Sökordsregister års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sökordsregister 1990 2013 års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år)"

Transkript

1 Sökordsregister års rättsfall (Årtalen nedan avser rättsfallskommentarshäftets år) Ackord dotterbolag 347/91, 367/91 kapitalförlust 342/11, 350/11 skattetillägg 438/03 underskottsavdrag 370/03, 391/03, 339/04, 283/05, 305/05, 326/05 Ackumulerad inkomst, avveckling av jordbruk 317/98 vinstandelsstiftelse 293/93 Advokat utlämnande av handling 339/02 vittnesplikt 293/02 Aktiebolag genomsyn 341/94, 269/05 Aktiefonder, kapitalvinst 388/91 Aktieindexobligation 304/95, 319/95, 256/02, 317/02, 328/04, 329/04 Aktiekorg 363/03 Aktier anskaffningsutgift för, optioner 298/06 byte mot näringsverksamhet 408/03 värdeminskningsavdrag 369/91 Aktieomvandling avyttring 326/98 tjänstebeskattad 322/98 Aktieutdelning, se Utdelning Aktieägarplan 313/97, 375/97 Aktieägartillskott konvertering av fordran till 347/10 omvandling av 305/06 skattefritt 301/06 återbetalning 347/10 Aktieöverlåtelse underpris 398/03 Aktiv näringsverksamhet 288/92 skogsfastighet 374/03, 410/03 Alkoholinförsel 432/10 Alkoholskatt ansvar för 371/05 direktivet, etylalkohol 467/11 försäljning till utländska kunder 512/14 införselförbudet 393/09 matlagningsvin 423/09, 433/10 oljeblandning 393/98 prisskillnad vin/öl 423/09 spritessenser 391/00 transportkontroll 358/06 undanröjt förhandsbesked 467/03

2 upplagshavares kontrollskyldighet 401/12 återbetalning av, krav för 511/14 återbetalning av, obehörig vinst 460/04 Alkoholskattedirektivet bioetanol 458/12 Allframtidsupplåtelse eller nyttjanderätt 330/09 Allemansfond, utdelningsavdrag 331/93, 334/95 Allmän handling 398/94, 376/09 elektronisk post 359/00 Allmän pensionsplan 325/97 Allmännyttigt bostadsföretag, avkastningsskatt pension 387/00 Alternativ exempt, EUD 477/03 Alternativ rättslig grund 392/04 Amnestibestämmelse EUD 436/13 Andelsbyten omstruktureringar 332/01 tioprocentsregeln 396/03 uppskov 353/09 uppskovsbelopp 320/01 utdelningsprogram, vederlag 340/00 Andelskraft, uttagningskostnader 346/12 Anläggningstillgång eller omsättningstillgång 298/99 Anmaning, skattetillägg 311/92 Annellavdrag 320/95, 324/97 Anskaffningsvärde aktier efter konvertering 310/01 byte av skattskyldighet 349/00, 367/00 förmånsbeskattad egendom 295/99 koncernbidrag 368/91 återköp av aktier 310/01 överföring av anläggningstillgångar 303/99 Anslutningsavgift 315/95 Anslutningsbesvär 390/11 Anstånd betalning av skatt 333/99, 430/03, 382/04, 383/04, 323/07, 402/14 dito, för den som har företrädaransvar 384/04 ikraftträdande av ändring 334/05 punktskatt 423/94 säkerhet 432/03, 385/04 Anståndsränta, återbetalning 330/92 Anställds förvärv av värdepapper 338/11 Anställningsinkomst eller bolagsinkomst 302/08, 355/08, 356/08 Ansvarsgenombrott 364/91

3 Anteciperad utdelning 311/93, 353/10 rätt beskattningsår 318/01 Antidiskrimineringsbestämmelser 398/91 Apport av lageraktier 367/03 Arbete kostnader för att söka 323/09 Arbetsgivaravgifter HFD avgångsvederlag, resning 381/95 bärplockare 323/04, 430/04 föreskrifter, lagstridiga 388/97 förhandsbesked 337/92 idrott, läkare ej undantagen 375/05 konkursbo 381/01 nattraktamente var lön 323/04, 429/04 nedsättning inom stödområdet 425/94, 388/97, 351/99 nedsättning, SNI kodens betydelse 351/99 premier för ansvarsförsäkring för VD och styrelse 361/06 resning 337/92 royalty medräknad i underlaget 425/94 serveringspersonal 337/92 skönsmässig inkomst är anställningsinkomst 426/94 tid för redovisning av 469/03 tjänsteställe för strålskyddsarbetare 386/08 vinstandelsstiftelse, likartade villkor 375/05 Arbetsgivaravgifter EUD annat lands försäkring 400/01 arbetskraftens rörlighet 384/01 flyttning 399/01 rättsverkan av intyg 400/01 samordning pga dubbel bosättning 391/07, 392/07 utsändning 401/01 Arbetsgivaravgift HFD, nedsatt 440/10 Arbetsgivarbegreppet ishockeyspelare 316/02, 347/02 Arbetsgivarinträde 337/92 Arbetsresa bevisprövning 345/10 flextid 297/93 lärare 301/95 under rehabilitering 300/95 rörelse 288/92 taxi 276/92 Arbetstagarbegreppet 400/94 Arbetsverktyg, dator 275/92

4 Armslängdsregeln 352/91, 366/91, 289/92 Arrendator, avdrag för bostad 357/94 Arrende, engångsersättning 371/03 Artikel 6 Europakonventionen skattetillägg 348/01, 352/01 Arv, tidigare beskattat HD 323/02 Arvsavstående förmånstagarförvärv 372/00 Arvsskatt arvsavstående efter båda föräldrarnas död 355/05 arvsavstående vid efterarv 366/01 befrielse från skattskyldighet 382/98, 367/01 bouppteckning, fordran på köpeskilling 383/96 dödsbo som förmånstagare till utfallande försäkringsbelopp 356/05 lättnadsregeln, femårsrekvisitet 379/98, 447/03 lättnadsregeln, OTC regeln 380/96 lättnadsregeln, skogskonto 377/97 partssuccession 340/06 pensionsförsäkring 371/95 preskription av återvinning 323/02 skatteklass, fosterbarn 378/97 skatteklass, sambos barn 382/96 talerätt 402/04 testamente, full äganderätt 378/97 återvinning eller besvär 372/95, 381/98 värdering av handelsbolagsandel 401/04 äganderättsövergång bostadsrätt 340/06 Avbytare i jordbruk näringsverksamhet 259/02 Avdrag finansieringskostn. utländsk EUD 353/07 skatterådgivning EUD 354/07 Avdrags och uppgiftsskyldighet 332/91 Avdragsbegränsning valutakursförluster 348/10 Avfallsskatt EUD nationell fördelsregel underkänd 421/08 Avfallsskatt HFD askstabilisering 466/03 avdrag 400/12 deponering av mesa 426/04 deponianläggning 434/10 kompostering längre än tre år 345/02 omdeponering 465/03 Avgift räktransporter 390/07

5 Avgångsvederlag reservering för 284/05 Avkastningsskatt pensioner allmännyttan 387/00 avräkning beräknad utländsk skatt 372/05 gottgörelse från pensionsstiftelse 371/05 ikraftträdanderegler 332/93 kapitalpension 344/07 nedsättning av (EG-rätt) 359/06 nedsättning utländsk försäkring 322/05 pensionsstiftelse 398/12 pensionsstiftelses värdepappersinnehav 355/98 rätt beskattningsår för nedsättning 401/13 skattesats utländsk försäkring 372/05 swapavtal 346/07 terminsavtal 346/07 trust 375/01 skatteunderlag 427/04 utlandstillgångar i underlaget 383/08 Avräkning av utländsk skatt ej sammanräknad inkomst 286/02 fastighetsskatt 357/98, 349/00 Kina 390/14 kommanditbolag 343/02 koncernbidrag lämnat 322/05 pensionsmedel 383/11 samtidigt med omkostnadsavdrag 408/03 skadeförsäkringsbolag 383/11 spärrbeloppet 321/06, 336/08, 389/10 utländsk investeringsfond 389/10 Avskrivning av mål 441/03 Avskrivningsunderlag byggnad jämkning 366/94, 320/95 jämkningsreglerna 304/99 Avverkningsrätt till skog 344/91 Avvisning efter delgivning 344/05 upphävd efter rättsprövning 344/05 upphävd rättidigt överklagande 344/05 Avyttring eller gåva 349/94, 381/94 Avyttring byte av aktier 329/04 förlängning av optionsavtal 329/04 indragning av aktier 309/01 inlösen av aktiekorg 309/01 kapitalförsäkring kapitalvinst 330/04 konvertering av aktier 309/01

6 omvandling av preferensaktie 297/06 sammanläggning av aktier 319/97 saxade optionsavtal 342/11 skuldavbetalning 309/01 spärrbeloppet 354/13 ändring av bolagsordning 308/01 Avyttringsbegreppet 347/10 Bankaktier inte lagertillgångar 308/08 Befrielse från dröjsmålsavgift 367/98 restavgift 373/97 Begravningsförsäkring 3232/02 Behörig myndighet, gottskrivning av preliminär skatt 436/91 Behörighet för ombud 440/03 Beloppsram, eo besvär 429/91 Beloppsspärr, underprisöverlåtelse 374/14 Benefik barnrevers 346/10 Benefik eller onerös överlåtelse 348/10 Bensinskatt avdrag för förlust p.g.a. datafel 383/93 kundförlust 378/95, 390/96 Beräknad ränta 334/91 Berättigade förväntningar 451/14, 493/14 Beskattningstidpunkt förvärv av värdepapper 342/10 Beskattningsår, se Rätt beskattningsår Beskattningsårets omfattning 332/98 slutenhet 289/92, 348/94 Besparingsskog, underprisöverlåtelse 329/08 Bestämmande inflytande 342/91 Besvär efter avslutad konkurs 360/9 eller inte 428/91 Besvär i särskild ordning beloppskriteriet 336/99 fastighetstaxering 341/99 instansordningen 353/01 officialprincip 361/93 okunnighet 353/01 ordningsföljd för avdrag 360/93 telefax 360/93 tid för det allmänna 359/93 uppenbart förbiseende 336/99 ursäktlighetskriteriet 335/99, 336/99 Besvärsrätt 397/94

7 extraordinär 364/98 i särskild ordning 364/98 kammarrätts beslut 297/02 kontraritet 355/95, 364/97, 363/00, 294/02, 440/03 saklegitimation 355/95, 294/02, 375/09 Besvärstid avvisande av talan 362/00 delgivningstidpunkt 355/95 för allmänt ombud 365/97 förenklad delgivning 372/98 Betalkort förmånsbeskattning 357/03 Betalningssäkring 375/94 arbetsgivaravgifter 426/91 ersättning för processkostnader 397/04 importmoms 343/08 proportionalitet 332/99 påtaglig risk 317/07 skattetillägg 341/05 Beviskrav, kapitalförlust 359/14, 400/14, Bevisprövning 422/03 Bevissäkringslagen, förutsättningar för beslag 318/92 Bidrag forskning 347/91, 316/01, 317/01 kommunalt bolag 299/06 odlingspremie 293/95, 309/95, 334/98 Bilförmån bevisbördan för privatkörning 250/02, 308/02 delat ägande 297/93 drivmedel 339/11 ej privat användning 345/94 ej utnyttjad 296/93, 315/93, 386/93 jämkning, färjeavgifter 329/98 jämkning, mycket utrustning 303/01 jämkning, servicebil 252/02 jämkning, >3000 mil 316/97 lyxbilstillägg 328/91 trängselskatt 319/09 Biståndsdirektivet 77/308/EEG antagits korrekt av rådet 383/05 Gibraltar 387/06 Blandat fång 358/14 Bokslut, nytt 325/13 Bokslutsfel, ändring 344/91 Bolagsordning, ändring, avyttring 309/01 Bonus, tillgänglig för lyftning 301/01 Borgensförbindelse, avdrag 326/91 Borgensprovision, avdrag för 309/08

8 Borgensåtagande förmånsbeskattning 318/97 levnadskostnad 321/04 ränteavdrag 335/91 Bostadsaktiebolag ombildning till bostadsförening 307/07, 313/07 Bostadsförening, oäkta omstrukturering av 295/07 Bostadsförmån arbetsgivarens kostnad högre 307/13 personlig assistent 309/13 trossamfund 307/13 Bostadsrätt fåmansföretag 356/91 räntefritt lån 341/11 Bostadsrättsförening kapitalvinst vid upplösning 342/11 ränta skattefri 375/11 ränteinkomster 385/14 privatbostadsföretag 348/09 Bosättning dotter i Sverige 361/13 permanentbostad 361/13, 362/13 skogsfastigheter, fast driftställe 287/02 stadigvarande vistelse 357/98, 352/09 utomlands avdrag i Sverige 255/02, 285/02 kostnadsersättningar 414/11 skatteavdrag i Sverige 414/11 väsentlig anknytning 337/93, 323/99, 285/02, 286/02, 287/02, 406/03, 407/03, 422/03, 366/04, 320/05, 387/10, 380/11, 392/14 Broavgift, moms 332/92 Brott, inkomst av 271/92, 291/93, 339/12 Bruttovinstberäkning 339/96, 362/96 Bullerstörning 317/09 Byggmästarrabatt, uttagsbeskattning 323/97 Byggmästarsmitta 385/91, 386/91, 316/00, 347/04, 347/04, 314/13, 315/13, 362/14, 371/14 Byggnadsrörelse 384/91 eller hantverksrörelse 374/94 fastighetsförvaltning 298/99 omsättningstillgång 385/91, 386/91, 330/93, 319/99, 312/01, 333/01 se också lageraktier se också lagerfastigheter uttagsbeskattning 397/03

9 återföring av värdeminskn.avdrag 333/04 Byte aktier mot näringsverksamhet 408/03 av aktier ej avyttring 329/04 fastighet vid arv 339/91 lageraktier 265/02, 279/02 nyemitterade aktier 397/03 Båtförmån 340/12 Bärplockare anställda 323/04, 430/04 Captivebolag 337/01 CFC-bolag underprisöverlåtelse 332/08 CFC-regler EUD 350/07 HFD finansiell verksamhet 353/09 Cirkulationsdirektivet alkoholhaltig choklad 418/08 delvis ogiltigt 492/03 finsk lågbeskattad diesel 459/04, 418/08 force majeure 420/08 frisläppande för konsumtion 368/02 för hög italiensk oljeskatt 460/04 försvunnen olja 420/08 lokal skatt på alkohol 388/06 privatimport av alkohol 387/07 punktskatteuppskov 492/03, 466/11 skattemärken borta 388/07 Civilrätt skatterätt 287/92, 360/14 Courtagekostnader, värdepappersfond 325/97, 342/97 Cypern diskrimineringsklausul 324/99 tjänstepensionsförsäkring 337/08 Dagbarnvårdares omkostnadsavdrag 254/02 Dator avdrag för i tjänst 332/91, 275/92 förmånsbeskattning 319/98 Debiteringsåtgärder 391/04 Deklaration, kontrollmaterial 322/95, 362/95 Delgivning besvärstid 355/95 med sekreterare 355/93 förenklad 343/05 Delning, avyttring 317/99 Delningsprincipen 331/04

10 Delpension var lön 325/04, 336/04 Delägarrätt 326/09 finansiellt instrument 308/01, 296/06 Depåförsäkring ej fondförsäkr. 381/08, 382/08 Direkt effekt EUD 397/01 Direktivs giltighet 361/07 Diskrimineringsklausul 398/91, 335/97, 324/99, 350/00 Dold äganderätt 302/93, 340/93, 357/00 inkomstbeskattning 302/93 kapitalvinstbeskattning 402/91 till tomträtt 340/91 Domarjäv 397/94, 401/10, 377/12, 378/12 Domförhet 358/95 Doms innebörd 341/05 Domskäl och domslut oförenliga 391/04 Donationsfond 390/91 Driftförlust/kapitalförlust 310/95 Driftkostnad, elinstallation ej 314/95 Drivmedelsförmån 339/11 Dryckesskatt, utförda varor 358/00, 392/00 Dröjsmålsavgift, befrielse 367/98 Dubbel bosättning 331/91, 275/92, 300/92, 298/93, 346/94, 358/03, 359/03, 304/08 Dubbelbeskattningsavtal avlösen av pensionsutfästelse 385/11 kontra intern rätt 353/09, 354/09, 384/11 Belgien 398/91 diskrimineringsförbudet 367/12 fast driftställe 302/92 kontra intern rätt 347/97 Cypern diskrimineringsklausul 324/99 tjänstepensionsförsäkring 337/08 Frankrike, svensk ATP 368/04 Grekland hemvistartikeln 348/97 kontra intern rätt 384/11 reseledare 356/96 Kenya, ränta 356/96, 347/97 Kina, tioårsregeln 367/12 Kina, vinstandelsstiftelse 391/14 Nederländerna, artistbolag 409/03 diskrimineringsartikeln, inkomst av enskild tjänst 358/13 underskottslagen 351/98, 358/98 uppskovsränta 359/13 utdelning 409/03 utdelningsskattefrihet 349/97, 350/97

11 återbetalning kapitaltillskott 349/97 Norden 339/95 bostadsrätt 356/96 fast driftställe 390/10 schablonintäkt 393/14 utdelning 325/99 Peru kapitalvinst 324/05 utskiftningslikvid 356/13 Schweiz 287/02 diskrimineringsprincipen 366/94, 378/94, 350/00 förvaltning av värdepapper 322/00, 349/00 kontra intern rätt 385/11 Tyskland avgångsvederlag 253/02, 288/02 begreppet företag 357/98 fast driftställe 298/99, 324/99 nondiskriminationsprincipen 366/94, 378/94 USA handelsbolag 303/05, 323/05 koncernbidrag 367/12 nondiskriminations principen, fast driftställe 366/94, 378/94 utbetalning från pensionsförsäkring är livränta 400/13 Dubbelbestraffning skattetillägg 406/10, 486/10, 390/11 Effektivitetsprincipen 388/11 ränta på skatt 451/14 EFTA-domstolen etableringsfrihet 425/09 fri rörlighet av kapital 401/05 industriskattesatsen på el 390/06 Efterbeskattning efter länsrättsdom 406/10 Eftertaxering 394/94, 395/94 behörig domstol 412/91 bevisprövning 366/97, 367/97 bevisvärdering 349/93 byte av grund 413/91 dold äganderätt 357/00 förutsättning 308/92 korrigeringsregeln 328/05 mellandom 414/03, 415/03 mervärdesskatt 1995-årsmoms 347/08 omprövningsbeslut 334/99, 361/09 oriktig uppgift 305/02, 333/02, 320/07, 362/09, 398/14 oriktigt meddelande 357/00, 353/01, 416/03

12 rätt beskattningsår 330/96, 366/96 undanröjd, särskilda skäl 415/03 underlag för tilläggsbelopp 309/92 uppenbart förbiseende 375/04 uppenbart oskäligt 328/05 uppgiftsskyldighet 349/93 utebliven deklaration 326/06 EG-fördraget, se EUF-fördraget EG, se EU Egenavgifter ej schablonavdrag vid taxeringshöjning 359/91 passiv jordbruksinkomst 338/92 underlag för skattetillägg 359/91 överlåtelse av rörelse 288/92 Egendomslivränta eller undantagsförmån 298/95, 305/95 Egna aktier, lönekostnad 281/05 Ekonomisk dubbelbeskattning 383/14 Ekonomisk förening avdrag för utdelning 336/01, 350/13 föreningsavgäld 317/05 kooperativ 343/00 oregistrerad 343/00 överföring till medlemskonto 341/04, 368/04 Elderivat, finansiellt instrument 277/05 Elektroniska cigaretter 427/14 Elinstallation ej driftkostnad 314/95 Elskatt industriskattesatsen 323/06, 357/06, 358/06, 390/06 resning 358/06 Energiskatt avdrag för elproduktion 390/96, 390/00 avdragsrätt 383/93 befrielse från, fordonstank 358/00, 391/00 bränsletillsats 424/09 cementproduktion 344/02 distributör 378/95 fotogen 449/91 gasblandning 394/09 industriell verksamhet 336/92, 427/14 inputbeskattning 424/09 producent 378/95 resning 394/98 tillvaratagen spillvärme 335/92 tillverkningsprocessen 464/03, 371/05 undantag för ekonomisk förening 405/13 enkelt bolag 404/13

13 vindkraftverk 378/95 överföringsförlust 379/95 Energiskattedirektivet elskatt ej anpassad till direktivet 481/13 flygbränsle 456/12 sjöfart 457/12 smörjolja 456/12 Engångsersättning, arrende 371/03 Engångsintäkt, periodisering 340/04 Ensamståendes hemresor 330/91 Ersättning för processkostnader 366/93, 356/94, 393/94, 395/94, 359/95, 332/99, 333/99, 314/00, 317/00, 356/00 361/00, 364/00, 392/00, 361/01, 305/02, 316/02, 416/03, 434/03, 397/04, 398/04, 345/05, 346/05, 347/05, 332/06, 359/08, 377/09, 378/09, 414/10, 385/13 för sen begäran 326/07 Ersättning vattenkraftutbyggnad rörelse 356/94, 393/94 Ersättningsfastighet 340/91, 279/92 Ersättningsfond underlag, kapitalvinst 355/11 Etableringsfrihet EUD Etableringsfrihet EUD andelsbyte 408/13 arvsskatt 390/08, 406/13 avdrag kostnad dotterbolagsaktier Bosal Holding 431/04 begränsat skattskyldiga, valfrihet 420/11 belgiskt samordningscenter 389/08 byte av säte 411/13, 412/13 CFC-regler, Cadbury Schweppes 350/07 dubbelbeskattningsavtal 431/14 exemptavtal 432/14 exitskatter 377/05, 354/07, 355/07 fast driftställe 351/07 finansieringskostnad utländsk 353/07 finska koncernbidrag 387/08 fordonsskatt 365/06 fortbildningsavgift 420/11 förlust i koncernföretag 388/08 förlustavdrag 383/01 förlustutjämning 363/06, 410/13 förmögenhetsbeskattning 382/01 gränsöverskridande förlustutjämning 429/14 kapitalvinster 383/01 andelsöverlåtelse 379/05

14 kapitalvinstuppskov 390/08 källskatt 352/07 källskatt på utdelning 438/10 lågskattelandsetablering 389/08 orealiserade värdeökningar 435/14 pensionssparande 390/08 progressionsförbehåll 433/14 räntefritt lån 416/11 rättfärdigandefrågan 389/08, 416/11, 418/11 sambeskattning 390/08 Schumackerdoktrinen 433/14 skatteintegrering 418/11 skatterådgivning 354/07 skolavgifter 390/08 skönstaxering 390/08 socialförsäkringsavgift, avdrag för440/10 Storbritanniens avräkningssystem 350/02 tredje land 392/08 underkapitaliseringsregler 388/08 utdelning från dotterbolag 353/07 utdelning till moderbolag 352/07 utdelningsbeskattning, Grekland 440/10 utflyttningsskatt 354/07, 355/07 Etableringsfrihet HFD koncernbidrag 329/01, 337/01 lönesummeregeln (löneunderlag) 323/01 Ettårsregeln 336/08 bostad i annat land än arbetslandet 366/12 försäkringsinkomst 381/11 kortare avbrott 391/14 samtidigt som sexmånadersregeln 319/05 säkerhetsventilen 388/10 utbetalning fr vinstandelsstiftelse 390/14 EUF-fördraget artikel 110 (90) skatt på import av motorfordon 466/11 utsläppsskatt på motorfordon 425/12, 426/12 direkt effekt 404/09, 424/09 etableringsfrihet A Oy 408/13, 429/14 Aberdeen Property Fininvest 438/10 ACT Group Litigation 352/07 Argenta 431/14 Bosal Holding 431/04 Cadbury Schweppes 350/07 CFC and Dividend Group Lit 401/09 CIBA 420/11 CLT-UFA 351/07

15 Columbus Container 389/08 Conijn 354/07 de Baeck 379/05 de Lasteyrie 377/05 Denkavit 352/07 Deutsche Shell 396/09 DI. VI. 412/13 Filipiak 440/10 FII Group Litigation 353/07 Geurts 390/08 Gielen 420/11 Heinrich Bauer Verlag 400/09 Imfeld 433/14 Keller Holding 353/07 KOM/Danmark 390/08, 436/14 KOM/Grekland 440/10 KOM/Nederländerna 435/14 KOM/Portugal 355/07, 411/13 KOM/Spanien 435/14 KOM/Sverige 390/08 KOM/Tyskland 390/08 Krankenheim Ruhesitz 398/09 Lammers & van Cleeff 395/09 Lankhorst-Hohorst 474/03 Lidl 397/09 Marks & Spencer 363/06 Meindl 390/08 N 354/07 Nadin 365/06 National Grid Indus 402/12 Oy AA 387/08 Papillon 399/09 Philips Electronics 410/13 Rewe 388/08 Scheunemann 406/13 SGI 416/11 Talotta 390/08 Thin Cap Group Litigation 388/08 Truckcenter 401/09 X Holding 418/11 X och Y 472/03 fri rörlighet för arbetstagare de Groot 475/03 Erny 427/13 KOM/Belgien 391/08 KOM/Danmark 365/06, 391/08 KOM/Estland 423/13 KOM/Finland 355/07 KOM/Portugal 356/07

16 KOM/Spanien 426/13 KOM/Sverige 391/08 KOM/Tyskland 391/08, 441/10 Lakebrink 391/08 Notermans Boddenberg 430/13 Petersen och Petersen 446/14 Renneberg 402/09 Ritter 355/07 Schilling 433/04 Schulz-Delzers 421/12 Wallentin 379/05 fri rörlighet för kapital Accor 413/12 ACT Group Litigation 358/07 Amorim Energia 420/13 Amurta 394/08 Arens-Sikken 403/09 Banco Bilbao 419/12 Barbier 439/04 Beker 437/14 Blankaert 366/06 Block 443/10 Bouanich 356/07 Busley/Cibrian 449/10 Centro di Musicologia 357/07 Columbus Container 395/08 Damseaux 446/10 de Baeck 379/05 Dijkman 423/11 Eckelkamp 403/09 ELISA 394/08 FII Group Litigation 417/13 Glaxo 447/10 Grönfeldt 394/08 Halley 414/12 Haribo Lakritzen 405/12 Heukelbach 417/12 Holböck 392/08 Itelcar 438/14 Jäger 402/09 K 442/14 Kerckhaert 357/07 KOM/Belgien 395/08, 418/12, 415/13 KOM/Finland 416/13 KOM/Frankrike 382/05 KOM/Italien 449/10 KOM/Nederländerna 445/10 KOM/Portugal 409/12, 411/12, 414/12 KOM/Spanien 383/05, 448/10, 422/11

17 KOM/Tyskland 416/12, 417/13 KOM/Österrike 412/12 Lasertec 392/08 Lenz 382/05 Lex ASEA (HFD) 320/01 Manninen 380/05 Mattner 421/11 Meilicke 394/08 Meilicke II 412/12 Orange Smallcap 409/09 Persche 442/10 Prunus 410/12 Rimbaud 423/11 Santander 413/13 Schröder 407/12 Skatteverket/A och B 392/08 Skatteverket mot A 393/08 Steko 442/10 Thin Cap Group Litigation 392/08 van Hilten 358/07 Weidert 382/05 Welte 440/14 X och Y 472/03 Österreichische Salinen 405/12 fri rörlighet för tjänster CELG 396/08 Coevering 360/07 Cura Anlagen 479/03 Danner 477/03 Gerritse 436/04 Jobra 404/09 Jundt 397/08 KOM/Belgien 359/07, 395/08, 446/14 KOM/Danmark 395/08 KOM/Portugal 424/11 KOM/Spanien 454/10 KOM/Tyskland 397/08 KOM/Österrike 420/12 Laboratoires Fournier 367/06 Lindman 435/04 Passenheim 452/10 Schwarz 394/08 Scorpio 359/07 SIAT 420/13 Skandia Ramstedt 433/04, 281/05 Tankreederei 425/11 van Putten 429/13 Waypoint Aviation 420/12 X NV 422/13

18 Zanotti 424/11 fri rörlighet för unionsmedborgare Aladzhov 423/12 KOM/Grekland 422/12 KOM/Portugal 356/07 KOM/Sverige 391/08 KOM/Tyskland 391/08 Rüffler 455/10 Schempp 367/06 Schwarz 391/08 Turpeinen 356/07 fri rörlighet för varor 479/03 KOM/Grekland 383/05 giltighet av direktiv KOM/Rådet 361/07 importrestriktioner Danske Bilimportörer 461/04 Lex ASEA (HFD) 320/01 obehörig vinst, Weber 460/04 registreringsskatt fordon 452/14, 453/14 statliga stöd 3F/KOM 458/10, 459/14 3M Italia 431/13, 436/13 Belgien/KOM 363/07 BNP Paribas 433/13 Calafiori 365/07 EDF 432/13 Frucona Kosice 457/14 KOM/Grekland 458/10, 433/13 KOM/Irland m.fl. 461/10, 460/14 KOM/Italien och Wam 461/10 KOM/KFC 459/10 KOM/Rådet 364/07 KOM/Spanien 364/07 Libert 459/14 Lodato 459/10 P Oy 455/14 Portugal/KOM 362/07 Puffer 457/10 Safilo 432/13 Sardinien 456/10 Telefonica/KOM 461/14 EU kommissionen fastighetsskatt 426/08 EU konform tolkning EUD 397/01 EU rättens allmänna rättsprinciper 359/98, 362/98 Europakonventionen advokats uppgiftsskyldighet 424/08

19 artikel 6 348/01, 352/01 artikel 6 och 8 354/97 mantalsskrivningskrav 356/98 skattetillägg 348/01, 352/01 Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier skatterättslig hemvist 435/12 Exitskatter 377/05, 354/07, 355/07 Expansionsmedel takbelopp 330/98 återföring 265/02 Expertskatten 269/05, 320/05, 311/07 Extraordinära besvär arbetsbelastning 387/94 avräkning utländsk skatt 361/00 beloppsramen 429/91 bosättning 350/00 bristande kunskaper i svenska språket 387/94 delfående av beslut 305/92 direktavdrag istf. v.m avdrag 369/96 dom med återverkningar på senare år 372/97 dödsboförvaltnings avslutande 346/95 ej skattepliktig inkomst 347/93 ej underrättelse 369/96 fastighetsskatt 364/98, 378/98, 352/00, 361/00 fastighetstaxering 347/93, 367/95, 374/97, 378/98, 364/00 felräkning 386/94 forum 412/91 för det allmänna 411/91 förlikningsavtal 371/97 förlustavdrag 312/02 förmögenhetstaxering 386/94 försenad deklaration 369/96, 370/96 garantibelopp 386/94, 407/94 hyreshusavgift 386/94, 407/94 instansordningen 307/92 kapitalvinst 369/96 kongruens mellan delägare och bolag 386/94 kontraritet 317/92 kostnader ej beaktade 345/95 misskrivning 386/94 nedsatt köpeskilling 320/97, 371/97 ny praxis 346/95, 347/95 nyhetskriteriet 306/92, 346/93 näringsverksamhet 390/10 okunnighet 411/91, 371/97

20 personalförändringar 385/94 räkenskapsår förlängt 364/98 skattemyndighetens inställning inte avgörande 385/94 skogskonto 410/91, 387/94 skuldräntor 387/94 skönstaxering 385/94 subjektiva omständigheter (sjukdom m.m.) 387/94, 389/94 tillskott skattefritt 317/00, 361/00 tull 348/93 uppenbart förbiseende 306/92, 386/94 ursäktlighet 411/91, 307/92, 347/93, 346/95, 372/97, 365/98, 361/00, 425/03 utflyttad 369/96 vinstbolagsreglerna 345/95 värde på aktier 386/94 återbetalning av lön 412/94 återgång av fastighetsköp 350/94, 387/94 ägarförändringar 385/94 F skattsedel 338/99 anmälningsskyldighet 393/04 prövning i domstol hinder mot prövning i skattemyndighet 330/06 rättsverkan av 355/08, 356/08 återkallelse, prövning av 340/05 Facklitteratur, sjuksköterska 294/99 Fakturor, osanna 379/13 Familjestiftelse fideikommissarisk substitution 378/14 skattskyldighet kvar 347/99, 369/99 tjänstebeskattning 289/99 upplösning av 329/92 utskiftning från 320/99 Fast driftställe i Sverige, tyska avtalet 298/99, 324/99 i USA 378/94 utländsk vinst särbehandlad EUD 351/07 Fastighet huvudsaklig tillgång 342/91 nybyggd, schablonbeskattning 378/98 paketering 364/14 utdelning 382/91 Fastighetsavgift, studentbostäder 393/11 Fastighetsavyttring, bestämmande inflytande 374/91 Fastighetsförvaltande KB, värdering av 326/92

21 Fastighetsförvaltning, och byggnadsrörelse 298/99 Fastighetsskatt följer ej fastighetstaxering 406/94 immunitet och privilegier för EU-kommissionen 426/08 nedsättning 326/99, 342/99, 444/03 skatteplikt 367/95 Fastighetstaxering avskiljning till egen fastighet 443/03 besvärsrätt, uppenbart förbiseende 377/98 byggnad under uppförande 348/05 e.o. besvär 374/97, 364/00 folkets hus 364/95, 365/95 FoU byggnad hyreshus 364/00 föreskrift för prisutvecklingsområden stred inte mot lag 341/08, 360/08 huvudsaklighetsprincipen 399/04 hyreshus 404/94 indelning i byggnadstyper 377/96, 348/05, 329/07, 379/09 indelning i tomtmark 376/98 indelning i taxeringsenheter 378/96, 399/04 indelning i ägoslag 443/03 kommunikationsbyggnad bl.a. färjeterminal 403/94 kulturbyggnad 364/95, 365/95 mässhall 369/93, 363/01 naturreservat 323/92 nedsättning av fastighetsskatt 349/05 nytaxering 365/95 resning 324/92, 347/93, 367/95, 374/97, 365/00 riktvärde för tomtmark 377/98 riktvärdeangivelse 335/06 skyddsrum 365/95 specialbyggnad 329/07 strandnära 365/95, 399/04 särskild, e.o. besvär 405/94, 406/94 femårsfristen 406/94 särskild, förutsättningar 364/00 tandvårdsklinik 323/92 tidningstryckeri 402/94 värdeområde 335/06 värdeår 365/95 äganderättens övergång 382/94, 405/94 Fel i bokslut, ändring 344/91 Femårsregeln bosättning 357/98 utflyttning 311/07

22 Fideikommissaktiebolag 402/03 Fideikommissarisk substitution 322/98, 353/98, 378/14 Fideikommissbo, skifte 342/00, 352/00 Fiktiv ränta, avdrag för 346/09 Filials rätt att avräkna skatt 350/00 Filmrättighet 353/94, 382/94 Finansiellt instrument aktiekorgbevis 362/03, 411/03 delägarrätt 308/01, 362/03, 296/06 elderivat 277/05 fordran på kb 362/03, 388/03 swapavtal 305/08 syntetiska optioner 308/01 villkorat aktieägartillskott 362/03 Fission, avyttring 317/99 Flytträtt, kapitalpension 344/07 Folkbokföring makar 360/97, 362/97 utsänd 337/01 Folketrygdavgift 283/07 Fordrans uppkomst tidpunkt för 294/07 Forskarskattelättnad 367/04 Forskning 347/91 bidrag 316/01, 317/01 periodisering av löner 286/05 Forum, rätt 412/91, 369/97, 369/98, 371/04 Framskjuten beskattning förbehållen nyttjanderätt 325/92 Framtida utgifter, skogsvård 333/98 Fri förfoganderätt delningsförrättning 321/02 Fri rörlighet för arbetstagare arbete i tredje land 446/14 avdrag kostnader hushållerska Schilling 433/04 fiktiv skatt på lönetillägg 428/13 finsk bilskatt 355/07 grundavdrag, Wallentin 379/05 jämförbar situation 423/13 kapitalvinstuppskov 391/08 pensionssparande 391/08 pensionsspartillägg, Tyskland 441/10 registreringsavgift motorfordon 365/06, 430/13 sambeskattning av makar 383/01 skolavgifter 391/08 socialförsäkringsavgift 384/01 underskott utländsk fastighet 355/07 uppskov kapitalvinst fastighet 356/07

23 utflyttningsbeskattning 426/13 utlandstjänstgöringstillägg 421/12 utländska förluster 391/08 Fri rörlighet för kapital EUD aktieutdelning Lenz 382/05 Manninen 380/05 Verkooijen 386/01 Weidert 382/05 allmännyttig stiftelse 357/07 arvsbeskattning aktier 414/12 testamente till ideell stiftelse 417/12 avdrag för särskilda utgifter 407/12 avdragsförbud för utländsk gåva 442/10 avdragsrätt för gåvor 412/12 avräkning på utdelning 394/08 avräkning för utländsk skatt 357/07, 419/12 avräkning, spärrbeloppsberäkning 437/14 bosättning 358/07 direktinvestering 392/08 diskriminering tillåten vid fastighetsbeskattning 366/06 fastighetsbeskattning 394/08, 422/08, 449/10 grundavdrag vid arv 440/14 grundavdrag vid gåva 421/11 imputationssystem, Tyskland 447/10 inhemska statspapper förmånsbehandlade 409/12 inlösen av aktier 356/07 juridisk dubbelbeskattning 446/10 kapitalrörelser 391/08 kapitalvinst på aktier 394/08 Spanien 383/05 kapitalvinstregler, Spanien 448/10 kedjebeskattning av utdelning 412/12, 416/12 källskatt på utdelning 394/08, 422/11, 413/13 källskatt på utdelning till utländskt bolag 445/10 källstatsbeskattning av utdelning utanför mb direktivet 449/10 Lex Asea 393/08 negativ ettårig särbehandling 442/10 OECD:s modellavtal 358/07 parallellt utnyttjande av beskattningsrätt 443/10 pensionssparande 395/08 portföljinvestering exemptmetoden 405/12

24 tredje land 405/12 registreringsavgift motorfordon 429/13 ränta, Frankrike 382/05 rättfärdigande för EES 423/11 samordningscenter 395/08 Schumackerdoktrinen 407/12 skatteombud för ej bosatta 411/12 stämpelskatt 418/12 tredje land 358/07 löneunderlag 392/08 utdelningsskattefrihet 393/08 undantagsregeln artikel /08 underkapitaliseringsregler 392/08, 438/14 utdelning skatteavräkning 417/13 till investeringsbolag 415/13 till pensionsfonder 417/13 till pensionsstiftelser 416/13 till utländsk pensionsfond 414/12 utländsk kapitalförlust 442/14 utländska investeringar 423/11 utomeuropeiska länder och territorier 410/12 vidareutdelning 413/12 Fri rörlighet för kapital HFD avräkning för utländsk skatt 336/08 informationsutbyte 354/09 Fri rörlighet för tjänster EUD avdrag för kostnader 420/13 avdrag för utländsk utbildning 424/11 belgiska banker skattefria 446/14 coordination centres 420/12 fordonsskatt 360/07 investeringar, skattelättnader 425/11 kostnader hushållerska Schilling 433/04 källskatt 359/07, 396/08 källskatt på lön 422/13 källskatt på ränta 424/11 leasing Cura Anlagen 470/03 lotteriskatt Lindman 435/04 pensionsförsäkring Danner 477/03 pensionssparande 395/08 premie tjänstepensionsförsäkring Skandia Ramstedt 433/04, 281/05 rättfärdigandefrågan 395/08 Schweiz/EU-avtalet 425/11 skattefrihet för spelvinster 454/10 skatteombud, inhemska 420/12

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31

G Gemensam verifikation 60 Gränsbelopp 55 Gåvor till anställda 34. H Hemreseavdrag 34 Hus-avdrag 48 Hushållstjänster 48 Hälso- och sjukvård 31 Skatteguiden 2014 FÖRORD I denna upplaga av Skatteguiden har vi tagit med förändringar och nyheter som inträffat fram till 7 januari 2014. Alla fakta och uppgifter gäller beskattningsåren 2013 och 2014.

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 34 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2013 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Böcker från Björn Lundén Information AB

Böcker från Björn Lundén Information AB AVDRAG 2015 Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BETALNINGAR BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 2015 Skatteregler för privatpersoner Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 3 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

i aktie- och handelsbolag 2

i aktie- och handelsbolag 2 SKV 294 utgåva 11 Skatteregler för aktie och handelsbolag Taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i mindre aktie/handels bolag och som själv upprättar bokslut och deklaration.

Läs mer

SKOG OCH 2012 SKATTER

SKOG OCH 2012 SKATTER SKOG OCH 2012 SKATTER Denna broschyr innehåller information om skatteregler m.m. som skogsägare kan beröras av. Genom att kortfattat och samlat presentera de viktigaste reglerna är avsikten att ge en överblick

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 13 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2004 TAXERINGSÅR 2005 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansaktiebolag och till dig som är närstående till

Läs mer

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet

8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Vad som ska dras av i näringsverksamhet 879 8 Vad som ska dras av i näringsverksamhet Nettoinkomstbeskattning 8.1 Allmänt Alla kostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande är i princip avdragsgilla.

Läs mer

Författningar om punktskatter 2011

Författningar om punktskatter 2011 Författningar om punktskatter 2011 ISBN 978-91-86525-32-3 SKV 490 utgåva 31 Elanders i Sverige 2011 Innehåll 3 Innehåll Förord... 5 Gemensamma författningar Skattebetalningslag (1997:483)... 7 Skattebetalningsförordning

Läs mer

Deklaration. dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att tillämpa lättnadsregeln

Deklaration. dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att tillämpa lättnadsregeln deklarationshandledning för dig som är fastighetsägare Deklaration en bilaga till fastighetstidningen nr 3/2011 Pris: 135 kronor exkl. moms 2011 dags att planera för 2012 Bland annat sista chansen att

Läs mer

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319 Räntefördelning 319 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

28 Avyttring av bostadsrätter

28 Avyttring av bostadsrätter 28 Avyttring av bostadsrätter 547 Gemensamma principer Köp eller gåva Dold äganderätt 28.1 Allmänt Vad som sägs i avsnitt 27.1 betr. gemensamma principer vid kapitalvinstbeskattning gäller också för bostadsrätt

Läs mer

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN

STEG DEKLARATION FÖRSTEG FÖRENKLAD UTHYRNING REVISORN REKOMMENDERAR. Handledning för dig som är fastighetsägare EN BILAGA FRÅN FASTIGHETSTIDNINGEN DEKLARATION EN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN NR 3/2014 2 0 1 4 Handledning för dig som är fastighetsägare REVISORN REKOMMENDERAR ERFARNA SKATTEKONSULTER DELAR MED SIG AV SINA BÄSTA STIPS FÖRENKLAD UTHYRNING

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap

Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemoria Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa fall av skatteplanering inom en intressegemenskap Promemorians huvudsakliga innehåll Skatteverket har under sin skattekontroll upptäckt

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 7 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer