Starta & Driva Företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starta & Driva Företag"

Transkript

1 Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson 20:e upplagan FACIT Björn Lundén Information AB Box 84, Näsviken Tel: Fax

2 Del 1 Starten 1. a) Volvo Personbilar b) City Mail, en konkurrent till Posten som i affärsidén vill poängtera hur man skiljer sig från sin konkurrent. c) IKEA 2. Naturligtvis är det inte nödvändigt att ha en nedskriven affärsidé. En sådan kan dock fungera som en kompass internt och som en innehållsdeklaration för t ex intressenter och nyanställda. 3. Följande villkor måste vara uppfyllda: Den anställdes verksamhet får inte konkurrera med arbetsgivarens. Ledigheten får inte innebära stora problem för arbetsgivaren. Den anställde måste ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Den anställde måste anmäla till arbetsgivaren att han vill vara ledig minst tre månader i förväg. Den anställde måste kunna tala om i förväg hur länge han planerar att vara tjänstledig. 4. Vid köp av andelarna köper man hela företaget inklusive de förpliktelser företaget har gentemot långivare, leverantörer och andra. Dessa förpliktelser kan vara svåra att överblicka och därmed finns en viss risk för obehagliga överraskningar. Det kan t ex handla om obetalda skulder eller felaktiga varor som levererats. 5. a) vinsten b) framtida betalningsströmmar c) substansvärdet, dvs tillgångar minus skulder 6. Följande försäkringspremier är avdragsgilla i verksamheten: Företagsdelen i en villaförsäkring Företagsförsäkringspremie AFA-premie Fora-/Collectum-premie (som regel) Premie för grupplivförsäkring (inom vissa ramar) Premie för pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande 7. Sjukförsäkringsavgiften, som ingår i egenavgifterna, beräknas på den vinst du haft i närings verksamheten. Sjukpenningen grundas på den beräknade inkomst du har uppgett till Försäkringskassan att du kommer att ha framöver. 2 FACIT

3 8. Ett skäl är att ditt firmanamn skyddas om du registrerar firman. Ett annat är att en registrering gör att din verksamhet ger ett mer seriöst intryck när någon söker information om ditt företag i Bolagverkets handels register. FACIT 3

4 Del 2 Formen 1. Endast i aktiebolag. För att få registrera ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst kr (innan 1 april 2010 krävdes kr). 2. Aktiekapitalet stannar i företaget och blir en del av bolagets egna kapital. 3. Ägaren är mest skyddad i ett aktiebolag då ägaren har ett begränsat ansvar för bolagets skulder och andra förpliktelser. Det ska dock betonas att ägaren kan bli personligt ansvarig även för bolagets förpliktelser. 4. Enkelt bolag. 5. Det solidariska betalningsansvaret har lett till mycket osämja mellan delägare i olika handelsbolag under åren. Det solidariska betalnings ansvaret innebär att en bolagsman kan tvingas betala de skulder som en annan bolagsman inte kan eller vill betala. Den förre har dock regress rätt mot den senare. 6. Betalningsansvaret ligger helt och fullt på dig. 7. Ja. 8. Komplementär: obegränsat ansvarig för bolagets förpliktelser. Kommanditdelägare: ansvarig endast för sin insats i bolaget. 4 FACIT

