Månadens affärsöversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadens affärsöversikt"

Transkript

1 Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka från ECB ECB väntas agera med obligationsköp i januari medan Fed förbereder räntehöjningar. Riksbanken förväntas agera ytterligare i februari inom ramen för konventionell penningpolitik, men gör sig samtidigt redo för att använda icke- konventionella verktyg. Amerikansk ekonomi fortsätter att stärkas och kommer att ske den 22 januari. Frågan är hur mycket arbetsmarknaden överraskar på uppsidan. Oljeprisfallet ECB avser att köpa och om de endast köper statso- ger en stimulans till amerikanska konsumenter bligationer med bättre kreditbetyg samt om det är samtidigt som fallande marknadsräntor ger draghjälp tillräckligt för att få upp inflationsförväntningarna åt återhämtningen på bostadsmarknaden. Den och försvaga euron. EUR/SEK rör sig sakta nedåt mot starkare dollarn som har viss negativ inverkan på 9,20 då ECB:s agerande trots allt ger en viss tillförsikt exporten väntas inte hämma tillväxten nämnvärt. för återhämtning i eurozonen. Samtidigt hårdnar Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, Anna Felländer tongångarna mellan Trojkan (EU, ECB och IMF) och förbereder räntehöjningar och Janet Yellen förefaller ekonom Grekland. Att trojkan står fast emot det grekiska föredra en sen höjning framför en för tidig. Vi förutser en partiet Syrizas hårdare krav på bland annat skuldavskrivning första policyräntehöjning i juni Den senaste månaden har beror till viss del på de skyddsmurar som byggts upp kring de den amerikanska avkastningskurvan flackat och dollarn stärkts, finansiella marknaderna vilket minskar spridningseffekterna vilket kan tolkas som en kombination av flykt till säkerhet, och därmed sårbarheten. lägre inflationsutsikter till följd av oljeprisfallet och en starkare Vid det penningpolitiska mötet i februari förväntas Riksbanken införa negativ inlåningsränta för finjustering av dags- konjunktur i förhållande till omvärlden. När Fed börjar höja styrräntan förväntar vi att långa räntor följer med i ränteuppgången, låneräntan 1,0samt skjuta fram den första höjningen i reporänte- men rörelsen blir mindre än i tvååriga räntor. Så trots den banan. Detta mot bakgrund av att ECB agerar med stödköp av senaste månadens kraftiga ränteflackning förutspår vi alltså statsobligationer 0,5 under januari. Den svagare kronan, framförallt mot dollarn, ger en viss inflationsimpuls men samtidigt en väsentligt flackare kurva mot slutet av året i förhållande till dagens nivå. Dollarn väntas fortsätta stärkas mot euron men har oljepriset 0,0 fallit kraftigt och sammantaget förutses därför större delen av USD/SEK-uppgången är nu avklarad. inflationen bli fortsatt mycket låg under Dessutom faller -0,5 Deflationstendenserna i EMU har ökat i samband med både nu de långsiktiga inflationsförväntningarna. Svenska marknadsräntor en svagare ekonomisk utveckling och ett fallande oljeprisden -1,0förväntas vara låga men en viss långränteuppgång europeiska centralbanken, ECB, har tydligt signalerat handlingsvilja inleds under året, drivet av stigande amerikanska tioårsräntor. och har som ambition att öka balansräkningen med Vi får därmed -1,5 en brantare avkastningskurva som resultat miljarder euro. Det är sannolikt att detta endast, Sverige fick sin dos av politisk oreda. Decemberöverenskommelsen -2,0 inger viss tydlighet, ansvar och stabilitet. Effekterna utöver köpen av tillgångssäkrade värdepapper och säkerställda obligationer, kan uppnås via köp av statsobligationer. Vi tror på de finansiella marknaderna blev begränsade men om något att detta, med viss motstånd från Tyskland och en eventuell bör överenskommelsen, -2,5 om den inte bryts, på kort sikt minska kritik att man agerar just innan det grekiska valet 25 januari, riskpremien på kronan och svenska räntepapper framöver. VALUTAPROGNOS 14 jan 3 mån 6 mån 12 mån USD/SEK 8,0731 7,95 8,04 8,27 EUR/SEK 9,5122 9,30 9,25 9,10 NOK/SEK 1,0436 1,00 0,98 1,00 GBP/SEK 12,25 11,92 12,01 11,97 JPY/SEK 6,91 6,62 6,54 6,36 CHF/SEK 7,92 7,69 7,64 7,40 EUR/USD 1,1783 1,17 1,15 1,10 USD/JPY 116,8 120,00 123,00 130,00-3,0 ON avkastning enligt swedbanks RÄNTEPROGNOS 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5 Avkastning i procent ON 2 år 5 år 10 år 0-3 mån 3-6 mån 6-12 mån 2 år 0-3 mån 3-6 mån Observera att upplysningar och ansvarsbegränsningar finns i slutet av detta dokument.

2 makro och centralbanker Pressen på ECB ökar Förväntningarna om ytterligare expansion av ECB:s penningpolitik under månaden stiger, samtidigt som amerikansk makrodata talar för att en policyräntehöjning kommer allt närmare. Riksbanken hamnar emellan och påverkas främst av den europeiska utvecklingen. AV: Magnus Alvesson, Anna Breman och Knut Hallberg Den globala utvecklingen har präglats av uppmuntrande statistik från USA, men data från Europa har varit svagare. Arbetsmarknaden i USA har utvecklats starkt och tillväxten har varit högre än väntat, gynnad av sjunkande energipriser och lägre räntor. Framåtblickande indikatorer tyder på att den amerikanska ekonomin fortsätter att stärkas under inledningen av Signalerna från euroområdet är mindre uppmuntrande. Där är framåtblickande indikatorer svaga och industriproduktionen har varit en besvikelse. Inflationen har fallit till negativt territorium till följd av låga energipriser. Signalerna från ECB är att värdepappersköpen kommer att utvidgas under början av året, troligtvis redan i januari. Euron har försvagats kraftigt mot dollarn och långa marknadsräntor har fortsatt att falla. Under januari kommer fokus riktas mot ECB:s möte den 22 januari. Marknaden förväntar sig ytterligare åtgärder från ECB. Den stora frågan är huruvida utökade tillgångsköp kommer att inkludera köp av statspapper och vilka effekter det får på marknaden och andra centralbanker. Swedbank bedömer att Riksbanken kommer att fortsätta att föra en expansiv politik. Detta skiljer sig från Federal Reserve som närmar sig räntehöjningar under Riksbanken förutses presentera mer information om okonventionella åtgärder vid nästa möte i februari, men den troligaste åtgärden är alltjämt en flackare reporäntebana. Tröskeln för att använda okonventionella metoder, såsom obligationsköp eller valutainterventioner bedöms som hög och det krävs nya betydande bakslag i konjunktur- och inflationsutsikterna innan de kan bli aktuella. Federal Reserve (Fed) Den senaste månadens makrodata bekräftar bilden av en stark och ihållande konjunkturförstärkning i amerikansk ekonomi, även om en viss dämpning kan skönjas vid årets slut. Tillväxten för det tredje kvartalet reviderades upp till starka 5 procent i uppräknad Janet yellen Federal Reserve årstakt, och detta följer på en uppgång på 4,6 procent i det andra. Såväl konsumtion som företagsinvesteringar drog upp tillväxten, som nådde sin högsta nivå sedan slutet av Utfallsdata under slutet av förra året tyder på en fortsatt hög aktivitet om än i en lägre takt. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin föll tillbaka, och inte minst orderingången dämpades. Dock är nivåerna fortsatt höga. Även konsumtionen och konsumentförtroendet stiger, pådrivet inte minst av fallande bensin- och energipriser. Arbetsmarknadsutvecklingen har överraskat stort på uppsidan. I november skapades nya jobb, betydligt över förväntningarna och den positiva utvecklingen fortsatte i december Riksbanksräntan: PROGNOSER och marknadens prissättning Procent 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 Sep-14 Jan-15 May-15 Sep-15 Feb-16 Jun-16 Oct-16 Feb-17 Jul-17 RIBA FRA Riksbanken swedbanks prognos: styrräntor 14 dec 3 mån 6 mån 12 mån Sverige 0,00 0,00 0,00 0,00 EMU 0,05 0,05 0,05 0,05 USA 0,25 0,25 0,50 1,00 med nya jobb. Löneökningstakten föll dock tillbaka trots att arbetslösheten sjönk till 5,6 procent jämfört med 5,8 procent i november. Det tyder på att den låga sysselsättningsgraden fortsätter att pressa lönerna. Bostadssektorn var också svag. Försäljningen föll i november och prisutvecklingen dämpades. Protokollet från Fed:s penningpolitiska möte i december andas om en växande tillförsikt. Det tydliggjordes att förändringen i ordvalet från betydlig period till tålamod innebär att nästa räntehöjning kan bli aktuell från april i år. Vi förutser emellertid att det dröjer till junimötet och det mot bakgrund av Janet Yellens uttalande att hon ser mindre risk med att vänta för länge än att agera för tidigt. Den relativt svaga löneutvecklingen tyder också på att det underliggande inflationstrycket förnärvarande är svagt. En annan intressant fråga är hur snabbt den amerikanska styrräntan kommer att höjas de kommande åren, och här revidererades Fed:s sammanlagda prognos måttligt nedåt. Vi förutser däremot en än långsammare höjningstakt, inte minst mot bakgrund av den starkare dollarn och av ett växande gap mot andra stora centralbankers expansiva penningpolitik. Fortsättning på nästa sida > 2

3 makro och centralbanker Mario Draghi ECB Den europeiska centralbanken (ECB) Vid mötet i december beslöt ECB att inte införa ytterligare åtgärder. Mario Draghis budskap från mötet var dock att ytterligare åtgärder är på väg. Han betonade att ECB ska expandera sin balansräkning med 1000 miljarder euro. ECB ser nu över vilka tillgångar man kan och ska köpa, och signalen är att man är beredd att utvidga de nuvarande tillgångsköpen till flera typer av tillgångar som exempelvis företagsobligationer och statsobligationer. Sedan december-mötet har flera uttalanden kommit från direktionsledamöter, inklusive Draghi, som antyder att ökade tillgångsköp är aktuella och att köp av statsobligationer är möjliga. Vid mötet den 22 januari kommer fokus att ligga på tillgångsköpen, och huruvida ECB väljer att utöka dessa till att även omfatta exempelvis företagsobligationer och statsobligationer. Euron har försvagats kraftigt de senaste veckorna och handlas i dagsläget under 1,20 mot dollarn. Långa marknadsräntor har fortsatt att falla och den tyska 10-åriga statsobligationen har handlats under 0,50 procent. Inflationen i december var negativ och det fallande oljepriset sätter ytterligare nedåtpress på inflationen i euroområdet. Swedbank förutser att ECB kommer att besluta om utökade tillgångsköp i januari. Mot bakgrund av ECB:s kommunikation tror vi att dessa kommer att omfatta köp av statsobligationer. Stefan ingves Riksbanken Riksbanken Det fjärde kvartalet har inletts bra, där bl.a. statistik över detaljhandeln och utrikeshandeln vittnar om en god aktivitet i den inhemska ekonomin, även om den varma inledningen på vintern och de låga räntorna har dämpat den totala hushållskonsumtionen. Exporten går dock trögare även om en viss förbättring noteras under det andra halvåret. Efter ett svagt oktoberutfall visade novemberdata att arbetsmarknaden är fortsatt pigg. Såväl sysselsättning som antalet arbetade timmar överraskade positivt och arbetslösheten har åter fallit under 8 procent. Under de senaste månaderna har inflationen utvecklats i linje med Riksbankens prognoser. Den svagare kronan, framförallt mot dollarn ger en viss inflationsimpuls men samtidigt har oljepriset fallit kraftigt och sammantaget förutses därför inflationen bli fortsatt mycket låg under Vad värre är så sjunker nu de långsiktiga inflations- och löneökningsförväntningarna enligt den senaste undersökningen från Prospera. Det är bekymmersamt utifrån ett penningpolitiskt perspektiv. Om mindre än ett år inleds nästa avtalsrunda och skall inflationsmålet mer varaktigt kunna nås behöver löneökningarna, inte minst inom de inhemska sektorerna, öka under de kommande åren. Det förutsätter att det finns en trovärdighet kring Riksbankens inflationsmål på två procent. Riksbanken intog en avvaktande mjuk hållning vid sitt senaste räntebesked i december. Den första höjningen sköts framåt med ca ett kvartal, från sommaren 2016 till hösten. Riksbanken betonade dock att de redan fr.o.m. februarimötet kommer att ha beredskap för s.k. okonventionella metoder. Enligt Swedbanks bedömning står en negativ finjusterad inlåningsränta/möjligen reporänta närmast till buds. Dessutom förutses tidpunkten för den första räntehöjningen skjutas framåt ytterligare något. Därmed skulle ränteskillnaden på den korta räntemarknaden gentemot eurozonen kunna minska vilket skulle kunna ha en viss försvagande effekt på kronan samtidigt som de korta utlåningsräntorna skulle kunna sjunka ytterligare något. En negativ ränta skulle möjligen kunna kombineras med andra verktyg. De som enligt Stefan Ingves står närmast till hands är i så fall ett långt lån till bankerna alternativt obligationsköp. Valutainterventioner förefaller dock i nuläget inte vara aktuellt för Riksbanken. Regeringens och allianspartiernas s.k. decemberöverenskommelse fick begränsade effekter på de finansiella marknaderna. Det positiva är att ett extra val har undvikits med all den politiska osäkerhet som det kan skapa, såtillvida bör det, om något, minska riskpremien på kronan och svenska räntepapper. Trots att möjligheterna för en alliansregering och en enligt marknaden mer tillväxtvänlig politik nu är borta, värdesätts i vart fall på kort sikt stabilitet kring budgeten och blocköverskridande samarbete i vissa frågor. På lite längre sikt är effekterna mer osäkra. En ökad polarisering kring den ekonomiska politiken och en budget under de närmaste åren som blir mer vänsterorienterad kan utifrån ett marknadsperspektiv med tiden öka frågetecknen kring ekonomins tillväxtkraft och även öka risken för fortsatta budgetunderskott. Det kan med tiden återigen öka riskpremierna på de finansiella marknaderna. 3

4 räntemarknaden ECB och Riksbanken fortsätter att leverera ECB utökar sina kvantitativa åtgärder genom att redan i januari presentera ett köpprogram som omfattar företagsobligationer och statsobligationer. Riksbanken inför vid det penningpolitiska mötet i februari negativ inlåningsränta för finjustering av dagslåneräntan, samt skjuter fram den första höjningen i reporäntebanan. Europeiska och svenska statsräntor förblir låga under året, men avkastningskurvorna i både euro och kronor blir brantare i samband med att Federal Reserve påbörjar sin förväntade räntehöjningscykel under det andra kvartalet. AV: jerk matero Räntemarknaden sedan november Svenska räntor har under december följt ränterörelserna i USA. Rörelserna var stora på den svenska statsräntemarknaden, förutom i RIBA-kontrakten (reporäntebaserade terminskontrakt) med de allra kortaste löptiderna. RIBA-kontrakten prissätter nu en viss sannolikhet för att Riksbanken sänker reporäntan under 0 procent senare i år. Tvååriga statsobligationer steg 4 räntepunkter, femåriga föll 9 räntepunkter och tioåriga statsobligationsräntor föll 20 räntepunkter under december. Avkastningskurvan blev alltså 24 räntepunkter flackare mellan två år och tio år. Europeiska tvåårsräntor föll 9 räntepunkter, femåriga räntor sjönk 14 räntepunkter och tioårsräntan föll 24 räntepunkter. Tvåårsräntan är nu -0,12 procent, femårsräntan har nått 0,00 procent och tioårsräntan handlas under 0,50 procent. I USA var ränterörelserna i två-, fem- och tioåriga statsobligationer +6, -11 respektive -28 räntepunkter. Avkastningskurvan flackade därmed hela 34 räntepunkter. Framtidsutsikter räntemarknaden Riksbanken håller styrräntan oförändrad på 0 procent under 2015, men om den ekonomiska utvecklingen (speciellt inflationen) försämras i förhållande till Riksbankens prognos, står man beredd att införa okonventionella åtgärder. Vi förutspår att Riksbanken vid februari månads penningpolitiska möte i ett första steg utnyttjar det som återstår av konventionella verktyg, och inför negativ inlåningsränta för finjustering av dagslåneräntan, samt skjuter fram den första höjningen i reporäntebanan ännu en gång. Två-, fem- och tioårsräntor för svenska statsobligationer förväntas därför vara låga under året men en långränteuppgång inleds, med en brantare avkastningskurva som resultat. Denna rörelse drivs av stigande amerikanska tioårsräntor. Federal Reserve förväntas fortfarande att börja höja styrräntan med start under det andra kvartalet Långa räntor följer med i ränteuppgången, men rörelsen blir mindre än i tvååriga räntor. Trots den senaste månadens kraftiga ränteflackning förutspår vi alltså att den amerikanska avkastningskurvan kommer att vara väsentligt flackare mot slutet av året i förhållande till dagens nivå. ECB förväntas nu allmänt genomföra kvantitativa lättnader i form av statspappersköp. Vår uppfattning är att ett köpprogram presenteras redan i januari, och att det kommer att omfatta både företagsobligationer och statsobligationer (se centralbanksavsnittet). Följaktligen kommer euromarknadsräntorna att vara låga under en lång tid, men avkastningskurvan blir brantare när den amerikanska ränteuppgången till viss del drar med sig europeiska tioårsräntor. Bostadsobligationer Bostadsobligationer är alltjämt köpvärda och vi rekommenderar även under 2015 en grundposition i korta säkerställda bostadsobligationer. Regeringsföreträdare sägs tillsammans med moderaterna diskutera åtgärder för att begränsa bostadslånetillväxten, och media har nyligen rapporterat att ränteavdragen är en del av dessa diskussioner. Eventuella förändringar kommer högst sannolikt att genomföras stegvis under en längre tid då en stor minskning av avdragsrätten skulle riskera att initiera ett kraftigt prisfall på bostadsmarknaden samtidigt som den skulle minska hushållens konsumtionsutrymme väsentligt. statsräntor swedbanks prognos: Obligationer 14 jan 3 mån 6 mån 12 mån Sverige 2 år 0,04 0,00 0,00 0,00 5 år 0,10 0,10 0,20 0,40 10 år 0,81 0,90 1,10 1,50 EMU 2 år -0,12-0,10-0,10 0,00 5 år -0,01 0,00 0,00 0,25 10 år 0,46 0,50 0,60 1,00 USA 2 år 0,52 0,70 1,20 1,90 5 år 1,34 1,70 2,30 2,80 10 år 1,87 2,20 2,80 3,30 swedbanks prognos: SWAPRÄNTOR 14 jan 3 mån 6 mån 12 mån Sverige Stibor3M 0,24 0,15 0,15 0,25 Stibor6M 0,33 0,25 0,25 0,35 Swap 2 år 0,24 0,15 0,20 0,30 Swap 5 år 0,55 0,50 0,60 0,80 Swap 10 år 1,11 1,25 1,45 1,85 4

5 förslag på ränteplacering Oljan både oroar och tröstar Oljeprisfallet har gjort avtryck i kreditmarkanden inte minst från en nordisk high yield-horisont. En fortsatt expansiv penningpolitik i Europa håller tillbaka risken för dramatiskt bredare kreditpremier under inledningen av 2015 även om den svaga tillväxten hämmar företagens ambitioner och potentiellt tvingar fram förvärvsdriven expansion och därmed mer aggressiva riskprofiler. Ur ett kapitalhanteringsperspektiv finner vi kommuner och landsting intressanta. Något lägre emissionsvolymer under 2015 är vårt huvudscenario för den totala kreditmarknaden. AV: INGVAR MATSSON God likviditet och en fortsatt expansiv penningpolitik från ECBs sida torde vara faktorer som vill hålla kreditpremierna i Europa relativt snäva också under inledningen av Detta är dock inte hela bilden då vi också noterar en fortsatt svag ekonomisk återhämtning och en viss försvagning av genomsnittlig kreditvärdighet på grund av detta då företag jagar tillväxtmöjligheter genom bland annat förvärv. Ett dramatiskt fall i råvarupriser i allmänhet, och oljepriset i synnerhet, under slutet av 2014 kan också noteras med varierande konsekvenser för kreditmarknaden (se nedan). Emissionsvolymerna (industriföretag och finansiella institutioner globalt) var näst intill rekordhöga 2014 och bara något lägre än för rekordåret Detta trots att vi såg en klar avmattning under andra halvan av 2014 då volatiliteten tilltog och kreditpremierna ökade. Vi ser också en tendens mot större volymer hos de enskilda emissionerna då man önskar förbättra likviditeten. För 2015 förväntar vi oss emissionsvolymer inom investment grade (IG) på i stort sett oförändrade nivåer jämfört med förra året i EUR. När det gäller high yield (HY) bedömer vi att emissionsvolymerna kommer att bli lägre än 2014, omkring procent lägre. Tillväxten i Europa haltar som sagt och kommer att vara svag också in i Mycket lite tyder på att den makroekonomiska situationen kommer att hjälpa företagen nämnvärt under Även om man ser en viss förbättring i tillväxten i de stora ekonomierna i Europa under året så är den klart svagare än i tidigare cykler. Även om nedgången i oljepris och många andra råvaror (metaller) är välkommet för många industrisektorer och i princip för tillväxten (finns ett historiskt-empiriskt samband här) så slår det självklart hårt mot oljeindustrin och mot gruvnäringen. Särskilt från vår nordiska horisont är detta en kall verklighet då en betydande del av HY-marknaden här består av oljerelaterad verksamhet i Norge, särskilt då de delar som drabbas hårdast av ett lågt oljepris som till exempel prospektering. Energisektorn står globalt för omkring 12 procent av alla företagslån (inklusive obligationer). Oljepriset har också en geopolitisk dimension då särskilt Ryssland drabbas, ett Ryssland som under senaste året inte direkt bidragit till att försöka förvandla världen till en Sörgårdsidyll. Den europeiska defaultcykeln oroar oss kanske inte direkt i dagsläget. Vi förväntar oss endast en svag uppgång i frekvensen av kredithändelser under 2015 när det gäller HY-krediter men fortsatt klart under ett historiskt genomsnitt. Mycket låga finansieringskostnader och ECBs likviditetsskapande åtgärder skapar en gynnsam miljö för företagen då avsaknad av likviditet är en typisk trigger för en kredithändelse bland företag. Den uttalade jakt på avkastning (yield) vi sett, och ser, hos investerarna har försett också bolag med en mer aggressiv kreditprofil med billiga lån för att uttrycka det hela i vardagstermer. Dagens kreditpremier (när det gäller HY) tycker vi dock inte kompenserar för defaultrisk med någon imponerande marginal när man tittar lite längre fram i cykeln. Företagsspecifika (idiosynkratiska) skäl till kredithändelser tror vi kommer att öka mer än marginellt under 2015 drivet av sådant som intensiv konkurrens eller förvärvsaktiviteter (M&A) på marknader med ingen eller ringa tillväxt (avsaknad av inflation). I en mer volatil marknad tror vi att investerare kommer att analysera den potentiella återvinningen vid en kredithändelse på en given obligation mer noggrant då portföljavkastningen i dagens marknadsmiljö påverkas mer av återvinningsgraden än av den relativt låga sannolikheten för en kredithändelse. Vi fortsätter att rekommendera bolag med en god underliggande likviditet i namnet. Vi behåller också en svag undervikt för krediter i Swedbanks generella allokeringsmodell, i princip till förmån för aktier. Vi överviktar också IG kontra HY. Högre räntor i Europa är fortsatt avlägset med ett ECB som behåller sin synnerligen expansiva penningpolitik. I USA ser situationen annorlunda ut, här finns tillväxt och räntehöjningarna kommer under 2015, och vi lyfter därför fram företag med exponering mot Nordamerika (USD) och Asien. Då kommuner sannolikt kommer att betraktas som Level 1 under Basel III-regelverket (Liquidity Coverage Ratio-LCR) så är dessa absolut värda att betrakta ur ett kapitalhanteringsperspektiv. Stockholms Kommun har starkast tänkbara rating och staden är dessutom vackert sommartid. Vår bedömning är också att svenska kommuner kommer att emittera högre volymer under 2015 jämfört med fjolåret. Landstingen bedöms också komma att betraktas som Level 1 och här kan vi nämna Stockholms Läns Landsting med samma logik som ovan. LKAB underminerar Kiruna så till den milda grad att man måste flytta staden (som väl också är vacker), en åtgärd som inte är direkt gratis! Dessutom är järnmalmspriset historiskt lågt efter höstens nedgång. Men LKAB har en mycket stark finansiell riskprofil (mycket låg skuldsättning), är en global leverantör av järnmalmspellets och ägs till 100 procent av svenska staten och här finns enligt vår mening relativt starka regional- och arbetsmarknadspoliska kopplingar till ägaren. Kostnaderna för flytten bokas som avsättningar i balansen och blir till kassaflöden allteftersom flytten materialiseras. Tillsammans innebär detta ett kreditbetyg på starka BBB+. Hemsö är ett fastighetsbolag med samma starka rating (BBB+), en konsekvens av bland ägarbilden, långa kontrakt med stabila hyresgäster (många gånger myndigheter) och en väl diversifierad fastighetsportfölj. 5

6 förslag på ränteplacering aktuella placeringsförslag Kreditobligationer investment grade FRN (Rörlig ränta) emittent Förfall indikativ ränta Rating LKAB m+40 -/- SWB: BBB+ Stable SBAB m+15 A/A2 SWB: A Negative Stockholms Landsting m+0 AA+/- Stockholms Kommun m+28 AAA/- Sandvik m+90 BBB/- SWB: BBB Negative TeliaSonera m+12,5 A-/A3 SWB: A- Stable Kreditobligationer high yield emittent Förfall indikativ ränta Rating Stora Enso m+180 BB/Ba2 SWB: BB Stable Intrum Justitia m+133 -/- SWB: BBB- Negative Hemsö m+51 -/- SWB: BBB+ Stable Oscar Properties m+740 -/- SWB: B Stable Meda m+190 -/- SWB: BB Negative Säkerställda obligationer med fast ränta emittent Förfall indikativ ränta Stadshypotek ,25 % Aaa Certifikat Rating Swedbank hyp ,50 % AAA/Aaa Scbc ,69 % Aaa LF Hyp ,90 % AAA/Aaa emittent Förfall indikativ ränta Rating Holmen ,22 % BBB Ålandsbanken ,34 % BBB Sparebank Syd ,50 % (BBB+) Boliden ,78 % (BB+) Sv VW ,34 % K1 Fabege ,72 % (BB+) 6

7 -0,04% -0,29% -0,54% -0,79% Månadens affärsöversikt förslag på SKULDHANTERING Fånga det låga ränteläget i en cap och en swap Affärsförslaget denna månad ger en möjlighet att både utnyttja dagens låga korträntor och täcka ränterisk på historiskt låga långräntenivåer i en riskavtäckning till 50 procent i en cap och 50 procent i en swap. AV: Kerstin Hultkrantz Under hösten har Riksbanken varit kraftfull i sina styrräntesänkningar. Man har samtidigt dragit ner räntebanan vid flera tillfällen. Nu diskuterar man ytterligare penningpolitiska lättnader för att nå inflationsmålet. Det fallande inflationstrycket i Sverige och Europa har också medfört fallande långa swapräntor och vi har under hösten passerat flera gamla historiska lägstanivåer. I denna räntemiljö med förväntningar på fortsatt låga korträntor kan det vara frestande för skuldförvaltare att vilja ligga med en större andel av portföljen till rörlig ränta. Samtidigt kan man konstatera att de längre swapräntorna är historiskt låga och att det kan vara ett bra tillfälle att binda längre löptider på låga räntenivåer. Swedbanks prognos om oförändrad reporänta under 2015 och förväntning på en uppgång i de längre swapräntorna ger stöd åt detta resonemang. Det är därför i nuläget önskvärt för en skuldförvaltare att fortsätta dra fördel av det låga kortränteläget och behålla sin rörliga ränta under närmaste året samt att därefter täcka sin ränterisk på de historiskt låga långräntenivåerna. För att uppnå detta och för att öppna upp för eventuellt fortsatt låga korta räntor föreslår vi en kombination av en forwardstartad swap och en cap med samma löptid. I vårt förslag räntesäkrar skuldförvaltaren 50 procent av det aktuella beloppet med en forwardstartad swap och resterande 50 procent med en cap. Cappen har samma startdag, löptid och strike som swapräntan. Man betalar alltså upp i swappen för att finansiera cappen. Då ingen premie betalas upfront drar strategin inte på kassaflödet. En lämplig löptid på ovanstående strategi är ett års for wardstart med 5 års löptid. På denna löptid kan vi i nuläget indikera en räntesats i swappen samt strikenivå i capen på 1,20 procent (dvs. på samma nivå som 5 års swapränta låg för 6 må nader sedan). Denna kombination innebär att om Stibor 3m från år 2 6 har en fixing över 1,20 procent så betalar skuldförvalta ren 1,20 procent. Däremot om fixingen är under 1,20 procent så minskar skuldförvaltarens räntesats med hälften av antalet räntepunkter som fixingen ligger under 1,20 procent (se graf nedan). Vid nuvarande nivå på Stibor 3m (0,238 procent p er ) så har skuldförvaltaren en sammanlagd räntesats om lite drygt 0,72 procent. swapkurvan vid kvartalsslut Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Tenor Q32013 Q12014 Q32014 Idag Räntekostnad Räntekostnad 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 0,61% 0,48% 0,36% 0,23% 0,11% -0,50% -1,04% -1,29% -1,54% -1,00% -1,50% -2,00% -0,02% 0,24% 0,49% 0,74% 0,99% 1,24% 1,49% 1,74% 1,99% 2,24% 2,49% 2,74% Räntekostnad lån - Stibor flat Derivat Nettoposition Stibor 3M 7

8 vår valutasyn Euron pressad av Grekland och ECB Oljeprisfall sätter agendan på valutamarknaden med norska kronan som förlorare. ECB väntas agera med obligationsköp för att hålla uppe inflationsförväntningar medan Fed förbereder räntehöjningar. USD fortsätter därmed stärkas mot euron men större delen av USD/SEK-uppgång är nu avklarad. EUR/ SEK glider sakta nedåt mot 9,20 då ECB:s agerande trots allt ger en viss tillförsikt för återhämtning i eurozonen. NOK/SEK når paritet när Norges bank sänker räntan i mars igen. av: Anders Eklöf $ Dollarstyrka består när Fed räntehöjningar rycker närmare Dollarn har inlett det nya året genom att bryta igenom 1,20 mot euron för första gången sedan Kombinationen av att den amerikanska tillväxten överträffat förväntningarna med råge och att arbetsmarknaden har fortsatt att förbättrats har bidragit till dollarstyrkan. En svagare euro till följd av ökade förväntningar på att ECB kommer påbörja köp av statspapper driver också ned EUR/USD. Därutöver har riskpremier kopplade till ett kommande parlamentsval i Grekland pressat EUR/USD. USA:s tillväxt uppgick till 5 procent i 3 kvartalet till följd av stark inhemsk efterfrågan. Den uppskruvade siffran berodde dock delvis på tillfälligt hög offentlig konsumtion (försvarsbeställningar). Fjärde kvartalets tillväxt kommer sannolikt att dämpas ned mot 2-3 procent på grund av lägre tillväxttakt i investeringar och nettoexport. Vårt huvudscenario är dock en tillväxt i USA sett över innevarande år på närmare 3 procent. Det kraftiga fallet i oljeprisfallet samt det fortsatta fallet i långa obligationsräntor innebär att den åtstramande effekten på USA:s ekonomi från den starkare dollarn mildras. Vår prognos är att Federal Reserve kommer att inleda gradvisa räntehöjningar med start i sommar står sig, trots att inflationstrycket på kort sikt kommer att bli något lägre till följd av det lägre oljepriset och till viss del den starkare dollarn. Ännu så länge prissätter marknaden dock en takt i räntehöjningar som är tydligt lägre än vad Fed prognosticerade i sina uppdaterade prognoser från december. Vid sitt möte i december indikerade Fed:s Yellen vid presskonferensen att en första räntehöjning är möjlig i april. Det är värt att notera att USD/SEK runt 8,00 har inte inträffat sedan 2009 och att USD/SEK har haft ett genomsnitt runt 7,20 i nominella termer sedan USD/SEK kan möjligen fortsätta att stiga. Samtidigt är USD/SEK 25 procent högre jämför med för 12 månader sedan, vilket bör dämpa trycket ned på importpriser från lägre råvarupriser, inklusive oljeprisfallet. Det är självklart också positivt för svenska exportörer även om orderingången ännu är historiskt svag och USD är starkare även mot våra konkurrentländer. Sammanfattningsvis har vi justerat ned vår EUR/USDprognos från 1,22 på 6 månaders sikt till 1,15. Prognosen i USD/SEK är nu att USD/SEK är i stort sett oförändrad på ca 8,00 på 3 månaders sikt baserat på att EUR/SEK faller ned mot 9,30. Vi håller en viss uppåtrisk till denna prognos. Grekiskt val och förväntning om QE tynger euron Kronan försvagades påtagligt mot euron under december till 9,70 EUR/SEK som högst. Kronförsvagningen sammanföll med en ännu kraftigare försvagning av norska kronan mot euron när Norges bank överraskande sänkte räntan p.g.a. av det snabbt fallande oljepriset. PPM-flöden samt det faktum att Riksbanken sköt tidpunkten för en första räntehöjning ytterligare ett halvår framåt i tiden till slutet av 2016, bidrog till EUR/SEK-uppgången. När vi blickar framåt så förutser vi att EUR/SEK långsamt kommer att röra sig tillbaka mot 9,20-nivån på 3 månader sikt. Det faktum att ECB sannolikt kommer påbörja statsobligationsköp redan i januari och att Riksbanken nu kommer att se igenom kortsiktig låg inflation kopplat till de fallande energipriserna talar för lägre EUR/SEK, enligt vår mening. Förväntningarna är sannolikt inställda på att ECB i slutet av januari kommer att indikera köp på ca 500 mdr EUR över en tid på 12 till 24 månader. Sådana åtgärder skulle bidra till att stärka förtroendet för en återhämtning i eurozonen, hålla euron kvar i en försvagningstrend och därmed undvika mer bestående deflationsrisker. För att ECB ska nå upp till de 1000 mdr EUR i ökning av sin balansräkning som man sagt sig sikta mot, måste dock de kommande riktade lånen (TLTRO) tas upp i betydligt högre utsträckning än vad som hittills varit fallet. Om ECB mot förmodan skulle annonsera obligationsköp som är uttryckta i form av månatliga köp på 30 mdr EUR eller mer utan någon bortre tidgräns samtidigt som finanspolitiken i eurozonen blir mer expansiv och strukturåtgärder genomförs, finns förutsättningar för en snabbare och mer kraftig positiv förtroendechock för eurozonen. Ett sådant scenario skulle gynna svensk exportindustri som är mycket beroende av efterfrågan från eurozonen. Det skulle också minska trycket nedåt på inflationsförväntningar och på Riksbanken, förutsatt att inte kronan stärks för mycket. En annan faktor som tyngt euron de senaste veckorna är det kommande valet i Grekland den 25 januari där oppositionen i form av vänsterpartierna tycks kunna få en majoritet. Dessa partier har ställt krav på nedskrivning av skuld till trojkan som i dagsläget är ca 170 mdr EUR (ca 270 mdr EUR total skuld) Vår bedömning är dock att eurozonen står bättre rustad nu för en förnyad grekkris och att spridningsriskerna torde vara mindre då reglerna för stabilitetsfond samt en bankunion är på plats. Det finns inga regler för att kasta ut ett land eller förhindra ett land från att lämna eurozonen. Om Grekland trots allt skulle välja att lämna eurozonen så skulle de kunna vara ett farligt prejudikat och innebära att vissa svaga euroländer får se en permanent exit-riskpremie inbyggda i sina obligationsräntor. 8

9 vår valutasyn Slutligen så kan det konstateras att den svenska regeringskrisen inte gjort några avtryck i kronan och heller inte väntas göra så framöver heller. Den s.k december-överenskommelsen kan visserligen leda till att vänsterpartiet får ett stort inflytande över den ekonomiska politiken. Detta skulle kortsiktigt kunna ge en mer expansiv underfinansierad finanspolitik (starkare SEK) och försämrad potentiell tillväxt på längre sikt (svagare SEK). Förnärvarande blir detta dock inte mer än bara spekulationer. Vår bedömning kvarstår att fundamentala faktorer såsom tillväxtpotential, relativt starka statsfinanser samt kronans relativt låga värdering fortsätter att tala för nedsidan i EUR/ SEK på sikt. Vår prognos på EUR/SEK mot 9,25 på 6 månader baseras på att Riksbanken håller styrräntan oförändrad på noll. EUR/SEK-prognosen är 9,10 på 6 till 12 månader. Ingen tydlig riktning för pundet Det brittiska pundet har parallellt med de flesta anda europeiska valutor fallit mot dollarn. Mot euron och kronan har pundet dock stärkts något. Den brittiska tillväxten tappade påtagligt mot slutet av förra året till följd av lägre aktivitet på husmarknaden och den inbromsning som skedde i eurozonen. Bank of England (BOE) har dock sedan en tid redan skjutit eventuella räntehöjningar på framtiden. Marknaden prissätter nu i stort sett oförändrad styrränta från BOE under det närmaste 12 månaderna. Vi tror att en räntehöjning kan komma tidigare men det är ingenting som marknaden i närtid kan väntas prisa in, enligt vår mening. Storbritannien står inför ett parlamentsval i vår och det kommer att bli stort fokus på hur landet kommer förhålla sig EU på sikt. Den nuvarande konservativa regeringen håller en hård ton mot i frågor som rör EU-immigration och EU-budgetfrågor mm för att undvika att UKIP (eu-skeptiskt parti) går framåt i valet. Enligt de senaste kommentarerna från PM Cameron kommer en folkomröstning som tidigare utlovats till 2017 kunna ske tidigare. Cameron söker nu också möjligheter att ändra Storbritannien åtagande vad gäller den fria rörligheten av arbetskraft från EU till UK. Detta kräver dock förändringar i EU:s konstitution som Cameron kommer att få svårt att få igenom. Sammantaget kan det brittiska valet den 7 maj bli mycket viktig faktor för pundets utsikter. Signaler om att ett utträde står för dörren för landet skulle kunna vara långsiktigt negativt för pundet. Vår prognos i GBP/SEK är att i stort oförändrad på 11,90 på 3 månaders sikt, dvs att pundet rör sig sidledes mot SEK. Inbromsning i Norge när oljan faller, NOK/ NOK SEK mot paritet på sikt Berg- och dalbanan fortsätter i norska kronan. Sedan början av december har EUR/NOK pendlat mellan 8,68 upp till extremvärdet 9,90! Rörelserna har drivits av det fallande oljepriset, ökade förväntningar på räntesänkningar från Norges bank och omfattande portföljjustering i en marknad med mycket dålig likviditet. Norges bank tog starka intryck av det kraftigt fallande oljepriset och sänkte överraskande styrräntan med 25 punkter i december. I nuläget prissätter marknaden drygt 2 ytterligare räntesänkningar under året. Sedan Norges bank sänkte styrräntan har oljepriset fallit ytterligare USD per fat och centralbankchefen Olsen har upprepat att oljepriset för tillfället är den viktigaste variabeln för Norges bank. Snabbt fallande oljeinvesteringar väntas dämpa aktiviteten i norsk ekonomi påtagligt och vår BNP-prognos är nu 1,3 procent för En kortsiktig högre inflation beroende på den fallande norska kronan kommer inte att påverka Norges bank i någon större utsträckning. Vår vy kvarstår oljeprisnedgången är här för att stanna en tid då Saudiarabien motsäger att minska utbudet och andra länder utanför Opec tvingas hålla hög produktion då de inte kan vara utan löpande intäkter (läs Ryssland m.fl.). Ökad produktion från Libanon och Irak samt fortsatt svag global efterfrågan åtminstone under första halvåret talar för att oljepriset landar i intervallet USD per fat i år. Vår prognos i NOK/SEK är nedjusterad till 0,98 (1,04 tidigare) på 6 till 12 månaders sikt. 9

10 vår valutasyn: tillväxtmarknader Oljan och Fed i fokus för tillväxtvalutorna Oljepriset fortsatte ned under december. Den ryska rubeln blev därmed återigen den stora förloraren under månaden med en ny bottennotering mot kronan och dollarn. Även valutor som borde gynnas av ett lägre oljepris som t.ex. den indiska rupien föll mot bakgrund av den allt starkare dollarn. Den sydkoreanska wonen stärktes däremot då Sydkorea är en stor oljeimportör. Flera tillväxtvalutor är nu mer rimligt värderade efter de senaste årens nedgång. Vi förväntar oss en slagig valutautveckling framöver där marknaden kommer att pendla mellan positiva förväntningar på effekterna av det låga oljepriset och osäkerhet över tidpunkt och storlek på räntehöjningar i USA. AV: Hans gustafson Det kraftiga oljeprisfallet och amerikansk penningpolitik kommer att prägla valutautvecklingen inom emerging markets det närmaste kvartalet. Om det låga oljepriset blir bestående kommer den globala efterfrågan att få ett betydande uppsving med ytterligare tryck nedåt på inflationen. Detta ger centralbanker ett större utrymme att stimulera med lägre räntor och möjlighet för politiker att stärka statsfinanserna genom att minska energisubventioner. De flesta av de länder vi bevakar kommer att gynnas genom en eller flera av dessa effekter som kommer av ett lägre oljepris. De största vinnarna är Kina, Indien och Turkiet. Den ryska ekonomin är den stora förloraren av det lägre oljepriset. Rubeln föll under december med ca 13 procent mot kronan, trots kraftiga räntehöjningar med totalt 750 punkter under månaden till 17 procent. Den svaga rubeln kommer att slå hårt mot den ryska ekonomin med hög inflation, höga låneräntor och problem i banksektorn. Den internationella kapitalmarknaden är stängd för ryska låntagare vilket innebär att lån i utländsk valuta kommer att bli problematiska att refinansiera när de förfaller. Valutareserven har minskat med ca 95 mdr under 2014 till USD 374 mdr. Den är fortfarande stor men behövs i ett läge med kraftig kapitalflykt och bristfällig tillgång till ut- ländskt kapital. Utrymmet för valutainterventioner har därmed minskat. Den senaste tidens räntehöjningar har varit för små och kommit för sent och därmed inte varit verkningsfulla för att stoppa rubelns fall. Flera ratinginstitut har sänkt Rysslands betyg den senaste tiden och risken är stor att betyget faller till skräpnivå. Vi ser fortsatt risk för en lägre rubel och har en prognos på 6 månader för EUR/RUB 81,65 och RUB/SEK 0,113. Den kinesiska ekonomin fortsätter att försvagas. Priserna för nyproducerade bostäder sjönk under november med 3,7 procent och importen föll under december med 6,7 procent, bägge uttryckt i årstakt. Inköpschefsindex visar dessutom på fortsatt svag aktivitet inom industrin. Den kinesiska ekonomin kommer däremot att gynnas av ett lägre oljepris då Kina är en nettoimportör av olja. Yuanen försvagades med ca 0,4 procent mot kronan under december mot bakgrund av förväntningar på ytterligare räntesänkningar från centralbanken i Kina och yenens kraftfulla försvagning under hösten. Vi förväntar att yuanen handlar något svagare mot dollarn på kort sikt för att senare återta den långsiktiga positiva förstärkningen mot dollarn. Vår prognos är EUR/CNY 7,05 och CNY/SEK 1,313 om 6 månader. 10

11 Förslag på valutahantering Strategier för dollar, euro och norska kronor AV: olle green Strategi för dollarsäljare: Flexibel termin med 3 månaders löptid (spot ref 8,0100) En flexibel termin ger kännedom om det sämsta tänkbara utfallet samtidigt som möjligheten kvarstår att sälja till bättre nivåer. Denna strategi ger innehavaren rätten att sälja dollar till kursen 7,92 Det skall jämföras med aktuellt terminspris på 7,99. Om dollarkursen handlas högre än 7,92 men lägre än 8,52 vid förfall kan innehavaren sälja dollar till marknadspris. Om dollarkursen handlas 8,52 eller högre någon gång under löptiden måste innehavaren sälja till kurs 7,92 Strategi för eur säljare: 1 by 2 (Booster) med 3 månaders löptid (spot ref 9,47) Strategin ger innehavaren rätt att sälja eur till kursen 9,55. Det kan jämföras med aktuellt terminspris på 9,47. Strategin ger er möjlighet att sälja eur till en bättre nivå jämfört med en terminssäkring. Om spotkursen på förfallodagen ligger på 9,55 eller högre måste innehavaren emellertid sälja det dubbla beloppet. Strategi för nok säljare: 1 by 2 (Booster) med 6 månaders löptid (spot ref 1,0530) Strategin ger innehavaren rätt att sälja nok till kursen 1,0600. Det kan jämföras med aktuellt terminspris på 1,0460. Strategin ger er möjlighet att sälja nok till en bättre nivå jämfört med en terminssäkring. Om spotkursen på förfallodagen ligger på 1,0600 eller högre måste innehavaren emellertid sälja det dubbla beloppet. Kronor per USD 8,30 8,10 7,90 7,70 7,50 7,30 7,10 6,90 6,70 6,50 6,30 6,10 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 Kronor per EUR 9,40 9,30 9,20 9,10 9,00 8,90 8,80 8,70 8,60 8,50 8,40 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 Kronor per NOK 1,16 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 exempelkurs på förfallodagen aktivitet Usd-säljare 7,70 Innehavaren har rätt att sälja dollar till kursen 7,92 8,30 Innehavaren säljer dollar i spotmarknaden 8,60 Innehavaren har skyldighet att sälja dollar till kursen 7,92 exempelkurs på förfallodagen aktivitet eur-säljare 9,43 Innehavaren har rätt att sälja eur till kursen 9,55 9,59 Innehavaren har skyldighet att sälja dubbel volym till kursen 9,55 Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer onsdagen den 4 februari. exempelkurs på förfallodagen aktivitet nok-säljare Du hittar Swedbanks dagliga kommentarer om makroläget, ränte- och valutamarknaden på Där kan du även hitta länk till våra tv-sändningar, som heter Swedbank Direkt. 1,0440 Innehavaren har rätt att sälja nok till kursen 1,0600 1,0650 Innehavaren har skyldighet att sälja dubbel volym till kursen 1,0600 Notera att strategierna har inslag av optioner, att en köpt option innebär en rättighet och en såld option innebär en skyldighet, och för att genomföra någon av dessa strategier krävs ett minsta motvärde om cirka 1 miljon SEK. 11

12 Kontaktinformation Large Corporates & Institutions Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg Postadress: Stockholm Ränte- och valutahandel Jan Peter Larsson Tel: e-post: Institutionell Kundhandel Eindride Stien Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Maria Janson Tel: Analys Angelique Angervall Tel: e-post: Krediter Mikael Busch Tel: e-post: Makroanalys Olof Manner Tel: eller e-post: Strategi och Allokering Madeleine Pulk tel: e-post: Analys Krediter Ingvar Matsson Tel: e-post: Makro ekonom Anna Felländer Tel: e-post: Knut Hallberg Tel: e-post: Jörgen Kennemar Tel: e-post: Åke Gustafsson Tel: e-post: Magnus Alvesson Tel: e-post: Anna Breman Tel: e-post: Cathrine Danin Tel: e-post: Martin Bolander Tel: e-post: Valutor Anders Eklöf Tel: e-post: Tillväxtmarknader Hans Gustafson Tel: e-post: Räntor Jerk Matero Tel: e-post: Kundhandel Krediter Fredrik Boklund Tel: e-post: Institutionell kundhandel Claes Göthman Tel: e-post: Tillväxtmarknader Peter Granqvist Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Stockholm Simon Oljans Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Göteborg Klas Sandesjö Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Malmö Lars Andersson Tel: e-post: Detta dokument har sammanställts av Swedbank Research, affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions inom Swedbank AB (publ), ( Swedbank ). Dokumentet är framställt i informationssyfte för spridning till en begränsad krets kvalificerade investerare och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i dokumentet har sammanställts från källor som bedömts vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Framtidsbedömningar är alltid osäkra och läsaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med erforderligt material. Dokumentet redovisar vår nuvarande uppfattning, som dock kan ändras. Vi påtar oss inte ansvar för någon typ av direkt eller indirekt förlust eller skada grundad på användande av dokumentet. Swedbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/ eller långivningsuppdrag avseende emittenter/ finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer i dokumentet. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare i eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Mångfaldigad av Swedbank, Swedbank AB (publ), Stockholm

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys december 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Avvaktande

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys december 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitiska

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys februari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 ECB-åtgärder

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

VECKOBREV v.46 nov-14

VECKOBREV v.46 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Finansinspektionen som gått meddelade i veckan att de vill införa ett amorteringskrav liknande det förslag som bankföreningen tidigare lagt fram. Mycket är ännu oklart men i stora

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 10 Förslag på valutahantering, sidan 14 I väntan

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) mars 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 100 mnkr. Det är en ökning med 305 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys september 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 ECB smider

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Fokus på Riksbankens

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 10 Förslag på valutahantering, sidan 14 Riksbanken

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

VECKOBREV v.43 okt-13

VECKOBREV v.43 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Föregående vecka blev förhållandevis lugn ur nyhetssynpunkt där Riksbankens räntebesked var den stora behållningen. Både riksbankschefs Ingves och Stellan Lundström,

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

VECKOBREV v.11 mar-14

VECKOBREV v.11 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro Under söndagen hölls folkomröstning på Krim och hela 96,7 procent röstade för att halvön ska ansluta sig till Ryssland. Omröstningen fördöms internationellt och under måndagen

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2016 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på kreditplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 11 I väntan på

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Vi är inte

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA 7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA I väntan på en närstående räntehöjning i USA är den amerikanska ekonomin tudelad. Arbetsmarknaden utvecklas bra, medan frågetecknen framförallt

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Makroanalys okt-dec 2012

Makroanalys okt-dec 2012 Makroanalys okt-dec 2012 SAMMANFATTNING Eurokrisen fortsätter att styra konjunkturen och den ekonomiska tillväxten Amerikansk och kinesisk konjunkturdata visar tydliga tecken på förbättring Ingen snabb

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer