Årsredovisning Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2012-04-26 30. Sida"

Transkript

1 Årsredovisning 2011 Fastställt av kommunfullmäktige Innehållsförteckning Sida Ks-ordförande har ordet 2 Organisationsöversikt 3 Verksamhetsberättelse 4 Resultaträkning 11 Kassaflödesanalys 12 Balansräkning 13 Driftredovisning 16 Investeringsredovisning 17 Nämndernas verksamhetsberättelser - Kommunfullmäktige 20 - Revision 22 - Överförmyndare 24 - Kommunstyrelsen 26 - Kommunledningskontoret 28 - Tekniskt kontor (skattefinansierad verksamhet) 30 - Va-verksamhet 34 - Avfallsverksamhet 36 - Räddningstjänst 38 - Byggnadsnämnd 41 - Fritid- och Kulturnämnd 46 - Barn- och utbildningsnämnd 50 - Socialnämnd 56 - Miljönämnd 65 - Pensioner 70 - Semesterlöneskuld 71 - Reglering arbetsgivaravgifter 72 Personalredovisning 73 Sammanställd redovisning 76 Bokslut kommunala bolag 79 Redovisningsprinciper/ord och begrepp 80 Revisionsberättelse 82 Kommunfullmäktiges protokoll, årsredovisning 85 Kommunfullmäktiges protokoll, revisionsberättelse 87

2 2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Efter solsken kommer regn är ett känt ordspråk som man skulle kunna använda för att beskriva det ekonomiska utfallet för De två tidigare åren var mycket goda och det är i detta perspektiv vi måste titta på det gångna årets resultat. Detta har vi lyckats med och det är mycket tillfredsställande. Vi har en god befolkningsutveckling som fortsatt ger oss utmaningar som vi gärna antar och vi är mycket glada över att nya kommuninnevånare väljer att bosätta sig i Habo. Den nya Alléskolan står nu färdig och verksamheten har kommit igång. Vi har en hälsosam företagsanda med många framgångsrika företag. Vi har en väl fungerande skola och barnomsorg. Vår äldreomsorg har genomgående mycket bra betyg i de brukarundersökningar som genomförs årligen. Vi kan se att vi har låga ohälsotal och en säker boendemiljö för alla åldrar. Vi ser i vår omvärld tecken på att utvecklingen kommer att stanna upp de närmaste åren och detta kommer naturligtvis att påverka oss på ett eller annat sätt. Det är viktigt att vi omvärldsbevakar och följer denna utveckling noga. Totalt sett ser jag att vi står väl rustade för olika utmaningar framöver. Vi valde att budgetera ett lägre resultat med hänsyn till detta. Nu ser vi att budgeten totalt hållits. Visserligen finns några större avvikelser på nämnderna, vilka orsakats av icke påverkbara faktorer. Dessa negativa avvikelser kompenseras dock med bättre utfall av skattoch bidrag. Sammantaget kan ändå konstateras en god budgetdisciplin i våra kommunala förvaltningar. Det är viktigt att vi ger våra förvaltningar bra förutsättningar att ge bra kommunal service. Med dessa ord vill jag tacka alla anställda och förtroendevalda för ett gott arbete och för att ni bidrar till vår kommuns utveckling. Thomas Werthén Kommunstyrelsens ordförande

3 3 HABO KOMMUNS ORGANISATIONSÖVERSIKT KOMMUNFULLMÄKTIGE M KD FP C S Mp SD Valberedning KOMMUNSTYRELSE Revision Kommunledningskontor Teknisk förvaltning Räddningstjänst ÖVRIGA NÄMNDER Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Miljönämnd Fritids- och kulturnämnd Byggnadsnämnd Valnämnd BOLAG Helägda Habo Energi AB Habo Kraft AB Habo Bostäder AB Delägda Jönköpings Länstrafik AB tom 2011 Kommunal Energirådgivning I Vätterbygden AB Utveckling i korthet Antal invånare 1/11 året innan Skattesats 21:66 21:66 21:66 21:16 21:16 Årets resultat, mkr 2,1 17,6 17,6 4,4 6,7 Budgetavvikelse, mkr -0,3 11,5 12,0-4,6 1,2 Nettokostnadsandel, % 98,9 95,8 96,0 97,4 97,7 Nettokostnad/inv. kr Nettoinvesteringar, mkr 41,0 68,7 28,6 37,2 39,2 Låneskuld extern upplåning, mkr 150,0 130,0 130,0 130,0 133,0 Soliditet, %, exkl ansvarsförbindelse Soliditet, %, inkl ansvarsförbindelse

4 4 Verksamhetsberättelse Så är det dags att sammanfatta ytterligare ett kommunalt verksamhetsår års resultat uppgår till 2,1 mkr, vilket är klart lägre än föregående års rekord på 17,6 mkr. Resultatet avviker dock med endast 0,3 mkr mot budgeten för De samlade nettoinvesteringarna 2011 har uppgått till 41,0 mkr. Befolkning Följande utveckling har skett de senaste åren: Födda Döda Födelsenetto Flyttnetto 3-18 Total förändring Folkmängd 31/ har inneburit att folkmängden ökat med 87 invånare. Huvuddelen av denna ökning utgörs av ett positivt födelseöverskott, medan flyttnettot uppvisar en marginell förändring. Bostadsmarknad Småhusbyggnationen har ökat under Tomter har av privata exploatörer erbjudits vid Skyttevägen, på Bränninge Ängar och vid Fiskebäck. Bygglov beviljades under året för 34 enbostadshus och 12 parhus. Arbete med ett Centrumutvecklingsprogram har inletts under 2011 och syftar till att utreda möjligheten att utveckla Habo centrum avseende bostäder, service, kommunikationer mm. Arbete pågår med en detaljplan på Bränninge som medför villabebyggelse på ca 220 tomter. Arbete pågår också med en detaljplan nära centrum som innebär 40 lägenheter i flerbostadshus. Arbetsmarknad Historiskt sett har kommunen låg arbetslöshet jämfört med riket. Arbetslösheten har dock ökat något under 2011 jämfört med Dec 11 Dec 10 Habo 122 st (2,2%) 121 st (1,8%) Länet (3,8%) st (3,0%) Riket (4,8%) st (3,6%) Ovanstående uppgifter avser öppet arbetslösa (exkl personer i olika arbetsmarknadsprogram) Bolagen Kommunens helägda bolag utgörs av Habo Energi AB, Habo Bostäder AB samt Habo Kraft AB. Habo Energi AB utgör moderbolag. Habo Energi AB Väsentliga händelser under året Under 2011 har en större oljeskadesanering bekostats av Habo Energi AB. Fjärrvärme Under 2011 har ytterligare fem villor anslutits till fjärrvärmenätet. Försåld värme under året var MW ( MW) inklusive leveransen till Fagerhult. Noterbart är omsvängningen i bränslemix som ger mer gynnsam bränslekostnad än tidigare. Oljeandelen för 2011 års produktion va 2 % (2,3) och andelen stamvedsflis var 72 % (32) Elhandel Bolaget har marknadsfört sig både på privatsidan och på företagssidan och kan notera en ökad volym (normalårskorrigerad) försåld el samt en ökad kundstock. Ekonomi och resultat Ekonomin har stärkts jämfört med föregående år och rörelseresultatet är nu positivt 101 tkr.

5 5 Den totala omsättningen för moderbolaget har uppgått till tkr ( tkr). Framtida händelser För fjärrvärmen gäller fortsatt arbete med bränslekostnaden och volymökning främst på fastighets- och industrisidan med målsättningen MWh nyförsäljning. För elhandeln gäller fortsatt marknadsföring på privat- och företagssidan med målsättningen minst 200 kunders nettotillväxt och volymökning på 5 GWh. Habo Bostäder AB Väsentliga händelser under året Hyreslägenheter Hyresnivån höjdes 2011 med 4,26 % (0 %). Omflyttningsgraden var 19,4 % (19,7 %) och uthyrningsgraden var oförändrat 99 % avseende lägenhetsuthyrning. Under året har följande större renoveringar och underhåll genomförts: - En tvättstuga har renoverats - Fasader har målats i Fagerhult - Ny internkulvert på Spinnargärdet - En större oljeskadesanering - Skadedjursbekämpning - Nytt ventilationssystem Ingen nyproduktion har ägt rum 2011 Underhållet för 2011 har uppgått till 138:-/kvm (122:-/kvm) Lokaler Ingen nyproduktion har ägt rum under Ekonomi och resultat Den totala omsättningen för 2011 har uppgått till tkr ( tkr) och rörelseresultatet efter finansiella poster är 485 tkr (397 tkr) Det avgörande för bolaget är att minska lånestocken. Under 2011 har 1,7 mkr amorterats. Framtida händelser Förhandling om hyreshöjning 2012 är klar. Hyreshöjningen från i januari 2012 är fastställd till 2,3 %. Under 2012 kommer underhållet av Spinnargärdets yttre miljö att planeras, upphandlas och påbörjas. Inre underhåll av nedre Bränninge planeras. Detta mycket kostnadskrävande underhåll kommer att följa bolaget flera år framöver. Bolaget behöver liksom tidigare år amortera av lånestocken för att i en framtid kunna öka möjligheterna till renovering och underhåll. Habo Kraft AB Väsentliga händelser under året Elnät Kablifiering av sträckan Rom-Tranemaden har genomförts. En ny industri har anslutits på Tumbäcks industriområde. Två nya stationer har etablerats, en i Källebäcken och en på St Kärrs industriområde. En station i centrum har flyttats. Nyetablering av tomter på Bränninge Ängar har inneburit nyförläggning av elnät till området. Dokumentation och digitalisering av elnätet pågår för de delar som har äldre dokumentation. Kabel-tv/opto Ett trettiotal nya privatkunder har anslutits till fibernätet. Bostadsområdet Mölekullen har försetts med möjlighet till fiberanslutning. Vattenkraft Vattenkraftstationen har fungerat väl och levererat MWh (1 965 MWh). Tilldelning av elcertifikat upphör Habo Kraft har ansökt om och erhållit beslut gällande fortsatt tilldelning av elcertifikat. Ekonomi och resultat Den totala omsättningen uppgår till tkr ( tkr). Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgår till tkr (1 227 tkr).

6 6 Framtida utveckling Elnät En ny modell för taxestyrning infördes av Energimarknadsinspektionen (EI) för samtliga elnätsbolag. Den tilldelade intäktsramen för de kommande fyra åren är 118 mkr. Denna ram har överklagats till EI enär den innebär att elnätsbolaget har svårt att klara verksamheten med dessa ekonomiska förutsättningar. Kablifiering behöver fortskrida för att ytterligare värdesäkra elnätet. Kabel-tv/opto För förbättrad lönsamhet krävs kundtillväxt, prisjustering och kostnadsöversyn. Måluppfyllelse I samband med fastställandet av budget för 2011 antog kommunfullmäktige inte några specifika målformuleringar. Istället skulle dessa revideras under Här redovisas därför endast de tidigare gällande ekonomiska målen. God ekonomisk hushållning Kommunens övergripande finansiella mål skall vara att årets resultat skall uppgå till minst en procent (1 %) av de årliga skatt- och bidragsintäkterna). En jämförelse skall också göras beträffande det genomsnittliga resultatet för den senaste 4-årsperioden. Med nu redovisat resultat för 2011 ser de senaste fyra årens utfall ut på följande sätt: År Resultat, tkr Resultat, % De årliga nettoinvesteringarna skall finansieras med ny långfristig upplåning till högst 40 %. En jämförelse skall också göras beträffande nettoinvesteringarna för den senaste 4- årsperioden. Beträffande det andra ekonomiska målet om att högst 40 % av årets investeringar får finansieras med nyupplåning har följande måluppfyllelse skett: År Nettoinv, tkr Nyuppl, tkr Procent , , , ,8 Genomsnitt ,7 Som framgår har för åren 2008 till 2011 även detta mål klarats. Beroende på den likvida situationen kan dock detta mål enskilda år svänga kraftigt. Årets resultat för kommunen Årets resultat uppgår till +2,1 mkr, vilket motsvarar 0,5 % av årets skatt- och generella statsbidrag. Resultatmålet var tidigare minst 2 %, men reducerades fr o m 2009 till 1 %. Årets resultat är bättre än vad den första tertialrapporten pekade mot. I denna prognostiserades ett resultat på 1,6 mkr. Prognosen efter 2:a tertialen i samband med delårsrapporten pekade på ett resultat med 2,4 mkr. Dock med vissa avvikelser inom olika områden. Sammanfattningsvis har följande större avvikelser jämfört med budget uppkommit: , , , ,5 Genomsnitt ,4 Som framgår ovan uppfylls resultatmålet mer än väl för de senaste fyra åren. Verksamheternas nettokostnader Reglering arbetsgivareavgifter Finansnetto Skatt/bidrag Avskrivningar Pensioner Övrigt Totalt tkr tkr tkr tkr tkr tkr +525 tkr -337 tkr tkr

7 7 Resultatfonder Kommunfullmäktige i Habo kommun beslutade i januari att, som ett projekt under tre år, införa resultat-/utjämningsfonder inom barnoch utbildningsnämndens rektorsområden med start från Utvärdering av försöksverksamheten skall senast vara genomförd Av det totala underskottet för Barn- och utbildningsnämnden 2011, tkr, föreslås ändå sammanlagt 385 tkr avsättas till resultatfond för 2011 och framåt. Resultatfond Barn- och utbildningsnämnd Ingående fondbehållning Regleringar 2011 Utgående fondbehållning 425 tkr 385 tkr 810 tkr Innebörden av resultatfonden är att rektorsområdena äger rätt att under kommande år disponera medel härur, utöver tilldelad årsbudget. Avräkning mot balanskravet. verksamheternas taxe-och avgiftsintäkter samt specialdestinerade statsbidrag, uppgick år 2011 till 452,5 mkr. Vid en jämförelse med år 2010 kan utläsas att nettokostnaderna ökat med 31,4 mkr eller 7,5 procent. Våra samlade intäkter av skatter och generella statsbidrag har ökat med 17,8 mkr eller ca 4,0 procent under samma period. Nettokostnaderna fördelas på kommunens samtliga nämnder enligt följande: Nämnd Barn- och 55,7 55,9 utbildningsnämnd Socialnämnd 25,3 25,6 Kommunstyrelsen 14,9 14,4 Fritids- och 2,6 2,6 kulturnämnd Övriga nämnder 1,5 1,5 Skatteintäkter och generella statsbidrag utgör ca 82,8 procent av Habo kommuns samlade intäkter. Nyckeltalet nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag visar hur stor del av dessa intäkter som åtgår till våra löpande driftskostnader. Under år 2011 är nettokostnadsandelen 98,9 procent. Årets resultat visar överskott med tkr. I detta resultat ingår kostnader med tkr orsakade av den lägre diskonteringsräntan vid beräkning av pensionsskulden. Enligt Sveriges kommuner och landsting, Skl, skall denna kostnad avräknas vid bestämmandet av balanskravsresultatet. Balanskravsresultatet uppgår därför till tkr. Några andra extraordinära poster av större betydelse bedöms ej ha påverkat resultatet. Några tidigare underskott finns ej heller att täcka. Således har kommunen även under 2011 uppfyllt balanskravet. Verksamhetens nettokostnader Nettokostnaderna, dvs den totala kommunala verksamhetens kostnader minskat med Soliditetsutvecklingen Detta finansiella nyckeltal är ett mått på Habo kommuns långsiktiga finansiella utrymme. Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras med egna medel.

8 8 Under åren 2008 till 2010 har soliditeten förstärkts men med 2011 års verksamhet sjunker den till 46 %. Kommunfullmäktige har sedan lång tid tillbaka angett att soliditeten bör överstiga 50 %, vilket vi således ej lyckas uppfylla. Redovisning av dessa projekt framgår av den detaljerade investeringsredovisningen på sidorna Bland de större investeringarna som gjorts eller påbörjats under 2011 kan följande nämnas: Alléskolan. Under har ca 76,5 mkr investerats i den ny skolan, varav 15,4 mkr under Dessutom har utrustning i inventarier skett med 8,3 mkr. Totala investeringskostnaden kommer att bedöms uppgå till ca 87 mkr. Renovering av lägenheter/badrum fortgår inom Linden, Eken och Björken till en kostnad av tkr under Energi och klimatåtgärder enligt investeringsplanen har gjorts för tkr. Centralkökets golv har under året renoverats för tkr. Nettoinvesteringar Den totala investeringsbudgeten var för år 2011 beslutad till 82,4 mkr varav 66,8 mkr inom tekniska kontoret. Årets nettoinvesteringar uppgick till 41 mkr varav 27,7 mkr inom tekniska kontoret. Ombyggnad av Nygatan påbörjades 2010 och slutfördes under våren Kostnad tkr. Gång- och cykelväg från Sjogarp till Fiskebäck har påbörjats av Trafikverket. Hittills är tkr upparbetat. Trafiksäkerhetsåtgärder på Kråkerydsvägen, Lundgatan har utförts för tkr. Under året har ca 775 tkr investerats i ett elektroniskt fakturahanteringssystem, EFH. Systemet innebär att leverantörsfakturor inskannas för att sedan behandlas via våra datorer. Vidare har under året ca 600 tkr investerats i trådlöst nät för vår datakommunikation. Låneskuld/finansnetto 2011 års investeringsverksamhet har inneburit att vissa projekt genomförts i snabbare takt än planerats medan andra projekt ej hunnit genomföras. Detta innebär att vissa projekt budgetmässigt förskotteras till 2012 då budget för ändamålet upptagits detta år, medan de projekt som ej hunnit genomföras reserveras till Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 150,0 mkr. Enligt budget bedömdes låneskulden komma att uppgå till 195 mkr vid utgången av Utöver denna långfristiga skuld, 150 mkr, har kommunen sedan 2010 också en långfristig skuld till Habo Energi AB på 15,0 mkr.

9 9 Pensionsrättigheter intjänade t o m 1997 redovisas som ansvarsförbindelse Löpande utbetalningar Avsättning Löneskatt Den beslutade lägre diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskulden har inneburit en kostnadsökning för året på tkr. Detta är den huvudsakliga orsaken till den ökade avsättningen för Finansnettot utgörs av skillnaden mellan finansiella kostnader och finansiella intäkter. Finansnettot uppgår till tkr enl. följande: Kostnadsräntor, lån Ränteintäkter mm Totalt finansnetto tkr tkr tkr I den fastställda budgeten för 2011 bedömdes finansnettot uppgå till tkr Orsaken till det sämre utfallet beror på en högre räntenivå under året än vad som budgeterats. Räntenivån på kommunens långfristiga lån uppgick vid årets slut till ca 2,58 %. Budgeterad räntenivå var 1,75 %. Kommunen tillämpar rörlig ränta. Utöver den ovan beskrivna skuldsättningen bör också påpekas den ytterligare skuldsättning som årligen sker i form av avsättningar för pensioner. Den årliga skuldökning som sker av framtida pensionsåtaganden är kostnader som ej betalas ut. Istället återlånas dessa. Totalt uppgår denna skuld i bokslutet för 2011 till 15,7 mkr. Pensionsåtaganden Habo kommun redovisar pensionsskuld enligt den s k blandmodellen. Detta innebär att pensionsrätter intjänade fr o m 1998 årligen redovisas som kostnad i resultaträkningen samt upptages som avsättning i balansräkningen. De redovisade och avsatta årliga pensionsrättigheterna utbetalas således inte utan återlånas. Fr o m 2009 utbetalas dock för vissa grupper nyintjänandet i form av premier som den enskilde själv placerar via kommunens pensionsadministratör. Borgensram kommunala bolag Habo Bostäder AB Kommunfullmäktige beslöt i samband med bokslut för 2010 att det högsta tillåtna borgensåtagandet gentemot Habo Bostäder AB får uppgå till högst tkr. Under 2011 har inga nya borgensbeslut fattats. Under 2011 har genom omskrivningar och amorteringar den aktuella låneskulden som Habo kommun borgar för minskat med tkr, varför borgensramen bör reduceras i motsvarande grad till tkr. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Habo Energi AB Kommunfullmäktige beslöt i samband med bokslut för 2010 att det högsta tillåtna borgensåtagandet gentemot Habo Energi AB får uppgå till högst tkr. Under 2011 har inga nya borgensbeslut fattats avseende nyupplåning. Per uppgår aktuell låneskuld med kommunal borgen till tkr. Således finns outnyttjad borgen på sammanlagt tkr.

10 10 Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Habo Kraft AB Kommunfullmäktige beslöt i samband med bokslut för 2010 att det högsta tillåtna borgensåtagandet gentemot Habo Kraft AB får uppgå till högst tkr. Under 2011 har inga nya borgensbeslut fattats. Per uppgår aktuell låneskuld med kommunal borgen till tkr. Således finns outnyttjad borgen på sammanlagt tkr. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Kraft AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Sammanfattning och framåtblick Sammanfattningsvis kan konstateras att 2011 levde upp till den beskrivning av framtiden som tecknades i förra årets bokslut. Efter två rekordår 2009 och 2010 bedömdes 2011 resultera i betydligt lägre resultat. Glädjande nog blev resultatet ganska nära budgeterad nivå med ett underskott på endast 337 tkr mot budget. Förutsättningarna för de kommande åren är i nuläget mycket ovissa. Orsaken härtill är den osäkerhet som råder beträffande det framtida utjämningssystemet för kommunerna. En enhällig parlamentarisk utredning har under 2011 presenterat ett förslag till ny utjämning fr o m Förslaget innebar för Habo kommun en förbättrad ekonomisk situation med ca 17 mkr. Pga utsikterna att fr o m 2013 få en betydligt gynnsammare ekonomisk situation beslöt kommunfullmäktige att anta en underbalanserad budget för 2012 med 9,1 mkr. Enligt de signaler som nu finns råder dock en viss osäkerhet om den framtida kostnadsutjämningen. Skulle förslaget inte genomföras fr o m 2013 står Habo kommun inför stora utmaningar att åter budgetera verksamheten så att positiva resultat kan erhållas. Att ytterligare ett år underbalansera budgeten är inte att rekommendera. Habo i mars 2012 Claes-Arne Wahlin Ekonomichef

11 11 Resultaträkning, kommunen tkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar (not 11) Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter (not 1) Generella statsbidrag (not 1) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

12 Kassaflödesanalys, kommunen, tkr 12 Löpande verksamheten Årets resultat Justering för ej likviditetspåverkande poster - Avskrivningar Avsättning pensioner Avsättning deponi Ökning (-)/minskning (+) kortfristig fordran Ökning (+)/minskning (-) kortfristig skuld Summa löpande verksamhet Investeringsverksamhet Nettoinvesteringar Summa investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Ökning långfristiga skulder Ökning långfristig fordran Summa finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång

13 Balansräkning, kommunen tkr 13 Tillgångar: Anläggningstillgångar Mark, byggnader, anläggningar (not 2) Maskiner, inventarier (not 3) Finansiella anl. tillgångar (not 4) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar (not 5) Kassa, bank (not 6) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och eget kapital: Eget kapital (not 10) Ingående eget kapital Årets resultat Avsättningar Pensioner Deponi Skulder Långfristiga skulder (not 7) Kortfristiga skulder (not 8) Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ansvarsförbindelser (not 9) Soliditet, exkl ansvarsf pensioner 45,9 % 48,0 % Soliditet, inkl ansvarsf pensioner 4,9 % 8,4 %

14 14 Noter, tkr Not 1 Skatteintäkter, kommunal utjämning Preliminära skatteintäkter Slutavräkning Preliminär slutavräkning Not 3 Maskiner, inventarier Fordon, maskiner Not 2 S:a kommunalskatteintäkter Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsavgift LSS-utjämning Konjunkturstöd Fastighetsavgift S:a kommunal utjämning mm Mark, byggnader, tekniska anläggningar Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Inventarier Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Konstverk Verksamhetsfastigheter Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Fastigh/anl för affärsverksamhet Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Publika fastigheter Ingående bokfört värde Nyanskaffningar Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Allmän markreserv Ingående bokfört värde Tomtförsäljning Utgående bokfört värde Fastigheter för annan verksamhet Ingående bokfört värde Årets avskrivningar Utgående bokfört värde Summa mark/byggnader/tekn. Anläggningar Not 4 Not 5 Not 6 Ingående bokfört värde 0 0 Årets avskrivningar 0 0 Utgående bokfört värde 0 0 Summa maskiner/inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier Smålands Turistråd 6 6 Habo Energi AB Villkorat aktieägartillskott Naturgaskonsortiet 3 3 Jönköpings Länstrafik Kommunal Energirådgivning Kreditgarantiförening Kommuninvest** Utlämnade lån varav Kommunal Energirådgivning Kommuninvest Summa finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar varav koncernföretag Diverse fordringar Upplupna intäkter/förutbetalda Kostnader Momsfordran Summa omsättningstillgångar Kassa och bank Kassa Postgiro Bank (kreditlimit 35 mkr) Övriga bankplaceringar 0

15 Not 7 Summa kassa och bank Långfristiga skulder Not 9 Ansvarsförbindelser Låneskuld Ingående låneskuld Upplåning under året Låneskuld vid utgången av året Långfristig skuld koncernföretag S:a långfristiga skulder Koncernföretag varav Habo Bostäder AB Habo Energi AB Habo Kraft AB Statliga bostadslån/kreditgarantier Övriga borgensåtaganden Pensionsförmåner inarbetade före Varav löneskatt Not 8 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder varav koncernföretag Semesterlöneskuld Upplupna kostn/förutbetalda Intäkter samt övr kortfr skuld varav särskild löneskatt varav pensionskostnader varav källskatt varav arbetsgivaravgifter Summa kortfristiga skulder Kommuninvest *** (3 261) (12 718) Summa ansvarsförbindelser Not 10 Eget kapital Ingående eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Not 11 Avskrivningar Fastigheter/anläggningar Maskiner/inventarier Summa avskrivningar * * Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ekonomisk förening har därefter beslutat om insatsemission om totalt 120 tkr för Habo kommun. Habo kommuns totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgår till 542 tkr. * * * Habo kommun har i augusti 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 267 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovannämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Habo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av totala tillgångar uppgick till kronor. Nettoåtagandet uppgår således till kronor.

16 16 Driftredovisning, tkr Nämnd/förvaltning Kostnader Intäkter Netto Avvikelse mot budget Kommunfullmäktige Revision Överförmyndare Kommunstyrelse Kommunledningskontor Tekniskt kontor Va-verksamhet Avfallsverksamhet Räddningstjänst Byggnadsnämnd Fritid- och kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Miljönämnd Nettokostnad nämnder Avskrivningar Pensioner Semesterlöneskuld Reglering arb.giv.avgift Återstående lönepott Ers intern kapitalkostnad Finansnetto Skatt/bidrag Totalt

17 17 Investeringsredovisning, tkr Över/ Projekt Text Budget Utfall Återstår Reserv Försk underskott Kommunledningskontor Direktinv Central förv 5 års avskr tid 350,0 358,3-8,3-8, Direktinv Central förv 10 års avskr tid 50,0 46,4 3,6 3, PA-system Personec-P 47,0 27,4 19,6 19, EFH Agresso 830,0 775,8 54,2 50,0 4, IT Säkerhetszon 300,0 302,3-2,3-2, IT Back-up av system & hemkataloger 600,0 572,9 27,1 27,0 0, IT Virtuella klienter i administrationen 600,0 95,7 504,3 504,0 0, IT Trådlösa nät 600,0 601,3-1,3-1, W3D3 inkl politikerportal 335,0 278,6 56,4 56,0 0, IT Active Directory 200,0 177,4 22,6 22,0 0, Utrustning kammarsalen 150,0 90,6 59,4 59,0 0, Offentliga Jobb 0,0 88,4-88,4 88,0-0,4 Totalt kommunledningskontor 4 062, ,1 646,9 718,0 88,0 16,9 Tekniskt kontor, skattefinansierat Direktinv Tekniska förv 5 års avskr tid 0,0 550,7-550,7-550, Direktinv Tekniska förv 10 års avskr tid 700,0 79,0 621,0 70,0 551, Direktinv Tekniska förv ej avskrivning (ex konst,m 50,0 0,0 50,0 50, Brandskyddsåtgärder 662,0 0,0 662,0 547,0 115, Vent/styr/övervakning 208,0 232,0-24,0-24, Servicelägenheter, ombyggnad 1 806, ,4 519,6 519,0 0, Kråkerydskolan, ombyggnad värmesystem 201,0 0,0 201,0 201, Vårdcentrum, utemiljö trädgård 200,0 0,0 200,0 200, Särskilt boende, nybyggn. 14 lgh (psykogeriatrik) ,0 0, , , Toppbeläggningar 412,0 425,3-13,3-13, Sjogarp Gator/grönytor 214,0 0,0 214,0 214,0 0, Tomtförsäljning -100,0-172,8 72,8 72, Div trafiksäkerhetsåtgärder 100,0 0,0 100,0 100,0 0, GC-vägar upprustning 250,0 26,6 223,4 223,0 0, Habo centrum, gata, Hantvg/NygatanSkolgatan 860,0 942,9-82,9-82, Habo tätort, bussfickor/väderskydd 75,0 0,0 75,0 75, Lekplatser, upprustning 300,0 272,2 27,8 27, Bränninge II, gata 805,0-47,0 852,0 852,0 0, Alléskolan , , , ,0 0, Solhöjdens förskola 0,0 33,6-33,6-33, Bränningeskolan, ny ventilation 118,0 0,0 118,0 118, Bränningevägen, GC-väg 3 557,0 292, , ,0 0, Energiåtgärder enl miljö- & klimatplan 1 500, ,8 286,2 286,0 0, Fagerhultsskolan, utfasning oljepanna 210,0 0,0 210,0 210,0 0, Kommunförrådet, fjärrvärmeanslutning 315,0 0,0 315,0 315,0 0, Paviljong Fagerhult 0,0 4,5-4,5-4, Kyla serverrum 350,0 0,0 350,0 350,0 0, Väganslutning Sjogarpsleden-bostadsomr 900,0 238,7 661,3 661,0 0, Skyttevägen, gata/gc-väg 2 300,0 189, , ,0 0, Trafiksäkerhetsåtgärder + GC-väg Kråkerydsvägen 750,0 0,0 750,0 241,0 509, Gatubelysning reinvesteringar 400,0 65,9 334,1 334,0 0, GC-väg Sjogarp- ensk väg g:a Sjogarp 1 222, ,0-128,0-128, GC-väg ensk väg g:a Sjogarp-Fiskebäck 1 840, ,0 490,0 362,0 128, Trafiksäkerhetsåtgärder + GC-väg Lundgatan 1 428, ,1-584,1-584, Trafiksäkerhetsåtgärder Kärrsvägen 220,0 0,0 220,0 220,0 0,0

18 18 Projekt Text Budget Utfall Återstår Reserv Försk underskott Över/ Fagerhults skola omb 69,0 142,1-73,1-73, Sinnenas trädgård 400,0 707,6-307,6-307, Golv i centralköket 486, ,6-787,6-787, LSS Korttidsboende 4 000,0 31, , ,0 0, Naturstråk Vättern, Lona-projekt 525,0 11,1 513,9 513, Kök Kommunhus ombyggn 250,0 0,0 250,0 250,0 0, Träffpunkt Habo (Allaktivitetshus) 1 000,0 120,1 879,9 880,0-0, Musikparken 500,0 0,0 500,0 500,0 0, Lilla Bränninge, gata 1 025,0 0, , ,0 0, Ombyggn Hemtjänsten 0,0 249,1-249,1-249, Omb hiss Habo Station 400,0 0,0 400,0 400,0 0, Bostad ensamkommande flyktingbarn 0,0 11,1-11,1-11, Fagerhult fsk utbyggnad 0,0 6,5-6,5-6,5 Totalt tekniskt kontor, skattefinansierat , , , ,0 0, ,0 Tekniskt kontor, va-verksamhet Bränningeområdet, proj va 2 680,0 35, , ,0 0, Habo centrum, va, Hantvg/NygatanSkolgatan 72,0 635,4-563,4-563, Säkrare dricksvattenförsörjning 126,0 128,1-2,1-2, Omb reningsverk och mätstation 1 760,0 3, , ,0 0, Bränninge II, va -900, ,0 143,0 143, Västergården, VA-anslutning 227,0 0,0 227,0 227,0 0, Anslutningsavgifter -876, , , , Utrustning, vattenverk 150,0 123,1 26,9 26, Förnyelse, vattenledningar 698,0 217,8 480,2 480, Utrustning, avloppsverk 200,0 57,4 142,6 142, Förnyelse, avloppsledningar 511,0 0,0 511,0 511, VA-investeringar, övrigt 303,0 314,7-11,7-11, Bränninge Grantorpet VA 450,0 0,0 450,0 450,0 0, Dagvattenavledning 100,0 45,6 54,4 54,0 0, Västerkärr VA-anslutning 449,0 368,3 80,7 80,0 0, Västerkärr Avlopp Mullsjö 500,0 0,0 500,0 500,0 0, Spinnet, omläggn vattenledn 500,0 912,5-412,5-412, Tryckstegringsstation Fiskebäck 150,0 114,8 35,2 35, Styr/övervakning mätstation överordn system 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 Totalt tekniskt kontor, va-verksamhet 7 200,0-646, , ,0 0, ,4 Tekniskt kontor, avfallsverksamhet Sibbabo återvinningscentral 295,0 0,0 295,0 295,0 0,0 Totalt tekniskt kontor, avfallsverksamhet 295,0 0,0 295,0 295,0 0,0 0,0 Räddningstjänst Direktinv Central förv 5 års avskr tid 300,0 0,0 300,0 300,0 0, Direktinv Central förv 10 års avskr tid 450,0 0,0 450,0 450,0 0,0 Totalt räddningstjänst 750,0 0,0 750,0 750,0 0,0 0,0

19 19 Projekt Text Budget Utfall Återstår Reserv Försk underskott Över/ Fritid- och kulturnämnd Direktinv Kultur/Fritid förv ej avskrivning (ex ko 0,0 2,0-2,0-2, Utrustning idrottshall Alléskolan 150,0 154,2-4,2-4, Badbryggor Furusjö 100,0 114,1-14,1-14, Lånedisk Biblioteket 100,0 111,4-11,4-11, Ismaskin Slätten 15,0 0,0 15,0 15, Gräsklippare 250,0 234,5 15,5 15, Kastbur diskus Slätten 60,0 0,0 60,0 60,0 0, Skatepark 200,0 190,1 9,9 9,9 Totalt fritid- och kulturnämnd 875,0 806,3 68,7 60,0 0,0 8,7 Barn- och utbildningsnämnd Direktinv BUN 10 års avskr tid 0,0 19,8-19,8-19, IT-utveckling BUN 1 050,0 708,6 341,4 322,0 19, Inventarier Alléskolan 8 300, ,0 113,0 113,0 0,0 Totalt barn- och utbildningsnämnd 9 350, ,4 434,6 435,0 0,0-0,4 Socialnämnd Direktinv Socialförv 10 års avskr tid 50,0 30,7 19,3 19, Inventarier ungdomsfritids/korttids 250,0 0,0 250,0 250, Porslin Äo-enheter 100,0 45,4 54,6 54, Nyckelskåp 80,0 100,0-20,0-20,0 Totalt socialnämnd 480,0 176,1 303,9 0,0 0,0 303,9 Totalt , , , ,0 88, ,5 Sammanfattningsvis reserveras således tkr till 2012, medan 88 tkr förskotteras till 2012.

20 20 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Kommunfullmäktige Lars Elwing Kommunfullmäktige, Valnämnd, Partistöd Kommunledningskontoret Jan-Åke Johansson Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Personalkostnad Övrig extern kostnad Kapitalkostnad Övrig intern kostnad Summa kostnader Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Nettokostnad Avvikelse, netto Årets resultat Verksamhetsområdet uppvisar ett underskott på totalt 94 tkr enligt följande: Verksamhet Kostnad, tkr Resultat, tkr Kommunfullmäktige Partistöd Valnämnd Årets verksamhet Den nya mandatperioden inleddes med nyvaldutbildning av nya politiker och vid olika sammanträden under 2011 har information getts till de nyvalda i fullmäktige från olika förvaltningar. Fullmäktige har haft 11 sammanträden, varvid 115 ärenden har protokollförts. Från och med januari 2011 har fullmäktiges sammanträden sänts via webben, innebärande att intresserade kommuninvånare kan följa sammanträdena hemifrån i direktsändning eller i efterhand. Kommunfullmäktige har under året bland annat beslutat om: - Affärsplan turism - Ny framtidsplan för Habo tätort - Visioner och mål för perioden Mandatfördelningen i kommunfullmäktige för åren 2011 till 2014 är följande: Mandatfördelning. Mandat Parti M 12 Kd 6 C 2 Fp 2 S 11 Mp 1 SD 1

21 21 Nyckeltal Nyckeltal % och kronor Nettokostnad/inv. kr 84:- 71:- 64:- Verksamhetens andel av total nettokostnad, % 0,2 0,2 0,2 Fakta Antal KF-paragrafer Nya motioner under året Besvarade motioner under året Obesvarade motioner 31/ * Kostnad politisk verksamhet tkr * Politisk verksamhet kronor per invånare 609:- 502:- 494:- * Kostnaden för politisk verksamhet avser totala kostnaden för all politisk verksamhet i kommunen inklusive kommunstyrelsens verksamhet.

22 22 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Kommunrevision Stellan Carlström Revision Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Personalkostnad Övrig extern kostnad Kapitalkostnad Övrig intern kostnad Summa kostnader Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Nettokostnad Avvikelse, netto Årets resultat Kommunrevisionens verksamhet redovisar ett överskott för Årets verksamhet Revisorerna har utifrån vad som följer av god revisionssed granskat all verksamhet inom styrelsens och nämndernas verksamhetsområden. Genom löpande granskning och uppföljning av ekonomikontorets arbete avseende ekonomisk redovisning har verksamheten prövats. Prövningen har avsett att ekonomin har skötts på ett tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontrollen är tillräcklig. Utöver sedvanlig granskning av årsbokslut och avlämnande av delårsrapport, har under året olika verksamhetsgranskningar genomförts. Granskning av Lönehantering Habo kommun tog i oktober 2010 i drift ett nytt löne- och personalsystem (Personec P). Till Personec P finns ett självservicesystem kopplat. Genom självservicesystemet rapporterar de anställda själva in sin närvaro/frånvaro, övertid, friskanmälning efter sjukfrånvaro och semester. Personalens inrapportering ligger sedan till grund för löneunderlaget. Det är chefens uppgift att bevilja/attestera avvikelserna som medarbetarna har rapporterat in i systemet. Det är då viktigt att kommunens rutiner för utbetalning av löner är väl fungerande, säkra och ändamålsenliga eftersom personalkostnaderna utgör en stor del av kostnaderna för kommunen. Det är av stor vikt att lönerna hanteras på rätt sätt. Felaktig hantering kan få stora konsekvenser för såväl anställda som kommunen. Granskning av Samordning och effektivitet avseende barns behov av omsorg och stimulans. Bakgrunden till granskningen var att kommunfullmäktige anvisat medel för ett samverkansprojekt med huvudsaklig uppgift att ge förslag på framtida organisation beträffande samarbete mellan nämnderna/förvaltningarna. För att barn och ungdomar skall få omsorg och stimulans på ett tillfredsställande sätt behöver kommunens nämnder och förvaltningar samverka. Samverkan mellan nämnder och förvaltningarna är även en viktig aspekt för att medverka till att kommunens resurser används på bästa sätt.

23 23 Ytterst har kommunstyrelsen, genom det ansvar som uttrycks i kommunallagen 6 kap, 1-3, att följa nämnders arbete och säkerställa effektiv resursanvändning. Översiktlig granskning av vissa delar av hantering av ensamkommande flyktingbarn. Kommunfullmäktige i Habo beslutade den 28 april teckna en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av asylsökande ensamkommande flyktingbarn, samt att teckna samarbetsavtal med Mullsjö kommun gällande ensamkommande flyktingbarn inkluderande ett boende beläget i Mullsjö kommun. Revisorerna har genomfört en granskning av hur kommunfullmäktiges beslut angående ensamkommande flyktingbarn enligt 39 i april har hanterats. Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshinderomsorgen. Funktionshinderomsorg är ett av socialnämnden i Habos tre huvudområden. Verksamheten styrs främst av Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, LSS. Insatser som görs enligt LSS kan delas in i; - Rådgivning och personligt stöd - Personlig assistans - Kontaktperson - Avlösarservice i hemmet - Korttidsvistelse i hemmet - Boende (familjehem och bostad med särskild service) - Daglig verksamhet I likhet med föregående år avlämnade revisorerna en bedömning beträffande delårsrapporten per för Habo kommun. De kommunala bolagen granskas av de av kommunfullmäktige utsedda två revisorerna som tagits ur gruppen revisorskollegiet. De redovisar i tillämpliga delar resultatet av sina granskningar till det övriga revisorkollegiet. Från PWC har sakkunniga biträden bistått oss i granskningsarbetet. Under året har revisorerna deltagit i kurser och konferenser som behandlat utveckling av revisionen. Revisorerna har också deltagit i överläggning mellan Landstingsrevisorernas presidium och kommunrevisorernas presidier. Under 2011 har kommunrevisionen genomfört en upphandling av biträden som även omfattar dom kommunala bolagen. Framtiden Revisionen genomför nu en risk och väsentlighets analys. Analysen syftar till att ge revisorerna underlag för att kunna rikta granskningsinsatser mot väsentliga och riskfyllda verksamheter i kommunen. Kommunrevisionen kommer att följa den kommunala verksamheten genom protokollsläsning. Nyckeltal Nyckeltal i % och kronor Nettokostnad/inv, kr 59:- 54:- 58:- Verksamhetens andel av totala nettokostnaden, % 0,2 0,1 0,2

24 24 Nämnd: Överförmyndare: Verksamhetsområde: Överförmyndarverksamhet Ragnwald Ahlnér Överförmyndarverksamhet Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Personalkostnad Övrig extern kostnad Kapitalkostnad Övrig intern kostnad Summa kostnader Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Nettokostnad Avvikelse, netto Årets resultat Årets resultat innebär ett underskott på 65 tkr. Årets verksamhet Alla kommunens ställföreträdare (gode män/förvaltare/förmyndare) är anslutna till Södra Vätterbygdens godmanförening, vilket innebär att ställföreträdarna har tillgång till information, rådgivning och fortbildning genom föreningen. I medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring. Under året har också via föreningen tecknats en försäkring för rättsskydd och skydd vid förmögenhetsskada och överförmyndaren har lovat stå för självrisken vid eventuell skada. Under året har några personer anmält intresse för att bli gode män. Ett förvaltarföretag har anlitats under 2010 men uppdraget upphörde under 2011, då huvudmannen avled. Under årets sista månader har antalet anmälningar från socialtjänsten ökat kraftigt. Året har präglats av arbetet med ensamkommande barn. Habo och Mullsjö har gemensamt tagit emot 10 ensamkommande barn 5 barn per kommun. Ankomstboendet finns i Mullsjö och överförmyndaren i Mullsjö förordnar gode männen. Kommunernas överförmyndare har haft nära samarbete med t ex rekrytering och utbildning av gode män. De samarbetar också i arbetet med återsökning av medel från Migrationsverket. Fakta Vid årets slut fanns 22 gode män/förvaltare och 1 särskilt förordnad förmyndare. 3 gode män avstår från arvode. Arvoden och kostnadsersättningar har utbetalts med 346,1 tkr varav kommunen stått för 160,9 tkr (46,5 %) och huvudmännen för 185,2 tkr (53,5 %) Den totala förvaltade förmögenheten uppgick under året till ca 50 miljoner kr. Antalet huvudmän uppgick vid årets slut till av dessa har god man och 5 har förvaltare. 15 personer är myndlingar. Dessa har ökat med 12 under året. I princip har alla dessa erhållit utbetalningar från försäkringar och pengarna sätts in på konton med överförmyndarspärr. 2 myndlingar har erhållit ersättning från brottsoffermyndigheten.

25 25 Förändringar sker när det gäller ärenden. 2 ärenden har kommit från annan kommun och 2 ärenden har flyttats till annan kommun. 3 godmanskap har upphört (2 avlidna huvudmän och 1 på egen begäran). 6 nya godmanskap har tillkommit. Därtill kommer 5 gode män för ensamkommande barn.tre tillfälliga godmanskap har funnits under året (arvskifte, försäljning av fastighet och faderskapsändring). Andra uppgifter som förekommit är godkännande av arvskifte, utfärdande av förvaltarfrihetsbevis, yttrande till tingsrätten och sända handlingar till kammarkollgiet. En del gode män/förvaltare har flera uppdrag. Med några undantag har dock ingen god man haft fler än 2-3 uppdrag samtidigt. Överförmyndarens ersättare har tjänstgjort på expeditionen en dag i månaden. Framtiden De arvoden Habo kommun ersätter sina gode män/förvaltare med, ligger nu kring 10 % av basbeloppet. Varje nettotillskott av godmanskap där kommunen skall svara för arvodet innebär med nuvarande nivåer en kostnadsökning med ca kr. Med hänsyn till att behovet av gode män/förvaltare stiger och att kravet på gode männens arbetsinsats ökar, bedöms kostnaderna för överförmyndarens verksamhet komma att öka. Socialtjänsten har aviserat att det kan komma att behövas personer som har behov av god man. Om dessa verkligen behöver god man uppstår ett rekryteringsproblem. Behovet av gode män till ensamkommande barn kan också bli ett bekymmer. Uppehållstillstånd beviljas i flertalet fall inom 2-3 månader och det innebär att kommunen kan bli anvisade nya ungdomar under 1 år. Nyckeltal Nyckeltal % och kronor Nettokostnad/inv, kr 43:- 38:- 35:- Verksamhetens andel av totala nettokostnaden, % Antal ställföreträdare i relation till antalet ärenden Kostnad för arvoden i relation till antal ärenden 0,1 2, :- 0, ,1 - -

26 26 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Kommunstyrelsen Thomas Werthén Kommunstyrelsen (politisk verks) Kommunledningskontoret Jan-Åke Johansson Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Personalkostnad Övrig extern kostnad Kapitalkostnad Övrig intern kostnad Summa kostnader Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Nettokostnad Avvikelse, netto Årets resultat Totalt uppvisar verksamhetsområdet ett överskott på 83 tkr Årets verksamhet I kostnaderna ingår vissa bidragsgivningar till föreningar mm. Under 2011 har bl a följande bidrag betalats ut: Bidrag Tkr Science Park/Tillväxtarena Habo 142 Folkhälsoprojekt 62 Projekt Europakorridoren 15 Konsumentrådgivning 61 Vätterns Vattenvård 35 Från och med mandatperioden har ett näringspolitiskt råd inrättats, vilket innebär att kommunstyrelsens presidium har regelbundna möten med representanter för Företagarna och Industriklubben. I Svenskt Näringslivs undersökning om bäst företagsklimat kom Habo på 6:e plats 2011 bland landets 290 kommuner. Kommunstyrelsen är också ansvarig för nytt samverkansprojekt barn/ungdom med särskild projektledare anställd. En slutredovisning av projektet skall ske under första halvåret Fakta Antal KS-paragrafer

27 27 Nyckeltal Nyckeltal % och kronor Nettokostnad/inv, kr 344:- 296:- 295:- Verksamhetens andel av totala nettokostnaden, % 0,9 0,8 0,8

28 28 Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Thomas Werthén Kommunledningskontoret Förvaltning: Kommunledningskontoret Förvaltningschef: Jan-Åke Johansson Antal årsarbetare: 15,55 Bokslut 2011 Budget 2011 Bokslut 2010 Personalkostnad Övrig extern kostnad Kapitalkostnad Övrig intern kostnad Summa kostnader Externa intäkter Interna intäkter Summa intäkter Nettokostnad Avvikelse, netto Årets resultat Totalt redovisas under resultatområdet följande avvikelser: Verksamhet Tkr Kommunledningskontoret -119 Centrala EU-projekt (Leader) +91 Försäkringar +100 Länstrafik +505 Motionskort +485 Arbetsmarknadsprojekt +174 Övrigt -16 Totalt Kommunledningskontorets samtliga verksamhetsområden uppvisar överskott med totalt tkr. Den centrala administrationen vid kommunledningskotoret redovisar ett totalt underskott med 119 tkr. Personalkostnaderna vid kontoret har överskridits med ca 300 tkr bl a beroende på kostnader för övertid och timanställningar. Å andra sidan har stora delar av detta kompenserats genom lägre åtgång på konsultkostnader. I budgeten för 2011 erhölls en utökning med 275 tkr avseende utökat inköpssamarbete med Jönköping. Detta har dock ej kommit till stånd under året varför överskott i denna del uppgår till ca 280 tkr. En kostnadspost som ökat markant under senare år är licensavgifter. I flera fall har kostnader för kommungemensamma system tagits av kommunledningskontoret utan att någon budgetförstärkning skett. Totalt har dessa kostnader överskridits med ca 200 tkr. Omfattningen av centrala EU-projekt budgeterades till 400 tkr och avsåg Leader. Kostnaderna har dock endast uppgått till 309 tkr. I länstrafikens överskott avser ca 350 tkr positiv slutavräkning avseende 2011, vilket är det sista året med kommunal finansiering.

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Årsredovisning 2012. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34. Sida

Årsredovisning 2012. Innehållsförteckning. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34. Sida Årsredovisning 2012 Fastställt av kommunfullmäktige 2013-04-25 34 1 Innehållsförteckning Sida Ks-ordförande har ordet 2 Organisationsöversikt 3 Verksamhetsberättelse 4 Resultaträkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer