på årlig basis i Västra Götalandsregionen: Väst-SOM genomfördes ytterligare en regional SOM-undersökning i Värmland.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "på årlig basis i Västra Götalandsregionen: Väst-SOM. 2010 genomfördes ytterligare en regional SOM-undersökning i Värmland."

Transkript

1 KODBOK Riks-SOM

2

3 R I K S - S O M K ODB O K 2010 INFORMATION OM RIKS -SOM 2010 Användaranvisningar Riks-SOM 2010 har, för andra året i rad, genomförts som tre parallella undersökningar Riks-1, Riks-2 respektive Riks-3 som var och en omfattar ett systematiskt sannolikhetsurval 1 om personer boende i hela Sverige i åldrarna 16 till 85 2, dvs. totalt personer. 3 Såväl svenska som utländska medborgare ingår i urvalen. 4 De tre formulären innehåller ett stort antal gemensamma frågor som därmed kan bearbetas med tredubbel urvalsstorlek. Eftersom de tre frågeformulären har olika teman är många av frågorna enbart ställda i en av de tre enkäterna. Riks-1 inriktas på samhälle och politik, Riks-2 på medier och nyhetsförmedling, Riks-3 på kultur, livsstil och hälsa. Totalt innehåller datafilen cirka 970 variabler, utöver frågevariabler även konstruerade variabler och registervariabler. I föreliggande kodbok betraktas Riks-SOM-undersökningen 2010 som en undersökning. Detta medför att frågorna i kodboken inte är organiserade i samma ordning som i något av de enskilda formulären. Den som önskar se i vilket sammanhang frågan är ställd, och frågans exakta layout, hänvisas till respektive formulär. Variablerna i datafilen bär namn efter respektive frågenummer i kodboken, men i kodboken anges också vid varje fråga dess nummer i respektive formulär. Att såväl kodbok som datamängd är gemensam för samtliga formulär innebär att vissa frågor i datafilen saknar valida värden på ett eller två av delurvalen. När en fråga inte är ställd i alla formulären har de svarspersoner vars formulär inte innehöll frågan tilldelats värde 96 (alternativt 996 eller 9996) på den variabeln. Denna kod är genomgående missing-definierad. Variablerna är lablade med avseende på såväl fråga som svarsalternativ. Undantag är några av de öppna frågorna; kodböcker för de öppna frågor som är kodade återfinns i föreliggande kodbok. Observera: För de frågor som ingår i särskilda forskningsprojekt gäller att primärforskaren har ensam bearbetningsrätt till frågorna till och med 31 mars året efter det att datamaterialet är bearbetningsbart, dvs. för 2010 års undersökning den 31 mars Vem som är primärforskare (samt ev. projektförankring/extern samarbetspartner) framgår av uppställningen nedan. Primärforskaren ska efter denna tidsgräns alltid 1 Den urvalsteknik som tillämpas av det statliga personadressregistret SPAR, som SOMundersökningens urval av respondenter dras ur. 2 Åldersintervallet gäller SOM-undersökningarna fr. o. m I Riks-SOM var åldersintervallet år; år; : år. 3 Parallellt med Riks-SOM-undersökningen genomför SOM-institutet en motsvarande enkätundersökning på årlig basis i Västra Götalandsregionen: Väst-SOM genomfördes ytterligare en regional SOM-undersökning i Värmland. 4 Eftersom det inte finns några uppgifter om medborgarskap i urvalsfilen finns en fråga i formuläret rörande var svarspersonen respektive dennes föräldrar vuxit upp (fråga 126 i kodboken) samt en fråga om huruvida svarspersonen är svensk medborgare eller utländsk medborgare (fråga 135 i kodboken). i

4 R I K S - S O M K ODB O K 2010 kontaktas och godkänna eventuell publicering; vid sådan publicering skall det dessutom alltid refereras till den som är primärforskare. Kontakta SOM-institutet ) vid osäkerhet om hur forskarna kan nås. Frågor i kodboken utan primärforskare är att betrakta som allmänna frågor. Samtliga frågor ingår i den allmänna datafilen utom fråga 25 (SVT primärforskare t o m den 31 mars 2013). Kodbokens delar Förteckning över primärforskare (s. iv viii) Kodbok över de tre enkäternas frågor sammanfogade efter följande tematiska struktur (grovt sett): medier, politik och samhälle, specialområden; fritidsaktiviteter och intressen samt bakgrundsfrågor inkl. arbetsliv (s. 1 46) Förteckning över konstruerade variabler (s ) Förteckning över registervariabler (s ) Förteckning över koder använda i kodning av öppna frågor (s ) Fältarbete och datauppläggning Riks-SOM 2010 genomfördes i samarbete med Kinnmark Information. Arbetet var upplagt så att Kinnmark Information ombesörjde urvalsdragning, utskick av formulär och påminnelser, telefonuppföljning i samverkan med Concilia information, samt datauppläggning. Enkätsvaren har lästs av optiskt med hjälp av en scanner. SOMinstitutet har stått för framtagning av frågeformulär och annat material som skickats ut, kodning av öppna svar samt iordningställande av den slutgiltiga datamängden inklusive variabler för öppna frågor och särskilt byggda variabler. Kodningsarbetet har genomförts av Frida Vernersdotter, Jonas Hägglund, Nicki Khorram-Manesh och Ylva Mattsson-Wallinder. Föreliggande kodbok är sammanställd av Frida Vernersdotter. Undersökningsledare för undersökningen har varit Åsa Nilsson tillsammans med Frida Vernersdotter, bitr. undersökningsledare, som också ansvarar för den slutgiltiga datafilen. Enkäterna skickades ut den 24 september 2010 (nådde ut med b-post 29 september) och fältarbetet avslutades den 15 februari Svarsfrekvenser i Riks-SOM 2010 Riks-1 Riks-2 Riks-3 TOTALT Bruttourval Naturligt bortfall Nettourval Antal svarande Svarsandel (netto) 59,8 % 59,9 % 61,4 % 60,4 % Kommentar: Med naturligt bortfall avses adress okänd, avflyttad; bortrest under fältperioden; studier/ militärtjänstgöring på annan ort; bosatt/studerar/arbetar utomlands; ej svensktalande; sjuk, institutionell vård; förståndshandikappad, ej kommunicerbar; avliden. ii

5 R I K S - S O M K ODB O K 2010 Missingkoder 0 Svar saknas på del av fråga i frågor som innehåller flera variabler (item) då inte värde 0 ingår som värde i en skala (se kod 97). 96/996/9996 Frågan är inte ställd i det formulär svarspersonen fått. Förekommer då en fråga inte är ställd i samtliga de tre formulären. 97/997/9997 Används i stället för värde 0 i de fall 0 motsvarar ett faktiskt värde i en skala och inte ett bortfall. 98 Dubbelkryss dvs. svarspersonen svarat med fler än ett kryss i frågor som bara tillåter ett svar. 99/999/9999 Ej svar på enskild fråga/hel fråga med flera delfrågor. Observera att ingen särskild kod har använts för naturligt bortfall dvs. i fall där intervjupersonen hänvisas förbi en fråga/frågor till följd av ett tidigare svar (se t. ex. fråga 37 i kodboken) utan bortfallet har kodats enligt de generella kodprinciperna ovan. I de fall svarspersonen angett ett intervall, har medelvärdet kodats (se t ex fråga 132). Dubbelkryss kodas normalt som bortfall (kod 98), förutom i ett antal frågor, vilket framgår av uppställningen som följer. Undantag vid scanninghantering F2: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F3: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F5: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F6: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F7: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F8: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F9: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F19: Om komb. 1 & 7, koda 1. F58: Om komb. 1 & 3, koda 3. F79: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet. F85d: Om komb. 1 & 6, koda 6. F93: Om komb. 9 & 5, koda 9. F102: Om komb. 2 och 3, koda 3. F103: Vid dubbelkryss, koda högsta värdet. F119: Vid intervaller, koda medelvärdet. F135: Vid dubbelkryss, koda 3. F136: Om komb. 1 och 4, koda 4 F141: Om komb. 1 & 2, koda 2. F146: Vid dubbelkryss, koda högsta värdet. iii

6 R I K S - S O M K ODB O K 2010 PRIMÄRFORSKARE Fråga Primärforskare (vid Göteborgs universitet där inte annat anges) f1 - f2 - f3 - f4 - f5 - f6 Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) f7 - f8 - f9 - f10 - f11 SOM (Lennart Weibull) f12 SOM (Lennart Weibull) f13 Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) f14 Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) & SOM i samverkan f15 MOD, Statsvetenskapliga inst. (Monika Djerf Pierre, Lena Wängnerud) f16 Marina Ghersetti, Tomas Andersson Odén, JMG f17 - f18 Sveriges Radio (Jakob Bjur) & SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) i samverkan f19 - f20 SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) f21 SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) f22 Sveriges Television (Bengt Nordström) f23 Sveriges Television (Bengt Nordström) f24 Sveriges Television (Bengt Nordström) f25 Sveriges Television (Bengt Nordström) OBS! Primärforskarrätten gäller t o m 31 mars 2014 f26 I: Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f27 Göran Bolin, Inst. för kultur och kommunikation, Södertörns högskola f28 A-F, H-I: Göran Bolin; Inst. för kultur och kommunikation, Södertörns högskola; Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) & SOM i samverkan G: Sveriges Radio (Jakob Bjur), Göran Bolin; Inst. för kultur och kommunikation, Södertörns högskola; Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) & SOM i samverkan f29 E,Q: Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås J: Sveriges Radio (Jakob Bjur) / Göran Bolin, Inst. för kultur och kommunikation, Södertörns högskola & SOM i samverkan Övriga item: - f30 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås & SOM i samverkan f31 Sveriges Radio (Jakob Bjur) & SOM i samverkan f32 SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) iv

7 R I K S - S O M K ODB O K 2010 f33 Sveriges Radio (Jakob Bjur) / Sveriges Television (Bengt Nordström) & SOM (Lennart Weibull) i samverkan f34 - f35 SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) f36 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f37 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f38 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f39 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f40 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f41 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f42 - f43 - f44 AA, BA: Säkerhetspolisen / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) i samverkan AB, AC: SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) BD: Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås BE: Riksrevisionen / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) BF: Finansinspektionen / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) i samverkan f45 - f46 SOM (Lennart Nilsson) f47 - f48 - f49 - f50 SOM (Sören Holmberg) f51 Martin Brothén & Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f52 - f53 Nils Gustafsson, Statsvetenskapliga inst. Lund Universitet & Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås i samverkan f54 MOD, Statsvetenskapliga inst. (Lena Wängnerud) f55 MOD, Statsvetenskapliga inst. (Lena Wängnerud) f56 MIM, Statsvetenskapliga inst. (Marie Demker, Ulf Bjereld) f57 - f58 - f59 Bengt Johansson, JMG f60 SOM (Lennart Weibull) f61 SOM (Henrik Oscarsson) f62 SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f63 A,D-E,G-H,N-S,Y: SOM (Lennart Nilsson) B,C,F,K: SOM (Sören Holmberg) I: Helena Rohdén, Statsvetenskapliga inst. J,X: Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. L: Ulf Bjereld, Statsvetenskapliga inst. M,W: Alkoholprojektet, SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) T: SOM (Sören Holmberg, Henrik Oscarsson) U-V: SOM (Lennart Weibull) f64 SOM (Lennart Nilsson) f65 MOD, Statsvetenskapliga inst. (Monika Djerf Pierre, Lena Wängnerud) v

8 R I K S - S O M K ODB O K 2010 f66 MOD, Statsvetenskapliga inst. (Monika Djerf Pierre, Lena Wängnerud) f67 A-L, N: SOM (Sören Holmberg) M: Alkoholprojektet, SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f68 - f69 Sieps / SOM (Sören Holmberg) f70 Sieps / SOM (Sören Holmberg) f71 D-G: Sieps / SOM (Sören Holmberg) Övriga item: - f72 A: SOM (Lennart Nilsson) B: Sieps / SOM (Sören Holmberg) C: Ulf Bjereld, Statsvetenskapliga inst. f73 Statskontoret / SOM (Sören Holmberg) f74 Statskontoret / SOM (Sören Holmberg) f75 G: Vetenskap i samhället / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) Övriga item: SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f76 Ylva Norén Bretzer, Statsvetenskapliga inst. f77 QOG, Statsvetenskapliga inst. (Henrik Oscarsson) f78 QOG, Statsvetenskapliga inst. (Henrik Oscarsson) f79 - f80 SOM (Lennart Nilsson) f81 SOM (Lennart Nilsson) f82 SOM (Lennart Nilsson) f83 SOM (Lennart Nilsson) f84 - f85 Sverker C. Jagers, Statsvetenskapliga inst. / GMV (Katarina Gårdfeldt) f86 Sverker C. Jagers, Statsvetenskapliga inst. / GMV (Katarina Gårdfeldt) f87 Sverker C. Jagers, Statsvetenskapliga inst. / GMV (Katarina Gårdfeldt) f88 Åke Hagström, Havsmiljöinstitutet f89 A-E: Ulf Bjereld, Statsvetenskapliga inst. F-H: Åke Hagström, Havsmiljöinstitutet f90 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f91 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f92 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f93 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f94 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f95 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f96 Vetenskap & Allmänhet / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f97 Vetenskap & Allmänhet / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f98 H-I,L-M: Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) Övriga item: Kultur & hälsa-projektet / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f99 O-P: Statens kulturråd & Svensk scenkonst / SOM (Åsa Nilsson) i samverkan V-W: Sverker C. Jagers, Statsvetenskapliga inst. / GMV (Katarina Gårdfeldt) AI, AP-AQ, AS, AU, AX, AAE-AAG: Statens kulturråd / SOM (Åsa Nilsson) AAL: Ulf Bjereld, Statsvetenskapliga inst. AAP-AAU: Alkoholprojektet, SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) Övriga item: - f100 Alkoholprojektet, SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) vi

9 R I K S - S O M K ODB O K 2010 f101 Svensk scenskonst / SOM (Åsa Nilsson) f102 N: Ulf Bjereld, Statsveteskapliga inst. Övriga item: Bo Rothstein, Statsvetenskapliga inst. & SOM i samverkan f103 - f104 SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f105 SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f106 SOM (Lennart Nilsson) f107 SOM (Sören Holmberg, Lennart Nilsson, Lennart Weibull) f108 SOM (Sören Holmberg) f109 Filip Fors, statsvetenskapliga inst. Umeå universitet & SOM (Åsa Nilsson) i samverkan f110 Bo Rothstein, Statsvetenskapliga inst. f111 N-P: Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) Övriga item: SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) f112 D: Sverker C. Jagers, Statsvetenskapliga inst. / GMV (Katarina Gårdfeldt) f113 AA-AE: Statens Kulturråd / SOM (Åsa Nilsson) AC: Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) & SOM i samverkan Övrigt: Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) f114 Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) f115 A-C: SOM (Åsa Nilsson) D: Svensk scenskonst & Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) i samverkan E-G: Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) & SOM (Lennart Weibull) i samverkan H-L: Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) & SOM (Åsa Nilsson) i samverkan f116 Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) f117 - f118 SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f119 - f120 Marina Ghersetti & Tomas Andersson Odén, JMG f121 Kultur & hälsa-projketet / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f122 SOM (Sören Holmberg, Åsa Nilsson) f123 - f124 - f125 - f126 - f127 - f128 - f129 - f130 - f131 - f132 - f133 - f134 - f135 - f136 - f137 - vii

10 R I K S - S O M K ODB O K 2010 f138 - f139 - f140 - f141 - f142 - f143 - f144 - f145 SOM (Lennart Weibull) f146 - f147 - f148 - f149 - f150 - f151 - f152 SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) Förkortningar JMG Inst. för journalistik, medier och kommunikation MOD Multidisciplinär forskning om Opinion och Demokrati, Statsvetenskapliga inst. GU QOG Quality of Government, Statsvetenskapliga inst. GU MIM Makt, Identitet, Modernitet, Statsvetenskapliga inst. GU GMV Göteborgs miljövetenskapliga centrum viii

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 R I K S - S O M K ODB O K 2010 KONSTRUERADE VARIABL ER Könsvariabel SEX bygger på fråga 133 (uppgivet kön), men har kompletterats med urvalsdata (KOEN) där svar saknas. 1 Kvinna 2 Man Ålders- och generationsvariabler BORN/ALDER-variablerna bygger på subjektiv ålder (f134), men har kompletterats med urvalsdata där svar saknats. BORN födelseår GEN10T generationstillhörighet, jämna 10-tal 20 Född Född Född Född Född Född Född Född GENZUKIN generationstillhörighet efter Zukin et al Född Född Född Född ALDER exakt ålder ALDER4a år år år år ALDER4b år år år år ALDER8a år år år år år år år år 47

58 R I K S - S O M K ODB O K 2010 ALDER8b år år år år år år år år ALDER år år år år år år år år år Utbildningsvariabel UTB bygger på fråga Låg (1, 2 dvs. max grundskola el. motsv.) 2 Medellåg (3, 4 dvs. max gymnasium, folkhögskola el. motsv.) 3 Medelhög (5, 6 dvs. eftergymnasial utb., men ej examen fr. högsk./univ.) 4 Hög (7, 8 dvs. examen fr. högskola/universitet) 99 Svar saknas Riksområde ROMR riksområden bygger urvalsdata (länskod). 1 Stockholm (Stockholm län) 2 Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötland, Örebro och Västmanlands län) 3 Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 4 Sydsverige (Blekinge och Skåne län) 5 Västsverige (Hallands och Västra Götalands län) 6 Norra Mellansverige (Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län 7 Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 8 Övre Norrland (Västerbottens och Norrbottens län) A-region AREG bygger på urvalsdata (kommunkod). 1 Stockholm/Södertälje 28 Malmö/Lund/Trelleborg 33 Göteborg 98 Övriga regioner 48

59 R I K S - S O M K ODB O K 2010 Stad land STADLAND bygger på fråga 142 och kommunkod. Personer som svarat något av alternativen 1 4 på frågan (dvs. storstad, centralt, storstad, ytterområde/förort, stad eller större tätort, centralt eller stad eller större tätort, ytterområde ) och enligt urvalsdata bor i Stockholm/Göteborg/Malmö har förts till kategori 4. 1 Ren landsbygd 2 Mindre tätort 3 Stad eller större tätort 4 Stockholm, Göteborg, Malmö 99 Svar saknas STADL2 bygger på fråga 142 och kommunkod. Personer som svarat något av alternativen 1 2 på frågan (dvs. storstad, centralt, storstad, ytterområde/förort ) och enligt urvalsdata bor i Stockholm/Göteborg/Malmö har förts till kategori 4. 1 Ren landsbygd 2 Mindre tätort 3 Stad eller större tätort 4 Stockholm, Göteborg, Malmö 99 Svar saknas Yrke EUROESEC yrkesgruppkategori baserad på den öppna yrkeskodningen enligt SSYK i komb. med frågan om yrkesgrupp (f127) 1 Hög tjänsteman; ledande befattning 2 Kvalificerad tjänsteman 3 Övrig tjänsteman 4 Småföretagare exkl. lantbrukare 5 Lantbrukare m. fl. 6 Arbetsledare; tekniker 7 Yrkesutbildad inom handel/service/omsorg 8 Yrkesutbildad arbetare 9 Övrig arbetare 98 Ej svar yrkesgruppfrågan 99 Ej SSYK-kod/ej svar yrkesfrågan Inkomstvariabel HUSHINK sammanlagd årsinkomst i hushållet 1 Max kr kr 3 Mer än kr 49

60 R I K S - S O M K ODB O K 2010 Dagstidningsläsningsvariabler MTIDNP; MTIDNWEB Morgontidningsläsning på papper resp. internet Bygger på F2a c resp. F3a c (Riks-1, Riks-2) och F2a b resp. 3a b (Riks-3); variabeln redovisar högsta frekvensen för någon av de max 3 tidningssvaren. Frekvenssvaren är rensade för de fall då ip angett en kvällstidning, webbtidning, eller någon annan icke-morgontidning. (Läsning av dagliga gratistidningar ingår i den mån dessa förekommer som svar på F2; svar från F6 vägs inte in.) MTIDNP 1 7 dgr/v 2 6 dgr/v 3 5 dgr/v 4 4 dgr/v 5 3 dgr/v 6 2 dgr/v 7 1 dag/v 8 Mer sällan 99 Ej svar MTIDNWEB 1 7 dgr/v 2 6 dgr/v 3 5 dgr/v 4 4 dgr/v 5 3 dgr/v 6 2 dgr/v 7 1 dag/v 8 Mer sällan 99 Ej svar GRATISTI Gratistidningsläsning Bygger på F6a c (Riks-2); variabeln redovisar högsta frekvensen för någon av gratistidningarna. 1 Minst 5 dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 99 Ej svar - hela frågan KVPPAPP; KVPWEB; KVPMOB Kvällstidningsläsning på papper, internet resp i mobilen. Bygger på F8aa cb (Riks-1) resp. F9aa F9bc (Riks-2); variablerna redovisar högsta frekvensen för någon av kvällstidningarna. KVPPAPP dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om internetläsning 99 Ej svar alls KVPWEB dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om pappersläsning 99 Ej svar alls 50

61 R I K S - S O M K ODB O K 2010 KVPMOB dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om pappersläsning 99 Ej svar alls 51

62 R I K S - S O M K ODB O K 2010 REGISTERVARIABLER IP-nummer (IPNR) Kön (KOEN) 1 Kvinna 2 Man Födelseår (FOEDAAR) LKF-kod (LKF) Kod som rymmer information om län, kommun samt församling. Län (LAEN) 1 Stockholms Län 14 Västra Götalands Län 3 Uppsala Län 17 Värmlands Län 4 Södermanlands Län 18 Örebro Län 5 Östergötlands Län 19 Västmanlands Län 6 Jönköpings Län 20 Dalarnas Län 7 Kronobergs Län 21 Gävleborgs Län 8 Kalmar Län 22 Västernorrlands Län 9 Gotlands Län 23 Jämtlands Län 10 Blekinge Län 24 Västerbottens Län 12 Skåne län 25 Norrbottens Län 13 Hallands Län Kommun (KOMMUN) 114 Upplands-Väsby 115 Vallentuna 117 Österåker 120 Värmdö 123 Järfälla 125 Ekerö 126 Huddinge 127 Botkyrka 128 Salem 136 Haninge 138 Tyresö 139 Upplands-Bro 140 Nykvarn 160 Täby 162 Danderyd 163 Sollentuna 180 Stockholm 181 Södertälje 182 Nacka 183 Sundbyberg 184 Solna 186 Lidingö 187 Vaxholm 188 Norrtälje 191 Sigtuna 192 Nynäshamn 305 Håbo 319 Älvkarleby 330 Knivsta 331 Heby 360 Tierp 380 Uppsala 381 Enköping 382 Östhammar 428 Vingåker 461 Gnesta 480 Nyköping 481 Oxelösund 482 Flen 483 Katrineholm 484 Eskilstuna 486 Strängnäs 488 Trosa 509 Ödeshög 512 Ydre 513 Kinda 560 Boxholm 561 Åtvidaberg 562 Finspång 563 Valdemarsvik 580 Linköping 581 Norrköping 582 Söderköping 583 Motala 584 Vadstena 586 Mjölby 604 Aneby 617 Gnosjö 642 Mullsjö 643 Habo 52

63 R I K S - S O M K ODB O K Gislaved 665 Vaggeryd 680 Jönköping 682 Nässjö 683 Värnamo 684 Sävsjö 685 Vetlanda 686 Eksjö 687 Tranås 760 Uppvidinge 761 Lessebo 763 Tingsryd 764 Alvesta 765 Älmhult 767 Markaryd 780 Växjö 781 Ljungby 821 Högsby 834 Torsås 840 Mörbylånga 860 Hultsfred 861 Mönsterås 862 Emmaboda 880 Kalmar 881 Nybro 882 Oskarshamn 883 Västervik 884 Vimmerby 885 Borgholm 980 Gotland 1060 Olofström 1080 Karlskrona 1081 Ronneby 1082 Karlshamn 1083 Sölvesborg 1214 Svalöv 1230 Staffanstorp 1231 Burlöv 1233 Vellinge 1256 Östra Göinge 1257 Örkelljunga 1260 Bjuv 1261 Kävlinge 1262 Lomma 1263 Svedala 1264 Skurup 1265 Sjöbo 1266 Hörby 1267 Höör 1270 Tomelilla 1272 Bromölla 1273 Osby 1275 Perstorp 1276 Klippan 1277 Åstorp 1278 Båstad 1280 Malmö 1281 Lund 1282 Landskrona 1283 Helsingborg 1284 Höganäs 1285 Eslöv 1286 Ystad 1287 Trelleborg 1290 Kristianstad 1291 Simrishamn 1292 Ängelholm 1293 Hässleholm 1315 Hylte 1380 Halmstad 1381 Laholm 1382 Falkenberg 1383 Varberg 1384 Kungsbacka 1401 Härryda 1402 Partille 1407 Öckerö 1415 Stenungsund 1419 Tjörn 1421 Orust 1427 Sotenäs 1430 Munkedal 1435 Tanum 1438 Dals-Ed 1439 Färgelanda 1440 Ale 1441 Lerum 1442 Vårgårda 1443 Bollebygd 1444 Grästorp 1445 Essunga 1446 Karlsborg 1447 Gullspång 1452 Tranemo 1460 Bengtsfors 1461 Mellerud 1462 Lilla Edet 1463 Mark 1465 Svenljunga 1466 Herrljunga 1470 Vara 1471 Götene 1472 Tibro 1473 Töreboda 1480 Göteborg 1481 Mölndal 1482 Kungälv 1484 Lysekil 1485 Uddevalla 1486 Strömstad 1487 Vänersborg 1488 Trollhättan 1489 Alingsås 1490 Borås 1491 Ulricehamn 1492 Åmål 1493 Mariestad 1494 Lidköping 1495 Skara 1496 Skövde 1497 Hjo 1498 Tidaholm 1499 Falköping 1715 Kil 1730 Eda 1737 Torsby 1760 Storfors 1761 Hammarö 1762 Munkfors 1763 Forshaga 1764 Grums 1765 Årjäng 1766 Sunne 1780 Karlstad 1781 Kristinehamn 1782 Filipstad 1783 Hagfors 1784 Arvika 1785 Säffle 1814 Lekeberg 1860 Laxå 1861 Hallsberg 1862 Degerfors 1863 Hällefors 1864 Ljusnarsberg 1880 Örebro 1881 Kumla 53

64 R I K S - S O M K ODB O K Askersund 1883 Karlskoga 1884 Nora 1885 Lindesberg 1904 Skinnskatteberg 1907 Surahammar 1960 Kungsör 1961 Hallstahammar 1962 Norberg 1980 Västerås 1981 Sala 1982 Fagersta 1983 Köping 1984 Arboga 2021 Vansbro 2023 Malung 2026 Gagnef 2029 Leksand 2031 Rättvik 2034 Orsa 2039 Älvdalen 2061 Smedjebacken 2062 Mora 2080 Falun 2081 Borlänge 2082 Säter 2083 Hedemora 2084 Avesta 2085 Ludvika Postnummer (POSTNR) Postort (POSTORT) 2101 Ockelbo 2104 Hofors 2121 Ovanåker 2132 Nordanstig 2161 Ljusdal 2180 Gävle 2181 Sandviken 2182 Söderhamn 2183 Bollnäs 2184 Hudiksvall 2260 Ånge 2262 Timrå 2280 Härnösand 2281 Sundsvall 2282 Kramfors 2283 Sollefteå 2284 Örnsköldsvik 2303 Ragunda 2305 Bräcke 2309 Krokom 2313 Strömsund 2321 Åre 2326 Berg 2361 Härjedalen 2380 Östersund 2401 Nordmaling 2403 Bjurholm 2404 Vindeln 2409 Robertsfors 2417 Norsjö 2418 Malå 2421 Storuman 2422 Sorsele 2425 Dorotea 2460 Vännäs 2462 Vilhelmina 2463 Åsele 2480 Umeå 2481 Lycksele 2482 Skellefteå 2505 Arvidsjaur 2506 Arjeplog 2510 Jokkmokk 2513 Överkalix 2514 Kalix 2518 Övertorneå 2521 Pajala 2523 Gällivare 2560 Älvsbyn 2580 Luleå 2581 Piteå 2582 Boden 2583 Haparanda 2584 Kiruna 2582 Boden 2583 Haparanda 2584 Kiruna Enkäten mottagen (INDATUM; INMONTH) Det datum respektive den månad då enkäten var undersökningsföretaget tillhanda. 54

65 R I K S - S OM K ODB O K 2010 KODADE SVAR PÅ ÖPPNA FRÅGOR mtidn1 3: Den morgontidning som ip läser regelbundet kodas enligt bifogat kodschema. Max tre tidningar kodas. Fråga 2 i kodboken (f2 i R1, R2 & R3). mtidnw1 3: Den nättidning som ip läser regelbundet kodas enligt bifogat kodschema. Max tre tidningar kodas. Fråga 3 i kodboken (f3 i R1, R2 & R3). anrkan: Den radiokanal, utöver de fasta svarsalternativen, som ip lyssnar på regelbundet. Kodas enligt bifogat kodschema. Svar som motsvarar de fasta svarsalternativen kodas upp till motsvarande kryss. Fråga 17 i kodboken (f24 i R2) abok: Den bok ip senast läste för ett barn. Transkriberas, kodas ej. samprob1 3: De samhällsproblem som ip anger som viktigast kodas enligt bifogat kodschema. Max tre problem kodas. Samprob s. 15 i kodboken (f9 i R1; f9 i R2; f8 i R3). anparti: Det parti som ip tycker bäst om annat än riksdagspartierna, FI och PP (fasta svarsalternativ) kodas enligt bifogat kodschema. Fråga 48 i kodboken (f16 R1; f15 i R2; f13 i R3). rparti/lparti/kparti: Det parti, annat än de fasta svarsalternativen, som ip röstade på i respektive riksdagsval, landstingval och kommunval Kodas enligt bifogat kodschema. Svar som motsvarar fast svarsalternativ kodas upp till motsvarande kryss. Fråga 57 i kodboken (f24 i R1, f57 i R2, f32 i R3). anfrn: Den typ av förening, utöver de fasta svarsalternativen, som ip är medlem i. Kodas enligt bifogat kodschema. Fråga 102 i kodboken (f59 i R1, f49 i R2, f35 i R3). bilmaerk: Det bilmärke som ip anger i frågan om tillgång till bil i hushållet kodas enligt bifogat kodschema. Fråga 112 i kodboken (f88 i R1, f45 i R3). angrupp: Den grupp ip säger sig tillhöra annat än frågans fasta svarsalternativ kodas enligt bifogat kodschema. Svar som motsvarar något av de fasta svarsalternativen kodas upp till motsvarande kryss. Fråga 123 i kodboken (f66 i R1; f61 i R2; f60 i R3). yrke: Det yrke som ip uppger sig ha/ha haft kodas enligt SCB:s SSYK-system. SSYK har en hierarkisk uppbyggnad med fyra nivåer; koden är fyrsiffrig. Grundläggande för indelningen är dels typ av arbete, dvs. den uppsättning uppgifter och göromål som utförs, dels kvalifikationer som normalt krävs för att utföra arbetet. Kodens första siffra anger yrkesområde (ex. 4=kontors- och kundservicearbete), andra siffran huvudgrupp (ex. 41=kontorsarbete m.m.), tredje och fjärde siffran anger yrkesgrupp (ex. 421=kassapersonal m.fl.) respektive undergrupp (ex. 4212=bank- och postkassörer). Om det är oklart vilket yrke och/eller vilka kvalifikationer personen har hämtas hjälp från svaren på vissa bakgrundsvariabler (t.ex. utbildning, yrkesgrupp och fackförening). Bygger på fråga 124 och 125 i kodboken (f67 resp. f68 i R1; f62 resp. f63 i R2; f61 resp. f62 i R3). 55

66 R I K S - S OM K ODB O K 2010 fackforb; arbgivo: Den fackförening/arbetsgivarorganisation ip uppger sig vara medlem i kodas enligt bifogade kodscheman. Fråga 130 i kodboken (f73 i R1; f68 i R2; f67 i R3). anspraak: Det språk, utöver de fasta alternativen, som ip huvudsakligen talar i hemmet. Kodas enligt bifogat kodschema. Svar som motsvarar de faste alternative kodas upp. Fråga 145 i kodboken (f89 i R1, f79 i R2, f77 i R3) anutb: Den inriktning på utbildningen ip säger sig ha, annat än fasta svarsalternativ kodas enligt bifogat kodschema. Svar som motsvarar fasta svarsalternativ kodas upp till motsvarande fast alternativ. Fråga 147 i kodboken (f91 i R1; f86 i R2; f85 i R3). vikt25sv/vikt25v: De 25 senaste årens viktigaste förändringsfaktorer i Sverige respektive världen enligt ip. Transkriberas, kodas ej. 56

67 R I K S - S OM K ODB O K 2010 MORGONTIDNING (mtidn1 3; mtidnw1 3) minuter (gratistidning) 401 Alingsås Tidning med Elfsborgs Läns Tidning 202 Arbetarbladet 701 Arbetaren 402 Arboga Tidning 601 Arvika Nyheter 801 Avesta Tidning/Avesta-Posten 501 Barometern/OT 403 Bergslags-Posten 606 Blekinge Läns Tidning/ Karlshamns Allehanda 301 Blekinge-Posten 405 Bohusläningen 803 Borlänge Tidning 502 Borås Tidning 406 Bärgslagsbladet med Arboga Tidn. 015 Computer Sweden (ny 2006) 002 City (gratistdn i Sthlm) (ändrad 2010) 204 Dagbladet Nya Samhället 804 Dagen (tidigare Nya Dagen; ändrad 2007) 852 Dagens Industri 805 Dagens Nyheter 302 Dalabygden 205 Dala-Demokraten 802 Dalslänningen Bengtsfors- Tidningen 807 Eesti Påevaleht Estniska Dagbladet 808 Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) (utgår 2005) 503 Enköpings-Posten 408 Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning 011 Extra Östergötland (ny 2005) 809 Fagersta-Posten 504 Falköpings Tidning 410 Falu-Kuriren 505 Filipstads Tidning 990 Finanstidningen 853 Finnveden Fredag 705 Flamman 206 Folkbladet Östgöten 207 Folket 22 Fria Tidningen 811 Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 411 Gefle Dagblad 506 Gotlands Allehanda 208 Gotlands Tidningar 337 Gästriklands Tidning 013 Göteborgs Fria Tidning (ny 2005) 414 Göteborgs-Posten 305 Hallands Nyheter 415 Hallands-Posten 507 Haparandabladet 812 Helsingborgs Dagblad 509 Hjo Tidning 307 Hudiksvalls Tidning 238 Hälsinge- Kuriren (utgår 2007) 814 Härjedalen 703 Internationalen 817 Jönköpings-Posten 309 Kalmar Läns Tidning m Nybro Tidning 818 Karlskoga Tidning 209 Karlskogakuriren (ny 2002) 416 Karlstads-Tidningen 417 Katrineholms-Kuriren 619 Kristdemokraten (ny 2006) 418 Kristianstadsbladet 846 Kungsbacka Tidning 820 Kungälvs-Posten 012 Kungsbacka-Posten (ny 2005) 311 Laholms Tidning 821 Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 823 Ljusdals-Posten 421 Ljusnan 825 Lysekilsposten med Orust Tjörn 312 Läns-Posten (Örebro) 211 Länstidningen (Östersund) 313 Länstidningen Södertälje 314 Länstidningen Östergötland 510 Mariestads-Tidningen 001 Metro (oavsett utgivningsort) 57

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer