Sökordsregister års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sökordsregister 1990 2013 års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år)"

Transkript

1 Sökordsregister års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år) Ackord dotterbolag 347/91, 367/91 kapitalförlust 342/11, 350/11 skattetillägg 438/03 underskottsavdrag 370/03, 391/03, 339/04, 283/05, 305/05, 326/05 Ackumulerad inkomst, avveckling av jordbruk 317/98 vinstandelsstiftelse 293/93 Advokat utlämnande av handling 339/02 vittnesplikt 293/02 Aktiebolag genomsyn 341/94, 269/05 Aktiefonder, kapitalvinst 388/91 Aktieindexobligation 304/95, 319/95, 256/02, 317/02, 328/04, 329/04 Aktiekorg 363/03 Aktier anskaffningsutgift för, optioner 298/06 byte mot näringsverksamhet 408/03 värdeminskningsavdrag 369/91 Aktieomvandling avyttring 326/98 tjänstebeskattad 322/98 Aktieutdelning, se Utdelning Aktieägarplan 313/97, 375/97 Aktieägartillskott konvertering av fordran till 347/10 omvandling av 305/06 skattefritt 301/06 återbetalning 347/10 Aktieöverlåtelse underpris 398/03 Aktiv näringsverksamhet 288/92 skogsfastighet 374/03, 410/03 Alkoholinförsel 432/10 Alkoholskatt ansvar för 371/05 direktivet, etylalkohol 467/11 försäljning till utländska kunder 512/14 införselförbudet 393/09 matlagningsvin 423/09, 433/10 oljeblandning 393/98 prisskillnad vin/öl 423/09 spritessenser 391/00 transportkontroll 358/06 undanröjt förhandsbesked 467/03

2 upplagshavares kontrollskyldighet 401/12 återbetalning av, krav för 511/14 återbetalning av, obehörig vinst 460/04 Alkoholskattedirektivet bioetanol 458/12 Allframtidsupplåtelse eller nyttjanderätt 330/09 Allemansfond, utdelningsavdrag 331/93, 334/95 Allmän handling 398/94, 376/09 elektronisk post 359/00 Allmän pensionsplan 325/97 Allmännyttigt bostadsföretag, avkastningsskatt pension 387/00 Alternativ exempt, EUD 477/03 Alternativ rättslig grund 392/04 Amnestibestämmelse EUD 436/13 Andelsbyten omstruktureringar 332/01 tioprocentsregeln 396/03 uppskov 353/09 uppskovsbelopp 320/01 utdelningsprogram, vederlag 340/00 Andelskraft, uttagningskostnader 346/12 Anläggningstillgång eller omsättningstillgång 298/99 Anmaning, skattetillägg 311/92 Annellavdrag 320/95, 324/97 Anskaffningsvärde aktier efter konvertering 310/01 byte av skattskyldighet 349/00, 367/00 förmånsbeskattad egendom 295/99 koncernbidrag 368/91 återköp av aktier 310/01 överföring av anläggningstillgångar 303/99 Anslutningsavgift 315/95 Anslutningsbesvär 390/11 Anstånd betalning av skatt 333/99, 430/03, 382/04, 383/04, 323/07, 402/14 dito, för den som har företrädaransvar 384/04 ikraftträdande av ändring 334/05 punktskatt 423/94 säkerhet 432/03, 385/04 Anståndsränta, återbetalning 330/92 Anställds förvärv av värdepapper 338/11 Anställningsinkomst eller bolagsinkomst 302/08, 355/08, 356/08 Ansvarsgenombrott 364/91

3 Anteciperad utdelning 311/93, 353/10 rätt beskattningsår 318/01 Antidiskrimineringsbestämmelser 398/91 Apport av lageraktier 367/03 Arbete kostnader för att söka 323/09 Arbetsgivaravgifter HFD avgångsvederlag, resning 381/95 bärplockare 323/04, 430/04 föreskrifter, lagstridiga 388/97 förhandsbesked 337/92 idrott, läkare ej undantagen 375/05 konkursbo 381/01 nattraktamente var lön 323/04, 429/04 nedsättning inom stödområdet 425/94, 388/97, 351/99 nedsättning, SNI kodens betydelse 351/99 premier för ansvarsförsäkring för VD och styrelse 361/06 resning 337/92 royalty medräknad i underlaget 425/94 serveringspersonal 337/92 skönsmässig inkomst är anställningsinkomst 426/94 tid för redovisning av 469/03 tjänsteställe för strålskyddsarbetare 386/08 vinstandelsstiftelse, likartade villkor 375/05 Arbetsgivaravgifter EUD annat lands försäkring 400/01 arbetskraftens rörlighet 384/01 flyttning 399/01 rättsverkan av intyg 400/01 samordning pga dubbel bosättning 391/07, 392/07 utsändning 401/01 Arbetsgivaravgift HFD, nedsatt 440/10 Arbetsgivarbegreppet ishockeyspelare 316/02, 347/02 Arbetsgivarinträde 337/92 Arbetsresa bevisprövning 345/10 flextid 297/93 lärare 301/95 under rehabilitering 300/95 rörelse 288/92 taxi 276/92 Arbetstagarbegreppet 400/94 Arbetsverktyg, dator 275/92

4 Armslängdsregeln 352/91, 366/91, 289/92 Arrendator, avdrag för bostad 357/94 Arrende, engångsersättning 371/03 Artikel 6 Europakonventionen skattetillägg 348/01, 352/01 Arv, tidigare beskattat HD 323/02 Arvsavstående förmånstagarförvärv 372/00 Arvsskatt arvsavstående efter båda föräldrarnas död 355/05 arvsavstående vid efterarv 366/01 befrielse från skattskyldighet 382/98, 367/01 bouppteckning, fordran på köpeskilling 383/96 dödsbo som förmånstagare till utfallande försäkringsbelopp 356/05 lättnadsregeln, femårsrekvisitet 379/98, 447/03 lättnadsregeln, OTC regeln 380/96 lättnadsregeln, skogskonto 377/97 partssuccession 340/06 pensionsförsäkring 371/95 preskription av återvinning 323/02 skatteklass, fosterbarn 378/97 skatteklass, sambos barn 382/96 talerätt 402/04 testamente, full äganderätt 378/97 återvinning eller besvär 372/95, 381/98 värdering av handelsbolagsandel 401/04 äganderättsövergång bostadsrätt 340/06 Avbytare i jordbruk näringsverksamhet 259/02 Avdrag finansieringskostn. utländsk EUD 353/07 skatterådgivning EUD 354/07 Avdrags och uppgiftsskyldighet 332/91 Avdragsbegränsning valutakursförluster 348/10 Avfallsskatt EUD nationell fördelsregel underkänd 421/08 Avfallsskatt HFD askstabilisering 466/03 avdrag 400/12 deponering av mesa 426/04 deponianläggning 434/10 kompostering längre än tre år 345/02 omdeponering 465/03 Avgift räktransporter 390/07

5 Avgångsvederlag reservering för 284/05 Avkastningsskatt pensioner allmännyttan 387/00 avräkning beräknad utländsk skatt 372/05 gottgörelse från pensionsstiftelse 371/05 ikraftträdanderegler 332/93 kapitalpension 344/07 nedsättning av (EG-rätt) 359/06 nedsättning utländsk försäkring 322/05 pensionsstiftelse 398/12 pensionsstiftelses värdepappersinnehav 355/98 rätt beskattningsår för nedsättning 401/13 skattesats utländsk försäkring 372/05 swapavtal 346/07 terminsavtal 346/07 trust 375/01 skatteunderlag 427/04 utlandstillgångar i underlaget 383/08 Avräkning av utländsk skatt ej sammanräknad inkomst 286/02 fastighetsskatt 357/98, 349/00 Kina 390/14 kommanditbolag 343/02 koncernbidrag lämnat 322/05 pensionsmedel 383/11 samtidigt med omkostnadsavdrag 408/03 skadeförsäkringsbolag 383/11 spärrbeloppet 321/06, 336/08, 389/10 utländsk investeringsfond 389/10 Avskrivning av mål 441/03 Avskrivningsunderlag byggnad jämkning 366/94, 320/95 jämkningsreglerna 304/99 Avverkningsrätt till skog 344/91 Avvisning efter delgivning 344/05 upphävd efter rättsprövning 344/05 upphävd rättidigt överklagande 344/05 Avyttring eller gåva 349/94, 381/94 Avyttring byte av aktier 329/04 förlängning av optionsavtal 329/04 indragning av aktier 309/01 inlösen av aktiekorg 309/01 kapitalförsäkring kapitalvinst 330/04 konvertering av aktier 309/01

6 omvandling av preferensaktie 297/06 sammanläggning av aktier 319/97 saxade optionsavtal 342/11 skuldavbetalning 309/01 spärrbeloppet 354/13 ändring av bolagsordning 308/01 Avyttringsbegreppet 347/10 Bankaktier inte lagertillgångar 308/08 Befrielse från dröjsmålsavgift 367/98 restavgift 373/97 Begravningsförsäkring 3232/02 Behörig myndighet, gottskrivning av preliminär skatt 436/91 Behörighet för ombud 440/03 Beloppsram, eo besvär 429/91 Beloppsspärr, underprisöverlåtelse 374/14 Benefik barnrevers 346/10 Benefik eller onerös överlåtelse 348/10 Bensinskatt avdrag för förlust p.g.a. datafel 383/93 kundförlust 378/95, 390/96 Beräknad ränta 334/91 Berättigade förväntningar 451/14, 493/14 Beskattningstidpunkt förvärv av värdepapper 342/10 Beskattningsår, se Rätt beskattningsår Beskattningsårets omfattning 332/98 slutenhet 289/92, 348/94 Besparingsskog, underprisöverlåtelse 329/08 Bestämmande inflytande 342/91 Besvär efter avslutad konkurs 360/9 eller inte 428/91 Besvär i särskild ordning beloppskriteriet 336/99 fastighetstaxering 341/99 instansordningen 353/01 officialprincip 361/93 okunnighet 353/01 ordningsföljd för avdrag 360/93 telefax 360/93 tid för det allmänna 359/93 uppenbart förbiseende 336/99 ursäktlighetskriteriet 335/99, 336/99 Besvärsrätt 397/94

7 extraordinär 364/98 i särskild ordning 364/98 kammarrätts beslut 297/02 kontraritet 355/95, 364/97, 363/00, 294/02, 440/03 saklegitimation 355/95, 294/02, 375/09 Besvärstid avvisande av talan 362/00 delgivningstidpunkt 355/95 för allmänt ombud 365/97 förenklad delgivning 372/98 Betalkort förmånsbeskattning 357/03 Betalningssäkring 375/94 arbetsgivaravgifter 426/91 ersättning för processkostnader 397/04 importmoms 343/08 proportionalitet 332/99 påtaglig risk 317/07 skattetillägg 341/05 Beviskrav, kapitalförlust 359/14, 400/14, Bevisprövning 422/03 Bevissäkringslagen, förutsättningar för beslag 318/92 Bidrag forskning 347/91, 316/01, 317/01 kommunalt bolag 299/06 odlingspremie 293/95, 309/95, 334/98 Bilförmån bevisbördan för privatkörning 250/02, 308/02 delat ägande 297/93 drivmedel 339/11 ej privat användning 345/94 ej utnyttjad 296/93, 315/93, 386/93 jämkning, färjeavgifter 329/98 jämkning, mycket utrustning 303/01 jämkning, servicebil 252/02 jämkning, >3000 mil 316/97 lyxbilstillägg 328/91 trängselskatt 319/09 Biståndsdirektivet 77/308/EEG antagits korrekt av rådet 383/05 Gibraltar 387/06 Blandat fång 358/14 Bokslut, nytt 325/13 Bokslutsfel, ändring 344/91 Bolagsordning, ändring, avyttring 309/01 Bonus, tillgänglig för lyftning 301/01 Borgensförbindelse, avdrag 326/91 Borgensprovision, avdrag för 309/08

8 Borgensåtagande förmånsbeskattning 318/97 levnadskostnad 321/04 ränteavdrag 335/91 Bostadsaktiebolag ombildning till bostadsförening 307/07, 313/07 Bostadsförening, oäkta omstrukturering av 295/07 Bostadsförmån arbetsgivarens kostnad högre 307/13 personlig assistent 309/13 trossamfund 307/13 Bostadsrätt fåmansföretag 356/91 räntefritt lån 341/11 Bostadsrättsförening kapitalvinst vid upplösning 342/11 ränta skattefri 375/11 ränteinkomster 385/14 privatbostadsföretag 348/09 Bosättning dotter i Sverige 361/13 permanentbostad 361/13, 362/13 skogsfastigheter, fast driftställe 287/02 stadigvarande vistelse 357/98, 352/09 utomlands avdrag i Sverige 255/02, 285/02 kostnadsersättningar 414/11 skatteavdrag i Sverige 414/11 väsentlig anknytning 337/93, 323/99, 285/02, 286/02, 287/02, 406/03, 407/03, 422/03, 366/04, 320/05, 387/10, 380/11, 392/14 Broavgift, moms 332/92 Brott, inkomst av 271/92, 291/93, 339/12 Bruttovinstberäkning 339/96, 362/96 Bullerstörning 317/09 Byggmästarrabatt, uttagsbeskattning 323/97 Byggmästarsmitta 385/91, 386/91, 316/00, 347/04, 347/04, 314/13, 315/13, 362/14, 371/14 Byggnadsrörelse 384/91 eller hantverksrörelse 374/94 fastighetsförvaltning 298/99 omsättningstillgång 385/91, 386/91, 330/93, 319/99, 312/01, 333/01 se också lageraktier se också lagerfastigheter uttagsbeskattning 397/03

9 återföring av värdeminskn.avdrag 333/04 Byte aktier mot näringsverksamhet 408/03 av aktier ej avyttring 329/04 fastighet vid arv 339/91 lageraktier 265/02, 279/02 nyemitterade aktier 397/03 Båtförmån 340/12 Bärplockare anställda 323/04, 430/04 Captivebolag 337/01 CFC-bolag underprisöverlåtelse 332/08 CFC-regler EUD 350/07 HFD finansiell verksamhet 353/09 Cirkulationsdirektivet alkoholhaltig choklad 418/08 delvis ogiltigt 492/03 finsk lågbeskattad diesel 459/04, 418/08 force majeure 420/08 frisläppande för konsumtion 368/02 för hög italiensk oljeskatt 460/04 försvunnen olja 420/08 lokal skatt på alkohol 388/06 privatimport av alkohol 387/07 punktskatteuppskov 492/03, 466/11 skattemärken borta 388/07 Civilrätt skatterätt 287/92, 360/14 Courtagekostnader, värdepappersfond 325/97, 342/97 Cypern diskrimineringsklausul 324/99 tjänstepensionsförsäkring 337/08 Dagbarnvårdares omkostnadsavdrag 254/02 Dator avdrag för i tjänst 332/91, 275/92 förmånsbeskattning 319/98 Debiteringsåtgärder 391/04 Deklaration, kontrollmaterial 322/95, 362/95 Delgivning besvärstid 355/95 med sekreterare 355/93 förenklad 343/05 Delning, avyttring 317/99 Delningsprincipen 331/04

10 Delpension var lön 325/04, 336/04 Delägarrätt 326/09 finansiellt instrument 308/01, 296/06 Depåförsäkring ej fondförsäkr. 381/08, 382/08 Direkt effekt EUD 397/01 Direktivs giltighet 361/07 Diskrimineringsklausul 398/91, 335/97, 324/99, 350/00 Dold äganderätt 302/93, 340/93, 357/00 inkomstbeskattning 302/93 kapitalvinstbeskattning 402/91 till tomträtt 340/91 Domarjäv 397/94, 401/10, 377/12, 378/12 Domförhet 358/95 Doms innebörd 341/05 Domskäl och domslut oförenliga 391/04 Donationsfond 390/91 Driftförlust/kapitalförlust 310/95 Driftkostnad, elinstallation ej 314/95 Drivmedelsförmån 339/11 Dryckesskatt, utförda varor 358/00, 392/00 Dröjsmålsavgift, befrielse 367/98 Dubbel bosättning 331/91, 275/92, 300/92, 298/93, 346/94, 358/03, 359/03, 304/08 Dubbelbeskattningsavtal avlösen av pensionsutfästelse 385/11 kontra intern rätt 353/09, 354/09, 384/11 Belgien 398/91 diskrimineringsförbudet 367/12 fast driftställe 302/92 kontra intern rätt 347/97 Cypern diskrimineringsklausul 324/99 tjänstepensionsförsäkring 337/08 Frankrike, svensk ATP 368/04 Grekland hemvistartikeln 348/97 kontra intern rätt 384/11 reseledare 356/96 Kenya, ränta 356/96, 347/97 Kina, tioårsregeln 367/12 Kina, vinstandelsstiftelse 391/14 Nederländerna, artistbolag 409/03 diskrimineringsartikeln, inkomst av enskild tjänst 358/13 underskottslagen 351/98, 358/98 uppskovsränta 359/13 utdelning 409/03 utdelningsskattefrihet 349/97, 350/97

11 återbetalning kapitaltillskott 349/97 Norden 339/95 bostadsrätt 356/96 fast driftställe 390/10 schablonintäkt 393/14 utdelning 325/99 Peru kapitalvinst 324/05 utskiftningslikvid 356/13 Schweiz 287/02 diskrimineringsprincipen 366/94, 378/94, 350/00 förvaltning av värdepapper 322/00, 349/00 kontra intern rätt 385/11 Tyskland avgångsvederlag 253/02, 288/02 begreppet företag 357/98 fast driftställe 298/99, 324/99 nondiskriminationsprincipen 366/94, 378/94 USA handelsbolag 303/05, 323/05 koncernbidrag 367/12 nondiskriminations principen, fast driftställe 366/94, 378/94 utbetalning från pensionsförsäkring är livränta 400/13 Dubbelbestraffning skattetillägg 406/10, 486/10, 390/11 Effektivitetsprincipen 388/11 ränta på skatt 451/14 EFTA-domstolen etableringsfrihet 425/09 fri rörlighet av kapital 401/05 industriskattesatsen på el 390/06 Efterbeskattning efter länsrättsdom 406/10 Eftertaxering 394/94, 395/94 behörig domstol 412/91 bevisprövning 366/97, 367/97 bevisvärdering 349/93 byte av grund 413/91 dold äganderätt 357/00 förutsättning 308/92 korrigeringsregeln 328/05 mellandom 414/03, 415/03 mervärdesskatt 1995-årsmoms 347/08 omprövningsbeslut 334/99, 361/09 oriktig uppgift 305/02, 333/02, 320/07, 362/09, 398/14 oriktigt meddelande 357/00, 353/01, 416/03

12 rätt beskattningsår 330/96, 366/96 undanröjd, särskilda skäl 415/03 underlag för tilläggsbelopp 309/92 uppenbart förbiseende 375/04 uppenbart oskäligt 328/05 uppgiftsskyldighet 349/93 utebliven deklaration 326/06 EG-fördraget, se EUF-fördraget EG, se EU Egenavgifter ej schablonavdrag vid taxeringshöjning 359/91 passiv jordbruksinkomst 338/92 underlag för skattetillägg 359/91 överlåtelse av rörelse 288/92 Egendomslivränta eller undantagsförmån 298/95, 305/95 Egna aktier, lönekostnad 281/05 Ekonomisk dubbelbeskattning 383/14 Ekonomisk förening avdrag för utdelning 336/01, 350/13 föreningsavgäld 317/05 kooperativ 343/00 oregistrerad 343/00 överföring till medlemskonto 341/04, 368/04 Elderivat, finansiellt instrument 277/05 Elektroniska cigaretter 427/14 Elinstallation ej driftkostnad 314/95 Elskatt industriskattesatsen 323/06, 357/06, 358/06, 390/06 resning 358/06 Energiskatt avdrag för elproduktion 390/96, 390/00 avdragsrätt 383/93 befrielse från, fordonstank 358/00, 391/00 bränsletillsats 424/09 cementproduktion 344/02 distributör 378/95 fotogen 449/91 gasblandning 394/09 industriell verksamhet 336/92, 427/14 inputbeskattning 424/09 producent 378/95 resning 394/98 tillvaratagen spillvärme 335/92 tillverkningsprocessen 464/03, 371/05 undantag för ekonomisk förening 405/13 enkelt bolag 404/13

13 vindkraftverk 378/95 överföringsförlust 379/95 Energiskattedirektivet elskatt ej anpassad till direktivet 481/13 flygbränsle 456/12 sjöfart 457/12 smörjolja 456/12 Engångsersättning, arrende 371/03 Engångsintäkt, periodisering 340/04 Ensamståendes hemresor 330/91 Ersättning för processkostnader 366/93, 356/94, 393/94, 395/94, 359/95, 332/99, 333/99, 314/00, 317/00, 356/00 361/00, 364/00, 392/00, 361/01, 305/02, 316/02, 416/03, 434/03, 397/04, 398/04, 345/05, 346/05, 347/05, 332/06, 359/08, 377/09, 378/09, 414/10, 385/13 för sen begäran 326/07 Ersättning vattenkraftutbyggnad rörelse 356/94, 393/94 Ersättningsfastighet 340/91, 279/92 Ersättningsfond underlag, kapitalvinst 355/11 Etableringsfrihet EUD Etableringsfrihet EUD andelsbyte 408/13 arvsskatt 390/08, 406/13 avdrag kostnad dotterbolagsaktier Bosal Holding 431/04 begränsat skattskyldiga, valfrihet 420/11 belgiskt samordningscenter 389/08 byte av säte 411/13, 412/13 CFC-regler, Cadbury Schweppes 350/07 dubbelbeskattningsavtal 431/14 exemptavtal 432/14 exitskatter 377/05, 354/07, 355/07 fast driftställe 351/07 finansieringskostnad utländsk 353/07 finska koncernbidrag 387/08 fordonsskatt 365/06 fortbildningsavgift 420/11 förlust i koncernföretag 388/08 förlustavdrag 383/01 förlustutjämning 363/06, 410/13 förmögenhetsbeskattning 382/01 gränsöverskridande förlustutjämning 429/14 kapitalvinster 383/01 andelsöverlåtelse 379/05

14 kapitalvinstuppskov 390/08 källskatt 352/07 källskatt på utdelning 438/10 lågskattelandsetablering 389/08 orealiserade värdeökningar 435/14 pensionssparande 390/08 progressionsförbehåll 433/14 räntefritt lån 416/11 rättfärdigandefrågan 389/08, 416/11, 418/11 sambeskattning 390/08 Schumackerdoktrinen 433/14 skatteintegrering 418/11 skatterådgivning 354/07 skolavgifter 390/08 skönstaxering 390/08 socialförsäkringsavgift, avdrag för440/10 Storbritanniens avräkningssystem 350/02 tredje land 392/08 underkapitaliseringsregler 388/08 utdelning från dotterbolag 353/07 utdelning till moderbolag 352/07 utdelningsbeskattning, Grekland 440/10 utflyttningsskatt 354/07, 355/07 Etableringsfrihet HFD koncernbidrag 329/01, 337/01 lönesummeregeln (löneunderlag) 323/01 Ettårsregeln 336/08 bostad i annat land än arbetslandet 366/12 försäkringsinkomst 381/11 kortare avbrott 391/14 samtidigt som sexmånadersregeln 319/05 säkerhetsventilen 388/10 utbetalning fr vinstandelsstiftelse 390/14 EUF-fördraget artikel 110 (90) skatt på import av motorfordon 466/11 utsläppsskatt på motorfordon 425/12, 426/12 direkt effekt 404/09, 424/09 etableringsfrihet A Oy 408/13, 429/14 Aberdeen Property Fininvest 438/10 ACT Group Litigation 352/07 Argenta 431/14 Bosal Holding 431/04 Cadbury Schweppes 350/07 CFC and Dividend Group Lit 401/09 CIBA 420/11 CLT-UFA 351/07

15 Columbus Container 389/08 Conijn 354/07 de Baeck 379/05 de Lasteyrie 377/05 Denkavit 352/07 Deutsche Shell 396/09 DI. VI. 412/13 Filipiak 440/10 FII Group Litigation 353/07 Geurts 390/08 Gielen 420/11 Heinrich Bauer Verlag 400/09 Imfeld 433/14 Keller Holding 353/07 KOM/Danmark 390/08, 436/14 KOM/Grekland 440/10 KOM/Nederländerna 435/14 KOM/Portugal 355/07, 411/13 KOM/Spanien 435/14 KOM/Sverige 390/08 KOM/Tyskland 390/08 Krankenheim Ruhesitz 398/09 Lammers & van Cleeff 395/09 Lankhorst-Hohorst 474/03 Lidl 397/09 Marks & Spencer 363/06 Meindl 390/08 N 354/07 Nadin 365/06 National Grid Indus 402/12 Oy AA 387/08 Papillon 399/09 Philips Electronics 410/13 Rewe 388/08 Scheunemann 406/13 SGI 416/11 Talotta 390/08 Thin Cap Group Litigation 388/08 Truckcenter 401/09 X Holding 418/11 X och Y 472/03 fri rörlighet för arbetstagare de Groot 475/03 Erny 427/13 KOM/Belgien 391/08 KOM/Danmark 365/06, 391/08 KOM/Estland 423/13 KOM/Finland 355/07 KOM/Portugal 356/07

16 KOM/Spanien 426/13 KOM/Sverige 391/08 KOM/Tyskland 391/08, 441/10 Lakebrink 391/08 Notermans Boddenberg 430/13 Petersen och Petersen 446/14 Renneberg 402/09 Ritter 355/07 Schilling 433/04 Schulz-Delzers 421/12 Wallentin 379/05 fri rörlighet för kapital Accor 413/12 ACT Group Litigation 358/07 Amorim Energia 420/13 Amurta 394/08 Arens-Sikken 403/09 Banco Bilbao 419/12 Barbier 439/04 Beker 437/14 Blankaert 366/06 Block 443/10 Bouanich 356/07 Busley/Cibrian 449/10 Centro di Musicologia 357/07 Columbus Container 395/08 Damseaux 446/10 de Baeck 379/05 Dijkman 423/11 Eckelkamp 403/09 ELISA 394/08 FII Group Litigation 417/13 Glaxo 447/10 Grönfeldt 394/08 Halley 414/12 Haribo Lakritzen 405/12 Heukelbach 417/12 Holböck 392/08 Itelcar 438/14 Jäger 402/09 K 442/14 Kerckhaert 357/07 KOM/Belgien 395/08, 418/12, 415/13 KOM/Finland 416/13 KOM/Frankrike 382/05 KOM/Italien 449/10 KOM/Nederländerna 445/10 KOM/Portugal 409/12, 411/12, 414/12 KOM/Spanien 383/05, 448/10, 422/11

17 KOM/Tyskland 416/12, 417/13 KOM/Österrike 412/12 Lasertec 392/08 Lenz 382/05 Lex ASEA (HFD) 320/01 Manninen 380/05 Mattner 421/11 Meilicke 394/08 Meilicke II 412/12 Orange Smallcap 409/09 Persche 442/10 Prunus 410/12 Rimbaud 423/11 Santander 413/13 Schröder 407/12 Skatteverket/A och B 392/08 Skatteverket mot A 393/08 Steko 442/10 Thin Cap Group Litigation 392/08 van Hilten 358/07 Weidert 382/05 Welte 440/14 X och Y 472/03 Österreichische Salinen 405/12 fri rörlighet för tjänster CELG 396/08 Coevering 360/07 Cura Anlagen 479/03 Danner 477/03 Gerritse 436/04 Jobra 404/09 Jundt 397/08 KOM/Belgien 359/07, 395/08, 446/14 KOM/Danmark 395/08 KOM/Portugal 424/11 KOM/Spanien 454/10 KOM/Tyskland 397/08 KOM/Österrike 420/12 Laboratoires Fournier 367/06 Lindman 435/04 Passenheim 452/10 Schwarz 394/08 Scorpio 359/07 SIAT 420/13 Skandia Ramstedt 433/04, 281/05 Tankreederei 425/11 van Putten 429/13 Waypoint Aviation 420/12 X NV 422/13

18 Zanotti 424/11 fri rörlighet för unionsmedborgare Aladzhov 423/12 KOM/Grekland 422/12 KOM/Portugal 356/07 KOM/Sverige 391/08 KOM/Tyskland 391/08 Rüffler 455/10 Schempp 367/06 Schwarz 391/08 Turpeinen 356/07 fri rörlighet för varor 479/03 KOM/Grekland 383/05 giltighet av direktiv KOM/Rådet 361/07 importrestriktioner Danske Bilimportörer 461/04 Lex ASEA (HFD) 320/01 obehörig vinst, Weber 460/04 registreringsskatt fordon 452/14, 453/14 statliga stöd 3F/KOM 458/10, 459/14 3M Italia 431/13, 436/13 Belgien/KOM 363/07 BNP Paribas 433/13 Calafiori 365/07 EDF 432/13 Frucona Kosice 457/14 KOM/Grekland 458/10, 433/13 KOM/Irland m.fl. 461/10, 460/14 KOM/Italien och Wam 461/10 KOM/KFC 459/10 KOM/Rådet 364/07 KOM/Spanien 364/07 Libert 459/14 Lodato 459/10 P Oy 455/14 Portugal/KOM 362/07 Puffer 457/10 Safilo 432/13 Sardinien 456/10 Telefonica/KOM 461/14 EU kommissionen fastighetsskatt 426/08 EU konform tolkning EUD 397/01 EU rättens allmänna rättsprinciper 359/98, 362/98 Europakonventionen advokats uppgiftsskyldighet 424/08

19 artikel 6 348/01, 352/01 artikel 6 och 8 354/97 mantalsskrivningskrav 356/98 skattetillägg 348/01, 352/01 Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier skatterättslig hemvist 435/12 Exitskatter 377/05, 354/07, 355/07 Expansionsmedel takbelopp 330/98 återföring 265/02 Expertskatten 269/05, 320/05, 311/07 Extraordinära besvär arbetsbelastning 387/94 avräkning utländsk skatt 361/00 beloppsramen 429/91 bosättning 350/00 bristande kunskaper i svenska språket 387/94 delfående av beslut 305/92 direktavdrag istf. v.m avdrag 369/96 dom med återverkningar på senare år 372/97 dödsboförvaltnings avslutande 346/95 ej skattepliktig inkomst 347/93 ej underrättelse 369/96 fastighetsskatt 364/98, 378/98, 352/00, 361/00 fastighetstaxering 347/93, 367/95, 374/97, 378/98, 364/00 felräkning 386/94 forum 412/91 för det allmänna 411/91 förlikningsavtal 371/97 förlustavdrag 312/02 förmögenhetstaxering 386/94 försenad deklaration 369/96, 370/96 garantibelopp 386/94, 407/94 hyreshusavgift 386/94, 407/94 instansordningen 307/92 kapitalvinst 369/96 kongruens mellan delägare och bolag 386/94 kontraritet 317/92 kostnader ej beaktade 345/95 misskrivning 386/94 nedsatt köpeskilling 320/97, 371/97 ny praxis 346/95, 347/95 nyhetskriteriet 306/92, 346/93 näringsverksamhet 390/10 okunnighet 411/91, 371/97

20 personalförändringar 385/94 räkenskapsår förlängt 364/98 skattemyndighetens inställning inte avgörande 385/94 skogskonto 410/91, 387/94 skuldräntor 387/94 skönstaxering 385/94 subjektiva omständigheter (sjukdom m.m.) 387/94, 389/94 tillskott skattefritt 317/00, 361/00 tull 348/93 uppenbart förbiseende 306/92, 386/94 ursäktlighet 411/91, 307/92, 347/93, 346/95, 372/97, 365/98, 361/00, 425/03 utflyttad 369/96 vinstbolagsreglerna 345/95 värde på aktier 386/94 återbetalning av lön 412/94 återgång av fastighetsköp 350/94, 387/94 ägarförändringar 385/94 F skattsedel 338/99 anmälningsskyldighet 393/04 prövning i domstol hinder mot prövning i skattemyndighet 330/06 rättsverkan av 355/08, 356/08 återkallelse, prövning av 340/05 Facklitteratur, sjuksköterska 294/99 Fakturor, osanna 379/13 Familjestiftelse fideikommissarisk substitution 378/14 skattskyldighet kvar 347/99, 369/99 tjänstebeskattning 289/99 upplösning av 329/92 utskiftning från 320/99 Fast driftställe i Sverige, tyska avtalet 298/99, 324/99 i USA 378/94 utländsk vinst särbehandlad EUD 351/07 Fastighet huvudsaklig tillgång 342/91 nybyggd, schablonbeskattning 378/98 paketering 364/14 utdelning 382/91 Fastighetsavgift, studentbostäder 393/11 Fastighetsavyttring, bestämmande inflytande 374/91 Fastighetsförvaltande KB, värdering av 326/92

21 Fastighetsförvaltning, och byggnadsrörelse 298/99 Fastighetsskatt följer ej fastighetstaxering 406/94 immunitet och privilegier för EU-kommissionen 426/08 nedsättning 326/99, 342/99, 444/03 skatteplikt 367/95 Fastighetstaxering avskiljning till egen fastighet 443/03 besvärsrätt, uppenbart förbiseende 377/98 byggnad under uppförande 348/05 e.o. besvär 374/97, 364/00 folkets hus 364/95, 365/95 FoU byggnad hyreshus 364/00 föreskrift för prisutvecklingsområden stred inte mot lag 341/08, 360/08 huvudsaklighetsprincipen 399/04 hyreshus 404/94 indelning i byggnadstyper 377/96, 348/05, 329/07, 379/09 indelning i tomtmark 376/98 indelning i taxeringsenheter 378/96, 399/04 indelning i ägoslag 443/03 kommunikationsbyggnad bl.a. färjeterminal 403/94 kulturbyggnad 364/95, 365/95 mässhall 369/93, 363/01 naturreservat 323/92 nedsättning av fastighetsskatt 349/05 nytaxering 365/95 resning 324/92, 347/93, 367/95, 374/97, 365/00 riktvärde för tomtmark 377/98 riktvärdeangivelse 335/06 skyddsrum 365/95 specialbyggnad 329/07 strandnära 365/95, 399/04 särskild, e.o. besvär 405/94, 406/94 femårsfristen 406/94 särskild, förutsättningar 364/00 tandvårdsklinik 323/92 tidningstryckeri 402/94 värdeområde 335/06 värdeår 365/95 äganderättens övergång 382/94, 405/94 Fel i bokslut, ändring 344/91 Femårsregeln bosättning 357/98 utflyttning 311/07

22 Fideikommissaktiebolag 402/03 Fideikommissarisk substitution 322/98, 353/98, 378/14 Fideikommissbo, skifte 342/00, 352/00 Fiktiv ränta, avdrag för 346/09 Filials rätt att avräkna skatt 350/00 Filmrättighet 353/94, 382/94 Finansiellt instrument aktiekorgbevis 362/03, 411/03 delägarrätt 308/01, 362/03, 296/06 elderivat 277/05 fordran på kb 362/03, 388/03 swapavtal 305/08 syntetiska optioner 308/01 villkorat aktieägartillskott 362/03 Fission, avyttring 317/99 Flytträtt, kapitalpension 344/07 Folkbokföring makar 360/97, 362/97 utsänd 337/01 Folketrygdavgift 283/07 Fordrans uppkomst tidpunkt för 294/07 Forskarskattelättnad 367/04 Forskning 347/91 bidrag 316/01, 317/01 periodisering av löner 286/05 Forum, rätt 412/91, 369/97, 369/98, 371/04 Framskjuten beskattning förbehållen nyttjanderätt 325/92 Framtida utgifter, skogsvård 333/98 Fri förfoganderätt delningsförrättning 321/02 Fri rörlighet för arbetstagare arbete i tredje land 446/14 avdrag kostnader hushållerska Schilling 433/04 fiktiv skatt på lönetillägg 428/13 finsk bilskatt 355/07 grundavdrag, Wallentin 379/05 jämförbar situation 423/13 kapitalvinstuppskov 391/08 pensionssparande 391/08 pensionsspartillägg, Tyskland 441/10 registreringsavgift motorfordon 365/06, 430/13 sambeskattning av makar 383/01 skolavgifter 391/08 socialförsäkringsavgift 384/01 underskott utländsk fastighet 355/07 uppskov kapitalvinst fastighet 356/07

23 utflyttningsbeskattning 426/13 utlandstjänstgöringstillägg 421/12 utländska förluster 391/08 Fri rörlighet för kapital EUD aktieutdelning Lenz 382/05 Manninen 380/05 Verkooijen 386/01 Weidert 382/05 allmännyttig stiftelse 357/07 arvsbeskattning aktier 414/12 testamente till ideell stiftelse 417/12 avdrag för särskilda utgifter 407/12 avdragsförbud för utländsk gåva 442/10 avdragsrätt för gåvor 412/12 avräkning på utdelning 394/08 avräkning för utländsk skatt 357/07, 419/12 avräkning, spärrbeloppsberäkning 437/14 bosättning 358/07 direktinvestering 392/08 diskriminering tillåten vid fastighetsbeskattning 366/06 fastighetsbeskattning 394/08, 422/08, 449/10 grundavdrag vid arv 440/14 grundavdrag vid gåva 421/11 imputationssystem, Tyskland 447/10 inhemska statspapper förmånsbehandlade 409/12 inlösen av aktier 356/07 juridisk dubbelbeskattning 446/10 kapitalrörelser 391/08 kapitalvinst på aktier 394/08 Spanien 383/05 kapitalvinstregler, Spanien 448/10 kedjebeskattning av utdelning 412/12, 416/12 källskatt på utdelning 394/08, 422/11, 413/13 källskatt på utdelning till utländskt bolag 445/10 källstatsbeskattning av utdelning utanför mb direktivet 449/10 Lex Asea 393/08 negativ ettårig särbehandling 442/10 OECD:s modellavtal 358/07 parallellt utnyttjande av beskattningsrätt 443/10 pensionssparande 395/08 portföljinvestering exemptmetoden 405/12

24 tredje land 405/12 registreringsavgift motorfordon 429/13 ränta, Frankrike 382/05 rättfärdigande för EES 423/11 samordningscenter 395/08 Schumackerdoktrinen 407/12 skatteombud för ej bosatta 411/12 stämpelskatt 418/12 tredje land 358/07 löneunderlag 392/08 utdelningsskattefrihet 393/08 undantagsregeln artikel /08 underkapitaliseringsregler 392/08, 438/14 utdelning skatteavräkning 417/13 till investeringsbolag 415/13 till pensionsfonder 417/13 till pensionsstiftelser 416/13 till utländsk pensionsfond 414/12 utländsk kapitalförlust 442/14 utländska investeringar 423/11 utomeuropeiska länder och territorier 410/12 vidareutdelning 413/12 Fri rörlighet för kapital HFD avräkning för utländsk skatt 336/08 informationsutbyte 354/09 Fri rörlighet för tjänster EUD avdrag för kostnader 420/13 avdrag för utländsk utbildning 424/11 belgiska banker skattefria 446/14 coordination centres 420/12 fordonsskatt 360/07 investeringar, skattelättnader 425/11 kostnader hushållerska Schilling 433/04 källskatt 359/07, 396/08 källskatt på lön 422/13 källskatt på ränta 424/11 leasing Cura Anlagen 470/03 lotteriskatt Lindman 435/04 pensionsförsäkring Danner 477/03 pensionssparande 395/08 premie tjänstepensionsförsäkring Skandia Ramstedt 433/04, 281/05 rättfärdigandefrågan 395/08 Schweiz/EU-avtalet 425/11 skattefrihet för spelvinster 454/10 skatteombud, inhemska 420/12

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Rabe och Johan Bojs Det svenska skattesystemet Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning Avdelning II: Bakgrund och principer 21 IS 1. Historik 23 1.1 Utvecklingenframtillär

Läs mer

Det svenska skattesystemet

Det svenska skattesystemet Gunnar Johansson och Gunnar Rabe Det svenska skattesystemet Fjortonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord 13 Avdelning I: Inledning 17 Avdelning II: Bakgrund och principer 21 1. Historik 23 1.1

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10

Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Momsfrågor vid överlåtelse av verksamhet Ulrika Grefberg ulrika.grefberg@svalner.se 076-899 69 10 Agenda Inledning Några sätt av avyttra en verksamhet Överlåtelse Momsfri överlåtelse av verksamhet Momsfri

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom näring. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Allmänt om beskattning av näring 2006 2007 2008 2009

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Februari 2015 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att reglerna om fiktiv avräkning

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

1 Tvistefrågor som förekommit i minst tre fall.

1 Tvistefrågor som förekommit i minst tre fall. 1 Tvistefrågor som förekommit i minst tre fall. 1.1 Oredovisade intäkter samt skönstaxeringar. Att detta är en frekvent fråga i processer kan vara en naturlig följd av att frågeställningen är bred och

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson

Bästa företagsformen. nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Bästa företagsformen nya skatteregler 2016? Ulf Bokelund Svensson Vanligaste företagsformerna Enskild näringsverksamhet Aktiebolag Handelsbolag Kommanditbolag Ekonomisk förening Bostadsrättsförening Samarbetsform

Läs mer

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden Rätt skatt päarv & gäva InnehäHsforteckning INNEHÄLLSFÖRTECKNING 1 MAKARS EGENDOM 13 1.1 Inledning 13 1.1.1 Partnerskap 13 1.1.2 Samäganderätt

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2011:1289 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1142 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen

Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2008-11-24 131 440306-08/113 Handelsbolagen och kapitalvinstbeskattningen Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer

Regeringens proposition 1994/95:91

Regeringens proposition 1994/95:91 Regeringens proposition 1994/95:91 Beskattningen av europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och andra inkomstskattefrågor Prop. 1994/95:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 Målnummer: 4676-97 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1998-09-24 Rubrik: Lagrum: Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2003:669 Utkom från trycket den 18 november 2003 utfärdad den 6 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2011:1271 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs i fråga

Läs mer

31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte)

31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte) Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte), Avsnitt 31 685 31 Uppskov med beskattning vid aktiebyte (andelsbyte) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58

Läs mer

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår

Preliminär självdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Preliminär självdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Inkomstår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, dvs. F-skatt och särskild A-skatt.

Läs mer

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen).

Reklamskatt ska betalas på annonser och reklam enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (reklamskattelagen). Punktskatter - Reklamskatt Vi är en ideell förening som inte betalar några andra skatter, kan vi vara skattskyldiga för reklamskatt ändå? Ja, skattskyldig för reklamskatt är den som i yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-13 Mirja Hjelmberg Lotta Abrahamsson Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning.

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

4 Inkomst av fastighet

4 Inkomst av fastighet 267 4 Inkomst av fastighet 4.1 Allmänt om innehav av bostad utomlands Bostad utomlands kan hänföras till följande tre huvudkategorier. 1. Direktägd fastighet, som i sin tur kan indelas i: a) privatbostadsfastighet,

Läs mer

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB

Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB Ombildning av enskild näringsverksamhet till AB 2014-03-11 Mirja Hjelmberg Mikael Westin Dokumentationen utges i informationssyfte och är av generell karaktär och ska inte betraktas som rådgivning. Agenda

Läs mer

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2014-05-08 131 153736-14/113 Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs Förslag till ändringar i 42 och 44 kap. inkomstskattelagen

Läs mer

Anhängigjorda mål i EU-domstolen

Anhängigjorda mål i EU-domstolen Anhängigjorda mål i EU-domstolen Disclaimer Handlingen är inte uttömmande och ska inte användas i annat syfte än som diskussionsunderlag. Syftet med denna handling är att ge en sammanfattande översikt

Läs mer

Skatterättsliga aspekter på OPP

Skatterättsliga aspekter på OPP Skatterättsliga aspekter på OPP Presentatör Skatteexpert Ronnie Peterson SKL Tfn 08-452 79 83 ronnie.peterson@skl.se Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Vilka skatteslag är berörda?

Läs mer

(andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s.

(andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s. 609 31 Uppskov med beskattningen vid aktiebyten (andelsbyten) 48 a kap. och 49 kap. IL prop. 2003/04:33 prop. 2002/03:15 prop. 2001/02:46 s. 58-65 prop. 1998/99:15 s. 176-200 SOU 1998:1 s. 187-210 Sammanfattning

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG...

1. VAD ÄR EN GÅVA?... 3 2. ÄKTA OCH OÄKTA BOSTADSRÄTTER... 3 3. BOSTADSRÄTTERS VÄRDE... 4 4. GÅVOSKATT... 4 5. REN GÅVA... 4 6. BLANDAT FÅNG... Gåva av bostadsrätt Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:1278 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 635 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1-2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10 prop. 1999/2000:2, del 2, s.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 mars 2009 KLAGANDE AA Ombud BB MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 30 mars 2005 i mål nr 5033-04,

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

16 Fusioner och fissioner

16 Fusioner och fissioner 445 16 Fusioner och fissioner 37 kap. IL, bet. 1994/95:SkU10, prop. 1994/95:52, SOU 1994:100, bet. 1998/99:SkU5 s. 17, prop. 1998/99:15 s. 211-229 och 285-290, SOU 1998:1 s. 217-237 och 300-306, bet. 1999/2000:SkU2,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 28 maj 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern Adam AB, 556594-9699 Ombud: AA och BB Skeppsbron Skatt AB Skeppsbron 20

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

O M. Grundnivå. Vad är moms?

O M. Grundnivå. Vad är moms? 1/11 Vad är moms? Mervärdesskatt kallas i dagligt tal för moms. På engelska heter det VAT (Value Added Tax). Alla företag som är skattskyldiga för moms ska ha ett momsreg.nr/vat-nr. M O M S 2/11 Vem är

Läs mer

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag

Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Skattemässig värdering vid överlåtelse av företag Af PETER NILLSON, Institutionen för Handelsrett vid Lunds Universitet. 1. INLEDNING 1.1. Allmänt Överlåts ett företag till tredje man sker överlåtelsen

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kapitalvinst andra tillgångar 667 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

This is a published version of a paper published in Skattenytt.

This is a published version of a paper published in Skattenytt. Uppsala University This is a published version of a paper published in Skattenytt. Citation for the published paper: Cejie, K. (2011) "Skattenytt internationellt - direkt beskattning" Skattenytt, 61(10):

Läs mer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer

Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person-/Organisationsnummer Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast på deklarationsdagen Mervärdesskattedeklaration 01 Deklarationsdag 02 Person/Organisationsnummer Momsregistreringsnummer (VATnummer) Bankgiro och referensnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt,

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

23 Pensionssparavdrag

23 Pensionssparavdrag 23 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 1173 59 kapitlet IL prop. 1989/90:110 prop. 1990/91:54 prop. 1990/91:166 prop. 1992/93:187 prop. 1993/94:85 prop. 1993/94:203 prop. 1995/96:231 prop. 1997/98:146

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

1 kap. Lagens innehåll [5201] 2 kap. Lagens tillämpning [5202 5206] 3 kap. Definitioner och förklaringar [5207 5224]

1 kap. Lagens innehåll [5201] 2 kap. Lagens tillämpning [5202 5206] 3 kap. Definitioner och förklaringar [5207 5224] Skatteförfarandelag, 1 kap. [5201] 11 Skatteförfarande Skatteförfarandelag (2011:1244) Avdelning I. Innehåll, tillämpning och definitioner 1 kap. Lagens innehåll 1 [5201] I denna lag finns bestämmelser

Läs mer

7 Vad som ska tas upp i näringsverksamhet

7 Vad som ska tas upp i näringsverksamhet 71 7 Vad som ska tas upp i näringsverksamhet 15 kap. IL bet. 1989/90:SkU30 s. 98-102, 107-108 prop. 1989/90:110 s.3-5, 514-519, 543-546, 580-596 bet. 1999/2000:SkU2 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 189-196 SOU

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2013 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2013 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. Kapitalvinst utländsk valuta o.d 635 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1-2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Årsregister 2004. Författarregister

Årsregister 2004. Författarregister 776 Årsregister 2004 ÅRSREGISTER 2004 Författarregister Namn & titel Häfte Sida Alhager, Eleonor: Going concern-kravet vid överlåtelse av verksamhet i momssammanhang 7 8 480 Anclow, Per: Fastighetstaxering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:74 Utkom från trycket den 8 februari 2011 utfärdad den 27 januari 2011. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2015 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2015 Obs. Med hänsyn till det parlamentariska läget kan vissa av nedanstående belopp komma att ändras, det gäller framför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2012:342 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:585 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14

Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Egendomsskattekommittén Pressmeddelande 2004-06-14 Cecilia Landelius Huvudsekreterare 08-405 47 52 070-554 81 56 Mats Johansson Utredningssekreterare 073-203 07 09 Egendomsskatter Reform av arvs- och gåvoskatter

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer