Länsstyrelsens i Stockholms län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstyrelsens i Stockholms län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2013-2015"

Transkript

1 Bilaga 1 Länsstyrelsens i Stockholms län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år Datum: Bakgrund Staten bekostar undersökning och efterbehandling av förorenade områden där det inte finns någon som enligt miljöbalken är ansvarig. Länsstyrelserna ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket. Hur det statliga bidraget får användas anges i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande (bidragsförordningen), i Naturvårdsverkets regleringsbrev och i Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för arbetet med förorenade områden (utgåva 4:2008). Vad tillsynsbidraget i sin tur får användas till förtydligas i Naturvårdsverkets PM Bidrag för tillsyn över förorenade områden per den (Dnr Rf). Ansökans omfattning Länsstyrelsens ansökan om bidrag omfattar medel för inventering, utredningar och en förstärkning av länsstyrelsens ordinarie arbete med tillsyn över förorenade områden. Ansökan om medel till efterbehandlingsåtgärder som kan sökas löpande under året och omfattas inte av denna ansökan. 1

2 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR inventeringsmedel Sammanställning av ansökta inventeringsmedel 2013, 2014 och 2015 Länsstyrelsen i Stockholms län ansöker om bidrag för arbetet med inventering enligt MIFO för åren 2013, 2014 och Naturvårdsverket har genom tidigare bemyndigandebeslut om inventeringsmedel (verksprotokoll nr NV samt nr NV ) beviljat Länsstyrelsen 5,6 kronor för Länsstyrelsen ansöker nu om ytterligare bidrag för arbetet med inventering under 2013, 2014 och 2015 enligt tabell A nedan. Tabell A. Ansökan om inventeringsmedel Återstående År bidragsmedel för inventering Bemyndigande 31 december 1 Ärendenummer Ansökt belopp utöver bemyndigande (Ej avräknat återstående medel) Kommentar 2013 NV ,6 milj 2,4 milj 10 tjänster NV ,4 milj 8 tjänster ,8 milj 6 tjänster 1) Beräknad återstående summa bidragsmedel för inventering per ) Hänvisning till relevanta verksprotokoll eller ärendenummer från Naturvårdsverket Kort sammanfattning och motivering till ansökan om inventeringsmedel Behovsbedömning och motivering till ansökta respektive eventuella kvarvarande medel redovisas i bilaga 1. Sammanfattning och motivering Stockholms län har ett mycket stort antal förorenade områden. Detta innebär att det inte är möjligt att klara inventeringsarbete av prioriterade branscher inom Denna ansökan omfattar därför även ansökan för 2014 och Med nuvarande takt och inriktning bedömer Länsstyrelsen att arbete med inventering behöver fortgå till och med

3 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR avseende undersökningar och utredningar Sammanställning av ansökta utredningsmedel 2013 Länsstyrelsen i Stockholms län gör följande ansökan om bidrag för undersökningar och utredningar för år Tabell B. Undersökning/utredning Nummer Namn objekt 1 Lundby Skönfärgeri och kemtvätt 2 Stockholms Yllefabrik Typ av undersökning Översiktlig undersökning Översiktlig undersökning Ansökt belopp 3 Igelstatomten Projektstöd Kommentarer Gemensam ansökan för objekten Lundby skönfärgeri och kemtvätt, Stockholms Yllefabrik ( kr) Gemensam ansökan för objekten Lundby skönfärgeri och kemtvätt, Stockholms Yllefabrik ( kr) Summa återstående ej uppbundna bidragsmedel 1 Summa utredningsmedel som söks 2 1) Beräknad återstående summa bidragsmedel för utredningar per , som ej redan är uppbundna för specifika utredningar. 2) Summa utredningsmedel = summan av ansökta belopp per utredning minus eventuella återstående utredningsmedel. 3

4 Sammanställning av uppbundna medel för undersökningar och utredningar per den 31 december 2012 Tabell C. Redovisa uppskattade beslutade medel som är uppbundna men ej förbrukade per den 31 december Undersökning/ utredning Beviljat år Typ av undersökning Uppbundna medel (per den 31 dec) Motivering Skebo bruk 2012 Huvudstudie 1,0 milj Huvudstudie planeras att genomföras Försenat då frågan om huvudmannaskap inte varit löst. Kommunen avser att be SGU vara huvudman. SGU har muntligen meddelat Länsstyrelsen att de kan ta detta huvudmannaskap. Edsbro masugn 2012 Huvudstudie 1,0 milj Huvudstudie planeras att genomföras Försenat då frågan om huvudmannaskap inte varit löst. Kommunen avser att be SGU vara huvudman. SGU har muntligen meddelat Länsstyrelsen att de kan ta detta huvudmannaskap. Sjöbergs varv/ Kagghamra, Botkyrka 2010 Huvudstudie Huvudstudie i stort sett klar. Ansökan om åtgärder på gång Vinterviken, Stockholm 2012 Huvudstudie 1,0 milj Huvudstudie påbörjad. Beräknas vara klar 2013 Kort sammanfattning och motivering till ansökan om utredningsmedel Länsstyrelsen ansöker om bidrag för att det under 2013 ska kunna genomföras översiktliga undersökningar av två tidigare inventerade och riskklassade objekt i Stockholms kommun och om medel för projektstöd avseende objektet Igelstatomten. Under 2013 avser Länsstyrelsen att vidareförmedla bidrag för genomförande av huvudstudier av objekten Skebo bruk och Edsbro masugn i Norrtälje, beviljat bidrag En beskrivning av och mer detaljerad information kring syfte och målsättning med respektive undersökning/utredning återfinns i bilaga 2. 4

5 Uppskattning av bidragsbehov för utredningar de två nästkommande åren I tabell D nedan redovisar Länsstyrelsen en uppskattning av medelsbehovet för undersökningar och utredningar de två kommande åren. Tabell D. Uppskattning av bidragsbehov för utredningar Undersökningar/ utredningar Summa uppskattat behov av bidragsmedel milj kr Kommentar milj kr 5

6 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR - avseende förstärkning av arbetet med tillsyn och tillsynsvägledning Sammanställning av ansökta medel för arbetet med tillsyn och tillsynsvägledning 2013, 2014 och 2015 Länsstyrelsen i Stockholms län gör följande ansökan om bidrag för förstärkning av Länsstyrelsens ordinarie arbete med tillsyn över förorenade områden för år 2013, 2014 och Länsstyrelsen har bedömt att behovet av bidragsresurser för arbetet med tillsyn och tillsynsvägledning motsvarar cirka 3 tjänster under kommande år. Naturvårdsverket har genom tidigare bemyndigandebeslut om tillsynsmedel (verksprotokoll nr NV och verksprotokoll nr NV ) beviljat Länsstyrelsen 1,6 milj. kronor för respektive 1,6 milj. kronor för Länsstyrelsen ansöker nu om ytterligare bidrag för arbetet med tillsyn över förorenade områden under 2013, 2014 och 2015 enligt tabell E nedan. Tabell E. Ansökan om medel för arbete med tillsyn och tillsynsvägledning År Återstående bidragsmedel för tillsynsarbete 1 Bemyndigande Verksprotokoll milj. NV kr 1,1 milj. + 0,5= Ansökt belopp utöver bemyndigande 3 Summa bemyndigande + ansökt belopp Kommentar 1 milj. 2,6 milj. Bastilldelning NV NV ,6 milj. 1,6 milj. 1 milj. 2,6 milj ,6 milj. 2,6 milj. 1) Beräknad återstående summa bidragsmedel för tillsynsarbete per ) Hänvisning till relevanta verksprotokoll från Naturvårdsverket. 3) Ansökan om tillsynsmedel ska utgå från bastilldelningen, se nedan. Tabell F. Bastilldelning tillsynsmedel Länsstyrelse Bastilldelning (mnkr) I 0,8 C, D, G, K, N, S, T, U, W, X, Y, Z, AC, BD 1,25 E, F, H 1,7 AB, M 2,6 O 3,4 I tabell G nedan redovisas hur mycket av länsstyrelsens förvaltningsanslag som går till ebhtillsyn. Uppgiften är en uppskattning för det kommande året. 6

7 Tabell G. Uppskattning av förvaltningsanslagets storlek som går till EBH-tillsyn. Uppskattad summa av länsstyrelsens Kr förvaltningsanslag som går till ebh-tillsyn under Sammanställning av ansökta medel för särskilda tillsynsprojekt år 2013 Länsstyrelsen gör följande ansökan om förstärkt rambidrag för särskilda tillsynsprojekt för år 2013, enligt tabell H nedan. Projektbeskrivningar för aktuellt projekt/aktuella projekt redovisas i bilaga 3. Tabell H. Ansökan om bidrag för särskilda tillsynsprojekt År Projektnamn Bemyndigande Utbildning om problematiken med att borra för bergvärme i förorenad mark, anlägga sjövärmepumpar i förorenade sediment och liknande. Utbildning med fördjupning i Naturvårdsverkets vägledningsmaterial Verksprotokoll kr Ansökt belopp utöver bemyndigande Summa bemyndigande + ansökt belopp Kommentar Omfördelning av tidigare beviljade medel för tillsynsvägledning/ handläggarträff Hanteras inom ramen från Länsstyrelsens tillsynsmedel från Naturvårdsverket (bastilldelning) Efterbehandlingsutbildning för kommuner i Mälardalen, Gotlands och Dalarnas län Samverkansträff för länsstyrelsernas handläggare i Mälardalen och Gotland Ansökan om bidrag hanteras av Länsstyrelsen i Örebro län Ansökan om bidrag hanteras av Länsstyrelsen i Gotlands län 7

8 Sammanställning av uppbundna medel för tillsynsprojekt per den 31 december 2013 I tabellen I nedan redovisas beslutade medel som är uppbundna men ej förbrukade per den 31 december 2013 Tabell I: Beslutade uppbundna medel per den 31/ Projektnamn Beviljat belopp Beviljat år Tillsynsprojekt bilskrotningsanläggningar Informationsprojekt förorenade områden Eventuellt uppbundna medel (per den 31 dec) Motivering 2012 Projektet genomförs hösten Administreras av Länsstyrelsen i Västmanland 2012 Projektet genomförs Administreras av Länsstyrelsen i Västmanland Sammanfattning av behovsbedömning och planerad arbetsinsats tillsyn och tillsynsvägledning Behovsbedömning för arbetet med tillsyn och tillsynsvägledning redovisas i bilaga 3. Länsstyrelsens arbete med tillsyn över förorenade områden under 2013 beräknas omfatta motsvarande cirka 3 årsarbetskrafter. Denna tillsyn omfattar tillsynsvägledning gentemot kommunerna och tillsynsarbete för egna tillsynsobjekt. Detta omfattar bland annat utredningar av tillsynsansvar och att driva krav på undersökningar och åtgärder mot ansvarig i egeninitierade ärenden och i samband med händelsestyrda ärenden, t.ex. i samband med exploateringar. I övrigt omfattar arbetet granskning av planer, överklagningsärenden samt tillståndsprövningsärenden med mera. Kommunerna i länet som är tillsynsmyndighet för flertalet områden i länet handlägger till största delen händelsestyrda tillsynsobjekt, t.ex. i samband med ändrad markanvändning och exploatering. Det är också kommuner som har tillsyn över i de flesta prioriterade objekt i riskklass 1. Den egeninitierade tillsynen gentemot prioriterade objekt behöver ökas framöver. Behovet av tillsynsvägledning är mycket stort och ökar i takt med att kommunerna arbetar alltmer aktivt med både tillsyn inom förorenade områden och statligt finansierade bidragsobjekt. Länsstyrelsen ser särskilt att behovet av tillsynsvägledning i riskbedömning och juridiska frågor ökar. Länsstyrelsen samarbetar med länsstyrelserna i Mälardalen, Gotlands och Dalarnas län med gemensamma utbildningar för kommuner och andra informationsinsatser. Exploateringstrycket är stort inom länet och många områden omvandlas från tidigare industriell verksamhet. Länsstyrelsen hanterar allt fler planer som rör förorenade områden och det är viktigt att dessa frågor bevakas i planarbetet. 8

9 Länsstyrelsen prioriterar objekt inom riskklass 1 och 2 av egna tillsynsobjekt. Länsstyrelsen har tillsynen över tre objekt i riskklass 1 på länets prioriteringslista. Dessa objekt är stora verksamheter som varit verksamma under lång tid och föroreningssituationen är komplex och omfattar stora markområden. Länsstyrelsen ser även fortsättningsvis ett stort behov av juridisk kompetens som stöd i tillsynsarbetet och för arbetet med ansvarsutredningar. Om beslut om ny fördelning av tillsynsansvar kommer fattas kan detta innebära ett betydligt större behov av resurser för tillsyn. Inledningsvis kommer det innebära behov av en stor arbetsinsats för genomgång och översyn av delegationer med mera. I detta fall kan det bli aktuellt med en kompletterande ansökan om tillsynsmedel. BILAGOR Bilaga 1. Behovsbedömning av inventeringsmedel Bilaga 2. Beskrivning av respektive undersökning/utredning Bilaga 3. Behovsbedömning för arbetet med tillsyn och tillsynsvägledning Bilaga 4. Projektbeskrivning särskilda tillsynsprojekt 9

10 Bilaga 1 Behovsbedömning av inventeringsmedel 2013, 2014 och 2015 Antal identifierade objekt Antal inventerade (riskklassade objekt) Hur många objekt återstår att inventera (riskklassa)? 2013: ( ) Hur många av dessa uppskattas omfattas av den bidragsfinansierade inventeringen (dvs. länsstyrelsens objekt)? 2013: ( ) Återstår några objekt att identifiera? Ja. I samband med återstående inventeringar tillkommer nya objekt, speciellt i Stockholms kommun. Fördelning av inventeringsarbetet under 2013, 2014 och 2015 Förstärkning under 2013 för att sedan trappas ner succesivt under 2014 och 2015 för att landa på två tjänster i slutet av 2015 (bedömning av behovet för databasunderhåll). 4 Uppskattat personalbehov för inventering under 2013, 2014 och : 10 tjänster 2014: 8 tjänster 2015: 6 tjänster Uppskattad inventeringstakt per år 40 objekt per inventerare och år. Kommentarer till uppgifterna uppskattas att 900 objekt återstår att inventera enligt nuvarande inventeringsstrategi (ca 1/3 av alla objekt har historiskt inventeras i genomgångna branscher). 2 Antal objekt som finns i branscher som ska inventeras enligt NV. 3 Antal objekt som kan bli aktuella för inventering av Länsstyrelsen (ca 75 % av de objekt som finns i branscher som ska inventeras enligt NV). 4 För detaljer se tidsplan (Bilaga 1:1) Under 2013 görs en särskild satsning för att uppdatera uppgifter i EBH-stödet, t.ex. scanna in rapporter. Detta arbete kommer utföras av en praktikant 10

11 Sammanfattning och motivering Stockholms län har ett mycket stort antal förorenade områden vilket innebär att inventeringsarbetet är mycket resurskrävande. Vi har inte möjlighet att identifiera alla objekt i de branscher som ska inventeras. Branschspecifika gränser tas fram initialt för att begränsa antalet till en hanterbar nivå. Därefter görs en ny avgränsning för de objekt som ska inventeras i respektive bransch, historiskt har en tredjedel av de identifierade objekten inventerats. Avgränsningen görs utifrån branschspecifika riktlinjer, t.ex. verksamhetstid, antal anställda, kemikalieanvändning. Inventeringen har pågått under många år. Bedömningsnormerna har varierat genom åren och det har visat sig att en del objekt måste vi titta på igen. Ny kunskap har också tillkommit inom vissa branscher eller för enskilda objekt som göra att den gamla avgränsningen bör ändras. T.ex. branschen kemtvättar har visat sig ha mycket värre problem än vad man trodde vid inventeringsskedet eller att ett redan inventerat objekt har använt mer kemikalier än vad man visste när man riskklassade objektet. Trots att vi inte inventerar alla objekt inom de prioriterade branscherna samt utökar personalstyrkan kommer vi inte klara målet Inventeringsarbetet kommer behöva fortgå även under 2014 och Beskrivning av andra förväntade arbetsinsatser relaterade till inventeringsarbetet och förvaltning av databas I dagsläget har Länsstyrelsen kännedom om mer än områden som är eller kan vara förorenade, men det totala antalet uppskattas till cirka Ett stort antal identifierade objekt har tillkommit sedan förra åren, framför allt i samband med inventering av handelsträdgårdar/ plantskolor och grafiker. För att effektivisera kommuniceringen till berörda genomförs kommuniceringskampanjer. Årets kommunicering sker första veckan i november, bedömning görs att större kommuniceringar behöver göras även 2013 och Länsstyrelsen får in uppgifter till EBH-stödet i samband med inventering, genomförda markundersökningar, anmälningsärenden (> 60 anmälningar per år) m.m. Under senare delen av 2015 planeras en riktad insats för kvalitetssäkring av EBH-stödet bland annat av uppdateringar och annat som bortprioriterats under den senare inventeringsperioden. Ett stort arbete framöver kommer även bli att lägga objekten i rätt status, fortfarande ligger 3300 objekt i fasen identifierade-importerade. Rapporter ska scannas in och laddas upp i EBH-stödet för prioriterade objekt. När kommunerna får tillgång till EBHstödet räknar vi med en del extraarbete i form att utbildningsinsatser och hjälp i inledningsskedet Även efter 2015 behövs resurser för fortlöpande förvaltning och underhåll av EBH-stödet. EBH-stödet utgör redan idag ett viktigt underlag för efterbehandlingsarbetet och i planeringssammanhang. Stockholms län är mycket expansiv och många områden som använts för industriell verksamhet omvandlas för annat ändamål, i många fall för bostäder. Länsstyrelsen hanterar allt fler planer som rör förorenade områden och det är viktigt att dessa frågor bevakas i planarbetet. Länsstyrelsen får ständigt in nya uppgifter beträffande förorenade områden, t.ex. genomförda undersökningar vid i samband med fastighetsöverlåtelser, exploateringar m.m. I dagsläget får t.ex. Länsstyrelsen kännedom om mer än 60 anmälningsärenden per år från länets kommuner. Länsstyrelsen bistår med kunskap och upplysningar om förorenade områden till konsulter, markägare och andra aktörer dels i samband med enskilda objekt dels vid informationskampanjer, konferenser och seminarier med mera. 11

12 Ytterligare administration med hantering av uppgifter i EBH-stödet kan förväntas med anledning av Datainspektionens granskning enligt personupplysningslagen. Med anledning av EU:s Inspiredirektiv finns en målsättning att viss geografisk information ska bli allmänt tillgänglig 2015 vilket också kommer innebära merarbete med EBH-stödet. Bilaga 1:1 Tidplan Bransch Ansvarig/Tid j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d Risklass 2 Ytbehandling, Verkstadsindustri BSa/SHa/LKn/ Isa/IOl 2,5 2,5 3 Övrig organisk ind, tvättmedel Kbe Plantskolor, Pälsdjursfarmer, Bekämpningsmedelslager Mka/Nbo/Mhe 2,75 2,75 2,75 Riskklass 3 Bilskrot, skrothandel 18 mån 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Grafisk industri(tryckeri) Eki/Eze Grafitelektrod 5 mån Gummi 13 mån 1,75 1,75 1, Skjutbana 18 mån 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Sediment 18 mån 2 2,5 2 2, Betning av säd 18 mån Övrigt BKL mån Kompletterande inventeringar - färgindustri 10 mån kemtvätt (äv. textil. m. kemtv.) 25 mån objekt i andra genomgångna branscher 40 mån Stängda/övergivna anl. med utvinningsavfall?? 12 mån?? objekt som hotar höga skyddsvärden (natur/gv) 28 mån Statusuppdateringar + kommunicering Alla 6 6 X X X

13 Beskrivning av respektive undersökning/utredning Bilaga 2 1. Lundby Skönfärgeri och kemtvätt Objekts-ID EBH-stödet (nr) Kommun Förorenande verksamhet: Huvudsaklig(-a) förorening(-ar): Skyddsobjekt: Stockholm Varv, 1920-talet. Kemtvätt, 1930-talet-1940-talet. Speditionsfirma ev. med bilvårdsanläggning 1950-talet-1980-talet. Pb, klorerade lösningsmedel, dioxin Närliggande bostäder, ytvatten. Riskklass: 1, enligt MIFO fas 1 Plats på prioriteringslistan och kort motivering till prioritering: Ansvar och motivering till bedömning av ansvar: Huvudmannaskap: Objektet är med som ett inte rangordnat objekt på prioriteringslistan. Användningen av ämnen med mycket hög farlighet kombinerat med att objektet ligger i bostadsområde En inledande ansvarsbedömning har utförts av miljöförvaltningen i Stockholm. Enligt en första preliminär bedömning saknas ansvar. De huvudsakliga förorenade verksamheterna har avslutats före Länsstyrelsen har ännu inte gjort slutlig bedömning. Om den preliminära bedömningen kommer att ändras omfördelas bidragsmedlen i samråd med Naturvådsverket. Den preliminära ansvarsbedömningen finns på objektet i EBH-stödet. Kommun, miljöförvaltningen Typ av utredning: Översiktlig undersökning (MIFO fas 2) Övrigt: Mark och sediment vid närliggande bad tidigare undersökt. Inga konstaterade föroreningar. För mer information om objektet, se EBH-stödet. Tidigare beviljade Förbrukat Kvarvarande utredningsmedel till per den medel per den objektet samt till vilken typ av utredning Följande belopp söks för *** Ansökan om bidrag: *** avser gemensam ansökan för objekten Lundby skönfärgeri och kemtvätt, Stockholms Yllefabrik 13

14 2. Stockholms Yllefabrik Objekts-ID EBH-stödet (nr) Kommun Stockholm Förorenande verksamhet: Textilindustri, färgeri, Huvudsaklig(-a) förorening(-ar): Skyddsobjekt: Cr, Zn, Cu, petroleumprodukter, natriumhypoklorit, dioxin Ytvatten, bostäder, förskola, tätortsnära parkområde Riskklass: 2, enligt MIFO fas 1 Plats på prioriteringslistan och kort motivering till prioritering: Ansvar och motivering till bedömning av ansvar: Huvudmannaskap: Objektet bör undersökas för säkerställande av riskklass. Användning av ämnen med mycket hög/hög farlighet kombinerat med att objektet ligger i bostads-/parkområde, närhet till förskola. En inledande ansvarsbedömning har utförts av miljöförvaltningen i Stockholm. Enligt en första preliminär bedömning saknas ansvar. De huvudsakliga förorenade verksamheterna har avslutats före Länsstyrelsen har ännu inte gjort slutlig bedömning. Om den preliminära bedömningen kommer att ändras omfördelas bidragsmedlen i samråd med Naturvådsverket. Den preliminära ansvarsbedömningen finns på objektet i EBH-stödet. Kommun, miljöförvaltningen Typ av utredning: Översiktlig undersökning (MIFO fas 2) Övrigt: För mer information om objektet, se EBH-stödet. Tidigare beviljade utredningsmedel till objektet samt till vilken typ av utredning Förbrukat per den Kvarvarande medel per den Följande belopp söks för *** Ansökan om bidrag: *** avser gemensam ansökan för objekten Lundby skönfärgeri och kemtvätt, Stockholms Yllefabrik 14

15 3. Igelstatomten Objekts-ID EBH-stödet (nr) Kommun Södertälje Förorenande verksamhet: Sågverk men doppning Huvudsaklig(-a) förorening(-ar): Skyddsobjekt: Riskklass: Plats på prioriteringslistan och kort motivering till prioritering: Ansvar och motivering till bedömning av ansvar: Huvudmannaskap: Typ av utredning: Övrigt: As, Cr, dioxin mm 1 i MIFO fas 1. Undersökningar visar förekomst av arsenik, krom, dioxin m.m. Objektet är nummer 4 på prioriteringslistan. Motiverat bl.a. av att marken är kraftigt förorenad med arsenik, krom, dioxin m.m. Delat ansvar. En ansvarsutredning har tagits fram av miljöförvaltningen i Södertälje. Länsstyrelsens har ännu inte gjort slutlig bedömning. Ansvarsutredning skickad till Naturvårdsverket för avstämning och bedömning 2012 och finns på objektet i EBH-stödet. Ansökan avser projektstöd, inför ev. bidragsansökan. Komplicerat objekt, med delvis/delat ansvar och planerad exploatering. Ansökan om bidrag: Området undersökt i flera omgångar inför exploatering. Den verksamhetsutövare som ansvarar för huvuddelen av föroreningarna har valt att göra en frivillig överenskommelse med samhällsbyggnadskontoret. Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en huvudstudie för området. Kommunen har för avsikt att i ett senare skede lämna in en ansökan om statligt bidrag för efterbehandlingen av marken. För mer information om objektet, se EBH-stödet. Tidigare beviljade utredningsmedel till objektet samt till vilken typ av utredning Förbrukat per den Kvarvarande medel per den Följande belopp söks för

16 Behovsbedömning för arbetet med tillsyn och tillsynsvägledning 2013 Bilaga 3 Tillsyn pågående miljöfarlig verksamhet Länsstyrelsen har för närvarande tillsyn över 76 pågående miljöfarliga verksamheter. Frågor avseende förorenade områden aktualiseras också i samband med många vattenverksamheter där Länsstyrelsen har tillsynsansvar. Länsstyrelsen genomförde under 2007 ett projekt för inventering och riskklassning av pågående verksamheter som Länsstyrelsen har tillsyn över och som ingår i Naturvårdsverkets branschlista. Därefter arbetar Länsstyrelsen med uppföljning av prioriterade objekt för att få till stånd undersökningar och åtgärder. Naturvårdsverket har senare kommit med nya anvisningar vilket innebär att även avfallsanläggningar i drift ska inventeras och riskklassas. Detta har ännu inte kunnat prioriteras. IED-direktivet (industriutsläppsdirektivet) anger att vissa verksamheter ska ta fram en statusrapport i samband med tillståndsprövning eller omprövning samt ska en utökad egenkontroll för mark och grundvatten, vart tionde respektive femte år. Detta kommer troligen innebära ett merarbete för tillsyn vid pågående verksamheter jämfört med i dag. För att öka andelen privatfinansierade åtgärder är det viktigt att Länsstyrelsen fortlöpande bedriver en aktiv tillsyn av förorenade områden vid pågående verksamheter som Länsstyrelsen har tillsyn över. Tillsyn nedlagd miljöfarlig verksamhet Det är i dagsläget oklart hur många nedlagda objekt som Länsstyrelsen har tillsyn över. Flera objekt kommer att tillkomma i det återstående inventeringsarbetet och dessutom finns det ett stort mörkertal på grund av Länsstyrelsen inventeringsstrategi, till exempel beträffande områden med stor risk, (riskklass 2). Länsstyrelsen bedömer att det framöver behövs en viss beredskap för att hantera ytterligare områden. Miljödepartementet utreder för närvarande ett förslag på ändring av tillsynsansvaret för förorenade områden. Om tillsynsansvaret förändras enligt tidigare förslag kommer antalet objekt där Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet att öka med många objekt och därmed kommer också behovet av ytterligare resurser att öka. För närvarande finns inga planer på att avsätta något miljöriskområde, men viss tid kan behöva avsättas för detta framöver. Tillsynsvägledning Länet har 26 kommuner och Länsstyrelsen behöver lägga mycket tid på tillsynsvägledning. I de flesta fall är det kommuner som har tillsynen över förorenade områden, även för flertalet högst prioriterade objekt (riskklass 1). Kommunerna handlägger framför allt händelsestyrda tillsynsärenden och den egeninitierad tillsynen gentemot prioriterade objekt behöver ökas framöver. Behovet av tillsynsvägledning är mycket stort och ökar i takt med att kommunerna arbetar mer aktivt med både tillsyn inom förorenade områden och statligt finansierade bidragsobjekt. För att öka andelen privatfinansierade åtgärder behöver Länsstyrelsens tillsynsvägledning och stöd till kommunerna vara fortsatt hög. Länsstyrelsen genomför tillsynsvägledning på flera sätt som till exempel handläggarträffar, arbetsgrupper och utbildningar och genom råd och stöd, både övergripande och i enskilda ärenden. För att öka takten i efterbehandlingsarbetet behöver ytterligare insatser göras framöver. Länsstyrelsen samarbetar med länsstyrelserna i Mälardalen, Gotlands och Dalarnas län med gemensamma utbildningar för kommuner och andra informationsinsatser 16

17 Övrigt Det är viktigt att bevaka frågeställningar kring förorenade områden inom andra sakområden och ärenden inom Länsstyrelsens verksamhet. Exploateringstrycket inom länet är mycket och många områden omvandlas från tidigare industriell verksamhet. Länsstyrelsen hanterar allt fler planer som rör förorenade områden. Arbetet med förorenade områden omfattar också deltagande i överklagningsärenden och andra ärenden avseende prövning/tillsyn vattenverksamhet, prövning miljöfarlig verksamhet, vattenförvaltning/ åtgärdsprogram för vatten med mera. Behovsbedömning 2013 Tillsynsinsats Antal objekt Tid (dagar) Tillsyn pågående verksamhet Tillsyn nedlagd verksamhet Tillsyn exploatering Tillsyn bidragsobjekt x Ej Lst-tillsyn Miljöriskområden Prövning av EBH-åtgärd/prövning MFV med EBH-fokus 25 Möten och annat erfarenhetsutbyte tillsyn 16 Förebyggande och allmän information eller vägledning 75 Tillsynsvägledning 200 Totalt behov av tid 625 Tillgänglig tid för tillsynsinsatser per år och tjänst Totalt behov av tjänster 3 17

18 Projektbeskrivningar särskilda tillsynsprojekt Bilaga 4 Utbildning som rör problematiken med att borra för bergvärme i förorenad mark, anlägga sjövärmepumpar i förorenade sediment och liknande. Budget Bedömda kostnaden för projektet är kr. Omfördelning av tidigare beviljade medel för tillsynsvägledningsprojekt/handläggarträff. Kortfattad beskrivning av projektet Bakgrund och syfte Under Mälarlänsutbildningen hösten 2011 föreläste SGU om problematiken vid installation av bergvärme i förorenat område och en kommun redogjorde för hur de resonerat och hanterat ärenden avseende bergvärme. Länsstyrelsen avser att bygga på och fördjupa tidigare genomförd tillsynsvägledning kring problematiken med borrning, pålning och grävning i förorenade eller misstänkt förorenade områden. Målsättning Målsättningen är att samtliga deltagare ska få en grundläggande förståelse för problematiken i dessa sammanhang och att de efter utbildningsdagen har kunskap för att hantera detta i handläggning av ärenden. Deltagare och målgrupper Målgruppen för utbildningen är kommunernas miljöinspektörer som arbetar med förorenade områden och miljöinspektörer som handlägger ärenden rörande värmepumpar etc. Utbildningen anordnas av Länsstyrelsen i Stockholm. Deltagare förutom Länsstyrelsen, extern föreläsare. Tidsplan Utbildningen planeras att genomföras under Uppföljning och redovisning Redovisning till Naturvårdsverket februari Uppföljningen hanteras inom ramen för den ordinarie tillsynsvägledningen. 18

19 Utbildning med fördjupning om Naturvårdsverkets vägledningsmaterial förorenade områden Budget Kostnad för extern föreläsare hanteras inom ramen från Länsstyrelsens tillsynsmedel från Naturvårdsverket (bastilldelning). Kortfattad beskrivning av projektet Bakgrund och syfte Projektet är en speciell satsning på det nya vägledningsmaterialet inom tillsynsvägledningen och är en fortsättning på den utbildningsinsats om Naturvårdsverkets vägledningsmaterial som genomförts under Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån bland miljöinspektörerna i länets kommuner med avseende på det nya vägledningsmaterialet. Vi upplever att Naturvårdsverkets vägledande material kan få ett ökat genomslag om man anordnar speciella utbildningsinsatser. Målsättning Målsättningen är att samtliga deltagare ska få en grundläggande förståelse för vägledningsmaterialet och att de efter utbildningsdagen hittar i materialet och har verktygen för att kunna använda det på egen hand. Deltagare och målgrupper Målgruppen för utbildningssatsningen är kommunernas miljöinspektörer som arbetar med förorenade områden. Utbildningen anordnas av Länsstyrelsen i Stockholm. Deltagare förutom Länsstyrelsen extern föreläsare. Tidsplan Utbildningen genomförs under våren 2012 och redovisas i det regionala program som inlämnas oktober Exakt upplägg för utbildningen är inte färdigplanerat. Uppföljningen hanteras inom ramen för den ordinarie tillsynsvägledningen. Uppföljning och redovisning Exakt upplägg för utbildningen är inte färdigplanerat. Uppföljningen hanteras inom ramen för den ordinarie tillsynsvägledningen. 19

20 Prioriteringslista Stockholms län (oktober 2012) Bilaga 5 Objektnamn Kommun Bransch Primär Riskklass Finns ansvarig förorening Status 1 Nynäs Refining AB Nynäshamn Oljeraffinaderi 1 Ja Oljeprodukter Huvudstudie 2 Gasverkstomten/ Hjorthagen Stockholm Gasverk m.m 1 Ja PAH Genomförande 3 Beckholmen Stockholm Övrig kemisk industri, varv 1 Delvis PAH Genomförande 4 Igelstatomten Södertälje Träimpregnering 1 Ja As Huvudstudie 5 Hallsta pappersbruk Norrtälje Massa-och pappersbruk 1 Ja Hg Förstudie 6 Sjöbergs varv Botkyrka Träimpregnering, varv 1 Nej As Förberedelse 7 Kvarnholmen/ Gäddviken Nacka Övrig oorganisk kemisk industri, oljedepå 1 Ja As Förberedelse 8 Södertälje kanal/ Snäckviken Södertälje Bekämpningsmedelstillverkning, läkemedelsindustri m.m 1 Ja Hg Förstudie 9 Vinterviken Stockholm Krut- och sprängämnestillverkning 1 Nej As Huvudstudie 10 Herräng Norrtälje Järn-stål-och manufakturindustri 1 Delvis Pb Förstudie xx Rikstens Kol-och Tjärfabrik Botkyrka Tjärfabrik 1 PAH Förstudie xx Gladökvarns industriområde Huddinge Bilskrot, skrothandel m.m 1 ja Oljeprodukter Förstudie xx Saab T AB Järfälla Ytbehandlingsindustri 1 Ja Metaller Förstudie xx Jakobsberg Järfälla Deponi 1 As Genomförande xx Aga, Dalenum Lidingö Övrig oorganisk kemisk industri 1 Ja PAH, metaller Genomförande xx Ängsholmen Lidingö Kol-och oljelager 1 Ja Oljeprodukter Förstudie xx Mosstorpstippen Lidingö Deponi 1 Ja Metaller Förstudie xx Klädesfabriken Lidingö Textilfabrik 1 Metaller Initiering xx Gamla skjutbanan Lidingö Skjutbana 1 Metaller Initiering xx Skeppsvarvets Sjöexpress Lidingö Varv 1 Metaller Initiering xx Värtans mekaniska verkstad Lidingö Varv, verkstad 1 Metaller Initiering xx Bergs oljehamn Nacka Oljedepå 1 Ja Oljeprodukter Förstudie xx J V Svenssons Automobilfabrik Nacka Ytbehandlingsindustri 1 PAH Förstudie xx Bergshamra såg & snickeri Norrtälje Träimpregnering 1 Ja As Initiering xx Eriksson och Söner trävaru Norrtälje Träimpregnering 1 Delvis Dioxin Förstudie xx Edsbro masugn Norrtälje Järn-stål-och manufakturindustri 1 Nej Pb Huvudstudie xx Skebo bruk Norrtälje Järn-stål-och manufakturindustri 1 Nej Pb, As Huvudstudie xx Rånäs sågverk Norrtälje Träimpregnering 1 Ja Dioxin Initiering xx Östra Ledinge Norrtälje Träimpregnering 1 Ja Dioxin Förstudie xx Olsson & Rosenlund Nynäshamn träimpregnering 1 Ja As Initiering xx Arlanda Sigtuna Flygplats 1 Ja Oljeprodukter Förstudie xx Norrvikens Trävaru Sollentuna Träimpregnering 1 Ja As Förberedelse xx Djurgårdsvarvet Stockholm Varv 1 Ja Pb Genomförande xx Lundbytvätten Stockholm Kemtvätt, textilindustri 1 Nej Dioxin Initiering xx Loudden Stockholm Oljedepå 1 Ja Oljeprodukter Förstudie Behandling av farligt avfall, xx Lövsta Stockholm deponier, mellanlagring, sortering 1 Ja Metaller Genomförande xx Södra Värtan Pol Stockholm Oljedepå 1 Ja Oljeprodukter Förberedelse xx Sun Chemical Stockholm Färgindustri 1 Ja Oljeprodukter Genomförande xx Lagerholms Stockholm Färgindustri 1 Ja PAH Förstudie xx Primus Stockholm Ytbehandlingsindustri 1 Ja Pb Huvudstudie xx Fintlings Stockholm Ytbehandlingsindustri 1 Ja Cr Initiering xx Bällstaån Sundbyberg m.fl Sediment 1 Ja Metaller Fösrstudie xx Schöllin& Ahlström Vallentuna Träimpregnering 1 Ja As Genomförande xx Farstaviken, Gustavsberg Värmdö Tegel-keramiktillverkning, 1 Ja Metaller Huvudstudie xx Vindö Byggvaror Värmdö Träimpregnering 1 Ja As Initiering xx Ingarö Trä Värmdö Träimpregnering 1 Ja As Förstudie xx Stavsnäs deponi Värmdö Deponi 1 Ja Metaller Genomförande 20

Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017

Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017 1(9) Lisa Arnwald Storm Direkt: 010-224 86 62 lisa.arnwald.storm@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Naturvårdsverket Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling

Läs mer

Ansökan om bidrag för avhjälpande av föroreningsskador år 2016-2017

Ansökan om bidrag för avhjälpande av föroreningsskador år 2016-2017 ANSÖKAN 1 (8) 2015-10-27 Dnr 577-4725-2015 Dossnr 2100-001-072 Miljöenheten Ulrika Nilsson direktnr 010-225 14 96 ulrika.nilsson@lansstyrelsen.se Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se Ansökan

Läs mer

Länsstyrelsen i Stockholms län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år

Länsstyrelsen i Stockholms län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år Bilaga 1 Länsstyrelsen i s län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2017-2018 Datum: 2016-10-26 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR avseende

Läs mer

Länsstyrelsen i Hallands län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017

Länsstyrelsen i Hallands län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017 Länsstyrelsen i Hallands län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017 Datum: 2014-10-13 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR avseende

Läs mer

Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015

Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015 i Dalarnas län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015 Datum: 2014-10-30 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR avseende undersökningar

Läs mer

Ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2014-2016

Ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2014-2016 > w Länsstyrels~n GOTLANDS LAN ANSÖKAN Datum 2013-10-28 D nr 577-2986-13 1(2) ~a turvårdsverket 106 48 Stockholm Ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2014-2016

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götaland läns ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år

Länsstyrelsen i Västra Götaland läns ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år Länsstyrelsen i Västra Götaland läns ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2014-2016 Datum: 2013-10-30 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR

Läs mer

Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2016

Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2016 i Dalarnas län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2016 Datum: 2015-10-29 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR avseende undersökningar

Läs mer

Förorenade områden i länet Bilaga B (Avsnitt i regionala programmet uppdaterat oktober 2013)

Förorenade områden i länet Bilaga B (Avsnitt i regionala programmet uppdaterat oktober 2013) Förorenade områden i länet Bilaga B (Avsnitt i regionala programmet 2012-2014 uppdaterat oktober 2013) Figur 1. Karta över identifierade förorenade områden. Antal områden Länsstyrelsen har sedan 1997 genomfört

Läs mer

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Uppdaterad Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Kontaktuppgifter: Birgitta Swahn samordnare 785 51 03 Erik Blomqvist

Läs mer

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt?

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? PROMEMORIA/PM 1(9) Kontaktperson Karin Persson Miljötillsynsenheten, EBH-gruppen Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? Denna PM utgår från ansökan om bidrag

Läs mer

Bilaga 1. Behovsbedömning av inventeringsmedel 2013 och 2014 Skåne län Hur många av dessa uppskattas omfattas av Antal identifierade Antal inventerad e (riskklassade Hur många objekt återstår att inventera

Läs mer

Länsstyrelsen Jämtlands läns ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2013-2015

Länsstyrelsen Jämtlands läns ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2013-2015 Länsstyrelsen Jämtlands läns ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2013-2015 Datum: 2012-11-26 Bakgrund Staten bekostar undersökning och efterbehandling av

Läs mer

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 2013-03-01 PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 Sedan 2009 har det varit möjligt att ansöka om medel för särskilda tillsynsprojekt. Denna PM är en översiktlig sammanställning av tillsynsprojekten

Läs mer

Möte den 22 januari 2015

Möte den 22 januari 2015 Möte den 22 januari 2015 Inventeringar Aktuellt på NV och länsstyrelserna Ebh-stödet Bidrag Tillsyn, tillsynsvägledning Projekt Kurser m.m Rapporter, remisser Övrigt Aktuella frågor och ärenden Nästa möte

Läs mer

Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4)

Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4) 1(4) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Larsson, Ulf Tel: 010-698 13 71 ulf.larsson@naturvardsverket.se BESLUT -01-21 Ärendenr: NV-03212-14 Samtliga Länsstyrelser Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt

Läs mer

Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark 2016-10-24 575-22583-2016 1(5) Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av

Läs mer

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2015

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2015 2015-08-14 PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2015 Sedan 2009 har det varit möjligt för länsstyrelserna att från Naturvårdsverket ansöka om medel för särskilda tillsynsprojekt. Denna PM är en översiktlig

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 5 2013 Kvalitetsmanualen är avsedd för pärm

Läs mer

Uppskattning av bidragsbehov för utredningar de två nästkommande åren

Uppskattning av bidragsbehov för utredningar de två nästkommande åren Länsstyrelsen i Uppsala läns ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2016-2018 Datum: 2015-10-28 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR avseende

Läs mer

Mifo-fas 1 Pågående verksamheter

Mifo-fas 1 Pågående verksamheter Mifo-fas 1 Pågående verksamheter LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Mifo-fas 1 Pågående verksamheter Kontaktuppgifter: Birgitta Swahn samordnare 785 51 03 Jeanette Häggroth tillsyn 785 41 80 Henning Persson

Läs mer

Bilaga 1 Behovsbedömning av inventeringsmedel 2013-2014 Länsstyrelsen Östergötlands behovsbedömning för inventeringsarbetet 2013-2014 Länsstyrelsen har inför årets behovsutredning behövt uppgradera sitt

Läs mer

1. Gasverk i kv. Viadukten, Landskrona Objekts-ID EBH-stödet (nr) 119243 Kommun Landskrona Förorenande verksamhet: Gasverk har bedrivits på platsen mellan åren 1890 till 1966. Flera utbyggnader och även

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering MANUAL EFTERBEHANDLING 8 2016 Kvalitetsmanualen är ett levande dokument och

Läs mer

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2016.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2016. Länsstyrelsen i Norrbottens län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2016. Datum: 2015-10-30 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR avseende

Läs mer

Sammanställning av ansökta utredningsmedel 2015

Sammanställning av ansökta utredningsmedel 2015 ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR avseende undersökningar och utredningar Sammanställning av ansökta utredningsmedel 2015 Länsstyrelsen i Gotlands län gör följande ansökan om bidrag

Läs mer

Länsstyrelsen har haft i uppdrag från Naturvårdsverket att identifiera alla potentiellt förorenade områden.

Länsstyrelsen har haft i uppdrag från Naturvårdsverket att identifiera alla potentiellt förorenade områden. Observera att FAQn gäller både i det fall ett objekt har kommunicerats efter identifiering eller efter att inventering och riskklassning har gjorts. Vilket utskick som är det aktuella (identifiering eller

Läs mer

Seminarium. Förorenade områden Inventering enligt Naturvårdsverkets metodik, MIFO fas 1, av kommunala pågående verksamheter

Seminarium. Förorenade områden Inventering enligt Naturvårdsverkets metodik, MIFO fas 1, av kommunala pågående verksamheter Seminarium Förorenade områden Inventering enligt Naturvårdsverkets metodik, MIFO fas 1, av kommunala pågående verksamheter Länsstyrelsen i Skåne Malmö 22 april 2015 Denna presentation går igenom syftet

Läs mer

Överlämnande av riskklassade MIFOobjekt

Överlämnande av riskklassade MIFOobjekt Överlämnande av riskklassade MIFOobjekt till kommunerna Hur går vi vidare med alla 1:or och 2:or? Projekt 2012-2013 - Bedömning av tillsynsmyndighet (320 objekt) - Informationsmöten ute hos kommunerna

Läs mer

Sammanfattande PM om bidraget för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Sammanfattande PM om bidraget för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder Sammanfattande PM om bidraget för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder Vägledning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress:

Läs mer

Miljögeoteknik- Bilaga 1 Miljögeoteknisk översikt

Miljögeoteknik- Bilaga 1 Miljögeoteknisk översikt Miljögeoteknik- Bilaga 1 Miljögeoteknisk översikt Tunnelbana till Nacka och söderort Samrådshandling: 2016-11-09 Titel: Miljögeoteknik- Bilaga 1 Miljögeoteknisk översikt Uppdragsledare: Johan Björkman,

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

FÖRORENADE OMRÅDEN i Västernorrlands län

FÖRORENADE OMRÅDEN i Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Miljöavdelningen 2006:4 Potentiellt FÖRORENADE OMRÅDEN i Västernorrlands län Bild framsida: Söderbergs Sågverk, Sundsvalls kommun, identifierat som sågverk utan impregnering,

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Beskrivning av den planerade tillsynsvägledningen 2012 Miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län

Beskrivning av den planerade tillsynsvägledningen 2012 Miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län PM 1 (7) MILJÖENHETEN Charlotte Arketeg Miljöskyddshandläggare Telefon 021-19 52 89 charlotte.arketeg@lansstyrelsen.se Miljöförvaltningarna i Västmanlands län via de gemensamma e-postgrupperna Beskrivning

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden

Efterbehandling av förorenade områden Efterbehandling av förorenade områden John Lotoft, Naturvårdsverket Lägesbeskrivning 80 000 potentiella områden 23 områden med akut påverkan 1400 områden i riskklass 1 Roller i arbetet med miljömålen Riksdagen

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Beslut om bidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador ny fördelningsplan samt fördyring

Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Beslut om bidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador ny fördelningsplan samt fördyring 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Häggrot, Jeanette Tel: 010-698 17 43 Jeanette.Haggrot @naturvardsverket.se BESLUT 2014-05-06 Ärendenr: NV-07338-11 Länsstyrelsen i Västra Götaland Henrik Bengtsson

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Västra Götalands län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och

Läs mer

SKRIVELSE 2015-04-16 Ärendenr: NV-03557-14. Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

SKRIVELSE 2015-04-16 Ärendenr: NV-03557-14. Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm 1(12) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Anna Nordin Tel: 010-698 1444 Anna.nordin @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2015-04-16 Ärendenr: NV-03557-14 Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Lägesbeskrivning

Läs mer

Överlåtelse av kommunalt huvudmannaskap vid marksanering - SGU är en möjlig huvudman. Klas Arnerdal, Enhetschef Renare mark och vatten

Överlåtelse av kommunalt huvudmannaskap vid marksanering - SGU är en möjlig huvudman. Klas Arnerdal, Enhetschef Renare mark och vatten Överlåtelse av kommunalt huvudmannaskap vid marksanering - SGU är en möjlig huvudman Klas Arnerdal, Enhetschef Renare mark och vatten SGU ska bidra till Giftfri miljö 9 Sveriges geologiska undersökning

Läs mer

Prioriteringslista över förorenade områden i Blekinge län

Prioriteringslista över förorenade områden i Blekinge län Bilaga 1 Upprättad 2015-10-30 Prioriteringslista över förorenade områden i Blekinge län Prioritering Objektsnamn Kommun Bransch Riskklass Finns ansvarig (ja/nej/delvis) Primär förorening Status Kommentar

Läs mer

Tillsyn över förorenade områden under år 2014

Tillsyn över förorenade områden under år 2014 Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-23 Handläggare Ann Christine Johansson Telefon: 08-508 28 827 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-04-14 p. 21 Tillsyn över förorenade

Läs mer

Tillsyn av förorenade områden

Tillsyn av förorenade områden Tillsyn av förorenade områden Ansvarsbedömningar och 28-anmälningar (FMH) På säker grund för hållbar utveckling Sofie Hermansson Miljöjurist Statens geotekniska institut sofie.hermansson@swedgeo.se 013-20

Läs mer

Etapp 1 (vinter-vår), pågående verksamheter Ta fram diverse material samt ordna en utbildningsdag.

Etapp 1 (vinter-vår), pågående verksamheter Ta fram diverse material samt ordna en utbildningsdag. Projektet Etapp 1 (vinter-vår), pågående verksamheter Ta fram diverse material samt ordna en utbildningsdag. Etapp 2 (i höst), nedlagda verksamheter Anordna workshop, genomföra en kortare utbildning om

Läs mer

Från avfallshantering till resurshushållning

Från avfallshantering till resurshushållning Förslag ny nationell avfallsplan 2012-2017 Från avfallshantering till resurshushållning 1. Vision mot resurshushållning 2. Hantering av avfall idag 3. Mot ökad resurseffektivitet 4. Prioriterade områden

Läs mer

Regionalt program 2011 för förorenade områden inom Gotlands län

Regionalt program 2011 för förorenade områden inom Gotlands län Regionalt program 2011 för förorenade områden inom Gotlands län 27 oktober 2010 Fynd av berlinerblå massor under markarbete invid f.d. Visby gasverk Dnr 577-1821-10 1(23) 2(23) INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Statligt finansierade efterbehandlingsprojekt

Statligt finansierade efterbehandlingsprojekt Statligt finansierade efterbehandlingsprojekt Erika Skogsjö och Kristina Sjödin Projektledare Enheten Förorenade områden, SGU SveMins Miljökonferens 7 oktober 2015 Foto: Kisaska vid Rydöbruk, Hylte Vad

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 2015:2 Titel: Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 Huvudförfattare: Mikael Wulff, Miljöenheten Medförfattare: Lena Strömvall,

Läs mer

FRÅN INVENTERING TILL SANERING

FRÅN INVENTERING TILL SANERING FRÅN INVENTERING TILL SANERING Kalmar 27 oktober 2016 Jonny Riise Sektionen för Klimatklivet och Förorenade områden (Gfe) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-10-28 1 Naturvårdsverket

Läs mer

Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2012-2014, i Gotlands län

Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2012-2014, i Gotlands län Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2012-2014, i Gotlands län Rapporter om natur och miljö nr 2011:07 Reviderad dec 2012 1 2 Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2012 2014,

Läs mer

Förorenade områden- Tillsyn vid Miljökontoret i Uppsala. Camilla Lindholm

Förorenade områden- Tillsyn vid Miljökontoret i Uppsala. Camilla Lindholm Förorenade områden- Tillsyn vid Miljökontoret i Uppsala Camilla Lindholm Föredragets innehåll Vad vi arbetar med i Uppsala Förutsättningarna i Uppsala Egeninitierad tillsyn Några exempel från tillsynen

Läs mer

Fördelningsplan saneringsanslaget 1:4 för 2015

Fördelningsplan saneringsanslaget 1:4 för 2015 1(5) SWE D IS H E NV IR O NME N T A L P R OTE C T IO N A GE N C Y Strauss, Carl Mikael Tel: 010-698 1651 carlmikael.strauss@naturvardsverket.se PM 2015-01-15 Ärendenr: NV-05854-14 Fördelningsplan saneringsanslaget

Läs mer

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Anslag 1:11 Villkor 13 25 000 000 kr ska användas till förstärkt arbete med vägledning, tillsyn, prövning och

Läs mer

Inventering av anläggningar för gummiproduktion

Inventering av anläggningar för gummiproduktion Bakgrund Sedan slutet av 1990-talet pågår en rikstäckande inventering av förorenade områden i Sverige. Det är länsstyrelserna som utför inventeringen på uppdrag av Naturvårdsverket. Arbetet med förorenade

Läs mer

PM - Länsstyrelsernas uttag av tillsynsavgift med anledning av tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken.

PM - Länsstyrelsernas uttag av tillsynsavgift med anledning av tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken. Senast reviderad av Klas Köhler, 2014-02-11. Revidering granskad av Henrik Svensson, Lisa Arnwald Storm och Åsa Axheden. PM - Länsstyrelsernas uttag av tillsynsavgift med anledning av tillsyn enligt 10

Läs mer

REGIONALT PROGRAM FÖR EFTERBEHANDLING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2011-2015 MEDDELANDE NR 2010:25

REGIONALT PROGRAM FÖR EFTERBEHANDLING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2011-2015 MEDDELANDE NR 2010:25 REGIONALT PROGRAM FÖR EFTERBEHANDLING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2011-2015 MEDDELANDE NR 2010:25 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Jönköpings län 2011-2015 MEDDELANDE

Läs mer

Tillsynsmyndighetens verktyg. Innehåll. Tillsynsmyndighetens uppdrag Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation

Tillsynsmyndighetens verktyg. Innehåll. Tillsynsmyndighetens uppdrag Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation Tillsynsmyndighetens verktyg Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation Innehåll TM:s uppdrag, roll och kommunikation Ärendegång, lagkrav och handläggning Stöd i handläggningen Tillsynsmyndighetens

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län 2013-2015

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län 2013-2015 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län 2013-2015 www.lansstyrelsen.se/orebro Elgerus Färgeri/Björns kemtvätt. Bildkälla: Örebro stadsarkiv. Publ. nr 2012:37 2 4 Innehåll

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

SKRIVELSE 2015-04-28 rev. Ärendenr: NV-03557-14. Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

SKRIVELSE 2015-04-28 rev. Ärendenr: NV-03557-14. Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm 1(13) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Anna Nordin Tel: 010-698 1444 Anna.nordin @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2015-04-28 rev. Ärendenr: NV-03557-14 Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden Kommunhuset 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 Uppdaterad: november 2014 Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver. Hoppa

Läs mer

Webbsändning ansökan om statsstöd för efterbehandling av förorenade områden inför bostadsbyggande

Webbsändning ansökan om statsstöd för efterbehandling av förorenade områden inför bostadsbyggande Webbsändning ansökan om statsstöd för efterbehandling av förorenade områden inför bostadsbyggande Carl Mikael Strauss Jeanette Häggrot Örjan Magnusson 1 Syfte med webbsändningen Öppna upp för ansökningar

Läs mer

L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N. Regionalt program. för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län 2015-2017.

L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N. Regionalt program. för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län 2015-2017. L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län 2015-2017 Publ nr: 2014:27 2 Innehåll Förord... 1 1 Mål och bakgrund... 5 1.1 Inledning...

Läs mer

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis?

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Seminariedag 7 mars 2014 Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Tillsyn förorenad mark: David Lalloo och Jessica Ewald En översiktlig miljöteknisk

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Borensberg, Motala kommun Fördjupad översiktsplan 2010

Borensberg, Motala kommun Fördjupad översiktsplan 2010 Borensberg, Motala kommun Fördjupad översiktsplan 2010 Rapport om misstänkt förorenade områden i Borensberg Upprättad av Lars Lager Granskad av Mats Dorell Structor Nyköping AB Fax 0155-20 64 29 Sida 1

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Förorenad mark i byggprojekt

Förorenad mark i byggprojekt Förorenad mark i byggprojekt En minikurs om vad du behöver veta om du stöter på förorenad mark i ditt byggprojekt Anneli Liljemark Liljemark Consulting anneli@liljemark.net Innehåll Bakgrund När och varför

Läs mer

A3. Skäligt och rimligt i praktiken

A3. Skäligt och rimligt i praktiken A3. Skäligt och rimligt i praktiken Nätverket Renare marks Vårmöte 2007 Helena Segervall Föredragets innehåll Utredning och sanering av förorenade områden Tillsynsmyndighetens arbetssätt Den ansvariges

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Handledning - För EBH-stödets. användare inom länsstyrelserna

Handledning - För EBH-stödets. användare inom länsstyrelserna Handledning - För EBH-stödets användare inom länsstyrelserna Innehåll 1 Inledning...2 2 Behörigheter i databasen...3 2.1 Inloggning...4 2.2 Första inloggningstillfället...4 3 Övergripande struktur...5

Läs mer

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn Thomas Rydström Miljöenheten Miljöbalkens mål är Hållbar Utveckling 1 kap. Miljöbalkens mål 1 är att främja en hållbar utveckling

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (19) Objekt Upprättad (namn) (datum) IDnr Kommun Senast reviderad (namn) (datum) Inventeringens namn Dossiernummer Preliminär riskklass enligt BKL Inventeringsfas

Läs mer

Förorenade områden. Underlag till ÖP16

Förorenade områden. Underlag till ÖP16 Underlag till ÖP16 Förorenade områden 20160107 1 Innehåll Inledning 3 Allmänt 3 Miljökvalitetsmål 4 Nationella mål 4 Regionala mål 5 Lokala mål 5 Förorening och risker 6 Riskbedömning 7 Ansvar för att

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Rapport 2008:27 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Stockholms län år 2009 Rapport 2008:27 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Stockholms län år 2009

Läs mer

Industriutsläppsdirektivet (IED)

Industriutsläppsdirektivet (IED) Page 1 of 5 Industriutsläppsdirektivet (IED) Riksdagen har beslutat om hur EU:s industriutsläppsdirektiv, IED, ska införlivas i svensk lagstiftning. Regeringen planerar att besluta om nya och ändrade förordningar

Läs mer

REGIONALT PROGRAM FÖR EFTERBEHANDLING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2010-2014 MEDDELANDE NR 2009:38

REGIONALT PROGRAM FÖR EFTERBEHANDLING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2010-2014 MEDDELANDE NR 2009:38 REGIONALT PROGRAM FÖR EFTERBEHANDLING AV FÖRORENADE OMRÅDEN I JÖNKÖPINGS LÄN 2010-2014 MEDDELANDE NR 2009:38 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Jönköpings län 2010-2014 MEDDELANDE

Läs mer

Sanering av förorenad mark och sediment i hamnar, hur går vi vidare? Siv Hansson, chef för funktionen för förorenade områden

Sanering av förorenad mark och sediment i hamnar, hur går vi vidare? Siv Hansson, chef för funktionen för förorenade områden Sanering av förorenad mark och sediment i hamnar, hur går vi vidare? Siv Hansson, chef för funktionen för förorenade områden 1 Vad är ett förorenat område? Markområde Vattenområde (sediment) Grundvatten

Läs mer

Grundläggande MIFO-juridik. Paulina Rautio

Grundläggande MIFO-juridik. Paulina Rautio Grundläggande MIFO-juridik Paulina Rautio Varför? Kommunernas och Länsstyrelsernas uppdrag är att bevaka de allmänna miljöintressena. Bedriva operativ tillsyn. Kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheterna

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Rapport 2001:01 2014:17 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Stockholms län år 2015 2017 Rapport 2014:17 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Stockholms län

Läs mer

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01 Uppdragen har genomförts via: Conviro AB 2002- Tomas Henrysson Miljökonsult 1998-2002 Golder Associates AB 2007-2008 (anges inom parantes) Detaljutformning av TUFFO Teknikutvecklingsprogram för förorenade

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

Bilaga 1 Beskrivning av respektive undersökning/utredning, Sida 1 av 7 Siffran före objektsnamnet visar Länsstyrelsens rangordning. 1. Sjöbacka såg Objekts Id EBH-stödet 143122 Länsstyrelens ansöker om

Läs mer

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31

Trender i kommunalt tillsynsarbete Dave Borg. 1 av 31 1 av 31 UPPLÄGG Presentation Miljöbalken Organisation - Miljöförvaltningen i Malmö Utformningen av tillsynen Uppföljning av tillsynen Vad väntar runt hörnet? 2 av 31 Miljöbalken 3 viktiga paragrafer för

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www PROMEMORIA/PM 1(7) Kontaktperson Miljöavdelningen Niccola Eklund 010-2241607 niccola.eklund@lansstyrelsen.se Deponiprojekt 2014 Sammanfattning Under 2014 avsattes tio arbetsdagar till ett mindre projekt

Läs mer

Regionalt program Förorenade områden i Västra Götalands län

Regionalt program Förorenade områden i Västra Götalands län Regionalt program 2014-2016 Förorenade områden i Västra Götalands län Upprättat: 2013-10-30 Omslagsfoto: Pågående saneringar av Mossgropen, f.d. reningssteg för textilindustri och Badplatsen Sulfiten,

Läs mer

Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken

Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken Regeringsbeslut 1:2 REGERINGEN 2016-04-07 M2015/01268/Me Miljö- och energidepartementet Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 Malmö Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn

Läs mer

Regionalt program 2006 för förorenade områden inom Gotlands län. Rapporter om natur och miljö nr 2005: 7

Regionalt program 2006 för förorenade områden inom Gotlands län. Rapporter om natur och miljö nr 2005: 7 Regionalt program 2006 för förorenade områden inom Gotlands län Rapporter om natur och miljö nr 2005: 7 Regionalt program 2006 för förorenade områden inom Gotlands län Omslagsbild: Sanering av Kasernen,

Läs mer

Regionalt program förorenade områden 2013-2015 i Jämtlands län. Reviderat: 2012-11-01

Regionalt program förorenade områden 2013-2015 i Jämtlands län. Reviderat: 2012-11-01 Regionalt program förorenade områden 2013-2015 i Jämtlands län Reviderat: 2012-11-01 Förord Det regionala programmet beskriver arbetet med förorenade områden och på vilket sätt olika aktörer i länet verkar

Läs mer

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg

E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg E20, Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg 2016-12-12 Tekniskt PM Förorenad mark TEKNISKT PM FÖRORENAD MARK E20 Vårgårda Vara, delen Vårgårda Ribbingsberg Vårgårda och Essunga kommuner, Västra Götalands

Läs mer

Bilder på framsidan (uppifrån och ner):

Bilder på framsidan (uppifrån och ner): Bilder på framsidan (uppifrån och ner): Flygfoto Enköping 1947. Foto: okänd Kungsängslilja. Foto: Anna Pettersson, Länsstyrelsen Svavelgruvan Dannemora. Foto: Kristina Jansson, Länsstyrelsen Tryck: Länsstyrelsens

Läs mer

Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2016-2018

Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2016-2018 Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2016-2018 Länsstyrelsen Skåne 2015-10-31 Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2016-2018 Länsstyrelsen

Läs mer

Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2015-2017, i Gotlands län. Rapporter om natur och miljö nr 2015:4

Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2015-2017, i Gotlands län. Rapporter om natur och miljö nr 2015:4 Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2015-2017, i Gotlands län Rapporter om natur och miljö nr 2015:4 2 Regionalt program för arbetet med förorenade områden 2015 2017, i Gotlands län Mattias

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Östergötlands län 2015-2017 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Dnr 577-7861-14 Titel Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden. Östergötlands

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

FÖRORENAD MARK - Inventering av kommunala tillsynsobjekt enligt Natuvårdsverkets MIFO fas 1. - Projekt inom Miljösamverkan Skåne

FÖRORENAD MARK - Inventering av kommunala tillsynsobjekt enligt Natuvårdsverkets MIFO fas 1. - Projekt inom Miljösamverkan Skåne FÖRORENAD MARK - Inventering av kommunala tillsynsobjekt enligt Natuvårdsverkets MIFO fas 1 - Projekt inom Miljösamverkan Skåne Fastställd 2011-12-10 Version december 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Behovsutredning Rubrikmall

Behovsutredning Rubrikmall Behovsutredning Rubrikmall 2014-06-12 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Läs mer

Rapport om projektet Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet

Rapport om projektet Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet 1 Rapport om projektet Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet Bakgrund Under 2011 har ovanstående projekt samordnats genom Miljösamverkan Sydost (MSO). Projektet valdes under 2010 av

Läs mer