5 Del 3 Finansiering Övningsuppgifter till Starta & driva företag 1. Genom tätare amorteringar blir den totala räntekostnaden lägre. 2. Då äganderätten till egendomen stannar hos leasegivaren tar denna en mindre ekonomisk risk än banken gör om den lånar ut pengar att köpa egendomen för. I lånefallet övergår nämligen äganderätten till egen domen till låntagaren eftersom han med de lånade medlen köpt egen domen. 3. Factoring kan vara bra när företaget: snabbt behöver stärka likviditeten (vid likviditetssvackor) upplever att man förlorar ränteintäkter på grund av ineffektiv fakturering tycker att kundförlusterna är för stora tycker att man får in för litet dröjsmålsränta helt enkelt inte vill ägna sig åt fakturerings- eller inkassoarbete, utan åt det man är bra på. 4. För att en riskkapitalplacerare tar en större risk än t ex en långivare. Den större risken består i att riskkapitalet är en lågt prioriterad fordran vid en konkurs, dvs att det är svårt för riskkapitalplaceraren att få tillbaka några pengar om företaget skulle gå i konkurs. 5. Affärsinnehavaren behöver inte ligga ute med pengar, utan betalar för en produkt först när han sålt den. På så vis har han mer pengar tillgängliga för andra inköp, till andra investeringar eller till kapitalplaceringar. Han gör därför både en likviditets- och en räntevinst. För säljaren råder det motsatta förhållandet, vilket är förklaringen till hans motvilja. 6. a) borgensman = den som skriver på en borgensförbindelse (går i borgen) b) borgenär = den som lånar ut pengarna c) gäldenär = den som lånar pengarna 7. Det innebär att kreditgivaren (borgenären) kan kräva vilken som helst av borgensmännen på hela skuldbeloppet. Denne har därefter regressrätt mot övriga borgensmän, dvs rätt att kräva dem på det han har betalat utöver sin del av borgensåtagandet. FACIT 5

6 Del 4 Marknaden 1. a) Man kan exempelvis tänka sig villaägare som är medel- eller höginkomsttagare. b) Varför inte bilägare i städer och större tätorter? 2. Lätt att förstå Överskådlig Information om företaget (adress, telefonnummer, historik mm) Tydlig beställningsfunktion Tilltalande layout Uppdaterad Laddar sidor snabbt Lätt att förflytta sig mellan olika sidor 3. Viktiga förutsättningar kan vara att: målgruppen går att definiera tydligt det är möjligt att få tag i adresser till målgruppen det är hygglig marginal på produkterna produkten inte är allt för dyr eller komplicerad 4. Några exempel kan vara: En beställningskupong som är enkel att fylla i och posta Tidsbegränsat erbjudande Lockande bonus Förtryckt adress och svarsportot betalt 5. Här är några av fördelarna med att sköta telemarketingarbetet i företaget: Kunskapen hos dem som ringer lär vara större och därmed också möjligheten att kunna ge en bättre information, att kunna besvara följdfrågor och att få till merförsäljning. Återkopplingen (feedbacken) från kunderna är ovärderlig för ett företag. Återkopplingen blir rimligen bättre om företagets egen personal pratar med (de potentiella) kunderna och tar in de signaler kunderna ger i verksamheten. 6. Att vara certifierad innebär marknadsfördelar. Det är ofta lättare att sälja en miljömärkt produkt i flera branscher rent av en nödvändighet. Att vara kvalitetscertifierad, t ex ISO , är ofta ett krav för att få leverera till vissa företag och institutioner. 6 FACIT

7 7 a) Att annonsera i den aktuella tidningen kan vara ett billigt och bra sätt. Telemarketing till tidigare prenumeranter och icke-prenumeranter, kanske kombinerat med ett särskilt erbjudande. Det finns säkert många andra sätt att nå ut till marknaden som du kommit på. b) Annonsering i vin- och mattidningar. Skicka direktreklam till medlemmar i vinklubbar och liknande, förutsatt att sådana adresser finns att köpa. Annonsering på vinrelaterade webbplatser på nätet. c) Annonsering i lokaltidningen. Affischering på stan. Gatupratare som muntligt informerar och sticker ett flygblad i handen på förbipasserande på stan. Hyra in folk som bär reklamplakat på kroppen (sandwichmen). FACIT 7

8 Del 5 Företagsekonomi och redovisning 1. Som räkenskapsmaterial räknas: Verifikationer, dvs fakturor, kvitton mm som beskriver och bekräftar affärshändelser Bokföringsmedia, dvs alla lösblad, böcker, datamedia eller andra hjälpmedel för grundbokföring, huvudbokföring och årsbokslut Kontoplaner, programvara för datorer och kassaapparater, manualer för bokföringsprogram Instruktioner om redovisningsprinciper och värderingsnormer Följesedlar, om inte uppgifterna finns på fakturan Inventeringslistor, lagerspecifikationer och andra bilagor till bokslutet 2. Redovisningen består av: Den löpande bokföringen där du bokför alla verifikationer i krono logisk ordning Avstämning av den löpande bokföringen Arkivering, där du sparar alla verifikationer, rapporter och andra viktiga handlingar i 7 år Balansrapporter, resultatrapporter, likviditetsrapporter mm Budgetarbetet Kontoplanen Årsbokslutet och årsredovisningen 3. I balansrapporten kan man utläsa företagets ekonomiska ställning just den dagen. Man kan räkna fram: Likviditeten, dvs förmågan att betala skulderna i tid Soliditeten, företagets förmåga att överleva förlustperioder Genomsnittlig kredittid på kundfakturor Räntabilitet, dvs lönsamheten Resultatrapporten visar företagets resultat under en viss period. Man kan utläsa: Omsättning, dels i absoluta tal och dels per anställd Bruttovinsten Jämförelser mot budget och föregående år Vinsten före och efter skatt Kom ihåg att rapporterna måste vara väl avstämda för att de ska spegla verkligheten på bästa sätt. 8 FACIT

9 4. År 1 Resultatbudget Likviditets budget Balansbudget Intäkter Inbetalningar Tillgångar Kassa Intäkter Kundfordringar Inventarier Inventarier Lån Summa Kostnader Utbetalningar Skulder Material Lev.skulder Löner Soc.avg Upplup. soc.avg. Övriga Lev.skulder Räntor Avskrivningar Banklån Banklån Summa Resultat Likvid förändring Eget kapital a) Kassalikviditet 200/105 = 1,90 190% b) Soliditet 85/280 = 0,30 30% c) Bruttovinst = 925 tkr, 925 / = 0,62 62% 6. Handelsbolag med minst en fysisk person som delägare måste ha kalenderår (1 januari 31 december) som räkenskapsår. Aktiebolag, handelsbolag med enbart juridiska personer som delägare och ekonomiska föreningar kan ha kalenderår eller brutet räkenskapsår. Brutna räkenskapsår kan vara den första dagen i valfri månad och 12 månader framåt, t ex 1/2-31/1. 7. Om du ska kunna få betalt för dina varor eller tjänster hänger nästan uteslutande på vad du gör innan affären genomförs. Det är vad ni avtalar om före affären som avgör vad du kan göra om kunden inte betalar. Det är faktiskt för sent redan när du skriver fakturan. Muntliga avtal gäller, men för bevisningens skull ska du alltid använda skriftliga avtal i någon form, t ex ordererkännande eller kontrakt. 8. Arbetskostnad: 100 kr x 1,12 x 1,3142 = 147,19 kr 147,19 / 0,65 = 226 kr Materialkostnad: Övrigt: 50 / 0,90 = 55,50 kr / = 10 kr , = 291,50 Vinst 30,00 321,50 Moms 25% 80,40 401,90 Priset du bör ta ut är 401,90 kr. FACIT 9

10 Del 6 Avtal och köp 1. Med ett skriftligt avtal är det mycket lättare att bevisa vad parterna kommit överens om. Med ett skriftligt avtal är det också lättare att gå tillbaka och se exakt vad parterna kommit överens om. 2. Termen betyder att avtal ska hållas. 3. På grund av situationer som ingen av parterna kunde förutse kan avtalet bli inaktuellt och därför inte längre bindande för parterna. Händelser som inträffar efter att avtalet undertecknats kan göra att det för den ena parten blir omöjligt eller orimligt betungande att uppfylla sin del av avtalet. I ett sådant fall kan en domstol besluta att avtalet ska jämkas. Avtalet kan bli ogiltigt på grund av omständigheter som förelegat vid avtalsslutet, enligt de s k ogiltighetsreglerna. De vanligaste ogiltighetsreglerna handlar om tvång, ocker, svek samt tro och heder. 4. Nej, eftersom det inte är exakt samma innehåll i anbudet som i accepten (så kallad oren accept). 5. Säljaren får häva köpet om: köparen inte betalat i rätt tid säljaren gett köparen anstånd får han häva köpet när anståndstiden löpt ut köparen meddelar säljaren att han inte kommer att kunna betala inom anståndstiden köparen inte hämtar varan i rätt tid eller på annat sätt låter bli att medverka till köpet. 6. Köplagen reglerar affärer mellan näringsidkare, medan konsument köplagen gäller för affärer mellan näringsidkare och konsument. Köplagen är dispositiv, dvs det går att avtala bort dess bestämmelser i det enskilda avtalet, medan konsumentköplagens regler är tvingande. Dessa kan alltså inte avtalas bort. 10 FACIT

11 Del 7 Moms Övningsuppgifter till Starta & driva företag 1. Om man får tillbaka moms så betyder det att man har mer ingående moms än utgående moms och att kostnaderna är större än intäkterna. Får man ofta tillbaka moms kan det innebära att företaget går med förlust. 2. Momsen på hotell är 12 %. Moms som ingår i priset blir därmed x 0,1071 = 128,52 kr. 3. Om man köper från ett annat EU-land deklarerar man själv en förvärvsmoms på köpet. Samtidigt lyfter man av denna moms, precis som all annan ingående moms (om man själv är momspliktig). 4. Livsmedel, livsmedelstillsatser, rumsuthyrning i hotell, uthyrning av campingplats, försäljning av konstverk när konstverken säljs av upphovsmannen. Från 2012 är det 12% moms även på restaurangtjänster. 5. Persontransporter, böcker, dagstidningar, bio, kultur och idrott. 6. Sjukvård, tandvård, social omsorg, viss utbildning, banktjänster, försäkringar, bostadsuthyrning mm. 7. Du får inte lyfta moms på utgifter för byggnader som är avsedda för stadigvarande boende, på inköp av personbilar såvida du inte bedriver taxiverksamhet eller liknande samt på utgifter vid representation som inte är avdragsgilla i deklarationen. 8. Om man har både momsbelagd försäljning och momsfri försäljning har man blandad verksamhet. Man får lyfta all ingående moms för den momspliktiga delen men ingen ingående moms för den momsfria delen. På gemensamma kostnader får man fördela den ingående momsen utifrån hur stor del av verksamheten som är momsfri respektive moms pliktig. 9. a) En gång per år (om du inte frivilligt väljer att redovisa varje eller var tredje månad). b) Varje månad. 10. Faktureringsmetoden innebär att du bokför fakturor när du får dem respektive när du skickar dem. Momsen redovisas den månad fakturorna avser. Bokslutsmetoden innebär att man redovisar fakturorna när man betalar respektive får betalt. Vid sista momsperioden för året ska man redovisa moms även på de fakturor som då är obetalda. FACIT 11

12 Del 8 Skatt och deklaration 1. Skattekontot hanterar de vanligaste och mest betydande skatterna och avgifterna. Det gäller bland annat: F-skatt avdragen preliminär A-skatt allmänna pensionsavgifter särskild A-skatt arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt moms egenavgifter räntor, skattetillägg och förseningsavgifter 2. Se bifogad kopia av arbetsgivar- och mervärdesskattedeklarationerna. 3. Aktiv näringsverksamhet kännetecknas av att man utför minst en tredje dels årsarbetstid i företaget, dvs timmar per år. Kräver verksamheten ett mindre antal timmar i arbete för att skötas betraktas du normalt ändå som aktiv. De allra flesta egenföretagare är aktiva. Vanliga passiva verksamheter är fastighetsförvaltning och förvaltning av värdepapper. 4. a) Aktiva näringsidkare betalar egenavgifter på vinsten. b) Arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter på löneunderlaget till de anställda. c) Passiva näringsidkare betalar löneskatt på vinsten. 5. Att man är godkänd för F-skatt innebär att de som anlitar företaget aldrig blir ansvarig för skatter och sociala avgifter. Du som företagare har en skyldighet att kontrollera att de du anlitar är godkända för F-skatt. Om de inte är det ska du dra källskatt och redovisa arbetsgivaravgifter på ersättningen. 6. När man har en enskild verksamhet så betalar man löpande F-skatt som ska täcka den slutliga skatten och i vissa fall även momsen. F-skatten grundas på tidigare års resultat eller en inlämnad preliminär inkomstdeklaration. Det är årets resultat som ligger till grund för den slutliga skatten. Man bör alltså hålla noga koll över vilket resultat man har för att på ett tidigt skede justera F-skatten så att man inte råkar ut för överraskningar i form av stora restskatter eller liknande. 7. Ja, all enskild näringsverksamhet betraktas som en och samma näringsverksamhet. Överskott och underskott från olika verksamheter kan kvittas mot varandra. 8. a) 30% av det beskattningsbara resultatet b) 25% av det beskattningsbara resultatet 12 FACIT

13 9. Reglerna om räntefördelning och expansionsfond har kommit till just för att skatte mässigt jämställa enskild firma och handelsbolag med aktiebolag. 10. Den 2 maj. 11. Som fåmansföretag räknas svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar där fyra eller färre människor äger så många aktier eller andelar att dessa personer tillsammans har mer än hälften av rösterna för aktierna eller andelarna i företaget. Det räknas även som fåmans företag om man har verksamhetsgrenar som är oberoende av varandra och där en delägare genom ägande, avtal eller på något annat sätt har den verkliga bestämmanderätten över en verksamhetsgren och självständigt kan förfoga över resultatet. FACIT 13

14 14 FACIT

15 FACIT 15

16 Del 9 Avdrag 1. Ja, om kostnaderna skulle ha varit direkt avdragsgilla om de hade uppkommit efter företagsstarten. 2. Om man är tveksam till om en kostnad är avdragsgill eller inte kan man yrka öppet i deklarationen. Det innebär att man förklarar avdraget på en särskild bilaga till deklarationen. 3. T ex kostnader för bolagsbildning, böter, inkomstskatter, restavgifter, felparkeringsavgifter, förseningsavgifter, viten, skattetillägg, medlemsavgifter och överrepresentation är inte avdragsgilla. 4. För att inte bli beskattad för bilförmån måste man föra noggrann körjournal där man visar att körda mil avser körning i tjänsten. 5. Inventarier som har ett lågt värde och/eller en kort livslängd kallas förbrukningsinventarier och kan vara direkt avdragsgilla. 6. Du kan dra av rimlig del av kostnaden för värme, vatten, avlopp, el mm. Normalt görs proportioneringen efter ytan. Du får inte dra av någon del av fastighetsskatten eller fastighetsförsäkringen. 7. Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och vilka personer den riktar sig mot. Du bör alltså notera vilka personer som deltagit och vilket syfte representationen har. Avdragsgillt belopp för måltid är 90 kr plus moms. 8. Företaget måste ha ekonomisk nytta av sponsringen. Det ska finnas en motprestation från mottagaren av sponsringen. 9. Du får göra avdrag för konstaterade förluster på kundfordringar. Man kan även dra av en kundförlust om det står klart att kunden aldrig kom mer att betala, exempelvis om kunden har gått i konkurs. 16 FACIT

Starta & Driva Företag

Starta & Driva Företag Övningsuppgifter till Starta & Driva Företag av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson 20:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00 Fax 0650-54 14 01 info@blinfo.se

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2009 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Förenklat årsbokslut eller

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014)

Föreningen Svenska Tecknare Liten deklarationshandledning (Inkomståret 2014) Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2

Bokföring, bokslut och deklaration. Del 2 Bokföring, bokslut och deklaration Del 2 Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2008 Innehållsförteckning Introduktion 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3 Nyheter bokslut för samtliga

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Deklarationsanvisningar för enskilda näringsidkare 2011 Del 2 Innehållsförteckning Introduktion 3 Kortfattad information 3 Övriga broschyrer som kan vara till hjälp 3

Läs mer

Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet.

Här ger vi översiktlig information samt praktiska tips om vad man bör tänka på när man startar, driver eller avslutar en tandvårdsverksamhet. Privattandläkarna är en branschorganisation som arbetar med företagarfrågor inom tandvården. Vi arbetar för en fortsatt positiv utveckling av svensk tandvård, med fokus på våra medlemmars villkor samt

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer