Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2009-10-06"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Förvaltningshuset, klockan Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Andreas Boström (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson (S) Anders Karlsson (S) Kerstin Junker (S) Thor-Leif Andersson (V) Boris Norrlén (M) Håkan Berggren (M) Göran Engström (C) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Ewa Dagwall kanslichef, sekr Lars Nylén ekonomichef Utses att justera Håkan Berggren Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, torsdag den 8 oktober 2009, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag / Bevis Protokollet från kommunstyrelsen den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Ewa Dagwall

2 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Ärendemening 133 Delegation 134 Anmälan om anställning 135 Ansökan om tilläggsbelopp för färdigställande av fotbollsplan Harnäs IF 136 Kostproduktion i Smedjebackens kommun 137 Ansökan om räntefritt lån för byte av värmesystem Gubbo Folkets Hus 138 Ansökan om räntefritt lån för byte av värmesystem Larsbo Bygdegård 139 Förfrågan om kommunalt förköp Vad 5: Fastighetsförsäljning Hermelinen Försäljning Smedjebacken By och Bengtsgård 34: Tomter Verksnäset, Tolvsbo 143 Delårsbokslut Delårsrapport Smedjebacken Energi AB 145 Delårsrapport Smedjebacken Energi Nät AB 146 Budget Förslag till långsiktigt turistsamarbete inom Södra Dalarna Turism 148 Ändrad regional indelning Svealand 149 Information 150 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting

3 Kommunstyrelsen Ks 133 Delegation Kommunalråd Leif Nilssons beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende kommunens förköpsrätt: Nr Fastighet Köpare 59/2009 Malingsbo Stora Bäcken 1:90 Malingsbo Turism AB 60/2009 Kopparbo 2:4 Felix och Maria Ginzburg 61/2009 Lilla Dagkarlsbo 2:11 Annika Nylander 62/2009 Malingsbo 1:82 Anja Salvesen, Lars Göransson 63/2009 Enen 5 Tony Persson 64/2009 Malingsbo 1:58 Göran Levén 65/2009 Larsbo 2:6 Joakim och Anna Malta 66/2009 Björsjö 1:57 Jörgen Koch Maria Backman Koch 67/2009 Kolviken 6:1 Patrik Gustafsson, Charlotta Larsson 68/2009 Vik 3:2 Björn Nilsen, Lena Norgren 69/2009 Läsarbo 1:5 1/12 del Jonas Lorenzson Läsarbo 1:5 1/12 del Gustaf Lorenzson 70/2009 Västra Lernbo 1:71 Robin Jonsson, Ingrid Saksvik 71/2009 Blåklockan 1 & 2 Jan Remes, Anna Bergkvist Beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende löneförhandlingar m m träffade av kommunstyrelsens ansvarige för personalfrågor Ingemar Hellström, förhandlingschef Åke Jansson tillsammans eller var för sig. Nr 54-57/2009

4 Kommunstyrelsen Ks 134 Anmälan om anställning Socialförvaltningen Adam Eriksson, projektanställd Gudrun Andersson, vårdare Lisbet Larsson, vårdbiträde Marita Starborg, undersköterska Mona Fahlman Gustavsson, vårdarinna Marianna Karlström, vårdarinna Barn- och utbildningsförvaltningen Birthe Pott, vik lärare i tyska Josefine Marklund Åhs, kokerska Kommunstyrelsen Ann-Mari Kristiansson, projektanställd Mattias Nilsson, osa-anställd

5 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 135 Tfu 113 Dnr Ansökan om tilläggsbelopp för färdigställande av fotbollsplan Harnäs IF När förskolan i Harnäs byggdes och den grusplan som fanns för fritidsaktiviteter togs i anspråk utlovades att en ny fotbollsplan skulle anläggas. Kommunfullmäktige beslöt att anslå kronor till fotbollsplan i Harnäs. Harnäs IF har nu lämnat in en skrivelse med ansökan om ett tilläggsbelopp på kronor för att kunna färdigställa planen. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Frågan lämnas öppen. att bevilja Harnäs IF ett bidrag på kronor för färdigställande av fotbollsplan.

6 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 136 Tfu 125 Dnr Kostproduktion i Smedjebackens kommun Kommunens livsmedelsinspektör har lämnat in ett föreläggande med åtgärdskrav på Bergaskolans tillagningskök. Teknik- och fritidsutskottet beslöt att i 2010 års underhållsplan anslå kronor för att åtgärda de mest akuta delarna i föreläggandet. Trots detta kommer Bergaskolans kök vara i behov av en totalrenovering inom kort. Detta är kostnadsberäknat till ca 10 Mkr. Allégården har ett tillagningskök som har kapacitet att tillaga större mängd mat än vad som idag görs beslöt kommunstyrelsen att påbörja en utredning för att se över möjligheterna till samordningsvinster inom kostproduktionen i kommunen. Kommunfullmäktige beslöt bl.a att kommunens ambition även framgent ska vara att i en trivsam miljö servera god mat av hög kvalitet, samt att nuvarande produktionsmetoder behålls, d v s varm mat tillagas och serveras inom förskola och skola och att cook/chill används som produktionsmetod inom äldreomsorgen. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att återuppta utredningen av kostproduktionen i kommunen med hänsyn till att en större ombyggnad på Bergaskolan är nödvändig att även utreda behovet av ett beredskapskök och förslag till placering av detta. att kronor i 2010 års underhållsbudget används för att åtgärda de mest akuta delarna i föreläggandet.

7 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 137 Tfu 130 Dnr Ansökan om räntefritt lån för byte av värmesystem Gubbo Folkets Hus Gubbo Folkets Husförening ansöker om räntefritt lån för utbyte av oljepanna till bergvärme. Ansökt belopp: kronor Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet för ytterligare handläggning. Handläggningen har resulterat i en utredning om möjligheterna att pantförskriva lånet som visar att effekten av detta uppnås via den bidragsgivning som finansierar lånet. Bidraget reduceras med hälften under lånets löptid. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att bevilja Gubbo Folkets Husförening ett räntefritt lån om kronor för byte av värmesystem att lånet ska avräknas mot halva föreningsbidraget från och med år att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag.

8 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 138 Tfu 131 Dnr Ansökan om räntefritt lån för byte av värmesystem Larsbo Bygdegård Larsbo Bygdegårdsförening ansöker om räntefritt lån om kronor för utbyte av värmeanläggning. Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet för ytterligare handläggning. Handläggningen har resulterat i en utredning om möjligheterna att pantförskriva lånet som visar att effekten av detta uppnås via den bidragsgivning som finansierar lånet. Bidraget reduceras med hälften under lånets löptid. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att bevilja Larsbo Bygdegårdsföreningen ett räntefritt lån om kronor för byte av värmeanläggning att lånet ska avräknas mot halva föreningsbidraget från och med år att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag.

9 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 139 Tfu 132 Dnr Förfrågan om kommunalt förköp Vad 5:26 En förfrågan om kommunalt förköp på fastigheten Vad 5:26 har kommit in. Berörd fastighet angränsar till planerat exploateringsområde i Vad. Kommunen har därför ett intresse att köpa marken alternativt uppta förhandling med köparen om upprättande av detaljplan för boende. Ett förslag där kommunen är delaktig i planering och utförande samt fakturerar köparen för sina kostnader i samband med kommande tomtförsäljningar kan vara ett alternativ. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: att i första hand uppta förhandling med köparen om upprättande av detaljplan för området att uppdra till miljö- och byggkontoret att uppta förhandling om upprättande av detaljplan för Vad 5:26 att i andra hand anmäla intresse till förköp. att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag.

10 Kommunstyrelsen Teknik- och fritidsutskottet Ks 140 Dnr Fastighetsförsäljning Hermelinen 6 Kommunstyrelsen beslöt att sälja fastigheten Hermelinen 6, Gunnarsvägen 4 för en köpeskilling om kronor kronor har erlagts i handpenning. Köparen ansöker nu om en avbetalningsplan för resterande del enligt följande 1 september kr, därefter max kr/mån i 30 månader. Lagfart lämnas inte in förrän fastigheten är betald i sin helhet. Teknik- och fritidsutskottet beslöt att godkänna avbetalningsplanen. att bevilja köparen föreslagen avbetalningsplan.

11 Kommunstyrelsen Ks 141 Dnr Försäljning Smedjebacken By och Bengtsgård 34:31 Smedjebackens kommun överlåter och försäljer fastigheten Smedjebacken By och Bengtsgård 34:31, med en areal om m 2 enligt föreliggande förslag till köpekontrakt. Köpeskilling kronor. Bil att försälja fastigheten Smedjebacken By- och Bengtsgård 34:31 på villkor enligt föreliggande köpekontrakt att utse kommunens firmatecknare underteckna erforderliga handlingar.

12 Kommunstyrelsen Ks 142 Dnr Tomter Verksnäset, Tolvsbo Smedjebackens kommun sålde fastigheten Stora Tolvsbo 7:1. I kontraktet fanns följande villkor under punkt 12 gällande avstyckning. I samband med fastighetsregleringen avstyckar Smedjebackens kommun 4 st tomter (Smb St Tolvsbo 7:35-38). Om tomterna ej sålts eller om byggnation ej påbörjats senast förbinder sig kommunen att överlåta dem till nuvarande ägarna av fastigheten Stora Tolvsbo 18:1. Vid avstyckningen blev det villkorat från miljö- och byggnadsnämnden krav på gemensamhetsanläggning för avlopp. Utbyggnadstakten för VA i Tolvsboområdet har av olika skäl fördröjts men en lösning är nu inom sikte. Det kommer dock att dröja ytterliggare några år innan även vattenfrågan är löst. För att kunna behålla tomterna i kommunal ägo fordras att byggnation påbörjas. Tekniska kontoret föreslår att kommunen bygger oisolerade enkla småstugor på varje tomt, beräknad kostnad ca 120 tkr som sedan läggs på tomtpriset. att bebygga fastigheterna enligt tekniska kontorets förslag. Från Göran Engström (C) föreligger särskilt yttrande. Bil

13 Kommunstyrelsen Ks 143 Dnr Delårsbokslut Från ekonomiavdelningen föreligger delårsbokslut per Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslutet.

14 Kommunstyrelsen Ks 144 Dnr Delårsrapport Smedjebacken Energi AB Från Smedjebacken Energi AB föreligger delårsrapport per Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten.

15 Kommunstyrelsen Ks 145 Dnr Delårsrapport Smedjebacken Energi Nät AB Från Smedjebacken Energi Nät AB föreligger delårsrapport per Bil Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten.

16 Kommunstyrelsen Ks 146 Dnr Budget 2010 Från ekonomiavdelningen föreligger ny budgetplan enligt nuvarande förutsättningar. Bil Redovisning av fördelning av kommunstyrelsens anslag för år att utöka kommunstyrelsens budgetram med 1,0 mkr för förstärkning av bland annat näringslivsarbete.

17 Kommunstyrelsen Ks 147 Dnr Förslag till långsiktigt turistsamarbete inom Södra Dalarna Turism Sedan mitten på 1970-talet har turistsamarbete pågått i projektform i Södra Dalarna mellan Avesta, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommuner. Södra Dalarnas verksamhetsplan för 2009 är i allt väsentligt inriktad på marknadsföring av turistutbud mot prioriterade marknader och målgrupper, kompetensutveckling av besöksnäringen, produktutveckling som syftar till att utveckla samt göra turistutbudet mer tillgängligt. Bil Styrgruppen för Södra Dalarna anser att det är angeläget med en fortsatt sammanhållen och gemensam marknadsföring av Södra Dalarna. Förslag och finansieringsmodell för medverkande kommuner Avgiften är oförändrad för 2010 enligt följande: 1. En fast avgift per kommun på kronor 2. En rörlig avgift om kronor fördelat efter antalet invånare För Smedjebackens kommun blir det = kronor Styrgruppen för Södra Dalarna Turism föreslår - att samarbetet från och med fortsätter på nuvarande ekonomisk nivå samt - att samarbetet förstärks genom treåriga samarbetsavtal och där huvudmannaskapet för samarbetet alternerar mellan kommunerna samt - att kommunstyrelsen i Avesta, Hedemora, Ludvika, Smedjebackens och Säters kommuner beslutar i enlighet med förslaget. att deltaga i samarbetet enligt föreliggande förslag att anvisa erforderliga belopp i respektive års budget.

18 Kommunstyrelsen Ks 148 Dnr Ändrad regional indelning Svealand Den 29 januari 2009 lämnade regeringen över till Kammarkollegiet de ansökningar, avsiktsförklaringar och skrivelser som ändrad landstings- och länsindelning för bildande av regionkommuner som kommit in till regeringen med anledning av Ansvarskommitténs betänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10). Enligt lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting får en ändring av landstingsindelningen endast ske om ändringen kan antas medföra bestående fördelar för ett landsting eller en del av ett landsting eller om den leder till andra fördelar från allmän synpunkt. Av särskild betydelse är för utom sjukvårdens organisering bl.a de näringsgeografiska sambanden i form av arbetsmarknad, kollektivtrafik och annan infrastruktur samt övrig samhällsservice och kultur liksom de ekonomiska konsekvenserna av en indelningsändring. Ansvarskommittén anger att indelning i regionkommuner bör utformas efter följande kriterier: - en gemensam läns- och regionkommunindelning som även statliga sektorsmyndigheter med regionindelning som regel ska följa, - ett riktvärde för invånarantal på mellan en och två miljoner invånare och som inte utan starka skäl understiger en halv miljon invånare, - att vare regionkommun har ett eget regionsjukhus eller, om så inte är möjligt, etablerar ett institutionaliserat samarbete med regionkommun som har det, - att varje regionkommun har minst ett universitet med betydande forskningsresurser, - arbetsmarkandsregionerna, som de beräknas se ut 2030, utgör byggstenar i läns- och regionkommunindelningen och inte bör delas, annat än om mycket starka skäl föreligger, samt - att län och regionkommuner så långt som möjligt avgränsas så att medborgarna känner anknytning dit.

19 Kommunstyrelsen Forts Sweco Eurofutures AB som fick Kammarkollegiets uppdrag att ta fram det underlag som kärvs för att kunna ta ställning till de olika alternativ till ändrad landstingsindelning har nu lämnat sin rapport. I rapporten behandlas under avsnitten 5-8 olika aspekter på en förändrad indelning. Nu ges möjlighet att föra fram synpunkter på rapporten. Bil Kollegiet vill särskilt ha synpunkter i följande avseenden. - Är det faktaunderlag som redovisas under respektive avsnitt korrekt och uttömmande eller behöver det korrigeras eller kompletteras? - I varje avsnitt görs det under rubriken Sammanfattande analys en bedömning av hur väl de uppställda kriterierna för en indelningsändring är uppfyllda. Är dessa bedömningar riktiga? att uppdra till Leif Nilsson att formulera kommunens yttrande.

20 Kommunstyrelsen Ks 149 Information Stadsarkitekt Stefan Wallner informerade om den planerade ombyggnaden av torget. Leif Nilsson informerar om projekt Strandby Smedjebacken.

21 Kommunstyrelsen Ks 150 Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting 2009:45 Budgetförutsättningar för åren :47 Kommentarer till Allmänna bestämmelser (AB) (Arbetsgivarpolitik nr ) 2009:48 Rekommendation om vaccination mot pandemisk influensa 2009:49 Arbetsdomstolens dom nr. 4 angående avstängning och stadigvarande förflyttning på grund av samarbetsproblem (Arbetsgivarpolitik nr ) 2009:50 Kompetensutveckling/fortbildning av personal inom förskolan, Förskolelyftet, samt ändringar gällande Lärarlyftet (Arbetsgivarpolitik nr ) 2009:51 Partsgemensam arbetsgrupp kring lärares arbetstid och arbetsinnehåll (Arbetsgivarpolitik nr )

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-04-27

Kommunfullmäktige 2015-04-27 Kommunfullmäktige 2015-04-27 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf (S) Margareta Åhrman (S) Göran Engström (C) Fredrik Rönning (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-02-24

Kommunfullmäktige 2014-02-24 Kommunfullmäktige 2014-02-24 Plats och tid Vads bystuga, Vad klockan 18.00 20.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson (S) Jan Tholerus

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer