God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs"

Transkript

1 Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade medel ökar stadigt. Sett över hela programperioden är det rimligt att tro att fördelningen av ansökningar kommer att stämma väl överens med budgetfördelningen. Några enstaka, mindre åtgärder har en något lägre anslutning. Dessa är Samarbete inom de gröna näringarna, Infrastruktur och Service. Mycket har redan gjorts för att öka anslutningen till de åtgärder som har ett lågt budgetutnyttjande, men det är fortfarande för tidigt för att kunna säga något om resultatet av det arbetet. Ytterligare arbete krävs för att öka anslutningen till de tre aktuella åtgärderna. För att nå bästa effekt måste arbetet tydligt riktas mot de specifika målgrupper för vilka åtgärderna passar. Innehållsförteckning Situationen i dagsläget... 2 Enstaka åtgärder släpar efter... 2 Bakomliggande orsaker... 4 Stöd till samarbete inom de gröna näringarna... 5 Stöd till planering av infrastruktur... 5 Serviceåtgärden... 5 Åtgärder för att öka anslutningen... 5 Jordbruksverket, Jönköping Tfn: vx, fax: E-post: Internet:

2 Jordbruksverket (9) Situationen i dagsläget En ny programperiod innebär en uppstartsfas för att få programmet i rullning. På grund av att programmet inte blev godkänt förrän i juni 2007 gick det inte att fatta beslut förrän i augusti, när förordning och föreskrifter var på plats. Då hade det redan kommit in många ansökningar. Det fanns ett uppdämt stödbehov eftersom det fanns begränsade möjligheter att ansöka om stöd i samband med avslutandet av Miljö- och landsbygdsprogrammet. De flesta ansökningarna under 2007 var om investeringsstöd, startstöd och kompetensutveckling. För länsstyrelserna blev det därför en stor mängd ansökningar att beta av under 2007 och början av Därför blev det inte mycket tid över till att jobba med marknadsföring av vad programmet kan erbjuda när det gäller de nya åtgärderna och de nya målgrupperna. Dessutom tog också olika utbildningsinsatser och avslut av det gamla programmet mycket tid i anspråk. De flesta länsstyrelser har dock haft som strategi att i nästa fas lägga mer resurser på att marknadsföra de nya åtgärderna mer offensivt. Länsstyrelsen i Skåne har exempelvis fördubblat sina resurser för handläggning samt omorganiserat verksamheten för att arbeta på ett sätt för att bättre nå ut till de nya målgrupperna. Landsbygdsprogrammet har nu varit igång ett drygt år och det är inte att förvänta att ansökningarna efter en så relativt kort tid ska följa den detaljerade budgetfördelningen mellan de olika åtgärderna. Sett över hela programperioden är det dock fortfarande rimligt att tro att fördelningen av ansökningar kommer att stämma väl överens med budgetfördelningen. Enstaka åtgärder släpar efter Statistiken över hittills beviljade företags- och projektstöd visar att beslutstakten är god och att de beviljade medlen stadigt ökar. Inom loppet av ett år har länsstyrelserna, Jordbrukverket och Sametinget hittills beviljat 1,6 miljarder kronor, vilket motsvarar 64 procent av de budgeterade medel som är avsatta för de 23 stödmyndigheterna 2007 och Det innebär en genomsnittlig beslutstakt på 130 miljoner kronor i månaden (semestertiden inkluderad). Om beslutstakten är lika hög den återstående tiden blir siffran 2,2 miljarder att jämföra med den tilldelade budgeten på 2,5 miljarder. Beslutstakten borde dock snarare bli högre. Den åtgärd som dock tydligt släpar efter är samarbetsåtgärden. Det är främst här som stödmyndigheterna behöver öka insatserna för att få åtgärden känd hos den målgrupp för vilka den passar, se diagram nedan.

3 Jordbruksverket (9) Diagram över utnyttjad budget per åtgärd tom 12 augusti, 2008, exkl Leader. Utnyttjad budget per åtgärd tom jan, mars, maj, juni och aug 2008 Procent 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Jan Mars Maj Juni Aug Info.insatser - Leader Insatser för utvald miljö Kompetensutveckling Axel 3 Natur och kulturarv Byutveckling Service Turism Mikroföretag Diversifiering Kompetensutveckling Axel 1 Infrastruktur Samarbete gröna näringen Förädlingsstöd Modernisering av jordbruksföretag Startstöd Åtgärd Axel 1 Axel 3 Då man studerar diagrammet ovan måste man komma ihåg att det finns en stor mängd ärenden som fortfarande inte är beslutade. Nedanstående diagram visar på en summering av beslutade ärenden och ärenden som är under handläggning, i förhållande till den tilldelade budgeten. Även dessa siffror avser läget den 12 augusti 2008.

4 Jordbruksverket (9) Diagram över utnyttjad budget inkl ärenden under handläggning, exkl Leader Utnyttjad budgetram inkl. ärenden under handläggning tom , exkl Leader Procent 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Åtgärd Diagrammet visar att det för hälften av åtgärderna finns ansökningar som beloppsmässigt ligger närmare eller över 100 procent av den tilldelade budgeten. Åtta åtgärder ligger något lägre, där kompetensutveckling inom axel 1 ligger högst på 81 procent. Efter det följer byutvecklingsåtgärden på 64 procent och övriga åtgärder ligger under 50 procent. Den åtgärd som avviker mest är samarbetsåtgärden som ligger på sex procent. Totalbeloppet för de ärenden som fortfarande är under handläggning uppgår till knappt 800 miljoner kronor. Tillsammans med hittills beslutade ärenden blir slutsumman 2,4 miljarder att jämföra med den tilldelade budgeten på 2,5 miljarder före för länsstyrelserna, Sametinget och Jordbruksverket. Bakomliggande orsaker Den låga anslutningen till vissa åtgärder i axel 1 beror sannolikt inte på att stödmyndigheterna inte har nått ut till målgruppen, eftersom den i huvudsak utgörs av lantbrukare. Lantbrukare är generellt sett välinformerade om programmets möjligheter och de nås via de traditionella aktörerna och informationskanalerna. Alla får SAM-utskicket och en översiktlig infobroschyr om alla nya stöd. Det låga budgetutnyttjandet beror istället troligen på att möjligheterna inom åtgärderna inte har varit tillräckligt tydliga och intressanta för potentiella stödsökare. Åtgärderna är nya och i informationsbroschyren ryms inte utförliga exemplifieringar och goda exempel. Inte heller för stödmyndigheterna har åtgärdens möjligheter varit tydliga. Den delvis låga anslutningen till åtgärderna i axel 3 beror troligen på flera faktorer, bland annat att stödmyndigheterna inte riktigt har nått ut till målgruppen och att uppstarten av Leader var sen jämfört med det övriga programmet. Inom Leader utgör åtgärderna för ökad livskvalitet en stor och viktig del (Leader agerar på den lokala nivån och når på ett naturligt

5 Jordbruksverket (9) sätt ut till boende, byalag och lokala föreningar). Leaders beviljade projekt ingår förvisso inte i diagrammen ovan, men Leaderss ingångsättande kommer indirekt att generera projekt inom de olika åtgärderna hos länsstyrelsen, Sametinget och Jordbruksverket. De tre åtgärderna är relativt små och utgör tillsammans enbart ca 6 procent av budgeten på för 2007 och 2008 (161 miljoner kronor av totalt 2,5 miljarder kronor). Stöd till samarbete inom de gröna näringarna Budgeten för samarbetsåtgärden är (för länsstyrelserna, Sametinget och Jordbruksverket) sammanlagt cirka 66 miljoner kronor och hittills beviljade medel uppgår till fyra miljoner fördelat på tio projekt i nio län, det vill säga ett genomsnittligt belopp på kronor per projekt. Tre av projekten ligger på närmare en miljon kronor. Åtgärden är ny och förutsätter ett helt nytt sätt att arbeta för stödmyndigheterna, vilket kan innebära att det tar tid innan stödansökningarna blir fler. Tillämpningsområdet har varit otydligt på grund av stödets utformning hybrid mellan företags- och projektstöd. Stöd till planering av infrastruktur Budgeten för infrastrukturåtgärden är cirka 32 miljoner kronor och hittills beviljade medel uppgår till 13 miljoner kronor fördelade på 156 projekt i 18 län. Möjligheterna inom åtgärden är dåligt kända pga. svag marknadsföring (infrastruktursatsningar kan avse mer än bara vägar, exempelvis vindkraft, vattenförvaltning eller telekommunikation). Flera länsstyrelser har dock nämnt att de kommer att öka marknadsföringsinsatserna för denna åtgärd. Serviceåtgärden Budgeten för serviceåtgärden är cirka 63 miljoner kronor och hittills beviljade medel uppgår till 15 miljoner fördelat på 47 företags- och projektstöd i 13 län. När det gäller det låga budgetutnyttjandet i serviceåtgärden kan en förklaring vara gränsdragningen mot förordningen för kommersiell service. Gränsdragningsproblem kan ha skapat osäkerhet hos handläggande myndigheter. Jordbruksverket har under hösten tagit fram riktlinjer för hur gränsdragningen ska göras och hoppas att detta ska hjälpa länsstyrelsen att kunna göra rätt bedömningar av sådana ärenden. Även konkurrensaspekter blir tydliga i detta stöd. Det kan bidra till att handläggande myndigheter är restriktiva med stöd för denna åtgärd. När det gäller verksamheter inom vård och omsorg har det också funnits en osäkerhet huruvida det är möjligt att ge stöd till en sådan verksamhet mot bakgrund av skrivningar i den svenska landsbygdsförordningen. Även här har Jordbruksverket tagit fram riktlinjer som förhoppningsvis ska bidra till att även den sektorn kommer med i programmet, i den mån det finns utrymme för privat omsorgsverksamhet i respektive kommun. Insatser för att öka anslutningen För att öka utnyttjandet av medel i ovan specificerade åtgärder har följande aktiviteter genomförts, eller kommer att genomföras.

6 Jordbruksverket (9) Informationsblad om infrastruktur och samarbete För att tydliggöra möjligheterna inom infrastruktur- och samarbetsåtgärden har Team Företagande tagit fram två informationsblad. Dessa ska både användas av LST och LAG och för riktade utskick till målgruppen. Informationsbladet innehåller goda exempel. Riktade utskick, utskick till myndigheter och organisationer samt publicering på Ladan och Jordbruksverkets webbplats kommer att genomföras i september. Marknadsföring av serviceåtgärden Senare i höst kommer landsbygdsnätverket i samarbete med Team Företagande ta fram en inspirationsfilm som ska visa på hur man kan arbeta med serviceåtgärden i landsbygdsprogrammet. Den kan användas i en rad olika sammanhang för marknadsföringssyften. Uppstart av Leader Team landsbygds arbete har varit och är fortfarande fokuserat på igångsättandet av Leader. Gruppens processtöd till LST och LAG är avgörande för att få ingång Leader i landets alla delar vilket indirekt kan bidra till ett fullt utnyttjande av alla åtgärder i axel 3. I de utbildningsinsatser som hålls är information om programmet och graden av utnyttjande av de olika åtgärderna en självklar del. Idag har ca 40 Leaderområden godkänts men bara 22 har börjat fatta beslut i enskilda ärenden. Prognosen säger att 65 områden kommer att bildas i Sverige. Team Landsbygd har tagit fram en folder som kortfattat beskriver Leader i Landsbygdsprogrammet. Förutom Jordbruksverkets egen spridning av foldrarna har också enskilda kommuner och LAG rekvirerat stora mängder för att sprida vidare i sina egna områden. Spridning av information om programmet genom landsbygdsnätverket Landsbygdsnätverket ska skapa arenor för erfarenhetsutbyte och på så sätt förbättra landsbygdsprogrammets genomförande. Ett led i detta arbete är att sprida information om programmets möjligheter till olika målgrupper via olika organisationer. Information om de olika stödåtgärderna sprids således via alla de konferenser som arrangeras och de inspiratörer som engageras för nätverkets räkning. I dagsläget har nätverkets styrgrupp beviljat ca 25 st konferenscheckar och ca 20 st inspiratörscheckar. Utöver det arbete som bedrivs med hjälp av nätverkscheckarna hålls även återkommande träffar med alla nätverkets medlemmar. Kansliet tar även fram nyhetsblad en gång i månaden. Nätverkets arbetssätt innebär att man kan nå ut med information om programmet till en mycket bred målgrupp på ett sätt som Jordbruksverket inte hade kunnat åstadkomma på egen hand (det kan nämnas att man i dagsläget även håller på att bygga upp ett journalist- och ett informatörsnätverk). Diskussionen kring åtgärder med låg anslutning förs alltjämt inom nätverket och inte minst i nätverkets styrgrupp i samband med beviljandet av nätverkscheckar. I nätverket ingår sådana aktörer, som kan ha stor påverkan på utnyttjandet av de aktuella åtgärderna, i nätverket. Exempel på organisationer som ingår i nätverket och som har aktiva inspiratörer är Hushållningssällskapens förbund, Hela Sverige ska leva, LRF, Företagarna, Naturskyddsföreningen, Coompanion, FLF (föreningen landsbygdshandelns främjande), Studieförbundet Vuxenskolan och Bygdegårdarnas riksförbund. I detta sammanhang kan nämnas att FLF har jobbat hårt för att öka anslutningen till serviceåtgärden och man förväntar sig att få effekter av detta arbete under hösten. Satsningar är på gång i nästan alla län.

7 Jordbruksverket (9) Uppdrag tillsammans med Glesbygdsverket Jordbruksverket har varit med och författat ett avsnitt i Glesbygdsverkets senaste rapport Kvinnors företagande i gles- och landsbygder. I rapporten lyfts det fram att landsbygdsprogrammet innebär en möjlighet för kvinnors företagande på landsbygden. Flera av de nya näringarna på landsbygden är sådana där kvinnor utgör en större andel än i den traditionella jordbruksnäringen. Om Jordbruksverket bidrar till att många får upp ögonen för möjligheterna i landsbygdsprogrammet får det effekter på sikt (ex. hälsa och omsorg i serviceåtgärden). Artiklar i Ridsport Tidningen Ridsport har en stor läsarkrets varav många är företagare eller potentiella företagare med hästverksamhet på landsbygden. Här har Jordbruksverket genom kontakter med journalister fått flera att skriva om möjligheterna i landsbygdsprogrammet. För företag med hästverksamhet kan det handla om såväl turistföretag som företag med omsorgsverksamhet kopplat till häst. Företagarskola tillsammans med LAND lantbruk Under hösten kommer Team Företagande att genomföra ett samarbete med LAND lantbruk där avsikten är att synliggöra olika aspekter av företagandet på landsbygden. Det ska göras i form av en företagarskola i tidningens rosa sidor. Det finns då möjligheter att koppla på landsbygdsprogrammet på ett naturligt sätt. Dialogmöte med näringslivets företrädare Många företag på landsbygden (ex. serviceföretag) identifierar sig inte som landsbygdsföretagare utan som företagare. Deras kontaktpartner är inte LRF och HS utan helt andra typer av aktörer, ex. Företagarna, Företagarförbundet, kommunens näringslivskontor, Almi, bankerna, etc. Flera av dessa aktörer har Jordbruksverket i dagsläget inte ett upparbetat samarbete med. Därför planerar Team Företagande (i samarbete med landsbygdsnätverket) ett dialogmöte med näringslivets företrädare. Tanken är att Jordbruksverket ska buda in till samtal med olika aktörer för att stämma av vilket intresse som finns för fortsatt samarbete. Parterna kan vara viktiga både för att inhämta information och för att föra ut information. Nya informationskanaler För att nå ut med information om programmet till nya målgrupper har nya informationskanaler undersökts och utnyttjats. Många av målgrupperna kan nås via landsbygdsnätverkets medlemmar, men inte alla. Därför har Team Företagande kontaktat bl.a. Svenskt näringsliv, Företagarförbundet, nätverket Driftig.nu samt SFI för att undersöka intresset för att göra nyhetsartiklar om de nya möjligheterna i landsbygdsprogrammet. Hittills har två artiklar producerats (Företagarförbundet publiceras i oktobernumnret och Driftig.nu publicering på webben 15/9). Nya kanaler kommer också att utnyttjas i samband med utlysning av de nationella projektmedlen i höst. Inspirationsdag - dialogforum Team Företagande anordnar i november tillsammans med programledningen och landsbygdsnätverket en inspirationsdag, eller ett sk. dialogforum för ett begränsat antal

8 Jordbruksverket (9) personer från LST, Sametinget och LAG. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att sätta in sig själva i ett större sammanhang och se pusslet, inte bara pusselbitarna. Genom input från forskningen och genomförda projekt, samt genom erfarenhetsutbyte kan deltagarna få en större känsla för helheten och därmed bidra till en effektivare tillämpning av programmet. En av punkterna i erfarenhetsutbytet kommer att handla om de åtgärder som har en låg anslutningsgrad. Hur kan man arbeta med åtgärderna och hur kan man nå ut till de nya målgrupperna? Synliggörande av coacher Det finns många kreativa och livskraftiga idéer på landsbygden. Tyvärr dör många ut innan de har fått chansen att utvecklas. Det kan naturligtvis bero på flera orsaker men en av dessa är att kreatören ibland inte har någon att bolla sin idé med. Det saknas en andra person som kan hjälpa till med att förädla idén och att coacha när tiderna blir tuffare. En annan orsak kan vara att det blir kulturkrockar i mötet mellan kreatören och byråkraten, vilket kan resultera i att den enskilde tappar fart och kraft. Flera olika aktörer kan bidra till att minska förlusten av idéer. Stödmyndigheterna kan inta en mer coachande roll. Organisationerna kan mer aktivt stötta sina medlemmar i den tidiga idéfasen. Osv. Därför kommer Jordbruksverket och landsbygdsnätverket i höst att lyfta denna fråga i flera olika sammanhang. Bl.a. på en särskild nätverksträff, på dialogforumet och på lokalekonomidagarna. Publicering av månadsstatistik I maj i år började Jordbruksverket publicera månadsstatistik över budgetutnyttjandet i axel 1 och axel 3 (www.sjv.se/stöd till landsbygden/statistik/företags- och projektstöd). Det gör att både stödmyndigheterna och övriga intressenter kan följa utvecklingen på ett enkelt sätt. Det ökar medvetenheten kring hur fördelningen ser ut mellan olika åtgärder och stödmyndigheterna kan exempelvis fatta mer välgrundade beslut om hur de ska rikta sin information. Förtydligande av regelverk För vissa åtgärder har det funnits en osäkerhet kring tillämpningen på grund av regelverkets utformning och tolkningen av detsamma. Som exempel kan nämnas serviceåtgärdens avgränsning mot Konsumentverkets stöd till kommersiell service. Genom att lösa den här typen av oklarheter har stödmyndigheterna kunnat ge tydligare information gentemot den sökande och vissa flaskhalsar har undanröjts. Framöver kommer exempelvis förtydligande när det gäller kravet på medfinansiering. Deltagande i mässor, konferenser, o.dyl Förutom landsbygdsnätverkets insatser är naturligtvis också Jordbruksverket ute och deltar i olika sammanhang och ger information om programmet. Det är då naturligt att vissa åtgärder lyfts fram mer än andra. Exempel på tillfällen där Jordbruksverket har fått möjlighet att sprida information är landsbygdsriksdagen, lokalekonomidagarna, livsmedelsdagarna i Tylösand, drivmedelskonferens i Kil, Elmiamässan, Eurohorse, Globen Horse Show, hästnäringens Forsknings- och utvecklingsforum, Dialogforum på hovstallet, etc.

9 Jordbruksverket (9) Tydliggörande av hästnäringens roll i landsbygdsprogrammet Hästnäringen i landsbygdsprogrammet är ett projekt inom Livskraftigt hästföretagande Hösten 2007 genomförde Hästnäringens Nationella Stiftelse i samarrangemang med bland andra länsstyrelserna och LRF konsult 23 st länsvisa träffar som samlade ca st deltagare. Hästnäringen har betydelse för flera av de olika åtgärder som har en låg anslutning i programmet. Samarbete med andra myndigheter Jordbruksverket för löpande en dialog med olika myndigheter för att få till ett bra utnyttjande av medlen i programmet. Exempelvis har diskussioner förts med Konsumentverket (service), Boverket (bl.a. infrastruktur), Nutek (bl.a. turism) och Skatteverket. Jordbruksverket ska i höst delta i Nuteks regionala konferenser som samlar tjänstemän och politiker inom strukturfondernas olika programområde. Konferenserna ska öka samverkan mellan olika aktörer samt koppla ihop regionala strategier, behov av kunskapsstöd och olika finansieringskällor. Samverkansgrupp För att förbättra arbetet med de nationella projektstöden har en samverkansgrupp kopplats till Jordbruksverkets arbete. Den består av externa aktörer, däribland Sparbankernas riksförbund, Företagarna, Coompanion och Sveriges kommuner och landsting. Gruppen diskuterar strategier för prioritering och hantering av nationella projektmedel inom ramen för landsbygdsprogrammet. Inför och under mötena förses aktörerna med information kring budgetutnyttjandet, eftersom detta är avgörande för hur man ska hantera de nationella insatserna. Samverkansgruppen är också referensgrupp till Team landsbygd och Team Företagande. Årliga besök hos länsstyrelserna Varje år gör Jordbruksverket besök hos länsstyrelserna och Sametinget. Alla myndigheter besökts inte varje år, utan man gör ett urval. Under besöken diskuteras främst handläggning men det ges också en möjlighet till att föra en dialog kring anslutningen för de olika åtgärderna. Genom ett sådant erfarenhetsutbyte kan vi tillsammans uppnå ett mer effektivt genomförande av landsbygdsprogrammet ute i landet. Länsstyrelsens, LAG:s och Sametingets egna insatser Jordbruksverket bedriver tillsammans med Länsstyrelsen, LAG och Sametinget utvecklingsarbete på olika nivåer. Det är således inte bara Jordbruksverket som har ett informationsansvar för landsbygdsprogrammet. I samtal med länsstyrelserna har det framkommit att det för flera av dem är först efter sommaren som man har mäktat med att ta tag i information, organisation, osv. När de på ett mer strukturerat sätt kan ta sig an dessa frågor i höst kommer detta också få genomslag på anslutningsgraden i programmet.

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13

INFORMATION. Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19. Dnr 3.2.17-2297 13 INFORMATION Samordningsenheten Lina Andersson 2014-05-19 Dnr 3.2.17-2297 13 Strukturen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet får en helt ny struktur jämfört med det förra landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet 1(22) Övervakningskommittén 1(22) 5 oktober 2012 Lägesrapport per den 30 juni 2012 Highlights Totalt utbetalt 23 592 mnkr sedan programstart 1 339 mnkr utbetalt januari-juni 2012 77 procent beviljat av

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Uppföljning av resultat och lärdomar från nätverksträff Landsbygdsnätverkets syfte med konferensen: o Förbättra genomförandet och förstärka det svenska

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling

Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Minneanteckningar från mötet 2015 08 24 Arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling Deltagare: Josefin Heed Hela Sverige ska leva, Matilda Göransson LRF, Matilda Björkqvist Länstyrelsen Skåne, Mårten Andersson

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 25 juni 2008 25 juni Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo Staffan

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag

Ekonomiska stöd till företag Ekonomiska stöd till företag 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 7 Avslutande kommentarer

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Tematisk arbetsgrupp. Kapitalförsörjning

Tematisk arbetsgrupp. Kapitalförsörjning Tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning Innehållsförteckning Plan för tematisk arbetsgrupp Kapitalförsörjning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 2 Mål... 4 2.1 Effektmål... 4 2.2 Produktmål... 4 2.3 Tidplan...

Läs mer

Gruppdiskussion Kompetensutveckling

Gruppdiskussion Kompetensutveckling Gruppdiskussion Kompetensutveckling Åkermark/Åkermarkslandskap Kopiera biologisk mångfald till Greppa (egen modul). Kopiera biologisk mångfald till behörighetskurs för användning av bekämpningsmedel. Ta

Läs mer

Sammanställning enkät

Sammanställning enkät Sammanställning enkät Exempel på goda rutiner och samarbetsformer. Antal utskick:140 Antal svar: 56 Svarsfrekvens: 40% Antal LAG som svarat: 33 Antal länsstyrelser som svarat: 23 Nedan framgår de olika

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-03-14 Dnr: 14-2093 1(10) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet

Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Protokoll fört vid LAG-sammanträde i Leader Inlandet Tid: Måndagen den 8 december 2008 kl. 9.00-13.00 Plats: Kommunhuset, Strängnäs Närvarande: Niklas Witt, Ingrid Dorsander Andersson, Bibbi Molander,

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader

Stärker programmets genomförande genom att: Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten. Leader Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Lantbrukarnas riksförbund Thomas Bertilsson Hela Sverige ska leva Staffan Bond Aktivera gillesmedlemmar

Läs mer

Leader URnära 2009-2013. En uppföljning - avslagna projekt

Leader URnära 2009-2013. En uppföljning - avslagna projekt Leader URnära 2009-2013 En uppföljning - avslagna projekt Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Ämnesval...3 1.2 Problembakgrund...3 1.3 Problemet hittat...3 1.3 Syfte...3 1.4 Begränsningar...4 2.

Läs mer

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008

Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Aktivitetsplan hösten 2007 och verksamhetsår 2008 Fastställd vid styrgruppsmötet den 18 september 2007. Reviderades vid två tillfällen senast vid aprilmötet 2008. Mål och Effektmål samt identifierade områden

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011

Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Minnesanteckningar förda vid möte med samverkansgruppen för Leaders ordförande och verksamhetsledare den 12 maj 2011 Närvarande: Annika Andersson, Leader Sjuhärad Jenny Björk, Leader Spira Fyrkanten Maria

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER

CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER 1 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten CHECKLISTA STEG 1 FÖR LÄNSSTYRELSEN INOM LEADER FÖR - GODKÄNNANDE AV LAG - INRÄTTANDE AV LEADEROMRÅDEN - GODKÄNNANDE AV LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIER Granskningsdatum

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra

Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Sid 1 Protokoll, Åres Gröna Dalar, LAG-gruppsmöte Datum/Tid: 100823 Kl 09.30-12.00 Plats: Åre Fjällsätra Medverkande Från LAG-grupp: Jörgen Andersson, Maria Kjellström, Lena Bromarker, Mikael Sundman,

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det Nationella Landsbygdsnätverket den 16 september 2010

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det Nationella Landsbygdsnätverket den 16 september 2010 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det Nationella Landsbygdsnätverket den 16 september 2010 Närvarande Styrgruppen Peter Melin, ordförande Christel Benfalk Lars Wikström Thomas Norrby (fram till

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Mångfald och landsbygd

Mångfald och landsbygd Mångfald och landsbygd Urban.laurin laurin@telia.com www.urban-laurin laurin.com Urban Laurin AB Upplandsbygd Företagarna Landsbygdsnätverket Gottsunda Factory Dagens kulturarv Närmare 1,9 miljoner människor

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Välkommen till nätverksträff den 9 november

Välkommen till nätverksträff den 9 november 1(9) Dnr 49-5199/11 2011-11-02 Landsbygdsavdelningen E-post: nyttlandsbygdsprogram@jordbruksverket.se Välkommen till nätverksträff den 9 november Tyck till om nästa landsbygdsprogram! Tillsammans med dina

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

SLUTRAPPORT. Attityd. - företagande med passion för hästen. December 2008

SLUTRAPPORT. Attityd. - företagande med passion för hästen. December 2008 1(8) SLUTRAPPORT Attityd - företagande med passion för hästen December 2008 Rapporten är delfinansierad av Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt hästföretagande 2008. 2(8) Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 5 februari 2008 5 februari Närvarande Peter Melin, ordförande Christina Linderholm Gun Rudquist Inger Normark Lotti Jilsmo

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden

HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden HUR ARBETAR VI MED integration på landsbygden Hur arbetar vi med integration på landsbygden? I landsbygdsprogrammet 2007-2013 är integration på landsbygden ett viktigt horisontellt mål. Trots att Sverige

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna till det första mötet med URnära ideell förening.

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna till det första mötet med URnära ideell förening. Protokoll interimsstyrelse URnära Ideell förening Tid: Torsdag den 15 oktober kl 17.30-19.30 Plats: Ersboda slöjd, Umeå Närvarande, Maria Bahlenberg, Christer Lindvall, Enar Jonsson, Roger Sandström (tom

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Paraply Företag startgas stimulans

Paraply Företag startgas stimulans Paraply Företag startgas stimulans Projektnamn: Paraply Företag startgas stimulans Journalnummer: 2009-4450 Projektägare: Leader Skånes Ess Projektperiod: 2009-04-08 2014-12-30 Kort sammanfattning Projektidén

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd

Anvisning till ansökan om projektstöd Anvisning till ansökan om projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 SAMARBETE INOM DEN GRÖNA SEKTORN En särskild anvisning för dig som företagare som i samarbete med andra vill utveckla

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSE 2009-09-17 1(6) Plats och tid: Borås, Boråshälsan kl: 18:30 21:30 Beslutande: Övriga: Jan Vinkvist Per-Åke Davidsson Tina Yngvesson Sassi Wemmer Tommy Johansson Klaes G Elvin Anna Fagefors Janet Jansson

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-14 Diarienummer:2010-061 AÖ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Nittorps fiber ek fören under bildande Checkens namn Nittorps Fiber Sökande

Läs mer

Så här färdigställer ni er strategi

Så här färdigställer ni er strategi Bilaga 1 Sida 1 av 8 2015-04-21 Så här färdigställer ni er strategi Nu har ni fått veta vilka fonder som ni får finansiering ifrån. Först ska ni plocka bort den eller de fonder som ni har sökt, men inte

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-05-09 Diarienummer:2010-061 BY Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Liareds fiber Checkens namn Liareds byalag Sökande (Namn/Förening) Organisationsnummer

Läs mer

NYHETSBREV. Nya program utvecklar Sverige. från Landsbygdsnätverket. De nya stöden öppnar. Tema: Europeiska landsbygds program sid 5

NYHETSBREV. Nya program utvecklar Sverige. från Landsbygdsnätverket. De nya stöden öppnar. Tema: Europeiska landsbygds program sid 5 NYHETSBREV från Landsbygdsnätverket Tema: De nya stöden öppnar Många intresserade av nya stöd och möjligheter sid 3 Europeiska landsbygds program sid 5 Nr 8 2015 Bredband på landsbygden en överlevnads

Läs mer

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet

Den ideella sektorn i landsbygdsprogrammet Datum: 2010-10-08 Typ av aktivitet Utförare/kontaktperson Namn på aktiviteten Stärker programmets genomförande genom att: Leader Jnr 2008-3426 Jnr 2008-3457 Forskarsamverkan Skärgårdarnas Riksförbund Kristina

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Projektplansguide. Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane

Projektplansguide. Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane Projektplansguide Jag vill starta ett landsbygdsprojekt! Hur gör jag då? www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på

Läs mer

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Projekt Södertälje Närodlat mingel efter seminarium Projekt Emyhemmet då och nu, Enhörna Äpplets dag 1/6 Leader Södertälje

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr Nybergets Fiber På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. Projektägare: Nybergets Fiber, ekonomisk förening Projektledare: Mikael Lundin Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

Vem är chef här egentligen? Om landsbygdsprogram och mångfald

Vem är chef här egentligen? Om landsbygdsprogram och mångfald Vem är chef här egentligen? Om landsbygdsprogram och mångfald Andelen företag som har en kvinna eller utlandsfödd person som företagsledare har ökat på landsbygden, men också för Sverige totalt sett. Inom

Läs mer

Landsbygdsnätverket 2014-2020

Landsbygdsnätverket 2014-2020 Landsbygdsnätverket 2014-2020 Erfarenheter utbyts. Information sprids. Kontakter knyts. Samarbeten uppstår. Lärande exempel analyseras och sprids. Metoder utvecklas och sprids. De organisationer och myndigheter

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE

Länsbygderådet Sjuhärad STYRELSEMÖTE Sida1(5) STYRELSE Länsbygderådet Sjuhärad MÖTE Sida1(5) Plats och tid: Fotbollshallen i Ulricehamn, kl 18:30 21:00 Beslutande: Övriga: Jan Vinkvist Tina Yngvesson Claes Bergqvist Holger Sandin Ewa Vikingson Tommy Johansson

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan

PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan Lokalt Driven Landsbygdsutveckling LDL Projekt som drivs av Kommunbygderådet SyLet: stärka utvecklingskra0en

Läs mer