på årlig basis i Västra Götalandsregionen: Väst-SOM genomfördes ytterligare en regional SOM-undersökning i Värmland.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "på årlig basis i Västra Götalandsregionen: Väst-SOM. 2010 genomfördes ytterligare en regional SOM-undersökning i Värmland."

Transkript

1 KODBOK Riks-SOM

2

3 R I K S - S O M K ODB O K 2010 INFORMATION OM RIKS -SOM 2010 Användaranvisningar Riks-SOM 2010 har, för andra året i rad, genomförts som tre parallella undersökningar Riks-1, Riks-2 respektive Riks-3 som var och en omfattar ett systematiskt sannolikhetsurval 1 om personer boende i hela Sverige i åldrarna 16 till 85 2, dvs. totalt personer. 3 Såväl svenska som utländska medborgare ingår i urvalen. 4 De tre formulären innehåller ett stort antal gemensamma frågor som därmed kan bearbetas med tredubbel urvalsstorlek. Eftersom de tre frågeformulären har olika teman är många av frågorna enbart ställda i en av de tre enkäterna. Riks-1 inriktas på samhälle och politik, Riks-2 på medier och nyhetsförmedling, Riks-3 på kultur, livsstil och hälsa. Totalt innehåller datafilen cirka 970 variabler, utöver frågevariabler även konstruerade variabler och registervariabler. I föreliggande kodbok betraktas Riks-SOM-undersökningen 2010 som en undersökning. Detta medför att frågorna i kodboken inte är organiserade i samma ordning som i något av de enskilda formulären. Den som önskar se i vilket sammanhang frågan är ställd, och frågans exakta layout, hänvisas till respektive formulär. Variablerna i datafilen bär namn efter respektive frågenummer i kodboken, men i kodboken anges också vid varje fråga dess nummer i respektive formulär. Att såväl kodbok som datamängd är gemensam för samtliga formulär innebär att vissa frågor i datafilen saknar valida värden på ett eller två av delurvalen. När en fråga inte är ställd i alla formulären har de svarspersoner vars formulär inte innehöll frågan tilldelats värde 96 (alternativt 996 eller 9996) på den variabeln. Denna kod är genomgående missing-definierad. Variablerna är lablade med avseende på såväl fråga som svarsalternativ. Undantag är några av de öppna frågorna; kodböcker för de öppna frågor som är kodade återfinns i föreliggande kodbok. Observera: För de frågor som ingår i särskilda forskningsprojekt gäller att primärforskaren har ensam bearbetningsrätt till frågorna till och med 31 mars året efter det att datamaterialet är bearbetningsbart, dvs. för 2010 års undersökning den 31 mars Vem som är primärforskare (samt ev. projektförankring/extern samarbetspartner) framgår av uppställningen nedan. Primärforskaren ska efter denna tidsgräns alltid 1 Den urvalsteknik som tillämpas av det statliga personadressregistret SPAR, som SOMundersökningens urval av respondenter dras ur. 2 Åldersintervallet gäller SOM-undersökningarna fr. o. m I Riks-SOM var åldersintervallet år; år; : år. 3 Parallellt med Riks-SOM-undersökningen genomför SOM-institutet en motsvarande enkätundersökning på årlig basis i Västra Götalandsregionen: Väst-SOM genomfördes ytterligare en regional SOM-undersökning i Värmland. 4 Eftersom det inte finns några uppgifter om medborgarskap i urvalsfilen finns en fråga i formuläret rörande var svarspersonen respektive dennes föräldrar vuxit upp (fråga 126 i kodboken) samt en fråga om huruvida svarspersonen är svensk medborgare eller utländsk medborgare (fråga 135 i kodboken). i

4 R I K S - S O M K ODB O K 2010 kontaktas och godkänna eventuell publicering; vid sådan publicering skall det dessutom alltid refereras till den som är primärforskare. Kontakta SOM-institutet ) vid osäkerhet om hur forskarna kan nås. Frågor i kodboken utan primärforskare är att betrakta som allmänna frågor. Samtliga frågor ingår i den allmänna datafilen utom fråga 25 (SVT primärforskare t o m den 31 mars 2013). Kodbokens delar Förteckning över primärforskare (s. iv viii) Kodbok över de tre enkäternas frågor sammanfogade efter följande tematiska struktur (grovt sett): medier, politik och samhälle, specialområden; fritidsaktiviteter och intressen samt bakgrundsfrågor inkl. arbetsliv (s. 1 46) Förteckning över konstruerade variabler (s ) Förteckning över registervariabler (s ) Förteckning över koder använda i kodning av öppna frågor (s ) Fältarbete och datauppläggning Riks-SOM 2010 genomfördes i samarbete med Kinnmark Information. Arbetet var upplagt så att Kinnmark Information ombesörjde urvalsdragning, utskick av formulär och påminnelser, telefonuppföljning i samverkan med Concilia information, samt datauppläggning. Enkätsvaren har lästs av optiskt med hjälp av en scanner. SOMinstitutet har stått för framtagning av frågeformulär och annat material som skickats ut, kodning av öppna svar samt iordningställande av den slutgiltiga datamängden inklusive variabler för öppna frågor och särskilt byggda variabler. Kodningsarbetet har genomförts av Frida Vernersdotter, Jonas Hägglund, Nicki Khorram-Manesh och Ylva Mattsson-Wallinder. Föreliggande kodbok är sammanställd av Frida Vernersdotter. Undersökningsledare för undersökningen har varit Åsa Nilsson tillsammans med Frida Vernersdotter, bitr. undersökningsledare, som också ansvarar för den slutgiltiga datafilen. Enkäterna skickades ut den 24 september 2010 (nådde ut med b-post 29 september) och fältarbetet avslutades den 15 februari Svarsfrekvenser i Riks-SOM 2010 Riks-1 Riks-2 Riks-3 TOTALT Bruttourval Naturligt bortfall Nettourval Antal svarande Svarsandel (netto) 59,8 % 59,9 % 61,4 % 60,4 % Kommentar: Med naturligt bortfall avses adress okänd, avflyttad; bortrest under fältperioden; studier/ militärtjänstgöring på annan ort; bosatt/studerar/arbetar utomlands; ej svensktalande; sjuk, institutionell vård; förståndshandikappad, ej kommunicerbar; avliden. ii

5 R I K S - S O M K ODB O K 2010 Missingkoder 0 Svar saknas på del av fråga i frågor som innehåller flera variabler (item) då inte värde 0 ingår som värde i en skala (se kod 97). 96/996/9996 Frågan är inte ställd i det formulär svarspersonen fått. Förekommer då en fråga inte är ställd i samtliga de tre formulären. 97/997/9997 Används i stället för värde 0 i de fall 0 motsvarar ett faktiskt värde i en skala och inte ett bortfall. 98 Dubbelkryss dvs. svarspersonen svarat med fler än ett kryss i frågor som bara tillåter ett svar. 99/999/9999 Ej svar på enskild fråga/hel fråga med flera delfrågor. Observera att ingen särskild kod har använts för naturligt bortfall dvs. i fall där intervjupersonen hänvisas förbi en fråga/frågor till följd av ett tidigare svar (se t. ex. fråga 37 i kodboken) utan bortfallet har kodats enligt de generella kodprinciperna ovan. I de fall svarspersonen angett ett intervall, har medelvärdet kodats (se t ex fråga 132). Dubbelkryss kodas normalt som bortfall (kod 98), förutom i ett antal frågor, vilket framgår av uppställningen som följer. Undantag vid scanninghantering F2: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F3: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F5: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F6: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F7: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F8: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F9: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet (högsta läsfrekvens). F19: Om komb. 1 & 7, koda 1. F58: Om komb. 1 & 3, koda 3. F79: Vid dubbelkryss, koda lägsta värdet. F85d: Om komb. 1 & 6, koda 6. F93: Om komb. 9 & 5, koda 9. F102: Om komb. 2 och 3, koda 3. F103: Vid dubbelkryss, koda högsta värdet. F119: Vid intervaller, koda medelvärdet. F135: Vid dubbelkryss, koda 3. F136: Om komb. 1 och 4, koda 4 F141: Om komb. 1 & 2, koda 2. F146: Vid dubbelkryss, koda högsta värdet. iii

6 R I K S - S O M K ODB O K 2010 PRIMÄRFORSKARE Fråga Primärforskare (vid Göteborgs universitet där inte annat anges) f1 - f2 - f3 - f4 - f5 - f6 Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) f7 - f8 - f9 - f10 - f11 SOM (Lennart Weibull) f12 SOM (Lennart Weibull) f13 Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) f14 Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) & SOM i samverkan f15 MOD, Statsvetenskapliga inst. (Monika Djerf Pierre, Lena Wängnerud) f16 Marina Ghersetti, Tomas Andersson Odén, JMG f17 - f18 Sveriges Radio (Jakob Bjur) & SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) i samverkan f19 - f20 SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) f21 SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) f22 Sveriges Television (Bengt Nordström) f23 Sveriges Television (Bengt Nordström) f24 Sveriges Television (Bengt Nordström) f25 Sveriges Television (Bengt Nordström) OBS! Primärforskarrätten gäller t o m 31 mars 2014 f26 I: Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f27 Göran Bolin, Inst. för kultur och kommunikation, Södertörns högskola f28 A-F, H-I: Göran Bolin; Inst. för kultur och kommunikation, Södertörns högskola; Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) & SOM i samverkan G: Sveriges Radio (Jakob Bjur), Göran Bolin; Inst. för kultur och kommunikation, Södertörns högskola; Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) & SOM i samverkan f29 E,Q: Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås J: Sveriges Radio (Jakob Bjur) / Göran Bolin, Inst. för kultur och kommunikation, Södertörns högskola & SOM i samverkan Övriga item: - f30 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås & SOM i samverkan f31 Sveriges Radio (Jakob Bjur) & SOM i samverkan f32 SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) iv

7 R I K S - S O M K ODB O K 2010 f33 Sveriges Radio (Jakob Bjur) / Sveriges Television (Bengt Nordström) & SOM (Lennart Weibull) i samverkan f34 - f35 SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) f36 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f37 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f38 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f39 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f40 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f41 Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås f42 - f43 - f44 AA, BA: Säkerhetspolisen / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) i samverkan AB, AC: SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) BD: Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås BE: Riksrevisionen / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) BF: Finansinspektionen / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) i samverkan f45 - f46 SOM (Lennart Nilsson) f47 - f48 - f49 - f50 SOM (Sören Holmberg) f51 Martin Brothén & Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f52 - f53 Nils Gustafsson, Statsvetenskapliga inst. Lund Universitet & Lars Höglund, Enh. f. bibl.- och info.vetenskap & Bibliotekshögsk. vid Högsk. i Borås i samverkan f54 MOD, Statsvetenskapliga inst. (Lena Wängnerud) f55 MOD, Statsvetenskapliga inst. (Lena Wängnerud) f56 MIM, Statsvetenskapliga inst. (Marie Demker, Ulf Bjereld) f57 - f58 - f59 Bengt Johansson, JMG f60 SOM (Lennart Weibull) f61 SOM (Henrik Oscarsson) f62 SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f63 A,D-E,G-H,N-S,Y: SOM (Lennart Nilsson) B,C,F,K: SOM (Sören Holmberg) I: Helena Rohdén, Statsvetenskapliga inst. J,X: Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. L: Ulf Bjereld, Statsvetenskapliga inst. M,W: Alkoholprojektet, SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) T: SOM (Sören Holmberg, Henrik Oscarsson) U-V: SOM (Lennart Weibull) f64 SOM (Lennart Nilsson) f65 MOD, Statsvetenskapliga inst. (Monika Djerf Pierre, Lena Wängnerud) v

8 R I K S - S O M K ODB O K 2010 f66 MOD, Statsvetenskapliga inst. (Monika Djerf Pierre, Lena Wängnerud) f67 A-L, N: SOM (Sören Holmberg) M: Alkoholprojektet, SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f68 - f69 Sieps / SOM (Sören Holmberg) f70 Sieps / SOM (Sören Holmberg) f71 D-G: Sieps / SOM (Sören Holmberg) Övriga item: - f72 A: SOM (Lennart Nilsson) B: Sieps / SOM (Sören Holmberg) C: Ulf Bjereld, Statsvetenskapliga inst. f73 Statskontoret / SOM (Sören Holmberg) f74 Statskontoret / SOM (Sören Holmberg) f75 G: Vetenskap i samhället / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) Övriga item: SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f76 Ylva Norén Bretzer, Statsvetenskapliga inst. f77 QOG, Statsvetenskapliga inst. (Henrik Oscarsson) f78 QOG, Statsvetenskapliga inst. (Henrik Oscarsson) f79 - f80 SOM (Lennart Nilsson) f81 SOM (Lennart Nilsson) f82 SOM (Lennart Nilsson) f83 SOM (Lennart Nilsson) f84 - f85 Sverker C. Jagers, Statsvetenskapliga inst. / GMV (Katarina Gårdfeldt) f86 Sverker C. Jagers, Statsvetenskapliga inst. / GMV (Katarina Gårdfeldt) f87 Sverker C. Jagers, Statsvetenskapliga inst. / GMV (Katarina Gårdfeldt) f88 Åke Hagström, Havsmiljöinstitutet f89 A-E: Ulf Bjereld, Statsvetenskapliga inst. F-H: Åke Hagström, Havsmiljöinstitutet f90 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f91 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f92 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f93 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f94 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f95 Sören Holmberg, Statsvetenskapliga inst. f96 Vetenskap & Allmänhet / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f97 Vetenskap & Allmänhet / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f98 H-I,L-M: Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) Övriga item: Kultur & hälsa-projektet / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f99 O-P: Statens kulturråd & Svensk scenkonst / SOM (Åsa Nilsson) i samverkan V-W: Sverker C. Jagers, Statsvetenskapliga inst. / GMV (Katarina Gårdfeldt) AI, AP-AQ, AS, AU, AX, AAE-AAG: Statens kulturråd / SOM (Åsa Nilsson) AAL: Ulf Bjereld, Statsvetenskapliga inst. AAP-AAU: Alkoholprojektet, SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) Övriga item: - f100 Alkoholprojektet, SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) vi

9 R I K S - S O M K ODB O K 2010 f101 Svensk scenskonst / SOM (Åsa Nilsson) f102 N: Ulf Bjereld, Statsveteskapliga inst. Övriga item: Bo Rothstein, Statsvetenskapliga inst. & SOM i samverkan f103 - f104 SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f105 SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f106 SOM (Lennart Nilsson) f107 SOM (Sören Holmberg, Lennart Nilsson, Lennart Weibull) f108 SOM (Sören Holmberg) f109 Filip Fors, statsvetenskapliga inst. Umeå universitet & SOM (Åsa Nilsson) i samverkan f110 Bo Rothstein, Statsvetenskapliga inst. f111 N-P: Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) Övriga item: SOM (Åsa Nilsson, Lennart Weibull) f112 D: Sverker C. Jagers, Statsvetenskapliga inst. / GMV (Katarina Gårdfeldt) f113 AA-AE: Statens Kulturråd / SOM (Åsa Nilsson) AC: Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) & SOM i samverkan Övrigt: Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) f114 Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) f115 A-C: SOM (Åsa Nilsson) D: Svensk scenskonst & Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) i samverkan E-G: Dagspresskollegiet, JMG (Ingela Wadbring) & SOM (Lennart Weibull) i samverkan H-L: Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) & SOM (Åsa Nilsson) i samverkan f116 Centrum för konsumtionsvetenskap (Ulrika Holmberg) f117 - f118 SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f119 - f120 Marina Ghersetti & Tomas Andersson Odén, JMG f121 Kultur & hälsa-projketet / SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) f122 SOM (Sören Holmberg, Åsa Nilsson) f123 - f124 - f125 - f126 - f127 - f128 - f129 - f130 - f131 - f132 - f133 - f134 - f135 - f136 - f137 - vii

10 R I K S - S O M K ODB O K 2010 f138 - f139 - f140 - f141 - f142 - f143 - f144 - f145 SOM (Lennart Weibull) f146 - f147 - f148 - f149 - f150 - f151 - f152 SOM (Sören Holmberg, Lennart Weibull) Förkortningar JMG Inst. för journalistik, medier och kommunikation MOD Multidisciplinär forskning om Opinion och Demokrati, Statsvetenskapliga inst. GU QOG Quality of Government, Statsvetenskapliga inst. GU MIM Makt, Identitet, Modernitet, Statsvetenskapliga inst. GU GMV Göteborgs miljövetenskapliga centrum viii

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 R I K S - S O M K ODB O K 2010 KONSTRUERADE VARIABL ER Könsvariabel SEX bygger på fråga 133 (uppgivet kön), men har kompletterats med urvalsdata (KOEN) där svar saknas. 1 Kvinna 2 Man Ålders- och generationsvariabler BORN/ALDER-variablerna bygger på subjektiv ålder (f134), men har kompletterats med urvalsdata där svar saknats. BORN födelseår GEN10T generationstillhörighet, jämna 10-tal 20 Född Född Född Född Född Född Född Född GENZUKIN generationstillhörighet efter Zukin et al Född Född Född Född ALDER exakt ålder ALDER4a år år år år ALDER4b år år år år ALDER8a år år år år år år år år 47

58 R I K S - S O M K ODB O K 2010 ALDER8b år år år år år år år år ALDER år år år år år år år år år Utbildningsvariabel UTB bygger på fråga Låg (1, 2 dvs. max grundskola el. motsv.) 2 Medellåg (3, 4 dvs. max gymnasium, folkhögskola el. motsv.) 3 Medelhög (5, 6 dvs. eftergymnasial utb., men ej examen fr. högsk./univ.) 4 Hög (7, 8 dvs. examen fr. högskola/universitet) 99 Svar saknas Riksområde ROMR riksområden bygger urvalsdata (länskod). 1 Stockholm (Stockholm län) 2 Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanlands, Östergötland, Örebro och Västmanlands län) 3 Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) 4 Sydsverige (Blekinge och Skåne län) 5 Västsverige (Hallands och Västra Götalands län) 6 Norra Mellansverige (Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län 7 Mellersta Norrland (Västernorrlands och Jämtlands län) 8 Övre Norrland (Västerbottens och Norrbottens län) A-region AREG bygger på urvalsdata (kommunkod). 1 Stockholm/Södertälje 28 Malmö/Lund/Trelleborg 33 Göteborg 98 Övriga regioner 48

59 R I K S - S O M K ODB O K 2010 Stad land STADLAND bygger på fråga 142 och kommunkod. Personer som svarat något av alternativen 1 4 på frågan (dvs. storstad, centralt, storstad, ytterområde/förort, stad eller större tätort, centralt eller stad eller större tätort, ytterområde ) och enligt urvalsdata bor i Stockholm/Göteborg/Malmö har förts till kategori 4. 1 Ren landsbygd 2 Mindre tätort 3 Stad eller större tätort 4 Stockholm, Göteborg, Malmö 99 Svar saknas STADL2 bygger på fråga 142 och kommunkod. Personer som svarat något av alternativen 1 2 på frågan (dvs. storstad, centralt, storstad, ytterområde/förort ) och enligt urvalsdata bor i Stockholm/Göteborg/Malmö har förts till kategori 4. 1 Ren landsbygd 2 Mindre tätort 3 Stad eller större tätort 4 Stockholm, Göteborg, Malmö 99 Svar saknas Yrke EUROESEC yrkesgruppkategori baserad på den öppna yrkeskodningen enligt SSYK i komb. med frågan om yrkesgrupp (f127) 1 Hög tjänsteman; ledande befattning 2 Kvalificerad tjänsteman 3 Övrig tjänsteman 4 Småföretagare exkl. lantbrukare 5 Lantbrukare m. fl. 6 Arbetsledare; tekniker 7 Yrkesutbildad inom handel/service/omsorg 8 Yrkesutbildad arbetare 9 Övrig arbetare 98 Ej svar yrkesgruppfrågan 99 Ej SSYK-kod/ej svar yrkesfrågan Inkomstvariabel HUSHINK sammanlagd årsinkomst i hushållet 1 Max kr kr 3 Mer än kr 49

60 R I K S - S O M K ODB O K 2010 Dagstidningsläsningsvariabler MTIDNP; MTIDNWEB Morgontidningsläsning på papper resp. internet Bygger på F2a c resp. F3a c (Riks-1, Riks-2) och F2a b resp. 3a b (Riks-3); variabeln redovisar högsta frekvensen för någon av de max 3 tidningssvaren. Frekvenssvaren är rensade för de fall då ip angett en kvällstidning, webbtidning, eller någon annan icke-morgontidning. (Läsning av dagliga gratistidningar ingår i den mån dessa förekommer som svar på F2; svar från F6 vägs inte in.) MTIDNP 1 7 dgr/v 2 6 dgr/v 3 5 dgr/v 4 4 dgr/v 5 3 dgr/v 6 2 dgr/v 7 1 dag/v 8 Mer sällan 99 Ej svar MTIDNWEB 1 7 dgr/v 2 6 dgr/v 3 5 dgr/v 4 4 dgr/v 5 3 dgr/v 6 2 dgr/v 7 1 dag/v 8 Mer sällan 99 Ej svar GRATISTI Gratistidningsläsning Bygger på F6a c (Riks-2); variabeln redovisar högsta frekvensen för någon av gratistidningarna. 1 Minst 5 dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 99 Ej svar - hela frågan KVPPAPP; KVPWEB; KVPMOB Kvällstidningsläsning på papper, internet resp i mobilen. Bygger på F8aa cb (Riks-1) resp. F9aa F9bc (Riks-2); variablerna redovisar högsta frekvensen för någon av kvällstidningarna. KVPPAPP dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om internetläsning 99 Ej svar alls KVPWEB dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om pappersläsning 99 Ej svar alls 50

61 R I K S - S O M K ODB O K 2010 KVPMOB dgr/v dgr/v dgr/v 4 Mer sällan 5 Aldrig 97 Ej svar men svar om pappersläsning 99 Ej svar alls 51

62 R I K S - S O M K ODB O K 2010 REGISTERVARIABLER IP-nummer (IPNR) Kön (KOEN) 1 Kvinna 2 Man Födelseår (FOEDAAR) LKF-kod (LKF) Kod som rymmer information om län, kommun samt församling. Län (LAEN) 1 Stockholms Län 14 Västra Götalands Län 3 Uppsala Län 17 Värmlands Län 4 Södermanlands Län 18 Örebro Län 5 Östergötlands Län 19 Västmanlands Län 6 Jönköpings Län 20 Dalarnas Län 7 Kronobergs Län 21 Gävleborgs Län 8 Kalmar Län 22 Västernorrlands Län 9 Gotlands Län 23 Jämtlands Län 10 Blekinge Län 24 Västerbottens Län 12 Skåne län 25 Norrbottens Län 13 Hallands Län Kommun (KOMMUN) 114 Upplands-Väsby 115 Vallentuna 117 Österåker 120 Värmdö 123 Järfälla 125 Ekerö 126 Huddinge 127 Botkyrka 128 Salem 136 Haninge 138 Tyresö 139 Upplands-Bro 140 Nykvarn 160 Täby 162 Danderyd 163 Sollentuna 180 Stockholm 181 Södertälje 182 Nacka 183 Sundbyberg 184 Solna 186 Lidingö 187 Vaxholm 188 Norrtälje 191 Sigtuna 192 Nynäshamn 305 Håbo 319 Älvkarleby 330 Knivsta 331 Heby 360 Tierp 380 Uppsala 381 Enköping 382 Östhammar 428 Vingåker 461 Gnesta 480 Nyköping 481 Oxelösund 482 Flen 483 Katrineholm 484 Eskilstuna 486 Strängnäs 488 Trosa 509 Ödeshög 512 Ydre 513 Kinda 560 Boxholm 561 Åtvidaberg 562 Finspång 563 Valdemarsvik 580 Linköping 581 Norrköping 582 Söderköping 583 Motala 584 Vadstena 586 Mjölby 604 Aneby 617 Gnosjö 642 Mullsjö 643 Habo 52

63 R I K S - S O M K ODB O K Gislaved 665 Vaggeryd 680 Jönköping 682 Nässjö 683 Värnamo 684 Sävsjö 685 Vetlanda 686 Eksjö 687 Tranås 760 Uppvidinge 761 Lessebo 763 Tingsryd 764 Alvesta 765 Älmhult 767 Markaryd 780 Växjö 781 Ljungby 821 Högsby 834 Torsås 840 Mörbylånga 860 Hultsfred 861 Mönsterås 862 Emmaboda 880 Kalmar 881 Nybro 882 Oskarshamn 883 Västervik 884 Vimmerby 885 Borgholm 980 Gotland 1060 Olofström 1080 Karlskrona 1081 Ronneby 1082 Karlshamn 1083 Sölvesborg 1214 Svalöv 1230 Staffanstorp 1231 Burlöv 1233 Vellinge 1256 Östra Göinge 1257 Örkelljunga 1260 Bjuv 1261 Kävlinge 1262 Lomma 1263 Svedala 1264 Skurup 1265 Sjöbo 1266 Hörby 1267 Höör 1270 Tomelilla 1272 Bromölla 1273 Osby 1275 Perstorp 1276 Klippan 1277 Åstorp 1278 Båstad 1280 Malmö 1281 Lund 1282 Landskrona 1283 Helsingborg 1284 Höganäs 1285 Eslöv 1286 Ystad 1287 Trelleborg 1290 Kristianstad 1291 Simrishamn 1292 Ängelholm 1293 Hässleholm 1315 Hylte 1380 Halmstad 1381 Laholm 1382 Falkenberg 1383 Varberg 1384 Kungsbacka 1401 Härryda 1402 Partille 1407 Öckerö 1415 Stenungsund 1419 Tjörn 1421 Orust 1427 Sotenäs 1430 Munkedal 1435 Tanum 1438 Dals-Ed 1439 Färgelanda 1440 Ale 1441 Lerum 1442 Vårgårda 1443 Bollebygd 1444 Grästorp 1445 Essunga 1446 Karlsborg 1447 Gullspång 1452 Tranemo 1460 Bengtsfors 1461 Mellerud 1462 Lilla Edet 1463 Mark 1465 Svenljunga 1466 Herrljunga 1470 Vara 1471 Götene 1472 Tibro 1473 Töreboda 1480 Göteborg 1481 Mölndal 1482 Kungälv 1484 Lysekil 1485 Uddevalla 1486 Strömstad 1487 Vänersborg 1488 Trollhättan 1489 Alingsås 1490 Borås 1491 Ulricehamn 1492 Åmål 1493 Mariestad 1494 Lidköping 1495 Skara 1496 Skövde 1497 Hjo 1498 Tidaholm 1499 Falköping 1715 Kil 1730 Eda 1737 Torsby 1760 Storfors 1761 Hammarö 1762 Munkfors 1763 Forshaga 1764 Grums 1765 Årjäng 1766 Sunne 1780 Karlstad 1781 Kristinehamn 1782 Filipstad 1783 Hagfors 1784 Arvika 1785 Säffle 1814 Lekeberg 1860 Laxå 1861 Hallsberg 1862 Degerfors 1863 Hällefors 1864 Ljusnarsberg 1880 Örebro 1881 Kumla 53

64 R I K S - S O M K ODB O K Askersund 1883 Karlskoga 1884 Nora 1885 Lindesberg 1904 Skinnskatteberg 1907 Surahammar 1960 Kungsör 1961 Hallstahammar 1962 Norberg 1980 Västerås 1981 Sala 1982 Fagersta 1983 Köping 1984 Arboga 2021 Vansbro 2023 Malung 2026 Gagnef 2029 Leksand 2031 Rättvik 2034 Orsa 2039 Älvdalen 2061 Smedjebacken 2062 Mora 2080 Falun 2081 Borlänge 2082 Säter 2083 Hedemora 2084 Avesta 2085 Ludvika Postnummer (POSTNR) Postort (POSTORT) 2101 Ockelbo 2104 Hofors 2121 Ovanåker 2132 Nordanstig 2161 Ljusdal 2180 Gävle 2181 Sandviken 2182 Söderhamn 2183 Bollnäs 2184 Hudiksvall 2260 Ånge 2262 Timrå 2280 Härnösand 2281 Sundsvall 2282 Kramfors 2283 Sollefteå 2284 Örnsköldsvik 2303 Ragunda 2305 Bräcke 2309 Krokom 2313 Strömsund 2321 Åre 2326 Berg 2361 Härjedalen 2380 Östersund 2401 Nordmaling 2403 Bjurholm 2404 Vindeln 2409 Robertsfors 2417 Norsjö 2418 Malå 2421 Storuman 2422 Sorsele 2425 Dorotea 2460 Vännäs 2462 Vilhelmina 2463 Åsele 2480 Umeå 2481 Lycksele 2482 Skellefteå 2505 Arvidsjaur 2506 Arjeplog 2510 Jokkmokk 2513 Överkalix 2514 Kalix 2518 Övertorneå 2521 Pajala 2523 Gällivare 2560 Älvsbyn 2580 Luleå 2581 Piteå 2582 Boden 2583 Haparanda 2584 Kiruna 2582 Boden 2583 Haparanda 2584 Kiruna Enkäten mottagen (INDATUM; INMONTH) Det datum respektive den månad då enkäten var undersökningsföretaget tillhanda. 54

65 R I K S - S OM K ODB O K 2010 KODADE SVAR PÅ ÖPPNA FRÅGOR mtidn1 3: Den morgontidning som ip läser regelbundet kodas enligt bifogat kodschema. Max tre tidningar kodas. Fråga 2 i kodboken (f2 i R1, R2 & R3). mtidnw1 3: Den nättidning som ip läser regelbundet kodas enligt bifogat kodschema. Max tre tidningar kodas. Fråga 3 i kodboken (f3 i R1, R2 & R3). anrkan: Den radiokanal, utöver de fasta svarsalternativen, som ip lyssnar på regelbundet. Kodas enligt bifogat kodschema. Svar som motsvarar de fasta svarsalternativen kodas upp till motsvarande kryss. Fråga 17 i kodboken (f24 i R2) abok: Den bok ip senast läste för ett barn. Transkriberas, kodas ej. samprob1 3: De samhällsproblem som ip anger som viktigast kodas enligt bifogat kodschema. Max tre problem kodas. Samprob s. 15 i kodboken (f9 i R1; f9 i R2; f8 i R3). anparti: Det parti som ip tycker bäst om annat än riksdagspartierna, FI och PP (fasta svarsalternativ) kodas enligt bifogat kodschema. Fråga 48 i kodboken (f16 R1; f15 i R2; f13 i R3). rparti/lparti/kparti: Det parti, annat än de fasta svarsalternativen, som ip röstade på i respektive riksdagsval, landstingval och kommunval Kodas enligt bifogat kodschema. Svar som motsvarar fast svarsalternativ kodas upp till motsvarande kryss. Fråga 57 i kodboken (f24 i R1, f57 i R2, f32 i R3). anfrn: Den typ av förening, utöver de fasta svarsalternativen, som ip är medlem i. Kodas enligt bifogat kodschema. Fråga 102 i kodboken (f59 i R1, f49 i R2, f35 i R3). bilmaerk: Det bilmärke som ip anger i frågan om tillgång till bil i hushållet kodas enligt bifogat kodschema. Fråga 112 i kodboken (f88 i R1, f45 i R3). angrupp: Den grupp ip säger sig tillhöra annat än frågans fasta svarsalternativ kodas enligt bifogat kodschema. Svar som motsvarar något av de fasta svarsalternativen kodas upp till motsvarande kryss. Fråga 123 i kodboken (f66 i R1; f61 i R2; f60 i R3). yrke: Det yrke som ip uppger sig ha/ha haft kodas enligt SCB:s SSYK-system. SSYK har en hierarkisk uppbyggnad med fyra nivåer; koden är fyrsiffrig. Grundläggande för indelningen är dels typ av arbete, dvs. den uppsättning uppgifter och göromål som utförs, dels kvalifikationer som normalt krävs för att utföra arbetet. Kodens första siffra anger yrkesområde (ex. 4=kontors- och kundservicearbete), andra siffran huvudgrupp (ex. 41=kontorsarbete m.m.), tredje och fjärde siffran anger yrkesgrupp (ex. 421=kassapersonal m.fl.) respektive undergrupp (ex. 4212=bank- och postkassörer). Om det är oklart vilket yrke och/eller vilka kvalifikationer personen har hämtas hjälp från svaren på vissa bakgrundsvariabler (t.ex. utbildning, yrkesgrupp och fackförening). Bygger på fråga 124 och 125 i kodboken (f67 resp. f68 i R1; f62 resp. f63 i R2; f61 resp. f62 i R3). 55

66 R I K S - S OM K ODB O K 2010 fackforb; arbgivo: Den fackförening/arbetsgivarorganisation ip uppger sig vara medlem i kodas enligt bifogade kodscheman. Fråga 130 i kodboken (f73 i R1; f68 i R2; f67 i R3). anspraak: Det språk, utöver de fasta alternativen, som ip huvudsakligen talar i hemmet. Kodas enligt bifogat kodschema. Svar som motsvarar de faste alternative kodas upp. Fråga 145 i kodboken (f89 i R1, f79 i R2, f77 i R3) anutb: Den inriktning på utbildningen ip säger sig ha, annat än fasta svarsalternativ kodas enligt bifogat kodschema. Svar som motsvarar fasta svarsalternativ kodas upp till motsvarande fast alternativ. Fråga 147 i kodboken (f91 i R1; f86 i R2; f85 i R3). vikt25sv/vikt25v: De 25 senaste årens viktigaste förändringsfaktorer i Sverige respektive världen enligt ip. Transkriberas, kodas ej. 56

67 R I K S - S OM K ODB O K 2010 MORGONTIDNING (mtidn1 3; mtidnw1 3) minuter (gratistidning) 401 Alingsås Tidning med Elfsborgs Läns Tidning 202 Arbetarbladet 701 Arbetaren 402 Arboga Tidning 601 Arvika Nyheter 801 Avesta Tidning/Avesta-Posten 501 Barometern/OT 403 Bergslags-Posten 606 Blekinge Läns Tidning/ Karlshamns Allehanda 301 Blekinge-Posten 405 Bohusläningen 803 Borlänge Tidning 502 Borås Tidning 406 Bärgslagsbladet med Arboga Tidn. 015 Computer Sweden (ny 2006) 002 City (gratistdn i Sthlm) (ändrad 2010) 204 Dagbladet Nya Samhället 804 Dagen (tidigare Nya Dagen; ändrad 2007) 852 Dagens Industri 805 Dagens Nyheter 302 Dalabygden 205 Dala-Demokraten 802 Dalslänningen Bengtsfors- Tidningen 807 Eesti Påevaleht Estniska Dagbladet 808 Elfsborgs Läns Annonsblad (Allehanda) (utgår 2005) 503 Enköpings-Posten 408 Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning 011 Extra Östergötland (ny 2005) 809 Fagersta-Posten 504 Falköpings Tidning 410 Falu-Kuriren 505 Filipstads Tidning 990 Finanstidningen 853 Finnveden Fredag 705 Flamman 206 Folkbladet Östgöten 207 Folket 22 Fria Tidningen 811 Fryksdals-Bygden/Sunnebygden 411 Gefle Dagblad 506 Gotlands Allehanda 208 Gotlands Tidningar 337 Gästriklands Tidning 013 Göteborgs Fria Tidning (ny 2005) 414 Göteborgs-Posten 305 Hallands Nyheter 415 Hallands-Posten 507 Haparandabladet 812 Helsingborgs Dagblad 509 Hjo Tidning 307 Hudiksvalls Tidning 238 Hälsinge- Kuriren (utgår 2007) 814 Härjedalen 703 Internationalen 817 Jönköpings-Posten 309 Kalmar Läns Tidning m Nybro Tidning 818 Karlskoga Tidning 209 Karlskogakuriren (ny 2002) 416 Karlstads-Tidningen 417 Katrineholms-Kuriren 619 Kristdemokraten (ny 2006) 418 Kristianstadsbladet 846 Kungsbacka Tidning 820 Kungälvs-Posten 012 Kungsbacka-Posten (ny 2005) 311 Laholms Tidning 821 Lidingö Tidning med Lidingö Nyheter 823 Ljusdals-Posten 421 Ljusnan 825 Lysekilsposten med Orust Tjörn 312 Läns-Posten (Örebro) 211 Länstidningen (Östersund) 313 Länstidningen Södertälje 314 Länstidningen Östergötland 510 Mariestads-Tidningen 001 Metro (oavsett utgivningsort) 57

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden

Bilaga 3. Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET. Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Bilaga 3 Survey 2009 KODBOK SURVEYINSTITUTET Centrum för studier av institutionell utveckling och värden Kodbokens innehåll. Fråga Variabler om undersökningen 1-2 Värderingar 3-5 Skolan 6-17 Politik 18-25

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG

HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG e EXPRESSEN GRANSKAR LÖRDAG 3 NOVEMBER 2007 HÄR FINNS BILLIGASTE BREDBANDET FÖR DIG Kommun för kommun m Här är de tio billigaste bredbandsleverantörerna där du bor. m Uppgifterna kommer från Telepriskollen,

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 13 Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster... 267 Household income 13.2 Hushållens

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer