den 3 oktober 1994 beviljat Germundö Alpin r.f. kommunal borgen för ett PAF-lånet om mk (25 228,19 euro). Lånetid 15 år, amortering from år 3. Övriga villkor för den kommunala borgen - kommunen erhåller inteckning i legorätten och därpå befintliga byggnader - ev. gravationer från stomlägenheten dödas beträffande legoområdet - byggnader som uppföres är flyttbara - arrendeavtalet gäller 15 år från lånets lyftande Skulden är i dag 2 018,26 och nästa amortering är , räntan i dag 2,5 %.

11 11 Germundö Alpins ansökan bifogas föredragningslistan. Kansliet har inbegärt kompletterande handlingar. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen tar del av ärendet och beslutar ta upp ärendet till behandling efter att ärendet har kompletterats med begärda handlingar. Kmst 211 / Kommunstyrelsen tog del av kompletterade handlingar och beslöt att återremittera ärendet. Ett LEADER projekt skall ha minst två parter, som tillsammans ansöker om finansiering. Sökande skall vara medlem i LEADER Ålands r.f. En kommun och en registrerad förening kan vara sökandeparter. Projekt kan vara bl a allmännyttiga investeringsprojekt. Maximalt stöd för ett projekt är euro. LEADER (offentlig) finansiering är 50 % och privat finansiering är 50 %. Privat finansiering kan vara kontanter, ideellt arbete (talko) och naturabidrag. LEADER betalar stödet i efterhand enligt faktiska kostnader, varför den sökande ska ha tillräcklig likviditet för att klara av betalningarna under projektets förverkligande. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen - tillsammans med Germundö Alpin r f deltar som part i en Leaderansökan gällande investeringar i slalombacken - godkänner kostnadskalkylen om totalt euro enligt bilaga - godkänner finansiering enligt följande: o Leaderstöd 50% (offentlig finansiering) o Germundö Alpin, talkoarbete o Kommunens andel förskotterar den offentliga finansieringsdelen förutsatt att projektet beviljas LEADER-medel. Dessa pengar får kommunen tillbaka då stödet betalas ut. Kfge 48 / Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. Kfge beslut: godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag. Leader Åland r.f Lagmöte Behandling av bidrag Projektet kan påbörjas då ansökan lämnats in till Leader Åland r.f.:s laggrupp, men då på projektägarens eget ansvar. I det fall att Leader Åland r.f.:s laggrupp eller Ålands landskapsregering inte beviljar projektet finansiering är projektägaren ensam ansvarig för de kostnader som uppstått Beredning för projekt nr: Allmänt om sökanden

12 12 Sökanden: Germundö Alpin r.f. Saltviks kommun Åtgärdens namn: Germundö Alpins utbyggnad Ansökan anhängiggjordes i aktionsgruppen: Projekttid i ansökan: Axel och åtgärdens nummer: Axel 3, Åtgärd 321 Projekttyp: Allmännyttigt investeringsprojekt Budget: e, stöd 50 % e 2. Projektets syfte och målsättning För att föreningen Germundö Alpin r.f. skall kunna fortsätta sin verksamhet och upprätthålla den slalombacke som finns i Saltvik, måste nya snökanoner införskaffas och backen förbättras. I dagens läge tar det sju dygn att tillverka konstsnö i backen, men med de nya kanonerna kan konstsnö tillverkas på tre dygn. Backen utnyttjas inte endast av slalomåkare utan är även en populär kälkbacke för barn och ungdomar. 3. Finansiering Totala kostnader: ,00 e Leader-bidrag ,00 e Privat finansiering - Kommunens andel: ,00 e - Arbete utan vederlag: ,00 e ,00 e Projektet beviljades finansiering Kmst 267 / Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar Germundö Alpin r.f. ett investeringsbidrag om euro under kommunstyrelsens dispositionsmedel. Därtill föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beviljar Germundö Alpin r.f. ett lån om euro. Lånet är räntefritt och förfaller till återbetalning då Germundö Alpin r.f. erhåller stöder från Leader. En skuldsedel upprättas. Beslutet gäller under förutsättning att Ålands landskapsregering beviljar finansiering enligt ovan av Leader godkända kalkyl. Kfge 67 / Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag med tillägget att när de faktiska kostnaderna är kända är finansieringsprocenten densamma som i finansieringskalkylen. Kfge beslut: godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

13 13 Kmst 24 / Landskapsregeringen har den behandlat Germundö Alpins ansökan om EU finansiering/leader Åland. Landskapsregeringen beslöt att inom ramen för Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland perioden , axel 3 åtgärd 321, bevilja föreningen Germundö Alpin r.f euro (20%) för Germundö Alpins utbyggnad. Landskapsregeringen konstaterar att i enlighet med landskapsregeringens landsbygdsutvecklingsprogram kan investeringsstöd under åtgärd 321 vara högst 20 % i de 9 landsbygdskommunerna. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen konstaterar att de villkor kommunfullmäktige ställt inte i dagsläget uppfylls. Beslutet delges Germundö Alpin r.f. och kommunfullmäktige. Kmst 295 / Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet. Germundö Alpin r.f. anhåller om att Saltviks kommun deltar i Leaderprojektet Snö 2010 enligt följande: - Som partner och delfinansiär. - Saltviks Kommuns del skulle utgöra 30 % upp till tusen Euro och minst Euro totalt. Då en mindre del av investeringen kan läggas till följande säsong, skulle det ge Germundö Alpin ett år till att jobba ihop vår del av investeringen - att Saltviks kommun finansierar LEADERs del under projekttiden. Förslag till Leaderansökan inkl kostnadskalkyl och finansieringsplan bifogas föredragningslistan. Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen tillsammans med Germundö Alpin r f deltar som part i en Leaderansökan gällande investeringar i slalombacken. Därtill föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige - godkänner kostnadskalkylen om totalt euro enligt bilaga - godkänner finansiering enligt följande: o Leaderstöd 50% (offentlig finansiering) o Germundö Alpin, mfl o Kommunens andel kommunfullmäktige beviljar Germundö Alpin r.f. ett lån om euro. Lånet är räntefritt och förfaller i sin helhet till återbetalning då Germundö Alpin r.f. erhåller stödet från Leader. En skuldsedel upprättas. - kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag om euro såsom investeringsbidrag under kommunstyrelsens dispositionsmedel. Bidraget förskotteras under När de faktiska kostnaderna är kända är finansieringsprocenten densamma som i finansieringskalkylen.

14 14 Beslutet gäller under förutsättning att Ålands landskapsregering beviljar finansiering enligt ansökan. Leaderansökan, inkl bilagor i bilaga till protokollet. Kfge 60 / Kommunstyrelsen godkände enhälligt kommundirektörens beslutsförslag. Kfge beslut: godkände enhälligt kommunstyrelsens beslutsförslag.

15 15 61 MOTION GÄLLANDE BÅTPLATSER Kfge 61 / Runa Lisa Jansson inlämnade före mötet en motion gällande båtplatser. Hon anser att kommunen för närvarande har för få båtplatser. Hon föreslog att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att förhandla med berörda myndigheter om möjligheten att anlägga flytbryggor med båtplatser invid sjöbevakningsstationen i Hamnsundet. Kfge beslut: beslöt enhälligt överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen i bilaga till protokollet.

16 16 BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 112 kommunallagen inte anföras över beslutet. Paragrafer: Enligt 15 FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid BESVÄRSANVISNING I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan Mariehamn Kommunalbesvär, paragrafer: Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget den. Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer: Besvärstid: forts.

17 17 FÖRVALTNINGSBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet, adress och postadress Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan Mariehamn Förvaltningsbesvär, paragrafer: Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet anslagits på den kommunala anslagstavlan. Beslutet är anslaget. Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer:. Besvärstid: t.o.m. Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges: - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden räknas. forts.

18 18 Inlämnande av besvärshandlingar Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. Besvärshandlingarna kan även lämnas till (om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten): Namn, adress och postadress Paragrafer: Avgift Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 82 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. Tilläggsuppgifter

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer