Ägardirektiv till samtliga kommunala helägda bolag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägardirektiv till samtliga kommunala helägda bolag"

Transkript

1 Ägardirektiv till samtliga kommunala helägda bolag Ägardirektiv till samtliga kommunala helägda bolag Bolagets verksamhet ska bedrivas med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna. Allmänheten ska äga ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen. För mångfaldigande av begärd handling äger bolaget uttaga avgift enligt av kommunfullmäktige för de kommunala förvaltningarna fastställd taxa. Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Lidköping möjlighet att yttra sig innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller av större vikt. Kommentarer till ägardirektiv till kommunala bolag Innebär i princip att vinstintresse ej får vara enda eller dominerande skälet för verksamheten. Konsolidering av företaget och skälig förräntning av investerat kapital innebär dock inte att självkostnadsprincipen kan anses åsidosatt. Samma offentlighetsbestämmelser som gäller för kommunala förvaltningar, dvs. att handlingar som inte kan hållas hemliga med stöd av sekretesslagen i princip är tillgängliga. Bland de uppgifter som skyddas av sekretessbestämmelser finns områden, som kan antagas mera frekvent berörda i bolagens verksamhet, såsom vissa uppgifter om affärs- och driftsförhållanden hos bolaget eller hos enskild i affärsförbindelse med bolaget. Vad gäller sekretessens innehåll och begränsningar gäller dock samma regler som om motsvarande verksamhet bedrives i förvaltningsform. Enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut äger nämnd/förvaltning uttaga avgift för kopiering av begärda handlingar med f n 1 kr per sida. Denna möjlighet bör också stå till buds för bolagen. Traditionellt utöver kommunfullmäktiges insyn i de kommunala bolagen via utseende av de representanter som via ombud till bolagsstämma lanserats som styrelse. Genom ändringar i kommunallagen och bolagsordningar väljes styrelse numera direkt av kommunfullmäktige. Härutöver har emellertid nya kommunallagen förutsatt en mera direkt informations- och påverkansväg genom en "yttranderätt" för kommunfullmäktige i frågor av principiell natur. Såsom exempel på sådana frågor har nämnts ändring av bolagsordnig och ändring av aktiekapital (för övriga ägarfrågor redan genom aktiebolagslagen), fusion av företag, bildande av dotterbolag eller förvärv av aktierna i annat företag. Det är således inte frågor berörande den löpande driften. Gränsen är dock flytande. En fråga som ur aktiebolagslagens synvinkel är en driftsfråga kan alltså beroende på karaktär och omfattning, vara principiell ur kommunalrättslig synpunkt (t ex en kraftig taxehöjning). Yttranderätten innefattar ingen rätt att diktera bolagets beslut, men ger kommunfullmäktige möjlighet att uttala sig till lednig för den valda styrelsen och till bedömning av styrelsens "följsamhet".

2 Ägardirektiv för AB Bostäder Utöver vad som finns angivet i bolagsordning med bilaga (ägardirektiv med kommentar) gäller ägardirektiv och policy för kommunens ägande av AB Bostäder enligt följande huvudpunkter: AB Bostäder har som huvuduppgift att främja bostadsförsörjningen i Lidköping och fullgör en viktig funktion i kommunens totala utveckling och har därvid att beakta olika hushållstypers behov av boende. Bolaget kan på eget initiativ komplettera sitt fastighetsbestånd genom nybyggnad eller förvärv av fastigheter inom olika delar av kommunen. Bolaget har därvid särskilt att beakta de direktiv och uppdrag som kommunen lämnar i bostadsförsörjningsprogram eller särskilda beslut. Bolaget kan på eget initiativ öka sin volym av kommersiella lokaler genom såväl fastighetsförvärv som nybyggnad. Särskilt ska då beaktas uppgiften att, när kommunen så finner lämpligt, medverka i förnyelse och utveckling av Lidköpings centrumkärna. Bolaget ska ha regelbundna och goda kontakter med kommunens socialförvaltning och medverka till att lösa kommunens skyldighet att tillgodose bostadsefterfrågan för äldre och socialt handikappade. I de fall andra möjligheter är uttömda ska bolaget medverka till att en lösning kommer till stånd och att kostnaderna för detta ej belastar övriga delar av bolagets verksamheter. Bolaget ska vara ekonomiskt självbärande och drivas på ett sätt så att bolaget ej behöver tillskott från kommunen. Soliditet bör vara lägst 10 %. Bolaget ska, om resultatet så medger, till kommunen lämna årlig avkastning på inbetalt aktiekapital räknat efter en räntesats som kommunen har på sitt koncernkonto (inlåning) i bank. Om bolaget så begär kan kommunen efter prövning lämna borgen för lån som bolaget upptar för finansiering av fastighetsköp och/eller ny- och ombyggnationer. För bolagets upphandling ska tillämpas kommunens upphandlingsreglemente och med inriktning att samordning av inköp hos kommunen och bolaget ska ske. Bolaget ska på olika sätt söka uppnå en bred ömsesidig samverkan och samutnyttjande med kommunens fastighetskontor vad gäller personal och utrustning liksom fastighetsskötsel och drift. Ägardirektiv för Lidköpings Näringslivsfastigheter AB Företagets ändamål Lidköpings Näringslivsfastigheter AB är tillskapat för och har som huvuduppgift att främja näringslivets utveckling i Lidköpings kommun. Bolaget ska som primärt syfte ha att i nära samarbete med kommunen och andra intressenter bygga eller förvärva byggnader/anläggningar för uthyrning till hantverk, småindustri, tjänsteföretag och företag inom turistnäringen samt att förvalta dessa. Genom regelbundna kontakter med kommunledning, Nyföretagarcentrum, Företagsutveckling i Götene-Lidköping och näringslivets lokala organisationer ska bolaget hålla sig á jour med och öka kunskapen om de olika lokalbehov som behöver lösas.

3 Ekonomiska mål Målet för bolagets konsolidering är att den synliga soliditeten efter planenliga avskrivningar ska vara lägst 15 %. Bolaget ska, om resultatet så medger, till kommunen lämna årlig avkastning på insatt aktiekapital räknat efter en räntesats som ska vara lika hög som den ränta som kommunen har på sitt koncernkonto för inlåning plus 2,0 procentenheter. Kapitalförvaltning Bolagets likvida medel ska vara placerade på ett betryggande sätt och följa de principer som finns i riktlinjer för kommunens penninghantering. Bolaget ska ingå i kommunens koncernkontosystem. Kommunal borgen: Bolaget kan efter särskild begäran och prövning erhålla kommunal borgen för lån som bolaget upptar för finansiering av fastighets- eller aktieköp, ny- och ombyggnationer. Underställningsskyldighet Bolaget ska i ärenden av principiell betydelse, som t ex bilda eller köpa bolag, köpa aktier i andra bolag, köpa eller sälja stora fastighetsbestånd eller annars i frågor av större vikt före beslut inhämta yttranden från ägaren. Om ärendet är brådskande och det inte finns tid för inhämtande av yttrande ska rapport om vad bolaget beslutat genast lämnas till ägaren. Uppföljning av verksamheten Bolaget ska till ägaren (kommunstyrelsen): Varje tertial avge ekonomisk rapport i form av förenklad resultaträkning. Varje tertial avge rapport om uthyrningsläget. Löpande inge styrelseprotokoll. Inför varje nytt verksamhetsår inge en budget för det kommande året i form av förenklad resultat- och balansräkning innehållande minst följande nyckeltal: soliditet, avkastning efter avskrivningar, avkastningsvärde för fastigheter och skuldtäckningsgrad. VD-instruktion Bolaget styrelse ska ha en skriftlig instruktion för verkställande direktören. Av denna ska framgå arten och omfattningen av de frågor som är att hänföra till löpande verksamhet och således omfattas av VD:s behörighet enligt aktiebolagslagen. Samverkan Bolaget ska på olika sätt söka uppnå en bred ömsesidig samverkan med kommunens olika förvaltningar och då i första hand servicekontoret och fastighetskontoret vad gäller personal och utrustning.

4 Ägardirektiv för Lidköpings Värmeverk AB Utöver bolagsordning och tidigare fattade särskilda beslut ska följande ägarpolicy gälla vad avser Lidköpings Värmeverk. Värmeverk Syfte: Värmeverkets huvuduppgift är att bygga och driva fjärrvärmeanläggningar inom Lidköpings centralort. Verksamheten ska drivas med god leveranssäkerhet och på sådant sätt att den är till fördel för Lidköpings innevånare. Värmeverket ska på uppdrag av kommunen kunna arbeta med behandling av avfall. Värmeverket ska följa utvecklingen inom kraftvärmeområdet och vara kommunens huvudman för en ev. kraftvärmeproduktion. Värmeverket ska utgöra en infrastrukturell resurs och samarbeta med kommunen vid industrietableringar i Lidköping. Ekonomi Värmeverket ska lämna kommunen skälig avkastning på insatt kapital. Värmeverket ska självständigt sätta sina värmetaxor. Taxorna ska motsvara en långsiktig självkostnad som innefattar även kostnader för underhåll och reinvesteringar i fjärrvärmeanläggningen. Värmeverkets avgifter för avfallsbehandling ska vara förenlig med självkostnadsprincipen i renhållningslagen. Värmeverket ska inom bolaget skapa sådana reserver att kortsiktiga svängningar i marknadspriser eller oförutsedda kostnader kan klaras utan tillskott från ägaren. Vidare bör kontinuerlig reinvestering av anläggningarna klaras genom självfinansiering. Insyn Förutom styrelsen utses även ordförande och vice ordförande av bolagsstämman på förslag av kommunfullmäktige. Värmeverket ska lämna såväl kommunen, kunderna som allmänheten insyn i verksamheten så långt som detta inte bedöms vara till skada för bolaget. Värmeverket ska utan uppmaning översända budgetsammandrag, delårsrapport, årsredovisning etc. till kommunen för kännedom. På begäran ska värmeverket lämna redovisning för verksamheten för kommunstyrelsen. Delmål/begränsningar Kommunen begränsar leveranserna av elvärme och fjärrvärme enligt följande: Värmeverket har leveransskyldighet inom "fjärrvärmeområdet" om leveransen inte uppenbart ger långsiktig ekonomisk skada för bolaget eller kan ske på mer fördelaktigt sätt med annat uppvärmningsslag. Utbyggnad av elvärme i "fjärrvärmeområdet" får ske först efter yttrande från värmeverket. Utbyggnad av fjärrvärme utanför "fjärrvärmeområdet" får ske först efter samråd med elverket. Värmeverket har ingen leveransskyldighet utanför området. Kommunens egna fastigheter och övriga fastigheter i den kommunala koncernen ska om möjligt anslutas till fjärrvärmesystemet om inte särskilda skäl talar däremot. Värmeverkets samlade fackkunskap inom energiområdet ska kunna användas av kommunen. Kommunen ställer på motsvarande sätt de kommunala förvaltningarnas kompetens till värmeverkets förfogande. De interna resurserna ska användas i första hand.

5 Aktiekapital Lidköpings kommun äger samtliga aktier i Lidköpings Värmeverk AB. Aktiekapitalet har ändrats enligt följande: 1974 Bolagsbildning 50 kkr Aktiekapital 50 kkr 1980 Nyemission 700 kkr Aktiekapital 750 kkr 1983 Nyemission kkr Aktiekapital kkr Till och med 1990 har ingen utdelning lämnats till ägaren och inga ägartillskott har tillförts bolaget. Taxesättning - Värmetaxor Värmeverket arbetar på en fri marknad i konkurrens med annan uppvärmning. Undantaget är elvärme som normalt inte tillåts i fjärrvärmeområdet. Taxesättningen regleras av en central överenskommelse mellan Svenska Värmeverksföreningen och hyresmarknadens parter. Överenskommelsen innebär att fjärrvärmepriset är maximerat till motsvarande kostnad för egen oljeeldning. Värmeverket har antagit taxesättningsprincipen att totala avgiftsuttaget ska motsvara värmeverkets långsiktiga medelkostnad, dvs. självkostnad. Energipriset i taxan ska spegla den kortsiktiga marknalkostnaden för att få en god koppling mellan avgift och marginell energiproduktionskostnad. En maxkontroll görs alltid mot marknaden för att parera svängningar hos konkurrerande uppvärmningsslag. Taxan fastställs normalt ett år i sänder. Avfallstaxor Avgiften för avfallsdestruktion regleras i avtal och ska även denna motsvara den långsiktiga självkostnaden.

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor.

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor. Ägardirektiv för Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trosa Fibernät AB, 556793 1711, nedan kallat bolaget/trofi och är antagna av kommunfullmäktige i Trosa kommun den 2014 03 12, 20, och fastställda

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet Ägardirektiv för verksamheten i Götene Vatten & Värme Aktiebolag, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun kf 52, 2012-04-23 och fastställda av bolagsstämma 2012-04-24 Bolaget

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering

Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Kommunstyrelsen 1 ( I) Landskrona stod Datum 2015-05-15 Handlägga re Christian Alexandersson Kommunstyrelsen Agardirektiv AB Landskronahem - revidering Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-09

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB

ÄGARDIREKTIV FÖR Östra Göinge Renhållnings AB Ansvarig Jonas Rydberg Upprättad av Tomas Carvonen Berörda verksamheter ÖGRAB, ledningsstöd och service Faställd datum KF 2014-03-20 19 Dokumentnamn Ägardirektiv ÖGRAB Diarienummer KS 2013/693.007 ÄGARDIREKTIV

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39. Finanspolicy. för. Värnamo kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39. Finanspolicy. för. Värnamo kommun 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39 Finanspolicy för Värnamo kommun Finanspolicy för Värnamo kommun 2 Innehåll Sid Finansförvaltning i kommunen 3 Mål och riktlinjer 3 Organisation för finansförvaltningen

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8 över de kommunala bolagen Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 8 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Metod 1 2. Utgångspunkter för granskningen 2 2.1 Uppsikt enlig Kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer