1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2008"

Transkript

1 Statistik över regional ekonomi PB 6C, STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) , fax (09) E-postadress: Kommuner: samkommuner: E-postadress till olika personer: ANVISNINGAR (11) 1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2008 Statistikcentralen samlar med blanketten för statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet in uppgifter om kommunernas och samkommunernas utgifter och inkomster, tillgångar och skulder enligt bokslutet samt om verksamheten. Uppgifterna samlas in för statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet samt för statsandelssystemet. Därtill samlas det in en del separata uppgifter som myndigheterna behöver (tabell 07). Kommuner: Uppgifter om socialväsendets verksamhet har samlats in separat på webblanketter (återsändning 16.2). Övriga verksamhetsuppgifter (tabell 51) samlas in i samband med del II i statistiken över ekonomi och verksamhet (återsändning 30.4). Samkommuner: Uppgifter om socialväsendets verksamhet (tabellerna 54 och 55) samlas in på en webblankett av de samkommuner som har denna verksamhet, (återsändning 30.4). Blanketten för statistiken över socialväsendets verksamhet kan vid behov skrivas ut som pappersversion på webbadressen: Övriga verksamhetsuppgifter (tabell 51) samlas in av alla samkommuner och de har inkluderats i del II i statistiken över ekonomi och verksamhet. Insamlingen av uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004), som givits Enligt statistiklagen är kommunerna och samkommunerna skyldiga att lämna Statistikcentralen de uppgifter som är nödvändiga för framställning av statistik över ekonomin, produkterna och tillhandahållen service samt de resurser verksamheten förutsätter och användningen av dem. Både kommunerna och samkommunerna får samma blankett; samkommunerna skall fylla i tabellerna till de delar de gäller verksamhet som samkommunen idkar. Utöver primärkommuner gäller tabell 41 också de samkommuner inom specialomsorg som upprätthåller undervisning för de gravast handikappade samt andra samkommuner som anordnar förskoleundervisning, grundläggande undervisning och gymnasieutbildning enligt lagen om grundläggande utbildning. Blanketterna för år 2008 har ändrats något. Ändringarna gäller tabellerna 26 Kommunens/samkommunens balansräkning och 36 Koncernbalansräkning Se punkt 5. Ändringar i uppgiftsinnehållet från föregående år. Uppgifterna lämnas i tusen euro, utan decimaler. 2. Återsändning av blanketterna Insamlingen av uppgifter för del I och del II i statistiken över kommunernas/samkommunernas ekonomi år 2008 sker via Internet. Detta innebär att blanketterna hämtas på Internet och fylls i med hjälp av webbläsare. Uppgifterna lämnas i första hand på detta sätt. Statistikcentralen skickar till alla kommuner och samkommuner en anmälan om när webblanketterna öppnas. Den användaridentifikation och det lösenord som behövs för webbprogrammet är de samma som tidigare. I andra hand kan uppgifterna lämnas på pappersblankett per post (Statistik över regional ekonomi PB 6C, STATISTIKCENTRALEN). yleisohje08sv.doc

2 Tidigare kunde uppgifterna levereras till Statistikcentralen också på s.k. diskettblankett. Detta är nu inte längre möjligt. Kommunerna kan dock fortfarande använda diskettblanketten och dess hjälpkolumnfunktion ( apusarake ) vid sammanställandet av uppgifterna i tabellerna 01 och 02. Om denna metod används skall uppgifterna överföras från diskettblanketten till webblanketten med funktionen Dataöverföring. Diskettblanketten för samkommuner har slopats helt. Pappersblanketten för ekonomistatistikens del I kan skrivas ut på webbadressen: Pappersblanketten för ekonomistatistikens del II kan skrivas ut och diskettblanketten sökas på webbaddressen: Via länkarna kommer man till blanketterna från Statistikcentralens hemsida genom att välja På svenska > Datainsamling > Offentlig sektor> Statistik över kommunernas/samkommunernas ekonomi, del I eller Statistik över kommunernas/samkommunernas ekonomi, del II > Blanketter och anvisningar. Tidpunkter för återsändning: statistiken över ekonomi, del I (tabellerna 21, 22 och 26, dvs. resultaträkningen, finansieringsanalysen och balansräkningen) absolut senast statistiken över ekonomi och verksamhet, del II senast Webbprogrammet hålls dock öppet till Uppgifter kan således lämnas på webblanketter ännu efter förfallodagen, dvs. till slutet av maj. 2 De uppgifter som kommunen/samkommunen lämnat korrigeras inte i något skede på webblanketterna, utan direkt i Statistikcentralens databas. De korrigerade uppgifterna för föregående år ges i följande års insamling av uppgifter som jämförelseuppgifter i alla tabeller. 3. Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet inom statsandels-systemet för undervisnings- och kulturverksamhet (tabell 41) Utbildningsförvaltningen och Statistikcentralen har kommit överens om att samla in de kostnadsuppgifter som ligger som grund för finansieringssystemen för förskoleundervisning, grundläggande undervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i samband med statistiken över kommunernas/samkommunernas ekonomi och verksamhet. Enligt finansieringsstadgarna räknas enhetspriserna för undervisnings- och kulturverksamhetens olika uppgiftsgrupper på basis av verkställda kostnader vart fjärde år. Den landsomfattande uppföljningen av kostnader och produktionen av utvärderingsuppgifter förutsätter dock att kostnadsuppgifterna samlas in årligen på samma nivå. En förutsättning för att finansieringsbeslut skall kunna fattas är att kostnadsuppgifterna står till undervisningsförvaltningens förfogande enligt tidtabellen och att kommunernas och samkommunernas uppgifter om de kostnader som ligger som grund för finansieringen ges enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturväsendet. Kostnadsuppgifterna skall svara mot de prestationsuppgifter (elevuppgifter) som lämnats under statistikföringsdagarna 20.1 och/eller Utbildningsstyrelsens anvisningar för ifyllandet av denna tabell finns i Finlands Kommunförbunds klassificeringspublikation Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2006 (Helsingfors 2005, ). Statistikcentralen skall leverera ovannämnda kostnadsuppgifter till undervisningsförvaltningen senast För att Statistikcentralen skall kunna leverera de granskade och bearbetade uppgifterna till undervisningsförvaltningen i tid, är det nödvändigt att kommunerna/samkommunerna försöker återsända uppgifterna för statistiken över ekonomi före utsatt datum ( ).

3 Kommunerna/samkommunerna bör speciellt fästa vikt vid att uppgifterna är felfria. (Se också punkt 14!) 4. Diskettblanketten ett hjälpmedel vid datainsamlingen Även om diskettblanketten inte längre kan användas vid leverans av uppgifter till Statistikcentralen kan kommunerna (men inte samkommunerna) fortfarande använda diskettblanketten som hjälp vid sammanställande av uppgifter för tabellerna 01 Driftshushållning och 02 Investeringar i del II i ekonomistatistiken. Denna möjlighet är främst avsedd för de uppgiftslämnare som är vana att använda diskettblankettens s.k. hjälpkolumn vid datainsamlingen. Från diskettblanketten överförs uppgifterna till webblanketten för kontroll, komplettering och för leverans till Statistikcentralen. Överföringen av uppgifterna till webblanketten sker på så sätt, att uppgifterna överförs till disketten med funktionen Vienti (Export) i ASCII-filen. Från denna fil hämtas de sedan till webblanketten. Sökningen på webblanketten startas på webblankettens huvudsida (m.a.o. sidan som öppnas efter att Ni angett användaridentifikationen och lösenordet) då Ni väljer Dataöverföring och genom att följa anvisningarna på sidan som öppnas. (Då Ni väljer Huvudsidan kommer Ni tillbaka till huvudsidan). Obs! Om kommunens/samkommunens program för ekonomiförvaltning klarar av att producera en ASCII-fil enligt postbeskrivningen nedan av de uppgifter i del II i ekonomistatistiken som skall levereras till Statistikcentralen kan uppgifterna överföras direkt från denna fil till webblanketten. Uppgifterna behöver alltså inte överföras via diskettblanketten. 3 Installation av diskettblankettprogrammet Programmet kopieras på en tom diskett på adressen och installeras i DOS-miljö från disketten till persondatorns hårdskiva. Från diskettstation A: installeras programmet till exempel på station C: enligt följande 1. Lägg programdisketten i diskettstation A: 2. Starta DOS-kommandotolken (command.com eller cmd.exe) 3. Byt till station A: genom att på DOS-raden skriva A: <Enter> (<Enter> betyder Tryck på Entertangenten) 4. Skriv på DOS-raden ASENNA A: C: <Enter> Om det finns en äldre version av diskettblanketten i indexet LLOMAKE på den station där diskettblankettprogrammet installeras skall indexet raderas med filer eller alternativt skall det döpas om innan den nya diskettblanketten installeras. Hur diskettprogrammet startas Diskettblankettprogrammet startas i DOS på följande sätt: 1. Gå till den station på hårdskivan där diskettblanketten är installerad. Till exempel till C: stationen går du genom att på DOS-raden skriva: C: <Enter> 2. Gå till biblioteket LLOMAKE genom att i DOS skriva: CD\LLOMAKE <Enter> då ändras DOS-raden till C:\LLOMAKE> 3. Skriv på DOS-raden: LLOMAKE <Enter> för att starta diskettblankettprogrammet

4 4 Diskettblanketten är gratis för uppgiftslämnarna. ASCII-filen på diskettblanketten har formen uppgift per post. Längden på en post är fast, 22 tecken (+ tecknet för radbyte i textfil, CR och LF). Användaren behöver inte i allmänhet göra något åt filformatet, utan programmet producerar en fil av rätt typ. aaabbcccccccddddddddddee (totalt tecken) CR/LF (2 tecken) euro e.d. (10 tecken) kod för kolumn och rad (7 tecken) tabellnummer (2 tecken) kommunkod (3 tecken) 5. Ändringar i uppgiftsinnehållet från föregående år Tabell 26 Kommunens/samkommunens balansräkning Ändrad rubrik: Gammal: Säkerheter och ansvarsförbindelser Ny: Borgensförbindelser Avlägsnade benämningar: Leasingansvar Ansvarsförbindelser till förmån för samfund inom samma koncern Övriga ansvarsförbindelser Övriga ekonomiska ansvar Säkerheter och ansvarsförbindelser sammanlagt Nya benämningar: Borgensförbindelser för samfund inom samma koncern: Ursprungligt kapital Återstående kapital Borgensförbindelser till förmån för övriga: Ursprungligt kapital Återstående kapital Tabell 36 Koncernbalansräkning Avlägsnade benämningar: Statens uppdrag Donationsfondernas särskilda täckning Övriga förvaltade medel Material och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga produkter/varor Övriga omsättningstillgångar Förskottsbetalningar Kundfordringar Lånefordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Kundfordringar

5 Lånefordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Aktier och andelar Placeringar i penningmarknadsinstrument Masskuldebrevsfordringar Övriga värdepapper Statens uppdrag Donationsfondernas kapital Övrigt förvaltat kapital Långfristigt Masskuldebrevslån Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Lån från övriga kreditgivare Erhållna förskott Skulder till leverantörer Anslutningsavgifter och övriga skulder Resultatregleringar Kortfristigt Masskuldebrevslån Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Lån från övriga kreditgivare Erhållna förskott Skulder till leverantörer Anslutningsavgifter och övriga skulder Resultatregleringar Leasingansvar Ansvarsförbindelser till förmån för samfund inom samma koncern Övriga ansvarsförbindelser Övriga ekonomiska ansvar Säkerheter och ansvarsförbindelser totalt Nya benämningar: Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Långfristigt räntebelagt främmande kapital Långfristigt räntefritt främmande kapital Kortristigt räntebelagt främmande kapital Kortfristigt räntefritt främmande kapital Ursprungligt kapital Återstående kapital 6. Allmänna anvisningar Tabellerna 21, 22, 26 och 36 (resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och koncernbalansräkning) fylls huvudsakligen i enligt kommunens/samkommunens externa bokslut. I fråga om de tilläggsspecifikationer, som inte ingår i det officiella bokslutet, gäller anvisningarna på blanketten och i Kommunförbundets mall för kontoplan. Anvisningar angående den sektorindelning som skall tillämpas i balansräkningen hittas på webblanketten vid balansräkningen (tabell 26) och på sidan 7 i pappersblanketten för del I samt på pappersblanketten för del II på sidan 46. Uppgifterna i tabellerna skall lämnas i enlighet med de klassificeringar som används i statistiken också i sådana fall att klassificeringarna i kommunens/samkommunens bokslut avviker från dessa; Ni kan alltså avvika från bokslutet och bör också vid behov göra det. Om bokslutet innehåller uppgifter som inte kan särskiljas från varandra på annat sätt än genom upp-

6 7. Klassificeringar skattning, skall kommunen/samkommunen göra en uppskattning. (Detta kan komma i fråga t.ex. om en resultatenhet inom kommunen/samkommunen skall fördelas på två eller flera uppgiftsklasser i statistiken.) För att undvika tidsödande tilläggsförfrågningar skall kommunen/samkommunen fylla i alla uppgifter. Extra rader (t.ex. siffror eller koder) får inte antecknas på pappersblanketten och rubrikerna och koderna på blanketten får inte ändras. Eventuella kommentarer och utredningar kan antecknas på webblanketten i punkten "Tilläggsinformation till Statistikcentralen, i marginalerna på pappersblanketten eller i en separat bilaga. I allmänhet är det skäl att bifoga tillräckliga utredningar över uppgifter som kan förorsaka oklarheter. På detta sätt underlättas granskningen av uppgifterna avsevärt och minskar behovet av ytterligare frågor. Sifferuppgifterna i kolumnerna i tabellerna 11, 12, 15, 16, 21, 22, 26 och 36 skrivs i regel utan förtecken. Förtecknet i början av rubrikraden anger om talet skall adderas eller subtraheras då slut- och mellansummorna räknas. Rader som inleds med +/- -tecken läggs till summan. Om talet på en sådan rad skall subtraheras från summan skall ett minustecken antecknas i punkten för förtecken (på webblanketten och diskettblanketten framför sifferuppgiften i fråga). Kontrollera att alla mellan- och slutsummor är antecknade där de skall och att räkneoperationerna har utförts korrekt. Internet- och diskettblankettprogrammet gör alla räkneoperationer, vilket gör att de som använder dessa program inte behöver kontrollera räkneoperationerna. Dataprogrammet godkänner additionsfel på högst 10 (= euro). Alla uppgifter skall lämnas i hela tal utan decimaler och utan skiljetecken för tusental (punkt, kommatecken e.d.). Summan avrundas uppåt om den första decimalen är 5 eller större, i annat fall nedåt. Man måste emellertid avvika från denna avrundningsregel då den skulle medföra ett större additionsfel än vad som tillåts (dvs. ett fel på mer än euro). Normalt avrundas alltså summorna enligt följande: euro ,68 = 14 euro 9 225,07 = 9 euro 505,44 = 1 euro 498,87 = Summor som är under 500 euro antecknas alltså inte alls på blanketten, förutsatt att man inte är tvungen att avrunda summan till 1 för att minska avrundningsfelet. Alla uppgifter ges i hela tal. Måttenheterna för uppgifterna om verksamhet framgår av blanketten (tabeller 51). Med kommunkod avses Folkpensionsanstaltens 3-siffriga kod, som finns som användaridentifikation för webblanketten efter bokstaven y. Som samkommunskod används Kommunernas pensionsförsäkrings 5-siffriga kod, som finns som användaridentifikation för webblanketten efter bokstaven y. Vi ber kommunerna och samkommunerna lämna uppgifter om adressförändringar gällande kommunstyrelser/samkommunstyrelser. Detta gäller både vanlig post och e-postadresser. De uppgifts- samt utgifts- och inkomstklassificeringar som används i statistiken, liksom de uppgifter om verksamhet som samlas in, har definierats i Finlands Kommunförbunds publikation "Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2006" (Helsingfors 2005, och i Kommunförbundets mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (Helsingfors 2006). 6

7 Förskoleundervisningen i tabell 01 Driftshushållning: Förskoleundervisningens kostnader förs antingen till uppgift 208 Förskoleundervisning (inom socialväsendet) eller 303 Förskoleundervisning (inom undervisningsväsendet) enligt den enhet förskoleeleverna anmälts till i läroanstaltsstatistiken. Inom socialväsendet inkluderas förskoleundervisningens utgifter och inkomster efter utgifts- och inkomstslag i uppgiftsgruppen 208 Förskoleundervisning (inom socialväsendet) oberoende av under vilken verksamhetsenhet förskoleundervisningen arrangerats, och uppgifterna bör motsvara de elevuppgifter som lämnats på Kommunblanketten. På motsvarande sätt förs all förskoleundervisning inom undervisningsväsendet till uppgiftsklass 303 Förskoleundervisning (inom undervisningsväsendet) och uppgifterna bör motsvara de elevuppgifter som lämnats på Skolblanketten. I ekonomistatistiken överförs inte kostnader för förskoleundervisningen som interna köp eller överföringsposter från en uppgiftsklass till en annan (t.ex. från socialväsendet till undervisningsväsendet). Om förskoleundervisning arrangeras t.ex. i samband med daghem och undervisningsväsendet köper denna förskoleundervisning, antecknas utgifterna och inkomsterna efter utgifts- och inkomstslag direkt i uppgiftsklass 303 Förskoleundervisning (inom undervisningsväsendet). Detta gäller bara köp av förskoleundervisning av en annan verksamhetsenhet i den egna kommunen, köp av utomstående tjänsteproducenter inkluderas i utgifterna för den köpande enheten (köp av kundtjänster). 7 OBS! Morgon- och eftermiddagsverksamhet (i medeltal 3 timmar/dag eller mera omfattande verksamhet) som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning förs till uppgiftsklass 305 och specificeras ytterligare i tabell 41. Se närmare anvisningar i Kommunförbundets klassificeringspublikation! 8. Interna poster Också interna poster inbegrips i tabellerna och 41. Tabellerna (kommunens/samkommunens resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och koncernbalansräkning) fylls däremot i enligt kommunens/samkommunens officiella bokslut på så sätt att de interna posterna eliminerats. OBS! Kommuner: De interna poster som i statistiken anges både som utgift och inkomst i samma uppgiftsklass bör elimineras. T.ex. om det i bokföringen finns som interna poster köp/försäljning mellan grundskolans högstadium och lågstadium, skall dessa poster lämnas utanför statistiken. Detta gäller både interna köp/försäljningar och överföringsposter. Modellen beställare-producent: Om tjänsteproducenten är kommunens eget affärsverk som följer s.k. annan balansenhet -modell eller en annan verksamhetsenhet vars utgifter och inkomster ingår i budgetens driftsekonomidel, inkluderas inte internt köp av tjänst (beställarens köputgift och producentens försäljningsinkomster) i statistiken. Samkommuner: De interna posterna förorsakar ofta svårigheter vid granskning av uppgifterna om statistiken över ekonomi. I budgetutfallet ingår ofta poster eller överföringar mellan verksamhetsenheter. I utfallet syns de som inkomst för en enhet och som utgift för en annan. Det är nödvändigt att ange de interna posterna, för att budgetutfallet skall ge en korrekt bild av de verkliga kostnaderna för varje verksamhetsenhet. I statistiken över samkommunernas ekonomi sammanslås flera, ibland t.o.m. alla samkommunens verksamhetsenheter, i en och samma uppgiftsklass (kolumn). De sammanräknade posterna och överföringarna mellan verksamhetsenheterna hamnar i statistiken således som både utgift och inkomst i samma uppgiftsklass. Detta ökar i onödig utsträckning uppgiftsklassens utgifter och inkomster. Därför borde dessa interna poster, som syns som utgift och inkomst i samma uppgiftsklass, elimineras ur uppgiftsklassens utgifter och inkomster. Om samkommunens verksamhet i statistiken indelas i flera uppgiftsklasser, skall posterna och överföringarna mellan uppgifts-

8 8 klasserna synas i utgifterna och inkomsterna. Det är dock inte meningen att nettoutgifterna för samkommunens förvaltning i sin helhet överförs som kostnader till andra uppgiftsklasser. Speciellt när det gäller uppgiftsklasserna för hälsovård ökar de interna posterna ofta avsevärt utgifterna och inkomsterna, om de inte elimineras. 9. Köp av kundtjänster av kommunens eget affärsverk Köp av kundtjänster av kommunens eget affärsverk som följer modellen Kommunalt affärsverk antecknas på raden 0520 Köp av kundtjänster av kommunen (= Köp av kundtjänster av kommuner och kommunernas affärsverk ) och inkluderas också i punkten 2910 Därav: Interna utgifter totalt. Övriga interna köp är i allmänhet inte köp av kundtjänster. 10. Kalkylerade poster I statistiktabell 01 Driftshushållning antecknas också överföringsposter i sådana fall att överföring tillämpats då utgifterna riktats till uppgiftsklasserna. Överföringsposter inom samma uppgift antecknas inte i statistiken (Se punkt 8!). I gruppen övriga kalkylerade poster antecknas också kalkylerade räntor, kalkylmässiga avskrivningar (= skillnaden mellan kalkylmässiga avskrivningar och avskrivningar enligt plan) och övriga kalkylerade poster (t.ex. penningvärden av naturaförmåner) i den omfattning de presenteras i den tablå över budgetutfallet som ingår i bokslutet. Den mervärdesskatt inom ramen för återbäringssystemet som skall allokeras som kalkylerad post på uppgifterna inom driftshushållning och investeringar antecknas i statistiken på egen rad (i tabell 01 på rad 2965 och i tabell 02 på rad 4965). 11. Utgifts- och inkomstspecifikationer (tabell 05) Utgifts- och inkomstspecifikationen gäller bara utgifter, inkomster och investeringar som förts till tabellerna 01 och 02. Motsvarande poster för affärsverk som tillämpar modellen för kommunalt affärsverk 1 (tabellerna 11 och 12) inbegrips däremot inte i tabell Balansräkning (tabell 26) Balansräkningen i statistiken över ekonomi och verksamhet bygger på bokföringsnämndens kommunsektions balansräkningsschema (Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner, Helsingfors 2006), men är något mer detaljerad än detta. Vissa fordringar och skulder skall i balansräkningen framläggas efter gäldenärs- och borgenärsgrupp enligt Statistikcentralens sektorindelning. Sektorindelningen har inkluderats i sin helhet på webblanketten i samband med tabell 26 och på pappersblanketten efter tabell 36 (sidan 7 på ekonomiblanketten, del I och sidan 46 del II). 13. Koncernbalansräkning (tabell 36) Koncernbalansräkningen i statistiken över ekonomi följer bokföringsnämndens kommunsektions förkortade balansräkningsschema för koncerner (Allmän anvisning om upprättande av koncernbokslut för kommuner och samkommuner, Helsingfors 2007). Om kommunen/samkommunen inte har fått alla de underspecifikationer som koncernbalansräkningen förutsätter kan de uppskattas! 14. Vissa uppgifter om ekonomin och verksamheten inom förskoleundervisningen, den grundläggande undervisningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildningen (tabell 41) 1 Se Finlands Kommunförbund. Särredovisning av kommunal affärsverksamhet. Helsingfors 2002.

9 9 Obs! Anvisningar om hur de inkomster och utgifter som förorsakats av förskoleundervisning och skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet lämnas i tabell 01 finns under punkt 7 i dessa anvisningar. Uppgifterna i tabell 41 samlas in för statsandelssystemet för förskoleundervisningen, den grundläggande undervisningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildningen. Om de uppgifter som ges i tabellen inte motsvarar uppgifterna i uppgiftsklasserna 208 Förskoleundervisning (inom socialväsendet) Förskoleundervisning (inom undervisningsväsendet), 305 "Grundläggande undervisning" och 310 "Gymnasieutbildning" i tabell 01 "Driftshushållning" (dvs. Avlöningar sammanlagt + Övriga utgifter sammanlagt + Utgifter som inte hör till statsandelsgrunden sammanlagt = Driftsutgifter + överföringsposter sammanlagt inom förskoleundervisningen, den grundläggande undervisningen och gymnasieutbildningen i tabell 01), bör en utredning av orsakerna till skillnaderna ges i en separat bilaga. Statistikcentralen sänder utredningarna till utbildningsstyrelsen. (Se också punkt 3!) Då uppgifterna i denna tabell lämnas bör man kontrollera att kostnaderna för undervisning av handikappade i förskoleundervisningen och grundundervisningen svarar mot de elevuppgifter som lämnats. Till denna del har det förekommit många bristfälligheter. Största delen av förfrågningarna har berott på brister i uppgifterna om handikappundervisningen eller på motstridigheter vid jämförelse med elevuppgifterna. De brister som förekommer i samband med fördelningen av kostnader efter funktion förorsakar näst mest extra förfrågningar. Kostnaderna bör specificeras också för övrig elevvård, intern förvaltning och underhåll av fastigheter. Fördelningen av kostnader som hör och som inte hör till statsandelsgrunden förorsakar årligen en hel del extra förfrågningar, likaså små projekt. Läs igenom anvisningarna på nytt innan du fyller i tabellerna och ge tilläggsutredningar vid avvikande punkter, så undviker du förfrågningar. Vi har fr.o.m. år 1999 reviderat behandlingen av uppgifterna i tabell 41 i fråga om kontrollen på följande sätt: Om: 1. kostnader eller vårddagar inom sjukhusundervisningen har antecknats på blanketten i sådana fall att sjukhuset inte är beläget i kommunen, 2. kostnader för handikappundervisningen har antecknats på blanketten i sådana fall att inga handikappade elever har antecknats i elevstatistiken, 3. hemkommunernas betalningsandelar inte stämmer överens med köpen av kundtjänster för grundundervisningens och gymnasieutbildningens del i tabell 01, 4. det är uppenbart att de kapitalkostnader som ingår i interna hyror omfattar avskrivningar och nedskrivningar (från rad 2940 i tabell 01) korrigerar vårt dataprogram felet automatiskt, dvs. kommunen behöver inte längre kontrollera korrigeringen. 5. Om kommunen avvikande från anvisningarna har inbegripit alla lönekostnader för sysselsättning i de kostnader som ingår i statsandelsgrunden, avlägsnas utan att kommunen tillfrågas kostnader från statsandelsgrunden till beloppet av sysselsättningsstödet i tabell 01 (5805). Kostnaderna läggs till övriga externa utgifter som inte hör till statsandelsgrunden. Detta för att det trots anvisningarna förekommit betydande felaktigheter i dessa punkter från år till år. 15. Uppgifter om kommunens och samkommunens verksamhet (tabell 51) Definitionerna på uppgifterna om verksamhet ingår i Finlands Kommunförbunds publikation "Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2006" (Helsingfors 2005). Vi har försökt förenhetliga definitionerna på verksamhet med de definitioner som används i social- och hälso-

10 vårdsministeriets, undervisningsministeriets, Utbildningsstyrelsens och Finlands Kommunförbunds förfrågningar. Obs! I antalet undervisningstimmar inom grundundervisning inkluderas inte timmarna för förskoleundervisning enligt lagen och författningen om grundläggande utbildning (Lag om grundläggande utbildning 628/1998, ändrad 1288/1999 och Författning om grundläggande utbildning 852/1998)! Förskoleundervisning i sammansatta klasser inkluderas inte heller i timmarna för grundläggande utbildning. I dessa fall räknas timmarna mellan den grundläggande undervisningen och förskoleundervisningen i förhållande till elevantalet. På samma sätt räknas timmarna för de förskoleelever som statistikförts som elever inom undervisningsväsendet trots att de får förskoleundervisning av socialväsendet. Antalet undervisningstimmar inom förskoleundervisningen (inom undervisningsväsendet) efterfrågas i punkt 3032 Förskoleundervisning (inom undervisningsväsendet) i tabell 51. Antalet undervisningstimmar i förskoleundervisning inom socialväsendet har redan efterfrågats tidigare i statistiken över socialväsendets verksamhet i tabell 54. Definition på antalet undervisningstimmar i förskoleundervisning: Det antal undervisningstimmar inom förskoleundervisning som givits (inte elevtimmar) under statistikåret (= kalenderåret). Med undervisningstimme avses en minuter lång verksamhet enligt förskoleundervisningens läroplan (undervisning under kortare tid än 45 min. sammanslås till en undervisningstimme på 45 min.). Antalet undervisningstimmar bör motsvara antalet elever i förskoleundervisning (20.9) i elevstatistiken (skolblankett). Tabell 51 "Verksamhet" gäller också kommunens/samkommunens affärsverk som tillämpar modellen för kommunalt affärsverk. 16. Uppgifter om kommunens affärsverk enligt modellen för kommunalt affärsverk i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Tabellerna 11, 12, 15 och 16 fylls i bara för kommunens affärsverk som följer modellen för kommunalt affärsverk och för fonder som behandlas som balansenheter. Utgifter, inkomster och investeringar gällande den övriga affärsverksamheten uppges i tabellerna 01 och 02. Detta gäller också affärsverk som behandlas som s.k. annan balansenhet. Driftsutgifterna och -inkomsterna för varje enhet som bedriver affärsverksamhet uppges alltså antingen i tabell 01 eller tabell 11 (men inte i båda). På motsvarande sätt uppges inköp och försäljning av investeringstillgångar antingen i tabell 02 eller i tabell 12 och 15. Tabellerna 11, 12, 15 och 16 fylls i separat för varje affärsverkstyp i kommunen/samkommunen. På pappersblanketten finns tabellerna bara för en affärsverkstyp. Om kommunen/samkommunen har flera kommunala affärsverk, skall tabellerna (blankettsidorna 38 43) kopieras i så många exemplar som behövs för varje typ av affärsverk. Den som fyller i tabellerna 11, 12, 15 och 16 på pappersblanketten skall också anteckna uppgiftsklasskoden i tabellerna. Som uppgiftsklasskoder används de uppgiftsklasskoder (kolumnkoder) som används i tabellerna 01 och 02. Av dessa väljs den uppgiftskod som svarar mot affärsverkets näringsgren. Uppgiftsklasskoden för vatten- och avloppsverk är t.ex. 610, energiförsörjning 620, trafikverk 630, hamn 640 osv. Om det av en avfallshanteringsanstalt bildats ett kommunalt affärsverk, är uppgiftskoden 625. I utgifts- och inkomstspecifikationerna (tabell 05) inkluderas inte utgifter, inkomster och investeringar för de affärsverk som tillämpar modellen för kommunalt affärsverk. Tabell 07 Vissa uppgifter om kommunens/samkommunens ekonomi och tabell 51 "Verksamhet" gäller däremot också affärsverk av det här slaget. 10

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2006

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2006 Statistik över regional ekonomi PB 6C, 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, fax (09) 1734 3662 E-postadress: Kommuner: kuntien.talous@stat.fi, samkommuner: ky.talous@stat.fi E-postadress till olika

Läs mer

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2002

1. Statistik över kommunens/samkommunens ekonomi och verksamhet 2002 Offentlig ekonomi PB 6C, 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, fax (09) 1734 3662 E-postadress för leverans av uppgifter: Kommuner: kuntien.talous@stat.fi Samkommuner: ky.talous@stat.fi E-postadress

Läs mer

Datainsamlingen: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamlingen: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(5) Allmänna anvisningar Datainsamlingen: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 I datainsamlingen insamlas uppgifter om kommunernas, samkommunernas och deras affärsverks resultaträkningar,

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

REDAKTÖRER Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. PÄRMBILD Juha Pesonen / Vastavalo.fi. ISBN 978-952-213-897-2 (häftad) ISBN 978-952-213-898-9 (pdf)

REDAKTÖRER Mikko Mehtonen Anneli Heinonen. PÄRMBILD Juha Pesonen / Vastavalo.fi. ISBN 978-952-213-897-2 (häftad) ISBN 978-952-213-898-9 (pdf) Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012 REDAKTÖRER Mikko Mehtonen Anneli Heinonen PÄRMBILD Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-897-2 (häftad) ISBN 978-952-213-898-9 (pdf)

Läs mer

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas

65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas Bokföringsnämndens kommunsektion, 31.3.2004 65. Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring Bokföringsnämndens kommunsektion har på eget initiativ beslutat

Läs mer

M å le t m ed insamlingen 1(5)

M å le t m ed insamlingen 1(5) 1(5) P e r soner som avlagt läroplansbaserad y r k e sutbildning kalenderåret 20 10 - anvisningar I nsamlin gen g älle r Uppgifterna samlas in om de studerande som är inskrivna vid läroanstalten och som

Läs mer

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar

Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar 1(6) Studerande i utbildning som förbereder för fristående yrkesprov och personer som avlagt fristående yrkesprov kalenderåret 2007 - anvisningar Insamlingen gäller Uppgifterna samlas in om de studerande

Läs mer

Egentlig verksamhet. Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Utgifter (i euro) Undervisning K010.

Egentlig verksamhet. Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Utgifter (i euro) Undervisning K010. KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012 1(5) Pvm Dnro Dnr TK-41-961-12 Vastaanottaja Mottagare Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Viite Ref. Datainsamlingarna hösten 2012 Asia Ärende Datainsamlingar Statistikcentralen samlar i höst in

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan

År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Offentlig ekonomi 2017 Kommunekonomi 2016 År 2016 var kommunernas nettokostnader för social- och hälsovård nästan på samma nivå som året innan Korrigering 3.11.2017. De korrigerade siffrorna är markerade

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Handel och andra tjänstverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden

Utgifter och inkomster som hör till statsandelsgrunden KOSTNADER, INKOMSTER OCH PRESTATIONER ÅR 2010 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005

Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2005 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012

Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012 Klassificeringar för statistik över ekonomi och verksamhet 2012 Finlands Kommunförbund Helsingfors 2012 REDAKTÖRER Mikko Mehtonen Anneli Heinonen PÄRMBILD Juha Pesonen / Vastavalo.fi ISBN 978-952-213-897-2

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

Produktivitetsjämförelse i kommunerna

Produktivitetsjämförelse i kommunerna Produktivitetsjämförelse i kommunerna INFO Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Daghemsvård Familjedagvård Utfall (output) = kalkylerat antal elever eller studerande Grundläggande utbildning: kostnadsviktningskoefficienter

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER I EURO ENLIGT FUNKTION ÅR 2006 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 11.4.2005 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2004 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013

INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013 1 INSAMLING AV UPPGIFTER OM LÄRARE 2013 Lärare inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Datainsamlingsobjekt Datainsamlingen gäller rektorer och lärare som ger grundläggande utbildning och

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 4V, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2016 Företagets namn och postadress:

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch Offentlig ekonomi 2016 Kommunekonomi 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård 17,9 miljarder euro år 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.9.2006 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017 Anvisningar 1(10) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2017 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

INFO: Utbildning & småbarnspedagogik

INFO: Utbildning & småbarnspedagogik INFO: Utbildning & småbarnspedagogik Generell information Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Småbarnspedagogik (daghemsvård & familjedagvård) Produktivitetsjämförelse i kommunerna Generell information

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2000 HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET Bokföringsnämndens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK

Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK TEMPORÄRT NATIONELLT TILLÄGGSSTÖD Anvisningar för ifyllandet av den kalkyl som bifogas stödansökan 459: JORDBRUKSUTÖVARE OCH BESKATTNINGS-SAMMANSLUTNINGAR SOM BEDRIVER JORDBRUK Merparten av de begärda

Läs mer

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 2015 Tabell Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 1(37)

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 0(36) 2015 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 1(36) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur

Läs mer

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015

Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 1(31) Uppgiftsinnehåll Datainsamling: Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 2015 De här anvisningarna innehåller närmare information om datainnehållet och klassificeringarna i statistiken

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 25.3.2010 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2009 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

De ekonomiska förutsättningarna för att anordna grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning

De ekonomiska förutsättningarna för att anordna grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning BLANKETT 1. De ekonomiska försättningarna för att anordna grundläggande yrkesbildning och yrkesinriktad tilläggsbildning Tabell 1. Grundläggande uppgifter för part som ordnar yrkesinriktad grundbildning

Läs mer

30.1.2014 MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST

30.1.2014 MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST 1 (8) MANUAL FÖR STATISTIKCENTRALENS OCH FINLANDS BANKS RAPPORTERINGSTJÄNST Månadsenkät om utländska finansiella fordringar och skulder i betalningsbalansen (BOPM) Statistikcentralens och Finlands Banks

Läs mer

Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 1(8) Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 20.9.2010 Uppgiftslämnare Enkäten om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning ifylls av alla kommuner

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering. Övriga utgifter (exkl.

ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering. Övriga utgifter (exkl. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2009 FÖRSKOLEUNDERVISNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Data och finansiering PB 380 Fax 00531 HELSINGFORS 040 348 7766 Kontaktuppgifter Undervisningsanordnare Undervisningsanordnarens

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 3.4.2006 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2005 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 19.12.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 30.11.2008 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö

Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö Årsredovisning HSB brf Henriksdal i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011 Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö

ÅRSREDOVISNING. HSB Brf Berguven i Malmö ÅRSREDOVISNING HSB Brf Berguven i Malmö 2007-05-01 2008-04-30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /8 2010

ÅRSREDOVISNING 1/ /8 2010 ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING HENRIKSDAL I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ~ HSB Bil Henriksdal i Malmö Org Nr: 746001-0726 Noter Not 15 Not 16 Not 17 KortfristIga

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BOKFÖRINGSMÄSSIG BEHANDLING AV AFFÄRSVERK OCH FONDER VILKA UTGÖR BALANSENHETER I KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 7.4.2004 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2003 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Statsekonomins finansieringsanalys

Statsekonomins finansieringsanalys Statskontoret Förvaltningens styrning 31.03.2008 Statsekonomins finansieringsanalys 31.12.2007 Budgetens utfallskalkyl Skatter och inkomster av skattenatur från budgetbokföringen (specifikation) Statens

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF BÄRNSTENEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009

Enkät om datateknik och elektronisk handel vid företagen år 2009 Företagsstrukturer Vetenskap, teknologi och informationssamhälle 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn (09) 17 341, Fax (09) 1734 2465 tiede.teknologia@stat.fi Enligt statistiklagen (280/2004) är uppgifterna på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse Anvisning 1 (8) VQ Tabeller för s berättelse över rörelse Genom VQ-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om försäkringsmäklarnas rörelse. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna IFYLLNADSANVISNING 1(8) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom den grundläggande utbildningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN

ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN FINANSINSPEKTIONEN BILAGA VIII 1 (6) ANVÄNDNINGEN AV EXCEL-ARBETSBÖCKER FÖR RAPPORTERINGEN Innehåll: 1. Allmänt 2. Installation 3. Arbetsböckernas struktur och funktioner 3.1. Allmänt 3.2. Allmänna uppgifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2011 31/12 2011 HSB BRF ATLE I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer